Zorg om arbo. Werkveldonderzoek naar certificering van veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen, arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg om arbo. Werkveldonderzoek naar certificering van veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen, arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen"

Transcriptie

1 Zorg om arbo Werkveldonderzoek naar certificering van veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen, arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen

2

3 Zorg om arbo Werkveldonderzoek naar certificering van veiligheidskundigen, arbeidsen organisatiedeskundigen, arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

4 R06/22, oktober 2006 ISSN ISBN-10: ISBN-13: Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

5 Voorwoord Veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen, arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen spelen een belangrijke rol in de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. De certificatie van deze vier arbodeskundigen heeft als doel te waarborgen dat zij beschikken over voldoende kennis en ervaring voor een juiste taakuitoefening. De certificaten worden afgegeven door private instellingen die voor deze taak door de minister van SZW zijn aangewezen als certificatie- en keuringsinstelling. In het onderzoek naar arbodeskundigen is de inspectie nagegaan hoe het proces van certificatie in de praktijk verloopt en of dit voldoet aan de daarvoor geldende publieke en private normen. De inspectie heeft waardering voor de wijze waarop partijen actie ondernemen om de geconstateerde knelpunten weg te nemen. A.J. Duymaer van Twist Waarnemend inspecteur-generaal Werk en Inkomen 3 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

6 4 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

7 Inhoud 1 Inleiding Wettelijk kader vier arbodeskundigen Overgangsregeling bedrijfsarts Doel en werkwijze 8 2 Het stelsel van certificering in de praktijk Veiligheidskundigen Arbeids- en organisatiedeskundigen Arbeidshygiënisten Bedrijfsartsen Consequenties voor arbodiensten 11 3 Oordeel 13 4 Samenvatting bestuurlijke reacties Reactie IWI 15 Lijst van afkortingen 16 Bijlage 1: Relevante artikelen uit de arbo-wet- en regelgeving 17 Bijlage 2: Relevante artikelen uit de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg 21 Bijlage 3: Reactie SKO 23 Bijlage 4: Reactie KIWA 27 Publicaties van de Inspectie Werk en Inkomen 31 5 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

8 6 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

9 1 Inleiding Om de veiligheid en de gezondheid op de werkplek te vergroten, is in de wet opgenomen dat voor het gebruik van bepaalde producten en diensten een certificaat nodig is. De certificaten worden afgegeven door private instellingen, die daarvoor door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn aangewezen. Deze organisaties functioneren voor die taak als zelfstandig bestuursorgaan. De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) houdt namens de minister toezicht op deze certificatie- en keuringsinstellingen (cki's) en heeft onderzoek gedaan naar de afgifte van certificaten op het werkveld arbodeskundigen. Het gaat om certificaten voor personen die de veiligheid en gezondheid op het werk moeten bewaken en bevorderen. In de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbowet) is opgenomen voor welke producten, personen en diensten je een certificaat nodig hebt. 1.1 Wettelijk kader vier arbodeskundigen 1 De Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk. De Europese Kaderrichtlijn bepaalt dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat in hun bedrijf voldoende deskundigheid op arboterrein beschikbaar is. 1 In Nederland is de kaderrichtlijn gïmplementeerd in de Arbowet. De Arbowet verplicht werkgevers en werknemers tot zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Deze arbozorg moet zijn afgestemd op de omvang en de aard van de arborisico's in het bedrijf. Er is een aantal verplichte onderdelen. Er moet bijvoorbeeld voorlichting en onderricht gegeven worden over arbeidsveiligheid en gezondheid, daarnaast moeten de arborisico's in het bedrijf zijn geïnventariseerd. Binnen een bedrijf moet voldoende deskundigheid beschikbaar zijn voor een adequate arbozorg en voor een juiste vervulling van de arbotaken. Indien nodig moet de werkgever beroep doen op specifieke deskundigen. De Arbowet noemt vier deskundigen waar de werkgever beroep op kan doen: de veiligheidskundige; de arbeids- en organisatiedeskundige; de arbeidshygiënist; de arbeids- en bedrijfsgeneeskundige (verder te noemen bedrijfsarts). Deze vier deskundigen moeten op grond van de Arbowet beschikken over een persoonscertificaat dat is afgegeven door een door de minister van SZW aangewezen cki. De Europese Kaderrichtlijn vereist voor arbodeskundigen geen persoonscertificaten. Hiermee valt de persoonscertificering van arbodeskundigen onder de zogenoemde Nationale Kop, de Nederlandse arboregels die uitstijgen boven de Europese regels. 2 Artikel II, 1e en 11e lid van de Regeling tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de vaststelling van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 van 25 oktober 1999 (ARBO/AIS/99/64079). 3 Artikel 3 van de Wet BIG noemt 8 beroepen, waaronder de arts, waarvan de beoefenaar moet zijn ingeschreven in een register. 4 Artikelen 14 en 15 van de Wet BIG. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst heeft, op grond van de Wet BIG, een Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten vastgesteld en een register voor bedrijfsartsen doen inrichten. 1.2 Overgangsregeling bedrijfsarts Sinds 1 november 1999 geldt voor bedrijfsartsen een overgangsregeling. 2 Tot een door de minister te bepalen tijdstip is inschrijving in het register van de beroepsgroep, gelijk gesteld aan de afgifte van een certificaat zoals bedoeld in de Arbowet. De inschrijving in het register is geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Op grond van deze wet mag iemand zich pas 'arts' noemen als hij of zij is ingeschreven in een register. 3 Een bedrijfsarts heeft, na zijn opleiding tot arts, een aanvullende opleiding gehad. De Wet BIG kent de mogelijkheid van extra registers voor specialisten. 4 Voor bedrijfsartsen bestaat een dergelijk 'specialistenregister' dat wordt beheerd door de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Bedrijfsartsen die in dit 'specialistenregister' - de benaming die verder in dit rapport wordt gebruikt - zijn ingeschreven, worden op grond van de overgangsregeling beschouwd als bedrijfsartsen aan wie een certificaat is afgegeven. Op 1 oktober 2006 had de minister van SZW geen tijdstip vastgesteld waarop de overgangsregeling eindigt. 7 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

10 1.3 Doel en werkwijze Het doel van het werkveldonderzoek naar arbodeskundigen is antwoord te geven op de vraag of het certificatieproces van arbodeskundigen door de certificerende instellingen volgens de geldende publieke en private normen verloopt. Het onderzoek is uitgevoerd in twee delen: een voorstudie en een dossieronderzoek met interviews bij de cki s. Tijdens de voorstudie werd duidelijk dat er voor de certificering van veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen een cki is aangewezen, maar dit bleek niet het geval te zijn voor certificering van arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen. Na de voorstudie is een dossieronderzoek uitgevoerd bij de twee cki's die de certificaten voor veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen afgeven. Er zijn per werkveld ruim veertig willekeurig gekozen dossiers gedetailleerd doorgenomen. Het dossieronderzoek is afgesloten met een interview. IWI heeft op basis hiervan het proces van certificeren beschreven. Aanvullend is met toestemming van één cki een vergadering van de certificatiecommissie bijgewoond. Ook is een vergadering van een College van Deskundigen bijgewoond. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode december 2005 tot en met juli Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

11 2 Het stelsel van certificering in de praktijk 2.1 Veiligheidskundigen De taak van de veiligheidskundige is het beperken van risico's voor de arbeidsveiligheid: arbeidsongevallen. De veiligheidskundige is bekend met de gevaren van machines en van productieprocessen en weet hoe deze risico's beheerst kunnen worden. SKO Certificatie van Vakbekwaamheid (verder SKO) is sinds juli 2000 aangewezen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om hogere veiligheidskundigen te certificeren. Bij de (her)certificering door SKO wordt nagegaan of kandidaten voldoen aan de eisen voor wat betreft kennis en relevante werkervaring. Veiligheidskundigen moeten beschikken over tenminste een technische vooropleiding en over een veiligheidskundige vervolgopleiding. Daarnaast is drie jaar relevante werkervaring vereist. Bij hercertificatie wordt nagegaan of de veiligheidskundige zijn kennis op peil heeftgehouden en nog steeds als veiligheidskundige werkzaam is. 5 onder Register. 6 Zie bijlage: relevante artikelen uit arbo-wet & regelgeving. Uit het internetregister van SKO blijkt dat op 11 mei 2006 in totaal 271 hogere veiligheidskundigen in het bezit waren van het certificaat. 5 In 2005 is ten opzichte van andere jaren een flinke nieuwe aanwas van veiligheidskundigen gecertificeerd door SKO (namelijk 48). SKO verwacht echter door de maatwerkregeling dat het aantal gecertificeerde veiligheidskundigen op den duur toch terug zal lopen tot Certificering veiligheidskundigen door SKO op orde De inspectie is van oordeel dat de certificering van veiligheidskundigen door SKO volgens de normen verloopt. SKO werkt volgens het wettelijke geldende certificatieschema. Er vindt een zorgvuldige toetsing plaats door de certificatiecommissie. De certificatiecommissie bestaat uit vakdeskundigen die hun taak serieus opvatten. 2.2 Arbeids- en organisatiedeskundigen De arbeids- en organisatiedeskundige richt zich op het beperken van onder andere (risico s van) psychosociale belasting van werknemers. De arbeids- en organisatiedeskundige adviseert bijvoorbeeld over werkdruk en de taakinhoud van medewerkers. De eisen voor de deskundigheid en ervaring van arbeids- en organisatiedeskundigen, zijn wat zwaarte betreft vergelijkbaar met de eisen aan veiligheidskundigen. Kiwa heeft de certificering van arbeids- en organisatiedeskundigen in 2001 overgenomen van Stichting Registratie Arbeids- & Organisatiedeskundigen (SRAO). Kiwa is in februari 2001 hiervoor ook aangewezen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het certificatieschema aan de hand waarvan Kiwa bepaalt of iemand voor een certificaat in aanmerking komt, is ondanks de overname intellectueel eigendom gebleven van SRAO. 7 onder Register gecertificeerde a&o-deskundigen. Op 29 mei 2006 stonden 139 gecertificeerde a&o-deskundigen ingeschreven in het Kiwa register. 7 Kiwa verwacht een toename van het aantal certificaathouders a&o-deskundigen. A&o-deskundigen lijken meer voor zichzelf te beginnen. Dit blijkt ook uit een stijging van de initiële aanvragen in het eerste kwartaal van Kiwa ondanks toezegging nog steeds niet geaccrediteerd Kiwa heeft certificering overgenomen van SRAO door een overeenkomst te sluiten met SRAO. Eén van de voorwaarden in deze overeenkomst is dat Kiwa zich (binnen vier maanden) zou laten accrediteren. Kiwa heeft tot twee keer toe een aanvraag tot accreditatie ingediend bij de Raad voor Accreditatie (januari 2001 en september 2005). De eerste aanvraag is niet afgerond en de tweede aanvraag moet nog worden afgerond. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SRAO moet eerst erkend worden door de RvA voordat Kiwa geaccrediteerd kan 9 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

12 worden. De staatssecretaris van SZW heeft aangegeven dat accreditatie een belangrijke overweging is, maar geen wettelijke eis voor de aanwijzing van een cki. Kiwa maakt bij de certificering gebruik van een certificatieschema dat nog niet is goedgekeurd door de minister van SZW. Het oude certificatieschema is aangepast aan de huidige eisen, maar vervolgens niet vastgesteld door de minister. De inspectie is van oordeel dat de wijze van certificeren van arbeids- en organisatiedeskundigen door Kiwa op zich goed verloopt. De inspectie constateert dat het KIWA niet is gelukt om zich te laten accrediteren. De inspectie stelt daarnaast vast dat de verwijzing naar het certificatieschema in de wetgeving niet op orde is. 2.3 Arbeidshygiënisten 8 Zoals bacteriën en (producten van) schimmels. Het aandachtsterrein van de arbeidshygiënist is de blootstelling van werknemers aan chemische stoffen en biologische agentia. 8 Het gaat dan om het voorkomen van beroepsrisico's zoals huidaandoeningen en aandoeningen van de luchtwegen. Ook (het voorkomen van) de blootstelling aan stoffen die risico's opleveren voor het nageslacht, behoren tot het werkterrein van de arbeidshygiënist. 9 onder Register. Sinds 2001 voert de Stichting voor Certificatie van Vakbekwaamheid SKO de certificering van arbeidshygiënisten uit. Uit het internetregister van SKO blijkt dat er op 11 mei 2006 in totaal 274 arbeidshygiënisten in het bezit zijn van het certificaat. 9 SKO certificeert arbeidshygiënisten zonder aanwijzing SKO heeft de certificering in 2001 overgenomen van Stichting ter Certificering van Arbeidshygiënisten (SCA). In 1999 is ook voor arbeidshygiënisten een overgangsregeling getroffen. Tot een door de minister te bepalen tijdstip, wordt inschrijving in het register van gecertificeerde arbeidshygiënisten van SCA gelijkgesteld aan de afgifte van een certificaat zoals bedoeld in de Arbowet. In 2001 heeft SCA opgehouden te bestaan. Omdat inschrijving in het SCAregister niet meer mogelijk is, moeten arbeidshygiënisten beschikken over een certificaat dat is afgegeven door de minister of door een door de minister aangewezen certificerende instelling. 10 Initiële certificaten: 86, hercertificering: 266 (bron: SKO jaarverslagen ). 11 Artikel 2.15 Arbeidsomstandighedenregeling. In december 2004 en in februari 2006 heeft SKO bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanvraag ingediend voor een formele aanwijzing voor het certificeren van arbeidshygiënisten. SKO heeft aangegeven hierover veelvuldig navraag te hebben gedaan bij SZW. Op 1 oktober 2006 had het ministerie nog geen aanwijzing afgegeven. Ondanks het ontbreken van de aanwijzing heeft SKO vanaf 2001 ruim 350 certificaten verstrekt aan arbeidshygiënisten. 10 In de Arbeidsomstandighedenregeling wordt overigens wel verwezen naar het certificatieschema van SKO, ondanks dat SKO niet is aangewezen. 11 Tijdens het onderzoek heeft IWI ook hierover een signaal afgegeven naar het ministerie van SZW. De staatssecretaris van SZW overweegt om SKO met terugwerkende kracht aan te wijzen voor de certificering van arbeidshygiënisten en bij die aanwijzing te bepalen dat de dossiers van SKO op orde dienen te zijn. De inspectie is van oordeel dat de certificering van arbeidshygiënisten niet volgens de normen verloopt. SKO certificeert arbeidshygiënisten zonder hiervoor door de minister van SZW te zijn aangewezen. De inspectie is van oordeel dat SKO daarmee niet handelt zoals verwacht mag worden. Zij is bovendien voor meerdere werkvelden aangewezen en op de hoogte van de verantwoordelijkheden van een zbo. 10 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

13 2.4 Bedrijfsartsen Bedrijfsartsen hebben de bescherming van de gezondheid van werknemers tot taak. Ook spelen bedrijfsartsen een (verplichte) rol bij verzuimbegeleiding en re-integratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers. 12 Zie artikel 2.7 het Arbeidsomstandighedenbesluit en artikel 2.14 van de Arbeidsomstandighedenregeling. 13 onder raadplegen/ overzichten en adressen/ overzichten. Bedrijfsartsen geregistreerd in plaats van gecertificeerd Op grond van een overgangsregeling uit 1999 is, voor bedrijfsartsen, tot een door de minister te bepalen tijdstip, de inschrijving in het 'specialistenregister' van de KNMG, gelijkgesteld aan afgifte van het certificaat zoals vereist in de Arbeidsomstandighedenregeling en -besluit. 12 Op 1 oktober 2006 had de minister geen tijdstip vastgesteld. De bedrijfsarts registreert zich op basis van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) in het 'specialistenregister'. Deze wet bevat regels voor zorgverlening door onder andere artsen in de individuele gezondheidszorg. Hiermee valt de bedrijfsarts ook onder het medisch tuchtrecht. Er stonden op 5 juli 2005 in totaal bedrijfsartsen in het specialistenregister ingeschreven. 13 De staatssecretaris van SZW bereidt een voorstel voor tot wijziging van de betreffende bepaling(en) in de Arbowet, waardoor de verplichte certificatie zal vervallen en ook de overgangsregeling wordt beëindigd. 2.5 Consequenties voor arbodiensten Voor arbodiensten gelden ook certificatie-eisen. Eén daarvan is dat een arbodienst van elke arbodeskundige een gecertificeerde deskundige in dienst moet hebben (gecertificeerd door een daartoe aangewezen instelling). Omdat voor één van de vier deskundigen, te weten de arbeidshygiënist, de certificering juridisch niet goed is geregeld, kunnen ook de arbodiensten niet aan hun certificatie-eisen voldoen. De staatssecretaris van SZW heeft aangegeven dat hij dit punt zal betrekken bij de evaluatie van de zogenoemde Maatwerkregeling in maart Deze evaluatie is aangekondigd in een brief van 4 oktober 2005 van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer. 11 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

14 12 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

15 3 Oordeel De certificering van arbodeskundigen moet ervoor zorgen dat arbodeskundigen hun werk met voldoende kennis en ervaring uitvoeren, waardoor de arbodeskundigen in staat zijn om goede adviezen over arbeidsomstandigheden te geven. De inspectie is van mening dat de certificering goed wordt uitgevoerd. De certificatie- en keuringsinstellingen controleren op een goede manier of de deskundigen aan hun scholings- en werkervaringseisen voldoen. Dit geldt overigens niet voor de bedrijfsartsen, omdat zij op dit moment niet (hoeven te) worden gecertificeerd. De juridische kant van de certificatie is echter onvoldoende geregeld. SKO verstrekt sinds 2001 certificaten voor arbeidshygiënisten terwijl zij daar niet officieel voor is aangewezen door de minister van SZW. De inspectie is van oordeel dat SKO hierin niet zorgvuldig handelt. Zij is voor meerdere werkvelden aangewezen en op de hoogte van de verantwoordelijkheden van een zelfstandig bestuursorgaan. Overigens heeft SKO in 2004 wel een aanvraag tot aanwijzing ingediend, maar die is nog niet afgehandeld. De staatssecretaris is van plan dat alsnog te corrigeren, met terugwerkende kracht. Kiwa heeft contractueel afgesproken dat zij zich zou laten accrediteren door de Raad voor Accreditatie. Dat heeft ze twee keer aangevraagd, maar de accreditatie heeft nog niet plaatsgevonden. Verder maakt Kiwa gebruik van een certificatieschema dat niet is vastgesteld door de minister van SZW. De inspectie is van oordeel dat de cki s de wettelijke bepalingen zorgvuldiger moeten naleven om financiële en aansprakelijkheidsrisico s te verminderen. Een gevolg van het ontbreken van de aanwijzing van SKO voor de certificatie van arbeidshygiënisten, is dat ook arbodiensten niet aan hun certificatie-eisen kunnen voldoen. Zij moeten van elk van de vier deskundigen, behalve de bedrijfsarts voor wie inschrijving in het BIG-register is vereist, een volgens de regels gecertificeerde deskundige in dienst hebben en dat is nu niet mogelijk. 13 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

16 14 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

17 4 Samenvatting bestuurlijke reacties SKO SKO accepteert de conclusie van IWI dat zij sinds 2001 onrechtmatig certificaten verstrekt. SKO plaatst de kanttekening dat men zich, voorafgaande aan het verzoek om aanwijzing, zich heeft willen laten accrediteren. Deze accreditatie heeft volgens SKO aanzienlijk langer geduurd dan men meende te mogen verwachten. SKO geeft verder aan dat zij in december 2004 een verzoek tot aanwijzing heeft ingediend bij SZW, maar dat dit verzoek, ondanks herhaald rappél door SKO, tot op heden niet door SZW is afgehandeld. SKO stelt dat het aan de markt niet uit te leggen zou zijn geweest, wanneer zij ofwel geen certificaten had afgegeven ofwel met de afgifte was gestopt totdat de aanwijzing een feit was. SKO pleit ervoor met betrokkenen het gehele proces van certificatie en accreditatie te analyseren en zo mogelijk te verbeteren zodat iedereen weet waar hij aan toe is. KIWA KIWA geeft aan de constateringen van de inspectie te herkennen. KIWA plaatst de kanttekening dat er onduidelijkheid is over de betekenis van accreditatie. Ook door onduidelijkheid over een op te richten beheersstichting, heeft het proces van accreditatie volgens KIWA vertraging opgelopen. Het (nog) niet hebben van een accreditatie vormt een belemmering voor goede afspraken met de eigenaar van het schema voor certificatie. KIWA deelt mede dat recentelijk overleg met SZW een aantal onduidelijkheden heeft weggenomen. KIWA kondigt aan op korte termijn opnieuw overleg te gaan voeren met de eigenaar van het schema teneinde het punt van de ontbrekende accreditatie op te lossen. KIWA deelt verder mede regelmatig overleg te gaan voeren met SZW. 4.1 Reactie IWI SKO IWI heeft met genoegen kennis genomen van het feit dat SKO de conclusies van de inspectie accepteert. Ten aanzien van het zich, voorafgaand aan het indienen van een verzoek om aanwijzing, laten accrediteren, stelt de inspectie vast dat accreditatie weliswaar wordt gezien als een belangrijke overweging voor het aanwijzen van een cki, maar dat dit geen wettelijke eis is. Het (nog) niet hebben van een accreditatie is geen belemmering voor het indienen van een verzoek tot aanwijzing. Het is juist dat het verzoek van SKO om aanwijzing op 1 oktober 2006 nog niet door het ministerie was afgehandeld. De inspectie is van oordeel dat dit voor SKO geen vrijbrief is om op de aanwijzing vooruit te lopen en certificaten af te (blijven) geven. Dat het aan de markt en de beroepsgroep niet uit te leggen zou zijn, wanneer SKO met het afgeven van certificaten had gewacht totdat de aanwijzing een feit was, kan de inspectie niet onderschrijven. Het is naar het oordeel van de inspectie voor SKO eenvoudiger om uit te leggen dat zij niet bevoegd was tot afgifte van certificaten, dan uit te leggen waarom zij zonder daartoe bevoegd te zijn wel certificaten af kon geven. De inspectie onderschrijft het belang van helderheid voor betrokkenen over het proces van certificatie en accreditatie. KIWA De inspectie constateert dat KIWA de conclusies van de inspectie accepteert. De inspectie neemt met instemming kennis van de voornemens van KIWA voor wat betreft het overleg met SZW en de huidige eigenaar van het schema voor certificatie. 15 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

18 Lijst van afkortingen Arbowet Arbeidsomstandighedenwet 1998 Cki Certificerende en keurende instelling CCvD Centraal College van Deskundigen CvD College van Deskundigen IWI Inspectie Werk en Inkomen KNMG Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst SCA Stichting ter Certificering van Arbeidshygiënisten SKO SKO Certificatie van Vakbekwaamheid SRAO Stichting Registratie Arbeids- & Organisatiedeskundigen SZW (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg zbo Zelfstandig bestuursorgaan 16 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

19 Bijlage 1 Relevante artikelen uit de arbo-wet- en regelgeving Arbeidsomstandighedenwet 1998 Artikel Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld op grond waarvan werkgevers, werknemers, andere personen of instellingen in het bezit moeten zijn van een of meer certificaten waaruit blijkt dat zij voldoen aan voorschriften, gesteld bij of krachtens deze wet. 2. Onze Minister dan wel een door Onze Minister op verzoek aangewezen instelling beslist op aanvraag over de afgifte van het certificaat en is tevens bevoegd een afgegeven certificaat in te trekken. 3. Aan een aanwijzing krachtens het tweede lid kunnen voorschriften worden verbonden. 4. Een certificaat wordt afgegeven voor een beperkte tijdsduur. Aan een certificaat kunnen voorschriften worden verbonden. De bedoelde beperking en de voorschriften worden in het certificaat vermeld. 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld onder meer met betrekking tot: a. de gronden waarop de in het tweede lid bedoelde aanwijzing kan worden gegeven, ingetrokken dan wel gewijzigd; b. de wijze waarop de aanvraag om een certificaat moet worden gedaan en de gegevens die daarbij van de aanvrager worden verlangd; c. de gronden waarop en de gevallen waarin de afgifte van een certificaat kan worden geweigerd dan wel een afgegeven certificaat kan worden ingetrokken en d. de vergoeding die verschuldigd is in verband met de afgifte van een certificaat en de wijze van betaling daarvan. Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 2.7 Deskundigheidseisen 1. Binnen een arbodienst zijn deskundigen werkzaam op het terrein van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, de arbeidshygiëne, de veiligheidskunde en de arbeids- en organisatiekunde. 2. Een deskundige beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring op een vakgebied als bedoeld in het eerste lid, indien hij in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, arbeidshygiëne, veiligheidskunde dan wel arbeids- en organisatiekunde, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. Artikel 2.14 Certificaat arbodienst 1. Een externe arbodienst is in het bezit van een certificaat arbodienst dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 2. De werkgever van een interne arbodienst is ten behoeve van zijn interne arbodienst in het bezit van een certificaat arbodienst dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 3. Indien een aan een externe arbodienst afgegeven certificaat arbodienst wordt ingetrokken, niet wordt verlengd of indien aan de verlenging daarvan voorschriften zijn verbonden, doet de dienst daarvan terstond mededeling aan de werkgever te wiens behoeve de taken worden uitgeoefend, en aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging zorgt de werkgever ervoor dat de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk van deze mededeling op de hoogte worden gesteld. 17 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

20 4. Indien een ten behoeve van een interne arbodienst afgegeven certificaat arbodienst wordt ingetrokken, niet wordt verlengd of indien aan de verlenging daarvan voorschriften zijn verbonden, doet de werkgever daarvan terstond mededeling aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, aan de belanghebbende werknemers alsmede, ingeval sprake is van een samenwerkingsverband, aan de betrokken externe deskundigen. Artikel 2.10 Organisatie-eisen arbodienst 1. Een externe arbodienst bezit rechtspersoonlijkheid. 2. Behoudens ten aanzien van het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 2.6a, tweede lid, is op elk van de in artikel 2.7, eerste lid, genoemde vakgebieden ten minste één deskundige werkzaam krachtens een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd. Arbeidsomstandighedenregeling Artikel 2.12 Verstrekken gegevens bij aanvraag certificaat externe arbodienst 1. Een externe arbodienst verstrekt aan de minister dan wel, indien de minister een certificerende instelling als bedoeld in artikel 2.7 heeft aangewezen, aan de certificerende instelling, bij de aanvraag van een certificaat arbodienst als bedoeld in artikel 2.11, eerste lid, de volgende gegevens: a. met betrekking tot de deskundigen die voor de arbodienst werkzaam zijn: 1. een overzicht van het aantal deskundigen, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van het besluit; 2. een overzicht van het aantal deskundigen dat per vakgebied, bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van het besluit, aan de arbodienst verbonden is, waarbij tevens het aantal formatieplaatsen en de wijze waarop de deskundigen aan de dienst verbonden zijn, worden vermeld; 3. van elk van de deskundigen een afschrift van het certificaat van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van het besluit of een EG-verklaring als bedoeld in artikel 2.8 van het besluit, en 4. het aantal deskundigen op andere vakgebieden en de aard van die deskundigheden; b. met betrekking tot de organisatie-eisen, bedoeld in artikel 2.10 van het besluit: 1. een actueel bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de statuten van de arbodienst, en een afschrift van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan wel van de publiekrechtelijke aanstelling van de deskundigen in vaste dienst, waarbij de omvang van het dienstverband wordt vermeld; 2. indien een externe arbodienst niet de in het eerste lid, onder a tot en met c, bedoelde gegevens verstrekt, wordt de aanvraag van het certificaat arbodienst niet in behandeling genomen. Artikel 2.14 Afgifte certificaat van vakbekwaamheid arbeids- en bedrijfsgeneeskunde 1. Een certificaat van vakbekwaamheid arbeids- en bedrijfsgeneeskunde als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van het besluit wordt door de minister of, indien de minister een certificerende instelling heeft aangewezen, de certificerende instelling, afgegeven indien de aanvrager een opleiding heeft gevolgd die voldoet aan de opleidingseisen voor het sociaalgeneeskundig specialisme arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde, bedoeld in het Besluit Bedrijfsgeneeskunde van 24 maart 2004 van het College voor Sociale Geneeskunde, die heeft geleid tot registratie als sociaalgeneeskundige voor arbeid en gezondheid. 2. Een certificaat als bedoeld in het eerste lid, wordt afgegeven voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Artikel 2.15 Afgifte certificaat van vakbekwaamheid arbeidshygiëne Een certificaat van vakbekwaamheid arbeidshygiëne als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van het besluit wordt door de minister of, indien de minister een certificerende instelling heeft aangewezen, de certificerende instelling, afgegeven indien de aanvrager voldoet aan de eisen, bedoeld in versie 1 van de Regelingen SAH, SVK ref.nr. SKO/03034S van de Stichting voor de 18 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

Zorgen voor bejegening

Zorgen voor bejegening Opdrachtgever IWI Zorgen voor bejegening Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek Cliëntbejegening Startdatum 1 februari 2006 Einddatum 31 oktober 2006 Categorie Toezicht en functioneren van sociale

Nadere informatie

Het CWI-systeem Sonar in de praktijk

Het CWI-systeem Sonar in de praktijk Het CWI-systeem Sonar in de praktijk Het CWI-systeem Sonar in de praktijk Inspectie Werk en Inkomen Het CWI-systeem Sonar in de praktijk R06/13, juni 2006 ISSN 1383-8733 ISBN-10: 90-5079-157-3 ISBN-13:

Nadere informatie

Certificeren arbozorg, meer dan papier!

Certificeren arbozorg, meer dan papier! Certificeren arbozorg, meer dan papier! Een onderzoek naar de certificering van arbodiensten en deskundigen, en de invloed hiervan op de kwaliteit van de toetsing van de RI&E Projectleider en contactpersoon

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Vangnet of springplank? De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV

Vangnet of springplank? De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV Vangnet of springplank? De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV Inspectie Werk en Inkomen Titel van het rapport R05/20, december 2005 ISSN 1383-8733 ISBN 90-5079-141-7 2 Inspectie

Nadere informatie

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100 BIJLAGE 5 Bijlage 5, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

Doorstart voor de schooluitvaller. Onderzoek naar de dienstverlening van CWI en sociale diensten aan voortijdige schoolverlaters

Doorstart voor de schooluitvaller. Onderzoek naar de dienstverlening van CWI en sociale diensten aan voortijdige schoolverlaters Doorstart voor de schooluitvaller Onderzoek naar de dienstverlening van CWI en sociale diensten aan voortijdige schoolverlaters Doorstart voor de schooluitvaller Onderzoek naar de dienstverlening van

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Invoering Wia. Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Invoering Wia. Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Invoering Wia Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Invoering Wia Rapport over implementatie Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Inspectie Werk en Inkomen Invoering

Nadere informatie

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Juni 2013 Inhoudsopgave Achtergrond en samenvatting Inleiding De probleemstelling Doel, inhoud en reikwijdte van de leidraad Gebruikte afkortingen Samenvatting

Nadere informatie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Tweede evaluatie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg prof. mr. dr. J.G. Sijmons 1 mr. N.O.M. Woestenburg 3 mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt 2 L.T. Schudde 3 mr. drs. F.W. Visser 3 mr. L.F.

Nadere informatie

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 BIJLAGE 5 Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Asbestverwijderingsbedrijven (AVB) en Asbestinventarisatiebedrijven

Nadere informatie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie

Buiten de bijstand. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Buiten de bijstand Doel en vraagstelling Onderzoek De drempel: "de maatschappelijke positie van afhakers en afgewezenen in de bijstand". Startdatum 1 september 2007 Einddatum 30 april

Nadere informatie

Zorg voor gegevens bij indicatiestelling

Zorg voor gegevens bij indicatiestelling drs. A. ter Linden mr. C.G. Zandee Zorg voor gegevens bij indicatiestelling Registratiekamer, augustus 2000 Voorwoord Indicatiestelling is een belangrijk instrument in de gezondheidszorg. De zorgvrager

Nadere informatie

Scholingstraject Voorbehouden en risicovolle handelingen. Module Wet BIG

Scholingstraject Voorbehouden en risicovolle handelingen. Module Wet BIG Scholingstraject Voorbehouden en risicovolle handelingen Module Wet BIG Opleidings Centrum Zuidwester Doel van de module De deelnemer de doelstellingen van de Wet BIG. De deelnemer weet wat een registerberoep

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gezondheidszorg. Individuele. Hoofdlijnen van de wet Beroepen in de DE WET

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gezondheidszorg. Individuele. Hoofdlijnen van de wet Beroepen in de DE WET Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport DE WET Hoofdlijnen van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg De Wet BIG Op 9 november 1993 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Beroepen in

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek gebruik Suwinet door niet-suwipartijen Gemeente s-hertogenbosch

College bescherming persoonsgegevens. Onderzoek gebruik Suwinet door niet-suwipartijen Gemeente s-hertogenbosch POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0

Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager. versie 1.0 Leidraad Samenwerking bedrijfsarts & casemanager versie 1.0 1 2 Achtergrond en samenvatting Inleiding Het komt in de dagelijkse praktijk de laatste jaren steeds vaker voor dat werknemers en bedrijfsartsen

Nadere informatie

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES HANDREIKING VOOR DE INVOERING VAN PREVENTIETAKEN VOOR DE ALLEDAAGSE ZORG VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID NAAR AANLEIDING VAN DE WIJZIGING ARBOWET

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37a 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving. Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011

Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving. Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011 Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011 Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen aan Kwaliteit Rijnstraat

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid s

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering BIJLAGE 2 Bijlage IIIb behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering Certificatieschema voor het verwijderen van asbest, asbesthoudende producten

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen Nr. SV/WV/01/25679 Nader rapport inzake het voorstel van wet ter verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en

Nadere informatie

Selectielijst. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen per werkterrein, waarvoor Kiwa N.V. door de overheid is gemandateerd.

Selectielijst. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen per werkterrein, waarvoor Kiwa N.V. door de overheid is gemandateerd. Selectielijst Selectielijst voor de neerslag van de handelingen per werkterrein, waarvoor Kiwa N.V. door de overheid is gemandateerd. Periode 1996 - Selectielijst Selectielijst voor de neerslag van de

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie