Laan van Heemstede 56 A 3297AJ PUTTERSHOEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laan van Heemstede 56 A 3297AJ PUTTERSHOEK"

Transcriptie

1 Laan van Heemstede 56 A 3297AJ PUTTERSHOEK Referentienummer mei 2012 Datum 21 mei 2012 Makelaardij de Jong B.V. te PUTTERSHOEK

2 I N H O U D Inhoud Leeswijzer 1 Object 1.1 Kadastrale kenmerken 1.2 Kadastraal plan 1.3 Luchtfoto 2 Bodemkwaliteit 2.1 Het perceel Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit Kadaster Gemeentelijke bodeminformatie 2.2 De omgeving van het perceel Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit Gemeentelijke Lijst met Bodemonderzoeken 2.3 Bodemkaarten 3 Verkeerslawaai 3.1 Geluidsbelasting 3.2 Kaart Verkeerslawaai 4 Overlast door bedrijven 4.1 Bedrijfsactiviteiten 4.2 Kaart Overlast door bedrijven Contact Informatiebronnen Verantwoording Referentienummer: Pag. 2

3 L E E S W I J Z E R Leeswijzer De Landmark Milieuscan informeert u over de milieukwaliteit van een perceel en de directe omgeving daarvan. Op grond van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper van een object verplicht de koper alle belangrijke feiten over het te verkopen object mee te delen. De koper is op zijn beurt verplicht zich goed te informeren. Het gaat hierbij niet alleen om het pand zelf, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over de milieukwaliteit van het perceel en zijn omgeving. Zijn er aanwijzingen dat de bodem op het perceel is verontreinigd, of is er sprake van veel lawaai door het verkeer? Zijn er bedrijfsactiviteiten in de omgeving die tot gevaar of overlast kunnen leiden? Het antwoord op deze vragen kan van belang zijn voor de gebruiksmogelijkheden van het object en daarmee voor de waarde ervan. Met de Landmark Milieuscan kunt u bovengenoemde vragen doeltreffend beantwoorden. Bij de Landmark Milieuscan hoort een Milieuverklaring. Daarin geeft het milieuadviesbureau CSO een professioneel oordeel over de gepresenteerde informatie en bij bodemverontreiniging welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. De informatie in de Landmark Milieuscan is verdeeld over vier hoofdstukken en een aantal bijlagen: 1. Object: bevat kadastrale kenmerken van het perceel dat bij het ingevoerde adres hoort, alsmede een kadastrale kaart en een luchtfoto van het perceel en de omgeving. 2. Bodemkwaliteit: behandelt de kwaliteit van de bodem op het perceel en in de directe omgeving daarvan. 3. Verkeerslawaai: geeft een indruk van mogelijke geluidsoverlast door het verkeer. 4. Overlast door bedrijven: gaat in op eventuele overlast door bedrijven in de buurt. Dit rapport is vrijwel volledig geautomatiseerd tot stand gekomen. Nazca IT Solutions B.V. heeft daarvoor speciale computerprogramma's geschreven en heeft toegang tot gegevens van: het Kadaster, het rijk, provincies, gemeenten, bedrijven en het internet. Het kan voorkomen dat voor bepaalde onderwerpen geen informatie beschikbaar is bij een leverancier van Nazca IT Solutions B.V. In deze gevallen gebruiken wij de afkorting "g.g.a." (geen gegevens aanwezig) of is in tabellen een "-" teken geplaatst. Alle kaarten in de Landmark Milieuscan zijn op het noorden gericht. De bij de kaarten vermelde schaal is geldig voor een afdruk op A4 formaat. De Verantwoording behandelt de kwaliteit van de informatie en de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Nazca IT Solutions B.V. Indien u dit rapport bij Nazca IT Solutions B.V. heeft besteld, zijn de algemene voorwaarden daarbij onder uw aandacht gebracht. U kunt ze desgewenst raadplegen op In de Gebruiksvoorwaarden is aangeven welk gebruik u van het rapport kunt maken en hoe de aansprakelijkheid voor de inhoud van het rapport is geregeld. De Landmark Milieuscan is niet bedoeld voor toepassing op bedrijfsmatig onroerend goed. Referentienummer: Pag. 3

4 O B J E C T Hoofdstuk 1 Object Bij het bestellen van de Landmark Milieuscan heeft u een adres opgegeven. Via het Kadaster hebben wij aan dit adres een perceel gekoppeld. In dit hoofdstuk vindt u de Kadaster-gegevens over adres, perceel en object. Met een kaart van het Kadaster en een luchtfoto krijgt u zicht op de omgeving van het perceel. 1.1 Kadastrale kenmerken In de tabel hieronder vindt u de gegevens van het Kadaster over dit perceel. Kadastraal perceel Kadastrale aanduiding PUTTERSHOEK E 108 Datum samenstelling bericht :35:09 Toestand per Perceelgrootte 5 a 65 ca Omschrijving kadastraal object WONEN Locatie Laan van Heemstede 56A 3297AJ PUTTERSHOEK X-coördinaat Y-coördinaat Referentienummer: Pag. 4

5 O B J E C T 1.2 Kadastraal plan Adres 42 Huisnummer Laan van Heemstede 56A 1234 Kadastraal perceelnummer 3297AJ Bebouwing PUTTERSHOEK Grenzen kadastraal perceel object Kadastrale Aanduiding PUTTERSHOEK E 108 PTH01E 00108G0000 Schaal circa 1: (bij A4) Aan deze kaart kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. Grenzen kadastraal perceel Datum samenstelling bericht: :35:09 Toestandsdatum: Referentienummer: Pag. 5

6 OBJECT 1.3 Luchtfoto Adres Laan van Heemstede 56A 3297AJ PUTTERSHOEK Referentienummer: Schaal luchtfoto circa 1: (bij A4) Afstand tot object 100 m Afstand tot object 200 m Schaal overzichtkaart circa 1: (bij A4) kader luchtfoto Jaar van opname: 2009 Pag. 6

7 B O D E M K W A L I T E I T Hoofdstuk 2 Bodemkwaliteit Het perceel Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit Is de locatie geregistreerd in het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit? De locatie komt niet voor in het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit. Ook bestaat geen overlap met een verontreiniging die op een ander perceel voorkomt. Voor dit adres zijn dus geen vermoedens of feiten over ernstige bodemverontreiniging geregistreerd. Is er in het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit een olietank geregistreerd? In het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit staat voor dit adres geen olietank geregistreerd. Staan in het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit verwijzingen naar asbest? In het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit zijn geen verwijzingen naar asbest aangetroffen Kadaster Is er sprake van een kadastrale aantekening volgens artikel 55 van de Wet bodembescherming? Voor dit perceel bestaat geen kadastrale aantekening Wet bodembescherming. Is er in het Kadaster een olietank geregistreerd? In het Kadaster is bij dit adres geen aantekening opgenomen over de aanwezigheid van een ondergrondse olietank Gemeentelijke bodeminformatie Komt het adres voor op de Gemeentelijke Lijst met bodemonderzoeken? De gemeente heeft Nazca IT Solutions B.V. een lijst verstrekt met daarop de adressen waar bodemonderzoek is verricht. Dit adres komt niet voor op deze lijst. Staan in de Gemeentelijke Lijst met Bodemonderzoeken verwijzingen naar asbest? In de gegevens die de gemeente heeft verstrekt zijn geen verwijzingen naar asbest aangetroffen. Is er een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart beschikbaar? De gemeente beschikt niet over een Bodemkwaliteitskaart. Daarom zijn uitspraken over diffuse verontreiniging en de gevolgen daarvan voor grondverzet en gebruiksfuncties niet mogelijk. Een deel van de Bodemkwaliteitskaart vindt u op de Bodemkwaliteitskaart aan het eind van dit hoofdstuk. Referentienummer: Pag. 7

8 B O D E M K W A L I T E I T De omgeving van het perceel Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit Is er in het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit binnen een afstand van 25 meter van het perceel bodemverontreiniging geregistreerd? Nazca IT Solutions B.V. heeft gecontroleerd of in het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit in de directe omgeving van het perceel locaties voorkomen waar sprake is - of zou kunnen zijn - van ernstige bodemverontreiniging. Dat is niet het geval. Is er in het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit binnen een afstand van 25 meter van het perceel een olietank geregistreerd? In het Landsdekkend Beeld Bodemkwaliteit is binnen een afstand van 25 meter vanaf dit perceel niets over tanks opgenomen Gemeentelijke Lijst met Bodemonderzoeken Zijn er volgens de Gemeentelijke Lijst met Bodemonderzoeken binnen een afstand van 25 meter van dit perceel locaties waar bodemonderzoek is uitgevoerd? De gemeente heeft Nazca IT Solutions B.V. een lijst verstrekt met daarop de adressen waar bodemonderzoek is verricht. De gemeentelijke lijst meldt binnen een afstand van 25 meter van dit perceel de volgende locatie(s) waar bodemonderzoek heeft plaats gevonden: Bodemonderzoeken Landmarkcode Locatieomschrijving Straat Huisnummer Postcode Plaatsnaam Onderzoeksbureau Rapportnummer Einddatum onderzoek Conclusie Vervolgactie BO-1-1 Laan van Heemstede 60 LAAN VAN HEEMSTEDE AJ PUTTERSHOEK terron Conclusie: - ; Asbest Status: - ; voldoende onderzocht Bodemonderzoeken Landmarkcode Locatieomschrijving Straat Huisnummer Postcode Plaatsnaam Onderzoeksbureau Rapportnummer Einddatum onderzoek Conclusie Vervolgactie BO-1-2 Laan van Heemstede 54A (voorheen 54) LAAN VAN HEEMSTEDE 54 A 3297AJ PUTTERSHOEK ign M Conclusie: - ; Asbest Status: - ; voldoende onderzocht Referentienummer: Pag. 8

9 B O D E M K W A L I T E I T 2.3 Bodemkaarten Waar liggen de hierboven genoemde lokale bronnen van bodemverontreiniging? De ligging van deze locatie(s) vindt u op de kaart "Bodemverontreiniging" aan het eind van dit hoofdstuk. Waar gelden eventuele beperkingen als gevolg van diffuse bodemverontreiniging in de buurt van het adres? Voor het antwoord verwijzen wij naar paragraaf "Is er een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart beschikbaar?". Referentienummer: Pag. 9

10 B O D E M K W A L I T E I T Kaart Bodemverontreiniging (mogelijk) ernstige verontreiniging op adres (bron: Landsdekkend Beeld; code LDB-cijfer) (mogelijk) ernstige verontreiniging in omgeving (bron: Landsdekkend Beeld; code LDB-cijfer) Bodemonderzoek op adres (bron: Gemeente; code BO-cijfer) Bodemonderzoek in omgeving (bron: Gemeenten; code BO-cijfer) Tanks op adres (bron: Landsdekkend Beeld; code T-cijfer) Tanks in omgeving (bron: Landsdekkend Beeld; code T-cijfer) Huisnummer Kadastraal perceelnummer Bebouwing Grenzen kadastraal perceel object Grenzen kadastraal perceel 25 meter vanaf perceelgrens Betreft alleen bronnen en/of onderzoeken binnen 25 meter van de perceelsgrens. Schaal circa 1 : (bij A4) adres: Laan van Heemstede 56A, 3297AJ, PUTTERSHOEK Referentienummer: Pag. 10

11 B O D E M K W A L I T E I T Bodemkwaliteitskaart Grenzen kadastraal perceel Ernstig verontreinigde zone (mogelijke beperking voor grondverzet én mogelijke beperking voor gebruik) Mogelijke beperking gebruik. Mogelijke beperking grondverzet. Uitgezonderde gebieden: Het gebied waarin de locatie ligt, is niet opgenomen in de bodemkwaliteitskaart Schaal circa 1 : (bij A4) adres: Laan van Heemstede 56A, 3297AJ, PUTTERSHOEK Referentienummer: Pag. 11

12 V E R K E E R S L A W A A I Verkeerslawaai Geluidsbelasting Wat is de gemiddelde geluidsbelasting in de omgeving van het object door wegverkeer, luchtvaart en railverkeer? De gemiddelde geluidsbelasting in de omgeving bedraagt37-41 db(a) L. den 3.2 Kaart Verkeerslawaai Welke geluidsniveaus zijn van toepassing in de buurt van het adres? De kaart "Verkeerslawaai" op de volgende pagina geeft een beeld van de geluidsniveaus in de buurt van het adres. Referentienummer: Pag. 12

13 V E R K E E R S L A W A A I Kaart Verkeerslawaai Stiltegebied Adres: Laan van Heemstede 56A, 3297AJ, PUTTERSHOEK Rustige huiskamer Schaal circa 1 : (bij A4) Restaurant Stofzuiger op 1 meter Drilboor op 1 meter Referentienummer: Pag. 13

14 O V E R L A S T D O O R B E D R I J V E N Overlast door bedrijven Bedrijfsactiviteiten Welke bedrijfsactiviteiten veroorzaken overlast op het adres? Er zijn geen bedrijven aangetroffen waarvan de overlastcontour zich uitstrekt tot het adres. Welke bedrijfsactiviteiten in de omgeving van het adres veroorzaken overlast? Binnen een afstand van 100 meter van het object zijn geen bedrijfactiviteiten gevonden die overlast veroorzaken. 4.2 Kaart Overlast door bedrijven Waar liggen de bedrijven die overlast veroorzaken? De ligging van de bedrijven ten opzichte van het adres vindt u op de kaart "Overlast door bedrijven" op de volgende pagina. Referentienummer: Pag. 14

15 O V E R L A S T D O O R B E D R I J V E N Gevaar Geluid Geur Stof Kaart Overlast door bedrijven Object Schaal circa 1 : (bij A4) Bedrijfslocatie Gevaar Geluid Geur Stof Afstand tot object 100m Adres: Laan van Heemstede 56A, 3297AJ, PUTTERSHOEK Indien in de kaarten rond een bedrijf geen contour is aangegeven voor een specifiek type overlast, dan veroorzaakt dat bedrijf dit type overlast niet. Sommige bedrijven vallen niet op de kaart maar hebben wel een overlastcontour die zich uitstrekt tot op het gebied van deze kaart. Deze bedrijven zijn niet opgenomen in de tabellen van paragraaf 4.1. Referentienummer: Pag. 15

16 C O N T A C T E N I N F O R M A T I E B R O N N E N Contact Landmark Milieuscan is een product van Nazca IT Solutions B.V. Telefoon Internet Informatiebronnen Landmark Milieuscan bevat informatie van onder meer Voor dit product is gebruik gemaakt van informatie van het Nederlandse Kadaster (datum: ) Referentienummer: Pag. 16

17 V E R A N T W O O R D I N G Verantwoording Data en kwaliteit Nazca IT Solutions B.V. streeft er naar om juiste, volledige en accurate rapporten op te stellen. Daarom test zij de kwaliteit van gegevensbestanden vóór gebruik uitvoerig. De gebruikte gegevensbestanden zijn in de regel eigendom van andere partijen. Nazca IT Solutions B.V. richt de bestanden dus niet zelf in en houdt deze ook niet zelf bij. Wel overlegt Nazca IT Solutions B.V. zonodig met de beheerders van de gegevensbestanden over het verbeteren ervan. Bij onvolkomenheden in de gegevens zal Nazca IT Solutions B.V. de betreffende leverancier op de hoogte stellen. De omstandigheden waarover Nazca IT Solutions B.V. rapporteert zijn aan verandering onderhevig. Het verwerken van deze veranderingen in de gegevensbestanden vergt enige tijd. Dit kan de juistheid, de volledigheid en de zorgvuldigheid van de rapporten beïnvloeden. Bij beslissingen die u op basis van de rapportage neemt, moet u hiermee rekening houden. Het oordeel in de Landmark Milieuscan over bodemverontreiniging is gebaseerd op informatie over het perceel en de directe omgeving daarvan die in openbare gegevensbestanden voorkomt. De informatie van Nazca IT Solutions B.V. laat de onderzoeksplicht en verantwoordelijkheid van de gebruiker onverlet. Wij adviseren iedereen die de aankoop van een object overweegt om daarnaast ook zelf te onderzoeken of de verkoper in het bezit is van informatie over mogelijke bodemverontreiniging of over andere onderwerpen die van belang kunnen zijn voor het object en de waarde daarvan. Uit een gegevensbestand is niet altijd te herleiden voor welke locatie de gegevens gelden. In die gevallen kunnen wij de gegevens uit het bestand niet in de Landmark Milieuscan overnemen. De Landmark Milieuscan is alleen geldig voor het kadastrale perceel dat is vermeld in de tabel in paragraaf 1.1 en de kaart in paragraaf 1.2. Informatie over opstallen is in dit rapport niet opgenomen. Milieuverklaring Deze rapportage is onlosmakelijk verbonden met de Milieuverklaring, referentienummer Gebruiksvoorwaarden Het auteursrecht en het databankrecht op dit rapport en de onderdelen daarvan berusten bij Nazca IT Solutions B.V. en haar licentiegevers. U mag dit rapport en de daarin opgenomen informatie voor u zelf gebruiken. Als u beroepshalve werkt met de rapporten van Nazca IT Solutions B.V. - overeenkomstig de daarover door u en Nazca IT Solutions B.V. gemaakte afspraken - is het toegestaan het rapport of de inhoud anderszins te gebruiken, zoals commercieel exploiteren en verwerken in een ander document, dienst of product. Nazca IT Solutions B.V. sluit haar aansprakelijkheid en die van haar toeleveranciers uit voor enige schade als gevolg van onjuistheden, fouten of omissies in de informatie of daarop gebaseerde beslissingen. Het rapport is niet gebaseerd op een fysieke inspectie van de woning en de omgeving daarvan, zodat Nazca IT Solutions B.V. niet kan garanderen dat de betreffende informatie in het rapport in alle opzichten volledig, nauwkeurig of juist is. U dient zelf de staat van het perceel en de opstallen te (laten) inspecteren en na te gaan of het geheel geschikt is voor het beoogde gebruik, en het benodigde onderzoek te doen ter vaststelling van de waarde van de onroerende zaak. Algemene voorwaarden Op dit rapport en de dienstverlening van Nazca IT Solutions B.V. zijn de algemene voorwaarden van Nazca IT Solutions B.V. van toepassing. Indien u dit rapport bij Nazca IT Solutions B.V. heeft besteld, heeft u aanvaard dat de Algemene Voorwaarden van Nazca IT Solutions B.V.van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn te downloaden van Een kopie van de Algemene Voorwaarden wordt op verzoek toegezonden. Vragen Bij vragen over de inhoud van dit rapport kunt u contact opnemen met de helpdesk van Nazca IT Solutions B.V. of ). Referentienummer: Pag. 17

Winkeldijk 19 A (boven) TE VINKEVEEN

Winkeldijk 19 A (boven) TE VINKEVEEN Maandag 17 juni 2013 Felix Meritis, Keizersgracht 324 326 te Amsterdam Ten overstaan van notaris Mr. C. Binnenkade Klein Binnenkade Notarissen Prinses Irenestraat 43, 1077 VW Amsterdam Telefoonnummer 020-5407070

Nadere informatie

Kwikstaart 11 RAALTE. Vraagprijs: 175.000,- kosten koper. Kwikstaart 11 8103 CB RAALTE NL

Kwikstaart 11 RAALTE. Vraagprijs: 175.000,- kosten koper. Kwikstaart 11 8103 CB RAALTE NL Kwikstaart 11 RAALTE Vraagprijs: 175.000,- kosten koper Woninginformatie Kwikstaart 11 te RAALTE Indeling Op een kindvriendelijke locatie gelegen goed onderhouden en royale HOEKWONING met zonnige

Nadere informatie

Mook, Groesbeekseweg 80. Inhoud Ca. 350 M³ Woonoppervlakte Ca. 60 M² Perceelgrootte 2.098 M²

Mook, Groesbeekseweg 80. Inhoud Ca. 350 M³ Woonoppervlakte Ca. 60 M² Perceelgrootte 2.098 M² Mook, Groesbeekseweg 80 Inhoud Ca. 350 M³ Woonoppervlakte Ca. 60 M² Perceelgrootte 2.098 M² Vraagprijs 127.500,-- k.k. Alert Makelaardij T: 0485 52 31 30 I: www.alertmakelaardij.nl Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Gierstraat 27 c - Haarlem

Gierstraat 27 c - Haarlem Gierstraat 27 c - Haarlem Vraagprijs! 179.000,-- k.k. Omschrijving Gierstraat 27 c - Haarlem Perfect onderhouden STADSAPPARTEMENT gelegen in een van Haarlems leukste winkelstraatjes en met het gezelligste

Nadere informatie

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL

Leeuwerik 7 RAALTE. Vraagprijs: 165.000,- kosten koper. Leeuwerik 7 8103 AA RAALTE NL Leeuwerik 7 RAALTE Vraagprijs: 165.000,- kosten koper Woninginformatie Leeuwerik 7 te RAALTE Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze woning kun je

Nadere informatie

Plasmolen, Rijksweg 146. Inhoud Ca. 445 M³ Woonoppervlakte Ca. 135 M² Perceelgrootte 1.210 M² Bouwjaar 1930

Plasmolen, Rijksweg 146. Inhoud Ca. 445 M³ Woonoppervlakte Ca. 135 M² Perceelgrootte 1.210 M² Bouwjaar 1930 Plasmolen, Rijksweg 146 Inhoud Ca. 445 M³ Woonoppervlakte Ca. 135 M² Perceelgrootte 1.210 M² Bouwjaar 1930 Bedrijfsruimte I 120 M² Bedrijfsruimte II 180 M² Totaal 300 M² Vraagprijs 390.000,-- k.k. Alert

Nadere informatie

Ligusterstraat 26 VAASSEN

Ligusterstraat 26 VAASSEN Ligusterstraat 26 VAASSEN Vraagprijs: 169.000,- kosten koper Woninginformatie Ligusterstraat 26 te VAASSEN Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze

Nadere informatie

Bloemendaal Verbindingsweg 59. 135.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Bloemendaal - Verbindingsweg 59

Bloemendaal Verbindingsweg 59. 135.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Bloemendaal - Verbindingsweg 59 Bloemendaal - Verbindingsweg 59 Bloemendaal Verbindingsweg 59 135.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het centrum

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

Fabriciusstraat 1 Haarlem

Fabriciusstraat 1 Haarlem Fabriciusstraat 1 Haarlem Vraagprijs 285.000,= kosten koper Gedempte Oude Gracht 124 Haarlem [T] +31 23 542 0244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Deze MODERNE KARAKTERISTIEKE en GOED ONDERHOUDEN

Nadere informatie

Bookinn en informatiebeveiliging Controle auteursrecht Depot broncode

Bookinn en informatiebeveiliging Controle auteursrecht Depot broncode Bookinn en informatiebeveiliging Controle auteursrecht Depot broncode Software voor Touroperators, Reisbureaus en Direct Sellers Gebruiksvriendelijk Touroperator backoffice systeem wat is gekoppeld aan

Nadere informatie

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003.

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. Gelet op de

Nadere informatie

Wijchen, Passedwarsstraat 47

Wijchen, Passedwarsstraat 47 Wijchen, Passedwarsstraat 47 Twee-onder-één-kap woning met garage en berging op ruim perceel in Oud-Wijchen op mooie locatie, op loopafstand van het centrum. Inhoud Ca. 365 m³ Woonoppervlakte Ca. 105 m²

Nadere informatie

Heemstede Huizingalaan 29. 319.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Heemstede - Huizingalaan 29

Heemstede Huizingalaan 29. 319.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Heemstede - Huizingalaan 29 Heemstede - Huizingalaan 29 Heemstede Huizingalaan 29 319.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het centrum van

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Haarlem Vosmaerstraat 19. 199.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Vosmaerstraat 19

Haarlem Vosmaerstraat 19. 199.000,- k.k. www.spaarneduin.nl. Haarlem - Vosmaerstraat 19 Haarlem - Vosmaerstraat 19 Haarlem Vosmaerstraat 19 199.000,- k.k. Kantoor Het makelaarskantoor in het centrum van Haarlem Spaarneduin makelaardij is een zeer actief makelaarskantoor in het centrum van

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Inhoud Ca. 445 m³ Woonoppervlakte Ca. 135 m² Perceelgrootte 1.210 m² Bouwjaar 1930. Bedrijfsruimte I 120 m² Bedrijfsruimte II 180 m² Totaal 300 m²

Inhoud Ca. 445 m³ Woonoppervlakte Ca. 135 m² Perceelgrootte 1.210 m² Bouwjaar 1930. Bedrijfsruimte I 120 m² Bedrijfsruimte II 180 m² Totaal 300 m² Plasmolen, Rijksweg 146 Leuke vrijstaande jaren dertig-woning gelegen aan doorgaande weg in Plasmolen. Het pand is gelegen nabij natuur- en recreatiegebied met bos en water. Inhoud Ca. 445 m³ Woonoppervlakte

Nadere informatie

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl Algemene voorwaarden Huysshop Voorwaarden bij de overeenkomst tussen Huysshop en haar opdrachtgever(s) Art 1: Over de toepasselijke voorwaarden Art 2: Over de totstandkoming van de opdracht en het herroepingsrecht

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Bordewijklaan 109, Groningen

Bordewijklaan 109, Groningen Bordewijklaan 109, Groningen Op een leuke plek aan de zuidkant van Groningen in de groene en ruim opgezette wijk de Wijert-Zuid gelegen, goed onderhouden comfortabele gelijkvloerse benedenwoning met een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

LOFwonen Wijnkamp 10 7471 CC, GOOR Tel: 0547-262626 Fax: 0547-260303 E-mail: makelaardij@lofwonen.nl. Laarstraat 100 Goor

LOFwonen Wijnkamp 10 7471 CC, GOOR Tel: 0547-262626 Fax: 0547-260303 E-mail: makelaardij@lofwonen.nl. Laarstraat 100 Goor LOFwonen Wijnkamp 10 7471 CC, GOOR Tel: 0547262626 Fax: 0547260303 Email: makelaardij@lofwonen.nl Laarstraat 100 Goor Omschrijving Laarstraat 100, 7471 DG Goor Zeer goed onderhouden karakteristieke 2/1

Nadere informatie

Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG

Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG Contactpersoon : Michiel Jager Fotopresentatie Fotopresentatie Vrijblijvende objectinformatie Te Koop Machiel Vrijenhoeklaan 450-71, 2555 NW DEN HAAG Omschrijving

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een recht van erfpacht op een appartementsrecht (model 2014). 1. Model koopovereenkomst met toelichting

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Kerspel 32 - Zwanenburg

Kerspel 32 - Zwanenburg - Koopgarant koopsom 144.375,-- kosten koper Omschrijving Kerspel 32 - INSCHRIJVING MOGELIJK TOT 28 NOVEMBER A.S. OM 11:00 UUR Dit is een unieke kans voor starters! Bij deze woning zijn de regels en bepalingen

Nadere informatie

Voorwaarden. Milieuschadeverzekering Model B 03.5.05 B

Voorwaarden. Milieuschadeverzekering Model B 03.5.05 B B 03.5.05-1111 Milieuschadeverzekering Model B 03.5.05 B Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Specifieke begripsomschrijvingen

Nadere informatie

BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT

BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT BEDRIJFSPAND TAXATIERAPPORT Commercieel Vastgoed Proefstraat 148 en 150, 4800 AA Breda Opgesteld op datum: 01-01-2013 door: Taxateur A. Algemene gegevens 3 A.1 Opdrachtgever 3 A.2 Taxateur 3 B. Doel van

Nadere informatie