Noten. Noten behorende bij de inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noten. Noten behorende bij de inleiding"

Transcriptie

1 Noten Noten behorende bij de inleiding 1. Myne bespiegelingen over de Jooden in: De Onverwachte Courier, nr. 30 d.d De Onverwachte Courier, nrs. 30 en 40 d.d en Zie de inleiding van Dubbelman en Tanja bij, Vreemd gespuis, Dittrich, Immigratie in Nederland, Gijswijt-Hofstra, Een schijn van verdraagzaamheid, Over het begrip tolerantie ook Kisch, Toleranz und Menschenwürde, Gijswijt-Hofstra, Een schijn van verdraagzaamheid, Lucassen en Penninx, Nieuwkomers, 108, stellen dat de houding van de bevolking tegen de nieuwkomers niet beschreven kan worden. De enige benadering die hier mogelijk is, is om twee extremen te onderzoeken: namelijk samenwerking en tegenwerking. 8. Regionaal en lokaal onderzoek naar opvattingen over en reacties op religieuze afwijking in het algemeen of naar de problematiek van godsdienstvrijheid in het bijzonder is hard nodig willen (...) theoretische aanzetten de zo noodzakelijke empirische onderbouwing en theoretische uitwerking kunnen krijgen. Gijswijt-Hofstra, Een schijn van verdraagzaamheid, Michman, Historiography of the Jews in the Netherlands. 10. Een voorbeeld hiervan is Fuks-Mansfeld, De Mediene in de Nederlands-Jiddische literatuur, 355, Aangezien de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën een statenbond was met zeer grote autonomie voor de afzonderlijke gewesten, was er geen algemeen voor het gehele land geldende wetgeving, die het verblijf van de joden regelde. Zelfs gewestelijk waren hiervoor geen bepalingen en in de praktijk was iedere stad of plaats met eigen rechtsmacht bevoegd om wel of geen joden op te nemen en hiervoor de voorwaarden vast te stellen. 11. Het meest complete overzicht van de tot nu toe verschenen publikaties over Joodse Gemeenten is te vinden in Michman, Beem en Michman, Pinkas. 12. Geslaagde voorbeelden zijn De Vries, From Pedlars to Textile Barons, dat de ontwikkeling beschrijft van marskramer naar textielfabrikant en Yogev, Diamonds and Coral, dat de rol van de joden in de diamanthandel beschrijft en ruime aandacht besteedt aan de rol van het van oorsprong Amsterdamse handelshuis van de gebroeders Prager hierbij. 13.

2 In 1977 door Jongeling en Brilleman, Joodse begraafplaatsen, in 1980 onder redactie van De Vey Mestdagh, Joden in Noord-Oost Groningen, in 1985 Hage en De Vey Mestdagh, De Joodse gemeenschap van Veendam-Wildervank, in 1985 Van Klinken en De Vey Mestdagh, De Joodse gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, in 1991 Schut, Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in de Pekela s en in 1992 Van der Berg en Boon, De Joodse gemeenschap in de Kanaalstreek. 14. Behalve Groningen (stad) ontbreken onder andere nog studies over de joodse gemeenten van Winschoten en Hoogezand-Sappemeer. 15. Cohen, Family, community and environment, Tot nu toe zijn de volgende publikaties over de joden in de stad Groningen verschenen: Mendels, De Joodse Gemeente te Groningen, Van Hoorn, De geschiedenis van de Joden, Schut, Geschiedenis van de joden in de stad Groningen en Van Bekkum en Schut, De Joodse Gemeente van Groningen. Ondanks verschillen hebben deze studies gemeen dat ze niet gebaseerd zijn op omvangrijk archiefonderzoek. 17. Schut, Schema voor bronnenonderzoek. 18. Dit betreft voornamelijk losse stukken, die volgens Van Hoorn, De geschiedenis van de Joden, XIX, over de achttiende en negentiende eeuw in 1928 nauwelijks meer aanwezig waren. 19. Mendels, De Joodse Gemeente te Groningen, maakte in het geheel geen gebruik van stukken uit het archief van de Joodse Gemeente in tegenstelling tot Van Hoorn voor zijn De geschiedenis van de Joden. 20. Volgens een mondelinge mededeling van de medisch-historicus E.S. Houwaart heeft de medicus L. Ali Cohen omstreeks 1860 een studie geschreven over de geschiedenis van de joden in Groningen, die echter nog niet is teruggevonden. Wellicht kan dit manuscript opheldering verschaffen over de toestand van het oud-archief van de Joodse Gemeente Groningen rond Brasz, De kille van Kuilenburg,

3 Noten behorende bij hoofdstuk 1 1. Over het aantal joden dat Spanje verliet bestaat veel onduidelijkheid. De Encyclopedia Judaica, XV, 241, schat dat ongeveer joden Spanje ontvluchtten. Fuks-Mansfeld, De Sefardim, 19, houdt het op zo n , terwijl Kamen, The Mediterranean and the expulsion of Spanish Jews, 44, meent dat zo n 40 tot joden Spanje definitief de rug toekeerden. 2. Cohen, The friars and the jews, Van der Wee, Handel in de Zuidelijke Nederlanden, Fuks-Mansfeld, De Sefardim, Ibidem, Deze conclusie is gebaseerd op in de bronnen voorkomende Portugese namen, ibidem, Ibidem, Den Haan, Moedernegotie en Grote Vaart, Nusteling, Welvaart en Werkgelegenheid in Amsterdam, Voor een editie van de tekst van de Unie, Groenveld en Leeuwenberg, Die orginale unie metten acten daernaer gevolcht, Fuks-Mansfeld, De Sefardim, 44-45, Brilling, Die Entstehung der judischen Gemeinde in Emden, 32-33, Salomon, Myth or anti-myth?, Vlessing, New Light on the Earliest History. 12. Over Philip Joosten, Zwarts, De eerste rabbijnen en synagogen van Amsterdam, 251. Philip Joosten, die volgens Zwarts omstreeks 1744 te Braunschweig is geboren en vandaar naar Emden vertrokken, kan maar kort in deze stad hebben gewoond; in 1746 werden de joden namelijk uit Braunschweig verbannen. Zie ook hoofdstuk 2 noot Vlessing, New Light on the Earliest History, stelt deze gang van zaken ter discussie. 14. Fuks-Mansfeld, De Sefardim, Melnick, From Polemics to Apologetics, Vlessing, New Light on the Earliest History, 45, benadrukt dat het allerminst onomstotelijk vaststaat dat de naar Alkmaar afgevaardigde Philip Joosten identiek is aan Uri Halevi of Philip Joosten uit Emden. 17.

4 De Groot, Remonstrantie nopende de ordre, Huussen, De toelating van Sefardische joden, De tekst van het charter is afgedrukt bij Wolff, Geschiedenis der Joden te Haarlem, 57-63, en bij De Groot, Remonstrantie nopende de ordre, De Groot, Remonstrantie nopende de ordre, Ibidem, 45-46, waar de tekst van dit charter is afgedrukt. 22. Er is verondersteld dat de opvattingen van Pauw aanzienlijk liberaler zouden zijn geweest dan die van De Groot. Dit nu lijkt mij gegeven het feit dat Pauw ongetwijfeld de opvattingen van de Amsterdamse magistraat verwoordde en de aanvankelijk allesbehalve tolerante opvattingen van het Amsterdamse stadsbestuur in religieuze zaken weinig steekhoudend. Vgl. Fuks-Mansfeld, De Sefardim, 56 noot 58, en Huussen, Legal Position, Dit reglement is afgedrukt bij De Groot, Remonstrantie, , waarin ook uitgebreid wordt ingegaan op de totstandkoming. 24. De Groot, Remonstrantie, Fuks-Mansfeld, De Sefardim, 54-56, de tekst van de keur is afgedrukt op blz Ristow, Zur Frühgeschichte der rheinischen Juden, Dasberg, Untersuchungen über die Entwertung, en Greive, Die Juden. Grundzüge ihrer Geschichte, Germania Judaica, II, xxx, Kampman, Deutsche und Juden, Battenberg, Das Europäische Zeitalter, Cohen, The Friars and the Jews, , Israel, European Jewry in the age of Mercantilism, 6-7, stelt dat de joden in de loop van de tweede helft van de 15e eeuw de wijk naar Oost-Europa namen. 32. Battenberg, Das Europäische Zeitalter, Ibidem, Uitgebreid hierover Kisch, Forschungen zur Rechts- und Sozialgeschichte der Juden, Ehrlich, Geschichte und Kultur der Juden in den rheinischen Territorialstaaten,

5 36. Tenminste voor zover het civiele meningsverschillen betrof tussen enerzijds een jood en anderzijds een christen. Meningsverschillen waarbij beide partijen joods waren, werden met instemming van de landsheer ook wel voor een rabbinaal gerechtshof behandeld. Hoger beroep op de landsheerlijke of stedelijke rechtbank was evenwel altijd mogelijk indien een van beide partijen zich benadeeld voelde. Zie voor de instelling van een joodse rechtbank in Oost-Friesland, Eggersglüß, Hofjuden und Landrabbiner in Aurich, Lokers, Die Juden in Emden, 29, geeft een voorbeeld van een dergelijk document voor Oost-Friesland, ook bij Asaria, Die Juden in Niedersachsen, 281, is een Geleitbrief afgedrukt. 38. GAG Archief van de Hervormde Gemeente Groningen inv. nr. 511, folio 122 verso. 39. Zilverberg-Boas, Een nieuwe vondst, voor mededelingen over joodse vluchtelingen die in 1656 per schip uit Polen kwamen.

6 Noten behorende bij hoofdstuk 2 1. Zover bekend woonden in Nijmegen, Zutphen, Hasselt, Tiel en Wageningen in de 16e eeuw joden, Michman, Beem en Michman, Pinkas, 477, 576, 415, 534 en Weliswaar kocht het stadsbestuur van Groningen in de jaren 1549 en 1558 brandemmers van een jood, maar ik heb niet met zekerheid kunnen vaststellen of hij in de stad woonde. In 1555 werd de joodse arts Saalomon de Joode toestemming verleend zijn praktijk in de stad Groningen uit te oefenen; zijn naam werd nog in 1564 genoemd, Van Bekkum en Schut, De Joodse gemeente, 157, en Huisman, Stadsbelang en standsbesef, 61-62, 430. Beide hiervoor genoemde joden worden niet in de stadsrekeningen als inwoners vermeld, terwijl toch verwacht zou mogen worden dat, voor het geval zij een soort van woonrecht bezaten, hiervoor betaald is en dat een dergelijk bedrag in de stadsrekening zou zijn genoteerd. Overigens wil ik hierbij nog wijzen op de vergunning die de joodse artsen Salomon en zijn zoon Symon in 1563 kregen om hun beroep in Hasselt uit te oefenen, Gemeente-Archief Hasselt inv. nr Niet onwaarschijnlijk is dat het hierbij om dezelfde personen gaat. Met dank aan dr. F.J. Bakker voor deze mededeling. 3. De Vey Mestdagh, Joden in Noord-Oost Groningen, Het is het niet ondenkbaar dat deze Joest Muesken de vader is van de omstreeks 1544 te Braunschweig geboren Philip Joosten uit Emden, ritueel slachter en mogelijk mohel bij de Sefardische gemeente te Amsterdam. Gezien zijn patroniem is deze Philip Joosten een zoon van Joost (= Jozef). Een naam die als Jozef weliswaar vaker voorkomt, maar in de vorm van Joost aanzienlijk minder vaak. Aangezien in 1563 zowel in Groningen als het naburige Oost-Friesland slechts een gering aantal joden woonde, zal de naam Joost of Joest ook weer niet zo vaak zijn voorgekomen, zodat deze hypothese niet geheel en al uit de lucht is gegrepen. Volgens Lokers, Die Juden in Emden, 41, woonden in 1593 Emden zes joodse gezinnen. Hoewel hij deze joden niet met naam noemt, heb ik uit vermeldingen in zijn studie de namen van de volgende joodse inwoners in Emden rond 1590 kunnen vaststellen: Philip Joosten, Joseph Abrahams, Abraham en zijn zoon Marius, Simon, Moses en zijn zoon Michael. Een verder argument voor de hypothese is dat de sauvegarde van Joest Muesken in 1569 afliep, ongeveer de tijd dat Philip Joosten in Emden verschijnt. Verder wijs ik nog op de omstandigheid dat Philip Joosten verwanten in Praag had, de stad waar Joest Muesken was geboren. De omstandigheid dat Philip Joosten (Uri Halevi) namens Samuel Palache met het stadsbestuur van Groningen moest onderhandelen over de toelating van Portugese joden, kan eveneens een aanwijzing zijn voor mans bekendheid met deze streken, Vlessing, New Light on the Earliest History, 50 noot RAG AHJK inv. nr Cleveringa, Ontwikkelingslijnen van het rechtsbestel, 195, waar de desbetreffende buurbrief is afgedrukt. 6. Michman, Beem en Michman, Pinkas, 6, en Brugmans en Frank, Geschiedenis der joden,

7 De stad Appingedam maakte deel uit van het rechtsgebied van Appingedam, Holwierde en Tjamsweer. De bevoegdheid om recht te spreken rouleerde jaarlijks over de personen die in het bezit van een zogenaamde edele heerd waren. Oorspronkelijk bedroeg het aantal edele heerden zo n 80, waarvan er een aantal in het stadje Appingedam lag. Begin zeventiende eeuw was het aantal edele heerden in het gebied teruggelopen tot ongeveer vijftien. Sommige personen waren in het bezit van meerdere edele heerden, zoals de Ripperda s en Houwerda s. Ten tijde van de kwestie over Joest Muesken waren alle aandelen op deelname in de rechtspraak in handen van de families Ripperda en Houwerda. Zij spraken zelf recht of benoemden een rechter (redger), die namens hen de rechtspraak uitoefende. De rechters spraken recht op basis van het geldende landrecht; in dit gebied het landrecht van Fivelingo. Daarnaast fungeerde in de stad Appingedam een college van rechters (richters). Dit college is waarschijnlijk ontstaan uit zogenaamde buurrichters, die zich oorspronkelijk bezig hielden met het toezicht op straten, markten en waterlopen. In de loop der tijd smolt het stadsbestuur en dit college van richters samen tot een lichaam en noemde het zich eind zestiende eeuw ook burgemeesters of richters van Appingedam. In de studies van Cleveringa, Ontwikkelingslijnen van het rechtsbestel der stad Appingedam, en De Blécourt, Oldambt en Ommelanden, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkeling van de rechtspraak in de stad Appingedam en het rechtsgebied van Appingedam, Holwierde en Tjamsweer. Cleveringa geeft met de volgende woorden treffend de toenmalige situatie weer: Letten wij verder op de weinig duidelijke omschrijving van de rechtsmacht van de stadsrechters in den buurbrief van 1327 en het natuurlijk streven van beide rechterlijke organen de grenzen hunner competentie uit te breiden, dan behoeft de blik der voorzienigheid niet buitengewoon scherp te zijn om het ontstaan van competentieconflicten tusschen redger en rechters te voorspellen, 154. Overigens wil ik er nog op wijzen dat de functie van een toenmalige rechter meer omvatte dan alleen rechtspreken; hij was tevens een lokaal bestuurder. 8. RAG AHJK inv. nr Jean de Ligne, graaf van Aremberg, was van 1549 tot 1568 stadhouder van het gewest Groningen. 9. Brugmans en Frank, Geschiedenis der joden in Nederland, Ibidem, Ibidem, Ook verzoeken van joden in 1576 en 1583 om in de stad Groningen te wonen werden ingediend via bemiddeling van de stadhouder of zijn luitenant, beiden Spaansgezind en katholiek, Van Bekkum en Schut, De Joodse gemeente, Simon Michaëls woonde in 1583 nog in Groningen, Van Bekkum en Schut, De Joodse gemeente, 157. Volgens een aantekening bij H.O. Feith is deze resolutie aangaande de vestiging van joden door de Groninger rechtsgeleerde en archivaris Robertus Keuchenius Driessen, evenals die van 1583 waarover hierna meer, gevonden tussen stukken uit 1633 behorende bij een proces dat Stad en Ommelanden tegen elkaar voerden voor de Staten-Generaal, RAG Familiearchief Feith II inv. nr De rentepercentages die beiden van de hoofdsom mochten vragen, bedroeg ongeveer 33% op

8 jaarbasis. Dit sluit aan bij de middeleeuwse verhoudingen, toen dergelijke rentepercentages tussen de 36 en 46 procent lagen, Geisler, Die Juden in Deutschland, 189. In het nabij gelegen Oost-Friesland waren de rentepercentages eind zestiende en begin zeventiende eeuw al beduidend lager. Zo gold b.v. in Emden voor bedragen boven de 100 gulden 12%, voor bedragen tussen de 50 en 100 gulden 15% en voor bedragen onder de 50 gulden 24% rente op jaarbasis van de hoofdsom, Lokers, Die Juden in Emden, Ook voor Simon geldt dat zijn naam niet in de stadsrekening van 1573 en 1574 wordt genoemd. Het feit dat over zijn bijwoning nadere bepalingen zouden worden opgesteld, duidt op een soort van geleidebrief voor hem waarvoor hij ongetwijfeld jaarlijks een bedrag zou moeten afdragen aan de stedelijke fiscus. Dergelijke inkomsten zijn in de genoemde jaren niet in de stadsrekening verantwoord. 16. Met betrekking tot Groningen schrijft Formsma hierover: Plakkaten van Brussel wilde ze [bedoeld is het stadsbestuur] alleen afkondigen wanneer ze haar zinden en dan nog niet eens uit naam van de koning, maar uit naam van burgemeesters en raad, Formsma, De landsheerlijke periode, Natuurlijk was de eventuele toelating van joden in een bepaalde stad in deze tijd van de Opstand niet het voornaamste punt van zorg, maar onverschillig stond men er ook niet tegenover, dat blijkt wel uit de plakkaten en de opdracht van b.v. de Landvoogd in 1569 om de joden uit Zutphen te verdrijven. Zie Michman, Beem en Michman, Pinkas, In geen enkel gewest bezat het centraal gezag in Brussel zo weinig invloed als in Stad en Ommelanden, Formsma, De landsheerlijke periode, In 1544 was de centrale overheid de overtuiging toegedaan dat de joden aan de wieg stonden van het optreden van ketterse groeperingen, Brugmans en Frank, Geschiedenis der joden, 185. Het is niet onaannemelijk dat twee decennia later, in een tijd van toenemende geloofsstrijd, deze overtuiging nog steeds bestond. 20. Het archiefmateriaal laat ons deerlijk in de steek bij het bepalen van de aard van deze schade. Uit de weinige bronnen die wel overgeleverd zijn, kunnen we opmaken dat heling en de verkoop van ondeugdelijk zilver door Simon Michaëls een bron van ongenoegen voor het stadsbestuur waren, Van Bekkum en Schut, De Joodse gemeente, Ibidem, Van den Broek, Het beleg van Groningen. 23. Brood, Het Tractaat van Reductie, 20-25, en Boekholt, Rondom de Reductie, 2-7, voor de volledige tekst van het verdrag. 24. Ibidem. 25. In Joden in Noord-Oost Groningen worden de namen gegeven van de joden die o.a. in de

9 zeventiende eeuw in het gebied rond Appingedam en Delfzijl woonden. Nader onderzoek heeft meer namen en andere data opgeleverd, die ik hierbij laat volgen. De data tussen haakjes hebben betrekking op de eerste en laatste keer dat een persoon (gezin?) in de bronnen wordt genoemd. Levie Abrahams ( ), Levi Jacobs ( ), vrouw van Levi Jacobs ( ), Natan van Misinge ( ), Mette jodinne (1623), Philippus Michiels Levi ( ), zijn vrouw n.n. Joseph ( ), kind van Philippus Michiels ( ), Lazarus de jode (1633), weduwe van Lazarus de jode (1633), de oude Aron Abrahams (1639), Joseph Meijer ( ), de vrouw van Joseph Meijer (1676), Izaak Salomons ( ), zijn vrouw Bruintje Sijmens ( ), Simon Arons ( ), Abraham Arons ( ), Israel Abrahams (1651), Hessel Izaaks ( ), Simon Joseph, zwager van Philippus Michiels Levie ( ), Abraham Benedictus, geb. circa 1629 (1651), zijn vrouw Judith Joseph, geb. circa 1626 (1651), Levie van Bingen (1655), Judith, vrouw van Levi van Bingen (1655), Izaak Samuels (1655), zijn vrouw Frouke Heimans (1655), Mozes Nathans (1655), zijn vrouw Gluitje Sijmens (1655), Salomon Izaaks (1655), zijn vrouw Frouke Hinderiks (1655), Simon, zoon van Mozes Izaks uit Emden (1656), zijn vrouw Mariem Simons uit Wesel (1656), Simon Lazarus (1662), Petske jodinne (1664), Frouke jodinne (1664), Maria, dochter van Frouke (1664), Samuel Jacobs (1664), zijn vrouw (1664), Hartog Levi (1669), Jacob Benedictus (1671), Joseph Moses (1664), Izaak Hessels ( ), zijn vrouw Geertje Lazarus (1695), Aron Hessels ( ), zijn vrouw Geertje Abrahams ( ), Comprecht Heimans ( ), de weduwe van Comprecht Heimans (1699), Jacob Abrahams ( ), zijn vrouw Hanna Jacobs (1696), Koppel Joosten ( ), zijn vrouw Clara Comprechts (1699), Lazarus Joseph (1699), de vrouw van Lazarus Joseph (1699), Nathan Mozes (1684), zijn vrouw Sara Abrahams (1684), Izaak Comprechts (1699), Heiman Comprechts (1699), Abraham Jacobs ( ), Ansel Jacobs (1653), Jacob Abrahams, geb. circa 1620 te Lingen (1695), zijn vrouw Anna Izaaks, geb. circa 1625 te Frankfurt/Main (1695), Levi Joseph, geb. circa 1650 te Poznan (1695), zijn vrouw Rebecca Abrahams geb. circa 1656 (1695), Simon Jacobs (1696), Aron Jacobs (1695), Jozef Levi Lipschitz, vader van Levi Joseph (1693), RAG AHJK inv. nrs Reitsma, Acta der provinciale en particuliere synoden, VII, 204 en Het bestuur van de provincie van Stad en Lande was samengesteld uit vertegenwoordigers van de stad Groningen en de Ommelanden. Die van de Ommelanden voerden nog een eigen bestuur over een deel van de provincie. 28. RAG ASSL inv. nr. 116 folio RAG APS inv. nr. 2 sessie 6 art. 12 d.d , RAG APS inv. nr. 2 sessie 3 art. 1 d.d De Vey Mestdagh, De joodse gemeente van Appingedam, Ibidem, RAG APS inv. nr. 3 art.26 d.d

10 Het vrijgeleide was gesteld op naam van Isac Samuels, zijn vrouw Frouke Heimans, en zijn familie. Op de achterkant stonden nog de namen van Isaac Salomons en zijn vrouw Bruntije Sijmens, Mozes Naatans en zijn vrouw Gluitije Sijmens en Salomon Isaäcks en zijn vrouw Frouke Hindericks met de vermelding dat zij de volgende zes jaar 25 à 30 gulden moesten betalen, Dijkstra, De joodse gemeente van Delfzijl, Overigens blijkt Isaac Salomons zeker sinds 1643 en waarschijnlijk al sinds 1635 in Delfzijl te wonen, RAG AHJK inv.nr. 874 d.d Vgl. de opmerking van Fuks-Mansfeld in De Sefardim, 56, waar ze schrijft: de keur [bedoeld is het Amsterdamse jodenreglement uit 1616] heeft vaak model gestaan voor jodenreglementen in andere steden In Emden waren in 1633 in een Schutzbrief voor de daar wonende joden uitgebreide bepalingen opgenomen over de geldhandel van de joden. Een van de bepalingen was dat de joden niet op eigen houtje de niet ingeloste panden mochten verkopen, maar hiervoor toestemming van het stadsbestuur moesten vragen, Lokers, Die Juden in Emden, Dijkstra, De joodse gemeente van Delfzijl, Het ging hierbij om Natan van Misinge, Schut, De Joodse Gemeente van Stedum en Loppersum, De Franse schild is een gouden munt, voor het eerst in 1337 werd ingevoerd door de Franse koning Philip VI. De munt was erg populair en werd in de Nederlanden op grote schaal nageslagen. Maar zijn verspreiding was het grootst in de Zuidelijke Nederlanden en Holland. In de noordelijke gewesten richtte men zich meer op Duitse munten, Van Beek, Jacobi en Scharloo, Geld door de eeuwen heen, In 1620 was de munt in de Noordelijke Nederlanden allang niet meer een dagelijks gebruikt betaalmiddel. De rekeneenheid was toen veel meer de Carolusgulden. Een boete in Franse schilden was dan ook anachronistisch. 39. RAG AHJK inv. nr. 853 d.d , inv. nr. 854 d.d en d.d In de Ommelanden kwamen aan het eind van de middeleeuwen steeds meer van de redgerrechten in het bezit van lokale machthebbers. In de praktijk betekende dit, dat een rechtstoel staand was geworden; het uitoefenen van de rechtspraak was in handen gekomen van één persoon. De stad Groningen, altijd al kien op het uitbreiden van haar machtspositie, kocht vanaf de zeventiende eeuw veel van deze redgerrechten op. Vervolgens benoemde het stadsbestuur een jurist als rechter, die in haar naam recht sprak. 41. Schut, Geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Pekela s, GAG Register Feith 1656: De Vey Mestdagh, De joodse gemeente van Appingedam,

11 GAG OAG resoluties van burgemeesters en raad d.d en Dik, Uit de geschiedenis van Appingedam, Schut, Geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Pekela s, RAG APS inv. nr. 53 art. 59 d.d Zie noot 14 van hoofdstuk Huussen, De joden in Nederland en het probleem van de tolerantie, Graus, Judenpogrome im 14. Jahrhundert, Van Andel, Jodenhaat en jodenangst, Poliakov, De arische mythe, Van der Meiden, Bloedbeschuldiging te Nijmegen, 86-92, Po-Chia Hsia, Trent De Vey Mestdagh, De joodse gemeente van Appingedam, 39, over het voorkomen van stereo-typen in Groningen, voordat hier joden woonden. 52. Kamen, Groeiende verdraagzaamheid. 53. Hierover Reuchlin, Gutachten über das jüdische Schrifttum, Kisch, Zasius und Reuchlin, Kisch, Erasmus Stellung zu Juden, Augustijn, Erasmus und die Juden. 54. Over de houding van Luther t.a.v. de joden, Oberman, Wurzeln des Antisemitismus, Visser, Calvijn en de Joden, 3-4, Edwards, The Jews in Christian Europe, 61, Van Andel, Jodenhaat en jodenangst, Calvin accepted the concept of Jewish communal guilt for the crimes of individuals, a principle by then becoming obsolete in secular law, Edwards, The Jews in Christian Europe, 62. Visser, Calvijn en de Joden, 26, daarentegen benadrukt de gematigde houding van Calvijn tegenover de joden, Op t Hof, De visie op de joden, Een samenvattende studie over de houding van de gereformeerden ten opzichte van de joden tijdens het ancien régime ontbreekt. De enigen die hiermee althans een begin hebben gemaakt zijn Jaap Meijer in zijn inleiding op De Groot, Remonstrantie nopende de ordre, 20-32, Van den Berg, Joden en christenen en Op t Hof, De visie op de joden. 58. Güldner, Das Toleranz-Problem in den Niederlanden, De Bruijn, Plakkaten, nr. 91 d.d Reitsma, Geschiedenis der hervorming, Tsamenspreeckinghe van drie persoonen over het regireus placcaat van Groninghen, RAG

12 Collectie pamfletten 1602: Reitsma, Acta der provinciale en particuliere synoden, VII, 204 en RAG APS inv. nr. 2 sessie 6 art. 12 d.d RAG APS inv. nr. 2 sessie 7 art. 6 d.d , sessie 4 art. 5 d.d In 1620 vroeg de predikant Lucas Wiltes in Uithuizen advies aan de classis Middelstum hoe te reageren op de vestiging van joden, waarbij hij ten antwoord kreeg dat hij zich tot de plaatselijke rechter moest wenden, Schut, De Bijkerk Uithuizen, RAG APS inv. nr. 2 sessie 3 art. 1 d.d RAG APS inv. nr. 2 sessie 3 art. 4 d.d , sessie 3 art. 11 d.d , sessie 2 art. 12 d.d , sessie 2 art. 21 d.d Overigens ontbeerden de kerkbestuurders niet per definitie de steun van de wereldlijke autoriteiten in hun onverdraagzame houding in geloofszaken. In 1651 steunden de afgevaardigden van Groningen in de Staten-Generaal een voorstel, waarbij iedereen in de Republiek werd verplicht om de godsdienstoefeningen van de gereformeerden bij te wonen, Van der Sande, Roomse buitenbeentjes, RAG APS inv. nr. 2 art. 92 d.d , inv. nr. 53 art /1656, art /1657, art. 15 nr / RAG APS inv. nr. 53 art / RAG APS inv. nr. 2 art. 49 d.d Dijkstra, De joodse gemeente van Delfzijl, RAG APS inv. nr. 2 art. 42 d.d Het betrof hier waarschijnlijk het huwelijk van Symon, zoon van Mozes Isack uit Emden, die in 1656 in Delfzijl trouwde met Mariem, de dochter van Simon. De uit het Hebreeuws vertaalde huwelijksakte, ondertekend door de getuige Juda Leeb, zoon van de voorzanger Jacob te Norden, en Eliasar, zoon van de voorzanger Meier te Emden, is te vinden in: RAF Nedergerecht van Kollumerland V 12 folio 9 verso-11 verso. 74. RAG APS inv. nr. 3 art. 28 d.d , art. 27 d.d , art. 23 d.d , art. 22 d.d , art. 23 d.d , art. 65 d.d , art. 26 d.d , art. 29 d.d , art. 36 d.d , art. 27 d.d , art. 26 d.d , art. 26 d.d , art. 21 d.d RAG APS inv. nr. 53 art /1655, art /1656, art. 39 nr /1661, art. 44 nr.

13 7 1660/1661, art /1662, art /1662, art /1663, art /1664, art /1664, art /1665 en art / Roodenburg, Onder censuur, , voor de houding van de gereformeerde gemeente van Amsterdam tegenover de joden in deze stad. 77. In zoverre de leden van de provinciale synode hun opleiding hadden genoten aan de universiteit in Groningen is het goed mogelijk dat zij bij de studie Hebreeuws en het jodendom door joodse geleerden zijn onderwezen of door tot het christendom bekeerde joden. Het is bekend dat de professoren aan de theologische faculteit zich lieten bijstaan in hun onderwijs door proselieten. Professor Jacob Alting ( ), die in 1643 tot hoogleraar in de oosterse talen was benoemd, had in zijn jeugd onderwijs in de Talmud en andere joodse werken gehad van de Emder rabbijn Gomprecht ben Abraham, Roessingh, Jacobus Alting, een bijbelsch geleerde, 11. In Emden komt op een uit 1613 daterende lijst van in de stad woonachtige joden inderdaad een zekere Gomprich Abrahams voor en ook woont er in 1632 nog een Gomprecht, Lokers, Die Juden in Emden, 83 en 233. In zijn colleges maakte Alting waarschijnlijk zelf gebruik van de diensten van een bekeerde rabbijn, namelijk Fridericus Ragstat. Zie over Ragstat ook de inleiding van Meijer bij De Groot, Remonstrantie, 30, die melding maakt van een zekere Fredericus Rachstad van de Weylens, die in 1673 aan de provinciale synode in Den Haag een donatie verzoekt. De opvolger van Alting, Johannes Braun ( ), die in 1680 tot hoogleraar werd benoemd, liet zich bijstaan door de bekeerde rabbijn Isaac Hacohen Wehl, Mendels, De joodse gemeente te Groningen, RAG APS inv. nr. 3 art. 45 d.d Voor de opinies van calvinistische theologen over dit onderwerp o.a. Joosse, Scoone dingen en Van den Berg, Joden en christenen. 80. Nauta, Samuel Maresius en Roessingh, Jacobus Altingh. 81. Brugmans en Frank, Geschiedenis der Joden, 634 en Joosse, Scoone dingen, De inleiding van Meijer bij De Groot, Remonstrantie, GAG Acta Consistorie inv. nr. 1 d.d In GAG Acta Consistorie inv. nr. 2 d.d , is sprake van de uit Litouwen afkomstige Rebecca Jacobs, die uit armoede genegen was naar het christendom over te gaan. In GAG Acta Consistorie inv. nr. 2 d.d , is sprake van Daniel Mahir. In GAG Acta Consistorie inv. nr. 2 d.d , en is sprake van kostpenningen voor de zoon van Daniel Chaim. 85. GAG RA III ll nr. 2 (1668). 86. RAG AIG inv. nr. 7.7 d.d

14 GAG Acta Consistorie inv. nr. 4 d.d voor Izaak Heiman, GAG RA III ll nr. 6 (1701) voor Daniel Hindriks die in het open veld bij Trier is gedoopt, GAG RA III ll nr. 18 (1707) over de bekeerde jodin Anna Lazarus, die wederom tot het jodendom was overgegaan en waarvan de christelijke zoon in Wartburg zou zijn opgehangen, RAG APS inv. nr. 5 art. 20 d.d over een geldelijke toelage voor Christ. Albrecht Fels, GAG OAG rekest d.d bevat het verzoek van Bernardus Levi om hulp om lid van het hoedenmakersgilde te mogen worden, GAG OAG rekest d.d voor een verzoek om een geldelijke bijdrage van Wilhelm Christlieb, RAG ASSL inv. nr. 435 d.d voor een verzoek van Christina Jacobs om steun bij opzetten winkeltje, RAG ASSL inv. nr. 435 d.d voor verzoek om geldelijke steun voor de tachtigjarige Anna Jacobs, GAG OAG rekest d.d voor een verzoek om geldelijke steun van Carel Philip Wilhelm Daniel, GAG RA III ll nr. 86 (1748) over de in Amsterdam gedoopte Berent van Gelder, GAG OAG rekest d.d over de overleden bekeerde jood Peter Jans, die nog geen lidmaat van de kerk was en of hij desondanks bij de Nieuwe Kerk kon worden begraven. 88. De doop vond te Delfzijl plaats op , RAG DTB nr GAG RA III ii 3 d.d , GAG RA III ll nr. 6 (1701). 90. RAG ACA inv. nr. 13 art. 15 d.d , art. 19 d.d , art. 16 d.d , art. 4 d.d , art. 3 d.d , art. 3 en 15 d.d en art. 13 d.d GAG Acta Consistorie inv. nr. 1 d.d , , , en RAG ASSL inv. nr. 7 d.d Haitsma, Fridericus Ragstat a Weille en Jonckbloet, Gedenkboek der Hoogeschool, Op 16 augustus 1670 schreef hij zich onder de naam Fridericus Rachstad in aan de Universiteit te Groningen, Album Studiosorum, RAG APS inv. nr. 3 art. 45 d.d RAG ASSL inv. nr. 14 d.d In maart was hij ook als eens door de diaconie van de gereformeerde gemeente van de stad Groningen gesteund, GAG Acta Consistorie inv. nr. 9 d.d Volgens Haitsma, Fridericus Ragstat a Weille, 45-47, schreef hij zich in 1672 als student aan de universiteit te Leiden in en verbleef hij in 1673 te s Gravenhage. 98. GAG Acta Consistorie inv. nr. 5 d.d Ragstat trad omstreeks 1678 in het huwelijk met de uit Middelburg afkomstige Elisabeth Barentze, Haitsma, Fridericus Ragstat, Ibidem, 47.

15 101. Over de bekeerde rabbijn Israël Meijer, Brienen, Christiaan Meyer GAG OAG rekest d.d In zijn eerder genoemd rekest aan burgemeester en raad schreef hij dat hij in 1693 geboren was, waarmee hij dus bedoelde gedoopt. De doop was een nieuwe geboorte, die hem bijna dertig jaar jonger maakte. Overigens bestaat omtrent zijn doopdatum onduidelijkheid. In Brienen, Christiaan Meyer, 16-21, wordt o.a als doopdatum genoemd. In de biografie van de man zijn wel meer ongerijmdheden aanwezig. Zo is hij volgens Brienen tot zijn dood gehuwd geweest met Clasien Overinck, maar uit een rekest aan burgemeesters en raad blijkt dat zijn vrouw Maria Hensels heette, GAG OAG rekest d.d Het les geven in het Hebreeuws was een bezigheid die meer joodse bekeerlingen gemeen hadden. Zo Johan Christiaan Meijer, die in 1751 het stadsbestuur om een gift verzoekt ten einde het hem mogelijk te maken zijn eigen studie voort te zetten en anderen in de grondtaal, waarmee hij Hebreeuws bedoelt, te kunnen onderwijzen, GAG OAG rekest d.d GAG OAG rekest d.d , GAG Acta Consistorie inv. nr. 4 d.d Zo vroeg Christiaan Meijer heel bescheiden in 1725 een stuivertje uit de diakoniekas, GAG Acta Consistorie inv. nr. 5 d.d , en kreeg hij in 1730 een aalmoes van twaalf gulden, GAG Acta Consistorie inv. nr. 6 d.d GAG OAG rekest d.d In Brienen, Christiaan Meyer, 54-62, wordt een opsomming gegeven van de werken van de man, maar ook daar wordt deze titel niet vermeld Zijn vrouw Maria Hensels vroeg hierin om een liefdegift, GAG OAG rekest d.d Iets meer over zijn voorgeschiedenis en plaats van herkomst is misschien af te leiden uit het feit dat zijn weduwe in 1747 geld voor een reis naar Lingen krijgt, GAG OAG rekest d.d Een voorbeeld is het rekest van Christiaan Jacobs om hier te mogen trouwen met de uit Emden afkomstige Claartje Janssen, wat er op duidt dat hij waarschijnlijk eveneens uit die plaats afkomstig was, GAG OAG rekest d.d GAG Acta Consistorie inv. nr. 5 d.d GAG OAG rekest d.d GAG OAG rekest d.d Het gaat hierbij om Meijer Levi, die in 1762 bij de doop de naam Christiaan Meijer had ontvangen, GAG Acta Consistorie inv. nr. 5 d.d Hij was een zoon van de Groninger jood Izaak Levi (zie bijlage 2 nr. 18) GAG RA III tt 5 d.d , GAG RA III kk 3 (1770).

16 115. Hoewel het enigszins buiten de chronologische opzet van dit hoofdstuk valt, wil ik niet nalaten melding te maken van de omstandigheden rond het huwelijk van Levie Meijer en Dina Hindriks in Te meer ook omdat het één van de schaarse momenten is, die duidelijk maken hoe onoverbrugbaar de scheidslijnen tussen joden en niet-joden toen nog waren. De ouders van Levie probeerden het huwelijk van hun zoon op alle mogelijke manieren tegen te gaan. Volgens zijn verloofde had Levie zich door zijn voorgenomen huwelijk bloot gesteld aan vervolging en vijandschap van de gehele joodse gemeenschap in de stad Groningen. Omdat de aanstaande bruid hem al vier dagen niet had gezien wat natuurlijk lang is in dergelijke omstandigheden -, vreesde zij zelfs dat hij was ontvoerd, GAG RA III tt 16 d.d

17 Noten behorende bij hoofdstuk 3 1. Dit is ook de mening van de Duitse historicus Schilling, die in Das calvinistische Presbyterium, duidelijk heeft aangetoond dat er nauwe banden bestonden tussen de magistraat van de stad en de gereformeerde kerkeraad. Vooral in de zeventiende eeuw was een groot aantal stedelijke raadsleden tevens lid van de kerkeraad of de diaconie. In een dergelijke constellatie ligt het voor de hand te veronderstellen dat kerkeraad en stadsbestuur hun politiek nauw op elkaar afstemden. In hoeverre in de achttiende eeuw hiervan nog sprake was, is onbekend. 2. GAG RA III tt 2 d.d Jarges verkocht later zijn huis aan Allegonda van Weerden, die de woning eveneens ter beschikking stelde van de rooms-katholieke gemeente. Nadat zij op herhaaldelijk aandringen geen gehoor had gegeven om hier mee te stoppen, werd het huis uiteindelijk verbeurd verklaard, GAG RA III tt , , en Zie voor de houding van het stadsbestuur tegen de katholieken het artikel van Vos-Schoonbeek, Hinderpalen voor katholieke geloofsuitoefening. 3. Zie voor een geschiedenis van de Lutherse Gemeente, Kramer, De Lutherse Gemeente te Groningen in de 17e eeuw, De Lutherse Gemeente te Groningen van , en De Lutherse Gemeente te Groningen GAG RA III tt 1 d.d De Bruijn, Plakkaten, nr d.d GAG OAG protocol der Stads secrete saacken d.d Weliswaar was tussen 1608 en 1615 Philip Joosten vanuit Amsterdam uit naam van Samuel Palache naar Groningen gestuurd om met het stadsbestuur te onderhandelen over de toelating van Portugese joden in de stad, maar hierover zijn in het archief van de stad Groningen geen stukken gevonden, Vlessing, New Light on the Earliest History, 50 noot GAG OAG resolutie van burgemeesters en raad d.d Waarschijnlijk gaat het hier om rabbijn David Cohen de Lara ( ). 9. GAG Acta Consistorie inv. nr. 5 d.d Zie Fuks-Mansfeld, Bevolkingsproblematiek in joods Amsterdam, Lokers, Die Juden in Emden, Michman, Beem en Michman, Pinkas, Bijvoorbeeld de vestiging van Daniel Alexander en zijn vrouw Rachel Daniels in Wildervank, GAG OAG rekest d.d , van Eliasar Joseph in Termunten, GAG OAG rekest d.d.

18 , van Levi Aarons in Vlagtwedde, GAG OAG rekest d.d , van Moses Aron in Bellingwolde, GAG OAG rekest d.d en van Salomon Samuels in Winschoten, GAG OAG rekest d.d In een klapper op personen die het klein-burgerrecht hebben gewonnen, komt een zekere Jacob Abrahams voor. Het kon niet vastgesteld worden of het hier om dezelfde persoon gaat, die in 1689 toestemming krijgt om zich metterwoon in de stad te vestigen. Dezelfde persoon was overigens in 1703 een van de ondertekenaars van een akte, waarbij grond werd aangekocht ter vergroting van de joodse begraafplaats te Farmsum, RAG Huis-archief Farmsum inv. nr GAG OAG rekest d.d GAG OAG rekest d.d GAG RA III x d.d Zie bijlage GAG RA III tt 2 d.d en , GAG RA III ll nr. 11 (1702), GAG OAG rekest d.d In de voorwaarden waarop de bank van lening verpacht werd stond een clausule, die het anderen dan de pachter van de leenbank verbood geld op panden voor te schieten. 19. GAG OAG resolutie van burgemeesters en raad d.d GAG OAG rekest d.d Andere initiatieven waren het instellen van een groter aantal markten, de bevordering van de nijverheid door het aantrekken van hugenoten en het stimuleren van de textielnijverheid door ondernemers van elders gratis burgerrecht en belastingvoordelen te verlenen. 22. Hoewel het octrooi voor de duur van vijftien jaar gold, nam de stad in 1703 de dienst in eigen beheer over. 23. RAG So XV d.d GAG OAG rekest d.d , GAG Gilden inv. nr. 29 folio GAG OAG rekest d.d Op de verwerving van het burgerrecht en het gildelidmaatschap gaan we hierna uitgebreid in. 27. In feite lijken de economische motieven voor de vijandschap van de gildebesturen ten opzichte van de joden contra-produktief. Immers juist door joden het lidmaatschap van een gilde toe te staan, zou men toch veel eerder en beter in staat zijn om greep te hebben op hun economische activiteiten. 28. Overigens is de kwestie van toekenning van het burgerrecht niet helemaal duidelijk. De naam van Levie Jozefs komt niet voor in de klapper die is gemaakt op de personen die het burgerrecht van

19 de stad hebben verworven. Maar uit de tekst van het rekest blijkt duidelijk dat hij het burgerrecht verzoekt en uit de beschikking dat hem dat verleend wordt. 29. De bedragen die een nieuwe burger moest betalen varieerden per periode. Volgens een resolutie van 1615 moesten alle nieuwe leden van een gilde acht daalder ten behoeve van de armen betalen, GAG OAG resolutie van burgemeesters en raad d.d Eenzelfde bedrag werd gevraagd voor de inschrijving op de rol van het koopliedengilde, GAG OAG resolutie van burgemeesters en raad d.d In de achttiende eeuw was een vreemde voor verwerving van het burgerrecht en het lidmaatschap van het koopliedengilde in totaal 111<$E1/2> gulden kwijt. Zie voor een specificatie van de bedragen tabel GAG RA III ll nr. 24 (1710), GAG OAG rekest d.d GAG OAG rekest d.d en , GAG RA III ll nr. 24 (1710). 32. GAG RA III ll nr. 6 (1700), GAG OAG rekest d.d Althans dat blijkt uit een poging tot chantage van Abraham Sanders, die in Stralsund dreigde bekend te maken dat Levie Jozefs een bankbreukige was, GAG RA III ii 3 d.d GAG RA III ll nr. 18 (1707), RA III ll nr. 23 (1709). 35. GAG RA III ll nr. 6 (1700), RA III tt d.d , RA III ll nr. 11 (1702), RA III tt d.d GAG OAG resolutie van burgemeesters en raad d.d GAG RA III tt 2 d.d , RA III ll nr. 6 (1700), RA III ll nr. 11 (1702), RA III tt d.d , RA III ll nr. 18 (1707), RA III ll nr. 24 (1710). 38. GAG RA III ii 3 d.d Verdooner en Snel, Trouwen in Mokum I, Meijer, Balans der Ballingschap V, Afgebeeld bij Dijkstra, De joodse gemeente van Delfzijl, 431. De grafsteen bevindt zich tegenwoordig in de synagoge te Groningen. 42. De begraafplaats in Farmsum diende als begraafplaats voor de joden in Appingedam, De Vey Mestdagh, De joodse gemeente van Appingedam, De houding van de Groninger magistraat ten opzichte van niet-gereformeerden mocht dan verdraagzamer zijn geworden, dat gold nog niet de uitoefening van godsdienst. Zoals we al eerder zagen werd dit niet aan katholieken toegestaan, maar ook niet aan andere groeperingen zoals b.v. de Quakers, zie Kuiken, Kinderen van het licht. Zo trof in 1709 de stadsschout bij een inval

20 in een huis aan de Carolieweg een zgn. conventikel der collegianten aan. Ook deze bijeenkomsten moesten onder bedreiging van zware straffen worden gestaakt, GAG RA III tt 2 d.d en GAG OAG resolutie van burgemeesters en raad d.d Overigens is het mogelijk dat burgemeesters en raad zich stoorden aan het feit dat de gebedsdiensten zonder toestemming werden gehouden. Immers uit rechterlijke archieven van een paar jaar later blijkt dat de joden over een Heilige Arke beschikten en wordt zelfs de ruimte in het huis van Levie Jozefs waar de gebedsdiensten werden gehouden, kerk genoemd, GAG RA III ll nr. 34 (1717). Hoewel het stadsbestuur dus van deze omstandigheden op de hoogte was, vaardigde ze toen geen verbod uit. 45. GAG OAG resolutie van burgemeesters en raad d.d GAG OAG rekest d.d GAG OAG rekest d.d GAG RA III J nr. 15 d.d folio 150. Nog in 1717 maakt iemand melding van het feit dat hij vroeger wel eens in de kerk bij Levie Jozefs kwam, GAG RA III ll nr. 34 (1717). 49. GAG RA III J nr. 15 d.d GAG OAG rekest d.d GAG RA III ll nr. 18 (1707). 52. Overigens is de vindplaats van deze besnijdenisboekjes mij niet bekend. Beem, De joden van Leeuwarden, maakt in het geheel geen melding van Levie Jozefs in deze hoedanigheid. 53. GAG OAG rekest d.d , , en Hij zal toen zijn besnijdenisregisters hebben meegenomen. Maar het is ook niet geheel en al onwaarschijnlijk dat deze besnijdenisregisters hem later in het bezit zijn gesteld door de advocaat Hallewil. Deze diende in 1711 namens Levie Jozefs een rekest in om de teruggave van een braskorf, waarin zich Hebreeuwse boekjes, oude brieven en andere papieren bevonden, GAG OAG rekest d.d GAG OAG resolutie van burgemeesters en raad d.d Dit besluit werd een paar dagen later door de Staten van de provincie Stad en Lande overgenomen en daarmee tot het gehele gewest uitgebreid, De Bruijn, Plakkaten, nr d.d GAG RA III ll nr. 24 (1710), GAG OAG rekest d.d Het betrof een buitenechtelijk geboren dochter van Cecile de la Ferté en een zekere generaal Obdam uit Utrecht. Hoogstwaarschijnlijk was de vader de in 1635 geboren Jakob van Wassenaer, graaf van Wassenaar en heer van Obdam. 56. Pachter werd uiteindelijk Justus Kriex, telg uit een familie van tafelhouders, GAG OAG resolutie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Armenzorg en bejaardenzorg 1. De ontwikkeling van de armenzorg in de Nederlanden tot ca. 1800 5 2. Armenzorg in Leiden tot ca. 1800 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

STEDELIJKE BESTUURSSTRUCTUUR EN GELDLENERS IN NEDERLANDSE STEDEN 1550-1650

STEDELIJKE BESTUURSSTRUCTUUR EN GELDLENERS IN NEDERLANDSE STEDEN 1550-1650 Manon van der Heijden STEDELIJKE BESTUURSSTRUCTUUR EN GELDLENERS IN NEDERLANDSE STEDEN 1550-1650 Urban governmental structures and money lenders in early modern Dutch towns To remedy their chronic shortage

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2 InfobulletinWinshem Juni 2004 negende jaargang nummer 2 Dit informatiebulletin is een periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum. In dit bulletin worden artikelen en berichten opgenomen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572

Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Nummer archiefinventaris: 3.01.03 Inventaris van het archief van de Staten van Holland, vóór 1572 Auteur: P.A. Meilink Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Antisemitisme in Nederland

Antisemitisme in Nederland Antisemitisme in Nederland 1860-1940 Waarom Nederland betrokken dient te worden bij het vergelijkend historisch racisme-onderzoek. Doctoraalscriptie: Sociale Geschiedenis Student: Paul Hendriks Inschrijfnummer:

Nadere informatie

De hof van Wahlwiller

De hof van Wahlwiller De hof van Wahlwiller door H.J.M. Franssen Brand te Wahlwillerhof. Onder deze kop schreef een ambtenaar van de gemeente Wittem een samenvatting van de brief, die de burgemeester had gezonden aan de commissaris

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1. Achtergrond

1. Inleiding. 1.1. Achtergrond 1. Inleiding 1.1. Achtergrond Nederland kent ruim 600.000 koopappartementen waarvoor bijna 120.000 verenigingen van eigenaars (VvE s) verantwoordelijk zijn. De verwachting is dat door het splitsen en verkopen

Nadere informatie

havo Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland

havo Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland Geschiedenis voor bovenbouw havo en vwo havo Geschiedenis van de democratische rechtsstaat in Nederland Auteur Ad Oostveen 2 Eindredactie Toos de Zeeuw Tekstredactie Bureau Sproet, Zutphen Ontwerp DATBureau,

Nadere informatie

Inventaris van de op Suriname betrekking hebbende stukken in het Stadsarchief Amsterdam

Inventaris van de op Suriname betrekking hebbende stukken in het Stadsarchief Amsterdam Inventaris van de op Suriname betrekking hebbende stukken in het Stadsarchief Amsterdam Met inleiding van Jean Jacques Vrij Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gebouw van het Nationaal Archief

Nadere informatie

Men beloofde en volbracht niet

Men beloofde en volbracht niet Men beloofde en volbracht niet De negotiatiefondsen van Ferrand Whaley Hudig 1759-1797 Eline Rademakers Bentinckstraat 128 2582 SZ s Gravenhage elinerademakers@gmail.com Studentnummer: s0921068 Masterscriptie

Nadere informatie

De Jodendominee Jacob van Nes en de Gereformeerde Jodenzending

De Jodendominee Jacob van Nes en de Gereformeerde Jodenzending De Jodendominee Jacob van Nes en de Gereformeerde Jodenzending Foto afkomstig uit Rouwdienst bij de begrafenis van Ds. Jac. van Nes Czn ( s Gravenhage 29 juli 1949) 2. Archief deputaten Kerk en Israël,

Nadere informatie

5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND

5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND 5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND 5.1 INLEIDING In dit hoofdstuk zullen drie sociaal-culturele kenmerken van de groepering Chinese migranten in Nederland worden besproken, namelijk

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHT VAN HOLLAND

HET VENNOOTSCHAPSRECHT VAN HOLLAND HET VENNOOTSCHAPSRECHT VAN HOLLAND Aan Sandra en onze kinderen Lena en Jacob HET VENNOOTSCHAPSRECHT VAN HOLLAND Het vennootschapsrecht van Holland, Zeeland en West-Friesland in de rechtspraak van de Hoge

Nadere informatie

Haarlemse lijfrenten als investering voor slechtere tijden:

Haarlemse lijfrenten als investering voor slechtere tijden: Haarlemse lijfrenten als investering voor slechtere tijden: Een onderzoek naar de achtergrond en motieven van investeerders in 15 e eeuwse lijfrenten (1482-1491) Onderzoekseminar III Joost Brouwer 3513203

Nadere informatie

Een studie van Albert Metselaar

Een studie van Albert Metselaar 1 DE KRUISGEMEENTE VAN HET HOLLANDSCHE VELD EEN SCHARNIERPUNT TUSSEN AFGESCHEIDENEN (CHRISTELIJKE GEREFORMEERDEN) EN HERVORMDEN ----------------------------------------------------- KERKGESCHIEDENIS VAN

Nadere informatie

Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48. f.~. >î::... ~/ ti ~ ' "':'~;.:l' ~.- : J!

Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48. f.~. >î::... ~/ ti ~ ' ':'~;.:l' ~.- : J! ---- ----- ~ --- JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48 Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). J', : f..-;;

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Het wetsvoorstel in het kort

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Het wetsvoorstel in het kort 34 231 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van

Nadere informatie

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck door Henk Knoester 1 Inhoud: Inleiding 1. De eerste generatie 2. De tweede generatie 3. De beroving van Jan Stevens de Munck 4. De derde generatie 5. De

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

Nederlanders en Siberië 1665-1750

Nederlanders en Siberië 1665-1750 Nederlanders en Siberië 1665-1750 Doctoraalscriptie Christiaan Zandt 1e Hunzestraat 12a 9715 BK Groningen Groningen, 1 augustus 1997 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 I. Inleiding 3 II. De Nederlands-Moskovische

Nadere informatie

Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede 2008 2038

Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede 2008 2038 Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede 2008 2038 Concernzaken Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede 2008 2038 Ede, januari 2009 OO&S

Nadere informatie

De worsteling om de toekomst van Suriname

De worsteling om de toekomst van Suriname De worsteling om de toekomst van Suriname De betekenis van de demografische factor, toegelicht aan de hand van Nederlandse opiniebladen in de periode 1954-2000 Doctoraal Scriptie Barbara van den Broek

Nadere informatie

Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins

Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins Stkhting HISTORISCH ONDERZOEK WEERT Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins door Jos FA. Wassink I. Inleiding In de zeventiende en achttiende eeuw

Nadere informatie

Flehite Jaarboek 2009

Flehite Jaarboek 2009 Flehite Jaarboek 2009 Ontwerp voor een nieuwe Kamperbinnenpoort van architect Gerrit Adriaans, 1923 Flehite Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2009 Stichting Flehite Publicaties Deel x Plaatsen

Nadere informatie

de cultuur van de woonwagenbewoner,

de cultuur van de woonwagenbewoner, de cultuur van de woonwagenbewoner, behouden of uit laten sterven? inleiding In het voorjaar van 2014 namen twee woonwagenbewoners (zie bijlage 1) actie om de woonwagencultuur op de Nationale Inventaris

Nadere informatie

Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lode wijk Napoleon

Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lode wijk Napoleon Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lode wijk Napoleon J. ROELEVINK In 1806 betrok de kamerbewaarder van de secretarie van staat, de heer

Nadere informatie

Recht te Utrecht. W.M.J. Bekkers en G.M.F. Snijders (red.)

Recht te Utrecht. W.M.J. Bekkers en G.M.F. Snijders (red.) Recht te Utrecht W.M.J. Bekkers en G.M.F. Snijders (red.) INHOUD Ten geleide Inleiding drs. M.W.M. Vos-van Gortel 1. Prof.mr. V.J.A. van Dijk, een portret mr. W.M.J. Bekkers en prof.mr. G.M.F. Snijders

Nadere informatie

Erasmus School of Economics. Masterscriptie

Erasmus School of Economics. Masterscriptie 2013 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Masterscriptie KERK & BELASTING Naam student: Lukas Coenraats Studentnummer: 319669 Begeleider: Drs. J.E. van den Berg Bergen

Nadere informatie

Russische schulden aan Nederland na de revolutie

Russische schulden aan Nederland na de revolutie Russische schulden aan Nederland na de revolutie N. A. VAN HORN Vijfenzeventig jaar en een wereldideologie geleden, veranderde Rusland in de Sovjet- Unie. In 1917 ging die omwenteling gepaard met oorlog,

Nadere informatie

Subtitel Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol

Subtitel Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol Kredietcrisis en financiële regelgeving Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol Titel Subtitel De opleiding Titel Kredietcrisis van de en gemeentejurist financiële regelgeving Subtitel Prof. mr. drs.

Nadere informatie