Evaluatie RI&E-instrumenten Brandweer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie RI&E-instrumenten Brandweer"

Transcriptie

1 Evaluatie RI&E-instrumenten Brandweer Project Arbocatalogus Brandweer versie oktober 2011 Onderzoek en redactie: H. Koomans R. Davits Projectteam Arbocatalogus Brandweer

2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Resultaten 6 3. Conclusies 15 Bijlagen 1. Vragenlijst 2. Grafieken en toelichting op vragen 3. Matrix omvang veiligheidsregio, stafcapaciteit en resultaten 2

3 Samenvatting In het kader van het project Arbocatalogus Brandweer, deelproject Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), zijn de RI&E-instrumenten geëvalueerd die gebruikt worden door de veiligheidsregio s. Hiervoor is een enquête uitgezet die door 19 vertegenwoordigers van de 25 veiligheidsregio s is ingevuld. De Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief optreden bestaat uit de onderdelen Veiligheidschecklist, Belevingsonderzoek en Object-risicoanalyse. Driekwart van de veiligheidregio s maakt gebruik van de Veiligheidschecklist en het Belevingsonderzoek. De Veiligheidschecklist wordt inhoudelijk goed bevonden, de gebruiksvriendelijkheid is voor verbetering vatbaar. Het Belevingsonderzoek en de Object-risicoanalyse krijgen van de respondenten wat betreft de inhoud en de gebruiksvriendelijkheid over het algemeen een onvoldoende. De Object-risicoanalyse wordt weinig gebruikt. De helft van de regio s gebruikt de ISAB (Inventarisatiesysteem arbeidsomstandigheden brandweer) II-methode. Respondenten vinden de inhoud en de gebruiksvriendelijkheid matig tot slecht. Een derde maakt gebruik van intern of extern ontwikkelde methodes. Iets minder dan de helft van de regio s beschikt over een actuele en positief getoetste RI&E voor enkele onderdelen van de regio. Een kwart heeft voor de gehele brandweer binnen de regio een actuele en positief getoetste RI&E. De helft heeft een actueel plan van aanpak. Van de 19 regio s die deelnamen aan het onderzoek, beschikken er 4 (21%) over een actuele RI&E voor de gehele brandweer en over een actueel plan van aanpak. De meeste respondenten geven er de voorkeur aan één gedigitaliseerd RI&E-instrument voor de brandweer te ontwikkelen, dat uit modules is opgebouwd. Dit instrument moet inhoudelijk geactualiseerd en efficiënt in gebruik zijn. 16 van de 19 respondenten denken gebruik te gaan maken van een verbeterde versie van de bestaande instrumenten. 3

4 1 Inleiding Dit evaluatierapport geeft de uitkomsten weer van de enquête over de inhoudelijke aspecten en de gebruiksvriendelijkheid van de RI&E-instrumenten die gebruikt worden door de brandweer. Het rapport maakt deel uit van het werkplan Evaluatie RI&E-instrumenten Brandweer. Het werkplan is onderdeel van het projectplan Arbocatalogus Brandweer. In het werkplan Evaluatie RI&E-instrumenten Brandweer zijn de volgende doelen omschreven: toewerken naar een landelijk geaccepteerde en gedragen branche-ri&e voor de brandweer; de inhoud van de te ontwikkelen arbocatalogus invoegen in de RI&E-instrumenten Brandweer; niet-arbocatalogusgerelateerde onderwerpen indien nodig inhoudelijk verbeteren; de gebruiksvriendelijkheid van de RI&E-instrumenten Brandweer waar nodig vergroten. De enquêteresultaten dienen als basis om te bezien welke vervolgstappen gezet moeten worden voor verbetering en vernieuwing van de RI&E-instrumenten voor de brandweer. Enquête De centrale onderzoeksvraag van de enquête is: Zijn de huidige RI&E-instrumenten die gebruikt worden binnen de brandweer nog geschikt, en indien niet, welke verbeteringen zijn nodig om tot een landelijk geaccepteerde en gedragen branche-ri&e voor de brandweer te komen? De enquête is opgesteld door het projectteam Arbocatalogus Brandweer in overleg met de vakgroep Arbeidsveiligheid van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR), de gebruikersgroep en de stuurgroep van het project Arbocatalogus Brandweer. De vragen zijn ingedeeld in de volgende rubrieken: de aanwezigheid van een positief getoetste RI&E en plan van aanpak in de veiligheidsregio de gebruikte RI&E-instrumenten de maker/uitvoerder van de RI&E beoordeling van inhoudelijke aspecten en beoordeling van de gebruiksvriendelijkheid van de instrumenten gebruik van intern of extern ontwikkelde digitale instrumenten algemene vragen over de veiligheidsregio: aantal beroepskrachten en vrijwilligers, beschikbare formatie voor arbo en veiligheid, opleiding van arbo-/veiligheidsfunctionarissen. De vragen zijn voor een groot deel geformuleerd als meerkeuzevraag of met een waarderingsschaal. Op het onderdeel beoordeling van de RI&E-instrumenten kon men met een open vraag een toelichting geven. Er is gebruikgemaakt van een eenvoudige onderzoekstool van Google Docs. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 1. De vragenlijst is uitgezet onder vertegenwoordigers van de 25 veiligheidsregio s. Deze vertegenwoordigers zijn tevens lid van de vakgroep Arbeidsveiligheid. Deze vakgroep valt onder het netwerk Repressie, dat onderdeel is van het programma Brandweerzorg van de NVBR. De leden van de vakgroep Arbeidsveiligheid zijn de gebruikers van de RI&E op het gebied van veiligheid/arbeidsomstandigheden. Eén week voor verzending van de enquête is een vooraankondiging gedaan per mail (bijlage 2). De digitale enquête is per mail verzonden, de ondervraagden kregen twee weken responstijd. Een week vóór het aflopen van de responstijd is een herinneringsmail verstuurd. Respons De enquête is door 19 personen ingevuld. Daarmee is de respons (76%) representatief voor het onderdeel brandweer van de 25 veiligheidsregio s. De volgende regio s hebben meegedaan: Groningen, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek, Limburg-Noord, Zeeland, Brabant-Noord, Flevoland, Midden-West Brabant, Utrecht, Twente, Rotterdam-Rijnmond, Drenthe, Gelderland-Zuid, Zuid-Limburg, Haaglanden, Gelderland-Midden, Amsterdam-Amstelland en Kennemerland. Van een van de respondenten is niet bekend welke regio het betreft. 4

5 Het concept evaluatieverslag (versie 0.1) is op 21 juni besproken in de landelijke stuurgroep van de vakgroep Arbeidsveiligheid en op 22 juni in de gebruikersgroep. Daarna was er met een aantal regio s telefonisch contact voor een nadere toelichting op de antwoorden op de enquêtevragen. De informatie is opgenomen in deze versie van het verslag, versie

6 2 Resultaten In dit hoofdstuk zijn enquêteresultaten opgenomen in een tekstueel overzicht. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen met grafieken en de toelichtingen op de vragen uit de enquête. 2.1 Aanwezigheid van een volledige, actuele en getoetste RI&E in de veiligheidsregio Actuele positief getoetste RI&E Iets minder dan de helft van de regio s heeft een actuele en positief getoetste RI&E voor enkele onderdelen van de regio. Een kwart heeft voor de gehele brandweer binnen de regio een actuele en positief getoetste RI&E. Een kwart heeft geen actuele RI&E, of dit is onbekend. Bij een kwart is de toetsing onbekend, of wordt de RI&E binnenkort getoetst. Plan van aanpak De helft van de veiligheidsregio s heeft een actueel plan van aanpak. Iets minder dan de helft niet, de rest is onbekend. Van de 19 regio s die deelnamen aan het onderzoek beschikken er 4 (21%) over een actuele RI&E voor de gehele brandweer en over een actueel plan van aanpak. Inventarisatie psychosociale arbeidsbelasting (PSA) De module Welzijn van ISAB II is door 2 regio s gebruikt, in 6 regio s is een medewerkertevredenheidsonderzoek gedaan, in 8 regio s is PSA niet geïnventariseerd. Toetsing door kerndeskundige Bijna alle RI&E s zijn getoetst door een veiligheidskundige, in twee gevallen is er een tweede toetser bij betrokken, namelijk een arbeid- en organisatiedeskundige. Eén RI&E is getoetst door een arbeidshygiënist. Toetsende organisatie Een derde van de RI&E s is getoetst door Arbo Unie, twee door Achmea Vitale en Maetis, 2 door zelfstandig werkende veiligheidskundigen, en 4 door kleinere adviesbureaus. Gecertificeerde kerndeskundigen Alle kerndeskundigen zijn gecertificeerd, bij 2 is het onbekend. Inzage in RI&E-rapport 8 regio s willen het RI&E-rapport ter inzage geven, 7 niet. Het is opvallend dat slechts 21% beschikt over een actuele positief getoetste RI&E met plan van aanpak. Geïnterviewde functionarissen die zich in de praktijk bezighouden met arbozaken noemen als belangrijkste oorzaak daarvoor een capaciteitstekort op het gebied van arbo en veiligheid. Er zou een standaard ontwikkeld moeten worden voor de benodigde opleiding en het aantal uren van de benodigde functionarissen per regio, bijvoorbeeld afhankelijk van de grootte van de regio, het aantal vrijwilligers en beroepskrachten, het aantal inwoners, de soorten objecten en risico s in het gebied. In de chemische industrie is een dergelijke maatstaf al voorhanden. Voldoende capaciteit is een voorwaarde om een optimale RI&E en plan van aanpak te kunnen maken. 2.2 Gebruikte methode Gebruikte RI&E-methode Bij driekwart van de regio s is de Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief optreden gebruikt, bij twee derde de RI&E onderdeel duiken en bij de helft de ISAB II. Bij een derde is er een intern of extern ontwikkelde methode of aanvullende module gebruikt. Gebruikte versie ISAB II Een derde van de veiligheidsregio s gebruikt een aangepaste versie van de ISAB II, bij twee derde is onbekend welke versie is gebruikt. 1 regio gebruikt de originele versie. 6

7 In 3 regio s (Limburg-Noord en Amsterdam-Amstelland en Midden-West Brabant) is een aangepaste versie ISAB II in gebruik. In de regio Amsterdam-Amstelland is de koude RI&E vereenvoudigd en aangevuld met een aantal vragen over repressie (warme RI&E). Onderdelen van de Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief optreden De Veiligheidschecklist is 13 keer gebruikt. Het Belevingsonderzoek is 12 keer gebruikt. De Object-risicoanalyse is 6 keer gebruikt. Aanvullingen RI&E Er is voor een aantal koude onderdelen gebruik gemaakt van de RIE Gemeenten, IMA en van de RIE van de BOVAG. 2.3 Uitvoering van de RI&E Uitvoering RI&E in eigen beheer of extern In driekwart van de regio s wordt de RI&E deels in eigen beheer en deels door een externe partij uitgevoerd. In een kwart wordt de RI&E in eigen beheer uitgevoerd en in één regio volledig door een externe partij. RI&E wordt (deels) intern uitgevoerd door: de arbocoördinator (in 11 veiligheidsregio s) de kwaliteitsmedewerker (in 5 veiligheidsregio s) de personeelsadviseur (in 3 regio s) de veiligheidskundige (in 3 regio s) een stagiair (in 2 regio s) een beleidsmedewerker repressie en officieren. 2.4 Beoordeling van de RI&E-instrumenten (inhoud en gebruiksvriendelijkheid) ISAB II De inhoud van ISAB II wordt door 8 regio s als matig of slecht beoordeeld, door 3 als goed. De gebruiksvriendelijkheid van ISAB II wordt door 10 regio s als matig of slecht beoordeeld, door 2 als goed. Toelichting door respondenten Goed: 1. Het instrument is verschillende malen toegepast, en was zeer goed te gebruiken als leidraad. Matig/slecht: 2. Verouderd: a. Het instrument moet aangepast worden aan de huidige normen. b. De vragen zijn qua wetgeving verouderd. c. ISAB II is niet meegegroeid in de ontwikkelingen van de brandweer. 3. Onvolledig: ISAB II is zeer onvolledig. Niet alle onderdelen van de brandweer zijn duidelijk beschreven. 4. Deels geschikt voor repressieve risico s: a. ISAB II is voor de uitvoering van een warme RI&E niet volledig. Dit is ook de reden dat de Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief optreden is opgesteld. b. Het instrument is niet afgestemd op warme taken / repressieve risico's. c. Het sluit onvoldoende aan op de situatie van brandweerkorpsen die specifieke risico s hebben op werkplaatsen en remises. 5. Erg uitgebreid en overlap met warme RI&E: a. ISAB II-methode is erg uitgebreid en omslachtig. b. De vraagstelling is niet concreet. c. Er is op een aantal onderdelen een grote overlap met de warme RI&E. d. Het aantal hoofdstukken is erg groot en kan in elkaar geschoven worden. 6. Geen uniforme werkwijze of gebruiksaanwijzing: 7

8 Het is onduidelijk hoe je kiest welke onderdelen je aan welk soort functionarissen voorlegt. Er zou hier een gebruiksaanwijzing voor moeten komen. Dit bevordert ook een uniforme werkwijze in het land. 7. Niet vrij beschikbaar: a. Het instrument is niet via de NVBR te vinden. b. De auteur is onbekend, dit zou vermeld moeten worden, evenals de datum. Geen oordeel: 8. De ISAB II-methode wordt gebruikt voor de koude RI&E. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de lokale korpsen. De regionale brandweer heeft daar geen invloed op. 9. De koude RI&E is volledig door een externe partij uitgevoerd Veiligheidschecklist (Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief optreden) De inhoud van de Veiligheidschecklist wordt door 11 regio s als goed of zeer goed beoordeeld, door 5 als matig. De gebruiksvriendelijkheid van de Veiligheidschecklist wordt door 8 regio s als goed beoordeeld, door 8 als matig of slecht. Toelichting door respondenten Goed: 1. De checklist is goed om expliciet zicht te krijgen op een groot deel van de repressieve onderdelen. 2. Het is een bruikbare aanvulling op een reeks van mogelijkheden. Matig/slecht: 3. Onvolledig en oppervlakkig: a. De incidenten in De Punt en Veendam hebben laten zien dat er in de RI&E onvoldoende aandacht is voor het herkennen van risico's bij brand (bijvoorbeeld instortingen). b. Tijdens het inspectieproject Arbeidsomstandigheden Brandweer 2010 gaf de Arbeidsinspectie aan dat het risico rookgasexplosie niet expliciet in de RI&E is opgenomen. c. Het wekt de indruk van volledig te zijn, maar is dat niet. d. De checklist is in hoofdlijnen toepasbaar, maar gaat onvoldoende diep in op specifieke onderwerpen die behoorlijk risicovol zijn. e. Het onderwerp hulpverlening is zeer summier uitgewerkt. f. De afstemming op warme taken kan beter. g. Voor een grote organisatie is het lastig alle aspecten op een effectieve manier boven water te krijgen. 4. Systematiek niet consequent toegepast: a. De systematiek van getrapte vragen is op de meeste plaatsen duidelijk en consequent toegepast, echter niet overal. Waar de systematiek niet volledig is toegepast, is de reden daarvan onduidelijk (gevolgde systematiek van getrapte vragen: is er beleid, is het bekend, is men opgeleid, wordt er geoefend, is er toezicht, hoe wordt er geleerd van ervaringen, vindt er bijstelling plaats?). b. Veel vragen komen meerdere keren voor, dit werkt niet productief. 5. Formulering niet goed: a. De vraagstelling is erg theoretisch. b. De vragen zijn moeilijk geformuleerd. c. De vraagstelling is niet concreet. d. Er worden te veel aspecten in één onderdeel behandeld, waardoor het oppervlakkig blijft en te vrijblijvend kan worden ingevuld. e. Soms staan er meerdere vragen verwerkt in één vraag, waardoor het onduidelijk is op welk deel van de vraag het antwoord betrekking heeft. 6. Arbeidsintensief: Het invullen van de checklist is zeer arbeidsintensief. De lijst is veel te lang, veel te uitgebreid. Het invullen kost de medewerker te veel tijd, waardoor de kans groot is dat hij of zij de lijst onvolledig en onzorgvuldig invult. 7. Gebruikershandleiding: a. Er is geen handleiding bij. 8

9 b. Er is een code om de cellen in te kunnen vullen, maar onbekend is waar de code te verkrijgen is. 8. Digitalisering: Het instrument is niet gedigitaliseerd. Eén korps heeft zelf een machine laten bouwen waarmee de vragenlijst elektronisch aangeboden wordt en de analysefase gemakkelijker wordt uitgevoerd Belevingsonderzoek (Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief optreden) De inhoud van het Belevingsonderzoek wordt door 9 regio s als matig of slecht beoordeeld, door 7 als goed. De gebruiksvriendelijkheid van het Belevingsonderzoek wordt door 11 regio s als matig of slecht beoordeeld, door 5 als goed. Toelichting door respondenten Goed: 1. Het Belevingsonderzoek is goed om expliciet zicht te krijgen op een groot deel van de repressieve onderdelen. 2. Het is een bruikbare aanvulling op een reeks van mogelijkheden. Matig/slecht: 3. Onvolledig: a. De incidenten in De Punt en Veendam hebben laten zien dat er in de RI&E onvoldoende aandacht is voor het herkennen van risico's bij brand (bijvoorbeeld instortingen). b. Niet alle onderdelen wegen even zwaar, maar zijn wel zo weggezet (over het onderdeel duiken zijn er maar 6 vragen). 4. Systematiek sluit niet aan op de Veiligheidschecklist: De opzet van het Belevingsonderzoek komt niet volledig overeen met die van de Veiligheidschecklist. Hierdoor zijn de resultaten van deze twee instrumenten niet met elkaar te vergelijken, terwijl dat juist wel de bedoeling is. Om toch te kunnen vergelijken, is een ondoenlijk puzzelwerk nodig. De reden waarom de structuur van de instrumenten niet volledig overeenkomt, is onduidelijk. 5. Formulering niet goed: a. In het Belevingsonderzoek worden formuleringen gebruikt die onduidelijk zijn voor brandweermedewerkers. b. De vraagstelling is veel te complex. c. De vragen zijn in een aantal gevallen suggestief. d. Er worden te veel aspecten in één onderdeel behandeld, waardoor het oppervlakkig blijft en te vrijblijvend kan worden ingevuld. 6. Arbeidsintensief: a. De vragenlijst is veel te lang, veel te uitgebreid en op gevoel. Het invullen van de lijst is erg arbeidsintensief, wat met name bezwaarlijk is voor brandweerkorpsen met vrijwilligers. b. De organisatie met betrekking tot anonimiteit is erg omslachtig. c. Het kost veel tijd om het Belevingsonderzoek door een grote groep mensen te laten invullen. Het verwerken van de ingevulde formulieren is monnikenwerk. 7. Gebruikershandleiding/gebruiksvriendelijkheid: Het goed kunnen toepassen van de vragenlijst hangt nauw samen met de expertise van de interviewer. De interviewer een organisatieadviseur zou moeten zijn, of iemand die over die kwaliteiten beschikt. Maar niet ieder korps of veiligheidsregio heeft zo n werknemer in dienst, waardoor de vragenlijst dan minder goed toepasbaar is Object-risicoanalyse (Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief optreden) De inhoud van de Object-risicoanalyse wordt door 9 regio s als matig of zeer slecht beoordeeld, door 5 als goed. 9

10 De gebruiksvriendelijkheid van de Object-risicoanalyse wordt door 8 regio s als matig of slecht beoordeeld, door 5 als goed. Toelichting door respondenten Goed: 1. Het instrument is goed te gebruiken, mits de invuller kennis van zaken heeft. 2. Het is een goed hulpmiddel om de risico's in kaart te brengen. 3. Het instrument zou online gebruikt moeten worden. Hier is nog geen ervaring mee. Binnen één veiligheidsregio wordt een online versie ontwikkeld. Matig/zeer slecht: 4. Het invullen is erg bewerkelijk, koppeling met preventiegegevens zal de efficiëntie van het instrument bevorderen. 5. Het is ondoenlijk om alle objecten volgens de methode door te nemen, ook als er een schifting wordt gemaakt. Een respondent geeft aan dat in zijn regio WOZ-objecten, de objecten uit de provinciale risicokaart, de database met opslag gevaarlijke stoffen en de Prefablijsten gecombineerd en gebruikt zijn. Vervolgens zijn deze beoordeeld op de volgende aspecten: opkomsttijd, prio prefab, effectafstanden gevaarlijke stoffen, nachtgebruik / niet zelfredzaam, bluswatervoorziening, planvorming, objectkennis en handhaving. Bij telefonische navraag blijkt dat regio Flevoland een eigen methode voor de Object-risicoanalyse heeft laten ontwikkelen door bureau Save Oranjewoud. 6. Het is niet te doen om alle objecten in een veiligheidsregio te inventariseren. Eén veiligheidsrisico lost dat als volgt op: voor objecten zijn er bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen, hierin staat ook informatie over de arbeidsveiligheid. De vergunningen worden regelmatig door de ploeg gecontroleerd tijdens een bezoek, waardoor er ook inzicht verkregen wordt in de specifieke arbeidsrisico s van een object. Oriëntaties worden in het gebied gedaan. Voor een aantal specifieke objecten met hogere arbeidsrisico s zijn er gedetailleerder uitgewerkte plannen. In de korpsspecifieke lesstof is expliciet aandacht voor specifieke objecten, zoals schepen en treinen. 7. Het nut, de noodzaak en het gebruik van dit onderdeel van de RI&E moet toegelicht worden in een handleiding en met behulp van bijvoorbeeld een format. 8. De vraagstelling is te complex. 2.5 Verbetersuggesties voor het RI&E-instrumentarium 1. Ontwikkel één RI&E-instrument: a. Ontwikkel één RI&E met uniform opgebouwde vragenlijsten voor alle onderdelen (warm, koud en later ook nat). Ontwikkel modules voor specifieke repressieve risico s. Ontwikkel een bij de risico s behorend oplossingenboek (red.: lees Arbocatalogus). b. Voeg ISAB II en warme RI&E samen en gebruik dit als basis-ri&e voor de basisbrandweerzorg. Haal alle specialismen eruit en biedt deze modulair aan. 2. Werk met modules: a. Bouw de RI&E modulair op. Ontwikkel modules voor alle repressieve specialisaties zoals duiken, hoogteredding, OGS (ongevallen gevaarlijke stoffen), gaspakken, THV (technische hulpverlening) en rietkap-brandbestrijding en voor alle organisatieonderdelen (garage, werkplaatsen, kantoor, enzovoorts). Gebruik modules alleen als dit voor een korps van toepassing is. b. Spreid het invullen van de modules over jaren uit en maak daar landelijk dezelfde keuze in. Bijvoorbeeld in jaar 1 kiezen voor de module brand, in jaar 2 voor OGS, enzovoorts. Hiermee kan worden voorkomen dat medewerkers gedemotiveerd raken doordat zij te veel modules in één keer moeten invullen en dat de vragenlijsten slecht worden ingevuld, met een slecht resultaat als gevolg. 3. Zorg voor verdieping, uitbreiding en verbetering van het instrument: a. Realiseer op een aantal specifieke onderdelen meer diepgang door de risico's helder te benoemen. Besteed bijvoorbeeld in het onderdeel hulpverlening aandacht aan opleiding, oefening en training van specifiek gevaarlijke omstandigheden. b. Voeg vragen toe. c. Stem het instrument af op de huidige stand van kennis en techniek. Pas ISAB II aan aan de huidige wetgeving. 10

11 4. Vereenvoudig het instrument: a. Laat sommige minder relevante zaken weg. Kort de lijst in. b. Comprimeer en veralgemeniseer de ISAB II. c. Voeg dubbele vragen samen. d. Maak het mogelijk de vragen naar keuze te beperken. e. Een vereenvoudigd instrument dat breed toegepast wordt is beter dan een complex instrument dat alleen door een groot korps met specifieke deskundigheid wordt gehanteerd. 5. Formuleer helder: Zorg ervoor dat de vraagstelling helder, concreet en eenduidig is. 6. Breng veranderingen aan in de Object-risicoanalyse: Verbeter de Object-risicoanalyse op de volgende wijze: gebruik en combineer gegevens uit WOZ-objecten, de objecten uit de provinciale risicokaart, de database met opslag gevaarlijke stoffen en de Prefablijsten. Beoordeel deze gegevens op de volgende aspecten: opkomsttijd, prio prefab, effectafstanden gevaarlijke stoffen, nachtgebruik / niet zelfredzaam, bluswatervoorziening, planvorming, objectkennis en handhaving. 7. Ontwikkel een arbo-zorgsysteem/kwaliteitssysteem: a. Bouw een portal waarin diverse systemen verwerkt zijn, zodat uitkomsten gemakkelijk naast elkaar gelegd en vergeleken kunnen worden en waarin aan een kwaliteitscyclus gewerkt kan worden. b. Ontwikkel een eenduidig landelijk systeem, waarin veiligheidsregio s zelf landelijke ontwikkelingen en trends op het gebied van arbo en arbeidsveiligheid kunnen signaleren (nu worden ontwikkelingen en trends nog vaak door de Arbeidsinspectie gesignaleerd). c. Breng een vaste, automatische koppeling aan tussen ontwikkelingen in de branche, en de daaruit voortvloeiende benodigde aanpassingen voor de RI&E. d. Breng een vaste, automatische koppeling aan met de organisatie die opleidingsmodules schrijft. Een aantal vragen uit de warme RI&E hoeft niet gesteld te worden, want deze zijn al onderdeel van de landelijke basisopleiding. e. Breng een vaste, automatische koppeling met de leidraad oefenen aan, die onderhouden wordt. Een aantal vragen uit de warme RI&E hoeft niet gesteld te worden, want deze zitten al in de leidraad oefenen. f. Stem de verbeterde RI&E-instrumenten af met de Arbeidsinspectie. g. Werk samen. 8. Zorg voor automatisch digitaal generen van plan van aanpak: Ontwikkel een digitaal systeem voor het automatisch genereren van een plan van aanpak bij de geconstateerde risico s. In het digitale systeem moet het plan van aanpak vrij beschikbaar zijn en moeten actiehouders worden benoemd, inclusief data waarop verbeteringen gerealiseerd moeten zijn. 9. Digitaliseer de RI&E: a. Zorg voor digitalisering van de gehele RI&E, met behulp van het A+O fonds Gemeenten (vergelijkbaar met de digitale RIE Gemeenten, waarin vragenlijsten kunnen worden ingevoerd en het systeem plannen van aanpak en voortgangsrapportages genereert). b. Let daarbij op het gebruiksgemak: een overzicht moet gemaakt kunnen worden met één druk op de knop. c. Maak de digitale RI&E geschikt voor heel brandweer Nederland. 2.6 Gebruik van verbeterde instrumenten 16 regio s denken gebruik te gaan maken van een verbeterde versie van de bestaande instrumenten, bij 3 is dit onbekend. 2.7 Algemene opmerkingen 1. Een van de respondenten geeft aan dat de brandweerkorpsen in zijn veiligheidsregio niet geregionaliseerd zijn, waardoor het per korps enorm verschilt hoe er met de RI&E en arbo in 11

12 het algemeen wordt omgegaan. Het is voor hem dus ook lastig om aan te geven hoe de stand van zaken in de regio is (daar voert de regio op dit moment een audit voor uit). Ook is het niet bekend hoeveel tijd elk korps besteedt aan dit soort onderwerpen. 2. Een van de respondenten geeft aan dat zijn veiligheidsregio een verbeterd instrument wil gaan gebruiken, bij voorkeur modulair opgebouwd en mits het een gebruikersvriendelijk systeem is. Bij voorkeur gebruikt door alle veiligheidsregio's. 3. Een van de respondenten geeft aan dat zijn veiligheidsregio ernaar streeft om aan te sluiten op een landelijk instrument. 4. Een van de respondenten is contactpersoon van een regio die niet geregionaliseerd is, ieder korps doet het op zijn eigen manier. Daar is geen zicht op, er is geen arbocoördinator. Deze respondent heeft vrijwel alle enquêtevragen met onbekend beantwoord. 5. Een van de respondenten geeft aan dat de beslissing of zijn regio een verbeterd instrument gaat gebruiken, afhangt van de veranderingen en van de consequenties voor de bestaande RI&E s. Kunnen bestaande RI&E s in het nieuwe instrument eenvoudig worden overgezet naar een nieuw format? Zo niet, dan vraagt het overschakelen naar een ander systeem een nieuwe start, waarbij van voren af aan RI&E s gemaakt moeten worden. Als dit meer tijd en moeite kost dan de bestaande RI&E s updaten, dan kan het een bezwaar zijn. De intentie is om wel de vernieuwde instrumenten te gaan gebruiken, want landelijke vergelijking met andere regio s is belangrijk. 6. Een van de respondenten geeft aan de herziening van de RI&E-instrumenten als onderdeel van het project Arbocatalogus Brandweer geen goed plan te vinden, en vulde daarom de RI&E-enquête niet in. Hij laat weten dat de RI&E-instrumenten een zaak zijn van de organisatie (in samenwerking met de arbodienst). Ze kunnen die taak eventueel voorleggen aan de NVBR. Daarna bespreken ze de uitkomsten met de OR. De respondent is van mening dat de inhoud van de RI&E-instrumenten in overleg met eigen arbodienst, de OR en eventueel de NVBR moet worden vastgesteld, en niet samen met sociale partners. Om die reden heeft zijn regio besloten om niet te participeren in het (deel)project herziening RI&E door het A+O fonds Gemeenten. 2.8 Digitale instrumenten in gebruik RI&E digitaal 8 respondenten gaven in de vragen over digitalisering aan dat er in hun regio geen digitale RI&E beschikbaar is. In 3 regio s wordt er wel met een digitale RI&E gewerkt, in 5 gedeeltelijk en in 1 regio is deze in ontwikkeling. Digitale instrumenten: De Veiligheidschecklist is in 7 regio s gedigitaliseerd. Het Belevingsonderzoek is in 5 regio s gedigitaliseerd. Het onderdeel werkplaats garage/onderhoud en hout/metaalbewerking is in 4 regio s gedigitaliseerd. De ISAB II is in 3 regio s gedigitaliseerd. Het onderdeel duiken is in 3 regio s gedigitaliseerd. Het onderdeel magazijn is in 3 regio s gedigitaliseerd. Het onderdeel kantoor is in 2 regio s gedigitaliseerd. Het onderdeel werkplaats adembescherming is in 1 regio gedigitaliseerd. Een zelf ontwikkelde methode is in 3 regio s gedigitaliseerd. Bij telefonische navraag bleek dat men in nagenoeg alle gevallen onder digitalisering verstaat, dat men werkt met Excel- en Word-bestanden en dat de gegevens digitaal worden ingevoerd. Toelichting door respondenten 1. Een van de respondenten geeft aan dat voor de koude taken gebruikgemaakt is van de digitale RIE Gemeenten van het A+O fonds Gemeenten. Voor de warme taken is dat niet mogelijk, daar is wel dringend behoefte aan. Voorkeur gaat uit naar een web-based programma. 2. Een van de respondenten vraagt wat er wordt verstaan onder digitaliseren. ISAB II en de onderdelen zijn in zijn regio geautomatiseerd. De warme RI&E is gedigitaliseerd, waarmee het via intranet aangeboden kan worden. 12

13 3. Een van de respondenten geeft aan voor de volgende instrumenten Word-documenten te gebruiken: ISAB II, Veiligheidschecklist van de Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief optreden, Belevingsonderzoek van de Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief optreden, onderdeel duiken. De uitkomsten van de RI&E worden verwerkt in een plan van aanpak en daarvoor gebruikt de veiligheidsregio een eigen Excel-ontwerp. De regio heeft geen digitaal instrument voor het genereren van plannen van aanpak en voortgangsrapportages. 4. Een van de respondenten geeft aan dat zijn veiligheidsregio samen met de arbodienst in 2005 de ISAB II heeft aangepast aan de huidige wetgeving. Dubbele vragen hebben zij samengevoegd en ze hebben een aantal vragen toegevoegd. In 2010 hebben ze deze lijst verder gecomprimeerd en veralgemeniseerd. Ze hebben vragen uit de warme RI&E toegevoegd, maar op een globalere manier dan in de warme RI&E zelf. Deze lijst is digitaal ingevoerd. In een digitaal systeem genereert het bij knelpunten een mail naar de portefeuillehouder van het knelpunt, indien nodig wordt dit herhaald. De Arbeidsinspectie ging niet akkoord met het samenvoegen van de twee RI&E-vragenlijsten, omdat de onderwerpen van de warme RI&E te algemeen terugkwamen in de nieuw ontwikkelde lijst. 2.9 Zelf ontwikkelde RI&E-instrumenten Enkele regio s hebben een eigen RI&E-instrument ontwikkeld of zijn daar momenteel mee bezig. Het gaat om de verschillende instrumenten: Regio Limburg-Noord en Amsterdam-Amstelland hebben een aangepaste ISAB-lijst (bijlage 5). Regio Flevoland heeft een aangepaste Object-risicoanalyse (bijlage 6). Regio Midden-West Brabant heeft een geheel eigen instrument ontwikkeld (bijlage 7). Regio Kennemerland ontwikkelt momenteel een instrument voor alle hulpverleningsdiensten van de veiligheidsregio. Het instrument omvat voor het onderdeel brandweer de koude en de warme RI&E, waarbij deze RI&E-instrumenten nog wel als zodanig herkenbaar zijn, maar door de makers is aangepast op inhoud en gebruiksvriendelijkheid. Bovendien is een aanzet gegeven voor een modulaire opbouw voor de onderdelen duiken, werkplaats adembescherming, werkplaats garage/onderhoud, magazijn, kantoor en geïntegreerde meldkamer. In deze modules zijn vragen uit de warme en de koude RI&E bij elkaar gezet en is een aantal vragen toegevoegd. Het instrument van regio Kennemerland zal na een pilot in september/oktober gepresenteerd worden aan het management team. De projectleider van het deelproject RI&E zal dan ook uitgenodigd worden. Regio Kennemerland werkt samen met regio Rotterdam-Rijnmond in het digitaal beschikbaar maken van dit zelf ontwikkelde instrument. Kennemerland geeft aan dat Haaglanden geïnteresseerd is om van deze RI&E gebruik te gaan maken, evenals een vierde regio. Kennemerland en Rotterdam Rijnmond zullen actief regio s gaan benaderen om deze RI&E te gaan gebruiken en samen de kosten te delen Gebruik van de RIE Gemeenten Voor de sector Gemeenten is door het A+O fonds Gemeenten een digitale RIE Gemeenten ontwikkeld. Uit gegevens van het A+O fonds blijkt dat 4 veiligheidsregio s hiervan gebruikmaken. Uit de RIE Gemeenten worden algemene modules gebruikt zoals arbobeleid en kantoren Aantal medewerkers, formatie en opleiding arbo-/veiligheidsfunctionarissen De regio s verschillen sterk in aantal beroepskrachten en vrijwilligers. Aantal beroepskrachten in 5 regio s in 5 regio s in 5 regio s in 3 regio s 13

14 Aantal vrijwilligers > 1000 in 5 regio s in 8 regio s in 5 regio s 0-50 in 1 regio De regio s verschillen eveneens in aanwezige stafcapaciteit voor veiligheid/arbo en het hierbij behorende deskundigheidsniveau. De grotere regio s hebben veelal een arbocoördinator en/of veiligheidskundige. Naarmate de regio s kleiner worden, is er minder tot geen stafcapaciteit. Aantal uren arbo-preventiemedewerker(s) 11 regio's hebben géén arbo-preventiemedewerker in dienst. In 6 regio s is er wel een arbo-preventiemedewerker, variërend van 0-4 uur tot meer dan 36 uur per week. Aantal uren arbocoördinator 7 regio s hebben géén arbocoördinator in dienst. In 12 regio s is er wel een arbocoördinator, variërend van 0-4 uur tot meer dan 36 uur per week. Aantal uren veiligheidskundige 15 regio s hebben géén veiligheidskundige in dienst. In 4 regio s is er wel een veiligheidskundige, variërend van 8-12 uur tot uur per week. Andere functionarissen voor arbo/veiligheid In 7 regio s zijn er andere functionarissen die zich met arbo/veiligheid bezighouden. In 6 regio s niet. In 6 regio s is dit in ontwikkeling, of worden taken uitgevoerd door de afdeling P&O of regionale werkgroepen. Beschikbare uren andere functionarissen Beschikbare uren van andere functionarissen voor taken arbo/veiligheid worden in 5 regio s ingevuld: 0 tot 4, 4 tot 8, 12 tot 16, 20 tot 24 en 32 tot 36 uur per week. Opleiding van arbo-/veiligheidsfunctionaris De arbo-/veiligheidsfunctionarissen hebben verschillende opleidingen: hogere veiligheidskundige, middelbaar veiligheidskundige, integrale veiligheidskundige en integrale veiligheid (14 functionarissen); hbo Personeel en Arbeid (6 functionarissen); Integraal Arbo Management (3 functionarissen); overig wo: Rechten, Werktuigbouwkunde, Master of Public Safety; overig hbo: opleiding op het gebied van chemie/gevaarlijke stoffen, op technisch gebied; overig: cursus arbo-coördinator. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen met de omvang van de veiligheidsregio s (aantal beroepskrachten en vrijwilligers), de aanwezige stafcapaciteit en de actualiteit/volledigheid van de aanwezige RI&E en een plan van aanpak. Op basis van dit overzicht kan er geen directe relatie tussen deze aspecten worden gelegd. De 4 regio s die beschikken over een volledige RI&E voor de brandweer en een actueel plan van aanpak verschillen onderling sterk in de aanwezigheid van stafcapaciteit en deskundigheidsniveau. Zie verder bijlage 4. 14

15 3 Conclusies Veiligheidsregio s verschillen sterk in de mate waarin ze beschikken over een adequate RI&E en plan van aanpak. Iets minder dan de helft van de regio s heeft een actuele en positief getoetste RI&E voor enkele onderdelen van de regio. Een kwart heeft voor de gehele brandweer binnen de regio een actuele en positief getoetste RI&E. De helft heeft een actueel plan van aanpak. Van de 19 regio s die deelnamen aan het onderzoek, beschikken er slechts 4 (21%) over een actuele RI&E voor de gehele brandweer en een actueel plan van aanpak. De inventarisatie geeft een beeld van verschillende instrumenten voor uitvoering van de RI&E die deels naast elkaar worden gebruikt in de veiligheidsregio s. De instrumenten verschillen sterk in mate van gebruik en in beoordeling van inhoudelijke effectiviteit en gebruiksgemak. Driekwart van de veiligheidsregio s gebruikt de Veiligheidschecklist en het Belevingsonderzoek van de Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief optreden. De meerderheid van de respondenten vindt de Veiligheidschecklist inhoudelijk goed of zeer goed. De helft vindt de gebruiksvriendelijkheid hiervan matig tot slecht. Het Belevingsonderzoek wordt inhoudelijk door iets meer dan de helft van de respondenten als matig/slecht beoordeeld. De gebruiksvriendelijkheid wordt door een meerderheid als matig of slecht beoordeeld. De Object-risicoanalyse wordt qua inhoud en gebruiksvriendelijkheid door een meerderheid van de respondenten als matig/slecht beoordeeld. Dit onderdeel van de Leidraad wordt weinig gebruikt. Voorgesteld wordt om de risico s die bestaan bij objecten op een andere manier te gaan inventariseren en een nieuwe methode te ontwikkelen. Respondenten hebben goede suggesties gegeven om de instrumenten van de Leidraad te verbeteren. De helft van de respondenten gebruikt de ISAB II-methode. Respondenten vinden de inhoud en gebruiksvriendelijkheid matig tot slecht. Een derde maakt gebruik van eigen intern of extern ontwikkelde methodes. Een kwart van de regio s voert de RI&E in eigen beheer uit, bijna driekwart voert deze deels in eigen beheer uit en deels door een externe partij. Eén regio heeft de RI&E volledig door een externe partij laten uitvoeren. Een deel van de regio s steekt zelf tijd en middelen in het (door)ontwikkelen van RI&E-instrumenten. Er is een grote variëteit in omvang van de regio (aantal beroepskrachten en vrijwilligers) en beschikbare stafcapaciteit voor veiligheid en arbo. Op basis van dit onderzoek kan er geen directe relatie worden gelegd tussen de aanwezigheid van stafcapaciteit/deskundigheidsniveau en resultaten in termen van de aanwezigheid van een actuele volledige RI&E en actueel plan van aanpak. Geïnterviewde functionarissen relateren het gegeven dat slechts 1 op de 5 regio s voldoet aan wet- en regelgeving aan de beperkte beschikbare capaciteit voor veiligheid en arbobeleid en pleiten voor een standaard voor deskundigheid (opleidingsniveau) en beschikbare tijd. Respondenten hebben een redelijk brede voorkeur voor het ontwikkelen van 1 RI&E-instrument voor de brandweer, dat opgebouwd is uit modules, inhoudelijk geactualiseerd is en efficiënt is in gebruik. 16 van de 19 respondenten denken gebruik te gaan maken van een verbeterde versie van de bestaande instrumenten. Gezien het wisselende gebruik, de matige beoordeling van (onderdelen van) instrumenten en het gebruiksgemak, kan worden geconcludeerd dat het RI&E-instrumentarium voor de brandweer voor verbetering vatbaar is. Van het verbeterde instrumentarium in de vorm van een branche-ri&e voor de brandweer kan worden verwacht dat het zal bijdragen aan een verhoging van het aantal volledige en positief getoetste RI&E s en plannen van aanpak bij de brandweer. Hiermee wordt er een betere basis gelegd voor het vergroten van de veiligheid van het brandweerpersoneel en kan er meer tijd en middelen worden gestoken in het uitvoeren van het plan van aanpak en het nemen van preventiemaatregelen. 15

16 Bijlagen 16

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit Groningen De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Groningen de samenhang tussen de opgestelde plannen, de samenwerking met de gemeenten, de internationale samenwerking en de kwaliteitszorg in

Nadere informatie

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Sjaak Krombeen Doel van deze presentatie Inspectie Onze missie en visie Toezicht: wat, waarom en hoe Vervolgonderzoek Publieksevenementen Reden vervolgonderzoek

Nadere informatie

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Arboscan-VO Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie in het voortgezet onderwijs Eenvoudig en gemakkelijk

Nadere informatie

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit

v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit v.o.f. Adviesbureau Schouwen Adviseurs & Consultants Arbeidsomstandigheden, Milieu & Kwaliteit Bezoekadres Homaat 16 Westerbork, Drenthe 9431MK T 06 4633 5833 E elly.versteeg@me.com KvK 22038609 BTW NL8065.13.627.B.01

Nadere informatie

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Veelgestelde vragen

Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio. Veelgestelde vragen Inrichting repressieve brandweerzorg in elke veiligheidsregio Veelgestelde vragen 1 Vragen over inrichting en planning 3 2 Vragen over de vragenlijst, documenten en interviews 4 3 Vragen over de internet-enquête

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Achtergrond en doel van de inventarisatie

Achtergrond en doel van de inventarisatie Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding NVBR Inventarisatie 10 maart 2009 Onderwerp: Initiatiefnemer: Ondersteund door: Inventarisatie Objectportofonie DMO vraagstukken Stephan Wevers

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Uitvoeren en beheren van uw Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie

risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Uitvoeren en beheren van uw Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie in het voortgezet onderwijs Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) VOION, KENNIS EN ADVIES 4

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente Beverwijk met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening

Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening Bijlage A Taken op het gebied van de brandveiligheid en hulpverlening (Behorende bij bestuursafspraken gemeente met de Veiligheidsregio Kennemerland i.o.*) * De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) i.o.

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting

Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD. Presentatie: algemene toelichting Dekkingsplan 2012 BRANDWEER BRABANT-NOORD Presentatie: algemene toelichting Inhoud presentatie: Dekkingsplan Regionale Brandweer Brabant Noord Inspectierapport Ter Plaatse Hoe nu verder? Dekkingsplan:

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag

Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Brandveilig Leven: Bedreven in Brandveilig Leven kennis opdoen en delen op de netwerkdag Netwerkdag 27 april 2011 Rob Frek Portefeuillehouder verantwoordelijkheidsverdeling en veiligheidsbewustzijn Directeur

Nadere informatie

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe

Begroting 2015. V Ą Vėiligheidsregio. ^ Drenthe Begroting 215 V Ą Vėiligheidsregio ^ Drenthe VOORWOORD Dit is d e t w e e d e b e g r o t i n g v a n V e i l i g h e i d s r e g i o D r e n t h e ( V R D ). Hierin is h e t v o l i e d i g e b u d g

Nadere informatie

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen.

5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5. De oefenkaart De oefenkaarten zijn belangrijke hulpmiddelen bij het plannen en organiseren van oefeningen. 5.1 Ordening van de oefenkaarten De ordening van de oefenkaarten is gebaseerd op de volgende

Nadere informatie

Op weg naar een vereniging met inhoud

Op weg naar een vereniging met inhoud Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht tel: 030 693 60 00 fax: 030 693 60 01 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Op weg naar een vereniging met inhoud Enquête over de nieuwe personenvereniging

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Request For Information (RFI) Digitaal Risico Inventarisatie en Evaluatie instrument

Nota van inlichtingen Request For Information (RFI) Digitaal Risico Inventarisatie en Evaluatie instrument Nota van inlichtingen Request For Information (RFI) Digitaal Risico Inventarisatie en Evaluatie instrument Schriftelijke vragen: 1. Mag uit de RFI documentatie worden afgeleid dat de projectgroep uitsluitend

Nadere informatie

Projectmanagement 2.0

Projectmanagement 2.0 Projectmanagement 2.0 Inleiding In ieder bedrijf waar in projecten wordt gewerkt liggen scopechanges op de loer. Zo ook bij het CrossOverteam Projectmanagement 2.0. De eerste dag van het project is gelijk

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Evaluatie EvenementAssistent

Evaluatie EvenementAssistent Evaluatie EvenementAssistent Praktijktest oktober 2011 tot en met december 2011 1 pilot EvenementAssistent De EvenementAssistent is tijdens een pilot getest door zowel organisatoren als vergunningverleners

Nadere informatie

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel Waarom PPMO? CAO-afspraak: individuele monitoring i.p.v. leeftijdsgrens voor werken in repressieve functie Behoefte aan eenduidige keuringen en testen Bijzondere karakter van brandweerman of vrouw maakt

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer

Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Onderwerp Consultatie incidentrisicoprofiel en dekkingsplan brandweer Portefeuillehouder van der Zwan Datum collegebesluit 1 maart 2016 Opsteller H. Tanja Registratie GF16.20022 Agendapunt 14 Voorstel

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten

Internetsoftware voor het opsporen en oplossen van knelpunten Inhoud: Wat is Regis t? 3 Regis t als basis voor de RI&E 4 De RI&E en uw organisatie 4 De RI&E applicatie bestaat uit de volgende onderdelen 5 Doorgroeien naar een volwaardig Risk-Managementsysteem? 6

Nadere informatie

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk Jan Michiel Meeuwsen, TNO Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk De risico-inventarisatie en evaluatie in Nederland; van papier naar digitaal De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet vereist van alle

Nadere informatie

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk:

Geachte., Deze overtredingen worden hieronder nader toegelicht: Psychosociale arbeidsbelasting: Werkdruk: Geachte., In de periode Juni t/m Augustus 2013 is er een klacht over arbeidsomstandigheden onderzocht in uw onderneming. Het onderzoek is uitgevoerd in zowel het distributiecentrum (DC) als in enkele filialen.

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek Preventief Medisch Onderzoek vragenlijstonderzoek 1. Inleiding De vragenlijst Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is ontwikkeld voor een snelle en betrouwbare analyse naar gezondheidsaspecten in relatie

Nadere informatie

Figuur 1: bron: onderzoek Erasmus universiteit

Figuur 1: bron: onderzoek Erasmus universiteit Een noodzakelijke update van uw Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gecombineerd met een onderzoek naar vermijdbare fouten en/of een inventarisatie van uw gevaarlijke stoffen. Met subsidie kost het u niks.

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 RAADSVOORSTEL COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Voorgenomen besluit Regionalisering Brandweerzorg Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

Inhoud en opzet Preventie-medewerker

Inhoud en opzet Preventie-medewerker Inhoud en opzet Preventie-medewerker Apply opleidingen Claushof 8 4532 BB TERNEUZEN Tel.: +31 115-683444 info@applygroep.nl pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Taken preventiemedewerker vanuit de wettelijke

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E

Aan de slag met de RI&E Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN KOMEN DIE

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

BrandweerNet & Brandweer.nl huisstijl

BrandweerNet & Brandweer.nl huisstijl BrandweerNet & Brandweer.nl huisstijl deel 1: algemene informatie BrandweerNet is het digitale platform van de brandweer in Nederland. Met als uitgangspunt één brandweer, één merk is bij de vernieuwing

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Onderzoek naar een toekomstgerichte online beleidstool in het kader van het KB Externe Diensten uitgewerkt voor de kapperssector.

Onderzoek naar een toekomstgerichte online beleidstool in het kader van het KB Externe Diensten uitgewerkt voor de kapperssector. Onderzoeksrapport Titel Onderzoek naar een toekomstgerichte online beleidstool in het kader van het KB Externe Diensten uitgewerkt voor de kapperssector. Auteur onderzoeksrapport Pascal Meyns Auteur eindwerk

Nadere informatie

Steunpunt RI&E-instrumenten

Steunpunt RI&E-instrumenten Steunpunt RI&E-instrumenten Retouradres: Postbus 3005, 2301 DA Leiden Schipholweg 77-89 2132 JJ Hoofddorp Postbus 3005 2301 DA Leiden www.rie.nl Onderwerp Gebruiksovereenkomst Content Management

Nadere informatie

maart H.A. Doelman-van Geest, P. Maas, J.P. de Wit Tympaan Instituut

maart H.A. Doelman-van Geest, P. Maas, J.P. de Wit Tympaan Instituut maart 2014 - H.A. Doelman-van Geest, P. Maas, J.P. de Wit Tympaan Instituut Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak 2 1.4 Leeswijzer 2 2 Resultaten van de enquête 2.1 Respons

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies 26 juni 2013 > Samenvatting 2 > Conclusies 5 1 Samenvatting en conclusies Deze samenvatting en conclusies komen uit het

Nadere informatie

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nummer 1, augustus 2009 Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Hierbij treft u de eerste nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit

Nadere informatie

EMPLOYABILITY, CONTINUE ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS ÉN ORGANISATIE

EMPLOYABILITY, CONTINUE ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS ÉN ORGANISATIE EMPLOYABILITY, CONTINUE ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS ÉN ORGANISATIE HULPMIDDEL 4 HOE BEPAALT U HET EMPLOYABILITYGEHALTE VAN UW HUIDIGE ORGANISATIEBELEID EN PERSONEELSBELEID? 1 Dit hulpmiddel kunt u gebruiken

Nadere informatie

Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties

Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties Bijlage 1 Normenkader kwaliteit en het bijbehorende dashboard inclusief de financiële consequenties Inleiding Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft, in het kader van

Nadere informatie

13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK

13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK 13. RI&E EN HET PLAN VAN AANPAK Om een goed arbobeleid te voeren, moet je inzicht hebben in de risico s binnen de organisatie. Pas als dat beeld compleet is, kunnen de maatregelen en oplossingen worden

Nadere informatie

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat

Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat Landelijk inspectieproject, uitgevoerd i.s.m. VROM-inspectie Eindverslag Opslag Ammoniumnitraat 2002 Projectnummer A554 Arbeidsinspectie Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Contactpersoon: K. Rheiter, Teamleider

Nadere informatie

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie: 23-10-2014

Nadere informatie

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma Voorwoord Al onze cliënten zijn uitgenodigd om anoniem via internet een enquête in te vullen over hun tevredenheid met de dienstverlening van Stichting IBASS. 34 cliënten (22 mannen en 12 vrouwen) hebben

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor

Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor Datum 18 mei 2011 Steller E. Koning Afdeling C&R Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie... 4 2.1 Populatie... 4 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Toetsing RI&E 2010/2011

Toetsing RI&E 2010/2011 Arbo Unie B.V. Harderwijkweg 7a Postbus 206 2800 AE Gouda T (0182) 59 60 34 F (0182) 59 60 80 www.arbounie.nl Basisschool Essesteijn Toetsing RI&E 2010/2011 Datum: 5 april 2011 Onderwerp: Essesteijn Toetsing

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372

Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Inspectierapport Gastouderbureau Rijssen-Nijverdal e.o. (GOB) Nieuwlandsweg 10 7461VR RIJSSEN Registratienummer 124565372 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Valideren van RIE-instrumenten

Valideren van RIE-instrumenten Valideren van RIE-instrumenten Een nieuwe kijk op RIE-instrumenten: HOE Door: Huib Arts Leidraad validering RIE-instrumenten Opgesteld door: BA&O: Guus Hoorenman en Peter Scheers NVAB: Leo Elders en Ron

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus

De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus Een kans voor de rubberindustrie? 13 december 2007 VKRT bijeenkomst Margo de Kort - NVR (Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten) De NVR is aangesloten

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

De Branche Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) in de Technische Groothandel

De Branche Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) in de Technische Groothandel De Branche Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) in de Technische Groothandel Inleiding De branche RI&E is speciaal ontwikkeld voor de Technische Groothandel. De werkgeversvereniging WTG en de vakbonden

Nadere informatie

Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden

Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitskader uitruk- en opkomsttijden Regionale Brandweer Haaglanden Kwaliteitseisen voor de uitruk en opkomst van brandweereenheden in de Veiligheidsregio Haaglanden Bureau Operationele Voorbereiding

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

E-learning Provinciaal Agressieregistratiesysteem beschikbaar

E-learning Provinciaal Agressieregistratiesysteem beschikbaar cd-rom maakt preventie agressie en geweld bespreekbaar E-learning Provinciaal Agressieregistratiesysteem beschikbaar Het A&O Provincies heeft samen met vijf provincies een e-learning cd-rom gemaakt over

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Jan Hazeleger Kenny Essers Plv Hfd Repressie Chef Preparatie Utrecht Amersfoort 30/06/2008 1 Waar gaan we het over hebben Aanleiding

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening

Inzet met accent op brandbestrijding. Oefening 700 Inzet met accent op brandbestrijding Oefening Doel Basisbrandweerzorg, eventueel met specialisme(n) Brandbestrijding Minimaal twee TS-en, OVD, eventueel ondersteunende voertuigen Frequentie: minimaal

Nadere informatie

De AKK-site onder de loep!

De AKK-site onder de loep! s-hertogenbosch, februari 2001 AKK5899/RdGr/pv Resultaten van de enquête over de Akk-website De AKK-site onder de loep! Remco de Groot Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Vraagstelling

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl: Aanvraagformulier Uitvoeringsregel itvoeringsregeling ing Externe Veiligheid 2013 nr.12.0012711 Toelichting Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Nadere informatie

Teams algemeen Voortgang aanbevelingen/acties komend uit de Memo Leermomenten Moerdijk VRZ

Teams algemeen Voortgang aanbevelingen/acties komend uit de Memo Leermomenten Moerdijk VRZ 12-dec-11 Brw Leerarena Veiligheid personeel: Leidinggevenden dienen te zorgen voor persoonlijke bewustwording van de eigen veiligheid en gezondheid bij ingezet personeel en het toezien op naleving van

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Vastgesteld door de RRC op 10 september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Minder rangen 3 3. Operationele functies

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Memo. Geachte collega s,

Memo. Geachte collega s, Memo Aan directeur P&O, OR-comissie M&O Van Arno de Graaff Telefoon 06-5352 7924 Kenmerk Onderwerp Rapportage Arbocheck Gedetacheerden Datum 1 november 2013 Geachte collega s, In Q3 van 2013 heb ik, conform

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie