Zorg om arbo. Werkveldonderzoek naar certificering van veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen, arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg om arbo. Werkveldonderzoek naar certificering van veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen, arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen"

Transcriptie

1 Zorg om arbo Werkveldonderzoek naar certificering van veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen, arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen

2

3 Zorg om arbo Werkveldonderzoek naar certificering van veiligheidskundigen, arbeidsen organisatiedeskundigen, arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

4 R06/22, oktober 2006 ISSN ISBN-10: ISBN-13: Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

5 Voorwoord Veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen, arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen spelen een belangrijke rol in de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. De certificatie van deze vier arbodeskundigen heeft als doel te waarborgen dat zij beschikken over voldoende kennis en ervaring voor een juiste taakuitoefening. De certificaten worden afgegeven door private instellingen die voor deze taak door de minister van SZW zijn aangewezen als certificatie- en keuringsinstelling. In het onderzoek naar arbodeskundigen is de inspectie nagegaan hoe het proces van certificatie in de praktijk verloopt en of dit voldoet aan de daarvoor geldende publieke en private normen. De inspectie heeft waardering voor de wijze waarop partijen actie ondernemen om de geconstateerde knelpunten weg te nemen. A.J. Duymaer van Twist Waarnemend inspecteur-generaal Werk en Inkomen 3 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

6 4 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

7 Inhoud 1 Inleiding Wettelijk kader vier arbodeskundigen Overgangsregeling bedrijfsarts Doel en werkwijze 8 2 Het stelsel van certificering in de praktijk Veiligheidskundigen Arbeids- en organisatiedeskundigen Arbeidshygiënisten Bedrijfsartsen Consequenties voor arbodiensten 11 3 Oordeel 13 4 Samenvatting bestuurlijke reacties Reactie IWI 15 Lijst van afkortingen 16 Bijlage 1: Relevante artikelen uit de arbo-wet- en regelgeving 17 Bijlage 2: Relevante artikelen uit de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg 21 Bijlage 3: Reactie SKO 23 Bijlage 4: Reactie KIWA 27 Publicaties van de Inspectie Werk en Inkomen 31 5 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

8 6 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

9 1 Inleiding Om de veiligheid en de gezondheid op de werkplek te vergroten, is in de wet opgenomen dat voor het gebruik van bepaalde producten en diensten een certificaat nodig is. De certificaten worden afgegeven door private instellingen, die daarvoor door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn aangewezen. Deze organisaties functioneren voor die taak als zelfstandig bestuursorgaan. De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) houdt namens de minister toezicht op deze certificatie- en keuringsinstellingen (cki's) en heeft onderzoek gedaan naar de afgifte van certificaten op het werkveld arbodeskundigen. Het gaat om certificaten voor personen die de veiligheid en gezondheid op het werk moeten bewaken en bevorderen. In de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbowet) is opgenomen voor welke producten, personen en diensten je een certificaat nodig hebt. 1.1 Wettelijk kader vier arbodeskundigen 1 De Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk. De Europese Kaderrichtlijn bepaalt dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat in hun bedrijf voldoende deskundigheid op arboterrein beschikbaar is. 1 In Nederland is de kaderrichtlijn gïmplementeerd in de Arbowet. De Arbowet verplicht werkgevers en werknemers tot zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Deze arbozorg moet zijn afgestemd op de omvang en de aard van de arborisico's in het bedrijf. Er is een aantal verplichte onderdelen. Er moet bijvoorbeeld voorlichting en onderricht gegeven worden over arbeidsveiligheid en gezondheid, daarnaast moeten de arborisico's in het bedrijf zijn geïnventariseerd. Binnen een bedrijf moet voldoende deskundigheid beschikbaar zijn voor een adequate arbozorg en voor een juiste vervulling van de arbotaken. Indien nodig moet de werkgever beroep doen op specifieke deskundigen. De Arbowet noemt vier deskundigen waar de werkgever beroep op kan doen: de veiligheidskundige; de arbeids- en organisatiedeskundige; de arbeidshygiënist; de arbeids- en bedrijfsgeneeskundige (verder te noemen bedrijfsarts). Deze vier deskundigen moeten op grond van de Arbowet beschikken over een persoonscertificaat dat is afgegeven door een door de minister van SZW aangewezen cki. De Europese Kaderrichtlijn vereist voor arbodeskundigen geen persoonscertificaten. Hiermee valt de persoonscertificering van arbodeskundigen onder de zogenoemde Nationale Kop, de Nederlandse arboregels die uitstijgen boven de Europese regels. 2 Artikel II, 1e en 11e lid van de Regeling tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de vaststelling van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 van 25 oktober 1999 (ARBO/AIS/99/64079). 3 Artikel 3 van de Wet BIG noemt 8 beroepen, waaronder de arts, waarvan de beoefenaar moet zijn ingeschreven in een register. 4 Artikelen 14 en 15 van de Wet BIG. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst heeft, op grond van de Wet BIG, een Regeling inzake de opleiding en registratie van specialisten vastgesteld en een register voor bedrijfsartsen doen inrichten. 1.2 Overgangsregeling bedrijfsarts Sinds 1 november 1999 geldt voor bedrijfsartsen een overgangsregeling. 2 Tot een door de minister te bepalen tijdstip is inschrijving in het register van de beroepsgroep, gelijk gesteld aan de afgifte van een certificaat zoals bedoeld in de Arbowet. De inschrijving in het register is geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Op grond van deze wet mag iemand zich pas 'arts' noemen als hij of zij is ingeschreven in een register. 3 Een bedrijfsarts heeft, na zijn opleiding tot arts, een aanvullende opleiding gehad. De Wet BIG kent de mogelijkheid van extra registers voor specialisten. 4 Voor bedrijfsartsen bestaat een dergelijk 'specialistenregister' dat wordt beheerd door de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Bedrijfsartsen die in dit 'specialistenregister' - de benaming die verder in dit rapport wordt gebruikt - zijn ingeschreven, worden op grond van de overgangsregeling beschouwd als bedrijfsartsen aan wie een certificaat is afgegeven. Op 1 oktober 2006 had de minister van SZW geen tijdstip vastgesteld waarop de overgangsregeling eindigt. 7 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

10 1.3 Doel en werkwijze Het doel van het werkveldonderzoek naar arbodeskundigen is antwoord te geven op de vraag of het certificatieproces van arbodeskundigen door de certificerende instellingen volgens de geldende publieke en private normen verloopt. Het onderzoek is uitgevoerd in twee delen: een voorstudie en een dossieronderzoek met interviews bij de cki s. Tijdens de voorstudie werd duidelijk dat er voor de certificering van veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen een cki is aangewezen, maar dit bleek niet het geval te zijn voor certificering van arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen. Na de voorstudie is een dossieronderzoek uitgevoerd bij de twee cki's die de certificaten voor veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen afgeven. Er zijn per werkveld ruim veertig willekeurig gekozen dossiers gedetailleerd doorgenomen. Het dossieronderzoek is afgesloten met een interview. IWI heeft op basis hiervan het proces van certificeren beschreven. Aanvullend is met toestemming van één cki een vergadering van de certificatiecommissie bijgewoond. Ook is een vergadering van een College van Deskundigen bijgewoond. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode december 2005 tot en met juli Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

11 2 Het stelsel van certificering in de praktijk 2.1 Veiligheidskundigen De taak van de veiligheidskundige is het beperken van risico's voor de arbeidsveiligheid: arbeidsongevallen. De veiligheidskundige is bekend met de gevaren van machines en van productieprocessen en weet hoe deze risico's beheerst kunnen worden. SKO Certificatie van Vakbekwaamheid (verder SKO) is sinds juli 2000 aangewezen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om hogere veiligheidskundigen te certificeren. Bij de (her)certificering door SKO wordt nagegaan of kandidaten voldoen aan de eisen voor wat betreft kennis en relevante werkervaring. Veiligheidskundigen moeten beschikken over tenminste een technische vooropleiding en over een veiligheidskundige vervolgopleiding. Daarnaast is drie jaar relevante werkervaring vereist. Bij hercertificatie wordt nagegaan of de veiligheidskundige zijn kennis op peil heeftgehouden en nog steeds als veiligheidskundige werkzaam is. 5 onder Register. 6 Zie bijlage: relevante artikelen uit arbo-wet & regelgeving. Uit het internetregister van SKO blijkt dat op 11 mei 2006 in totaal 271 hogere veiligheidskundigen in het bezit waren van het certificaat. 5 In 2005 is ten opzichte van andere jaren een flinke nieuwe aanwas van veiligheidskundigen gecertificeerd door SKO (namelijk 48). SKO verwacht echter door de maatwerkregeling dat het aantal gecertificeerde veiligheidskundigen op den duur toch terug zal lopen tot Certificering veiligheidskundigen door SKO op orde De inspectie is van oordeel dat de certificering van veiligheidskundigen door SKO volgens de normen verloopt. SKO werkt volgens het wettelijke geldende certificatieschema. Er vindt een zorgvuldige toetsing plaats door de certificatiecommissie. De certificatiecommissie bestaat uit vakdeskundigen die hun taak serieus opvatten. 2.2 Arbeids- en organisatiedeskundigen De arbeids- en organisatiedeskundige richt zich op het beperken van onder andere (risico s van) psychosociale belasting van werknemers. De arbeids- en organisatiedeskundige adviseert bijvoorbeeld over werkdruk en de taakinhoud van medewerkers. De eisen voor de deskundigheid en ervaring van arbeids- en organisatiedeskundigen, zijn wat zwaarte betreft vergelijkbaar met de eisen aan veiligheidskundigen. Kiwa heeft de certificering van arbeids- en organisatiedeskundigen in 2001 overgenomen van Stichting Registratie Arbeids- & Organisatiedeskundigen (SRAO). Kiwa is in februari 2001 hiervoor ook aangewezen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het certificatieschema aan de hand waarvan Kiwa bepaalt of iemand voor een certificaat in aanmerking komt, is ondanks de overname intellectueel eigendom gebleven van SRAO. 7 onder Register gecertificeerde a&o-deskundigen. Op 29 mei 2006 stonden 139 gecertificeerde a&o-deskundigen ingeschreven in het Kiwa register. 7 Kiwa verwacht een toename van het aantal certificaathouders a&o-deskundigen. A&o-deskundigen lijken meer voor zichzelf te beginnen. Dit blijkt ook uit een stijging van de initiële aanvragen in het eerste kwartaal van Kiwa ondanks toezegging nog steeds niet geaccrediteerd Kiwa heeft certificering overgenomen van SRAO door een overeenkomst te sluiten met SRAO. Eén van de voorwaarden in deze overeenkomst is dat Kiwa zich (binnen vier maanden) zou laten accrediteren. Kiwa heeft tot twee keer toe een aanvraag tot accreditatie ingediend bij de Raad voor Accreditatie (januari 2001 en september 2005). De eerste aanvraag is niet afgerond en de tweede aanvraag moet nog worden afgerond. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van SRAO moet eerst erkend worden door de RvA voordat Kiwa geaccrediteerd kan 9 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

12 worden. De staatssecretaris van SZW heeft aangegeven dat accreditatie een belangrijke overweging is, maar geen wettelijke eis voor de aanwijzing van een cki. Kiwa maakt bij de certificering gebruik van een certificatieschema dat nog niet is goedgekeurd door de minister van SZW. Het oude certificatieschema is aangepast aan de huidige eisen, maar vervolgens niet vastgesteld door de minister. De inspectie is van oordeel dat de wijze van certificeren van arbeids- en organisatiedeskundigen door Kiwa op zich goed verloopt. De inspectie constateert dat het KIWA niet is gelukt om zich te laten accrediteren. De inspectie stelt daarnaast vast dat de verwijzing naar het certificatieschema in de wetgeving niet op orde is. 2.3 Arbeidshygiënisten 8 Zoals bacteriën en (producten van) schimmels. Het aandachtsterrein van de arbeidshygiënist is de blootstelling van werknemers aan chemische stoffen en biologische agentia. 8 Het gaat dan om het voorkomen van beroepsrisico's zoals huidaandoeningen en aandoeningen van de luchtwegen. Ook (het voorkomen van) de blootstelling aan stoffen die risico's opleveren voor het nageslacht, behoren tot het werkterrein van de arbeidshygiënist. 9 onder Register. Sinds 2001 voert de Stichting voor Certificatie van Vakbekwaamheid SKO de certificering van arbeidshygiënisten uit. Uit het internetregister van SKO blijkt dat er op 11 mei 2006 in totaal 274 arbeidshygiënisten in het bezit zijn van het certificaat. 9 SKO certificeert arbeidshygiënisten zonder aanwijzing SKO heeft de certificering in 2001 overgenomen van Stichting ter Certificering van Arbeidshygiënisten (SCA). In 1999 is ook voor arbeidshygiënisten een overgangsregeling getroffen. Tot een door de minister te bepalen tijdstip, wordt inschrijving in het register van gecertificeerde arbeidshygiënisten van SCA gelijkgesteld aan de afgifte van een certificaat zoals bedoeld in de Arbowet. In 2001 heeft SCA opgehouden te bestaan. Omdat inschrijving in het SCAregister niet meer mogelijk is, moeten arbeidshygiënisten beschikken over een certificaat dat is afgegeven door de minister of door een door de minister aangewezen certificerende instelling. 10 Initiële certificaten: 86, hercertificering: 266 (bron: SKO jaarverslagen ). 11 Artikel 2.15 Arbeidsomstandighedenregeling. In december 2004 en in februari 2006 heeft SKO bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanvraag ingediend voor een formele aanwijzing voor het certificeren van arbeidshygiënisten. SKO heeft aangegeven hierover veelvuldig navraag te hebben gedaan bij SZW. Op 1 oktober 2006 had het ministerie nog geen aanwijzing afgegeven. Ondanks het ontbreken van de aanwijzing heeft SKO vanaf 2001 ruim 350 certificaten verstrekt aan arbeidshygiënisten. 10 In de Arbeidsomstandighedenregeling wordt overigens wel verwezen naar het certificatieschema van SKO, ondanks dat SKO niet is aangewezen. 11 Tijdens het onderzoek heeft IWI ook hierover een signaal afgegeven naar het ministerie van SZW. De staatssecretaris van SZW overweegt om SKO met terugwerkende kracht aan te wijzen voor de certificering van arbeidshygiënisten en bij die aanwijzing te bepalen dat de dossiers van SKO op orde dienen te zijn. De inspectie is van oordeel dat de certificering van arbeidshygiënisten niet volgens de normen verloopt. SKO certificeert arbeidshygiënisten zonder hiervoor door de minister van SZW te zijn aangewezen. De inspectie is van oordeel dat SKO daarmee niet handelt zoals verwacht mag worden. Zij is bovendien voor meerdere werkvelden aangewezen en op de hoogte van de verantwoordelijkheden van een zbo. 10 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

13 2.4 Bedrijfsartsen Bedrijfsartsen hebben de bescherming van de gezondheid van werknemers tot taak. Ook spelen bedrijfsartsen een (verplichte) rol bij verzuimbegeleiding en re-integratie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers. 12 Zie artikel 2.7 het Arbeidsomstandighedenbesluit en artikel 2.14 van de Arbeidsomstandighedenregeling. 13 onder raadplegen/ overzichten en adressen/ overzichten. Bedrijfsartsen geregistreerd in plaats van gecertificeerd Op grond van een overgangsregeling uit 1999 is, voor bedrijfsartsen, tot een door de minister te bepalen tijdstip, de inschrijving in het 'specialistenregister' van de KNMG, gelijkgesteld aan afgifte van het certificaat zoals vereist in de Arbeidsomstandighedenregeling en -besluit. 12 Op 1 oktober 2006 had de minister geen tijdstip vastgesteld. De bedrijfsarts registreert zich op basis van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) in het 'specialistenregister'. Deze wet bevat regels voor zorgverlening door onder andere artsen in de individuele gezondheidszorg. Hiermee valt de bedrijfsarts ook onder het medisch tuchtrecht. Er stonden op 5 juli 2005 in totaal bedrijfsartsen in het specialistenregister ingeschreven. 13 De staatssecretaris van SZW bereidt een voorstel voor tot wijziging van de betreffende bepaling(en) in de Arbowet, waardoor de verplichte certificatie zal vervallen en ook de overgangsregeling wordt beëindigd. 2.5 Consequenties voor arbodiensten Voor arbodiensten gelden ook certificatie-eisen. Eén daarvan is dat een arbodienst van elke arbodeskundige een gecertificeerde deskundige in dienst moet hebben (gecertificeerd door een daartoe aangewezen instelling). Omdat voor één van de vier deskundigen, te weten de arbeidshygiënist, de certificering juridisch niet goed is geregeld, kunnen ook de arbodiensten niet aan hun certificatie-eisen voldoen. De staatssecretaris van SZW heeft aangegeven dat hij dit punt zal betrekken bij de evaluatie van de zogenoemde Maatwerkregeling in maart Deze evaluatie is aangekondigd in een brief van 4 oktober 2005 van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer. 11 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

14 12 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

15 3 Oordeel De certificering van arbodeskundigen moet ervoor zorgen dat arbodeskundigen hun werk met voldoende kennis en ervaring uitvoeren, waardoor de arbodeskundigen in staat zijn om goede adviezen over arbeidsomstandigheden te geven. De inspectie is van mening dat de certificering goed wordt uitgevoerd. De certificatie- en keuringsinstellingen controleren op een goede manier of de deskundigen aan hun scholings- en werkervaringseisen voldoen. Dit geldt overigens niet voor de bedrijfsartsen, omdat zij op dit moment niet (hoeven te) worden gecertificeerd. De juridische kant van de certificatie is echter onvoldoende geregeld. SKO verstrekt sinds 2001 certificaten voor arbeidshygiënisten terwijl zij daar niet officieel voor is aangewezen door de minister van SZW. De inspectie is van oordeel dat SKO hierin niet zorgvuldig handelt. Zij is voor meerdere werkvelden aangewezen en op de hoogte van de verantwoordelijkheden van een zelfstandig bestuursorgaan. Overigens heeft SKO in 2004 wel een aanvraag tot aanwijzing ingediend, maar die is nog niet afgehandeld. De staatssecretaris is van plan dat alsnog te corrigeren, met terugwerkende kracht. Kiwa heeft contractueel afgesproken dat zij zich zou laten accrediteren door de Raad voor Accreditatie. Dat heeft ze twee keer aangevraagd, maar de accreditatie heeft nog niet plaatsgevonden. Verder maakt Kiwa gebruik van een certificatieschema dat niet is vastgesteld door de minister van SZW. De inspectie is van oordeel dat de cki s de wettelijke bepalingen zorgvuldiger moeten naleven om financiële en aansprakelijkheidsrisico s te verminderen. Een gevolg van het ontbreken van de aanwijzing van SKO voor de certificatie van arbeidshygiënisten, is dat ook arbodiensten niet aan hun certificatie-eisen kunnen voldoen. Zij moeten van elk van de vier deskundigen, behalve de bedrijfsarts voor wie inschrijving in het BIG-register is vereist, een volgens de regels gecertificeerde deskundige in dienst hebben en dat is nu niet mogelijk. 13 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

16 14 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

17 4 Samenvatting bestuurlijke reacties SKO SKO accepteert de conclusie van IWI dat zij sinds 2001 onrechtmatig certificaten verstrekt. SKO plaatst de kanttekening dat men zich, voorafgaande aan het verzoek om aanwijzing, zich heeft willen laten accrediteren. Deze accreditatie heeft volgens SKO aanzienlijk langer geduurd dan men meende te mogen verwachten. SKO geeft verder aan dat zij in december 2004 een verzoek tot aanwijzing heeft ingediend bij SZW, maar dat dit verzoek, ondanks herhaald rappél door SKO, tot op heden niet door SZW is afgehandeld. SKO stelt dat het aan de markt niet uit te leggen zou zijn geweest, wanneer zij ofwel geen certificaten had afgegeven ofwel met de afgifte was gestopt totdat de aanwijzing een feit was. SKO pleit ervoor met betrokkenen het gehele proces van certificatie en accreditatie te analyseren en zo mogelijk te verbeteren zodat iedereen weet waar hij aan toe is. KIWA KIWA geeft aan de constateringen van de inspectie te herkennen. KIWA plaatst de kanttekening dat er onduidelijkheid is over de betekenis van accreditatie. Ook door onduidelijkheid over een op te richten beheersstichting, heeft het proces van accreditatie volgens KIWA vertraging opgelopen. Het (nog) niet hebben van een accreditatie vormt een belemmering voor goede afspraken met de eigenaar van het schema voor certificatie. KIWA deelt mede dat recentelijk overleg met SZW een aantal onduidelijkheden heeft weggenomen. KIWA kondigt aan op korte termijn opnieuw overleg te gaan voeren met de eigenaar van het schema teneinde het punt van de ontbrekende accreditatie op te lossen. KIWA deelt verder mede regelmatig overleg te gaan voeren met SZW. 4.1 Reactie IWI SKO IWI heeft met genoegen kennis genomen van het feit dat SKO de conclusies van de inspectie accepteert. Ten aanzien van het zich, voorafgaand aan het indienen van een verzoek om aanwijzing, laten accrediteren, stelt de inspectie vast dat accreditatie weliswaar wordt gezien als een belangrijke overweging voor het aanwijzen van een cki, maar dat dit geen wettelijke eis is. Het (nog) niet hebben van een accreditatie is geen belemmering voor het indienen van een verzoek tot aanwijzing. Het is juist dat het verzoek van SKO om aanwijzing op 1 oktober 2006 nog niet door het ministerie was afgehandeld. De inspectie is van oordeel dat dit voor SKO geen vrijbrief is om op de aanwijzing vooruit te lopen en certificaten af te (blijven) geven. Dat het aan de markt en de beroepsgroep niet uit te leggen zou zijn, wanneer SKO met het afgeven van certificaten had gewacht totdat de aanwijzing een feit was, kan de inspectie niet onderschrijven. Het is naar het oordeel van de inspectie voor SKO eenvoudiger om uit te leggen dat zij niet bevoegd was tot afgifte van certificaten, dan uit te leggen waarom zij zonder daartoe bevoegd te zijn wel certificaten af kon geven. De inspectie onderschrijft het belang van helderheid voor betrokkenen over het proces van certificatie en accreditatie. KIWA De inspectie constateert dat KIWA de conclusies van de inspectie accepteert. De inspectie neemt met instemming kennis van de voornemens van KIWA voor wat betreft het overleg met SZW en de huidige eigenaar van het schema voor certificatie. 15 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

18 Lijst van afkortingen Arbowet Arbeidsomstandighedenwet 1998 Cki Certificerende en keurende instelling CCvD Centraal College van Deskundigen CvD College van Deskundigen IWI Inspectie Werk en Inkomen KNMG Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst SCA Stichting ter Certificering van Arbeidshygiënisten SKO SKO Certificatie van Vakbekwaamheid SRAO Stichting Registratie Arbeids- & Organisatiedeskundigen SZW (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg zbo Zelfstandig bestuursorgaan 16 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

19 Bijlage 1 Relevante artikelen uit de arbo-wet- en regelgeving Arbeidsomstandighedenwet 1998 Artikel Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld op grond waarvan werkgevers, werknemers, andere personen of instellingen in het bezit moeten zijn van een of meer certificaten waaruit blijkt dat zij voldoen aan voorschriften, gesteld bij of krachtens deze wet. 2. Onze Minister dan wel een door Onze Minister op verzoek aangewezen instelling beslist op aanvraag over de afgifte van het certificaat en is tevens bevoegd een afgegeven certificaat in te trekken. 3. Aan een aanwijzing krachtens het tweede lid kunnen voorschriften worden verbonden. 4. Een certificaat wordt afgegeven voor een beperkte tijdsduur. Aan een certificaat kunnen voorschriften worden verbonden. De bedoelde beperking en de voorschriften worden in het certificaat vermeld. 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld onder meer met betrekking tot: a. de gronden waarop de in het tweede lid bedoelde aanwijzing kan worden gegeven, ingetrokken dan wel gewijzigd; b. de wijze waarop de aanvraag om een certificaat moet worden gedaan en de gegevens die daarbij van de aanvrager worden verlangd; c. de gronden waarop en de gevallen waarin de afgifte van een certificaat kan worden geweigerd dan wel een afgegeven certificaat kan worden ingetrokken en d. de vergoeding die verschuldigd is in verband met de afgifte van een certificaat en de wijze van betaling daarvan. Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 2.7 Deskundigheidseisen 1. Binnen een arbodienst zijn deskundigen werkzaam op het terrein van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, de arbeidshygiëne, de veiligheidskunde en de arbeids- en organisatiekunde. 2. Een deskundige beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring op een vakgebied als bedoeld in het eerste lid, indien hij in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, arbeidshygiëne, veiligheidskunde dan wel arbeids- en organisatiekunde, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. Artikel 2.14 Certificaat arbodienst 1. Een externe arbodienst is in het bezit van een certificaat arbodienst dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 2. De werkgever van een interne arbodienst is ten behoeve van zijn interne arbodienst in het bezit van een certificaat arbodienst dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 3. Indien een aan een externe arbodienst afgegeven certificaat arbodienst wordt ingetrokken, niet wordt verlengd of indien aan de verlenging daarvan voorschriften zijn verbonden, doet de dienst daarvan terstond mededeling aan de werkgever te wiens behoeve de taken worden uitgeoefend, en aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging zorgt de werkgever ervoor dat de belanghebbende werknemers zo spoedig mogelijk van deze mededeling op de hoogte worden gesteld. 17 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

20 4. Indien een ten behoeve van een interne arbodienst afgegeven certificaat arbodienst wordt ingetrokken, niet wordt verlengd of indien aan de verlenging daarvan voorschriften zijn verbonden, doet de werkgever daarvan terstond mededeling aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, aan de belanghebbende werknemers alsmede, ingeval sprake is van een samenwerkingsverband, aan de betrokken externe deskundigen. Artikel 2.10 Organisatie-eisen arbodienst 1. Een externe arbodienst bezit rechtspersoonlijkheid. 2. Behoudens ten aanzien van het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 2.6a, tweede lid, is op elk van de in artikel 2.7, eerste lid, genoemde vakgebieden ten minste één deskundige werkzaam krachtens een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd. Arbeidsomstandighedenregeling Artikel 2.12 Verstrekken gegevens bij aanvraag certificaat externe arbodienst 1. Een externe arbodienst verstrekt aan de minister dan wel, indien de minister een certificerende instelling als bedoeld in artikel 2.7 heeft aangewezen, aan de certificerende instelling, bij de aanvraag van een certificaat arbodienst als bedoeld in artikel 2.11, eerste lid, de volgende gegevens: a. met betrekking tot de deskundigen die voor de arbodienst werkzaam zijn: 1. een overzicht van het aantal deskundigen, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van het besluit; 2. een overzicht van het aantal deskundigen dat per vakgebied, bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van het besluit, aan de arbodienst verbonden is, waarbij tevens het aantal formatieplaatsen en de wijze waarop de deskundigen aan de dienst verbonden zijn, worden vermeld; 3. van elk van de deskundigen een afschrift van het certificaat van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van het besluit of een EG-verklaring als bedoeld in artikel 2.8 van het besluit, en 4. het aantal deskundigen op andere vakgebieden en de aard van die deskundigheden; b. met betrekking tot de organisatie-eisen, bedoeld in artikel 2.10 van het besluit: 1. een actueel bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de statuten van de arbodienst, en een afschrift van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan wel van de publiekrechtelijke aanstelling van de deskundigen in vaste dienst, waarbij de omvang van het dienstverband wordt vermeld; 2. indien een externe arbodienst niet de in het eerste lid, onder a tot en met c, bedoelde gegevens verstrekt, wordt de aanvraag van het certificaat arbodienst niet in behandeling genomen. Artikel 2.14 Afgifte certificaat van vakbekwaamheid arbeids- en bedrijfsgeneeskunde 1. Een certificaat van vakbekwaamheid arbeids- en bedrijfsgeneeskunde als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van het besluit wordt door de minister of, indien de minister een certificerende instelling heeft aangewezen, de certificerende instelling, afgegeven indien de aanvrager een opleiding heeft gevolgd die voldoet aan de opleidingseisen voor het sociaalgeneeskundig specialisme arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde, bedoeld in het Besluit Bedrijfsgeneeskunde van 24 maart 2004 van het College voor Sociale Geneeskunde, die heeft geleid tot registratie als sociaalgeneeskundige voor arbeid en gezondheid. 2. Een certificaat als bedoeld in het eerste lid, wordt afgegeven voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Artikel 2.15 Afgifte certificaat van vakbekwaamheid arbeidshygiëne Een certificaat van vakbekwaamheid arbeidshygiëne als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van het besluit wordt door de minister of, indien de minister een certificerende instelling heeft aangewezen, de certificerende instelling, afgegeven indien de aanvrager voldoet aan de eisen, bedoeld in versie 1 van de Regelingen SAH, SVK ref.nr. SKO/03034S van de Stichting voor de 18 Inspectie Werk en Inkomen Zorg om arbo

Bijstand en vermogen. Onderzoek naar de vaststelling van het vermogen voor de Wet werk en bijstand

Bijstand en vermogen. Onderzoek naar de vaststelling van het vermogen voor de Wet werk en bijstand Bijstand en vermogen Onderzoek naar de vaststelling van het vermogen voor de Wet werk en bijstand Bijstand en vermogen Onderzoek naar de vaststelling van het vermogen voor de Wet werk en bijstand Inspectie

Nadere informatie

Meesterschap, vakmanschap. Een onderzoek naar certificering in de werkvelden springmeesters en gasdeskundigen tankschepen

Meesterschap, vakmanschap. Een onderzoek naar certificering in de werkvelden springmeesters en gasdeskundigen tankschepen Meesterschap, vakmanschap Een onderzoek naar certificering in de werkvelden springmeesters en gasdeskundigen tankschepen Meesterschap, vakmanschap Een onderzoek naar certificering in de werkvelden springmeesters

Nadere informatie

Uitvoering WSW Doel en vraagstelling. Conclusie

Uitvoering WSW Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Uitvoering WSW 2004 Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek Landelijk oordeel uitvoering Wsw 2004 Startdatum 15 april 2005 Einddatum 18 mei 2006 Categorie Toezicht en functioneren

Nadere informatie

IWI. Contactpersoon G.G.L.J. van den Berg. De Gemeenteraad Postbus 11563. Geachte leden van de gemeenteraad,

IWI. Contactpersoon G.G.L.J. van den Berg. De Gemeenteraad Postbus 11563. Geachte leden van de gemeenteraad, IWI Toezicht Gemeentelijk Domein De Gemeenteraad Postbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrbdaan 82 2595 AL Den Haag Telefoon (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.iwiweb.nl Contactpersoon G.G.L.J.

Nadere informatie

Duurzaamheid van re-integratie. Korte- en langetermijneffecten van re-integratie van arbeidsgehandicapten

Duurzaamheid van re-integratie. Korte- en langetermijneffecten van re-integratie van arbeidsgehandicapten Duurzaamheid van re-integratie Korte- en langetermijneffecten van re-integratie van arbeidsgehandicapten Duurzaamheid van re-integratie Korte- en langetermijneffecten van re-integratie van arbeidsgehandicapten

Nadere informatie

Controle in concurrentie. Uitvoering periodieke keuring en certificatie van kranen en liften

Controle in concurrentie. Uitvoering periodieke keuring en certificatie van kranen en liften Controle in concurrentie Uitvoering periodieke keuring en certificatie van kranen en liften Controle in concurrentie Uitvoering periodieke keuring en certificatie van kranen en liften Inspectie Werk en

Nadere informatie

Uitvoering Wet werk en bijstand 2005

Uitvoering Wet werk en bijstand 2005 Uitvoering Wet werk en bijstand 2005 Uitvoering Wet werk en bijstand Inspectie Werk en Inkomen Uitvoering Wet werk en bijstand 2005 R 07/07, mei 2007 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-182-3 2 Inspectie

Nadere informatie

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017

Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Nieuwe tekst Arbowet na invoering wetswijziging per 1 juli 2017 Toelichting: Wijzigingen in de Arbowet die sinds 1 juli 2017 gelden zijn rood gemarkeerd Delen van de Arbowet die sinds 1 juli 2017 niet

Nadere informatie

Bijlage IIa behorend bij Artikel 2.7 Arbeidsomstandighedenregeling

Bijlage IIa behorend bij Artikel 2.7 Arbeidsomstandighedenregeling BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

Handhaven met beleid. Gemeentelijke handhaving Wet kinderopvang

Handhaven met beleid. Gemeentelijke handhaving Wet kinderopvang Gemeentelijke handhaving Wet kinderopvang Gemeentelijke handhaving Wet kinderopvang R 07/26, december 2007 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-202-8 2 Voorwoord Ouders en kinderen moeten erop kunnen rekenen

Nadere informatie

Bescherming bepaald. Certificering in het werkveld Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming bepaald. Certificering in het werkveld Persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming bepaald Certificering in het werkveld Persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming bepaald Certificering in het werkveld Persoonlijke beschermingsmiddelen Inspectie Werk en Inkomen Bescherming

Nadere informatie

Invloed van WW-gerechtigden op hun reïntegratietraject

Invloed van WW-gerechtigden op hun reïntegratietraject Invloed van WW-gerechtigden op hun reïntegratietraject Inspectie Werk en Inkomen Invloed van WW-gerechtigden op hun reïntegratietraject R05/14, oktober 2005 ISSN 1383-8733 ISBN 90-5079-135-2 2 Inspectie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

W sw-indicatiestelling door CWI. R ap p o rt over de uitvoering van de Wsw-indicatiestelling door CWI

W sw-indicatiestelling door CWI. R ap p o rt over de uitvoering van de Wsw-indicatiestelling door CWI W sw-indicatiestelling door CWI R ap p o rt over de uitvoering van de Wsw-indicatiestelling door CWI Wsw-indicatiestelling door CWI Rapport over de uitvoering van de Wsw-indicatiestelling door CWI Inspectie

Nadere informatie

Waar een wil is, is een BVG

Waar een wil is, is een BVG Opdrachtgever IWI Waar een wil is, is een BVG Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Welke factoren bevorderen en/of belemmeren de vorming van BVG-en en welke verklaringen zijn hiervoor te geven? Door

Nadere informatie

Eerste contacten met de keten. Volgonderzoek naar de werkzoekende burger in de keten

Eerste contacten met de keten. Volgonderzoek naar de werkzoekende burger in de keten Eerste contacten met de keten Volgonderzoek naar de werkzoekende burger in de keten Eerste contacten met de keten Volgonderzoek naar de werkzoekende burger in de keten Inspectie Werk en Inkomen Eerste

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS 1. Overwegingen 1.1. Het professioneel statuut van de bedrijfsarts (in het vervolg: het professioneel statuut) is bedoeld om de professionele

Nadere informatie

Tussen oordeel en advies. Uitvoering van het deskundigenoordeel geschiktheid tot werken door UWV

Tussen oordeel en advies. Uitvoering van het deskundigenoordeel geschiktheid tot werken door UWV Tussen oordeel en advies Uitvoering van het deskundigenoordeel geschiktheid tot werken door UWV Inspectie Werk en Inkomen Tussen oordeel en advies R05/23, december 2005 ISSN 1383-8733 ISBN 90-5079-144-1

Nadere informatie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Nabestaanden in beeld bij gemeenten

Nabestaanden in beeld bij gemeenten Opdrachtgever IWI Nabestaanden in beeld bij gemeenten Onderzoek Samenwerking SVB en gemeenten bij activering van Anw-ers Startdatum 1 januari 2006 Einddatum 21 december 2006 Categorie Toezicht en functioneren

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 14 december 2004, Directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, nr. ABG/GA/2004/85773

Nadere informatie

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & De Wet BIG In wordt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren geregeld door de Wet op de beroepen

Nadere informatie

Het CWI-systeem Sonar in de praktijk

Het CWI-systeem Sonar in de praktijk Het CWI-systeem Sonar in de praktijk Het CWI-systeem Sonar in de praktijk Inspectie Werk en Inkomen Het CWI-systeem Sonar in de praktijk R06/13, juni 2006 ISSN 1383-8733 ISBN-10: 90-5079-157-3 ISBN-13:

Nadere informatie

Wet arbeid Vreemdelingen

Wet arbeid Vreemdelingen Wav C22 C22 Wet arbeid Vreemdelingen Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen, Stb. 1994,959. Inwerkingtreding 1 september 1995. PARAGRAAF I Begripsbepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Jaarverantwoording toezicht en handhaving Wet kinderopvang door gemeenten Landelijk beeld van het eerste uitvoeringsjaar

Jaarverantwoording toezicht en handhaving Wet kinderopvang door gemeenten Landelijk beeld van het eerste uitvoeringsjaar Jaarverantwoording toezicht en handhaving Wet kinderopvang door gemeenten 2005 Landelijk beeld van het eerste uitvoeringsjaar Jaarverantwoording toezicht en handhaving Wet kinderopvang door gemeenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 456 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met wijziging van aan buitenslands gediplomeerden te stellen

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Veilig werken onder water. Certificatie bij duikarbeid

Veilig werken onder water. Certificatie bij duikarbeid Veilig werken onder water Certificatie bij duikarbeid Veilig werken onder water Certificatie bij duikarbeid Inspectie Werk en Inkomen Veilig werken onder water R07/27, december 2007 ISSN 1383-8733 ISBN

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013 Besluit van tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Certificatiestelsel SZW. Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden

Certificatiestelsel SZW. Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Certificatiestelsel SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Inhoudsopgave Wat is certificatie? 3 Verstrekking van certificaten Wetgeving Stelselwijziging Soorten certificaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg

Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz.

Nadere informatie

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Certificatie bij arbeidsomstandigheden valt of staat bij heldere eisen en controle Liften, drukvaten, houtbewerkingmachines en drukvaten zijn gevaarlijke

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg

Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg (Tekst geldend op: 13-09-2012) Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest

Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest Stelselwijzing arbo-certificaten en de gevolgen voor asbest Alleen gecertificeerde bedrijven en personen mogen met asbest werken. De certificatieeisen zijn verbeterd, waardoor de controle op de naleving

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 375 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING VAN EN TOEZICHT OP DE CERTIFICATIE- EN KEURINGSINSTELLINGEN (CKI)

MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING VAN EN TOEZICHT OP DE CERTIFICATIE- EN KEURINGSINSTELLINGEN (CKI) MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING VAN EN TOEZICHT OP DE CERTIFICATIE- EN KEURINGSINSTELLINGEN (CKI) Versie 02 Datum 25-9-2009 Pagina 0 van 18 INHOUD Blz. 0. INLEIDEND HOOFDSTUK: HET MODELDOCUMENT VOOR AANWIJZING

Nadere informatie

Niet op barcode schrijven!!,.9. e. m. een * e Bergen op Zoom Reg. Datum: 08/06/2006 Eenheid: GRIFF1.58

Niet op barcode schrijven!!,.9. e. m. een * e Bergen op Zoom Reg. Datum: 08/06/2006 Eenheid: GRIFF1.58 IWI De gemeenteraad Niet op barcode schrijven!!,.9. e. m. een * e Bergen op Zoom 106-016213 Reg. Datum: 08/06/2006 Eenheid: GRIFF1.58 Inspectie Work on Inkomon Directie Toezicht gemeenten en overige bestuursorganen

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 261 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg onder andere in verband met de opneming van de mogelijkheid tot taakherschikking

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Vroegmelders Dienstverlening van CWI en UWV aan werknemers die werkloos dreigen te worden

Vroegmelders Dienstverlening van CWI en UWV aan werknemers die werkloos dreigen te worden Opdrachtgever IWI Vroegmelders Dienstverlening van CWI en UWV aan werknemers die werkloos dreigen te worden Opdrachtnemer IWI Onderzoek Preventie WW Startdatum 12 juni 2006 Einddatum 20 juli 2007 Categorie

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ]) Staatscourant 14-02-2003, 37. Regeling houdende regels met betrekking tot verstrekking van een eenmalige subsidie aan werkgevers die een dienstbetrekking als bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 260 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Symposium Stelselwijziging SZW. De nieuwe schema s: wat levert het op? Volkert Overbeeke voorzitter TCVT

Symposium Stelselwijziging SZW. De nieuwe schema s: wat levert het op? Volkert Overbeeke voorzitter TCVT Symposium Stelselwijziging SZW De nieuwe schema s: wat levert het op? Volkert Overbeeke voorzitter TCVT Veilig verticaal transport alleen mogelijk met: Vakbekwame machinisten Vakbekwame hijsbegeleiders

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Buiten spelen. Onderzoek naar toezicht en handhaving op buitenruimten bij locaties kinderopvang

Buiten spelen. Onderzoek naar toezicht en handhaving op buitenruimten bij locaties kinderopvang Onderzoek naar toezicht en handhaving op buitenruimten bij locaties kinderopvang Onderzoek naar toezicht en handhaving op buitenruimten bij locaties kinderopvang R 07/15, augustus 2007 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

Overgangsbeleid en implementatiepad

Overgangsbeleid en implementatiepad EENVOUDIGER KUNNEN WE HET NIET MAKEN Frits Claus, beleidsmedewerker SZW De overgang is een periode waar we eigenlijk Niet zoveel van afweten, terwijl het toch zo n Belangrijke periode is. Georgie Dom,

Nadere informatie

Klachtenregeling Zorggroep Charim

Klachtenregeling Zorggroep Charim Klachtenregeling Zorggroep Charim Soort document: beleid Versiedatum: 10-03-2017 Evaluatiedatum: 10-03-2018 Aantal pagina s: Vaststel datum: 21-03-2017 Verantwoordelijk leidinggevende:raad van Bestuur

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 397 27 844 Regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid

Nadere informatie

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO WWB Art. 47. Verordening cliëntenparticipatie De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 236 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Regeling voorzieningen stralingsbescherming werknemers

Regeling voorzieningen stralingsbescherming werknemers (Tekst geldend op: 28-07-2010) Regeling voorzieningen stralingsbescherming werknemers De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst; Gelet op de artikelen 7, eerste, derde,

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 CENTRAAL COLLEGE SPECIALISTEN FARMACIE BESLUIT NO.8 INSCHRIJVING VAN APOTHEKERS MET EEN IN HET BUITENLAND VERKREGEN OPLEIDINGSTITEL IN HET REGISTER VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Vastgesteld op 9 juni 2004.

Nadere informatie

Klachtenregeling. Melius Zorg Terwestenpad BD, Den Haag

Klachtenregeling. Melius Zorg Terwestenpad BD, Den Haag Klachtenregeling Melius Zorg Terwestenpad 9-11 2525 BD, Den Haag klachtencommissie@meliuszorg.nl Klachtenfunctionaris Melius Margriet Maris info@hetvolstevertrouwen.nl 06 5116 6161 1 Klachtenregeling Melius

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr.

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden p* i.luj mnx nco 1 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1994 JE MA NTIEND 959 Wet van 21 december 1994 tot vaststelling van de Wet arbeid vreemdelingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Stelselwijziging SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden

Stelselwijziging SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Stelselwijziging SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Stelselwijziging SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Inhoudsopgave 1. Voorwoord

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CONVENANT De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW enerzijds, en de stichting

Nadere informatie

Doelbinding en beveiliging in de keten van werk en inkomen

Doelbinding en beveiliging in de keten van werk en inkomen Opdrachtgever IWI Doelbinding en beveiliging in de keten van werk en inkomen Opdrachtnemer IWI Onderzoek Privacy en beveiliging Suwinet Startdatum 1 mei 2005 Einddatum 31 januari 2006 Categorie Toezicht

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenwet

Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenwet In dit document treft u de Arbowet aan met daarin (in het rood) verwerkt de op handen zijnde aanpassingen volgens wetsvoorstel 34 375. Dit wetsvoorstel moet nog worden aangenomen

Nadere informatie

De Wia-claim beoordeeld. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 2006-2008

De Wia-claim beoordeeld. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 2006-2008 De Wia-claim beoordeeld Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 2006-2008 De Wia-claim beoordeeld Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 2006-2008 Inspectie Werk en Inkomen De Wia-claim beoordeeld

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet Nieuwe Arbowet Waarom is er een Arbowet? Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie

1.2 Op 26 juli 2004 heeft verzoeker om hem moverende redenen zijn verzoek ingetrokken.

1.2 Op 26 juli 2004 heeft verzoeker om hem moverende redenen zijn verzoek ingetrokken. 2005-02 9 februari 2005 1. Het signaal 1.1 Op 27 mei 2004 heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (hierna: Commissie) een verzoek om advies ontvangen over de vraag of het in opdracht

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

Privacyreglement Bouw & Gezond

Privacyreglement Bouw & Gezond Privacyreglement Bouw & Gezond 1. Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: a. persoonsgegeven: een gegeven dat

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr. 2004-04-16; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT JUPITERZORG B.V. JUPITERZORG SAFEHOUSE

KLACHTENREGLEMENT JUPITERZORG B.V. JUPITERZORG SAFEHOUSE Proceseigenaar: Directie Pagina: 1 KLACHTENREGLEMENT JUPITERZORG B.V. JUPITERZORG SAFEHOUSE 1 Proceseigenaar: Directie Pagina: 2 Klachtenregeling Jupiter Zorg / Jupiterzorg B.V. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Asten februari

RAADSBESLUIT. Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Asten februari RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie