Inhoud. Ten geleide 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Ten geleide 7"

Transcriptie

1 Inhoud Ten geleide 7 1 Wat is pleegzorg? Inleiding Hoe en wanneer wordt pleegzorg ingezet? Wat is pleegzorg nu precies? Gezag, inspraak en omgang Uitleg aan (pleeg)kinderen Tot slot 23 2 Spanning en onveiligheid: de gevolgen voor de ontwikkeling van het kind Inleiding Hechting Reactieve hechtingsstoornis Stressreactiesysteem Tot slot: Wat betekent dit nu voor pleegkinderen? 40 3 Het pleegkind Inleiding Wat betekent plaatsing in een pleeggezin voor een kind? Bestaansonzekerheid van pleegkinderen Loyaliteitsproblemen bij pleegkinderen Pleegkinderen en psychiatrische problematiek Het nut en de beperkingen van pleegzorg Tot slot 62

2 4 De gevolgen voor de omgeving Inleiding Impact op het hele pleeggezin Impact op de pleegouders Impact op de eigen kinderen van de pleegouders De juiste match maken Impact op de biologische ouders Wat betekent het voor de leerkracht Tot slot 96 5 Aanpak van veelvoorkomende problemen en dilemma s Inleiding Wennen in het pleeggezin Hechtingsproblemen en het bevorderen van een veilige hechting Druk en hyperalert gedrag Bestaansonzekerheid Loyaliteitsproblemen De rol van de leerkracht Hoe houden pleegouders het vol? En als het niet overgaat? Tot slot Behandeling van gedragsproblemen bij pleegkinderen Inleiding Hulpbehoefte, hulpvraag en zorggebruik van pleegouders Verschillende vormen van hulpverlening Diagnostiek Ondersteuning en begeleiding van pleegouders Behandeling van het pleegkind Ondersteuning en begeleiding van ouders Als het echt niet meer gaat Tot slot Meer weten? 143 Literatuur 147

3 1 Wat is pleegzorg? 1.1 inleiding Sommige kinderen in Nederland worden niet door hun (biologische) ouders opgevoed. De reden hiervan verschilt van kind tot kind, maar in de meeste gevallen kunnen de ouders het kind niet de opvoeding geven die het nodig heeft. Deze kinderen kunnen (tijdelijk) worden opgevangen in een kindertehuis of in een internaat. Het is echter gebleken dat het voor kinderen veel beter is om in een gezin op te groeien. Als een kind niet meer thuis kan wonen, wordt daarom doorgaans eerst gezocht naar een vervangend gezin dat het kind kan en wil opvangen. Zo n gezin waarin een kind voor korte of langere tijd woont en zich ontwikkelt, heet een pleeggezin. Een pleeggezin krijgt ondersteuning en begeleiding van een instelling voor pleegzorg. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg, die later in dit hoofdstuk aan de orde komen. Pleegzorg is een vorm van jeugdzorg die bedoeld is voor kinderen uit gezinnen waarbij sprake is van zulke ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen, dat zij niet meer thuis kunnen wonen. De precieze reden waarom een kind niet meer thuis kan wonen en de inschatting of het kind na verloop van tijd weer terug naar huis kan of niet, bepalen welke vorm van pleegzorg het beste past bij een kind. 9

4 1.2 hoe en wanneer wordt pleegzorg ingezet? Als ouders problemen hebben bij de opvoeding van hun kinderen zijn er verschillende mensen en instanties bij wie zij om hulp kunnen vragen: de huisarts, het consultatiebureau, een psycholoog of de jeugdzorg (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg). De jeugdzorg wordt vergoed door de overheid en is bedoeld voor kinderen en jongeren tot achttien jaar met opgroei- en opvoedingsproblemen en hun ouders of verzorgers. Jeugdzorg kan een heel bescheiden vorm van hulpverlening zijn: soms zijn de problemen met een paar gesprekken verholpen of een stuk verbeterd. Maar hulpverlening kan ook een stuk intensiever zijn en dan ontvangen ouders bijvoorbeeld een of meer keren per week opvoedingsondersteuning in het gezin zelf. Soms helpt ook dit niet genoeg en zijn er zorgen over de veiligheid van de kinderen. Bijvoorbeeld omdat de ouders of het kind psychiatrische problemen hebben en de ouders niet goed doorhebben wat het kind nodig heeft. Of omdat er veel ruzie is in het gezin, waarbij zelfs geweld wordt gebruikt. Ook is het mogelijk dat de ouders zo veel zorgen hebben, dat zij maar weinig tijd hebben voor hun kinderen, bijvoorbeeld omdat er ernstige financiële problemen zijn, of omdat de woning niet geschikt of erg vervuild is. Als het de ouders in dit soort situaties, ondanks alle hulp, niet lukt hun kind de opvoeding te geven die het nodig heeft en de zorgen over de veiligheid van het kind zijn ernstig, kan besloten worden dat het kind beter af is als het voor een korte of langere periode niet meer thuis woont. Het kind wordt dan uit huis geplaatst en kan worden opgenomen in een pleeggezin. Als ouders hier zelf toe beslissen, is er sprake van vrijwillige uithuisplaatsing. Als ouders zich tegen uithuisplaatsing verzetten, zal uiteindelijk de kinderrechter beslissen of dat toch moet gebeuren. om hoeveel en welke kinderen gaat het? In 2009 zijn ruim kinderen in pleeggezinnen geplaatst. 35% van de geplaatste kinderen is jonger dan vier jaar. 36% van de geplaatste kinderen is tussen vier en twaalf jaar oud (basisschoolleeftijd). 24% van de geplaatste kinderen is van allochtone afkomst. De pleegkinderen zijn opgevangen in een kleine pleeggezinnen. In de afgelopen tien jaar is het aantal pleegkinderen verdubbeld. 10 De zorg voor pleegkinderen

5 k i n d e r b e s c h e r m i n g s m a a t r e g e l e n Als iemand (een leerkracht, een buurtbewoner) vermoedt dat een kind zich in een bedreigende situatie bevindt (hij krijgt bijvoorbeeld de indruk dat het kind wordt mishandeld of verwaarloosd), kan hij dat melden bij het meldpunt voor kindermishandeling (het AMK). De Raad voor de Kinderbescherming De RvK kan vervolgens onafhankelijk onderzoek doen naar het gezin en de opvoedingssituatie van het kind en brengt advies uit aan de kinderrechter. Als inderdaad blijkt dat er grote problemen zijn in de opvoedingssituatie, kan de kinderrechter besluiten tot een kinderbeschermingsmaatregel. Deze wordt opgelegd door de kinderrechter als hij meent dat het kind in zijn ontwikkeling bedreigd wordt. Met een maatregel wordt het gezag van de ouders beperkt of afgenomen. Dat wil zeggen dat de ouders niet langer zelfstandig belangrijke beslissingen over het kind mogen nemen, maar dat ze daar altijd een (gezins)voogd, die bij een gezinsvoogdijinstelling werkt, bij moeten betrekken. Daarnaast kan de kinderrechter op advies van de Raad voor de Kinderbescherming of van een gezinsvoogdijinstelling, of omdat hij dat zelf nodig vindt, een machtiging tot uithuisplaatsing uitspreken. Het kind wordt dan uit huis geplaatst, ongeacht of de ouders het er wel of niet mee eens zijn. d e ( g e z i n s ) v o o g d i j i n s t e l l i n g e n De grootste (gezins)voogdijinstelling van Nederland is Bureau Jeugdzorg. Er zijn ook gespecialiseerde gezinsvoogdijinstellingen, bijvoorbeeld voor kinderen met een (verstandelijke) beperking (de William Schrikker Groep) of bepaalde religieuze achtergrond (Stichting Gereformeerde Jeugdzorg; Leger des Heils Jeugdzorg). Soms kunnen ouders zelf kiezen met welke instelling ze willen samenwerken, maar dat is niet altijd mogelijk. Er zijn bijvoorbeeld geen instellingen voor voogdij en ondertoezichtstelling die vanuit een islamitische achtergrond werken en ook hebben instellingen soms wachtlijsten, waardoor een gezin door een andere instelling geholpen moet worden. Overigens moet iedere gezinsvoogdijinstelling wel altijd rekening houden met de religie, levensovertuiging en culturele achtergrond van de ouders en het kind. hoofdstuk 1 wat is pleegzorg? 11

6 Bij ongeveer een derde van de pleegzorgplaatsingen geven de ouders hier toestemming voor. De kinderrechter hoeft dan niet ingeschakeld te worden. In andere gevallen geven ouders geen toestemming voor een uithuisplaatsing en moet de kinderrechter daarover een uitspraak doen. De kinderrechter kan dan een dwingende maatregel opleggen. De meest voorkomende maatregel is de ondertoezichtstelling (OTS). Bij een ondertoezichtstelling benoemt de kinderrechter een gezinsvoogd, die samen met de ouders de verantwoordelijkheid draagt voor de opvoeding van de kinderen. De ouders hebben dan nog wel ouderlijk gezag, maar delen dit met de gezinsvoogd. Met belangrijke beslissingen moeten zowel de ouders als de gezinsvoogd instemmen. Een andere maatregel is dat de ouders van een pleegkind van de ouderlijke macht ontheven worden. Dit gebeurt soms als duidelijk is dat ouders hun kind nooit goed zullen opvoeden. Ze verliezen dan het gezag over hun kind. De kinderrechter benoemt dan een voogd. De voogd heeft dan het gezag over het kind en neemt dus ook de belangrijke beslissingen die het kind aangaan. Een voogd werkt niet altijd zoals een gezinsvoogd bij een gezinsvoogdijinstellling, maar kan bijvoorbeeld een familielid of goede bekende van de ouders zijn. In 2009 was er bij tweederde van de pleegkinderen sprake van een kinderbeschermingsmaatregel, zoals een OTS. voorbeelden van pleegzorg en kinderbeschermingsmaatregelen Een OTS met een machtiging tot uithuisplaatsing Gerard en Annet hebben drie kinderen. Hun jongste zoon Nicky heeft ADHD en vraagt veel extra aandacht. Er zijn financiële problemen. Dan verliest Gerard zijn baan. Hij zit hele dagen thuis en gebruikt alcohol. De financiële problemen worden erger en Gerard en Annet maken steeds vaker ruzie. De buren horen vaak geschreeuw en gegil, vooral s avonds. De school valt het op dat de kinderen er vermoeid en onverzorgd uitzien en vaak geen lunch bij zich hebben. Nicky maakt veel ruzie met zijn klasgenoten en wordt snel boos. De schoolleiding probeert haar zorgen met Gerard en Annet te bespreken, maar dat lukt niet omdat ze of niet op komen dagen, of boos weglopen. Als de leerkracht van Nicky bij de ouders thuis langsgaat, valt het op dat het huis er smerig uitziet. Hierop doet de school een melding bij het AMK, het meldpunt voor kindermishandeling. 12 De zorg voor pleegkinderen

7 Vervolgens start de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek naar de gezinssituatie. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de rechtbank om de drie kinderen onder toezicht te stellen en uit huis te plaatsen. Gerard en Annet zijn het hier eigenlijk niet mee eens, maar geven ook aan dat zij op zijn en het overzicht verliezen. De rechtbank besluit tot een OTS met daarbij een machtiging tot uithuisplaatsing van drie maanden. Bureau Jeugdzorg levert een gezinsvoogd die Gerard en Annet zal ondersteunen. De gezinsvoogd brengt de kinderen snel na de zitting onder bij een crisispleeggezin. Hij overlegt met Gerard en Annet of zij misschien iemand kennen bij wie de kinderen kunnen wonen. De enige geschikte tante heeft een zeer kleine woning, daar is geen ruimte voor de drie kinderen. De kinderen zullen voorlopig in het crisispleeggezin blijven. Intussen bespreekt de gezinsvoogd met Gerard en Annet hun problemen en hoe zij die, eventueel met hulp, kunnen oplossen. Over ongeveer drie maanden beslist de kinderrechter of de machtiging uithuisplaatsing zal worden verlengd, of dat de situatie al zoveel beter geworden is dat de kinderen terug naar huis kunnen. Vrijwillige pleegzorgplaatsing, geen kinderbeschermingsmaatregel Destiny woont sinds een paar maanden bij haar tante, want haar moeder is na een grote huurschuld uit huis gezet. De moeder en tante van Destiny hebben onderling geregeld dat Destiny de komende periode bij haar tante woont. Omdat tante wel graag een vergoeding en begeleiding ontvangt bij de opvoeding van Destiny, heeft zij zich bij een instelling voor pleegzorg aangemeld. Tante is nu de pleegmoeder van Destiny. Het is een vrijwillige plaatsing: de moeder van Destiny behoudt het gezag en er is geen sprake van een OTS. Een OTS, zonder een machtiging tot uithuisplaatsing Zeynep is moeder van zes kinderen. Haar echtgenoot is kortgeleden overleden. De opvoeding van alle kinderen valt haar zwaar en ze klopt aan bij Bureau Jeugdzorg voor hulp. Het lukt echter niet goed om de hulp van de grond te krijgen: Zeynep verschijnt niet op afspraken, waardoor hulp telkens niet opgestart kan worden. Na onderzoek wordt door de rechter een OTS voor alle kinderen uitgesproken. Zeynep vindt dit eigenlijk wel fijn. Ze staat er nu voor haar gevoel niet meer alleen voor. Zij spreekt vaak met de gezinsvoogd en deze meldt Zeynep aan voor opvoedingsondersteuning. Er is geen sprake van pleegzorg: alle zes kinderen wonen gewoon thuis. Een langdurige uithuisplaatsing, gevolgd door een verzoek tot ontheffing uit de ouderlijke macht Joyce kampt vanaf haar puberteit met ernstige psychiatrische klachten. Ze krijgt een dochter, Janice, die direct na de geboorte onder toezicht gesteld en uit huis geplaatst wordt. Het is een perspectiefbiedende plaatsing: de verwachting is dat Janice in elk geval voorlopig niet bij haar moeder kan opgroeien. hoofdstuk 1 wat is pleegzorg? 13

8 Joyce ziet Janice, die vanaf dat zij vijf maanden oud is in hetzelfde pleeggezin woont, een paar keer per jaar. Deze bezoeken verlopen wisselend: soms is het gezellig, maar soms kan Joyce erg boos reageren, waar Janice van schrikt. Janice heeft soms nachtmerries, waarbij ze droomt dat ze bij haar moeder moet wonen. Dit speelt vooral rondom de jaarlijkse zitting bij de kinderrechter, waar de OTS telkens wordt verlengd. Om Janice wat meer rust te geven, is het belangrijk dat er duidelijkheid komt over de plek waar zij kan opgroeien. Daarom wordt als Janice acht jaar oud is het verzoek gedaan om Joyce uit de ouderlijke macht te ontheffen. Immers: de kans dat zij nog voor Janice kan gaan zorgen, is door al haar psychische problemen erg klein. Het gezag komt nu bij een voogd te liggen. 1.3 wat is pleegzorg nu precies? Er zijn in Nederland verschillende pleegzorgorganisaties. Deze organisaties selecteren en trainen volwassenen om pleegouder te worden. Als een kind uit huis wordt geplaatst, zal de pleegzorginstantie een gezin voor het kind zoeken. Dit gezin wordt dan het pleeggezin. Meestal wordt eerst gekeken of het kind bij een bekende kan wonen. Ruim een derde van de pleegkinderen woont bij bekenden, zoals familie, vrienden, buren, of een leerkracht. Deze vorm van pleegzorg heet netwerkpleegzorg en komt vaak voor in de grote steden, vooral bij allochtone gezinnen. Als er geen netwerkpleeggezin gevonden wordt, wijst de pleegzorginstantie een gezin uit het eigen bestand aan waar het kind kan wonen. Het blijkt dat een netwerkplaatsing voor een pleegkind niet beter is dan een gewone plaatsing (of andersom). v e r g o e d i n g e n Voor de dagelijkse verzorging van een pleegkind krijgen pleegouders een financiële vergoeding. Deze vergoeding varieert van 15 tot 20 euro per dag, afhankelijk van de leeftijd van het kind. Alle normale kosten van het levensonderhoud zoals voeding, school, kleding en zakgeld, worden hiervan betaald. Soms krijgen pleegouders een toeslag op de normale vergoeding, bijvoorbeeld als er sprake is van extra onkosten bij crisisopvang, in het geval het kind een handicap heeft of als er drie of meer pleegkinderen in het gezin verblijven. 14 De zorg voor pleegkinderen

9 Meestal wordt een kind voor enkele maanden opgenomen in een pleeggezin. In deze tijd wordt geprobeerd om de problemen in het eigen gezin op te lossen, zodat het kind daarna weer naar huis kan. Wanneer dat niet mogelijk is, kan het kind voor langere tijd in een pleeggezin worden opgenomen. hoe lang verblijven pleegkinderen in een pleeggezin? 35% van alle pleegzorgplaatsingen in 2009 duurde korter dan drie maanden. 12% duurde tussen drie en zes maanden. 34% van de pleegkinderen woonde tussen een half en twee jaar bij een pleeggezin. 19% woont langer dan twee jaar in een pleeggezin. v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n p l e e g z o r g Er zijn verschillende soorten pleegzorg, die allemaal een ander doel hebben. Bij pleegzorg als hulpverleningsvariant is het doel dat het kind weer thuis gaat wonen als de problemen (voldoende) zijn opgelost. Hulpverleners van de pleegzorginstantie en Bureau Jeugdzorg helpen de ouders hun problemen op te lossen, terwijl het kind in een pleeggezin woont. De hulpverleningsvariant heeft een maximale duur. Onder de hulpverleningsvariant vallen twee vormen van pleegzorg: Spoedeisende opvang: deze duurt maximaal vier weken. Kortdurende pleegzorg: deze duurt maximaal één jaar, met de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging met nog een jaar. Als na deze periode blijkt dat het kind nog steeds niet bij zijn ouders kan wonen, moet worden uitgezocht waar het kind dan het beste kan wonen. Een kind kan dan misschien in hetzelfde pleeggezin blijven. Als dat niet lukt, kan het overgaan naar een ander pleeggezin waar het wel voor langere tijd kan wonen. Als het kind niet past in een pleeggezin, of als er geen geschikt gezin gevonden wordt, kan het kind ook in een tehuis worden geplaatst. hoofdstuk 1 wat is pleegzorg? 15

10 s p o e d e i s e n d e o p v a n g Maikel van dertien jaar staat al een tijdje onder toezicht van Bureau Jeugdzorg. Er zijn grote zorgen over hem: hij gebruikt veel drugs en maakt vaak ruzie met de nieuwe vriend van zijn moeder. Als hierbij ook harde klappen vallen en Maikel gewond raakt, wordt hij met spoed uit huis geplaatst. De gezinsvoogd vreest voor zijn veiligheid. Maikel komt terecht in een crisispleeggezin. Op zich gaat het hier heel redelijk, maar de pleegouders vinden het wel moeilijk om goed met Maikel om te gaan: hij kan snel boos worden. De gezinsvoogd meldt Maikel aan bij een behandelinstelling, maar die heeft een lange wachtlijst. De spoedeisende opvang wordt telkens verlengd. Maar de pleegouders kunnen Maikel echt niet langer dan een half jaar opvangen. Na een half jaar is nog geen goede plek voor Maikel gevonden. Maikel wordt in een ander pleeggezin voor kortdurende opvang geplaatst. Bij pleegzorg als opvoedingsvariant wordt ervan uitgegaan dat het kind lange tijd niet of misschien wel nooit meer thuis kan wonen. Bijvoorbeeld omdat de problemen in het gezin zo groot zijn, dat ze niet voldoende opgelost kunnen worden. De situatie blijft dan onveilig voor de ontwikkeling van het kind. Deze vorm van pleegzorg wordt ook wel een perspectiefbiedende plaatsing genoemd. Met de plaatsing in het pleeggezin wordt het kind een nieuw perspectief voor zijn toekomst geboden. Als het mogelijk is, blijft er wel contact tussen het kind en zijn ouders. Tot slot is er deeltijdpleegzorg. Bij deze vorm van pleegzorg verblijft het kind een deel van de tijd in het pleeggezin. Hierbij zijn allerlei mogelijkheden. Wat veel voorkomt, is dat het kind af en toe een weekend in het pleeggezin verblijft. Op deze manier kunnen de ouders even tot rust komen en krijgt het kind alle aandacht in het pleeggezin. Doel hiervan is om de stress bij iedereen te verminderen en zo een volledige of definitieve uithuisplaatsing te voorkomen. Soms is er sprake van een geheime plaatsing. Hiermee wordt bedoeld dat de ouders niet mogen weten waar het pleeggezin van hun kind woont. Een reden hiervoor kan zijn dat de ouders erg boos zijn over de uithuisplaatsing en dreigen het kind op te halen of geweld te gebruiken tegen de pleegouders. 16 De zorg voor pleegkinderen

11 1.4 g e z a g, i n s p r a a k e n o m g a n g Pleegouders voeden een pleegkind op en verzorgen het, maar hebben bijna nooit het gezag over een kind. Alhoewel dit steeds meer wordt aangemoedigd, is er in de praktijk alleen bij hoge uitzondering sprake van pleegoudervoogdij (zie kader). Normaal gesproken ligt het gezag bij de ouders en/of de (gezins)voogd. p l e e g o u d e r v o o g d i j Pleegouders kunnen besluiten de voogdij over hun pleegkind op zich te nemen als de biologische ouders zijn ontheven van of ontzet zijn uit de ouderlijke macht. Pleegouders wordt dan meestal aangeraden om eenhoofdige voogdij aan te vragen. Daarbij kunnen zij nog aanspraak maken op pleegvergoeding en -begeleiding en zijn zij niet onderhoudsplichtig. Deze variant wordt ook wel pleegoudervoogdij genoemd. De pleegouder is dan wel wettelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor beheren van het vermogen van de minderjarige. Dat pleegouders geen gezag hebben, is soms lastig. Af en toe is er voor beslissingen toestemming nodig van degene die het gezag draagt over het kind. Bijvoorbeeld als het kind medische of psychologische behandeling nodig heeft, of voor een bepaalde school moet kiezen. Of als de pleegouders met het pleegkind op vakantie naar het buitenland willen gaan en het pleegkind een paspoort nodig heeft. Het kan een heel gedoe zijn om ouders te bereiken en hun toestemming te krijgen. Ook kunnen de pleegouders vinden dat er iets anders nodig is dan wat de ouders en/of (gezins)voogd nodig achten. Formeel hebben pleegouders daar weinig over te zeggen, terwijl zij wel degenen zijn die het kind opvoeden en het goed kennen. In dit soort gevallen kunnen de pleegouders een aantal dingen doen. Als pleegouders geen gezag hebben, maar wel gehoord willen worden door de kinderrechter of voor zittingen willen worden uitgenodigd, moeten zij zorgen dat de rechter hen als belanghebbende beschouwt. Pleegouders kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de rechtbank. Pleegouders hebben het blokkaderecht. Dit kunnen zij gebruiken als er beslissingen worden genomen over het pleegkind waar zij het niet mee hoofdstuk 1 wat is pleegzorg? 17

12 eens zijn. Als de ouders het gezag hebben en bijvoorbeeld het kind uit het pleeggezin willen halen terwijl pleegouders het daar niet mee eens zijn, kunnen zij hun blokkaderecht inzetten. Dit kan alleen als het kind een jaar of langer met instemming van de ouders of voogd in het pleeggezin heeft gewoond. h e t b l o k k a d e r e c h t i n z e t t e n Ali van negen jaar oud woont vanaf zijn tweede jaar bij Frits en John. De ouders van Ali zijn al jaren van de ouderlijke macht ontheven en het gezag ligt bij Bureau Jeugdzorg. Ali heeft soms erg boze buien: hij gooit dan met spullen en slaat tegen de muur. Ook steelt hij van alles, zodat waardevolle spullen opgeborgen moeten worden. De voogd vindt dat het zo niet langer kan en meldt Ali aan bij een behandelgroep van een instelling voor kinderpsychiatrie. Frits en John zijn het hier niet mee eens: zij vinden ook dat er hulp moet komen, maar denken aan hulp waarbij Ali bij hen kan blijven wonen. Ze besluiten hun blokkaderecht in te zetten. De rechtbank zal nu een beslissing nemen over de verblijfplaats van Ali. de wens van een kind om de naam van de pleegouders aan te nemen Het komt voor, zeker bij voogdijplaatsingen, dat het pleegkind de naam van de pleegouders wil aannemen. Als voorwaarde geldt dan dat het kind al lange tijd bij de pleegouders moet wonen en door hen moet worden verzorgd en opgevoed. Is het kind jonger dan twaalf jaar, dan geldt een periode van vijf jaar. Bij een ouder kind wordt een periode van minimaal drie jaar aangehouden. 18 De zorg voor pleegkinderen

13 r e c h t e n v a n o u d e r s z o n d e r g e z a g? Ouders die geen gezag hebben, hebben recht op globale informatie over het kind. Als ouders hierom vragen, moeten leerkrachten, hulpverleners en pleegouders belangrijke informatie aan hen doorgeven. Zij mogen weigeren om informatie te geven als ze deze informatie ook niet aan de ouder met gezag (bij gescheiden ouders) of pleegouders of voogd zouden geven. Ouders die wel informatie willen maar deze niet krijgen, kunnen zich tot de rechter wenden. Bij sommige beslissingen moeten kinderen van twaalf jaar en ouder ook zelf toestemming geven. In het kader staat meer informatie over de rechten van (pleeg)kinderen zelf. rechten van kinderen vanaf twaalf jaar Toestemming Bij kinderen vanaf twaalf jaar moet zowel de wettelijke vertegenwoordiger (diegene die het gezag heeft) als het kind toestemming geven voor allerlei zaken, zoals het ondergaan van een (medische) behandeling. Bij kinderen vanaf zestien jaar is alleen hun toestemming voldoende en is geen toestemming van de wettelijke gezagsdrager nodig. Inzagerecht Vanaf twaalf jaar hebben kinderen inzagerecht en mogen ze hun dossier inzien en rapporten lezen die over hen worden geschreven. Handelingsbekwaam Bovenstaande geldt alleen als het kind handelingsbekwaam is. Dat wil zeggen dat het kind geacht wordt in zijn eigen belang beslissingen te kunnen nemen. Wanneer een kind een verstandelijke beperking heeft, kan het niet altijd inschatten wat in zijn belang is of wat een verstandige beslissing is. Het kind is dan niet handelingsbekwaam. hoofdstuk 1 wat is pleegzorg? 19

14 d e o m g a n g s r e g e l i n g Bij een omgangsregeling worden afspraken gemaakt tussen pleegouders en ouders over het contact tussen de ouders en hun kind. Bij een vrijwillige plaatsing stellen de pleegouders, de ouders en eventueel het kind in overleg zelf een omgangsregeling vast. Als er een gezinsvoogd of een voogd is aangesteld, bepaalt die vaak hoe en wanneer het contact plaatsvindt tussen het kind en de ouders. Een kind heeft recht op contact met zijn ouders, maar ook met anderen die voorafgaand aan de uithuisplaatsing belangrijk waren voor het kind en die hij met regelmaat zag, bijvoorbeeld de grootouders bij wie het kind iedere maand op bezoek ging. In de omgangsregeling wordt afgesproken wanneer en hoe vaak er bezoeken zijn, maar ook hoe lang die duren, waar ze plaatsvinden en wie het vervoer regelt. Ook telefonisch contact kan hierin worden geregeld. Het kan zijn dat de (gezins)voogd vindt dat ouders hun kind alleen maar mogen zien of spreken onder begeleiding van een hulpverlener of pleegouders. De bezoeken vinden dan vaak plaats op het kantoor van Bureau Jeugdzorg of de pleegzorginstantie. Dit heet een begeleide omgangsregeling. Hiervoor moet de (gezins)voogd wel goede redenen hebben, die de kinderrechter kan onderschrijven. o m g a n g s r e g e l i n g begeleide omgang Kyra woont sinds een half jaar in een pleeggezin. Ze belt haar ouders eens per week. De telefoon staat dan op de speaker, zodat de pleegmoeder mee kan luisteren. In het begin vroegen de ouders vaak aan Kyra waar zij woont, maar dit mag Kyra niet zeggen van de gezinsvoogd, want de plaatsing is geheim. Kyra ziet haar ouders elke maand op het kantoor van Bureau Jeugdzorg. Hierbij is of de pleegzorgwerker of de gezinsvoogd aanwezig. o m g a n g s r e g e l i n g m e t o p a e n o m a Stefan en Olivier worden uit huis geplaatst. Ze zien hun ouders regelmatig, maar vooral Stefan geeft aan dat hij zijn grootouders mist: zij woonden vlakbij en na schooltijd waren hij en zijn broertje eigenlijk altijd bij hen, omdat hun ouders werkten. In overleg met de gezinsvoogd wordt besloten dat de jongens om de week de zaterdag bij hun opa en oma doorbrengen. 20 De zorg voor pleegkinderen

15 1.5 uitleg aan (pleeg)kinderen In de vorige paragrafen zijn veel (juridische) termen gebruikt die iets met pleegzorg en pleegkinderen te maken hebben. Niet alleen pleegouders, ouders en hulpverleners krijgen met deze termen te maken, ook pleegkinderen horen hier vaak van alles over. Hoe leg je als pleegouder een kind uit wat de veelgebruikte termen betekenen? Natuurlijk hangt het van de leeftijd, de intelligentie en eventuele problematiek van het kind af wat je precies kunt vertellen. Deze paragraaf kan je daarin een stukje op weg helpen. Ook als ouder of hulpverlener kun je deze uitleg gebruiken, maar dan moet je deze soms misschien iets aanpassen. k i n d e r b e s c h e r m i n g s m a a t r e g e l e n Vraag: Wat is een OTS (ondertoezichtstelling)? Uitleg : De rechter maakt zich zorgen om jou en je ouders en vindt dat het thuis niet zo goed ging. Daarom heeft hij ( naam gezinsvoogd ) gevraagd om je ouders te helpen bij jouw opvoeding en daarover toezicht te houden, dus erop te letten of alles goed gaat. Vraag: Wat is gezag? Uitleg : Degene die gezag over jou heeft, kan belangrijke beslissingen over jou nemen en moet voor sommige belangrijke dingen een handtekening zetten. Vaak zijn dit de ouders van een kind. Als het de ouders niet zo goed lukt om goede beslissingen te nemen, moet iemand daarbij helpen. Dat is de gezinsvoogd. Soms vinden ouders het zo moeilijk goede beslissingen te nemen, dat iemand anders het overneemt. In jouw geval is dat dus ( naam voogd of gezinsvoogd ). Vraag: Wat is een gezinsvoogd? Uitleg : Een gezinsvoogd is iemand die erop let of het goed gaat met jou en je ouders. Hij helpt je ouders om jou goed op te voeden, hij regelt van alles en neemt samen met jouw ouders beslissingen over jou. Vraag: Waarom is er (als er sprake is van een OTS) elk jaar een zitting bij de kinderrechter? Uitleg : De rechter wil elk jaar van ( naam gezinsvoogd ) horen hoe het met jou gaat en hoe het met je ouders gaat. De rechter denkt er dan goed over na of je ouders nog steeds hulp nodig hebben als ze belangrijke beslissingen over jou moeten nemen. De kinderrechter bedenkt dan ook of je weer bij je ouders kunt wonen, of dat je beter nog in het pleeggezin kunt blijven. hoofdstuk 1 wat is pleegzorg? 21

16 NB 1 : Als het pleegkind twaalf jaar of ouder is, mag het ook zijn mening geven. De rechter zal de mening van het kind erg serieus nemen. NB 2 : Als de jaarlijkse zitting voor de OTS-verlenging zeer grote spanning bij het pleegkind oproept omdat het bang is om weer bij zijn ouders te moeten wonen, kan de gezinsvoogd de kinderrechter verzoeken om de ouders uit de ouderlijke macht te ontheffen. Dit gebeurt soms als de OTS al vaak is verlengd. Meestal zal de Raad voor de Kinderbescherming dan een onderzoek doen en een rapport schrijven voor de rechtbank. Vraag: Wat betekent het dat mijn ouders worden ontheven uit de ouderlijke macht? Uitleg : De rechter denkt dat het beter voor je is als je niet bij je ouders opgroeit en dat het beter is als iemand anders wordt aangewezen om (in overleg met jou) belangrijke beslissingen te nemen en zijn handtekening onder papieren te zetten. Je blijft je ouders wel gewoon even vaak zien, als je dat wilt. o m g a n g s r e g e l i n g / g e h e i m e p l a a t s i n g Vragen: Waarom mag ik mama niet vaker zien? Waarom mag ik niet zelf bepalen wanneer ik mijn ouders bel en zie? Waarom komt mama niet bij ons thuis? Waarom mogen we niet bij mama logeren? Uitleg : Omdat het thuis niet zo goed ging, wil ( naam gezinsvoogd ) eerst een tijdje dat er iemand bij is als jij mama ziet of spreekt. Vraag: Waarom mogen papa en mama niet weten waar we wonen en naar school gaan? Uitleg : Omdat papa en mama soms erg boos kunnen worden, vindt ( naam gezinsvoogd ) het rustiger als ze dat nu niet weten. Natuurlijk mag je papa en mama als je ze ziet wel vertellen wat je op school gedaan hebt, een tekening voor ze maken en die bij het bezoek geven, je rapport laten zien en dat soort dingen. o v e r i g e v r a g e n Pleegkinderen hebben vaak ook veel vragen over de uithuisplaatsing zelf en hun toekomstige verblijfplaats. Meestal is er (nog) veel onduidelijk voor hen, maar misschien is dit ook nog wel zo voor de pleegouders of zelfs de gezinsvoogd. Dit maakt dat deze vragen soms moeilijk te beantwoorden zijn. Het gaat dan om vragen als: Waarom mag ik niet meer bij mijn ouders wonen? Tot wanneer blijf ik in het pleeggezin wonen? Waarom mag mijn zusje niet bij ons wonen? Deze vragen van pleegkin- 22 De zorg voor pleegkinderen

17 deren kunnen samengaan met grote zorgen en leiden tot emotionele problemen of gedragsproblemen. Hoe dat komt en hoe daarmee om te gaan komt in de komende hoofdstukken aan de orde. 1.6 t o t s l o t Wie te maken krijgt met pleegzorg, merkt al snel dat enige kennis van (juridische) begrippen en procedures nuttig en bijna noodzakelijk is. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste begrippen aan bod gekomen. Deze begrippen komen regelmatig terug in dit boek en worden dan bekend verondersteld. Voor veel ervaren pleegouders zullen de genoemde termen al bekend zijn: voor hen is duidelijk wat bedoeld wordt met bijvoorbeeld een OTS of een netwerkplaatsing. Voor anderen kan dit hoofdstuk dienen als een globaal overzicht, waarin zij het een en ander kunnen nazoeken. Voor wie meer wil weten: zie hiervoor hoofdstuk 7, met daarin verwijzingen naar literatuur waarin de procedures en termen meer uitgebreid aan de orde komen. hoofdstuk 1 wat is pleegzorg? 23

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding In de wet staat dat minderjarigen altijd iemand moeten hebben die gezag over hen heeft. Dit gezag ligt in principe bij de ouders van de minderjarige.

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Inleiding Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, die alleen kan

Nadere informatie

Jeugdbescherming in Nederland

Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Mr. drs. Bart de Jong Adviseur Van Montfoort 2 Stelselwijziging Jeugd Wat is Jeugdbescherming? Proces/Actoren Doelgroep en problematiek Maatregelen

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

Het verhaal van pleegzorg

Het verhaal van pleegzorg Het verhaal van pleegzorg Welke variatie in pleegzorg is er? Wat is pleegzorg en wat betekent het voor kinderen, ouders, pleegouders en gemeenten? Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat een kind gaat

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK)

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) Artikel 3 IRVK 1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Welkom bij de William Schrikker Groep

Welkom bij de William Schrikker Groep Welkom bij de William Schrikker Groep Deze folder is voor ouders van cliënten van de William Schrikker Groep. Er staat informatie in over ons werk en de verschillende soorten begeleiding die wij geven.

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP)

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg (UHP) Inleiding Bij een ondertoezichtstelling of een voorlopige ondertoezichtstelling kan het Bureau Jeugdzorg aan de kinderrechter vragen om een machtiging

Nadere informatie

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn er thuis problemen en is het beter als een kind

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

De zorg voor pleegkinderen

De zorg voor pleegkinderen De zorg voor pleegkinderen reeks kind in zicht De zorg voor pleegkinderen is het tweede deel van de reeks Kind in zicht. In deze reeks beschrijven psychologen, (ortho)pedagogen en kinderpsychiaters in

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS Pleegzorg bij De Rading Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat het beter is als een kind tijdelijk of

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2004 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Pleegoudersupport Zeeland

Pleegoudersupport Zeeland Pleegoudersupport Zeeland Voorbeeldbrieven Inleiding Dit document bevat een aantal voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken wanneer u gebruik wilt maken van uw blokkaderecht, wanneer u een bijzondere curator

Nadere informatie

Pleegzorg doe je samen

Pleegzorg doe je samen Kinderen mogen opgroeien in een gezin Pleegzorg doe je samen Informatie voor professionals Kinderen horen thuis, en als dat niet kan: zo thuis mogelijk. Met dit motto geven we bij Lindenhout vorm aan de

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat

Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat 2 Voogdij: Als opvoeden echt niet meer gaat De kinderrechter heeft besloten dat een kind een voogd krijgt. De ouders zijn door de rechter uit hun gezag ontheven

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Wat is een ondertoezichtstelling? Als een kind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd beslist de kinderrechter - op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om het

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij JEUGDBESCHERMING NOORD Voogdij Als je ouders niet meer voor jou kunnen beslissen... Informatie voor jongeren Voogdij Als ouders kinderen krijgen, verwachten ze dat ze hun kinderen zelf gaan opvoeden. Totdat

Nadere informatie

Juridische mogelijkheden bij Ouderschap en psychiatrie

Juridische mogelijkheden bij Ouderschap en psychiatrie Juridische mogelijkheden bij Ouderschap en psychiatrie Samenstellers: Rindert Scheper Inge Sloots Ingrid de Vries Groningen - april 2007 Hanzehogeschool Groningen 1 Inhoudsopgave Inleiding... 03 Vrijwillige

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling 0609 brochure OTS def:12/05 binnenwerk 'Werkwijze' 15-06-2009 14:04 Pagina 1 De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland

Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Opvoedproblemen? Zo werkt Bureau Jeugdzorg Flevoland Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige

Nadere informatie

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte

Colofon MEER KLEUR IN DE PLEEGZORG. een hart met ruimte Colofon Redactie en samenstelling: * Marjo Daniëls (Maecon Advies en Management) * Bestuur SMKK Deze brochure is mede mogelijk dankzij een financiële ondersteuning van de Provincie Limburg MEER KLEUR IN

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

KINDEREN IN DE JEUGDZORG

KINDEREN IN DE JEUGDZORG informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE JEUGDZORG Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

Mr. dr. A. van Montfoort. Presentatie Van casus naar gestructureerd beslissen in de jeugdbescherming

Mr. dr. A. van Montfoort. Presentatie Van casus naar gestructureerd beslissen in de jeugdbescherming Mr. dr. A. van Montfoort Presentatie Van casus naar gestructureerd beslissen in de jeugdbescherming Van casus naar gestructureerd beslissen in de jeugdbescherming Presentatie Themadag jeugdrecht SSR,

Nadere informatie

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar:

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar: Pleegzorg bij Parlan Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? De kinderrechter heeft een voogdijmaatregel uitgesproken over uw minderjarige kind, nadat de Raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 279 Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016

Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016 Perceelbeschrijving Pleegzorg 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Perceelbeschrijving Pleegzorg Pagina 1 van 6 Inhoud

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Waarom een onderzoek? De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld op het moment dat je ouders of andere mensen uit je omgeving vinden dat het mis met

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij

Hoofdstuk 3 Gezag. 1. Ouderlijk gezag en voogdij a. Ouderlijk gezag b. Voogdij Hoofdstuk 3 Gezag In dit hoofdstuk leest u wat gezag en voogdij inhoudt en wat dat betekent voor uw positie als pleegouder. De gezagsvorm heeft belangrijke gevolgen voor de verdeling van de verschillende

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Soms kunnen kinderen niet bij hun papa en mama wonen, bijvoorbeeld als er teveel problemen zijn thuis.

Soms kunnen kinderen niet bij hun papa en mama wonen, bijvoorbeeld als er teveel problemen zijn thuis. Soms kunnen kinderen niet bij hun papa en mama wonen, bijvoorbeeld als er teveel problemen zijn thuis. Dan gaan ze soms beter een tijdje in een ander gezin wonen: een pleeggezin. INFORMATIE Voor pleegkinderen

Nadere informatie

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Jeugd- en opvoedhulp 1 Voor pleegkinderen en pleegouders zijn bepaalde handelingen minder vanzelfsprekend dan in andere gezinnen. Zo is het in de meeste

Nadere informatie

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg Toelichting: De aanbevelingen zijn bedoeld om op korte termijn effect te sorteren, maar zijn soms zo ingrijpend dat wetswijziging noodzakelijk is.

Nadere informatie

Informatie over adoptie en pleegzorg. Zorgen voor een. Chapeau voorzijde _Adoptie.indd :00

Informatie over adoptie en pleegzorg. Zorgen voor een. Chapeau voorzijde _Adoptie.indd :00 Informatie over adoptie en pleegzorg Zorgen voor een Chapeau voorzijde Kop kind voorzijde van een ander 305788_Adoptie.indd 1 10-06-13 15:00 Pleegzorg of adoptie U denkt erover om voor een kind van een

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers Pleegzorg Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie is pleegzorg bedoeld? Pleegzorg is een vervangende opvoedingssituatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar in een gezin. Uw kind woont tijdelijk in een pleeggezin,

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 1 Gaat uw kind bij pleegouders wonen? Informatie voor ouders 657.027-02/Voor ouders 22-08-2003 14:52 Pagina 2 Wat is pleegzorg? Pleegzorg betekent dat uw

Nadere informatie

KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING

KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING INFORMATIE VOOR OUDERS 4 KORTDURENDE, INTENSIEVE BEGELEIDING Uw gezin krijgt kortdurende, intensieve begeleiding van Jeugdbescherming Gelderland. Wat betekent dat? U

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 Uw kind uithuis geplaatst? Wat u moet weten! Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Van de William Schrikker

Nadere informatie

Pleegouders over gezag en adopt ie. Samenvatting en Conclusies

Pleegouders over gezag en adopt ie. Samenvatting en Conclusies Pleegouders over gezag en adopt ie Samenvatting en Conclusies PLEEGOUDERS OVER GEZAG EN ADOPTIE Samenvatting en Conclusies Auteurs: mr. drs. Willemijn Smit drs. Joost van den Tillaart Lianne Bertling,

Nadere informatie

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden.

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden. Hoe vertel je het de kinderen? Op een gegeven moment moet je de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. Belangrijk is hoe en wat je hen vertelt. Houd rekening daarbij rekening met de leeftijd van

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 279 Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP Richtlijn / info voor ouders Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding Een kind opvoeden is niet makkelijk. Zo kan het zijn dat uw kind meer of andere zorg nodig

Nadere informatie

Congres De ots90 jaar:versleten of vitaal? Workshop: ots, omgang en het belang van het kind

Congres De ots90 jaar:versleten of vitaal? Workshop: ots, omgang en het belang van het kind Congres De ots90 jaar:versleten of vitaal? Workshop: ots, omgang en het belang van het kind Voorzitter: Paul van Teeffelen Inleider: Esther Lam Referent: Sonja de Pauw Gerlings Introductietekst workshop

Nadere informatie

1. Status van pleegouders

1. Status van pleegouders Hoofdstuk 12 Rechten en plichten Pleegouders zorgen tot 24 uur per dag voor hun pleegkind(eren). Vaak gaat dit zonder complicaties, soms zijn er situaties waarbij u als pleegouder graag wil weten wat uw

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:10059

ECLI:NL:RBAMS:2015:10059 ECLI:NL:RBAMS:2015:10059 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-10-2015 Datum publicatie 13-06-2016 Zaaknummer C/13/592460 / JE RK 15-996 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

INZICHT IN JEUGDRECHT

INZICHT IN JEUGDRECHT INZICHT IN JEUGDRECHT Ingeborg Galama Juridisch adviseur Raad voor de Kinderbescherming Onderwerpen 1.Doel en grond voor de ondertoezichtstelling 2.Uithuisplaatsing 3.Gesloten jeugdzorg 4.Ontheffing/ontzetting

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Voor ouders over de ondertoezichtstelling

Voor ouders over de ondertoezichtstelling Voor ouders over de ondertoezichtstelling Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Rechten en plichten pleegouders 2016

Rechten en plichten pleegouders 2016 Rechten en plichten pleegouders 2016 Aan deze notitie kunnen geen rechten worden ontleend Inhoud VOORAF... 2 1. RECHTEN EN PLICHTEN... 3 1.1. RECHTEN EN PLICHTEN PLEEGOUDERS... 3 1.2 RECHTEN EN PLICHTEN

Nadere informatie

Zorglandschap jeugd Flevoland

Zorglandschap jeugd Flevoland Zorglandschap jeugd Flevoland Gebruik jeugdhulp met verblijf in de Flevolandse gemeenten Gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek en Jeugdzorg Nederland (20) Gehanteerde definities Centraal Bureau voor

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 1. Inleiding

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 1. Inleiding De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Nieuwe ontwikkelingen pleegzorg 1

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1 Nr Hoofdgroep Product beschrijving 1 Time-outvoorziening/ tussenvoorziening Time-outvoorziening/ tussenvoorziening 44A06 38520 0-18 Preventieve voorzieningen bedoeld voor jongeren die even tot rust moeten

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie