GEBRUIKS- OVEREENKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKS- OVEREENKOMST"

Transcriptie

1 GEBRUIKS- OVEREENKOMST JH t Kalf vzw versie 6

2 Overeenkomst afgesloten tussen jeugdhuis t Kalf vzw en de gebruiker. De gebruiker (minstens 18 jaar oud) Naam: Adres: Tel: GSM: E- mail: Geboortedatum: Lidnummer: Voorwerp van overeenkomst t Kalf stelt het jeugdhuis ter beschikking met als doel een activiteit / optreden / fuif /. te organiseren op datum van / /. De gebruiksprijs De leden van 't Kalf krijgen de zaal gratis ter beschikking indien zij een activiteit willen organiseren. Lidgeld voor 1 maart bedraagt 5 euro, na 1 maart wordt 10 euro gevraagd. Een inschrijving is voltooid bij betaling, inschrijving in de ledenmap en bij ontvangst van een lidkaart. Financiële verplichtingen Na ondertekening van het contract wordt de waarborg ten bedrage van 300,00 overgemaakt op het rekeningnummer van t Kalf, BE , ten laatste 7 dagen voor het gebruik van het jeugdhuis. Het ontvangen van de waarborg bevestigt de totstandkoming van het contract. Bij annulering van de gebruikersovereenkomst, minder dan 4 dagen voor de activiteit, wordt de helft van de waarborg automatisch als schadeloosstelling behouden door t Kalf. De motivatie hieromtrent bestaat erin dat bij het aflassen van een activiteit, t Kalf een inkomstenverlies lijdt. Bovendien kan t Kalf dan zelf geen activiteit organiseren. Indien de opkuis werd verzekerd, de kas klopt, er geen materiaal ontbreekt en er geen schade werd berokkend, wordt het resterend bedrag van de waarborg (zo snel mogelijk) teruggegeven. Een berekening wordt bezorgd door t Kalf aan de gebruiker. Indien er een tekort is, moet dit verschil binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de berekening gestort worden. Accommodatie en inboedel Bij het gebruik van het jeugdhuis krijgt men de beschikking over het volledige jeugdhuis, het terras, een bar-,tap- en koelinstallaties, barstoelen, tafels en stoelen en zetels, een sanitaire ruimte, een keuken, de volledige audio- en visuele installaties en de inkomhal. De computer van t Kalf kan ook gebruikt worden. De codes om in te loggen zullen rond de computer te vinden zijn. De zolder en berging kunnen niet gebruikt worden. In de prijs is het verbruik van water, elektriciteit en gas voor de verwarming tijdens de activiteit zelf, inbegrepen. In de prijs is het gebruik van opkuismaterialen (borstels, trekkers, emmers) inbegrepen. De gebruiker dient als een goede huisvader te gedragen tegenover de accommodatie en de terreinen. pagina 2

3 Drankverkoop De gebruiker is gehouden aan de verplichting om al zijn dranken te bestellen via t Kalf. Eveneens is hij verplicht om de prijzen van het jeugdhuis te respecteren. De mogelijkheid bestaat er in om 1 aperitief zelf aan te bieden. Uiteraard gaat dit dan om dranken die niet in t Kalf verkrijgbaar zijn. Volgende verkoopprijzen worden gehanteerd in 't Kalf. 1 euro: pintje (primus), pepsi, pepsi max, spuit- en platwater, looza, ice tea, koffie, thee, chocomelk 1,5 euro: kriek, carlsberg, tongerlo blond, duvel, Ommegang, glas wijn (rood of wit) 7 euro: fles schuimwijn* 6 euro: fles wijn 0,5 euro: zakje chips 2,5 euro: baguette Op feestjes worden de volgende prijzen aangerekend voor vaten: 180,00 euro: groot vat (50 liter) 110,00 euro: klein vat (30 liter) * Iemand die binnen de 10 dagen voor of na zijn verjaardag met zijn lidkaart naar de bar komt kan een gratis fles schuimwijn krijgen. Controleer of zijn naam al aangekruist staat op de ledenlijst. Als dit nog niet het geval is kan je de fles geven en dit aankruisen op de lijst. Stop wel direct een nieuwe fles in de frigo! Houd er rekening mee als je nog een extra vat aansluit dat het volledige vat aangerekend wordt, ongeacht of er veel of weinig bier uit getapt wordt. Bij het organiseren van fuiven of optredens worden er geen flesjes of glazen gebruikt maar wel plastieken bekers. Plaats al het leeggoed in hun eigen habitat, dit maakt het sorteren van de bakken gemakkelijker. Lege bakken neem je mee als je om volle bakken gaat naar het drankkot. Stapel ze netjes op de daarvoor bedoelde plaats. Indien de gebruiker andere dranken wenst, kan dit gevraagd worden aan de beheerraad. In de mate van het mogelijk zullen de verantwoordelijken dit proberen te voorzien in t Kalf. Dit kan echter niet gegarandeerd worden. De frigo dient opnieuw ordentelijk aangevuld te worden (in rechte rijen). Preventief alcohol-, drug- en overlastbeleid In het kader van een preventief alcohol-, drug- en overlastbeleid van 't Kalf en het samenwerkingsprotocol met de lokale politie: mogen er geen sterk alcoholische dranken worden aangeboden, evenals "instapdrugs" zoals Breezers en andere, welke een hoog alcoholgehalte bevatten; wordt er geen alcohol geschonken aan 16- jarigen; is er een nul- tolerantie betreffende het bezit en gebruik van illegale drugs in, op en rond het domein van t Kalf; moeten de barverantwoordelijken minstens 18 jaar zijn; met betrekking tot geluidsoverlast moet rekening gehouden worden met de wettelijk toegelaten normen. Toegankelijkheid pagina 3

4 Wanneer de gebruiker de avond wil afsluiten, dient hij de bezoekers hiervan op de hoogte te brengen. Eveneens moet hij ze de mogelijkheid verlenen om elk nog één consumptie te bestellen. Om de betaalbaarheid van het evenement te waarborgen ten aanzien van iedereen is het eveneens niet toegelaten een inkomprijs te vragen. De ontmoetingsruimte is steeds toegankelijk voor het publiek. Het is ten strengste verboden om iemand de toegang te weigeren. Dit geldt enkel op de openingsuren van het jeugdhuis, zijnde vrijdag en zaterdagavond (vanaf 21u) en woensdag tijdens schoolvakanties (vanaf 21u). Wanneer het jeugdhuis op andere momenten gebruikt wordt, is het wel mogelijk om hier een privéaangelegenheid van te maken. Organisatieafspraken De gebruiker legt het ontwerp van affiche voor aan 't Kalf vooraleer over te gaan tot een definitieve druk. We willen hiermee vermijden dat het imago van 't Kalf niet in het gedrang komt en de affiche voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Indien de gebruiker etenswaren wenst te verkopen, kan hij de etenswaren verkopen die 't Kalf ter beschikking stelt. Voor andere etenswaren zal de gebruiker aan 't Kalf hiervoor vooraf de toestemming vragen. Hij dient zich te houden aan de wet op de etenswareninspectie. t Kalf kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongezonde en/of slechte etenswaren. Indien de gebruiker om het even welke informatie- of commerciële stand wil plaatsen, dient hij vooraf de toestemming te vragen aan 't Kalf. Bovenvermelde vragen dienen schriftelijk aan 't Kalf gesteld te worden. Indien 't Kalf op de vragen in verband met organisatieafspraken niet geantwoord heeft binnen de 10 kalenderdagen, dient de gebruiker telefonisch contact op te nemen met de vertegenwoordiger van t Kalf (0479/628479). Indien er DJ's of muziekgroepen worden uitgenodigd, dienen zij geïnformeerd te worden door de organisator omtrent het preventief alcohol-, drug- en overlastbeleid van 't Kalf en het samenwerkingsprotocol met de lokale politie. De gebruiker is verantwoordelijk voor het opvolgen en controleren van deze afspraken. Ook dienen DJ s of muziekgroepen zich te houden aan de rolreglementen die gelden in t Kalf De sleutels worden ter beschikking gesteld op de avond van het evenement zelf. De sleutels blijven in het bezit van de gebruiker tot aan de controle van de opkuis. Zolang de gebruiker in het bezit is van de sleutels, blijft hij verantwoordelijk voor mogelijke diefstal en alle gevallen van schade aan lokalen, inboedel en infrastructuur. De afgifte van de sleutels gebeurt door een verantwoordelijke van het jeugdhuis. Op vraag van 't Kalf moeten de sleutels steeds onmiddellijk ingeleverd worden. Verzekeringen De gebruiker neemt de nodige verzekeringen voor schade toegebracht aan derden en doet onvoorwaardelijk afstand van verhaal ten voordele van 't Kalf, zijn personeel/vrijwilligers en verzekeringsmaatschappij voor alle gevallen die al dan niet opzettelijke schade en/of een eventueel ongeval aan hemzelf of derden toegebracht, zowel op materieel als het fysische vlak. Als lid van t Kalf ben je automatisch verzekerd voor eventuele ongevallen. Schade De gebruiker is aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade aan het gebouw of de inboedel. Hij moet deze schade onmiddellijk melden aan 't Kalf. Voor niet gemelde schade wordt 10% extra schadevergoeding aangerekend op de werkelijk geleden schade en herstellingskosten. 't Kalf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade of diefstal van materiaal en/of goederen welke door de gebruiker in het lokaal worden ondergebracht. pagina 4

5 Indien er schade wordt vastgesteld waarvan de prijs niet direct kan bepaald worden, zullen de kosten hiervoor automatisch verhaald worden op de gebruiker. De waarborg dient als eerste vorm van schadeloosstelling. De eventuele meerkost voor de herstelling zal aan de gebruiker aangerekend worden. Bij tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij wordt de waarborg integraal terugbetaald wanneer die de herstellingskosten effectief heeft vereffend. Orde en netheid De gebruiker krijgt voldoende toiletpapier en reinigingsproducten (afwas- en schuurmaterialen) die men nodig heeft tijdens de activiteit en de opkuis. Bij het verlaten van het pand vergewist de gebruiker zich ervan dat alle lichten gedoofd zijn en dat een controle heeft plaatsgehad op mogelijk brandgevaar of risico tot inbraak. Eveneens controleert de gebruiker of het kraantje van de toiletten uitgedraaid zijn. De gebruiker zal de grootst mogelijke netheid nastreven en alle vuilnis dient in de reglementaire vuilniszakken worden gestopt (blauwe en bruine zakken). De gebruiker kan er gebruiken van 't Kalf. De accommodatie en inboedel en het zwerfvuil buiten, worden ten laatste 12u na het afsluiten van de activiteit volledig opgekuist. De vuilniszakken worden geplaatst aan de buiteningang van het terrein van 't Kalf. Indien het opkuisen niet volgens de normen is gebeurd, heeft 't Kalf het recht dit onmiddellijk te laten gebeuren door derden of eigen personeel en zullen de extra kosten worden aangerekend aan de gebruiker. De waarborg wordt automatisch ingehouden. Opgelet: chipszakjes, kroonkurkjes en drankbekers zijn geen PMD maar restafval! Veiligheid De gebruiker zorgt ervoor dat tijdens het evenement alle toegangswegen steeds bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. Alle nooduitgangen moeten vrij gehouden worden en de gebruiker verzorgt hierop het toezicht. Alle elementen die door de gebruiker op zijn verantwoordelijkheid worden binnengebracht zoals versiering of aanvulling van het meubilair, worden op een zodanige manier opgesteld, dat zij geen enkel brandgevaar kan opleveren, de nooduitgangen vrijwaard en noch beschadiging aan muren, deuren of vensters oplevert. De gebruiker staat in voor de veiligheid van het jeugdhuis en zijn bezoekers. Ingeval van lawaaioverlast of agressieve voorvallen is de eventueel aanwezige bevoegde vertegenwoordiger van 't Kalf gemachtigd om het geluidsvolume te verminderen of de activiteit stop te zetten en onmiddellijk de politie hieromtrent in te lichten. In de eerste plaats is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. De gebruiker zorgt ervoor dat alle activiteiten worden stopgezet ten laatste om uur. Verbodbepalingen Het is verboden: in de lokalen mobiele kooktoestellen of verwarmingsapparaten gevoed met brandstoffen te gebruiken tenzij deze van 't Kalf die op een veilige manier werden afgeschermd van de andere ruimten; te overnachten in de lokalen; reclame, affiches, aankondigingen en dergelijke te plaatsen tegen de gevel van het gebouw of andere plaatsen dan deze die voorzien zijn door 't Kalf (toestemming binnenin wordt steeds gevraagd aan de aanwezige verantwoordelijke van 't Kalf); iets vast te spijkeren aan de muren; pagina 5

6 schuimparty's en evenementen met voetzoekers of vuurwerk te organiseren; de toegangsdeuren open te zetten en aldus de rust van de omgeving te storen door overdreven lawaai; commerciële activiteiten uit te voeren op het terrein van t Kalf; de lokalen te gebruiken voor andere doeleinden dan omschreven in het contract; te roken in 't Kalf. Er kan gerookt worden in de daarvoor bedoelde ruimte (=inkomhal); Vrijwaring De gebruiker zal 't Kalf van rechtswege vrijwaren voor alle vormen van schadevergoeding en/of betaling van boeten, taksen en bijkomende lasten die tengevolge van het niet correct naleven van deze overeenkomst, meteen of later, door wie of welke instantie dan ook, worden aangerekend aan 't Kalf. Geschillen Elke betwisting inzake interpretatie of toepassing van het overeenkomst en bovenvermelde voorwaarden die niet door een minnelijke schikking kan worden opgelost door de raad van bestuur van 't Kalf, zal door de bevoegde rechtbank worden beslecht. Opgemaakt te Veldegem op / /. Dit contract bevat 6 pagina s (inclusief voorblad). Elke partij erkent één exemplaar te hebben ontvangen en de gebruiker verklaart ook een exemplaar van de "praktische gids voor het gebruik van 't Kalf" gelezen te hebben. Ondertekenen met naam, vermelding "gelezen en goedgekeurd" en datum ondertekening. De gebruiker Het bestuur pagina 6

2. De aanvrager moet het huuraanvraagformulier volledig invullen.

2. De aanvrager moet het huuraanvraagformulier volledig invullen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN TARIEVEN VOOR JEUGD- en CULTUURDIENST Dit reglement regelt het gebruik en de verhuring van gebouwen en (audiovisueel) materiaal van de jeugd- en cultuurdienst, verder verhuurder

Nadere informatie

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Een fuif organiseren Hoe pak ik dat aan? INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 DE VOORBEREIDING...6 1. De eerste

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET

GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET GEBRUIKSREGLEMENT HET PARK-IET Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de Jeugddienst: T 03 685 19 18, F 03 680 23 59 jeugddienst@schoten.be Sint-Cordulastraat 10 2900 Schoten Inhoud: Inhoud Art.

Nadere informatie

ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING

ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING 1. ALGEMEEN 1.1. In de huurovereenkomst en huurvoorwaarden wordt onder het begrip huurder verstaan: de volwassen persoon/personen die bijdraagt/bijdragen

Nadere informatie

De Gedeelde Autovloot Gent, verder genoemd Dégage! vzw, Fuchsiastraat 81, 9000 Gent, vertegenwoordigd door :

De Gedeelde Autovloot Gent, verder genoemd Dégage! vzw, Fuchsiastraat 81, 9000 Gent, vertegenwoordigd door : CONTRACT Tussen enerzijds : (1) de autogebruiker(s) (2) de autogebruiker(s) en auto-eigenaar(s) Naam : Straat + nr: postcode + plaats : Tel. : GSM : e-mail : verder genoemd de autodeler en anderzijds De

Nadere informatie

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007 ILAN Reglement Kevin Van Wilder August 22, 2007 1 Artikel 1. Organisatie. Elke bij InfoGroep geregistreerde deelnemer of bezoeker aan een lanparty evenement Infogroep LAN (afgekort: ILAN), dat georganiseerd

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MBT UITLEEN VAN AUTO. Bijlage bij de overeenkomst m.b.t. uitleen van auto d.d..

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MBT UITLEEN VAN AUTO. Bijlage bij de overeenkomst m.b.t. uitleen van auto d.d.. HUISHOUDELIJK REGLEMENT MBT UITLEEN VAN AUTO Bijlage bij de overeenkomst m.b.t. uitleen van auto d.d.. 1. Aansluitingsvoorwaarden 1.1. Men wordt gebruiker en kan de auto reserveren na ondertekening van

Nadere informatie

Evenementengids stad Herentals

Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals 1 Inhoudsopgave 1 Checklist... 4 1.1 Fase 1: voorbereiding... 4 1.2 Fase 2: organisatie... 4 1.3 Fase 3: uitvoering... 5 1.4 Fase 4: nazorg...

Nadere informatie

De D feest s gid i s

De D feest s gid i s De feestgids voorwoord 1. Inleiding 1.1. het aanspreekpunt p. 4 1.2. enkele uitgangspunten p. 4 1.3. de feestbox p. 5 1.4. materiaal p. 5 1.5. begroting p. 6 2. Spelregels 2.1. het feestcharter en het

Nadere informatie

Jeugdverblijfcentrum Sloerodoe HUISREGLEMENTEN

Jeugdverblijfcentrum Sloerodoe HUISREGLEMENTEN Jeugdverblijfcentrum Sloerodoe HUISREGLEMENTEN A. Wat jullie vooraf dienen te weten 1. Elke groep moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten hebben voor eigen leden en vergezellende

Nadere informatie

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 FUIVEN MOET KUNNEN OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 Inhoudstafel /00 /01 /01 /02 VOOR DE FUIF VOOR DE FUIF DE DAG ZELF 01 Inleiding 05 Fuiven in Zottegem 05 O2 Voorwoord 05 Voorzitter

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement;

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van FestiTent bvba; De partij welke een aankoop doet via FestiTent bvba voor een Evenement; Algemene Verkoopsvoorwaarden FestiTent bvba Artikel 1 Definities 1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd: Afnemer Algemene Verkoopsvoorwaarden Bestelnummer De partij welke een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2007-10-26 St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

INHOUD: OUDSTE STAD VAN BELGIË

INHOUD: OUDSTE STAD VAN BELGIË INHOUD: Voorwoord Locatie Security Preventie Geluid Brandveiligheid EHBO Rookverbod Alcohol Drugs Sabam Billijke Vergoeding Promotie voering Verzekeringen Ondersteuning Fuifkoffer Veiligheidsplan Sluitingsuur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2014.01.01 s Herenweg 16, 1860 Meise HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are provided for the

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

Bijlage A - Algemene contractvoorwaarden. De algemene contractvoorwaarden van de NV A.S.T.R.I.D.

Bijlage A - Algemene contractvoorwaarden. De algemene contractvoorwaarden van de NV A.S.T.R.I.D. De algemene contractvoorwaarden van de NV A.S.T.R.I.D. 1. Artikel 1: Algemeen (Goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken op 05/10/2000 in uitvoering van art. 37 van het KB van 8 februari 1999

Nadere informatie

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder A Eigenaar en/of tussenpersoon : degene, die de vakantiewoning aanbiedt. B Hoofdverhuurder/huurder

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr.

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr. Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurder enerzijds : naam : voornaam :.. wonende te (straat en nr.) postnummer : gemeente :.... telefoon : GSM :. e mail:...

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie