achterstand van zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "achterstand van zaken"

Transcriptie

1 de AANDACHT voor DIVERSITEIT achterstand van zaken etnischculturele minderheden in Antwerpen DOORGELICHT

2 achterstand van zaken etnischculturele minderheden in Antwerpen DOORGELICHT

3 inleiding Aan deze 85 pagina s is hard gewerkt. 24 gesprekken met medewerkers en coördinatoren van het Antwerps minderhedencentrum de8 26 interviews met Antwerpse sleutelfiguren en organisaties 101 studies, cijferrapporten, omzendbrieven, interne rapporten, mediabijdragen Het resultaat mag er zijn. Wil je weten hoe het gesteld is met de positie van etnischculturele minderheden in Antwerpen? Dit is je vertrekpunt. Voor elk levensdomein (huisvesting, onderwijs, tewerkstelling, welzijn, vrije tijd) krijg je een overzicht op basis van bestaande studies, cijfermateriaal en natuurlijk de praktijkervaring en kennis van de medewerkers van de8. In eerste instantie focussen we op Antwerpen, maar natuurlijk reiken veel thema s tot aan de Vlaamse en federale grenzen. Een combinatie van nieuwe trends en evoluties en gekende knelpunten. De lezers met weinig tijd vinden op het einde van elk hoofdstuk een samenvatting en vooraan de blikvangers. Deze 85 pagina s stemmen ons niet vrolijk. De situatie van etnischculturele minderheden gaat er niet of te traag op vooruit. De achterstand in het onderwijs is zorgwekkend; de kloof tussen scholen, allochtone ouders en leerlingen is diep; de overgang tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is problematisch; racisme en discriminatie (op de werkvloer) nemen toe; waar zijn de allochtonen in sport en cultuur; een grote kloof tussen welzijnsorganisaties en allochtone klanten en ouderen... Nochtans zien we een groeiend engagement en verantwoordelijkheidszin bij de etnischculturele minderheden zelf en bij heel wat diensten, instellingen, organisaties en bedrijven een groeiende interesse voor interculturalisering. Hoe je dat doet, blijft vaak nog een vraagteken. Maar dan zijn wij er om mee te zoeken en oplossingen aan te reiken. Laat dit document een hernieuwde inspiratie zijn voor beleidsmakers, integratiesector, (allochtone) verenigingen, (allochtone) burgers, journalisten, studenten om meer positieve resultaten te boeken tegen de update van deze analyse. Véronique Grossi (algemeen coördinator) Wim Vaerewyck (methodiekontwikkeling) mei

4 blikvangers 1. Interculturalisering is populair Steeds meer organisaties, bedrijven, verenigingen, instellingen in verschillende sectoren zoals het onderwijs, tewerkstelling, welzijn en vrije tijd, zijn zich bewust van de toenemende diversiteit in de samenleving. Ze zijn meer en meer vragende partij om rekening te houden met de toenemende diversiteit in hun aanbod, personeels en vrijwilligersbeleid, organisatiemanagement en cliëntenbestand. Maar ze zitten nog met een hoop concrete vragen over hoe ze dit kunnen aanpakken. De overheid moedigt hen aan een diversiteitsbeleid te voeren. 2. Achterstand van etnischculturele minderheden in het onderwijs blijft onrustwekkend Onderzoek na onderzoek wordt een weinig bemoedigend beeld geschetst van etnischculturele minderheidsgroepen in het onderwijs. Al voor de lagere school starten kinderen met een nietbelgische herkomst met een achterstand. Bovendien zitten er nog altijd verhoudingsgewijs heel veel etnischculturele minderheden in het beroepsonderwijs en veel minder in het algemeen secundair, het hoger en universitair onderwijs. Ook de uitval van etnischculturele minderheden uit het onderwijs blijft onverantwoord hoog. 3. Kloof tussen school en etnischculturele minderheden blijft diep Scholen vinden het moeilijk om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren en om te gaan met moeilijk hanteerbaar gedrag, divers samengestelde klassen en ouders met een uiteenlopende sociale en culturele achtergrond. Tegelijk zijn ouders vragende partij om meer betrokken te worden, maar voelen ze zich vaak onbegrepen en niet erkend in hun rol als ouder. Deze kloof heeft nadelige effecten op de onderwijscarrière van etnischculturele minderheden. 4. Overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt is problematisch De overgang tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is voor veel etnischculturele minderheden dramatisch. Ondanks de verbeterende economische conjunctuur en de stijgende vraag naar arbeidskrachten blijft de uitstroom uit het deeltijds beroepsonderwijs en het beroepsonderwijs van de 2 e graad problematisch. Twee richtingen waarin allochtone leerlingen oververtegenwoordigd zijn. Dit komt onder andere doordat allochtone leerlingen een onjuist beeld hebben van hun arbeidsmarktmogelijkheden. Bovendien hebben ze een pessimistisch beeld van hun toekomst op de arbeidsmarkt. 5. Racisme en discriminatie op de werkvloer groeiend probleem Vaak is racisme en discriminatie heel subtiel en dus moeilijk aantoonbaar. Maar zelfs als racisme en discriminatie heel expliciete vormen aannemen, wordt niet altijd klacht neergelegd. Slachtoffers weten niet goed wat ze kunnen ondernemen of waar ze zich kunnen informeren. Schaamte of angst belemmert hen ook om te reageren op racistisch of discriminerend gedrag. Sceptisme over de afloop, remt slachtoffers ook af effectief klacht neer te leggen. Tenslotte ontbreekt vaak een duidelijke procedure binnen organisaties of bedrijven om met racisme en discriminatie om te gaan. 6. Waar zijn de etnischculturele minderheden in sport en cultuur? Participatie aan georganiseerde vrije tijd dat geldt zeker voor sport is een belangrijke hefboom tegen sociale uitsluiting voor etnischculturele minderheden en andere kansengroepen. Maar weinig allochtone gezinnen associëren vrije tijd met zorgeloze ontspanning. Zeker bij kinderen problematiseren veel allochtone ouders vrije tijd. Ze vinden het moeilijk om vrije tijd een plaats te geven in de opvoeding. In vergelijking met autochtonen nemen etnischculturele minderheden minder deel aan de georganiseerde vrije tijd. Participatie van etnischculturele minderheden is geconcentreerd in een beperkt aantal sporttakken zoals voetbal en gevechtssport, in bepaalde niches binnen de cultuursector en in allochtone zelforganisaties. Maar in het gros van het socioculturele middenveld blijven ze afwezig. 7. Vrijwilligerswerk niet populair bij allochtonen Vrijwilligerswerk (onbetaald werk binnen een formele structuur) kennen allochtonen vaak niet. Samenwerking met de bestaande allochtone vrijwilligers leidt daardoor vaak tot misverstanden. Voor vrijwilligersorganisaties betekent dit een extra drempel om te interculturaliseren en zo toegankelijker te worden voor etnischculturele minderheden. Sportclubs ervaren dit heel sterk. De Antwerpse voetbalclubs tellen een divers publiek, maar slagen er niet in hun vrijwilligerswerking te interculturaliseren. De betrokkenheid van allochtone ouders ligt laag, de wederzijdse onbekendheid is groot. Dit legt een hypotheek op de clubwerking. 8. Kloof tussen welzijnsorganisaties en allochtone klanten Ondanks een grote vraag naar hulpverlening kennen de allochtone Antwerpenaren het aanbod van welzijnsorganisaties niet. Dat komt deels door de ondoorzichtigheid van het zorgaanbod en van de structuur of organisatie van de zorg. Soms dreigt de onbekendheid zelfs uit te groeien tot wantrouwen. Vaak ontbreekt het zorgaanbod ook een cultuurgevoelige aanpak die rekening houdt met een grote verscheidenheid in de achtergrond van de zorgbehoevende cliënten. Heel wat welzijnsorganisaties zien de nood en voordeel in om een divers kwaliteitsbeleid te voeren voor (potentiële) allochtoon cliënteel en personeel. 9. Allochtone ouderen niet meer terecht bij familie en nog niet bij welzijnsorganisaties Allochtone ouderen dreigen tussen twee stoelen te vallen: tussen de afbrokkelende familiale zorg en het (onaangepaste) zorgaanbod van de professionele voorzieningen. Aan de ene kant kunnen allochtone ouderen onvoldoende terugvallen op de traditionele mantelzorg van familieleden. Maar luidop zeggen dat deze informele zorg niet meer volstaat, is taboe. Allochtone ouderen zijn niet vertrouwd met het zorgsysteem, dat bovendien een negatief imago heeft bij hen. Aan de andere kant nemen diensten en instellingen nog te vaak aan dat allochtone ouderen door hun kinderen opgevangen worden of dat ze terugkeren naar het land van herkomst. Hierdoor hebben ze de indruk dat er geen nood is aan een aangepast zorgaanbod. 10. Sociale grondrechten niet voor iedereen gegarandeerd In de veelheid aan maatschappelijke statuten en posities (gezinssamenstelling, arbeidsstatuten, huisvestingssituaties, opleidingsniveaus, verblijfsstatuten ) blijken de sociale grondrechten niet altijd evenredig gegarandeerd: zo kunnen verschillende individuen, groepen en subgroepen maar heel beperkt hun sociale grondrechten (onderwijs, dringende medische hulp, juridische bijstand, voedsel, onderdak, arbeidsrechten ) genieten. Bovendien zijn er groepen van mensen zoals mensen zonder of in precair verblijf, vluchtelingen die het er steeds slechter vanaf brengen en verder in de marge van de samenleving (dreigen te) verdwijnen. 6 7

5 inhoud Inleiding...5 Blikvangers...6 Inhoud...8 algemene tendensen Diversiteit = hot Toenemende druk op de allerzwaksten Allochtone armoede huisvesting Situatieschets en tendensen Antwerpse woningmarkt Ruimtelijke en sociale segregatie Energiemarkt en prijzen Huisvesting en de Stad Antwerpen Samenvatting...18 onderwijs Inleiding...20 vrije tijd Inleiding Een brede kijk op drempels tot participatie Sport Cultuur Allochtone verenigingen Beleid Samenvatting...64 welzijn Inleiding Situatieschets Gezondheid Allochtone vergrijzing Toegang tot zorg Samenvatting...75 Bronnen De8 in 30 seconden...80 Colofon Situatieschets en tendensen Positie van etnischculturele minderheden in cijfers Slaagkansen van allochtonen in het onderwijs Enkele tendensen belicht Beleid Samenvatting...35 tewerkstelling Inleiding Situatieschets en tendensen Werkloosheidscijfers De overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt Diversiteit op de werkvloer: trends in de bedrijfswereld Racisme en discriminatie Activering Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt Beleid Samenvatting

6 de algemene tendensen 1. diversiteit = hot Diversiteit is hot. Het begrip diversiteit brandt op ieders lippen; het wordt overal en in verschillende contexten te pas en te onpas gebruikt en overgenomen. Afhankelijk van de gebruiker krijgt het begrip verschillende invullingen. We stellen vast dat de term diversiteit in het politieke en/of maatschappelijke discours een vals bewustzijn krijgt: het komt uitvoerig aan bod, het wordt naar voor geschoven als een onoverkomelijke realiteit, maar het is absoluut nog geen doorleefd begrip. In de praktijk blijkt nog heel erg het wijzijdenken. De kwestie van de hoofddoek demonstreert hoe weinig onze maatschappij, die het voortdurend heeft over diversiteit en tolerantie, bekwaam is tot het accepteren van de echte andere. De open society lijkt alleen open voor wat zich aan haar wil conformeren. 1 We stellen bovendien vast dat zowel binnen het Vlaams integratiebeleid als binnen het Antwerps beleid etnischculturele diversiteit geen zelfstandige plaats meer krijgt, maar wordt opgenomen binnen een breed diversiteitsdenken. Zo spreekt het Antwerps bestuursakkoord over diversiteit naar geslacht, afkomst, fysieke conditie, seksuele geaardheid en leeftijd. Een specifiek doelgroepenbeleid kan alleen nog tijdelijk van aard zijn, en moet tot doel hebben drempels weg te nemen. 2 Tenslotte stellen we vast dat het Antwerpse stadsbestuur het diversiteitsverhaal koppelt aan kansen geven en nemen. Diversiteit in de stad kan een troef zijn, maar is alleen mogelijk vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid: kansen geven moet samen gaan met inwoners die hun deel van de verantwoordelijkheid opnemen voor de sociale, economische en culturele welvaart van de stad: Gedeelde verantwoordelijkheid is een dubbelverhaal: een verhaal van kansen krijgen en die kansen ook grijpen. Het discours over kansen geven en nemen sluit aan bij het volgende stuk: de toenemende druk op de allerzwaksten in de samenleving. 2. toenemende d ru k o p d e allerzwaksten 2.1 Actief deelnemen als norm In de gesprekken met diverse stakeholders werd vaak ingegaan op de veranderingen in de samenleving, onder meer op de socioeconomische ontwikkelingen (positieve economische conjunctuur, groeiende vraag naar arbeid, dalende werkloosheidscijfers). Naast deze positieve aspecten stelden ze vast dat er een steeds grotere groep niet mee geniet van deze voorspoed. De kloof tussen de kansrijken en de kansarmen wordt groter. De sociale problematieken waarmee sommige mensen kampen, lijken te verzwaren. Bepaalde groepen (mensen zonder wettig verblijf, woonwagenbewoners, Roma zigeuners ) dreigen meer en meer in de richting geduwd te worden van overleven. Net op het ogenblik waarop volgens een economische logica meer en meer van mensen verwacht wordt dat ze actief deel uitmaken van de samenleving en er hun steentje aan bijdragen. Actief burgerschap wordt de norm: iedereen wordt verondersteld mee te kunnen. Samen met de toenemende druk om actief deel te nemen, wint het individuele schuldmodel als dominant maatschappelijk discours (weer) aan belang: de verantwoordelijkheid voor de (problematische) situatie waarin iemand verkeert, wordt terug in het kamp van het individu gelegd. Met deze eenzijdige benadering van verantwoordelijkheden dreigt de aandacht voor structurele problemen in onze maatschappij naar de achtergrond te verdwijnen. Het lijkt erop dat beleidsmakers, moegestreden van de geleverde inspanningen, op zoek zijn naar een zondebok voor de weinig hoopvolle resultaten. Bovendien vermindert de onderlinge solidariteit (door het afnemen van de draagkracht van sociale netwerken) om met de toenemende druk om te gaan bij vluchtelingen en gevestigde gemeenschappen. De theorie van de sociale ruil leert dat hoe minder middelen je in een ruilrelatie kan inzetten, hoe minder ruilrelaties zich aandienen. 1. De Dijn, H., De hoofddoek, een nodeloze struikelblok? De Standaard, 6 november 2007, p Bestuursakkoord Antwerpen , Stad Antwerpen, p

7 2.2 Basisrechten niet gegarandeerd Mensen zonder wettig verblijf of illegalen dreigen, samen met de rechten waarop ze beroep kunnen doen, uit beeld te verdwijnen. Recent onderzoek van de Universiteit van Rotterdam raamt het totaal aantal mensen zonder wettig verblijf in België op Volgens een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, ligt het aantal mensen zonder wettig verblijf dat elk jaar ons land binnenkomt, even hoog als het aantal legale immigranten (schommelt rond de per jaar). 3 Wat wel vaststaat, is dat steeds meer mensen zonder wettig verblijf terecht komen in structurele armoede en aankloppen bij noodhulp initiatieven. Wie onwettig in België wil verblijven verzandt in een overlevingsstrijd van dag tot dag: hopen op geld van familie of vrienden, uit zwart werk of andere illegale circuits, hopen op goedkope huisvesting, zoektocht naar voedsel Welke wettelijk afdwingbare rechten kunnen mensen zonder wettig verblijf doen gelden? Het recht op dringende medische hulp en het recht op onderwijs voor kinderen die onderwijsplichtig zijn. Beide basisrechten zijn wettelijk geregeld. Daarnaast hebben mensen zonder wettig verblijf nog tal van rechten. Het recht op juridische bijstand: voor de juridische procedures die in verband staan met hun verblijfsstatus is deze bijstand gratis. In de praktijk blijkt dat er een gebrek is aan advocaten die het vreemdelingenrecht voldoende kennen en/of willen opnemen. In Vlaanderen hebben mensen zonder wettig verblijf recht op oriëntering, maar het is niet steeds duidelijk hoe dit recht ingevuld moet worden. Dit begrip wordt door de tweespalt tussen het federaal (asiel en terugkeer)beleid en het Vlaamse (opvang en hulp)beleid steeds nauwer ingevuld. 4 In de realiteit blijkt zelfstandige terugkeer een marginale optie. Hulpverleners zien oriëntering dan ook als méér dan aansporen tot zelfstandige terugkeer. Mensen moeten geïnformeerd worden over de consequenties van hun keuzes. Mensen zonder wettig verblijf hebben het recht en de juridische mogelijkheid om een huurcontract af te sluiten op de privémarkt. Huurder en verhuurder zijn gebonden aan de huurwetgeving: onwettig verblijf is geen grond voor de eigenaar om het huurcontract te verbreken. Een belangrijk knelpunt is dat mensen zonder wettig verblijf niet op de hoogte zijn van hun rechten en dat ze niet geneigd zijn om hun (huurders)rechten af te dwingen. Het recht op materiële opvang geldt voor mensen zonder wettig verblijf die nog een beroepsprocedure hebben lopen bij de Raad van State tegen een negatieve uitspraak in hun asielprocedure. Mensen zonder wettig verblijf die dakloos zijn, hebben in principe recht op tijdelijke noodopvang in de residentiële opvangcentra voor daklozen. In de praktijk blijken die centra weinig toegankelijk. Zwartwerk belet niet dat mensen zonder wettig verblijf toch een aantal arbeidsrechten genieten. Zo is een werkgever bijvoorbeeld verplicht voor zijn illegale arbeiders ook een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Mensen zonder wettig verblijf kunnen deze rechten ook afdwingen. Maar in de praktijk blijkt dit moeilijk omdat ze hun zaak moeten kunnen hardmaken. Vaak werken mensen zonder wettig verblijf via onderaanneming waardoor grote firma s buiten schot blijven wanneer het gaat om schendingen van arbeidsrechten. Mensen zonder wettig verblijf kunnen via de wet van 10 augustus 2005 bescherming genieten als slachtoffer van mensenhandel of smokkel. Voorwaarde is dat het slachtoffer het uitbuitingsmilieu verlaat, begeleiding aanvaardt van een van de drie gespecialiseerde centra en bereid is bezwarende verklaringen af te leggen over handelaars of smokkelaars. Momenteel worden basisrechten vooral opgenomen door privéinitiatief (medische zorgverstrekkers, advocaten, mensen uit het onderwijs ) en door vrijwilligersinitiatieven. 3. allochtone armoede Uit onderzoek van OASeS in opdracht van de Koning Boudewijnstichting 5 blijkt dat personen van Marokkaanse of Turkse herkomst een heel groot armoederisico kennen: ongeveer de helft van personen van Marokkaanse of Turkse herkomst is inkomensarm. Ook andere groepen van nietbelgische herkomst lopen een hoger risico om in inkomensarmoede te moeten leven. Het onderzoek leert dat er veel gemeenschappelijkheden zijn bij de armoedeprocessen en situaties bij mensen van Belgische en van buitenlandse herkomst: ze streven dezelfde waarden na armen van buitenlandse herkomst worden net zoals autochtone armen gedwongen om te gaan met beperkte middelen ze hebben een gelijkaardige manier om hun situatie te beoordelen Naast deze gemeenschappelijkheden, stellen de onderzoekers ook specifieke kenmerken van allochtone armoede vast. Zo verschilt het behoeftepatroon van mensen van buitenlandse herkomst op een aantal punten: migranten met nauwe verwanten in het land van herkomst voelen sterk de morele verplichting om hen te ondersteunen veel geld uitgeven aan doelen uit de eigen socioculturele omgeving die hoog worden ingeschat, vb. rijkelijke trouwfeest Verder stelden de onderzoekers generatieverschillen vast binnen de groep van armen van buitenlandse herkomst: de eerste generatie refereert naar de omstandigheden van het land van herkomst om hun eigen situatie te kaderen. De tweede en zeker de derde generatie zijn meer gericht op de samenleving hier en hanteren dat normen en waardenkader als referentiepunt voor de evaluatie van hun eigen positie. 3. Tegenbos, G., Eén zesde van de bevolking heeft vreemde roots. De Standaard, 5 maart 2008.; Tegenbos, G., Illegalenbeleid in ons land heeft twee gezichten. De Standaard, 5 maart Waar in het strategisch plan nog sprake is van oriëntering als dienstverlening waarbij de doelgroep in de best mogelijke omstandigheden georiënteerd wordt naar een zinvol toekomstperspectief, hetzij in een land van herkomst of in een derde land, hetzij in ons land, beperkt de beleidsbrief Inburgering ( ) oriëntering tot begeleiding bij de voorbereiding van de terugkeer naar hetzij het land van herkomst, hetzij een derde land. 5 Van Ro b a e y s, B., Perrin, N., Vranken, J., Martiniello, M., Armoede bij personen van buitenlandse herkomst. Rapport van een onderzoek over de relatie tussen migratie en armoede. Antwerpen, OASeS / Luik, CEDEM, 2007, 117 p

8 huisvesting 1. situatieschets en tendensen In dit deel houden we halt bij de Antwerpse woningmarkt, de ruimtelijke segregatie en de energiemarkt. 1.1 Antwerpse woningmarkt Op de Antwerpse woningmarkt heerst er een groot tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle (huur)woningen. Dat is vooral het probleem in AntwerpenNoord, DeurneNoord en (delen van) HobokenKiel. Bedenkingen: Het beperkt aanbod aan woningen en de grote groep mensen die verplicht wordt om zich tot het minder goede deel van de huurmarkt te wenden, brengen een aantal consequenties met zich mee. Huren op deze woningmarkt is een dure aangelegenheid, maar opent bovenal de deur voor wanpraktijken. Voorbeelden hiervan zijn kortlopende huurcontracten, contante huurwaarborg, de huurwaarborg onrechtmatig inhouden Bovendien geven verschillende stakeholders aan dat eigenaarverhuurders de papieren garantie van het OCMW niet meer aanvaarden (vroeger kon het OCMW de huurwaarborg geldelijk betalen) Huurmarkt Er is een groot tekort aan sociale woningen in Antwerpen. In het eerste kwartaal van 2006 waren er iets meer dan sociale huurwoningen. Het stedelijk gemiddelde ligt op 11%, met grote concentraties van sociale woningen in bepaalde buurten: Luchtbal (7/10), Linkeroever (bijna 5/10) en Kiel (bijna 4/10). 6 Door het tekort ontstaan er lange wachtlijsten om tot een sociale woning toegelaten te worden. Bovendien wordt de toegang bepaald door criteria die door de overheid worden vastgelegd. Hierdoor worden mensen zonder wettig verblijf of zonder onbeperkt verblijfsrecht uitgesloten van de sociale huurmarkt. In oktober 2007 keurde de Vlaamse Regering definitief de hervorming van de sociale huisvesting goed: De toegang tot een sociale woning wordt gekoppeld aan het onbeperkt verblijfsrecht zodat wie nog geen onbeperkt verblijfsrecht heeft in ons land, niet in aanmerking komt. 7 Het tekort aan woningen op de sociale huurmarkt en de beperkte toegang duwen heel wat potentiële huurders naar de private huurmarkt. De primaire particuliere huurmarkt richt zich tot gezinnen met een inkomen dat in principe eigendomsverwerving toelaat, maar dit uitstellen omwille van familiale of professionele redenen. De secundaire of residuale huurmarkt (minder goede kwaliteit) richt zich tot mensen die uit de andere woningmarkten weggeduwd worden omwille van financiële beperkingen of gereguleerde toegang (sociale huurmarkt). Het gaat dan om woningen in de oude, vaak 19 e eeuwse gordels van de steden. 8 De kwaliteit van deze woningen is vaak minder goed. Door de slechte isolatie hebben de huurders van deze woningen ook een hoge energiefactuur. Discriminatie bij verhuren van woningen aan etnischculturele minderheden. Eigenaarverhuurders kunnen vrij de voorwaarden bepalen van de verhuur van hun eigendom, zo lang ze niet discriminerend zijn. De grote vraag naar en het beperkte aanbod aan huurwoningen versterkt de eigenaarverhuurders om nog meer al dan niet op discriminatie gebaseerde criteria te hanteren bij de verhuur. Huurders hebben hier nauwelijks verweer tegen, zeker als het gaat om indirecte vormen van discriminatie. Immokantoren. Het is onduidelijk welke rol immobiliënkantoren spelen, bijvoorbeeld door loonfiches op te vragen bij potentiële huurders om eigenaarverhuurders af te schermen Eigendomsmarkt Ook hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen een primaire (beste segment) en een secundaire (segment van mindere kwaliteit) markt. Bij de primaire koopmarkt gaat het om (nieuwbouw) koopwoningen. Bij de secundaire koopmarkt zien we het fenomeen van de noodkoop. Personen en gezinnen die moeilijkheden ondervinden op de private huurmarkt (beperkt aanbod, laag inkomen, discriminatie tegenover bepaalde bevolkingsgroepen) zoeken hun heil in de aankoop van een relatief goedkope woning. Vaak gaat het om verpauperde woningen waarbij de eigenaars na de aankoop onvoldoende middelen hebben voor de nodige renovatiewerken. Dit is een fenomeen dat vaak voorkomt bij etnischculturele minderheden. 6. Activiteitenverslag 2006, Stedelijke woondienst, Stad Antwerpen, p Extra zuurstof voor sociale huisvesting, persmededeling van de Vlaamse Regering, 12 oktober 2007; Nieuwe regels voor sociale woningen en sociale huurders, persmededeling van de Vlaamse Regering, 20 juli Th u i s in d e s ta d, Soort bij soort: over ruimtelijke concentratie van maatschappelijke achterstelling, buurt/bewoners/soort.html 14 15

9 1.2 Ruimtelijke en sociale segregatie Ruimtelijke segregatie is een stedelijk fenomeen waarbij bevolkingsgroepen zich concentreren in bepaalde buurten of wijken. Hierdoor ontstaat een oververtegenwoordiging van bepaalde groepen en een ondervertegenwoordiging van andere groepen. Er zijn verschillende criteria om de ruimtelijke segregatie te analyseren: leeftijd, geslacht, inkomen, maar ook etnischculturele herkomst. Enkele voorbeelden van etnischculturele diversiteit vinden we terug in de wijkanalyses van de Databank Sociale Planning: Zo is bijna de helft van de inwoners in de wijk DiamantStadspark allochtoon met een heel hoog aandeel nieuwe Belgen (20,9%) en inwoners met een vreemde nationaliteit (27,5%). De wijk DiamantStadspark telt binnen de groep van niet EUvreemdelingen een relatief hoog aantal Aziaten buiten Turkije: het betreft hier vooral Israëlieten en Indiërs. Deze twee groepen zijn door hun band met de diamantsector sterk verbonden met deze wijk. 9 De wijk Het Kiel kent een heel hoog aandeel inwoners met een herkomst van een niet EUland (45,7% van de inwoners); van deze groep is 57,6% van Marokkaanse en 20,4% van Turkse origine. 10 Binnen de postcode 2060 zien we het volgende: De Damwijk vertoont een vergelijkbaar percentage met het district (Antwerpen), namelijk rond de 40%, maar in AmandusAtheneum is bijna de helft van de populatie (46,6%) allochtoon en in Stuyvenberg wonen met 55% meer allochtonen dan autochtonen. In Dam is 56,9% van de allochtonen van Marokkaanse afkomst. 11 In vergelijking met de stad Antwerpen kent het district Ekeren een lager percentage allochtonen. In Ekeren is 7% van de bevolking van nieteuropese afkomst, in de stad is dat 26,6% Ro t t h i er, P., Wijkanalyses. Profiel wijken postcode 2018, De woningmarkt werkt als filter en zorgt voor de uitfiltering van sociale groeperingen en activiteiten. Zoals je in het onderdeel over de woningmarkt kon lezen, is het inkomen een belangrijke factor: personen en gezinnen worden over de ruimte gespreid in functie van wat ze kunnen spenderen aan huisvesting (afhankelijk van de hoogte en stabiliteit van het inkomen en het aantal inkomens). Ook andere factoren spelen een rol in de ruimtelijke spreiding van de inwoners. Zo trekken wijken met bijvoorbeeld veel grote woningen, kantoorruimte, arbeiderswoningen elk een bepaald publiek aan. Zo bepaalt de historisch gegroeide structuur van een stad mee wie waar woont. Ook de gezinsstructuur (zo komen alleenstaanden vooral in stedelijke kernen terecht) en etniciteit spelen een rol: In een eerste fase belet een combinatie van de terugkeergedachte en geld sturen naar het land van herkomst een oriëntatie op een betere huisvesting, waardoor ze terechtkomen in de minst aantrekkelijke woningen in de minder aantrekkelijke wijken en buurten. Wanneer later de gezinnen zich herenigen en het toekomstperspectief wijzigt, verandert dit. Het inkomen blijft laag waardoor ze aangewezen blijven op goedkopere woningen in dezelfde buurten. 13 Ook het beeld dat mensen van de stad en buurten hebben, speelt een rol bij de ruimtelijke spreiding van inwoners. Over het algemeen versterkt deze beeldvorming een bestaand patroon: wat als een goed woonmilieu beschouwd wordt, blijft ook zo. Buurten die de stempel te vermijden krijgen, worden door mensen met voldoende middelen ook gemeden. Deze beeldvorming ondersteunt vooral de suburbane woonlocatiekeuze van tweeverdienende gezinnen, dus van die gezinnen die het financiële draagvlak van de centrale stad uitmaken. 14 Het stedelijk beleid wil net deze tweeverdieners met kinderen in de stad houden. Bedenking: Het tekort in de sociale huursector verhindert de overheid om via een toewijzingsbeleid greep te krijgen op de sociale samenstelling van buurten. Door een geprivatiseerde en geïndividualiseerde benadering in het verleden heeft de overheid haar feitelijke macht over de ruimtelijke ordening en samenstelling van woonbuurten afgegeven. Het Antwerpse stadsbestuur wil duidelijk terug meer mogelijkheden om de markt te beïnvloeden. 1.3 Energiemarkt en prijzen Naast huisvesting verwijzen heel wat stakeholders naar de groeiende problemen in verband met energie en hoge energieprijzen (gelieerd aan de minder goede isolatie van de huizen). Ook het vrijmaken van de energiemarkt heeft een nefaste invloed: stijgende energieprijzen (stijging van de distributienettarieven en dus van de elektriciteit en gasprijzen vanaf 2008) 15 en toegenomen ondoorzichtigheid (dubbele en onduidelijke facturen, malafide verkoopspraktijken, de uitsluitend telefonische bereikbaarheid van de leveranciers ). 2. huisvesting en stad antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur wil dat meer inwoners een betaalbare en comfortabele woning in de stad vinden. Antwerpen moet een aangename stad zijn voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen. Toch wil het stadsbeleid vooral tweeverdieners met kinderen houden en naar de stad lokken. De stad wil in de bestuursperiode de strijd aanbinden met de sociale segregatie in het wonen. Hiervoor wil ze streven naar sociale vermenging van sociale woningen, betaalbare huizen en duurdere woningen. 2.1 Sociale segregatie tegengaan Het stadsbestuur wil het woningaanbod vergroten door grote stadsvernieuwingsprojecten, bijkomende privéwoningen en sociale woningen. Het stadsbestuur erkent de noodzaak aan bijkomende sociale huisvesting in Antwerpen maar wil een slag om de arm houden: bijkomende sociale huisvesting kan alleen in buurten die onder het stedelijk gemiddelde liggen, en kleinschaligheid moet de norm zijn. Het tekort in de sociale huursector verhindert dat de (stedelijke) overheid meer greep krijgt op de sociale samenstelling van buurten. Toch wil het stadsbestuur een verhoogde inkomensgrens en meer autonomie om een toewijzingsbeleid te voeren, ook aan gezinnen met een modaal inkomen uit arbeid of aan gezinnen die bedreigd worden door sociale verdringing. 16 Het kaderbesluit sociale huur kreeg op 12 oktober 2007 groen licht van de Vlaamse Regering. Dit kaderbesluit geeft steden en gemeenten meer autonomie om een eigen toewijzingsbeleid te voeren. Zo kan een stad of gemeente afwijken van het algemeen geldend toewijzingsreglement op basis van specifieke behoeften en lokale noden. Bijvoorbeeld: lokale binding van de kandidaathuurder met de gemeente, specifieke doelgroepen (bejaarden, gezinnen ) aantrekken of maatregelen om de leefbaarheid te bewaken en te herstellen. 17 Bovendien voert dit kaderbesluit sociale huur naast de klassieke inkomens en eigendomsvoorwaarde, ook de taal en inburgeringsbereidheid in voor alle kandidaathuurders en nieuwe huurders. Deze bereidheid wordt zowel bij de inschrijving in het register als bij de toewijzing van een woning getoetst. Antwerpen, Databank Sociale Planning, 2007, p Kerremans, S., Wijkanalyses. Profiel wijken postcode 2020, Antwerpen, Databank Sociale Planning, 2007, p Ve r t o m m e n, S., Wijkanalyses. Profiel wijken postcode 2060, Antwerpen, Databank Sociale Planning, 2007, p Ve r t o m m e n, S., Sc h ry v e r s, E., Wijkanalyses. Profiel wijken District Ekeren 2180, Antwerpen, Databank Sociale Planning, 2007, p Th u i s in d e s ta d, Soort bij soort: over ruimtelijke concentratie 16. Bestuursakkoord Antwerpen , Stad Antwerpen, p Extra zuurstof voor sociale huisvesting, persmededeling van de Vlaamse Regering, 12 oktober 2007; Nieuwe regels voor sociale woningen en sociale huurders, persmededeling van de Vlaamse Regering, 20 juli van maatschappelijke achterstelling, buurt/bewoners/soort.html 14. Th u i s in d e s ta d, Soort bij soort: over ruimtelijke concentratie van maatschappelijke achterstelling, buurt/bewoners/soort.html 15. Persbericht CREG, 12 oktober

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Zwarte vlucht? Witte invasie? De sociale relativiteit van het fenomeen concentratieschool. (Murielle Mattelaer)

Zwarte vlucht? Witte invasie? De sociale relativiteit van het fenomeen concentratieschool. (Murielle Mattelaer) 1 sur 94 25/07/2007 3:54 Zwarte vlucht? Witte invasie? De sociale relativiteit van het fenomeen concentratieschool. (Murielle Mattelaer) home lijst scripties inhoud vorige volgende Inleiding De diversiteit

Nadere informatie

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder Analyse en vergelijking van het onderzoek om de Marokkaanse gemeenschappen in België beter te leren kennen Sami Zemni (met medewerking van Marlies Casier) COLOFON

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Armoedebarometer 2011 Decenniumdoelen 2017

Armoedebarometer 2011 Decenniumdoelen 2017 Rapport Armoedebarometer 2011 Decenniumdoelen 2017 Universiteit Antwerpen Onderzoeksgroep OASeS An Van Haarlem prof. dr. Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 en in samenwerking met het

Nadere informatie

Diversiteitsbarometer > Huisvesting. Deel 4. Private Huisvesting

Diversiteitsbarometer > Huisvesting. Deel 4. Private Huisvesting 134 Diversiteitsbarometer > Huisvesting Deel 4 Private Huisvesting 135 4 Private Huisvesting Onderzoek van de private huisvestingsmarkt in België in het kader van de Diversiteitsbarometer Auteurs : Maarten

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-1/40 BE Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-2/40 Inhoudsopgave. A. Algemene visie en doelstellingen B. Algemeen kader C. Definitie D. Roma

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013 Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013 Samenstelling Lieselot Vanduynslager en Johan Wets (Steunpunt Inburgering en Integratie HIVA) Jo Noppe (Studiedienst van de Vlaamse Regering)

Nadere informatie

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN?

WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dynamo Limburg vzw WAAR KAN EEN ARME NOG WONEN? Themadossier: Huisvesting Dit dossier kwam tot stand door de bovenlokale themawerking van Dynamo Limburg

Nadere informatie

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN

FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN Allochtonen en vrijwilligerswerk: een onderzoek naar de mogelijke motieven en hinderpalen om een engagement op te nemen in een Nederlandstalige organisatie Eindverhandeling tot master in de agogische wetenschappen

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT in WAAS EN DENDER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Methodologie... 5 2.1 Literatuurstudie... 5 2.2 Bevraging van woon-, welzijns- en beleidsactoren...

Nadere informatie

Armoede in Limburg in beeld

Armoede in Limburg in beeld Armoede in Limburg in beeld STEUNPUNT SOCIALE PLANNING PROGRAMMACEL DIRECTIE MENS PROVINCIE LIMBURG SEPTEMBER 2010 Inhoudstafel Inleiding 5 Armoede: een structureel en multidimensioneel probleem 5 We werken

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginselen... 3 0.1 Waarom beginselen?... 3 0.2 Ons ideaal... 3 0.3 Beginselen... 3 0.4 Kenmerken van de samenleving...

Nadere informatie

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen OASeS Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad Panel - Institut des Sciences Humaines et Sociales Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie 2008

Jaarrapport Integratie 2008 Jaarrapport Integratie 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner dan

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013

De vernieuwing begint vandaag. JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013 De vernieuwing begint vandaag JONGCD&V Paascongres 30-31 maart 2013 INLEIDING: JONGCD&V met beide benen in de samenleving Als jonge christendemocraten streven we naar inhoudelijke en ideologische vernieuwing

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 202 Inhoud Inleiding... 3 2 Een literatuurverkenning... 2. Inleiding...

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie