22 september Landmark Planscan. Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: Adres: Powered by Datum: 22 september 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "22 september 2011. Landmark Planscan. Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: Adres: Powered by. 1161063433 Datum: 22 september 2011"

Transcriptie

1 22 september 2011 Landmark Planscan Adres: Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: Datum: 22 september 2011 Powered by

2 I N H O U D Verbindingsweg PM VEELERVEEN Inhoud Leeswijzer 1 Luchtfoto en kaart 2 Gemeentelijke gegevens 3 Monumentenwet Bouwkundige Rijksmonumenten 3.2 Archeologische Rijksmonumenten 3.3 Beschermde stads- en dorpsgezichten 4 Wet Ruimtelijke Ordening 4.1 Actuele bouwkundige bestemming 4.2 Ruimtelijke plannen Nieuwe bestemmingsplannen van de gemeente Nieuwe ruimtelijke plannen van de rijksoverheid en provincie Contact & Informatiebronnen Verantwoording Data en kwaliteit Disclaimer Algemene voorwaarden Vragen Referentienummer: Pag. 2

3 L E E S W I J Z E R Leeswijzer De Landmark Planscan informeert u over de publiekrechtelijke beperkingen van bestaande woningen, gebaseerd op digitaal beschikbare gegevens. Als fundament gebruikt Nazca IT Solutions B.V. gegevens van het Kadaster, de rijksoverheid en van de Nederlandse gemeenten. Daarnaast gebruikt Nazca IT Solutions B.V. data van bedrijven. Met behulp van de informatie kunt u doeltreffend de publiekrechtelijke beperkingen van een woning identificeren. Die informatie is essentieel voor de bepaling van de verkoopwaarde en daarmee voor ieder taxatie- en verkoopdossier. Landmark Planscan is alleen bedoeld voor toepassing op koopwoningen in de bestaande bouw. De informatie in Landmark Planscan is verdeeld over vier hoofdstukken: 1. Luchtfoto en kaart: toont een luchtfoto en kaart van de omgeving met de woning in het centrum. 2. Gemeentelijke gegevens: behandelt de kenmerken van het object volgens de gemeente. 3. Monumentenwet 1988: toont de ligging van rijksmonumenten, archeologische objecten en beschermde stads- en dorpsgezichten rondom het object. 4. Wet Ruimtelijke Ordening: toont de actuele bouwkundige bestemming de nieuwe bestemmingsplannen van de gemeente en de nieuwe ruimtelijke plannen van de rijksoverheid en de provincie. Het kan voorkomen dat voor bepaalde onderwerpen geen informatie beschikbaar is bij een leverancier van Nazca IT Solutions B.V. In deze gevallen gebruiken wij de afkorting g.g.a. (geen gegevens aanwezig) of wordt in tabellen een "-" teken geplaatst. Alle kaarten in Landmark Planscan zijn op het noorden gericht. De Verantwoording behandelt de kwaliteit van de informatie, de aansprakelijkheid en de algemene voorwaarden van Nazca IT Solutions B.V. Referentienummer: Pag. 3

4 LUCHTFOTO EN KAART Hoofdstuk 1 Luchtfoto en kaart Adres Verbindingsweg PM VEELERVEEN Referentienummer: Schaal luchtfoto circa 1: Afstand tot adres 100 m Afstand tot adres 200 m Schaal overzichtkaart circa 1: kader luchtfoto Opnamejaar: 2009 Pag. 4

5 G E M E E N T E L I J K E G E G E V E N S Hoofdstuk 2 Gemeentelijke gegevens Hieronder vindt u gegevens die zijn ontleend aan de database van de gemeente waarin de woning staat. Straatnaam Huisnummer Huisnummertoevoeging Huisnummeraanduiding Huisletter Postcode Woonplaatsnaam Omschrijving locatie Bouwjaar Bouwjaarklasse Inhoud (m³) Vloeroppervlak (m²) Aantal woonlagen Soort woonobject Huur/eigendom status Gemeentecode Wijkcode Straatcode Verbindingsweg PM Veelerveen onbekend / niet-woning er is een gebruiker die tevens (mede)eigenaar is Bellingwedde 18 0 Referentienummer: Pag. 5

6 M O N U M E N T E N W E T Hoofdstuk 3 Monumentenwet 1988 In dit hoofdstuk vindt u informatie over publiekrechtelijke aspecten in het kader van de Monumentenwet Deze wet ziet toe op beschermde rijksmonumenten. Te weten: - bouwkundige monumenten; - archeologische monumenten; - beschermde stads- en dorpsgezichten. 3.1 Bouwkundige rijksmonumenten Er zijn geen rijksmonumenten aangetroffen op onderhavig adres of in de omgeving ervan. Adres Afstand tot adres 200 m Bouwkundige Rijksmonumenten Kastelen, landhuizen Kerkelijke gebouwen Gebouwen, woningen Delen van gebouwen, woningen Molens Verdedigingswerken Weg- en waterwerken Losse objecten Overig schaal circa 1 : adres: Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: Pag. 6

7 M O N U M E N T E N W E T Archeologische Rijksmonumenten Er zijn geen specifieke gegevens aangetroffen omtrent archeologische waarden op onderhavig adres of in de omgeving ervan. Adres Afstand tot adres 200 m Gebieden met archeologische waarde Terrein van archeologische betekenis terrein van archeologische waarde Terrein van hoge archeologische waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd schaal circa 1 : adres: Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: Pag. 7

8 M O N U M E N T E N W E T Beschermde stads- en dorpsgezichten Onderhavig adres ligt niet in een gebied met een bescherm stads- en dorpsgezicht. Adres Afstand tot adres 200 m Beschermd stads- en dorpsgezicht Beschermd stads- en dorpsgezicht schaal circa 1 : adres: Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: Pag. 8

9 W E T R U I M T E L I J K E O R D E N I N G Hoofdstuk 4 Wet Ruimtelijke Ordening In dit hoofdstuk vindt u informatie die relevant is in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening. In de ruimtelijke plannen wordt vastgelegd wat er met een bepaald gebied gaat gebeuren en wat er is toegestaan. Ruimtelijke plannen kunnen een verandering van het gebruik of het uiterlijk van de omgeving van het adres veroorzaken. De rijksoverheid, de provincie en de gemeente stellen ruimtelijke plannen als volgt vast: - de rijksoverheid: planologische kernbeslissing - de provincie: streekplan - de gemeente: bestemmingsplan. Er is een nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in de maak die er in voorziet dat ook de rijksoverheid en de provincie in de toekomst bestemmingplannen kunnen vaststellen. In hoofdstuk 4 wordt eerst de actuele bouwkundige bestemming vermeld, vervolgens de plannen van de gemeentelijke overheid en ten slotte de plannen van de rijksoverheid en de provincie. 4.1 Actuele bouwkundige bestemming In deze paragraaf vindt u informatie over de actuele bouwkundige bestemming. Dit is de feitelijke bestemming van het object zoals vastgelegd in: - de verleende bouwvergunning, of - een toetsing van een melding bouwvoornemen, of - een herbeschrijving van een bestemming. De actuele bestemming ziet toe op de bestemming zoals die vastgelegd is in de bestanden van de gemeente en niet op het feitelijke gebruik. Adres Verbindingsweg 4 Veelerveen Actuele bouwkundige bestemming Vrijstaande woning 4.2 Ruimtelijke plannen Nieuwe bestemmingsplannen van de gemeente In deze paragraaf vindt u informatie over actuele plannen van de gemeente die een verandering van het gebruik of het uiterlijk van de omgeving van het adres kunnen veroorzaken. De plannen kunnen een verschillende status hebben: - in een concept- of (voor-)ontwerpfase; - vastgesteld en goedgekeurd maar nog niet onherroepelijk van kracht; - onherroepelijk van kracht. In deze paragraaf maakt Nazca IT Solutions B.V. alleen een onderscheid tussen concept-, ontwerp- en vaststellingsfase. Referentienummer: Pag. 9

10 W E T R U I M T E L I J K E O R D E N I N G Kaart Hieronder ziet u de plannen of onderdelen van plannen van de gemeente die voorzien in een verandering van het gebruik of het uiterlijk van de omgeving van het adres. Het gaat om plannen die de gemeente heeft ontwikkeld, zoals structuurvisies en bestemmingsplannen, voor zover gepubliceerd op de Nieuwe kaart van Nederland. De dekking van de nieuwe bestemmingsplannen is vrijwel compleet. Bestaande bestemmingsplannen die effectief en/of gerealiseerd zijn, staan niet op de Nieuwe kaart van Nederland. Op de kaart staan de grenzen van de plannen of belangrijke delen daarvan. Als de grenzen nog niet zijn vastgesteld, ziet u regelmatig gevormde vlakken als cirkels, vierkanten, sterren en pijlen. De nummers op de kaart verwijzen naar de nummers in de tabel in de volgende paragraaf. Adres Afstand tot adres m Wonen Kantoren Bedrijven Landbouw Groen en natuur Water Verkeer Overig Detailinformatie over plannen binnen een afstand van meter van het adres is opgenomen in de tabel op de navolgende pagina. schaal circa 1 : adres: Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: Pag. 10

11 W E T R U I M T E L I J K E O R D E N I N G Tabel Onderstaande tabel geeft een overzicht van plannen binnen 1 kilometer van het adres. In de tabel zijn code, bron en/of website weergegeven. Daarmee is het mogelijk om het volledige rapport over het plan bij de bron te achterhalen. De nummers in de tabel verwijzen naar de nummers op de kaart in de vorige paragraaf. Nr. Naam Bestemming Type Status Bron Website Referentienummer: Pag. 11

12 W E T R U I M T E L I J K E O R D E N I N G Nieuwe ruimtelijke plannen van de rijksoverheid en provincie In deze paragraaf vindt u informatie over actuele plannen van de rijksoverheid en provincie die een verandering van het gebruik of het uiterlijk van de omgeving van het adres kunnen veroorzaken. De plannen kunnen een verschillende status hebben: - in een concept- of (voor-)ontwerpfase; - vastgesteld en goedgekeurd maar nog niet onherroepelijk van kracht; - onherroepelijk van kracht. In deze paragraaf maakt Nazca IT Solutions B.V. alleen een onderscheid tussen concept-, ontwerp- en vaststellingsfase. U ziet de ligging en de begrenzing van de plannen of van een belangrijk deel daarvan. Referentienummer: Pag. 12

13 W E T R U I M T E L I J K E O R D E N I N G Kaart De plannen of onderdelen daarvan die voorzien in een verandering van het gebruik of het uiterlijk van de omgeving van het adres treft u hieronder aan. Het gaat om plannen die zijn ontwikkeld door de rijksoverheid of de provincie, bijvoorbeeld: - plannen als onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport; - omgevingsplannen; - streekplannen. Alle informatie is afkomstig van de Nieuwe Kaart van Nederland. Op de kaart staan de grenzen van de plannen of belangrijke delen daarvan. Als de grenzen nog niet zijn vastgesteld, ziet u regelmatig gevormde vlakken als cirkels, vierkanten, sterren en pijlen. De nummers op de kaart verwijzen naar de nummers in de tabel in de volgende paragraaf. Adres Afstand tot adres m Wonen Kantoren Bedrijven Landbouw Groen en natuur Water Verkeer Overig Detailinformatie over plannen binnen een afstand van meter van het adres is opgenomen in de tabel op de navolgende pagina. schaal circa 1 : Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: Pag. 13

14 W E T R U I M T E L I J K E O R D E N I N G Tabel De tabel hieronder geeft een overzicht van de plannen binnen 2 kilometer van het object. In de tabel zijn code, bron en/of website weergegeven. Daarmee is het mogelijk om het volledige rapport over het plan bij de bron te achterhalen. De nummers in de tabel verwijzen naar de nummers op de kaart op de vorige paragraaf. Nr. Naam Bestemming Type Status Bron Website 1-1 Westerwolde algemeen groen en natuur regionaal plan hard Dienst Landelijk Gebied Groningen Referentienummer: Pag. 14

15 C O N T A C T & I N F O R M A T I E B R O N N E N Contact Landmark Planscan is een product van Nazca It Solutions B.V. telefoon internet Informatiebronnen Landmark Planscan bevat informatie van Referentienummer: Pag. 15

16 V E R A N T W O O R D I N G Verantwoording Data en kwaliteit Kwaliteit staat bij Nazca IT Solutions B.V. hoog in het vaandel. Nazca IT Solutions B.V. test de kwaliteit van de datasets vóór gebruik uitvoerig. De datasets zijn in de regel eigendom van andere partijen. Nazca IT Solutions B.V. richt de datasets dus niet zelf in en houdt deze ook niet zelf bij. Wel overlegt Nazca IT Solutions B.V. zonodig met de beheerders van de datasets over het verbeteren ervan. Bij onvolkomenheden in de data zal Nazca IT Solutions B.V. de betreffende leverancier op de hoogte stellen. De omstandigheden waarover Nazca IT Solutions B.V. rapporteert, zijn aan verandering onderhevig. Het duurt altijd even voordat deze veranderingen in de datasets zijn verwerkt. Dit kan de juistheid, de volledigheid en de zorgvuldigheid van de rapporten beïnvloeden. Het is raadzaam hiermee rekening te houden bij beslissingen die op basis van de rapportage worden genomen. Disclaimer Nazca IT Solutions B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg mocht zijn van een onjuistheid of onvolledigheid in dit rapport. Algemene voorwaarden Op dit rapport en de dienstverlening van Nazca IT Solutions B.V. zijn de algemene voorwaarden van Nazca IT Solutions B.V. van toepassing. Deze voorwaarden zijn te downloaden van Een kopie van de Algemene Voorwaarden wordt op verzoek toegezonden. Vragen Bij vragen over de inhoud van dit rapport kunt u contact opnemen met de helpdesk van Nazca IT Solutions B.V. of ). Referentienummer: Pag. 16

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4

WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4 Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 07-02-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 07-02-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN

Nadere informatie

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4 Wijzigingsplan Vastgesteld Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 02-12-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 02-12-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

PROTOCOL SCHADEAFHANDELING. Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit Groningen-gasveld

PROTOCOL SCHADEAFHANDELING. Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit Groningen-gasveld Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen door gaswinning uit Groningen-gasveld Beschrijving van de afhandeling van schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33

Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Ruimtelijke onderbouwing twee (buffer)bewaarplaatsen voor vuurwerk bij Hornbach aan de Konijnenberg 33 Datum: 1 september 2011 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Hornbach Bouwmarkt Nederland

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld

Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Vastgesteld Bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening Vastgesteld Moerdijk Buitengebied, 3 e herziening Bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.Buitengebied3eherz-0401

Nadere informatie

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 Basishandboek zelfbouw mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. BETROKKEN PARTIJEN... 6 2.1 DE KAVELWINKEL... 6 2.2 GRONDZAKEN... 6 2.3 AFDELING OMGEVINGSKWALITEIT...

Nadere informatie

GEMEENTE OLST-WIJHE PARTIEEL BESTEMMINGSPLAN WELSUM - VERLEGGING GASLEIDING

GEMEENTE OLST-WIJHE PARTIEEL BESTEMMINGSPLAN WELSUM - VERLEGGING GASLEIDING GEMEENTE OLST-WIJHE PARTIEEL BESTEMMINGSPLAN WELSUM - VERLEGGING GASLEIDING Partieel bestemmingsplan Welsum - Verlegging gasleiding CODE 20150003 / 20-03-15 GEMEENTE OLST-WIJHE 20150003 / 20-03-15 PARTIEEL

Nadere informatie

VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT

VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT VOORBEELD NWWI TAXATIERAPPORT Voorbeeldstraat 123 1000 AA BREDA Referentie aanvrager: BIJN3926897 Rapportnummer: W4089VP8743_4 Uitgebracht op: 10 oktober 2013 Uitgebracht door: BIJN Real Estate BV (www.taxatievergelijk.nl)

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Bijlage Datum: September 2010 Projectgegevens:

Nadere informatie

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht. Voorontwerp Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht 26 juli 2011 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Bestemmingsplan Landelijk gebied Sandelingen- Ambacht Inhoud: - - Regels - Verbeelding

Nadere informatie

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom

Toelichting. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Toelichting Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied omgeving Koperensteeg 20 in Wekerom Vormverandering bouwblok agrarisch bedrijf en toevoegen gebruiksmogelijkheid (groepsaccommodatie) Bestemmingsplan Agrarisch

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Mook, Groesbeekseweg 80. Inhoud Ca. 350 M³ Woonoppervlakte Ca. 60 M² Perceelgrootte 2.098 M²

Mook, Groesbeekseweg 80. Inhoud Ca. 350 M³ Woonoppervlakte Ca. 60 M² Perceelgrootte 2.098 M² Mook, Groesbeekseweg 80 Inhoud Ca. 350 M³ Woonoppervlakte Ca. 60 M² Perceelgrootte 2.098 M² Vraagprijs 127.500,-- k.k. Alert Makelaardij T: 0485 52 31 30 I: www.alertmakelaardij.nl Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

PATCH MANAGEMENT VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

PATCH MANAGEMENT VOOR GEMEENTEN. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) PATCH MANAGEMENT VOOR GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Patch Management voor gemeenten

Nadere informatie

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle Antennebeleid Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.1.1 Algemeen 4 1.1.2 Gemeente Goirle 6 1.2 Procedure 7 1.3 Leeswijzer 8 2. Achtergrond 9

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht AAder stadsadvies Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01 26 maart 2013 Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht Woonhuis dhr. R. Stout NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01

Nadere informatie

Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer CONCEPT ANTENNEBELEID 2013 december 2013 Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer Pagina 2 van 26 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 Doel beleid... 4 1.2 Procedure... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2 ACHTERGRONDINFORMATIE...

Nadere informatie

Gebiedsdossier. Ameland Buren. Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013. Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning

Gebiedsdossier. Ameland Buren. Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013. Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning Gebiedsdossier Ameland Buren Grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân 2013 Gebiedsdossier: een risico-inventarisatie van een drinkwaterwinning Ameland Buren Gebiedsdossier grondwaterbeschermingsgebieden

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018

Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018 Beleidsvisie externe veiligheid Gemeente Neder-Betuwe 2015 2018 Status Definitief rapport Datum 31 maart 2015 Documenttitel Beleidsvisie Externe Veiligheid Neder-Betuwe Verkorte documenttitel Status Definitief

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bolsward Kom

Bestemmingsplan Bolsward Kom 04-07-02 / 16-09-08 GEMEENTE BOLSWARD 04-07-02 / 16-09-08 BESTEMMINGSPLAN BOLSWARD KOM TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz DEEL A. ALGEMENE INFORMATIE 0. WAT IS EEN BESTEMMINGSPLAN? 0. 1. Wat regelt een bestemmingsplan?

Nadere informatie

Plasmolen, Rijksweg 146. Inhoud Ca. 445 M³ Woonoppervlakte Ca. 135 M² Perceelgrootte 1.210 M² Bouwjaar 1930

Plasmolen, Rijksweg 146. Inhoud Ca. 445 M³ Woonoppervlakte Ca. 135 M² Perceelgrootte 1.210 M² Bouwjaar 1930 Plasmolen, Rijksweg 146 Inhoud Ca. 445 M³ Woonoppervlakte Ca. 135 M² Perceelgrootte 1.210 M² Bouwjaar 1930 Bedrijfsruimte I 120 M² Bedrijfsruimte II 180 M² Totaal 300 M² Vraagprijs 390.000,-- k.k. Alert

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie