achterstand van zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "achterstand van zaken"

Transcriptie

1 de AANDACHT voor DIVERSITEIT achterstand van zaken etnischculturele minderheden in Antwerpen DOORGELICHT

2 achterstand van zaken etnischculturele minderheden in Antwerpen DOORGELICHT

3 inleiding Aan deze 85 pagina s is hard gewerkt. 24 gesprekken met medewerkers en coördinatoren van het Antwerps minderhedencentrum de8 26 interviews met Antwerpse sleutelfiguren en organisaties 101 studies, cijferrapporten, omzendbrieven, interne rapporten, mediabijdragen Het resultaat mag er zijn. Wil je weten hoe het gesteld is met de positie van etnischculturele minderheden in Antwerpen? Dit is je vertrekpunt. Voor elk levensdomein (huisvesting, onderwijs, tewerkstelling, welzijn, vrije tijd) krijg je een overzicht op basis van bestaande studies, cijfermateriaal en natuurlijk de praktijkervaring en kennis van de medewerkers van de8. In eerste instantie focussen we op Antwerpen, maar natuurlijk reiken veel thema s tot aan de Vlaamse en federale grenzen. Een combinatie van nieuwe trends en evoluties en gekende knelpunten. De lezers met weinig tijd vinden op het einde van elk hoofdstuk een samenvatting en vooraan de blikvangers. Deze 85 pagina s stemmen ons niet vrolijk. De situatie van etnischculturele minderheden gaat er niet of te traag op vooruit. De achterstand in het onderwijs is zorgwekkend; de kloof tussen scholen, allochtone ouders en leerlingen is diep; de overgang tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is problematisch; racisme en discriminatie (op de werkvloer) nemen toe; waar zijn de allochtonen in sport en cultuur; een grote kloof tussen welzijnsorganisaties en allochtone klanten en ouderen... Nochtans zien we een groeiend engagement en verantwoordelijkheidszin bij de etnischculturele minderheden zelf en bij heel wat diensten, instellingen, organisaties en bedrijven een groeiende interesse voor interculturalisering. Hoe je dat doet, blijft vaak nog een vraagteken. Maar dan zijn wij er om mee te zoeken en oplossingen aan te reiken. Laat dit document een hernieuwde inspiratie zijn voor beleidsmakers, integratiesector, (allochtone) verenigingen, (allochtone) burgers, journalisten, studenten om meer positieve resultaten te boeken tegen de update van deze analyse. Véronique Grossi (algemeen coördinator) Wim Vaerewyck (methodiekontwikkeling) mei

4 blikvangers 1. Interculturalisering is populair Steeds meer organisaties, bedrijven, verenigingen, instellingen in verschillende sectoren zoals het onderwijs, tewerkstelling, welzijn en vrije tijd, zijn zich bewust van de toenemende diversiteit in de samenleving. Ze zijn meer en meer vragende partij om rekening te houden met de toenemende diversiteit in hun aanbod, personeels en vrijwilligersbeleid, organisatiemanagement en cliëntenbestand. Maar ze zitten nog met een hoop concrete vragen over hoe ze dit kunnen aanpakken. De overheid moedigt hen aan een diversiteitsbeleid te voeren. 2. Achterstand van etnischculturele minderheden in het onderwijs blijft onrustwekkend Onderzoek na onderzoek wordt een weinig bemoedigend beeld geschetst van etnischculturele minderheidsgroepen in het onderwijs. Al voor de lagere school starten kinderen met een nietbelgische herkomst met een achterstand. Bovendien zitten er nog altijd verhoudingsgewijs heel veel etnischculturele minderheden in het beroepsonderwijs en veel minder in het algemeen secundair, het hoger en universitair onderwijs. Ook de uitval van etnischculturele minderheden uit het onderwijs blijft onverantwoord hoog. 3. Kloof tussen school en etnischculturele minderheden blijft diep Scholen vinden het moeilijk om ouders te betrekken bij het schoolgebeuren en om te gaan met moeilijk hanteerbaar gedrag, divers samengestelde klassen en ouders met een uiteenlopende sociale en culturele achtergrond. Tegelijk zijn ouders vragende partij om meer betrokken te worden, maar voelen ze zich vaak onbegrepen en niet erkend in hun rol als ouder. Deze kloof heeft nadelige effecten op de onderwijscarrière van etnischculturele minderheden. 4. Overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt is problematisch De overgang tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is voor veel etnischculturele minderheden dramatisch. Ondanks de verbeterende economische conjunctuur en de stijgende vraag naar arbeidskrachten blijft de uitstroom uit het deeltijds beroepsonderwijs en het beroepsonderwijs van de 2 e graad problematisch. Twee richtingen waarin allochtone leerlingen oververtegenwoordigd zijn. Dit komt onder andere doordat allochtone leerlingen een onjuist beeld hebben van hun arbeidsmarktmogelijkheden. Bovendien hebben ze een pessimistisch beeld van hun toekomst op de arbeidsmarkt. 5. Racisme en discriminatie op de werkvloer groeiend probleem Vaak is racisme en discriminatie heel subtiel en dus moeilijk aantoonbaar. Maar zelfs als racisme en discriminatie heel expliciete vormen aannemen, wordt niet altijd klacht neergelegd. Slachtoffers weten niet goed wat ze kunnen ondernemen of waar ze zich kunnen informeren. Schaamte of angst belemmert hen ook om te reageren op racistisch of discriminerend gedrag. Sceptisme over de afloop, remt slachtoffers ook af effectief klacht neer te leggen. Tenslotte ontbreekt vaak een duidelijke procedure binnen organisaties of bedrijven om met racisme en discriminatie om te gaan. 6. Waar zijn de etnischculturele minderheden in sport en cultuur? Participatie aan georganiseerde vrije tijd dat geldt zeker voor sport is een belangrijke hefboom tegen sociale uitsluiting voor etnischculturele minderheden en andere kansengroepen. Maar weinig allochtone gezinnen associëren vrije tijd met zorgeloze ontspanning. Zeker bij kinderen problematiseren veel allochtone ouders vrije tijd. Ze vinden het moeilijk om vrije tijd een plaats te geven in de opvoeding. In vergelijking met autochtonen nemen etnischculturele minderheden minder deel aan de georganiseerde vrije tijd. Participatie van etnischculturele minderheden is geconcentreerd in een beperkt aantal sporttakken zoals voetbal en gevechtssport, in bepaalde niches binnen de cultuursector en in allochtone zelforganisaties. Maar in het gros van het socioculturele middenveld blijven ze afwezig. 7. Vrijwilligerswerk niet populair bij allochtonen Vrijwilligerswerk (onbetaald werk binnen een formele structuur) kennen allochtonen vaak niet. Samenwerking met de bestaande allochtone vrijwilligers leidt daardoor vaak tot misverstanden. Voor vrijwilligersorganisaties betekent dit een extra drempel om te interculturaliseren en zo toegankelijker te worden voor etnischculturele minderheden. Sportclubs ervaren dit heel sterk. De Antwerpse voetbalclubs tellen een divers publiek, maar slagen er niet in hun vrijwilligerswerking te interculturaliseren. De betrokkenheid van allochtone ouders ligt laag, de wederzijdse onbekendheid is groot. Dit legt een hypotheek op de clubwerking. 8. Kloof tussen welzijnsorganisaties en allochtone klanten Ondanks een grote vraag naar hulpverlening kennen de allochtone Antwerpenaren het aanbod van welzijnsorganisaties niet. Dat komt deels door de ondoorzichtigheid van het zorgaanbod en van de structuur of organisatie van de zorg. Soms dreigt de onbekendheid zelfs uit te groeien tot wantrouwen. Vaak ontbreekt het zorgaanbod ook een cultuurgevoelige aanpak die rekening houdt met een grote verscheidenheid in de achtergrond van de zorgbehoevende cliënten. Heel wat welzijnsorganisaties zien de nood en voordeel in om een divers kwaliteitsbeleid te voeren voor (potentiële) allochtoon cliënteel en personeel. 9. Allochtone ouderen niet meer terecht bij familie en nog niet bij welzijnsorganisaties Allochtone ouderen dreigen tussen twee stoelen te vallen: tussen de afbrokkelende familiale zorg en het (onaangepaste) zorgaanbod van de professionele voorzieningen. Aan de ene kant kunnen allochtone ouderen onvoldoende terugvallen op de traditionele mantelzorg van familieleden. Maar luidop zeggen dat deze informele zorg niet meer volstaat, is taboe. Allochtone ouderen zijn niet vertrouwd met het zorgsysteem, dat bovendien een negatief imago heeft bij hen. Aan de andere kant nemen diensten en instellingen nog te vaak aan dat allochtone ouderen door hun kinderen opgevangen worden of dat ze terugkeren naar het land van herkomst. Hierdoor hebben ze de indruk dat er geen nood is aan een aangepast zorgaanbod. 10. Sociale grondrechten niet voor iedereen gegarandeerd In de veelheid aan maatschappelijke statuten en posities (gezinssamenstelling, arbeidsstatuten, huisvestingssituaties, opleidingsniveaus, verblijfsstatuten ) blijken de sociale grondrechten niet altijd evenredig gegarandeerd: zo kunnen verschillende individuen, groepen en subgroepen maar heel beperkt hun sociale grondrechten (onderwijs, dringende medische hulp, juridische bijstand, voedsel, onderdak, arbeidsrechten ) genieten. Bovendien zijn er groepen van mensen zoals mensen zonder of in precair verblijf, vluchtelingen die het er steeds slechter vanaf brengen en verder in de marge van de samenleving (dreigen te) verdwijnen. 6 7

5 inhoud Inleiding...5 Blikvangers...6 Inhoud...8 algemene tendensen Diversiteit = hot Toenemende druk op de allerzwaksten Allochtone armoede huisvesting Situatieschets en tendensen Antwerpse woningmarkt Ruimtelijke en sociale segregatie Energiemarkt en prijzen Huisvesting en de Stad Antwerpen Samenvatting...18 onderwijs Inleiding...20 vrije tijd Inleiding Een brede kijk op drempels tot participatie Sport Cultuur Allochtone verenigingen Beleid Samenvatting...64 welzijn Inleiding Situatieschets Gezondheid Allochtone vergrijzing Toegang tot zorg Samenvatting...75 Bronnen De8 in 30 seconden...80 Colofon Situatieschets en tendensen Positie van etnischculturele minderheden in cijfers Slaagkansen van allochtonen in het onderwijs Enkele tendensen belicht Beleid Samenvatting...35 tewerkstelling Inleiding Situatieschets en tendensen Werkloosheidscijfers De overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt Diversiteit op de werkvloer: trends in de bedrijfswereld Racisme en discriminatie Activering Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt Beleid Samenvatting

6 de algemene tendensen 1. diversiteit = hot Diversiteit is hot. Het begrip diversiteit brandt op ieders lippen; het wordt overal en in verschillende contexten te pas en te onpas gebruikt en overgenomen. Afhankelijk van de gebruiker krijgt het begrip verschillende invullingen. We stellen vast dat de term diversiteit in het politieke en/of maatschappelijke discours een vals bewustzijn krijgt: het komt uitvoerig aan bod, het wordt naar voor geschoven als een onoverkomelijke realiteit, maar het is absoluut nog geen doorleefd begrip. In de praktijk blijkt nog heel erg het wijzijdenken. De kwestie van de hoofddoek demonstreert hoe weinig onze maatschappij, die het voortdurend heeft over diversiteit en tolerantie, bekwaam is tot het accepteren van de echte andere. De open society lijkt alleen open voor wat zich aan haar wil conformeren. 1 We stellen bovendien vast dat zowel binnen het Vlaams integratiebeleid als binnen het Antwerps beleid etnischculturele diversiteit geen zelfstandige plaats meer krijgt, maar wordt opgenomen binnen een breed diversiteitsdenken. Zo spreekt het Antwerps bestuursakkoord over diversiteit naar geslacht, afkomst, fysieke conditie, seksuele geaardheid en leeftijd. Een specifiek doelgroepenbeleid kan alleen nog tijdelijk van aard zijn, en moet tot doel hebben drempels weg te nemen. 2 Tenslotte stellen we vast dat het Antwerpse stadsbestuur het diversiteitsverhaal koppelt aan kansen geven en nemen. Diversiteit in de stad kan een troef zijn, maar is alleen mogelijk vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid: kansen geven moet samen gaan met inwoners die hun deel van de verantwoordelijkheid opnemen voor de sociale, economische en culturele welvaart van de stad: Gedeelde verantwoordelijkheid is een dubbelverhaal: een verhaal van kansen krijgen en die kansen ook grijpen. Het discours over kansen geven en nemen sluit aan bij het volgende stuk: de toenemende druk op de allerzwaksten in de samenleving. 2. toenemende d ru k o p d e allerzwaksten 2.1 Actief deelnemen als norm In de gesprekken met diverse stakeholders werd vaak ingegaan op de veranderingen in de samenleving, onder meer op de socioeconomische ontwikkelingen (positieve economische conjunctuur, groeiende vraag naar arbeid, dalende werkloosheidscijfers). Naast deze positieve aspecten stelden ze vast dat er een steeds grotere groep niet mee geniet van deze voorspoed. De kloof tussen de kansrijken en de kansarmen wordt groter. De sociale problematieken waarmee sommige mensen kampen, lijken te verzwaren. Bepaalde groepen (mensen zonder wettig verblijf, woonwagenbewoners, Roma zigeuners ) dreigen meer en meer in de richting geduwd te worden van overleven. Net op het ogenblik waarop volgens een economische logica meer en meer van mensen verwacht wordt dat ze actief deel uitmaken van de samenleving en er hun steentje aan bijdragen. Actief burgerschap wordt de norm: iedereen wordt verondersteld mee te kunnen. Samen met de toenemende druk om actief deel te nemen, wint het individuele schuldmodel als dominant maatschappelijk discours (weer) aan belang: de verantwoordelijkheid voor de (problematische) situatie waarin iemand verkeert, wordt terug in het kamp van het individu gelegd. Met deze eenzijdige benadering van verantwoordelijkheden dreigt de aandacht voor structurele problemen in onze maatschappij naar de achtergrond te verdwijnen. Het lijkt erop dat beleidsmakers, moegestreden van de geleverde inspanningen, op zoek zijn naar een zondebok voor de weinig hoopvolle resultaten. Bovendien vermindert de onderlinge solidariteit (door het afnemen van de draagkracht van sociale netwerken) om met de toenemende druk om te gaan bij vluchtelingen en gevestigde gemeenschappen. De theorie van de sociale ruil leert dat hoe minder middelen je in een ruilrelatie kan inzetten, hoe minder ruilrelaties zich aandienen. 1. De Dijn, H., De hoofddoek, een nodeloze struikelblok? De Standaard, 6 november 2007, p Bestuursakkoord Antwerpen , Stad Antwerpen, p

7 2.2 Basisrechten niet gegarandeerd Mensen zonder wettig verblijf of illegalen dreigen, samen met de rechten waarop ze beroep kunnen doen, uit beeld te verdwijnen. Recent onderzoek van de Universiteit van Rotterdam raamt het totaal aantal mensen zonder wettig verblijf in België op Volgens een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, ligt het aantal mensen zonder wettig verblijf dat elk jaar ons land binnenkomt, even hoog als het aantal legale immigranten (schommelt rond de per jaar). 3 Wat wel vaststaat, is dat steeds meer mensen zonder wettig verblijf terecht komen in structurele armoede en aankloppen bij noodhulp initiatieven. Wie onwettig in België wil verblijven verzandt in een overlevingsstrijd van dag tot dag: hopen op geld van familie of vrienden, uit zwart werk of andere illegale circuits, hopen op goedkope huisvesting, zoektocht naar voedsel Welke wettelijk afdwingbare rechten kunnen mensen zonder wettig verblijf doen gelden? Het recht op dringende medische hulp en het recht op onderwijs voor kinderen die onderwijsplichtig zijn. Beide basisrechten zijn wettelijk geregeld. Daarnaast hebben mensen zonder wettig verblijf nog tal van rechten. Het recht op juridische bijstand: voor de juridische procedures die in verband staan met hun verblijfsstatus is deze bijstand gratis. In de praktijk blijkt dat er een gebrek is aan advocaten die het vreemdelingenrecht voldoende kennen en/of willen opnemen. In Vlaanderen hebben mensen zonder wettig verblijf recht op oriëntering, maar het is niet steeds duidelijk hoe dit recht ingevuld moet worden. Dit begrip wordt door de tweespalt tussen het federaal (asiel en terugkeer)beleid en het Vlaamse (opvang en hulp)beleid steeds nauwer ingevuld. 4 In de realiteit blijkt zelfstandige terugkeer een marginale optie. Hulpverleners zien oriëntering dan ook als méér dan aansporen tot zelfstandige terugkeer. Mensen moeten geïnformeerd worden over de consequenties van hun keuzes. Mensen zonder wettig verblijf hebben het recht en de juridische mogelijkheid om een huurcontract af te sluiten op de privémarkt. Huurder en verhuurder zijn gebonden aan de huurwetgeving: onwettig verblijf is geen grond voor de eigenaar om het huurcontract te verbreken. Een belangrijk knelpunt is dat mensen zonder wettig verblijf niet op de hoogte zijn van hun rechten en dat ze niet geneigd zijn om hun (huurders)rechten af te dwingen. Het recht op materiële opvang geldt voor mensen zonder wettig verblijf die nog een beroepsprocedure hebben lopen bij de Raad van State tegen een negatieve uitspraak in hun asielprocedure. Mensen zonder wettig verblijf die dakloos zijn, hebben in principe recht op tijdelijke noodopvang in de residentiële opvangcentra voor daklozen. In de praktijk blijken die centra weinig toegankelijk. Zwartwerk belet niet dat mensen zonder wettig verblijf toch een aantal arbeidsrechten genieten. Zo is een werkgever bijvoorbeeld verplicht voor zijn illegale arbeiders ook een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Mensen zonder wettig verblijf kunnen deze rechten ook afdwingen. Maar in de praktijk blijkt dit moeilijk omdat ze hun zaak moeten kunnen hardmaken. Vaak werken mensen zonder wettig verblijf via onderaanneming waardoor grote firma s buiten schot blijven wanneer het gaat om schendingen van arbeidsrechten. Mensen zonder wettig verblijf kunnen via de wet van 10 augustus 2005 bescherming genieten als slachtoffer van mensenhandel of smokkel. Voorwaarde is dat het slachtoffer het uitbuitingsmilieu verlaat, begeleiding aanvaardt van een van de drie gespecialiseerde centra en bereid is bezwarende verklaringen af te leggen over handelaars of smokkelaars. Momenteel worden basisrechten vooral opgenomen door privéinitiatief (medische zorgverstrekkers, advocaten, mensen uit het onderwijs ) en door vrijwilligersinitiatieven. 3. allochtone armoede Uit onderzoek van OASeS in opdracht van de Koning Boudewijnstichting 5 blijkt dat personen van Marokkaanse of Turkse herkomst een heel groot armoederisico kennen: ongeveer de helft van personen van Marokkaanse of Turkse herkomst is inkomensarm. Ook andere groepen van nietbelgische herkomst lopen een hoger risico om in inkomensarmoede te moeten leven. Het onderzoek leert dat er veel gemeenschappelijkheden zijn bij de armoedeprocessen en situaties bij mensen van Belgische en van buitenlandse herkomst: ze streven dezelfde waarden na armen van buitenlandse herkomst worden net zoals autochtone armen gedwongen om te gaan met beperkte middelen ze hebben een gelijkaardige manier om hun situatie te beoordelen Naast deze gemeenschappelijkheden, stellen de onderzoekers ook specifieke kenmerken van allochtone armoede vast. Zo verschilt het behoeftepatroon van mensen van buitenlandse herkomst op een aantal punten: migranten met nauwe verwanten in het land van herkomst voelen sterk de morele verplichting om hen te ondersteunen veel geld uitgeven aan doelen uit de eigen socioculturele omgeving die hoog worden ingeschat, vb. rijkelijke trouwfeest Verder stelden de onderzoekers generatieverschillen vast binnen de groep van armen van buitenlandse herkomst: de eerste generatie refereert naar de omstandigheden van het land van herkomst om hun eigen situatie te kaderen. De tweede en zeker de derde generatie zijn meer gericht op de samenleving hier en hanteren dat normen en waardenkader als referentiepunt voor de evaluatie van hun eigen positie. 3. Tegenbos, G., Eén zesde van de bevolking heeft vreemde roots. De Standaard, 5 maart 2008.; Tegenbos, G., Illegalenbeleid in ons land heeft twee gezichten. De Standaard, 5 maart Waar in het strategisch plan nog sprake is van oriëntering als dienstverlening waarbij de doelgroep in de best mogelijke omstandigheden georiënteerd wordt naar een zinvol toekomstperspectief, hetzij in een land van herkomst of in een derde land, hetzij in ons land, beperkt de beleidsbrief Inburgering ( ) oriëntering tot begeleiding bij de voorbereiding van de terugkeer naar hetzij het land van herkomst, hetzij een derde land. 5 Van Ro b a e y s, B., Perrin, N., Vranken, J., Martiniello, M., Armoede bij personen van buitenlandse herkomst. Rapport van een onderzoek over de relatie tussen migratie en armoede. Antwerpen, OASeS / Luik, CEDEM, 2007, 117 p

8 huisvesting 1. situatieschets en tendensen In dit deel houden we halt bij de Antwerpse woningmarkt, de ruimtelijke segregatie en de energiemarkt. 1.1 Antwerpse woningmarkt Op de Antwerpse woningmarkt heerst er een groot tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle (huur)woningen. Dat is vooral het probleem in AntwerpenNoord, DeurneNoord en (delen van) HobokenKiel. Bedenkingen: Het beperkt aanbod aan woningen en de grote groep mensen die verplicht wordt om zich tot het minder goede deel van de huurmarkt te wenden, brengen een aantal consequenties met zich mee. Huren op deze woningmarkt is een dure aangelegenheid, maar opent bovenal de deur voor wanpraktijken. Voorbeelden hiervan zijn kortlopende huurcontracten, contante huurwaarborg, de huurwaarborg onrechtmatig inhouden Bovendien geven verschillende stakeholders aan dat eigenaarverhuurders de papieren garantie van het OCMW niet meer aanvaarden (vroeger kon het OCMW de huurwaarborg geldelijk betalen) Huurmarkt Er is een groot tekort aan sociale woningen in Antwerpen. In het eerste kwartaal van 2006 waren er iets meer dan sociale huurwoningen. Het stedelijk gemiddelde ligt op 11%, met grote concentraties van sociale woningen in bepaalde buurten: Luchtbal (7/10), Linkeroever (bijna 5/10) en Kiel (bijna 4/10). 6 Door het tekort ontstaan er lange wachtlijsten om tot een sociale woning toegelaten te worden. Bovendien wordt de toegang bepaald door criteria die door de overheid worden vastgelegd. Hierdoor worden mensen zonder wettig verblijf of zonder onbeperkt verblijfsrecht uitgesloten van de sociale huurmarkt. In oktober 2007 keurde de Vlaamse Regering definitief de hervorming van de sociale huisvesting goed: De toegang tot een sociale woning wordt gekoppeld aan het onbeperkt verblijfsrecht zodat wie nog geen onbeperkt verblijfsrecht heeft in ons land, niet in aanmerking komt. 7 Het tekort aan woningen op de sociale huurmarkt en de beperkte toegang duwen heel wat potentiële huurders naar de private huurmarkt. De primaire particuliere huurmarkt richt zich tot gezinnen met een inkomen dat in principe eigendomsverwerving toelaat, maar dit uitstellen omwille van familiale of professionele redenen. De secundaire of residuale huurmarkt (minder goede kwaliteit) richt zich tot mensen die uit de andere woningmarkten weggeduwd worden omwille van financiële beperkingen of gereguleerde toegang (sociale huurmarkt). Het gaat dan om woningen in de oude, vaak 19 e eeuwse gordels van de steden. 8 De kwaliteit van deze woningen is vaak minder goed. Door de slechte isolatie hebben de huurders van deze woningen ook een hoge energiefactuur. Discriminatie bij verhuren van woningen aan etnischculturele minderheden. Eigenaarverhuurders kunnen vrij de voorwaarden bepalen van de verhuur van hun eigendom, zo lang ze niet discriminerend zijn. De grote vraag naar en het beperkte aanbod aan huurwoningen versterkt de eigenaarverhuurders om nog meer al dan niet op discriminatie gebaseerde criteria te hanteren bij de verhuur. Huurders hebben hier nauwelijks verweer tegen, zeker als het gaat om indirecte vormen van discriminatie. Immokantoren. Het is onduidelijk welke rol immobiliënkantoren spelen, bijvoorbeeld door loonfiches op te vragen bij potentiële huurders om eigenaarverhuurders af te schermen Eigendomsmarkt Ook hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen een primaire (beste segment) en een secundaire (segment van mindere kwaliteit) markt. Bij de primaire koopmarkt gaat het om (nieuwbouw) koopwoningen. Bij de secundaire koopmarkt zien we het fenomeen van de noodkoop. Personen en gezinnen die moeilijkheden ondervinden op de private huurmarkt (beperkt aanbod, laag inkomen, discriminatie tegenover bepaalde bevolkingsgroepen) zoeken hun heil in de aankoop van een relatief goedkope woning. Vaak gaat het om verpauperde woningen waarbij de eigenaars na de aankoop onvoldoende middelen hebben voor de nodige renovatiewerken. Dit is een fenomeen dat vaak voorkomt bij etnischculturele minderheden. 6. Activiteitenverslag 2006, Stedelijke woondienst, Stad Antwerpen, p Extra zuurstof voor sociale huisvesting, persmededeling van de Vlaamse Regering, 12 oktober 2007; Nieuwe regels voor sociale woningen en sociale huurders, persmededeling van de Vlaamse Regering, 20 juli Th u i s in d e s ta d, Soort bij soort: over ruimtelijke concentratie van maatschappelijke achterstelling, buurt/bewoners/soort.html 14 15

9 1.2 Ruimtelijke en sociale segregatie Ruimtelijke segregatie is een stedelijk fenomeen waarbij bevolkingsgroepen zich concentreren in bepaalde buurten of wijken. Hierdoor ontstaat een oververtegenwoordiging van bepaalde groepen en een ondervertegenwoordiging van andere groepen. Er zijn verschillende criteria om de ruimtelijke segregatie te analyseren: leeftijd, geslacht, inkomen, maar ook etnischculturele herkomst. Enkele voorbeelden van etnischculturele diversiteit vinden we terug in de wijkanalyses van de Databank Sociale Planning: Zo is bijna de helft van de inwoners in de wijk DiamantStadspark allochtoon met een heel hoog aandeel nieuwe Belgen (20,9%) en inwoners met een vreemde nationaliteit (27,5%). De wijk DiamantStadspark telt binnen de groep van niet EUvreemdelingen een relatief hoog aantal Aziaten buiten Turkije: het betreft hier vooral Israëlieten en Indiërs. Deze twee groepen zijn door hun band met de diamantsector sterk verbonden met deze wijk. 9 De wijk Het Kiel kent een heel hoog aandeel inwoners met een herkomst van een niet EUland (45,7% van de inwoners); van deze groep is 57,6% van Marokkaanse en 20,4% van Turkse origine. 10 Binnen de postcode 2060 zien we het volgende: De Damwijk vertoont een vergelijkbaar percentage met het district (Antwerpen), namelijk rond de 40%, maar in AmandusAtheneum is bijna de helft van de populatie (46,6%) allochtoon en in Stuyvenberg wonen met 55% meer allochtonen dan autochtonen. In Dam is 56,9% van de allochtonen van Marokkaanse afkomst. 11 In vergelijking met de stad Antwerpen kent het district Ekeren een lager percentage allochtonen. In Ekeren is 7% van de bevolking van nieteuropese afkomst, in de stad is dat 26,6% Ro t t h i er, P., Wijkanalyses. Profiel wijken postcode 2018, De woningmarkt werkt als filter en zorgt voor de uitfiltering van sociale groeperingen en activiteiten. Zoals je in het onderdeel over de woningmarkt kon lezen, is het inkomen een belangrijke factor: personen en gezinnen worden over de ruimte gespreid in functie van wat ze kunnen spenderen aan huisvesting (afhankelijk van de hoogte en stabiliteit van het inkomen en het aantal inkomens). Ook andere factoren spelen een rol in de ruimtelijke spreiding van de inwoners. Zo trekken wijken met bijvoorbeeld veel grote woningen, kantoorruimte, arbeiderswoningen elk een bepaald publiek aan. Zo bepaalt de historisch gegroeide structuur van een stad mee wie waar woont. Ook de gezinsstructuur (zo komen alleenstaanden vooral in stedelijke kernen terecht) en etniciteit spelen een rol: In een eerste fase belet een combinatie van de terugkeergedachte en geld sturen naar het land van herkomst een oriëntatie op een betere huisvesting, waardoor ze terechtkomen in de minst aantrekkelijke woningen in de minder aantrekkelijke wijken en buurten. Wanneer later de gezinnen zich herenigen en het toekomstperspectief wijzigt, verandert dit. Het inkomen blijft laag waardoor ze aangewezen blijven op goedkopere woningen in dezelfde buurten. 13 Ook het beeld dat mensen van de stad en buurten hebben, speelt een rol bij de ruimtelijke spreiding van inwoners. Over het algemeen versterkt deze beeldvorming een bestaand patroon: wat als een goed woonmilieu beschouwd wordt, blijft ook zo. Buurten die de stempel te vermijden krijgen, worden door mensen met voldoende middelen ook gemeden. Deze beeldvorming ondersteunt vooral de suburbane woonlocatiekeuze van tweeverdienende gezinnen, dus van die gezinnen die het financiële draagvlak van de centrale stad uitmaken. 14 Het stedelijk beleid wil net deze tweeverdieners met kinderen in de stad houden. Bedenking: Het tekort in de sociale huursector verhindert de overheid om via een toewijzingsbeleid greep te krijgen op de sociale samenstelling van buurten. Door een geprivatiseerde en geïndividualiseerde benadering in het verleden heeft de overheid haar feitelijke macht over de ruimtelijke ordening en samenstelling van woonbuurten afgegeven. Het Antwerpse stadsbestuur wil duidelijk terug meer mogelijkheden om de markt te beïnvloeden. 1.3 Energiemarkt en prijzen Naast huisvesting verwijzen heel wat stakeholders naar de groeiende problemen in verband met energie en hoge energieprijzen (gelieerd aan de minder goede isolatie van de huizen). Ook het vrijmaken van de energiemarkt heeft een nefaste invloed: stijgende energieprijzen (stijging van de distributienettarieven en dus van de elektriciteit en gasprijzen vanaf 2008) 15 en toegenomen ondoorzichtigheid (dubbele en onduidelijke facturen, malafide verkoopspraktijken, de uitsluitend telefonische bereikbaarheid van de leveranciers ). 2. huisvesting en stad antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur wil dat meer inwoners een betaalbare en comfortabele woning in de stad vinden. Antwerpen moet een aangename stad zijn voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen. Toch wil het stadsbeleid vooral tweeverdieners met kinderen houden en naar de stad lokken. De stad wil in de bestuursperiode de strijd aanbinden met de sociale segregatie in het wonen. Hiervoor wil ze streven naar sociale vermenging van sociale woningen, betaalbare huizen en duurdere woningen. 2.1 Sociale segregatie tegengaan Het stadsbestuur wil het woningaanbod vergroten door grote stadsvernieuwingsprojecten, bijkomende privéwoningen en sociale woningen. Het stadsbestuur erkent de noodzaak aan bijkomende sociale huisvesting in Antwerpen maar wil een slag om de arm houden: bijkomende sociale huisvesting kan alleen in buurten die onder het stedelijk gemiddelde liggen, en kleinschaligheid moet de norm zijn. Het tekort in de sociale huursector verhindert dat de (stedelijke) overheid meer greep krijgt op de sociale samenstelling van buurten. Toch wil het stadsbestuur een verhoogde inkomensgrens en meer autonomie om een toewijzingsbeleid te voeren, ook aan gezinnen met een modaal inkomen uit arbeid of aan gezinnen die bedreigd worden door sociale verdringing. 16 Het kaderbesluit sociale huur kreeg op 12 oktober 2007 groen licht van de Vlaamse Regering. Dit kaderbesluit geeft steden en gemeenten meer autonomie om een eigen toewijzingsbeleid te voeren. Zo kan een stad of gemeente afwijken van het algemeen geldend toewijzingsreglement op basis van specifieke behoeften en lokale noden. Bijvoorbeeld: lokale binding van de kandidaathuurder met de gemeente, specifieke doelgroepen (bejaarden, gezinnen ) aantrekken of maatregelen om de leefbaarheid te bewaken en te herstellen. 17 Bovendien voert dit kaderbesluit sociale huur naast de klassieke inkomens en eigendomsvoorwaarde, ook de taal en inburgeringsbereidheid in voor alle kandidaathuurders en nieuwe huurders. Deze bereidheid wordt zowel bij de inschrijving in het register als bij de toewijzing van een woning getoetst. Antwerpen, Databank Sociale Planning, 2007, p Kerremans, S., Wijkanalyses. Profiel wijken postcode 2020, Antwerpen, Databank Sociale Planning, 2007, p Ve r t o m m e n, S., Wijkanalyses. Profiel wijken postcode 2060, Antwerpen, Databank Sociale Planning, 2007, p Ve r t o m m e n, S., Sc h ry v e r s, E., Wijkanalyses. Profiel wijken District Ekeren 2180, Antwerpen, Databank Sociale Planning, 2007, p Th u i s in d e s ta d, Soort bij soort: over ruimtelijke concentratie 16. Bestuursakkoord Antwerpen , Stad Antwerpen, p Extra zuurstof voor sociale huisvesting, persmededeling van de Vlaamse Regering, 12 oktober 2007; Nieuwe regels voor sociale woningen en sociale huurders, persmededeling van de Vlaamse Regering, 20 juli van maatschappelijke achterstelling, buurt/bewoners/soort.html 14. Th u i s in d e s ta d, Soort bij soort: over ruimtelijke concentratie van maatschappelijke achterstelling, buurt/bewoners/soort.html 15. Persbericht CREG, 12 oktober

GOK in het Antwerpse basisonderwijs

GOK in het Antwerpse basisonderwijs GOK in het Antwerpse basisonderwijs Telling 1 februari 2011 Sara Vertommen Datum: april 2012 Verantwoordelijke uitgever:studiedienst Stadsobservatie Inleiding 3 Hoofdstuk 1: algemene analyses op de GOK-tellingen

Nadere informatie

basisonderwijs: overzicht in cijfers

basisonderwijs: overzicht in cijfers basisonderwijs: overzicht in cijfers Schooljaar 2007-2008 Ellen Schryvers Samenvatting verkennende analyse basisscholen en leerlingen in Antwerpen, schooljaar 2007-2008 voor het Lokaal Overlegplatform

Nadere informatie

2. De Antwerpse leerlingen in cijfers en kleuren

2. De Antwerpse leerlingen in cijfers en kleuren 2. De Antwerpse leerlingen in cijfers en kleuren 10 Leerlingen wonende in Antwerpen BASISONDERWIJS 2003-2004: 50.328 lln 2002-2003:50.073 lln 2001-2002: 49.505 lln Kleuteronderwijs 2003-2004: 18.832 lln

Nadere informatie

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Algemene vergadering RWO -Oudenaarde 11 juni 2012 Inhoud Terminologie: ECM Enkele vragen Overzicht van de immigratie Aanwezigheid in regio Oudenaarde Enkele

Nadere informatie

Het basisonderwijs in Antwerpen

Het basisonderwijs in Antwerpen Het basisonderwijs in Antwerpen 1 www.dspa.be Het basisonderwijs in Antwerpen in kaart gebracht Schooljaar 2001-2002 schooljaar 2002-2003 en schooljaar 2003-2004 Ellen Schryvers Vlaamse Gemeenschap, Departement

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 5. Onderwijs en kinderopvang

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 5. Onderwijs en kinderopvang Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 5. Onderwijs en kinderopvang De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

Het secundair onderwijs in cijfers

Het secundair onderwijs in cijfers Het secundair onderwijs in cijfers Schooljaar 2010-2011 Sara Vertommen Opdrachtgever: Algemeen Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Lerende Stad en Lokaal Overlegplatform Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

rlening 19/10/2012 De opbouw van het verhaal Bind-Kracht en gekleurde armoede Gekleurde armoede als maatschappelijke uitdaging

rlening 19/10/2012 De opbouw van het verhaal Bind-Kracht en gekleurde armoede Gekleurde armoede als maatschappelijke uitdaging rlening De opbouw van het verhaal Bind-Kracht en gekleurde armoede? een maatschappelijke uitdaging een uitdaging voor de hulpverlening: cijfers uit Antwerpen De opzet van het onderzoek hulpverleners Divers-sensitief

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

De oorzaken van deze lage tewerkstellingsgraad situeren zich zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde:

De oorzaken van deze lage tewerkstellingsgraad situeren zich zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde: 12 13 tewerkstelling Etnisch-culturele minderheden vertegenwoordigen slechts 3,69% van de Aalsterse bevolking. Toch behoort 9,3% van alle Aalsterse werklozen tot deze doelgroep. De evolutie op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140)

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Inhoud Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Dit rapport brengt de Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

GEKLEURDE ARMOEDE BEA VAN ROBAEYS

GEKLEURDE ARMOEDE BEA VAN ROBAEYS GEKLEURDE ARMOEDE BEA VAN ROBAEYS De opbouw van het verhaal Gekleurde armoede Een maatschappelijke uitdaging Leefwereld: het leven zoals het is Gekleurde armoede en hulpverlening Het perspectief van de

Nadere informatie

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012

Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Omgevingsanalyse kinderopvang in Antwerpen 2012 Pieter Rotthier (BZ/SSO) Datum: 23/05/2012 Verantwoordelijke uitgever:bz/sso 1 / 34 1 Inleiding... 3 2 Demografie en socio-economische schets... 4 2.1 Demografie

Nadere informatie

Constructie van de variabele Etnische afkomst

Constructie van de variabele Etnische afkomst Constructie van de variabele Etnische afkomst Ter inleiding geven we eerst een aantal door verschillende organisaties gehanteerde definities van een allochtoon. Daarna leggen we voor het SiBO-onderzoek

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

Een toekomst in Aalst. het minderhedenbeleid van de stad aalst

Een toekomst in Aalst. het minderhedenbeleid van de stad aalst Een toekomst in Aalst het minderhedenbeleid van de stad aalst 1 een doel Hoewel ons landje wordt beschouwd als het land van melk en honing, zijn welvaart en welzijn nog altijd niet toegankelijk voor iedereen.

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop

Het inschrijvingsrecht in een notendop COC Trierstraat 33 1040 Brussel Het inschrijvingsrecht in een notendop Dat alle leerlingen op school gelijke kansen moeten krijgen, is onbetwistbaar. Het Gelijke Onderwijskansendecreet(GOK-decreet) wil

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD

HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD HET GOK-DECREET HET EXTRA ONDERSTEUNINGSAANBOD 14/11/2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 2. VAN DE DERDE GOK-CYCLUS NAAR EEN NIEUW FINANCIERINGSSYSTEEM...5 3. DE DERDE GOK-CYCLUS...6 3.1 DE 5 GOK-INDICATOREN...6

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait Voor drie kansengroepen: ouderen, allochtonen en personen met een arbeidshandicap 1. Overzicht van de belangrijkste arbeidsmarktindicatoren

Nadere informatie

Spreiding van allochtone leerlingen in het basisonderwijs te Maassluis April 2003

Spreiding van allochtone leerlingen in het basisonderwijs te Maassluis April 2003 Spreiding van allochtone leerlingen in het basisonderwijs te Maassluis April 2003 Aanleiding In november 2001 nam de gemeenteraad van Maassluis een motie aan om draagvlak te bevorderen voor het realiseren

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015

HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015 HOORZITTING INSCHRIJVINGSDECREET 24 MAART 2015 1 Hoorzittingen Inschrijvingsdecreet Case Vilvoorde 1. Context: stad in superdynamiek 2. Capaciteit en impact op inschrijvingen 3. Ligging/geografie en impact

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf Versie 04/2016 Algemeen Specifieke doelgroep Sc Plein Asielzoekers Ontvankelijk verklaarde 9 ter Slachtoffers mensenhandel Illegalen

Nadere informatie

HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS

HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS 14/11/2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1. MET WELKE BEDOELING WERDEN DE LOP S OPGERICHT?...4 2. TAKEN VAN HET LOKAAL OVERLEGPLATFORM...4 3. DE LOP-DESKUNDIGE...5

Nadere informatie

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op ingediend op 1102 (2016-2017) Nr. 1 15 maart 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Guy D haeseleer, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch houdende

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 29.03.2011 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1609/2008, ingediend door D. A. L. (Britse nationaliteit), over vermeende discriminatie

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

Verbinden vanuit diversiteit

Verbinden vanuit diversiteit Verbinden vanuit diversiteit Krachtgericht sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit Studievoormiddag 6 juni 2014 Het verhaal van Ahmed Een zoektocht met vele partners Partners De

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler

ARMOEDE- BESTRIJDING EUROPESE VERKIEZINGEN. Memorandum Copyright : R. Reidler ARMOEDE- BESTRIJDING Copyright : R. Reidler Memorandum 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 1. EUROPESE 2020 STRATEGIE 1.1. Armoede 1.1.1. Armoede en sociale uitsluiting zichtbaar brengen in implementatie EU2020-strategie

Nadere informatie

Kinderarmoede in Antwerpen

Kinderarmoede in Antwerpen Kinderarmoede in Antwerpen Inleiding Studiedienst Stadsobservatie verschillende gegevensbestanden m.b.t. verschillende thema s. Weinig gegevens meten direct armoede Enkel gegevens rond OCMW-steun, kansarmoederegistratie

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

Inschrijvingsdecreet. Vlaams Parlement, Commissie Onderwijs, hoorzitting 24 maart 2015

Inschrijvingsdecreet. Vlaams Parlement, Commissie Onderwijs, hoorzitting 24 maart 2015 Inschrijvingsdecreet Vlaams Parlement, Commissie Onderwijs, hoorzitting 24 maart 2015 Inschrijvingsbeleid in Mechelen Regie inschrijvingsbeleid = LOP BASISONDERWIJS Mechelen Zemst Sint-Katelijne-Waver

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Datum: 12 november 2013 1 Deelnemers Belangrijk om op te merken in elke communicatie is dat deze enquête peilde bij een 500-tal jongeren over

Nadere informatie

Sociale functie KO. Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING

Sociale functie KO. Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING Sociale functie KO Drempels afbouwen VLAS 29/04/2016 INLEIDING BRUSSEL, 17/02/2016 (BELGA) - "Decenniumdoelen 2017" blijft wachten op beloofde sociale correcties BRUSSEL, 22/03/2016 (BELGA) - Armoederapport

Nadere informatie

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Studiedienst PVDA Limburg Stefanie Kerckhoven 1. De crisis op de woningmarkt... 2 1.1 Voor wie is kopen nog betaalbaar?... 2 1.2 Van

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE POSITIE GENTENAARS NAAR NATIONALITEIT EN HERKOMST

MAATSCHAPPELIJKE POSITIE GENTENAARS NAAR NATIONALITEIT EN HERKOMST Studiedag gent in cijfers 31.5.2016 MAATSCHAPPELIJKE POSITIE GENTENAARS NAAR NATIONALITEIT EN HERKOMST MET AANDACHT VOOR GENDER EN ARMOEDERISICO S Luc Vanden Berge Stad Gent Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wat houdt onderwijssegregatie juist in?

Nieuwsbrief. Wat houdt onderwijssegregatie juist in? De discussie over etnische segregatie in het onderwijs, zeg maar over zwarte en witte scholen, is onlangs weer opgeflakkerd in de media. Stemmen gaan op dat het inschrijvingsbeleid in het kader van het

Nadere informatie

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Situering Opdracht: minister, bevoegd voor het Stedenbeleid De stadsmonitor is een

Nadere informatie

Sociaal werk de toekomst in!

Sociaal werk de toekomst in! Sociaal werk de toekomst in! Koen Hermans en Kristof Desair Centrale vragen van het congres Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke veranderingen waarvoor het sociaal werk zich geplaatst ziet? Welke

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven

De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden. Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven De OCMW op weg naar 2020 in woelige tijden Prof. dr. Koen Hermans Projectleider LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk KU Leuven Inhoud Een korte terugblik Het OCMW anno 2011: Sociaal woelige tijden 3 mogelijke

Nadere informatie

Solidariteit in superdiversiteit: kijken vanuit het hier en nu

Solidariteit in superdiversiteit: kijken vanuit het hier en nu Solidariteit in superdiversiteit: kijken vanuit het hier en nu DieGem consortium Begin 2011 waren er in het Vlaamse Gewest meer dan 400.000 mensen ingeschreven met een vreemde nationaliteit. Het aantal

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C165 WON14 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 maart 2010 2 Commissievergadering nr. C165 WON14 (2009-2010)

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Perstekst: Werelddag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting.

Perstekst: Werelddag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting. Perstekst: Werelddag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting. 17 oktober 2015 1. Armoede is Er zijn verschillende redenen waarom mensen in armoede terecht komen. Een echtscheiding, langdurige ziekte

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid Datum: 22/01/2015 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: 01 Herkomst: Nulmeting dak-en thuisloosheid Doel: ter informatie Bestemming: werkgroep thuisloosheid en wonen Synthese en strategische analyse nulmeting

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Overzicht. Intra-Europese Migratie (IEM) Een Fenomeen

Overzicht. Intra-Europese Migratie (IEM) Een Fenomeen Intra-Europese Migratie (IEM) Een Fenomeen Studiedag 2 december 2014 Overzicht 1. Over wat en wie hebben we het? 2. Situatie in Gent 3. Bulgaarse groep 4. Slovaakse groep 5. Roemeense groep 1 1. Over wat

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Betaalbaar wonen Voorstellen voor mogelijke acties Eerste honderd dagen februari - maart 2007 Lut Verbeeck, stafmedewerker sociale huisvesting Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening en huisvesting

Nadere informatie

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De toekomst van de welvaartsstaat Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De actieve welvaartsstaat herbekeken De duurzaamheid van het succes van de welvaartsstaat Investeren in kinderen Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Inleiding tot het debat

Inleiding tot het debat Inleiding tot het debat Publieksmoment Woonbeleidsplan Vlaanderen 29 november 2011 Naar een Woonbeleidsplan Vlaanderen Startfase (2011) Toekomstverkenning Steunpunt Ruimte en Wonen Advies Vlaamse Woonraad

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Vroegtijdig schoolverlaten in Vlaams onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaten in Vlaams onderwijs Vroegtijdig schoolverlaten in Vlaams onderwijs Inhoudstafel Wat is vroegtijdig schoolverlaten? Voorgeschiedenis - Europa - Vlaanderen Vroegtijdig schoolverlaten Monitoring in Vlaanderen Cijferrapport VSV

Nadere informatie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie

Eindverslag enquête. 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Eindverslag enquête 1. Antwoorden per stelling + quote s 2. Rangschikking van de prioriteiten 3. De respondenten 4. Conclusie Stelling 1. Betaalbare woningen Met de huidige geplande sociale woonprojecten

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Maatschappelijke effecten van armoede: kenmerken en gevolgen

Maatschappelijke effecten van armoede: kenmerken en gevolgen Maatschappelijke effecten van armoede: kenmerken en gevolgen Amsterdam, 30-3-2016 Roeland van Geuns LECTOR ARMOEDE EN PARTICIPATIE HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM INHOUD! 1. Wat is armoede 2. Wat zijn effecten

Nadere informatie

COULEUR LOCALE Mechelen Diversiteit in Mechelen

COULEUR LOCALE Mechelen Diversiteit in Mechelen COULEUR LOCALE Mechelen Diversiteit in Mechelen 07.03.2017 Commissie Welzijn arbeidsmarkt Terminologie buitenlandse herkomst : personen die legaal en langdurig in België verblijven, en die bij hun geboorte

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar

Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds voor het schooljaar 2013-2014 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 januari 2014. Bekendgemaakt op 30 januari 2014. Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel

Nadere informatie

Diverse school, diverse kansen

Diverse school, diverse kansen Diverse school, diverse kansen Stel je buur de volgende 3 vragen: 1. Hoe kom jij in aanraking met diversiteit in onderwijs? 2. Wat is het eerste gevoel dat jij hebt wanneer je denkt aan diversiteit? 3.

Nadere informatie

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september

Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen. Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september Laagdrempelige verenigingen: omgaan met mensen uit kansengroepen Workshop Roeselare stadhuis donderdag 10 september www.demos.be Tatjana van Driessche Stafmedewerker lokale netwerken en sport Ondersteuning

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in een school naar keuze? Iedereen heeft recht op inschrijving in een school naar keuze. Als je jonger bent dan 12 jaar bepalen je ouders

Nadere informatie

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente?

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Tanja Termote Sociaaleconomisch beleid, WES Van de 25.500 werkzoekenden in West-Vlaanderen wonen er 306 in en 166 in Moorslede. Maar hoe zit dat precies in uw gemeente?

Nadere informatie

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Memorandum of Understanding De Ministers, bevoegd voor het stedelijk

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie