Inhoudsopgave. ICT-reglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. ICT-reglement"

Transcriptie

1 ICT-reglement

2

3 1 ICT-reglement Inhoudsopgave 1 Algemeen Grondhouding Controle Maatregelen Gebruik van computervoorzieningen Algemene regels voor computervoorzieningen Regels voor computervoorzieningen specifiek voor studenten Internet en Regels voor gebruik van Regels voor gebruik van internet Regels voor gebruik van software Telefonie Regels voor gebruik van telefonie Preventie RSI Regels ter preventie RSI Slotbepaling... 10

4 222 ICT-reglement

5 ICT-reglement 1 1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van de voorzieningen van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) daaronder begrepen materieel-, infrastructurele-, telefonievoorzieningen, audiovisuele middelen en computernetwerk hierna te noemen ICT-voorzieningen, ten bate van het onderwijs en of algemene bedrijfsvoering, dient zich te houden aan de door of namens het College van Bestuur gegeven gedragsregels. In dit document worden de gedragsregels genoemd waaraan alle gebruikers van de ICT-voorzieningen zich dienen te houden. De ICT-voorzieningen worden aangeboden binnen het kader van het volgen van een cursus of opleiding of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de Hogeschool. Het gebruik van computers, telefonie, audiovisuele middelen en data netwerk is in principe alleen toegestaan als het ten dienste staat aan deze activiteiten. Het sturen van , gebruik maken van internet of telefoneren in privésfeer is binnen de grenzen van goed werknemerschap in beperkte mate toegestaan voor zover het niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en het computernetwerk. 1.1 Grondhouding In de "Mission" van de CHE wordt gesteld dat we als Hogeschool streven naar kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs vanuit een christelijke overtuiging en attitude. Tevens wordt aandacht besteed aan het opleidingsklimaat, de professionele kenmerken en het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Van medewerkers en studenten van de CHE mag verwacht worden dat zij deze waarden en normen uitdragen. Ook wanneer dit het gebruik van ICT-voorzieningen betreft, mag van ons allen, zowel in de Hogeschool als elders, een verantwoorde en professionele houding verwacht worden. De volgende algemene richtlijnen gelden voor een verantwoorde grondhouding. Bereidheid om aangesproken te worden op een verantwoord gebruik van ICT-voorzieningen. Als rentmeesters van technologie, moeten wij verantwoording aan God en elkaar afleggen voor het gebruik daarvan. Dit houdt in dat men open en eerlijk over zijn gebruik van ICT-voorzieningen kan rapporteren. Het verantwoord omgaan met de behoefte van toegang tot ICT-voorzieningen door medegebruikers. Gebruikers moeten er van uitgaan dat bij een toenemend beroep op apparatuur en faciliteiten, anderen mogelijk een hogere prioriteit hebben voor toegang en gebruik. De CHE is een gemeenschap waar alle leden oog hebben voor het belang van de ander. Het verantwoord omgaan met de waarden, normen en gevoelens van de ander en van de Hogeschool. De communicatie middels gebruik van ICT-voorzieningen moet respect tonen voor anderen en een demonstratie zijn van persoonlijke integriteit (Efeziërs 4: 29). Gebruikers in onze Hogeschool, die zich hierin gekwetst voelen door onaanvaardbare ICT-handelingen van anderen wordt gevraagd dit te melden aan de Helpdesk ICT, via Het verantwoord omgaan met het eigendom van de ander. Misbruik van materiaal, inclusief intellectuele producten, kan op de CHE niet getolereerd worden. Dit houdt, bijvoorbeeld, in het ontvreemden van beschikbare software of van bestanden van een ander, of het zonder toestemming bewerken of manipuleren van software of bestanden van anderen. Het verantwoord omgaan met de privacy van de ander. Het hebben van respect voor de ander en het betrachten van de grootst mogelijke zorgvuldigheid t.a.v. de privacy van leden van de gemeenschap van de CHE, van de achterban en van cliënten. Het zich verantwoordelijk weten voor verantwoord gebruik. Het gebruik van ICT-voorzieningen van de Hogeschool is een faciliteit en geen privé-recht. Van alle gebruikers wordt verwacht dat ze er op toezien, dat andere gebruikers zich houden aan de GEDRAGS- REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN ICT-VOORZIENINGEN, zoals verwoord in dit document. Klachten over niet verantwoord gebruik melden bij de Helpdesk ICT, via 1.2 Controle Door de Hogeschool worden algemene controles van ICT-voorzieningen uitgevoerd, waarbij geen inbreuk wordt gemaakt op de geldende privacy regelgeving. Het doel van de algemene controles is het voorkomen van beheer- en capaciteitsproblemen, alsmede controle op misbruik van het hogeschoolnetwerk. Daartoe

6 ICT-reglement 2 kunnen anonieme lijsten worden uitgedraaid. Controle op , internetgebruik en telefonie vindt slechts plaats indien hiervoor aanleiding is. Hiervan is sprake in geval van bescherming van bedrijfsgeheimen, het voorkomen van negatieve publiciteit en kostenen capaciteitsbeheersing. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat een student, een groep studenten, een personeelslid of een groep personeelsleden de gedragsregels voor gebruik van gebruik ICT-voorzieningen overtreedt, kan gedurende een vastgestelde periode, na toestemming van het hoofd van de afdeling ICT, gerichte controle plaatsvinden. Indien mocht blijken dat in strijd met deze regeling wordt gehandeld of indien daarvoor aanwijzingen zijn (zoals klachten, signalen van binnen of buiten de CHE en systeemstoringen), dan kunnen de gegevens van de betrokken gebruiker(s) worden bekeken en gebruikt. De betreffende gegevens worden bewaard zolang dit in het kader van nader onderzoek en eventueel te treffen maatregelen jegens een gebruiker noodzakelijk is. 1.3 Maatregelen Bij overtreding van het bepaalde in dit reglement kan het management van de CHE de nodige maatregelen nemen ter voorkoming van een verder overtreden. Deze maatregelen kunnen voor een medewerker leiden tot disciplinaire maatregelen, met inachtneming van hoofdstuk P van de CAO voor het hoger beroepsonderwijs. Indien een student handelt in strijd met de bepalingen van dit reglement, kan de CHE, in deze vertegenwoordigd door elk van haar medewerkers, met onmiddellijke ingang het gebruik van ICT-voorzieningen ontzeggen en/of de aan de student in beheer gegeven goederen terugvorderen. In het geval van een ontzegging wordt dit binnen twee werkdagen door de betreffende medewerker schriftelijk of per gemeld bij de opleidingsmanager van de student. De opleidingsmanager of diens plaatsvervanger besluit in overleg met het hoofd van de afdeling ICT binnen zeven werkdagen na de bedoelde melding of de ontzegging gehandhaafd blijft en zo ja voor welke periode.

7 ICT-reglement 3 2 Gebruik van computervoorzieningen Gebruikers hebben toegang tot het ICT-netwerk van de CHE op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk. Bestanden dienen op het netwerk bewaard te worden en niet op de harde schijf van de werkstations. Van bestanden die op het netwerk worden opgeslagen wordt dagelijks een veiligheidskopie gemaakt. De maandelijkse veiligheidskopie wordt een periode van 5 jaar bewaard. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de geproduceerde bestanden. Bij verlies hiervan kan de Hogeschool niet aansprakelijk worden gesteld. 2.1 Algemene regels voor computervoorzieningen De gebruiker mag de door de CHE beschikbaar gestelde computerfaciliteiten niet door derden laten gebruiken. De toegekende gebruikersnaam met wachtwoord is strikt persoonlijk en mag op geen enkele wijze aan derden beschikbaar worden gesteld. De gebruiker is ten alle tijde verantwoordelijk voor elke activiteit die onder zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt uitgevoerd op de ICT-faciliteiten van de CHE. De gebruiker hindert op generlei wijze onnodig andere computergebruikers binnen of buiten de hogeschool. Werkstations mogen alleen verplaatst worden door medewerkers van de afdeling ICT of facilitaire dienst. De gebruiker neemt algemene fatsoensnormen in acht en laat na het beledigen, gebruik van vloeken of ander grof taalgebruik bij het deelnemen aan nieuwsgroepen, het gebruik van en dergelijke, en het gebruik van de computer voor enigerlei vorm van pornografie of promotie van pornografie. Schade aan of verlies van de computerfaciliteiten (goederen en/of programmatuur) veroorzaakt door moedwillig en/of ondeskundig handelen van de gebruiker, wordt door de CHE op de gebruiker verhaald. De gebruiker laat na het inzien / raadplegen of opvragen / gebruiken van informatie of software die op enigerlei wijze gewelddadig, beledigend, discriminerend, racistisch of godslasterlijk is, tenzij hier een specifieke reden toe is vanuit bijvoorbeeld het onderwijsbelang. Studenten dienen hiervoor altijd eerst in overleg te treden met de desbetreffende docent. De gebruiker meldt waargenomen misbruik van computers en software bij de helpdesk ICT, via De gebruiker mag op de apparatuur niet werken met andere software dan die welke door de afdeling ICT van de CHE is geïnstalleerd. Het is niet toegestaan zelfstandig applicaties en andere programmatuur te installeren als hiervoor geen toestemming is verleend door de afdeling ICT. Het is de gebruiker niet toegestaan externe opslagmedia te gebruiken bij het opstarten van de computer. Ook is het de student verboden een extern opslagmedium te gebruiken dat programmatuur bevat die niet bedoeld is de opleiding van de student te ondersteunen of die het functioneren van het netwerk en de overige computerfaciliteiten in gevaar kan brengen. Bij overtreding van het in de vorige twee volzinnen gestelde worden de betreffende opslagmedia door de CHE in beslag genomen en vervalt het eigendom aan de CHE. De gebruiker mag de computerfaciliteiten niet onnodig belasten, noch het netwerkverkeer hinderen of schade berokkenen. Het spelen van spelletjes is niet toegestaan.

8 ICT-reglement Regels voor computervoorzieningen specifiek voor studenten a) De student dient zich tijdens het gebruik van de computerfaciliteiten te allen tijde te kunnen legitimeren ten overstaan van de ICT-medewerker(s) en/of FD-medewerkers van de CHE door het tonen van zijn/haar geldige collegekaart. b) De student kan gebruik maken van de computerfaciliteiten in algemene computerlokalen en wel in groepsverband tijdens ingeroosterde uren of individueel tijdens niet ingeroosterde uren. De CHE zal ernaar streven de bezetting van de algemene computerlokalen voor ingeroosterd en nietingeroosterd gebruik zo adequaat en tijdig mogelijk in of nabij die lokalen te publiceren. c) Het is de student niet toegestaan te eten of te drinken in lokalen waarin zich computerfaciliteiten bevinden, noch zich met etens- en/of drinkwaren in de buurt van computerfaciliteiten te bevinden. d) Het is de student niet toegestaan tassen, koffers of welke zware voorwerpen dan ook te plaatsen op tafels en werkbanken waarop zich computerfaciliteiten bevinden. Conform ARBO-voorschriften dienen tassen, etc. onder de tafels gezet te worden, zodat in geval van alarm vluchtwegen open zijn. e) De student kan gebruik maken van de computerfaciliteiten in studielandschappen en onderwijswerkplaatsen van de CHE op momenten die door de beherende afdelingen worden bepaald. f) Bij de ingang van ruimten waar computerfaciliteiten staan opgesteld, kunnen nadere, bindende instructies vermeld worden.

9 ICT-reglement 5 3 Internet en De Hogeschool is aangesloten op het internet, waarbij alle gebruikers toegang hebben tot het internet. De toegang tot internet wordt aangeboden binnen het kader van het volgen van een cursus of opleiding of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de Hogeschool. Tevens wordt aan de meeste gebruikers door de Hogeschool een adres toegewezen. Het adres is geldig voor de duur van de inschrijving of het dienstverband. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor medewerkers die vanwege overlijden, pensioen of FPU de CHE verlaten; hiervoor zijn afwijkende regelingen opgesteld. De mailbox met (bewaarde) berichten wordt door de gebruiker beheerd, waarbij het management een limiet kan stellen aan de omvang van de mailbox. Van de mailbox wordt dagelijks een veiligheidskopie gemaakt. 3.1 Regels voor gebruik van a) De gebruikers van volgen de regels die in het normale maatschappelijke verkeer gelden voor het gebruik van gewone post, inclusief post- en briefgeheim. b) Bij het versturen van een bericht behoort altijd het volledige mailadres te worden gebruikt. Het gebruik van adressen die zijn gemanipuleerd, anoniem gemaakt of van andere gebruikers zijn, is niet toegestaan. c) Gebruik van door de gebruiker voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. d) De gebruiker houdt zijn/haar mailbox zo leeg mogelijk. De afdeling ICT van de CHE kan aan het aantal door de gebruiker te bewaren mailberichten en attachments nadere beperkingen opleggen. e) De gebruiker verstuurt alleen naar personen en instanties waarvan verwacht mag worden, dat zij dit niet als hinderlijk ervaren en er geen schade van ondervinden. f) De gebruiker behoort hinderlijke en kwetsende berichten, of berichten zonder afzender te melden bij de helpdesk ICT, via Deze zal dan de nodige actie ondernemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. g) Het is niet toegestaan om zich toegang te verschaffen tot berichten van andere gebruikers. h) Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van bevoegd management niet toegestaan om berichten aan meer dan 50 adressen tegelijk te versturen. i) Het sturen van in privésfeer is binnen de grenzen van goed werknemerschap in beperkte mate toegestaan voor zover het niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en het computernetwerk. 3.2 Regels voor gebruik van internet a) Het is niet toegestaan om de volgende activiteiten op het internet te ontplooien: Het spelen of downloaden van spelletjes via internet. Het verwerven van geld voor persoonlijk gewin, zoals deelnemen aan kansspelen en gokken. Het bezoeken, bekijken en downloaden van sites die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten, tenzij dit uitdrukkelijk door de onderwijssituatie geboden is. Het verrichten van handelingen met een commercieel privé-doel. Het bezoeken van niet-onderwijsgerelateerde of niet-bedrijfsgerelateerde chatrooms, winkels en internet forums. Het verkrijgen van onbevoegde toegang van niet openbare bronnen van de Hogeschool of enige andere organisatie. b) Het downloaden van software en applicaties is niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend aan de gebruiker bij het bevoegd management. Voorwaarde hierbij is dat voldaan wordt aan de geldende rechten en eventuele licentiekosten zijn betaald.

10 ICT-reglement 6 c) Het is niet toegestaan om de ICT-voorzieningen van de Hogeschool te gebruiken voor het opzoeken of toegang verkrijgen tot informatie van internet dat niet dienstbaar is aan het volgen van een cursus, opleiding of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering. Het gebruik maken van internet in privésfeer is binnen de grenzen van goed werknemerschap in beperkte mate toegestaan voor zover het niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en het computernetwerk.

11 ICT-reglement 7 4 Regels voor gebruik van software a) De gebruiker houdt zich aan de algemeen geldende regelingen van het auteursrecht. b) De gebruiker maakt geen kopieën van software en/of documentatie bij software waarvan de CHE licentiehouder of licentieverstrekker is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het daarvoor bevoegd management. c) Gebruikers kunnen software, waarvoor de CHE een licentieovereenkomst heeft afgesloten ten behoeve van het gebruik van die software voor studenten en medewerkers, (tegen geringe kosten) op hun privé-pc installeren. De gebruiker mag deze software uitsluitend voor persoonlijk gebruik installeren. d) Gebruik van de onder c bedoelde software is gebonden aan de gebruiker en slechts geldig zolang een gebruiker bij de CHE is ingeschreven of in dienst is (i.c. bij beëindiging van deze relatie met de CHE dient de gebruiker de software te de-installeren). e) De student maakt geen kopieën van software en/of documentatie bij software, die door medewerkers van de CHE of door medestudenten vervaardigd zijn in het kader van hun aanstelling resp. opleiding bij de CHE, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het daarvoor bevoegd management, in deze vertegenwoordigd door de opleidingsmanager onder wiens verantwoordelijkheid de betreffende software en/of documentatie vervaardigd is dan wel beheerd wordt. De student vrijwaart de CHE van alle aansprakelijkheid voor schade die derden mochten ondervinden als gevolg van schending van het gestelde in dit artikel.

12 ICT-reglement 8 5 Telefonie De Hogeschool kan onder bepaalde voorwaarden aan een gebruiker een (mobiele) telefoontoestel ter beschikking stellen. Het gebruik van het telefoontoestel wordt aangeboden binnen het kader van het volgen van een opleiding of cursus of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering. Elk telefoontoestel (uitgezonderd een aantal mobiele toestellen) is intern rechtstreeks en extern tijdens de openingstijden van de Hogeschool via de receptioniste bereikbaar. Elk telefoontoestel beschikt over een voic die door de gebruiker(s) ingesproken kan worden. 5.1 Regels voor gebruik van telefonie a) Het is niet toegestaan om de telefoon van de Hogeschool te gebruiken voor: het verwerven van geld voor persoonlijk gewin, het verrichten van handelingen met een commercieel privé-doel, het spelen van spelletjes, het bellen van servicenummers waarvoor kosten in rekening worden gebracht, tenzij dit vanuit de dienstbetrekking noodzakelijk is. b) Het is niet toegestaan vanaf een door de Hogeschool verstrekte telefoonaansluiting in te bellen op een Internet Service Provider, tenzij hiervoor vooraf toestemming is verkregen door het bevoegde management. c) Het telefoneren in de privésfeer is binnen de grenzen van goed werknemerschap in beperkte mate toegestaan voor zover het niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden.

13 ICT-reglement 9 6 Preventie RSI De Hogeschool hecht groot belang aan het voorkomen van Repetitive Strain Injury, hierna te noemen RSI. Ter voorkoming van RSI worden ergonomische voorzieningen aan gebruikers van ICT-voorzieningen aangeboden. Aan alle medewerkers en studenten van de CHE wordt o.a. preventieve RSI-software beschikbaar gesteld. 6.1 Regels ter preventie RSI In het kader van het beleid voor RSI-preventie zijn gebruikers verplicht: a) informatiebijeenkomsten over RSI-preventie bij te wonen; b) aanwijzingen van ARBO-deskundigen op te volgen; c) zich bij het voordoen van RSI-klachten direct te melden bij de ARBO-coördinator van de CHE, zodat de Hogeschool in staat wordt gesteld een behandelplan op te stellen.

14 ICT-reglement 10 7 Slotbepaling Dit reglement wordt aan studenten bij aanvang van de studie bekend gemaakt en aan de medewerkers bij de indiensttreding. Voorts is dit regelement op het intranet van de CHE beschikbaar. Het gebruik maken van ICT-voorzieningen van de CHE houdt de instemming in van elke gebruiker met de voorwaarden voor gebruik zoals omschreven en bedoeld in dit reglement.

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Leerling-statuut Utrechtse School

Leerling-statuut Utrechtse School Leerling-statuut Utrechtse School Cursusjaar 2013-2014 1. Algemeen 1. 1. Leerling-statuut 1. 1. 1. Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen. 1. 1. 2. Het leerlingenstatuut

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Wie leeft, leert Privacyreglement

Wie leeft, leert Privacyreglement Wie leeft, leert Privacyreglement Stichting Praktijk Onderwijs Regio Nijmegen Definitieve versie Vastgesteld te Nijmegen 1 september 2014 E.F.A. Bouwens Bestuurder INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Deel I Omgang

Nadere informatie

Internet- en Sociale Media Protocol

Internet- en Sociale Media Protocol Internet- en Sociale Media Protocol 1 Internet- en Sociale Media Protocol Voorwoord Het Esdal College onderkent het belang van sociale media. Sociale media zijn dan ook niet meer weg te denken in onze

Nadere informatie

Inleiding. Spelregels computergebruik Inleiding 1

Inleiding. Spelregels computergebruik Inleiding 1 Inleiding Het schoolnetwerk van Carmelcollege Gouda. De aandacht voor het netwerk van Carmelcollege Gouda richt zich niet alleen op de continuïteit van het schoolnetwerk, maar ook op het gebruik van alle

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet)

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet) REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet) 1. Werkingssfeer van dit Reglement 1.1 Dit Reglement is van toepassing op een ieder die gebruik maakt van de informatie technologie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK Concerncontroller Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK STELLER : Rien van Heukelom TELNR. : 077-3590511 EMAIL. : rvheukelom@ogvo.nl DATUM : 16 april 2012 Gedragscode

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Inleiding Internet, mail, mobiele telefoons/media en vooral sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement)

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) ICT reglement werknemers Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) Deze modelregeling is gebaseerd op de modelregeling die door besturenkoepels, waaronder de Besturenraad

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

ICT GEDRAGSCODE Versie 2.0, 14-07-2014, Publiek

ICT GEDRAGSCODE Versie 2.0, 14-07-2014, Publiek GDF SUEZ Energie Nederland N.V. ICT GEDRAGSCODE Versie 2.0, 14-07-2014, Publiek www.gdfsuez.nl GDF SUEZ Energie Nederland N.V., Grote Voort 291, 8041 BL Zwolle Handelsregister Zwolle 05043978 - BTW-nr.

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN Deze notitie vervangt de voorgaande notitie Gedragscode internet- en e-mailgebruik. Artikel 1 Internetgebruik algemeen a. De werkgever behoudt zich het recht voor om de

Nadere informatie

Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs

Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs A. Onderstaande wetgeving heeft gevolgen voor het dagelijks gebruik van computers en internet

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet Persoons Registraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen aan een Europese Richtlijn.

Nadere informatie

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie-

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen is de grootste centrale ondernemingsorganisatie

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 28 mei 2009 Integriteitscode de Sleutels 28 mei 2009 2 INHOUDSOPGAVE Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 1. Voorwoord 4 2. Organisatiebrede

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

Richtlijnen en toezicht inzake het gebruik van de ICT-middelen aan de hogeschool

Richtlijnen en toezicht inzake het gebruik van de ICT-middelen aan de hogeschool Richtlijnen en toezicht inzake het gebruik van de ICT-middelen aan de hogeschool Situering De werkgever heeft de bevoegdheid om richtlijnen vast te stellen voor het gebruik van de ICTmiddelen die hij ter

Nadere informatie

3. Gedrag op de werkplek

3. Gedrag op de werkplek Gedragscode SOR De SOR heeft er voor gekozen om spelregels op te stellen. Deze spelregels vormen een leidraad voor handelen naar elkaar, naar klanten en naar bedrijven en instanties buiten de SOR. Zij

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER Deel 1 Internet en e-mail 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels Geuzencollege GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels NHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Vaststelling 4 Werkingssfeer 4 Algemeen 4 Gebruik 4 Controle 5 Sancties 6 Aanhangsel 1: oudertekst

Nadere informatie