0ntwerpverslag startvergadering Ouderraad EDUGO De Toren - 13/09/2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0ntwerpverslag startvergadering Ouderraad EDUGO De Toren - 13/09/2011"

Transcriptie

1 0ntwerpverslag startvergadering Ouderraad EDUGO De Toren - 13/09/2011 Aanwezig: Wijnand Vanhille, Luc Dejonckheere (afscheidnemend voorzitter), Ivan Van Daele, Luc Verreyt (directeur), Christine Bonheure, Philip Bontinck (afscheidnemend lid), Luc Verhaeven, Veerle Castermans, Nadine Deliaert (secretariaat), Encarna Sanchez, Hubert De Meyer, Monique Van Hoecke, Josie Peiffer, Carine Demanet, Kris Vancauwenberge, Ann Lybaert, Anita De Wilde, Luc Maesschalck, Nancy Verschure, Luc Lacaeyse, Liesbeth Butaye, Tom De Rave, Thierry Lefebure, Ann Dejonghe. Verontschuldigd: Stefaan Vandooren, Veerle Castermans 1. Verwelkoming en voorstelling van de nieuwe en oude leden van de ouderraad Afscheid van Luc Dejonckheere en Phillipe Bontinck. Luc heeft een aantal flessen cava meegebracht om zijn afscheid te vieren, samen met wat knabbels: een mooie geste die door alle aanwezigen op prijs wordt gesteld. Nogmaals dank aan afscheidnemend voorzitter Luc DJ voor de bewezen diensten. We verwelkomen TIEN nieuwe leden en daar zijn we zeer dankbaar voor. Van harte welkom met name aan Josie Peiffer, Carine Demanet, Kris Vancauwenberge, Ann Lybaert, Anita De Wilde, Luc Maesschalck, Liesbeth Butaye, Tom De Rave, Thierry Lefebure en Ann Dejonghe. 2. Verkiezing nieuwe voorzitter Christine Bonheure wordt voorzitter a.i. Kris Van Cauwenberge wordt ondervoorzitter Nadine Deliaert wordt secretaris 3. Goedkeuring verslag vorige vergadering Voorstel om het verslag open te stellen voor alle ouders via de website van de school (onder rubriek ouderraad). - Vraag naar meer uitleg over de reizen in 3 e /4 e /5 e /6 e jaar omdat uit het verslag niet duidelijk bleek of in het 5 e jaar nu wel of geen reis voorzien was? Antwoord directeur: In vier en vijf vinden tijdens het schooljaar uitzonderlijk geen meerdaagse buitenlandse extra-murosactiviteiten plaats. Aan de basis van deze beslissing ligt het gegeven dat de leerkrachten (onder wie heel wat jonge mama s) het moeilijk krijgen om elk jaar opnieuw de leerlingen te begeleiden. Gezien het klein lerarenkorps zijn het telkens dezelfde vakgroepen die de trekkende leerkrachten leveren. Bovendien spelen ook de grootte van de te begeleiden groep leerlingen (vorig jaar ca. 100 vijfdejaars) en de kostprijs van deze uitstap een niet onbelangrijke rol. Reizen naar Londen en Parijs zullen vanaf alternerend in het vijfde jaar (met in het schooljaar een trip naar Londen) plaats vinden. Uiteraard zijn er in de loop van het huidige schooljaar nog andere extra-murosactiviteiten voorzien voor de vierdes en vijfdes. - Het verdient aanbeveling om de voorzitter van de leerlingenraad te betrekken in de huldiging tijdens de proclamatie. Voorstel: graag de volgende keer de voorzitter van de leerlingenraad een cadeau aanbieden tijdens de proclamatie. Een voorzitter van de leerlingenraad verdient het in de bloemetjes te worden gezet voor het betoonde engagement (leerlingenraad + bijwonen van de vergaderingen van de schoolraad). 4. Evaluatie uitstap ouderraad

2 Aangename wandeling georganiseerd door vzw Vizit in Gent. Thema van de wandeling was Nocturne. Jammer dat de wandeling begon toen het nog volop daglicht was = enige minpuntje, een Nocturne is mooier en spreekt meer aan als ze in de duisternis plaats vindt. Ideeën voor de uitstap in juni 2012 voor de leden van de OR en hun partner zijn nu al welkom! 5. Nieuws uit de school: door de directeur 403 leerlingen: 188 jongens meisjes (= 16 meer dan telmoment op 1/9/2010) Dit jaar veel nieuwe leerlingen: 126 (97 vanuit campus De Brug 29 van buiten EDUGO, niet alleen niet alleen in het derde jaar!) o lln (vorig schooljaar: 114) o 4 98 lln (vorig schooljaar: 92) o 5 99 lln (vorig schooljaar: 102) o 6 94 lln (vorig schooljaar: 74) Prognoses naar volgende schooljaren: (beperkte) groeidoelstelling blijft behouden mogelijk volgend jaar een terugval - afgelopen schooljaar: klein laatste jaar dat vertrok, dit jaar vertrekt een erg groot laatstejaar (20 lln méér zullen wellicht de campus verlaten) Nieuwe leerkrachten of andere taken: - Christophe De Jaegher: 6 u fysica in wiskunde + wiskunde 2 de graad + 3 u. BPT ICT-coördinatie - Ruth Lemey 16 Ned in 4des + 4 u. Dts in zelfde klassen in 4 de jaar - Pieter Deknudt: 12 u. Nederlands in 3+5 medeverantwoordelijk voor o.a. leerlingenraad - Mia Windels: opnieuw fulltime aan de slag na afwezigheid eind vorig schooljaar - Lieve Hemelaer: opnieuw in dienst na lange afwezigheid vorig schooljaar (nu parttime: 12 u. in 5 en u. BPT leren leren) - Benni Piron: 17 u. Dts + 3 u. BPT ICT-coördinatie - Rebekka Hollebosch : 10 u NatWet in 5+6 (tot 1 maart 12) en 6 u. biologie in 4des (tot 30/6) Hebben campus verlaten - Karolien Beckers (wetenschappen) - Jeroen Boone (secretariaatsmedewerker) - Vaderschapsverlof voor Stijn Van Kerckhove: 2 de zoon (Lowie) 2 weken (tot 26/9) Opstart: vlot verlopen, dankzij het grondige voorbereidingswerk (pluim voor SEC + coördinatoren) - onthaal + schoolfotografie + startviering St-Bernadette: zeer geslaagd - lkn: tevreden met opdrachten en uurroosters - thema doorheen schooljaar: Armoede: maak er spel van! (hele jaar door activiteiten) Infrastructuur: Tijdens de vakantie pas laat werken aan de campusinfrastructuur: aanpassen van de centrale verwarming / finaliseren van archief op de speelplaats (zie verder in het verslag) Mogelijk in de loop van het schooljaar enkele onderhoudswerken: - o.a. buitendeuren die uitgeven op de speelplaats: likje verf - vals tegelplafond in lokaal T120 (labo chemie) - muren in speelzaal lln: frisse kleuren - verzoek 5 HWE: schilderen lokaal T205 (o.a. magnetische verf)

3 Schoolreglement: wijzigingen in vgl met vorig schooljaar - zwemmen: zwemgerief vergeten : materiaal via SEC Correspondentie: de dubbele correspondentie op papier voor gescheiden ouders wordt zoals vorig jaar beperkt tot rapporten, beslissingen van de klassenraad en brieven over oudercontacten. Andere brieven: bv. sportdagen, eetfestijn, uitstappen allerlei, : via . Communicatie over strafstudie: wordt aan één ouder meegegeven. Heeft nog nooit problemen opgeleverd. Dus zo houden. Vanaf volgende maand (18/10) start EDUGO opnieuw (4 de jaar) met gratis Rijbewijs op school, op dinsdag 18 oktober, in een blok van twee uur. Acht lesuren werden verdeeld in vier blokken van twee uur. o Inhoud van het eerste blok: verkeersecologie & duurzame mobiliteit. De 94 laatstejaars zijn verplicht dat eerste blok te volgen, valt tijdens de lesuren. Handboek: per stuk (= gratis) o De overige zes uur - drie blokken van twee uur - zijn niet verplicht. Lessen worden gegeven op woensdagen 19/10, 26/10, 9/11 in de namiddag, van 13u00 tot 18u30 (3 groepen) deelnemers tijdig aanwezig!! o Examen: donderdag 17 november, drietal weken voor de kerstexamens, tijdens de lessen (wellicht in lokaal op campus Glorieux). Zijn alleen toegankelijk voor 17-jarigen + alle sessies gevolgd. Examen wordt afgelegd in groepjes van tien leerlingen, die elkaar opvolgen (er wordt ook een oogtest georganiseerd). Iedereen krijgt een code om zich online te oefenen en zich grondig voor te bereiden. Na het halen van theoretisch examen hebben de lln twee jaar de tijd om zich voor te bereiden op het praktisch examen. Let wel: mist een leerling één van die blokken (of een deel ervan) zonder dat er een doktersattest is, dan verliest hij/zij het recht aan het examen deel te nemen en er is geen tweede kans. o Leerlingen uit zesde jaar < 17 op dag van het examen: krijgen - na alle blokken gevolgd te hebben - een voucher om later zich aan te melden bij een erkend examencentrum van SBAT om het examen gratis af te leggen. Avondstudie: eindigt om 16u30. De avondstudie start tien minuten na het beëindigen van het laatste lesuur. Wordt strikt opgevolgd. Lln: kans om huistaken te maken / eind van de studiezaal: rustig praten (toezicht) of op de speelplaats sporten in afwachting van de schoolbus. Aanwezigheid op avondstudie: via stempel in schoolagenda.

4 Schooljaar : Prioriteiten campus De Toren 1. Taal- en GOK-beleid + gezondheidsbeleid Taalbeleid: - in overleg en in samenwerking met mevr. Riet De Vos, pedagogisch begeleidster Nederlands en taalbeleid én met mevrouw Joke Vrijders (Arteveldehogeschool) peilen in hoeverre een taalscreening een ondersteuning kan zijn voor een krachtig taalbeleid. - welke screeningsinstrumenten zijn beschikbaar om bijvoorbeeld de derdejaars te screenen (op het ogenblik dat ze de campus binnen komen) - afnemen van Dialang-tests voor de moderne vreemde talen + binnenklasdifferentiatie - leesbevordering: via dynamiseren van de schoolbibliotheek (aankoop van degelijke jeugdliteratuur + acties van lln-raad en leerkrachten) Gezondheidsbeleid: => er wordt op de ingeslagen weg verder gewerkt: - gezond ontbijt - in overleg met de leerlingenraad: verkoop van fruit tijdens speeltijd 2. Onderzoekscompetentie Afgelopen twee schooljaren werd er door de verschillende vakgroepen erg veel en nuttig werk geleverd in verband met de implementatie van de eindtermen rond OC. Er werd gewerkt op het niveau vakgroepen zodat er leerlijnen ontstaan die door de vakleden gerealiseerd en bewaakt worden. Deze aanpak blijft bewaard. Alleen de bezoeken van de pedagogisch begeleiders zullen wegvallen. De commentaren over de aanpak door de leerkrachten waren immers erg positief. De opvolging gebeurt door verder de directeur. 3. Zelfevaluatie Tijdens het schooljaar wordt gecontinueerd met een instrument ter evaluatie van het welbevinden van de leerkrachten op de campus. De Raad van Bestuur organiseert later in het najaar nog een (digitale) enquête bij alle personeelsleden. Tijdens de vergaderingen van de ouderraad (6-tal keer per jaar) wordt de aanpak van de school ook steevast geëvalueerd. 4. Leren Leren Tot een drietal jaar geleden werden enkele initiatieven genomen om de leerlingen enkele nuttige tips rond leren leren bij te brengen. Deze initiatieven waren om uiteenlopende redenen niet erg succesvol. Nadat de leerkracht in kwestie de campus verliet werden geen noemenswaardige initiatieven meer genomen. Dit jaar willen we de draad weer opnemen. We vertrekken vanuit het basisprincipe dat de vakleerkracht het best geplaatst is om de leerlingen technieken aan de hand te doen om de aangeboden leerstof efficiënt te verwerken. Uiteraard vereist dit bijkomende knowhow. - stimuleren vakleerkrachten om knowhow te verwerven (gerichte nascholingen)

5 - vakleerkrachten leveren samen met semestriële of jaarplanning overzicht in van wat ze doen op het vlak van leren leren binnen hun lespraktijk - geregeld ter sprake brengen: nav personeelsvergaderingen / vergaderingen vakgroep - evt item op pedagogische studiedag: Hoe? - aanstelling van een Leren Leren-coördinator : Lieve Hemelaer (2 BPT-uren) Taken: - welke nascholingen zijn nuttig (onder aandacht brengen) - interessante websites opsporen / vakliteratuur - eigen bijdrage (via selectie uit vakliteratuur) - opvolgen van de initiatieven van de vakleerkrachten - contacten met campus De Brug (wat hebben de tweedejaars al aan technieken verworven?) 5. VOETn (nieuw set sedert ) 6. Infrastructuur - via bestaande initiatieven: welke VOETn worden al gerealiseerd (via typeformulier) - op 16/9: campusoverstijgend overleg rond VOETn: hoe zo efficiënt mogelijk verder bouwen aan VOETn-beleid? - bijkomende activiteiten campusoverstijgend (ism schoolbegeleider) later dit najaar. - finaliseren van het dossier modulaire aanpak verwarming campusgebouwen - plaatsen van fotovoltaïsche cellen op dak hoofdgebouw (parallel aan St-Jozefstraat) - optrekken nieuwe muur op speelplaats (zithoek leerlingen) - vals plafond in lokaal T120 (labo) ter verbetering van de akoestiek - Op ietwat langere termijn: - toiletten eerste verdieping ter hoogte van T T121: klaarmaken voor renovatie (treden verwijderbaar?) 7. Blijvende aandacht voor: - welzijnsbeleid / warme school (pestproblematiek leerstoornissen) - vakgroepwerking - stiptheid: leerlingen en personeelsleden - nette schoolomgeving (zwerfvuil) - jaarthema: Armoede: maak er spel van!! - rode draad doorheen het hele schooljaar / meerdere activiteiten Komende activiteiten o Do 15/09 Sportdag derde jaar (Nieuwpoort) o Vrij 23/9: opstart SoHo voor zesdejaars o Di 27/09 sportdag voor vierdes (Wachtebeke) en vijfdes (Hofstade) o Vr 30/9 TTR1 : tussentijds rapport o Za-Zo 1+2/10 eetfestijn (zelfde concept als vorige jaren) o Ma-di-wo 3 5/10 bezinning voor de laatstejaars (2 abdijen / gespreksgroepen / sociale instellingen - inleefdagen) o Ma + woe 3 en 5/10: biotoopstudie 4des in Molsbroek Lokeren o Ma 10/10 vrije dag voor de leerlingen / voor leerkrachten: pedagogische studiedag o Vr 14/10 het eerste maandrapport MR1 o Do 20/10 oudercontact met de klastitularis o Vrij 21/10 dag van de jeugdbeweging (uniform op school toegestaan)

6 Woensdagavondfilm voor de leerlingen: niet meer continueren wegens te weinig belangstelling / ook aanbod om film in Gentse bioscopen te gaan bekijken = geen succes Digitale Nieuwsflitsen Sedert vorig schooljaar nieuwe digitale versie bijna wekelijks via . Heel veel positieve reacties continueren! 2. Bijdrage Ouderraad aan eetfestijn (1+2/10/2011) Wellicht geen bodega zesdejaars verzorgen misschien het dessertenbuffet (dient nog nagevraagd te worden) dessert niet in Tz maar in restaurant zelf (evt wel dessert ophalen in ander klaslokaal) Drie verschillende menu s (zelfde prijs als vorig jaar) + voor kinderen: balletjes in de tomatensaus Hulp gevraagd aan ouders voor bedienen drank zaterdagavond en zondagmiddag: Wie van de ouders kan komen helpen? Zaterdag: 18u00 20u45 & 20u45 23u30 Zondag: 11u00 13u00 & 12u45 15u00 Eventueel aan losse medewerkers vragen Helpers van de ouderraad krijgen een zwart-wit T-shirt van EDUGO. Afspraken: werkende lln dragen zwarte broek en wit hemd en nieuwe schorten + geen alcohol voor werkende leerlingen 6. Goedkeuring huishoudelijk reglement Ouderraad Tegen volgende vergadering voor de nieuwe ouders te lezen en daarna goedkeuring ervan. Christine zorgt voor de verspreiding van het reglement. 7. Bijdrage ouderraad aan eetfestijn op 1 en 2 oktober 2011 Luc Dejonckheere had graag een uitnodiging gekregen, is reeds ingeschreven maar zou graag de oud-ouderraadleden uitgenodigd zien. Nieuw: dit jaar wordt er niet meer gegeten in 2 shiften, maar wordt slechts één shift voorzien. Aperitief en eten gebeuren in dezelfde zaal, dessertenbuffet door zesdejaars, buffet in apart lokaal, dessert halen in lokaal en eten in refter. Leerlingen bestellen, ouderraad doet de bar. Graag hulp van ouders in twee blokken: zaterdag 18u30 tot 23u30 zondag 11u tot 15u Alle medewerkers dragen de zwarte t-shirt van de ouderraad. Christine zorgt dat de T-shirts op school aanwezig zijn voor diegenen die nog geen T-shirt hebben. Hebben hun namen nu al opgegeven: Zaterdag 1 oktober 18u00 20u45 Christine, Nadine, Ivan 20u45 23u30 Encarna Sanchez, Thierry Lefebuere, Ann Dejonghe, Liesbet Butaye Zondag 2 oktober 11u00 13u00 Kris Van Cauwenberge, Tom De Rave, Carolien Enis, Josie en Marleen, Luc Lacaeyse 12u45 u 15u00 Kris Van Cauwenberge, Stefaan Vandooren, Anita De Wilde, Luc Verhaeven, Hubert (na 14u00)

7 Christine stuurt de tabel door naar de leden en losse medewerkers, met de vraag of ze het zien zitten de handen uit de mouwen te steken en zo ja, wanneer. Graag toch 4 mensen per shift. 8. Varia - Lidmaatschap van VCOC? Luc Dejonckheere geeft naam van nieuwe voorzitter door zodat alles bij Christine toekomt. Eerste activiteit = oudercafé op Vrijwilligers werven is een koud kunstje, ouders werven voor ouderraad, elk lid van de ouderraad kan op die website na doorgeven van login! - Is vooral bedoeld voor lagere school! Soms interessante onderwerpen! To do Christine: bezorgt iedereen nog eens de uitnodiging per mail. - Nadine D: Dank om de proclamatie te mogen filmen - Kosten voor cultuurtour in 5 e en 6 e jaar lopen op vooral op 2 september en 5 september = duur, eventueel vervangen door gezamenlijke avond zoals filmavond op woensdag. Tickets worden door leerkracht op voorhand gekocht en de school wil haar geld zo snel mogelijk recupereren. Het prijsverschil is enorm volgens de plaatsen voor dezelfde voorstelling op dezelfde dag. Graag voor allemaal dezelfde plaatsen en prijzen. Soms variëren de prijzen van 7 tot 26 euro. - Kapstokjes in de gangen langs de muur onder raam voor jassen, zwemzak, turnzak,. - Wat heeft de ouderraad geschonken aan de school eind vorig schooljaar? Totnogtoe niets, eventueel tegen volgende vergadering enkele voorstellen vanuit de school. - Wegens de enthousiaste opkomst (21 aanwezigen) moeten we naar een groter lokaal zodat iedereen goed kan zitten! Er wordt volgende vergadering uitgeweken naar lokaal T106 (aardrijkskunde) - Infofiche reisweg = klein vakje, zeker als je verder van school afwoont, ook voor verzekering, indien noodzakelijk in te vullen, graag een groter vak, ook reisweg heen en terug kan verschillend zijn. - Klasverdeling voor 5WeWi8 is soms raar gecombineerd voor bepaalde vakken = wennen in de 3 e graad. Het samenplaatsen van de diverse klasgroepen in de derde graad kan echter vaak niet anders. Homogene klassen zijn vanaf de derde graad niet meer mogelijk (behalve HWE) - Aankoop van verlichting voor de tent van de frituur, aankoop voorzien na de feestdagen! Nadine D schenkt haar oude lampen. - Proficiat aan de kersverse voorzitster van Luc L. ondanks de grappige hints! - Voorstel OOR : folders voor rommelmarkt en fietstocht in EDUGO De Brug, wijndegustatie in de brug is niet gelukt, eventueel hier in de Toren een wijndegustatie organiseren. Wellicht komt er hier meer volk op af. Eventjes bekijken. - Uitnodigen van sprekers voor avond over opvoeding, problematiek Wie voorstellen heeft voor bepaalde namen, shoot. Wel opletten: een meer populaire spreker (bv. Rudy Vrancx, Peter Adriaenssen, ) moet vroeg vastgelegd worden. - Dit schooljaar ook De Nocturne dus: drukke agenda! - Geen uitnodiging gekregen om te komen klussen in augustus! Luc V. vond het niet kunnen nog mensen op te trommelen in de zomervakantie zelf, dat moet eigenlijk al gebeuren in juni. Volgend jaar: een vroegere oproep aan vrijwilligers - Volgende vergadering = 22 november 2011 in lokaal T106! PS: Christine Bonheure haalt woensdagmorgen 14/9 de resterende 8 T-shirts van de ouderraad af bij de directeur. Verslag: Nadine Deliaert

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 5 2 Engagementsverklaring 6 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 9 2 Onze

Nadere informatie

Schoolreglement 2014-2015

Schoolreglement 2014-2015 Schoolreglement 2014 2015 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

Gebruik van het sanitair... 16 Gebruik van de ziekenkamer... 16 Te laat komen... 17 Inhaaltoetsen... 18 Middagpasje... 19 Middagactiviteiten,

Gebruik van het sanitair... 16 Gebruik van de ziekenkamer... 16 Te laat komen... 17 Inhaaltoetsen... 18 Middagpasje... 19 Middagactiviteiten, Inhoudsopgave Vooraf... 5 Inleiding... 6 Deel I. Engagementsverklaring tussen de ouders en het Maria-Boodschaplyceum... 6 1. Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact... 6 1.1 Infoavonden...

Nadere informatie

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016

Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Schoolreglement en informatiebrochure 2015-2016 Sint-Petrusschool Rupelmondestraat 42 9150 Bazel Vestigingsplaats 2: Pastoor Pungsstraat 4 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen.

Nadere informatie

De rode draad door de schoolraad

De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad De rode draad door de schoolraad GO! ouders 4 Inleiding 5 1. Wat is de schoolraad? 6 2. De leden van de schoolraad 7 3. Hoe kunt u zelf deelnemen aan de schoolraad? 12

Nadere informatie

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem

Schoolreglement. 1 september 2012. ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem Schoolreglement 1 september 2012 ANNUNTIA-INSTITUUT v.z.w. Turnhoutsebaan 430 a 2110 Wijnegem tel. 03 355 15 00 fax 03 353 94 72 annuntia@annuntia.be www.annuntia.be Welkom in onze school! Beste ouders

Nadere informatie

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken.

Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Welkom in de basisschool Sint-Joris Alken. Beste kinderen, geachte ouders, In naam van de schoolgemeenschap Sint-Joris heet ik u van harte welkom in onze basisschool. Ik hoop dat u er zich meteen thuis

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

Verslag ouderraad donderdag 20 november 2011

Verslag ouderraad donderdag 20 november 2011 Verslag ouderraad donderdag 20 november 2011 Aanwezig: Nathalie, Stefanie, Lucinda, meester Johan, juf Suzanne, meester Wilfried, Patrick, Ann, Bieke, Valerie, Sam, Bernard, Luc, Glenn, Bart, Filip, Eva,

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure met schoolreglement Schooljaar 2015-2016 vzw Schoolbestuur Ave-Mariabasisschool Dorp 48 1602 Vlezenbeek Tel. 02/569.07.24 Fax. 02/569.69.62 E-mail: amb.vlezenbeek@telenet.be Website: www.ambvlezenbeek.be

Nadere informatie

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen!

Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Welkom op ons VTI Een zorgzame school voor alle leerlingen! Beste ouder(s), Wij zijn verheugd en danken u omdat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon/dochter uw volste vertrouwen schenkt aan

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool.

Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be. Sint-Johannaschool. Torenstraat 30 2160 Wommelgem 03/353.78.28 (tel) 03/354.21.75 (fax) www.sint-johanna.be sint.johanna@skynet.be Sint-Johannaschool Schoolreglement INHOUDSTAFEL 1. Onze school 1.1 Verwelkoming (p 1) 1.2

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Schooljaar 2014-2015 Opvoedingsproject Schoolreglement Wettelijke bepalingen Bijlagen : - engagementsverklaring - jaarkalender - namen en adressen -

Nadere informatie

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Buitenschool De Bergop schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudstafel schoolbrochure 1. Algemene informatie 1.1 welkom 1.2 wie is wie op onze school - schoolbestuur - directies VIKT - scholengemeenschap - klassenraad - oudervereniging - schoolraad - LOC - inspectie

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS

BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS Een brochure voor ouderraden en schoolteams met bruikbare handvaten, praktijkvoorbeelden en getuigenissen Inhoud INLEIDING... 3 1. WIE ZIJN DE MOEILIJK BEREIKBARE

Nadere informatie

Deel II: Specifieke informatie

Deel II: Specifieke informatie Deel II: Specifieke informatie Deel II: Specifieke informatie VI. Opdrachtsverklaring visie (WO)nderwijs P. 28 VII. Organisatie van de schooluren P. 29 VIII. Voor- en naschoolse opvang P. 30 IX. Oudercontacten

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL

SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE ALGEMEEN DEEL INHOUDSOPGAVE 1 Opvoedingsproject... 2 2 Adviserende Raden... 3 2.1 Comité preventie en bescherming werknemers (CPBW)... 3 2.2 LOC... 3 2.3 Schoolraad... 4

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 571 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 13 MEI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG, SAMENGEVOEGDE VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Aanwezig: Gilberte Muls (Schepen van onderwijs) Marijke Sué (gecoöpteerd lid) Karin Bunckens (directie Linden-Binkom) Marina Tuyls (leerkracht Binkom) Els Pauwels (leerkracht

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014

Schooljaar 2013-2014 Zijn wie je bent en zoals je bent met fouten en gebreken om te worden die je in aanleg bent maar zoals je je nog niet kunt vertonen en je mag het worden op jouw wijze en in jouw uur. (naar A.A. Terruwe)

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

1. Financieel verslag + overstap naar Argenta

1. Financieel verslag + overstap naar Argenta Aanwezig: Inge, Marijke, juf Greet, Dir. Veronique, meester Frederic, Peggy, Carine, Brita, Christian, Els, Katrien, Marie Paule, Dierderik, Isabel, An, Ghislaine, Marina, juf Sandra en Fabienne. Verontschuldigd:

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie