0ntwerpverslag startvergadering Ouderraad EDUGO De Toren - 13/09/2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0ntwerpverslag startvergadering Ouderraad EDUGO De Toren - 13/09/2011"

Transcriptie

1 0ntwerpverslag startvergadering Ouderraad EDUGO De Toren - 13/09/2011 Aanwezig: Wijnand Vanhille, Luc Dejonckheere (afscheidnemend voorzitter), Ivan Van Daele, Luc Verreyt (directeur), Christine Bonheure, Philip Bontinck (afscheidnemend lid), Luc Verhaeven, Veerle Castermans, Nadine Deliaert (secretariaat), Encarna Sanchez, Hubert De Meyer, Monique Van Hoecke, Josie Peiffer, Carine Demanet, Kris Vancauwenberge, Ann Lybaert, Anita De Wilde, Luc Maesschalck, Nancy Verschure, Luc Lacaeyse, Liesbeth Butaye, Tom De Rave, Thierry Lefebure, Ann Dejonghe. Verontschuldigd: Stefaan Vandooren, Veerle Castermans 1. Verwelkoming en voorstelling van de nieuwe en oude leden van de ouderraad Afscheid van Luc Dejonckheere en Phillipe Bontinck. Luc heeft een aantal flessen cava meegebracht om zijn afscheid te vieren, samen met wat knabbels: een mooie geste die door alle aanwezigen op prijs wordt gesteld. Nogmaals dank aan afscheidnemend voorzitter Luc DJ voor de bewezen diensten. We verwelkomen TIEN nieuwe leden en daar zijn we zeer dankbaar voor. Van harte welkom met name aan Josie Peiffer, Carine Demanet, Kris Vancauwenberge, Ann Lybaert, Anita De Wilde, Luc Maesschalck, Liesbeth Butaye, Tom De Rave, Thierry Lefebure en Ann Dejonghe. 2. Verkiezing nieuwe voorzitter Christine Bonheure wordt voorzitter a.i. Kris Van Cauwenberge wordt ondervoorzitter Nadine Deliaert wordt secretaris 3. Goedkeuring verslag vorige vergadering Voorstel om het verslag open te stellen voor alle ouders via de website van de school (onder rubriek ouderraad). - Vraag naar meer uitleg over de reizen in 3 e /4 e /5 e /6 e jaar omdat uit het verslag niet duidelijk bleek of in het 5 e jaar nu wel of geen reis voorzien was? Antwoord directeur: In vier en vijf vinden tijdens het schooljaar uitzonderlijk geen meerdaagse buitenlandse extra-murosactiviteiten plaats. Aan de basis van deze beslissing ligt het gegeven dat de leerkrachten (onder wie heel wat jonge mama s) het moeilijk krijgen om elk jaar opnieuw de leerlingen te begeleiden. Gezien het klein lerarenkorps zijn het telkens dezelfde vakgroepen die de trekkende leerkrachten leveren. Bovendien spelen ook de grootte van de te begeleiden groep leerlingen (vorig jaar ca. 100 vijfdejaars) en de kostprijs van deze uitstap een niet onbelangrijke rol. Reizen naar Londen en Parijs zullen vanaf alternerend in het vijfde jaar (met in het schooljaar een trip naar Londen) plaats vinden. Uiteraard zijn er in de loop van het huidige schooljaar nog andere extra-murosactiviteiten voorzien voor de vierdes en vijfdes. - Het verdient aanbeveling om de voorzitter van de leerlingenraad te betrekken in de huldiging tijdens de proclamatie. Voorstel: graag de volgende keer de voorzitter van de leerlingenraad een cadeau aanbieden tijdens de proclamatie. Een voorzitter van de leerlingenraad verdient het in de bloemetjes te worden gezet voor het betoonde engagement (leerlingenraad + bijwonen van de vergaderingen van de schoolraad). 4. Evaluatie uitstap ouderraad

2 Aangename wandeling georganiseerd door vzw Vizit in Gent. Thema van de wandeling was Nocturne. Jammer dat de wandeling begon toen het nog volop daglicht was = enige minpuntje, een Nocturne is mooier en spreekt meer aan als ze in de duisternis plaats vindt. Ideeën voor de uitstap in juni 2012 voor de leden van de OR en hun partner zijn nu al welkom! 5. Nieuws uit de school: door de directeur 403 leerlingen: 188 jongens meisjes (= 16 meer dan telmoment op 1/9/2010) Dit jaar veel nieuwe leerlingen: 126 (97 vanuit campus De Brug 29 van buiten EDUGO, niet alleen niet alleen in het derde jaar!) o lln (vorig schooljaar: 114) o 4 98 lln (vorig schooljaar: 92) o 5 99 lln (vorig schooljaar: 102) o 6 94 lln (vorig schooljaar: 74) Prognoses naar volgende schooljaren: (beperkte) groeidoelstelling blijft behouden mogelijk volgend jaar een terugval - afgelopen schooljaar: klein laatste jaar dat vertrok, dit jaar vertrekt een erg groot laatstejaar (20 lln méér zullen wellicht de campus verlaten) Nieuwe leerkrachten of andere taken: - Christophe De Jaegher: 6 u fysica in wiskunde + wiskunde 2 de graad + 3 u. BPT ICT-coördinatie - Ruth Lemey 16 Ned in 4des + 4 u. Dts in zelfde klassen in 4 de jaar - Pieter Deknudt: 12 u. Nederlands in 3+5 medeverantwoordelijk voor o.a. leerlingenraad - Mia Windels: opnieuw fulltime aan de slag na afwezigheid eind vorig schooljaar - Lieve Hemelaer: opnieuw in dienst na lange afwezigheid vorig schooljaar (nu parttime: 12 u. in 5 en u. BPT leren leren) - Benni Piron: 17 u. Dts + 3 u. BPT ICT-coördinatie - Rebekka Hollebosch : 10 u NatWet in 5+6 (tot 1 maart 12) en 6 u. biologie in 4des (tot 30/6) Hebben campus verlaten - Karolien Beckers (wetenschappen) - Jeroen Boone (secretariaatsmedewerker) - Vaderschapsverlof voor Stijn Van Kerckhove: 2 de zoon (Lowie) 2 weken (tot 26/9) Opstart: vlot verlopen, dankzij het grondige voorbereidingswerk (pluim voor SEC + coördinatoren) - onthaal + schoolfotografie + startviering St-Bernadette: zeer geslaagd - lkn: tevreden met opdrachten en uurroosters - thema doorheen schooljaar: Armoede: maak er spel van! (hele jaar door activiteiten) Infrastructuur: Tijdens de vakantie pas laat werken aan de campusinfrastructuur: aanpassen van de centrale verwarming / finaliseren van archief op de speelplaats (zie verder in het verslag) Mogelijk in de loop van het schooljaar enkele onderhoudswerken: - o.a. buitendeuren die uitgeven op de speelplaats: likje verf - vals tegelplafond in lokaal T120 (labo chemie) - muren in speelzaal lln: frisse kleuren - verzoek 5 HWE: schilderen lokaal T205 (o.a. magnetische verf)

3 Schoolreglement: wijzigingen in vgl met vorig schooljaar - zwemmen: zwemgerief vergeten : materiaal via SEC Correspondentie: de dubbele correspondentie op papier voor gescheiden ouders wordt zoals vorig jaar beperkt tot rapporten, beslissingen van de klassenraad en brieven over oudercontacten. Andere brieven: bv. sportdagen, eetfestijn, uitstappen allerlei, : via . Communicatie over strafstudie: wordt aan één ouder meegegeven. Heeft nog nooit problemen opgeleverd. Dus zo houden. Vanaf volgende maand (18/10) start EDUGO opnieuw (4 de jaar) met gratis Rijbewijs op school, op dinsdag 18 oktober, in een blok van twee uur. Acht lesuren werden verdeeld in vier blokken van twee uur. o Inhoud van het eerste blok: verkeersecologie & duurzame mobiliteit. De 94 laatstejaars zijn verplicht dat eerste blok te volgen, valt tijdens de lesuren. Handboek: per stuk (= gratis) o De overige zes uur - drie blokken van twee uur - zijn niet verplicht. Lessen worden gegeven op woensdagen 19/10, 26/10, 9/11 in de namiddag, van 13u00 tot 18u30 (3 groepen) deelnemers tijdig aanwezig!! o Examen: donderdag 17 november, drietal weken voor de kerstexamens, tijdens de lessen (wellicht in lokaal op campus Glorieux). Zijn alleen toegankelijk voor 17-jarigen + alle sessies gevolgd. Examen wordt afgelegd in groepjes van tien leerlingen, die elkaar opvolgen (er wordt ook een oogtest georganiseerd). Iedereen krijgt een code om zich online te oefenen en zich grondig voor te bereiden. Na het halen van theoretisch examen hebben de lln twee jaar de tijd om zich voor te bereiden op het praktisch examen. Let wel: mist een leerling één van die blokken (of een deel ervan) zonder dat er een doktersattest is, dan verliest hij/zij het recht aan het examen deel te nemen en er is geen tweede kans. o Leerlingen uit zesde jaar < 17 op dag van het examen: krijgen - na alle blokken gevolgd te hebben - een voucher om later zich aan te melden bij een erkend examencentrum van SBAT om het examen gratis af te leggen. Avondstudie: eindigt om 16u30. De avondstudie start tien minuten na het beëindigen van het laatste lesuur. Wordt strikt opgevolgd. Lln: kans om huistaken te maken / eind van de studiezaal: rustig praten (toezicht) of op de speelplaats sporten in afwachting van de schoolbus. Aanwezigheid op avondstudie: via stempel in schoolagenda.

4 Schooljaar : Prioriteiten campus De Toren 1. Taal- en GOK-beleid + gezondheidsbeleid Taalbeleid: - in overleg en in samenwerking met mevr. Riet De Vos, pedagogisch begeleidster Nederlands en taalbeleid én met mevrouw Joke Vrijders (Arteveldehogeschool) peilen in hoeverre een taalscreening een ondersteuning kan zijn voor een krachtig taalbeleid. - welke screeningsinstrumenten zijn beschikbaar om bijvoorbeeld de derdejaars te screenen (op het ogenblik dat ze de campus binnen komen) - afnemen van Dialang-tests voor de moderne vreemde talen + binnenklasdifferentiatie - leesbevordering: via dynamiseren van de schoolbibliotheek (aankoop van degelijke jeugdliteratuur + acties van lln-raad en leerkrachten) Gezondheidsbeleid: => er wordt op de ingeslagen weg verder gewerkt: - gezond ontbijt - in overleg met de leerlingenraad: verkoop van fruit tijdens speeltijd 2. Onderzoekscompetentie Afgelopen twee schooljaren werd er door de verschillende vakgroepen erg veel en nuttig werk geleverd in verband met de implementatie van de eindtermen rond OC. Er werd gewerkt op het niveau vakgroepen zodat er leerlijnen ontstaan die door de vakleden gerealiseerd en bewaakt worden. Deze aanpak blijft bewaard. Alleen de bezoeken van de pedagogisch begeleiders zullen wegvallen. De commentaren over de aanpak door de leerkrachten waren immers erg positief. De opvolging gebeurt door verder de directeur. 3. Zelfevaluatie Tijdens het schooljaar wordt gecontinueerd met een instrument ter evaluatie van het welbevinden van de leerkrachten op de campus. De Raad van Bestuur organiseert later in het najaar nog een (digitale) enquête bij alle personeelsleden. Tijdens de vergaderingen van de ouderraad (6-tal keer per jaar) wordt de aanpak van de school ook steevast geëvalueerd. 4. Leren Leren Tot een drietal jaar geleden werden enkele initiatieven genomen om de leerlingen enkele nuttige tips rond leren leren bij te brengen. Deze initiatieven waren om uiteenlopende redenen niet erg succesvol. Nadat de leerkracht in kwestie de campus verliet werden geen noemenswaardige initiatieven meer genomen. Dit jaar willen we de draad weer opnemen. We vertrekken vanuit het basisprincipe dat de vakleerkracht het best geplaatst is om de leerlingen technieken aan de hand te doen om de aangeboden leerstof efficiënt te verwerken. Uiteraard vereist dit bijkomende knowhow. - stimuleren vakleerkrachten om knowhow te verwerven (gerichte nascholingen)

5 - vakleerkrachten leveren samen met semestriële of jaarplanning overzicht in van wat ze doen op het vlak van leren leren binnen hun lespraktijk - geregeld ter sprake brengen: nav personeelsvergaderingen / vergaderingen vakgroep - evt item op pedagogische studiedag: Hoe? - aanstelling van een Leren Leren-coördinator : Lieve Hemelaer (2 BPT-uren) Taken: - welke nascholingen zijn nuttig (onder aandacht brengen) - interessante websites opsporen / vakliteratuur - eigen bijdrage (via selectie uit vakliteratuur) - opvolgen van de initiatieven van de vakleerkrachten - contacten met campus De Brug (wat hebben de tweedejaars al aan technieken verworven?) 5. VOETn (nieuw set sedert ) 6. Infrastructuur - via bestaande initiatieven: welke VOETn worden al gerealiseerd (via typeformulier) - op 16/9: campusoverstijgend overleg rond VOETn: hoe zo efficiënt mogelijk verder bouwen aan VOETn-beleid? - bijkomende activiteiten campusoverstijgend (ism schoolbegeleider) later dit najaar. - finaliseren van het dossier modulaire aanpak verwarming campusgebouwen - plaatsen van fotovoltaïsche cellen op dak hoofdgebouw (parallel aan St-Jozefstraat) - optrekken nieuwe muur op speelplaats (zithoek leerlingen) - vals plafond in lokaal T120 (labo) ter verbetering van de akoestiek - Op ietwat langere termijn: - toiletten eerste verdieping ter hoogte van T T121: klaarmaken voor renovatie (treden verwijderbaar?) 7. Blijvende aandacht voor: - welzijnsbeleid / warme school (pestproblematiek leerstoornissen) - vakgroepwerking - stiptheid: leerlingen en personeelsleden - nette schoolomgeving (zwerfvuil) - jaarthema: Armoede: maak er spel van!! - rode draad doorheen het hele schooljaar / meerdere activiteiten Komende activiteiten o Do 15/09 Sportdag derde jaar (Nieuwpoort) o Vrij 23/9: opstart SoHo voor zesdejaars o Di 27/09 sportdag voor vierdes (Wachtebeke) en vijfdes (Hofstade) o Vr 30/9 TTR1 : tussentijds rapport o Za-Zo 1+2/10 eetfestijn (zelfde concept als vorige jaren) o Ma-di-wo 3 5/10 bezinning voor de laatstejaars (2 abdijen / gespreksgroepen / sociale instellingen - inleefdagen) o Ma + woe 3 en 5/10: biotoopstudie 4des in Molsbroek Lokeren o Ma 10/10 vrije dag voor de leerlingen / voor leerkrachten: pedagogische studiedag o Vr 14/10 het eerste maandrapport MR1 o Do 20/10 oudercontact met de klastitularis o Vrij 21/10 dag van de jeugdbeweging (uniform op school toegestaan)

6 Woensdagavondfilm voor de leerlingen: niet meer continueren wegens te weinig belangstelling / ook aanbod om film in Gentse bioscopen te gaan bekijken = geen succes Digitale Nieuwsflitsen Sedert vorig schooljaar nieuwe digitale versie bijna wekelijks via . Heel veel positieve reacties continueren! 2. Bijdrage Ouderraad aan eetfestijn (1+2/10/2011) Wellicht geen bodega zesdejaars verzorgen misschien het dessertenbuffet (dient nog nagevraagd te worden) dessert niet in Tz maar in restaurant zelf (evt wel dessert ophalen in ander klaslokaal) Drie verschillende menu s (zelfde prijs als vorig jaar) + voor kinderen: balletjes in de tomatensaus Hulp gevraagd aan ouders voor bedienen drank zaterdagavond en zondagmiddag: Wie van de ouders kan komen helpen? Zaterdag: 18u00 20u45 & 20u45 23u30 Zondag: 11u00 13u00 & 12u45 15u00 Eventueel aan losse medewerkers vragen Helpers van de ouderraad krijgen een zwart-wit T-shirt van EDUGO. Afspraken: werkende lln dragen zwarte broek en wit hemd en nieuwe schorten + geen alcohol voor werkende leerlingen 6. Goedkeuring huishoudelijk reglement Ouderraad Tegen volgende vergadering voor de nieuwe ouders te lezen en daarna goedkeuring ervan. Christine zorgt voor de verspreiding van het reglement. 7. Bijdrage ouderraad aan eetfestijn op 1 en 2 oktober 2011 Luc Dejonckheere had graag een uitnodiging gekregen, is reeds ingeschreven maar zou graag de oud-ouderraadleden uitgenodigd zien. Nieuw: dit jaar wordt er niet meer gegeten in 2 shiften, maar wordt slechts één shift voorzien. Aperitief en eten gebeuren in dezelfde zaal, dessertenbuffet door zesdejaars, buffet in apart lokaal, dessert halen in lokaal en eten in refter. Leerlingen bestellen, ouderraad doet de bar. Graag hulp van ouders in twee blokken: zaterdag 18u30 tot 23u30 zondag 11u tot 15u Alle medewerkers dragen de zwarte t-shirt van de ouderraad. Christine zorgt dat de T-shirts op school aanwezig zijn voor diegenen die nog geen T-shirt hebben. Hebben hun namen nu al opgegeven: Zaterdag 1 oktober 18u00 20u45 Christine, Nadine, Ivan 20u45 23u30 Encarna Sanchez, Thierry Lefebuere, Ann Dejonghe, Liesbet Butaye Zondag 2 oktober 11u00 13u00 Kris Van Cauwenberge, Tom De Rave, Carolien Enis, Josie en Marleen, Luc Lacaeyse 12u45 u 15u00 Kris Van Cauwenberge, Stefaan Vandooren, Anita De Wilde, Luc Verhaeven, Hubert (na 14u00)

7 Christine stuurt de tabel door naar de leden en losse medewerkers, met de vraag of ze het zien zitten de handen uit de mouwen te steken en zo ja, wanneer. Graag toch 4 mensen per shift. 8. Varia - Lidmaatschap van VCOC? Luc Dejonckheere geeft naam van nieuwe voorzitter door zodat alles bij Christine toekomt. Eerste activiteit = oudercafé op Vrijwilligers werven is een koud kunstje, ouders werven voor ouderraad, elk lid van de ouderraad kan op die website na doorgeven van login! - Is vooral bedoeld voor lagere school! Soms interessante onderwerpen! To do Christine: bezorgt iedereen nog eens de uitnodiging per mail. - Nadine D: Dank om de proclamatie te mogen filmen - Kosten voor cultuurtour in 5 e en 6 e jaar lopen op vooral op 2 september en 5 september = duur, eventueel vervangen door gezamenlijke avond zoals filmavond op woensdag. Tickets worden door leerkracht op voorhand gekocht en de school wil haar geld zo snel mogelijk recupereren. Het prijsverschil is enorm volgens de plaatsen voor dezelfde voorstelling op dezelfde dag. Graag voor allemaal dezelfde plaatsen en prijzen. Soms variëren de prijzen van 7 tot 26 euro. - Kapstokjes in de gangen langs de muur onder raam voor jassen, zwemzak, turnzak,. - Wat heeft de ouderraad geschonken aan de school eind vorig schooljaar? Totnogtoe niets, eventueel tegen volgende vergadering enkele voorstellen vanuit de school. - Wegens de enthousiaste opkomst (21 aanwezigen) moeten we naar een groter lokaal zodat iedereen goed kan zitten! Er wordt volgende vergadering uitgeweken naar lokaal T106 (aardrijkskunde) - Infofiche reisweg = klein vakje, zeker als je verder van school afwoont, ook voor verzekering, indien noodzakelijk in te vullen, graag een groter vak, ook reisweg heen en terug kan verschillend zijn. - Klasverdeling voor 5WeWi8 is soms raar gecombineerd voor bepaalde vakken = wennen in de 3 e graad. Het samenplaatsen van de diverse klasgroepen in de derde graad kan echter vaak niet anders. Homogene klassen zijn vanaf de derde graad niet meer mogelijk (behalve HWE) - Aankoop van verlichting voor de tent van de frituur, aankoop voorzien na de feestdagen! Nadine D schenkt haar oude lampen. - Proficiat aan de kersverse voorzitster van Luc L. ondanks de grappige hints! - Voorstel OOR : folders voor rommelmarkt en fietstocht in EDUGO De Brug, wijndegustatie in de brug is niet gelukt, eventueel hier in de Toren een wijndegustatie organiseren. Wellicht komt er hier meer volk op af. Eventjes bekijken. - Uitnodigen van sprekers voor avond over opvoeding, problematiek Wie voorstellen heeft voor bepaalde namen, shoot. Wel opletten: een meer populaire spreker (bv. Rudy Vrancx, Peter Adriaenssen, ) moet vroeg vastgelegd worden. - Dit schooljaar ook De Nocturne dus: drukke agenda! - Geen uitnodiging gekregen om te komen klussen in augustus! Luc V. vond het niet kunnen nog mensen op te trommelen in de zomervakantie zelf, dat moet eigenlijk al gebeuren in juni. Volgend jaar: een vroegere oproep aan vrijwilligers - Volgende vergadering = 22 november 2011 in lokaal T106! PS: Christine Bonheure haalt woensdagmorgen 14/9 de resterende 8 T-shirts van de ouderraad af bij de directeur. Verslag: Nadine Deliaert

Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013

Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013 Verslag vergadering Oudercomité 24 september 2013 Aanwezig: Luc Vanspauwen, Sandra Brands, Mia Olefs, Miriam Vandecaetsbeek, Didier Renwa, Guy Van Aken, Davina Hamal, Greet Knaepen, Jan Cuypers, Leen Neven,,

Nadere informatie

Activiteitenplanning Juni 2016

Activiteitenplanning Juni 2016 Activiteitenplanning Juni 2016 Kleuterschool Woe 1 Tutti-frutti Do 2 NM: zwemmen Olifantjes- en 14.00 u.: Bijeenkomst oudercomité 16.30 u.: Afsluiter Vertelhuis (voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar, met hun

Nadere informatie

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze 1AT 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Schoolagenda 10.10u Speeltijd 3de lesuur Bezinning 4de lesuur Afspraken 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Zoekspel 7de lesuur Zoekspel 14.35u Speeltijd 8ste lesuur

Nadere informatie

Hervatting van de lessen. ORDE sportveld: 5VZ2. ORDE binnenspeelplaats: 1A2. ORDE buitenspeelplaats: 3OR(V) ORDE buitenspeelplaats: 3STW1

Hervatting van de lessen. ORDE sportveld: 5VZ2. ORDE binnenspeelplaats: 1A2. ORDE buitenspeelplaats: 3OR(V) ORDE buitenspeelplaats: 3STW1 Campus Lochristi Periode: van di. 01 2015 tot do. 30 jun 2016 Versie: do. 03 2015 15:40 Jaarkalender ouders 2015-2016 Di 01 Do 03 Vr 04 13:00 14:00 panoramische foto Hervatting van de lessen ORDE sportveld:

Nadere informatie

Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste periode.

Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste periode. Organisatie einde schooljaar tweede leerjaar B Beste ouder(s) Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste periode. We starten

Nadere informatie

Dilbeek, 1 maart 2013. Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad

Dilbeek, 1 maart 2013. Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad Dilbeek, 1 maart 2013 Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad Geachte heer/mevrouw Beste leerling Graag willen we u informeren over de organisatie van de laatste weken van dit trimester.

Nadere informatie

Verslag ouderraadvergadering donderdag 8 mei

Verslag ouderraadvergadering donderdag 8 mei Verslag ouderraadvergadering donderdag 8 mei Aanwezig/ juf Leen, Peter, Debbie, Linda, Leentje, Kathleen,Kristien, Veerle, Dirk, Patrick meester Maarten, Kristel Afwezig en verontschuldigt/ Lode, Els,

Nadere informatie

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm)

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm) NI E U W S B R I E F Een dankwoordje voor het grootoudersfeest! Een grote dankjewel aan iedereen die deze voormiddag mee helpen organiseren heeft. Het was een echt geslaagd grootoudersfeest, waar groot

Nadere informatie

Juni 2015 Derde graad

Juni 2015 Derde graad Juni 2015 Derde graad Verzorging Organisatiehulp Jeugd en gehandicaptenzorg Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

Verslag ouderraad Nieuwen Bosch 14 september 2015

Verslag ouderraad Nieuwen Bosch 14 september 2015 Verslag ouderraad Nieuwen Bosch 14 september 2015 Aanwezig: Marc Pauwels (voorzitter), Riet Coppens, Bart Dejaegere (directie), Ann Bracquez (leerkracht), Barbara De Mild 1. INFOAVOND OUDERS 1 E JAARS

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING 28 APRIL 2015

VERSLAG VERGADERING 28 APRIL 2015 VERSLAG VERGADERING 28 APRIL 2015 Datum: 3 mei 2015 Aanwezigen: Danny Van Buggenhout Anne Verlinden Marie-Renée Strijckmans Hans De Hertogh Lucille De Roy- Yvette Vereeken Sabin Van Roy Veerle Beeckman

Nadere informatie

VERSLAG. Vergadering van het oudercomité op 18-September 2014 om 20u

VERSLAG. Vergadering van het oudercomité op 18-September 2014 om 20u VERSLAG Vergadering van het oudercomité op 18-September 2014 om 20u Laatste verslag 1. brandpreventie : eerste brandoefening dit schooljaar al achter de rug, verliep vlot en binnen de tijd. Volgende brandoefening

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN

JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN JAARPLANNING 2008/2009 LEERLINGEN SEPTEMBER = geen pedagogische uitstappen Maandag 1 september : alle leerkrachten zijn op school. 08.20 u Hervatten lessen, klassikale opvang van de leerlingen, verwerken

Nadere informatie

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be Schooljaar 2014-2015 nr. 7 1 juni 2015 Beste ouders en kinderen, deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be U bent tevreden over onze schoolwerking? U bent

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober.

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. ONZE AGENDA : 1 oktober Medisch onderzoek L3 (op school) NM: zwemmen (L2 en L3)

Nadere informatie

JANUARI 2015. Een goede nachtrust zorgt voor meer energie overdag

JANUARI 2015. Een goede nachtrust zorgt voor meer energie overdag JANUARI 2015 Een goede nachtrust zorgt voor meer energie overdag Ma. 05/01 Di. 06/01 Woe. 07/01 Do. 08/01 Vr. 09/01 Za. 10/01-7 TBZO volgt een informatiesessie omtrent palliatieve zorg. Van 08.45 uur tot

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie

SEPTEMBER 2015 Iedere dag een grondige was, zo zitten we fris in de klas

SEPTEMBER 2015 Iedere dag een grondige was, zo zitten we fris in de klas SEPTEMBER 2015 Iedere dag een grondige was, zo zitten we fris in de klas Di. 01/09 Woe. 02/09 Do. 03/09 - Begin schooljaar - Schoolfotograaf vanaf 08.35 uur Vr. 04/09 Za. 05/09 Zo. 06/09 Ma. 07/09 Di.

Nadere informatie

Maandbrief mei 2016. schooljaar 2015-2016. De vakantiedagen voor onze school in mei. t Was een intense maand april in SJR

Maandbrief mei 2016. schooljaar 2015-2016. De vakantiedagen voor onze school in mei. t Was een intense maand april in SJR Maandbrief mei 2016 schooljaar 2015-2016 Vanaf dit schooljaar ontvangt u onze maandbrieven per mail. U vindt ze ook terug op www.sjr.be De vakantiedagen voor onze school in mei Woensdag 4 mei, donderdag

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

Verslag vergadering OR 3 februari 2015

Verslag vergadering OR 3 februari 2015 Aanwezig : Annelies K, Irmine V, Annick V, Hannelore S, Bob L,Valery L, Saar M, Karen W, Ann P, Leen DR, Kurt B, Isabel VD Leerkrachten : Evi, Lien D Directie : Didier, Suzy Verontschuldigd: Katrien Billiet,

Nadere informatie

Praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2015-2016

Praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2015-2016 Praktische informatie m.b.t. het schooljaar 2015-2016 1 Vakantiewerken Toetsen op vakantiewerken worden door ex-vijfdejaars (schooljaar 2014-15) afgelegd op maandag 1 september van 8.25 tot 10.05 uur in

Nadere informatie

Verslag ouderraad Scheppers 22/09/2015

Verslag ouderraad Scheppers 22/09/2015 1 Verslag ouderraad Scheppers 22/09/2015 Aanwezig: Sabine Van Doorslaer, Frank Anthonissen, Jo Baeyens, Myriam Broeders, Veerle Lauwers, Danny Nauwelaerts, Saskia Westbrook, Véronique Claus, Wim Frateur,

Nadere informatie

Juni 2015 Tweede graad

Juni 2015 Tweede graad Juni 2015 Tweede graad Verzorging-voeding Sociale en technische wetenschappen Stellakrant LEERLINGENPARLEMENT In een laatste inspraakvergadering op dinsdag 2 juni evalueren we samen met de leerlingen de

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015. 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie)

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015. 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie) ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 3de trimester + zomervakantie (definitieve versie) Zaterdag 4 april 2015 Datum Tijdstip Doelgroep Activiteit Lokaal-locatie Zondag 5 april 2015 05.00 u. Betrokken

Nadere informatie

Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups: 20/11/2012 om 20u

Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups: 20/11/2012 om 20u Verslag vergadering Ouderraad Krinkelrups: 20/11/2012 om 20u DE OUDERRAAD VAN DE Aanwezig: Kristin Van Molle, Anne Van Nieuwenhoven, Claudia Van Der Linden, Peter Severins, Ann Van Campfort, Griet Defloor,

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

Uit zijn droom geboren

Uit zijn droom geboren Uit zijn droom geboren SCHOOLKALENDER 2014-2015 DON BOSCO INSTITUUT TSO BSO School voor Wetenschap en Technologie STATIONSSTRAAT 89 3150 HAACHT TEL. 016 61 79 70 FAX 016 60 76 85 e-mail: tsobso@dbhaacht.be

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders

Tevredenheidsonderzoek ouders K1 K2 K3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 TOT Aantal leerlingen Aantal vertegenwoordigde leerlingen Percentage ingevuld 18 15 18 20 14 21 15 17 19 157 15 14 12 19 13 21 13 16 15 138 83 93 67 95 93 100 87 94 79 88 We

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Sakirovski Mensur A Jacob Tom X Dilen Mathias Van de Merlen X Hilde Feusels Dieter X De Cock Maarten X Vercauteren Wim V

Sakirovski Mensur A Jacob Tom X Dilen Mathias Van de Merlen X Hilde Feusels Dieter X De Cock Maarten X Vercauteren Wim V Vrije Technische Scholen Buitengewoon Secundair Onderwijs Vakkundig Toekomstgericht Sociaal Leerlingenraad 14.10.2011 Sakirovski Mensur A Jacob Tom X Dilen Mathias Van de Merlen X Hilde Feusels Dieter

Nadere informatie

VERSLAG PERSONEELSVERGADERING Lager Lochristi 05 november 2013

VERSLAG PERSONEELSVERGADERING Lager Lochristi 05 november 2013 Gemeentelijke Basisschool LOCHRISTI BEERVELDE Lager Kleuter Lager + Kleuter Schoolstraat 18 Koning Boudewijnlaan 8 - Kloosterstraat 4 9080 LOCHRISTI 9080 LOCHRISTI 9080 BEERVELDE tel. (09)355 56 95 - e-mail:

Nadere informatie

OUDERRAAD 29/08/2013. Mededelingen School Guido licht een aantal nieuwe of gewijzigde zaken toe mbt het nieuwe schooljaar

OUDERRAAD 29/08/2013. Mededelingen School Guido licht een aantal nieuwe of gewijzigde zaken toe mbt het nieuwe schooljaar OUDERRAAD 29/08/2013 Voorzitter: Ann Verslaggever:Wim Aanwezig: Leerkracht: Guido en Leen Ann Van Trappen Wim Reynaert Veerle Vanden Eynde Hendrik Perreman Chris Dumont Sofie Titeca Start:20:00 Einde:21:30

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen,

Beste ouders en kinderen, Beste ouders en kinderen, Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Wij heten alle kinderen en ouders van harte welkom. Wij zijn blij dat u voor VBS St-Lambertus Nossegem hebt gekozen. Ook dit schooljaar

Nadere informatie

FEBRUARI 2016. FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u namiddagspeeltijd. 1.

FEBRUARI 2016. FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u namiddagspeeltijd. 1. 1. Maandplanning FEBRUARI 2016 FEBRUARI 2016 ma 1 feb Instapmoment Nieuwe kleuters voor groep 1 Di 2 feb 9u 10.30u speeltijd Voorstelling Door dik en dun Voorstelling Door dik en dun redactieraad Bernarduske

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015

ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 ACTIVITEITENKALENDER Schooljaar 2014-2015 2de trimester (definitieve versie) 3de trimester (voorlopige versie) Maandag 22 december 2014 Dinsdag 23 december 2014 Woensdag 24 december 2014 Donderdag 25 december

Nadere informatie

Sint-Romboutscollege Mechelen

Sint-Romboutscollege Mechelen Sint-Romboutscollege Mechelen Nieuwsbrief 3, Oktober Beste ouders, beste leerlingen VOORWOORD Voorwoord Geen leerlingen op de speelplaats en toch veel beweging. Verhalen over strafstudies, over kinderstreken

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

KALENDER + INFO VIJFDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO

KALENDER + INFO VIJFDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO KALENDER + INFO VIJFDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO SCHOOLJAAR 2015-2016 Lijst afkortingen: DBH DW Exc. MS NM PAG SVS VM VT Don Bosco Haacht Dagelijks werk Excursie Middenschool Namiddag Pastorale animatiegroep

Nadere informatie

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 BS. DE PIJL Creatieve Basisschool in de CAMPUS ATHENEUM ANTWERPEN Pijlstraat 2 2060 Antwerpen TEL: 03/232 71 50 FAX: 03/232 52 98 DE.PIJL@ANTWERPEN.BE www.depijl.be

Nadere informatie

LEERLINGEN EN KWALITEITSZORG OP EDUGO

LEERLINGEN EN KWALITEITSZORG OP EDUGO ZOALS IN VELE SCHOLEN IS KWALITEITSZORG VOOR EDUGO DE BRUG DE LAATSTE JAREN EEN GROEIEND AANDACHTSPUNT. STIJN GETTEMANS IS HIER ALS LEERKRACHT, COÖRDINATOR EN LID VAN HET BELEIDSTEAM OP VERSCHILLENDE MANIEREN

Nadere informatie

Verslag oudercomité 28 mei 2015

Verslag oudercomité 28 mei 2015 Verslag oudercomité 28 mei 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Els, Lieve, Wim, Joke, Miranda, Inge, Elise, Steffie, Melaney (juf), Hilde (juf), Valerie (juf), Shari (juf), Björn (directeur), Tine en Marian

Nadere informatie

Sint-Aloysius Basis N e i uw u sbrie i f j u j n u i Beste ouders De laatste schooldag: Maatsch appelijke zetel:

Sint-Aloysius Basis N e i uw u sbrie i f j u j n u i Beste ouders De laatste schooldag: Maatsch appelijke zetel: Nieuwsbrief juni Ninove, maandag 22 juni 2015 Beste ouders Vakantie! De boeken dicht. De wereld open. Halsoverkop tuimel ik in het gras zwier aan touwen van plezier fietsen en ritsen reizen holderdebolder

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni. Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge Alfons Biebuycklaan 24 9050 Gentbrugge 09 230 82 40 directie@sint-gregoriuscollege.

Nieuwsbrief juni. Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge Alfons Biebuycklaan 24 9050 Gentbrugge 09 230 82 40 directie@sint-gregoriuscollege. Sint-Gregoriuscollege Gentbrugge Alfons Biebuycklaan 24 9050 Gentbrugge 09 230 82 40 directie@sint-gregoriuscollege.be Nieuwsbrief juni In de klas van de anderstalige nieuwkomers leerden ze over hun droomhuis.

Nadere informatie

KALENDER + INFO ZESDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO

KALENDER + INFO ZESDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO KALENDER + INFO ZESDE JAAR DON BOSCO HAACHT ASO SCHOOLJAAR 2015-2016 Lijst afkortingen: DBH DW Exc. MS NM PAG SVS VM VT Don Bosco Haacht Dagelijks werk Excursie Middenschool Namiddag Pastorale animatiegroep

Nadere informatie

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt.

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Infobrief voor de ouders van de 4 de klas Beste mama en papa, Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Schooluren De schoolpoort gaat

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Basisschool De Sprong. Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik. Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar. Basisschool De Sprong

INFOBROCHURE. Basisschool De Sprong. Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik. Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar. Basisschool De Sprong INFOBROCHURE Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81 089/56.04.82 Email

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

Verslag oudercomité dinsdag 09/06/2015

Verslag oudercomité dinsdag 09/06/2015 Sint-Juliaanskerklaan 16 1160 Oudergem 02 673 79 98 Pas.luyckfasseel@gmail.com Verslag oudercomité dinsdag 09/06/2015 Aanwezig : Julie de Bergeyck, Dhr. Linard, Dhr. de Haan, mevr. Farneti, Dhr. Marie,

Nadere informatie

Regeling einde eerste trimester 2013 2014 voor het zesde jaar

Regeling einde eerste trimester 2013 2014 voor het zesde jaar Dilbeek, 21 november 2013 Geachte heer/mevrouw Beste leerling Regeling einde eerste trimester 2013 2014 voor het zesde jaar Graag willen we u informeren over de organisatie van de laatste weken van dit

Nadere informatie

Ouderavond 1ste Graad. 9 september 2014

Ouderavond 1ste Graad. 9 september 2014 Ouderavond 1ste Graad 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene uitleg Rondleiding

Nadere informatie

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN T POTLOODJE SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN VEERTIENDE JAARJANG NUMMER 5 JANUARI 2015 Kloosterstraat 24 055 / 38 85 55 De Pacht 12 055 / 389 489 directiedestart@kluisbergen.be www.gbsdestart.be

Nadere informatie

We wensen kleuters, ouders, leerkrachten en directie fijne kerstdagen en een 2014 vol geluk!

We wensen kleuters, ouders, leerkrachten en directie fijne kerstdagen en een 2014 vol geluk! Kleuterkrant November & December 2013 Kerstviering In deze periode van verwachting en hoop herdenken we de geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem. Samen met onze kleuters en E.H. Pastoor Lei Gielen

Nadere informatie

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben je weer de jongste. Je moet alles nog ontdekken. Dat

Nadere informatie

Verslag ouderraad HHH 23/09/2015

Verslag ouderraad HHH 23/09/2015 Verslag ouderraad HHH 23/09/2015 www.hhh.be (Onze school secundair/participatie/ouderraad) ouderraad@hhh.be Aanwezigen: Walter D'Hoore (algemeen directeur HHH), Bart Maddens (ondervoorzitter), Gunhild

Nadere informatie

Goeiedag ouders, leerkrachten en kinderen!!!

Goeiedag ouders, leerkrachten en kinderen!!! Nieuwsbrief Nieuwsbrief voor ouders en kinderen 16/2012-2013 Week van de goeiedag In dit nummer: Misschien heb je het al gehoord op tv of op de radio maar de week van 21 tot 27 mei is omgetoverd tot week

Nadere informatie

www.klaverdries.be Nieuwsbrief KLAVERDRIES. NIEUWE WEBSITE Vakantie. April, mei, juni 2013 Onderwijs Stad Gent

www.klaverdries.be Nieuwsbrief KLAVERDRIES. NIEUWE WEBSITE Vakantie. April, mei, juni 2013 Onderwijs Stad Gent Onderwijs Stad Gent April, mei, juni 01 Jaargang 14 nr. Nieuwsbrief KLAVERDRIES. In dit nummer: Vanaf 1 april gaat onze nieuwe website life. Samen met een tweede stedelijke school maken we deel uit van

Nadere informatie

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014 Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene

Nadere informatie

Verslag ouderraad woensdag 10 september 2014.

Verslag ouderraad woensdag 10 september 2014. Verslag ouderraad woensdag 10 september 2014. Aanwezig: Kurt Houwenhuyse, Ann Van Hecke, Annick Blomme, Kristof Lamote, Veerle De Maesschalk, Eveline Remorie, Evelyn Gyssels, Edward Vandedrinck, juf Margot,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Taken van de zorgcoördinator

Taken van de zorgcoördinator Taken van de zorgcoördinator Gesprekken met kinderen Het gaat hier meestal om kinderen die zich om een of andere reden niet goed in hun vel voelen: scheiding van ouders, niet voldoende assertief zijn,

Nadere informatie

Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor.

Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. STAPPENPLAN LEES DE FESTIVALGIDS Zo weet je wat het project inhoudt en wat je te wachten staat. www.stressfactor.be/organisator/2016 OVERTUIG JE MEDELEERLINGEN Jij bent vast niet de enige die een festival

Nadere informatie

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September Overzicht activiteiten september 2012 De nieuwsbrief van 7 september 2012 Datum Activiteit Voor wie September Di. 11-09 Aangekondigde BHV oefening Gr 1-8 Di. 11-09 Informatie-ochtend Ouders van potentiële

Nadere informatie

LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR !

LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR ! Vrije Basisschool K.La.P.Roos Molenheide 12 2242 Pulderbos 03/ 464 10 54 directie@klaproos-school.be http://www.klaproos-school.be LAATSTE INFO VAN DIT SCHOOLJAAR! EERSTE INFO VAN HET SCHOOLJAAR 2016 2017!

Nadere informatie

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd 1P 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Zoekspel 10.10u Speeltijd 3de lesuur Zoekspel 4de lesuur Zoekspel 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Bezinning kapel 7de lesuur Bundel / schoolagenda 14.35u Speeltijd

Nadere informatie

Jaarkalender 2014/2015 (Update: dinsdag 2 september 2014) 1

Jaarkalender 2014/2015 (Update: dinsdag 2 september 2014) 1 maandag 1 september 2014 dinsdag 2 september 2014 Eerste schooldag NM: schoolfotografie 5+6: project peter-meter eerste jaar 7: toelichting cultuuragenda 2de graad woensdag 3 september 2014 Binnenbrengen

Nadere informatie

Ouderavond 2de jaar 7 oktober 2014

Ouderavond 2de jaar 7 oktober 2014 Ouderavond 2 de jaar 7 oktober 2014 Beste ouders, Sinds de start van het schooljaar op 1 september jl. is er reeds een schoolmaand achter de rug.. Hopelijk voelt uw zoon/dochter zich intussen al helemaal

Nadere informatie

Mededelingen aan de leerlingen en hun ouders november 2015

Mededelingen aan de leerlingen en hun ouders november 2015 Zottegem, 16 november 2015 Mededelingen aan de leerlingen en hun ouders november 2015 Beste ouder Voor de kerstvakantie begint, hebben onze leerlingen nog een zware periode met eindproeven voor de boeg.

Nadere informatie

Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be

Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onze school Jenaplanschool Lieven Gevaert Osylei 86 2640 Mortsel 03/449.36.70 www.jenaplanschoollievengevaert.be lievengevaert@skynet.be VISIE OUDERBETROKKENHEID

Nadere informatie

DE REALISATIES VAN RAINBOW4KIDS SINDS DE START IN DECEMBER 2006

DE REALISATIES VAN RAINBOW4KIDS SINDS DE START IN DECEMBER 2006 HOE HET GROEIDE DE REALISATIES VAN RAINBOW4KIDS SINDS DE START IN DECEMBER 2006 Sinds de start van het project Rainbow4kids in december 2006 werd er al heel wat gerealiseerd. Dankzij de steun van talloze

Nadere informatie

school: Luc Hamels (Directeur) Daan (verantwoordelijke voor-en naschoolse opvang Parkschool en SKLO)

school: Luc Hamels (Directeur) Daan (verantwoordelijke voor-en naschoolse opvang Parkschool en SKLO) VERSLAG OUDERCOMITÉ 03/03/2015 Aanwezig: ouders: Catherine Cols (D-Anja) Hilde Libbrecht (V-Elke) Jan De Rijck (I-Katleen) Klara Gijsbers (I-Katleen) Leen Eelen (I-Noella) Peggy Janssens (I-Erica) (verslag)

Nadere informatie

jaarplanning leerlingen 2013-2014

jaarplanning leerlingen 2013-2014 jaarplanning leerlingen 2013-2014 september geen pedagogische uitstappen 08.20 Hervatten lessen Het 1 ste jaar en de nieuwe leerlingen beginnen om 8.20 uur, het 2 de jaar en de 2 de graad om 9.10 uur en

Nadere informatie

Verslag vergadering 21/05/2015

Verslag vergadering 21/05/2015 Verslag vergadering 21/05/2015 Aanwezig: Heidi, Wendy, Marleen, Annelise, Sandra, Joris, Desiree, Annelies, Hanne, Oona, Peter, Juf Diane, Juf Heidi Verontschuldigd: Patrick, Kirsten, Cathérine, Elga,

Nadere informatie

Rijbewijs op School in 10 stappen

Rijbewijs op School in 10 stappen Rijbewijs op School in 10 stappen Om je zo goed mogelijk te begeleiden bij Rijbewijs op School, vind je hieronder een gedetailleerd stappenplan. Vul je dossier aan de hand van dit plan in. Zo verloopt

Nadere informatie

JAARAGENDA 2014-2015

JAARAGENDA 2014-2015 SEPTEMBER UUR ACTIVITEIT DOELGROEP ma 1/sep 9.00 1ste schooldag 19.00 Infoavond L1 + L2 + L3 Ouders 20.00 Infoavond L4 + L5 + L6 Ouders di 2/sep 19.00 Infoavond OK + K1 Ouders 20.00 Infoavond K23 (juf

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KLEUTERWERKING

INFORMATIEBROCHURE KLEUTERWERKING INFORMATIEBROCHURE KLEUTERWERKING 1 bij de kleuters van basisschool De Letterboom. Wij, het team van De Letterboom, willen jullie graag laten kennismaken met onze kleuterafdeling. Wie zijn wij? is een

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

Dit schooljaar loopt weer op zijn einde. Voor de grote vakantie start, staat er nog een drukke periode voor de deur.

Dit schooljaar loopt weer op zijn einde. Voor de grote vakantie start, staat er nog een drukke periode voor de deur. Sint-Niklaas, juni 2016 Organisatie einde schooljaar 2016 Beste ouder(s) Beste leerling Dit schooljaar loopt weer op zijn einde. Voor de grote vakantie start, staat er nog een drukke periode voor de deur.

Nadere informatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO Algemeen Binnen VISO streven we kwaliteitsvol onderwijs na. Dit wil twee dingen zeggen: we willen dat onze leerlingen de wettelijk bepaalde eindtermen en leerplandoelstellingen

Nadere informatie

Klasoverleg 3 de graad, donderdag 18 september 2008, om 20 u.

Klasoverleg 3 de graad, donderdag 18 september 2008, om 20 u. Klasoverleg 3 de graad, donderdag 18 september 2008, om 20 u. Aanwezigen: Mama van Yne, mama van Kylian, mama van Elise, mama en papa van Arno, mama van Daan, mama van Marie, papa van Idris, mama van Indra,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016

NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016 NIEUWSBRIEF OUDERS MEI 2016 DECEMBER 2006 MEDEDELINGEN Vrije dagen in mei (even herhalen) woensdag 4 mei Pedagogische studiedag voor de leerkrachten (vrije dag voor alle kinderen) donderdag 5 mei Hemelvaartsdag

Nadere informatie

WELKOM op onze school.

WELKOM op onze school. 16 de jaargang nr. 1 maandag, 5 september 2016 Groot worden verstandig(er) worden kennis opdoen ervaring verwerven dit alles gaat niet vanzelf. daarom WELKOM op onze school. We gaan er samen tegenaan!

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 6 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014 Afscheid juf

Nadere informatie

TroeF OktobeR 14. Ook op internet : www.gilodekaart.be. Schoolkrant OktobeR 2014 blz. 1

TroeF OktobeR 14. Ook op internet : www.gilodekaart.be. Schoolkrant OktobeR 2014 blz. 1 TroeF OktobeR 14 Ook op internet : www.gilodekaart.be Schoolkrant OktobeR 2014 blz. 1 Telex Hallo beste ouder, We zijn weeral een maand bezig en de machine draait gesmeerd. Dat kan je deze keer niet zien

Nadere informatie

OUDERTEAM van de Gesubsidieerde officiële Basisschool Lusthovenlaan 12 B-2640 MORTSEL TEL/FAX 03-449.77.41

OUDERTEAM van de Gesubsidieerde officiële Basisschool Lusthovenlaan 12 B-2640 MORTSEL TEL/FAX 03-449.77.41 OUDERTEAM van de Gesubsidieerde officiële Basisschool Lusthovenlaan 12 B-2640 MORTSEL TEL/FAX 03-449.77.41 Secretariaat ANNEMIE BONROY E-mail annemie.bonroy@gmail.com Argenta 979-6408145-39 Website www.dierenschool.be

Nadere informatie

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Welkom! Hoofdschool Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Telefoon: 055 239 075 Fax: 055 209 225 E-mail: info@basisschoolglorieux.be

Nadere informatie

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het Ons huiswerkbeleid De leerlingen zijn een groot deel van de dag actief op school; met huiswerk willen we de ouders op de hoogte houden van datgene waarmee de kinderen in de klas bezig zijn. Huiswerk vormt

Nadere informatie

Swimming Club Zaventem vzw!

Swimming Club Zaventem vzw! Welkom in de zwemschool van Swimming Club Zaventem vzw! INFORMATIEBROCHURE 03/12/2015 www.scz.be 0 Inhoud 1. Welkom! 2 2. Hoe inschrijven? 2 3. De zwemuren 3 4. Hoe verloopt de eerste les? 3 5. Het zwemseizoen

Nadere informatie

Sint - Pietersschool

Sint - Pietersschool Sint - Pietersschool een hartelijke school Prinsessestraat 13 8870 Izegem-Emelgem Tel. 051/30.41.85 Fax. 051/31.80.48 Ondernemingsnr. : 0464.500.336 Prinsessestraat 13 directie.emelgem@sintpietersschool.be

Nadere informatie

Bezoek ook onze website http://www.vtidiksmuide.be/ voor meer informatie

Bezoek ook onze website http://www.vtidiksmuide.be/ voor meer informatie NIEUWSBRIEF vrijdag 16 januari 2015 Bezoek ook onze website http://www.vtidiksmuide.be/ voor meer informatie Weekagenda zaterdag 17 januari zondag 18 januari maandag 19 januari dinsdag 20 januari woensdag

Nadere informatie

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving!

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving! GIB INFOBROCHURE Een echt sportieve school in een groene omgeving! Zondag 10 mei 2015 van 14u tot 17u GIB OPENDEUR Rondleidingen in onze dynamische school Leerlingen in actie en doe-activiteiten Kinderopvang

Nadere informatie

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016 Kriebelnieuws Maand september 2015 Start schooljaar Hallo iedereen, Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een leuke en ontspannende vakantie! Een nieuw schooljaar is gestart en we willen bij deze

Nadere informatie

Infobriefje maart 2014

Infobriefje maart 2014 B.S.G.O. Ten Berge Galgenbergstraat 39 9290 BERLARE Tel.: 052/42.35.04 Fax.: 052/42.58.47 E-mail: bs.berlare@g-o.be www.tenberge.be Infobriefje maart 2014 1. JAARTHEMA Ten Berge geeft je kleur Op zondag

Nadere informatie

Werkjaar 2013-2014 //1st Vergadering 2014 //Maandag 27 januari 2014

Werkjaar 2013-2014 //1st Vergadering 2014 //Maandag 27 januari 2014 Werkjaar 2013-2014 //1st Vergadering 2014 //Maandag 27 januari 2014 VERWELKOMING EN BESTE WENSEN Aanwezigheidslijst zie Excel tabel GOEDKEURING VORIG VERSLAG Vorig verslag was de voorbereiding van de kersthappening

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING 26 NOVEMBER 2013

VERSLAG VERGADERING 26 NOVEMBER 2013 VERSLAG VERGADERING 26 NOVEMBER 2013 Datum: 16 december 2013 Aanwezigen: Danny Van Buggenhout Anne Verlinden Veerle Beeckman Anja Boey Florent Cannaerts Veerle Cnapelinckx Kristel Coffé Herman Dierickx

Nadere informatie

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be 2016-2017 Onthaalbrochure slim in wetenschap sterk in technologie bedrijvig in economie www.damiaaninstituut.be welkom Dag 12-jarige Nu het Lager Onderwijs (bijna) achter de rug is, ben je volop op zoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Jaarthema = Jij kleurt De Lettertuin Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien en juf. Hilde K1 : juf. Annick

Nadere informatie