ALTENA college, schoolwerkplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALTENA college, schoolwerkplan"

Transcriptie

1 ALTENA college, schoolwerkplan CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR ATHENEUM-HAVO-VMBO(T) IX. Schoolreglement voor Een school is een plaats waar veel mensen met elkaar samenwerken: leerlingen, docenten en andere personeelsleden. Om dat goed te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig. Zo kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en prettig kan voelen op school en dat het gebouw netjes blijft. Dit schoolreglement is de uitwerking in detail van de globalere leefregels voor de cursus Lessen, verzuim, te laat komen en verwijdering uit de les 1. Om 8.25 uur, uur en uur gaat de eerste bel van respectievelijk het 1 e, 4 e en 6 e lesuur. Dit is het tijdsein dat docenten en leerlingen naar de lokalen gaan. Bij het tweede tijdsein vijf minuten later dient iedereen in het lokaal te zijn. 2. Leerlingen die het eerste lesuur te laat komen, dienen zich eerst bij de conciërgeloge te melden waar ze een te-laat-briefje moeten invullen. Deze leerlingen dienen vervolgens te wachten in de garderobe tot 8.35 uur. Ze mogen hun plaats in het lokaal pas innemen nadat ze de gele doorslag van hun ingevulde te-laatbriefje aan de docent hebben afgegeven. Leerlingen die te laat zijn, storen niet bij de dagopening, maar wachten op de gang totdat de dagopening afgelopen is. 3. In bijzondere gevallen mogen leerlingen met toestemming van de conrector tijdens het eerste lesuur te laat komen of tijdens het zevende of achtste lesuur eerder vertrekken i.v.m. de aankomst- en vertrektijden van bussen. 4. Voor het vragen van verlof dienen je ouders/verzorgers zich tot de conrector te richten. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Als je onverwachts thuis moet blijven wegens ziekte of vanwege een andere dringende reden, dienen je ouders/verzorgers dit voor 10 uur telefonisch door te geven aan de school. Wanneer je voor het einde van de lessen op een bepaalde dag de school wilt verlaten vanwege ziekte of een andere dringende reden, dien je je mondeling af te melden bij de conrector, of als deze er niet is, bij iemand van de administratie. 5. Als je door een docent uit de les wordt verwijderd, neem je je tas mee en meld je je altijd onmiddellijk bij de conrector. Als deze er niet is, meld je je bij een ander lid van de schoolleiding. Aan het einde van de les meld je je altijd weer bij de docent door wie je verwijderd was, tenzij de conrector anders beslist. 6. Indien een docent aan het begin van de les niet aanwezig is, wachten de leerlingen in het lokaal, tenzij het lokaal is afgesloten, dan wachten de leerlingen in de gang voor het lokaal. Een vertegenwoordiger van de klas gaat bij dhr. Verweij of dhr. Verhoeven inlichtingen vragen. De klas wacht op instructies van een lid van de schoolleiding of dhr. Verhoeven bij of in het lokaal. Waar mag je wel en niet verblijven, eten en drinken 7. De parkeerterreinen voor en achter de school en de (brom-)fietsstallingen zijn verboden verblijfplaatsen. Dit geldt ook voor de weg en de oversteekplaatsen op het schoolterrein. 8. De liften in het gebouw mogen door leerlingen niet gebruikt worden tenzij zij daarvoor toestemming hebben van de afdelingsconrector. 9. Er is als uitgangspunt opvang van incidentele lesuitval voor: - de leerlingen van de brugklas gedurende alle lesuren - de leerlingen van klas 2 gedurende lesuur 1 t/m 6. Deze opvang vindt plaats in de Pit-stop tenzij anders is aangegeven op het roosterbord. Voor leerlingen die, om welke reden dan ook, een tussenuur hebben zonder dat opvang is geregeld, geldt het volgende: - Aan het begin van de les kun je naar het Clockhuys, de Chil, de mediatheek, of naar de stoep bij de lange muur van de Rijn-/Maaszaal gaan en je blijft daar tot het einde van de les. De Pitstop en de brede gang mogen niet gebruikt worden bij tussenuren. - Je mag dus niet door de school lopen, niet om de school of in de buurt van lokalen dwalen, in de portieken of op het binnenplein verblijven. Schoolwerkplan, Schoolreglement afgedrukt: IX. pag 1 -

2 10. Tijdens de pauzes mag je op de volgende plaatsen verblijven: het Clockhuys, de Pit-stop, het binnenplein, de brede gang naar het Clockhuys, de gang naar het voorgebouw, de Chil en op de stoep bij de lange muur van de Rijn-/Maaszaal, inclusief het pleintje tegenover de hoofdingang. 11. Tijdens de pauzes en tijdens tussenuren mogen leerlingen het schoolterrein niet verlaten, tenzij ze vanwege buitenles voor Lo naar het sportpark moeten. 12. Eten en drinken tijdens de lessen is niet toegestaan. Alleen vlak rond de leswisseling kan een docent toestaan dat er iets gegeten en/of gedronken wordt in het lokaal. Het is niet toegestaan kauwgom te nuttigen in de lokalen en in de mediatheek. Chips en daarmee te vergelijken etenswaren zijn niet toegestaan in school. 13. In het Clockhuys, de Pit-stop, de brede gang, de gang naar het voorgebouw, de Chil en op het binnenplein gelden de volgende regels: - De tafels, de stoelen en de bankjes moeten blijven staan op de plaats waar je ze hebt aangetroffen. Er mag dus ook niet gesleept worden met stoelen naar andere tafels. - Er mag niet op de tafels gezeten worden, ook niet in de pauzes. - Als je aan het einde van de pauze opstaat van je stoel, dan schuif je deze even aan onder de tafel. - Alle afval moet in de daarvoor bestemde bakken gedaan worden. Er staan voldoende afvalbakken. - Iedereen is medeverantwoordelijk voor het schoonhouden van het Clockhuys, de Pit-stop, de brede gang naar het Clockhuys, de gang naar het voorgebouw, de Chil, het binnenplein en de stoep bij de lange muur van de Rijn-/Maaszaal, inclusief het pleintje tegenover de hoofdingang. Fietsen, brommers, jassen, radio s, gsm s e.d. 14. Fietsen, bromfietsen en scooters moeten in de stallingen worden geplaatst, binnen de gekleurde lijnen. Voor de brommers en scooters is er een aparte stalling, aangegeven met rode lijnen. Voor alle fietsen is er een stalling, aangegeven met witte of blauwe lijnen. Brommers, scooters en fietsen moeten binnen de lijnen geplaatst worden. Met brommers en scooters mag op het schoolterrein niet harder gereden worden dan een normaal rijdende fietser. 15. Jassen en shawls dienen in de garderobe achtergelaten te worden en mogen niet worden meegenomen naar de lokalen en de mediatheek. 16. Mobiele telefoons, elektronische spelletjes en beeld- en geluidsdragers zoals mp3-spelers en ipod s mogen niet zichtbaar en/of hoorbaar in de lokalen aanwezig zijn. Het maken van beeld- en geluidsopnamen binnen school voor andere dan onderwijsdoeleinden is niet toegestaan. Gebruik van sociale media tijdens lessen is niet toegestaan. Deze bepalingen gelden niet als de docent het gebruik expliciet toestaat in het kader van de les. 17. De docent is gerechtigd alle mobiele telefoons e.d. van de leerlingen aan het begin van de les in te laten leveren in een speciaal daarvoor bestemde bak. De telefoons e.d. dienen dan uit te staan of in vliegtuigmodus. Aan het einde van de les worden de ingeleverde apparaten weer terug gegeven aan de leerlingen. De leerling blijft in de tussentijd zelf verantwoordelijk voor zijn telefoon e.d. Als de docent vraagt alle mobiele telefoons e.d. aan het begin van een les met een repetitie of een vergelijkbare toets in te leveren en de docent constateert in de loop van de les dat een leerling dat ten onrechte niet gedaan heeft, dan wordt dit aangemerkt als een onregelmatigheid en wordt de repetitie of de toets met het cijfer 1 beoordeeld. Advies: doe in ieder geval op een dag dat er een repetitie is de mobiel in je kluisje. Gedrag in het algemeen 18. Racistische of kwetsende uitingen, dan wel uitingen die strijdig zijn met de identiteit van de school, worden niet getolereerd. Het gaat hier om mondelinge uitingen, schriftelijke uitingen en uitingen op kledingstukken of tassen. 19. Kleding, gedragen sieraden e.d. mogen niet expliciet refereren aan een andere godsdienstige overtuiging dan de protestants christelijke. Dat impliceert dat keppeltjes, hoofddoeken, chadors, burka s en dergelijke niet zijn toegestaan. 20. Pesten, agressief gedrag, vandalisme, diefstal, wapenbezit en seksuele intimidatie worden niet getolereerd. Kaarten of andere spelen om geld zijn niet toegestaan. Schoolwerkplan, Schoolreglement afgedrukt: IX. pag 2 -

3 21. Het via sociale media of anderszins verspreiden van berichten die de goede naam van de school, van personeelsleden of medeleerlingen van de school aantasten, dan wel de normale fatsoensnormen overschrijden, is niet toegestaan. Schoolcomputers 22. Het via de schoolcomputers bezoeken van internetsites met racistische, kwetsende, antigodsdienstige of pornografische uitingen, alsmede het op de computers bewaren van bestanden of versturen van e- mails met dergelijke uitingen is niet toegestaan. Het gebruik van sociale media voor privédoeleinden via schoolcomputers is niet toegestaan. 23. Op de werkstations in de mediatheek en in de computerlokalen draait een programma dat het mogelijk maakt dat op de baliecomputers in de mediatheek en op de docentencomputers in de computerlokalen meegekeken kan worden op de beeldschermen van de werkstations. 24. Iedere gebruiker in het educatieve netwerk heeft een persoonlijk account en een persoonlijke homedirectorie op de server. Dit account en deze home-directorie mogen niet door anderen worden gebruikt. De docenten informatica hebben leesrechten in alle home-directories van leerlingen. Leden van de schoolleiding hebben in geval van een vermoeden van misbruik het recht om de home-directorie van leerlingen en medewerkers in te zien. Roken, alcohol en drugs 25. Leerlingen mogen niet roken in het schoolgebouw of op het schoolterrein. 26. Het in bezit hebben, verkopen of nuttigen van alcoholhoudende drank of drugs, dan wel het onder invloed van alcohol of drugs verkeren in het schoolgebouw of op het schoolterrein of tijdens andere activiteiten die onder verantwoordelijkheid van school plaatsvinden, is niet toegestaan. Alcoholhoudende drank of drugs die in strijd met deze regel wordt aangetroffen, wordt in beslag genomen. Kluisjes 27. De kluisjes zijn bedoeld om schoolspullen en persoonlijke eigendommen in op te bergen en te bewaren. Het is niet toegestaan het kluisje te gebruiken voor opslag van materialen die brandgevaarlijk of explosief zijn, dan wel materialen die bij wet of bij schoolregel verboden zijn. In een geval van een redelijk vermoeden van misbruik van het kluisje kan een lid van de schoolleiding een kluisje (laten) openen. Als je je niet aan de leefregels houdt We verwachten dat iedereen de redelijkheid van de bovenstaande leefregels inziet. Als je je echter niet houdt aan de leefregels, dan zullen we wel maatregelen treffen, want wij vinden de leefregels noodzakelijk voor een blijvend goede sfeer op school en een net gebouw. - Bij overtreding van de leefregels zal in de meeste gevallen de conrector je aanspreken en waar nodig een straf opleggen. Die straf zal in redelijke verhouding staan tot de aard van de overtreding. Maar ook of je al of niet vaker regels overtreedt, is daarbij van belang. - Een straf kan variëren van nablijven of strafcorvee, tot schorsing of in het uiterste geval verwijdering van school. - Bij ernstige zaken of bij herhaling van minder ernstige zaken, zullen je ouders/verzorgers ingelicht worden. - Van wettelijk strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. De school heeft daarover afspraken gemaakt met de politie. Zie onderaan voor een overzicht van die afspraken. Voor enkele met enige regelmaat voorkomende overtredingen zijn er afspraken binnen school gemaakt over de maatregel die normaal gesproken wordt opgelegd. Het gaat om de volgende afspraken: a. Voor elk lesuur dat je spijbelt, moet je twee lesuren terugkomen. b. Als je bij het 1 e lesuur te laat komt, dien je je de volgende dag een half uur eerder te melden, tenzij je de afdelingsconrector kunt overtuigen van de geldigheid van je reden van te laat komen. Als je je op de volgende dag ten onrechte niet een half uur eerder meldt, wordt de sanctie omgezet in twee lesuren terugkomen. c. Als je vijf keer te laat bent gekomen op het 2 e of latere lesuur, dien je vervolgens twee uur terug te komen. Na die vijf keer geldt dit voor elke vijfde keer dat je weer te laat bent op het 2 e of latere lesuur. Schoolwerkplan, Schoolreglement afgedrukt: IX. pag 3 -

4 d. Als je meer dan 15 minuten te laat komt in een les, dan word je voor die les niet als te laat maar als afwezig geregistreerd. Uiteraard met als consequentie onderdeel a in geval je geen geldige reden hebt voor je late komst. e. Als je vaak te laat komt of spijbelt word je verwezen naar de leerplichtambtenaar, die na een gesprek een passende sanctie zal opleggen. f. Bij overtreding van de regel m.b.t. alcohol wordt streng opgetreden. Afhankelijk van de ernst van de overtreding en bij herhaling volgt een schorsing voor maximaal twee dagen. Tijdens de schorsing zal een opdracht moeten worden uitgevoerd. Wanneer de overtreding tijdens een buitenschoolse activiteit plaatsvindt, volgt bovendien uitsluiting van die activiteit en/of van de eerstvolgende activiteit(en). g. Bij overtreding van de regel m.b.t. drugs wordt streng opgetreden. De schoolleiding zal passende maatregelen nemen. h. Als je rotzooi maakt of je rommel niet opruimt, krijg je strafcorvee. i. Als je je niet houdt aan regel 16 en/of 17, dan is elk personeelslid gerechtigd het betreffende apparaat tot maximaal het einde van de volgende werkdag in beslag te nemen. Tot slot Regels zijn er niet om de regels, maar om te zorgen dat alles goed gaat op school, dat je je veilig kunt voelen, dat je met plezier naar school kunt gaan en dat het in en om school netjes is. We vertrouwen erop dat jullie daarvoor ook allemaal je best zullen doen. De schoolleiding, juli 2015 Schoolwerkplan, Schoolreglement afgedrukt: IX. pag 4 -

5 De overeenkomst met de politie Een ieder heeft belang bij een veilige en prettige schooltijd: leerlingen, personeelsleden en omwonenden. Om met elkaar te zorgen voor optimale veiligheid in en om de school, hebben de scholen van het Voortgezet Onderwijs in de gemeente Werkendam, samen met de Politie Altena afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst 'Veilig in & om School'. De belangrijkste afspraak is dat de school altijd de politie belt als er sprake is van een vermoeden of constatering van een strafbaar feit, behalve als het een gering feit en/of een eerste overtreding betreft, waarvan de afhandeling binnen de school mogelijk en wenselijker is. In geval van twijfel wordt eerst overlegd met de politie. De Politie Altena en het Openbaar Ministerie zullen op korte termijn op deze meldingen reageren. Wanneer de politie waarschuwen? De school belt altijd de politie als het gaat om (een vermoeden van) ernstige overtredingen of delicten. Dit zijn onder andere (ernstige vormen van): - Vernieling - Fysieke agressie, intimidatie en mishandeling - Openlijk Geweld - Bedreiging of afpersing - Diefstal - Heling - Wapenbezit - Drugsbezit, -handel en gebruik - Alcoholbezit en gebruik - Vuurwerkbezit en handel - Verbale agressie en intimidatie - Ernstige belediging en discriminatie - Elektronische agressie, digipesten - Seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting - Ongewenst bezoek in en rond school Tot slot Gelukkig is het Altena College een veilige school. Dat willen we graag zo houden door goede afspraken met elkaar en met de politie. Want alle betrokkenen bij de samenwerkingsovereenkomst Veilig in & om School, hebben hetzelfde doel: zorgen voor veiligheid in en om school en iedereen een veilige en prettige schooltijd bezorgen. Schoolwerkplan, Schoolreglement afgedrukt: IX. pag 5 -

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Mei 2008. Een Veilige School Regels en Handelingsprotocol

Mei 2008. Een Veilige School Regels en Handelingsprotocol Mei 2008 Een Veilige School Regels en Handelingsprotocol Inhoudsopgave Voorwoord Deel A. Regels Veilige School Inleiding Algemeen Artikel 1 Algemene regels Artikel 2 Disciplinaire maatregelen Artikel 3

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013

Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo. 30 september 2013 Leerlingenstatuut Scholengroep Carmel Hengelo 30 september 2013 Vastgesteld in directievergadering: 14 mei 2013 Instemming leerlinggeleding CMR: 30 september 2013 Inleiding Scholengroep Carmel Hengelo

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool

Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool Doe het zo en t gaat goed! Let op, echt, dit moet! En dit mag echt niet! DE INHOUD 1. Informatie... 2 1.1 Schoolregels zijn spelregels

Nadere informatie

VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014

VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014 VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014 L E E R L I N G E N S T A T U U T Aart van der Leeuwkade 14, 2274 KX Voorburg. Telefoon 070-386.72.72. Fax 070 387.72.75 www.st-maartenscollege.nl \\fs1.spinoza.local\personeel$\bkp\bureaublad\leerlingenstatuut

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 5 februari 2014 B.B. Dijkgraaf, Voorzitter College van Bestuur

Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 5 februari 2014 B.B. Dijkgraaf, Voorzitter College van Bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad Leerlingenstatuut Trias VMBO Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 5 februari 2014 B.B. Dijkgraaf, Voorzitter College

Nadere informatie

Regelwijzer Versie: 6 december 2011

Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Regelwijzer Versie: 6 december 2011 Inleiding Het Grafisch Lyceum Utrecht hecht waarde aan zorgvuldigheid. Waar mensen met elkaar samenwerken bieden duidelijke afspraken, regelingen en procedures helderheid

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan ST GREGORIUS COLLEGE 2011 2012 M:\SWP2 VANAF 1700\3619 SGC_Schoolveiligheidsplan_2011_v4.docx 1 Schoolveiligheidsplan Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1 Coördinatie en veiligheid 1.1 De

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om Zo gaan we met elkaar om 2014-2015 1 Beste leerling, Dit boekje leert je om een goede Lyceum-Ypenburger te worden. De sfeer op school is heel plezierig. Op kan veel. Leerlingen mógen een heleboel, maar

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Studentenstatuut MBO. Nordwin College Studentenstatuut MBO Nordwin College Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Waterlelie

Gedragsprotocol De Waterlelie Gedragsprotocol De Waterlelie Dit protocol bevat naast omschrijvingen van bepaalde vormen van grensoverschrijdend gedrag ook de stappen en maatregelen die genomen worden wanneer grensoverschrijdend gedrag

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Schoolregels. Vechtdal College 2014-2015. Met elkaar hebben we een paar afspraken gemaakt. Je vindt ze in dit boekje schoolregels.

Schoolregels. Vechtdal College 2014-2015. Met elkaar hebben we een paar afspraken gemaakt. Je vindt ze in dit boekje schoolregels. Schoolregels Vechtdal College 2014-2015 Met elkaar hebben we een paar afspraken gemaakt Je vindt ze in dit boekje schoolregels Vechtdal College Dedemsvaart Schoolregels 2014-2015 Het draait om respect

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de zomer van 2009 (art. 6.6). Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN John F. Kennedyschool Versie 24-09-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan John F. Kennedyschool Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief

Nadere informatie

Montessori Lyceum Rotterdam. Ik ben een Montessoriaan

Montessori Lyceum Rotterdam. Ik ben een Montessoriaan Montessori Lyceum Rotterdam Ik ben een Montessoriaan Inleiding Welkom op het Montessori Lyceum Rotterdam, oftewel het RML. Ook wel Monte genoemd. Je hebt samen met je ouders gekozen voor een bijzondere

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid

Convenant Schoolveiligheid Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Een veilige

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie