DR-MVK-X. Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DR-MVK-X. Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde"

Transcriptie

1 DR-MVK-X Deelreglement Middelbare Veiligheidskunde Uitgave: augustus 2013

2

3 DR-MVK-X 1 1 Algemeen Naam : PBNA Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, Zwijndrecht Aard : zelfstudie en mondeling onderwijs. De opleiding wordt verzorgd door Reed Business Opleidingen. Naast dit deelreglement Middelbare Veiligheidskunde is het Examenreglement Koninklijke PBNA (DR-PBNA-X) (nader te noemen PBNA) van toepassing. Dit reglement DR-MVK-X wordt de student ter beschikking gesteld. Het cohort is met een eerdere versie van dit deelreglement gestart. Het deelreglement is echter tussentijds aangepast in het kader toelatingseisen van Hobéon SKO. Studenten uit het cohort kunnen hierdoor op een beperkt aantal punten een ander programma hebben doorlopen. 2 Doelstellingen opleiding Hoofddoel De opleiding heeft als doel het aanleren van specifieke kennis, het verwerven van inzichten en het bijbrengen van vaardigheden, die een middelbaar veiligheidskundige nodig heeft om de functie van adviseur gericht op veiligheid in bedrijven te kunnen uitoefenen. 2.1 Subdoelen De student moet tijdens het tentamen en het examen kunnen aantonen dat hij of zij, binnen het vakgebied van de middelbaar veiligheidskundige: voldoende kennis op het gebied van veiligheid, wetgeving, arbeidsinhoud en -organisatie (welzijn) en ergonomie, arbeidshygiëne, risicobeheersing en arbomanagement heeft opgedaan; zich de vereiste praktische vaardigheden als adviseren, presenteren, onderzoeken, inventariseren en rapporteren voldoende heeft eigen gemaakt; de gewenste attitude, zoals initiatieven nemen, bereid zijn kennis op peil houden en in teamverband te werken zich eigen heeft gemaakt; in staat is de organisatie op basis van goed onderbouwde argumenten te overtuigen van de noodzaak voor uitvoering, handhaving en/of aanpassing van het gevoerde (veiligheids)beleid; bij veiligheidsvraagstukken in de organisatie informatie kan zoeken en deze kan wegen op relevantie; op basis van door hem of haar zelf of elders uitgevoerde onderzoeken het veiligheidsbeleid van de organisatie kan handhaven en de lead kan nemen om dit beleid naar een ieder te vertalen zodat het gedragen wordt in de gehele organisatie; de consequenties van veranderende wetgeving en onverwachte gebeurtenissen (bijvoorbeeld een calamiteit in de branche gerelateerde organisatie) die van invloed kunnen zijn op de organisatie kan onderzoeken en op basis daarvan voorstellen kan doen voor veranderingen in de eigen organisatie; een veiligheidsmanagementsysteem kan uitvoeren en beheersen: nieuwe tools, werkmethodes, observatietechnieken, etc. kan toepassen in de organisatie; medewerkers en management kan stimuleren tot veilig werken. PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 68, 3330 AB Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit is eveneens van toepassing op gehele of gedeeltelijke bewerking van de uitgave.

4 DR-MVK-X 2 3 Opleiding 3.1 Inhoud De opleiding bestaat uit de volgende modulen: Module Naam Uitvoering Studiebelasting 0 Introductie 1 Taak, positie en wetgeving 2 Veiligheidrisico s op de werkplek 3 Veiligheidsrisico s in werkprocessen 4 Communicatieve vaardigheden 5 6 Arbeidshygiëne, ergonomie en Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Risicobeheersing en -management & Ongevallenonderzoek 7 Management en organisatiekunde 12 uur Bijeenkomsten 2 dagdelen * (6u 45 ) 53 uur Bijeenkomsten 3 dagdelen (9u 15 ) 49 uur Bijeenkomsten 2 dagdelen (6u 45 ) 53 uur Bijeenkomsten 3 dagdelen (9u 15 ) 53 uur Bijeenkomsten 3 dagdelen (9u 15 ) 57 uur Bijeenkomsten 4 dagdelen (13u 30 ) 57 uur Bijeenkomsten 4 dagdelen (13u 30 ) 35 uur Bijeenkomsten 2 dagdelen (6u 45 ) zelfstudie 369 uur * Totaal cursorisch** 23 dagdelen = 75 uur Interactie DLO = 29 uur uur * Exclusief afstudeertraject. Hiervoor geldt een studiebelasting van 200 uur inclusief interactie via de digitale leeromgeving (hierna: DLO); ** Het cursorisch onderricht wordt als volgt gerealiseerd: 23 dagdelen klassikaal onderwijs (75 uur) Interactie via de digitale leeromgeving (DLO): - voorbereidingsopdrachten in 8 modules (1 uur per module = 8 uur in totaal) - bedrijfsopdrachten in 6 modules (1 uur per module = 6 uur in totaal) - memotrainer vragenbanken (1 uur per module = 7 uur in totaal) - discussieforum (1 uur per module = 8 uur in totaal) 3.2 Cursorische uren Cursorische uren worden gerealiseerd op basis van contact tussen docent en student of studenten onderling. De cursorische uren maken deel uit van de totale studiebelasting van de opleiding en worden zowel met bijeenkomsten als online leeractiviteiten via de DLO gerealiseerd.

5 DR-MVK-X 3 De bijeenkomsten zijn geconcentreerd in 8 modules die bestaan uit klassikale bijeenkomsten. Via de DLO vindt tussen de bijeenkomsten door contact plaats tussen docent en student die betrekking heeft op de diverse opdrachten. Ook bij het doorlopen van de memotrainer vragenbank worden contactmogelijkheden via de DLO geboden. Tot slot wordt het forum op de DLO ingezet om studenten, docent(en) en begeleiders de mogelijkheid te bieden om te discussiëren over de inhoud van het vakgebied veiligheidskunde. Het gebruik van de DLO maakt hiermee integraal onderdeel uit van het cursorisch onderricht van de opleiding en wordt gemonitord door Reed Business Opleidingen voor opleidingsdoeleinden. Ook toezichthouder Hobéon SKO krijgt bij audits steekproefsgewijs inzage in de DLO. 3.3 Diplomavoorwaarden De opleiding is bij Reed Business Opleidingen en PBNA bekend onder de afkorting MVK. De student ontvangt een diploma, indien hij of zij: De bedrijfsopdrachten behorende bij de modulen 1,2,3,4,5 en 6 met voldoende resultaat heeft afgesloten; Totaal minimaal 80% van de in totaal 100 uren cursorisch onderricht heeft geparticipeerd; Het theoretisch deel van het PBNA examen (het individuele tentamen) met voldoende resultaat heeft afgesloten of hiervoor een vrijstelling heeft ontvangen; De scriptie onderdeel van het PBNA examen met voldoende resultaat heeft afgesloten; De studieresultaten in de periode van 3 jaar voorafgaand aan de diploma-aanvraag heeft behaald. Reed Business Opleidingen stuurt PBNA een verklaring wanneer aan de eerste twee diplomavoorwaarden is voldaan. 3.4 Vrijstelling voor het individuele tentamen Indien de studenten bij alle 7 modulen van de opleiding MVK van Reed Business Opleidingen de vragen in de Memotrainer met succes hebben doorlopen, kunnen zij eenmalig in aanmerking komen voor een vrijstelling voor het individuele tentamen. De Memotrainer is met succes doorlopen, als 80% van alle vragen van iedere MVK-module (7) minimaal 3 keer goed zijn beantwoord. Om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen, moet de student tijdens de eerste bijeenkomst van module 7 van de opleiding een Persoonlijke Memotoets afleggen. Deze toets bestaat uit 20 vragen uit de Memotrainer en wordt samengesteld op basis van de persoonlijke scores van de student bij de gevolgde memotrainer. De Persoonlijke Memotoets wordt schriftelijk afgenomen door een surveillant van PBNA. De opgaven worden hierbij door de surveillant van PBNA aan de studenten uitgereikt. Tijdens de persoonlijke memotoets moet de student zich met een geldig identiteitsbewijs kunnen legitimeren. De student moet minimaal 16 van de 20 vragen (= 80%) goed beantwoorden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling voor het tentamen. De student ontvangt in dat geval van PBNA een schriftelijke bevestiging van deze vrijstelling. Afname van de persoonlijke memotoets wordt slechts eenmalig aangeboden aan alle studenten die 2 weken voor deze afnamedatum in de digitale leeromgeving een kennisopname van minimaal 80% laten zien. Op deze peildatum wordt de Persoonlijke Memotoets ook door Reed Business Opleidingen uitgedraaid, zodat gebruik van de DLO daarna geen positieve of negatieve invloed meer heeft op de norm van 80% kennisopname. De afname wordt uitsluitend aangeboden tijdens de eerste bijeenkomst van module 7. In alle gevallen waarin niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op vrijstelling.

6 DR-MVK-X 4 4 Toetsprotocollen Doel tentamen Het tentamen Middelbare Veiligheidskunde heeft als doel vast te stellen of de deelnemers voldoende kennis en inzicht hebben in de content die voor het functioneren in het werkveld van een Middelbare Veiligheidskundige noodzakelijk is. Deze content is hierna in deze paragraaf beschreven. Beoordeling De cesuur bedraagt 65 % van het aantal te behalen punten. Dit houdt in, dat een kandidaat minimaal 65 % van de (dus minimaal 26 van de 40) vragen correct moet hebben beantwoord voor het behalen van een voldoende. Toetsorganisatie Studenten kunnen deelnemen aan het individueel tentamen. Het tentamen kan na afronding van module 7 worden afgelegd. Aanmelding Studenten die willen deelnemen aan het individueel tentamen kunnen zich online voor deze toets aanmelden. De procedure voor het aanmelden voor tentamens wordt voor aanvang van de bijeenkomsten bij de Introductiemodule (0) uitgereikt. Toetsvorm De toets wordt via een computer afgenomen in één van de landelijke toetscentra, waarbij namens PBNA minimaal één toezichthouder aanwezig is. Toetsduur De toets duurt maximaal 90 minuten. Vraagvorm en aantal vragen De toets omvat 40 meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden waarbij slechts één antwoord goed is. Eerste toetsafname 8 mei 2012 Laatste toetsafname Niet van toepassing.

7 DR-MVK-X Nadere specificatie van de toets Spreiding Onderwerp Taxonomie Aantal vragen Module Titel Kennis Inzicht 1 Taak, positie en wetgeving Veiligheidsrisico s op de werkplek Veiligheidsrisico s in werkprocessen Communicatieve vaardigheden Arbeidshygiëne Ergonomie en Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Risicobeheersing en -management & ongevallen onderzoek Management en organisatiekunde Totaal De onderverdeling in de typering van de vragen is: Kennis: Reproductie van de lesstof (definitieomschrijving). Inzicht: Verbanden kunnen aanbrengen tussen lesstof (tekstanalyse). Toetsinhoud De inhoud van de toets heeft betrekking op de leerstof en boeken behorende bij de modules: Taak, positie en wetgeving; Veiligheidsrisico s op de werkplek; Veiligheidsrisico s in werkprocessen ; Communicatie; Arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale arbeidsbelasting (PSA); Risicobeheersing en -management & ongevallenbeheersing; Management en organisatiekunde. Materialen tijdens de toets Tijdens de toets mag de student de leerstof en de uitgereikte boeken, eventueel voorzien van aantekeningen, raadplegen. De kandidaat dient dit materiaal zelf mee te nemen. De uitgereikte handouts en aparte vellen met aantekeningen zijn niet toegestaan. Eindtermen (kennis en inzicht) Module 1- Taak, positie en wetgeving Kennis: de student is in staat om te benoemen: wat veilig werken is en waarom dat belangrijk is; de volgorde van risicoreductie; de structuur van relevante wetgeving, de wettelijke verplichtingen van werkgever en werknemers en de bijstand die de veiligheidskundige daarbij biedt. Inzicht: de student heeft inzicht in: de relatie van veiligheid met techniek, bedrijfsorganisatie en menselijk gedrag; de aspecten die een rol spelen met betrekking tot de positie en taken van de veiligheidskundige in de bedrijfsorganisatie en het beheersen van veiligheid.

8 DR-MVK-X 6 Module 2 - Veiligheidsrisico s op de werkplek Kennis: de student is in om staat te benoemen: veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico s zijn op de werkplek; de volgorde van risicoreductie aan omtrent risico s op de werkplek; de structuur van relevante wet- en regelgeving, vakliteratuur en overige multimedia op het gebied van risico s op de werkplek en de bijstand die de veiligheidskundige daarbij biedt. Inzicht: de student heeft inzicht in: de relatie van veiligheid met techniek, bedrijfsorganisatie en menselijk gedrag; de aspecten die een rol spelen met betrekking tot de positie en taken van de veiligheidskundige in de bedrijfsorganisatie en het beheersen van veiligheid. Module 3 - Veiligheidsrisico s in werkprocessen Kennis: de student is in staat om te benoemen: veiligheids- en gezondheidsrisico s van de behandelde werkprocessen herkennen; advies geven over risicoreductie bij werkprocessen (inclusief de voorkeursvolgorde conform de arbeidshygiënische strategie); relevante eisen uit de betreffende wet- en regelgeving toepassen. Inzicht: de student heeft inzicht in: de algemene factoren die bijdragen aan risico s in werkprocessen; specifieke factoren die bijdragen aan risico s van enkele hoogrisicoprocessen zoals procesindustrie, luchtvaart, transport, (petro)chemie en bouw. Module 4 - Communicatieve vaardigheden Kennis en inzicht: de student heeft kennis van en inzicht in: de wijze waarop vakliteratuur, internet en overige multimedia bijdraagt aan het kennisonderhoud; de wijze waarop het begrip SMART toegepast kan worden; de wijze waarop informatieoverdracht effectief kan plaatsvinden; de communicatievormen; de wijze waarop groepsontwikkeling en samenwerking effectief is te maken; de wijze waarop gedrag beïnvloed kan worden; rapportage- en presentatietechnieken gehanteerd kunnen worden; de wijze waarop adviesvaardigheden toegepast kunnen worden. Module 5 - Arbeidshygiëne, ergonomie en PSA Kennis: de student is in staat om te benoemen: de begrippen welzijn, ergonomie en PSA; welzijnsrisico s en de eventuele verbetermogelijkheden; risico s en te nemen maatregelen ten aanzien van agressie en geweld in de organisatie; de arbeidshygiënische strategie; beoordelingsmethoden en -technieken van PSA, ergonomie en arbeidshygiëne. risico s en te nemen maatregelen ten aanzien van geluid, trillingen, klimaat, ioniserende en niet-ioniserende straling en toxische stoffen; of van PSA, ergonomie en arbeidshygiëne. de verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen. Inzicht: de student heeft inzicht in: in de belangrijkste normen en risico s die gelden voor ergonomie, PSA en arbeidshygiëne; de ontstaanswijze van werkdruk en werkstress; de samenhang tussen veiligheid, gezondheid en PSA; de arbeidshygiënische strategie;

9 DR-MVK-X 7 de richtlijnen met betrekking tot de risicobeheersing van respectievelijk geluid, klimaat en toxische stoffen in arbeidssituaties; de mate van bescherming van Pbm s. Module 6 - Risicobeheersing- en management & ongevallenonderzoek Kennis: de student is in staat om te benoemen: hoe een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) opgesteld moet worden, inclusief plan van aanpak; hoe ongevallen aan de hand van een geselecteerde methodiek onderzocht moeten worden. Inzicht: de student heeft inzicht in: het doel van de diverse RI&E-methodieken en hoe de meest geschikte methodiek geselecteerd kan worden; de samenhang tussen RI&E en plan van aanpak; de veranderingen in bedrijfsvoering in relatie tot wetgeving en omgekeerd; de verantwoordelijkheden ten aanzien van bedrijfshulpverlening; het doel van diverse methodieken ten behoeve van ongevalsonderzoek en hoe de meest geschikte methodiek geselecteerd kan worden; directe en indirecte oorzaken van ongevallen. Module 7 - Management en organisatiekunde Kennis: de student is in staat om te benoemen: de belangrijkste kenmerken van organisaties; hoe eenvoudige organisaties bestuurd worden; kenmerken van managementsystemen; hoe de onderdelen van een managementsysteem en van VCA vertaald worden naar de praktijk van een organisatie; verschillende stijlen van leidinggeven en organisatieculturen. Inzicht: de student heeft inzicht in: het belang van het denken in processen (processenmanagement); de wijze waarop organisaties bestuurd worden (plan- en controlemechanismen); de overeenkomsten en de verschillen tussen de verschillende soorten managementsystemen; het belang van de cultuur van een organisatie bij het opzetten van veiligheidsmanagement; teamrollen, persoonlijke voorkeursstijl in combinatie met de rol van de Hoger Veiligheidskundige. 4.2 De afstudeeropdracht Als afsluiting van de opleiding voert de student een eigen onderzoek uit over een bepaald onderwerp of vraagstuk dat de student schriftelijk weergeeft en mondeling verdedigt. Doel afstudeeropdracht Het uitvoeren van de afstudeeropdracht heeft als doel aan te tonen of de deelnemer in staat is om als Middelbaar Veiligheidskundige: a. zelfstandig een onderzoek uit te voeren en advies uit te brengen over een veiligheidskundig onderwerp; b. de opzet, inhoud en resultaten van een onderzoek schriftelijk weer te geven en mondeling te presenteren en verdedigen. Voor nadere informatie omtrent de afstudeerprocedure en de daarbij behorende richtlijnen wordt verwezen naar document 7740_590 afstudeerprocedure Middelbare Veiligheidskunde.

10 DR-MVK-X 8 Examencommissie en afstudeercommissie Een afstudeercommissie beoordeelt de schriftelijke uitgewerkte afstudeeropdracht en de mondelinge presentatie en verdediging. Namens de examencommissie wordt de afstudeercommissie samengesteld die bestaat uit onafhankelijke (niet bij de opleiding betrokken) examinatoren, te weten: een voorzitter, die namens de examencommissie PBNA optreedt; een veiligheidskundige. Hobéon SKO heeft het recht om een toehoorder of waarnemer de mondelinge presentatie en verdediging te laten bijwonen. Toetsorganisatie De student rondt na module 7 van de opleiding een onderzoeksopdracht af. De uitwerking van deze opdracht in de vorm van een adviesrapport (scriptie) wordt beoordeeld door de afstudeercommissie van PBNA. Wanneer de inhoud en het niveau (diepgang) als voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de deelnemer de uitnodiging voor de presentatie en verdediging van het adviesrapport voor de afstudeercommissie. De uitnodiging wordt pas verstuurd als aan alle andere diplomavoorwaarden is voldaan. De student levert minimaal 8 weken na de laatste bijeenkomst van module 7 het adviesrapport in bij de examencommissie. De datum waarop hij het adviesrapport bij de afstudeercommissie moet verdedigen, vindt ca. 4 weken na inleverdatum plaats. De deelnemer wordt over beide data nader door PBNA geïnformeerd. Beoordeling van het afstudeerrapport Richtlijnen en eisen waar het onderzoek aan moet voldoen zijn opgenomen in de "Afstudeerprocedure Middelbare Veiligheidskunde" (7740_590), die de deelnemer ontvangt in de map van de introductiemodule voorafgaand aan de 1 e bijeenkomst. De onderdelen Rapporteren, Presenteren en Adviseren worden als vaardigheid getoetst als onderdeel bij de presentatie van de afstudeeropdracht. De beoordeling vindt plaats op de volgende onderdelen: 1. de inhoud en het niveau van het onderzoek en het gegeven advies (vakinhoudelijke aspecten): minimaal 30 en maximaal 50 punten; 2. het rapport als communicatiemiddel (leesbaarheid, helderheid, geschikt voor de doelgroep): minimaal 15 en maximaal 25 punten; 3. de wijze van mondeling presenteren (overbrengen van de essentie, eventueel het gebruik van audiovisuele middelen, tempo): minimaal 5 en maximaal 10 punten; 4. de verdediging tijdens het examen (antwoorden op de vragen, kennis van context en achtergronden, wijze van mondeling formuleren): minimaal 10 en maximaal 15 punten. Een student is geslaagd als hij/zij: voor ieder van de vier bovenvermelde onderdelen meer dan het minimum aantal punten heeft behaald. Uit deze vier cijfers wordt een beredeneerd eindcijfer voor het gehele afstudeerrapport afgeleid. De afstudeercommissie komt in gezamenlijk overleg tot de beoordeling. Het eindoordeel wordt uitgedrukt in één van de cijfers 1 t/m 10. Eindtermen Voor de afstudeeropdracht met de presentatie en verdediging zijn de eindtermen 'Vaardigheid en beroepshouding' (zie paragraaf 4.5) van toepassing. Eerste toetsafname De beoordeling van de afstudeeropdracht wordt voor het eerst afgenomen bij de studenten van de eerste opleiding die bij Reed Business Opleidingen na 1 september 2011 van start zijn gegaan.

11 DR-MVK-X 9 Laatste toetsafname Niet van toepassing. 4.3 Bedrijfsopdrachten MVK Toetsorganisatie en -inhoud De studenten moeten tijdens de opleiding zes bedrijfsopdrachten maken. Deze opdrachten moeten van eigen hand zijn en worden beoordeeld door de docent namens Reed Business Opleidingen. Wanneer de student heeft voldaan aan deze diplomavoorwaarde, stuurt Reed Business Opleidingen een verklaring hiervan naar PBNA. De bedrijfsopdrachten worden op drie hoofdaspecten beoordeeld: 1. vorm en opbouw; 2. vakinhoudelijke kwaliteit; 3. advisering. Voor ieder aspect kan de deelnemer een onvoldoende, voldoende of goed behalen. Alle drie aspecten moeten minimaal voldoende zijn. Eindtermen Voor de bedrijfsopdrachten zijn de eindtermen 'vaardigheid en beroepshouding' (zie paragraaf 4.5) van toepassing. 4.4 Aanwezigheid De studenten moeten aan minimaal 80% van de door Reed Business Opleidingen georganiseerde contacturen deelnemen, i.c. bijeenkomsten en interactieve digitale contacturen. Wanneer de kandidaat heeft voldaan aan deze diplomavoorwaarde, stuurt Reed Business Opleidingen een verklaring hiervan naar PBNA. 4.5 Eindtermen bedrijfsopdrachten en afstudeeropdracht Eindtermen (Vaardigheid) De student kan op het niveau van een middelbare veiligheidskundige: 1. mondeling en schriftelijk adviezen formuleren en presenteren; 2. adviseren over het toepassen, controleren en onderhouden veiligheidsmaatregelen; 3. adviseren over werkhouding en werkplekinrichting op basis van ergonomische inzichten; 4. beoordelen welke gegevens van belang zijn voor het Arbobeleid van de onderneming; 5. een ongevalrapportage, -registratie en -analyse; 6. zelfstandig indicatieve, arbeidshygiënische onderzoeken uitvoeren, gericht op specifieke werkplekken of probleemgebieden; 7. afwegen welke risicobeheersmaatregelen nodig zijn met inachtneming van de arbeidshygiënische strategie en hierover adviseren; 8. binnen bedrijven risico's inventariseren en vervolgens evalueren op veiligheidstechnisch terrein; 9. voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken, alsmede over welzijn bij de arbeid ten overstaan van diverse doelgroepen binnen een organisatie; 10. overleggen met instellingen, instanties en specialisten die op het werkterrein van de veiligheidskunde of aanpalend terrein van belang kunnen zijn of een specifieke taak vervullen; 11. schriftelijke rapportages opstellen; 12. adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren en onderhouden van procedures, werkinstructies, productie- en werksystemen en complete Arbo-managementsystemen; 13. adviseren over de opzet en invoering van bedrijfshulpverlening binnen een organisatie.

12 DR-MVK-X 10 Eindtermen (Beroepshouding) De student kan op het niveau van een middelbaar veiligheidskundige: 1. gevraagd en ongevraagd (gebruikmakend van interventies op het persoonlijke vlak) adviseren aan management, personeel en personeelsvertegenwoordiging; 2. kan ontwikkelingen op het terrein van de veiligheidskunde volgen en actief werken aan het actueel houden van zijn/haar kennis; 3. kan in multidisciplinaire teams werken; 0813/11

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X)

Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) DR-LSAKP-X Deelreglement Leergang Senior Arbo-adviseur (DR-LSA-X) Leergang Senior KAM-adviseur (DR-LSK-X) Leergang Senior Preventieadviseur (DR-LSP-X) Uitgave: december 2012 DR-LSAKP-X 2 1 Algemeen Naam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen 1 Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Inhoud Inleiding... 4 A Algemeen deel... 4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Examens... 5 2.1 Exameneisen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Afstudeergids Academie Marketing & International Management Afstudeergids Academie Marketing & International Management 2011 2012, 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2

Studiegids. Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT STUDIEJAAR 2011 2012. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 Studiegids STUDIEJAAR 2011 2012 Onderwijs- en Examen Regelingen HBO-ICT Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 2.2 VOORWOORD Een leven lang leren is steeds belangrijker in de context van de hedendaagse maatschappij.

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

hbo-bachelor Technische Bedrijfskunde Hogeschool PBNA 30 september 2011 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Technische Bedrijfskunde Hogeschool PBNA 30 september 2011 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Technische Bedrijfskunde Hogeschool PBNA 30 september 2011 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 2.1 Ter inleiding 5 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling

LOI Hogeschool. HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde. Beperkte opleidingsbeoordeling LOI Hogeschool HBO-Bacheloropleiding Bouwkunde Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/63 NQA LOI Hogeschool: hbo-bacheloropleiding Bouwkunde (BOB) Inleiding Dit

Nadere informatie

Master Learning & Innovation

Master Learning & Innovation Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr. 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 13 juni 2014] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

ORGANISATIE EN OPLEIDINGSREGELEMENT A&O OPLEIDING ARBEIDS- EN ORGANISATIEKUNDE

ORGANISATIE EN OPLEIDINGSREGELEMENT A&O OPLEIDING ARBEIDS- EN ORGANISATIEKUNDE ORGANISATIE EN OPLEIDINGSREGELEMENT A&O OPLEIDING ARBEIDS- EN ORGANISATIEKUNDE 2011-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord en inleiding 2 1. Formele Aspecten 3 2. Samenwerking, inbedding in de Radboud

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014 Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 10 juni 2013] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde I Algemeen deel U2014/02468 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool CROHO-nummer 34422 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en

Nadere informatie

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn

Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn Arbobeleidsplan Gemeente Waalwijk 2013 2017 veiligheid, gezondheid en welzijn *12-0044717* 12-0044717 arbobeleidspland12-0065501 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 & 4 1. Uitgangspunten 1.1 Werkgever 5 1.2 Medewerker

Nadere informatie

NVB-Examinering. Basis BHV 1-1-2013. Postbus 34 7240 AA Lochem T: 0573-256570

NVB-Examinering. Basis BHV 1-1-2013. Postbus 34 7240 AA Lochem T: 0573-256570 NVB-Examinering Basis BHV 1-1-2013 Postbus 34 7240 AA Lochem T: 0573-256570 INHOUDSOPGAVE 1. Begrippenlijst... 4 2. Wettelijke basis voor Bedrijfshulpverlening... 6 2.1 Risico-inventarisatie en -evaluatie...

Nadere informatie