{p.i} Jan Pannekeet Westfries woordenboek Stichting Uitgeverij Noord-Holland {p.ii} Jan Pannekeet Westfries woordenboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "{p.i} Jan Pannekeet Westfries woordenboek Stichting Uitgeverij Noord-Holland {p.ii} Jan Pannekeet Westfries woordenboek"

Transcriptie

1 Deze tekstuitgave is vervaardigd door medewerkers van de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal o.l.v. Nicoline van der Sijs en Hans Beelen. De tekstuitgave vormt een onderdeel van de elektronische Woordenbank Nederlandse Dialecten (ewnd), op {p.i} Jan Pannekeet Westfries woordenboek Stichting Uitgeverij Noord-Holland {p.ii} Jan Pannekeet Westfries woordenboek Hoewel in het verleden enkele lijsten werden gepubliceerd met woorden en uitdrukkingen in Westfries dialect, ontbrak tot nu toe een woordenboek van lijviger omvang. De tijd drong: door allerlei omstandigheden raken alle streektalen immers snel op hun retour. Dr. J. A. Pannekeet, gepromoveerd op het onderwerp Woordvorming in het hedendaags Westfries (1978) was tientallen jaren bezig met het verzamelen van de stof voor deze uitgave. Dankzij de steun van Anjerfonds Noord-Holland en Dr. J. E. Baron de Vos van Steenwijkfonds kon uitgave in boekvorm worden gerealiseerd, waardoor Westfriezen (en zij niet alleen) nu kunnen kennisnemen van de rijkdom van deze streektaal. STICHTING UITGEVERIJ NOORD-HOLLAND WORMERVEER ISBN {p.iii} WESTFRIES WOORDENBOEK {p.iv} WESTFRIES WOORDENBOEK door Jan Pannekeet STICHTING UITGEVERIJ NOORD-HOLLAND {p.v} Voor Truus en Carry {p.vi} VERANTWOORDING De constatering dat in ons land vele dialecten op hun retour zijn, dat ze steeds meer geïnfiltreerd worden door het zogenaamde A.B.N., is geenszins origineel. Daar staat echter tegenover, dat men voor dialecten die bedreigd worden vaak een hernieuwde belangstelling en groeiende waardering toont. Nostalgie is in, ook met betrekking tot taalgebruik dat herinneringen oproept aan die goeie, ouwe tijd. Men kan onder andere wat het Westfries betreft opmerken, dat er de laatste jaren door velen en op velerlei wijzen naar wordt gestreefd dit dialect in woord en geschrift te etaleren of zelfs te propageren. Er blijkt weer een markt te zijn voor het streekeigene in het algemeen en voor de streektaal in het bijzonder. Bekende en minder bekende stukkiesskroivers krijgen de kans zich serieus of schertsend, geestig of platvloers, uit te leven in regionale dag- of weekbladen, in dorps- of reclamekrantjes. Cabaretiers en conferenciers vinden voor hun Westfriese repertoire doorgaans een gewillig gehoor. Talrijke

2 Westfriese of Westfries gekleurde romans en verhalen en verscheidene dito grammofoonplaten hebben de weg naar de hongerige consument van het Westfries gevonden. Op meer ideële basis zijn particulieren of groepen actief om het dialect van hun gewest te bestuderen en vast te leggen of zelfs om het nieuwe impulsen te geven. Als één van hen ben ik jarenlang bezig geweest met het verzamelen, ordenen en beschrijven van Westfries idioom. Naast de talrijke woorden en zegswijzen die ik zelf in allerlei plaatsen optekende uit de Westfriese volksmond, heb ik bij het samenstellen van dit Westfries woordenboek dankbaar geput uit bestaande woordenboeken of -boekjes, uit (nog) niet gepubliceerde woordenlijsten en uit allerlei geschriften waarin en zich bedient van een soort West-{p.6}fries of van Westfries gekleurd Nederlands. Van de door mij geraadpleegde bronnen acht ik de volgende het meest representatief: Westfriese woorden, door J. de Vries Az. (1910. Dialect van Niedorp e.o.); Het dialect van Drechterland door G. Karsten ( Proefschrift); Schets van het Westfriesche dialect door K. Kuiper (1952. Dialect van Warmenhuizen e.o.); Mooi zoid door Jan Pannekeet (1971. Algemeen Westfries); Hé, is dat Westfries? Door H. Langendijk (1971. Dialect van Spierdijk e.o.); Niet uitgegeven woordenlijsten: Algemeen Westfries: A. Smit; Drechterlands Westfries: J. Roselaar; A. de Goede; J. Brander; Andijks Westfries: P. Kistemaker; Langedijks Westfries: D. Barten; In dialect geschreven romans en verhalenbundels: (Dialect van Hauwert e.o.:) Kloin Pittichie, De boerderai van Siewert Klomp, Jan Duim of aarsom mit de wiele, alle door A. C. ter Horst-Hoekstra; De glazen wagen door Jan Koster; (Dialect van Schagen e.o.:) Ommerebai Schagen door H. Visser (particuliere uitgave); Westfriesche schetsen door A. C. Bol-Denijs; Efkes gloimen door Nel Rentenaar-Bakker; Bomen met buurman door Karel Dekker; (Dialect van Aartswoud e.o.:) t Blotebieneland door T. P. Merkrid (letterkeer voor: Dirk Rempt); (Dialect van Langedijk e.o.:) Trienke Boôd, De bullebak, Westfriesche Schetsen, alle door F. Butter; Dorpstraat door Piet Modder; (Dialect van Wervershoof e.o.:) Samen an de reed door Theo Koomen; (Dialect van Venhuizen e.o.:) De stikkebuul door P. Ruitenberg; (Dialect van Wijdenes e.o.:) Van mense, sente en ketelkost door Nel van Laren-Zwuup; Twei pittige moidjes door Jannie Ham-Dekker. {p.7} Voor de overige bronnen verwijs ik naar de jaarboeken van West-Frieslands Oud en Nieuw, naar tien jaargangen van De Speelwagen en naar de Westfries gekleurde romans van J. Visser-Roosendaal, Jac. Broersen, Ewout Speelman, (pseudoniem voor Fred Groot) en Trijntje Koorn-Baas. Naar aanleiding van de hierboven genoemde bronnen merk ik nog het volgende op: niet alleen vindt men er woordmateriaal dat min of meer regionaal of zelfs lokaal beperkt is, bovendien bevatten ze ouder en jonger dialect. Daar komt nog bij dat de waarde van sommige bronnen twijfelachtig is. Zo hebben bijvoorbeeld de woordverzamelingen van J. Roselaar en A. de Goede een duidelijk particularistisch karakter. Bovendien heeft laatstgenoemde vrijwel alle woorden opgenomen uit De Zaanse Volkstaal door G. J. Boekenoogen, zonder een scheiding te maken tussen Westfries en Zaans. Zoals ik reeds opmerkte, bestaan er binnen het Westfriese taalgebied heel wat dialectvarianten, met name waar het de uitspraak en de woordenschat betreft. Het is echter een moeilijk en tijdrovend karwei om vast te stellen waar binnen West-Friesland bepaalde

3 uitspraakvarianten voorkomen, waar bepaalde woorden of zegswijzen worden gebezigd, welke betekenis(sen) zij hebben, welke nog gangbaar zijn enzovoort enzovoort. Ik ben echter over deze bezwaren heengestapt, omdat mijn voornaamste doel was: het aanleggen van een zo veelzijdig en volledig mogelijke verzameling Westfries idioom. Bovendien: de tijd dringt. Veel van wat nu nog levend dialect is, kan reeds over enkele decennia verouderd zijn. In overleg met de uitgever heb ik ernaar gestreefd een hanteerbaar, populair woordenboek te schrijven, waarin bijvoorbeeld een constante bronvermelding zo die al mogelijk was achterwege is gelaten. Wel heb ik, waar ik dit nodig of nuttig achtte, een nadere etymologische verklaring gegeven of trachten te geven. Ik heb wederom gezien de opzet van dit boek de {p.8} etymologieën zo beknopt mogelijk gehouden en voor nadere informatie verwezen naar bestaande woordenboeken, doorgaans het Nederlands Etymologisch Woordenboek (afgekort N.E.W.) door Jan de Vries en naar De Zaanse Volkstaal door G. J. Boekenoogen (aangeduid met de afkorting Boek.). Hoewel men in de moderne dialectologie om respectabele redenen het samenstellen van woordenboeken propageert waarin het idiomatische materiaal is ondergebracht in zogenaamde woordvelden, heb ik bewust gekozen voor een ouderwets alfabetische rangschikking, aangezien deze opzet m.i. de bruikbaarheid van het boek met name ook voor vele niet-westfriezen bevordert. De trefwoorden zijn consequent dialectisch gespeld. In vele gevallen zijn, wederom in alfabetische volgorde, één of meer uitspraakvarianten vermeld. Talrijke van de in het Westfries woordenboek opgenomen woorden zijn alleen qua uitspraak dialectisch. Ik heb mij bij mijn keuze laten leiden door de overweging, dat alleen die woorden vermeld dienden te worden welke zich althans voor de niet-taalkundige onttrekken aan vaste uitspraakregels. Daar bijvoorbeeld in het Westfries de Nederlandse ij of ei consequent klinkt als oi of a(a)i, de Nederlandse combinatie sch consequent als sk, heb ik deze regelmatige uitspraakvarianten niet expliciet genoteerd. In de regel is achter het trefwoord de woordsoort vermeld. De zelfstandige naamwoorden die in het enkelvoud voorkomen heb ik onderscheiden in de-woorden en/of het-woorden. De aanduiding mannelijk of vrouwelijk stuit op het grote bezwaar dat talrijke vrouwelijke woorden in het Westfries een voornaamwoordelijke aanduiding krijgen die voor mannelijke woorden geldt. Zo wordt bijvoorbeeld van een koe gezegd dat hai moet kalven, van een vergadering dat hai gauw afgelopen was enzovoort enzovoort. {p.9} Alleen waar ik het nodig of nuttig achtte, heb ik een woord (woordgroep) in een toepasselijke zin gegeven. Gelijkgespelde woorden van verschillende herkomst of van verschillende woordklasse worden onderscheiden door Romeinse cijfers. In die gevallen waar naar mijn bevinding een woord(groep) op de een of andere wijze aan het verouderen is of reeds verouderd is, heb ik dat aangegeven met de afkorting vero., of door middel van de omschrijving. Ter toelichting van de bepaling op de een of andere wijze bedenke men het volgende: de klankvorm van het woord kan vero. zijn, bijvoorbeeld vergetelek in plaats van vergeetachtig; een betekenistoepassing kan vero. zijn, bijvoorbeeld ofmake = smerig maken; het woordgebruik kan vero. zijn, bijvoorbeeld wapeling in plaats van afwaswater, zeepsop. Men zal in dit boek talrijke dialectwoorden aantreffen die men zij het dikwijls met een andere uitspraak eveneens vindt in andere Noordhollandse dialecten, met name in het Zaans, het Waterlands, het Kennemers, het Wierings en het Tessels. Men raadplege hiervoor de volgende publikaties: De Zaanse Volkstaal door dr. G. J. Boekenoogen; Drie Waterlandse

4 Dialecten door Jac. Van Ginneken, Wieringer land en leven in de taal door J. C. Daan, Het Tessels door S. Keyser. Naar ik hoop kan het Westfries woordenboek tevens een aanvulling betekenen van de andere, hierboven genoemde, Noordhollandse dialecten. Voor het specifieke idioom van Enkhuizen verwijs ik naar het Enkhuizer woordenboek door Sj. Spoelstra. In vele gevallen heb ik, ter vergelijking, verwezen naar het Fries, soms (eveneens) naar het Engels. Vele voor het Westfries opgegeven woorden vindt men eveneens in algemeen Nederlandse woordenboeken. Iets anders is, dat het doorgaans alleen die woorden betreft, welke in het dialect één of meer betekenistoepassingen hebben die niet algemeen Nederlands zijn. Ik heb ter onderkenning van dit ver-{p.10}schijnsel de bepaling ook laten voorafgaan aan de betekenisomschrijving(en). Een voorbeeld ter verduidelijking: ofmake w.w. Ook: 1. voortmaken, opschieten. Je magge wel ofmake, de bus komt zô. 2. smerig maken (vero.) Je moete je niet zô ofmake, oor! Hoewel men officieel woordgroepen onderscheidt in spreekwoorden, uitdrukkingen (met en zonder werkwoordelijk element), vergelijkingen enzovoort, heb ik om praktische redenen dit onderscheid genegeerd en al deze groepen eensluidend aangeduid met de term zegswijze (afgekort: zegsw.). Heeft het trefwoord van een zegsw. een meervoudsvorm, dan is deze vorm apart vermeld. Ik wil deze inleiding besluiten met een hartelijk woord van dank aan de heer Joop van Diepen te Oosterblokker, die zo vriendelijk was mijn manuscript door te nemen en het te voorzien van kritische kanttekeningen en aanvullingen. Voorts aan de heer Klaas Woudt te Zaandijk, die mij ter voorbereiding van de uitgave met raad en daad terzijde heeft gestaan, aan de Stichting Uitgeverij Noord-Holland te Wormerveer die het verschijnen van het Westfries woordenboek mogelijk maakte, en voorts aan allen die mij bij de voorbereiding van dit boek op de een of andere wijze van dienst zijn geweest. Ik hoop met dit werk niet alleen de autochtone Westfriezen, maar ook de buitenpoorters een dienst te hebben bewezen. Mogelijk kan dit boek ook fungeren als gids voor onderwijsgevenden die onder hun gehoor ook of vooral Westfriese pupillen hebben. Uiteraard besef ik, dat het Westfries woordenboek niet af is, dat het nog talrijke verbeteringen en aanvullingen behoeft. Vandaar dat ik mij houd aanbevolen voor welwillende op- en aanmerkingen. Heiloo, voorjaar 1984 JAN PANNEKEET {p.11} Lijst van afkortingen aanw. vnw. afk. afl. barg. bep. betr. vnw. bez. vnw. bn. Boek. b.v. bw. aanwijzend voornaamwoord afkorting afleiding(en) bargoens bepaald, bepaling betrekkelijk voornaamwoord bezittelijk voornaamwoord bijvoeglijk naamwoord Boekenoogen, de Zaanse Volkstaal bijvoorbeeld bijwoord

5 comb. combinatie dial. dialect(isch) du. Duits eig. eigenlijk eng. Engels fig. figuurlijk fra. Frans fri. Fries lat. Latijn lett. letterlijk lw. lidwoord m. mannelijk mog. mogelijk mv. meervoud ned. Nederlands N.E.W. Nederlands Etymologisch Woordenboek door Jan de Vries o. onzijdig o.i.v. onder invloed van onbep. telw. onbepaald telwoord onbep. vnw. onbepaald voornaamwoord onr. w.w. onregelmatig werkwoord oorspr. oorspronkelijk {p.12} opm. opmerking pers. vnw. persoonlijk voornaamwoord samenst. samenstelling(en) st. w.w. sterk werkwoord tegenst. tegenstelling telw. telwoord v. vrouwelijk var. variant v.dw. voltooid deelwoord vgl. vergelijk vnw. voornaamwoord vrag. vnw. vragend voornaamwoord voegw. voegwoord(elijk) vz. voorzetsel wederk. vnw. wederkerend voornaamwoord wfri. Westfries WNT Woordenboek der Nederlandse Taal wsch. waarschijnlijk za. Zaans zegsw. zegswijze z.g. zogenaamd znw. zelfstandig naamwoord {p.13} WESTFRIES WOORDENBOEK {p.14} {p.15} A

6 Aagie, vrouwennaam. Zegsw. n Aagie, een nieuwsgierig Aagje Je moete niet zô n Aagie worre, oor! De toepassing van de naam is ontleend aan Het kluchtigh avontuurtje van t Nieuwsgierigh Aeghje van Enkhuizen, in 1655 geschreven door de Amsterdamse dichter Jan Zoet. aagies, nieuwsgierige Aagjes. Zegsw. Aagies mit lange neuze, afwimpelende reactie op de vraag naar de inhoud van een doos, een pakje e.d. Wat zit er in dat pakkie, moe? Niks, Aagies mit lange neuze! aai, znw. t Ei. Zegsw. n Aai in t gat hewwe, op een plannetje broeden, n Aai uitbroede, zie vorige zegsw. n Aai in z n gat gaar kouke kenne, 1. het smoorheet hebben. 2. doodsbang of benauwd zijn. t Aai is vuil, plat voor: ze is zwanger. As t aai peld is, als de (boven)kleding uit is. Ze loikt wel dik, maar as t aai peld is, valt t puur of. Z n aai niet kwoit kenne, met een probleem tobben, o.a. moeite hebben met zijn ontlasting; niet uit zijn woorden kunnen komen; geen gehoor vinden voor een voorstel. t Aai het nou lang genog voor t gat zeten, het moet nu maar eens gezegd worden. Die weet niet weer ie z n aai lêgge moet, die loopt maar onrustig of doelloos heen en weer. aaiere, eieren. Zegsw. de boel van aaiere make, de boel bederven, verprutsen. Eig. er een smeerboel van maken, doordat men de eieren stuk laat vallen. Vg. fri. Fan aeijen meitsje. Op aaiere loupe, zeer voorzichtig lopen. De aaiere lêgge gekoukt voor je klaar, je bedje is gespreid. Van goeie aaiere zet weze, van een gezonde of degelijke familie stammen, t Is aaiere of jonge (of de kip van t nest), 1. er is altijd wel iets aan de had. 2. het levert altijd wel iets op. Kromme aaiere, schertsend voor: drollen. aaierestruis, znw. t, de. Var. van eierstruif. aakster, znw. de. Var. van ekster (vero.) Aaltje, vrouwennaam. In het kinderrijmpje: Aaltje zat op n paaltje, t paaltje brak en Aaltje viel in de koeiekak. aalwerig, bn. Onhandelbaar, gemelijk (vero.). Zie WNT op aalwaardig en Mnl. Wdb. op aelwerich. aans, aas. zie aansen, aansens, aasen, aansens. aansen, aansens, aasen, aansens, bw. Aanstonds. aansies, aasies, zie aansen, aansens, aasen, aansens. aap, znw. dr. Aap. Zegsw. voor aap staan, voor gek staan Nou zel je n aap zien danse op n stikkebordje, nu zul je wat zien, wat beleven. n Gladde aap, een slimmerik, een gladde vogel. aapies, aapjes. Zegsw. aapies mit kale gatjes (gatte), afwimpelende reactie op de vraag naar de inhoud van een doos, een pakje e.d. Wat zit er in dat pakkie, moe? Niks, aapies mit kale gatjes. Aapies mit vraagsteertjes, zie de vorige zegsw. aapslag, znw. de. Lamstraal, deugniet. aapstien, zie aapslag. aapstraal, zie aapslag. aâr, samentr. van ander Vraag t maar an n aâr. Dat komt de âre week wel. Vgl. fri. oar. aardaker, znw. de. Eikel; knol (vero.). aardig, bn. Ook: eigenaardig, zonderling. Ze doet de leste toid zo aardig, ze loikt wel overspannen. aâref, aârlef, samentr. van anderhalf. {p.16} Zegsw. t is net aâr(l)eve sent, gezegd van een (echt)paar dat zeer ongelijk van lengte is. Aâr(l)eve sent en n vuurstien hewwe, straatarm zijn. aârefhoufd, aârlefhoufd, in de zegsw. n aâr(l)efhoufd, (iemand met) een zeer groot hoofd, dik hoofd. aâr...over. Na de volgende. De âre week over begint de kermis.

7 aârs, samentr. van anders. Weet je niks aârs? Hai weet er aârs niet veul van of. Vgl. fri. oars. Zegsw. aârs as aârs weze, niet in zijn gewone doen zijn. D r aârs nach aârs van worre, er doodkalm of onverschillig onder blijven. Altoid wat aârs of aârs hewwe, altijd iets bijzonders hebben. aârsom, samentr. van andersom. Vgl. fri. oarsom. Zegsw. de boel aârsom gooie, een miskraam hebben. t Is net aârsom, het is het tegengestelde. De wiele aârsom gooie, de zaak anders, beter aanpakken. aârtje, znw. t. Ander dingetje Je moete t verruile teugen n aartje. aas, rekking van as = als Aas je t den ok maar doene! aas, znw. de, t. Aas in het kaartspel. Vgl. fri. it aes. aasie, znw. t. Aasje, kleinste gewicht in het oude gewichtenstelsel. Zegsw. gien aasie wind, geen zuchtje wind. Zie ook eisie. abbelére, w.w. Appeleren, tegensputteren. Zie ook teugenabbelére. Vgl. fri. abbelearje. Abbestad, mog. een var. van de onder Callantsoog gelegen buurtschap Abbestede, voorkomend in de zegsw. Abbestad, zeuven huize en n varkesgat, spottend gezegd van een gat, een gehucht. Abraham, mannennaam. Ook: naam voor een speciale koek, vader Abraham voorstellende, bestemd voor de man die vijftig jaar wordt. Tevens naam voor een levensgrote, aangeklede pop die men doorgaans voor het huis plaatst van de man die vijftig jaar wordt. achteling, achterling, znw. de. Soort grof brood bestaande uit acht (vier aan vier) aaneengebakken stukken, plat van vorm (vero.). Voorheen ook gelegenheidsgebak op Goede Vrijdag en op de dagen van de grote voorjaarsschoonmaak. Volgens Boek. heette dit brood oorspr. afterling of achterling, wsch. omdat het werd gebakken van het grofste gedeelte van het meel, dat bij het builen door het achterste en grofste gaas viel. Dat achte(r)ling een traktatie was, blijkt nog uit het oude rijmpje: Bol of achterling op t stik, dikke butter niet vergete, keis zôwat n vinger dik. achter, vz. en bw. Zegsw. op achter komme, lichamelijk of geestelijk ten achter komen. Op achter loupe, 1. achterlopen (van een uurwerk). 2. achter het nieuws aankomen. Op achter weze, ten achter zijn met betalen, met het werk e.d. t Is makkeleker ien moil op achter te raken as ien streep op voor, achterstand loop je snel op en haal je vaak moeilijk weer in. achterankommertje, znw, t. Zie achterkommertje. achteranskoite, w.w. Achterblijven, treuzelen, de laatste zijn. achteransteerte, w.w. Zie achteranskoite. achteran in, achterin Hai zit altoid achteran in de kerk. achterbaaks, bn. Var. van achterbaks (vero.). achterbint, znw. t. Het touw dat over het achtereinde van een hooiponder wordt geslagen en aan de achterzijde wordt vastgesjord ten einde de vracht hooi van achteren vast te leggen. {p.17} achterdam, znw. de. Dam of damhek op de scheiding van achtererf en land. Zegsw. hai ken beter de achterdam uit, hij kan beter op het land gaan werken, zijn bedrijf in acht nemen, i.p.v. elders zijn tijd te verbeuzelen. achterdeur, znw. de, in de zegsw. hai is deur de achterdeur binnenkommen, hij is niet welkom, o.a. gezegd van een vrijer. t Is de achterdeur uit, het is verspilling van tijd, geld of moeite. achterdeurtje, znw. t, in de zegsw. n achterdeurtje houwe, zorgen voor een reserve, een uitwijkmogelijkheid. achterdocht, znw. de. Ook: het achterna denken (vero.). Zegsw. gien achterdocht hewwe, niet dóór denken, onnadenkend of zorgeloos zijn (vero.). achterdoffie, znw. t. Achterdoftje, zitbankje achter in een roeibootje.

8 achteren, bijw. Zegsw. van achteren. 1. Aan de achterzijde. 2. Achteraf bekeken Ik had t van achteren beter niet doen kennen Van achteren koik je n koe in z n kont (gat), woordspeling in de zin van 1. Het heeft weinig zin zich achteraf ergens over te beklagen. 2. De gebreken blijken pas achteraf. achterend, znw. t. 1. Het achterste deel van iets. 2. Het achterste gedeelte van het huis, waarin zich veelal een stookplaats, een pottenkast en een regenbak bevonden. In kleine huizen: het achterste der twee woonvertrekken. áchteres, znw. t. Achterhuis. achterin, znw. t. De koegang, de lange regel, plaats waar in een stolphoeve gedurende de staltijd de koeien staan. achterkommertje, znw. t. 1. Nakomertje. 2. Kind of dier dat slecht gedijt. achterkousig, bn. 1. Achterbaks. 2. Achterdochtig. 3. Ouderwets, bekrompen. 4. Bleu, verlegen. 5. Achterhoudend, nalatig. Dit vero. woord is een afl. van het vero. achterkous, d.w.z. (ge)kous (fra, causer) of gepraat achter iemands rug. Dit achterbaks gepraat veronderstelt achterdocht, vandaar dat achterkousig ook achterdochtig kon betekenen. Wie achterdochtig was t.a.v. het nieuwe of onbekende, wie dus ouderwets of verlegen was, werd ook wel achterkousig genoemd. Tenslotte kon het woord gelden voor iemand die achterhoudend of nalatig was, o.a. met betalen. Vgl. fri. efterkoezich. achterkret, znw. t. 1. Neerlaatbaar achterschot aan een boerenwagen of bakwagen. Vgl. fri. efterkret. 2. Schertsend voor een (dikke) derrière Wat het dat woif n achterkret. achterland, znw. t. De achter de boerderij gelegen landerijen. Zegsw. deer loit (zit) achterland, daar zit geld, daar is de kans op een rijke erfenis of op een goede carrière. achterlast, znw. de. Sterke aandrang tot ontlasting (vero.). Zegsw. de sweerste last is achterlast, het doen van zijn behoefte gedoogt geen uitstel (vero.). achterlastig, bn. Zegsw. achterlastig weze, sterke aandrang tot ontlasting hebbend (vero.). achtermiddeg, znw. de. Late namiddag. Zegsw. in (op) de achtermiddeg weze, er (financieel) slecht aan toe zijn, aan lager wal zijn geraakt, op zijn retour zijn. De zegsw. duidt er eig. op, dat het al te laat is om nog orde op zaken te stellen. achternei, bw. 1. Achterna Hai liep m n achternei. 2. Achteraf, naderhand Achternei was ik er {p.18} bloid om dat ie niet kwam. achterof, bw. 1. Achteraf gelegen, afgelegen Hai weunt puur achterof 2. Achteraf, naderhand Achterof was ik er bloid om. achteroffie, znw. t. Achterafje, afgelegen plaats. Hai weunt op n achteroffie. achterom (I), bw. in de zegsw. achterom moetje deer niet komme, gezegd van een rommelig huishouden. Achterom weunt gien volk, als het voor het oog maar netjes is, de rest komt er minder op aan Achterom kroig je n dik stik, gezegd door iemand die zo vrij is achterom te komen. achterom (II), znw. t. 1. Steeg, doorgang achter de woning. 2. Plaats waar in een stolphoeve het jonge vee wordt gesteld, korte regel of zoutkamer. achteromsklomp, znw. de. Achterneef of -nicht (vero.). Misschien is de oorspr. vorm achteroomsklomp, wat zou kunnen betekenen: Klomp, aanhangsel, kind van een achteroom. achterspeen, znw. t. De achterste, laatste speen of tepel. Zegsw. an t achterspeen lègge, de ongunstige positie innemen, te kort gedaan worden. Vgl. vóórspeen. achterst, znw. t. Het achterste gedeelte. Zegsw. t achterst van z n tong zien leite, 1. alles vertellen wat men op zijn hart heeft. 2. een zo hoog mogelijke prijs bedingen. achterstik, znw. t. Ook: achterste perceel bouw- of weiland. achtertein, znw. t. Veterband waarmee een schaats van achteren wordt vastgebonden. Mog, is tein hetzelfde woord als teen = twijg, hier om er iets mee vast te binden.

9 achteruit, znw. t. 1. Achteruitgang (via de achtertuin). 2. Erf achter het huis of de hoeve, achtertuin. achteruitje, znw. t. Achtertuintje. Ze hewwe n pittig achteruitje. adel, znw. de, in de zegsw. adel bai adel en stront bai de boer, soort bij soort, standsverschil moet of zal er blijven. af, zie of en de daarmee samengestelde woorden. affekaat, znw. de. Zie avvekaat. affie, uitroep van spijt, schrik of verbazing. Affie, had ik dát maar weten! afgront, verbastering van fra. affront, in de zegsw. ientje n afgront andoen, iemand beledigen, kwaad maken. De wfri. vorm is kennelijk o.i.v. afgrond ontstaan. afoin, tussenw. Enfin. Zegsw. afoin, n koe is gien knoin, schertsende aanvulling van of reactie op het (voortdurend) gebruik van afoin. after, vero. voor achter. Vlg. fri. efter, eng. after. agrementje, znw. t. Garnering van een japon. Uit fra. agrément. akelek, bn. Var. van akelig. Vlg. fri. akelik, aeklik. akelkontakel, znw.m. Zeeslak (vero.). aker (I), znw. de. 1. Eikel (vero.). 2. Bloesem van de hazelnootboom (vero.). Zie voor de etymologie N.E.W. onder aker (2). aker (II), znw. de. Putemmer(tje). Uit lat. aquarium. Zegsw. de aker in de bak valle leite, (ongewenst) vader worden. akker, znw. de. in de zegsw. an t end van de akker weze, 1. Bek-af zijn. 2. Afgeleefd zijn. 3. Aan de bevalling toe zijn. akkerdefalie, bastaardvloek. akkerdemarie, bastaardvloek. Eig. Sacré Marie = Heilige Maria. akkerdére, w.w. 1. Accorderen, overeenkomen. 2. Opschieten, overweg kunnen. {p.19} akkeremente, verbastering van sacramenten. Zegsw. as de akkeremente, als de bliksem. akkerkoppies, znw. mv. Oude (beschadigde) kopjes die men gebruikt bij het schaften op de akker. aksie, znw. de. Ruzie. Uit lat. actio. Vlg. fri. aksje. al (I), bw. Wel. Ik mien van al. Vlg. ned. al dan niet. al (II), vw. Als, indien. In bijzinnen van tijd of voorwaarde die geen extra nadruk hebben. Al is t twaalf uur, den luidt de klok. Al gaan je over, dan kroig je n nuwe fiets. Je kroige gien eten, al kom je te laat. al-an, bw. Telkens weer. Ze is al-an ziek. alderand, alderhand, in de zegsw. da s ok alder(h)and mit kip, dat is een raar allegaartje. Alder(h)and en nag gien koek, woordspeling in de zin van: het belangrijkste ontbreekt nog, er zijn nog geen resultaten. t Is n alder(h)and zootje, maar t ken wel deur m n goôtje, het is een raar allegaartje, maar ik lust het wel, ik kan het wel gebruiken. alderasie, znw. de. Alteratie, opschudding. Uit fra. altération. alderes, alders, bw. Al eens. De vorm is te herleiden tot al een reis = al een keer. Zegsw. t wordt alder(e)s wat, het kan zo wel toe. alderlangst, bn. en bw. Allerlangst. Zegsw. op z n alderlangst lègge, languit liggen, in bed liggen. aldernaarst, bn. en bw. Allernaarst, allerakeligst, heel erg. t Is aldernaarst koud. aldeur, bw. Aldoor, telkens. alével, bw. Evenwel, echter (vero.). De vorm is te herleiden tot al evenwel. alewerig, zie aalwerig. algedurig, zie allegedurig. Vlg. fri. algeduerich.

10 alhougertje, in de zegsw. alhougertje doen, over een touw springen dat na elke geslaagde sprong hoger wordt gehouden. alhougertjese, w.w., Zie alhougertje doen. We deeë op t skoôlploin oftig alhougertjese. alikruk, alikrukkel, znw. de. Alikruik. allang al, bw. Al lang. Hai is allang al thuis. Vóór een v.z. ontbreekt doorgaans het tweede al. Hai is al lang voor toid weggaan. Hai werkt allang bai die baas. alle, onbep.telw. Ook: elke. Hai komt hier alle weke. Ik gaan in alle geval mee. allebés, znw. de Aalbes. allebésseboum, znw. de. Aalbessestruik. allegaâr, onbep.telw. Allemaal. Da s allegaâr van moin. Ze hadde allegaar bar veul skik had. Vgl. fri. allegear(re). Het woord is te herleiden tot al te gader. Vlg. eng. altogether. allegaârtje, znw. t., in de zegsw. er n allegaartje van make. 1. Het te bont maken, te veeleisend zijn. Nou moet je d r gien allegaârtje van make, je hewwe al twei koekies had. 2. Er de draak mee steken. Je kenne mit jou nooit gewoon prate, jij make d r altoid n allegaartje van. allegedurig, bw. 1. Aldoor, voortdurend (vero.). Hai komt allegedurig te laat. 2. Zo nu en dan, nog al eens (vero.). Deer komt allegedurig vreemd volk over de vloer. állek, bw. Eigenlijk, ook weer (vero.). Hoe hiet ie állek? Het woord komt alleen voor in vraagzinnen. Het is te herleiden tot al gelijk, oorspr. in de zin van 'geheel en al. Vlg. fri. allyk. allemaar, bw. Alsmaar, steeds. Loup toch niet allemaar voor m n biene! {p.20} allemachies, uitroep. Allemachies, wat smaakt dat lekker! allemachtig, bn. en bw. Ook: heel erg, buitengewoon. t Smaakt allemachtig lekker. Wat is t hier n allemachtige grôte troep! allemans, in de zegsw. op allemans gezicht, zo dat iedereen het ziet of kan zien. Ik koup niet graag op allemans gezicht. allemansbrulleft, znw. de. Bruiloft voor iedereen, voor mensen van allerlei rang en stand. allemansmoidje, znw. t. Allemansvriendinnetje. allement, znw. t. in de zegsw. op t allement moete, vooruit moeten, zijn weg moeten vinden. Uit fra. alignement. Vlg. fri. aljemint. allemeugendjes, uitroep. Allemeugendjes, wat is t hier donker! alles, onbep.telw. Ook: in zijn geheel, allemaal. Je moete die pere alles heêl leite. Zegsw. alles het z n mee en z n teugen, alles heeft zijn voor- en nadelen. Da s ok niet alles teg loik, dat is ook geen pretje, dat is ook je ware niet. Dat geeft ok niet alles teg loik, dat levert ook niet veel op. Alles komt t recht, behalve de verzopen dubbeltjes (of je moete de kasteloinsdochter trouwe), spotreactie op de opmerking, dat alles wel terecht zal komen. alléskende, alléskende an, bw. Allengs, langzamerhand, geleidelijk (aan) (vero.). D r kwam alléskende (an) meer volk opperdan. De vorm is wsch. te herleiden tot allengskens (aan). alletwei, onbep. telw. Allebei Julle hewwe alletwei skuld. allien, bw. en bn. Alleen, slechts. alliendig, allienig, bw. Alleen, slechts. Ik hew allien(d)ig maar zoid, dat ie op toid komme moet. Vlg. fri. allinnich. alliens, koppeling van al iens + eveneens, in de zegsw. t is moin alliens, het is mij om het even (vero.). allies, var. van alles. als, bw. Al. In verbindingen als: als te veul, als te kloin, enz. alsans, bn. Allerhand, allerlei, (vero.). Je zagge deer alsans peerde. De vorm is te herleiden tot al(s)hands.

11 altemetteres, bw. Af en toe eens. Hai kwam altemetteres efkes om n koppie. De vorm is te herleiden tot al te met een reis. altoôst, bw. Var. van altoos (vero.). alweer, bw. 1. Ook weer. Wat wou ik alweer zegge? 2. Alreeds. Z n jongste zeun is ok alweer trouwd. alwéér-an, uitroep in de zin van: zo zie je maar weer. Nou, alwéér-an, hai ken t gewoon niet leite! amandelbroôdje, znw. t., in de zegsw. n amandelbroódje mit kroôs, schertsend voor een loempia. ameri, zie ameroitje (vero.). ameroitje, znw. t, in de zegsw. in n ameroitje, in een oogwenk (vero.). We wazze in n ameroitje weer verom. Het woord is een verbastering van Ave Maria(tje), d.w.z. een weesgegroetje. Hier met de bedoeling: in de tijd die nodig is om een Ave Maria(tje) te bidden. Vlg. fri. amerij. ampart, bn. en bw. 1. Apart. 2. Vreemd, zonderling. Ik vind t maar n ampart moidje. Hai doet de leste toid zô ampart. amparteling, znw. de. Rare sinjeur, zonderling. ampartighoidjes, znw. mv. 1. ongewone, bijzondere dingen. 2. Rare streken of kuren. Hai het altoid van die ampartighoidjes as ie n borreltje op het. ampartje, znw. t. 1. Een bijzonder, zonderling persoontje. 2. Een afspraakje, een tête-a-tête. Ik zou mit heur welders n ampartje hewwe {p.21} wulle, maar ze is al verkocht. an, bw. en vz. Aan. Zegsw. an weze, 1. Zijn portie gehad hebben. 2. Zijn schuld betaald hebben. Ik ben an bai de bakker. 3. Blut zijn. Vgl. fri. oan weze. D r mee an weze, het zat zijn, vermoeid zijn. Vlg. fri. der mei oan wêze Wat moet ik deer mee an, wat moet ik daarmee aanvangen, hoe moet ik dat probleem oplossen? Vgl. fri. hoe moat ik der mei oan? Ientje an moete (wulle), iemand moeten of willen spreken. Deer moet je duur an, dat moet je duur betalen. Vgl. fri. earne djür oan moatte. t Ken lang an, het kan lang aanhouden, het kan lang goed gaan. Deer is niks an, 1. daar is niets aan te beleven. 2. Dat is niet moeilijk. t Is dik an, ze zijn dikke vrienden, ze hebben stevig verkering. Erges op an moete, ergens naar toe moeten. Deer kè je van op an, daar kun je zeker van zijn. Deer houwe we t op an, dat houden we voor afgesproken. D r án wulle, graag willen eten of drinken. Ik wul d r nag niet an, ik kan het nog niet geloven. Vgl. fri. it wol my net oan. Ik hew t er nag van op an, ik ben er nog verbaasd over, sta er nog versteld van, t Gaat er deer leuk op an, het gaat er daar vreemd aan toe. Dat is tot déér an toe, dat daargelaten, dat is het ergste nog niet. Zô d r an, zô d r van, zo gewonnen, zo geronnen. An en bespan (is twei), knikkerterm (vero.). De knikkers lagen an als ze vast of vlak naast elkaar lagen, bespan als de afstand tussen twee knikkers met uitgespreide duim en pink kon worden overspannen. anbakke, w.w. Vastbakken. Vgl. fri. oanbakke. Zegsw. dat zel anbakke, dat zal nare gevolgen hebben. Je zelle nag anbakke, gezegd tegen iemand die moeilijk uit zijn bed kan komen, die dus a.h.w. aan zijn bed vast zal bakken. anbelange, w.w. Contaminatie van aangaan en (ouder ned.) belangen. Wat moin anbelangt, kè je meegaan. Vgl. fri. oanbilangje. anbinder, znw. de. 1. Materiaal dat dient om iets rondom vast te binden. 2. Dier dat (achter een kar of wagen) wordt aangebonden. anbolle, w.w. 1. Aanballen of -klonteren. 2. Schertsend voor zoenen. Eig. de bollen of hoofden bij elkaar brengen. andarse, w.w. Volop doorgaan met dorsen. Zegsw. leit m maar andarse, laat hem zijn gang maar gaan, laat hem maar prutsen. andermans, in de zegsw. andermans mallighoid koupe, tweedehands rommel kopen.

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Stijlstudie en stijloefening

Stijlstudie en stijloefening Stijlstudie en stijloefening J. Mathijs Acket bewerkt door C.F.P. Stutterheim bron (ed. C.F.P. Stutterheim). Erven F. Bohn, Haarlem 1960 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/acke006stij01_01/colofon.htm

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

WOORDKOMPAS V pagina 1

WOORDKOMPAS V pagina 1 WOORDKOMPAS V pagina 1 vaag/-e Door de mist heen zag je de vage omtrekken van het kasteel. ± Je kreeg alleen een onduidelijke indruk van het grote gebouw. Pas toen de mist was opgetrokken kregen we

Nadere informatie

Verslag van gesprekken met arme huishoudens in Zwolle

Verslag van gesprekken met arme huishoudens in Zwolle Verslag van gesprekken met arme huishoudens in Zwolle In opdracht van de gemeente Zwolle door Stichting CliP Oktober 2010 Raf Janssen, Wilma Kuiper Een opmerking over het gebruik van het woord armen. Sommigen

Nadere informatie

WOORDKOMPAS V pagina 102

WOORDKOMPAS V pagina 102 WOORDKOMPAS V pagina 102 vooruitgaan >> gaan (+ zijn) I Ga jij maar vast vooruit../ «..\ ik kom over een kwartiertje. De zieke gaat langzaam vooruit. ± Iedere week gaat het een beetje beter met hem. Je

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem

Digilemma. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem Digilemma L1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

TAALBIJLAGE. Grammaticale struikelstenen

TAALBIJLAGE. Grammaticale struikelstenen TAALBIJLAGE 2 Grammaticale struikelstenen 2 DINSDAG 26 OKTOBER 2010 HONDERD TAALKUNDIGE H et einde van de standaardtaal is de titel van een boek waarmee Joop van der Horst in 2008 een steen in de taalkundige

Nadere informatie

B LEMMATICA B 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid

B LEMMATICA B 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid B LEMMATICA B 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Het kind - Een boek voor jonge ouders - Deel 2 www.hetkind.nl

Het kind - Een boek voor jonge ouders - Deel 2 www.hetkind.nl Een klap? Kinderen "slaan", kan makkelijk een ramp worden. Net als in de geneeskunde, een verkeerde dosis of een verkeerd tijdstip van antibiotica. Maar, zullen wij - in verband met mogelijke risico's

Nadere informatie

Type III: de levensstijl van werklozen uit het traditionele arbeidersmilieu 1

Type III: de levensstijl van werklozen uit het traditionele arbeidersmilieu 1 Hoofdstuk 8 Type III: de levensstijl van werklozen uit het traditionele arbeidersmilieu 1 8.1 Inleiding Vergeleken met de levensstijlen van de twee al behandelde typen werkloze mannen, waarin sprake is

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Woordenboek. Rijssens dialect. van het. Samengesteld door: Mr. K. D. Schönfeld Wichers

Woordenboek. Rijssens dialect. van het. Samengesteld door: Mr. K. D. Schönfeld Wichers Woordenboek van het Rijssens dialect Samengesteld door: Mr. K. D. Schönfeld Wichers 1959 Vuur de gelearde leul VOORWOORD In dit boekje is geprobeerd het Rijssense dialect, zoals dat zich tot het begin

Nadere informatie

U woont nu hier. Werken in de psychogeriatrie. Gerke de Boer Leraar verpleegkunde

U woont nu hier. Werken in de psychogeriatrie. Gerke de Boer Leraar verpleegkunde U woont nu hier Werken in de psychogeriatrie Gerke de Boer Leraar verpleegkunde Colofon Redactie: Vormgeving, fotografie en illustraties: Druk: Jetske de Blaauw ZieSa, PR en creatief ontwerp Banda Heerenveen

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

In het westen van Nederland worden de huizen Vroeger heiden ze boomstammen de grond in, tegenwoordig

In het westen van Nederland worden de huizen Vroeger heiden ze boomstammen de grond in, tegenwoordig P LEMMATICA P 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie # = andere relaties../..\

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

LEMMATICA K 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem

LEMMATICA K 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem LEMMATICA K 1 = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II..= verbindbaarheid ± = synoniem = antoniem «= complement ^ = hypero- & hyponiemen = nadere specificatie

Nadere informatie

Toon van Ommen. WEGWIJZER ANDERE CULTUREN voor werkers binnen de jeugdzorg mei 2002

Toon van Ommen. WEGWIJZER ANDERE CULTUREN voor werkers binnen de jeugdzorg mei 2002 Toon van Ommen WEGWIJZER ANDERE CULTUREN voor werkers binnen de jeugdzorg mei 2002 VOORWOORD 5 1 INLEIDING 7 2 EEN PAAR TERMEN 9 3 VERSCHILLEN IN CULTUUR 11 4 CULTUURVERSCHILLEN EN COMMUNICATIE: ENKELE

Nadere informatie