Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT"

Transcriptie

1 Het Oude Testament BOEK VOOR DE LEERKRACHT

2 Het Oude Testament boek voor de leerkracht Samenstelling: kerkelijke onderwijsinstellingen Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

3 2003 by Intellectual Reserve, Inc. Alle rechten voorbehouden Printed in Belgium Engels origineel vrijgegeven: 9/95 Ter vertaling vrijgegeven: 9/95 Titel van het origineel Old Testament Teacher Resource Manual Dutch

4 INHOUDSOPGAVE Inleiding tot Het Oude Testament lesboek voor de leerkracht Leesschema voor een schooljaar met 36 weken Inleiding tot het Oude Testament Het grote plan van geluk De boeken Genesis, Mozes en Abraham Abraham Mozes Genesis 1 2; Mozes 2 3; Abraham Genesis 3; Mozes Genesis 4; Mozes Genesis 5; Mozes Genesis 6 10; Mozes Genesis 11 17; Abraham Genesis Genesis Genesis Genesis Het boek Exodus Exodus Exodus Exodus Exodus Exodus Exodus Exodus Het boek Leviticus Leviticus Leviticus Het boek Numeri Numeri Numeri Numeri Het boek Deuteronomium Deuteronomium Het boek Jozua Jozua Het boek Richteren Richteren Het boek Ruth Ruth Het eerste boek Samuël Samuël Samuël Samuël Samuël Het tweede boek Samuël Samuël Samuël Het eerste boek der Koningen Koningen Koningen Koningen Het tweede boek der Koningen Koningen Koningen Het eerste boek der Kronieken Kronieken Het tweede boek der Kronieken Kronieken Het boek Ezra Ezra Het boek Nehemia Nehemia Het boek Ester Ester Het boek Job Job Het boek Psalmen Psalmen De Spreuken Spreuken Prediker Prediker Hooglied van Salomo Het boek Jesaja Jesaja Jesaja Jesaja Jesaja Jesaja Jesaja Het boek Jeremia Jeremia Jeremia Jeremia Jeremia De klaagliederen van Jeremia Klaagliederen Het boek Ezechiël Ezechiël Ezechiël Ezechiël Het boek Daniël Daniël Het boek Hosea Hosea III

5 Het boek Joël Joël Het boek Amos Amos Het boek Obadja Obadja Het boek Jona Jona Het boek Micha Micha Het boek Nahum Nahum Het boek Sefanja Sefanja Het boek Haggai Haggai Het boek Zacharia Zacharia Het boek Maleachi Maleachi Het gezin: een proclamatie aan de wereld De koningen en de profeten van Israël en Juda Platen Het boek Habakuk Habakuk IV

6 INLEIDING TOT HET OUDE TESTAMENT: BOEK VOOR DE LEERKRACHT Het godsdienstonderwijs bij de kerkelijke onderwijsinstellingen heeft tot doel het individu, het gezin, en de priesterschapsleiders in de gelegenheid te stellen de zending van de kerk te volbrengen (Evangelieonderricht: handboek voor leerkrachten en leiders van CES [1994], blz. 3). De primaire methode om dit doel te bereiken, is de cursisten in het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen, zoals het in de standaardwerken en in de woorden van de profeten te vinden is. Dit boek moet u daarbij behulpzaam zijn, hoeveel of hoe weinig onderwijservaring u ook hebt en in welke taal of welk land u uw onderwijs ook geeft. De tweede methode is te onderwijzen door voorschrift, met de kracht van de Geest, en door een goed voorbeeld te zijn. Zij die niet alleen door voorschrift, maar ook door voorbeeld onderwijzen, zijn het doeltreffendst. Om door voorschrift te onderwijzen, moet u eerst door studie alsmede door geloof (LV 88:118) de beginselen van het evangelie van Jezus Christus begrijpen. En om door voorbeeld te onderwijzen, moet u zelf het evangelie naleven. Bovendien moet u op de leiding van de Geest vertrouwen. Ouderling Boyd K. Packer, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd: Een leerkracht onderwijst met macht als hij alles heeft gedaan wat hij kon om zich voor te bereiden het gaat niet alleen om de desbetreffende les, maar vereist ook een leven dat in overeenstemming met de Geest is. Als hij leert om voor inspiratie op de Geest te vertrouwen, kan hij voor de klas gaan staan (...) in de wetenschap dat hij met inspiratie kan onderwijzen. (Teach Ye Diligently [1975], blz. 306.) De macht waar ouderling Packer het over had, is vaak te voelen wanneer een leerkracht zijn getuigenis geeft van het beginsel of de leer waarin hij onderwijst. Het gebruik van dit boek De Schriften moeten de voornaamste hulpbron zijn bij het voorbereiden van uw lessen. Bij uw schriftstudie en de voorbereiding van uw lessen behoort u bovendien te beschikken over de volgende boeken: De twee instituutslesboeken voor Godsdienst 301 en 302 Oude Testament: Genesis 2 Samuël ( ) en Oude Testament: 1 Koningen Maleachi ( ) Het lesmateriaal voor het seminarie-thuis Het Oude Testament: gids voor de cursist ( ) Videolessen: Oude Testament ( ) Dit lesboek: Het Oude Testament lesboek voor de leerkracht Die boeken zijn geen vervanging van uw schriftstudie, noch zijn zij een vervanging van de inspiratie en leiding van de Heilige Geest bij uw voorbereiding op het onderwijs aan uw cursisten. Ze zijn aanvullende hulpbronnen en extra steun bij de voorbereiding van uw lessen. Vooral dit boek verschaft inleidende informatie voor elk tekstblok, geeft aan op welke belangrijke evangeliebeginselen er gelet moet worden, en geeft ideeën om die beginselen dusdanig over te brengen dat de cursisten ze zullen begrijpen en toepassen. De leiding van de kerkelijke onderwijsinstellingen heeft bepaald dat tijdens doordeweekse lessen, waarbij meer tijd beschikbaar is, de Schriften in volgorde behandeld behoren te worden. Een van de beste manieren om in het evangelie van Jezus Christus te onderrichten, is de Schriften in volgorde te behandelen. Die vorm van onderwijzen houdt in dat de Schriften behandeld worden in de volgorde waarin zij in de standaardwerken voorkomen. (Evangelieonderricht, blz. 20; zie die bladzijde ook voor meer informatie over deze onderwijsmethode.) In dit boek wordt de volgorde van de Schriften aangehouden, maar staan niet voor elk vers in elk tekstblok aanwijzingen voor het onderwijs. Aanvullend materiaal vindt u in het instituutsboek voor de cursist en het seminarieboek voor de cursist. Evangelieonderricht: handboek voor leerkrachten en leiders van CES (catalogusnr ) geeft gedetailleerde aanwijzingen voor het lesgeven in een klas van de kerkelijke onderwijsinstellingen. Stel uzelf op de hoogte van de inhoud van dat boek. De volgende algemene aanwijzingen kunnen van nut zijn bij de voorbereiding van uw lessen. Bereid u voor op het bestuderen van het evangelie en het onderwijzen erin Leef het evangelie na. Bid dat de Geest u zal leiden bij uw studie, voorbereiding en onderwijs. Heb geloof in de Heer, in de macht van de Geest en in de macht van de Schriften om in de behoeften van uw cursisten te voorzien. Besluit wat u gaat behandelen Besluit welk deel van de Schriften u tijdens uw les wilt behandelen. Dit boek is opgedeeld in tekstblokken die aangeven waar een verhaal of een onderwerp ophoudt. Met de gids op de bladzijden 5 en 6 kunt u bepalen hoeveel materiaal u elke dag of week wilt behandelen. Bestudeer het tekstblok grondig. Lees het meerdere keren door, waarbij u let op de leerstellingen, beginselen, gebeurtenissen en moeilijke woorden of zinsneden. Dit boek, het instituutsboek voor de cursist en de gids voor de cursist zullen ertoe bijdragen dat u het tekstblok begrijpt, en kunt besluiten wat er belangrijk is voor uw cursisten. U zult doeltreffender zijn in uw onderwijs als u iets inspirerends hebt ontdekt in het tekstblok. Vervolgens kunt u de cursisten tot een soortgelijke ontdekking leiden. Ouderling Henry B. Eyring, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd: Ik hoop dat u de geschiedenis en de verhalen in het Oude Testament zult behandelen. Ik hoop dat u duidelijk de leer van de verbonden en de offeranden zult behandelen die in dit boek te vinden zijn. (Covenants and Sacrifice [toespraak aan leerkrachten godsdienstonderwijs, 15 augustus 1995], blz. 7.) Kies de leerstellingen, beginselen en gebeurtenissen die voor uw cursisten het belangrijkst zijn. Laat u door de influisteringen van de Geest en de behoeften van uw cursisten leiden als u besluit wat u gaat behandelen. 1

7 Inleiding tot Het Oude Testament lesboek voor de leerkracht Vaststellen hoe u gaat lesgeven Kies voor elk beginsel en elke gebeurtenis of leerstelling een of meer onderwijsmethoden. Gebruik uw eigen methoden, of de methoden in het lesmateriaal. Kies methoden die de cursisten motiveren, en hen aanmoedigen om deel te nemen aan de les en het geleerde in praktijk te brengen. 1. Motivatie (ontvankelijkheid) betekent dat de cursisten geestelijk en intellectueel voorbereid zijn, dat ze alert en geconcentreerd zijn, en dat ze bereid zijn om deel te nemen aan de leerervaring. Motivatie ofwel ontvankelijkheid is zowel een conditie van het hart als van het verstand. (Evangelieonderricht, blz. 13.) Het is geen trucje om de les mee te beginnen, maar een voortdurende inschatting van de mate van concentratie van uw cursisten. 2. Deelname betekent dat de cursisten betrokken zijn bij het leerproces. Hun betrokkenheid kan fysiek, emotioneel, intellectueel en geestelijk zijn. Hoe meer de cursisten bij het leerproces betrokken zijn, hoe meer zij zullen begrijpen, onthouden en toepassen. 3. Toepassing betekent dat de cursisten de geleerde denkbeelden aanvaarden, begrijpen hoe zij ze zelf kunnen gebruiken, en er vervolgens naar streven om die beginselen na te leven. De opzet van dit boek Elk tekstblok in de vier evangeliën begint met een tijdlijn waarop bij benadering wordt aangegeven wanneer de gebeurtenissen in dat blok hebben plaatsgevonden. Inleidend materiaal In deze afdeling staat achtergrondmateriaal en andere informatie om u een beter begrip te geven van het tekstblok in zijn historisch en schriftuurlijk kader. Ook voor elk boek uit de Schriften is inleidend materiaal beschikbaar. Samen met de achtergrondinformatie in de gids voor de cursist en het instituutsboek voor de cursist kunnen zij uw eigen studie en begrip van de Schriften verrijken. De introductie tot ieder tekstblok is een aanvullend hulpmiddel om het verband en het doel van die hoofdstukken te begrijpen. Er staan vaak ideeën in om uw studie te verbeteren en ervoor te zorgen dat u de betekenis van het tekstblok goed begrijpt. In de instituutslesboeken en de gids voor de cursist staat aanvullend inleidend materiaal. U kunt het inleidend materiaal ook gebruiken voor het verschaffen van: Motiverende vragen om uw cursisten te stellen en hun ontvankelijkheid te vergroten. Achtergrondinformatie, zaken waarop de cursisten bij het lezen kunnen letten, en andere aanwijzingen die van nut kunnen zijn voordat zij het tekstblok lezen. Uitspraken om te laten zien of op het bord te schrijven, of notities die de cursisten in hun Schriften kunnen zetten. Enkele belangrijke evangeliebeginselen waar u op moet letten U kunt in een tekstblok veel belangrijke leerstellingen en beginselen vinden. In deze afdeling staan enkele daarvan die u eventueel kunt behandelen. Hier volgen enkele methoden die u daarbij kunt gebruiken: Gebruik ze als norm om ervoor te zorgen dat er alleen in de juiste leer wordt onderricht. Gebruik ze bij het vaststellen wat uw cursisten moeten leren. Schrijf ze op het bord om de cursisten aan te geven op welke beginselen ze moeten letten bij het bestuderen van het tekstblok. Moedig de cursisten aan om aanvullende teksten op te zoeken die de desbetreffende leerstelling ondersteunen of verklaren. Lesideeën In deze afdeling staan lesideeën die u kunt meenemen in de overweging hoe u de gebeurtenissen, beginselen en leerstellingen die u uit het tekstblok hebt gekozen, gaat brengen in de les. Het is niet verplicht om die lesideeën te gebruiken. Ze zijn er alleen maar om u te assisteren bij uw overwegingen onder leiding van de Geest om in de behoeften van uw cursisten te voorzien. Ook in de gids voor de cursist vindt u bruikbare suggesties die aan te passen zijn voor aanwending in de les (zie Inleiding voor leerkrachten op Het Oude Testament: gids voor de cursist, blz. 3). Onder de lesideeën vindt u deze kopjes: Onderwerp Bij elk lesidee staat in vet gedrukte tekst iets over het tekstblok en het beginsel waarop het lesidee zich concentreert. Dat correspondeert vaak met de beginselen die te vinden zijn in de afdeling Enkele belangrijke evangeliebeginselen waar u op moet letten over het desbetreffende tekstblok. Tekstenbeheersing. Lesideeën met kernteksten worden aangegeven met dit pictogram. President Howard W. Hunter, destijds president van het Quorum der Twaalf Apostelen, heeft gezegd: Wij hopen dat niemand onder uw cursisten het klaslokaal verlaat met een gevoel van angst of schaamte dat ze de gewenste hulp niet kunnen krijgen omdat ze de Schriften niet goed genoeg kennen om de desbetreffende teksten te vinden. (Eternal Investments [toespraak gehouden tot leerkrachten en leiders in het godsdienstonderwijs op 10 februari 1989], blz. 2.) Tekstenbeheersing is een methode om de cursisten te leren hoe zij bepaalde schriftteksten kunnen vinden, ze kunnen gaan begrijpen en ze kunnen toepassen. Er zijn honderd schriftteksten vijfentwintig voor elke schriftuurcursus uitgekozen die in het seminarie extra aandacht krijgen. Die tekstverwijzingen zijn in de lesideeën aangegeven met Tekstenbeheersing. U behoort de cursisten te assisteren om de tekstverwijzingen onder de knie te krijgen door ze in de les door te nemen en de cursisten aan te moedigen ze te leren. Zie voor suggesties over het in uw lessen bevorderen van de tekstenbeheersing Evangelieonderricht: handboek voor leerkrachten en leiders van CES, blz

8 Inleiding tot Het Oude Testament lesboek voor de leerkracht Weekpictogram Verder worden enkele lesideeën aangegeven met het hier getoonde pictogram. Dit pictogram geeft aan dat de desbetreffende suggesties aanbevolen worden voor gebruik door een leerkracht in een seminariethuisprogramma of iemand die assistentie nodig heeft bij het behandelen van grotere tekstblokken. S M T W TH F S Tijdsindicatie Aan het eind van het kopje staat een schatting van de tijd die er nodig is om het desbetreffende lesidee te gebruiken. Het staat er alleen maar bij om u behulpzaam te zijn bij het plannen van de dagelijkse les, en het geeft niet aan hoeveel tijd u aan dat lesidee mag besteden. Andere hulpbronnen Video Oude Testament (catalogusnr ). Deze videocassette bevat presentaties die van nut kunnen zijn bij uw behandeling van het Oude Testament. Lesideeën met betrekking tot de Video Oude Testament zijn te vinden in Videolessen: Oude Testament (catalogusnr ). Tekstblokken waarvan een videopresentatie bestaat, zijn aangegeven met het hier getoonde pictogram en met een opmerking aan het begin van de afdeling Lesideeën. Cursisten met bijzondere behoeften Bijzondere behoeften is een algemene term waarmee cursisten in unieke omstandigheden aangeduid worden. Het kan cursisten omvatten die lees- of leermoeilijkheden hebben, een gedragsstoornis of een mentale handicap. Het kan ook cursisten omvatten die gevangen zitten, naar een alternatieve school gaan, aan een rolstoel gekluisterd zijn, aan huis gebonden zijn, gehoorgestoord zijn, een beperkt gezichtsvermogen hebben, enzovoort. De profeet Joseph Smith heeft gezegd: Het verstand en de geest van ieder die God ooit de wereld in heeft gestuurd, kan verruimd worden. (Teachings of the Prophet Joseph Smith, verz. door Joseph Fielding Smith [1976], blz. 354.) U behoort elke redelijke poging te doen om te voorzien in de leerbehoeften van al uw cursisten. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om altijd in de behoeften van alle cursisten te voorzien. Maar u kunt wel aandacht besteden aan de bijzondere behoeften van uw cursisten en het reguliere lesmateriaal zo aanpassen dat alle cursisten ten minste iets aan een gedeelte van elke les hebben. Ook andere cursisten kan de kans gegeven worden om de cursisten met bijzondere behoeften te helpen. Dergelijk onzelfzuchtig dienstbetoon is zowel de gever als de ontvanger tot zegen. Naast het reguliere lesmateriaal is er nog ander materiaal beschikbaar om u te assisteren bij het lesgeven aan cursisten met bijzondere behoeften. In de catalogus met publicaties van de kerkelijke onderwijsinstellingen staan [Engelstalige] uitgaven in braille en op audiocassette. (En bovendien zijn alle nieuwe CES-video s voor gebruik in de les ondertiteld.) In de catalogus staat ook het zogenaamde Beginning Course-materiaal, wat uiterst visueel gepresenteerd [Engelstalig] lesmateriaal is voor cursisten met een leesniveau dat overeenkomt met eerste en tweede groep basisschool (zie Bijzonder lesmateriaal ). De kerktijdschriften zijn ook een goede bron van artikelen, afbeeldingen en ideeën die eventueel te gebruiken zijn om te voorzien in de bijzondere behoeften van uw cursisten. Evangelieplaten (catalogusnr ) en Supplement op Evan- gelieplaten (catalogusnr ) zijn een verzameling van 160 kleurenplaten waarop verhalen uit de Schriften en de kerkgeschiedenis staan afgebeeld, alsmede diverse evangeliebeginselen. Inleiding voor leerkrachten op Het Oude Testament: gids voor de cursist Het Oude Testament: gids voor de cursist begeleidt de cursist bij het lezen van het Oude Testament en het overpeinzen en toepassen van de leringen die erin staan. Het is nodig bij het seminariethuisprogramma, maar de meeste leerkrachten die dagelijks les geven zullen merken dat het ook voor hen nuttig is bij de voorbereiding en het geven van de lessen. Gebruik in het seminarie-thuisprogramma Seminarie is een vijf-dagen-per-week-programma (of iets soortgelijks) gedurende het hele schooljaar. Omdat seminarie-thuisklassen maar eens per week gehouden worden, gebruiken de cursisten de overige dagen de gids voor de cursist. Hoewel alle cursisten worden aangemoedigd om dagelijks in de Schriften te lezen, moeten de seminarie-thuiscursisten goed begrijpen dat er van hen verwacht wordt dat zij vier dagen per week dertig tot veertig minuten besteden aan de opgaven in de gids voor de cursist. De cursisten schrijven niet in hun studiegids. Gebruik voor geschreven opdrachten een van de volgende mogelijkheden: Laat elke cursist het geschreven werk op wekelijkse basis inleveren op papier uit een notitieboek of ringband. Wanneer u het werk teruggeeft, kan de cursist de bladzijden terugdoen in het notitieboek. Zorg dat elke cursist twee notitieboeken heeft en wissel die telkens uit. De eerste week werkt de cursist in het ene notitieboek en geeft het tijdens de les aan u. De volgende week schrijft de cursist in het andere notitieboek en verwisselt dat tijdens de les voor het eerste notitieboek. Enzovoort. Neem elke week het werk van de cursisten in, lees het door en schrijf er opmerkingen bij. Op die manier leert u elke cursist goed kennen en kunt u bepalen hoe goed hij of zij het bestudeerde materiaal begrijpt. U kunt de cursisten motiveren door elke week tijdens de les te vragen of iemand uit zijn notitieboek wil voorlezen. Cijfers geven Er is geen antwoordenblad om de antwoorden op de vragen en opdrachten in de gids voor de cursist te controleren. Sommige antwoorden zijn in de Schriften te vinden en behoren u toch al duidelijk te worden als u zich op de hoogte stelt van elke vraag of opdracht. Andere antwoorden zijn gebaseerd op de eigen ideeën, ervaringen, meningen en het getuigenis van de cursist. In die gevallen is er misschien meer dan één goed antwoord. Beoordeel elke cursist op zijn inzet, in verhouding tot zijn capaciteiten. Schrijf opmerkingen bij het werk waarin u eventuele misverstanden uit de weg ruimt, verkeerde antwoorden verbetert en de cursist prijst voor zijn inzet. 3

9 Inleiding tot Het Oude Testament lesboek voor de leerkracht Denk aan cursisten met bijzondere behoeften en pas de gids voor de cursist dienovereenkomstig aan. Als een cursist bijvoorbeeld een handicap heeft die hem het schrijven bemoeilijkt, dan zou u de cursist in staat kunnen stellen om zijn of haar werk op een bandje op te nemen, of kunnen zorgen dat een vriend of huisgenoot de antwoorden opschrijft. Het kan nodig zijn om het aantal studie-opdrachten en -vragen voor sommige cursisten te beperken vanwege hun bijzondere behoeften. Andere cursisten zijn misschien verder en kunnen aangemoedigd worden om meer te doen dan de minimum vereisten. Gebruik in het dagelijks seminarie Het gebruik van Het Oude Testament: gids voor de cursist is geen vereiste voor cursisten die deelnemen aan een dagelijks seminarieprogramma, maar geef elke cursist wel een exemplaar ter inzage tijdens de les. U kunt de cursisten dan verwijzen naar de afdelingen De Schriften begrijpen voor een verklaring van moeilijke woorden en zinsneden, en voor uitspraken en uitleg. Kijk bij het voorbereiden van de lessen naar de inleiding van elk tekstblok en naar de afdeling De Schriften bestuderen om beter te kunnen bepalen wat u de cursisten gaat leren en hoe. In enkele inleidingen staan bijvoorbeeld discussievragen die de cursisten beter voorbereiden op de les. Soms kan het goed zijn om de cursisten een van de vragen of opdrachten te laten doen uit de afdeling De Schriften bestuderen en ze vervolgens laten vertellen wat ze hebben opgeschreven in een groepje of voor de hele klas. Zelfs als u zich niet volledig houdt aan de vragen en opdrachten die in de studiegids staan, kunnen ze goede ideeën verschaffen die aan te passen zijn voor gebruik in de klas. Uw lestempo bij het behandelen van het Oude Testament Het Oude Testament is het grootste standaardwerk van de kerk, met ruim twee keer zoveel bladzijden als het Boek van Mormon. U zult niet in staat zijn om ieder vers tijdens één schooljaar te behandelen. Het is de kunst om het juiste materiaal uit te kiezen en een goed lestempo aan te houden. Besteed niet teveel tijd aan de eerste boeken waardoor de cursisten veel van de latere boeken moeten missen, maar ga ook niet te snel om alles te willen behandelen waardoor de cursisten belangrijke delen van het Oude Testament niet begrijpen of waarderen. Dit lesboek is een hulpmiddel om vast te stellen welke belangrijke onderdelen van het Oude Testament u wilt behandelen. In het volgende schema staat een aanbevolen leesschema aan de hand waarvan u vaststellen hoeveel u iedere dag en week moet behandelen. Omdat er over de hele wereld veel verschillende seminarieprogramma s zijn, is het niet mogelijk om dit lesboek op iedere situatie af te stemmen. Het schema van 36 weken is een gemiddeld seminarieprogramma en een soortgelijk leesschema is in de gids voor de cursist te vinden. Misschien moet u de gids aan uw dagelijkse of wekelijkse schema en aan de behoeften van uw cursisten aanpassen. De jeugd van de kerk in het evangelie van Jezus Christus onderwijzen, is heilige en heerlijke taak. Moge de Heer u en uw cursisten zegenen als u gezamenlijk het Oude Testament bestudeert. 4

10 LEESSCHEMA VOOR EEN SCHOOLJAAR MET 36 WEKEN Seminarie wordt vijf dagen per week gehouden, maar het lesmateriaal is in vier dagen per week verdeeld om onderbrekingen op te vangen zoals activiteiten en bijeenkomsten op school, bijzondere seminarie-activiteiten en voordrachten, tekstenbeheersing, Week Te behandelen tekstblok Aanbevolen leesschema 1 Dag 1 2: Inleiding tot het Oude Testament en Hulpmiddelen bij de studie Dag 3 4: Het grote plan van geluk 2 Dag 1: Abraham 3 Mozes 1 4; Dag 2: Mozes 1 Abraham 3 Dag 3: Genesis 1 2; Mozes 2 3; Abraham 4 5 Dag 4: Genesis 3; Mozes 4 3 Dag 1: Genesis 4; Mozes 5 Mozes 5 7 Dag 2 4: Genesis 5; Mozes Dag 1: Genesis 6; Mozes 8 Genesis 6 9; 11; Dag 2 3: Genesis 7 10 Mozes 8 Dag 4: Genesis 11 5 Dag 1: Genesis 12; Abraham 1 2 Genesi 13 17; Dag 2: Genesis Abrahamo 1 2 Dag 3: Genesis Dag 4: Genesis 17 6 Dag 1: Genesis Genesis 18 19; Dag 2: Genesis 20 Dag 3: Genesis Dag 4: Genesis 23 7 Dag 1: Genesis 24 Genesis 24; 26 30; Dag 2: Genesis Dag 3: Genesis Dag 4: Genesis Dag 1: Genesis Genesis 35; 37; Dag 2: Genesis Dag 3: Genesis Dag 4: Genesis Dag 1: Genesis Genesis 42 46; Dag 2: Genesis Dag 3: Genesis Dag 4: Genesis Dag 1: Exodus 1 2 Exodus 1 10 Dag 2: Exodus 3 4 Dag 3: Exodus 5 6 Dag 4: Exodus Dag 1 2: Exodus Exodus 11 14; Dag 3: Exodus Dag 4: Exodus Dag 1: Exodus Exodus 18 20; 24 Dag 2: Exodus 20:1 11 Dag 3: Exodus 20:12 26 Dag 4: Exodus Dag 1: Exodus 25 27; 30 Exodus 28 29; Dag 2: Exodus 28 29; 31 Dag 3: Exodus 32 Dag 4: Exodus examens en proefwerken. U kunt ook meer dan één dag aan een bepaald tekstblok besteden. Door deze ingebouwde flexibiliteit kunt u onder leiding van de Geest aan de behoeften van uw cursisten tegemoet komen en zit u niet aan een strak schema vast. Week Te behandelen tekstblok Aanbevolen leesschema 14 Dag 1: Leviticus 1 7 Leviticus 1; 10 11; Dag 2: Leviticus ; 16; 19; 26 Dag 3: Leviticus Dag 4: Leviticus Dag 1: Numeri 1 10 Numeri 6; 9; Dag 2: Numeri ; 16; Dag 3: Numeri ; 27 Dag 4: Numeri Dag 1: Deuteronomium 1 6 Deuteronomium 4; Dag 2: Deuteronomium ; 8 9; 18; 26; 28; Dag 3: Deuteronomium ; 32 Dag 4: Deuteronomium Dag 1: Jozua 1 Jozua 1 7; 10; Dag 2: Jozua 2 5 Dag 3: Jozua 6 10 Dag 4: Jozua Dag 1: Richteren 1 5 Richteren 2 3; 6 8; Dag 2: Richteren ; Ruth 1 4 Dag 3: Richteren Dag 4: Ruth 19 Dag 1: 1 Samuël Samuël 1 3; 7 10 Dag 2: 1 Samuël 3 Dag 3: 1 Samuël 4 8 Dag 4: 1 Samuël Dag 1: 1 Samuël Samuël 12 13; Dag 2: 1 Samuël ; 24; 26 Dag 3: 1 Samuël Dag 4: 1 Samuël Dag 1: 2 Samuël Samuël 6 7; Dag 2: 2 Samuël ; Dag 3: 2 Samuël Dag 4: 2 Samuël Dag 1: 1Koningen Koningen 3; 8 9; Dag 2: 1 Koningen ; Dag 3: 1 Koningen 17 Dag 4: 1 Koningen Dag 1: 2 Koningen Koningen 2; 4 6; Dag 2: 2 Koningen ; Dag 3: 2 Koningen Dag 4: 2 Koningen Dag 1: 1 en 2 Kronieken 2 Kronieken 15; 20; Dag 2: Ezra 1 6 Ezra 9 10; Dag 3: Ezra 7 10 Nehemia 1; 6; 8 Dag 4: Nehemia 25 Dag 1: Ester Ester 1 10; Dag 2: Job 1 18 Job 1 3; 38; 42 Dag 3: Job Dag 4: Job

Kom hier, volg Mij. Zondagsschool 2014. Leermiddelen voor jongeren

Kom hier, volg Mij. Zondagsschool 2014. Leermiddelen voor jongeren Kom hier, volg Mij Zondagsschool 2014 Leermiddelen voor jongeren onderwijzen en leren tot bekering Zondagsschool 2014 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2013 Intellectual

Nadere informatie

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren Kom hier, volg Mij Jongevrouwen 2014 Leermiddelen voor jongeren onderwijzen en leren tot bekering Jongevrouwen 2014 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2012 Intellectual

Nadere informatie

Predik mijn evangelie

Predik mijn evangelie Handleiding voor zendingswerk Predik mijn evangelie (zie LV 50:14) Bekeert u, al gij einden der aarde, en komt tot Mij en laat u dopen in mijn naam, zodat gij door het ontvangen van de Heilige Geest kunt

Nadere informatie

ONDERWIJZEN GEEN GROTERE ROEPING. Handleiding voor evangelieonderwijs

ONDERWIJZEN GEEN GROTERE ROEPING. Handleiding voor evangelieonderwijs ONDERWIJZEN GEEN GROTERE ROEPING Handleiding voor evangelieonderwijs ONDERWIJZEN GEEN GROTERE ROEPING Handleiding voor evangelieonderwijs Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der

Nadere informatie

Handboek 2 De kerk besturen 2010

Handboek 2 De kerk besturen 2010 Handboek 2 De kerk besturen 2010 Handboek 2 De kerk besturen 2010 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Salt Lake City (Utah, VS) 2010 Intellectual Reserve, Inc.

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

106E JAARGANG NUMMER 6 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN JUNI 2006

106E JAARGANG NUMMER 6 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN JUNI 2006 106E JAARGANG NUMMER 6 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN JUNI 2006 OMSLAGARTIKEL: Een nieuwe kijk op de profeet Joseph Smith, p. 16 Waarom je kleding belangrijk is, pp. 28, 32

Nadere informatie

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten

Op weg naar het doel. Gespreksvragen. Ontdekkingsreis door de Bijbel. De 100 Essentiële bijbelgedeelten Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële Op weg naar het doel Ontdekkingsreis door de Bijbel Gespreksvragen De 100 Essentiële De 100 Essentiële Inhoudsopgave

Nadere informatie

102E JAARGANG NUMMER 1 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN JANUARI 2002 LIAHONA

102E JAARGANG NUMMER 1 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN JANUARI 2002 LIAHONA 102E JAARGANG NUMMER 1 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN JANUARI 2002 LIAHONA Max Gestal, Jeruzalem vanaf de Olijfberg Het Jeruzalem van weleer, gezien vanaf de Olijfberg over

Nadere informatie

KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN

KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN ZIET UW KLEINEN KINDERKAMERBOEK Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Uw opmerkingen en suggesties over dit lesboek stellen wij op

Nadere informatie

Liahona. BIJZONDERE UITGAVE Tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Liahona. BIJZONDERE UITGAVE Tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen oktober 2010 De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Liahona Laatste Dagen BIJZONDERE UITGAVE Tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Welkom! U hebt vast al gemerkt

Nadere informatie

Voor de. kracht van. de jeugd

Voor de. kracht van. de jeugd Voor de kracht van de jeugd Boodschap van het Eerste Presidium aan de jongeren GELIEFDE JONGEMANNEN EN JONGEVROUWEN, wij hebben veel vertrouwen in jullie. Jullie zijn geliefde zoons en dochters van God,

Nadere informatie

De Grootheid van Gods Doel

De Grootheid van Gods Doel De Grootheid van Gods Doel door John H. Essex Deel 1: Inleidende scènes Deel 2: Scènes van verwoesting Deel 3: Scène Zes Deel 4: Ere zij God Deel 5: Stefanus en Paulus Deel 6: Toekomst scènes 1 2 De grootheid

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25

Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 1 Voorjaar 2012 Jezus volgen is niet vrijblijvend Inhoudsopgave Van de

Nadere informatie

Bijbelcommentaar Andrew Wommack

Bijbelcommentaar Andrew Wommack Romeinen hoofdstuk 10 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2009 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher 2 Het Woord Het Woord van God geeft richting in jouw leven Henri Hüpscher 2000, 2004 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en

Nadere informatie

Als knechten die hun Heer verwachten

Als knechten die hun Heer verwachten Als knechten die hun Heer verwachten De verzoeking van het wachten Als knechten die hun Heer verwachten De verzoeking van het wachten Inleiding tot de vernieuwde uitgave In dit boekje worden de gevaren

Nadere informatie

GOD HEEFT ZIJN KINDEREN LIEF

GOD HEEFT ZIJN KINDEREN LIEF GOD HEEFT ZIJN KINDEREN LIEF Deze boodschap is bestemd voor heiligen der laatste dagen die zich aangetrokken voelen tot het eigen geslacht en die zich soms ontmoedigd voelen, omdat ze oprecht verlangen

Nadere informatie

102E JAARGANG NUMMER 11 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN NOVEMBER 2002 LIAHONA

102E JAARGANG NUMMER 11 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN NOVEMBER 2002 LIAHONA 102E JAARGANG NUMMER 11 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN NOVEMBER 2002 LIAHONA Clark Kelley Price, Wanneer gij zijt voorbereid, zult gij niet vrezen En ik, Nephi, maakte een

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Het Herstel van Alle Dingen

Het Herstel van Alle Dingen Het Herstel van Alle Dingen Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het Herstel van Alle Dingen Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de NIEUWE BIJBELVERTALING (NBV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie

REGIONAAL NIEUWS. Een gave van vrede en bescherming REGIONAAL NIEUWS

REGIONAAL NIEUWS. Een gave van vrede en bescherming REGIONAAL NIEUWS REGIONAAL NIEUWS BOODSCHAP VAN DE GEBIEDSLEIDING Een gave van vrede en bescherming Ouderling Axel H. Leimer (Duitsland) Gebiedszeventiger W anneer we door de doop tot de kerk toetreden, worden we vervuld

Nadere informatie

De dingen die daarvan verschil

De dingen die daarvan verschil I N L E I D I N G HET WOORD DER WAARHEID RECHT SNIJDEN "Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt." (2Tim.2:15)

Nadere informatie

Liahona. Eenvoudige en geslaagde gezinsavonden, p. 7 Beraadslagen in onze gezinsraad, p. 12

Liahona. Eenvoudige en geslaagde gezinsavonden, p. 7 Beraadslagen in onze gezinsraad, p. 12 103E JAARGANG NUMMER 6 DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN JUNI 2003 Liahona Eenvoudige en geslaagde gezinsavonden, p. 7 Beraadslagen in onze gezinsraad, p. 12 103E JAARGANG NUMMER

Nadere informatie

Het doel van wet en genade

Het doel van wet en genade Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones 2 Het doel van wet en genade Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij anders aangegeven.

Nadere informatie