ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1."

Transcriptie

1 ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei verleden voor mr. G.W.Ch. Visser, notaris te Amsterdam; - Integrale tekst van de statuten per 30 mei

2 ALLEN 8c OVERV \ I AKTE VASV STATUTENWIJZIGING (Koninklijke DSM N. K) Op dertig mei tweeduizend elf is voor mij, mi-. Cerbrand Willem Christiaan Visser, notaris te Amsterdam, verschenen: mevrouw mr. Femke Caroline Weijtens, secretaris van na te noemen vennootschap, met kantooradres Het Overloon 1, TE Heerlen, geboren te Utrecht op tweegntwintig juli negentienhonderd zevenenzestig, ge'identificeerd am de hand van haar rijbewijs met n mer De comparant heeft het volgende verklaard: Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van na te noemen vennootschap, gehouden op achtentwintig april tweeduizend elf, is op voorstel van de Raad van Bestuur en onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten de statuten van Koninkliike DSM N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Heerlen, kantoorhoudende te Het Overloon 1, TE Heerlen en ingeschreven in het handelsregister onder numrner (de "vennootschap") partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een verklaring, die am deze akte is gehecht (Bijlage). De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op acht juli tweeduizend negen verleden voor mr. C.W.Ch. Visser, notaris te Amsterdam, terzake waarvan een ministeriele verklaring van geen bezwaar werd verleend op vijfentwintig april tweeduizend negen, onder nummer NV Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd als volgt.

3 Wijziging A. Artikel 1 sub h., i. en j. vervallen. Tegelijkertijd worden sub k, 1, m en n (oud) van artikel 1 verletterd tot sub h, i, j en 1 (nieuw). Wijziging B. Artikel 1 sub i (nieuw) wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: II ' 1. girale aandeelhouder: een persoon die rechten houdt met betrekking tot een aantal girale aandelen, via een effectenrekening bij een intermediair, in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeer;" Wijziging C. Na artikel 1 sub i (nieuw') wordt een nieuw sub k. toegevoegd, luidende als vo1gt:- "k. intermediair: een intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;" Wijziging D. Artikel3 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "Het doe1 van de vennootschap is het ontwikkelen, produceren en verhandelen van, en het verlenen van diensten op het gebied van life sciences en materials sciences, energie en aanvenvante gebieden zoals mijnbouw, alsmede het verrichten van andere activiteiten die inherent, bijkornstig of ondersteunend zijn aan deze werkgebieden, alles in de ruimste betekenis van het woord. De vennootschap heer mede tot doe1 het oprichten, verwewen en financieren van, het deelnemen in en het voeren van het bestuur over andere ondernemingen, en het stellen van zekerheden of garanties die direct of indirect zijn gerelateerd aan voornoemde werkgebieden. Binnen deze activiteiten streeft de vennootschap naar waardecreatie op de drie grondbeginselen van economische prestaties, kwaliteit van de leefomgeving en sociale veranhvoordelijkheid." Wijziging E. Artikel8 leden 4 en 5 worden gewijzigd en luiden voortaan als volgt: "4. Girale aandelen kunnen in het aandeelhoudersregister van de vennootschap worden gesteld ten name van de betrokken intermediair onderscheidenlijk Euroclear Nederland zelf, met vermelding van de datum waarop die aandelen tot het desbetreffende verzameldepot onderscheidenlijk het girodepot zijn gaan behoren. Het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde geldt niet voor een girale aandeelhouder. 5. De raad van bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in een register van aandee1houders."- Wijziging F. Mike1 15 lid 3 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "3. Uitlevering van girale aandelen uit een verzarneldepot of girodepot kan slechts geschieden met inachtnerning van het ter zake bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer. "

4 ALLEN 8c OVERY WijziGng 6. Artikel2 1 lid 2 sub b, c, d, i en i worden gewijzigd en luiden voortaan als vo1gt:- "b. het aanvragen van toelating van de onder a. bedoelde stukken tot de handel op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, dan we1 het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating; c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochterrnaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan we1 als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; d. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelnerning; i. beeindiging van de dienstbetrekking van een aanmerlcelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een dochterrnaatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een dochtermaatschappij;"- Wijziging H. Artikel 30 lid 2 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders." Wijziging I. Artikel30 lid 3 vervalt. Tegelijkertijd worden de leden 4, 5 en 6 (oud) van artikel 30 vernmerd tot de leden 3,4 en 5. Wijziging J. Artikel30 lid 5 (nieuw) wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "5. Op de jaarrekening en het jaarverslag zijn voorts de artikelen 101 en 102 en Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing." Wijziging K. Mike132 leden 4,6 en 8 worden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

5 "4. Indien over enig boekjaar de uitkeringen op de cwnulatief preferente aandelen B en A volgens de leden 2 en 3 niet of niet geheel kunnen plaats vinden omdat de winst na reservering dat niet toelaat, wordt het tekort ten laste van de winst van de volgende boekjaren uitgekeerd, onverminderd het bepaalde in artikel33 lid 3. In dat geval wordt, steeds zoveel mogelijk, eerst op de cumulatief preferente aandelen B en vervolgens op de cwnulatief preferente aandelen A het achterstallig dividend uitgekeerd, aangevuld met het dividend over het laatst verstreken boekjaar Indien over enig jaar verlies is geleden, wordt over dat jaar geen dividend uitgekeerd, onverminderd het bepaalde in artikel 33 leden 3 en 4. Ook in volgende jaren kan eerst uitkering van dividend plaats hebben nadat het verlies door winst is goedgemaakt. De raad van bestuur kan echter onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten zulk een verlies te delgen ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen. 8. Op uitkeringen aan aandeelhouders zijn voorts de artikelen 104 en 105 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing." Wijziging L. Na artikel33 lid 1 wordt een nieuw lid 2 toegevoegd, luidende als volgt: "2. Echter, de raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat een uitkering van interim-dividend op gewone aandelen geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, doch in aandelen in de vennootschap. De raad van bestuur kan daarbij tevens beswen dat de uitkering in aandelen geschiedt ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen. " Tegelijkertijd worden de leden 2 en 3 (oud) van artikel33 vernummerd tot de leden 3 en 4. Wijziging M. Artikel37 leden 2 tot en met 8 worden gewijzigd en luiden voortaan als vo1gt:- "2. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeenveertigste dag v66r die van de vergadering, of ter discretie van de raad van bestuur op een kortere termijn indien wettelijk toegelaten. 3. Bij de oproeping worden vermeld: a. de te behandelen onderwerpen; b. de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering;- c. de vereisten voor toegang tot de algemene vergadering zoals omschreven in de artikelen 41 lid 2, en 41 lid 3, alsmede de informatie als bedoeld in artikel42 lid 7 (indien van toepassing); en d. het adres van de website van de vennootschap, alsmede overige door de wet voorgeschreven informatie.

6 ALLEN 8c QVERY 4. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in artikel Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste CCn procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en die voor het overige voldoen aan de vereisten uiteengezet in artikel 2:114a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits de redenen voor het verzoek daarin zijn vermeld en het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de voorzitter van de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van cornmissarissen schriftelijk is ingediend. 7. Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap de aandeelhouders via haar website in kennis van: a. de informatie als bedoeld in lid 3; b. voor zover van toepassing, aan de algemene vergadering voor te leggen documenten; c. de aan de algemene vergadering voor te leggen ontwerpbesluiten, of indien geen ontwerpbesluit aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd, een toelichting van de raad van bestuur met betrekking tot ieder te behandelen ondenverp; d. voor zover van toepassing, door aandeelhouders ingediende ontwerpbesluiten met betrekking tot door hen ter behandeling ingediende ondenverpen die zijn opgenomen in de agenda van de algemene vergadering; e. voor zover van toepassing, een volmachtformulier en een formulier voor uitoefening van het stemrecht per brief. 8. Uiterlijk op de dag van oproeping stelt de vennootschap de amdeelhouders via haar website in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de dag van de oproeping. Indien het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum, bedoeld in artikel 41 lid 2, gewijzigd is, stelt de uitgevende instelling op de eerste werkdag na de registratiedatum de aandeelhouders via haar website tevens in kennis van het totale aantal aandelen en stemrechten op de registratiedatum." Wijziging N. Mike141 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: " 1. Iedere aandeelhouder is bevoegd hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde, aan de algemene vergadering van

7 ALLEN 8c OVER\( aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover van toepassing, stemrecht uit te oefenen. Hetgeen in dit artikel41 is bepaald ten aanzien van aandeelhouders is van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en pandhouders voor zover aan hen stemrecht enlof vergaderrechten toekomen. 2. Voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders geldt een registratiedatum, en we1 de achtentwintigste dag voor die van vergadering (dan we1 de dag die te eniger tijd wettelijk als registratiedatum is vastgesteld), teneinde vast te stellen wie voor de toepassing van lid 1 als aandeelhouder hebben te gelden. Bij de oproeping van de vergadering wordt de registratiedatum verrneld alsmede de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten zelf dan we1 via een schriftelijk gevolmachtigde kunnen uitoefenen. 3. Een aandeelhouder of diens gevolmachtigde wordt alleen tot de vergadering toegelaten indien hij de vennootschap schriftelijk van zijn voornemen om de vergadering bij te wonen heeft kennis gegeven, zulks op de plaats die en uiterlijk op het tijdstip dat in de oproeping is vermeld. Hij heeft slechts toegang tot de vergadering, indien de desbetreffende aandelen op naarn van de aandeelhouder staan, op de registratiedatum zoals bedoeld in lid 2. De gevolmachtigde dient tevens zijn schriftelijke volmacht te tonen. De vennootschap biedt de vergadergerechtigden de mogelijkheid om de vennootschap van een verleende volmacht langs elektronische weg in kennis te stellen. 4. De raad van bestuur kan bepalen dat de in lid 1 bedoelde rechten met betrekking tot een algemene vergadering van aandeelhouders kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de aandeelhouder, dan we1 zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch communicatierniddel kan worden gei'dentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De raad van bestuur kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de aandeelhouder, dan we1 zijn schriftelijk gevolmachtigde, via het elektronisch cornmunicatiemiddel kan deelnemen aan de beraads1aging.- 5. De raad van bestuur kan nadere voonvaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in lid 4, mits deze voonvaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vergadergerechtigde en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voonvaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Deze voonvaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang

8 ALLEN 8c QVERV van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig fimctioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen kornt voor risico van de aandeelhouder die ervan gebruik maakt. 6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet voor aanvang van de vergadering de presentielijst tekenen dan we1 zijn aanwezigheid op de presentielijst doen aantekenen. Aan deze presentielijst worden toegevoegd de namen van de personen die ingevolge artikel41 lid 4 deelnernen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel42 lid De leden van de raad van codssarissen en de leden van de raad van bestuur hebben in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem. 8. De voorzitter beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben toegelden worden tot de vergadering."- Wijziging 0. Artikel42 lid 5 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "5. De voorzitter van de vergadering bepaalt of en in hoeverre de stemming mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie geschiedt. " Wijziging P. Artikel42 lid 7 vervalt. Tegelijkertijd worden de leden 8 en 9 (oud) van artikel42 vernummerd tot de leden 7 en 8. Wijziging Q. Artikel42 leden 7 en 8 (nieuw) worden gewijzigd en luiden voortaan als vo1gt:- "7. De raad van bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen niet eerder worden uitgebracht dan op de dag van registratie als bedoeld in artikel 41 lid 2. Onverminderd het overigens in artikel41 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze de sternen vergadergerechtigden bun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen. 8. Op de algernene vergadering van aandeelhouders is voorts het bepaalde in de artikelen 13, 1 17, 1 17a en 1 17b Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. " Wijziging R. Artikel44 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

9 ALLEN 8( OVER\/ " 1. Alle oproepingen voor de algernene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen orntrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten geschieden overeenkornstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn uit hoofde van de notering van aandelen aan de effectenbeurs van NYSE Euronext Amsterdam. 2. De vennootschap is bevoegd aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten op te roepen uitsluitend via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gernaakte aankondiging, naar goeddunken van de vennootschap." Ten slotte heeft de cornparant verklaard: Predicaat "Koninklij k". Hare Majesteit de Koningin heeft geen bezwaar tegen bestendiging van het Recht tot het voeren van het Predicaat "Koninklijk" van de vennootschap, waarvan blijkt uit een brief van tien maart tweeduizend elf, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (Biila~e). VerMaring van geen bezwaar.- Terzake van bovenstaande statutenwijziging is een ministeriele verklaring van geen bezwaar verleend op drie rnei tweeduizend elf, onder nummer NV 94087, waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van Justitie die aan deze akte is gehecht (Biila~e). Slot. De cornparant is mij, notaris, bekend. Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de cornparant opgegeven en toegelicht. De cornparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenornen, daarmee in te sternmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onrniddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de cornparant en mij, notaris, 0ndertekend.---- (Volgen handtekeningen.) VOOR AFSCHRIFT:

10 ALLEN & OVERY GVlaj VE ARING Mr. Gerbrand Willem Christiaan Visser, notaris te Amsterdam, verklaart: - dat hij op donderdag 28 april2011 aanwezig is geweest in het hoofdkantoor van DSM, Het Overloon 1 te Heerlen, teneinde de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, bij te wonen; - dat de voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders, de heer Prof. Drs. C.A.J. Herkstrijter RA, heeft geconstateerd dat de uitnodiging voor de vergadering tijdig is gepubliceerd op de website van DSM en in Het Financieele Dagblad en derhalve rechtsgeldig besluiten genomen kunnen worden; - dat onder agendapunt 12 van de agenda voor de algemene vergadering "Wijziging van de statuten" de voorzitter een korte toelichting op het voorstel geeft, waarna de vergadering in de gelegenheid is gesteld tot het stellen van vragen; - dat het voorstel tevens inhoudt de machtiging van ieder lid van de Raad van Bestuur, de secretaris van de vennootschap, de directeur Juridische Zaken van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-) notaris en notarieel medewerker, werkzaam ten kantore van, advocaten, notarissen en belastingadviseurs te Amsterdam om op het ontwerp van de akte van statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar aan te vragen en om die akte te doen passeren; - dat de voorzitter heeft geconstateerd dat het voorstel tot statutenwijzjging door de vergadering is aangenomen. Getekend te Amsterdam OD 12 mei

11 DIENST VAN HET MONlNKLlJK HUIS De Weledelgestrenge Heer Mr. G.W.Ch. Visser, notaris Postbua AK AMSTERDAM NO. 197/11/ jkg ONDERWERP '5-GRAVENHAGE 10 maart 2011 PALE15 NOORDEINDE Recht tot het voeren van het Predicaat \Koninklijkl / Koninklijke DSM N.V. te Heerlen Zeer geachte Heer Visser, In antwoord op Uw brief gedateerd 22 februari 2011 met het kenmerk GV/ AMCO: , betreffende hogergenoemd onderwerp, bericht ik U thans als volgt. Hare Majesteit de Koningin heeft geen bezwaar tegen bestendiging van het Recht tot het voeren van het Predicaat 'Koninklijk' van Koninklijke DSM N.V. te Heerlen, wederom te rekenen tot 6 mei 2027, tenzij nieuwe wijzigingen - zoals omschreven in de geactualiseerde Bepalingen die U bijgaand aantreft - andermaal een verzoek om bestendiging noodzakelijk maken. De Bepalingen betreffende het Recht tot het voeren van het Predicaat \Koninklijkt sluit ik in tweevoud hierbij in. E6n exemplaar van deze Bepalingen dient na ondertekening door twee voor de ondexneming tekenbevoegde personen onder vexmelding van naam en functie teruggezonden. De Commissaris van de Koningin in de Provincie Lirnburg heb ik van deze bestendiging op de hoogte gesteld. Met gevoelens van de meeste hoogachting, ~ L S In Algemene Dienst re Maj esteit de Koningin POSTBUS GK 'S-GRAVENHAGE TELEFOON: FAX:

12 BEPALINGEN BETREFFENDE HET PREDlCAAT 'KONINKLIJK'

13 1 HARE MAJESTEIT DE KONlNGlN VERLEENT HET RECHT TOT WET VOEREN VAN HET PREDICAAT "KONINKLIJK". HET RECHT KAN WORDEN VERLEEND AAN ONDERNEMINGEN EN AAN VERENlGlNGEN EN IS STRlKT OP NAAM. HET PREDICAAT MAG GEVOERD WORDEN IN DE NAAM ENIOF HANDELSNAAM. EN MAG ALS ZODANIG IN DE STATUTEN EN REGISTERS WORDEN OPGENOMEN 2 VERLENING VAN HET RECHT HOUDT TEVENS IN. DAT DE GERECHTIGDE DE KONlNKLlJKE KROON MAG VOEREN WAAR ZULKS IN HET GEBRUIK PAST. BIJVOORBEELD OP BRtEFPAPlER IN COMBtNATIE MET DE NAAM VAN DE ONDERNEMING OF VERENlGlNG DAN WEL OP EEN ElGEN VLAG. DE KONINKLIJKE KROON BEVAT EEN HOOFDBAND EN VlJF DIADEMEN; DIT KARAKTER DlENT BIJ EVENTUELE STILERINGEN IN IEDER GEVAL GEHANDHAAFD TE BLIJVEN. HET PREDICAAT MAG IN HET BUITENLAND IN EEN VREEMDE TAAL WORDEN GEVOERD. VOOR HET GEBRUIK VAN HET PREDICAAT IN VIER VEEL GEHANTEERDE VREEMDE TALEN GELDEN DE VOLGENDE TOEVOEGINGEN WELKE DESGEWENST KUNNEN WORDEN GECOMBINEERD MET DE NAAM VAN DE ONDERNEMING OF DE VERENlGlNG OM HET KARAKTER VAN HET PREDICAAT TE ONDERSTREPEN. IN HET ENGELS: "BY ROYAL WARRANT" OF "ROYAL. IN HET FRANS: "PAR ORDONNANCE ROYALE" OF "ROYALE. IN HET DUITS: "DURCH K6NIGLICHEN ERLASS" OF "KC)NIGLICHW. IN HET SPAANS: "POR CONCESldN REAL OF "REAL. 3 HET GERECHTIGD ZlJN TOT HET VOEREN VAN HET PREDICAAT HOUDT DE VERPLICHTING IN ALLES NA TE LATEN WAT DE REPUTATIE VAN DE GERECHTIGDE ZOU KUNNEN SCHADEN. TEVENS DlENT DE GERECHTIGDE DE BIJ DE VERLENlNG UITGEREIKTE DOCUMEMTEN, TE WETEN HET AFSCHRIFT VAN DE KONlNKLlJKE BESCHIKKING, DE OORKONDE EN HET EXEMPLAAR VAN DE BEPALINGEN. MET ZORG TE BEWAREN. DE OORKONDE BLIJFT EIGENDOM VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN EN WARE BIJ VOORKEUR IN EEN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE RUIMTE VAN DE ONDERNEMING OF VERENlGlNG AAN TE BRENGEN 4 HET PREDICAAT MAG NlET WORDEN GEVOERD ALS (DEEL VAN EEN) NAAM OF MERK VOOR EEN PRODUCT OF EEN SPEClFlEKE DIENST. DIT LAAT ONVERLET DAT DE HANDELSNAAM. GEVOERD IN COMBINATIE MET HET PREDICAAT. OP EEN PRODUCT VERMELD MAG WORDEN WANNEER HET GAAT OM EEN VERMELDING ALS HANDELSNAAM EN DEZE VERMELDING EEN DUlDELlJK ONDERGESCHIKTE PLAATS OP HET PRODUCT ENlOF DE VERPAKKING INNEEMT. DE GERECHTIGDE TOT HET VOEREN VAN HET PREDICAAT ZAL HET PREDICAAT NlET OPNEMEN IN EEN WOORDMERK-AANVRAAG OF -REGISTRATIE. VOOR OPNAME VAN MET PREDICAAT IN EEN ANDERE MERKVORM DlENT DE GERECHTIGDE DAARVOOR OP VOORHAND SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING TE VERKRIJGEN 5 HET RECHT TOT HET VOEREN VAN HET PREDICAAT WORDT VERLEEND VOOR EEN PERIODE VAN VlJFENTWlNTlG JAAR. OF INDIEN BIJ DE VERLENING OF BESTENDIGING EEN KORTERE PERIODE IS VERMELD, WAARNA HET VERVALT. WET RECHT KAN TE ALLEN TlJDE - OOK ZONDER OPGAVE VAN REDENEN - WORDEN INGETROKKEN. ONDER ANDERE WANNEER DEZE BEPALINGEN NIET WORDEN NAGELEEFD 6 HET RECHT TOT HET VOEREN VAN HET PREDICAAT VERVALT BOVENDIEN. INDIEN DE JURlDlSCHE OF FElTELlJKE STRUCTUUR VAN DE GERECHTIGDE VERANDERT. BIJ ONDERNEMINGEN KAN HlERONDER BIJVOORBEELD WORDEN VERSTAAN HET GEVAL DAT DE EIGENDOM VAN DE ONDERNEMING GEHEEL OF IN OVERWEGENDE MATE IN ANDERE HANDEN OVERGAAT. DE STATUTEN WORDEN GEWIJZIGD, DE ONDERNEMING IN LIQUIDATIE TREEDT. IN STAAT VAN FAILLISSEMENT KOMT TE VERKEREN OF SURS~ANCE VAN BETALING AANVRAAGT. BIJ VERENlGlNGEN KAN HlERONDER BlJVOORBEELD WORDEN VERSTAAN WlJZlGlNG VAN DE STATUTEN OF HET IN LIQUIDATIE TREDEN. DE GERECHTIGDE IS VERPLICHT AL DEZE VERANDERlNGEN TE MELDEN AAN DE GROOTMEESTER VAN HET HUiS VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN.

14 7 IN DE ONDER 5 EN 6 BEDOELDE OMSTANDIGHEDEN WAAR DE GERECHTIGDE ONDERNEMING OF VERENlGlNG BLtJFT BESTAAN. KAN AAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN BESTENDIGING VAN HET RECHT TOT HET VOEREN VAN HET PREDICAAT WORDEN VERZOCHT. WAAROP NADIEN ANDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN. 8 WANNEER HET RECMT TOT HET VOEREN VAN HET PREDICAAT WORDT INGETROKKEN DAN WEL.DEFINITIEF VERVALT. DlENT DE OORKONDE ONVERWIJLD TE WORDEN TERUGGEZONDEM AAN DE GROOTMEESTER VAN HET HUIS VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN. ALSDAN MOGEN HET PREDICAAT EN DE KONINKLIJKE KROON NlET MEER WORDEN GEVOERD EN DIENEN DE STATUTEN VAN DE VOORMALlGE GERECHTIGDE TE WORDEN AANGEPAST. DAARNAAST DIENEN ALLE REGISTRATIES (ZOALS BIJVOORBEELD REGISTRATIES IN HET HANDELSREGISTER OF VERENIGINGENREGISTER MERKREGISTRATIES, MODELREGISTRATIES EN DOMEINNAAMREGISTRATW WAARIN DE KONINKLIJKE KROON ENIOF HET PREDICAAT VOORKOMT. ONVE'RWIJLD TE WORDEN D~ORGEHAALD OF BEEINDIGD. 9 DE BEPALINGEN WORDEN IN TWEE EXEMPLAREN UlTGERElKT AAN DE GERECHTIGDE. DE GERECHTIGDE DlENT EEN EXEMPLAAR TE ONDERTEKENEN EN AAN DE GROOTMEESTER VAN HET HUIS VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN TERUG TE ZENDEN. DE ONDERGETEKENDEN VERKLAREN TEKENINGSBEVOEGD TE ZIJN VOOR DE GERECHTIGDE TOT HEX VOEREN VAN HET PREDICAAT EN KENNIS TE HEBBEN GENOMEN VAN DEZE BEPALINGEN EN ZlCH DAARNAAR TE ZULLEN GEDRAGEN Koninklijke DSM N.V. te Heerlen HANDTEKENING: NAAM: FUNCTIE: HANDTEKENING: NAAM: FUNCTIE:

15 Dienst Justis lusririele uiwoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening Referentie: GV Mr. GWC Visser Postbus AK AMSTERDAM Verklaring van geen benvaar Naar aanleiding van uw verzoek tot het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar ten aanzien van de hieronder genoemde Statutenwijzigfng deel ik u het volgende mede: Mij is van bezwaren niet gebleken. Naam Koninklijke DSM N.V. Nummer NV Beslissingsdatum 03 mei De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, namens deze, de teammanager Preventief Toezicht Vennootschappen M. A. K. van Grieken lndien van toepassing gaarne onderstaande aankruisen en deze verklaring retourneren. [ ] Van deze verklaring is geen gebruik gernaakt

16 ALLEN &: OVERY STATUTEN VAN: KoninMijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen. 30 mei Integrale tekst van de statuten van Koninklijke DSM N.V., zoals deze luidt na partiele wijziging, bij akte op 30 mei verleden voor rnr. C.W.Ch. Visser, notaris te Amsterdam, terzake van welke statutenwijziging de rninisteriele verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op 3 mei 201 1, onder numrner NV

17 ALLEN 8t OVERY HOOFDSTUK 1 Bedpsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden; b. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten; c. uitkeerbaar deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen dat het gestorte en opgewaagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat; d. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan we1 een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; e. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag; f. dochtermaatschappij : - een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, a1 dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van de leden of aandeelhouders kunnen uitoefenen; - een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, a1 dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen. Met een dochterrnaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen vennoot zijn en alleen of samen een beslissende stem in de leiding kunnen uitoefenen; een en ander met toepassing van de leden 3 en 4 van artikel24a, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; g. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap die in de zin van artikel24b, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met de vennootschap in een groep is verbonden; h. Euroclear Nederland: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland,

18 ALLEN 8E OVERY zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, of een daarvoor in de plaats tredende instelling; i. girale aandeelhouder: een persoon die rechten houdt met betrekking tot een aantal girale aandelen, via een effectenrekening bij een intermediair, in overeenstemming met de Wet giraal effectenverkeer; j. girale aandelen: gewone aandelen die zijn opgenomen in het girale systeem van de Wet giraal effectenverkeer; k. intermediair: een intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer; 1. schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax, of enig ander elektronisch cornmunicatierniddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is. HOOFDSTUK I1 Naam, zetel, doel. Artikel2. Naam en zetel. 1. De vennootschap draagt de naam: Konhklijke DSM N.V. 2. In het verkeer met het buitenland kan de vennootschap zich mede bedienen van de naam: Royal DSM N.V. of een andere vertaling van die naam. 3. Zij heeft haar zetel te Heerlen. Artikel3. Doel. Het doe1 van de vennootschap is het ontwikkelen, produceren en verhandelen van, en het verlenen van diensten op het gebied van life sciences en materials sciences, energie en aanvenvante gebieden zoals rnijnbouw, alsmede het verrichten van andere activiteiten die inherent, bijkomstig of ondersteunend zijn aan deze werkgebieden, alles in de mimste betekenis van het woord. De vennootschap heeft mede tot doe1 het oprichten, venverven en financieren van, het deelnemen in en het voeren van het bestuur over andere ondernemingen, en het stellen van zekerheden of garanties die direct of indirect zijn gerelateerd aan voornoemde werkgebieden. Binnen deze activiteiten streeft de vennootschap naar waardecreatie op de drie grondbeginselen van economische prestaties, kwaliteit van de leefomgeving en sociale verantwoordelijkheid. HOOFDSTUK I11 Kapitaal en aandelen. Registers. Artikel4. Maatschappeliik kapitaal. Soorten aandelen. 1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljard eenhonderdvij fentwintig miljoen euro (EUR ,--). 2. Het is verdeeld in: - driehonderd dertig miljoen negenhonderdzestig duizend ( ) gewone aandelen van CCn euro vijftig eurocent (EUR 1,501; - vierenveertig miljoen veertig duizend ( ) cumulatief preferente aandelen A van 6th euro vijftig eurocent (EUR 1,50);

19 ALLEN & OVERY 3 - driehonderd vijfenzeventig miljoen ( ) cumulatief preferente aandelen B van CCn euro vijftig eurocent (EUR 1,50). 3. Alle aandelen luiden op naam. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. 4. Waar in de statuten gesproken wordt van aandelen en aandeelhouders worden daaronder, tenzij het tegendeel blijkt, alle in lid 2 genoemde soorten aandelen verstaan, onderscheidenlijk de houders daarvan. 5. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen. Artikel5 is vewallen. Artikel6 is vewallen. Artikel 7 is vewallen. Artikel 8. Registers van aandeelhouders. 1. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van gewone aandelen en van alle houders van cumulatief preferente aandelen A, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag en de aanduiding van de soort der aandelen. 2. De raad van bestuur houdt voorts een afionderlijk register waarin de namen en adressen van alle houders van cumulatief preferente aandelen B zijn opgenomen. 3. Iedere houder van een of meer aandelen en ieder die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer van zulke aandelen heeft, is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. 4. Girale aandelen kunnen in het aandeelhoudersregister van de vennootschap worden gesteld ten name van de betrokken intermediair onderscheidenlijk Euroclear Nederland zelf, met vermelding van de datum waarop die aandelen tot het desbetreffende verzameldepot onderscheidenlijk het girodepot zijn gaan behoren. Het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde geldt niet voor een girale aandeelhouder. 5. De raad van bestuur treft een regeling voor de ondertekening van inschrijvingen en aantekeningen in een register van aandeelhouders. 6. Op de registers is voorts artikel 85 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 7. Uittreksels uit een register zijn niet verhandelbaar. Artikel9. Overdracht cumulatief preferente aandelen A. 1. Voor een overdracht van cumulatief preferente aandelen A, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde vereist van de raad van bestuur. Deze goedkeuring is niet vereist in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. 2. De aandeelhouder die tot overdracht van een of meer cumulatief preferente aandelen A wil overgaan - in dit artikel verder ook aan te duiden als de verzoeker - geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs

20 ALLEN 8c OVERY kennis aan de raad van bestuur onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen alsmede van de prijs die de beoogde verkrijger bereid is te betalen. 3. Indien de raad van bestuur de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden plaatshebben. 4. Op het verzoek moet binnen drie maanden worden beslist. Indien binnen deze termijn geen beslissing bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs ter kennis van de verzoeker is gebracht, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd. 5. Een afwijzing van het verzoek wordt als een goedkeuring aangemerkt indien de raad van bestuur niet gelijkcijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van Ckn of meer gegadigden die bereid zijn a1 de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen. 6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de raad van bestuur aangewezen en door de verzoeker aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vennootschap is ingeschreven in het handelsregister. De deskundige verricht de prijsvaststelling met als richtsnoer de gemiddelde koers van de in artikel 32 lid 3 bedoelde staatsleningen. 7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij a1 de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen w elke prij s. 8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van: a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt; b. de verzoeker voor de helr en de kopers voor de andere helfi indien de aandelen door de gagadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen; c. de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen. 9. Indien de vennootschap wordt aangewezen als gegadigde als bedoeld in lid 5, moet in de prijs begrepen zijn het belastingnadeel dat de vervreemder mocht lijden als gevolg van de overdracht aan de vennootschap in plaats van aan een ander. HOOFDSTUK IV Uitaifie van aandelen. Artikel 10. Bevoead orgaan. Publicatie.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (DPA Group N.V.)

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (DPA Group N.V.) Allen & Overy LLP DPA Group NV/akte van statutenwijziging JL /0090309-0000009 99126188 Concept (1) d.d. 16 maart 2010 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (DPA Group N.V.) Op maart tweeduizend elf is voor mij, mr.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING AEGON N.V.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING AEGON N.V. Voorstel d.d. 7 maart 2007 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van AEGON N.V. gevestigd te s-gravenhage Op 1 januari 2007 is de Wet van 20 oktober 2006 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. d.d. 14 februari 2011 zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 28 april 2011 te houden algemene vergadering van

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

STATUTEN VAN: Grontmij N.V. gevestigd te De Bilt. d.d. 28 juni 2012. INHOUD:

STATUTEN VAN: Grontmij N.V. gevestigd te De Bilt. d.d. 28 juni 2012. INHOUD: STATUTEN VAN: Grontmij N.V. gevestigd te De Bilt. d.d. 28 juni 2012. INHOUD: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na partiële wijziging II, bij akte op 28 juni 2012 verleden voor mr. G.W.Ch.

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt HOOFDSTUK I Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.)

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. RJJL\USG People stw aanpassing wet Voorstel 3-kolom MO/49162-373 Concept d.d. 5 november 2010 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. Voorstel tot het wijzigen van de statuten

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

VOORSTEL I Statutenwijziging per de Settlement Date

VOORSTEL I Statutenwijziging per de Settlement Date Allen & Overy LLP TNT Express N.V./ statuten JL/IP/0081747-0000229 VOORSTEL I Statutenwijziging per de Settlement Date De onderstaande tekst geeft de tekst van de statuten van TNT Express N.V. weer zoals

Nadere informatie

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam,

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN REED ELSEVIER N.V., gevestigd te Amsterdam, zoals ter besluitvorming voor te leggen aan de algemene vergadering van de vennootschap te houden te Amsterdam op

Nadere informatie

V E R V A L L E N. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen.

V E R V A L L E N. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. V E R V A L L E N VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. d.d. 17 maart 2016 zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 29 april 2016 te houden algemene

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1.

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1. Doorlopende tekst van de statuten van BE Semiconductor Industries N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor een waarnemer van mr. D.J. Smit, notaris

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CSM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is om de statuten in lijn te brengen met de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. In de linkerkolom is de tekst van de nu geldende bepalingen van de statuten van Koninklijke DSM N.V. opgenomen waarin een wijziging

Nadere informatie

Koninklijke DSM N.V. Statuten

Koninklijke DSM N.V. Statuten Aangehecht is de integrale tekst van de statuten van: Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, zoals deze luiden na partiële wijziging van de statuten, bij akte op 3 mei 2017 verleden voor mr. J.J.C.A.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

NautaDutilh N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V.

NautaDutilh N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V. NautaDutilh N.V. AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BINCKBANK N.V. Heden, [ ] tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Bijlage III Drieluik met voorgestelde statutenwijziging DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Toelichting op het drieluik: De governance structuur van UNIT4 N.V. (de "Vennootschap") als opgenomen in haar

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017 EL.HL / 1014552 16.0617 / NOT2016-0557 Concept van 4 januari 2017 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen

voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen DSM N.V. Agenda voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 2 april 2003 om 14.00 uur, in het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1 te Heerlen 1. Opening 2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

VOORSTEL II Statutenwijziging per de beëindiging van de notering en omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VOORSTEL II Statutenwijziging per de beëindiging van de notering en omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Allen & Overy LLP TNT Express N.V./ statuten JL/PT/IP/0081747-0000229 VOORSTEL II Statutenwijziging per de beëindiging van de notering en omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V. 24 april Agendapunt 5B. Voorstel tot statutenwijziging

Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V. 24 april Agendapunt 5B. Voorstel tot statutenwijziging Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V. 24 april 2007 Agendapunt 5B. Voorstel tot statutenwijziging 16 februari 2007 16 februari 2007 Algemene Vergadering van Aandeelhouders ING Groep N.V.,

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

b. certificaten: certificaten van aandelen in de vennootschap;

b. certificaten: certificaten van aandelen in de vennootschap; STATUTEN VAN POSTNL N.V. met zetel te 's-gravenhage, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 17 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage F179/F694/31003017 Versie 10 februari 2014 STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage Heden, ** tweeduizend veertien, is voor

Nadere informatie

VERKLARING INTEGRALE TEKST

VERKLARING INTEGRALE TEKST Allen & Overy LLP Delta Lloyd N.V. DLT NED 2016 JL/CW/hv/0041883-0000147 VERKLARING INTEGRALE TEKST De ondergetekende, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verklaart: dat

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING GENEBA PROPERTIES N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING GENEBA PROPERTIES N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING GENEBA PROPERTIES N.V. Heden, [datum] tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam: [gemachtigde NautaDutilh werknemer].

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

S T A T U T E N van: ING Groep N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 26 juli 2016

S T A T U T E N van: ING Groep N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 26 juli 2016 S T A T U T E N van: ING Groep N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 26 juli 2016 Naam. Artikel 1. De naam van de vennootschap is: ING Groep N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd in

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN versie d.d. 03-02-2011 EJ/CvG HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is genaamd: ASML Holding N.V. 1.2. Zij is gevestigd te Veldhoven.

Nadere informatie

tekst van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zullen luiden.

tekst van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zullen luiden. AGENDAPUNT 11 DRIELUIK STATUTENWIJZIGING KONINKLIJKE VOPAK N.V. Toelichting op het drieluik In dit drieluik zijn de in agendapunt 11 van de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van Koninklijke

Nadere informatie

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage Blad 1 STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:, gevestigd te s-gravenhage Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

STATUTEN: RBS Holdings N.V.

STATUTEN: RBS Holdings N.V. 1 BJK/RL/L-179775 STATUTEN: Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap draagt de naam: RBS Holdings N.V. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 18 JANUARI 2013 0094007-0000001 AMCO:5381555.2 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie....3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam

Nadere informatie

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4.

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4. 20150280 1 Doorlopende tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Renpart Retail XI Bewaar B.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage, zoals deze luiden sedert de

Nadere informatie

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING 1 Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De vennootschap is genaamd: AerCap Holdings N.V. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 Het doel van de vennootschap

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V. ------------ Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen F364/F555/31002963 Versie 2 mei 2014 WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van de stichting: Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving, met zetel in de gemeente 's-gravenhage

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr

Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap blz. 1 Naam. Artikel 1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN BEGRIPSBEPALINGEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN BEGRIPSBEPALINGEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van RELX N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging voor een waarnemer van mr. Dirk- Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING 1 Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De vennootschap is genaamd: AerCap Holdings N.V. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 Het doel van de vennootschap

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING DPA GROUP N.V. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting. Artikel 1.

STATUTENWIJZIGING DPA GROUP N.V. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting. Artikel 1. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben,

Nadere informatie

CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter

CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter DATUM [ ] Voorafgaand aan het passeren van deze akte zal de layout worden gewijzigd in een notariële opmaak, door (i) dit voorblad te

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CONSTELLIUM N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CONSTELLIUM N.V. DRIELUIK STATUTENWIJZIGING CONSTELLIUM N.V. ALGEMEEN Doel van de statutenwijziging is de aanpassing van de statuten ten gevolge van: - het verwijderen van alle verwijzingen naar preferente aandelen; -

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN:

ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: Stichting Administratiekantoor van aandelen Grontmij N.V., gevestigd te De Bilt. d.d. 28 mei 2010. INHOUD: Integrale tekst van de administratievoorwaarden, zoals deze luiden

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 257 Wet van 30 juni 2010 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn

Nadere informatie

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY Heden,------------------------------------------------------------ tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Miguel Lionel ---- Alexander, notaris ter standplaats Curaçao: --------------------- [**]--------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Statuten 12 mei 2017

Statuten 12 mei 2017 Statuten 12 mei 2017 STATUTEN 1. Definities 1.1. In deze statuten wordt verstaan onder: - aandelen: gewone en preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap; - aandeelhouder: de houder van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 746 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN versie d.d. 16-02-2006 LL/CG/CDO HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN TOELICHTING Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is genaamd: ASML Holding N.V. 1.2. Zij is gevestigd te Veldhoven.

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

INTEGRALE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:

INTEGRALE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: INTEGRALE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: PostNL N.V. (voorheen genaamd TNT N.V.), gevestigd te 's-gravenhage. zoals deze zullen luiden ingevolge het voorstel tot statutenwijziging II (juridische splitsing),

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V.

Toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V. Toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V. Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van ASML Holding N.V. in verband met de

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Convectron Natural Fusion N.V.

Convectron Natural Fusion N.V. Convectron Natural Fusion N.V. Statuten van de naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING CTAC N.V.

STATUTENWIJZIGING CTAC N.V. 1 STATUTENWIJZIGING CTAC N.V. Vandaag, ***, verscheen voor mij, mr. Maurice Pierre Martin Willems, notaris te Valkenswaard: ***; tot na te melden rechtshandelingen bevoegd blijkens na te melden besluit.

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

ING Groep N.V. Voorstel tot Statutenwijziging. (agendapunt 15E)

ING Groep N.V. Voorstel tot Statutenwijziging. (agendapunt 15E) ING Groep N.V. Voorstel tot Statutenwijziging (agendapunt 15E) 6 februari 2008 Agendapunt 15E Voorstel tot statutenwijziging Voorgesteld wordt: a. de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming

Nadere informatie

ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes

ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes CURRENT ARTICLES OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes EXPLANATION Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Fugro

Nadere informatie

1 NautaDutilh N.V. Drieluik statutenwijziging ORDINA N.V. April 2010 HUIDIGE TEKST VAN DE STATUTEN VAN ORDINA N.V.

1 NautaDutilh N.V. Drieluik statutenwijziging ORDINA N.V. April 2010 HUIDIGE TEKST VAN DE STATUTEN VAN ORDINA N.V. 1 NautaDutilh N.V. Drieluik statutenwijziging April 2010 Algemene opmerking. De voorgestelde wijzigingen zijn vet gedrukt weergegeven. Algemene opmerking. De voorgestelde statutenwijziging van ORDINA N.V.

Nadere informatie

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK Concept 10 april 2017 1 NautaDutilh N.V. Drieluik wijziging Administratievoorwaarden Stichting Aandelen Triodos Bank ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Inleidend artikel. 1. In deze administratievoorwaarden wordt

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING (Post-Settlement Wijziging) van Corio N.V., gevestigd te Utrecht.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING (Post-Settlement Wijziging) van Corio N.V., gevestigd te Utrecht. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING (Post-Settlement Wijziging) van Corio N.V., gevestigd te Utrecht. Zoals dit zal worden voorgelegd aan de op 8 december 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Vivenda Media Groep N.V., gevestigd te Hilversum.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Vivenda Media Groep N.V., gevestigd te Hilversum. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Vivenda Media Groep N.V., gevestigd te Hilversum. zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 15 november 2013 te houden buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V.

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie