Inhoudsopgave. ICT-reglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. ICT-reglement"

Transcriptie

1 ICT-reglement

2

3 1 ICT-reglement Inhoudsopgave 1 Algemeen Grondhouding Controle Maatregelen Gebruik van computervoorzieningen Algemene regels voor computervoorzieningen Regels voor computervoorzieningen specifiek voor studenten Internet en Regels voor gebruik van Regels voor gebruik van internet Regels voor gebruik van software Telefonie Regels voor gebruik van telefonie Preventie RSI Regels ter preventie RSI Slotbepaling... 10

4 222 ICT-reglement

5 ICT-reglement 1 1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van de voorzieningen van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) daaronder begrepen materieel-, infrastructurele-, telefonievoorzieningen, audiovisuele middelen en computernetwerk hierna te noemen ICT-voorzieningen, ten bate van het onderwijs en of algemene bedrijfsvoering, dient zich te houden aan de door of namens het College van Bestuur gegeven gedragsregels. In dit document worden de gedragsregels genoemd waaraan alle gebruikers van de ICT-voorzieningen zich dienen te houden. De ICT-voorzieningen worden aangeboden binnen het kader van het volgen van een cursus of opleiding of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de Hogeschool. Het gebruik van computers, telefonie, audiovisuele middelen en data netwerk is in principe alleen toegestaan als het ten dienste staat aan deze activiteiten. Het sturen van , gebruik maken van internet of telefoneren in privésfeer is binnen de grenzen van goed werknemerschap in beperkte mate toegestaan voor zover het niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en het computernetwerk. 1.1 Grondhouding In de "Mission" van de CHE wordt gesteld dat we als Hogeschool streven naar kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs vanuit een christelijke overtuiging en attitude. Tevens wordt aandacht besteed aan het opleidingsklimaat, de professionele kenmerken en het leveren van een bijdrage aan de samenleving. Van medewerkers en studenten van de CHE mag verwacht worden dat zij deze waarden en normen uitdragen. Ook wanneer dit het gebruik van ICT-voorzieningen betreft, mag van ons allen, zowel in de Hogeschool als elders, een verantwoorde en professionele houding verwacht worden. De volgende algemene richtlijnen gelden voor een verantwoorde grondhouding. Bereidheid om aangesproken te worden op een verantwoord gebruik van ICT-voorzieningen. Als rentmeesters van technologie, moeten wij verantwoording aan God en elkaar afleggen voor het gebruik daarvan. Dit houdt in dat men open en eerlijk over zijn gebruik van ICT-voorzieningen kan rapporteren. Het verantwoord omgaan met de behoefte van toegang tot ICT-voorzieningen door medegebruikers. Gebruikers moeten er van uitgaan dat bij een toenemend beroep op apparatuur en faciliteiten, anderen mogelijk een hogere prioriteit hebben voor toegang en gebruik. De CHE is een gemeenschap waar alle leden oog hebben voor het belang van de ander. Het verantwoord omgaan met de waarden, normen en gevoelens van de ander en van de Hogeschool. De communicatie middels gebruik van ICT-voorzieningen moet respect tonen voor anderen en een demonstratie zijn van persoonlijke integriteit (Efeziërs 4: 29). Gebruikers in onze Hogeschool, die zich hierin gekwetst voelen door onaanvaardbare ICT-handelingen van anderen wordt gevraagd dit te melden aan de Helpdesk ICT, via Het verantwoord omgaan met het eigendom van de ander. Misbruik van materiaal, inclusief intellectuele producten, kan op de CHE niet getolereerd worden. Dit houdt, bijvoorbeeld, in het ontvreemden van beschikbare software of van bestanden van een ander, of het zonder toestemming bewerken of manipuleren van software of bestanden van anderen. Het verantwoord omgaan met de privacy van de ander. Het hebben van respect voor de ander en het betrachten van de grootst mogelijke zorgvuldigheid t.a.v. de privacy van leden van de gemeenschap van de CHE, van de achterban en van cliënten. Het zich verantwoordelijk weten voor verantwoord gebruik. Het gebruik van ICT-voorzieningen van de Hogeschool is een faciliteit en geen privé-recht. Van alle gebruikers wordt verwacht dat ze er op toezien, dat andere gebruikers zich houden aan de GEDRAGS- REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN ICT-VOORZIENINGEN, zoals verwoord in dit document. Klachten over niet verantwoord gebruik melden bij de Helpdesk ICT, via 1.2 Controle Door de Hogeschool worden algemene controles van ICT-voorzieningen uitgevoerd, waarbij geen inbreuk wordt gemaakt op de geldende privacy regelgeving. Het doel van de algemene controles is het voorkomen van beheer- en capaciteitsproblemen, alsmede controle op misbruik van het hogeschoolnetwerk. Daartoe

6 ICT-reglement 2 kunnen anonieme lijsten worden uitgedraaid. Controle op , internetgebruik en telefonie vindt slechts plaats indien hiervoor aanleiding is. Hiervan is sprake in geval van bescherming van bedrijfsgeheimen, het voorkomen van negatieve publiciteit en kostenen capaciteitsbeheersing. Indien er sterke aanwijzingen zijn dat een student, een groep studenten, een personeelslid of een groep personeelsleden de gedragsregels voor gebruik van gebruik ICT-voorzieningen overtreedt, kan gedurende een vastgestelde periode, na toestemming van het hoofd van de afdeling ICT, gerichte controle plaatsvinden. Indien mocht blijken dat in strijd met deze regeling wordt gehandeld of indien daarvoor aanwijzingen zijn (zoals klachten, signalen van binnen of buiten de CHE en systeemstoringen), dan kunnen de gegevens van de betrokken gebruiker(s) worden bekeken en gebruikt. De betreffende gegevens worden bewaard zolang dit in het kader van nader onderzoek en eventueel te treffen maatregelen jegens een gebruiker noodzakelijk is. 1.3 Maatregelen Bij overtreding van het bepaalde in dit reglement kan het management van de CHE de nodige maatregelen nemen ter voorkoming van een verder overtreden. Deze maatregelen kunnen voor een medewerker leiden tot disciplinaire maatregelen, met inachtneming van hoofdstuk P van de CAO voor het hoger beroepsonderwijs. Indien een student handelt in strijd met de bepalingen van dit reglement, kan de CHE, in deze vertegenwoordigd door elk van haar medewerkers, met onmiddellijke ingang het gebruik van ICT-voorzieningen ontzeggen en/of de aan de student in beheer gegeven goederen terugvorderen. In het geval van een ontzegging wordt dit binnen twee werkdagen door de betreffende medewerker schriftelijk of per gemeld bij de opleidingsmanager van de student. De opleidingsmanager of diens plaatsvervanger besluit in overleg met het hoofd van de afdeling ICT binnen zeven werkdagen na de bedoelde melding of de ontzegging gehandhaafd blijft en zo ja voor welke periode.

7 ICT-reglement 3 2 Gebruik van computervoorzieningen Gebruikers hebben toegang tot het ICT-netwerk van de CHE op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk. Bestanden dienen op het netwerk bewaard te worden en niet op de harde schijf van de werkstations. Van bestanden die op het netwerk worden opgeslagen wordt dagelijks een veiligheidskopie gemaakt. De maandelijkse veiligheidskopie wordt een periode van 5 jaar bewaard. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de geproduceerde bestanden. Bij verlies hiervan kan de Hogeschool niet aansprakelijk worden gesteld. 2.1 Algemene regels voor computervoorzieningen De gebruiker mag de door de CHE beschikbaar gestelde computerfaciliteiten niet door derden laten gebruiken. De toegekende gebruikersnaam met wachtwoord is strikt persoonlijk en mag op geen enkele wijze aan derden beschikbaar worden gesteld. De gebruiker is ten alle tijde verantwoordelijk voor elke activiteit die onder zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt uitgevoerd op de ICT-faciliteiten van de CHE. De gebruiker hindert op generlei wijze onnodig andere computergebruikers binnen of buiten de hogeschool. Werkstations mogen alleen verplaatst worden door medewerkers van de afdeling ICT of facilitaire dienst. De gebruiker neemt algemene fatsoensnormen in acht en laat na het beledigen, gebruik van vloeken of ander grof taalgebruik bij het deelnemen aan nieuwsgroepen, het gebruik van en dergelijke, en het gebruik van de computer voor enigerlei vorm van pornografie of promotie van pornografie. Schade aan of verlies van de computerfaciliteiten (goederen en/of programmatuur) veroorzaakt door moedwillig en/of ondeskundig handelen van de gebruiker, wordt door de CHE op de gebruiker verhaald. De gebruiker laat na het inzien / raadplegen of opvragen / gebruiken van informatie of software die op enigerlei wijze gewelddadig, beledigend, discriminerend, racistisch of godslasterlijk is, tenzij hier een specifieke reden toe is vanuit bijvoorbeeld het onderwijsbelang. Studenten dienen hiervoor altijd eerst in overleg te treden met de desbetreffende docent. De gebruiker meldt waargenomen misbruik van computers en software bij de helpdesk ICT, via De gebruiker mag op de apparatuur niet werken met andere software dan die welke door de afdeling ICT van de CHE is geïnstalleerd. Het is niet toegestaan zelfstandig applicaties en andere programmatuur te installeren als hiervoor geen toestemming is verleend door de afdeling ICT. Het is de gebruiker niet toegestaan externe opslagmedia te gebruiken bij het opstarten van de computer. Ook is het de student verboden een extern opslagmedium te gebruiken dat programmatuur bevat die niet bedoeld is de opleiding van de student te ondersteunen of die het functioneren van het netwerk en de overige computerfaciliteiten in gevaar kan brengen. Bij overtreding van het in de vorige twee volzinnen gestelde worden de betreffende opslagmedia door de CHE in beslag genomen en vervalt het eigendom aan de CHE. De gebruiker mag de computerfaciliteiten niet onnodig belasten, noch het netwerkverkeer hinderen of schade berokkenen. Het spelen van spelletjes is niet toegestaan.

8 ICT-reglement Regels voor computervoorzieningen specifiek voor studenten a) De student dient zich tijdens het gebruik van de computerfaciliteiten te allen tijde te kunnen legitimeren ten overstaan van de ICT-medewerker(s) en/of FD-medewerkers van de CHE door het tonen van zijn/haar geldige collegekaart. b) De student kan gebruik maken van de computerfaciliteiten in algemene computerlokalen en wel in groepsverband tijdens ingeroosterde uren of individueel tijdens niet ingeroosterde uren. De CHE zal ernaar streven de bezetting van de algemene computerlokalen voor ingeroosterd en nietingeroosterd gebruik zo adequaat en tijdig mogelijk in of nabij die lokalen te publiceren. c) Het is de student niet toegestaan te eten of te drinken in lokalen waarin zich computerfaciliteiten bevinden, noch zich met etens- en/of drinkwaren in de buurt van computerfaciliteiten te bevinden. d) Het is de student niet toegestaan tassen, koffers of welke zware voorwerpen dan ook te plaatsen op tafels en werkbanken waarop zich computerfaciliteiten bevinden. Conform ARBO-voorschriften dienen tassen, etc. onder de tafels gezet te worden, zodat in geval van alarm vluchtwegen open zijn. e) De student kan gebruik maken van de computerfaciliteiten in studielandschappen en onderwijswerkplaatsen van de CHE op momenten die door de beherende afdelingen worden bepaald. f) Bij de ingang van ruimten waar computerfaciliteiten staan opgesteld, kunnen nadere, bindende instructies vermeld worden.

9 ICT-reglement 5 3 Internet en De Hogeschool is aangesloten op het internet, waarbij alle gebruikers toegang hebben tot het internet. De toegang tot internet wordt aangeboden binnen het kader van het volgen van een cursus of opleiding of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering van de Hogeschool. Tevens wordt aan de meeste gebruikers door de Hogeschool een adres toegewezen. Het adres is geldig voor de duur van de inschrijving of het dienstverband. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor medewerkers die vanwege overlijden, pensioen of FPU de CHE verlaten; hiervoor zijn afwijkende regelingen opgesteld. De mailbox met (bewaarde) berichten wordt door de gebruiker beheerd, waarbij het management een limiet kan stellen aan de omvang van de mailbox. Van de mailbox wordt dagelijks een veiligheidskopie gemaakt. 3.1 Regels voor gebruik van a) De gebruikers van volgen de regels die in het normale maatschappelijke verkeer gelden voor het gebruik van gewone post, inclusief post- en briefgeheim. b) Bij het versturen van een bericht behoort altijd het volledige mailadres te worden gebruikt. Het gebruik van adressen die zijn gemanipuleerd, anoniem gemaakt of van andere gebruikers zijn, is niet toegestaan. c) Gebruik van door de gebruiker voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. d) De gebruiker houdt zijn/haar mailbox zo leeg mogelijk. De afdeling ICT van de CHE kan aan het aantal door de gebruiker te bewaren mailberichten en attachments nadere beperkingen opleggen. e) De gebruiker verstuurt alleen naar personen en instanties waarvan verwacht mag worden, dat zij dit niet als hinderlijk ervaren en er geen schade van ondervinden. f) De gebruiker behoort hinderlijke en kwetsende berichten, of berichten zonder afzender te melden bij de helpdesk ICT, via Deze zal dan de nodige actie ondernemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. g) Het is niet toegestaan om zich toegang te verschaffen tot berichten van andere gebruikers. h) Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van bevoegd management niet toegestaan om berichten aan meer dan 50 adressen tegelijk te versturen. i) Het sturen van in privésfeer is binnen de grenzen van goed werknemerschap in beperkte mate toegestaan voor zover het niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en het computernetwerk. 3.2 Regels voor gebruik van internet a) Het is niet toegestaan om de volgende activiteiten op het internet te ontplooien: Het spelen of downloaden van spelletjes via internet. Het verwerven van geld voor persoonlijk gewin, zoals deelnemen aan kansspelen en gokken. Het bezoeken, bekijken en downloaden van sites die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten, tenzij dit uitdrukkelijk door de onderwijssituatie geboden is. Het verrichten van handelingen met een commercieel privé-doel. Het bezoeken van niet-onderwijsgerelateerde of niet-bedrijfsgerelateerde chatrooms, winkels en internet forums. Het verkrijgen van onbevoegde toegang van niet openbare bronnen van de Hogeschool of enige andere organisatie. b) Het downloaden van software en applicaties is niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend aan de gebruiker bij het bevoegd management. Voorwaarde hierbij is dat voldaan wordt aan de geldende rechten en eventuele licentiekosten zijn betaald.

10 ICT-reglement 6 c) Het is niet toegestaan om de ICT-voorzieningen van de Hogeschool te gebruiken voor het opzoeken of toegang verkrijgen tot informatie van internet dat niet dienstbaar is aan het volgen van een cursus, opleiding of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering. Het gebruik maken van internet in privésfeer is binnen de grenzen van goed werknemerschap in beperkte mate toegestaan voor zover het niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en het computernetwerk.

11 ICT-reglement 7 4 Regels voor gebruik van software a) De gebruiker houdt zich aan de algemeen geldende regelingen van het auteursrecht. b) De gebruiker maakt geen kopieën van software en/of documentatie bij software waarvan de CHE licentiehouder of licentieverstrekker is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het daarvoor bevoegd management. c) Gebruikers kunnen software, waarvoor de CHE een licentieovereenkomst heeft afgesloten ten behoeve van het gebruik van die software voor studenten en medewerkers, (tegen geringe kosten) op hun privé-pc installeren. De gebruiker mag deze software uitsluitend voor persoonlijk gebruik installeren. d) Gebruik van de onder c bedoelde software is gebonden aan de gebruiker en slechts geldig zolang een gebruiker bij de CHE is ingeschreven of in dienst is (i.c. bij beëindiging van deze relatie met de CHE dient de gebruiker de software te de-installeren). e) De student maakt geen kopieën van software en/of documentatie bij software, die door medewerkers van de CHE of door medestudenten vervaardigd zijn in het kader van hun aanstelling resp. opleiding bij de CHE, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het daarvoor bevoegd management, in deze vertegenwoordigd door de opleidingsmanager onder wiens verantwoordelijkheid de betreffende software en/of documentatie vervaardigd is dan wel beheerd wordt. De student vrijwaart de CHE van alle aansprakelijkheid voor schade die derden mochten ondervinden als gevolg van schending van het gestelde in dit artikel.

12 ICT-reglement 8 5 Telefonie De Hogeschool kan onder bepaalde voorwaarden aan een gebruiker een (mobiele) telefoontoestel ter beschikking stellen. Het gebruik van het telefoontoestel wordt aangeboden binnen het kader van het volgen van een opleiding of cursus of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering. Elk telefoontoestel (uitgezonderd een aantal mobiele toestellen) is intern rechtstreeks en extern tijdens de openingstijden van de Hogeschool via de receptioniste bereikbaar. Elk telefoontoestel beschikt over een voic die door de gebruiker(s) ingesproken kan worden. 5.1 Regels voor gebruik van telefonie a) Het is niet toegestaan om de telefoon van de Hogeschool te gebruiken voor: het verwerven van geld voor persoonlijk gewin, het verrichten van handelingen met een commercieel privé-doel, het spelen van spelletjes, het bellen van servicenummers waarvoor kosten in rekening worden gebracht, tenzij dit vanuit de dienstbetrekking noodzakelijk is. b) Het is niet toegestaan vanaf een door de Hogeschool verstrekte telefoonaansluiting in te bellen op een Internet Service Provider, tenzij hiervoor vooraf toestemming is verkregen door het bevoegde management. c) Het telefoneren in de privésfeer is binnen de grenzen van goed werknemerschap in beperkte mate toegestaan voor zover het niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden.

13 ICT-reglement 9 6 Preventie RSI De Hogeschool hecht groot belang aan het voorkomen van Repetitive Strain Injury, hierna te noemen RSI. Ter voorkoming van RSI worden ergonomische voorzieningen aan gebruikers van ICT-voorzieningen aangeboden. Aan alle medewerkers en studenten van de CHE wordt o.a. preventieve RSI-software beschikbaar gesteld. 6.1 Regels ter preventie RSI In het kader van het beleid voor RSI-preventie zijn gebruikers verplicht: a) informatiebijeenkomsten over RSI-preventie bij te wonen; b) aanwijzingen van ARBO-deskundigen op te volgen; c) zich bij het voordoen van RSI-klachten direct te melden bij de ARBO-coördinator van de CHE, zodat de Hogeschool in staat wordt gesteld een behandelplan op te stellen.

14 ICT-reglement 10 7 Slotbepaling Dit reglement wordt aan studenten bij aanvang van de studie bekend gemaakt en aan de medewerkers bij de indiensttreding. Voorts is dit regelement op het intranet van de CHE beschikbaar. Het gebruik maken van ICT-voorzieningen van de CHE houdt de instemming in van elke gebruiker met de voorwaarden voor gebruik zoals omschreven en bedoeld in dit reglement.

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Gedragsregels. ICT-voorzieningen

Gedragsregels. ICT-voorzieningen Gedragsregels ICT-voorzieningen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Jac. P. Thijsse College 1. Algemeen De onderstaande regels zijn geldig voor iedereen die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: - Gebruiker: de werknemer, student of bezoeker die rechtmatig toegang heeft verkregen tot de ict-faciliteiten

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account Internetverkeer vanaf een Stichting Proo-account inleiding De ICT-voorzieningen die de Stichting Proo beschikbaar stelt worden aangeboden binnen het kader van het volgen van onderwijs of ter ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 608 Paraaf: Onderwerp : Gewijzigd reglement ICT Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement ICT, conform aangehecht voorstel (versie 2

Nadere informatie

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten ICT regelement NNCZ In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen de NNCZ gelden voor het gebruik van Residentweb, SDB software, email en internet evenals andere applicaties, computers en netwerken.

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

ICT-reglement AOC Friesland voor leerlingen, studenten, cursisten, medewerkers en gasten.

ICT-reglement AOC Friesland voor leerlingen, studenten, cursisten, medewerkers en gasten. ICT-reglement AOC Friesland voor leerlingen, studenten, cursisten, medewerkers en gasten. Dit reglement geeft de huisregels voor het gebruik van ICT-middelen van AOC Friesland door leerlingen, studenten,

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Woord vooraf Het Jan Tinbergen College stelt haar medewerkers, afhankelijk van de door hen uitgeoefende functies, en leerlingen

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden: De ondernemer

Nadere informatie

SSHnet Fair Use Policy. Versie 5.9.2 (maart 2015)

SSHnet Fair Use Policy. Versie 5.9.2 (maart 2015) SSHnet Fair Use Policy Versie 5.9.2 (maart 2015) 1. Definities 2. Algemeen 3. Gedragsregels voor SSHnet gebruikers 4. Sancties 5. Slotbepalingen 1. Definities SSH: de eigenaar van het netwerk. SSHnet:

Nadere informatie

Huisregels en Ordemaatregelen Universiteit voor Humanistiek

Huisregels en Ordemaatregelen Universiteit voor Humanistiek Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en voorzieningen Artikel 1 Wijze van gebruik 1. Een ieder die gebruik maakt van gebouwen, terreinen of andere voorzieningen van de universiteit, daaronder

Nadere informatie

Internetverkeer op de SKOB scholen 1.

Internetverkeer op de SKOB scholen 1. 1. Inleiding De ICT-voorzieningen die Stichting Katholiek Onderwijs Borsele (SKOB) beschikbaar stelt, worden aangeboden binnen het kader van het volgen van onderwijs of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering

Nadere informatie

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College Leeuwarden, 19 januari 2016 ICT Gebruiksreglement Nordwin College Belangrijk: Lees de voorwaarden in dit ICT gebruiksreglement aandachtig door. Nordwin College is alleen bereid u toegang tot haar ICT-

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen

Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen andere voorzieningen INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1: DEFINITIES... 2 ARTIKEL 2: NALEVINGSPLICHT VAN REGELS, RICHTLIJNEN EN AANWIJZINGEN... 2 ARTIKEL 3: MAATREGELEN BIJ OVERTREDING... 3 ARTIKEL 4: ONTZEGGING VAN

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam.

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam. Algemene & Bestuurlijke Zaken Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam Protocol Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en studenten van de Hogeschool Rotterdam,

Nadere informatie

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door Mediaprotocol Mediaprotocol Naam document: Status: Versie: Mediaprotocol - Ter goedkeuring door 14 maart 2012 directie - Juridische toetsing nodig: 11 mei 2012 16 mei 2012 - Ter instemming door MR 21 mei

Nadere informatie

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie

COMMUNICATIE- MIDDELEN

COMMUNICATIE- MIDDELEN Reglement voor het gebruik van COMMUNICATIE- MIDDELEN op het Fioretti College Vastgesteld in de directievergadering d.d. 07-02-2011 Ter kennisname aangeboden aan de medezeggenschapsraad d.d. 23-03-2011

Nadere informatie

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS PROTOCOL PC-gebruik van IRIS Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en leerlingen van IRIS, een en ander mede in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik Graaf Engelbrecht 1 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers 1. Definitie 2. Algemene uitgangspunten 3. Computer-, telefoon-, e-mail- en internetgebruik

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Goedgekeurd door de MR, 1 oktober 2009 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik

Nadere informatie

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van Spieringshoek, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Doel protocol Het protocol bevat regels en afspraken omtrent computergebruik door medewerkers en leerlingen van het Coornhert gymnasium en omtrent de wijze

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet)

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet) REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet) 1. Werkingssfeer van dit Reglement 1.1 Dit Reglement is van toepassing op een ieder die gebruik maakt van de informatie technologie

Nadere informatie

Protocol netwerkgebruik

Protocol netwerkgebruik Protocol netwerkgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het St. Michaël College, één en ander mede in het kader van de Wet Bescherming

Nadere informatie

Sint-Maartenscollege - Maastricht

Sint-Maartenscollege - Maastricht Aanvulling Begrensd gedrag, naar gedragsregels op school Gedragscode voor internet en e-mail Schooltype Doelgroep Terrein Detaillering Formulering Handhaving Voortgezet onderwijs. Gebruikers van internet

Nadere informatie

Gedragscode computer- en netwerkgebruik

Gedragscode computer- en netwerkgebruik Informatiemanagement Bezoekadres Marten Meesweg 50 3068 AV Rotterdam www.zadkine.nl Auteurs: Lela Draskovic Rien Kinnegin Ellen Slachter Documentcode/versie 1.0 Status Vastgesteld door DT na positief advies

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

Reglement gebruiksregels ICT-faciliteiten

Reglement gebruiksregels ICT-faciliteiten Reglement gebruiksregels ICT-faciliteiten (Acceptable Use Policy) Amsterdam, december 2013 Ferry J. de Jong Hoofd ICT Inhoudsopgave Reglement gebruiksregels ICT-faciliteiten (Acceptable Use Policy)...

Nadere informatie

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Werkingssfeer Deze gedragscode geldt voor alle gebruikers van de ICT-faciliteiten die door de Lelie worden geboden.

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten Grafisch Lyceum Rotterdam

Reglement voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten Grafisch Lyceum Rotterdam Reglement voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten Grafisch Lyceum Rotterdam Artikel 1: Begripsomschrijving In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruikers: alle onder artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation Algemene Voorwaarden LowLan Organisation 1 Inhoudsopgave 2 Annulering... 1 3 Legitimatie... 2 4 Alcohol, drugs en andere verdovende middelen... 2 5 Schade / Diefstal... 2 6 Opruimen / Afval... 2 7 Gedrag...

Nadere informatie

Privacyreglement en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op:

Privacyreglement  en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op: Privacyreglement e-mail en internetgebruik Gedeputeerde Staten: Gelet op: - het feit dat de provincie Noord-Holland aan degenen die bij haar organisatie werkzaam zijn e-mail- en internetfaciliteiten ter

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Universiteit Twente

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Universiteit Twente Gedragscode ICT- en Internetgebruik Universiteit Twente 2009 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Woord vooraf Pagina 5 1. Definities Pagina 7 2. Reikwijdte 3. ICT- en Internetgebruik algemeen Pagina 8 4. Back-ups

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. ..'s-gravenhage, 27 december Ons kenmerk 99.O Onderwerp Monitoring computernetwerk

R e g i s t r a t i e k a m e r. ..'s-gravenhage, 27 december Ons kenmerk 99.O Onderwerp Monitoring computernetwerk R e g i s t r a t i e k a m e r..'s-gravenhage, 27 december 1999.. Onderwerp Monitoring computernetwerk Naar aanleiding van uw brief van 23 november 1999 waarin u reageert op vragen die de Registratiekamer

Nadere informatie

Leerling reglement. Protocol. Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders. Leerling reglement 0

Leerling reglement. Protocol. Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders. Leerling reglement 0 Leerling reglement Protocol Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders Leerling reglement 0 Inhoud: Modelgedragscode leerlingen en ouders... 2 Inleiding... 2 1 Algemene aanpak... 2 2 Afspraken

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement)

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) ICT reglement werknemers Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) Deze modelregeling is gebaseerd op de modelregeling die door besturenkoepels, waaronder de Besturenraad

Nadere informatie

Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC)

Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC) PROTOCOL voor het gebruik van Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC) bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs. Vastgesteld door het Centraal Directie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol:

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: Het protocol bevat regels en afspraken over het computergebruik door werknemers en gasten, hierna te noemen gebruikers, op alle vestigingen van SPOOR en omtrent de

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld.

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld. Gedragscode internet en e-mailgebruik Het bestuur van CSG Het Noordik Gelet op - Artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek - De Wet Bescherming Persoonsgegevens - Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei 2004 1 van 10 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers

Nadere informatie

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN College van Bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN Leerlinggedeelte Gedragscode is belangrijk om aan te geven: hier ga je over de grens Een gedragscode

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet en e-mail

Protocol gebruik computernetwerk, internet en e-mail Protocol gebruik computernetwerk, internet en e-mail Hoofdstuk 1 Definities en doeleinden Artikel 1 Definities In dit Protocol wordt verstaan onder: a. Gemeente: de gemeente De Marne. b. College: het College

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Regeling ICT voorzieningen en persoonsgegevens

Regeling ICT voorzieningen en persoonsgegevens Regeling ICT voorzieningen en persoonsgegevens Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. Account: toegangsrechten tot ICT-voorzieningen; 2.

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Inleiding Internet, mail, mobiele telefoons/media en vooral sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook

Nadere informatie

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland.

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Effectieve datum: 22 september, 2012 Introductie Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Definities BrowserTech product(en) wordt gebruikt als

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS Esprit Vastgesteld d.d. 11 juni 2002 GEBRUIKERSREGLEMENT ICT SCHOLIEREN De Esprit scholengroep stelt aan haar scholieren ICT-voorzieningen (ICT: Informatie-

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK COMPUTERFACILITEITEN

GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK COMPUTERFACILITEITEN Informatiebeveiliging NEN 7510 GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK COMPUTERFACILITEITEN 2010 3-83-8-2010 Hoorn VERSIEBEHEER Dit document staat onder versiebeheer. Onderstaande tabel betreft een historisch overzicht

Nadere informatie

BRUIKLEENOVEREENKOMST / GEBRUIKSVOORWAARDEN ICT APPARATUUR

BRUIKLEENOVEREENKOMST / GEBRUIKSVOORWAARDEN ICT APPARATUUR BRUIKLEENOVEREENKOMST / GEBRUIKSVOORWAARDEN ICT APPARATUUR De Hogeschool van Amsterdam in deze vertegenwoordigd door Naam : verder te noemen de werkgever en Naam : Personeelsnummer : HvA-ID : Organisatie-eenheid

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Studenten. Universiteit Twente

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Studenten. Universiteit Twente Gedragscode ICT- en Internetgebruik Studenten Universiteit Twente 2011 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 3 Woord vooraf Pagina 4 1. Definities Pagina 6 2. Reikwijdte 3. ICT- en Internetgebruik algemeen Pagina 7 4.

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik

Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens Artikel 3 Doeleinden gebruik Privacyreglement Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 719 Paraaf: Onderwerp : ICT-reglement voor studenten Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van het ICT-reglement voor studenten. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT GEBRUIK INTERNET- EN ICT-FACILITEITEN VOOR STUDENTEN VAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM (2015)

REGLEMENT GEBRUIK INTERNET- EN ICT-FACILITEITEN VOOR STUDENTEN VAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM (2015) REGLEMENT GEBRUIK INTERNET- EN ICT-FACILITEITEN VOOR STUDENTEN VAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM (2015) De Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna: de EUR ) biedt Studenten de mogelijkheid gebruik te

Nadere informatie

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld.

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld. BIJLAGE V Internet-, email- en telefoongebruik Artikel 1 De regeling bevat afspraken over de wijze van gebruik van internet, e-mail en telefoon welke door Oasen aan haar werknemers ter beschikking zijn

Nadere informatie

Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen

Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene aanpak... 3 2. Afspraken met leerlingen... 4 2.1 Algemene afspraken... 4 2.2 Afspraken over privacy... 4 2.3 Afspraken

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Regenboog

Vrije Basisschool de Regenboog + Vrije Basisschool de Regenboog Binnen onze school komen steeds meer computers, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten wordt het werken met de computer steeds belangrijker, hierdoor

Nadere informatie

de digitale gedragscode

de digitale gedragscode de digitale gedragscode Schooljaar 2005 2006 1 Inleiding Leerlingen en medewerkers kunnen uiteenlopende communicatiemiddelen in beeld, tekst en geluid (internet, email, SMS, GSM en digitale camera) gebruiken

Nadere informatie

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011 Integriteitscode ICT Toelichting Voor u ligt de 'Integriteitscode ICT van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De integriteitscode bevat een overzicht van de huidige

Nadere informatie

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave Stichting Hobbyserver Algemene Voorwaarden 1 Inhoudsopgave 2 Definities... 2 3 Deelname... 2 4 Inschrijfprocedure... 2 4.1 Waitlist... 3 5 Betaling... 3 5.1 Extra betalingsvoorwaarden... 3 6 Annulering...

Nadere informatie

INHOUD Hoofdstuk I Algemeen... 2 Hoofdstuk II Netiquette en gebruik... 3 Hoofdstuk III Misbruik... 4 Hoofdstuk IV Gebruik Persoonsgegevens...

INHOUD Hoofdstuk I Algemeen... 2 Hoofdstuk II Netiquette en gebruik... 3 Hoofdstuk III Misbruik... 4 Hoofdstuk IV Gebruik Persoonsgegevens... Internet Statuut INHOUD Hoofdstuk I Algemeen... 2 Artikel 1 Het Internetstatuut...2 Artikel 2 Rechten en verplichtingen leerlingen...2 Artikel 3 Rechten en verplichtingen school...2 Hoofdstuk II Netiquette

Nadere informatie

Privacyreglement en internet gebruik

Privacyreglement  en internet gebruik opgericht 1 augustus 1932 Privacyreglement e-mail en internet gebruik Gemaakt door : Marcel van Vuuren Gemaakt op : donderdag 29 mei 2008 Versie : 29052008_v1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Definities,

Nadere informatie

Reglement huisregels en ordemaatregelen Fontys

Reglement huisregels en ordemaatregelen Fontys Reglement huisregels en ordemaatregelen Fontys Artikel 7.57 h WHW geeft het instellingsbestuur (de Raad van Bestuur) de mogelijkheid huisregels en ordemaatregelen vast te stellen om de goede gang van zaken

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)-regeling voor personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)-regeling voor personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)-regeling voor personeel Stichting Onderwijs Midden-Limburg Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Netwerkreglement voor Deelnemers en Medewerkers ROC Nijmegen

Netwerkreglement voor Deelnemers en Medewerkers ROC Nijmegen Netwerkreglement voor Deelnemers en Medewerkers ROC Nijmegen Juli 2004 Voorwoord Dit is het reglement voor het gebruik van software, computer- en netwerkfaciliteiten van het ROC Nijmegen door deelnemers,

Nadere informatie

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Service Bioscoop Zien B.V. Algemeen In deze bezoekersvoorwaarden worden aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend: Service bioscoop Service Bioscoop Zien

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JOINjoin

Algemene Voorwaarden JOINjoin Algemene Voorwaarden JOINjoin 1 Algemeen 1.1 JOINjoin organiseert events voor alleenstaanden en mensen die hun vriendenkring uit willen bereiden. 1.2 Deelname aan events is mogelijk nadat je je hebt aangemeld

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl

Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Gebruiksvoorwaarden Elkspel.nl Inleiding Op de website www.elkspel.nl (hierna de Website) kan je spelletjes spelen, je inschrijven voor de nieuwsbrief, een eigen profiel aanmaken waar je jouw favoriete

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

Internet- en gebruik

Internet- en  gebruik Internet- en e-mailgebruik Datum opmaak : 1 december 2008 Datum inwerkingtreding : 15 mei 2009 Procedurenummer : 08-002 Het Reynaertcollege gevestigd te Hulst Gelet op Artikel 125ter Ambtenarenwet/ artikel

Nadere informatie

Bijlage 4 OER

Bijlage 4 OER Bijlage 4 OER 2013-2014 ICT-reglement voor studenten Bijlage 4 Onderwijs- en examenregeling AP 2013-2014 AP Hogeschool biedt zijn studenten een waaier aan van ICT-faciliteiten. Dat noodzaakt de hogeschool

Nadere informatie

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Verleeuw een contract/overeenkomst mee heeft gesloten. Domeinnaam Naam van

Nadere informatie

Uitgangspunten. Mediaprotocol

Uitgangspunten. Mediaprotocol Mediaprotocol Op De Saenparel leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie