Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT"

Transcriptie

1 Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT

2 Het Oude Testament boek voor de leerkracht Samenstelling: kerkelijke onderwijsinstellingen Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

3 2003 by Intellectual Reserve, Inc. Alle rechten voorbehouden Printed in Belgium Engels origineel vrijgegeven: 9/95 Ter vertaling vrijgegeven: 9/95 Titel van het origineel Old Testament Teacher Resource Manual Dutch

4 INHOUDSOPGAVE Inleiding tot Het Oude Testament lesboek voor de leerkracht Leesschema voor een schooljaar met 36 weken Inleiding tot het Oude Testament Het grote plan van geluk De boeken Genesis, Mozes en Abraham Abraham Mozes Genesis 1 2; Mozes 2 3; Abraham Genesis 3; Mozes Genesis 4; Mozes Genesis 5; Mozes Genesis 6 10; Mozes Genesis 11 17; Abraham Genesis Genesis Genesis Genesis Het boek Exodus Exodus Exodus Exodus Exodus Exodus Exodus Exodus Het boek Leviticus Leviticus Leviticus Het boek Numeri Numeri Numeri Numeri Het boek Deuteronomium Deuteronomium Het boek Jozua Jozua Het boek Richteren Richteren Het boek Ruth Ruth Het eerste boek Samuël Samuël Samuël Samuël Samuël Het tweede boek Samuël Samuël Samuël Het eerste boek der Koningen Koningen Koningen Koningen Het tweede boek der Koningen Koningen Koningen Het eerste boek der Kronieken Kronieken Het tweede boek der Kronieken Kronieken Het boek Ezra Ezra Het boek Nehemia Nehemia Het boek Ester Ester Het boek Job Job Het boek Psalmen Psalmen De Spreuken Spreuken Prediker Prediker Hooglied van Salomo Het boek Jesaja Jesaja Jesaja Jesaja Jesaja Jesaja Jesaja Het boek Jeremia Jeremia Jeremia Jeremia Jeremia De klaagliederen van Jeremia Klaagliederen Het boek Ezechiël Ezechiël Ezechiël Ezechiël Het boek Daniël Daniël Het boek Hosea Hosea III

5 Het boek Joël Joël Het boek Amos Amos Het boek Obadja Obadja Het boek Jona Jona Het boek Micha Micha Het boek Nahum Nahum Het boek Sefanja Sefanja Het boek Haggai Haggai Het boek Zacharia Zacharia Het boek Maleachi Maleachi Het gezin: een proclamatie aan de wereld De koningen en de profeten van Israël en Juda Platen Het boek Habakuk Habakuk IV

6 INLEIDING TOT HET OUDE TESTAMENT: BOEK VOOR DE LEERKRACHT Het godsdienstonderwijs bij de kerkelijke onderwijsinstellingen heeft tot doel het individu, het gezin, en de priesterschapsleiders in de gelegenheid te stellen de zending van de kerk te volbrengen (Evangelieonderricht: handboek voor leerkrachten en leiders van CES [1994], blz. 3). De primaire methode om dit doel te bereiken, is de cursisten in het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen, zoals het in de standaardwerken en in de woorden van de profeten te vinden is. Dit boek moet u daarbij behulpzaam zijn, hoeveel of hoe weinig onderwijservaring u ook hebt en in welke taal of welk land u uw onderwijs ook geeft. De tweede methode is te onderwijzen door voorschrift, met de kracht van de Geest, en door een goed voorbeeld te zijn. Zij die niet alleen door voorschrift, maar ook door voorbeeld onderwijzen, zijn het doeltreffendst. Om door voorschrift te onderwijzen, moet u eerst door studie alsmede door geloof (LV 88:118) de beginselen van het evangelie van Jezus Christus begrijpen. En om door voorbeeld te onderwijzen, moet u zelf het evangelie naleven. Bovendien moet u op de leiding van de Geest vertrouwen. Ouderling Boyd K. Packer, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd: Een leerkracht onderwijst met macht als hij alles heeft gedaan wat hij kon om zich voor te bereiden het gaat niet alleen om de desbetreffende les, maar vereist ook een leven dat in overeenstemming met de Geest is. Als hij leert om voor inspiratie op de Geest te vertrouwen, kan hij voor de klas gaan staan (...) in de wetenschap dat hij met inspiratie kan onderwijzen. (Teach Ye Diligently [1975], blz. 306.) De macht waar ouderling Packer het over had, is vaak te voelen wanneer een leerkracht zijn getuigenis geeft van het beginsel of de leer waarin hij onderwijst. Het gebruik van dit boek De Schriften moeten de voornaamste hulpbron zijn bij het voorbereiden van uw lessen. Bij uw schriftstudie en de voorbereiding van uw lessen behoort u bovendien te beschikken over de volgende boeken: De twee instituutslesboeken voor Godsdienst 301 en 302 Oude Testament: Genesis 2 Samuël ( ) en Oude Testament: 1 Koningen Maleachi ( ) Het lesmateriaal voor het seminarie-thuis Het Oude Testament: gids voor de cursist ( ) Videolessen: Oude Testament ( ) Dit lesboek: Het Oude Testament lesboek voor de leerkracht Die boeken zijn geen vervanging van uw schriftstudie, noch zijn zij een vervanging van de inspiratie en leiding van de Heilige Geest bij uw voorbereiding op het onderwijs aan uw cursisten. Ze zijn aanvullende hulpbronnen en extra steun bij de voorbereiding van uw lessen. Vooral dit boek verschaft inleidende informatie voor elk tekstblok, geeft aan op welke belangrijke evangeliebeginselen er gelet moet worden, en geeft ideeën om die beginselen dusdanig over te brengen dat de cursisten ze zullen begrijpen en toepassen. De leiding van de kerkelijke onderwijsinstellingen heeft bepaald dat tijdens doordeweekse lessen, waarbij meer tijd beschikbaar is, de Schriften in volgorde behandeld behoren te worden. Een van de beste manieren om in het evangelie van Jezus Christus te onderrichten, is de Schriften in volgorde te behandelen. Die vorm van onderwijzen houdt in dat de Schriften behandeld worden in de volgorde waarin zij in de standaardwerken voorkomen. (Evangelieonderricht, blz. 20; zie die bladzijde ook voor meer informatie over deze onderwijsmethode.) In dit boek wordt de volgorde van de Schriften aangehouden, maar staan niet voor elk vers in elk tekstblok aanwijzingen voor het onderwijs. Aanvullend materiaal vindt u in het instituutsboek voor de cursist en het seminarieboek voor de cursist. Evangelieonderricht: handboek voor leerkrachten en leiders van CES (catalogusnr ) geeft gedetailleerde aanwijzingen voor het lesgeven in een klas van de kerkelijke onderwijsinstellingen. Stel uzelf op de hoogte van de inhoud van dat boek. De volgende algemene aanwijzingen kunnen van nut zijn bij de voorbereiding van uw lessen. Bereid u voor op het bestuderen van het evangelie en het onderwijzen erin Leef het evangelie na. Bid dat de Geest u zal leiden bij uw studie, voorbereiding en onderwijs. Heb geloof in de Heer, in de macht van de Geest en in de macht van de Schriften om in de behoeften van uw cursisten te voorzien. Besluit wat u gaat behandelen Besluit welk deel van de Schriften u tijdens uw les wilt behandelen. Dit boek is opgedeeld in tekstblokken die aangeven waar een verhaal of een onderwerp ophoudt. Met de gids op de bladzijden 5 en 6 kunt u bepalen hoeveel materiaal u elke dag of week wilt behandelen. Bestudeer het tekstblok grondig. Lees het meerdere keren door, waarbij u let op de leerstellingen, beginselen, gebeurtenissen en moeilijke woorden of zinsneden. Dit boek, het instituutsboek voor de cursist en de gids voor de cursist zullen ertoe bijdragen dat u het tekstblok begrijpt, en kunt besluiten wat er belangrijk is voor uw cursisten. U zult doeltreffender zijn in uw onderwijs als u iets inspirerends hebt ontdekt in het tekstblok. Vervolgens kunt u de cursisten tot een soortgelijke ontdekking leiden. Ouderling Henry B. Eyring, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd: Ik hoop dat u de geschiedenis en de verhalen in het Oude Testament zult behandelen. Ik hoop dat u duidelijk de leer van de verbonden en de offeranden zult behandelen die in dit boek te vinden zijn. (Covenants and Sacrifice [toespraak aan leerkrachten godsdienstonderwijs, 15 augustus 1995], blz. 7.) Kies de leerstellingen, beginselen en gebeurtenissen die voor uw cursisten het belangrijkst zijn. Laat u door de influisteringen van de Geest en de behoeften van uw cursisten leiden als u besluit wat u gaat behandelen. 1

7 Inleiding tot Het Oude Testament lesboek voor de leerkracht Vaststellen hoe u gaat lesgeven Kies voor elk beginsel en elke gebeurtenis of leerstelling een of meer onderwijsmethoden. Gebruik uw eigen methoden, of de methoden in het lesmateriaal. Kies methoden die de cursisten motiveren, en hen aanmoedigen om deel te nemen aan de les en het geleerde in praktijk te brengen. 1. Motivatie (ontvankelijkheid) betekent dat de cursisten geestelijk en intellectueel voorbereid zijn, dat ze alert en geconcentreerd zijn, en dat ze bereid zijn om deel te nemen aan de leerervaring. Motivatie ofwel ontvankelijkheid is zowel een conditie van het hart als van het verstand. (Evangelieonderricht, blz. 13.) Het is geen trucje om de les mee te beginnen, maar een voortdurende inschatting van de mate van concentratie van uw cursisten. 2. Deelname betekent dat de cursisten betrokken zijn bij het leerproces. Hun betrokkenheid kan fysiek, emotioneel, intellectueel en geestelijk zijn. Hoe meer de cursisten bij het leerproces betrokken zijn, hoe meer zij zullen begrijpen, onthouden en toepassen. 3. Toepassing betekent dat de cursisten de geleerde denkbeelden aanvaarden, begrijpen hoe zij ze zelf kunnen gebruiken, en er vervolgens naar streven om die beginselen na te leven. De opzet van dit boek Elk tekstblok in de vier evangeliën begint met een tijdlijn waarop bij benadering wordt aangegeven wanneer de gebeurtenissen in dat blok hebben plaatsgevonden. Inleidend materiaal In deze afdeling staat achtergrondmateriaal en andere informatie om u een beter begrip te geven van het tekstblok in zijn historisch en schriftuurlijk kader. Ook voor elk boek uit de Schriften is inleidend materiaal beschikbaar. Samen met de achtergrondinformatie in de gids voor de cursist en het instituutsboek voor de cursist kunnen zij uw eigen studie en begrip van de Schriften verrijken. De introductie tot ieder tekstblok is een aanvullend hulpmiddel om het verband en het doel van die hoofdstukken te begrijpen. Er staan vaak ideeën in om uw studie te verbeteren en ervoor te zorgen dat u de betekenis van het tekstblok goed begrijpt. In de instituutslesboeken en de gids voor de cursist staat aanvullend inleidend materiaal. U kunt het inleidend materiaal ook gebruiken voor het verschaffen van: Motiverende vragen om uw cursisten te stellen en hun ontvankelijkheid te vergroten. Achtergrondinformatie, zaken waarop de cursisten bij het lezen kunnen letten, en andere aanwijzingen die van nut kunnen zijn voordat zij het tekstblok lezen. Uitspraken om te laten zien of op het bord te schrijven, of notities die de cursisten in hun Schriften kunnen zetten. Enkele belangrijke evangeliebeginselen waar u op moet letten U kunt in een tekstblok veel belangrijke leerstellingen en beginselen vinden. In deze afdeling staan enkele daarvan die u eventueel kunt behandelen. Hier volgen enkele methoden die u daarbij kunt gebruiken: Gebruik ze als norm om ervoor te zorgen dat er alleen in de juiste leer wordt onderricht. Gebruik ze bij het vaststellen wat uw cursisten moeten leren. Schrijf ze op het bord om de cursisten aan te geven op welke beginselen ze moeten letten bij het bestuderen van het tekstblok. Moedig de cursisten aan om aanvullende teksten op te zoeken die de desbetreffende leerstelling ondersteunen of verklaren. Lesideeën In deze afdeling staan lesideeën die u kunt meenemen in de overweging hoe u de gebeurtenissen, beginselen en leerstellingen die u uit het tekstblok hebt gekozen, gaat brengen in de les. Het is niet verplicht om die lesideeën te gebruiken. Ze zijn er alleen maar om u te assisteren bij uw overwegingen onder leiding van de Geest om in de behoeften van uw cursisten te voorzien. Ook in de gids voor de cursist vindt u bruikbare suggesties die aan te passen zijn voor aanwending in de les (zie Inleiding voor leerkrachten op Het Oude Testament: gids voor de cursist, blz. 3). Onder de lesideeën vindt u deze kopjes: Onderwerp Bij elk lesidee staat in vet gedrukte tekst iets over het tekstblok en het beginsel waarop het lesidee zich concentreert. Dat correspondeert vaak met de beginselen die te vinden zijn in de afdeling Enkele belangrijke evangeliebeginselen waar u op moet letten over het desbetreffende tekstblok. Tekstenbeheersing. Lesideeën met kernteksten worden aangegeven met dit pictogram. President Howard W. Hunter, destijds president van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd: Wij hopen dat niemand onder uw cursisten het klaslokaal verlaat met een gevoel van angst of schaamte dat ze de gewenste hulp niet kunnen krijgen omdat ze de Schriften niet goed genoeg kennen om de desbetreffende teksten te vinden. (Eternal Investments [toespraak gehouden tot leerkrachten en leiders in het godsdienstonderwijs op 10 februari 1989], blz. 2.) Tekstenbeheersing is een methode om de cursisten te leren hoe zij bepaalde schriftteksten kunnen vinden, ze kunnen gaan begrijpen en ze kunnen toepassen. Er zijn honderd schriftteksten vijfentwintig voor elke schriftuurcursus uitgekozen die in het seminarie extra aandacht krijgen. Die tekstverwijzingen zijn in de lesideeën aangegeven met Tekstenbeheersing. U behoort de cursisten te assisteren om de tekstverwijzingen onder de knie te krijgen door ze in de les door te nemen en de cursisten aan te moedigen ze te leren. Zie voor suggesties over het in uw lessen bevorderen van de tekstenbeheersing Evangelieonderricht: handboek voor leerkrachten en leiders van CES, blz

8 Inleiding tot Het Oude Testament lesboek voor de leerkracht Weekpictogram Verder worden enkele lesideeën aangegeven met het hier getoonde pictogram. Dit pictogram geeft aan dat de desbetreffende suggesties aanbevolen worden voor gebruik door een leerkracht in een seminariethuisprogramma of iemand die assistentie nodig heeft bij het behandelen van grotere tekstblokken. S M T W TH F S Tijdsindicatie Aan het eind van het kopje staat een schatting van de tijd die er nodig is om het desbetreffende lesidee te gebruiken. Het staat er alleen maar bij om u behulpzaam te zijn bij het plannen van de dagelijkse les, en het geeft niet aan hoeveel tijd u aan dat lesidee mag besteden. Andere hulpbronnen Video Oude Testament (catalogusnr ). Deze videocassette bevat presentaties die van nut kunnen zijn bij uw behandeling van het Oude Testament. Lesideeën met betrekking tot de Video Oude Testament zijn te vinden in Videolessen: Oude Testament (catalogusnr ). Tekstblokken waarvan een videopresentatie bestaat, zijn aangegeven met het hier getoonde pictogram en met een opmerking aan het begin van de afdeling Lesideeën. Cursisten met bijzondere behoeften Bijzondere behoeften is een algemene term waarmee cursisten in unieke omstandigheden aangeduid worden. Het kan cursisten omvatten die lees- of leermoeilijkheden hebben, een gedragsstoornis of een mentale handicap. Het kan ook cursisten omvatten die gevangen zitten, naar een alternatieve school gaan, aan een rolstoel gekluisterd zijn, aan huis gebonden zijn, gehoorgestoord zijn, een beperkt gezichtsvermogen hebben, enzovoort. De profeet Joseph Smith heeft gezegd: Het verstand en de geest van ieder die God ooit de wereld in heeft gestuurd, kan verruimd worden. (Teachings of the Prophet Joseph Smith, verz. door Joseph Fielding Smith [1976], blz. 354.) U behoort elke redelijke poging te doen om te voorzien in de leerbehoeften van al uw cursisten. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om altijd in de behoeften van alle cursisten te voorzien. Maar u kunt wel aandacht besteden aan de bijzondere behoeften van uw cursisten en het reguliere lesmateriaal zo aanpassen dat alle cursisten ten minste iets aan een gedeelte van elke les hebben. Ook andere cursisten kan de kans gegeven worden om de cursisten met bijzondere behoeften te helpen. Dergelijk onzelfzuchtig dienstbetoon is zowel de gever als de ontvanger tot zegen. Naast het reguliere lesmateriaal is er nog ander materiaal beschikbaar om u te assisteren bij het lesgeven aan cursisten met bijzondere behoeften. In de catalogus met publicaties van de kerkelijke onderwijsinstellingen staan [Engelstalige] uitgaven in braille en op audiocassette. (En bovendien zijn alle nieuwe CES-video s voor gebruik in de les ondertiteld.) In de catalogus staat ook het zogenaamde Beginning Course-materiaal, wat uiterst visueel gepresenteerd [Engelstalig] lesmateriaal is voor cursisten met een leesniveau dat overeenkomt met eerste en tweede groep basisschool (zie Bijzonder lesmateriaal ). De kerktijdschriften zijn ook een goede bron van artikelen, afbeeldingen en ideeën die eventueel te gebruiken zijn om te voorzien in de bijzondere behoeften van uw cursisten. Evangelieplaten (catalogusnr ) en Supplement op Evan- gelieplaten (catalogusnr ) zijn een verzameling van 160 kleurenplaten waarop verhalen uit de Schriften en de kerkgeschiedenis staan afgebeeld, alsmede diverse evangeliebeginselen. Inleiding voor leerkrachten op Het Oude Testament: gids voor de cursist Het Oude Testament: gids voor de cursist begeleidt de cursist bij het lezen van het Oude Testament en het overpeinzen en toepassen van de leringen die erin staan. Het is nodig bij het seminariethuisprogramma, maar de meeste leerkrachten die dagelijks les geven zullen merken dat het ook voor hen nuttig is bij de voorbereiding en het geven van de lessen. Gebruik in het seminarie-thuisprogramma Seminarie is een vijf-dagen-per-week-programma (of iets soortgelijks) gedurende het hele schooljaar. Omdat seminarie-thuisklassen maar eens per week gehouden worden, gebruiken de cursisten de overige dagen de gids voor de cursist. Hoewel alle cursisten worden aangemoedigd om dagelijks in de Schriften te lezen, moeten de seminarie-thuiscursisten goed begrijpen dat er van hen verwacht wordt dat zij vier dagen per week dertig tot veertig minuten besteden aan de opgaven in de gids voor de cursist. De cursisten schrijven niet in hun studiegids. Gebruik voor geschreven opdrachten een van de volgende mogelijkheden: Laat elke cursist het geschreven werk op wekelijkse basis inleveren op papier uit een notitieboek of ringband. Wanneer u het werk teruggeeft, kan de cursist de bladzijden terugdoen in het notitieboek. Zorg dat elke cursist twee notitieboeken heeft en wissel die telkens uit. De eerste week werkt de cursist in het ene notitieboek en geeft het tijdens de les aan u. De volgende week schrijft de cursist in het andere notitieboek en verwisselt dat tijdens de les voor het eerste notitieboek. Enzovoort. Neem elke week het werk van de cursisten in, lees het door en schrijf er opmerkingen bij. Op die manier leert u elke cursist goed kennen en kunt u bepalen hoe goed hij of zij het bestudeerde materiaal begrijpt. U kunt de cursisten motiveren door elke week tijdens de les te vragen of iemand uit zijn notitieboek wil voorlezen. Cijfers geven Er is geen antwoordenblad om de antwoorden op de vragen en opdrachten in de gids voor de cursist te controleren. Sommige antwoorden zijn in de Schriften te vinden en behoren u toch al duidelijk te worden als u zich op de hoogte stelt van elke vraag of opdracht. Andere antwoorden zijn gebaseerd op de eigen ideeën, ervaringen, meningen en het getuigenis van de cursist. In die gevallen is er misschien meer dan één goed antwoord. Beoordeel elke cursist op zijn inzet, in verhouding tot zijn capaciteiten. Schrijf opmerkingen bij het werk waarin u eventuele misverstanden uit de weg ruimt, verkeerde antwoorden verbetert en de cursist prijst voor zijn inzet. 3

9 Inleiding tot Het Oude Testament lesboek voor de leerkracht Denk aan cursisten met bijzondere behoeften en pas de gids voor de cursist dienovereenkomstig aan. Als een cursist bijvoorbeeld een handicap heeft die hem het schrijven bemoeilijkt, dan zou u de cursist in staat kunnen stellen om zijn of haar werk op een bandje op te nemen, of kunnen zorgen dat een vriend of huisgenoot de antwoorden opschrijft. Het kan nodig zijn om het aantal studie-opdrachten en -vragen voor sommige cursisten te beperken vanwege hun bijzondere behoeften. Andere cursisten zijn misschien verder en kunnen aangemoedigd worden om meer te doen dan de minimum vereisten. Gebruik in het dagelijks seminarie Het gebruik van Het Oude Testament: gids voor de cursist is geen vereiste voor cursisten die deelnemen aan een dagelijks seminarieprogramma, maar geef elke cursist wel een exemplaar ter inzage tijdens de les. U kunt de cursisten dan verwijzen naar de afdelingen De Schriften begrijpen voor een verklaring van moeilijke woorden en zinsneden, en voor uitspraken en uitleg. Kijk bij het voorbereiden van de lessen naar de inleiding van elk tekstblok en naar de afdeling De Schriften bestuderen om beter te kunnen bepalen wat u de cursisten gaat leren en hoe. In enkele inleidingen staan bijvoorbeeld discussievragen die de cursisten beter voorbereiden op de les. Soms kan het goed zijn om de cursisten een van de vragen of opdrachten te laten doen uit de afdeling De Schriften bestuderen en ze vervolgens laten vertellen wat ze hebben opgeschreven in een groepje of voor de hele klas. Zelfs als u zich niet volledig houdt aan de vragen en opdrachten die in de studiegids staan, kunnen ze goede ideeën verschaffen die aan te passen zijn voor gebruik in de klas. Uw lestempo bij het behandelen van het Oude Testament Het Oude Testament is het grootste standaardwerk van de kerk, met ruim twee keer zoveel bladzijden als het Boek van Mormon. U zult niet in staat zijn om ieder vers tijdens één schooljaar te behandelen. Het is de kunst om het juiste materiaal uit te kiezen en een goed lestempo aan te houden. Besteed niet teveel tijd aan de eerste boeken waardoor de cursisten veel van de latere boeken moeten missen, maar ga ook niet te snel om alles te willen behandelen waardoor de cursisten belangrijke delen van het Oude Testament niet begrijpen of waarderen. Dit lesboek is een hulpmiddel om vast te stellen welke belangrijke onderdelen van het Oude Testament u wilt behandelen. In het volgende schema staat een aanbevolen leesschema aan de hand waarvan u vaststellen hoeveel u iedere dag en week moet behandelen. Omdat er over de hele wereld veel verschillende seminarieprogramma s zijn, is het niet mogelijk om dit lesboek op iedere situatie af te stemmen. Het schema van 36 weken is een gemiddeld seminarieprogramma en een soortgelijk leesschema is in de gids voor de cursist te vinden. Misschien moet u de gids aan uw dagelijkse of wekelijkse schema en aan de behoeften van uw cursisten aanpassen. De jeugd van de kerk in het evangelie van Jezus Christus onderwijzen, is heilige en heerlijke taak. Moge de Heer u en uw cursisten zegenen als u gezamenlijk het Oude Testament bestudeert. 4

10 LEESSCHEMA VOOR EEN SCHOOLJAAR MET 36 WEKEN Seminarie wordt vijf dagen per week gehouden, maar het lesmateriaal is in vier dagen per week verdeeld om onderbrekingen op te vangen zoals activiteiten en bijeenkomsten op school, bijzondere seminarie-activiteiten en voordrachten, tekstenbeheersing, Week Te behandelen tekstblok Aanbevolen leesschema 1 Dag 1 2: Inleiding tot het Oude Testament en Hulpmiddelen bij de studie Dag 3 4: Het grote plan van geluk 2 Dag 1: Abraham 3 Mozes 1 4; Dag 2: Mozes 1 Abraham 3 Dag 3: Genesis 1 2; Mozes 2 3; Abraham 4 5 Dag 4: Genesis 3; Mozes 4 3 Dag 1: Genesis 4; Mozes 5 Mozes 5 7 Dag 2 4: Genesis 5; Mozes Dag 1: Genesis 6; Mozes 8 Genesis 6 9; 11; Dag 2 3: Genesis 7 10 Mozes 8 Dag 4: Genesis 11 5 Dag 1: Genesis 12; Abraham 1 2 Genesi 13 17; Dag 2: Genesis Abrahamo 1 2 Dag 3: Genesis Dag 4: Genesis 17 6 Dag 1: Genesis Genesis 18 19; Dag 2: Genesis 20 Dag 3: Genesis Dag 4: Genesis 23 7 Dag 1: Genesis 24 Genesis 24; 26 30; Dag 2: Genesis Dag 3: Genesis Dag 4: Genesis Dag 1: Genesis Genesis 35; 37; Dag 2: Genesis Dag 3: Genesis Dag 4: Genesis Dag 1: Genesis Genesis 42 46; Dag 2: Genesis Dag 3: Genesis Dag 4: Genesis Dag 1: Exodus 1 2 Exodus 1 10 Dag 2: Exodus 3 4 Dag 3: Exodus 5 6 Dag 4: Exodus Dag 1 2: Exodus Exodus 11 14; Dag 3: Exodus Dag 4: Exodus Dag 1: Exodus Exodus 18 20; 24 Dag 2: Exodus 20:1 11 Dag 3: Exodus 20:12 26 Dag 4: Exodus Dag 1: Exodus 25 27; 30 Exodus 28 29; Dag 2: Exodus 28 29; 31 Dag 3: Exodus 32 Dag 4: Exodus examens en proefwerken. U kunt ook meer dan één dag aan een bepaald tekstblok besteden. Door deze ingebouwde flexibiliteit kunt u onder leiding van de Geest aan de behoeften van uw cursisten tegemoet komen en zit u niet aan een strak schema vast. Week Te behandelen tekstblok Aanbevolen leesschema 14 Dag 1: Leviticus 1 7 Leviticus 1; 10 11; Dag 2: Leviticus ; 16; 19; 26 Dag 3: Leviticus Dag 4: Leviticus Dag 1: Numeri 1 10 Numeri 6; 9; Dag 2: Numeri ; 16; Dag 3: Numeri ; 27 Dag 4: Numeri Dag 1: Deuteronomium 1 6 Deuteronomium 4; Dag 2: Deuteronomium ; 8 9; 18; 26; 28; Dag 3: Deuteronomium ; 32 Dag 4: Deuteronomium Dag 1: Jozua 1 Jozua 1 7; 10; Dag 2: Jozua 2 5 Dag 3: Jozua 6 10 Dag 4: Jozua Dag 1: Richteren 1 5 Richteren 2 3; 6 8; Dag 2: Richteren ; Ruth 1 4 Dag 3: Richteren Dag 4: Ruth 19 Dag 1: 1 Samuël Samuël 1 3; 7 10 Dag 2: 1 Samuël 3 Dag 3: 1 Samuël 4 8 Dag 4: 1 Samuël Dag 1: 1 Samuël Samuël 12 13; Dag 2: 1 Samuël ; 24; 26 Dag 3: 1 Samuël Dag 4: 1 Samuël Dag 1: 2 Samuël Samuël 6 7; Dag 2: 2 Samuël ; Dag 3: 2 Samuël Dag 4: 2 Samuël Dag 1: 1Koningen Koningen 3; 8 9; Dag 2: 1 Koningen ; Dag 3: 1 Koningen 17 Dag 4: 1 Koningen Dag 1: 2 Koningen Koningen 2; 4 6; Dag 2: 2 Koningen ; Dag 3: 2 Koningen Dag 4: 2 Koningen Dag 1: 1 en 2 Kronieken 2 Kronieken 15; 20; Dag 2: Ezra 1 6 Ezra 9 10; Dag 3: Ezra 7 10 Nehemia 1; 6; 8 Dag 4: Nehemia 25 Dag 1: Ester Ester 1 10; Dag 2: Job 1 18 Job 1 3; 38; 42 Dag 3: Job Dag 4: Job

Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis

Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis S E M I N A R I E BOEK VOOR DE LEERKRACHT Leer en Verbonden en kerkgeschiedenis boek voor de leerkracht Samenstelling: kerkelijke onderwijsinstellingen Een uitgave

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 4 De bijbel, wat is dat

Nadere informatie

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof OP VASTE GROND over authentiek bijbels geloof Register van bijbelverwijzingen Aad van den Bos Het nummer van de pagina (bijv. p81) of van het hoofdstuk en van de noot daarin (bijv. 2.6) Genesis 1 p81 Genesis

Nadere informatie

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 1 Genesis 1 2 Genesis 2 3 Genesis 3 4 Lukas 1:1-40 5 Genesis 4 6 Genesis 5 7

Nadere informatie

Van september 2015 t/m september 2017 willen we aan de slag gaan met het bijbelleesproject Bijbel in de Gewone Taal. De bijbel lezen is één, de bijbel verstaan, begrijpen en duiden is twee. De dubbele

Nadere informatie

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS De Tora - Indeling De indeling van de Tora De Tora bestaat uit vijf delen of boeken. De namen van de boeken zijn in het Hebreeuws ontleend aan de eerste woorden waarmee de boeken beginnen. Later is er

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR DE KLEINE UNIT

LEIDRAAD VOOR DE KLEINE UNIT LEIDRAAD VOOR DE KLEINE UNIT Inhoud Inleiding 2 Vijf elementen van de kleine unit 3 1. Organisate 3 2. Plaats van samenkomst 4 3. Leerplan 5 4. Onderwijs 6 5. Verslagen en rapporten 6 Beginselen en waarschuwingen

Nadere informatie

GENESIS

GENESIS 1 Bijbellezen SCHEMA AANWIJZINGEN. Vul de datums in waarop u van plan bent de betreffende hoofdstukken te lezen. Vink ze af bij voltooiing van elk gedeelte. U kunt de Bijbelboeken in volgorde lezen of

Nadere informatie

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Dag 1...Genesis 1,2 Dag 2...Genesis 3-5 Dag 3...Genesis 6-9 Dag 4...Genesis 10,11 Dag 5...Genesis 12-15 Dag 6...Genesis 16-19 Dag 7...Genesis 20-22 Dag 8...Genesis

Nadere informatie

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Ik zal heengaan en doen. De Heer gebood Nephi en zijn broers om terug te gaan naar Jeruzalem en de koperen platen te bemachtigen. De Heer bereidt een weg voor zodat wij zijn geboden kunnen

Nadere informatie

De leringen in het Boek van Mormon. Leesopdrachten voor de cursist Godsdienst 275. Een hoeksteencursus

De leringen in het Boek van Mormon. Leesopdrachten voor de cursist Godsdienst 275. Een hoeksteencursus De leringen in het Boek van Mormon Leesopdrachten voor de cursist Godsdienst 275 Een hoeksteencursus De leringen in het Boek van Mormon leesopdrachten voor de cursist Godsdienst 275 Een uitgave van De

Nadere informatie

Het Oude Testament in vogelvlucht

Het Oude Testament in vogelvlucht Het Oude Testament in vogelvlucht Vooraf: Houd de bijbel nog even dicht. Weet jij nog hoe de lijn van het hele Oude Testament loopt? Maak allemaal individueel een overzicht van de geschiedenis vanaf de

Nadere informatie

Bijbelproject Delfzijl 2017

Bijbelproject Delfzijl 2017 Christelijke Gereformeerde Kerk Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Delfzijl 2 Voorwoord Voor je ligt het boekje dat hoort bij het Bijbelproject 2017. Al enkele jaren hebben we de gewoonte om als CGK en GKv

Nadere informatie

Jezus Christus en het eeuwige evangelie

Jezus Christus en het eeuwige evangelie Leid vriend lijk Licht 2015 Simon Dewey. Met dank aan Altus Fine Art, www.altusfineart.com Jezus Christus en het eeuwige evangelie Leesopdrachten voor de cursist Godsdienst 250 Een hoeksteencursus Jezus

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

Bijbelboekenkast OUDE TESTAMENT EZECHIËL JOB PSALMEN DANIËL SPREUKEN PREDIKER HOOGLIED Z ACHARIA HOSEA HABAKUK NAHUM MALEACHI OBADJA JOËL AMOS MICHA

Bijbelboekenkast OUDE TESTAMENT EZECHIËL JOB PSALMEN DANIËL SPREUKEN PREDIKER HOOGLIED Z ACHARIA HOSEA HABAKUK NAHUM MALEACHI OBADJA JOËL AMOS MICHA Inhoud 1 De Bijbel in het kort 8 2 Van het Oude naar het Nieuwe Testament 12 3 De evangelieboeken 16 4 Matteüs 20 5 Marcus 24 6 Lucas 28 7 Johannes 32 8 Handelingen 38 9 Het evangelie de wereld in 42 10

Nadere informatie

De Heilige Geest in het Oude Testament

De Heilige Geest in het Oude Testament Aanwijzingen voor de docent Les 1 - De Heilige Geest in het Oude Testament - Pag. 1 De Heilige Geest in het Oude Testament Doel Het doel van dit blok is dat je vertrouwd raakt met wat de Bijbel leert over

Nadere informatie

Tiende en. vastengaven

Tiende en. vastengaven Tiende en vastengaven Placeholder Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, (...) beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen

Nadere informatie

Wat de Bijbel leert. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch What the Bible teaches )

Wat de Bijbel leert. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch What the Bible teaches ) Wat de Bijbel leert Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Info/Contact Postbus

Nadere informatie

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent.

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent. Gemeente Wanneer je aan iemand vraagt Weet jij wat een kerk is?, zal het antwoord niet zo lang op zich laten wachten. Dat is een gebouw waar gelovige mensen samenkomen! Het kan ook voorkomen, dat men aan

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

De openbaring van God

De openbaring van God DE OPENBARING VAN GOD 1 De openbaring van God BINNENKOMER Een moeder had in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) een zoon verloren. Hij was in fort De Bilt gefusilleerd door de Duitsers. Vlak voor zijn dood

Nadere informatie

Abraham 3:22 23. Exodus 20:3 17

Abraham 3:22 23. Exodus 20:3 17 Mozes 1:39 Mozes 7:18 Abraham 3:22 23 Genesis 1:26 27 Genesis 2:24 Dit is Gods werk en heerlijkheid. God spreekt op een hoge berg van aangezicht tot aangezicht met Mozes en legt hem zijn eeuwige doel voor

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Waaruit blijkt dat God geen toeschouwer is, maar dat God door zorg en bewogenheid betrokken is bij het leven van elk mens?

Waaruit blijkt dat God geen toeschouwer is, maar dat God door zorg en bewogenheid betrokken is bij het leven van elk mens? De profetie in de Bijbel. Waaruit blijkt dat God geen toeschouwer is, maar dat God door zorg en bewogenheid betrokken is bij het leven van elk mens? Spreuken 14:31 31 Als je zwakke mensen onderdrukt, beledig

Nadere informatie

Fundamenten van de herstelling. Leesopdrachten voor de cursist Godsdienst 225. Een hoeksteencursus

Fundamenten van de herstelling. Leesopdrachten voor de cursist Godsdienst 225. Een hoeksteencursus Fundamenten van de herstelling Leesopdrachten voor de cursist Godsdienst 225 Een hoeksteencursus Fundamenten van de herstelling leesopdrachten voor de cursist Godsdienst 225 Een uitgave van De Kerk van

Nadere informatie

voor thuis Schriften...2 Algemene conferentie...2 Tijdschriften...3 Muziek...3 Evangelieplaten...3 Boeken, lesboeken en brochures...

voor thuis Schriften...2 Algemene conferentie...2 Tijdschriften...3 Muziek...3 Evangelieplaten...3 Boeken, lesboeken en brochures... Evangeliemateriaal voor thuis Schriften...2 Algemene conferentie...2 Tijdschriften...3 Muziek...3 Evangelieplaten...3 Boeken, lesboeken en brochures...4 Familiegeschiedenis...6 Zendingswerk...6 Schriftstudiewijzers...7

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek Bijbelklas 2013-2016 Als je op reis gaat of op vakantie, neem je vaak een reisgids mee. Neem bijvoorbeeld De Lonely Planet. De Lonely Planet geeft je informatie over het land, de streek en de cultuur.

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

01117_120_PlanSalvBroch.qxd 05-01-2012 1:54 PM Page 1 HET H HE H ILS E P ILS LAN P

01117_120_PlanSalvBroch.qxd 05-01-2012 1:54 PM Page 1 HET H HE H ILS E P ILS LAN P HET HEILSPLAN WAT IS HET HEILSPLAN? Het heilsplan* is Gods plan voor het geluk van zijn kinderen. De kern ervan is de verzoening van Jezus Christus. Als u de leringen van Jezus Christus naleeft, zult u

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

OUDE TESTAMENT CURSUS 1

OUDE TESTAMENT CURSUS 1 OUDE TESTAMENT CURSUS 1 1. Inleiding tot de Bijbel Doelen Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: Het sleutelvers uit je hoofd opschrijven Een definitie geven voor Bijbel Een definitie geven voor Schriften

Nadere informatie

Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten?

Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten? Jesaja en zijn kinderen. Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten? Jesaja 8:16-18 16 Bind het getuigenis toe! Verzegel de wet onder Mijn leerlingen! 17 Ik zal

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Het evangelie onderwijzen. naar het voorbeeld van de Heiland. Een leidraad tot Kom hier, volg Mij: leermiddelen voor jongeren

Het evangelie onderwijzen. naar het voorbeeld van de Heiland. Een leidraad tot Kom hier, volg Mij: leermiddelen voor jongeren Het evangelie onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland Een leidraad tot Kom hier, volg Mij: leermiddelen voor jongeren Deze leidraad is van GEDACHTEN EN INGEVINGEN Bij het studeren en overpeinzen

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken.

Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken. Een kast vol boeken THEMA Het Oude Testament (1) LEERDOEL Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken. GROEPSDOEL Jongeren ontdekken dat het Oude Testament

Nadere informatie

Het Oude Testament GIDS VOOR DE CURSIST

Het Oude Testament GIDS VOOR DE CURSIST Het Oude Testament GIDS VOOR DE CURSIST Het Oude Testament: gids voor de cursist Kerkelijke onderwijsinstellingen Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2003 by Intellectual

Nadere informatie

Basisdocument. kerkleerbeheersing

Basisdocument. kerkleerbeheersing Basisdocument kerkleerbeheersing Basisdocument kerkleerbeheersing Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Salt Lake City (Utah, VS) Wij stellen uw opmerkingen en correcties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 7 Inleiding... 16 Enkele praktische opmerkingen...17 1 De eerste verkenningen... 19 1.1 De openbaring van God...21 1.1.1 De openbaring van God in de schepping... 21 1.1.2

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden OUDE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. werkstuk trefwoorden 2 Verhaalkubus voor het verhaal van Achan Achan 3 Een opvouwboekje maken 2 Adam en Eva 5 Een wandpaneel van de ark maken ark 6 Volgorde Bijbelboeken

Nadere informatie

Het eeuwige gezin. Leesopdrachten voor de cursist Godsdienst 200. Een hoeksteencursus

Het eeuwige gezin. Leesopdrachten voor de cursist Godsdienst 200. Een hoeksteencursus Het eeuwige gezin Leesopdrachten voor de cursist Godsdienst 200 Een hoeksteencursus Het eeuwige gezin leesopdrachten voor de cursist Godsdienst 200 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen

Nadere informatie

DYNAMIC --- Discipel-maken ---

DYNAMIC --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 2 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Johannes 3:16 op kunnen zeggen. 2. Psalm 23 lezen. 3. Maak notities van de preek die je zondag gehoord

Nadere informatie

Oude Testament: samenstelling en indeling

Oude Testament: samenstelling en indeling Oude Testament: samenstelling en indeling Wat betreft de samenstelling en indeling van de Tenach ofwel het Oude Testament is er een hellenistisch-joodse en een Palestijns-joodse traditie. 1 De hellenistisch-joodse

Nadere informatie

Geschapen om te dienen

Geschapen om te dienen Bijbelstudie 1 Geschapen om te dienen Genesis 2:4-25 Welke zin heeft het leven? Je wordt geboren. Je leeft een aantal jaren op aarde. Daarna sterf je. Wat is de zin ervan? Op die vraag geeft de Bijbel

Nadere informatie

dag 1 dag 2 dag 4 dag 3 thema thema symbool symbool persoon persoon lezen lezen dagtekst dagtekst thema thema symbool symbool persoon persoon lezen

dag 1 dag 2 dag 4 dag 3 thema thema symbool symbool persoon persoon lezen lezen dagtekst dagtekst thema thema symbool symbool persoon persoon lezen dag 1 dag 2 de schepping wereldbol God, Die de wereld maakte Genesis 1: 1 2: 3 In het begin schiep God de hemel en de aarde. (Genesis 1: 1) hebt gemaakt. zonde en verdriet appel met slang Adam en Eva,

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

De evangeliën en hun betrouwbaarheid

De evangeliën en hun betrouwbaarheid De evangeliën en hun betrouwbaarheid blok F - nivo 3 - avond 3 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Discussie: het evangelie van Judas 19.30 Historisch betrouwbaar?

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God God kent jou Inleiding Wanneer wij iemand leren kennen, dan begint dat aan de buitenkant. Wij leren iemand beter kennen door hoe diegene handelt. Hoe langer je met iemand omgaat, hoe meer je begrijpt van

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

INHOUD - 1. Wat voor boek is de Bijbel? Hoe kun je de Bijbel lezen? Tips bij het gebruik van de Bijbel in Gewone Taal 17

INHOUD - 1. Wat voor boek is de Bijbel? Hoe kun je de Bijbel lezen? Tips bij het gebruik van de Bijbel in Gewone Taal 17 INHOUD - 1. Wat voor boek is de Bijbel? 9 2. Hoe kun je de Bijbel lezen? 13 3. Tips bij het gebruik van de Bijbel in Gewone Taal 17 4. 21 dagen bijbellezen 21 5. Belangrijke mensen in de Bijbel 47 6. Waar

Nadere informatie

Inhoudsopgave 05/08/ De Israëlieten zijn slaven in Egypte Mozes moet het volk Israël leiden

Inhoudsopgave 05/08/ De Israëlieten zijn slaven in Egypte Mozes moet het volk Israël leiden GT_NBG-versie_040815.indd 10 Inhoudsopgave Genesis 1:1-2:4 Genesis 2:4-3:24 Genesis 6:5-22 Genesis 11:1-9 Genesis 11:27-12:9 Genesis 22:1-19 Genesis 25:19-34 Genesis 28:10-22 Genesis 29:1-30 Genesis 37:1-36

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

Fundamentele leerstellingen

Fundamentele leerstellingen Deze fundamentele leerstellingen moeten in seminarie- en instituutlessen aan bod komen. Leerkrachten behoren ervoor te zorgen dat de cursisten deze evangelieleerstellingen herkennen, geloven, en kunnen

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Ontstaan en gezag van de bijbel

Ontstaan en gezag van de bijbel Ontstaan en gezag van de bijbel Gezag van de bijbel: Christus is de sleutel Wanneer we het hebben over het ontstaan van de bijbel en de manier waarop het gezag van de bijbel zich aan ons opdringt moeten

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke jodendom en het vroege christendom. Het woord bijbel komt van het Griekse woord biblia, en dat betekent boeken of

Nadere informatie

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites: www:mybrethren.org/index.html

INHOUD. Citaten : Statenvertaling 1977 Aanbevolen websites:  www:mybrethren.org/index.html INHOUD 1: Jezus Christus de Verlosser 2: Het koninkrijk der hemelen 3: Het huis van God 4: Het lichaam van Christus 5: De bruid van het Lam 6: Het betoverde christendom 7: De terugkeer van Jezus Christus

Nadere informatie

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom De Heilige Geest Deel 1: Wie en waarom Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Wie is de Heilige Geest? De komst van de Geest Ware wijsheid Je bent zelf een brief! Leven door de Geest

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

De Bijbel is een geestelijk boek.

De Bijbel is een geestelijk boek. De essentie van deze studie is neergelegd in de blauw gekleurde tekst. De zwart gekleurde tekst dient ter verduidelijking en voor nadere studie en kan bij eerste lezing worden overgeslagen. De Bijbel is

Nadere informatie

1 Schuldig tegenover God?

1 Schuldig tegenover God? 1 Schuldig tegenover God? Hoezo? In de titel van het boek Vergeven: dat gaat zomaar niet wordt niet over schuld gesproken. Toch zijn vergeving en schuld twee begrippen die nauw aan elkaar gekoppeld zijn.

Nadere informatie

Instructies voor het leerplan 2011

Instructies voor het leerplan 2011 Instructies voor het leerplan 2011 Deze leidraad geeft een overzicht van het lesmateriaal voor de klassen op zondag in 2011, instructies voor het opzetten van de quorums en klassen op zondag, en een overzicht

Nadere informatie

stad van de gerechtigheid, trouwe stad.

stad van de gerechtigheid, trouwe stad. Herstel van Jeruzalem. Hoe zal Jeruzalem eens genoemd worden? Jesaja 1:26 Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid,

Nadere informatie

Je beste Vriend voor altijd

Je beste Vriend voor altijd Je beste Vriend voor altijd Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint van van Uitgeverij Jes! Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij

Nadere informatie

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49.

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Voor 16 jaar en ouder! Over de hemelvaart van Christus. Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Vraag 46 : Wat verstaat gij daarmee : opgevaren ten hemel? Antw : Dat Christus voor de ogen van Zijn

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

JEZUS. Hij zoekt en redt de verlorene (Lukas 19:10) Hij neemt de zonde weg (Johannes 1:29) Hij redt van zonden. Hij pleit voor ons (Hebreeën 2:17)

JEZUS. Hij zoekt en redt de verlorene (Lukas 19:10) Hij neemt de zonde weg (Johannes 1:29) Hij redt van zonden. Hij pleit voor ons (Hebreeën 2:17) Les 6 voor 6 februari 2016 JEZUS Wat betekenen de namen van de Heiland in Mattheüs 1:20-23? De namen JEZUS ( De Heer redt ) en IMMANUEL ( God met ons ) vertegenwoordigen de twee doelen van de missie van

Nadere informatie

In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was?

In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was? De geboorte van Izak. In welk Bijbelverhaal lezen wij over de geboorte van Izak? Genesis 21 Waar kunnen wij in de Bijbel vinden dat Sara onvruchtbaar was? Genesis 11:30 Sarai nu was onvruchtbaar; zij had

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

DE LEVENDE CHRISTUS HET GETUIGENIS VAN DE APOSTELEN. 1 januari 2000 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN

DE LEVENDE CHRISTUS HET GETUIGENIS VAN DE APOSTELEN. 1 januari 2000 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN Studieschrift Kennis die zorgvuldig wordt opgeschreven, is kennis die in tijden van nood beschikbaar is. U dient geestelijk gevoelige informatie op een heilige plaats te bewaren. Zo toont u de Heer dat

Nadere informatie

Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk

Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk Het goede nieuws van het Oude Testament Jasper Klapwijk Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam 1e druk: 2008 2e herziene druk: 2009 3e druk: 2013 Omslagontwerp en illustraties schema s: Theresia Koelewijn

Nadere informatie

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 EEN MAN NAAR GOD'S HART. Handelingen 13:22 INTRODUCTIE. 1. In zijn toespraak in Antiochië, gaat Paulus kort in op de geschiedenis van Israël, hij citeert een

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

De schepping van de mens Studieblad 6

De schepping van de mens Studieblad 6 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) De schepping van de mens Studieblad 6 Inleiding Mensbeeld Uitgangspunt Stof In

Nadere informatie

Israël STILLE TIJD STUDIE

Israël STILLE TIJD STUDIE Israël Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 14 STILLE TIJD Thema: Israël volgens de Bijbel Probeer

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7

Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7 Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7 Clik-programma s in de map op volgorde van thema (in setjes van 4 bij elkaar passende programma s) Categorie in de map Titel Bijbelgedeelte

Nadere informatie

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest?

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 20 gaat over de Heilige Geest Zondag 20, vraag en antwoord 53. Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Antw : Eerstelijk, dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon

Nadere informatie

Bijbelonderwijs voor de basisschool. Groep 5. Memootjes

Bijbelonderwijs voor de basisschool. Groep 5. Memootjes Bijbelonderwijs voor de basisschool Groep 5 Memootjes De geciteerde Bijbeltekst werd met toestemming van de Stichting Herziene Statenvertaling overgenomen uit de Herziene Staten Vertaling 2006, Jongbloed

Nadere informatie