Reactie NVVK op advies aanvraag staatssecretaris De Krom inzake visie op stelsel gezond en veilig werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reactie NVVK op advies aanvraag staatssecretaris De Krom inzake visie op stelsel gezond en veilig werken"

Transcriptie

1 Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde Reactie NVVK op advies aanvraag staatssecretaris De Krom inzake visie op stelsel gezond en veilig werken augustus 2012

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Aanbiedingsbrief 5 Samenvatting reactie NVVK 6 Reactie NVVK adviesaanvraag visie stelsel gezond en veilig werken 9 1. Inleiding Belangrijke winst? Ontwikkelingen Rol overheid in arbo-stelsel De opzet van dit hoofdstuk De keuze voor een ambitieuzer doel Ontwikkelingen en gekozen uitgangspunten Advies voor andere uitgangspunten Beleidsagenda voor gezond en veilig werken 18 5A. Het instrument Wet- en regelgeving Eenvoudiger regels Minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid Regels over grenswaarden en risicobeoordeling Regels voor arbodienstverlening Regels in de arbocatalogi Regels uit civielrecht: het schadeverhaal 24 5B. Het instrument Informatievoorziening en -uitwisseling 25 5C. Het instrument Toezicht en handhaving 26 [ 3 ]

4 [ 4 ]

5 Betreft: Visie op het stelsel voor gezond en veilig werken De NVVK kan zich vinden in veel van de voorgestelde maatregelen, zoals: ruimte voor maatwerk, meer verantwoordelijkheid voor werkenden en een effectief overheidstoezicht. Eindhoven, 16 augustus 2012 Geachte heer/mevrouw, Voor u ligt de reactie van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) op de adviesaanvraag van staatssecretaris De Krom aan de SER, in het kader van de Visie op het stelsel voor gezond en veilig werken (20 april 2012, ref. G&VW/VW/2012/5475). De NVVK heeft met belangstelling en op een aantal punten met instemming kennisgenomen van de plannen van de staatssecretaris. Maar op enkele essentiële punten kunnen wij de visie van het kabinet niet volgen en komen wij met aanvullingen of alternatieven. Het gaat dan vooral om de uitgangspunten én de instrumenten die volgens ons noodzakelijk zijn om de doelen, die de staatssecretaris stelt, te halen. Belangrijkste is dat volgens ons op arbogebied een krachtiger rol van de overheid nodig is, en zeker geen meer beperkte rol. De NVVK onderschrijft de hoge ambitie van de staatssecretaris, neergelegd in de stelling dat werk aantrekkelijk moet zijn, tot op hogere leeftijd te verrichten en gecombineerd moet kunnen worden met andere activiteiten. De NVVK kan zich echter niet vinden in de genoemde uitgangspunten: vertrouwen in burgers en bedrijven, verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers, en een beperkte rol van de overheid. Wij vinden vertrouwen goed, maar controle beter. Verder zijn volgens ons werkgevers, werknemers én de overheid primair verantwoordelijk voor gezond en veilig werk. Tot slot zien wij graag een actievere rol van de overheid. De genoemde instrumenten (wetgeving, informatievoorziening/ uitwisseling en toezicht/handhaving) zijn volgens ons in de voorgestelde vorm onvoldoende om de doelstellingen te bereiken. Het onderhouden en versterken van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, ten behoeve van een goed stelsel van gezond en veilig werken is de verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers én de overheid. Bedrijven kan een zekere mate van ruimte worden gegeven, maar deskundig en frequent periodiek toezicht door deskundigen blijft noodzakelijk. De overheid moet er in ieder geval op toezien dat adequaat arbobeleid een vast en verplicht onderdeel is van het ondernemingsbeleid van alle Nederlandse bedrijven, ook de kleinere. Bijgevoegd bij deze brief vindt u onze uitgebreide reactie op de brief van staatssecretaris De Krom aan de Tweede Kamer (30 maart 2012), plus een samenvatting van onze belangrijkste adviezen. arbeid Uiteraard staat de NVVK te allen tijde klaar om met onze brede en gedurende vele decennia opgebouwde kennis te helpen bij het onderhouden en versterken van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, ten behoeve van een goed stelsel van gezond en veilig werken. Voor alle werkenden in Nederland. extern Hoogachtend, sociaal Ing. N.B. van Roden Voorzitter NVVK Secretariaat Postbus BH Eindhoven T : F : E : W : Beschermheer: Professor mr. Pieter van Vollenhoven transport patiënten NVVK_briefpapier.indd :45 [ 5 ]

6 Samenvatting reactie NVVK op adviesaanvraag staatssecretaris De Krom (Visie op het stelsel voor gezond en veilig werken, 20 april 2012, ref. G&VW/VW/2012/5475) Samenvatting reactie NVVK De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK, leden, beschermheer prof. mr. Pieter van Vollenhoven) onderschrijft de stelling van de staatssecretaris dat werk aantrekkelijk moet zijn, tot op hogere leeftijd te verrichten en gecombineerd moet kunnen worden met andere activiteiten. Ook steunt de NVVK veel van de voorgestelde maatregelen, zoals: ruimte voor maatwerk, meer verantwoordelijkheid voor werkenden en een effectief overheidstoezicht. Maar daarnaast missen wij diverse andere en verdergaande maatregelen, die wij essentieel vinden om de doelstellingen van de staatssecretaris te bereiken. Verder zet de NVVK een kanttekening bij de stelling dat aandacht voor gezond en veilig werken in bedrijven loont. Dit klopt op nationaal niveau, maar meestal niet op microniveau, binnen de bedrijven zelf. Dáár verdient arbozorg zich niet voldoende snel terug om voor een werkgever financieel aantrekkelijk te zijn. Juist daarom is hier een sturende taak weggelegd voor de overheid. Een samenvatting van onze standpunten: -1. Het arbobeleid in Nederland lijkt iets succesvoller dan in andere Europese landen, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Belangrijk is bovendien dat het overheidsbeleid was gericht op het betrekken van het maatschappelijke middenveld. Het relatieve succes is dus veroorzaakt door een actieve overheid, niet door een terugtredende! Van de huidige sturende co-regulering moeten we niet afzakken naar faciliterende co-regulering. Meer aandacht van de overheid voor gezond en veilig werken loont! > Behoud en verstevig de rol van de overheid: zet het huidige beleid dat zich hierop richt, voort -2. De NVVK is van mening dat het hogere ambitieniveau voor arbozorg, tezamen met de ontwikkelingen in de maatschappij, een actievere rol van de overheid noodzakelijk maken. De drie uitgangspunten van de staatssecretaris (vertrouwen, werkgevers & -nemers verantwoordelijk, en een beperkte overheidsrol) sluiten niet aan bij die noodzaak. Met name voor de veiligheidszorg is het nodig om expliciet als uitgangspunt te formuleren dat een actieve rol van de overheid noodzakelijk is. > Uitgangspunt: een actieve rol van de overheid -3. De staatssecretaris spreekt voor de toekomst van een hoger ambitieniveau voor het arbobeleid dan tot nu toe. Het doel wordt duurzame inzetbaarheid: tot aan de pensioenleeftijd gezond, vitaal en productief. In het verleden was de doelstelling vooral beperkt tot ongevallen- en verzuimpreventie. De NVVK onderschrijft deze verdergaande doelstelling, maar vindt de drie genoemde instrumenten (wetgeving, informatievoorziening/ uitwisseling en toezicht/handhaving) onvoldoende om de doelstelling te bereiken. Voor het genoemde ambitieniveau zijn veel verdergaande instrumenten nodig dan de nu gebruikelijke. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen nu juist om een actieve rol van de overheid. > Overheidsoptreden op arbogebied moet minimaal de vorm van coöperatieve co-regulering hebben > Bescherm de sociaal zwakkeren > Breng safety en security samen onder één minister [ 6 ]

7 Samenvatting reactie NVVK op adviesaanvraag staatssecretaris De Krom (Visie op het stelsel voor gezond en veilig werken, 20 april 2012, ref. G&VW/VW/2012/5475) -4. Net als de staatssecretaris wil de NVVK eenvoudiger regels. Dat wordt echter niet bereikt door minder overheidssturing, maar juist door betere afstemming binnen de overheid en meer aansturing van de overheid in het veld. > Het streven naar eenvoudiger regels vereist meer overheidssturing -5. afschaffing van beschermende regels leidt tot minder bescherming en is een ongewenste ontwikkeling. Het streven naar het Europese niveau van regelgeving betekent vermindering van het bestaande Nederlandse beschermingsniveau en is daarmee in strijd met Richtlijn 98/391/EG. > Schaf geen beschermende regels af, maar kijk juist hoe het beter kan > De nationale kop op het beleid moet blijven -6. De bepaling uit de Arbowet van 1980 dat veiligheidsbeleid onderdeel moet zijn van het ondernemingsbeleid, is verdwenen uit de huidige wet. Wij zien meer in het terughalen en handhaafbaar maken van deze verplichting voor werkgevers, dan in het uitwerken van verantwoordelijkheden van werknemers. De invulling van de meer dan 20 jaar bestaande wettelijke verplichtingen uit de Arbowetgeving moet voor alle werkgevers normaal worden. Van de werknemers mag worden verwacht, dat zij zich beter aan de gestelde regels houden en waar nodig hun eigen verantwoordelijkheid nemen. > Neem de bepaling dat veiligheidsbeleid onderdeel moet zijn van het ondernemingsbeleid, weer op in de Arbowet -7. Er zijn voldoende manieren om zelfregulering veel beter van de grond te krijgen dan nu het geval is. O.a. het rapport Onderzoek naar zelfregulering doet hiervoor diverse suggesties. Ook zijn er veel betere methoden dan die de staatssecretaris voorstelt, zoals financiële prikkels en een ketengarantiestelsel. Het gaat dan om mogelijkheden die aansluiten bij ontwikkelingen in de markt. De overheid kan zelf als grote werkgever een voorbeeldrol vervullen. > Onderzoek en stimuleer verdere ontwikkelingen die kunnen leiden tot een betere vorm van zelfregulering. Geef als overheid het goede voorbeeld -8. Het vaststellen van grenswaarden en de risicobeoordeling daarvan behoren primair tot het taakgebied van de overheid. Inbreng van private partijen kan van belang zijn, maar de overheid moet de uiteindelijke norm zelf vaststellen en later bewaken. Voor de toekomst betekent dit, dat de overheid deze regulerende taak (weer) moet gaan vervullen. Dat gaat dus verder dan het alleen ondersteunen van een kennisnetwerk. > Leg heldere normen en grenswaarden vast in de Arbowetgeving: dit kan en mag niet worden overgelaten aan de marktpartijen! -9. De preventietaak op het gebied van arbeidsongevallen en ziekteverzuim in de bedrijven kan beter. Het afschaffen van de wettelijke verplichting voor drie preventiedeskundigen heeft het arbo-veiligheidsdenken binnen de bedrijven verzwakt. Door ook de Middelbaar Veiligheidskundige onder het wettelijke regime te brengen, kan een belangrijk deel van de lacune in het opleidingsniveau van de preventiemedewerker worden opgevuld, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. > Breng ook de Middelbaar Veiligheidskundigen onder het wettelijk regime -10. De NVVK deelt de zorgen van de staatssecretaris over de onafhankelijkheid en toegankelijkheid van de bedrijfsarts. Ook hier heeft de marktwerking tot onwenselijke uitwassen geleid bij de verzuimreductie: deze is wel goedkoper geworden, maar zeker niet beter. Wij sluiten ons voor de oplossing aan bij de standpunten van de vakbonden op dit gebied. > Heroverweeg de positie van de bedrijfsarts bij de arbodienstverlening. Maak deze minder afhankelijk van de opdrachtgever of werkgever [ 7 ]

8 Samenvatting reactie NVVK op adviesaanvraag staatssecretaris De Krom (Visie op het stelsel voor gezond en veilig werken, 20 april 2012, ref. G&VW/VW/2012/5475) -11. De staatssecretaris streeft naar een verder terugtrekken van de overheid en wil nog meer aan private partijen overlaten, met name via het instrument van de arbocatalogi. Als wordt vastgehouden aan dit (tot nu toe niet echt succesvolle) instrument, zijn van overheidswege extra impulsen nodig voor het aanpassen, verbeteren en up-to-date houden van de reeds bestaande catalogi. De branches zonder catalogi zullen ook moeten worden geprikkeld. > Verbeter de samenloop van verschillende catalogi -12. Ruim 20 jaar na de invoering van de verplichting voor het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ri&e), laat de situatie met name in het MKB nog zeer te wensen over. Er moet een eind worden gemaakt aan het ontbreken van de ri&e in kleine bedrijven, waar juist een grote meerderheid van de Nederlandse werknemers werkzaam is. > Stimuleer met kracht dat ook kleine bedrijven voldoen aan de ri&e-verplichting -13. Wij adviseren opnieuw te kijken naar het destijds gesneuvelde Wetsvoorstel Extra Garantieregeling Beroepsrisico. Nederland is één van de weinige Europese landen die nog geen risque professionel kennen. > Voer een wettelijk systeem van een risque professionel in -14. NVVK steunt het flankerend beleid van de staatssecretaris, zoals het betrekken van meer partijen bij het ontwikkelen van beleid. NVVK is als partner betrokken (geweest) bij het ontwikkelen van kennisactiviteiten. Zij wil daar in de toekomst graag mee doorgaan en mede betrokken worden bij de beleidsontwikkeling. > Maak bij beleidsontwikkeling gebruik van de brede kennis van de NVVK -15. Het actieve toezicht wordt steeds weer verminderd, zonder dat cijfers ondersteunen of dit mogelijk of zinvol is! Momenteel heeft Nederland 1 toezichthouder per werknemers; dat is de ILO-norm voor een ontwikkelingsland. De controle-frequentie voor veel, vooral kleine bedrijven, is eens per 30 jaar! Ook wordt overwogen te stoppen met de ARIE-inspecties. Dit strookt niet met de actuele stand van zaken op arboveiligheidsgebied. > Breid het aantal inspecteurs voor het taakveld Arbeidsomstandigheden bij de Inspectie SZW uit > Maak boetes voor overtredingen afschrikwekkender en dus fors hoger > Herzie de extreme korting op boetes voor kleine bedrijven Tot slot: zorg, maar ook hoop! De NVVK maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden en zeker van de bedrijfsveiligheid in ons land. In deze reactie geven wij, vanuit onze directe betrokkenheid met de dagelijkse praktijk van veiligheid op de werkvloer, alternatieven aan of wijzen wij op knelpunten. Wij hopen dat wij gehoor krijgen voor onze standpunten. Wij staan te allen tijde klaar om met onze kennis te helpen bij het onderhouden en versterken van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, ten behoeve van een goed stelsel voor gezond en veilig werken. Voor alle werkenden in Nederland. Bovenstaande standpunten worden hierna uitgebreid toegelicht. [ 8 ]

9 Reactie NVVK op adviesaanvraag staatssecretaris De Krom inzake visie op stelsel gezond en veilig werken Voor u ligt de integrale reactie van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) op de adviesaanvraag van staatssecretaris De Krom aan de SER, over de nieuwe kabinetsvisie op het stelsel voor gezond en veilig werken. De NVVK is de vereniging en het kennisplatform voor veiligheidskunde in Nederland en heeft als beschermheer prof. mr. Pieter van Vollenhoven. De NVVK wil de ontwikkeling van de veiligheidskunde bevorderen en een bijdrage leveren aan de vakkennis van haar leden en aan maatschappelijke discussies over arbeids- en bedrijfsveiligheid. De vereniging richt zich op vijf domeinen van veiligheid (safety én security): arbeid, patiënten, transport, externe en sociale veiligheid. De NVVK heeft ongeveer leden op mbo-, hbo- en universitair/postdoctoraal niveau. Leeswijzer Om het u als lezer gemakkelijk te maken, houden wij in onze reactie de indeling van de brief van de staatssecretaris aan. Uitzondering hierop vormt paragraaf 3: de daarin geschetste ontwikkelingen in arbeid, economie en technologie hebben wij integraal meegenomen in onze reactie. We gaan dus niet apart in op deze paragraaf. [ 9 ]

10 1. Inleiding De NVVK onderschrijft de stelling in de inleiding dat werk aantrekkelijk moet zijn, tot op hogere leeftijd te verrichten en gecombineerd moet kunnen worden met andere activiteiten. Ook steunen wij veel voorgestelde maatregelen, zoals: ruimte voor maatwerk, meer verantwoordelijkheid voor werkenden en een effectief overheidstoezicht. Ontbrekende maatregelen Maar wij missen daarnaast diverse andere en verdergaande maatregelen. Maatregelen die de NVVK noodzakelijk acht om de doelstellingen van de staatssecretaris te bereiken. In deze reactie doen wij voorstellen voor verschillende aanvullende maatregelen. Sturende rol overheid Verder zetten wij een belangrijke kanttekening bij de stelling dat aandacht voor gezond en veilig werken in bedrijven loont. Dit klopt als op nationaal niveau gekeken wordt. Maar het geldt meestal niet op microniveau, binnen de bedrijven zelf. Dáár verdient arbozorg zich in het algemeen niet voldoende snel terug om voor een werkgever financieel aantrekkelijk te zijn. Juist daarom is hier een sturende taak weggelegd voor de overheid; in onze reactie gaan wij daar op een aantal plaatsen nader op in. [ 10 ]

11 2. Belangrijke winst? De staatssecretaris haalt o.a. het toonaangevende onderzoek European Working Conditions Survey 2010 van Eurofound aan 1. Hieruit blijkt dat Nederland iets betere arbeidsomstandigheden kent dan de andere EU-landen. Ook is er ten opzichte van 2000 vooruitgang geboekt. Dit zou kunnen komen door het gevoerde Nederlandse overheidsbeleid, maar onderzoekers zijn voorzichtig met deze veronderstelling. In opdracht van het ministerie van SZW heeft bureau Research voor Beleid het rapport Verantwoordelijk werken. Evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting begrotingsartikel 44 Gezond en Veilig Werken 2 opgesteld. Het oordeel van twee betrokken hoogleraren over dit rapport verwoordt het als volgt: Het rapport heeft laten zien dat het causale verband tussen overheidsactiviteiten en effecten op de werkvloer niet altijd direct traceerbaar is. Het rapport Arbo in bedrijf concludeert dat de wettelijke verplichtingen van 2006 tot 2010 jaar op jaar minder vaak werden nageleefd. Het rapport Verantwoordelijk werken vat het als volgt samen: Als overkoepelende conclusie kan daarom gesteld worden dat het niveau van arbeidsomstandigheden in het algemeen constant hoog is, maar dat dit niet altijd direct terug te leiden is naar de recente wijzigingen in de Arbowet- en regelgeving. Een ander onderzoek stelt dat de kleine winst is ontstaan als relatief onafhankelijk van de beleidsmix 4. Vooruitgang door betrekken maatschappelijk middenveld Volgens de NVVK is de echte oorzaak voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden het betrekken (door de overheid) van het maatschappelijke middenveld. De sociale partners en met name de brancheverenigingen kregen tussen 2005 en 2012 immers de vraag om arbocatalogi samen te stellen. En juist op dit punt verschilt het Nederlandse beleid van dat van de rest van de EU. Zorg voor arbeidsomstandigheden kan en moet beter De staatssecretaris meldt vervolgens dat uit het Eurofound-rapport ook blijkt dat de Nederlandse werknemers vaker tevreden tot zeer tevreden zijn over hun arbeidsomstandigheden dan de gemiddelde werknemer in Europa (92,2% ten opzichte van 84,3%). Daarmee wekt hij de suggestie dat niet veel extra beleid meer nodig is: Nederland zou qua arbeidsomstandigheden al op een heel hoog kwaliteitsniveau zitten. Maar de staatssecretaris citeert selectief; wij zien een heel ander beeld opdoemen uit de onderzoekscijfers. Verontrustende cijfers van Eurofound De NVVK meent dat het niveau van de zorg voor arbeidsomstandigheden helemaal niet zo hoog is. De mate van tevredenheid geeft volgens ons meer de mate van berusting weer, en is niet zozeer een weergave van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden. Immers, de andere cijfers uit hetzelfde rapport 5 zoals geciteerd door Eurofound geven een totaal ander, zelfs verontrustend, beeld: er bestaat nog heel veel blootstelling aan risico s. Een aantal feiten: - 33% van de manual workers 6 draagt minstens een kwart van hun werktijd zware lasten, terwijl 23% is blootgesteld aan trillingen percentages die sinds 2000 onveranderd zijn. - Fysieke risico s blijven niet beperkt tot mensen die (zware) fysieke arbeid verrichten: bijna de helft van alle werkenden verricht minimaal een kwart van hun werkzaamheden in vermoeiende of pijnlijke posities. - Bijna 30% van de werkenden in de EU staat bloot aan hard geluid gedurende minimaal een kwart van hun werktijd (onveranderd sinds 2000). - Verder ademt 15% rook, damp of stof in, of werken ze met gevaarlijke chemische stoffen, wederom onveranderd sinds Verantwoordelijk werken. Evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting arbobegrotingsartikel, Research voor Beleid, G.P. Walz MA, drs. M. Engelen, prof. dr. W. Trommel, Zoetermeer, 7 november 2011; bijlage bij de adviesaanvraag aan de SER van staatssecretaris P. de Krom, d.d Arbo in bedrijf Een onderzoek naar de naleving van arbo-verplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico s en genomen maatregelen in 2010; September 2011, Farouk M.A. Saleh, ministerie van SZW. 4 Oordeel eindrapport evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting begrotingsartikel 44 Gezond en Veilig Werken, dr. B. de Vroom (universiteit Twente), prof. dr. A.C.J.M. Wilthagen (universiteit Tilburg) Manual workers zijn mensen die (zware) fysieke arbeid verrichten. [ 11 ]

12 - In 2010 stond, net als in 1995, 23% van de werkenden bloot aan lage temperaturen. - Het percentage werkenden dat met besmettelijke materialen (infectious materials of OPIM) omgaat, groeide zelfs: van 9% in 2005 naar 11% in Andere verontrustende cijfers In dit verband willen we graag nog enkele andere cijfers aanhalen: - uit rapporten van het ministerie van SZW blijkt dat 1 op de 8 werknemers burn-outklachten heeft. - 60% van de mensen is ontevreden over het binnenklimaat op hun werk, 20% vindt de situatie zelfs onacceptabel. Dit leidt tot een extra verzuim van 1% per jaar, wat gekapitaliseerd zo n 1 miljard per jaar kost. We constateren hier een verdere verslechtering, die mede wordt veroorzaakt door deregulering op dit gebied. - 43% van de verzuimdagen is werk-gerelateerd. - Er zijn in Nederland 260 beroepsziekten per werknemers. - Er overlijden jaarlijks in Nederland mensen door beroepsziekten! - geregeld treden in Nederland (bijna-)rampen op (vuurwerkramp Enschede, Moerdijkbrand) die nog veel slechter hadden kunnen aflopen (bijvoorbeeld een net niet opgetreden ammoniak-ontploffing bij de vuurwerkramp). Regelgeving om deze risico s beter te beheersen komt in de plannen van de staatssecretaris niet aan de orde. De kernvraag: kunnen deze cijfers lager? Bovenstaande cijfers zouden voor de overheid voldoende signaal moeten zijn om na te gaan of de genoemde tevredenheid en berusting terecht zijn. Het gaat dus niet om de vraag of voldoende werknemers tevreden zijn. De echte kwestie is of de genoemde ongevals-, hinder- en verzuimcijfers en de veiligheidsrisico s met een redelijke inspanning omlaag zijn te brengen. De staatssecretaris geeft eigenlijk zelf al het antwoord op deze vraag. Hij stelt dat Werkgevers die meer arbomaatregelen nemen dan gemiddeld, hun arbeidsproductiviteit zien stijgen. Daarmee erkent hij impliciet, dat de gemiddelde zorg ruim onder de optimale zorg ligt. Dat is het tegendeel van de situatie die de staatssecretaris verder beschrijft. De zorg voor arbeidsomstandigheden in Nederland mag dus zeker niet goed genoemd worden! Daarbij komt nog dat de Nederlandse cijfers vrijwel gelijk zijn aan de Europese. Juist van een welvarend land als Nederland mag je verwachten dat er relatief gezien veel mínder ongevallen en beroepsziekten zijn dan elders. Door het langjarige en intensieve verkeersveiligheidsbeleid van de overheid hebben wij de helft minder verkeersslachtoffers dan de andere EU-landen. Ondanks ons zeer drukke verkeer. Maar op het gebied van bedrijfsongevallen zitten we gewoon op het Europese gemiddelde... Conclusie De Nederlandse overheid heeft met haar beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden waarschijnlijk wel meer resultaat geboekt dan andere overheden in Europa, maar er was en is nog veel meer verbetering te behalen. Belangrijk bij deze conclusie is bovendien dat het beleid van de overheid gericht was op het betrekken van het maatschappelijke middenveld. Het relatieve succes van de Nederlandse overheid is dus veroorzaakt door de actieve rol van de overheid, en niet door een terugtreden ervan! De evaluatie en de beleidsdoorlichting laten volgens de NVVK zien dat het kabinet met de gekozen beleidskoers tussen 2005 en 2010 op de goede weg is geweest. Het ligt voor de hand dat dit beleid ook voor de komende jaren zinvol is. De terugtredende overheid leidt op het gebied van arbeidsomstandigheden niet tot verbetering van de situatie. Van de huidige sturende co-regulering moeten we niet afzakken naar faciliterende co-regulering. Meer aandacht van de overheid voor gezond en veilig werken loont! Standpunt NVVK > Behoud en verstevig de rol van de overheid: zet het huidige beleid dat zich hierop richt, voort. [ 12 ]

13 3. Ontwikkelingen Zoals in de Leeswijzer aangegeven gaan wij niet in op de door de staatssecretaris in hoofdstuk 3 geschetste ontwikkelingen in arbeid, economie en technologie. Om toch dezelfde indeling te houden als in de adviesaanvraag is de paragraaf als nummer wel tussengevoegd. [ 13 ]

14 4. Rol overheid in arbo-stelsel 4.1 De opzet van dit hoofdstuk Naast het formuleren van een doelstelling beschrijft dit hoofdstuk actuele ontwikkelingen, zoals de veranderende arbeidsmarkt en arbeidsrelaties, de veranderende economische structuur door druk van buiten en de kansen en bedreigingen door technologische ontwikkelingen. De staatssecretaris kiest verder drie uitgangspunten voor zijn beleid. Op basis van de geformuleerde doelstelling, de geschetste ontwikkelingen en de gekozen uitgangspunten benoemt hij ten slotte als beleidsinstrumenten (kerntaken): wetgeving, informatievoorziening/uitwisseling en toezicht/handhaving. Een dergelijk pakket van instrumenten wordt faciliterende co-regulering genoemd. De afgelopen jaren heeft de overheid bij de invoering van Arboconvenanten en Arbocatalogi een coördinerende rol gespeeld. Deze rol wordt ook wel coöperatieve co-regulering genoemd. Die coördinerende rol zo blijkt uit de adviesaanvraag wil de staatssecretaris dus de komende jaren zo veel mogelijk afschaffen. 4.2 De keuze voor een ambitieuzer doel De staatssecretaris spreekt in zijn adviesaanvraag van een hoger ambitieniveau voor het arbobeleid dan in het verleden. Het doel is nu duurzame inzetbaarheid, of anders gezegd tot aan de pensioenleeftijd gezond, vitaal en productief. Deze doelstelling gaat verder dan in voorgaande jaren. Toen was de doelstelling vooral beperkt tot ongevallen- en verzuimpreventie. De NVVK onderschrijft deze verdergaande doelstelling. Gekozen kerntaken niet voldoende De NVVK acht de drie instrumenten (kerntaken) die de staatssecretaris noemt, niet voldoende om de gekozen doelstelling te bereiken. Dat heeft te maken met het ambitieniveau. Hiervoor zijn veel verdergaande instrumenten nodig dan de nu gebruikelijke en dus niet een vermindering van het pakket aan maatregelen. Het huidige pakket voldoet al niet om de vigerende, minder vergaande doelstelling te bereiken. Bij onze reactie op paragraaf 2 hebben wij aangegeven dat de Nederlandse arbeidsomstandigheden momenteel nog een té grote kans bieden op een ongeval of een arbeidsgerelateerde ziekte. Ook zijn ze zeker niet goed genoeg om langer werken mogelijk te maken. Uit het Eurofound- onderzoek blijkt immers dat 30% van de manual workers denkt dat ze op hun 60-ste [ 14 ]

15 niet meer in staat zijn hun werk te doen. Om de nieuwe, verdergaande doelstelling voor duurzame inzetbaarheid te bereiken, is goede arbozorg essentieel. Het is bijzonder onwaarschijnlijk dat een hoger ambitieniveau bereikt kan worden met een geringer pakket aan maatregelen. De staatssecretaris geeft in de nota aan dat hij dat wel mogelijk acht, omdat hij een aantal ontwikkelingen in de maatschappij signaleert die dat mogelijk maken. In de volgende paragrafen gaan we daar nader op in. 4.3 Ontwikkelingen en gekozen uitgangspunten De staatssecretaris beschrijft in zijn adviesaanvraag enkele ontwikkelingen en formuleert op basis daarvan drie uitgangspunten voor zijn beleid: - I: vertrouwen in burgers en bedrijven; - II: werkgevers en werknemers zijn primair verantwoordelijk voor gezond en veilig werk; - III: een stelsel dat met een beperkte rol van de overheid aanspoort tot gezond en veilig werk. - I: Vertrouwen in burgers en bedrijven Bij het eerste uitgangspunt merken wij op dat verbetering van arbeidsomstandigheden en veiligheid in bedrijven niet vanzelf tot stand zal komen, zelfs niet met sterke financiële prikkels. Dit heeft te maken met de focus van bedrijven op de korte termijn: winst maken en blijven bestaan. Als illustratie van dit fenomeen wijzen wij op de Farbo- en VAMIL-regelingen, waarvan bedrijven in het verleden zeer weinig hebben gebruikgemaakt. Als geen ander kent de NVVK de praktijk van alledag in de bedrijven. Onze leden bevinden zich dagelijks in deze spagaat tussen kortetermijnvisie en langetermijnbelangen. Financiële prikkels zijn zeker nodig, maar zijn niet voldoende. Managers en directies van bedrijven hebben een extra stimulans nodig om hun tijd te besteden aan andere onderwerpen dan de kortetermijnaspecten van de directe productie. Deze extra stimulans moet dan ook van de overheid komen. Dat is geen sprake van wantrouwen, maar van een erkenning hoe het bedrijfsleven in de praktijk functioneert. Vertrouwen is goed, controle is beter. - II: Primaire verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers Het tweede uitgangspunt voor beleid sluit niet aan bij de in het rapport terecht genoemde ontwikkeling dat arbeidsmarkt en arbeidsrelaties veranderen. Nieuwe vormen van arbeidsrelaties, anders dan een vast dienstverband, zijn inderdaad steeds gebruikelijker. Denk aan het sterk toegenomen aantal zzp-ers. Regelgeving zoals de Arbowet gaat in beginsel nog steeds uit van een gezagsverhouding, en is daarom niet meer van deze tijd. Het is logischer om toekomstige regelgeving meer te richten op het beheersen van risico s, zoals bijvoorbeeld al gebeurt bij de Kernenergiewet. Het versnipperde asbestbeleid is een voorbeeld waarbij een regelgeving gericht op risicobeheersing al op korte termijn zinvol zou zijn. Het rapport Verantwoordelijk werken noemt een andere invalshoek: het gebruikmaken van de ketenaansprakelijkheid bij ongevallen. Zo n keten is nu al aanwezig bij de Wet arbeid vreemdelingen, de Warenwet en bij het VGW-plan voor bouwactiviteiten. Deze basis zou verder ontwikkeld kunnen worden. Ook is een ketengarantiestelsel denkbaar, waarbij belanghebbenden in de keten het te behalen arbocertificaat van een bedrijf betalen. Het rapport over zelfregulering noemt dit het meest veelbelovende instrument 7. Ten slotte merken we in het kader van meer verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer op, dat de overheid zelf ook een grote werkgever is. Uitwerking van een verdergaande invulling van de verantwoordelijkheid van de overheid als werkgever ontbreekt in de nota van de staatssecretaris. 7 Eindrapportage Onderzoek naar zelfregulering op het terrein van arbeidsomstandigheden, Ministerie van SZW, Tien Organisatieadvies,15 november 2011, p. 32. [ 15 ]

SAMENVATTING. Samenvatting. De noodzaak van een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken

SAMENVATTING. Samenvatting. De noodzaak van een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting De noodzaak van een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken Een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken is nodig om te bereiken dat werkenden

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 23 mei 2015 HA /01

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 23 mei 2015 HA /01 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Dr. mr. L.F. Asscher, minister Postbus 90801 2509 LV Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 23 mei 2015 HA 230515/01 Onderwerp Stelsel arbeidsgerelateerde

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2.1 Inleiding Op basis van recente onderzoeksliteratuur geeft dit hoofdstuk een globale schets van de stand van zaken van de arbeidsomstandigheden in Nederland (paragraaf

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 5 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 09 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Datum 15 februari 2016 Betreft Antwoord kamervragen 2016ZO1969 over de toename van het aantal beroepsziekten

Datum 15 februari 2016 Betreft Antwoord kamervragen 2016ZO1969 over de toename van het aantal beroepsziekten > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE 2500 EA20018 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070

Nadere informatie

Reactie NVAB op voorstel tot aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet

Reactie NVAB op voorstel tot aanpassing van de Arbeidsomstandighedenwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer Mr.dr. L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV Den Haag Ons kenmerk: JP/iw 2015-11 Utrecht, 21 mei 2015 Reactie NVAB op voorstel tot aanpassing

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

7 Toezicht en handhaving

7 Toezicht en handhaving 7 Toezicht en handhaving In dit hoofdstuk gaat de raad in op het toezicht en de handhaving, volgens de visiebrief een van de drie kerntaken van de overheid. Het kabinet merkt in de visiebrief op dat strikte

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandighedenwet: totstandkoming, wijzigingen en evaluatie

2 Arbeidsomstandighedenwet: totstandkoming, wijzigingen en evaluatie 2 Arbeidsomstandighedenwet: totstandkoming, wijzigingen en evaluatie 2.1 Totstandkoming Arbeidsomstandighedenwet De Arbeidsomstandighedenwet is in 1980 tot stand gekomen ter vervanging van de Veiligheidswet

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Email: cie.szw@tweedekamer.nl Eindhoven, 22 maart 2016 Betreft:

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

s-gravenhage, 27 mei 2015 doorkiesnummer:

s-gravenhage, 27 mei 2015 doorkiesnummer: Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW s-gravenhage Postbus 90525, 2509 LM s-gravenhage Telefoon (070) 3 499 740 E-mailadres: info@vcp.nl Aan de voorzitter en de leden van de Vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Het advies Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkvloer is het antwoord van de commissie Arbeidsomstandigheden van de SER op de adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Voorstellen (1) Gecertificeerd arbeidshygiënist/toxicoloog, ook opgeleid

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

MANIFEST INTEGRALE AANPAK BEROEPSLONGZIEKTEN NEDERLAND WERELDKAMPIOEN GEZOND WERKEN

MANIFEST INTEGRALE AANPAK BEROEPSLONGZIEKTEN NEDERLAND WERELDKAMPIOEN GEZOND WERKEN MANIFEST INTEGRALE AANPAK BEROEPSLONGZIEKTEN NEDERLAND WERELDKAMPIOEN GEZOND WERKEN Ieder jaar overlijden in Nederland zo n 2000 mensen aan beroepslongziekten als gevolg van blootstelling aan stoffen op

Nadere informatie

Factsheet administratieve lasten. Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting

Factsheet administratieve lasten. Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting Factsheet administratieve lasten Onderdeel van de Evaluatie Arbowet 2007/ Beleidsdoorlichting artikel 44 SZW-begroting Ministerie van SZW, Den Haag, 25 mei 2011 Arjan van Sluijs Ton Staphorst Servaas Toebosch

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen: De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 552 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers

Nadere informatie

3 Vragen van de adviesaanvraag

3 Vragen van de adviesaanvraag 3 Vragen van de adviesaanvraag De adviesaanvraag bevat over ILO-verdrag 170 drie concrete vragen. De eerste vraag betreft artikel 12 van het verdrag, de tweede vraag gaat over artikel 19 en de derde vraag

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Toekomst voor verzekeraars

Toekomst voor verzekeraars Position paper Toekomst voor verzekeraars Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 11 juni 2015 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie bij gecertificeerde organisaties SCCM voert dit onderzoek uit om inzicht te krijgen in: - De redenen voor organisaties om OHSAS 18001 in te voeren.

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzamelbrief Arbobalans en enige arboonderwerpen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzamelbrief Arbobalans en enige arboonderwerpen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad De heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan Postbus 90405 2509 LK S GRAVENHAGE

Nadere informatie

D e n H a a g 12 juni 2012

D e n H a a g 12 juni 2012 Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 12/10.937/12-017/MF/Gau

Nadere informatie

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017

Webinar. Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Webinar Gevolgen wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 11 april 2017 Bent u al Arbowet-proof Arnoud van Hogen Manager procesregie Pauline Oberink Bedrijfsjurist Programma Wijzigingen Arbowet per

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies

Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies Onderzoek Toegevoegde waarde OHSAS 18001-certificatie Samenvatting en conclusies 26 juni 2013 > Samenvatting 2 > Conclusies 5 1 Samenvatting en conclusies Deze samenvatting en conclusies komen uit het

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 236 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

No.W /IV 's-gravenhage, 7 december 2007

No.W /IV 's-gravenhage, 7 december 2007 ... No.W11.07.0382/IV 's-gravenhage, 7 december 2007 Bij brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 16 oktober 2007 heeft de Tweede Kamer bij de Raad van State het voorstel van

Nadere informatie

1. Rol van de bedrijfsarts en werkgever bij verzuimbegeleiding

1. Rol van de bedrijfsarts en werkgever bij verzuimbegeleiding Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44 44 F 070 333 44 00 www.rijksoverheid.nl Betreft Nader rapport inzake het voorstel van wet tot

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Chemie is meer dan veiligheid alleen

Chemie is meer dan veiligheid alleen Chemie is meer dan veiligheid alleen Dirk van Well 1 Toegenomen aandacht voor veiligheid Chemie-pack Odfjell Focus op veiligheid bij BRZO-bedrijven: Veiligheid Voorop Aandacht voor gezond werken Lange

Nadere informatie

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- );

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- ); Arbodiensten gered? Het kabinet stelt voor om werkgevers meer vrijheid te geven bij de inrichting van hun arbozorg. Conform de Europese richtlijn moeten werkgevers voorrang geven aan interne arbozorg.

Nadere informatie

Enkele reacties op de discussienota Veiligheid. Een balans van verantwoordelijkheden

Enkele reacties op de discussienota Veiligheid. Een balans van verantwoordelijkheden Bijlage 2 Enkele reacties op de discussienota Veiligheid. Een balans van verantwoordelijkheden Auteur: Prof. mr. Pieter van Vollenhoven Datum: 10 oktober 2014 De discussienota Veiligheid Een balans van

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal:

Onderwerp en positionering van de beleidsdoorlichtingen In de beleidsdoorlichtingen van de ADR staan de volgende beleidsdoelstellingen centraal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Stichting van de Arbeid Postbus 90405 2509 LK S GRAVENHAGE. Geachte mevrouw Mooren,

Stichting van de Arbeid Postbus 90405 2509 LK S GRAVENHAGE. Geachte mevrouw Mooren, Stichting van de Arbeid Postbus 90405 2509 LK S GRAVENHAGE 2509 LK90405 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl Uw brief d.d. 5-7-2006

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving

Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Toolbox-meeting Arbeidsinspectie en handhaving Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Voor toezicht op de naleving van onder andere de Arbeidsomstandighedenwetgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 227 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1)

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1) Agenda Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars Zaterdag 13 april 2013 9 september 2013 1. Opening 2. Voorstelronde (Theun) 3. Arbowet- en regelgeving op de molen (Erik) 4. Veiligheid

Nadere informatie

Bijlage(n): Notitie maximering ziekengeldlasten uitzendsector

Bijlage(n): Notitie maximering ziekengeldlasten uitzendsector De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus

De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus De nieuwe Arbowet en de Arbocatalogus Een kans voor de rubberindustrie? 13 december 2007 VKRT bijeenkomst Margo de Kort - NVR (Nederlandse Vereniging van Rubber- en Kunststoffabrikanten) De NVR is aangesloten

Nadere informatie

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017 Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur 10 november 2017 Nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 Het omvat een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met: de versterking

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud Aboma en Arboplaats Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren Arboplaats Inhoud - Aboma en Arboplaats - Wijziging Arbowet - RI&E en PSA - Mijn RI&E: nieuw en branche RI&E - Belang Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september 2017 Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Wat is Stigas? Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren Onderdeel van Colland BPL SAZAS AVAZ

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A. Ergonomie. Arbozorg in de grafimedia

Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A. Ergonomie. Arbozorg in de grafimedia Taak 1.1.8 Arbo >> Discussietaak Burcu Arslan 3T1A Ergonomie Arbozorg in de grafimedia In de grafische sector zijn de laatste jaren behoorlijke inspanningen gedaan om een gezondere bedrijfstak te worden

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM NIEUWE ARBOWET 2017 Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM Platform OR Tweedaagse 29 september 2016 OPBOUW WORKSHOP Doel wijziging Basis Arbowet Wat wijzigt er? Spelersveld Rol OR Verwachtingen?? DOEL

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 254 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 17 / september en oktober 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 17 / september en oktober 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 17 / september en oktober 2013 INHOUD: Verzuim daalt naar 3,8%, maar wel vaker ziek aan het werk Twee derde arbodiensten schendt privacy niet Naleving arbozorgverplichtingen

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk Werkgevers zouden een gezonde levensstijl moeten kunnen eisen Legionellose Werkgevers

Nadere informatie

Een branche in beweging

Een branche in beweging Technische Groothandel Een branche in beweging Vijf jaar Arboprogramma in de Technische Groothandel (2008-2013) een overzicht in vogelvlucht Geachte lezer, Arbo-ambassadeurs. Een Branche-RI&E, Arbocatalogus

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

2513AA22. Stimulansz - Regelingen en voorzieningen 1.1.1.611. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22. Stimulansz - Regelingen en voorzieningen 1.1.1.611. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE Stimulansz - Regelingen en voorzieningen 1.1.1.611 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden: de stand van zaken in 2012

Arbeidsomstandigheden: de stand van zaken in 2012 De Commissie Wet- en Regelgeving praat ons bij Arbeidsomstandigheden: de stand van zaken in 2012 Rob Poort Voorzitter Commissie Wet- en Regelgeving NVVK In dit eerste nummer van NVVK Info van 2012 blikken

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 23 juni 2016 Betreft Mededinging en Duurzaamheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 23 juni 2016 Betreft Mededinging en Duurzaamheid > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Directie en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp,

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag. premie-differentiatie. Geachte heer Kamp, Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer H.J. Kamp Postbus 90801 2509LV Den Haag Datum 30 juli 2012 Onderwerp Advies Wijzigingsbesluit Wfsv inzake premie-differentiatie Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Zelfregulering en Duurzame Veiligheid in 2030

Zelfregulering en Duurzame Veiligheid in 2030 Zelfregulering en Duurzame Veiligheid in 2030 11 oktober 2017 Rob Triemstra Plv. Directeur directie Gezond & Veilig Werken Ministerie van SZW Directie Gezond en Veilig Werken De Directie Gezond en Veilig

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting In dit advies doet de Sociaal-Economische Raad voorstellen voor vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet (ATW). De kern van deze wet bestaat uit een stelsel van normen voor arbeids- en

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Verantwoordelijk werken. Evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting arbobegrotingsartikel. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW

Verantwoordelijk werken. Evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting arbobegrotingsartikel. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW Verantwoordelijk werken Evaluatie Arbowet en beleidsdoorlichting arbobegrotingsartikel Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van SZW G.P. Walz MA drs. M. Engelen prof. dr. W. Trommel Projectnummer:

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

Veilig in de crisis. Gerard de Groot MSc

Veilig in de crisis. Gerard de Groot MSc Veilig in de crisis Gerard de Groot MSc Gerard de Groot Veiligheidskundige NVVK-lid ~2800 leden kennisplatform voor veiligheidskundigen in Nederland sociale veiligheid externe veiligheid arbeidsveiligheid

Nadere informatie

Ongeval en Beroepsziekte

Ongeval en Beroepsziekte Ongeval en Beroepsziekte Rechte rug recht en slappe knieën Erik Stigter, bedrijfsarts, forensisch arts Peter Wulp, bedrijfsarts Medisch adviseurs Inspectie SZW Preventie van gezondheidsschade door arbeid

Nadere informatie

Accreditatie: zelfregulering en toezicht

Accreditatie: zelfregulering en toezicht Accreditatie: zelfregulering en toezicht (Hoe) Kan accreditatie het publiek belang dienen? Conferentie RvA, 9 juni 2016 Professor Philip Eijlander (hoogleraar staats- en bestuursrecht Tilburg Law School

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie