ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1."

Transcriptie

1 ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei verleden voor mr. G.W.Ch. Visser, notaris te Amsterdam; - Integrale tekst van de statuten per 30 mei

2 ALLEN 8c OVERV \ I AKTE VASV STATUTENWIJZIGING (Koninklijke DSM N. K) Op dertig mei tweeduizend elf is voor mij, mi-. Cerbrand Willem Christiaan Visser, notaris te Amsterdam, verschenen: mevrouw mr. Femke Caroline Weijtens, secretaris van na te noemen vennootschap, met kantooradres Het Overloon 1, TE Heerlen, geboren te Utrecht op tweegntwintig juli negentienhonderd zevenenzestig, ge'identificeerd am de hand van haar rijbewijs met n mer De comparant heeft het volgende verklaard: Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van na te noemen vennootschap, gehouden op achtentwintig april tweeduizend elf, is op voorstel van de Raad van Bestuur en onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten de statuten van Koninkliike DSM N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Heerlen, kantoorhoudende te Het Overloon 1, TE Heerlen en ingeschreven in het handelsregister onder numrner (de "vennootschap") partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een verklaring, die am deze akte is gehecht (Bijlage). De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op acht juli tweeduizend negen verleden voor mr. C.W.Ch. Visser, notaris te Amsterdam, terzake waarvan een ministeriele verklaring van geen bezwaar werd verleend op vijfentwintig april tweeduizend negen, onder nummer NV Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd als volgt.

3 Wijziging A. Artikel 1 sub h., i. en j. vervallen. Tegelijkertijd worden sub k, 1, m en n (oud) van artikel 1 verletterd tot sub h, i, j en 1 (nieuw). Wijziging B. Artikel 1 sub i (nieuw) wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: II ' 1. girale aandeelhouder: een persoon die rechten houdt met betrekking tot een aantal girale aandelen, via een effectenrekening bij een intermediair, in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeer;" Wijziging C. Na artikel 1 sub i (nieuw') wordt een nieuw sub k. toegevoegd, luidende als vo1gt:- "k. intermediair: een intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;" Wijziging D. Artikel3 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "Het doe1 van de vennootschap is het ontwikkelen, produceren en verhandelen van, en het verlenen van diensten op het gebied van life sciences en materials sciences, energie en aanvenvante gebieden zoals mijnbouw, alsmede het verrichten van andere activiteiten die inherent, bijkornstig of ondersteunend zijn aan deze werkgebieden, alles in de ruimste betekenis van het woord. De vennootschap heer mede tot doe1 het oprichten, verwewen en financieren van, het deelnemen in en het voeren van het bestuur over andere ondernemingen, en het stellen van zekerheden of garanties die direct of indirect zijn gerelateerd aan voornoemde werkgebieden. Binnen deze activiteiten streeft de vennootschap naar waardecreatie op de drie grondbeginselen van economische prestaties, kwaliteit van de leefomgeving en sociale veranhvoordelijkheid." Wijziging E. Artikel8 leden 4 en 5 worden gewijzigd en luiden voortaan als volgt: "4. Girale aandelen kunnen in het aandeelhoudersregister van de vennootschap worden gesteld ten name van de betrokken intermediair onderscheidenlijk Euroclear Nederland zelf, met vermelding van de datum waarop die aandelen tot het desbetreffende verzameldepot onderscheidenlijk het girodepot zijn gaan behoren. Het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde geldt niet voor een girale aandeelhouder. 5. De raad van bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in een register van aandee1houders."- Wijziging F. Mike1 15 lid 3 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "3. Uitlevering van girale aandelen uit een verzarneldepot of girodepot kan slechts geschieden met inachtnerning van het ter zake bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer. "

4 ALLEN 8c OVERY WijziGng 6. Artikel2 1 lid 2 sub b, c, d, i en i worden gewijzigd en luiden voortaan als vo1gt:- "b. het aanvragen van toelating van de onder a. bedoelde stukken tot de handel op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, dan we1 het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating; c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochterrnaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan we1 als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; d. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelnerning; i. beeindiging van de dienstbetrekking van een aanmerlcelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een dochterrnaatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een dochtermaatschappij;"- Wijziging H. Artikel 30 lid 2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders." Wijziging I. Artikel30 lid 3 vervalt. Tegelijkertijd worden de leden 4, 5 en 6 (oud) van artikel 30 vernmerd tot de leden 3,4 en 5. Wijziging J. Artikel30 lid 5 (nieuw) wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "5. Op de jaarrekening en het jaarverslag zijn voorts de artikelen 101 en 102 en Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing." Wijziging K. Mike132 leden 4,6 en 8 worden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

5 "4. Indien over enig boekjaar de uitkeringen op de cwnulatief preferente aandelen B en A volgens de leden 2 en 3 niet of niet geheel kunnen plaats vinden omdat de winst na reservering dat niet toelaat, wordt het tekort ten laste van de winst van de volgende boekjaren uitgekeerd, onverminderd het bepaalde in artikel33 lid 3. In dat geval wordt, steeds zoveel mogelijk, eerst op de cumulatief preferente aandelen B en vervolgens op de cwnulatief preferente aandelen A het achterstallig dividend uitgekeerd, aangevuld met het dividend over het laatst verstreken boekjaar Indien over enig jaar verlies is geleden, wordt over dat jaar geen dividend uitgekeerd, onverminderd het bepaalde in artikel 33 leden 3 en 4. Ook in volgende jaren kan eerst uitkering van dividend plaats hebben nadat het verlies door winst is goedgemaakt. De raad van bestuur kan echter onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten zulk een verlies te delgen ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen. 8. Op uitkeringen aan aandeelhouders zijn voorts de artikelen 104 en 105 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing." Wijziging L. Na artikel33 lid 1 wordt een nieuw lid 2 toegevoegd, luidende als volgt: "2. Echter, de raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat een uitkering van interim-dividend op gewone aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, doch in aandelen in de vennootschap. De raad van bestuur kan daarbij tevens beswen dat de uitkering in aandelen geschiedt ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen. " Tegelijkertijd worden de leden 2 en 3 (oud) van artikel33 vernummerd tot de leden 3 en 4. Wijziging M. Artikel37 leden 2 tot en met 8 worden gewijzigd en luiden voortaan als vo1gt:- "2. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeenveertigste dag v66r die van de vergadering, of ter discretie van de raad van bestuur op een kortere termijn indien wettelijk toegelaten. 3. Bij de oproeping worden vermeld: a. de te behandelen onderwerpen; b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;- c. de vereisten voor toegang tot de algemene vergadering zoals omschreven in de artikelen 41 lid 2, en 41 lid 3, alsmede de informatie als bedoeld in artikel42 lid 7 (indien van toepassing); en d. het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.

6 ALLEN 8c QVERY 4. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in artikel Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste CCn procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en die voor het overige voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van cornmissarissen schriftelijk is ingediend. 7. Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap de aandeelhouders via haar website in kennis van: a. de informatie als bedoeld in lid 3; b. voor zover van toepassing, aan de algemene vergadering voor te leggen documenten; c. de aan de algemene vergadering voor te leggen ontwerpbesluiten, of indien geen ontwerpbesluit aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd, een toelichting van de raad van bestuur met betrekking tot ieder te behandelen ondenverp; d. voor zover van toepassing, door aandeelhouders ingediende ontwerpbesluiten met betrekking tot door hen ter behandeling ingediende ondenverpen die zijn opgenomen in de agenda van de algemene vergadering; e. voor zover van toepassing, een volmachtformulier en een formulier voor uitoefening van het stemrecht per brief. 8. Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap de amdeelhouders via haar website in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de dag van de oproeping. Indien het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum, bedoeld in artikel 41 lid 2, gewijzigd is, stelt de uitgevende instelling op de eerste werkdag na de registratiedatum de aandeelhouders via haar website tevens in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum." Wijziging N. Mike141 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: " 1. Iedere aandeelhouder is bevoegd hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering van

7 ALLEN 8c OVER\( aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover van toepassing, stemrecht uit te oefenen. Hetgeen in dit artikel41 is bepaald ten aanzien van aandeelhouders is van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en pandhouders voor zover aan hen stemrecht enlof vergaderrechten toekomen. 2. Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een registratiedatum, en we1 de achtentwintigste dag voor die van vergadering (dan we1 de dag die te eniger tijd wettelijk als registratiedatum is vastgesteld), teneinde vast te stellen wie voor de toepassing van lid 1 als aandeelhouder hebben te gelden. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum verrneld alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten zelf dan we1 via een schriftelijk gevolmachtigde kunnen uitoefenen. 3. Een aandeelhouder of diens gevolmachtigde wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. Hij heeft slechts toegang tot de vergadering, indien de desbetreffende aandelen op naarn van de aandeelhouder staan, op de registratiedatum zoals bedoeld in lid 2. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen. De vennootschap biedt de vergadergerechtigden de mogelijkheid om de vennootschap van een verleende volmacht langs elektronische weg in kennis te stellen. 4. De raad van bestuur kan bepalen dat de in lid 1 bedoelde rechten met betrekking tot een algemene vergadering van aandeelhouders kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder, dan we1 zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatierniddel kan worden gei'dentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De raad van bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de aandeelhouder, dan we1 zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch cornmunicatiemiddel kan deelnemen aan de beraads1aging.- 5. De raad van bestuur kan nadere voonvaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in lid 4, mits deze voonvaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voonvaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Deze voonvaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang

8 ALLEN 8c QVERV van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig fimctioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen kornt voor risico van de aandeelhouder die ervan gebruik maakt. 6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet voor aanvang van de vergadering de presentielijst tekenen dan we1 zijn aanwezigheid op de presentielijst doen aantekenen. Aan deze presentielijst worden toegevoegd de namen van de personen die ingevolge artikel41 lid 4 deelnernen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel42 lid De leden van de raad van codssarissen en de leden van de raad van bestuur hebben in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem. 8. De voorzitter beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben toegelden worden tot de vergadering."- Wijziging 0. Artikel42 lid 5 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "5. De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt. " Wijziging P. Artikel42 lid 7 vervalt. Tegelijkertijd worden de leden 8 en 9 (oud) van artikel42 vernummerd tot de leden 7 en 8. Wijziging Q. Artikel42 leden 7 en 8 (nieuw) worden gewijzigd en luiden voortaan als vo1gt:- "7. De raad van bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder worden uitgebracht dan op de dag van registratie als bedoeld in artikel 41 lid 2. Onverminderd het overigens in artikel41 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze de sternen vergadergerechtigden bun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen. 8. Op de algernene vergadering van aandeelhouders is voorts het bepaalde in de artikelen 13, 1 17, 1 17a en 1 17b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. " Wijziging R. Artikel44 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

9 ALLEN 8( OVER\/ " 1. Alle oproepingen voor de algernene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen orntrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten geschieden overeenkornstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de notering van aandelen aan de effectenbeurs van NYSE Euronext Amsterdam. 2. De vennootschap is bevoegd aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten op te roepen uitsluitend via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gernaakte aankondiging, naar goeddunken van de vennootschap." Ten slotte heeft de cornparant verklaard: Predicaat "Koninklij k". Hare Majesteit de Koningin heeft geen bezwaar tegen bestendiging van het Recht tot het voeren van het Predicaat "Koninklijk" van de vennootschap, waarvan blijkt uit een brief van tien maart tweeduizend elf, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (Biila~e). VerMaring van geen bezwaar.- Terzake van bovenstaande statutenwijziging is een ministeriele verklaring van geen bezwaar verleend op drie rnei tweeduizend elf, onder nummer NV 94087, waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van Justitie die aan deze akte is gehecht (Biila~e). Slot. De cornparant is mij, notaris, bekend. Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de cornparant opgegeven en toegelicht. De cornparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenornen, daarmee in te sternmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onrniddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de cornparant en mij, notaris, 0ndertekend.---- (Volgen handtekeningen.) VOOR AFSCHRIFT:

10 ALLEN & OVERY GVlaj VE ARING Mr. Gerbrand Willem Christiaan Visser, notaris te Amsterdam, verklaart: - dat hij op donderdag 28 april2011 aanwezig is geweest in het hoofdkantoor van DSM, Het Overloon 1 te Heerlen, teneinde de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, bij te wonen; - dat de voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders, de heer Prof. Drs. C.A.J. Herkstrijter RA, heeft geconstateerd dat de uitnodiging voor de vergadering tijdig is gepubliceerd op de website van DSM en in Het Financieele Dagblad en derhalve rechtsgeldig besluiten genomen kunnen worden; - dat onder agendapunt 12 van de agenda voor de algemene vergadering "Wijziging van de statuten" de voorzitter een korte toelichting op het voorstel geeft, waarna de vergadering in de gelegenheid is gesteld tot het stellen van vragen; - dat het voorstel tevens inhoudt de machtiging van ieder lid van de Raad van Bestuur, de secretaris van de vennootschap, de directeur Juridische Zaken van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-) notaris en notarieel medewerker, werkzaam ten kantore van, advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam om op het ontwerp van de akte van statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar aan te vragen en om die akte te doen passeren; - dat de voorzitter heeft geconstateerd dat het voorstel tot statutenwijzjging door de vergadering is aangenomen. Getekend te Amsterdam OD 12 mei

11 DIENST VAN HET MONlNKLlJK HUIS De Weledelgestrenge Heer Mr. G.W.Ch. Visser, notaris Postbua AK AMSTERDAM NO. 197/11/ jkg ONDERWERP '5-GRAVENHAGE 10 maart 2011 PALE15 NOORDEINDE Recht tot het voeren van het Predicaat \Koninklijkl / Koninklijke DSM N.V. te Heerlen Zeer geachte Heer Visser, In antwoord op Uw brief gedateerd 22 februari 2011 met het kenmerk GV/ AMCO: , betreffende hogergenoemd onderwerp, bericht ik U thans als volgt. Hare Majesteit de Koningin heeft geen bezwaar tegen bestendiging van het Recht tot het voeren van het Predicaat 'Koninklijk' van Koninklijke DSM N.V. te Heerlen, wederom te rekenen tot 6 mei 2027, tenzij nieuwe wijzigingen - zoals omschreven in de geactualiseerde Bepalingen die U bijgaand aantreft - andermaal een verzoek om bestendiging noodzakelijk maken. De Bepalingen betreffende het Recht tot het voeren van het Predicaat \Koninklijkt sluit ik in tweevoud hierbij in. E6n exemplaar van deze Bepalingen dient na ondertekening door twee voor de ondexneming tekenbevoegde personen onder vexmelding van naam en functie teruggezonden. De Commissaris van de Koningin in de Provincie Lirnburg heb ik van deze bestendiging op de hoogte gesteld. Met gevoelens van de meeste hoogachting, ~ L S In Algemene Dienst re Maj esteit de Koningin POSTBUS GK 'S-GRAVENHAGE TELEFOON: FAX:

12 BEPALINGEN BETREFFENDE HET PREDlCAAT 'KONINKLIJK'

13 1 HARE MAJESTEIT DE KONlNGlN VERLEENT HET RECHT TOT WET VOEREN VAN HET PREDICAAT "KONINKLIJK". HET RECHT KAN WORDEN VERLEEND AAN ONDERNEMINGEN EN AAN VERENlGlNGEN EN IS STRlKT OP NAAM. HET PREDICAAT MAG GEVOERD WORDEN IN DE NAAM ENIOF HANDELSNAAM. EN MAG ALS ZODANIG IN DE STATUTEN EN REGISTERS WORDEN OPGENOMEN 2 VERLENING VAN HET RECHT HOUDT TEVENS IN. DAT DE GERECHTIGDE DE KONlNKLlJKE KROON MAG VOEREN WAAR ZULKS IN HET GEBRUIK PAST. BIJVOORBEELD OP BRtEFPAPlER IN COMBtNATIE MET DE NAAM VAN DE ONDERNEMING OF VERENlGlNG DAN WEL OP EEN ElGEN VLAG. DE KONINKLIJKE KROON BEVAT EEN HOOFDBAND EN VlJF DIADEMEN; DIT KARAKTER DlENT BIJ EVENTUELE STILERINGEN IN IEDER GEVAL GEHANDHAAFD TE BLIJVEN. HET PREDICAAT MAG IN HET BUITENLAND IN EEN VREEMDE TAAL WORDEN GEVOERD. VOOR HET GEBRUIK VAN HET PREDICAAT IN VIER VEEL GEHANTEERDE VREEMDE TALEN GELDEN DE VOLGENDE TOEVOEGINGEN WELKE DESGEWENST KUNNEN WORDEN GECOMBINEERD MET DE NAAM VAN DE ONDERNEMING OF DE VERENlGlNG OM HET KARAKTER VAN HET PREDICAAT TE ONDERSTREPEN. IN HET ENGELS: "BY ROYAL WARRANT" OF "ROYAL. IN HET FRANS: "PAR ORDONNANCE ROYALE" OF "ROYALE. IN HET DUITS: "DURCH K6NIGLICHEN ERLASS" OF "KC)NIGLICHW. IN HET SPAANS: "POR CONCESldN REAL OF "REAL. 3 HET GERECHTIGD ZlJN TOT HET VOEREN VAN HET PREDICAAT HOUDT DE VERPLICHTING IN ALLES NA TE LATEN WAT DE REPUTATIE VAN DE GERECHTIGDE ZOU KUNNEN SCHADEN. TEVENS DlENT DE GERECHTIGDE DE BIJ DE VERLENlNG UITGEREIKTE DOCUMEMTEN, TE WETEN HET AFSCHRIFT VAN DE KONlNKLlJKE BESCHIKKING, DE OORKONDE EN HET EXEMPLAAR VAN DE BEPALINGEN. MET ZORG TE BEWAREN. DE OORKONDE BLIJFT EIGENDOM VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN EN WARE BIJ VOORKEUR IN EEN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE RUIMTE VAN DE ONDERNEMING OF VERENlGlNG AAN TE BRENGEN 4 HET PREDICAAT MAG NlET WORDEN GEVOERD ALS (DEEL VAN EEN) NAAM OF MERK VOOR EEN PRODUCT OF EEN SPEClFlEKE DIENST. DIT LAAT ONVERLET DAT DE HANDELSNAAM. GEVOERD IN COMBINATIE MET HET PREDICAAT. OP EEN PRODUCT VERMELD MAG WORDEN WANNEER HET GAAT OM EEN VERMELDING ALS HANDELSNAAM EN DEZE VERMELDING EEN DUlDELlJK ONDERGESCHIKTE PLAATS OP HET PRODUCT ENlOF DE VERPAKKING INNEEMT. DE GERECHTIGDE TOT HET VOEREN VAN HET PREDICAAT ZAL HET PREDICAAT NlET OPNEMEN IN EEN WOORDMERK-AANVRAAG OF -REGISTRATIE. VOOR OPNAME VAN MET PREDICAAT IN EEN ANDERE MERKVORM DlENT DE GERECHTIGDE DAARVOOR OP VOORHAND SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING TE VERKRIJGEN 5 HET RECHT TOT HET VOEREN VAN HET PREDICAAT WORDT VERLEEND VOOR EEN PERIODE VAN VlJFENTWlNTlG JAAR. OF INDIEN BIJ DE VERLENING OF BESTENDIGING EEN KORTERE PERIODE IS VERMELD, WAARNA HET VERVALT. WET RECHT KAN TE ALLEN TlJDE - OOK ZONDER OPGAVE VAN REDENEN - WORDEN INGETROKKEN. ONDER ANDERE WANNEER DEZE BEPALINGEN NIET WORDEN NAGELEEFD 6 HET RECHT TOT HET VOEREN VAN HET PREDICAAT VERVALT BOVENDIEN. INDIEN DE JURlDlSCHE OF FElTELlJKE STRUCTUUR VAN DE GERECHTIGDE VERANDERT. BIJ ONDERNEMINGEN KAN HlERONDER BIJVOORBEELD WORDEN VERSTAAN HET GEVAL DAT DE EIGENDOM VAN DE ONDERNEMING GEHEEL OF IN OVERWEGENDE MATE IN ANDERE HANDEN OVERGAAT. DE STATUTEN WORDEN GEWIJZIGD, DE ONDERNEMING IN LIQUIDATIE TREEDT. IN STAAT VAN FAILLISSEMENT KOMT TE VERKEREN OF SURS~ANCE VAN BETALING AANVRAAGT. BIJ VERENlGlNGEN KAN HlERONDER BlJVOORBEELD WORDEN VERSTAAN WlJZlGlNG VAN DE STATUTEN OF HET IN LIQUIDATIE TREDEN. DE GERECHTIGDE IS VERPLICHT AL DEZE VERANDERlNGEN TE MELDEN AAN DE GROOTMEESTER VAN HET HUiS VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN.

14 7 IN DE ONDER 5 EN 6 BEDOELDE OMSTANDIGHEDEN WAAR DE GERECHTIGDE ONDERNEMING OF VERENlGlNG BLtJFT BESTAAN. KAN AAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN BESTENDIGING VAN HET RECHT TOT HET VOEREN VAN HET PREDICAAT WORDEN VERZOCHT. WAAROP NADIEN ANDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN. 8 WANNEER HET RECMT TOT HET VOEREN VAN HET PREDICAAT WORDT INGETROKKEN DAN WEL.DEFINITIEF VERVALT. DlENT DE OORKONDE ONVERWIJLD TE WORDEN TERUGGEZONDEM AAN DE GROOTMEESTER VAN HET HUIS VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN. ALSDAN MOGEN HET PREDICAAT EN DE KONINKLIJKE KROON NlET MEER WORDEN GEVOERD EN DIENEN DE STATUTEN VAN DE VOORMALlGE GERECHTIGDE TE WORDEN AANGEPAST. DAARNAAST DIENEN ALLE REGISTRATIES (ZOALS BIJVOORBEELD REGISTRATIES IN HET HANDELSREGISTER OF VERENIGINGENREGISTER MERKREGISTRATIES, MODELREGISTRATIES EN DOMEINNAAMREGISTRATW WAARIN DE KONINKLIJKE KROON ENIOF HET PREDICAAT VOORKOMT. ONVE'RWIJLD TE WORDEN D~ORGEHAALD OF BEEINDIGD. 9 DE BEPALINGEN WORDEN IN TWEE EXEMPLAREN UlTGERElKT AAN DE GERECHTIGDE. DE GERECHTIGDE DlENT EEN EXEMPLAAR TE ONDERTEKENEN EN AAN DE GROOTMEESTER VAN HET HUIS VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN TERUG TE ZENDEN. DE ONDERGETEKENDEN VERKLAREN TEKENINGSBEVOEGD TE ZIJN VOOR DE GERECHTIGDE TOT HEX VOEREN VAN HET PREDICAAT EN KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN DEZE BEPALINGEN EN ZlCH DAARNAAR TE ZULLEN GEDRAGEN Koninklijke DSM N.V. te Heerlen HANDTEKENING: NAAM: FUNCTIE: HANDTEKENING: NAAM: FUNCTIE:

15 Dienst Justis lusririele uiwoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening Referentie: GV Mr. GWC Visser Postbus AK AMSTERDAM Verklaring van geen benvaar Naar aanleiding van uw verzoek tot het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar ten aanzien van de hieronder genoemde Statutenwijzigfng deel ik u het volgende mede: Mij is van bezwaren niet gebleken. Naam Koninklijke DSM N.V. Nummer NV Beslissingsdatum 03 mei De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, namens deze, de teammanager Preventief Toezicht Vennootschappen M. A. K. van Grieken lndien van toepassing gaarne onderstaande aankruisen en deze verklaring retourneren. [ ] Van deze verklaring is geen gebruik gernaakt

16 ALLEN &: OVERY STATUTEN VAN: KoninMijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen. 30 mei Integrale tekst van de statuten van Koninklijke DSM N.V., zoals deze luidt na partiele wijziging, bij akte op 30 mei verleden voor rnr. C.W.Ch. Visser, notaris te Amsterdam, terzake van welke statutenwijziging de rninisteriele verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op 3 mei 201 1, onder numrner NV

17 ALLEN 8t OVERY HOOFDSTUK 1 Bedpsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden; b. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten; c. uitkeerbaar deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgewaagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat; d. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan we1 een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; e. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag; f. dochtermaatschappij : - een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, a1 dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van de leden of aandeelhouders kunnen uitoefenen; - een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, a1 dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen. Met een dochterrnaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen vennoot zijn en alleen of samen een beslissende stem in de leiding kunnen uitoefenen; een en ander met toepassing van de leden 3 en 4 van artikel24a, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; g. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap die in de zin van artikel24b, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met de vennootschap in een groep is verbonden; h. Euroclear Nederland: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland,

18 ALLEN 8E OVERY zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, of een daarvoor in de plaats tredende instelling; i. girale aandeelhouder: een persoon die rechten houdt met betrekking tot een aantal girale aandelen, via een effectenrekening bij een intermediair, in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeer; j. girale aandelen: gewone aandelen die zijn opgenomen in het girale systeem van de Wet giraal effectenverkeer; k. intermediair: een intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer; 1. schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax, of enig ander elektronisch cornmunicatierniddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is. HOOFDSTUK I1 Naam, zetel, doel. Artikel2. Naam en zetel. 1. De vennootschap draagt de naam: Konhklijke DSM N.V. 2. In het verkeer met het buitenland kan de vennootschap zich mede bedienen van de naam: Royal DSM N.V. of een andere vertaling van die naam. 3. Zij heeft haar zetel te Heerlen. Artikel3. Doel. Het doe1 van de vennootschap is het ontwikkelen, produceren en verhandelen van, en het verlenen van diensten op het gebied van life sciences en materials sciences, energie en aanvenvante gebieden zoals rnijnbouw, alsmede het verrichten van andere activiteiten die inherent, bijkomstig of ondersteunend zijn aan deze werkgebieden, alles in de mimste betekenis van het woord. De vennootschap heeft mede tot doe1 het oprichten, venverven en financieren van, het deelnemen in en het voeren van het bestuur over andere ondernemingen, en het stellen van zekerheden of garanties die direct of indirect zijn gerelateerd aan voornoemde werkgebieden. Binnen deze activiteiten streeft de vennootschap naar waardecreatie op de drie grondbeginselen van economische prestaties, kwaliteit van de leefomgeving en sociale verantwoordelijkheid. HOOFDSTUK I11 Kapitaal en aandelen. Registers. Artikel4. Maatschappeliik kapitaal. Soorten aandelen. 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljard eenhonderdvij fentwintig miljoen euro (EUR ,--). 2. Het is verdeeld in: - driehonderd dertig miljoen negenhonderdzestig duizend ( ) gewone aandelen van CCn euro vijftig eurocent (EUR 1,501; - vierenveertig miljoen veertig duizend ( ) cumulatief preferente aandelen A van 6th euro vijftig eurocent (EUR 1,50);

19 ALLEN & OVERY 3 - driehonderd vijfenzeventig miljoen ( ) cumulatief preferente aandelen B van CCn euro vijftig eurocent (EUR 1,50). 3. Alle aandelen luiden op naam. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. 4. Waar in de statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, alle in lid 2 genoemde soorten aandelen verstaan, onderscheidenlijk de houders daarvan. 5. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen. Artikel5 is vewallen. Artikel6 is vewallen. Artikel 7 is vewallen. Artikel 8. Registers van aandeelhouders. 1. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van gewone aandelen en van alle houders van cumulatief preferente aandelen A, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag en de aanduiding van de soort der aandelen. 2. De raad van bestuur houdt voorts een afionderlijk register waarin de namen en adressen van alle houders van cumulatief preferente aandelen B zijn opgenomen. 3. Iedere houder van een of meer aandelen en ieder die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer van zulke aandelen heeft, is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. 4. Girale aandelen kunnen in het aandeelhoudersregister van de vennootschap worden gesteld ten name van de betrokken intermediair onderscheidenlijk Euroclear Nederland zelf, met vermelding van de datum waarop die aandelen tot het desbetreffende verzameldepot onderscheidenlijk het girodepot zijn gaan behoren. Het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde geldt niet voor een girale aandeelhouder. 5. De raad van bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in een register van aandeelhouders. 6. Op de registers is voorts artikel 85 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 7. Uittreksels uit een register zijn niet verhandelbaar. Artikel9. Overdracht cumulatief preferente aandelen A. 1. Voor een overdracht van cumulatief preferente aandelen A, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde vereist van de raad van bestuur. Deze goedkeuring is niet vereist in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. 2. De aandeelhouder die tot overdracht van een of meer cumulatief preferente aandelen A wil overgaan - in dit artikel verder ook aan te duiden als de verzoeker - geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs

20 ALLEN 8c OVERY kennis aan de raad van bestuur onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen alsmede van de prijs die de beoogde verkrijger bereid is te betalen. 3. Indien de raad van bestuur de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden plaatshebben. 4. Op het verzoek moet binnen drie maanden worden beslist. Indien binnen deze termijn geen beslissing bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs ter kennis van de verzoeker is gebracht, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd. 5. Een afwijzing van het verzoek wordt als een goedkeuring aangemerkt indien de raad van bestuur niet gelijkcijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van Ckn of meer gegadigden die bereid zijn a1 de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen. 6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de raad van bestuur aangewezen en door de verzoeker aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vennootschap is ingeschreven in het handelsregister. De deskundige verricht de prijsvaststelling met als richtsnoer de gemiddelde koers van de in artikel 32 lid 3 bedoelde staatsleningen. 7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij a1 de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen w elke prij s. 8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van: a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt; b. de verzoeker voor de helr en de kopers voor de andere helfi indien de aandelen door de gagadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen; c. de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen. 9. Indien de vennootschap wordt aangewezen als gegadigde als bedoeld in lid 5, moet in de prijs begrepen zijn het belastingnadeel dat de vervreemder mocht lijden als gevolg van de overdracht aan de vennootschap in plaats van aan een ander. HOOFDSTUK IV Uitaifie van aandelen. Artikel 10. Bevoead orgaan. Publicatie.

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten)

Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) Algemene Bepalingen voor Kredietverlening door ABN AMRO (voor zakelijke klanten) bestaande uit: I Gemeenschappelijke Bepalingen II Algemene Bepalingen van toepassing op Krediet in de vorm van een rekening-courant

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Inleiding tot het nieuwe BV-recht

Inleiding tot het nieuwe BV-recht Inleiding tot het nieuwe BV-recht The Inleiding new Netherlands tot het nieuwe Financial Services BV-recht Complaints Tribunal (KiFiD) De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012 Complaints settlement

Nadere informatie

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk

Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk vastgesteld per 6 juli 2011, als herziene versie van het per 1 juli 2004 geldende modelcontract, door de Literaire Uitgeversgroep

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I OMVANG VAN DE WERKING DER STRAFWET. Artikel 1

EERSTE BOEK ALGEMENE BEPALINGEN TITEL I OMVANG VAN DE WERKING DER STRAFWET. Artikel 1 WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1915 no. 75, G.B. 1916 no.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

13. Ordinantie voor het pastoraat

13. Ordinantie voor het pastoraat 13. Ordinantie voor het pastoraat I. De pastorale werkzaamheden Artikel 1 Het onderscheid in de pastorale werkzaamheden 1. De pastorale werkzaamheden der predikanten worden onderscheiden in gewone, buitengewone

Nadere informatie