De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003"

Transcriptie

1 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref. Federatie van Scharnegoutum/ Loënga c.a., E.H.B.O., Ver. Chr. Onderwijs, peuterspeelplaats Hummeltsjeshonk, speeltuinverenigng Boartersnocht, Passage, Vrouwenvereniging Wees een Zegen, Jeugdraad, Ouderensoos, Rode Kruis, Stichting Doarpshûs Elim, Wurkgroep Tredde Wrâld, De Laatste Eer, Sportstichting, VV Scharnegoutum 70, Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren, Kaatsclub De Lytse Stuit, Volleybalferiening Swette Switters, Badmintonclub B.C.S. 76", Tennisclub De Skearne Tikkers, Jeu de bule feriening Krekt sa t rôlet, Biljartvereniging Scharnegoutum, De Lakenkrakers, Damclub De Stadige Strikers, Amnesty International, Fûgelwacht Skearnegoutum, Beter Bewegen voor Ouderen, Supportersclub, Shantykoor De Brûskoppen. Redaktie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6, Til W. Gaastra, Sjaerdawei 20, Oppenhuizen Til S. Plat, Zwettewei 46, Til G. Strikwerda-de Jong, Lange Achte 23, Til J. Van der Zwan, Molepaed 5, Til Typiste/lay-out: A. Sprik-Dijkstra, Molepaed 38, Til Meiwurkers: F. Bakker, J. Boorsma, H. Bosma, A. Flik, J. Spitse, F. Dijkstra, H. Boonstra Abonnementenadministratie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6 Advertenties: Idem Postgiro o.n.f. Doarpsomropper Bankrelaasje: Rabobank Bolsward Vergoedingen voor advertenties per jaar (11x): hele pagina 146,--, halve pagina 73,--, kwart pagina 36,50 en een derde pagina 50,--. Kopij kan aangeleverd worden op diskette. Graag met vermelding van naam en adres op diskette. Dit kan zowel in Word als WordPerfect. Ook via is het mogelijk copy aan te leveren: Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijk adres van de afzender worden niet in behandeling genomen. De redaktie behoudt zich altijd het recht voor de stukken in te korten. De nije omropper ferskynt op 25 oktober. De kopij moat binnen wêze op freed 17 oktober foar oere op Swettewei 46.

2 Oar jaske Fan minsken wurdt sein dat se geregeld wat oars oan strûpe moatte, altyd yn deselde klean rinne is net goed foar jo byldfoarming. Datselde kin sein wurde fan it omslach fan in doarpskrante, dat kin ek net jierren mei. Jo wolle wolris tsjin wat oars oansjen. Fjouwer jier hawwe wy foar de omslach gebrûk makke fan de moaie foto dy t Pieter Jan Atsma ienris foar ús makke hat. Derbinne lykwols mear goede fotograven yn Skearnegoutum, sjoch mar nei de útslach fan de fotowedstryd op Us doarpsfotograaf en webmaster Klaas Looper hat út de foto s dy t hy de lêste jierren yn ús doarp makke hat fiif útsocht fan werkenbere plakjes yn it doarp. Mei-elkoar foarmje dy no it nije gesicht fan de Doarpsomropper. It sil even wennen wêze, mar dat sil hurd gean yn in tiid mei in protte feroaringen om ús hinne. De redaksje hopet dat de ynhâld fan it doarpsblêd net feroaret. Sy kin dêr net allinnich foar soargje, mar hat, sa t it altyd west is, de help fan de doarpsbewenners en ferienings nedich. De advertinsjes kinne wy fansels net misse, sjoch dêrom ek nei de advertinsjesiden, der binne in pear nije advertearders bykommen. Foar it earst It moast der wol in kear fan komme: op snein yn Skearnegoutum in organisearre sportwedstryd. Dit barde op 7 septimber op de sportfjilden fan de Kromme Tille. It bestjoer fan keatsferiening De lytse Stuit krige it fersyk fan in oantal jonge leden in keatspartij op snein te hâlden. Troch wurk op sneon koenen sy noait meidwaan oan de partijen dy t trochgeans op sneon hâlden wurde. It bestjoer naam de fraach mei nei de ledegearkomste, wêr t de leden harren útsprekke koenen. Fierwei it grutste part fan de leden fûn dat sa n sneinspartij op e aginda komme moast, dan pas koe ek bliken dwaan of der yn Skearnegoutum genôch belangstelling foar keatserij op snein wie. No, der kamen tritich keatsers op de partij ôf; 80 prosint fan 2

3 de keatsers kaam út eigen doarp. De organisaasje wie tige ynnommen mei de opkomst en it ferrin fan de dei- de neisit wie ek noflik- en wol de keatsdei it oare jier wer hâlde. Fansels sil net eltsenien yn it doarp bliid wêze mei dizze ûntjouwing oangeande it belibjen fan de sneinsrêst, as we fan dat lêste noch sprekke kinne. Om rekken mei dy gefoelens te hâlden waard der middeis om ien oere begûn. Wy sille ûnder eagen sjen moatte dat der yn ús tiid feroaringen plakfine yn it tinken oer it ynfoljen fan de snein. Dy feroaringen binne net te kearen en wy sille as doarpsmienskip wenne moatte dêr mei om te gean. Yn oare doarpen hat dat net oars west. Men moat de tiden brûke sa t se binne. S.P. Er gebeurt van alles De kerk in Scharnegoutum laat door haar activiteiten zien dat ze midden in die veranderende dorpsgemeenschap wil staan. Als afsluiting van het dorpsfeest werd in de feesttent een oecumenische muziek- en zangdienst gehouden. In de loods van Schrale vond de start plaats van het kerkelijk winterwerk. Beide laagdrempelige diensten met ruime aandacht voor de kinderen. De activiteiten in het nieuwe seizoen staan vermeld in het programmaboekje Ontmoeting en gesprek. Naast de gebruikelijke groothuisbezoeken, gespreksgroepen en leerhuizen kunnen de jongeren van jaar zich opgeven voor o.a. dans, muziek of bijbels koken. Voor de oudere jongere is er keus uit filmavonden, een kloosterweekend, een reis naar Taizé of meedoen aan een gespreksgroep of aan een cursus mediteren. Ook ligt het in de bedoeling in het voorjaar van 2004 weer een musical op te voeren. Deze keer is gekozen voor een niet-bijbels onderwerp. Mensen van alle leeftijden kunnen er aan meewerken, ook zij die niet bij de kerk horen. In de zondagse vieringen wordt een grote interesse en openheid naar de dorpsgemeenschap getoond. Men wil kerk zijn in en voor het dorp. Ook de kerk is volop in beweging. Oud papier: zaterdag 4 oktober 3

4 Kulturele Ried Wymbritseradiel Freed 10 oktober. Programma maand oktober Iepening kultureel seizoen mei Brûzjend Wymbrits. Optredens fan in oantal muzikale talinten út ús eigen gemeente: - Janneke Brakels en Reinder Oldenburger - Piety van der Veer - Anna Hoekstra (saksofoan) - Anne Hoekstra (û.o. Sokssawat) - Hiske Landman Dizze solisten wurde begelied troch de muzykferiening Crescendo út Heech en in ad-hoc kombo, ek út de gemeente. Dit alles û.l.f. Meine Verbeek. Fanôf oere in optreden fan de Fryske topformaasje BRICQUEBEC Plak: m.f.s. It Heechhûs te Heech. Tagong 7,50 Begin oere. Woensdag 15 oktober Stichting Theatertent met "De Sterrenvechter" Wat kun je doen wanneer je wordt gepest? Of wanneer je gevoelens met je op de loop gaan? Als je rare kriebels in je buik krijgt en alleen nog maar naar de sterren wilt staren? Daan heeft het er maar moeilijk mee en ook zijn moeder maakt zich grote zorgen. Gelukkig weet Daans' opa raad; hij helpt hem met een fantastisch plan. Ze gaan de strijd aan met de stoerste jongen van de klas. Wie zal er gaan winnen? Plaats: dorpshuis Elim te Scharnegoutum. Toegang 3,-- (8-12 jaar) Aanvang uur. Tiisdei 28 oktober Tryater mei "Blessueretiid" Fiif minsken yn in romte. Ien ding ha se gemien: se binne âld, hiel âld. De wrâld dêr't se yn wend wiene te libjen, bestiet allinne noch yn har holle. De wrâld dêr't se no yn libje is foar har net te begripen. Se litte har de kop net gek meitsje. Ek al wurdt it iten brocht yn kartonnen doaskes, 4

5 giet it ljocht op de raarste mominten út en komt der ynienen in dweiltrochwiete ûnbekende del. Yn novimber 2002 ha skriuwer Jeroen van den Berg en regisseur Ivar van Urk mei de akteurs fan Tryater wurke oan it projekt 'oer âlder wurden'. Nei in moanne fan skriuwen en repetearjen ha se it foarridige resultaat oan it publyk sjen litten. It waarden ynspirearjende jûnen. De reaksjes fan sawol it publyk as de spilers sels wiene nijsgjirrich. En op grûn fan dizze reaksjes is der besluten om it resultaat fan dizze jûn te bewurkjen ta in folsleine foarstelling. Spilers: Jan Arendz, Marijke Geertsma, Aly Bruinsma, Romke Toering en Nynke Borgman. Plak: It Mienskipshûs te Drylts. Tagong 10,-- (normaal) 9,45 (freonen/pas 65/CJP); 5,-- (CKV). Begjin oere. Medicijnman in Poerwakarta (IX) De komende tijd publiceren wij een serie artikelen van de hand van Tsjitse Santema. De artikelen gaan over zijn diensttijd als geneeskundig soldaat in Nederlands-Indië gedurende de jaren De stukken verschenen eerder in het veteranenblad van de Indië-gangers De grijze Poerwakartaan. Poerwakarta is de naam van de plaats waar soldaat Santema langdurig gelegerd was. Als laatste doelgroep komt de levende have aan bod. Op zekere dag werd ik aangesproken door een militair van 3 I.B.W. Hij zei: "Santema kom eens mee, een kennis van mij heeft dichtbij een paar koeien in een open stal staan. Jij bent boer, dus jij moet het weten". Helaas wist ik het niet. Een koe had namelijk een reuze gezwel, zo groot als twee vuisten, aan de bovenkant van de staart hangen. Ik heb mijn collega-agrariër maar verwezen naar een dierenarts, die ergens in de omgeving woonde. Ook eigenaars van honden kwamen met hun viervoeter om raad. Gewoonlijk was het probleem vlug opgelost. Zo kwam eens een schrijver van het stafbureau bij mij met zijn hond. Wat was het geval? Het dier was door een kogel getroffen. Dit scheen de hond niet veel te deren want hij of zij rende er lustig op los. Bij inspectie door mij bleek dat de kogel de hond licht geraakt had. Het projectiel had zich een weg gebaand, zonder ern- 5

6 stig letsel toe te brengen, tussen de huid en de rugwervel. Twee kleine gaatjes waren zichtbaar. Een waar de kogel ingetreden was en één waar dit stukje metaal het slachtoffer verlaten had. Deze wondjes behandeld met sulfapoeder, waarvan ik de eigenaar van de hond wat meegaf om de behandeling een paar keer te herhalen. De genezing verliep vlot. Eens liet iemand van een semi-militaire dienst een brief bezorgen, die als volgt luidde: Poerwakarta Geachte heer Santema, Hiermede kom ik U beleefd vragen of U zo goed wil zijn mij te helpen, ik stuur U een jongen, om deze brief aan U te overhandigen, en geef ik U een lamp, 100 watt., 't is wel niet nieuw maar U kunt ze nog lang gebruiken, indien 't kapot is zal ik U er een ander voor geven, maar spreek er als U blieft met niemand over. Ik wou van U een middel vragen, mijn hond (klein) is eergisteren overreden, en heeft een ruggegraat gebroken. Dat zei de dierenarts, het beste is om de hond met een stuk brandhout kapot te slaan, want hij lijdt er onder hij moet toch eens dood, en ik heb de lef niet om de hond kapot te slaan, en daarom vraag ik U een middel, zoals U weet of liever gezegd in mijn brief opmaak moet die hond veel lijden, en daarom maar een eind aangemaakt. Bij voorbaat mijn vriendelijke dank. Een lamp van 100 Watt was bij ons een zeer begerenswaardig artikel. Op dit aanbod ben ik echter niet ingegaan. Ten eerste omdat ik het gevraagde niet in voorraad had en ten tweede, gesteld dat ik het wel had, de schrijver van deze brief had het gif wel door zijn schoonmoeder kunnen laten consumeren. Terzijde, onze stroomvoorziening was helaas niet altijd optimaal. In mijn verblijf ontbraken lichtschakelaars en contactdozen. Wel bungelden vanaf het plafond een paar antieke stroomdraden naar beneden. Om het licht te laten branden moest ik 's avonds, staande op een stoel, de uiteinden van de draden 110 Volt in elkaar haken. 6

7 Poerwakarta kende een radiodistributiesysteem voor en door militairen georganiseerd. Er was een heuse studio, die zwaar gecapitonneerd was om het geluid te dempen. Echte radio's waren er bijna niet. Ook simpele luidsprekers waren roofgoed. Ik wist dit op te lossen door een koptelefoon, die ik ooit tot de mijne had gemaakt, in een biscuitblik te stoppen, zodat het geluid iets versterkt werd. Zo kon ik de uitzendingen van radio Poerwakarta volgen. De Verbinding had bij mij de draden van het radiodistributiesysteem aangelegd. Om het biscuitblik iets op te fleuren had ik op de voorkant een poster van de toen bekende Ingrid Bergman geplakt. Een van onze koks was er na veel moeite in geslaagd zich te Batavia een radio aan te schaffen. Dit uitje kwam hem op zeven dagen "licht" te staan, opgelegd door de commandant, omdat deze kok zonder toestemming een paar dagen vrijaf had genomen. Tsj. Santema Klaverjasvrienden en -vriendinnen. Het is bijna al zo ver, we beginnen weer in de kantine met een nieuwe kompetitie. De eerste avond is vrijdag 26 sept met een maatklaverjasavond, u zoekt een perfecte maat uit en gaat deze avond gewoon gezellig klaverjassen. Deze avond geldt ook direct voor de kompetitie, waar fantastische prijzen zijn te winnen. De eerste prijs is een enorme wisselbeker, plus een levensmiddelenpakket t.w.v..50,00. De tweede prijs is een levensmiddelenpakket t.w.v..30,00 en de derde prijs een pakket t.w.v. 20,00 en nog zeven rollade s, dus totaal 10 prijzen in de kompetitie. Natuurlijk zijn er elke avond vlees of kaas prijzen te winnen. Onze sponsors zijn: Woning en Tuinaanleg Fred Dijkstra. Autoschade Van Kalsbeek. Schildersbedrijf Romke Leijenaar. Supporters club. We hebben 7 kompetitieavonden, de punten worden bijelkaar opgeteld en er wordt niets afgetrokken. Ook kunt u gerust een avond missen, u krijgt dan het gemiddelde van die avond. 7

8 De data zijn: vrijdag 26 sept. Maatklaverjassen ook kompetitie. vrijdag 24 okt. Kompetitie. vrijdag 28 nov. Kompetitie. Zaterdagmiddag 20 dec.om uur Maatklaverjassen Kompetitie. vrijdag 30 jan. Kompetitie. vrijdag 20 febr. Maatklaverjassen Kompetitie. vrijdag 19maart Kompetitie vrijdag 9 april Maatklaverjassen tevens slotavond met prijsuitreiking. Alle avonden beginnen om uur en het is in de Kromme Tille. De kosten zijn 3,00 en, voor leden van de supportersclub 2,50 per avond. KOMT ALLEN maar VOL is VOL Hartelijke groeten commissie : Ricus Grondsma en Theo Boorsma. Tel Tel Nieuws van de Oranjevereniging Zo na de feesten wordt er natuurlijk met diverse commissies geëvalueerd, dit doen wij om de feesten in de toekomst voor wat betreft het niveau en organisatie naar u toe beter te doen laten slagen. Eerdaags zijn de captain s en de optochtcommissie bij ons te gast. In het dorp heeft men het over een andere opzet v.w.b de dorpsfeesten, natuurlijk hebben wij als bestuur hier een luisterend oor voor, misschien dat uit eerder genoemde evaluatie-gesprekken het een en ander naar voren komt. Wat wij natuurlijk nog veel liever hebben is dat u/jullie dit ons zelf gaat komen vertellen op de ledenvergadering. Over de ledenvergadering gesproken, deze zal zo medio februari 2004 plaatsvinden, en wij kunnen alvast wel verklappen dat dit gepaard zal gaan met een feest(je). Waar je rondom de dorpsfeesten absoluut niet zonder kan zijn sponsoren, deze mensen/bedrijven hebben ons geweldig gesteund waarvoor 8

9 onze dank. Zonder iemand te kort willen doen willen wij toch onze plaatselijke grootgrutter bedanken voor het beschikbaar stellen van enige prijzen en frisdrank. (bedankt Poeisz).!!!!!!!!!!!!!!!! Zo nu we het over prijzen hebben, wel wij als bestuur hebben nog enige prijzen te vergeven, namelijk die van de ballonnenwedstrijd. In de volgende editie van de doarpsomropper zullen de prijswinnaars worden vermeld, wij doen dit niet eerder omdat er tot op heden nog steeds kaartjes retour komen. En dat is helemaal niet zo raar want beste kinderen de ballonnen zijn o.a helemaal in het voormalige Oost Duitsland terecht gekomen. Op dit moment zijn er al zo n 25 kaartjes retour gekomen, dus we houden het nog even spannend. Hebt U problemen met kapotte ritsen in jassen of broeken? Of het korter maken van kledingstuk ken, breng het dan bij Lienke. Lienke Groeneveld Fleardyk 50.Tel Sutelaksje 2003 De sutelaksje fan de Stichting It Fryske Boek is fan t hjerst fan 29 augustus oant en mei 11 oktober. In hiel soad frijwilligers geane dan wer mei kroaden fol Fryske boeken by de doarren lâns yn de hiele provinsje. Op freed 3 oktober fan o/m oere kinne jim ús ferwachtsje yn Skearnegoutum en Loaiingea. It doel is om op dy dei sa folle mooglik minsken te berikken. Wy hawwe dan fansels wol ferlet fan sutel(st)ers. Wolle jo meidwaan? Jou jo dan, leafst sa gau mooglik, op by kontaktpersoan Lolkje ten Cate-Mollema. Foarôfgeand oan de sutelaksje wurdt in tal kulturele jûnen organisearre. Wy wolle jo graach útnoegje foar de kulturele jûn dy t wy yn jo regio hâlde. Der folget noch berjocht oer wannear t krekt wêze sil. De jûnen 9

10 wurde wikseljend lieden troch Gryt van Duinen, Meinou Piebenga of Mindert Wijnstra. Neist ynformaasje oer it ferrin fan de aksje komt in skriuwer oan it wurd. Tusken de ferskate programûnderdielen troch binne der optredens fan de iene kear Eddy Dykstra en de oare kear Gurbe Douwstra. Foar in dei/moarn/middei/jûn suteljen biede wy jo graach de Fryske Skriuwerskalinder oan. Wy hoopje dat de sutelaksje yn Skearnegoutum en Loaiingea in slagge dei wurdt. Wa t syn eigen taal fersmyt Rekket syn djipste wêzen kwyt Lolkje ten Cate-Mollema De bibliobus Dinsdagmorgen halfnegen, op het speelplein van op e Hichte is de rust zojuist teruggekeerd. Dan komt een lange groene bus De Terp oprijden. De zijkanten van de bus zijn versierd met prachtige kindertekeningen. Het is de bibliobus. Elke week staat hij dinsdags van uur achter de school. Het uiterlijk van de bus nodigt uit om naar binnen te gaan. De kinderen van groep een staan dan ook te popelen. Sommige kleintjes zijn vergezeld van hun moeder, omdat het de eerste keer is; op zoek naar een mooi kijk- of plaatjesboek met afbeeldingen van vooral dieren. Ook voorleesboeken zijn bij deze groep erg geliefd. De oudere kinderen gaan zelfstandig op zoek naar een mooi leesboek. Natuurlijk zijn er al heel wat boeken uitgeleend, maar er is nog voldoende keus in de schappen, waarop de rubrieken duidelijk en overzichtelijk staan aangegeven. De meisjes zijn vooral op zoek naar boeken over dieren, vooral de pony scoort hoog. Jongens zijn vaker op zoek naar informatie over sport, natuur of vliegtuigen. Informatieboeken zijn ook erg geschikt voor het houden van een spreekbeurt of het schrijven van een werkstuk Voor de liefhebber is er een kleine schap met CD-roms. Het lenen bij de bibliobus is gratis tot 16 jaar. Je moet wel lid worden, dan krijg je een pasje en mag je iedere keer vijf boeken uitzoeken die je 10

11 drie weken mag houden. Als een boek dat je graag wilt lezen uitgeleend is, kun je dat bestellen. Hoewel de bus onder schooltijd achter de school staat, kunnen ook volwassen lezers er terecht. De meer mobiele lezer zal zijn boeken uit de bibliotheek van Sneek halen, maar een twintigtal lezers is lid van de bibliobus. Met de kleine tweehonderd jeugdleden is dat aantal de laatste jaren vrij stabiel volgens bibliotheekmedewerkster Gonnie van Gelderen. Vooral vaste statijden op een vaste plaats is daarbij belangrijk. Verandering in tijden en plaats is funest voor een stabiel ledenbestand. In heel Wymbritseradiel heeft de bus 1600 leden, waarvan 380 volwassenen en 1220 jeugdleden. De bus komt in 19 van de 27 dorpen van Wymbritseradiel. In totaal rijden er zes bussen in Friesland, maar het zijn er wel 13 geweest, zegt Van Gelderen. Er moest op deze vrij dure voorziening gesnoeid worden; door een efficiëntere route-indeling, kortere statijden en het schrappen van dorpen is dit gelukt. Ook nu staat het bibliotheekwerk in Friesland onder druk. Vooral het Friese platteland zou de dupe van een eventuele inkrimping kunnen worden. De bibliobus vormt immers een goed antwoord op de vraag naar ondersteuning op het gebied van taalontwikkeling en leesbevordering met name voor de jeugd tot 12 jaar. Deze ondersteuning geldt dan ook als speerpunt in het bibliotheekbeleid in de provincie. En bovendien: als je leest ben je nooit alleen. S.P. Romte De gemeenteraad van Sneek steunt het protest van de burgemeesters van de vier grote steden tegen het beperkte generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers, las ik in het Sneeker Nieuwsblad van 18 september. Ik hoop dat de gemeenteraad van Wymbritseradiel het voorbeeld van haar buurman gaat volgen. Van een gemeente die zich graag presenteert met de slogan: Wymbritseradiel jout romte! Wolkom! mag niet anders verwacht worden. S.P. 11

12 Gevraagd: sportieve dames. Hierbij een oproep aan alle sportieve dames van Scharnegoutum e.o. Mag je graag volleyballen, in een ontspannen, recreatieve sfeer, neem dan eens een kijkje bij ons. We trainen iedere donderdagavond in Wardy, de sportzaal van tot uur. De training wordt verzorgd door Marijke v.d. Goot. Dit geschiedt allemaal in een ontspannen sfeer, met gevarieerde oefening, maar natuurlijk spelen we ook. Ook is het mogelijk om mee te doen aan de recreatiecompetitie op vrijdagavond, in de (meestal) C-Kan hal te Sneek. Dit is dus niet verplicht! We spelen als team wel mee in de competitie. Wil je verder nog iets weten, neem dan contact op met Marijke v.d. Goot tel of Geeske Plantinga tel.: Hopelijk tot ziens. N.B. Wij vallen onder de volleybalvereniging De Swette Switters. Graag uw aandacht: Mensen van bouwjaar 1959!? Is het bouwjaar 1959 ook jouw geboortejaar? Dan is dit bericht voor jou bestemd. Onderstaande personen leek het wel eens leuk om een avondje te organiseren alleen voor 1959 ers. Gewoon, een gezellig samenzijn, omdat we onwillekeurig dezelfde dingen hebben meegemaakt. Te denken valt aan het wereldgebeuren, mode, trends, muziek e.d. Ook kun je mogelijk iets meenemen waaraan je goede herinneringen hebt en met de andere 1959 ers wilt delen (herkenning van anderen kunnen weer leuke gesprekken uit ontstaan ). Lijkt het jou ook leuk, of heb je op-/of aanmerkingen, ideeën e.d. schroom dan niet en neem kontakt met ons op, zodat we verder kunnen met het organiseren. Een mogelijke 1959-avond zou kunnen zijn: vrijdag 7 november a.s. We zijn zeer benieuwd naar jullie reacties. 12

13 Zegt het voort! Groetjes van Egbert Kroondijk, tel Irene Scholte, tel Geeske Plantinga, tel septimber Tige tank en jitris tige tank foar de moaie dei dy jim my op 10 septimber besoarge ha. Ik haw, hoewol 97 jier, genietsje mocht fan de spontane belangstelling. Ik haw der in dei, om net te ferjitten, fan oerhalden. En dan tink ik b.n. oan it sjongkoar Martens Cantorij. Mei it doarp en it koar ienriedich meielkoar op arbeidzje, is myn winsk. Anna Heeringa CMV Excelsior viert 80 jarig bestaan! Zaterdag 22 november 2003 geeft de Christelijke Muziekvereniging Excelsior een daverend concert in samenwerking met de bekende Friese band Sebeare uit Easterein. Het belooft een leuke avond te worden met een zeer afwisselend programma. Dus houd die avond vrij en let op verdere aankondigingen in het volgende nummer van de doarpsomropper. Jeu de Boules Eind september, dan ga je al weer eens denken aan kortere dagen, wind en regen. Want dat hoort daar bij. Tot nu toe hadden we echter geen klagen, want de zomer was niet kapot te krijgen. We hebben het gemerkt, wat was het soms heet daar achter de sportkantine, voor velen soms te warm. En de ploeg was dan op sommige middagen ook flink uitgedund. Maar niet klagen en hopen op meer van die dagen. We hadden een goed en leuk seizoen en op 1 oktober is het al weer de laatste spel- 13

14 middag, die een beetje feestelijk is opgezet en daar hoort natuurlijk ook de prijsuitreiking bij. Minibowlspel Op 8 oktober starten we in Elim met het winterspel. Om de veertien dagen komen we daar op woensdagmiddag bij elkaar met 22 personen en laten de ballen rollen. Momenteel hebben we 22 leden, daar moeten eigenlijk (wil het mooi zijn) nog een paar bij. En voor een dorp als Scharnegoutum, met zoveel mensen boven de 50 jaar, moet dat toch mogelijk zijn. Ook jongeren mogen gerust mee doen. Om uur worden we verwacht en begint de loting. We hopen tot kijk. Voor informatie telefoon : Het bestuur Programma Passage afd. Scharnegoutum Ons programma t/m december ziet er als volgt uit: 23 oktober: komt notairs mr. J.J. Dijkstra uit Sneek ons vertellen over Het nieuwe erfrecht. 20 november: op deze avond komt het leven van de Deense theoloog Kaj Munk aan de orde. Mevr. T. Boomsma uit Lemmer is deze avond onze gast. 18 december: houden we onze kerstviering gezamenlijk met de her vormde vrouwengroep Wees een zegen. Deze avond wordt dit jaar door de Herv. Vrouwengroep verzorgd. Als u belangstelling voor een van deze avonden heeft dan bent u van harte welkom. We beginnen om uur in dorpshuis Elim. Het bestuur. 14

15 Expositie Annie Boskma in Elim. Vanaf 20 september kunt u de aquarellen van Annie Boskma (voorheen de pôlle, nu wonende in Sneek) bezichtigen in dorpshuis Elim. Annie haar nieuwste werken hangen dan weer in verschillende zalen. Onlangs heeft zij de 7 de prijs gewonnen met haar aquarel zicht op Lytse Wierum in Waterpalet te Grou. Wij zijn erg blij en ingenomen dat Annie Boskma haar werk belangeloos in Elim tentoonstelt. Henk en Roely Westerhof Computers en internet in Elim! In het kader van het project computerfaciliteiten in wijk- en dorpsgebouwen van de gemeente Sneek en project Welzijn op locatie van de gemeente Wymbritseradeel kunnen de Scharnegoutumers vanaf november 2003 gebruik maken van een tweetal computers (incl. printer en scanner) met internetaansluiting in Elim. De bedoeling van het project is om zoveel mogelijk Scharnegoutumers, dus ook degenen die zelf geen computer/internet hebben, kennis te laten maken met een computer/internet. Wanneer u nog niet vertrouwd bent met een computer en/of internet is er een mogelijkheid voor het volgen van een computercursus. Er worden een tweetal cursussen georganiseerd nl.: * Cursus Hoe werkt de computer (5 lessen) * Cursus internet/ (2 lessen) De cursussen worden in Elim gegeven en per cursus maximaal 10 deelnemers. Van de cursisten wordt een eigen bijdrage gevraagd van: 20,- voor een cursus van 5 lessen en 10,- voor een cursus van 2 lessen. Doelgroep: inwoners vanaf 20 jaar. De start van de cursussen is tweede helft oktober/begin november en worden gegeven door het Friesland College. In overleg met de cursisten 15

16 wordt een nadere afspraak gemaakt over het tijdstip (overdag of avond) waarop de lessen worden gegeven. Voor nadere informatie en opgave(voor 15 oktober) kunt terecht bij: Jouke van Schepen Fleardyk 25 tel Sietse Holtrop Alddyk 29 tel Krite Nijs Sa, de simmer rint tsjin t ein. We hawwe nog in pear skitterende, waarme neisimmerdagen. En dat is tige noflik!! En de simmer wie al sa lang, sa waarm en sa moai. Mar it kulturele seizoen giet ek wer oan. Ek dit jier ha we wer hiel wat op it programma stean. Meikoarten komme we bij jo lâns om de kontribúsje op te heljen. Op 4 oktober giet it spektakel yn ELIM wer oan. De bernekriich, wêr t in oantal bern alwer nei útsjogge. It is altiid in grut feest wat de bern op de planken presentearje. Dus de bern kinne harren wol wer massaal opjaan en noegje dan de pakes en beppes, omkes en tantes en net te ferjitten de broerkes en suskes allegear mar út. Meitsje we mei ús allen der wer in grut feest fan. Yn novimber komme we sa as gewoanlik wer mei de hearlike spekulaaskoeken bij jo lâns. Op 23 en 24 jannewaris komt ús toanielploech wer mei in skitterend stik op e planken, dit jier sil t in blijspul wêze. De spilers binne al wer entûsjast oan it repetearjen. Neiere berjochten komme mei de tiid noch wol. Foar dit seizoen hawwe we betocht om in kulturele jûn te organisearjen. Dit sil oangean op 19 maart. It doel fan dizze jûn is om jo artistike kunsten sjen te litten. it makket net út wat jo dwaan wolle. As jo wat goed sjonge kinne of in stik playback, it mei ek in stikje toaniel wêze. Allinnich of mei in ploegje, as it mar gesellich wurdt. Ek komt hjir mei de tiid wol neier berjocht oer!! 16

17 De ledegearkomste sil wêze op 17 maaie, dus dat kinne jo no wol opskriuwe yn jo agenda, dan ferjitte jo dat net. Miskien komme der dan ek wat meer leden op de gearkomste. t Soe moai wêze!! En ta beslút, op 2 july it bernetoaniel. Dat is toaniel foar de bern fan groep acht. Mar dat is noch in hiel ein foarút. Sa is it earst wol genôch. Der is wer fan alles te belibjen, jo kinne sa wol wer in jûn der op út. Kom allegear gesellich nei Elim. Oant safier wat de krite oanbelanget. Ook voor 2004 wordt er weer een magazine van de gemeente Wymbrits uitgegeven. Daarin hoort natuurlijk ook een lijst met alle evenementen en activiteiten die door de verschillende dorpen georganiseerd worden. Wordt er bij u een dorpsfeest, koninginnedag, expositie, damtoenooi, enz. georganiseerd, hoe kleinschalig het ook is, geef het aan ons door. Niet alleen wat nu al bekend is, maar ook als u later iets organiseert. Wij houden namelijk op onze internetsite: alle activiteiten bij. Wij verzoeken u vriendelijk deze data voor 15 oktober 2003 aan ons door te geven. Tel Nieuws dorpsbelangen Scharnegoutum-Loënga Voortgang project Welzijn op locatie gemeente Wymbritseradiel Het is al weer enige tijd geleden dat wij u hebben geïnformeerd over de voortgang van het project Welzijn op locatie van de gemeente Wymbritseradiel. Zoals bekend is Scharnegoutum één van de drie deelnemende dorpen aan dit project. In het kader van dit project is een toekomstvisie Scharnegoutum opgesteld. Begin mei heeft de gemeente haar eerste officiële reactie gegeven op deze toekomstvisie. Deze reactie is in 17

18 mei jl besproken binnen de begeleidingsgroep zoals die was ingesteld door het bestuur van dorpsbelangen. Genoemde begeleidingsgroep heeft vervolgens haar mening ten aanzien van de reactie van de gemeente op de toekomstvisie voorgelegd aan het bestuur van dorpsbelangen. Een en ander is ondertussen besproken in het bestuur en heeft geleid tot de volgende reactie richting gemeente. -Multifunctionele mogelijkheden dorpshuis Na overleg met onder andere het stichtingsbestuur van dorpshuis Elim is geconcludeerd dat deze partijen de mening delen dat er op korte termijn een onderzoek moet komen voor verbreding van de bestaande functie van dorpshuis Elim. De gemeente heeft aangegeven dat een dergelijk onderzoek binnen vijf jaar zou kunnen plaatsvinden, maar dit duurt naar de mening van dorpsbelang veel te lang. Genoemd onderzoek moet naar onze mening worden uitgevoerd door Doarp en Bedriuw in samenwerking met het FLD. Het bestuur zal deze wens op korte termijn bij de gemeente aankaarten. -Open zone tussen Scharnegoutum en Sneek Toegezegd was dat dorpsbelangen voor de zomer nader geïnformeerd zou worden over de gezamenlijke structuurvisie van de gemeente Sneek en Wymbritseradiel. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. Als bestuur achten wij het van groot belang optimaal betrokken te worden en blijven bij de verdere plannen ten aanzien van de inrichting van het gebied tussen Sneek en Scharnegoutum. Dit mede in relatie met de plannen voor de Middelseeroute. Wij staan op het standpunt dat er in dezen geen besluiten kunnen worden genomen zonder inspraak vanuit het dorp. Tevens zijn wij van mening dat de standpunten van het dorp, zoals verwoord in de toekomstvisie, ten aanzien van de inrichting van de open zone zwaar mee moeten wegen in de verdere besluitvorming. -Woningbouw voor starters en ouderen Wij zijn van mening dat er op korte termijn overleg moeten komen tussen de gemeente, woningbouwvereniging en het bestuur van dorpsbelangen. Dit om een optimaal beeld te krijgen van de diverse mogelijkheden ten aanzien van de woningbouw in de tweede fase van het bestemmingsplan. Van onze kant zullen wij de woningbouwvereniging ook benaderen 18

19 met dit verzoek. Dit laatste mede omdat er momenteel een woningbouwbehoefte onderzoek plaats vindt in Friesland. De resultaten hiervan zullen moeten worden meegenomen in verder overleg, heeft de gemeente te kennen gegeven. -Recreatieve voorzieningen De gemeente is van mening dat het project Middelseeroute een stimulans kan geven voor recreatieve mogelijkheden. Voor wat betreft het realiseren van nieuwe recreatieve voorzieningen acht het bestuur van dorpsbelang het van groot belang dat mogelijkheden worden benut. Dit in combinatie met de inrichting van de open zone tussen Sneek en Scharnegoutum en de functie van een multifunctioneel dorpshuis. Voorkomen moet worden dat subsidiemogelijkheden voor projecten in dit geheel gemist worden door te trage besluitvorming. Hierbij moet met name gedacht worden aan de mogelijkheden voor plattelandsprojecten in Zuidwest Fryslân. Met het projectenbureau van de provincie Fryslân hebben wij hierover al overleg gevoerd. Wij zijn van mening dat in dit kader er voor de gemeente ook (financiële) mogelijkheden liggen voor realisatie van plannen binnen dit geheel. -Verkeersveiligheid Het bestuur van dorpsbelangen is van mening dat de verkeersveiligheid in het dorp een punt van belang is. Dit in tegenstelling met de visie van de gemeente in dezen. Wij staan op het standpunt dat de huidige verkeersveiligheid beter in beeld moeten worden gebracht. Dit kan worden uitgevoerd door een aantal vrijwilligers uit ons dorp in samenwerking met 3 VO en overleg met de gemeente. -Groenvoorziening Dorpsbelangen is van mening dat binnen het dorp twee maal per jaar het snoeiafval centraal kan worden ingeleverd. Verder zijn wij van mening dat de openingstijden van het stort in Heeg verruimd zouden moeten worden. -Communicatie met de gemeente De kwaliteit van het communiceren met de gemeente verdient blijvend aandacht. Het jaarlijks overleg met de gemeente zoals dat tot nu toe werd gehouden is achterhaald. Naar de mening van dorpsbelangen lopen de communicatielijnen binnen de gemeente ook niet parallel en is de 19

20 communicatie met het dorp niet altijd optimaal. Het bestuur wil hierover met de gemeente betere afspraken maken. Het lijkt het bestuur van dorpsbelangen gewenst dat er binnen afzienbare tijd een evaluatie komt van het project Welzijn op locatie. Wij hebben de gemeente verzocht hiervoor met een initiatief te komen Voortgang plannen brug De aanbestedingen voor de uitvoering van de nieuwe brug, herinrichting Zwettewei, aanleg rotonde provinciale weg en doortrekking van de weg Hegewier is vastgesteld op 12 november Oorspronkelijk lag het in de planning dat deze aanbestedingen eind augustus al zouden plaatsvinden. Er is dus een vertraging opgetreden van 2,5 maand. Een en ander betekent dat met de uitvoering van deze projecten op z n vroegst kan worden gestart in de tweede helft van november. Himmeldei en intocht Sinterklaas Op vrijdagmiddag 11 oktober a.s organiseert dorpsbelang samen met de basisschool weer de jaarlijkse himmeldei De verwachting is dat na deze actie ons dorp er weer een stuk schoner bij zal liggen. Alvast om te noteren: Zaterdagmiddag 22 november intocht Sinterklaas in Scharnegoutum Bestuur dorpsbelangen Scharnegoutum-Loënga Maandag 10 november Dag van de Mantelzorg. Zes jaar geleden is het begonnen en het groeide uit tot een gebeurtenis die door steeds meer mensen wordt gewaardeerd: de Dag van de Mantelzorg. 365 dagen per jaar staan overal in Friesland mantelzorgers klaar om zorg te bieden aan vrienden, buren, gezins- of familieleden die door ziekte, een handicap of ouderdom deze zorg hard nodig hebben Mantelzorgers in Fryslân zijn gemiddeld 18 uur per week op deze manier in touw. Zij zijn op deze wijze in beweging om zorg te bieden, en zijn hiermee vaak van onschatbare waarde voor mensen uit hun omgeving. 20

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 34 ste jiergong nûmer 1 septimber 2002 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje-feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

Agenda: Februari. Maart

Agenda: Februari. Maart CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 8 jaargang 2016-2017 Agenda: Februari 16 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016

Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Nieuwsbrief nr.20 9 juni 2016 Vanuit de directie Gevonden voorwerpen In de ruimte naast de voordeur staat een bak met gevonden voorwerpen. In deze bak liggen jassen, shirtjes, broodtrommels, bekers etc.

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a.

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Nieuwskraker nr. 16, 10 april 2015 Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Wat komen gaat Agenda 13 t/m 24 april: Entreetoets groep 7 Ook deze week: gesprekken met ouders van leerlingen

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!!

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!! Pagina 1 NIEUWSBRIEF NO. 1 OBS DE BOUWSTEEN SCHOOLJAAR 2015 2016 0597-331570 11 SEPTEMBER 2015 Agenda september: Vooruitblik oktober: 13 okt. Oud papier lopen 14 okt. Nieuwsbrief 2 5-16 okt. Schoolbreed

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors:

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors: Uitnodiging Januari 2012 Even bijpraten Met de allerbeste wensen voor 2012 openen we de tweede officiële nieuwsbrief van SDO Tafeltennis. Deze bevat al veel meer informatie dan de eerste. Alle begin is

Nadere informatie

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Agenda: oktober/november UITDAGEND ONDERWIJS MET EEN STERKE BASIS maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag oktober 19 Start herfstvakantie 12

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij FlexFlits 02 juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij 02-07 Senn Aarts gr. 1-2b 6 jaar 04-07 Marc Vliegenberg gr. 6 10 jaar 07-07 Thijs Manders gr. 4 8 jaar 09-07 Naomi

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen:

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen: BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG KERKRADE Postbus 2001, 6460 CA Kerkrade, telefoon 045-5453704 Directeur: Dhr. R. Könings Hoofdlocatie: Akkerheide 19, 6463 DC Kerkrade Dislocatie: Vincent van Goghplein 1 6464

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Afgelopen donderdag kreeg u een extra nieuwsbrief over de formatie van het komend schooljaar

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 1 septimber 2003

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 1 septimber 2003 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 1 septimber 2003 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek ASJEMENOU Foto s U kunt foto s van de opening van de Kinderboekenweek, het voorlezen door groep 8 bij de kleuters en de 1e opa en oma middag, vinden op onze website in het album Kinderboekenweek. Kinderboekenweek

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1 Careyn, editie De Vloot, nummer februari 2016 Beste bewoners en meelezers, De 1 e maand van het jaar zit er al weer bijna op. Wind, regen, een paar graden onder 0 en een enkele sneeuwvlok heb ik al voorbij

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

H. Pollemastrjitte RT Nijland Vertrouwen in de kracht van het kind

H. Pollemastrjitte RT Nijland Vertrouwen in de kracht van het kind Christelijke Basisschool De Earste Trimen earstetrimen@palludara.nl H. Pollemastrjitte 2 8771 RT Nijland www.earstetrimen.nl 0515 569678 Schoolmotto: Vertrouwen in de kracht van het kind 9 mei 2016 Tweewekelijkse

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar?

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar? Animatie Hallo allemaal! Mijn naam is Lukkie en ik ben de Leeuw van Speelstad Oranje. Behalve de super attracties en de spectaculaire parkshows heb ik samen met mijn vrienden van het animatieteam een leuk

Nadere informatie

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3 2 oktober 2013 Jaargang 05 Nieuws 3 Infobrief Bij deze Nieuws treft u een infobrief van de groep(en) van w kind(eren) aan. In deze infobrief staan de belangrijkste zaken die het komende schooljaar spelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Groep 3. Juni 2015. Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F

Groep 3. Juni 2015. Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F Juni 2015 Thema s groep 1-2 Er op uit Vaderdag Zomer (Schatkist) Letters groep 1/2 Week 23 u Week 24 z Week 26 F Groep 3 Nog 6 weken en dan is het alweer zomervakantie. De tijd vliegt voorbij! De komende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 6 september 2017

Nieuwsbrief 1 6 september 2017 Nieuwsbrief 1 6 september 2017 Beste kinderen en ouders, De vakantie zit er al weer op en we zijn vorige week gestart met weer een nieuw schooljaar. We zijn op een hele fijne, rustige manier begonnen.

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 4 desimber 2006

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 4 desimber 2006 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 4 desimber 2006 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 33 ste jiergong nûmer 11 july/augustus2002

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 33 ste jiergong nûmer 11 july/augustus2002 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 33 ste jiergong nûmer 11 july/augustus2002 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranjeferiening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

't S c h a k e l t j e 9 mei 2017 no. 430 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK

't S c h a k e l t j e 9 mei 2017 no. 430 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK Van de schoolleider 't S c h a k e l t j e 9 mei 2017 no. 430 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK - Vanmorgen is de schoolfotograaf weer langs geweest en heeft iedereen op de foto gezet. Hij doet het op

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51

Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51 Weekbrief 18 december 2015 Nr. 51 De laatste nieuwsbrief van dit jaar. Altijd weer zo n moment van even terug kijken. Zeker de afgelopen decembermaand met alle activiteiten. We kunnen terugkijken op een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

AGENDA RAPPORTGESPREKKEN 25 JUNI ALGEMENE LEDEN VERGADERING 27 JUNI VELE HANDEN MAKEN. INTERNE VERHUIZING DONDERDAG 4 JULI

AGENDA RAPPORTGESPREKKEN 25 JUNI ALGEMENE LEDEN VERGADERING 27 JUNI VELE HANDEN MAKEN. INTERNE VERHUIZING DONDERDAG 4 JULI Donderdag 13 juni 2013 week 24 AGENDA - Vrijdag 21 juni laatste rapport mee - Dinsdag 25 juni Rapportgesprekken - Donderdag 27 juni Algemene Ledenvergadering - Maandag 1 juli wenmiddag nieuwe kleuters

Nadere informatie

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl september 2015 Nieuwsbrief 36 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl Agenda 1 september Informatieavonden groep 3/4/5 (19.00) en groep 6/7/8 (19.30) 2 september Informatieavond

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. December 2014

NIEUWSBRIEF. December 2014 NIEUWSBRIEF December 2014 Handicamp Outdoor: de vrijwilligersorganisatie die lichamelijk gehandicapten de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan avontuurlijke en betaalbare kampeervakanties, met onze

Nadere informatie

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis DEZE WEEK FELICITEREN WE: Anouk v.d. Meer (woensdag) Alle leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn! Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis Nieuws uit de personeelskamer.

Nadere informatie

Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn:

Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn: Leeuwarden, 5 februari 2016 Geachte ouders, Bij deze willen we u weer op de hoogte brengen van een aantal zaken die komende week van belang zijn: Schoolfruit van de week Woensdag : snacktomaatjes Donderdag:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Vrijdag 04 november 2011

Vrijdag 04 november 2011 Vrijdag 04 november 2011 Het nationale schoolontbijt. Op donderdag 3 november begon onze schooldag heel gezellig en vooral gezond. Toen de kinderen de klassen binnen kwamen, stonden de tafels gedekt. Supermarkt

Nadere informatie

't S c h a k e l t j e 4 okt no. 417 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK

't S c h a k e l t j e 4 okt no. 417 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK Van de schoolleider 't S c h a k e l t j e 4 okt. 2016 no. 417 NIEUWS VAN DE ORANJESCHOOL - ZALK - Onze jaarlijkse ontruimingsoefening verliep vorige week vlotjes. Binnen een paar minuten stond de hele

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015. Inleiding Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015 Inleiding Beste ouder(s), verzorger(s), We hebben een hele sportieve periode achter de rug, daar vertellen we u graag meer over! In het Weisterbeek

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 7 maart 2006

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 7 maart 2006 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 37 ste jiergong nûmer 7 maart 2006 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excel-sior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

WEEKBRIEF. Cursusjaar 2015-2016. d.d. 9 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker

WEEKBRIEF. Cursusjaar 2015-2016. d.d. 9 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 9 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 13 oktober Vrij i.v.m. studiedag 16 oktober continurooster i.v.m. herfstvakantie 16 oktober

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Nieuwsbrief december 2015 Openingswoord van de voorzitter Geachte lezer, Hierbij onze 2e nieuwsbrief van de EHBO vereniging Westerbork. In deze nieuwsbrief staan de activiteiten die geweest zijn en die

Nadere informatie

Gastles muziek groep 5/6

Gastles muziek groep 5/6 Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2014 2015 02 maart 2015 Inhoud: Pagina 1: Daltondag Aanmelden

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

de Oehoe de Tamboerijn

de Oehoe de Tamboerijn de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2015-2016, nr. 6 2015

Nadere informatie