Capaciteitsplan Sociaal Geneeskundigen. Deelrapport 4: Utrecht, januari 2011 revisie 1.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Capaciteitsplan 2010. Sociaal Geneeskundigen. Deelrapport 4: Utrecht, januari 2011 revisie 1.1"

Transcriptie

1 Capaciteitsplan 2010 Deelrapport 4: Sociaal Geneeskundigen Utrecht, januari 2011 revisie 1.1

2 Capaciteitsplan 2010 Deelrapport 4: Sociaal Geneeskundigen Bijlage bij het integrale Capaciteitsplan 2010 voor de medische, tandheelkundige, klinisch technologische en aanverwante (vervolg)opleidingen Utrecht, januari 2011 revisie 1.1

3 Statutaire doelstellingen: a. Het op grond van, onder meer, de te verwachten zorgbehoefte opstellen van behoefteramingen met betrekking tot de onderscheiden medische en tandheelkundige vervolgopleidingen; b. Informatievoorziening voor de zorgsector en overheid met betrekking tot de behoefte aan en capaciteit van medische en tandheelkundige opleidingen en vervolgopleidingen; c. Het in beeld brengen van de benodigde capaciteit van de initiële geneeskundige opleiding en advisering hierover aan de overheid.

4 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding Doelstelling Capaciteitsorgaan Ontwikkelingen in taakstelling Capaciteitsorgaan Disciplinespecifieke aandachtspunten Indeling van deze bijlage 9 2. Positionering sociale geneeskunde Inleiding Overzicht aanverwante disciplines Hoofdstroom Arbeid en Gezondheid Hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid Verhoudingen tussen disciplines Hoofdstroom Arbeid en Gezondheid Hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid Opleiding Inleiding Adviezen Besluiten Realisatie adviezen Intern rendement Conclusies Zorgvraag Inleiding Demografie Hoofdstroom Arbeid en Gezondheid Hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid Epidemiologie Hoofdstroom Arbeid en gezondheid Hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid Sociaal culturele ontwikkelingen Hoofdstroom Arbeid en Gezondheid Hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid Onvervulde zorgvraag Hoofdstroom Arbeid en Gezondheid Hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid Conclusie zorgvraag 28

5 5. Zorgaanbod Inleiding Omvang beroepsgroep Aantal geregistreerde sociaal geneeskundigen Profielopleidingen Aantal werkzaam Leeftijdsverdeling Omvang dienstverband Instroom in het vak Uitstroom uit het vak Conclusies zorgaanbod Werkproces Inleiding Vakinhoudelijke ontwikkelingen Hoofdstroom Arbeid en Gezondheid Hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid Technologische ontwikkelingen Efficiency Hoofdstroom Arbeid en Gezondheid Hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid Substitutie Horizontale substitutie Verticale substitutie Conclusie werkproces Varianten Inleiding Basisvariant Voorkeursvariant Voorkeursvariant inclusief verticale substitutie (inzet aanverwante disciplines) Conclusies Overwegingen en advies Inleiding Beleidsontwikkelingen Hoofdstroom Arbeid en Gezondheid Hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid Horizontale substitutie Verticale substitutie Belangstelling voor het vak Opleidingsinstituten Complicaties marktwerking Belangrijkste varianten Advies instroom 56 Bijlage 1. Model Capaciteitsorgaan 58 Bijlage 2. Procedure en betrokken experts 59 4

6 Samenvatting Sociale geneeskunde is bij uitstek een beleidsgevoelig specialisme. In dit decennium hebben de beroepsgroep en met name de overheid enkele beleidsbeslissingen genomen die voor het specialisme ingrijpende consequenties hebben gehad. Dit geldt in de eerste plaats voor de hoofdstroom Arbeid en Gezondheid. De overheid heeft met behulp van aanpassing van de Arbowet de keuzevrijheid van werkgevers bevorderd. Hierdoor is de vraag naar bedrijfsartsen vanaf 2006 sterk gedaald. Als gevolg hiervan hebben Arbodiensten afslankingsoperaties uitgevoerd. Ruim 23% van de bedrijfsartsen is momenteel vrijgevestigd. De recent geïntroduceerde mogelijkheid voor werkgevers om de verzuimbegeleiding deels in eigen beheer uit te voeren, zet de benodigde capaciteit aan bedrijfsartsen opnieuw onder druk. Aan de andere kant wordt door de kabinetsmaatregelen inzake arbeidsparticipatie en de beoogde verhoging van de pensioenleeftijd de inbreng van de bedrijfsarts op preventief gebied, maar ook op het gebied van complexe vraagstellingen, vaker benut. De sociale verzekeringswetten zijn aangepast aan het streven van de overheid om de arbeidsparticipatie in de komende jaren te verhogen. Hierdoor neemt de vraag naar verzekeringsartsen toe. De verzekeringsarts besteedt momenteel een groot gedeelte van zijn tijd aan het zorgvuldig documenteren van zijn onderzoek, afwegingen en conclusies. De verwachting is dat dit in de komende jaren iets zal kunnen afnemen door efficiencymaatregelen. Als deze verwachting bewaarheid wordt daalt per saldo de geraamde behoefte aan verzekeringsartsen. Voor deze twee specialismen binnen de hoofdstroom Arbeid en Gezondheid geldt echter dat er een grote achterstand bestaat in de opleidingsinspanningen. Volgens het Capaciteitsorgaan mag er zelfs worden gesproken van verwaarlozing. Het resultaat hiervan is dat de komende vier jaren beide beroepsgroepen wat betreft aantal werkzame artsen fors zullen krimpen. Om tegen 2022 weer te beschikken over voldoende bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, zal de jaarlijkse instroom in de opleiding tot bedrijfsarts moeten stijgen naar 145 aios en voor de opleiding tot verzekeringsarts naar 111. Dit kan eerder genoemde schaarste in de komende 4 jaren echter niet meer verhinderen. Overleg van de overheid met de financiers van deze twee opleidingen lijkt noodzakelijk om oververhitting van de opleidingsmarkt te voorkomen. De Wet publieke gezondheid, het basispakket Jeugdgezondheidszorg, de Wet op de jeugdzorg en de Wet veiligheidsregio s zijn voorbeelden van wetgeving binnen de hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid die leiden tot een explicietere behoefte aan artsen op dit terrein. Toch zijn binnen deze sector niet zozeer de veranderende wetgeving maar vooral de door de beroepsgroep geëntameerde aanpassing van de opleiding en onduidelijkheid en speculaties over de financiering tussen 2000 en 2006 redenen geweest voor een lage instroom in de opleidingen. De instroom in de opleidingen komt nu voortvarend op gang. De jaarlijkse instroom voor de 4 5

7 profielopleidingen in de tweede tranche A van het Opleidingsfonds wordt geadviseerd op 138. Hierbij valt wederom op te merken dat de knip in de financiering onlogisch lijkt. Verder kan overwogen worden ook de andere 3 opleidingen binnen de hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid op te nemen in het Opleidingsfonds gezien de strategische waarde die artsen in deze specialismen kunnen hebben voor het domein van de publieke gezondheid. 6

8 1. Inleiding Dit deelrapport bij het Capaciteitsplan 2010 bevat alle gegevens en (verwijzingen naar) achtergrondinformatie die door het Capaciteitsorgaan zijn gebruikt bij de formulering van het instroomadvies voor de diverse erkende medische vervolgopleidingen in de sociale geneeskunde. Het rapport kan los van het integrale Capaciteitsplan worden gelezen worden. Het integrale Capaciteitsplan 2010 omvat naast het instroomadvies in de sociale geneeskunde ook instroomadviezen over de 27 medische specialismen en de 3 klinisch technologische specialismen, de huisartsgeneeskunde, de mondzorg (de kaakchirurgen, orthodontisten, tandartsen en mondhygiënisten), de specialisten ouderengeneeskunde en de artsen voor verstandelijk gehandicapten. Over elk van deze onderwerpen is een soortgelijk deelrapport met achtergrondinformatie beschikbaar. 1.1 Doelstelling Capaciteitsorgaan Het Capaciteitsorgaan is in 1999 opgericht door veldpartijen in de zorg. De statutaire doelstellingen van het Capaciteitsplan zijn: a. Het op grond van, onder meer, de te verwachten zorgbehoefte opstellen van behoefteramingen met betrekking tot de onderscheiden medische en tandheelkundige vervolgopleidingen; b. Informatievoorziening voor de zorgsector en overheid met betrekking tot de behoefte aan en capaciteit van medische en tandheelkundige opleidingen en vervolgopleidingen; c. Het in beeld brengen van de benodigde capaciteit van de initiële geneeskundige opleiding en advisering hierover aan de overheid. Sinds 2000 brengt het Capaciteitsorgaan ramingen uit met betrekking tot de gewenste instroom in de diverse erkende medische en tandheelkundige vervolgopleidingen. Tevens wordt een advies uitgebracht over de noodzakelijk geachte instroom in de initiële geneeskundige opleiding tot basisarts. Het oogmerk van deze adviezen is om ongewenste discrepanties tussen zorgvraag en zorgaanbod te verminderen en op termijn zelfs te voorkomen. Daarnaast voorziet het Capaciteitsorgaan de overheid en het veld van informatie op basis waarvan partijen beleid kunnen maken rond bijvoorbeeld de numerus fixus, buitenlandse instroom, substitutie en nieuwe opleidingen. Tenslotte werkt het Capaciteitsorgaan mee aan symposia, invited expert meetings en klankbord sessies. Het bestuur van het Capaciteitsorgaan telt 24 zetels, waarvan er acht worden ingevuld door de zorgverzekeraars, acht door de opleidingsinstellingen en acht door de beroepsgroepen. Deze paritaire vertegenwoordiging is doorgevoerd in elke overlegvorm binnen het Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS. 7

9 1.2 Ontwikkelingen in taakstelling Capaciteitsorgaan Sinds de oprichting heeft het Capaciteitsorgaan veel ervaring en kennis opgedaan die ook bruikbaar is voor beleidsadvisering over en ramingen van de benodigde instroom in andere dan de oorspronkelijke beroepsgroepen. Op verzoek van VWS is het Capaciteitsorgaan in 2008 gestart met het volgen van de capaciteitsontwikkelingen binnen de eerstelijns mondzorg. In 2006 adviseerde de Commissie Innovatie Mondzorg om vanaf 2008 de beroepsgroep van de tandartsen en de mondhygiënistes te laten monitoren door het Capaciteitsorgaan. Dit was een logisch advies omdat het Capaciteitsorgaan reeds sinds 2000 de ontwikkelingen binnen de kaakchirurgie en orthodontie volgt en adviezen geeft over de instroom in de betreffende opleidingen. Eveneens op verzoek van VWS is het Capaciteitsorgaan in 2009 begonnen met onderzoek naar gewenste en daadwerkelijke capaciteitsontwikkelingen bij de BIGgeregistreerde beroepen in de geestelijke gezondheidszorg. 1.3 Disciplinespecifieke aandachtspunten Aandachtspunten voor de sociale geneeskunde zijn de volgende: 1. Binnen de sociale geneeskunde worden de vervolgopleidingen in de hoofdstroom Arbeid en Gezondheid (de verzekeringsgeneeskunde en de bedrijfsgeneeskunde) niet gefinancierd door de overheid maar door marktpartijen. De relevante wetgeving is sinds 2006 veranderd. Daardoor ontstond bij deze marktpartijen grote onzekerheid over de toekomstige vraag naar capaciteit in deze hoofdstroom van de sociale geneeskunde. 2. De financiering van de vervolgopleidingen binnen de hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid heeft in de periode 2000 tot 2006 een transitie doorgemaakt. Daarom waren de belangrijkste financiers van deze vervolgopleidingen, de GGD en enerzijds en organisaties in de Thuiszorg anderzijds, terughoudend in het laten instromen van basisartsen in deze vervolgopleidingen. Hierdoor is een fors hiaat ontstaan in de instroom in deze opleidingen. Vanaf 2008 subsidieert VWS 4 van de 7 profielopleidingen, te weten die tot jeugdarts KNMG, arts infectieziektebestrijding KNMG, arts tuberculosebestrijding KNMG, en arts medische milieukunde KNMG. Deze profielopleidingen duren in principe 2 jaar en leiden tot inschrijving in een profielregister bij de SGRC. De tweede fase van deze opleidingen die leidt tot registratie als arts M&G in het SGRC-register, alsmede de andere 3 opleidingen wordt momenteel niet gefinancierd door VWS. 3. De profielregisters binnen de hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid staan pas enkele jaren open voor inschrijving. Hierdoor zijn betrouwbare gegevens over een aantal parameters aan de aanbodkant, zoals intern en extern rendement, nog niet beschikbaar. 4. Forensisch geneeskundigen kunnen hun wettelijke werkzaamheden uitvoeren als zij zijn geregistreerd in het SGRC-register als forensisch arts KNMG, maar ook als zij staan ingeschreven in het FMG-register. Voor dit laatste volstaat een basisopleiding van 30 dagen. 5. Er is in het merendeel van de gevallen geen sprake van een arts-patiënt relatie maar van een arts-cliënt relatie. 8

10 6. De gemiddelde leeftijd van basisartsen bij instroom in deze erkende vervolgopleidingen is hoger dan de gemiddelde leeftijd van basisartsen die instromen in de vervolgopleidingen huisartsgeneeskunde of een van de medische specialismen. 7. Het Capaciteitsorgaan heeft de verschillende specialismen binnen de sociale geneeskunde vanaf 2003 niet meer geraamd vanwege de genoemde beleidsmatige onzekerheden. Overigens heeft het Capaciteitsorgaan de medische vervolgopleidingen tot sportarts 1, jeugdarts 2 en arts infectieziektebestrijding 3 wel tussentijds geraamd. Vanwege het ontbreken van recent vergelijkingsmateriaal vindt geen vergelijking plaats met eerdere adviezen van het Capaciteitsorgaan. Wel zijn er ten behoeve van het advies over de instroom in de initiële opleiding schattingen gemaakt van de benodigde totale hoeveelheid instromende basisartsen. 1.4 Indeling van deze bijlage Hoofdstuk 2 dient als oriëntatie en geeft een overzicht van de positie die de sociaal geneeskundigen innemen in het zorgveld. Tegelijkertijd wordt getoond waar de raakvlakken zijn met aanverwante beroepen en hoe de afstemming met deze beroepen is geborgd. Het Capaciteitsorgaan probeert de geraamde capaciteit van de beroepsgroepen te sturen door middel van advisering over de benodigde instroom in de medische vervolgopleidingen. Daarom staat het hoofdstuk over de opleiding met de geschiedenis van de instroomadviezen vrij vooraan in het Capaciteitsplan. In dit hoofdstuk (3) wordt een overzicht gegeven van de instroom in de erkende medische vervolgopleidingen in de sociale geneeskunde tot nu toe. De adviezen van het Capaciteitsorgaan en de realisatie van instroom in de opleiding vanaf 2000 passeren de revue. Voor zover van toepassing, worden in dit hoofdstuk ook de besluiten van het ministerie van VWS vanaf 2008 meegenomen. Verder vindt hier vaststelling van de parameter verwacht rendement plaats, op basis van resultaten uit het verleden. In de volgende hoofdstukken worden de drie verschillende onderdelen van het model van het Capaciteitsorgaan (zie bijlage 1) doorgenomen. Hoofdstuk 4 raamt de verwachte omvang van de zorgvraag in fte s. Gezien de lange duur van de volledige opleiding tot sociaal geneeskundige (6 jaar geneeskunde, 4 jaar vervolgopleiding) en de beperkte mogelijkheden tot bijsturing (VWS kan dit advies op zijn vroegst vanaf 2012 implementeren) wordt de zorgvraag geraamd voor de jaren 2022 en Capaciteitsorgaan (2007). Behoeftebepaling sportartsen: Basiselementen voor nu en straks, Kwantitatieve aspecten van de beroepsgroep. 2 Capaciteitsorgaan (2007). Capaciteitsplan 2007 voor de medische vervolgopleidingen jeugdgezondheidszorg. 3 Capaciteitsorgaan (2008). Capaciteitsplan 2007 voor de medische vervolgopleidingen infectieziektebestrijding. 9

11 Dit betekent dat de instroomadviezen betrekking hebben op de periodes en Hierbij geldt voor de beschikbare gegevens 1 januari 2010 als vertrekpunt. De onvervulde vraag die nu niet is te beantwoorden door gebrek aan aanbod, wordt opgeteld bij de beschikbare capaciteit in de raming van de zorgvraag. Vervolgens wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met verwachte demografische, epidemiologische en sociaal-culturele ontwikkelingen. Hoofdstuk 5 beschrijft het aanbod aan beroepsbeoefenaren. Voor een deel zijn de beroepsbeoefenaren die in 2022 en 2028 (nog) werkzaam zijn, nu al opgeleid. Beschreven wordt hoe de beroepsgroep zich sinds de oprichting van het Capaciteitsorgaan heeft ontwikkeld wat betreft aantallen en fte s. De benodigde gegevens waren maar ten dele beschikbaar. Zorgvraag en zorgaanbod komen bij elkaar in hoofdstuk 6, in het werkproces. In dit hoofdstuk wordt het zorgaanbod wat betreft fte s specialist gemodificeerd voor vakinhoudelijk ontwikkelingen, veranderingen in cliëntgebonden tijd/werkbare uren, efficiency, horizontale en verticale taakherschikking en/of taakverschuiving. Een aantal ontwikkelingen is niet te vangen in puntschattingen. Het Capaciteitsorgaan hanteert in dat geval een minimum en een maximum waarde voor de betreffende parameter. Op basis van zorgvraag, zorgaanbod en werkproces wordt een aantal beleidsrijke ramingen opgesteld waarbij achtereenvolgens steeds meer mogelijke ontwikkelingen zijn meegenomen. Hoofdstuk 7 beschrijft deze varianten. Hoofdstuk 8 inventariseert tenslotte de belangrijkste beleidsontwikkelingen en de hiermee gepaard gaande onzekerheden. Op basis hiervan wordt een definitieve keuze gemaakt voor de belangrijkste varianten. Het Capaciteitsorgaan biedt de hiermee corresponderende gewenste instroomwaarden aan als finaal advies aan de minister van VWS. 10

12 2. Positionering sociale geneeskunde 2.1 Inleiding De opleidingen voor sociaal geneeskundige zijn alle ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Zij nemen daarmee een middenpositie in tussen de huisartsen en de medisch specialisten. Tot 1994 waren de vervolgopleidingen in de sociale geneeskunde functiegericht. Er bestond een opleiding tot verzekeringsgeneeskundige, arbeidsen bedrijfsgeneeskundige, jeugdarts, sportarts en arts algemene gezondheidszorg. De opleiding duurde formeel tot 3 jaar. In de praktijk was de opleidingsduur vaak langer. In 1994 werd de opleiding sociale geneeskunde ingedeeld in twee hoofdstromen: Arbeid en Gezondheid (A&G) enerzijds en Maatschappij en Gezondheid (M&G) anderzijds. Deze wijziging was noodzakelijk om Nederland te conformeren aan de Europese opleidingsstructuur voor de sociale geneeskunde. De hoofdstroom Arbeid en Gezondheid leidde op tot bedrijfsarts, verzekeringsarts, gecombineerd bedrijfsarts/ verzekeringsarts of arts Arbeid en Gezondheid zonder profiel. De duur van deze opleidingen is verlengd van 2 naar 4 jaar. De hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid leidde op in de functies algemene gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, sportgeneeskunde, tuberculosebestrijding, medische milieukunde en sociaal geneeskundige zonder profiel. De formele duur van deze opleidingen is jaar gebleven. Rond 2000 begon binnen de GGD en een discussie over de opzet en de financiering van de opleidingen in de hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid. Dit deels omdat voor tuberculosebestrijding en medische milieukunde inmiddels aparte financieringstrajecten waren geregeld en voor de andere opleidingen een soortgelijk traject werd voorgesteld, deels omdat het rapport De arts van straks voortvarend werd opgepakt door de artsen Maatschappij en Gezondheid en de eisen die vervolgens werden gesteld aan de opleidingsinstellingen maakten dat niet meer elke GGD daaraan kon voldoen. Deze discussie had een verlammend effect op de opleidingsmarkt. Binnen de hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid daalde het aantal instromers vanaf 2000 substantieel. In 2005 is voor de hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid een nieuwe opleiding van kracht geworden. Op dat moment ging de opleidingsduur van naar 4 jaar. Hiermee werd ook voor deze hoofdstroom voldaan aan de Europese regelgeving. Tegelijkertijd konden aios M&G na twee jaar een profielregistratie aanvragen bij de SGRC. Men blijft dan weliswaar basisarts maar kan aantonen dat men de eerste competenties heeft verworven om een belangrijk deel van de dagelijkse werkzaamheden te kunnen verrichten. Deze werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats op individueel niveau. In de volgende twee jaar worden met name collectieve en beleidsmatige vaardigheden verworven. Deze twee jaar hoeven niet direct aan te sluiten op de profielopleiding. 11

13 De arts M&G kan de profielregistratie ook handhaven nadat men de volledige opleiding heeft afgerond, om daarmee aan te geven in welk profiel(en) men de individuele vaardigheden heeft verworven. Registratie van meer profielen is mogelijk tot een maximum van 3. Sportgeneeskunde kent geen profielregistratie en wordt daarom in het vervolg apart benoemd. Er bestaan binnen de opleiding Maatschappij en Gezondheid momenteel 7 profielen die recht geven op een beschermde titel: Arts beleid en advies KNMG; Forensisch arts KNMG; Arts indicatie en advies KNMG; Arts infectieziektebestrijding KNMG; Jeugdarts KNMG; Arts medische milieukunde KNMG; Arts tuberculosebestrijding KNMG. De sociale geneeskunde is vanwege zijn preventieve invalshoek gevoeliger voor overheidsbeleid dan de curatieve geneeskunde. Hierdoor is de sociale geneeskunde sterk onderhevig aan veranderingen in maatschappelijke opvattingen die onder andere tot uitdrukking komen in wetswijzigingen, met name vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voornamelijk om deze reden heeft het Capaciteitsorgaan sinds 2003 geen ramingen meer kunnen uitvoeren voor de sociale geneeskunde. In dit deelrapport is voor het eerst sinds 2003 weer een integrale raming opgesteld voor alle specialismen binnen de sociale geneeskunde. Binnen de hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid wordt dit wel bemoeilijkt door de introductie van de zeven profielregistraties in 2007 en de daarmee gepaard gaande overgangsregelingen voor de zittende beroepsgroep. In de voorbereidingen voor deze raming zijn in opdracht van het Capaciteitsorgaan 4 studies uitgevoerd 4,5,6,7. Deze geven meer achtergrondinformatie die niet kan worden opgenomen in dit deelrapport. 2.2 Overzicht aanverwante disciplines De inzet van aanverwante disciplines binnen de sociale geneeskunde is divers. In het vervolg van dit deelrapport wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen de twee hoofdstromen Hoofdstroom Arbeid en Gezondheid De verzekeringsartsen kennen momenteel eigenlijk maar één relevante aanverwante discipline, te weten de bedrijfsartsen. De bedrijfsarts is in de periode van 2005 tot 2008 op grote schaal tijdelijk ingezet bij de verzekeringsgeneeskundige herkeuringen die nodig waren in het kader van de beëindiging van de WAO en de inwerkingtreding 4 NIVEL (2010). Capaciteitsraming artsen Medische Milieukunde in Nederland. 5 NIVEL (2010). Capaciteitsraming voor bedrijfsartsen / NIVEL (2010). Capaciteitsraming voor verzekeringsgeneeskundigen / NIVEL (2010). De arbeidsmarkt voor forensisch geneeskundigen in

14 van de WIA. Inmiddels is deze grootschalige inzet van de bedrijfsartsen beëindigd en lijkt de verzekeringsgeneeskunde te belanden in een iets kalmer vaarwater. Door de wettelijke eisen die worden gesteld aan de medische onderzoeken van het UWV, lijkt het niet te verwachten dat de verzekeringsgeneeskundige op korte termijn activiteiten kan laten uitvoeren door een andere, lager opgeleide, discipline. De bedrijfsartsen hebben in hun eigen werkomgeving te maken met de huisarts, basisarts, bedrijfshygiënist, arbeidskundige, bedrijfsverpleegkundige en de veiligheidskundige. Horizontale substitutie naar de verzekeringsgeneeskundige komt niet veel voor. Horizontale substitutie vindt op onderdelen wel plaats tussen bedrijfsarts en basisarts. Deze laatste wordt door bedrijfsgezondheidsdiensten dan betiteld als Arbo-arts. In de verticale substitutie met de bedrijfshygiënist, bedrijfsverpleegkundige en veiligheidskundige is inmiddels een stabiele situatie ontstaan. Nieuw is het fenomeen van de preventiemedewerker bij een bedrijf. Hierbij kan men zich afvragen in hoeverre de preventiemedewerker van een bedrijf moet worden beschouwd als een aanverwante discipline Hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid De hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid kent een breed palet aan aanverwante disciplines. Zij passeren hier de revue per functie. De arts M&G kan voor het beleidsmatige advieswerk horizontaal deels worden gesubstitueerd door de gezondheidswetenschapper, de epidemioloog, de Master of Public Health of functionarissen met vele andere academische opleidingen waarin collectieve advisering aan bod komt. De tbc-arts kan horizontaal worden gesubstitueerd door de longarts. Overigens komt dit in Nederland niet of nauwelijks voor. De arts indicatie en advies kan in de horizontale substitutie te maken krijgen met de verzekeringsarts die eveneens de benodigde competenties bezit. De jeugdarts kan deels door de huisarts worden gesubstitueerd. Bij de andere functies (forensisch arts, arts infectieziektebestrijding en medisch milieukundige) is er niet direct sprake van horizontale substitutie. Uitvoerende, cliëntgebonden werkzaamheden kunnen echter deels horizontaal worden gesubstitueerd door basisartsen. Verticale substitutie is mogelijk met een groot aantal HBO-opleidingen. Hierbij is de aard van de uit te voeren werkzaamheden bepalend voor de bijbehorende HBOopleiding. Voorbeelden zijn de milieugezondheidskundige in het geval van de medische milieukundige en de jeugdverpleegkundige in het geval van de jeugdarts. Hetzelfde geldt voor de onderzoeksactiviteiten van de arts M&G. Verticale substitutie van de tbc-arts naar de tbc-verpleegkundige en van de infectieziektearts naar de infectieziekteverpleegkundige (bijvoorbeeld de SOA-verpleegkundige) vindt al jaren plaats. Bij de functie indicatie en advies is er met name bij het CIZ substitutie naar de HBO-opgeleide verpleegkundige en maatschappelijk werker. Door de abrupte daling van de instroom in de vervolgopleidingen sinds 2000 is een relatief tekort aan sociaal geneeskundigen in deze hoofdstroom ontstaan. Dit heeft in deze specialismen de (mogelijkheden tot) verticale substitutie zeker bevorderd. Het is 13

15 niet zeker of binnen de hoofdstroom M&G de grenzen van de mogelijkheden tot verticale substitutie inmiddels in zicht zijn. 2.3 Verhoudingen tussen disciplines Hoofdstroom Arbeid en Gezondheid De verzekeringsarts heeft in zijn werk regelmatig te maken met de bedrijfsarts. De verzekeringsarts toetst de wettelijk voorgeschreven werkzaamheden van de bedrijfsarts en overlegt zo nodig met hem. Bedrijfsartsen kunnen zich laten registreren als verzekeringsarts na een bijscholing op relevante competenties die niet (voldoende) zijn ontwikkeld in de opleiding tot bedrijfsarts. Voor de bedrijfsarts geldt dat de verhouding met de disciplines die substitueren op een horizontaal niveau, complex zijn. De zelfstandige inzet van Arbo-artsen door Arbodiensten wordt niet ondersteund door de beroepsgroep. De vereniging NVAB heeft dit in het professioneel statuut vastgelegd. De samenwerking en afstemming met de huisartsen is vastgelegd in gezamenlijke standpunten van NVAB en LHV 8. Sinds 2004 hebben bedrijfsartsen de mogelijkheid om bij een arbeidsgerelateerde aandoening rechtstreeks door te verwijzen naar de tweede lijn. Verticale substitutie van bedrijfsartsen is reeds uitgebreid geïmplementeerd. De samenwerking hierin is georganiseerd vanuit de bedrijfsgezondheidsdiensten. Sedert 2007 is het aantal bedrijfsartsen dat zich zelfstandig heeft gevestigd, toegenomen. Deze groep bedrijfsartsen, 23% van het totaal aan werkzame bedrijfsartsen, heeft veelal geen personeel in dienst en is ook niet van plan personeel in dienst te nemen. Om die reden verwacht het Capaciteitsorgaan dat de verticale substitutie van de bedrijfsartsen in een stabiele fase is beland. Dat geldt nog niet voor de preventiemedewerker die in dienst kan zijn van de bedrijfsgezondheidsdienst maar ook (zelfs met name) van de grotere bedrijven. Onduidelijkheden in de interpretatie van de mogelijkheden van deze functionaris kunnen druk zetten op de relatie tussen preventiemedewerker en bedrijfsarts Hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid De horizontale substitutie van artsen M&G vindt grotendeels plaats door profielartsen en basisartsen die wel werkzaam zijn bij een organisatie maar nog moeten instromen in de opleidingen. In 2007 had de jeugdgezondheidszorg de primeur door in overleg met de werkgevers te komen tot een balans tussen arts M&G, jeugdarts KNMG, en basisartsen in de verhouding 21:63:17. Een rol hierbij speelde dat de jeugdgezondheidszorg binnen de hoofdstroom M&G veruit de grootste richting vertegenwoordigt. Daardoor zijn deze specialisten in staat om hun werk te verdelen over een gedeelte (deels routinematige) individuele contacten met jeugdigen, waaraan vooral in de eerste twee jaar van de opleiding (=profielopleiding) tot arts 8 NVAB (2005). De bedrijfsarts en de eerste lijn: over samenwerking, zorgverzekeringen, en regionale ondersteuningsstructuren. Landelijke Eerstelijns Samenwerking (LESA). 14

16 M&G aandacht wordt besteed, en een gedeelte beleidsmatig advieswerk, waarvoor de competenties vooral worden ontwikkeld in het tweede gedeelte van de opleiding tot arts M&G. Vanuit datzelfde bedrijfsmatige perspectief moet de basisarts worden gezien als een basisarts die ervaring opdoet in het vak maar daarna instroomt in de opleiding. Voor de artsen infectieziektebestrijding, de medisch milieukundigen, de tuberculoseartsen en de artsen beleid en advies geldt dat de betreffende beroepsverenigingen als standpunt hebben dat elke arts dit beroep moet kunnen uitoefenen in de volle omvang. Dit standpunt is veelal gebaseerd op de kleine aantallen specialisten die het vak kennen en/of op afbreukrisico s bij onzorgvuldige advisering door een ter zake niet opgeleide professional. Voor de forensisch arts bestaat een wettelijke eis ingeval de Wet op de Lijkbezorging van toepassing is. Dan moet de forensisch arts zijn ingeschreven in een register. Dit is momenteel het FMGregister maar op termijn wordt dat wellicht het SGRC-register. Inschrijving in het FMG-register is mogelijk na het met goed gevolg doorlopen van de basisopleiding die 30 dagen duurt. Inschrijving in het SGRC-register is mogelijk na het volgen van de profielopleiding. De overgangstermijn waarin FMG-geregistreerde artsen zich door middel van een overgangsregeling konden laten registreren in het SGRC-register, is inmiddels verstreken. De verticale substitutie binnen de publieke gezondheidszorg heeft zich geleidelijk aan ontwikkeld. Deze ontwikkeling werd gefaciliteerd door het ervaren tekort aan artsen M&G. Door de Wet Publieke Gezondheid, de bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur en het Basispakket Jeugdgezondheidszorg is inmiddels iets meer duidelijkheid ontstaan over de eisen waaraan de artsen binnen de publieke gezondheid moeten voldoen en de ruimte die er is voor verticale substitutie. Toch bestaan er nog grote marges in de uitleg van deze wetgeving c.q. de invulling van de aanwezige substitutieruimte tussen de verschillende werkgevers. De verwachting is dat dit de komende jaren geleidelijk zal veranderen door een verdere uitwerking van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg en door een afname van het aantal uitvoeringsorganisaties. 15

Capaciteitsplan 2013. Deelrapport 7. Beroepen Geestelijke Gezondheid

Capaciteitsplan 2013. Deelrapport 7. Beroepen Geestelijke Gezondheid Capaciteitsplan 2013 Deelrapport 7 Beroepen Geestelijke Gezondheid - gezondheidszorgpsycholoog - psychotherapeut - klinisch psycholoog - klinisch neuropsycholoog - verpleegkundig specialist GGZ Utrecht,

Nadere informatie

Capaciteitsraming Artsen Medische Milieukunde in Nederland 2010

Capaciteitsraming Artsen Medische Milieukunde in Nederland 2010 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Capaciteitsraming Artsen Medische Milieukunde in Nederland 2010 S.M. Schepman R.S. Batenburg U vindt dit

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Raad R/2727. 17 september 2014. Bestemd voor de raadsvergadering. d.d. vrijdag 19 september 2014. Betere zorg voor werkenden

Raad R/2727. 17 september 2014. Bestemd voor de raadsvergadering. d.d. vrijdag 19 september 2014. Betere zorg voor werkenden Raad R/2727 17 september 2014 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 19 september 2014 Betere zorg voor werkenden Een visie op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg Dit is een ontwerpadvies

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

Y. Stamet G. van Essen J. Westhoek September 2013. Arbeidsmarktanalyse Ondersteunende functies Huisartsenzorg

Y. Stamet G. van Essen J. Westhoek September 2013. Arbeidsmarktanalyse Ondersteunende functies Huisartsenzorg Y. Stamet G. van Essen J. Westhoek September 2013 Arbeidsmarktanalyse Ondersteunende functies Huisartsenzorg Inhoudsopgave Management samenvatting... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

DE ZORG VAN MORGEN FLEXIBILITEIT EN SAMENHANG DEEL1: HOOFDLIJNEN

DE ZORG VAN MORGEN FLEXIBILITEIT EN SAMENHANG DEEL1: HOOFDLIJNEN DE ZORG VAN MORGEN FLEXIBILITEIT EN SAMENHANG DEEL1: HOOFDLIJNEN Advies van de Commissie Implementatie Opleidingscontinuüm en Taakherschikking VOORWOORD Opleiden van professionals in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Sectorbeschrijving Zorg

Sectorbeschrijving Zorg Opdrachtgever UWV Sectorbeschrijving Zorg Conclusie Onderzoek Einddatum 16 juni 2015 Categorie Arbeidsmarkt De komende jaren groeit de werkgelegenheid in de zorg minder snel dan voorheen, vanwege maatregelen

Nadere informatie

Alumni van de masteropleiding Physician Assistant

Alumni van de masteropleiding Physician Assistant Alumni van de masteropleiding Physician Assistant Drs. F. van der Velde Drs. W. van der Windt Utrecht, maart 2013 Eindversie Kiwa Prismant is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij

Nadere informatie

Beroepsprofiel verloskundige

Beroepsprofiel verloskundige Beroepsprofiel verloskundige December 2005 KNOV, Bilthoven Colofon Deze uitgave maakt deel uit van de publicaties van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Het beroepsprofiel

Nadere informatie

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Een kennissynthese van bestaande

Nadere informatie

3. Samenhangend standpunt 4. Aansturen en verantwoordelijkheidsverdeling rond opleidingen en beroepenstructuur

3. Samenhangend standpunt 4. Aansturen en verantwoordelijkheidsverdeling rond opleidingen en beroepenstructuur Standpunt op de rapporten De Zorg van Morgen, flexibiliteit en samenhang (Commissie Implementatie Opleidingscontinuüm en Taakherschikking, 2003), De arts van straks, een nieuw medisch opleidingscontinuüm

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6 2 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Vraagstelling...5 1.2 Analysekader en leeswijzer...6 2 Korte schets van de regelingen...9 2.1 Inleiding...9 2.2 Gemeentelijk jeugdbeleid...9 2.3 Jeugdzorg en jeugd-ggz...10

Nadere informatie

Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG. Deel 1 periode 2012-2013

Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG. Deel 1 periode 2012-2013 Onderzoek naar verschuivingen in de disciplinemix van de beroepen GG Deel 1 periode 2012-2013 Mei 2014 Colofon Dit is een rapport van het Capaciteitsorgaan Postbus 20051 3502 LB Utrecht info@capaciteitsorgaan.nl

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

2011 Jaarverslag nvab 1

2011 Jaarverslag nvab 1 Jaarverslag 2011 nvab 1 Jaarverslag NVAB 2011 Vastgesteld ALV 4 april 2012 Voorwoord Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1. Verenigingsaangelegenheden Algemene ledenvergadering Bestuurlijke vernieuwing Communicatie

Nadere informatie

UWV 1 e halfjaar 2006

UWV 1 e halfjaar 2006 UWV 1 e halfjaar 2006 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, augustus 2006 UWV 1 e halfjaar 2006 Pagina 2 Inhoud INLEIDING... 4 VOLUMEONTWIKKELINGEN... 7 NIEUWE WETGEVING... 9 WIA...9

Nadere informatie

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging Afspraken voor de overgangsperiode 2015, 2016 en 2017 ActiZ

Nadere informatie

Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt

Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt Aan de minister van De staatssecretaris van De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijs,

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Zorg voor mensen, mensen voor de zorg Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Inhoudsopgave 1. Inleiding: De noodzaak om het arbeidsaanbod van zorgpersoneel

Nadere informatie

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen

Personeelsmonitor. Beoordelen en belonen Personeelsmonitor Provincies 2006 Beoordelen en belonen 2 Voorwoord Na 14 jaar te zijn verschenen onder de naam IWV-enquête is de naam van deze rapportage dit jaar veranderd in Personeelsmonitor Provincies.

Nadere informatie

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers Raad voor Werk en Inkomen Maart 2008 Inhoud 1. Inleiding: context en urgentie... 3 2. Re-integratie-inspanningen en resultaten... 4 3. Succesfactoren,

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen in de Thuiszorg Analyse voor het beleidsplan Stichting FAOT 2008

Arbeidsmarktontwikkelingen in de Thuiszorg Analyse voor het beleidsplan Stichting FAOT 2008 / Arbeidsmarktontwikkelingen in de Thuiszorg Analyse voor het beleidsplan Stichting FAOT 2008 Stichting FAOT, november 2007 Uitgave: Stichting Fonds voor Arbeidsmarktbeleid en Opleidingen Thuiszorg (FAOT)

Nadere informatie