Charter rechten en plichten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Charter rechten en plichten"

Transcriptie

1 Charter rechten en plichten Erkenning VZW De Luifel Dienst Begeleid Wonen De Luifel VZW, is door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap (VAPH) voor de zorgvorm Begeleid Wonen erkend. 1 Datum recentste erkenningsbesluit: einddatum erkenning: Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie Missie De Luifel wil een betekenisgevende organisatie zijn in de maatschappij. De Luifel biedt in de regio Tielt ondersteuning aan volwassen personen met een beperking in hun woon- en leefsituatie. Samen met de cliënten streven we naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving. Door op een professionele manier samen te werken, kunnen we de levenskwaliteit van de cliënt verhogen. Visie De cliënt centraal stellen Streven naar een zelfstandig functioneren bij iedere cliënt Advies en informatie geven op diverse vlakken van wonen en leven Het sociaal netwerk van cliënten activeren en vergroten Een open communicatie nastreven Het aanbieden van vorming, ondersteuning en overleg aan medewerkers zijn peilers voor onze professionele werking Het erkennen en respecteren van de capaciteiten van iedere medewerker Samenwerking en overleg in functie van de cliënt tussen verschillende diensten bevorderen Maatschappelijke evoluties en ontwikkelingen in het werkveld opvolgen

2 Waarden Een pluralistische ingesteldheid Een eerlijke samenwerking met cliënten en collega s Betrokkenheid en inlevingsvermogen tonen Respect voor de privacy van cliënten en medewerkers Verdraagzaam zijn en niemand uitsluiten op basis van ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging Niemand uitsluiten op grond van etnische afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond of financieel onvermogen 2 Doelstellingen Ondersteuning bieden aan de cliënt in zijn woonomgeving Stimuleren en ondersteunen van de netwerkvorming Kansen bieden en stimuleren van de groei naar zelfstandigheid Maximale ondersteuning van de mogelijkheden en vaardigheden van de cliënt (empowerment) Informatie en advies verlenen op vraag van de cliënt en op initiatief van de dienst Bevorderen en stimuleren van positieve en opbouwende samenwerking tussen verschillende diensten. Sensibiliseren van de samenleving omtrent de verschillende maatschappelijke knelpunten die we ervaren in het bieden van ondersteuning Ondersteunen van initiatieven die streven naar een meer inclusieve samenleving Meewerken aan initiatieven die de samenleving bevorderen Strategie Vertrekken vanuit de ondersteuningsvraag van de cliënt Afbakenen van de ondersteuningsgebieden Individuele doelstellingen formuleren in samenspraak met de cliënt Ondersteuningsplan als proces Maximaal beroep doen op het positieve sociaal netwerk van de cliënt Inschakelen van reguliere dienstverlening waar mogelijk Handelen volgens het uitgeschreven referentiekader Expertise in de samenwerking inschakelen (indien nodig)

3 Doelgroep De Luifel Dienst Begeleid wonen richt zich tot alle personen met verstandelijke, sociale, psychische, motorische of sensoriële beperkingen. De personen zijn ouder dan 18 jaar en hebben een vraag naar ondersteuning bij het zelfstandig wonen. 3 Ondersteuningsaanbod De Luifel dienst begeleid wonen is een ambulante dienst en biedt zelf geen woongelegenheden aan. De ondersteuning gebeurt in hoofdzaak aan huis (huisbezoeken). Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de gespreksruimte op de dienst indien die gewenst wordt. De ondersteuning die De Luifel dienst begeleid wonen biedt wordt in onderling overleg vastgelegd. Mogelijke ondersteuningsgebieden zijn: Administratie Budgetbegeleiding Huisvesting Gezondheid Juridische zaken Werk Dagbesteding Sociale contacten Huishouden Psychosociale ondersteuning Opvoedingsondersteuning En andere Voorwaarden om ondersteund te worden Om gebruik te kunnen maken van het ondersteuningsaanbod is het noodzakelijke dat de persoon met beperking door het VAPH erkend werd en goedkeuring heeft om gebruik te maken van de zorgvorm begeleid wonen of een zwaardere zorgvorm. De invulling van vrije plaatsen begeleid wonen gebeurt volgens de regels en aanbevelingen die door het VAPH in het kader van de zorgregie worden opgelegd. Wie nog niet over een goedkeuring voor begeleid wonen beschikt en meent in aanmerking te komen, kan bij de aanvraagprocedure begeleid worden door onze dienst.

4 De regio Tielt omvat volgende gemeenten: Tielt (Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle) Wingene (Zwevezele) Ardooie (Koolskamp) Meulebeke Oostrozebeke Wielsbeke (Ooigem, Sint-Baafs-Vijve) Dentergem (Markegem, Oeselgem, Wakken) Ruiselede Pittem (Egem). 4 Individuele uitzonderingen op deze regiobeperking zijn mogelijk mits akkoord van de Dienst Begeleid Wonen die in het kader van de regio-afspraken de betreffende gemeente bedient. Wederzijdse rechten en plichten Van jou verwachten we dat je de gemaakte afspraken in het kader van het ondersteuningsplan zo goed mogelijk probeert na te komen. De afspraken en de taken die de ondersteuner op zich neemt in het kader van de ondersteuning zal hij/zij steeds zo goed mogelijk uitvoeren. De ondersteuner verbindt er zich toe de gemaakte afspraken steeds goed op te volgen. Het huisbezoek gebeurt zoveel mogelijk door dezelfde ondersteuner en vindt zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip plaats. De ondersteuner zal er zorg voor dragen dat hij/zij steeds tijdig aanwezig zal zijn wanneer hij/zij met jou een afspraak gemaakt heeft. Bij ziekte en verlof wordt (indien je dit wenselijk vindt) vervanging voorzien. Om dit goed te organiseren wordt jaarlijks een vakantiefiche met je opgemaakt. Wanneer een afspraak niet kan doorgaan, verwittig je best de dienst. Dit kan door te bellen, een mail te sturen of een boodschap in te spreken op het antwoordapparaat.

5 Alcoholmisbruik en druggebruik helpen nooit om problemen op te lossen. Tijdens huisbezoeken of afspraken met onze dienst is het gebruik van alcohol of drugs zeker verboden. De ondersteuner heeft het recht om het huisbezoek of de afspraak onmiddellijk stop te zetten. Mondelinge bedreigingen of agressieve handelingen tegenover de ondersteuner kunnen leiden tot onmiddellijke beëindiging van de ondersteuning die geboden wordt. 5 Bij misbruik of geweld binnen het gezin is de ondersteuner verplicht de coördinator op de hoogte te brengen. De situatie wordt dan opgevolgd zoals vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Het gsm-nummer van de dienst 0472/ wordt enkel gebruikt als noodnummer. Voor dringende situaties mag je het steeds bellen (tot u). Bij brand, levensbedreigende gezondheidsproblemen, ongeval met gekwetsten enz verwittig je steeds eerst de hulpdiensten (100 en 112) De ondersteuner brengt steeds respect op voor uw ideologische en filosofische overtuiging behalve wanneer die in strijd is met de wettelijke bepalingen (bv. racisme.) Je hebt het recht om gegevens met betrekking tot de samenwerking te komen inkijken. Vergoedingen De ondersteuning die de dienst Begeleid Wonen biedt is gratis. Dit betekent dat er: Geen vergoeding gevraagd wordt voor de ondersteuning die je geboden wordt. Geen verplaatsingskosten aangerekend worden voor de huisbezoeken. Voor de verplaatsingen die niet noodzakelijk zijn in het kader van de ondersteuning wordt wel een vergoeding gevraagd. Voor dit vervoer vragen wij een vergoeding van 0,30 euro per kilometer. Dit is voor bv. boodschappen, doktersbezoeken,. Kilometers worden bijgehouden op een fiche en door jou ondertekend. Om de drie maanden wordt een factuurtje opgemaakt. Ook parkeertickets worden door jou betaald.

6 Beëindiging van de ondersteuningsovereenkomst Je wenst zelf de samenwerking met de Luifel stop te zetten: Wanneer je onze samenwerking wenst te beëindigen dan deel je dit mee aan de ondersteuner of de coördinator. 6 We nodigen je dan uit tot een gesprek over je voorstel tot het beëindigen van de samenwerking. Bij dit gesprek kan je je laten bijstaan door je vertrouwenspersoon. Indien de samenwerking effectief beëindigd wordt, dan wordt een document opgesteld dat door beide partijen voor akkoord ondertekend wordt. De Luifel wenst de samenwerking met jou stop te zetten: Indien de samenwerking moeilijk verloopt en wij met de dienst van oordeel zijn dat de samenwerking beter kan worden stopgezet, dan kan de samenwerking ook door de dienst zelf opgezegd worden. In dat geval word je steeds schriftelijke uitgenodigd tot een gesprek. Wanneer je niet ingaat op de uitnodiging dan wordt de eenzijdige stopzetting per brief betekend. In uitzonderlijke omstandigheden zoals agressie ten overstaan van medewerkers of infrastructuur kan de samenwerking onmiddellijk worden stopgezet. In dit geval wordt de eenzijdige stopzetting steeds schriftelijk betekend. Bij elke eenzijdige stopzetting door de Luifel beschik je over de mogelijkheid om de klachtencommissie samen te roepen. Deze commissie zal dan nagaan of er alsnog verdere samenwerking mogelijk is. Inspraak in de werking van de Luifel Omdat de ondersteuning individueel gebeurt en iedereen zelf instaat voor zijn woongelegenheid is er geen gebruikersraad vereist. Toch is het belangrijk om jullie mening te kennen over onze manier van werken. Dat doen we op verschillende manieren. Een gesprek tijdens het huisbezoek. De nieuwsbrief: brengt nieuws over de werking van de luifel De website informeert je over de algemene werking, de acties en de projecten van De Luifel Jaarlijks nodigen we ook alle cliënten uit op een overlegmoment. Op dat overlegmoment wordt de werking toegelicht en is er gelegenheid tot vragen stellen. Tevredenheidsonderzoeken

7 Klachten Je bespreekt de klacht eerst met je ondersteuner. Samen kan je een antwoord zoeken op je vraag. Vind je niet direct een oplossing, dan vul je het klachtenformulier in waarop je je ontevredenheid omschrijft. Of je kan zelf een brief sturen naar die dienst. Het adres is: Vzw De Luifel, dienst begeleid wonen Aan Rita Rigole Tramstraat Tielt 7 Je klacht wordt op de vergadering besproken. Je krijgt een antwoord terug van je ondersteuner. Vind je dat het gesprek met je ondersteuner of de voorgestelde oplossing niet goed is, dan kan je een apart gesprek aanvragen met de coördinator. Dit kan door een telefoontje of via een brief. Dit gesprek wordt op papier gezet en je ontvangt hiervan een kopie ten laatste 2 weken na het gesprek. Ben je nog niet tevreden, dan kan de klachtencommissie opgeroepen worden en word je uitgenodigd voor een nieuw gesprek. De commissie bestaat uit jezelf, iemand die je zelf kiest, iemand van de Raad van Bestuur en een externe deskundige. Na dit gesprek zal de commissie een besluit nemen. Je zal een brief met een antwoord van de commissie ontvangen ten laatste een week na het gesprek. Indien je niet akkoord kan gaan met het besluit van de klachtencommissie, dan kan je in hoger beroep gaan bij het VAPH. Het adres is: VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Aan de Administrateur- generaal Sterrenkundelaan Brussel De volledige afhandeling van een klacht door het VAPH gebeurt binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Kwaliteitshandboek Het kwaliteitshandboek beschrijft gedetailleerd hoe de werking van onze dienst georganiseerd wordt om onze opdracht waar te maken. Dit document is ter inzage op de dienst tijdens de permanentie-uren of na afspraak.

8 Verzekeringen De Luifel VZW verzekert geen risico s in hoofde van gebruiker. De cliënt staat zelf in voor de gebruikelijke verzekeringen zoals brand, familiale en voertuigverzekering. De Luifel is verzekerd voor haar Burgerlijke Aansprakelijkheid als organisatie bij Ethias. Bij het uitoefenen van hun functie zijn de medewerkers verzekerd voor arbeidsongevallen en tijdens de dienstverplaatsingen zijn de medewerkers omnium verzekerd voor de eigen wagen. 8 Goedkeuring en aanpassingen aan het charter Dit charter werd goedgekeurd tijdens het collectief overlegmoment op 18 september Aanpassingen aan het charter kunnen gebeuren nadat ze werden goedgekeurd op het collectief overlegmoment. Vragen tot aanpassingen aan het charter worden schriftelijk gericht aan de Raad van Bestuur van VZW De Luifel,. Wanneer de overheid nieuwe voorwaarden oplegt die een effect hebben op de basisafspraken tussen de dienst en de gebruiker, dan kan het Charter onmiddellijk aangepast worden. Van deze aanpassingen wordt kennis gegeven op het eerstvolgend collectief overlegmoment. Akkoordverklaring met het charter Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de bepalingen van het charter rechten en plichten van VZW De Luifel Dienst Begeleid Wonen. Een ondertekend exemplaar wordt in je dossier op de dienst bijgehouden en is op eenvoudige vraag ter inzage. Het charter waarborgt uitdrukkelijk eerbied voor je ideologische, filosofisch of religieuze overtuiging, je gezondheid, je vrijheid en je privacy voor zover de integriteit van andere cliënten en de medewerkers van de Luifel niet in het gedrang komen. Dit charter wordt in tweevoud opgemaakt. Voor akkoord en ontvangst Tielt, (datum) Gebruiker/wettelijke vertegenwoordiger.

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren en de

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang

Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang 1 Charter collectieve rechten en plichten Kortopvang van vzw Wonen en Werken voor personen met Autisme (maart 2013) 1 Identificatie van de voorziening Kortopvang De Okkernoot Repingestraat 12 1570 Vollezele

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen.

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen. Kareelstraat 2-1674 Bellingen Tel (02) 363 09 50 Fax (02)363 09 60 www.huize.terloo.be e-mail: OC.Huize.Terloo@fracarita.org rekeningnummer: 433-3134171-29 Charter van collectieve rechten en plichten Orthopedagogisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Beheerder: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Maatschappelijke zetel: Stropstraat 119-9000 Gent Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Dit charter een overeenkomst - geeft

Nadere informatie

Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening

Charter Collectieve Rechten en Plichten. 2 De missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en ondersteuningsaanbod van de voorziening Charter Collectieve Rechten en Plichten 1 Exacte identificatie MultiFunctioneel Centrum CAPELDERIJ vzw Vekenstraat 1 9255 Buggenhout tel.: (052)25 04 80 fax: (052)34 13 73 e-mail: info@capelderij.be Website:

Nadere informatie

Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning

Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning Charter Collectief Dienst Inclusieve ondersteuning CENTRUM VOOR MOTORISCH GEHANDICAPTEN DE HEIDE Industriepark 6 9820 MERELBEKE Tel. 09/252.28.96 Fax. 09/252.53.63 Statuut: VZW Centrum voor motorisch gehandicapten

Nadere informatie

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek Inhoudstafel Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.1. Structuur van het kwaliteitshandboek 1.2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening 2. Kwaliteitsbeleid 2.1. Missie, visie, waarden, objectieven,

Nadere informatie

WERKINGSBROCHURE VRIENDENDIENST REKEM

WERKINGSBROCHURE VRIENDENDIENST REKEM WERKINGSBROCHURE VRIENDENDIENST REKEM 1. Voorstelling van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum, van vzw Beschut Wonen t Veer, activiteitencentrum Locomotief en Mosaïek. Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE PERSONEELSLEDEN CC SELECT V.O.F. Vliegvelddreef 9 1082 Brussel INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING... 3 1 Situering... 3 2 Toepassingsgebied... 3 3 Inhoud... 3 I. KLANTGERICHTHEID...

Nadere informatie

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328

Brochure Gezinszorg. S O C i AL. OCMW Kampenhout. Dienstverantwoordelijke: Natalie Hamilton. Tel.: 016/314 328 S O C i AL «vereniging onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn» Brochure Gezinszorg OCMW Kampenhout Dienstverantwoordelijke:

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. 1. Inleiding 1.1 Structuur van het kwaliteitshandboek Definitie of Verklaring van Termen

Kwaliteitshandboek. 1. Inleiding 1.1 Structuur van het kwaliteitshandboek Definitie of Verklaring van Termen 1/6 Actiepunten Zijn corrigerende en / of preventieve maatregelen die een beperkte aanpak vragen, zijn beperkt in tijd en kunnen door één orgaan, dienst of functie afgehandeld worden. Ze kunnen op elk

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 1/10 Kwaliteitshandboek O.O.O.C. OOOC Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster tel: 052/4.04.27 KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 2/10 INHOUDSOPGAVE KWALITEITSHANDBOEK 1. INLEIDING

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang.

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. VIAVIE Welzijn GASTOUDEROPVANG Januari 2015 Wij zijn op het volgende adres bereikbaar: Postadres GOB Holten - Rijssen Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek adres Kulturhus Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

Minder Mobielen Centrale

Minder Mobielen Centrale Minder Mobielen Centrale Reglement voor gebruikers Dienst Ouderen en Thuiszorg Minder Mobielen Centrale Binnenhof 2 3630 Maasmechelen Tel. 089 48 28 48 Fax. 089 76 79 10 info@ocmwmaasmechelen.be www.ocmwmaasmechelen.be

Nadere informatie

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Ons HULPVERLENINGSVOORSTEL Met deze brochure willen wij jou voorstellen wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten als we van start gaan met een

Nadere informatie

MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN

MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN INFORMATIE & TIPS VOOR PATIËNTEN Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2015 Door mijn aandoening ben ik sinds kort gestopt met werken. Gelukkig beschik

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken Vrijwilligers Vrijwilligers zoeken Vacature opmaken Wat? Een vacature helpt je om goed te verwoorden waarvoor je een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet

Nadere informatie