Notitie samenvatting kernelementen bestemmingsplan Buitengebied Coevorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie samenvatting kernelementen bestemmingsplan Buitengebied Coevorden"

Transcriptie

1 Notitie samenvatting kernelementen bestemmingsplan Buitengebied Coevorden Bestemmingsplan Buitengebied Coevorden: samenvatting Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied vervangt (na het doorlopen van de procedure) de bestemmingsplannen Buitengebied van de vijf voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Sleen, Oosterhesselen en Zweeloo. In dit bestemmingsplan is het nieuwe, relevante beleid van andere overheden verwerkt en heeft beleidsmatige afstemming plaatsgevonden tussen de diverse deel-buitengebieden. Daar waar mogelijk is zoveel mogelijk flexibiliteit/ontwikkeling geboden. De denkrichtingen vanuit de Structuurvisie (vastgesteld door de raad op 10 december 2013) hebben hiervoor het kader gevormd. Bij de uitwerking van het bestemmingsplan en de onderliggende Notitie Ruimtelijke Kwaliteit heeft ook de Erfgoednota Het Kapitaal van Coevorden (waarvoor de Cultuurhistorische Inventarisatie als uitgangspunt heeft gediend) zijn nadrukkelijke doorvertaling gekregen. De Erfgoednota is vastgesteld door de raad op 5 februari De resultaten van de noodzakelijke milieueffectrapportage (MER) naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan hebben ertoe geleid dat er keuzes moesten worden gemaakt om de uitstoot van stikstof/ammoniak op bestemmingsplanniveau in te perken. Uitgangspunt voor die keuzes is geweest om de hoofdgebruikers van het buitengebied de agrariërs zo min mogelijk te beperken in hun bedrijfsvoering. De commissie m.e.r. heeft in haar op 4 april 2013 uitgebrachte toetsingsadvies 3 tekortkomingen geconstateerd en geadviseerd om vóór het vaststellen van het bestemmingsplan een aanvulling op het MER op te stellen, waarin deze tekortkomingen worden opgeheven. Structuurvisie en Erfgoednota/Cultuurhistorische Inventarisatie als kapstok voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied en de Notitie Ruimtelijke Kwaliteit In de Structuurvisie worden drie verschillende landschapstypen onderscheiden: de landschappen van de beekdalen, de essen en ontginningen. Behoud en versterking van de landschapswaarden en de bijbehorende natuurlijke en cultuurhistorische waarden is een belangrijk beleidsuitgangspunt van het Structuurvisiebeleid. Inmiddels is dit onderdeel van het Structuurvisiebeleid beleidsmatig nader uitgewerkt in de door de gemeenteraad vastgestelde Erfgoednota. Doorvertaling van dit beleid (daar waar dit het buitengebied raakt) heeft nu plaatsgevonden in het bestemmingsplan Buitengebied en de onderliggende Notitie Ruimtelijke Kwaliteit. De drie genoemde landschapstypen vormen de basis voor het nieuwe bestemmingsplan en de regelingen die daarin worden opgenomen voor de diverse gebruikers van het buitengebied. De belangrijkste kenmerken van de landschapstypen en hun ontstaanswijze zijn nog herkenbaar in het landschap aanwezig. Het gebruik van deze 3 landschapstypen als basis betekent bovendien dat in grote lijnen wordt aangesloten bij de systematiek van gebiedsbestemmingen in de geldende bestemmingsplannen (m.u.v. het bestemmingsplan Buitengebied Coevorden oud,, dat hanteert een iets andere systematiek). In de Structuurvisie worden twee gebieden aangewezen als gebied voor grootschalige landbouw. In het bestemmingsplan worden in deze gebieden ruimere mogelijkheden geboden aan agrariërs voor uitbreiding c.q. is er de mogelijkheid voor schaalvergroting of verplaatsing van bedrijven die elders in de knel zitten (via een wijzigingsbevoegdheid). Het in de Structuurvisie opgenomen nieuwe energielandschap heeft geen concrete doorvertaling gekregen in het bestemmingsplan. Dit nieuwe energielandschap laat zich op dit moment nog niet doorvertalen, omdat nu nog onbekend is welke verzoeken voor welke locaties zullen worden ingediend. Dit soort (nog onvoldoende concrete) ontwikkelingen vraagt om maatwerk per geval, dus een individuele benadering. De Structuurvisie is in dat geval het richtinggevende kader voor individuele verzoeken. In het bestemmingsplan is v.w.b. duurzaamheid/alternatieve energieopwekking uitsluitend een specifieke regeling opgenomen voor biovergisting (en andere vormen van mestverwerking), maar dan alleen biovergisting (en andere vormen van mestverwerking) op bedrijfsniveau (categorieën A en B in de gebieden voor grootschalige landbouw en alleen A in de overige gebieden). Voor overige initiatieven op het gebied van duurzaamheid biedt niet het bestemmingsplan, maar de Structuurvisie in de eerste plaats het richtinggevende kader. 1

2 Drie landschapstypen vormen de basis voor het nieuwe bestemmingsplan In het bestemmingsplan zijn per landschapstype (beekdalen, essen, ontginningen) de kernkwaliteiten benoemd. Deze kernkwaliteiten vormen het uitgangspunt voor o.a. de vormgeving van (m.n. agrarische) bouwvlakken, de ruimtelijke ontwikkelings(on)mogelijkheden, de ontwerpprincipes bij uitbreidingen/ontwikkelingen t.b.v. een goede inpassing in het landschap. Bij het opzetten van een regeling voor omgevingsvergunningen voor werken/werkzaamheden (het vroegere aanlegvergunningenstelsel ) is gekeken naar: - Wat kan nooit, omdat het te allen tijde de kernkwaliteiten van dat landschapstype aantast? Dit is geformuleerd als strijdig gebruik. - Wat mag wèl (zonder omgevingsvergunning), omdat het te allen tijde de kernkwaliteiten van dat specifieke landschapstype versterkt? Dit is geformuleerd als toegestaan gebruik. - Blijft over een categorie werken/werkzaamheden, waarbij nader moet worden afgewogen of de kernkwaliteiten al dan niet worden aangetast of dat de kernkwaliteiten juist kunnen worden versterkt, mits dit op de juiste manier wordt gedaan. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is in deze gevallen noodzakelijk. De Cultuurhistorische Inventarisatie kan hierbij als achtergronddocument worden gebruikt voor het maken van een nadere afweging op perceels-/gebiedsniveau. Regeling voor agrarische bedrijven ondergaat gedaanteverwisseling Het belangrijkste verschil met de geldende bestemmingsplannen Buitengebied is de overgang van een verbaal bouwvlak (waarvan de ligging slechts indicatief is aangeduid d.m.v. een rondje op de kaart) naar een concreet ingetekend bouwvlak. Dit is enerzijds nodig vanwege de nieuwe eisen voor digitale bestemmingsplannen. Anderzijds is hiervoor gekozen omdat het meer duidelijkheid en rechtszekerheid geeft, als bekend is waar de uiterste grens van het bouwvlak ligt. Een derde weet daarmee precies tot waar eventuele bebouwing maximaal kan komen. Belangrijk voordeel is bovendien, dat vooraf rekening kan worden gehouden met de grenzen die het landschap en de omgeving stellen. Zo is bij het intekenen van de bouwvlakken gelet op het bestaande bebouwingspatroon, belangrijke landschappelijke en cultuurhistorisch waardevolle kenmerken zoals de verkaveling, het slotenpatroon en houtwallen en singels. Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan het beleidsuitgangspunt van de Structuurvisie en de Erfgoednota voor behoud en versterking van die waarden en de geformuleerde kernkwaliteiten per landschapstype. Bij de nieuwe regelingen is zo veel mogelijk uitgegaan van minimaal de bestaande planologische mogelijkheden, ook om risico op planschade tot een minimum te beperken. In sommige gevallen zijn wel nadere afwegingsmomenten ingebouwd, bijvoorbeeld om een goede toets aan landschap en cultuurhistorie mogelijk te maken (= uitwerking Erfgoednota). Omdat een goede landschappelijke inpassing een belangrijk beleidsuitgangspunt is in de Structuurvisie en de Erfgoednota is ervoor gekozen om alle bestaande veehouderijen/gemengde agrarische bedrijven bij recht een bouwvlak te geven van 1,5 hectare, waarvan m 2 mag worden bebouwd. Ten opzichte van de meeste nu geldende regelingen is daarmee de maximale bebouwingsoppervlakte gelijk gebleven, maar zijn de bouwvlakken met een halve hectare vergroot. Dit biedt ruimere mogelijkheden voor een goede situering van gebouwen en landschappelijke inpassing van bebouwing binnen het bouwvlak en daarmee kan recht gedaan worden aan de kernkwaliteiten van de diverse landschapstypen. Aan een aantal bedrijven is een kleiner bouwvlak toegekend vanwege omgevingsaspecten (landschap, milieu, ligging nabij woningen). De oppervlakte van bouwvlakken voor akkerbouwerbedrijven is op 1 hectare gehandhaafd, omdat akkerbouwerbedrijven doorgaans nog heel veel uitbreidingsruimte hebben binnen die 1 hectare en dus ook ruimte voor landschappelijke inpassing. E.e.a. is nader uitgewerkt in de Notitie Ruimtelijke Kwaliteit. Alle bebouwing moet binnen het bouwvlak worden geconcentreerd, waaronder ook alle voor de bedrijfsvoering noodzakelijke voorzieningen (zoals sleufsilo s, mestopslagvoorzieningen) en zoals gezegd ook de landschappelijke inpassing daarvan. Dit is ook zo bepaald in de provinciale milieuverordening Drenthe (POV). Agrarische bedrijfswoning(en) zijn als zodanig bestemd binnen het agrarisch bouwvlak. In een aantal gevallen is een agrarische bedrijfswoning niet meer als bedrijfswoning in gebruik (maar als burgerwoning). Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet Plattelandswoningen, die tot doel heeft om voormalige agrarische bedrijfswoningen de status van burgerwoningen te geven, is 2

3 er voor gekozen om hiervoor een regeling op te nemen in het bestemmingsplan. Hiermee houdt een voormalige agrarische bedrijfswoning qua milieu de status van agrarische bedrijfswoning, de woning mag wel als burgerwoning worden gebruikt, maar vormt daarmee geen belemmering voor omliggende nog actieve bedrijven. in dit bestemmingsplan is in zijn algemeenheid geen regeling meer opgenomen voor tweede bedrijfswoningen. In verband met nieuwe technieken (webcams, alarmsystemen en dergelijke) is de noodzaak van een tweede bedrijfswoning voor het houden van toezicht aanzienlijk minder geworden (c.q. moeilijker aan te tonen). In de meeste gevallen is het ook mogelijk om op wat grotere afstand van het bedrijf te wonen, zo kan men bij calamiteiten ook binnen enkele minuten op het bedrijf aanwezig zijn. Daarnaast biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid voor het creëren van één extra wooneenheid in een bedrijfswoning. De verwachting is dat het aantal agrarische bedrijven in de planperiode afneemt en dat daarmee agrarische bedrijfslocaties vrijkomen. Met het oog hierop zijn ruime mogelijkheden opgenomen voor functieverandering (ook in relatie tot zuinig ruimtegebruik). Dit ook om leegstand en verpaupering te voorkomen. Als goede vervolgfuncties worden gezien: wonen, recreatie, zorg en niet-agrarische bedrijven uit de lichte milieucategorieën. In het bestemmingsplan zijn diverse wijzigingsbevoegdheden opgenomen om enerzijds sturend te kunnen optreden en invulling te geven aan de beleidsvoornemens uit de Structuurvisie en anderzijds ook om ruimte te bieden aan de agrariërs. Voorbeelden van wijzigingsbevoegdheden zijn: - Het vergroten van het agrarisch bouwvlak voor grondgebonden agarische bedrijven: in de twee aangewezen gebieden voor grootschalige landbouw (vastgelegd in de Structuurvisie) tot een bouwvlak van 3 hectare (bebouwingsoppervlakte max m 2 ), in de overige gebieden tot 2 hectare (bebouwingsoppervlakte max m 2 ). - Intensieve veehouderijen kunnen in het hele buitengebied uitbreiden tot een bouwvlak van maximaal 2 hectare (bebouwingsoppervlakte van maximaal m 2 ), mits dat uit oogpunt van dierenwelzijn noodzakelijk is. - Voor bedrijven die elders in de gemeente klem zitten (bijv. vanwege milieu of andere reden dat uitbreiding niet mogelijk is) is een mogelijkheid opgenomen voor toekenning van een nieuw agrarisch bouwvlak in de twee gebieden voor grootschalige landbouw. Voorwaarde hierbij is dat moet worden aangetoond dat vestiging in een bestaand (voormalig) agrarisch bouwvlak niet mogelijk is Dit mede uit oogpunt van zuinig ruimtegebruik, gelet op de verwachting dat in de planperiode het aantal agrarische bedrijfslocaties zal afnemen. Gevolgen MER voor bestemmingsplanregelingen agrarische bedrijven In het milieueffectrapport is geconcludeerd dat het benutten van de maximale mogelijkheden van de bestemmingsregeling leidt tot negatieve effecten op omliggende Natura2000-gebieden. Ook de scenario s die niet van een maximale benutting van de theoretische bouwmogelijkheden uitgaan laten een toename van de ammoniak-/stikstofuitstoot zien. Om die reden was het noodzakelijk om de bestemmingsplanregeling waarop het MER is gebaseerd nog eens tegen het licht te houden en te kijken waar v.w.b. vermindering van ammoniak/stikstofuitstoot nog winst kon worden behaald. In het MER zijn v.w.b. mogelijke maatregelen aanbevelingen gedaan. Uitgangspunt bij het maken van keuzes v.w.b. doorvertaling van maatregelen in het bestemmingsplan is geweest om keuzes te maken die (naar verwachting) zo min mogelijk beperkend zijn voor de agrariër, zoals: 1. Specifiek aanduiden akkerbouwbedrijven (waardoor geen omzetting mogelijk is naar veehouderij; een dergelijke omschakeling komt in de praktijk nauwelijks voor). 2. Definitie grondgebonden agrarisch bedrijf opnemen. 3. Wijzigingsbevoegdheden voor nieuwvestiging agrarisch bedrijf en wijzigen woonbestemming (VAB) in agrarische bestemming maximeren op 20 keer toepassen (alleen in de 2 gebieden die in de ontwerp Structuurvisie zijn aangewezen als gebied voor grootschalige landbouw). 4. De kleinere agrarische bedrijven (<40 nge) zijn nader bekeken en beoordeeld of nog sprake is van een reële agrarische bedrijfsvoering. Daar waar dit niet het geval was is alsnog een woonbestemming toegekend. Met name de specifieke aanduiding van akkerbouwbedrijven (c.q. vervallen rechtstreekse omschakelmogelijkheid naar grondgebonden veehouderij) is onderwerp geweest van enkele inspraak-/vooroverlegreacties. 3

4 Het MER (en het voorontwerp bestemmingsplan met de daarin doorgevoerde maatregelen n.a.v. de aanbevelingen in het MER) is voor een toetsingsadvies aan de commissie m.e.r. voorgelegd. Op 4 april 2013 heeft de commissie haar advies uitgebracht, waarin zij het volgende concludeert: Uit het MER blijkt dat de uitbreidingsmogelijkheden van de landbouw, zoals deze in het bestemmingsplan zijn vastgelegd, kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie in de omliggende Natura2000-gebieden. In dit kader ontbreekt volgens de commissie m.e.r. als meest essentiële punt De uitwerking van een alternatief, waarmee aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura2000-gebieden in (de omgeving van) het plangebied kan worden uitgesloten. De commissie is althans van mening dat er alternatieven denkbaar zijn met minder milieugevolgen dan zijn beschreven in het MER. De commissie adviseert om voor het vaststellen van het bestemmingsplan een aanvulling op het MER op te stellen waarin o.a. deze meest essentiële tekortkoming wordt opgeheven. Naar aanleiding van het advies van de commissie m.e.r. m.b.t. aanvulling van het MER is de volgende aanvulling in het bestemmingsplan opgenomen. In de planregels is naar aanleiding van het advies van de commissie m.e.r. en een heroverweging alsnog een bepaling opgenomen, dat veestallen pas gebouwd mogen worden als is aangetoond dat er geen sprake is van significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura2000-gebieden (=voorwaardelijke verplichting). Dit is de enige manier om met het bestemmingsplan een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de feitelijke situatie te voorkomen, zonder bouwmogelijkheden van agrariërs op slot te zetten. Deze voorwaardelijke verplichting is ook opgenomen in de wijzigingsbevoegdheden die uitbreidingen en verplaatsingen van agrarische bedrijven mogelijk maken. Deze bepaling regelt eigenlijk (nogmaals) wat wettelijk al verplicht is via het traject van de Natuurbeschermingswet, namelijk: aantonen dat er geen sprake is van significant negatieve effecten op Natura2000-gebieden. Door het opnemen van deze bepaling in het bestemmingsplan wordt de bewijslast voor agrariërs derhalve niet verzwaard. Als aan deze voorwaarde is voldaan, biedt het bestemmingsplan (binnen de aangegeven grenzen) ruimtelijk gezien de mogelijkheden voor uitbreiding. Negatieve effecten op de Natura2000-gebieden worden met name veroorzaakt door stikstofdepositie, welke deels veroorzaakt wordt door agrarische bedrijven. Ter nadere motivering van hoe het nieuwe plan zich in deze verhoudt tot de oude/geldende plannen is aanvullend een planvergelijking (oude en nieuwe bestemmingsplan) gemaakt, waarbij geconcludeerd kon worden dat het nieuwe plan op zich zelf al bijdraagt aan een afname van de mogelijke uitstoot van stikstof ten opzichte van de geldende plannen. In combinatie met de voorwaardelijke verplichting (een stal mag pas worden gebouwd als is aangetoond dat de stal geen significant negatieve effecten veroorzaakt) zorgt het nieuwe bestemmingsplan voor een positief effect op de uitstoot van stikstof. Gelet op de uitkomsten van de planvergelijking is in de planregels (mede naar aanleiding van inspraak-/vooroverlegreacties) een wijzigingsmogelijkheid opgenomen die het voor vijf akkerbouwbedrijven mogelijk maakt om over te schakelen naar een grondgebonden veehouderij. Ook hier is de zogeheten voorwaardelijke verplichting opgenomen en geldt dat de aanvrager moet kunnen aantonen dat er geen sprake is van significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura2000-gebieden. In het bestemmingsplan is geen algemene omschakelingsmogelijkheid opgenomen omdat dergelijke omschakelingen niet of nauwelijks voorkomen. Gelet op de uitkomsten van een planvergelijking wordt niettemin een omschakeling van max. 5x binnen de planperiode verantwoord geacht. VAB s (Voormalige Agrarische Bedrijfslocaties) De voormalige agrarische bedrijfslocaties, oftewel de VAB s hebben een woonbestemming gekregen. De Ruimte voor ruimte regeling (= vastgestelde gemeentelijke beleidsregel) is van toepassing op de VAB s. Tevens kunnen de VAB s worden benut als locatie voor uitplaatsing/nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf/paardenhouderij (uitsluitend in de grootschalige landbouwgebieden). Ook biedt het bestemmingsplan via afwijking mogelijkheden voor het gebruik van VAB s voor bedrijfsdoeleinden (cat. 1 en 2), recreatieve en zorgdoeleinden (mits binnen bestaande bebouwing en in combinatie met de woonfunctie). Wonen Ook voor deze bestemming geldt net als bij de agrarische bedrijfspercelen - dat in de huidige bestemmingsplannen geen concreet bouw-/bestemmingsvlak is aangegeven, de woonpercelen zijn 4

5 ook hier slechts indicatief aangegeven met een rondje op de kaart. Ook hier heeft dus in verband met digitaliseringseisen een vertaalslag moeten plaatsvinden van het indicatieve rondje naar een concreet woonbestemmingsvlak. Als uitgangspunt voor deze vertaalslag is in beginsel gekozen om het kadastrale perceel waarop de woning en bijgebouwen zich bevinden als woonbestemmingsvlak in te tekenen. Er is binnen dit bestemmingsvlak geen bouwvlak ingetekend. Wel zijn regels bepaald voor situering van de woning en bijgebouwen. Concentratie van bebouwing is hierbij een uitgangspunt. In geval van zeer grote kadastrale percelen (bijvoorbeeld als sprake is van een voormalig agrarisch bouwperceel dat nog niet volledig is benut of een kadastraal perceel waarvan grootste deel uit weiland bestaat) is ervoor gekozen om het woonperceel kleiner in te tekenen dan de kadastrale grens. Daarbij is uitgegaan van de bestaande situatie, waarbij een duidelijke overgang zichtbaar is van wonen naar agrarisch gebied. Dit ook om te voorkomen dat zeer grote percelen volledig als tuin worden ingericht, omdat daarmee het karakter van het buitengebied wezenlijk kan veranderen c.q. kan worden aangetast. Wat betreft bestaande particuliere paardenbakken is geconstateerd dat voor geen enkele paardenbak vergunning is verleend en deze daarom alle clandestien aanwezig zijn (vanwege hekwerken rondom). Dit zou betekenen dat hierop gehandhaafd moet worden. Dat is echter een zeer ingrijpende operatie, die in het handhavingsprogramma geen prioriteit heeft. Om die reden wordt voorgesteld om paardenbakken die binnen bestemmingsvlakken voor wonen en bedrijven vallen en binnen agrarische bouwvlakken liggen met het nieuwe bestemmingsplan te legaliseren en nieuwe paardenbakken ook uitsluitend toe te staan binnen genoemde bestemmings- en bouwvlakken (via afwijking). In gevallen waar paardenbakken buiten genoemde bouw- en bestemmingsvlakken zijn gelegen en waar afbreuk wordt gedaan aan de kernkwaliteiten van het desbetreffende landschapstype of wanneer er sprake is van overlast zal handhavend worden opgetreden. Bestaande niet-agrarische bedrijven en functies hebben een passende bestemming gekregen Hiervoor zijn de bestemmingen/functies besproken die het meeste voorkomen in het buitengebied. Daarnaast komen nog enkele niet-agrarische bedrijfsfuncties en maatschappelijke functies voor. Het gaat dan om bedrijven, sportvoorzieningen (sportvelden, zwembad en maneges), maatschappelijke en recreatieve functies en horeca. Deze hebben een specifieke bestemming gekregen. Flexibiliteit en maatwerk via wijzigingsbevoegdheden Het bestemmingsplan regelt de hoofdlijnen, waarbij de basis is gevormd door de nu geldende planologische regelingen. Bij alle grotere ingrepen in het landschap is een procedure vereist (bijvoorbeeld bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding bouwvlak agrarisch bedrijf of het toestaan van een vervolgfunctie op een beëindigd agrarisch bedrijf). Op dat moment moet voor die betreffende locatie maatwerk worden geleverd aan de hand van die specifieke situatie en wensen ter plaatse, bezien ook vanuit de Structuurvisie en de Erfgoednota. Er wordt dan naast het bestemmingsplan ook gekeken naar de Notitie Ruimtelijke kwaliteit en de Cultuurhistorische Inventarisatie. Omdat de Cultuurhistorische Inventarisatie zich slecht laat doorvertalen tot op het niveau van de specifieke gebiedskenmerken kan bij de grotere ruimtelijke ontwikkelingen op deze manier ook aandacht worden besteed aan de bescherming van eventuele ter plaatse nog aanwezige specifieke locatiekenmerken. Ook kan voorafgaand met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst worden gesloten. Doorvertaling Erfgoednota in bestemmingsplan en Notitie Ruimtelijke Kwaliteit In de Erfgoednota zijn negen cultuurhistorisch zeer waardevolle gebieden aangewezen en aangeduid als de rode gebieden op de kaart. In deze gebieden focust de gemeente zich heel nadrukkelijk op behoud en versterking van deze waarden. In het bestemmingsplan Buitengebied en de onderliggende Notitie Ruimtelijke Kwaliteit worden deze 9 cultuurhistorisch waardevolle gebieden extra beschermd. De toepassing van bepaalde wijzigingsbevoegdheden/afwijkingen is in deze gebieden niet mogelijk of onder voorwaarden. Bij bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen worden strengere eisen gesteld aan landschappelijke inpassing. Ook in de overige gebieden geldt bij (omvangrijke) ruimtelijke ontwikkelingen de eis van landschappelijke inpassing c.q. het overleggen van een landschapsplan door een initiatiefnemer. 5

6 Planschade Het uitvoeren van een planschaderisicoanalyse wordt voor dit bestemmingsplan Buitengebied niet zinvol geacht, omdat vooraf moeilijk kan worden vastgesteld welke ontwikkelingen zich waar exact zullen voordoen. Risico op planschade wordt vooralsnog niet als erg hoog ingeschat, omdat de bestaande planologische regelingen zo veel mogelijk als uitgangspunt hebben gediend voor het nieuwe bestemmingsplan en de zaken die daarin bij recht worden toegestaan. Nieuwe ontwikkelingen zijn slechts meegenomen in geval de daarvoor gevoerde individuele ruimtelijke procedure is afgerond. Zeer recent afgeronde herzieningen met een specifieke eigen regeling zijn uit dit plan gelaten. Voor ruimtelijke ontwikkelingen die via een wijzigingsbevoegdheid mogelijk worden gemaakt kan vooraf een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer worden gesloten, dus die risico s op planschade voor de gemeente zijn daarmee ook afgedekt. 6

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

Bijlage 2: Nadere uitwerking beleidskeuzes Nota van Uitgangspunten met ambtelijk standpunt

Bijlage 2: Nadere uitwerking beleidskeuzes Nota van Uitgangspunten met ambtelijk standpunt *15-0020215* 15-0020215 ESO.00013329WDstrt Bijlage 2: Nadere uitwerking beleidskeuzes Nota van Uitgangspunten met ambtelijk standpunt Beleidskeuzes sessie 1 (20 januari 2015): 1. Eerste beleidskeuze, paragraaf

Nadere informatie

CDA Zundert. Thema avond. Bestemmingsplan buitengebied

CDA Zundert. Thema avond. Bestemmingsplan buitengebied CDA Zundert Thema avond Bestemmingsplan buitengebied programma Presentatie 15 minuten pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Einde officieel programma Gelegenheid tot het bekijken van de plankaarten

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer Naam regeling: Beleidsregel plattelandswoning Citeertitel: Beleidsregel plattelandswoning Wettelijke grondslag

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren

Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1 Nota Plattelandswoningen Wijdemeren 1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied

Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied De basisfuncties zijn landschap, landbouw, natuur en water. Toegevoegde functies zijn wonen werken en recreatie. Basisfuncties De basisfuncties

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE

BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE GEMEENTE OLDEBROEK BELEIDSREGEL BIJ BEEINDIGING AGRARISCHE BEDRIJFSVOERING IN DE GEMEENTE OLDEBROEK 27 oktober 2009 afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling - 2 - 3 1. Aanleiding Bij het opstellen van het (voor)ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning Verklaring In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning De ondergetekende: De heer P.J.M. Kuenen, wonende Houbenweg 15 te 5814 AR Veulen ( Venray), hierna te noemen:

Nadere informatie

Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied

Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied Beleidsnotitie nieuwe denkrichting Vrijkomende (Agrarische) Bebouwing (VAB) in het buitengebied 1. Inleiding In het buitengebied is een groot aantal voormalige agrarische locaties en woningen waar veel

Nadere informatie

Beleidsnota Plattelandswoning

Beleidsnota Plattelandswoning Beleidsnota Plattelandswoning Hoofdstuk 1. 1.1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied

Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 1. Voorstel Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied (NL.IMRO.0642.bp15buitengebied 3002), zoals weergegeven

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening bestemmingsplan Buitengebied Someren 5 Artikel 4 Herziening

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten 1. Aanleiding De aanleiding voor het opstellen van een facetbestemmingsplan Ruimte-voorbedrijfsruimte is de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied door middel van een beheersverordening. Hiertoe

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9

Toelichting. vastgesteld 23 februari Meeuwisdijk 9 Toelichting vastgesteld 23 februari 2016 Meeuwisdijk 9 Hoofdstuk 1 Inleiding Het perceel Meeuwisdijk 9 in het noordelijk buitengebied van Etten-Leur heeft in het geldende bestemmingsplan Buitengebied (2013)

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Overzicht belangrijkste wijzigingen* In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Kenmerk: BELEIDSREGEL OMGEKEERDE WERKING: WOON- EN LEEFKLIMAAT. Aanleiding. Er zijn meerdere redenen aanwezig om een beleidsregel omgekeerde werking

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 21696 15 februari 2017 Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De afgelopen decennia is het aantal agrarische bedrijven

Nadere informatie

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre.

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre. Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Gemeente Eersel Postbus 12 5520 AA EERSEL info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3825558

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen Bestemmingsplan buitengebied gemeente Kampen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 november 2013 / rapportnummer 2844 24 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Kampen wil

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Presentatie dorpsraad Lith Bestemmingsplan Buitengebied. Bestemmingsplan Buitengebied. Lith 2013

Presentatie dorpsraad Lith Bestemmingsplan Buitengebied. Bestemmingsplan Buitengebied. Lith 2013 Presentatie dorpsraad Lith Bestemmingsplan Buitengebied Lith 2013 26 januari 2012 Inhoud presentatie 1. Voortraject 2. Wat is een bestemmingsplan? 3. Inhoud van het voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied West, 1 e herziening Ontwerp 2 Toelichting 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Op 14 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan Buitengebied West

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

15ini01295. concept-beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015

15ini01295. concept-beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015 15ini01295 concept-beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015 20 mei 2015 Inhoud 2 1 Inleiding Waarom een nieuw bestemmingsplan? In 2005 zijn de gemeenten Gendringen en Wisch gefuseerd tot

Nadere informatie

concept- beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015

concept- beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015 concept- beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015 25 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Beleidsuitgangspunten... 6 2.1 Landbouw... 6 2.2 Bestaande woningen... 9 2.3 Nieuwe woningen... 10

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel)

Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel) Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 januari 2016 /projectnummer 3084 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De gemeente Breda heeft het

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING

BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN REPARATIEPLAN BUITENGEBIED NOORD TOELICHTING 5 MAART 2015 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA HOOFDSTUK 1: INLEIDING 1.1 Aanleiding en doel van het plan 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen

Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen Bestemmingsplan buitengebied gemeente Terneuzen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 april 2013 / rapportnummer 2762 22 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Terneuzen stelt

Nadere informatie

Retrospectieve toets : Verbeelding, individuele percelen

Retrospectieve toets : Verbeelding, individuele percelen 1. Percelen ten noorden van doeleinden. Smalwater en zandpaden De bestemd Donders en Akkerstraat Zandpaden niet als zodanig Besluit GS (go) Bestemming Agrarisch met waarden Natuur en Landschap ter plaatse

Nadere informatie

Beleidsregel Plattelandswoningen 2014

Beleidsregel Plattelandswoningen 2014 Beleidsregel Plattelandswoningen 2014 Foto: Ellen Koelewijn Registratienummer: 13bwb00094 december 2013 1. Inleiding Agrarische bedrijven beschikken meestal over één of meerdere bedrijfswoningen. De gemeente

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25.

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25. Laddertoets De Smaragd Waalre Laddertoets De Smaragd Waalre 1 Inleiding 2 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3 3 Uitgangspunten 5 4 Marktanalyse 11 5 Laddertoets 19 Bijlage A 25 Artikel 4.3 Nieuwbouw

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad d.d. 22 maart 2016, nr. 15B, tot gewijzigd vaststellen van het schuur voor schuur-beleid aanpassing van het KGO-beleid.

Besluit van de gemeenteraad d.d. 22 maart 2016, nr. 15B, tot gewijzigd vaststellen van het schuur voor schuur-beleid aanpassing van het KGO-beleid. Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 24 Uitgifte: 5 april 2016 Besluit van de gemeenteraad d.d. 22 maart 2016, nr. 15B, tot gewijzigd vaststellen van het schuur voor schuur-beleid

Nadere informatie

15ini01295. beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015

15ini01295. beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015 15ini01295 beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015 20 mei 2015 vastgesteld: 25 juni 2015 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Beleidsuitgangspunten...6 2.1 Landbouw...6 2.2 Bestaande woningen...9 2.3

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Verantwoording Titel Toetsing aan de wijzigingsregels ten behoeve van het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Teckop

Nadere informatie

Beleid paardenbakken (buitenmaneges)

Beleid paardenbakken (buitenmaneges) Beleid paardenbakken (buitenmaneges) Inleiding Met name in het buitengebied van de gemeente bevinden zich een aantal paardenbakken. Aangezien het ongewenst is dat paardenbakken op elke willekeurige locatie

Nadere informatie

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Archimil B.V. namens de heer

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Agendapunt 07-03 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, de Soppeweg 3 en 3A. Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Omgevingsvergunningsvrije gebouwen: beïnvloedingsmogelijkheden

Omgevingsvergunningsvrije gebouwen: beïnvloedingsmogelijkheden Omgevingsvergunningsvrije gebouwen: beïnvloedingsmogelijkheden In bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is een tweetal categorieën opgenomen voor vergunningsvrije bouwwerken: I het regime voor kleine

Nadere informatie

Planschaderisicoanalyse

Planschaderisicoanalyse Planschaderisicoanalyse Concept-bestemmingsplan Hoek Molenstraat Troelstralaan Gemeente Assen Opdrachtgever: BügelHajema Betreft: Planschaderisicoanalyse met betrekking tot het concept-bestemmingsplan

Nadere informatie

Toelichting Wijzigingsplan Sint Jan ten Heereweg 1 Aagtekerke

Toelichting Wijzigingsplan Sint Jan ten Heereweg 1 Aagtekerke projectnr. 264311 revisie 2.0 22 april 2014 auteur(s) M. Fransen Opdrachtgever Dhr. J. van der Heijden Buxusplaats 89 5038 HK Tilburg datum vrijgave beschrijving revisie 2.0 goedkeuring vrijgave 22 april

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Bestemmingsplan buitengebied Baarle-Nassau Bestemmingsplan buitengebied BaarleNassau Voorlopig Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 april 2011/ rapportnummer 231168 1. Voorlopig oordeel over het MER De gemeente BaarleNassau wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI. Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra. Gemeente Epe Inspraaknota Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Detailhandel - Tuincentra *2015-09568* IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Intensieve veehouderijen en Natura2000-gebieden in het bestemmingplan buitengebied Doelvoorschriften bieden uitkomst voor een theoretisch probleem

Intensieve veehouderijen en Natura2000-gebieden in het bestemmingplan buitengebied Doelvoorschriften bieden uitkomst voor een theoretisch probleem Intensieve veehouderijen en Natura2000-gebieden in het bestemmingplan buitengebied Doelvoorschriften bieden uitkomst voor een theoretisch probleem R. van Ruler LLM * 1. Inleiding Het adviesbureau, waar

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Barneveldsestraat 40a.

Samenvatting: Voorgesteld wordt over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Barneveldsestraat 40a. Raadsvoorstel Nummer: 165985 Behandeld door: M.H.T. Jansen Agendapunt: 20 12 juni 2017 Onderwerp: Bestemmingsplan Barneveldsestraat 40a. Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld wordt over te gaan tot vaststelling

Nadere informatie

Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 december 2012 Referentie: NH/ML/MvD/12.084 Faxnummer: 088-888 66 36

Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 december 2012 Referentie: NH/ML/MvD/12.084 Faxnummer: 088-888 66 36 Vestiging Haarlem Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon Postbus 8 1760 AA ANNA PAULOWNA Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 december 2012 Referentie: Faxnummer:

Nadere informatie

Notitie Varianten grondgebonden agrarische bedrijven inclusief uitwerking bestemming 'Wonen' met hobbyboeren

Notitie Varianten grondgebonden agrarische bedrijven inclusief uitwerking bestemming 'Wonen' met hobbyboeren GEMEENTE OLDEBROEK Notitie Varianten grondgebonden agrarische bedrijven inclusief uitwerking bestemming 'Wonen' met hobbyboeren 15 december 2009 2 1 Aanleiding Tijdens een op 8 mei 2006 plaatsgevonden

Nadere informatie

Staat van wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied, herziening

Staat van wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied, herziening Staat van wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2013-2 In deze Staat van wijzigingen zijn de wijzigingen op het ontwerp bestemmingsplan opgesomd die bij vaststelling van het bestemmingsplan

Nadere informatie

3. Wat willen we bereiken? Nadat de keuze over de beleidsuitgangspunten is gemaakt, kan op basis hiervan het proces verder worden opgepakt.

3. Wat willen we bereiken? Nadat de keuze over de beleidsuitgangspunten is gemaakt, kan op basis hiervan het proces verder worden opgepakt. RAADSVOORSTEL GEMEENTE GROESBEEK Nummer: B39 Onderwerp: Beleidsuitgangspunten Streefbeeldnotitie nader uitgewerkt Vergadering B&W: 1 juni 2010 Raadsvergadering: 1 juli 2010 Carrousel: 1 juli 2010 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Collegebesluit Aanpassing beleidsregels kleine buitenplanse afwijkingen o.g.v. de Wabo (planologische kruimelgevallen)

Collegebesluit Aanpassing beleidsregels kleine buitenplanse afwijkingen o.g.v. de Wabo (planologische kruimelgevallen) GEMEENTEBLAD Nr. 53720 29 september Officiële uitgave van gemeente Tilburg. 2014 Collegebesluit Aanpassing beleidsregels kleine buitenplanse afwijkingen o.g.v. de Wabo (planologische kruimelgevallen) Dit

Nadere informatie

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1 INLEIDING De gemeente Drimmelen heeft van de heer Rasenberg het verzoek ontvangen om het rundveehouderijbedrijf aan de Zandstraat 5 te Hooge Zwaluwe te mogen verplaatsen naar een perceel aan de Zonzeelseweg

Nadere informatie

Beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in een woning

Beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in een woning Beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in een woning 1. Aanleiding Deze nota gaat over beleidsregels voor huisvesting van meer dan één huishouden in één woning. De Osse standaardregels

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijfspercelen Hogeweg 15, Hogeweg 21 en Voederheil 8A, Zeeland. Gemeente Landerd

Bestemmingsplan Bedrijfspercelen Hogeweg 15, Hogeweg 21 en Voederheil 8A, Zeeland. Gemeente Landerd Bestemmingsplan Bedrijfspercelen Hogeweg 15, Hogeweg 21 en Voederheil 8A, Zeeland Bestemmingsplan Bedrijfspercelen Hogeweg 15, Hogeweg 21 en Voederheil 8A, Zeeland Toelichting Bijlagen Regels Bijlage

Nadere informatie

Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus Bekendgemaakt op 3 september 2014

Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf. Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus Bekendgemaakt op 3 september 2014 Beleidsregel bed & breakfast en/of gastenverblijf Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 augustus 2014 Bekendgemaakt op 3 september 2014 Inwerkingtreding op 4 september 2014 Wijzigingen vastgesteld

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

1. Eindhovenseweg 39 Boxtel

1. Eindhovenseweg 39 Boxtel 1. Eindhovenseweg 39 Boxtel Ontwikkeling Realisatie van een bed&breakfast of kleinschalig motel, alsmede het bestemmingsplan in overeenstemming brengen met de vergunde situatie op het gebied van de bestaande

Nadere informatie

Beleid Woningsplitsing en meergeneratiewoningen

Beleid Woningsplitsing en meergeneratiewoningen KDK/05830/i.02254 Beleid Woningsplitsing en meergeneratiewoningen 1. Aanleiding In de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied is opgenomen dat woningsplitsing alleen mogelijk is voor karakteristieke

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Omgevingsvisie provincie Groningen

Omgevingsvisie provincie Groningen Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 24 maart 2016 / projectnummer: 2980 1. Oordeel over de aanvulling op het milieueffectrapport

Nadere informatie

De gemeenteraad van Wijchen

De gemeenteraad van Wijchen De gemeenteraad van Wijchen 15 RZ 096 Beslisnota Functieverandering Hoogeerdstraat 24 Niftrik/Houtsestraat naast 16 Balgoij Wijchen, 1 december 2015 Geachte leden van de raad, Beslispunten 1. Het bestemmingplan

Nadere informatie

Wijzigingsplan Buitengebied Goirle, Burgerwoningen Gemeente Goirle

Wijzigingsplan Buitengebied Goirle, Burgerwoningen Gemeente Goirle ! " Wijzigingsplan Buitengebied Goirle, Burgerwoningen 2014 Gemeente Goirle Wijzigingsplan Buitengebied Goirle, Burgerwoningen 2014 Toelichting Regels Verbeelding schaal 1 : 5.000 Projectgegevens: TOE02-0252672-01a

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 01-10-2013 Openbaar Onderwerp : Vaststelling wijzigingsplan tweede dienstwoning Kanaaldijk 24 in Spijkerboor Portefeuillehouder(s) : R.P. Hendriks

Nadere informatie

RUIMTE VOOR DYNAMIEK IN HOOFDLIJNEN

RUIMTE VOOR DYNAMIEK IN HOOFDLIJNEN RUIMTE VOOR DYNAMIEK ZIE OOK 2.5 EN BIJBEHORENDE BIJLAGE 1 VAN DE TOELICHTING BIJ HET ONTWERP BESTEMMIGNSPLAN DERDE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED I. Inleiding Het systeem van Ruimte voor dynamiek

Nadere informatie

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen In het buitengebied 1. Inleiding Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN. Opdrachtgever D. Riemens Seydlitzweg RS Hoek. ZLTO Advies Bram Verhage 10 oktober 2013

WIJZIGINGSPLAN. Opdrachtgever D. Riemens Seydlitzweg RS Hoek. ZLTO Advies Bram Verhage 10 oktober 2013 WIJZIGINGSPLAN Nieuwe Economische Drager als vervolgfunctie op het bouwvlak Seydlitzweg 5 te Hoek Opdrachtgever D. Riemens Seydlitzweg 5 4542 RS Hoek ZLTO Advies Bram Verhage 10 oktober 2013 Kantoor Goes

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Veehouderij Epe

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Veehouderij Epe Notitie Contactpersoon Floris Eenink Datum 20 februari 2013 Kenmerk N001-1215052FEE-evp-V01-NL 1.1 Aanleiding vormvrije m.e.r.-beoordeling De gemeente Epe is voornemens een agrarisch bouwperceel gelegen

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a Zienswijzennota Bestemmingsplan Croddendijk 5a April 2015 Zienswijzennota april 2015 1 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2014 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

\^NWESTREENEN ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED

\^NWESTREENEN ADVISEURS VOOR HET BUITENGEBIED \^NWESTREENEN Gemeente Elburg t.a.v. de gemeenteraad Postbus 70, 8080 AB ELBURG Anthonie Fokkerstraat 1a 3772 MP Barneveld T: (0342) 47 42 55 F: (0342) 47 42 81 E: info@vanwestreenen.nl Ons kenmerk Inzake

Nadere informatie

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Keizersdijk 2

Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Keizersdijk 2 Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Crijns Rentmeesters B.V. namens mevrouw Van Bussel-Drieshen voor de splitsing van

Nadere informatie

Kan de gemeente aantonen dat er wordt voldaan aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit?

Kan de gemeente aantonen dat er wordt voldaan aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit? Bijlage Vragenlijst Definitie Bestemmingsplan: Bestemmingsplan buitengebied Bunnik 2011 1 Op bladzijde 29 van het bestemmingsplan staat: Bij niet-agrarische bedrijven in het buitengebied en op verspreide

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Beleidsnota Plattelandswoningen gemeente Venray

Beleidsnota Plattelandswoningen gemeente Venray Beleidsnota Plattelandswoningen gemeente Venray Inhoud 1. Inleiding 2. Achtergrond 3. Wet Plattelandswoning 4. Beschermingsniveau plattelandswoning 5. Toetsingskader plattelandswoning 6. Toekennen plattelandswoning

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

30 en Torendijk 7. reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg. G emeent e Ho f van Twent e. Datum : 18 maart 2013

30 en Torendijk 7. reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg. G emeent e Ho f van Twent e. Datum : 18 maart 2013 reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg 14b, Slaghekkenweg 30 en Torendijk 7 G emeent e Ho f van Twent e Datum : 18 maart 2013 projectnummer : 110260 S A B R E A C T I E N O

Nadere informatie

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen Gebiedvisie op het buitengebied van de gemeente Drimmelen Door de ZLTO Afdeling Drimmelen Gebiedsvisie voor de gemeente Drimmelen Vanuit de ZLTO-afdeling Drimmelen is het idee gekomen om in navolging van

Nadere informatie

Afdeling Grondgebied. Beleidsnotitie. Wonen in het buitengebied en paardenhouderijen

Afdeling Grondgebied. Beleidsnotitie. Wonen in het buitengebied en paardenhouderijen Afdeling Grondgebied Beleidsnotitie Wonen in het buitengebied en paardenhouderijen Beleidsnotitie WONEN IN HET BUITENGEBIED EN PAARDENHOUDERIJEN Vastgesteld in de raadsvergadering van:. De voorzitter,

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN SCHUILGELEGENHEDEN, OMHEININGEN EN PAARDENBAKKEN

BEELDKWALITEITSPLAN SCHUILGELEGENHEDEN, OMHEININGEN EN PAARDENBAKKEN BEELDKWALITEITSPLAN SCHUILGELEGENHEDEN, OMHEININGEN EN PAARDENBAKKEN Algemeen Dit beeldkwaliteitsplan maakt deel uit van het Bestemmingsplan Buitengebied 2011 en wordt toegevoegd aan het welstandsbeleid

Nadere informatie

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren

Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren Proactieve aanwijzing recreatieve zone De Heihorsten, Someren ONTWERP Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie