JAARVERSLAG Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2015 Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand

2 Inleiding Met plezier presenteren wij u hierbij het jaarverslag van Met dit verslag geven wij een beeld van onze stichting en leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid. De Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand [SKOT] is een stichting voor primair onderwijs op de grens van Twente en Salland. De stichting heeft 267 personeelsleden die op onze dertien scholen les geven aan 2803 kinderen [peildatum 1 oktober 2015]. Het jaar 2015 kenmerkt zich voor de SKOT als een goed jaar. Het Strategisch Beleidsplan SKOT, de tijd vooruit is afgerond. Op alle scholen zijn de principes van Handelings Gericht Werken [HGW] en Opbrengst Gericht Werken [OGW] ingevoerd. Voor de zomervakantie is het nieuwe Strategisch Beleidsplan voor de periode met als titel SKOT, betrouwbaar en bekwaam op weg naar 2020 vastgesteld. Op personeelsgebied is er veel aandacht geweest voor de invoering van de nieuwe cao. Dit heeft ook voor de nodige onrust gezorgd omdat deze cao een aantal maatregelen bevat die niet als verbetering van de arbeidsvoorwaarden worden gezien. We werden ook geconfronteerd met een aantal ernstig zieke collega s. Gelukkig is een aantal van hen nagenoeg hersteld. Op bestuurlijk terrein heeft het nieuwe Strategisch Beleidsplan, de fusie van de Jozef- en de Mariaschool en de decentralisatie van het buitenonderhoud, de nodige aandacht gevraagd. Pagina 1

3 Verder zijn de ontwikkeling van het leerlingaantal ten gevolge van de krimp en het goed inrichten van de formatie op de scholen belangrijke thema s geweest. De beleidscommissies, het College van Bestuur, de GMR en de Raad van Toezicht trekken hierin samen op. Ondanks extra inzet in de formatie en investeringen in onderhoud van scholen, ICT-apparatuur en verruiming van de nascholingsmogelijkheden, wordt 2015 met een mooi positief resultaat afgesloten. Kijkt u met ons mee terug. Richard Benneker, voorzitter College van Bestuur Pagina 2

4 1. Organisatie In 2015 bestonden het College van Bestuur en de Raad van Toezicht uit: College van Bestuur: De heer R.J.M. Benneker Raad van Toezicht: De heer drs. A.J. van de Munt RA RC EMFC, voorzitter Mevrouw mr. D.J.M.D Kroeze-Roosendaal re, vicevoorzitter De heer drs. G.A. van der Borg Mevrouw M. Welberg-Struik Mevrouw drs. G.G.J. te Riet-Krooshoop De Raad van Toezicht heeft in 2015 zes keer vergaderd. De Voorzitter College van Bestuur was bij deze vergaderingen aanwezig en legde verantwoording af over het gevoerde beleid. Daarnaast werden beleidsvoornemens besproken en zijn de begroting en de jaarrekening goedgekeurd. De vergaderingen hadden een zakelijk maar plezierig karakter. De Raad van Toezicht heeft ook haar jaarlijkse vergaderingen gehad met de GMR, de directeurenraad en vertegenwoordigers van het administratiekantoor ObT. Het management werd gevormd door het College van Bestuur en de directeuren van de scholen. Er heeft een evaluatie van de managementstructuur plaatsgevonden. Deze heeft ertoe geleid dat de komende vier jaar met vier beleidscommissies wordt gewerkt die worden bemenst door de directeuren van de scholen. De voorzitters van de beleidscommissies vormen, samen met het College van Bestuur, het bovenschools management [BOMA]. Doordat de lijnen kort zijn en er geen onnodige managementlagen zijn, kan de organisatie daadkrachtig opereren. Het personeel waardeert dat het management laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar is. Pagina 3

5 Doordat de directeuren integraal verantwoordelijk zijn voor hun school en de middelen grotendeels naar de scholen gaan, ontstaat er een cultuur waarin een grote betrokkenheid is en waar directeuren zelfstandig beslissingen nemen. Daarnaast is er, doordat alle directeuren zitting hebben in een beleids-commissie, een grote betrokkenheid bij de organisatie als geheel. De directeurenraad [DT] kenmerkt zich dan ook als een hechte en collegiale groep mensen. Studietweedaagse directeuren In 2015 heeft er op elke school een zorggesprek plaatsgevonden. Hierin is door het College van Bestuur, de orthopedagoog, de directeur en de interne begeleiders (IBers) gesproken over alles wat met leerlingenzorg te maken heeft. De managementgesprekken voor het schooljaar worden gehouden in de eerste maanden van De GMR heeft dit jaar zes keer vergaderd. Het College van Bestuur is bij vijf vergaderingen aanwezig geweest. De GMR wordt, voordat besluiten worden genomen, gevraagd mee te denken over de beleidsvoorstellen die worden gedaan. De sfeer binnen de GMR-vergaderingen is constructief en plezierig. Er zijn in 2015 enkele personele wisselingen geweest. Twee ouders hebben afscheid genomen en één personeelslid is gestopt met de werkzaamheden voor de GMR. Voor alle vacatures zijn nieuwe mensen benoemd. Pagina 4

6 2. Onderwijs Op de scholen is dit jaar met veel inzet en plezier gewerkt om goed onderwijs aan de kinderen te kunnen verzorgen. Elke school heeft het schoolplan afgesloten. Op bestuursniveau is het beleid rond Opbrengstgericht- en Handelingsgericht Werken, voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan , afgerond. Op bestuursniveau is het nieuwe Strategisch Beleidsplan Betrouwbaar en bekwaam op weg naar 2020 vastgesteld. Op schoolniveau zijn de nieuwe schoolplannen voor de periode vastgesteld. In 2015 is er ook een verdere impuls gegeven aan het ICT-beleid. De overstap door alle scholen naar Office 365 is voorbereid in het Bovenschoolse ICT Twenterand [BIT] en vervolgens in gang gezet. Inspectie De Onderwijsinspectie heeft in 2015 geen scholen van de stichting bezocht. Ook heeft er geen bestuursgesprek plaatsgevonden met mevrouw E.G. Rosema, onze contactinspecteur. Redenen hiervoor zijn dat de Inspectie zich richt op besturen met een hoog risicoprofiel en dat de Inspectie veel tijd heeft geïnvesteerd in het nieuwe toezichtkader dat is ontwikkeld. De Talenter gaat van start Strategisch beleid - Schoolplannen In 2015 is het Strategisch Beleidsplan Betrouwbaar en bekwaam op weg naar 2020 opgesteld. In dit beleidsplan zijn ICT, professionalisering, passend onderwijs en onderwijs in de 21 e eeuw de belangrijkste thema s. Vanuit deze thema s zijn door de scholen de nieuwe schoolplannen voor de periode opgesteld. Pagina 5

7 Op een aantal thema s wordt er door het bestuur en de scholen gemeenschappelijk beleid gevoerd. Daarnaast hebben de scholen hun eigen ontwikkelingsthema s. Passend onderwijs De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn ingericht. De SKOT participeert met elf van haar dertien scholen in samenwerkingsverband De Langewieke hoort bij SWV en de St. Stephanusschool in Zenderen bij SWV Binnen elk samenwerkingsverband is een ondersteuningsplan opgesteld. Vanuit deze ondersteuningsplannen geven de scholen inhoud aan passend onderwijs. De werkwijze binnen de School Ondersteuning Teams [SOT s], Handelingsgericht Integraal Arrangeren [HIA s] en de inzet van trajectbegeleiders zijn een uitvloeisel van het nieuwe beleid dat is vormgegeven door het SWV Kwaliteitsbeleid Voor het kwaliteitsbeleid wordt onder andere de kwaliteitsenquête van Van Beekveld&Terpstra gebruikt. Deze bestaat uit een ouder-, leerkracht- en leerlingenenquête, die bij ouders eens in de vier jaar en bij personeel en kinderen eens in de twee jaar wordt afgenomen. Begin 2015 is de enquête die in het schooljaar is afgenomen, afgerond. Zowel ouders, kinderen als personeel hebben de enquête ingevuld. De uitslag laat zien dat er een grote tevredenheid is bij ouders, kinderen en personeel. Er is een uitslag op bestuursniveau gepresenteerd aan de GMR en de Raad van Toezicht. De scholen heb de schooluitslag besproken in de MR en teruggekoppeld aan de ouders. Pagina 6

8 Totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2015 nr School De Rietslenke Nijverdal De Langewieke Dedemsvaart Mariaschool Enter [nu De Talenter] Jozefschool Enter [nu De Talenter] St. Stephanus Bornerbroek St. Stephanus Zenderen Mariaschool Wierden Het Galjoen Wierden Klim-Op Rijssen St. Sebastianus Hellendoorn Op Weg Haarle De Wingerd Nijverdal De Triangel Nijverdal Willibrordus Vroomshoop Totaal Aantal leerlingen op 1 oktober vanaf 2011 Vertrouwenspersoon Van de klachtenregeling van het SKOT is het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt. Alle scholen van de SKOT hanteren de landelijke klachtenregeling van de besturenorganisatie Verus. Open communicatie en een professionele houding draagt er toe bij dat ouders Pagina 7

9 tevreden zijn over de wijze waarop er met hen en met de kinderen wordt omgegaan. Dit geldt ook voor de teams en de directies. Een professionele houding komt het werkplezier ten goede. 3. Huisvesting In 2015 is er op twee projecten groot onderhoud uitgevoerd. Bij de Willibrordusschool in Vroomshoop is het dak van de school vervangen. Bij Op Weg in Haarle zijn in de gangen nieuwe plafonds aangebracht. De buitengevel is gereinigd, het volledige schoolplein is vernieuwd en er zijn enkele nieuwe toestellen geplaatst. De decentralisatie van de onderwijshuisvesting is per 1 januari 2015 geëffectueerd. Het onderhoud van de scholen vindt plaats op basis van de meerjaren onderhoudsplannen die zijn opgesteld door Bouwmeester Huisvesting Adviseurs. Renovatie plein De Wingerd 4. Personeel Het afgelopen jaar is er voor het eerst sinds enkele jaren nieuw personeel benoemd. Deze benoemingen konden plaatsvinden omdat een aantal medewerkers met FPU is gegaan. In juni is voor alle vaste invallers en LIO ers een informatiemiddag georganiseerd waar zij zijn geïnformeerd over de personele situatie en hun kansen op een vaste werkplek binnen onze stichting. Ook is hier uitleg gegeven over het Mobiliteitscentrum van ObT dat vanaf het schooljaar het invalwerk voor de scholen regelt. Pagina 8

10 Directies In 2015 hebben er geen directiewisselingen plaatsgevonden. De taakverdeling en invulling van de beleidscommissies is wel opnieuw vastgesteld. Er is een vierde beleidscommissie gevormd. Naast de al bestaande commissies Personele Zaken [PZ], Beheer en Onderwijs Ondersteuning en Ontwikkeling [O3] is er nu ook de commissie Onderwijs identiteit en 21-eeuwse vaardigheden [Oi21]. Elke directeur heeft zitting in één commissie. Management opleiding Twee collega s hebben in 2015 met de opleiding Leidinggevende PO basisbekwaam afgerond. Zij hebben deze opleiding gevolgd via de Convent Academie. Dit is een opleiding die georganiseerd is door negen Katholieke schoolbesturen in Twente en Achterhoek, die verenigd zijn in de Stichting Convent PO. Waardering Voor de zomervakantie is voor het zevende jaar op rij aan alle personeelsleden een Iris-cheque uitgedeeld als waardering voor het lage ziekteverzuimpercentage. Ter gelegenheid van de Dag van de Leraar is er op alle scholen op gebak getrakteerd of een attentie uitgereikt als blijk van waardering voor de inzet van de collega s. Op 9 december is er bij zalencentrum De Kröl in Enter een kerstmarkt georganiseerd. Na een stamppotbuffet kon iedereen bij de verschillende marktkramen met artikelen zijn eigen kerstpakket uitzoeken. Mobiliteit Elk jaar wordt tijdens de functioneringsgesprekken en met formatiebesprekingen gevraagd of personeelsleden gebruik willen maken van ons mobiliteitsbeleid. Dit jaar heeft een aantal personeelsleden gebruik gemaakt van vrijwillige mobiliteit. Ook is een aantal personeelsleden gedwongen overgeplaatst door terugloop van het leerlingaantal op de school waar men werkzaam was. Pagina 9

11 Jubilea-FPU Dit jaar zijn er diverse ambtsjubilea gevierd. Negen collega s 12½ jaar in dienst, vier collega s waren 25 jaar bij onze stichting en één collega heeft haar 40-jarig ambtsjubileum gevierd. Er zijn het afgelopen jaar acht medewerkers met FPU gegaan en één collega is overgestapt naar het voortgezet onderwijs. Het bestuur heeft de meeste jubilarissen persoonlijk gefeliciteerd en heeft ook de vertrokken personeelsleden persoonlijk bedankt voor hun inzet. Afscheid Ben Oude Nijhuis en Toos Loman Nieuw personeel Naast de benoeming van de gedetacheerde collega s, hebben er enkele nieuwe benoemingen plaatsgevonden. We zijn in staat geweest enkele collega s, die al een aantal jaren met veel inzet en betrokkenheid hebben ingevallen op onze scholen een vaste aanstelling te geven. Deze aanstellingen worden zo mogelijk uitgebreid naar fulltime aanstellingen. Nieuwe CAO Eind 2014 is de nieuwe cao vastgesteld. De invoering hiervan heeft plaatsgevonden in Op 8 april zijn er twee informatiebijeenkomsten georganiseerd voor alle personeelsleden om uitleg te geven over de maatregelen die uit deze nieuw cao voortkomen. Er is gesproken over de invoering van de 40-urige werkweek, het afschaffen van het compensatieverlof en het nieuwe taakbeleid. De maatregelen voortvloeiend uit de nieuwe cao zijn niet door iedereen positief ontvangen. Pagina 10

12 Digitale invalpool Er werd binnen de stichting gewerkt met een digitale invalpool van Syntact. Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid [WWZ] is er strakke controle nodig op het invalwerk en het aantal invalbeurten van de invallers. In samenwerking met een aantal besturen heeft het administratiekantoor ObT het Mobiliteitscentrum ObT vorm gegeven. Vanaf 1 augustus 2016 worden alle invallers op de scholen via het Mobiliteitscentrum benoemd. ARBO-zaken Het ziekteverzuimpercentage is al een aantal jaren onder het landelijk gemiddelde. Voor 2015 lag het ziekteverzuim percentage op 5,5% [bron: ziekteverzuimprogramma Human Capital Care]. Met name het preventieve verzuimbeleid, dat gevoerd wordt door de directeuren in samenwerking met het bestuur, werpt zijn vruchten af. Ook het Medisch Sociaal Overleg [MSO] dat plaatsvindt tussen Johan Schwarte [lid beleidscommissie PZ], Marjon Tjepkema [P&O-adviseur] en de Arboarts is een goed instrument om het ziekteverzuim nauwgezet te blijven volgen. Het feit dat personeel dat langdurig ziek is ook wordt bezocht door het bovenschools management, wordt over het algemeen zeer gewaardeerd. In 2015 is aan alle personeel een periodiek medisch onderzoek aangeboden. Hiervan heeft ruim 50% gebruik gemaakt. Hanny Simonetti 40 jaar in dienst Pagina 11

13 Personeel in cijfers Pagina 12

14 5. En verder in 2015 Zijn 18 baby s geboren bij personeelsleden van de SKOT. Zijn er drie collega s in het huwelijk getreden. Is de fusie van de Mariaschool en Jozefschool in Enter beklonken met een nieuwe naam: De Talenter. Is de fiets- en tabletregeling van kracht gebleven. Heeft de GMR een goed bezochte informatieavond georganiseerd. Is Ronald van de Munt herbenoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht Heeft Toos Loman van de St. Stephanus te Bornerbroek een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Zijn we overgestapt Kerstpakkettenmarkt naar Office 365. Is er ingebroken bij Op Weg in Haarle. Hebben veel IB-ers de opleiding excellente communicatie met een diploma afgesloten. 6. Financiën De financiële positie stond in 2015 minder onder druk dan voorgaande jaren. Door het in het verleden gevoerde beleid en doordat er meer geld beschikbaar komt vanuit de najaars- en onderwijsakkoordgelden, was er voor 2015 een nagenoeg sluitende begroting opgesteld. Het jaarverslag over 2015 laat een positief resultaat zien. De scholen en het bovenschools management voeren een actief financieel beleid. In principe gaat er maximaal geld naar de scholen. Niet beïnvloedbare kosten en uitgaven die door schaalvergroting voordeel opleveren, worden Pagina 13

15 bovenschools afgewikkeld. Door dit beleid zijn scholen in toenemende mate in staat zelf beleidskeuzes te maken. De personele lasten worden op bovenschools niveau betaald, echter binnen de beschikbaar gestelde budgetten zijn de scholen vrij om bepaalde keuzes te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het benoemen van een onderwijsassistent, conciërges of een administratieve kracht. Het bestuur heeft in 2015 extra geïnvesteerd in scholing van personeel en directies, de invoering van het ICT-beleid en de renovatie van De Willibrordus in Vroomshoop. Ook zijn gaandeweg het jaar diverse knelpunten in de formatie van de scholen opgelost. De scholen hebben in 2015 geïnvesteerd in nieuwe methodes, computers en digitale schoolborden. Door het meerjaren investeringsplan, dat elke school heeft opgesteld, is hier ruimte voor en zullen ook in de komende jaren investeringen mogelijk blijven. In 2015 heeft de stichting in totaal uitgegeven. De middelen zijn voor het overgrote deel afkomstig van Rijkssubsidies. Het grootste deel, te weten , is besteed aan personele kosten. Een verdere onderverdeling ziet er als volgt uit: Salariskosten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Pagina 14

16 Verdeling van exploitatielasten 6% 7% 3% 84% salarissen afschrijving huisvesting overige 7. Een vooruitblik Aansluitend bij ons Strategisch Beleidsplan zal er in 2016 aandacht zijn voor de volgende punten. Passend onderwijs en de invulling daarvan binnen onze stichting. In toenemende mate is er een roep om extra handen in de groep om de zorgarrangementen die worden vastgesteld uit te kunnen voeren. De verdere invoering van Office 365 en de toenemende wens om gebruik te maken van digitale toepassingen in de klas, zal er voor zorgen dat er meer investeringen moeten worden gedaan in mobile devices en digitale methodes. Binnen de directeurenraad, het BIT en de scholen staan deze vragen regelmatig op de agenda en wordt het beleid samen verder ingevuld en uitgevoerd. Scholing en professionalisering van leerkrachten en directies zal het komende jaar een thema blijven. Op schoolniveau maar ook op stichtingsniveau zullen hiervoor initiatieven worden genomen. Het blijven optimaliseren van het ziekteverzuimbeleid met als doel een goede werkgever te zijn en een laag ziekteverzuimpercentage te hebben. Pagina 15

17 Het vinden van een goede oplossing voor de invalproblematiek die ontstaat door invoering van de Wet Werk en Zekerheid. De scholen gaan vanuit de schoolplannen verder met de verbetering van het onderwijs. Dit gebeurt door nascholing, invoering van nieuwe didactieken en werkvormen, nieuwe methodes en materialen en aandacht voor het pedagogisch klimaat. Het behouden van een goede staat van onderhoud van de gebouwen, het meubilair en andere materiële zaken. Waar nodig worden investeringen gedaan. Maar bovenal willen we een organisatie zijn waarin kinderen en ouders vertrouwen hebben en waar het voor het personeel plezierig werken is vanuit ons motto: SKO Twenterand, samen verantwoord ontwikkelen Pagina 16

18

jaarverslag Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand

jaarverslag Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand 2012 jaarverslag Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand 2 inleiding Met plezier presenteren wij het jaarverslag van 2012. Met dit verslag geven wij een beeld van onze stichting en leggen we verantwoording

Nadere informatie

jaarverslag Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand

jaarverslag Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand 2013 jaarverslag Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand 2 inleiding Met plezier presenteren wij u hierbij het jaarverslag van 2013. Met dit verslag geven wij een beeld van onze stichting en leggen we

Nadere informatie

Vooraf Beste collega s, In dit nummer o.a. Onderhoud scholen Jaarverslag GMR Jubilea Infoavond nieuwe cao Lerarenbeurs Herbenoeming Ronald v.d.

Vooraf Beste collega s, In dit nummer o.a. Onderhoud scholen Jaarverslag GMR Jubilea Infoavond nieuwe cao Lerarenbeurs Herbenoeming Ronald v.d. Vooraf Beste collega s, Enkele dagen voor Pasen ligt het tweede SKOT journaal van 2015 in jullie mailbo. Op bestuursniveau wordt er op dit moment hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe cao. In

Nadere informatie

Vooraf Beste collega s, In dit nummer: BIT informatie Lief en leed Formatie 2015-2016 Jubilea en Koninklijke onderscheiding

Vooraf Beste collega s, In dit nummer: BIT informatie Lief en leed Formatie 2015-2016 Jubilea en Koninklijke onderscheiding Vooraf Beste collega s, De zomervakantie staat voor de deur en iedereen kijkt uit naar deze weken. Na een periode van hard werken even wat anders. Op reis naar een ver land met andere culturen, of lekker

Nadere informatie

Vooraf De vakantie zit er weer op. Hopelijk heeft iedereen ervan kunnen genieten en is de accu weer flink opgeladen.

Vooraf De vakantie zit er weer op. Hopelijk heeft iedereen ervan kunnen genieten en is de accu weer flink opgeladen. Vooraf De vakantie zit er weer op. Hopelijk heeft iedereen ervan kunnen genieten en is de accu weer flink opgeladen. In dit SKOT journaal voornamelijk een overzicht van jubilea en afscheid van collega

Nadere informatie

Jaargang 12 nr.3 Juli 2017 Redactieadres: Verspreiding: digitaal

Jaargang 12 nr.3 Juli 2017 Redactieadres: Verspreiding: digitaal Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand - Dorpstraat 127-7468 ZH Enter - 0547-38 58 10 - info@skot.nl - www.skot.nl Beste collega s Het laatste SKOT-journaal van dit schooljaar ligt voor jullie. Het SKOT

Nadere informatie

In dit nummer: Geslaagden Studiedag IB-ers Lief en leed Jaarverslag GMR Nieuwe secretaresse

In dit nummer: Geslaagden Studiedag IB-ers Lief en leed Jaarverslag GMR Nieuwe secretaresse Vooraf Beste collega's, Het laatste SKOT journaal van dit jaar ligt voor jullie. 2015 loopt op zijn einde, een druk jaar zoals ik tijdens mijn toespraakje op 9 december al heb gememoreerd. Ik kijk zelf

Nadere informatie

Vooraf. Teldatum 1 oktober 2014

Vooraf. Teldatum 1 oktober 2014 Vooraf Beste collega s, De eerste periode van het schooljaar tot aan de herfstvakantie zit er al weer op. Het was een periode met gemengde gevoelens. Een drietal scholen heeft met veel verdriet te maken

Nadere informatie

Vooraf Bonus vervangingsfonds

Vooraf Bonus vervangingsfonds Vooraf Beste mensen, Het voorjaar is in volle gang en de natuur loopt enkele weken voor, genieten!! Binnen de stichting zijn we volop bezig met de formatie voor het komende schooljaar. Al met al ziet het

Nadere informatie

In dit nummer: Diverse jubilea De Wingerd 40 jaar ICT middag Aanbod Human Capital Care Jaarverslag

In dit nummer: Diverse jubilea De Wingerd 40 jaar ICT middag Aanbod Human Capital Care Jaarverslag Vooraf Beste collega s, Net voor de meivakantie verschijnt het tweede SKOT-journaal van dit jaar. Enkele weken geleden was er een extra editie over de afgebroken cao onderhandelingen en de onzekerheid

Nadere informatie

In dit nummer: Afscheid collega s IPAP verzekering Datum kerstpakkettenmarkt Pilot Inspectie bestuursgericht toezicht

In dit nummer: Afscheid collega s IPAP verzekering Datum kerstpakkettenmarkt Pilot Inspectie bestuursgericht toezicht Vooraf Beste collega s, Bij deze het nieuwe SKOT journaal. Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad en is iedereen weer voldoende uitgerust en het nieuwe schooljaar vol enthousiasme begonnen. In

Nadere informatie

Vooraf. Beste mensen,

Vooraf. Beste mensen, Vooraf Beste mensen, De kop van 2014 is eraf en de Olympische medailles zijn voor het grootste deel binnen. Inmiddels is ook de CITO toets weer gemaakt en wachten we de uitslag begin maart af. Binnen de

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Vooraf. Beste collega s. Het schooljaar 2013-2014 zit er nagenoeg op en het lijkt dat elk schooljaar weer sneller gaat.

Vooraf. Beste collega s. Het schooljaar 2013-2014 zit er nagenoeg op en het lijkt dat elk schooljaar weer sneller gaat. Vooraf Beste collega s Het schooljaar 2013-2014 zit er nagenoeg op en het lijkt dat elk schooljaar weer sneller gaat. De laatste weken vragen altijd de nodige inspanning van iedereen. Voor de kinderen

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

In dit nummer: Studietweedaagses Lief en leed GMR nieuws Joep Beemer de beste! Directie wisseling Jaarverslag en jaarrekening

In dit nummer: Studietweedaagses Lief en leed GMR nieuws Joep Beemer de beste! Directie wisseling Jaarverslag en jaarrekening Vooraf Beste collega s, Het is weliswaar nog april en toch begint volgende week de meivakantie. Iedereen heeft drukke tijden achter de rug. Rapporten zijn geschreven, oudergesprekken zijn gevoerd, de cito

Nadere informatie

In dit nummer: Bijzondere verjaardag GMR lid gezocht Uitslag PMO Fiscale uitruil reiskosten woonwerkverkeer. Beste collega s,

In dit nummer: Bijzondere verjaardag GMR lid gezocht Uitslag PMO Fiscale uitruil reiskosten woonwerkverkeer. Beste collega s, Vooraf Beste collega s, De herfstvakantie staat al weer voor de deur terwijl ik het gevoel heb dat we nog maar net begonnen zijn. Dit komt wellicht ook door de prachtige nazomer die we hebben gehad. Op

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

In dit nummer: Diverse jubilea Afscheid collega s Opleiding begaafdheidsspecialist Wet werken zekerheid Bezoeken inspectie Invalwerk 16-17

In dit nummer: Diverse jubilea Afscheid collega s Opleiding begaafdheidsspecialist Wet werken zekerheid Bezoeken inspectie Invalwerk 16-17 Vooraf Beste collega s, Het schooljaar 2015-2016 zit er op. De eindmusical is gespeeld, de werkboeken en schriften zijn vol en worden meegegeven naar huis. Op de meeste scholen wordt er nog even flink

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Vooraf. In dit nummer: Diverse jubilea Loonsverhoging St. Stephanus Zenderen 50 jaar Teldatum 1 oktober BCA abonnement.

Vooraf. In dit nummer: Diverse jubilea Loonsverhoging St. Stephanus Zenderen 50 jaar Teldatum 1 oktober BCA abonnement. Vooraf Beste collega's, De eerste periode van het schooljaar zit er al weer op en de herfstvakantie staat voor de deur. Er gebeurt weer van alles op de scholen en in onderwijsland. In dit SKOT journaal

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GMR-jaarverslag Stichting Prisma kalenderjaar 2014

GMR-jaarverslag Stichting Prisma kalenderjaar 2014 GMR-jaarverslag Stichting Prisma kalenderjaar 2014 Voorwoord voorzitter David van Vliet Het afgelopen jaar heeft er een aantal wisselingen plaatsgevonden in de GMRbezetting. Vanaf deze plaats wil ik dan

Nadere informatie

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag MR Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding... 3 Samenstelling MR... 4 Huidige samenstelling...4 Leden...4 Beoogde samenstelling...4 Bijeenkomsten... 5 Onderwerpen... 6 Financieel...6 Kwartaal/Jaarplan/Jaarverslag...6

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN School : Jan Nieuwenhuizen Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 20ZJ Onderzoeksnummer : 102025 Datum schoolbezoek : 7 november 2007 Datum

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad St. Antoniusschool Vriezenveen JAARVERSLAG. Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad St. Antoniusschool Vriezenveen JAARVERSLAG. Medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraad St. Antoniusschool Vriezenveen JAARVERSLAG Medezeggenschapsraad Schooljaar 2015-2016 1 INHOUD 1 Leden en taakverdeling 2 Algemeen 2.1 Inleiding. 2.2 Samenstelling. 2.3 Vergaderingen.

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Juni portretten en groepsfoto s schoolfotograaf: broertjes/zusjes-foto s (middag)

Nieuwsbrief. Juni portretten en groepsfoto s schoolfotograaf: broertjes/zusjes-foto s (middag) In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Juni 2017 Voor op de kalender Nieuwe uitdagingen Schoolkamp groep 8 Schoolreis Eerste Heilige Communie Keuze nieuwe taalmethode Oud papier Uitslag enquêtes: leerlingen

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool Inhoud Algemeen... 3 1. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 2. Regelingen en beleidsplannen... 4 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden... 5

Nadere informatie

Voorwoord 2. Inleiding 3

Voorwoord 2. Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 2 Inleiding 3 Hoofstuk 1 Missie en visie 4 1.1 Missie van Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand 1.2 Visie van Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Basisschool De Sprankel

Basisschool De Sprankel Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool De Sprankel Activiteitenplan MR 2017/2018 1 / 6 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kern issues MR 3. MR-activiteiten 4. Planning MR

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG juni 2016 1 Inleiding 1.1 Doel en opzet van Pilot Culemborg Begin 2015 heeft de inspectie een pilot uitgevoerd waarbij alle scholen voor po en vo

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Jeroen Bluiminck opent de vergadering en stelt de agenda vast.

Jeroen Bluiminck opent de vergadering en stelt de agenda vast. Notulen MR St. Jozefschool Aalten 6 november 2014 Aanwezig: Marion Schraven, Moniek Ebbers, Jeroen Bluiminck, Sandra ter Horst, Raymond Bohm en Dianne Heezen Afwezig (m.k.); Wendy Lebbink, Carieke Kuiperij

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Jaarplan 2015-2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Onderwijskundige ontwikkelingen 2.1 Onderbouwd bij kleuters 2.2 Kernwaarden 2.3 Kwaliteitsbewaking LOVS 2.4 Leerlingenzorg 2.5 Methodevervanging

Nadere informatie

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Montessori Onderwijs Purmerend 2014-2015 1. Samenstelling MR Oudergeleding Linda Kint- voorzitter Marleen Hooijer Monique van Wijk-Boer Yasmin Schuster (geen stemrecht)

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BLOKSTOEKE

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BLOKSTOEKE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BLOKSTOEKE School : basisschool De Blokstoeke Plaats : Westerhaar-Vriezenveensewijk BRIN-nummer : 09SG Onderzoeksnummer : 71424 Datum schoolbezoek : 2 maart 2006

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2015-2016 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Beleid neringsgesprekken

Beleid neringsgesprekken Beleid neringsgesprekken Functioneringsgesprekken 4.5.0 Vooraf 1. Regels Binnen de Stichting Prot. Chr. SO/VSO te Ommen eo hanteren we de volgende regels m.b.t. het beleid functioneringsgesprekken: De

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Netwerkschool Loppersum Oost Annemarie Nienhuis - mei 2017 Inleiding Wat een genot om als leerling een locatie van de Netwerkschool te bezoeken! En wat een heerlijke

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO

Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO. Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO CAO en de St. KOE Deze bijeenkomst is geen uitleg over de achtergronden van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen mening over de inhoud van de CAO Deze bijeenkomst geeft geen advies over de CAO En... de CAO

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: december 2012 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "DE CIRKEL" LOC. "MAASPLEIN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE CIRKEL LOC. MAASPLEIN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "DE CIRKEL" LOC. "MAASPLEIN" School : obs "De Cirkel" loc. "Maasplein" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 16BL Onderzoeksnummer : 80616 Datum schoolbezoek : 28 september 2006

Nadere informatie

Invoering Functiemix

Invoering Functiemix Invoering Functiemix LA Convenant Leerkracht Beloning Voorwaarden Stimulans LB Inschaling Kwaliteitsinstrument Informatie voor leerkrachten 1 Beste leerkrachten van SKO De Gouw, Hierbij ontvangen jullie

Nadere informatie

SWOT-analyse. Bijlage bij: Meerjarenbeleidsplan van de. Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs. te Nieuwerkerk a/d IJssel

SWOT-analyse. Bijlage bij: Meerjarenbeleidsplan van de. Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs. te Nieuwerkerk a/d IJssel waarin een kleine schoolvereniging groot kan zijn SWOT-analyse Bijlage bij: Meerjarenbeleidsplan van de Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs te Nieuwerkerk a/d IJssel 2013-2017 vereniging

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF School : Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 83502 Datum schoolbezoek : 2 oktober 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016

JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1. Algemeen JAARVERSLAG MR Het Springtij augustus 2014 juli 2016 1.1 Samenstelling en taakverdeling Ineke Wijkhuijs personeel (voorzitter) Saskia Eggermont personeel (secretaris) (tot augustus 2015, i.v.m.

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

MR MedezeggenschapsRaad Willibrordus - Ruurlo

MR MedezeggenschapsRaad Willibrordus - Ruurlo MR MedezeggenschapsRaad Willibrordus - Ruurlo December 2016 Nieuwsbrief van de MR INHOUD Nieuwe samenstelling 2 Nieuwe leden stellen zich voor Wat doet de MR Taken en bezigheden 3 Het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling Maastricht, 2 juni 2017 Aan het personeel en de ouders/verzorgers van de leerlingen van stichting kom Leren, De GMR van stichting kom Leren is op zoek naar enthousiaste leden, die er een uitdaging in zien

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren?

Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? CAO en de St. KOE Wat zijn belangrijke doelen voor jouw school de komende jaren? Wat zijn belangrijke professionele doelen voor jouzelf de komende jaren? Waar zou de St. KOE de komende jaren aan moeten

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar 2014-2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Anninksschool over het schooljaar 2014-2015. Met dit verslag

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DIJKERHOEK. BRIN-nummer : 10DG Onderzoeksnummer : 74204

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DIJKERHOEK. BRIN-nummer : 10DG Onderzoeksnummer : 74204 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DIJKERHOEK School : Dijkerhoek Plaats : Holten BRIN-nummer : 10DG Onderzoeksnummer : 74204 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling : 13 december 2006 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL TROUBADOUR School : basisschool Troubadour Plaats : Glanerbrug BRIN-nummer : 19MF Onderzoeksnummer : 90803 Datum schoolbezoek : 9 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling

Interconfessionele Basisschool De Triangel Schooljaar Inhoud. Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Schooljaar 2014-2015 Inhoud Inleiding Samenstelling MR Huidige samenstelling Leden Beoogde samenstelling Bijeenkomsten Speerpunten Vreedzame school Ouderbetrokkenheid Bevlogenheid in het onderwijs Onderwerpen

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

In dit nummer: In memoriam Ina Timmermans Studietweedaagse IB ers Fietsregeling Diverse jubilea BCA abonnement verlengd

In dit nummer: In memoriam Ina Timmermans Studietweedaagse IB ers Fietsregeling Diverse jubilea BCA abonnement verlengd Vooraf Beste collega's, Het is bijna voorjaarsvakantie en de eerste twee maanden van 2016 zitten er al weer op. Er is een goede start gemaakt en de afgelopen maanden is er weer veel gebeurd. Zo zijn er

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DREEFSCHOOL

JAARVERSLAG 2008-2009 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DREEFSCHOOL JAARVERSLAG 2008-2009 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DREEFSCHOOL INLEIDING In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen waarmee de Medezeggenschapsraad (MR) van de Dreefschool zich schooljaar 2008-2009

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 RKBS Sint Jozef Schiedam Datum: 10 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam RKBS Sint Jozef Schoolnaam RKBS Sint Jozef Datum

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie