Spakenburgse Vrijheids Partij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spakenburgse Vrijheids Partij"

Transcriptie

1 Spakenburgse Vrijheids Partij voor behoud van de Westerse cultuur in het Bunschoter belang C. Huijgen 2010 Verkiezingsprogramma Spakenburgse Vrijheids Partij SVP 2010

2 Spakenburgse Vrijheids Partij voor behoud van de Westerse cultuur in het Bunschoter belang Voorwoord In 2002 is de stap naar de politiek gemaakt, hierbij zijn uiteenlopende ervaringen in de partij Betaalbaar Bunschoten (BB) opgedaan. BB heeft zowel de rol van oppositiepartij ( ) als van regeringspartij ( ) ingenomen. Het jaar 2009 is een belangrijk jaar voor de partij. In dat jaar zette de politieke afbrokkeling van BB met het vertrek van drie burgerleden en de tweede wethouder door. Het laatste lid van het bestuur stapte ook op en ik bleef als enige over in de fractie. Een tweetal wethouders maakten hun werk dus niet af en profiteerden zelfs van wachtgeldregelingen, die hun eigen partij nota bene kritisch beoordeelde. Er waren strubbelingen op de achtergrond, de chemie in de groep ontbrak en er was geen steun voor de fractievoorzitter. Bovendien was er een constante strijd tussen mij en de rest van de fractie om het originele gedachtegoed van BB te bewaken. De politieke koers stond onder druk en het eigen verkiezingsprogramma werd onderbelicht. Er leken zelfs monistische tendensen op te komen terwijl de partij altijd een grote mond had over het dualisme. Verdere details zijn nu niet aan de orde. BB heeft goede politieke resultaten behaald, hierover is veel gerapporteerd in de nieuwsbrieven die BB regelmatig uitstuurde. Het is dan ook zuur dat het zo gelopen is. In de media werd de nadruk gelegd op de negatieve beeldvorming en de leegloop van de medewerkers in plaats van dat de behaalde politieke successen werden opgemerkt en vooral uitgediept. In de beeldvorming stond BB er slecht voor, ook was er ondertussen een groot tekort aan opvolgers. Het ligt dan ook voor de hand dat de partij zichzelf gaat opheffen op de komende laatste ledenvergadering, waar de leden het laatste woord hebben. Nadat het mislukt was om achter de schermen mij als fractievoorzitter buiten spel te zetten resteerden er voor mij maar twee reële opties. Een nieuwe partij oprichten met daarin een aantal PVV-elementen of stoppen met de hele politiek. De uitdaging om een nieuwe partij op te richten was groter dan het blijven trekken aan het dode paard dat BB heette. De zoektocht naar meedenkers en lieden die hun nek durven uitsteken gaat dus door. Een nieuwe partij zal zich moeten blijven profileren en er zal geen angst moeten zijn om de eigen idealen hoog te willen houden. Met BB is dat niet goed gelukt omdat er blijkbaar niet de juiste mensen in terecht waren gekomen. Mijn drijfveren en idealen zijn overeind gebleven en tot een zodanige hoogte gegroeid dat er een compleet nieuw programma voor een nieuwe partij is ontstaan. Het is mij dan ook een genoegen om u het verkiezingsprogramma van de Spakenburgse Vrijheids Partij (SVP) te presenteren. U kunt dit programma lezen en mee laten wegen bij de keus die u straks kunt maken bij de verkiezingen in maart In een tijd waarin het vertrouwen in partijen en politici onder druk staat spreek ik de wens uit dat u toch gebruik zult maken van uw democratisch recht en zo uw gang naar de stembus weer wilt maken 6 mei Peter Frans Koops raadslid gemeente Bunschoten voor Betaalbaar Bunschoten ( ) en voor de Spakenburgse Vrijheids Partij ( )

3 Inleiding Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Spakenburgse Vrijheids Partij (SVP). Deze partij is ontstaan om het vacuüm op te vullen dat is ontstaan door het afbrokkelen en mogelijk wegvallen van de lokale partij Betaalbaar Bunschoten. Tegelijk is de mogelijkheid aangegrepen om de kiezer van de gemeente Bunschoten een nieuw alternatief te bieden bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart Er is geprobeerd een lokale afdeling van de Partij voor de Vrijheid (PVV) op te richten. Hiervoor is op dit moment nog geen toestemming gekregen omdat de PVV eerst in een aantal grote steden aan de gemeenteraadsverkiezingen wil gaan meedoen. We respecteren het besluit uit Den Haag, maar willen ondertussen wel een nieuwe plaatselijke partij oprichten die veel sympathie heeft voor het gedachtegoed van de PVV. De SVP is een partij die zich ook zorgen maakt om de islamisering van Nederland. Vooral de radicale 2 en fundamentalistische tak van de op wereldheerschappij beluste ideologie is ons een doorn in het oog. In onze gemeente speelt de problematiek van de opkomst van de islam nog niet zo, maar de zorgen en problemen die er landelijk zijn in de grote steden, worden gedeeld. In dit programma worden daarom een aantal zaken genoemd die raakvlakken hebben met de landelijke politieke standpunten van de PVV. Mocht over vier jaar blijken dat de PVV landelijk een groot bestaansrecht heeft gekregen, dan zal opnieuw geprobeerd worden om de SVP om te vormen naar een echte lokale afdeling van de PVV. De SVP zal dan wel moeten hebben laten zien dat ze een stabiele partij is. De partij zal vertegenwoordigd moeten worden door politici met ruggengraat, durf en doorzettingsvermogen, ook zullen zij een broertje dood moeten hebben aan heilige huisjes en vastgeroeste politieke mores en achterkamerpolitiek. Naast een aantal raakvlakken met de PVV heeft de SVP ook een flink aantal standpunten, die tot het gedachtegoed van Betaalbaar Bunschoten behoorden. De gedachten over de islamisering die kiezers van de SVP hebben kunnen ook worden waargenomen bij mensen die landelijk op de SGP stemmen 3. De groei van het aantal moskeeën wordt bij de Staatkundig Gereformeerden nog tegengegaan. Ook voelt de SVP veel sympathie voor het conservatisme waarvan De Edmund Burke Stichting een spreekbuis is 4. In dit verkiezingsprogramma wordt een aantal malen gebruik gemaakt van noten die aan het eind van dit document worden uitgewerkt. In deze noten staat extra informatie over een bepaald onderwerp. Ook kan er verwezen worden naar een bijlage op de website Op deze website is het complete programma te lezen. Alle extra bijlagen zijn te lezen via het menu Leesvoer. Bovendien is er een samenvattend A4-tje met de speerpunten te downloaden. De SVP is een groot voorstander van interactief politiek bedrijven en zij probeert de politiek dichter bij de burger te brengen. Via de ideeënbus op de site kunt u als lezer een bijdrage leveren aan dit verkiezingsprogramma. De SVP biedt u met de website, die als uitgebreid naslagwerk fungeert, meer aan dan een verkiezingsprogramma van een plaatselijke politieke partij. We wensen u veel leesplezier!

4 Algemeen Wat is de Spakenburgse Vrijheids Partij (SVP)? De SVP is een nieuwe lokale partij in de gemeente Bunschoten. In de gemeenteraad van Bunschoten is voldoende ruimte voor een nieuwe partij. Met de verkiezingen in maart 2010 in het verschiet zijn er dus voor enthousiaste mensen met politieke ambities volop mogelijkheden en nieuwe kansen. Die kansen worden door de SVP aangegrepen. De SVP is de eerste en enige partij in Bunschoten die openlijk sympathiseert met het gedachtegoed van de landelijke PVV, de partij van Geert Wilders en zijn medefractieleden. De kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat niet alle standpunten of uitspraken uit de koker van de PVV gedeeld worden 5. De SVP bevat een mix van het gedachtegoed van Betaalbaar Bunschoten en de PVV. Bovendien past het standpunt van de SGP over de islamisering en het stoppen van de groei van moskeeën binnen de SVP. De SVP stelt dat de radicale islam een antichristelijke ideologie is, die het vrije Westen probeert te veroveren en waartegen in Nederland moet worden opgetreden en het land tegen moet worden beschermd. De SVP is een partij dicht bij de bevolking. De SVP geeft burgers inspraak in dit verkiezingsprogramma door middel van interactieve deelname aan de totstandkoming en bijschaving van dit programma. De SVP voelt zich aangesproken door het conservatisme en ziet in Lucas Hartong 6 (plaats 5 op de lijst PVV Europa) een voorbeeldfiguur van een christen in de politiek. De SVP is een rechtse, conservatieve partij. Bij de SVP is geen ruimte voor bekrompenheid en hypocrisie in verband met de besteding van de zondag. Zondagsheiliging is een groot goed maar hoort in principe thuis bij het terrein van de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens. De overheid moet terughoudend optreden bij de discussie over de zondagsrust. Bij het vraagstuk van de 24-uurs economie is het goed dat op zondag de winkels gesloten blijven, omdat dit in de scheppingsorde is ontworpen en dus goed voor de mens is. Bij de SVP is ruimte voor veel levensbeschouwingen en christenen in de politiek. De term christelijke partij spreekt ons minder aan, dit is slechts een naam. Het christelijke karakter moet blijken uit het handelen van politici in plaats van dat dit gebaseerd is op een naam. De SVP wil omzien naar de zwakken in de maatschappij. De bewogenheid van Jezus voor alle mensen ziet de SVP als richtsnoer voor haar handelen. De woorden van Jezus uit Mattheus 7 : 12: Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten. en de hiervan afgeleide Gulden Regel: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet fungeren voor de SVP als grondslag. Beide citaten zijn een inspiratiebron voor de SVP. De SVP heeft de Bijbelse naastenliefde hoog in het vaandel, ze houdt van de moslim maar wijst de islam als politiek systeem, als gevaarlijke ideologie en vijand van het vrije Westen af. Dit naar analogie van Jezus die de zondaar liefheeft, maar de zonde haat. De SVP koestert warme gevoelens bij grote denkers als professor Bob Smalhout, die iedere zaterdag een goede column in de Telegraaf verzorgt, en arabist Hans Jansen die een aantal goede boeken geschreven heeft waarin de schaduwzijden van de islam op een eerlijke en objectieve wijze worden belicht 7. De SVP heeft bewondering voor Ben Kok die als joods-christelijk pastor een groot aantal artikelen met een waarschuwend appèl over de opkomst van de islam heeft geschreven. 8 De SVP staat tevens een progressieve ontwikkeling van onze gemeente voor op het vlak van de ruimtelijke ordening, algemeen bestuur, veiligheid en onderwijs in het belang van alle burgers. De SVP wil politiek bedrijven voor behoud van de Westerse cultuur in het belang van de Bunschoter bevolking met een knipoog naar Geert Wilders (PVV)!

5 De Spakenburgse Vrijheids Partij Schematisch

6 Grondslagen en missie van de SVP - Het Bijbelse Woord uit Mattheüs 7:12 Verbondenheid met het Conservatisme Sympathie voor grote denkers Affiniteit met het islamstandpunt van SGP en PVV Doorgroeien naar een officiële PVV-afdeling Bunschoten Voorlichting en studie over de islam De mensen van de SVP kieslijst Gijsbert Beekhuis (5) - Juul de Graaf (3) - Loes van Buuren (2) Peter Frans Koops (1) - Henk van Diermen (4)

7 Islamisering Met de beschrijving van de islam op hoofdlijnen voldoet een citaat uit een column van professor Bob Smalhout; De islam is niet alleen een godsdienst, zoals velen in West-Europa nog abusievelijk denken. Het is een allesomvattend politiek systeem, verpakt in een religieus kleed dat alle aspecten van het menselijk leven tot in detail bepaalt. En zoals bij Mohammed de zegetocht van de islam is begonnen met zijn migratie naar Medina, zo dienen ook de moslims die migratie als voorbeeld en uitgangspunt te nemen voor de verspreiding van de islam over de rest van de wereld. Het ideaal is uiteindelijk het wereldkalifaat, een wereldomvattend politiek, sociaal en religieus systeem dat gebaseerd is op de Koran, de Soenah (het voorbeeld van Mohammed), de Hadith (de mondeling overgedragen tradities) en de Sharia (de islamitische wetgeving). Het grote gevaar in het Westen is ongelofelijke naïviteit, die geleid heeft tot een levensgevaarlijk cultuurrelativisme 9. Wij denken dat onze vrijheid van godsdienst, onze gelijkwaardigheid van beide geslachten en de scheiding van kerk en staat universele begrippen zijn. Maar dat is het niet in de islam. Wij zijn, als burgers van een joods-christelijke beschaving, in de ogen van de imams en de ullahs slechts inferieure wezens die in een islamitische staat altijd tweederangs burgers zullen blijven, de zogenaamde dhimmi s. Het voert nu veel te ver om dieper op de islam en de islamisering in Nederland in dit programma in te gaan. Wel willen we nog opmerken dat de SVP in de landelijke discussie over de islamisering aan de zijde staat van de PVV en de SGP, dus absoluut geen lid van de linkse kerk 10. Dit zijn momenteel de enige twee politieke partijen die de schaduwzijden van de islam durven te benoemen. Ook stellen zij de vervolging van christenen in islamitische regimes in de Tweede Kamer aan de orde, iets waarbij andere partijen met een C in de naam nog wel vaak in gebreke blijven. In het boek Geheime Gelovigen, wat er gebeurt als moslims Jezus volgen van Anne van der Bijl wordt deze christenvervolging getekend. 11 In onze gemeente valt het zogezegd nog wel mee met de opkomst van de islam. Slechts tien kilometer zuidelijker, bij onze grote vriend Amersfoort, is dit allang niet meer het geval. In onze gemeente zitten we niet te wachten op een straatbeeld met hierin een moskee met grote minaret. Mocht het verenigingsgebouw van de Turkse gemeenschap ooit nog gaan evolueren tot een echte moskee dan zal de SVP deze ontwikkeling proberen tegen te houden. Van overlast van Marokkaanse straatjeugd is bij ons gelukkig nog geen sprake. De SVP is nu tevreden over allochtonen, die hard werken en min of meer geïntegreerd zijn in Bunschoten. Dat zij behoren tot een zogenaamde gematigde islam is een fabeltje, anders hadden ze zich wel meer openlijk gedistantieerd van grote terroristische aanslagen zoals in Londen, Madrid en op 9/11 met de vernietiging van de Twin Towers 12. De SVP is voor een burkaverbod op straat en in overheidsgebouwen met publieke loketfunctie is het gewenst om geen hoofddoek of andere symbolen afgeleid van de islamitische cultuur te dragen. Deze punten zijn nodig om de islamisering als sluimerend proces te remmen 13. In openbare gebouwen en op straat is de voertaal 14 Nederlands of Spakenburgs dialect. De SVP is voorts tegen gescheiden (mannelijke/vrouwelijke) inburgeringcursussen. Ook ondersteunt de partij die ambtenaar die om principiële redenen geen moslim importhuwelijk wil sluiten. Een ambtenaar moet de vrijheid van geweten hebben om niet met de sluimerende komst van de islamisering mee te hoeven doen.

8 Algemeen bestuur Bunschoten is een autonome en zelfstandige gemeente die trots is op haar eigen cultuur en identiteit. Een rijk geschakeerd verenigingsleven, goede werklust, sociale verbanden en relaties in buurt, vereniging, kerk, en scholen zijn de ingrediënten van een fijne gemeenschap waar ruimte is voor vernieuwing en respect voor het verleden. De SVP kent geen angst dat Bunschoten zich ontwikkelt tot een soort Amersfoort aan Zee. Deze leuk bedachte politieke kreet is voor de SVP krachteloos. Bunschoten zal in het overleg met de provincie over zaken die Bunschoten raken het belang van ons mooie dorp goed in de gaten moeten houden. In dit overleg moet de gemeente kritisch zijn in het meedoen van georganiseerde onderzoeken door externe bureaus. Bunschoten zal gastvrij moeten zijn voor gasten, toeristen en derden die onze gemeente aandoen. Inspanningen om deze bezoekers kennis te laten maken met onze cultuur, godsdienst, verenigingsleven en sport zullen aangemoedigd moeten worden. Bunschoten is geen eiland maar een levendige gemeente in een dynamische wereld. De SVP opteert voor twee soorten gemeenteraadsvergaderingen. De eerste raad heeft een groot informatief karakter, met hierin veel spreekrecht voor de burgers. De tweede raad is besluitvormend van aard, waarin meer ruimte is voor het politieke debat. Met deze twee raadsvergaderingen zijn de raadscommissies en de burgerleden niet meer nodig en kunnen dus worden afgeschaft. Dit levert de gemeentekas veel geld op doordat er bezuinigd kan worden op vergaderingen en notuleerkosten. Ook is er meer tijd beschikbaar voor politici om zich onder de bevolking te begeven om zich op de hoogte te stellen en te houden van het wel en wee van de burgers. De gekozen raadsleden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en een termijn van vier jaar afmaken, anders moeten ze niet op een lijst gaan staan. Het houden van een politieke markt, zoals in de gemeente Almere 15, ziet de SVP ook als een goed middel om de politiek dichter bij de burgers te brengen. De SVP is een grote voorstander om het college van B&W te laten invullen door twee wethouders. Daar waar er problemen komen zal de burgemeester open moeten staan om daar waar nodig ook een zwaardere inhoudelijke portefeuille te vervullen. In de achterliggende periode is gebleken dat een invulling van twee fulltime wethouders prima te doen is. Dat wethouders hun karwei niet afmaken staat hier los van. Mocht de SVP ooit in haar bestaan een wethouder leveren, wat overigens niet meteen in de lijn der verwachting licht, dan zal deze in het openbaar een publieke belofte moeten doen op het Spuiplein met de strekking geen gebruik te zullen maken van enige wachtgeldregeling dan ook. Het idealisme zal superieur moeten zijn aan het materialisme bij politici van de SVP. Het dualisme 16 zoals dat in de periode bij Betaalbaar Bunschoten is geprofileerd spreekt de SVP aan en zal daarom worden voortgezet. De SVP pleit voor een sobere invulling van de rekenkamercommissie, naast een externe voorzitter met landelijke ervaring moet de mogelijkheid blijven bestaan dat er eigen raadsleden in de commissie meedoen. Een kostenbaten analyse van de huidige samenstelling met twee dure externe krachten zal zeker moeten plaatsvinden. Overigens is het de laatste jaren nog niet voorgekomen dat de burgers van Bunschoten gebruik hebben gemaakt van het burgerinitiatief. Door middel van het verzamelen van een aantal handtekeningen kunnen de burgers een onderwerp agenderen. De gemeente kan deze mogelijkheid voor burgers om impliciet politiek te bedrijven meer voor het voetlicht brengen op haar gemeentepagina in de lokale pers.

9 Openbare orde en veiligheid Naast het feit dat handhaving van de openbare orde een taak van de overheid is, stelt de SVP dat er op dit terrein ook een taak ligt voor de burger. Het is de hoogste tijd voor terugkeer van het fatsoen op straat. Naast fatsoen op straat ook meer fatsoen via gezin, opvoeding, school, kerk en politie. De SVP is voor de instelling van een vrijwillige burgerwacht te beginnen in de weekends in en rond het centrum. Deze burgerwacht kan gecombineerd worden met het instellen van politievrijwilligers 17. Belangrijkste taak zal moeten zijn om de rust op straat te handhaven en mogelijk criminele calamiteiten te voorkomen. De SVP ziet graag strengere straffen voor baldadige jeugd, recidive criminelen en drugsdealers. Hoewel dit op landelijk niveau moet worden aangepakt kan de plaatselijke politie hier alvast een voorschot op nemen. Het instellen van een straatverbod voor criminele hangjongeren kan ook een middel zijn om de orde op straat te verbeteren. Op het vlak van de relationele sfeer moet de gemeente voldoende bevoegdheden krijgen en ook gaan inzetten om huiselijk geweld tegen te gaan. Ook moet het lastig vallen door ex-partners (stalking) hogere prioriteit krijgen in een tijd waarin het aantal echtscheidingen toeneemt. De gemeente kan in samenwerking met de politie en landelijke overheid ook hierbij het straatverbod als middel inzetten. Naast het overmatige gebruik van alcohol is er een groeiend gebruik van drugs die veel levens van onze burgers sloopt. Hoewel het hier een zaak treft die valt onder de verantwoordelijkheid van de mens als individu kan het gebruik van en de handel in drugs zorgen voor overlast op straat. Om het voor dealers, die vaak van buiten onze gemeentegrenzen met die troep binnen ons dorp klanten werven, zo onaantrekkelijk mogelijk te maken pleiten wij voor meer justitiële infiltratie. De anonieme kliklijn is een middel om de strijd aan te gaan tegen deze handel. Alles moet er dus op gericht zijn de handel in drugs in onze gemeente zo oninteressant mogelijk te maken. Het nuttige werk van de Moedige Moeders zal steun moeten blijven krijgen van het gemeentebestuur. Voorlichting op scholen over deze verwoestende genotsmiddelen zal nodig blijven. De SVP zal samenwerkingsverbanden zoals het Veiligheidshuis in Amersfoort, waaraan de gemeente Bunschoten meebetaalt kritisch blijven volgen. Dergelijke participatie moet gericht zijn op krachtige aanpak van recidive jongeren in plaats van het instandhouden van een extra baantje met gevaar voor bureaucratische en administratieve rompslomp. Het Veiligheidshuis Amersfoort zal goede resultaten moeten boeken op het vlak van terugdringen van de criminaliteit in onze gemeente, anders moet Bunschoten stoppen met deelname aan dit project. Het instellen van de Bestuurlijke Opsporingsambtenaar (BOA) moet gecombineerd worden met effectieve inzet van politiesurveillanten die door Den Haag betaald worden. In de gemeente Bunschoten werkt een wijkteam van de politie regio Utrecht aan de veiligheid in de wijken. In een tijd van regionalisering en modernisering opteert de SVP voor het behoud van het eigen politie bureau Bunschoten. De SVP wil in overleg met de voetbalverenigingen en de burgemeester de noodzaak van het drankverbod tijdens de voetbalderby heroverwegen. Wij zijn van mening dat de vrijheid voor een grote groep burgers om een pilsje te drinken niet aangetast mag worden door het wangedrag van een kleine groep raddraaiers. Het beleid van de sportclubs zal hiervoor wel gericht moeten zijn om ook de eigen leden bij misdraging effectief te bestraffen.

10 Verkeer en vervoer In de samenwerking met de provincie zullen de belangen voor Bunschoten hoog op de agenda moeten staan. De mogelijkheid om de polderwegen die uitkomen op de Bisschopsweg te openen in de ochtendspits voor verkeer dat ons dorp verlaat moet worden onderzocht, dit hoeft zeker niet door een extern bureau. De twee plaatsen op de Amersfoortseweg, nabij Polynorm, waar nu stoplichten staan zorgen nogal voor opstoppingen in de spitsuren. Deze zouden vervangen kunnen worden door rotondes, dit om de doorstroming in de ochtendspits te verbeteren. Op dure en overbodige rotondekunst zit de SVP niet te wachten. De verkeersplannen in het zuiden van onze gemeente moeten gericht zijn op een vlotte ontsluiting van het werkverkeer. Het nieuw aan te leggen industriegebied ten zuiden van Polynorm moet goed bereikbaar worden De problemen op de Vaartweg zijn ons inziens de laatste jaren uitvergroot. Meer drempels zijn ongewenst, één of meerdere flitspalen als snelheidsbeperkende maatregel voldoen hier om hardnekkige hardrijders aan te pakken. Bushokjes moeten gemaakt worden met vandalisme bestendig materiaal (hufterproof). Wellicht is het nog beter om de hokjes maar helemaal af te schaffen. Het fietsgebruik moet met alle mogelijke middelen gestimuleerd worden. De gebieden rond kerken en scholen moeten autoluw worden gemaakt om burgers te stimuleren de fiets te gebruiken. De SVP gaat uit van het principe de vervuiler betaalt. Een betaalbaar tarief voor het langer parkeren in de parkeergarage is dan ook gerechtvaardigd. Voor het kort parkeren om even de boodschappen te doen is het verstandig om deze voorziening gratis te houden. De rol van de reclame kan goed gebruikt worden om het onderhoud van de parkeergarage mede te financieren. De SVP is een voorstander om als gemeente mee te doen met de jaarlijkse autoloze zondag. Het openbaar vervoer moet op een zodanig peil blijven dat het voor ieder een alternatief wordt om eens met het openbaar vervoer een dagje uit te gaan. Voor 65 plussers en minder validen moet onderzocht worden of er gratis mogelijkheden voor dit vervoer voor deze doelgroepen te realiseren is. hufterproof bushokje

11 Onderwijs en vorming De vorming van en het onderwijs aan onze kinderen zien wij uiteindelijk in het Bijbels perspectief. Door o.a. het onjuiste gebruik van televisie en internet worden onze kinderen echter voortdurend aangevallen in het proces van geestelijke groei. Goed onderwijs met daarin ook aandacht voor de ontwikkeling van maatschappelijke en de sociale talenten kan een bijdrage leveren aan de vorming van onze jongeren. Naast het volgen van de gewone lessen moet er ruimte zijn voor het geven van gastlessen en voorlichting op het gebied van alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele voorlichting, pesten, taalverruwing etc. Deze lessen kunnen een bijdrage leveren in het bewust worden van de gevaren in onze samenleving. Tevens dragen ze bij aan de sociale en maatschappelijke vorming van onze kinderen 18. De lessen over onze vaderlandse geschiedenis en onze nationale identiteit en de betekenis hiervan voor vandaag moeten uiteraard ook voldoende aandacht blijven behouden. Hiernaast kan de gemeente een stimulerende factor innemen in het laten halen van een EHBO diploma op de basisscholen met aandacht voor reanimatie. De plannen voor het bouwen van een brede school in het gebied Rengerswetering worden door de SVP omarmt. In deze school kan een afdeling voor speciaal onderwijs worden geïntegreerd met regulier basisonderwijs. In deze school zal er veel meer moeten worden samengewerkt tussen de aparte denominaties (Protestants Christelijk, Gereformeerd, Katholiek en openbaar). Deze school zal een afspiegeling van de maatschappij moeten zijn waarop kinderen al vroeg in aanraking komen met andersdenkenden, wat gericht is op een gezonde ontwikkeling van het kind. De identiteit van de nieuwe brede school heeft een christelijk en gastvrij karakter, op deze school is zeker plaats voor moslimkinderen. De gemeente Bunschoten kan hiermee landelijk een voorbeeldfunctie vervullen. Hier ligt een grote uitdaging. Voor aparte islamitische scholen is geen plaats, omdat deze landelijk slecht presteren en ze een gezonde integratie dwarsbomen 19. De functie van leerplichtambtenaar moet goed bezet worden. Verder vinden wij dat er nog meer samenwerking tussen de lokale sportverenigingen en de scholen moet komen. Voor een goede gezondheid van de jeugd is het van groot belang dat de jeugd meer gaat bewegen en denken. De aanpak van taalachterstand moet een continu aandachtsgebied blijven. Veel gemeenten zijn jaarlijks tienduizenden euro s kwijt aan het vervoer van leerlingen over zeer grote afstanden. Ook in onze gemeente zijn er kosten van leerlingenvervoer voor onderwijs dat aansluit bij hun geloofsrichting of levensovertuiging. Het is het gevolg van een bijna honderd jaar oud artikel 23 in de Grondwet waarin de vrije schoolkeuze van ouders is geregeld. De SVP vraagt zich af of het nog wel zo vanzelfsprekend is de gemeentebegroting hiermee te belasten. De vrijheid van onderwijs is vanzelfsprekend. Deze wordt zelden of nooit ter discussie gesteld. Maar ook deze vrijheid loopt, zoals veel andere vrijheden, tegen haar grenzen op. Moslims kunnen dezelfde claims leggen als mensen die hun kind per se naar een speciale reformatorische school willen laten reizen. Wie zegt dat er over een aantal jaren geen speciale islamitische scholen zijn waar veel mensen gebruik van willen maken? Daarom is het goed nu een fundamentele discussie te voeren om te voorkomen dat we straks met een heleboel lapwerk zitten 20

12 Cultuur, Recreatie en Sport Het behoud van ons cultureel erfgoed is voor ons belangrijk. Enige nuchterheid en realiteitszin is hier wel geboden. Het is niet gewenst om alle oude gebouwen te behouden of te restaureren. Men kan gewoonweg niet alles blijven bewaren zoals het vroeger was. Dit is goed te zien bij het aantal burgers dat nog in klederdracht loopt. Instellingen als het museum Spakenburg moeten door de gemeente geholpen blijven al zullen zij zichzelf op de duur financieel moeten kunnen bedruipen. Particulier initiatief zoals bij de bouw van de molen kan gestimuleerd worden door de gemeente. Hierbij moet zij zich evenwel terughoudend opstellen en hooguit een faciliterende rol innemen. De mogelijkheden om te kamperen bij de boer en de Bed & Breakfast functie bij particulieren moeten door de gemeente ondersteund worden. Hierbij moeten initiatieven niet door al te uitgebreide regelgeving gefrustreerd worden. De SVP staat voor het bevorderen van toerisme zowel als dag- als verblijfstoerisme. Deze maatregelen zijn nodig om meer mogelijkheden te bieden aan toeristen die in Bunschoten willen recreëren en overnachten. Het gebied rond de voormalige waterzuiveringsinstallatie bij de Oostdijk kan ontwikkeld worden met recreatieve voorzieningen als een eenvoudige herberg of een niet commercieel ingesteld natuurkampeerterrein. Misbruik van toeristisch verblijf voor permanente bewoning dient te worden bestreden. De SVP ziet graag een eenmalig gratis lidmaatschap voor één sportvereniging voor de jeugd van 1 t/m 16 jaar. De financiële middelen hiervoor zouden gevonden kunnen worden door een herverdeling te maken in de toekenning van sportsubsidies. De openstelling op zondag van de terrassen en het zwembad de Duker moet tot de democratische mogelijkheden behoren in onze gemeente. Indien veel burgers dit wensen dan zal een burgerinitiatief door de SVP gesteund worden. De SVP legt de bal bij deze zaken, die in onze gemeente al of niet terecht nogal gevoelig liggen, dus maar een keer bij u als burger. Maar wat de SVP betreft hoeft de politiek hierin geen voortrekkersrol in te nemen. We hebben vrede bij het beeld dat in Bunschoten de zondagsrust nog goed te proeven is. Overigens betekent dit niet dat de SVP per se de pont op Eemdijk gesloten wil houden op zondag. Voor het bevorderen van het (fiets)toerisme en het vergroten van de mogelijkheden om toeristen in aanraking te laten komen met onze cultuur en kerken zouden wij juist willen pleiten voor het (gratis) openen van de pont op zondag. Dit slechts op vrijwillige basis en in goed overleg met de beheerder. Ruimtelijke ordening De SVP staat een progressieve ontwikkeling van onze gemeente voor op het vlak van de ruimtelijke ordening in het belang van alle burgers. Hierbij wil de partij geen oogkleppen ophouden richting een bepaalde groep burgers of een bepaalde wijk, maar zij zal het algemene belang met een blik in de toekomst in de gaten blijven houden. Een progressieve ontwikkeling van onze gemeente vloeit voort uit de door de raad vastgestelde Toekomstvisie. De SVP staat positief ten aanzien van de door het vorige college ingeslagen weg van de dynamische ontwikkeling van onze gemeente. Het ambitieniveau mag hoog liggen. De SVP zal de ontwikkeling van grote projecten zoals Rengerswetering, de Oostmaat, de Laakzone kritisch blijven volgen. Omdat deze

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

AMSTERDAM ZUIDOOST VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 2014 GELOVEN IN ZUIDOOST

AMSTERDAM ZUIDOOST VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 2014 GELOVEN IN ZUIDOOST VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 2014 GELOVEN IN ZUIDOOST Wij geloven in Zuidoost Amsterdam Zuidoost is altijd al een bijzonder stadsdeel geweest van Amsterdam. De diversiteit van culturen, achtergronden en de

Nadere informatie

Respectvol samen leven in een sterke gemeente

Respectvol samen leven in een sterke gemeente Respectvol samen leven in een sterke gemeente Gemeenteprogram 2010 2014 SINT ANTHONIS Inhoudsopgave Intro 4 Voorwoord 5 Leeswijzer 6 Deel I: Gemeentelijke ontwikkelingen 7 1. Bevolkingsdaling 7 2. Verstopte

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n

Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n Verkiezingsprogramma S t a b i e l e n B e t r o k k e n & 2010-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Visie... 4 1.1.1 Samenwerken aan samenleven... 4 1.1.2 Samen geloven... 5 1.2 Leeswijzer... 5 1.3

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie 1 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Onderwijs 5 Hoofdstuk 2: Wonen 8 Hoofdstuk 3:

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

Vooruitzien. Christelijk-sociaal perspectief

Vooruitzien. Christelijk-sociaal perspectief Vooruitzien Christelijk-sociaal perspectief Verkiezingsprogramma ChristenUnie - Inhoudsopgave Inhoudsopgave Kiezen voor de samenleving investeren in vertrouwen Een christelijk-sociaal antwoord op de uitdagingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF!

Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! Verkiezingsprogramma Lijst 17 2010-2014 Lijst 17 Leef(t) met LEF! 7 mei 2010. Voorlopige versie: Opmaak en voorblad worden nog binnen 48 uur onder handen genomen. 2 3 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie

Tamara Venrooy: Initiatief tonen loont 7 8 MOUWEN OPSTROPEN STOP DIE ONZIN. Rotterdamse aanpak in Europa

Tamara Venrooy: Initiatief tonen loont 7 8 MOUWEN OPSTROPEN STOP DIE ONZIN. Rotterdamse aanpak in Europa 19 MEI 2009 INTEGRATIE Weg met alle subsidies die apartheid bevorderen 2 EERSTE KAMER Slimme meters niet verplicht INTERVIEW Tamara Venrooy: Initiatief tonen loont 7 8 Liber Ledenkrant van de VVD 66 Jaargang

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen

Voor de verandering. 7 christelijk-sociale hervormingen Voor de verandering 7 christelijk-sociale hervormingen Verkiezingsprogramma 2013-2017 Voorwoord U heeft het verkiezingsprogramma Voor de verandering in handen. De plannen en standpunten van de ChristenUnie

Nadere informatie

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren

Met elkaar. voor 'n sterk Wijdemeren. CDA Wijdemeren Met elkaar voor 'n sterk Wijdemeren CDA Wijdemeren programma 2014-2018 Inhoudsopgave Met elkaar... 1 Wat je kiest doet ertoe... 2 Vijf bewegingen voor méér samenleving... 3 Naar een ondersteunende lokale

Nadere informatie

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo Ons Droomhuis Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) Auteur: Saskia Moerbeek Willem de Zwijgerlaan 350 B/2 1055 RD Amsterdam E: info@stichtingbmp.nl W: www.stichtingbmp.nl i.s.m: s Heeren

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginselen... 3 0.1 Waarom beginselen?... 3 0.2 Ons ideaal... 3 0.3 Beginselen... 3 0.4 Kenmerken van de samenleving...

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1: Inleiding 3. Hoofdstuk 2: Raadsperiode 2006 2010 : een terugblik 4

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1: Inleiding 3. Hoofdstuk 2: Raadsperiode 2006 2010 : een terugblik 4 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Inleiding 3 Hoofdstuk 2: Raadsperiode 2006 2010 : een terugblik 4 Hoofdstuk 3: Opvoeding, onderwijs, sport en jongeren 5 3.1 Opvoeding 5 3.2 Onderwijs 5 3.3 Sport 6 3.4 Jongeren

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

ALLEMAAL ROTTERDAMMERS

ALLEMAAL ROTTERDAMMERS ALLEMAAL ROTTERDAMMERS Rotterdam VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 ALLEMAAL ROTTERDAMMERS De PvdA Rotterdam is een partij van én voor alle Rotterdammers. We weten wat er onder mensen leeft en juist daarom

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden 1 inhoudsopgave voorwoord 5 deel i: vormen van regie 7 inleiding van theorie naar praktijk 9 1. Geld als vliegwiel

Nadere informatie