De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003"

Transcriptie

1 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref. Federatie van Scharnegoutum/ Loënga c.a., E.H.B.O., Ver. Chr. Onderwijs, peuterspeelplaats Hummeltsjeshonk, speeltuinverenigng Boartersnocht, Passage, Vrouwenvereniging Wees een Zegen, Jeugdraad, Ouderensoos, Rode Kruis, Stichting Doarpshûs Elim, Wurkgroep Tredde Wrâld, De Laatste Eer, Sportstichting, VV Scharnegoutum 70, Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren, Kaatsclub De Lytse Stuit, Volleybalferiening Swette Switters, Badmintonclub B.C.S. 76", Tennisclub De Skearne Tikkers, Jeu de bule feriening Krekt sa t rôlet, Biljartvereniging Scharnegoutum, De Lakenkrakers, Damclub De Stadige Strikers, Amnesty International, Fûgelwacht Skearnegoutum, Beter Bewegen voor Ouderen, Supportersclub, Shantykoor De Brûskoppen. Redaktie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6, Til W. Gaastra, Sjaerdawei 20, Oppenhuizen Til S. Plat, Zwettewei 46, Til G. Strikwerda-de Jong, Lange Achte 23, Til J. Van der Zwan, Molepaed 5, Til Typiste/lay-out: A. Sprik-Dijkstra, Molepaed 38, Til Meiwurkers: F. Bakker, J. Boorsma, H. Bosma, A. Flik, J. Spitse, F. Dijkstra, H. Boonstra Abonnementenadministratie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6 Advertenties: Idem Postgiro o.n.f. Doarpsomropper Bankrelaasje: Rabobank Bolsward Vergoedingen voor advertenties per jaar (11x): hele pagina 146,--, halve pagina 73,--, kwart pagina 36,50 en een derde pagina 50,--. Kopij kan aangeleverd worden op diskette. Graag met vermelding van naam en adres op diskette. Dit kan zowel in Word als WordPerfect. Ook via is het mogelijk copy aan te leveren: Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijk adres van de afzender worden niet in behandeling genomen. De redaktie behoudt zich altijd het recht voor de stukken in te korten. De nije omropper ferskynt op 25 oktober. De kopij moat binnen wêze op freed 17 oktober foar oere op Swettewei 46.

2 Oar jaske Fan minsken wurdt sein dat se geregeld wat oars oan strûpe moatte, altyd yn deselde klean rinne is net goed foar jo byldfoarming. Datselde kin sein wurde fan it omslach fan in doarpskrante, dat kin ek net jierren mei. Jo wolle wolris tsjin wat oars oansjen. Fjouwer jier hawwe wy foar de omslach gebrûk makke fan de moaie foto dy t Pieter Jan Atsma ienris foar ús makke hat. Derbinne lykwols mear goede fotograven yn Skearnegoutum, sjoch mar nei de útslach fan de fotowedstryd op Us doarpsfotograaf en webmaster Klaas Looper hat út de foto s dy t hy de lêste jierren yn ús doarp makke hat fiif útsocht fan werkenbere plakjes yn it doarp. Mei-elkoar foarmje dy no it nije gesicht fan de Doarpsomropper. It sil even wennen wêze, mar dat sil hurd gean yn in tiid mei in protte feroaringen om ús hinne. De redaksje hopet dat de ynhâld fan it doarpsblêd net feroaret. Sy kin dêr net allinnich foar soargje, mar hat, sa t it altyd west is, de help fan de doarpsbewenners en ferienings nedich. De advertinsjes kinne wy fansels net misse, sjoch dêrom ek nei de advertinsjesiden, der binne in pear nije advertearders bykommen. Foar it earst It moast der wol in kear fan komme: op snein yn Skearnegoutum in organisearre sportwedstryd. Dit barde op 7 septimber op de sportfjilden fan de Kromme Tille. It bestjoer fan keatsferiening De lytse Stuit krige it fersyk fan in oantal jonge leden in keatspartij op snein te hâlden. Troch wurk op sneon koenen sy noait meidwaan oan de partijen dy t trochgeans op sneon hâlden wurde. It bestjoer naam de fraach mei nei de ledegearkomste, wêr t de leden harren útsprekke koenen. Fierwei it grutste part fan de leden fûn dat sa n sneinspartij op e aginda komme moast, dan pas koe ek bliken dwaan of der yn Skearnegoutum genôch belangstelling foar keatserij op snein wie. No, der kamen tritich keatsers op de partij ôf; 80 prosint fan 2

3 de keatsers kaam út eigen doarp. De organisaasje wie tige ynnommen mei de opkomst en it ferrin fan de dei- de neisit wie ek noflik- en wol de keatsdei it oare jier wer hâlde. Fansels sil net eltsenien yn it doarp bliid wêze mei dizze ûntjouwing oangeande it belibjen fan de sneinsrêst, as we fan dat lêste noch sprekke kinne. Om rekken mei dy gefoelens te hâlden waard der middeis om ien oere begûn. Wy sille ûnder eagen sjen moatte dat der yn ús tiid feroaringen plakfine yn it tinken oer it ynfoljen fan de snein. Dy feroaringen binne net te kearen en wy sille as doarpsmienskip wenne moatte dêr mei om te gean. Yn oare doarpen hat dat net oars west. Men moat de tiden brûke sa t se binne. S.P. Er gebeurt van alles De kerk in Scharnegoutum laat door haar activiteiten zien dat ze midden in die veranderende dorpsgemeenschap wil staan. Als afsluiting van het dorpsfeest werd in de feesttent een oecumenische muziek- en zangdienst gehouden. In de loods van Schrale vond de start plaats van het kerkelijk winterwerk. Beide laagdrempelige diensten met ruime aandacht voor de kinderen. De activiteiten in het nieuwe seizoen staan vermeld in het programmaboekje Ontmoeting en gesprek. Naast de gebruikelijke groothuisbezoeken, gespreksgroepen en leerhuizen kunnen de jongeren van jaar zich opgeven voor o.a. dans, muziek of bijbels koken. Voor de oudere jongere is er keus uit filmavonden, een kloosterweekend, een reis naar Taizé of meedoen aan een gespreksgroep of aan een cursus mediteren. Ook ligt het in de bedoeling in het voorjaar van 2004 weer een musical op te voeren. Deze keer is gekozen voor een niet-bijbels onderwerp. Mensen van alle leeftijden kunnen er aan meewerken, ook zij die niet bij de kerk horen. In de zondagse vieringen wordt een grote interesse en openheid naar de dorpsgemeenschap getoond. Men wil kerk zijn in en voor het dorp. Ook de kerk is volop in beweging. Oud papier: zaterdag 4 oktober 3

4 Kulturele Ried Wymbritseradiel Freed 10 oktober. Programma maand oktober Iepening kultureel seizoen mei Brûzjend Wymbrits. Optredens fan in oantal muzikale talinten út ús eigen gemeente: - Janneke Brakels en Reinder Oldenburger - Piety van der Veer - Anna Hoekstra (saksofoan) - Anne Hoekstra (û.o. Sokssawat) - Hiske Landman Dizze solisten wurde begelied troch de muzykferiening Crescendo út Heech en in ad-hoc kombo, ek út de gemeente. Dit alles û.l.f. Meine Verbeek. Fanôf oere in optreden fan de Fryske topformaasje BRICQUEBEC Plak: m.f.s. It Heechhûs te Heech. Tagong 7,50 Begin oere. Woensdag 15 oktober Stichting Theatertent met "De Sterrenvechter" Wat kun je doen wanneer je wordt gepest? Of wanneer je gevoelens met je op de loop gaan? Als je rare kriebels in je buik krijgt en alleen nog maar naar de sterren wilt staren? Daan heeft het er maar moeilijk mee en ook zijn moeder maakt zich grote zorgen. Gelukkig weet Daans' opa raad; hij helpt hem met een fantastisch plan. Ze gaan de strijd aan met de stoerste jongen van de klas. Wie zal er gaan winnen? Plaats: dorpshuis Elim te Scharnegoutum. Toegang 3,-- (8-12 jaar) Aanvang uur. Tiisdei 28 oktober Tryater mei "Blessueretiid" Fiif minsken yn in romte. Ien ding ha se gemien: se binne âld, hiel âld. De wrâld dêr't se yn wend wiene te libjen, bestiet allinne noch yn har holle. De wrâld dêr't se no yn libje is foar har net te begripen. Se litte har de kop net gek meitsje. Ek al wurdt it iten brocht yn kartonnen doaskes, 4

5 giet it ljocht op de raarste mominten út en komt der ynienen in dweiltrochwiete ûnbekende del. Yn novimber 2002 ha skriuwer Jeroen van den Berg en regisseur Ivar van Urk mei de akteurs fan Tryater wurke oan it projekt 'oer âlder wurden'. Nei in moanne fan skriuwen en repetearjen ha se it foarridige resultaat oan it publyk sjen litten. It waarden ynspirearjende jûnen. De reaksjes fan sawol it publyk as de spilers sels wiene nijsgjirrich. En op grûn fan dizze reaksjes is der besluten om it resultaat fan dizze jûn te bewurkjen ta in folsleine foarstelling. Spilers: Jan Arendz, Marijke Geertsma, Aly Bruinsma, Romke Toering en Nynke Borgman. Plak: It Mienskipshûs te Drylts. Tagong 10,-- (normaal) 9,45 (freonen/pas 65/CJP); 5,-- (CKV). Begjin oere. Medicijnman in Poerwakarta (IX) De komende tijd publiceren wij een serie artikelen van de hand van Tsjitse Santema. De artikelen gaan over zijn diensttijd als geneeskundig soldaat in Nederlands-Indië gedurende de jaren De stukken verschenen eerder in het veteranenblad van de Indië-gangers De grijze Poerwakartaan. Poerwakarta is de naam van de plaats waar soldaat Santema langdurig gelegerd was. Als laatste doelgroep komt de levende have aan bod. Op zekere dag werd ik aangesproken door een militair van 3 I.B.W. Hij zei: "Santema kom eens mee, een kennis van mij heeft dichtbij een paar koeien in een open stal staan. Jij bent boer, dus jij moet het weten". Helaas wist ik het niet. Een koe had namelijk een reuze gezwel, zo groot als twee vuisten, aan de bovenkant van de staart hangen. Ik heb mijn collega-agrariër maar verwezen naar een dierenarts, die ergens in de omgeving woonde. Ook eigenaars van honden kwamen met hun viervoeter om raad. Gewoonlijk was het probleem vlug opgelost. Zo kwam eens een schrijver van het stafbureau bij mij met zijn hond. Wat was het geval? Het dier was door een kogel getroffen. Dit scheen de hond niet veel te deren want hij of zij rende er lustig op los. Bij inspectie door mij bleek dat de kogel de hond licht geraakt had. Het projectiel had zich een weg gebaand, zonder ern- 5

6 stig letsel toe te brengen, tussen de huid en de rugwervel. Twee kleine gaatjes waren zichtbaar. Een waar de kogel ingetreden was en één waar dit stukje metaal het slachtoffer verlaten had. Deze wondjes behandeld met sulfapoeder, waarvan ik de eigenaar van de hond wat meegaf om de behandeling een paar keer te herhalen. De genezing verliep vlot. Eens liet iemand van een semi-militaire dienst een brief bezorgen, die als volgt luidde: Poerwakarta Geachte heer Santema, Hiermede kom ik U beleefd vragen of U zo goed wil zijn mij te helpen, ik stuur U een jongen, om deze brief aan U te overhandigen, en geef ik U een lamp, 100 watt., 't is wel niet nieuw maar U kunt ze nog lang gebruiken, indien 't kapot is zal ik U er een ander voor geven, maar spreek er als U blieft met niemand over. Ik wou van U een middel vragen, mijn hond (klein) is eergisteren overreden, en heeft een ruggegraat gebroken. Dat zei de dierenarts, het beste is om de hond met een stuk brandhout kapot te slaan, want hij lijdt er onder hij moet toch eens dood, en ik heb de lef niet om de hond kapot te slaan, en daarom vraag ik U een middel, zoals U weet of liever gezegd in mijn brief opmaak moet die hond veel lijden, en daarom maar een eind aangemaakt. Bij voorbaat mijn vriendelijke dank. Een lamp van 100 Watt was bij ons een zeer begerenswaardig artikel. Op dit aanbod ben ik echter niet ingegaan. Ten eerste omdat ik het gevraagde niet in voorraad had en ten tweede, gesteld dat ik het wel had, de schrijver van deze brief had het gif wel door zijn schoonmoeder kunnen laten consumeren. Terzijde, onze stroomvoorziening was helaas niet altijd optimaal. In mijn verblijf ontbraken lichtschakelaars en contactdozen. Wel bungelden vanaf het plafond een paar antieke stroomdraden naar beneden. Om het licht te laten branden moest ik 's avonds, staande op een stoel, de uiteinden van de draden 110 Volt in elkaar haken. 6

7 Poerwakarta kende een radiodistributiesysteem voor en door militairen georganiseerd. Er was een heuse studio, die zwaar gecapitonneerd was om het geluid te dempen. Echte radio's waren er bijna niet. Ook simpele luidsprekers waren roofgoed. Ik wist dit op te lossen door een koptelefoon, die ik ooit tot de mijne had gemaakt, in een biscuitblik te stoppen, zodat het geluid iets versterkt werd. Zo kon ik de uitzendingen van radio Poerwakarta volgen. De Verbinding had bij mij de draden van het radiodistributiesysteem aangelegd. Om het biscuitblik iets op te fleuren had ik op de voorkant een poster van de toen bekende Ingrid Bergman geplakt. Een van onze koks was er na veel moeite in geslaagd zich te Batavia een radio aan te schaffen. Dit uitje kwam hem op zeven dagen "licht" te staan, opgelegd door de commandant, omdat deze kok zonder toestemming een paar dagen vrijaf had genomen. Tsj. Santema Klaverjasvrienden en -vriendinnen. Het is bijna al zo ver, we beginnen weer in de kantine met een nieuwe kompetitie. De eerste avond is vrijdag 26 sept met een maatklaverjasavond, u zoekt een perfecte maat uit en gaat deze avond gewoon gezellig klaverjassen. Deze avond geldt ook direct voor de kompetitie, waar fantastische prijzen zijn te winnen. De eerste prijs is een enorme wisselbeker, plus een levensmiddelenpakket t.w.v..50,00. De tweede prijs is een levensmiddelenpakket t.w.v..30,00 en de derde prijs een pakket t.w.v. 20,00 en nog zeven rollade s, dus totaal 10 prijzen in de kompetitie. Natuurlijk zijn er elke avond vlees of kaas prijzen te winnen. Onze sponsors zijn: Woning en Tuinaanleg Fred Dijkstra. Autoschade Van Kalsbeek. Schildersbedrijf Romke Leijenaar. Supporters club. We hebben 7 kompetitieavonden, de punten worden bijelkaar opgeteld en er wordt niets afgetrokken. Ook kunt u gerust een avond missen, u krijgt dan het gemiddelde van die avond. 7

8 De data zijn: vrijdag 26 sept. Maatklaverjassen ook kompetitie. vrijdag 24 okt. Kompetitie. vrijdag 28 nov. Kompetitie. Zaterdagmiddag 20 dec.om uur Maatklaverjassen Kompetitie. vrijdag 30 jan. Kompetitie. vrijdag 20 febr. Maatklaverjassen Kompetitie. vrijdag 19maart Kompetitie vrijdag 9 april Maatklaverjassen tevens slotavond met prijsuitreiking. Alle avonden beginnen om uur en het is in de Kromme Tille. De kosten zijn 3,00 en, voor leden van de supportersclub 2,50 per avond. KOMT ALLEN maar VOL is VOL Hartelijke groeten commissie : Ricus Grondsma en Theo Boorsma. Tel Tel Nieuws van de Oranjevereniging Zo na de feesten wordt er natuurlijk met diverse commissies geëvalueerd, dit doen wij om de feesten in de toekomst voor wat betreft het niveau en organisatie naar u toe beter te doen laten slagen. Eerdaags zijn de captain s en de optochtcommissie bij ons te gast. In het dorp heeft men het over een andere opzet v.w.b de dorpsfeesten, natuurlijk hebben wij als bestuur hier een luisterend oor voor, misschien dat uit eerder genoemde evaluatie-gesprekken het een en ander naar voren komt. Wat wij natuurlijk nog veel liever hebben is dat u/jullie dit ons zelf gaat komen vertellen op de ledenvergadering. Over de ledenvergadering gesproken, deze zal zo medio februari 2004 plaatsvinden, en wij kunnen alvast wel verklappen dat dit gepaard zal gaan met een feest(je). Waar je rondom de dorpsfeesten absoluut niet zonder kan zijn sponsoren, deze mensen/bedrijven hebben ons geweldig gesteund waarvoor 8

9 onze dank. Zonder iemand te kort willen doen willen wij toch onze plaatselijke grootgrutter bedanken voor het beschikbaar stellen van enige prijzen en frisdrank. (bedankt Poeisz).!!!!!!!!!!!!!!!! Zo nu we het over prijzen hebben, wel wij als bestuur hebben nog enige prijzen te vergeven, namelijk die van de ballonnenwedstrijd. In de volgende editie van de doarpsomropper zullen de prijswinnaars worden vermeld, wij doen dit niet eerder omdat er tot op heden nog steeds kaartjes retour komen. En dat is helemaal niet zo raar want beste kinderen de ballonnen zijn o.a helemaal in het voormalige Oost Duitsland terecht gekomen. Op dit moment zijn er al zo n 25 kaartjes retour gekomen, dus we houden het nog even spannend. Hebt U problemen met kapotte ritsen in jassen of broeken? Of het korter maken van kledingstuk ken, breng het dan bij Lienke. Lienke Groeneveld Fleardyk 50.Tel Sutelaksje 2003 De sutelaksje fan de Stichting It Fryske Boek is fan t hjerst fan 29 augustus oant en mei 11 oktober. In hiel soad frijwilligers geane dan wer mei kroaden fol Fryske boeken by de doarren lâns yn de hiele provinsje. Op freed 3 oktober fan o/m oere kinne jim ús ferwachtsje yn Skearnegoutum en Loaiingea. It doel is om op dy dei sa folle mooglik minsken te berikken. Wy hawwe dan fansels wol ferlet fan sutel(st)ers. Wolle jo meidwaan? Jou jo dan, leafst sa gau mooglik, op by kontaktpersoan Lolkje ten Cate-Mollema. Foarôfgeand oan de sutelaksje wurdt in tal kulturele jûnen organisearre. Wy wolle jo graach útnoegje foar de kulturele jûn dy t wy yn jo regio hâlde. Der folget noch berjocht oer wannear t krekt wêze sil. De jûnen 9

10 wurde wikseljend lieden troch Gryt van Duinen, Meinou Piebenga of Mindert Wijnstra. Neist ynformaasje oer it ferrin fan de aksje komt in skriuwer oan it wurd. Tusken de ferskate programûnderdielen troch binne der optredens fan de iene kear Eddy Dykstra en de oare kear Gurbe Douwstra. Foar in dei/moarn/middei/jûn suteljen biede wy jo graach de Fryske Skriuwerskalinder oan. Wy hoopje dat de sutelaksje yn Skearnegoutum en Loaiingea in slagge dei wurdt. Wa t syn eigen taal fersmyt Rekket syn djipste wêzen kwyt Lolkje ten Cate-Mollema De bibliobus Dinsdagmorgen halfnegen, op het speelplein van op e Hichte is de rust zojuist teruggekeerd. Dan komt een lange groene bus De Terp oprijden. De zijkanten van de bus zijn versierd met prachtige kindertekeningen. Het is de bibliobus. Elke week staat hij dinsdags van uur achter de school. Het uiterlijk van de bus nodigt uit om naar binnen te gaan. De kinderen van groep een staan dan ook te popelen. Sommige kleintjes zijn vergezeld van hun moeder, omdat het de eerste keer is; op zoek naar een mooi kijk- of plaatjesboek met afbeeldingen van vooral dieren. Ook voorleesboeken zijn bij deze groep erg geliefd. De oudere kinderen gaan zelfstandig op zoek naar een mooi leesboek. Natuurlijk zijn er al heel wat boeken uitgeleend, maar er is nog voldoende keus in de schappen, waarop de rubrieken duidelijk en overzichtelijk staan aangegeven. De meisjes zijn vooral op zoek naar boeken over dieren, vooral de pony scoort hoog. Jongens zijn vaker op zoek naar informatie over sport, natuur of vliegtuigen. Informatieboeken zijn ook erg geschikt voor het houden van een spreekbeurt of het schrijven van een werkstuk Voor de liefhebber is er een kleine schap met CD-roms. Het lenen bij de bibliobus is gratis tot 16 jaar. Je moet wel lid worden, dan krijg je een pasje en mag je iedere keer vijf boeken uitzoeken die je 10

11 drie weken mag houden. Als een boek dat je graag wilt lezen uitgeleend is, kun je dat bestellen. Hoewel de bus onder schooltijd achter de school staat, kunnen ook volwassen lezers er terecht. De meer mobiele lezer zal zijn boeken uit de bibliotheek van Sneek halen, maar een twintigtal lezers is lid van de bibliobus. Met de kleine tweehonderd jeugdleden is dat aantal de laatste jaren vrij stabiel volgens bibliotheekmedewerkster Gonnie van Gelderen. Vooral vaste statijden op een vaste plaats is daarbij belangrijk. Verandering in tijden en plaats is funest voor een stabiel ledenbestand. In heel Wymbritseradiel heeft de bus 1600 leden, waarvan 380 volwassenen en 1220 jeugdleden. De bus komt in 19 van de 27 dorpen van Wymbritseradiel. In totaal rijden er zes bussen in Friesland, maar het zijn er wel 13 geweest, zegt Van Gelderen. Er moest op deze vrij dure voorziening gesnoeid worden; door een efficiëntere route-indeling, kortere statijden en het schrappen van dorpen is dit gelukt. Ook nu staat het bibliotheekwerk in Friesland onder druk. Vooral het Friese platteland zou de dupe van een eventuele inkrimping kunnen worden. De bibliobus vormt immers een goed antwoord op de vraag naar ondersteuning op het gebied van taalontwikkeling en leesbevordering met name voor de jeugd tot 12 jaar. Deze ondersteuning geldt dan ook als speerpunt in het bibliotheekbeleid in de provincie. En bovendien: als je leest ben je nooit alleen. S.P. Romte De gemeenteraad van Sneek steunt het protest van de burgemeesters van de vier grote steden tegen het beperkte generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers, las ik in het Sneeker Nieuwsblad van 18 september. Ik hoop dat de gemeenteraad van Wymbritseradiel het voorbeeld van haar buurman gaat volgen. Van een gemeente die zich graag presenteert met de slogan: Wymbritseradiel jout romte! Wolkom! mag niet anders verwacht worden. S.P. 11

12 Gevraagd: sportieve dames. Hierbij een oproep aan alle sportieve dames van Scharnegoutum e.o. Mag je graag volleyballen, in een ontspannen, recreatieve sfeer, neem dan eens een kijkje bij ons. We trainen iedere donderdagavond in Wardy, de sportzaal van tot uur. De training wordt verzorgd door Marijke v.d. Goot. Dit geschiedt allemaal in een ontspannen sfeer, met gevarieerde oefening, maar natuurlijk spelen we ook. Ook is het mogelijk om mee te doen aan de recreatiecompetitie op vrijdagavond, in de (meestal) C-Kan hal te Sneek. Dit is dus niet verplicht! We spelen als team wel mee in de competitie. Wil je verder nog iets weten, neem dan contact op met Marijke v.d. Goot tel of Geeske Plantinga tel.: Hopelijk tot ziens. N.B. Wij vallen onder de volleybalvereniging De Swette Switters. Graag uw aandacht: Mensen van bouwjaar 1959!? Is het bouwjaar 1959 ook jouw geboortejaar? Dan is dit bericht voor jou bestemd. Onderstaande personen leek het wel eens leuk om een avondje te organiseren alleen voor 1959 ers. Gewoon, een gezellig samenzijn, omdat we onwillekeurig dezelfde dingen hebben meegemaakt. Te denken valt aan het wereldgebeuren, mode, trends, muziek e.d. Ook kun je mogelijk iets meenemen waaraan je goede herinneringen hebt en met de andere 1959 ers wilt delen (herkenning van anderen kunnen weer leuke gesprekken uit ontstaan ). Lijkt het jou ook leuk, of heb je op-/of aanmerkingen, ideeën e.d. schroom dan niet en neem kontakt met ons op, zodat we verder kunnen met het organiseren. Een mogelijke 1959-avond zou kunnen zijn: vrijdag 7 november a.s. We zijn zeer benieuwd naar jullie reacties. 12

13 Zegt het voort! Groetjes van Egbert Kroondijk, tel Irene Scholte, tel Geeske Plantinga, tel septimber Tige tank en jitris tige tank foar de moaie dei dy jim my op 10 septimber besoarge ha. Ik haw, hoewol 97 jier, genietsje mocht fan de spontane belangstelling. Ik haw der in dei, om net te ferjitten, fan oerhalden. En dan tink ik b.n. oan it sjongkoar Martens Cantorij. Mei it doarp en it koar ienriedich meielkoar op arbeidzje, is myn winsk. Anna Heeringa CMV Excelsior viert 80 jarig bestaan! Zaterdag 22 november 2003 geeft de Christelijke Muziekvereniging Excelsior een daverend concert in samenwerking met de bekende Friese band Sebeare uit Easterein. Het belooft een leuke avond te worden met een zeer afwisselend programma. Dus houd die avond vrij en let op verdere aankondigingen in het volgende nummer van de doarpsomropper. Jeu de Boules Eind september, dan ga je al weer eens denken aan kortere dagen, wind en regen. Want dat hoort daar bij. Tot nu toe hadden we echter geen klagen, want de zomer was niet kapot te krijgen. We hebben het gemerkt, wat was het soms heet daar achter de sportkantine, voor velen soms te warm. En de ploeg was dan op sommige middagen ook flink uitgedund. Maar niet klagen en hopen op meer van die dagen. We hadden een goed en leuk seizoen en op 1 oktober is het al weer de laatste spel- 13

14 middag, die een beetje feestelijk is opgezet en daar hoort natuurlijk ook de prijsuitreiking bij. Minibowlspel Op 8 oktober starten we in Elim met het winterspel. Om de veertien dagen komen we daar op woensdagmiddag bij elkaar met 22 personen en laten de ballen rollen. Momenteel hebben we 22 leden, daar moeten eigenlijk (wil het mooi zijn) nog een paar bij. En voor een dorp als Scharnegoutum, met zoveel mensen boven de 50 jaar, moet dat toch mogelijk zijn. Ook jongeren mogen gerust mee doen. Om uur worden we verwacht en begint de loting. We hopen tot kijk. Voor informatie telefoon : Het bestuur Programma Passage afd. Scharnegoutum Ons programma t/m december ziet er als volgt uit: 23 oktober: komt notairs mr. J.J. Dijkstra uit Sneek ons vertellen over Het nieuwe erfrecht. 20 november: op deze avond komt het leven van de Deense theoloog Kaj Munk aan de orde. Mevr. T. Boomsma uit Lemmer is deze avond onze gast. 18 december: houden we onze kerstviering gezamenlijk met de her vormde vrouwengroep Wees een zegen. Deze avond wordt dit jaar door de Herv. Vrouwengroep verzorgd. Als u belangstelling voor een van deze avonden heeft dan bent u van harte welkom. We beginnen om uur in dorpshuis Elim. Het bestuur. 14

15 Expositie Annie Boskma in Elim. Vanaf 20 september kunt u de aquarellen van Annie Boskma (voorheen de pôlle, nu wonende in Sneek) bezichtigen in dorpshuis Elim. Annie haar nieuwste werken hangen dan weer in verschillende zalen. Onlangs heeft zij de 7 de prijs gewonnen met haar aquarel zicht op Lytse Wierum in Waterpalet te Grou. Wij zijn erg blij en ingenomen dat Annie Boskma haar werk belangeloos in Elim tentoonstelt. Henk en Roely Westerhof Computers en internet in Elim! In het kader van het project computerfaciliteiten in wijk- en dorpsgebouwen van de gemeente Sneek en project Welzijn op locatie van de gemeente Wymbritseradeel kunnen de Scharnegoutumers vanaf november 2003 gebruik maken van een tweetal computers (incl. printer en scanner) met internetaansluiting in Elim. De bedoeling van het project is om zoveel mogelijk Scharnegoutumers, dus ook degenen die zelf geen computer/internet hebben, kennis te laten maken met een computer/internet. Wanneer u nog niet vertrouwd bent met een computer en/of internet is er een mogelijkheid voor het volgen van een computercursus. Er worden een tweetal cursussen georganiseerd nl.: * Cursus Hoe werkt de computer (5 lessen) * Cursus internet/ (2 lessen) De cursussen worden in Elim gegeven en per cursus maximaal 10 deelnemers. Van de cursisten wordt een eigen bijdrage gevraagd van: 20,- voor een cursus van 5 lessen en 10,- voor een cursus van 2 lessen. Doelgroep: inwoners vanaf 20 jaar. De start van de cursussen is tweede helft oktober/begin november en worden gegeven door het Friesland College. In overleg met de cursisten 15

16 wordt een nadere afspraak gemaakt over het tijdstip (overdag of avond) waarop de lessen worden gegeven. Voor nadere informatie en opgave(voor 15 oktober) kunt terecht bij: Jouke van Schepen Fleardyk 25 tel Sietse Holtrop Alddyk 29 tel Krite Nijs Sa, de simmer rint tsjin t ein. We hawwe nog in pear skitterende, waarme neisimmerdagen. En dat is tige noflik!! En de simmer wie al sa lang, sa waarm en sa moai. Mar it kulturele seizoen giet ek wer oan. Ek dit jier ha we wer hiel wat op it programma stean. Meikoarten komme we bij jo lâns om de kontribúsje op te heljen. Op 4 oktober giet it spektakel yn ELIM wer oan. De bernekriich, wêr t in oantal bern alwer nei útsjogge. It is altiid in grut feest wat de bern op de planken presentearje. Dus de bern kinne harren wol wer massaal opjaan en noegje dan de pakes en beppes, omkes en tantes en net te ferjitten de broerkes en suskes allegear mar út. Meitsje we mei ús allen der wer in grut feest fan. Yn novimber komme we sa as gewoanlik wer mei de hearlike spekulaaskoeken bij jo lâns. Op 23 en 24 jannewaris komt ús toanielploech wer mei in skitterend stik op e planken, dit jier sil t in blijspul wêze. De spilers binne al wer entûsjast oan it repetearjen. Neiere berjochten komme mei de tiid noch wol. Foar dit seizoen hawwe we betocht om in kulturele jûn te organisearjen. Dit sil oangean op 19 maart. It doel fan dizze jûn is om jo artistike kunsten sjen te litten. it makket net út wat jo dwaan wolle. As jo wat goed sjonge kinne of in stik playback, it mei ek in stikje toaniel wêze. Allinnich of mei in ploegje, as it mar gesellich wurdt. Ek komt hjir mei de tiid wol neier berjocht oer!! 16

17 De ledegearkomste sil wêze op 17 maaie, dus dat kinne jo no wol opskriuwe yn jo agenda, dan ferjitte jo dat net. Miskien komme der dan ek wat meer leden op de gearkomste. t Soe moai wêze!! En ta beslút, op 2 july it bernetoaniel. Dat is toaniel foar de bern fan groep acht. Mar dat is noch in hiel ein foarút. Sa is it earst wol genôch. Der is wer fan alles te belibjen, jo kinne sa wol wer in jûn der op út. Kom allegear gesellich nei Elim. Oant safier wat de krite oanbelanget. Ook voor 2004 wordt er weer een magazine van de gemeente Wymbrits uitgegeven. Daarin hoort natuurlijk ook een lijst met alle evenementen en activiteiten die door de verschillende dorpen georganiseerd worden. Wordt er bij u een dorpsfeest, koninginnedag, expositie, damtoenooi, enz. georganiseerd, hoe kleinschalig het ook is, geef het aan ons door. Niet alleen wat nu al bekend is, maar ook als u later iets organiseert. Wij houden namelijk op onze internetsite: alle activiteiten bij. Wij verzoeken u vriendelijk deze data voor 15 oktober 2003 aan ons door te geven. Tel Nieuws dorpsbelangen Scharnegoutum-Loënga Voortgang project Welzijn op locatie gemeente Wymbritseradiel Het is al weer enige tijd geleden dat wij u hebben geïnformeerd over de voortgang van het project Welzijn op locatie van de gemeente Wymbritseradiel. Zoals bekend is Scharnegoutum één van de drie deelnemende dorpen aan dit project. In het kader van dit project is een toekomstvisie Scharnegoutum opgesteld. Begin mei heeft de gemeente haar eerste officiële reactie gegeven op deze toekomstvisie. Deze reactie is in 17

18 mei jl besproken binnen de begeleidingsgroep zoals die was ingesteld door het bestuur van dorpsbelangen. Genoemde begeleidingsgroep heeft vervolgens haar mening ten aanzien van de reactie van de gemeente op de toekomstvisie voorgelegd aan het bestuur van dorpsbelangen. Een en ander is ondertussen besproken in het bestuur en heeft geleid tot de volgende reactie richting gemeente. -Multifunctionele mogelijkheden dorpshuis Na overleg met onder andere het stichtingsbestuur van dorpshuis Elim is geconcludeerd dat deze partijen de mening delen dat er op korte termijn een onderzoek moet komen voor verbreding van de bestaande functie van dorpshuis Elim. De gemeente heeft aangegeven dat een dergelijk onderzoek binnen vijf jaar zou kunnen plaatsvinden, maar dit duurt naar de mening van dorpsbelang veel te lang. Genoemd onderzoek moet naar onze mening worden uitgevoerd door Doarp en Bedriuw in samenwerking met het FLD. Het bestuur zal deze wens op korte termijn bij de gemeente aankaarten. -Open zone tussen Scharnegoutum en Sneek Toegezegd was dat dorpsbelangen voor de zomer nader geïnformeerd zou worden over de gezamenlijke structuurvisie van de gemeente Sneek en Wymbritseradiel. Tot op heden is dit nog niet gebeurd. Als bestuur achten wij het van groot belang optimaal betrokken te worden en blijven bij de verdere plannen ten aanzien van de inrichting van het gebied tussen Sneek en Scharnegoutum. Dit mede in relatie met de plannen voor de Middelseeroute. Wij staan op het standpunt dat er in dezen geen besluiten kunnen worden genomen zonder inspraak vanuit het dorp. Tevens zijn wij van mening dat de standpunten van het dorp, zoals verwoord in de toekomstvisie, ten aanzien van de inrichting van de open zone zwaar mee moeten wegen in de verdere besluitvorming. -Woningbouw voor starters en ouderen Wij zijn van mening dat er op korte termijn overleg moeten komen tussen de gemeente, woningbouwvereniging en het bestuur van dorpsbelangen. Dit om een optimaal beeld te krijgen van de diverse mogelijkheden ten aanzien van de woningbouw in de tweede fase van het bestemmingsplan. Van onze kant zullen wij de woningbouwvereniging ook benaderen 18

19 met dit verzoek. Dit laatste mede omdat er momenteel een woningbouwbehoefte onderzoek plaats vindt in Friesland. De resultaten hiervan zullen moeten worden meegenomen in verder overleg, heeft de gemeente te kennen gegeven. -Recreatieve voorzieningen De gemeente is van mening dat het project Middelseeroute een stimulans kan geven voor recreatieve mogelijkheden. Voor wat betreft het realiseren van nieuwe recreatieve voorzieningen acht het bestuur van dorpsbelang het van groot belang dat mogelijkheden worden benut. Dit in combinatie met de inrichting van de open zone tussen Sneek en Scharnegoutum en de functie van een multifunctioneel dorpshuis. Voorkomen moet worden dat subsidiemogelijkheden voor projecten in dit geheel gemist worden door te trage besluitvorming. Hierbij moet met name gedacht worden aan de mogelijkheden voor plattelandsprojecten in Zuidwest Fryslân. Met het projectenbureau van de provincie Fryslân hebben wij hierover al overleg gevoerd. Wij zijn van mening dat in dit kader er voor de gemeente ook (financiële) mogelijkheden liggen voor realisatie van plannen binnen dit geheel. -Verkeersveiligheid Het bestuur van dorpsbelangen is van mening dat de verkeersveiligheid in het dorp een punt van belang is. Dit in tegenstelling met de visie van de gemeente in dezen. Wij staan op het standpunt dat de huidige verkeersveiligheid beter in beeld moeten worden gebracht. Dit kan worden uitgevoerd door een aantal vrijwilligers uit ons dorp in samenwerking met 3 VO en overleg met de gemeente. -Groenvoorziening Dorpsbelangen is van mening dat binnen het dorp twee maal per jaar het snoeiafval centraal kan worden ingeleverd. Verder zijn wij van mening dat de openingstijden van het stort in Heeg verruimd zouden moeten worden. -Communicatie met de gemeente De kwaliteit van het communiceren met de gemeente verdient blijvend aandacht. Het jaarlijks overleg met de gemeente zoals dat tot nu toe werd gehouden is achterhaald. Naar de mening van dorpsbelangen lopen de communicatielijnen binnen de gemeente ook niet parallel en is de 19

20 communicatie met het dorp niet altijd optimaal. Het bestuur wil hierover met de gemeente betere afspraken maken. Het lijkt het bestuur van dorpsbelangen gewenst dat er binnen afzienbare tijd een evaluatie komt van het project Welzijn op locatie. Wij hebben de gemeente verzocht hiervoor met een initiatief te komen Voortgang plannen brug De aanbestedingen voor de uitvoering van de nieuwe brug, herinrichting Zwettewei, aanleg rotonde provinciale weg en doortrekking van de weg Hegewier is vastgesteld op 12 november Oorspronkelijk lag het in de planning dat deze aanbestedingen eind augustus al zouden plaatsvinden. Er is dus een vertraging opgetreden van 2,5 maand. Een en ander betekent dat met de uitvoering van deze projecten op z n vroegst kan worden gestart in de tweede helft van november. Himmeldei en intocht Sinterklaas Op vrijdagmiddag 11 oktober a.s organiseert dorpsbelang samen met de basisschool weer de jaarlijkse himmeldei De verwachting is dat na deze actie ons dorp er weer een stuk schoner bij zal liggen. Alvast om te noteren: Zaterdagmiddag 22 november intocht Sinterklaas in Scharnegoutum Bestuur dorpsbelangen Scharnegoutum-Loënga Maandag 10 november Dag van de Mantelzorg. Zes jaar geleden is het begonnen en het groeide uit tot een gebeurtenis die door steeds meer mensen wordt gewaardeerd: de Dag van de Mantelzorg. 365 dagen per jaar staan overal in Friesland mantelzorgers klaar om zorg te bieden aan vrienden, buren, gezins- of familieleden die door ziekte, een handicap of ouderdom deze zorg hard nodig hebben Mantelzorgers in Fryslân zijn gemiddeld 18 uur per week op deze manier in touw. Zij zijn op deze wijze in beweging om zorg te bieden, en zijn hiermee vaak van onschatbare waarde voor mensen uit hun omgeving. 20

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003 t Pompebled e 11 jaargang Nr.: 114 november 2003 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld 1 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Februari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen maaitiid 2014 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif

Nadere informatie

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2138 Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Het is een bewaarexemplaar!

Het is een bewaarexemplaar! Het is een bewaarexemplaar! Het achtste nummer ligt nu voor u open en hiermee is het tweede jaar alweer vol. Zijn dit samen acht nummers op úw boekenplank? De productie van het eerste nummer weet de redactie

Nadere informatie

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 -7876- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7859- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 28-06 Oud-papier-actie gez. scholen 06-07 Beachvolleybaltoernooi op de Greate Buorren, 13.00 uur 08-07 Kopij inleveren

Nadere informatie

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013.

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013. t Oksenijs Juni 2013 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 33 nûmmer 6. Oantal 440 YNHÂLD KOLOFON Mededelingen Dorpsbelangen 2 Oksenijskes 3 Fysiotherapie Yn it Doarp 5 Verslag VV Jistrum - Follega

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets.

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets. de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 8- april 2015 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum September 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Oktober 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 41e jaargang nr. 164 - juni 2013 De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 INHOUDSOPGAVE Agenda...2 Bestuur dorpsbelang Holwerd...2 Nijs fan doarpsbelang...3 De natoer yn en om Holwert...6 Notulen van de Algemene

Nadere informatie

,,Iedere machine heeft een veer

,,Iedere machine heeft een veer Advertentieblad van de ondernemersvereniging St. Nicolaasga Verschijnt zaterdags om de veertien dagen 63e jaargang no. 6 zaterdag 21 maart 2015 Efficiënte verenfabriek DTV Springs wil productie in Sint

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan 1 t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar OPLAGE: 900 exemplaren Uitgave: Drukkerij Canrinus De Rusken 44 Frieschepalen Tel.:

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Juni 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011 t Pompebled e 19 jaargang Nr.: 192 September2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 AED, daar red je levens mee en reanimeren moet je leren AED, daar red je levens mee is een veel gebruikte slogan. Dekt de vlag de lading of moeten we ons hoeden voor

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Mei 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE WESTEREEN EN OMSTREKEN WWW.WESTEREENDER.NL. De Westereend.

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE WESTEREEN EN OMSTREKEN WWW.WESTEREENDER.NL. De Westereend. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE WESTEREEN EN OMSTREKEN WWW.WESTEREENDER.NL de Westereender 29 e JAARGANG NR. 3, 4 FEBRUARI 2015 5 Metallica op e nij yn De Westereen 7 VIOD-team van de Halve Eeuw geselecteerd

Nadere informatie

VAKMANSCHAP G J. Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior

VAKMANSCHAP G J. Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior NO. 299 DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004 Plaatselijk Belang wil volgend jaar groot vuurwerk in oudejaarsnacht Jubbega- Enkele leden van het bestuur van Plaatselijk Belang Jubbega en Hoornsterzwaag willen proberen

Nadere informatie

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen.

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen. Vanuit de Redactie Wijziging uiterlijk Het exemplaar dat voor u ligt heeft een andere vorm dan de voorgaande uitgaven. Voorheen werd de krant voorzien van twee nietjes in de rug. Hierdoor werden teveel

Nadere informatie