Zakboekenpolitie.com

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakboekenpolitie.com"

Transcriptie

1 Zakboekenpolitie.com De verdachte Gebaseerd op hoofdstuk 2 van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie en Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar Kluwer

2 Inhoud presentatie Definitie verdachte Anonieme info / jurisprudentie verdachte Collectieve verdenking Wetboek van strafrecht Bijstand raadsman Recht op vrij verkeer Processtukken Verhoor Cautie Minderjarige verdachte Halt/stop Plichten verdachte Medische verzorging Verhoor verdachte als getuige

3 Definitie verdachte (art. 27 lid 1) Als verdachte wordt aangemerkt voordat de vervolging is aangevangen degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit

4 Definitie verdachte (art. 27 lid 2) Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wie de vervolging is gericht

5 Definitie verdachte (art. 27 lid 3) De aan de verdachte toekomende rechten (MH: bijv. de cautie) komen tevens toe aan: de veroordeelde tegen wie een sfo is ingesteld of te wiens aanzien op een vordering van het OM als bedoeld in artikel 36e Sr (ontneming) niet onherroepelijk is beslist

6 Definitie verdachte (art. 27 lid 4) De verdachte die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, is bevoegd zich te laten bijstaan door een tolk

7 Definitie verdachte (art. 27) Een strafbaar feit: vereist niet dat het vermoedelijk strafbare feit exact kan worden aangegeven

8 Stelling Een redelijk vermoeden mag op één feit of omstandigheid berusten

9 Redelijk vermoeden Moet uit feiten of omstandigheden voortvloeien Bijv. een aangifte, een verklaring van een getuige, eigen waarneming van een opsp. ambt., CI-info, bij politie binnengekomen anonieme info, enz. Redelijk vermoeden mag op één feit of omstandigheid berusten mits van voldoende kracht/gewicht

10 Redelijk vermoeden Verdachte: uit het pv moet blijken door weergave van één of meer feiten of omstandigheden dat er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld Alleen de zin `vervolgens werd de verdachte aangehouden` volstaat niet

11 Onschuldbeginsel Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan Zo mag een vertegenwoordiger van de Staat (politie, justitie, enz.) zich niet uitlaten over de schuld van een persoon (bijv. tegenover een journalist) ten aanzien van een strafbaar feit voordat zijn schuld door een gerecht is vastgesteld Uiteraard belet dat niet om te spreken over verdenking (bijv. aanhouding van een verdachte) in plaats van over het begaan hebben (bijv. aanhouding van de dader)

12 Inhoud presentatie Definitie verdachte Anonieme info / jurisprudentie verdachte Collectieve verdenking Wetboek van strafrecht Bijstand raadsman Recht op vrij verkeer Processtukken Verhoor Cautie Minderjarige verdachte Halt/stop Plichten verdachte Medische verzorging Verhoor verdachte als getuige

13 Stelling Een anonieme tip kan een redelijk vermoeden van schuld opleveren

14 Stelling Dwangmiddelen mogen niet op basis van uitsluitend een MMA-melding worden toegepast

15 Anonieme info en redelijk vermoeden (1/6) De HR stelt voorop dat de politie anonieme informatie mag gebruiken als startinformatie voor een opsporingsonderzoek Bij dwangmiddelentoepassing laat de HR het aan het oordeel van de lagere rechter over of anonieme info in het betreffende geval voldoende was voor het toegepaste dwangmiddel E.e.a. is volgens de HR in belangrijke mate afhankelijk van de weging en waardering van de omstandigheden van het geval

16 Anonieme info en dwangmiddelentoepassing (2/6) Actuele lagere jurisprudentie samengevat 1. Géén dwangmiddelentoepassing op basis van uitsluitend anonieme info 2. Altijd onderzoek doen naar een plusje en pas dwangmiddelen toepassen bij extra info 3. Dat kan pas anders zijn bij verdenking van een zeer ernstig misdrijf waarbij (verder) nader onderzoek en/of verificatie onmogelijk is en politieoptreden in redelijkheid geen enkel uitstel meer kan dulden 4. Als er géén plusje te vinden is (wat ontlastend kan werken) en er tóch een dwangmiddel toegepast zou moeten worden: éérst overleggen met de OvJ en ook hier pas dwangmiddelen toepassen als (verder) nader onderzoek en/of verificatie onmogelijk is en politieoptreden in redelijkheid geen enkel uitstel meer kan dulden

17 Anonieme info en dwangmiddelentoepassing (3/6) 'Plusje': Extra informatie over de verdachte en/of het vermoedelijk gepleegde strafbare feit wat de verdenking verder kan onderbouwen Bijv. een strafblad met soortgelijke feiten, info uit het bedrijfsprocessensysteem van de politie, extra waarnemingen door de politie zelf of door derden, info van de wijkagent, info uit een ander onderzoek (zie daarover ook 9.23), enz. Alleen een check bij de basisregistratie personen is onvoldoende en dit geldt ook voor uitsluitend een plusje bestaande uit nog een MMA-melding

18 Anonieme info en dwangmiddelentoepassing (4/6) CI-info Betrouwbaar geachte CI-info kan onder omstandigheden wél de basis vormen voor toepassing van dwangmiddelen (zie verder het zakboek en de volgende dia) Dwangmiddelen kunnen volgens de HR ook worden gebaseerd op CIE-info waarvan over de betrouwbaarheid geen oordeel kan worden gegeven, mits de betreffende info maar voldoende concreet en specifiek is HR , LJN BZ2191 MH: desalniettemin toch zoveel mogelijk zoeken naar een 'plusje', zie daarover het zakboek

19 Anonieme info en dwangmiddelentoepassing (5/6) Van belang voor de afweging wel/niet strafvorderlijk optreden bij CIE-info zijn: 1. de inhoud van de anonieme CIE-melding 2. een zelfstandige beoordeling van die inhoud door politie en/of justitie 3. de concrete mogelijkheden (mede gelet op de noodzakelijke spoed van strafvorderlijk optreden) tot verificatie van de informatie 4. de aard van de toegepaste bevoegdheid 5. de mogelijkheid van de voorafgaande inzet van minder verstrekkende bevoegdheden, alsmede 6. de eventuele alternatieven voor strafvorderlijk optreden. Daarbij is van belang dat politie en justitie niet blind afgaan op anoniem verstrekte informatie, maar dat de bruikbaarheid en aannemelijkheid van die informatie daadwerkelijk worden beoordeeld door politie en/of justitie Hof Amsterdam , NS 2010, 20 (onder verwijzing naar hof s-hertogenbosch , LJN BC9483) 19

20 Anonieme info en dwangmiddelentoepassing (6/6) Tot slot 1. Zie voor de opsporing van terroristische misdrijven 9.20: voor 'bob-bevoegdheden': slechts aanwijzingen van een terroristisch misdrijf vereist 2. WWM kent het criterium 'redelijkerwijs aanleiding (zie art. 51 en 52: onderzoek vervoermiddel en kledingonderzoek) In de praktijk kan dit bijv. betekenen 'dat, wanneer de politie informatie krijgt dat zich op een bepaalde plaats een persoon met een wapen bevindt, alle personen op die plaats kunnen worden gefouilleerd, en dat niet behoeft te worden afgewacht tot een verdachte is geïdentificeerd (Kamerstukken)

21 Stelling De rechter gaat er vanuit dat een politieambtenaar feiten en omstandigheden beter kan waarnemen dan een gemiddelde leek

22 Jurisprudentie Kennis en ervaring opsp. ambt. Politieambtenaar kan feiten en omstandigheden beter waarnemen dan een gemiddelde leek Op aanleg of ervaring berustend onderscheidings- en combinatievermogen kan daarbij een rol spelen

23 Jurisprudentie Kennis en ervaring opsp. ambt. Opsp. ambt. kan op grond van opleiding, ervaring en plaatselijke bekendheid zelf waarnemen en ondervinden of er sprake is van verslaafden: personen wier uiterlijk, houding en/of gedrag kenmerken vertonen welke naar ervaringsregels plegen voor te komen bij drugsverslaafden

24 Jurisprudentie Kennis en ervaring opsp. ambt. Pv moet wel vermelden waaruit 'kennis en ervaring' bestaat en hoe die is verkregen Bijv. dat de betreffende politieambtenaar al jaren als politieambtenaar werkt bij een bepaald politiebureau en daarom uit ervaring en door bekendheid ter plekke weet dat er een grote kans is dat er drugs verhandeld worden als de betreffende politieambtenaar ziet dat (...)

25 Jurisprudentie Feiten van algemene bekendheid Dat op en in de omgeving van de Zeedijk te Amsterdam veelvuldig in verdovende middelen wordt gehandeld op de openbare weg Gecombineerd met het weglopen van twee aanvankelijk met elkaar sprekende mensen bij het naderen van verbalisanten: redelijk vermoeden van schuld MH: zéér uitzonderlijk voorbeeld, beter is het om indien mogelijk de verdenking beter te onderbouwen én ook goed te relateren in het pv!

26 Jurisprudentie Feiten van algemene bekendheid Dat het onder handelaren van verdovende middelen gebruikelijk is verdovende middelen zoveel mogelijk niet zelf te halen of te bewaren Maar deze door anderen te laten halen of bij anderen onder te brengen Zoals bij een passagier in een door een handelaar bestuurde auto

27 Stelling Zelfs alleen een vage mededeling kan een redelijk vermoeden van schuld opleveren

28 Jurisprudentie Vage mededeling Kan niet leiden tot redelijk vermoeden Bijv. de enkele omstandigheid dat volgens het infocentrum de verdachte vedomi zou verhandelen of aanwezig zou hebben

29 Jurisprudentie redelijk vermoeden Drie jongens werden te uur op straat aangetroffen Één van de jongens droeg een zwarte linnen tas, inhoudende o.m. Een gereedschapset, een kaartleeslamp en een car battery analyser Over die goederen konden de jongens geen aannemelijke verklaring geven

30 Jurisprudentie redelijk vermoeden Auto verdachte gesignaleerd in nabijheid steekpartij Getuigen zagen auto kort na steekpartij wegrijden

31 Jurisprudentie redelijk vermoeden Politieambtenaren herkennen inzittenden van auto als handelaren in verdovende middelen Auto wordt door bestuurder daarvan tot stilstand gebracht Eén van de inzittenden van die auto rent weg Verdenking t.a.v. alle inzittenden gerechtvaardigd

32 Jurisprudentie redelijk vermoeden Melding inbraak school Verbalisant komt kort na melding bij school Ziet een hem ambtshalve bekende verdachte bij die school vandaan lopen Ziet dat de verdachte daarbij zwarte handschoenen droeg

33 Jurisprudentie ambtshalve bekendheid Alleen opname in pv dat het om een ambtshalve bekende verdachte gaat niet altijd voldoende voor verdere onderbouwing verdachte Omschrijf waaruit bekendheid bestond (bijv. ter zake vermogensmisdrijven, drugsgebruiker en/of handelaar in verdovende middelen) En uiteraard is uitsluitend ambtshalve bekendheid onvoldoende voor een redelijk vermoeden

34 Jurisprudentie ernstige bezwaren Omgeving Zeedijk Amsterdam Verdachte met hand stevig in jaszak In omgeving Zeedijk werden veelvuldig opiumdelicten gepleegd Verdachte schrok bij het zien van verbalisanten Verdachte trachtte weg te lopen

35 Jurisprudentie ernstige bezwaren (Stationstraverse Utrecht) Verdachte loopt op plaats waar veel verkopers en gebruikers van verdovende middelen samen komen om te verkopen of te gebruiken Verdachte was in het gezelschap van een bij verbalisanten ambtshalve bekende drugsgebruiker van wie hij veel belangstelling kreeg

36 Jurisprudentie ernstige bezwaren Verbalisanten zien dat bepaald persoon een bepaalde woning binnenging en korte tijd later weer verliet Het was verbalisanten uit vertrouwelijke mededelingen bekend dat in die bepaalde woning regelmatig heroïne aan gebruikers werd verkocht De bepaalde persoon was bij verbalisanten bekend als heroïnegebruiker

37 Stelling Als achteraf blijkt dat politie zich heeft vergist over het redelijk vermoeden of de strafbaarheid wordt de verdenking met terugwerkende kracht onrechtmatig

38 Jurisprudentie verdenking achteraf onterecht Als achteraf blijkt dat politie zich heeft vergist over het redelijk vermoeden of de strafbaarheid wordt verdenking niet met terugwerkende kracht onrechtmatig (van belang bijv. bij verzet of aangetroffen bewijsmateriaal)

39 Jurisprudentie verdenking achteraf onterecht Beoordeling verdenking door rechter dient volgens HR te geschieden aan de hand van de op het moment van de verdenking bekende feiten en/of omstandigheden

40 Jurisprudentie plastic boodschappentasje-arrest Verbalisanten zagen een ambtshalve bekende persoon lopen met een plastic tas in zijn handen Op hun vraag wat zich in de plastic tas bevond, antwoordde de betreffende persoon dat hij vier boeken bij zich droeg Op de vraag waar hij die boeken gekocht had antwoordde die persoon dat hij de boeken even tevoren bij twee boekwinkels had gestolen. Uit dit arrest valt af te leiden dat het de politie vrij staat vragen te stellen (zolang het maar niet aan een verdachte is zonder cautie) en pas na beantwoording van de laatste vraag werd de betreffende persoon verdachte

41 Jurisprudentie lokfiets/auto/woning/agent/oma/enz. Niet onrechtmatig Niet vereist, dat al sprake is van een redelijk vermoeden dat al een concreet strafbaar feit is gepleegd Van belang bij vorenstaande is dat de betreffende persoon niet gebracht wordt tot het plegen van andere strafbare feiten dan waarop diens opzet reeds tevoren was gericht Talloncriterium, zie hierover verder het zakboek Strafrecht

42 Inhoud presentatie Definitie verdachte Anonieme info / jurisprudentie verdachte Collectieve verdenking Wetboek van strafrecht Bijstand raadsman Recht op vrij verkeer Processtukken Verhoor Cautie Minderjarige verdachte Halt/stop Plichten verdachte Medische verzorging Verhoor verdachte als getuige

43 Collectieve verdenking Mogelijk op grond van bijv. type delict ernst delict mate van heterdaad omvang groep potentiële daders

44 Collectieve verdenking Voorbeelden Niet iedere bezoeker van jongerencentrum waar hasj wordt verhandeld Wel alle bezoekers van een café waaruit geschoten is Elke mannelijke bestuurder die rijdt in een auto van hetzelfde merk en dezelfde kleur als waarmee de mannelijke dader van een kort tevoren gepleegde bankoverval is weggereden

45 Inhoud presentatie Definitie verdachte Anonieme info / jurisprudentie verdachte Collectieve verdenking Wetboek van strafrecht Bijstand raadsman Recht op vrij verkeer Processtukken Verhoor Cautie Minderjarige verdachte Halt/stop Plichten verdachte Medische verzorging Verhoor verdachte als getuige

46 Wetboek van strafrecht Een goede kennis van het materiële strafrecht leidt onvermijdelijk tot de conclusie dat er heel veel en ook zeer ruim omschreven strafbaarstellingen zijn En dat op een zeer veel van die misdrijven VH staat!! En dat er dus ook eerder dwangmiddelen kunnen worden toegepast dan voor mogelijk wordt gehouden

47 Wetboek van strafrecht Voorbeelden van zeer ruime bepalingen Medeplegen/medeplichtigheid (bewuste en nauwe samenwerking) Poging Voorbereiding 10a Opiumwet (voorbereiding) Deelneming criminele organisatie Belaging Openlijk geweld Vernieling en mishandeling (VH-feiten!!) Opruiing / structurele discriminatie (VH-feiten!!) Terreurwetgeving Enz. enz

48 Inhoud presentatie Definitie verdachte Anonieme info / jurisprudentie verdachte Collectieve verdenking Wetboek van strafrecht Bijstand raadsman Recht op vrij verkeer Processtukken Verhoor Cautie Minderjarige verdachte Halt/stop Plichten verdachte Medische verzorging Verhoor verdachte als getuige

49 Rechten verdachte Bijstand raadsman Recht op vrij verkeer met raadsman Recht op inzage processtukken Voorschriften verhoor

50 Stelling Een verdachte is te allen tijde bevoegd een raadsman te kiezen en zich door die raadsman te laten bijstaan

51 Stelling Telkens wanneer verdachte dit verzoekt moet de verdachte zoveel mogelijk de gelegenheid verschaft worden om zich met raadsman in verbinding te stellen

52 Bijstand raadsman 1: Verdachte te allen tijde bevoegd a: een raadsman te kiezen b: en zich door die raadsman te laten bijstaan (art. 38) 2: Telkens wanneer verdachte dit verzoekt: zoveel mogelijk de gelegenheid verschaffen om zich met raadsman in verbinding te stellen (art. 28)

53 Bijstand raadsman Op grond van art. 40 Sv is de (hulp)ovj verplicht onverwijld een raadsman (via de piketdienst) over een ivs in te lichten Ook als er geen raadsman verschijnt na een kennelijk succesvol verzonden faxbericht, of telefoontje is het verstandig nogmaals te faxen, mailen en/of te bellen Niet inlichten of niet ten spoedigste inlichten van een raadsman kan leiden tot een onmiddellijke invrijheidstelling van de verdachte uit diens ivs door de RC en een afwijzing van een vordering ibs

54 Bijstand raadsman Als het duidelijk niet wenselijk is dat één raadsman voor meerdere verdachten in hetzelfde onderzoek optreedt: via hulpovj piketdienst om verschillende raadslieden vragen of (als dat niet werkt) OvJ inschakelen

55 Stelling De raadsman van de verdachte heeft het recht om bij het verhoor door de politie van de verdachte aanwezig te zijn

56 Bijstand raadsman Nog géén recht om bij daadwerkelijk politieverhoor aanwezig te zijn (wél bij minderjarige verdachte, zie hierna), maar dit gaat veranderen (zie zakboek) Wel dient verhoor in alle redelijkheid onderbroken te worden opdat verdachte bijstand van raadsman kan krijgen (ook tijdens ophouden voor onderzoek)

57 Bijstand raadsman Verdachte die raadsman niet zelf kan betalen heeft geen keuzerecht Indien mogelijk, wel keuze uit (lijst) piketadvocaten

58 Advocaat vóór en tijdens politieverhoor (1/4) HR (n.a.v. EHRM Salduz/Panovits): - Een aangehouden verdachte dient de gelegenheid geboden te worden om voorafgaand aan het verhoor een advocaat te raadplegen - De verdachte heeft nog géén recht op aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor (maar dat gaat dus veranderen, zie zakboek ) - De verdachte dient vóór de aanvang van het 1e verhoor gewezen te worden op zijn recht op raadpleging van een advocaat - Een aangehouden jeugdige (MH: is ruimer dan 'minderjarige') verdachte heeft tevens recht op bijstand door een raadsman of vertrouwenspersoon tijdens het politieverhoor (MH: denk ook aan kwetsbare/zwakbegaafde personen)

59 Advocaat vóór en tijdens politieverhoor (2/4) - Handelen i.s.m. voornoemde regels levert een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv op (MH: zie 3.10) - Betreft een ernstig vormverzuim en moet leiden tot bewijsuitsluiting van verkregen verklaring verdachte - Dat geldt ook voor bewijsmateriaal dat is verkregen als een rechtstreeks gevolg van een voor het bewijs onbruikbare verklaring als hiervoor bedoeld - Of van zo'n rechtstreeks gevolg kan worden gesproken, laat zich niet in algemene zin beantwoorden - Bewijsuitsluiting komt als regel ook alleen aan de orde in de zaak van de verdachte wiens (consultatie)rechten zijn geschonden en dus niet in de zaak van de medeverdachten

60 Advocaat vóór en tijdens politieverhoor (3/4) - Bewijsuitsluiting kan achterwege blijven bij een ondubbelzinnige afstandsverklaring van de verdachte of wanneer het verhoor wegens dwingende redenen niet op de komst van een advocaat hoefde te wachten - Bewijsuitsluiting is evenmin aan de orde t.a.v. verklaringen die de verdachte later na raadpleging van een advocaat heeft afgelegd nadat hij op zijn zwijgrecht is gewezen - Als een verdachte verhoord gaat worden over een ander feit dan waarvoor hij zijn advocaat had geconsulteerd, moet de verdachte opnieuw op diens consultatierecht gewezen worden Bijv. niet bij de zoveelste inbraak/diefstal/vernieling in een hele rij, wel bijv. bij een verhoor en consultatie ter zake het voorhanden hebben van een vuurwapen en vervolgens een verhoor ter zake poging moord/doodslag of (ander voorbeeld) verhoor en consultatie ter zake een vals reisdocument en vervolgens verhoor ter zake harddrugs

61 Advocaat vóór en tijdens politieverhoor (4/4) - Handelen in strijd met consultatierecht kan leiden tot onrechtmatige ivs en onmiddellijke invrijheidstelling - Zie ook de aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor van de PG s in het zakboek Wetteksten of op overheid.nl - Zie zo nodig verder uitgebreid zakboek hulpovj par. 2.7

62 Inhoud presentatie Definitie verdachte Anonieme info / jurisprudentie verdachte Collectieve verdenking Wetboek van strafrecht Bijstand raadsman Recht op vrij verkeer Processtukken Verhoor Cautie Minderjarige verdachte Halt/stop Plichten verdachte Medische verzorging Verhoor verdachte als getuige

63 Recht op vrij verkeer (art. 50 Sv) Raadsman heeft vrije toegang tot van vrijheid beroofde verdachte Kan met verdachte onder vier ogen spreken en brieven wisselen zonder dat van inhoud door anderen kennis wordt genomen Wel gebonden aan drie regels: 1: vereiste toezicht 2: huishoudelijke reglementen 3: zonder ophouden onderzoek (is niet verkrijgen bekentenis)

64 Stelling Het recht op vrij verkeer tussen verdachte en diens raadsman mag niet beperkt worden

65 Recht op vrij verkeer Kan telkens voor 6 dagen beperkt worden Voorwaarden (zéér uitzonderlijk): als uit bepaalde omstandigheden een ernstig vermoeden voortvloeit dat het vrije verkeer: 1: zal strekken om de verdachte bekend te maken met een omstandigheid waarvan hij in het belang van het onderzoek tijdelijk onkundig moet blijven 2: wordt misbruikt voor pogingen om opsporing v/d waarheid te belemmeren

66 Recht op vrij verkeer Bevoegdheid beperking vrij verkeer: OvJ Nogmaals beperking echter zéér uitzonderlijk!!

67 Inhoud presentatie Definitie verdachte Anonieme info / jurisprudentie verdachte Collectieve verdenking Wetboek van strafrecht Bijstand raadsman Recht op vrij verkeer Processtukken Verhoor Cautie Minderjarige verdachte Halt/stop Plichten verdachte Medische verzorging Verhoor verdachte als getuige

68 Processtukken Nieuwe wetgeving (per ), teneinde dubbels te voorkomen: zie diapresentatie Pv en Bewijs

69 Inhoud presentatie Definitie verdachte Anonieme info / jurisprudentie verdachte Collectieve verdenking Wetboek van strafrecht Bijstand raadsman Recht op vrij verkeer Processtukken Verhoor Cautie Minderjarige verdachte Halt/stop Plichten verdachte Medische verzorging Verhoor verdachte als getuige Verhoor verdachte als getuige

70 Voorschriften m.b.t. verhoor (art. 29 Sv) Art. 29 Sv omvat: zwijgrecht verdachte cautieplicht verhorend ambtenaar/rechter het in vrijheid mogen verklaren door verdachte

71 Verhoor: vrijheid van verklaren Voorbeelden van verklaringen die niet in vrijheid zijn afgelegd, zijn die welke zijn verkregen door: een gift, belofte, misbruik van gezag (intimidatie), geweld, liegen, bedreigen, kleineren, ondermijnen van vertrouwen in raadsman, enz

72 Verhoor: vrijheid van verklaren Ook niet in vrijheid afgelegd lijkt te zijn: het verhoor van een verdachte die zich permanent op zwijgrecht beroept maar die toch nagenoeg elke dag van het huis van bewaring naar een politiebureau wordt overgebracht teneinde te pogen zijn stilzwijgen te doorbreken

73 Stelling Een tegenover de politie afgelegde maar ter terechtzitting weer ingetrokken verklaring mag door de rechter als bewijs worden gebruikt

74 Verhoor: intrekken verklaring Een tegenover de politie afgelegde maar ter terechtzitting weer ingetrokken verklaring mag door de rechter voor het bewijs worden gebruikt Met name als de bij de politie afgelegde verklaring zeer betrouwbaar lijkt (bijv. door gedetailleerde daderwetenschap) en het intrekken daarentegen niet Dat hier zeer behoedzaam mee moet worden omgegaan mag inmiddels als feit van algemene bekendheid worden verondersteld

75 Stelling Liegen, zwijgen én/of onaannemelijk verklaren door een verdachte mag door de rechter NIET ten nadele van de verdachte worden gebruikt

76 Verhoor liegen, zwijgen, onaannemelijk verklaren Liegen, zwijgen én/of onaannemelijk verklaren door een verdachte mag door de rechter WEL ten nadele van de verdachte worden gebruikt en kunnen van invloed zijn op het bewijs (wettig en overtuigend) de strafmaat en/of een gevoerd verweer

77 Stelling Het is toegestaan om als bewijs tegen een verdachte te gebruiken een kennelijk leugenachtige verklaring afgelegd door een ander dan die verdachte (bijvoorbeeld door een medeverdachte of getuige)

78 Verhoor: leugenachtige verklaring verdachte Kan door rechter als bewijs gebruikt worden Het bewijs dat de verdachte leugenachtig heeft verklaard moet wel uit ander bewijsmateriaal komen dan een verklaring van de betreffende verdachte zelf en mag ook niet bestaan uit door de verdachte aan derden gedane mededelingen of uit een getapte mededeling van de verdachte aan een derde Het als bewijs gebruiken van een kennelijk leugenachtige verklaring van een ander dan verdachte tegen de verdachte (bijv. van een medeverdachte of getuige) is niet toegestaan

79 Verhoor: leugenachtige verklaring Als verdachte kennelijk leugenachtig verklaart: opnemen in pv in plaats van afwachten 'bekennende' verklaring

80 Verhoor: zwijgen Een beroep op het zwijgrecht mag zonder bijkomende omstandigheden niet als bewijs worden gebruikt De zwijgende verdachte ontneemt de rechter echter wel de gelegenheid aanwijzingen te verzamelen om zijn onschuld aannemelijk te maken Het zwijgrecht belet dan ook niet dat het zwijgen van de verdachte een rol kan spelen in het geval het zwijgen betrekking heeft op een situatie die duidelijk om opheldering vraagt

81 Verhoor: zwijgen Zo mag de rechter wél in zijn bewijsoverwegingen betrekken dat de verdachte voor een omstandigheid (bijv. bezit gestolen goederen) die op zichzelf of in samenhang met ander bewijs (bijv. een verklaring van aangever/getuige) redengevend moet worden geacht voor het bewijs van het aan hem ten laste gelegde feit, geen redelijke, die redengevendheid ontzenuwende, verklaring heeft gegeven Daarbij geldt niet als voorwaarde dat pas conclusies uit het stilzwijgen van de verdachte mogen worden getrokken als de zaak bewijsbaar is zonder rekening te houden met het stilzwijgen van de verdachte

82 Verhoor: ambtshalve pv Als verdachte buiten een verhoorsituatie een opmerking maakt of een (korte) verklaring aflegt (bijv. tijdens transport of in een cel) dan kan daarvan een ambtshalve pv van bevindingen worden opgemaakt dat pv kan door de rechter als bewijs worden gebruikt

83 Verhoor: tolk Per wet gewijzigd: Art. 27 lid 4 Sv De verdachte die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst, is bevoegd zich te laten bijstaan door een tolk (art. 27 lid 4 Sv) Art. 29a Sv 1. In alle gevallen waarin een verdachte die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst wordt gehoord, wordt de bijstand van een tolk ingeroepen. 2. De tolk wordt opgeroepen door de verhorende ambtenaar, tenzij anders bij wet bepaald. Tijdens het voorbereidende onderzoek kan de tolk mondeling worden opgeroepen. In alle andere gevallen geschiedt de oproeping schriftelijk. 3. Van de bijstand van een tolk wordt mededeling gedaan in het pv. Let op: het niet inschakelen van een tolk kan leiden tot bewijsuitsluiting (van de zonder tolk afgelegde verklaring van de verdachte) en zelfs tot nietontvankelijkheid Zie verder het zakboek voor overige bepalingen inzake de tolk/vertaling

84 Inhoud presentatie Definitie verdachte Anonieme info / jurisprudentie verdachte Collectieve verdenking Wetboek van strafrecht Bijstand raadsman Recht op vrij verkeer Processtukken Verhoor Cautie Minderjarige verdachte Halt/stop Plichten verdachte Medische verzorging Verhoor verdachte als getuige

85 Stelling De mededeling aan de verdachte dat hij op gestelde vragen niet tot antwoorden verplicht is moet in het pv opgenomen worden

86 Cautie (art. 29) Verdachte is niet tot antwoorden verplicht Moet hem voor verhoor meegedeeld worden Mededeling moet in pv opgenomen worden

87 Verhoor: definitie (jurisprudentie) Alle vragen aan een door een opsp. ambt. als verdachte aangemerkt persoon Betreffende diens betrokkenheid bij een zeker strafbaar feit

88 Cautieplicht Niet bij vragen naar personalia Wel bij telefonisch verhoor Herhaling niet vereist na iedere onderbreking verhoor (wel aan te bevelen) Niet vereist bij verdachte die ongevraagd verklaart (hem werden immers geen vragen gesteld)

89 Consequentie ontbreken cautie Rechter mag antwoord op vragen zonder voorafgaande cautie uitsluitend tot bewijs bezigen als de verdachte niet in zijn belangen is geschaad

2.6 Rechtsbijstand verdachte

2.6 Rechtsbijstand verdachte Concept paragraaf 2.6 én 2.15 zakboek Sv HulpOvJ editie 2018 1. Rechtsbijstand verdachte, incl. verklaring van rechten, consultatie- en verhoorbijstand 2. Jeugdige verdachten 3. Link naar nieuwe beleidsbrief

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het recht van de verdachte op toegang tot rechtsbijstand

Hoofdstuk 1: Het recht van de verdachte op toegang tot rechtsbijstand Leidraad politieverhoor Hoofdstuk 1: Het recht van de verdachte op toegang tot rechtsbijstand Artikel 1: Consultatierecht en recht op rechtsbijstand tijdens de (politie)verhoren 1. De verdachte wordt de

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Proces-verbaal en Bewijsrecht Gebaseerd op het zakboek Proces-verbaal en Bewijsrecht 2015 2016 www.zakboekenpolitie.com Inhoud presentatie 1. Algemene eisen pv / doel pv / verbaliseringsplicht

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Art. 359a Sv Relativering onrechtmatig verkregen bewijs Gebaseerd op paragraaf 3.9 e.v. van het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 1 Vormverzuim / relativering onrechtmatig

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Actualiteiten Strafvordering en Strafrecht 1. Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie (Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar) 2. Zakboek Strafrecht voor de Politie

Nadere informatie

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Bij de aanpak van huwelijksdwang en gedwongen achterlating dient het belang van het slachtoffer centraal te staan. De in Nederland geldende wet-

Nadere informatie

Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor

Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor 15 april 2011 Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot aanvulling van de regeling van het politieverhoor van de verdachte, diens aanhouding

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Vrijheidsbenemende dwangmiddelen Gebaseerd op hoofdstuk 4 van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie en Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar Kluwer 20-1-2015

Nadere informatie

6/03/2015. Marc Bockstaele (ere)hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie

6/03/2015. Marc Bockstaele (ere)hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie Marc Bockstaele (ere)hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie 1 In Nederland is er wel een definitie van verdachte. Artikel 27 lid 1 Sv.: - Als verdachte wordt vóór de vervolging is aangevangen,

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/297

Rapport. Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/297 Rapport Datum: 15 december 2008 Rapportnummer: 2008/297 2 Klacht Verzoeker is op 8 november 2006 door de politie aangehouden wegens stalking van zijn ex-echtgenote. In dit verband klaagt verzoeker erover

Nadere informatie

Advies in het kader van de internetconsultatie over het conceptwetsvoorstel Rechtsbijstand en Politieverhoor Defence for Children

Advies in het kader van de internetconsultatie over het conceptwetsvoorstel Rechtsbijstand en Politieverhoor Defence for Children Advies in het kader van de internetconsultatie over het conceptwetsvoorstel Rechtsbijstand en Politieverhoor Defence for Children Defence for Children Nederland is een non-gouvernementele organisatie die

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale eenheid Amsterdam. Datum: 30 december Rapportnummer: 2013/218

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale eenheid Amsterdam. Datum: 30 december Rapportnummer: 2013/218 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de regionale eenheid Amsterdam. Datum: 30 december 2013 Rapportnummer: 2013/218 2 Feiten Verzoeker en zijn partner leven al jarenlang in onmin met hun

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Beslagbevoegdheden Gebaseerd op hoofdstuk 6 van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie en Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar Kluwer www.zakboekenpolitie.com

Nadere informatie

14 Inhoudsopgave 13.4 UITWERKING: AANVRAAG VORDERING VERSTREKKING HISTORISCHE GEGEVENS 186

14 Inhoudsopgave 13.4 UITWERKING: AANVRAAG VORDERING VERSTREKKING HISTORISCHE GEGEVENS 186 Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN DIT ZAKBOEK 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD OP INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 5 TWITTER 5 DIAPRESENTATIES

Nadere informatie

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC.

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC. TOEZICHT EN/OF OPSPORING Jan Willem van Veenendaal MEC. Rechtshandhavingsystemen Onderwerpen: Iets over Bestuursrechtelijke bevoegdheden De sfeerovergang Iets over Strafrechtelijke bevoegdheden Toezicht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35062 17 december 2013 Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Salduz en verhoorbijstand

Salduz en verhoorbijstand Salduz en verhoorbijstand Reacties kunt u geven via het feedbackformulier. Idee en realisatie: Leendert van der Welle Hoofdagent Politie Zeeland-West-Brabant in samenwerking met de Nationale Politie en

Nadere informatie

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken BOA PV + combibon juni 2013/4 e druk lesboek proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken - wettelijke en administratieve eisen + combibon 1 Verbaliseringsplicht (notificatieplicht) voor

Nadere informatie

WvSr De kandidaat kan aan de hand van een gegeven situatie vaststellen of het om een wet in materiële of formele zin gaat.

WvSr De kandidaat kan aan de hand van een gegeven situatie vaststellen of het om een wet in materiële of formele zin gaat. Kennisonderdeel Wettelijke Kaders Milieu Generiek oetsvorm Gesloten vragen Hulpmiddelen Geen Duur 70 minuten (1 uur en 10 minuten) Cesuur 67% Onderwerp Artikel/begrip oetsterm 1.1 Strafrecht algemeen WvSr

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN PAPIEREN ZAKBOEKEN 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD VIA INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 4 TWITTER 5 MEERKEUZE

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Betreden van plaatsen Gebaseerd op hoofdstuk 7 van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie en Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar Kluwer www.zakboekenpolitie.com

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 Rapport Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Maastricht geen uitvoering heeft gegeven aan de door het gerechtshof te 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters Reglement van tucht KNTS Artikel 1. Algemene bepalingen. 1. Het bestuur van de KNTS is verantwoordelijk voor het naleven van de statuten, reglementen en voorschriften van de KNTS. 2. Het bestuur neemt

Nadere informatie

Voorts klaagt verzoeker erover dat deze politieambtenaren hem ongepaste vragen hebben gesteld.

Voorts klaagt verzoeker erover dat deze politieambtenaren hem ongepaste vragen hebben gesteld. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat hij zonder gegronde reden in de nacht van 1 op 2 april 2009 is staande gehouden door ambtenaren van het regionale politiekorps Kennemerland. Voorts klaagt

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-03-2017 Datum publicatie 10-04-2017 Zaaknummer 23-000918-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162

Rapport. Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 Rapport Datum: 8 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/162 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop ambtenaren van het regionale politiekorps Utrecht op 6 mei 2006 hebben gereageerd op zijn verzoek om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 159 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman

Nadere informatie

opleiding BOA Wetboek van Strafvordering

opleiding BOA Wetboek van Strafvordering Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd in de eindtermen, versie juni 2005. Eerste Boek. Algemeene bepalingen Titel I. Strafvordering in het algemeen Eerste afdeeling. Inleidende bepaling

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg-Noord op 14 juli 2008 heeft geweigerd de aangifte van diefstal van haar kat op te nemen. Beoordeling

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117 Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012 Rapportnummer: 2012/117 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale

Nadere informatie

HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN

HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN Toezicht wordt uitgeoefend door toezichthouders. Toezichthouders kunnen echter ook opsporingsbevoegdheden hebben; vraag daarom altijd naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN PAPIEREN ZAKBOEKEN 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD VIA INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 4 TWITTER 4 MEERKEUZETOETSEN

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: (naam

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

Handleiding controle FIOD. 12 tips voor bezoek FIOD (bij u als dienstverlener). Wat te doen (en waarom)?

Handleiding controle FIOD. 12 tips voor bezoek FIOD (bij u als dienstverlener). Wat te doen (en waarom)? Handleiding controle FIOD 12 tips voor bezoek FIOD (bij u als dienstverlener). Wat te doen (en waarom)? 1 Inleiding Een bezoek van de FIOD kan mogelijk verstrekkende gevolgen hebben voor uw klant. Maar

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba BESLISSING

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba BESLISSING GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba BESLISSING gegeven naar aanleiding van diverse verzoeken van de verdediging in de strafzaak in

Nadere informatie

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nadere informatie

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe,

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, X Z (belanghebbende), \ beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2013. Bij brief van 11 oktober 2013 heeft de griffier mij

Nadere informatie

Het opschrift van de Eerste afdeling van Titel IIIA van het Eerste Boek komt te luiden: EERSTE AFDELING Definities

Het opschrift van de Eerste afdeling van Titel IIIA van het Eerste Boek komt te luiden: EERSTE AFDELING Definities [2 juni 2015] Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van

Nadere informatie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Van onderstaande zaken zijn nummer 0038 t/m 0052 in 2008 onder de aandacht gebracht. Zaak 0031 is zowel in 2006,

Nadere informatie

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Je bent op het politiebureau omdat: 1. je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en je moest mee naar het

Nadere informatie

HET PROCES-VERBAAL. Veel voorkomende verbeterpunten. Versie 04-04-16 Mede gebaseerd op het zakboek Pv en Bewijsrecht

HET PROCES-VERBAAL. Veel voorkomende verbeterpunten. Versie 04-04-16 Mede gebaseerd op het zakboek Pv en Bewijsrecht KWALITEIT POLITIE OM Kennissessie Zaco s, Goedkeurders, WKM-ers, PSF-ers en VVC-rechercheurs Midden-Nederland Winter 2015/16 HET PROCES-VERBAAL Veel voorkomende verbeterpunten Versie 04-04-16 Mede gebaseerd

Nadere informatie

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda;

HET DAGELJKS BESTUUR VAN DE STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND VO/VSO MIDDEN-HOLLAND & RIJNSTREEK, statutair zetel hebbende in de gemeente Gouda; REGLEMENT ADVIESCOMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN van het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland en Rijnstreek ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK ECLI:NL:GHAMS:2016:5593 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-001668-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Dwangmiddelen Lichamelijke integriteit Gebaseerd op hoofdstuk 5 van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie en Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar Kluwer

Nadere informatie

Toelichting bij het arrest 7/2013 van het Grondwettelijk Hof inzake het beroep tot vernietiging van de zgn. Salduzwet

Toelichting bij het arrest 7/2013 van het Grondwettelijk Hof inzake het beroep tot vernietiging van de zgn. Salduzwet Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be NOTA Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be Toelichting bij het arrest 7/2013 van het Grondwettelijk Hof inzake

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord-Nederland. Datum: 28 juli 2014

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord-Nederland. Datum: 28 juli 2014 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord-Nederland. Datum: 28 juli 2014 Rapportnummer: 2014/082 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de politie-eenheid

Nadere informatie

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht

NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht 4. NEDERLANDsE ORDE VAN ADVOCATEN. Strafprocesrecht Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1992 Derde druk Prof. mr M. Wladimiroff Mr S.E. Marseille Dr mr J.M. Sjöcrona Mr P.R. Wery Strafprocesrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 Rapport Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde inspecteur van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Vervoer, van het Ministerie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/287

Rapport. Datum: 29 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/287 Rapport Datum: 29 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/287 2 Klacht Op 4 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw P. te Almere, ingediend door mevrouw mr. J.A. Neslo, advocaat

Nadere informatie

Formeel Strafrecht, De Verdachte. Hoofdstuk 6 SPV pagina 2 t/m 12

Formeel Strafrecht, De Verdachte. Hoofdstuk 6 SPV pagina 2 t/m 12 Formeel Strafrecht, De Verdachte Hoofdstuk 6 SPV pagina 2 t/m 12 Wat gaan we behandelen? Wat is formeel strafrecht? Doel strafvordering? Artikel 1 Strafvordering Waar vind je strafvordering? De drie fasen

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

2. De raadsman informeert zijn cliënt adequaat over het verloop van het strafproces en over diens rechten en bevoegdheden.

2. De raadsman informeert zijn cliënt adequaat over het verloop van het strafproces en over diens rechten en bevoegdheden. RAADSMAN BIJ POLITIEVERHOOR: PROTOCOL Inleiding Dit protocol beoogt aan te geven door welke uitgangspunten de raadsman zich laat leiden bij de wijze waarop hij (of zij) zijn rol tijdens een (politie)verhoor

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5286 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 13-12-2016 Zaaknummer 23-000227-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten in strafzaken

Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten in strafzaken Dutch Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten in strafzaken U mag dit informatieblad bij u houden gedurende uw detentie Als uw vrijheid is ontnomen door de politie omdat u verdacht wordt van het

Nadere informatie

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen In de eindtermen (juni 2005) voor de opleiding BOA wordt verwezen naar een aantal artikelen van wetten. Deze wetten zijn: de Algemene wet op het Binnentreden (Awob) Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Nadere informatie

Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie.

Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie. Rapport Ingetrokken of niet? Een onderzoek naar een onduidelijke intrekkingsbrief van het Openbaar Ministerie. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Openbaar Ministerie te Rotterdam,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 april 2006 Rapportnummer: 2006/152

Rapport. Datum: 20 april 2006 Rapportnummer: 2006/152 Rapport Datum: 20 april 2006 Rapportnummer: 2006/152 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de beheerder van het regionale politiekorps Zeeland zijn verzoek om vergoeding van schade, die is ontstaan bij

Nadere informatie

Rechtsbijstand. Datum gegenereerd: :08:34

Rechtsbijstand. Datum gegenereerd: :08:34 Rechtsbijstand De webapp Rechtsbijstand geeft een praktisch overzicht van alle handelingen van opsporingsambtenaren en hovj s, en de regels rond recht op consultatie- en verhoorbijstand. Datum gegenereerd:

Nadere informatie

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. Als u getuige

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 februari 2007 Rapportnummer: 2007/037

Rapport. Datum: 23 februari 2007 Rapportnummer: 2007/037 Rapport Datum: 23 februari 2007 Rapportnummer: 2007/037 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat ambtenaren van het regionale politiekorps Twente: haar op 22 maart 2005 de nacht en de volledige ochtend hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 1.1 Eerste kennismaking 19 1.2 Plaats van het strafrecht 19 1.3 Doelen van straffen 22 1.4 Materieel strafrecht,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2015 P.15.0073.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0073.F 1. P. D., 2. L. D., Mrs. Jean-Pierre Dardenne, advocaat bij de balie te Charleroi, en Régine Ceulemans, advocaat bij de balie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 Rapport Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat ambtenaren van het regionale politiekorps Limburg-Noord: - niet hebben gereageerd op een melding van verzoekers

Nadere informatie

Toetsmatrijs BOA Basisbekwaamheid rechtskennis 1 januari 2017

Toetsmatrijs BOA Basisbekwaamheid rechtskennis 1 januari 2017 walificatiedossier: BOA Basisbekwaamheid Rechtskennis Geldig vanaf 1 januari 2017 Toetsvorm: Toetsduur: Cesuur: 50 Gesloten vragen 90 minuten 55% met correctie voor de gokkans Onderwerp Begrip/Artikel

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275

Rapport. Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275 Rapport Datum: 19 september 2005 Rapportnummer: 2005/275 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Koninklijke Marechaussee hem na zijn aanhouding op 18 januari 2003 op de vliegbasis Volkel, niet ten spoedigste

Nadere informatie

Politieambtenaren zonder haar toestemming gegevens in haar mobiele telefoon hebben geraadpleegd.

Politieambtenaren zonder haar toestemming gegevens in haar mobiele telefoon hebben geraadpleegd. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat : Zij door politieambtenaren van het regionale politiekorps Brabant-Noord ten onrechte is aangehouden, met als doel om haar sleutels te gebruiken om toegang

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4003 16 maart 2010 Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor Categorie: Pre-opsporing, opsporing Rechtskarakter: Aanwijzing

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/178

Rapport. Datum: 27 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/178 Rapport Datum: 27 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/178 2 Klacht Ten aanzien van het regionale politiekorps Hollands Midden: Verzoeker klaagt erover dat de hulpofficier van justitie toestemming heeft gegeven

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 421 Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

De organisatie van het vertrouwelijk overleg

De organisatie van het vertrouwelijk overleg De organisatie van het vertrouwelijk overleg Marc Bockstaele, Hoofdcommissaris bij de federale gerechtelijke politie Gent Nationaal inhoudelijk coördinator van de cursussen verhoortechnieken Te bespreken:

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Handleiding voor de deken ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van advocaten bij extern onderzoek.

Handleiding voor de deken ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van advocaten bij extern onderzoek. Handleiding voor de deken ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van advocaten bij extern onderzoek Maart 2013 Vastgesteld door de algemene raad op 4 maart 2013 1 Voorwoord

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 maart 1998 Rapportnummer: 1998/056

Rapport. Datum: 20 maart 1998 Rapportnummer: 1998/056 Rapport Datum: 20 maart 1998 Rapportnummer: 1998/056 2 Klacht Op 19 maart 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Zeist, ingediend door de heer mr. E.Olof, advocaat te

Nadere informatie

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 20 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/449

Rapport. Datum: 20 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/449 Rapport Datum: 20 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/449 2 Klacht Op 13 november 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer A. te Amsterdam, ingediend door mevrouw mr. H.M. Pot, advocaat

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/293

Rapport. Datum: 4 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/293 Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Noord-Holland Noord. Bestuursorgaan: de beheerder van het regionale politiekorps Noord-Holland Noord (de burgemeester van Alkmaar). Datum:

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem Afdeling strafrecht Parketnummer: X Uitspraak d.d.: 15 juni 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat hem in de nacht van 8 op 9 maart 2006 gedurende zijn insluiting op het politiebureau in Delft door de politie medische zorg is onthouden. In het bijzonder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie