Het Biometrisch Paspoort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Biometrisch Paspoort"

Transcriptie

1 Het Biometrisch Paspoort Dossier van Anne Urai, V6D

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1 de artikelen 5 Deel 2 samenvattingen en feitenlijstje 38 Nawoord en voorbeelstellingen 43 2

3 Voorwoord Het biometrisch paspoort fascineert me erg omdat hier een duidelijk raakvlak te zien is tussen zeer geavanceerde techniek en toepassing bij het grote publiek. Toen ik begon met het aanleggen van dit dossier was ik vooral geinteresseerd in de technische aspecten, maar gaandeweg kwam ik erachter dat het maatschappelijke debat meer zal gaan over de ethische aspecten van dit paspoort. In hoeverre komt de privacy in het geding, en is het paspoort wel terrorisme-proof? Deze dingen moeten we ons afvragen betreffende de invoering van het biometrisch paspoort. We krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken, en de invoering van het biometrisch paspoort zal hoe dan ook een grote invloed hebben op de veiligheid en privacy van ons allen. 3

4 Inleiding Rondom het invoeren van het biometrisch paspoort zijn veel problemen ontstaan. Vooral het maken van goede foto s en paspoorten bleek niet altijd goed te gaan. In dit dossier zal ik ingaan op de problemen die hierbij speelden, en de oorzaken van de dingen die fout zijn gelopen. Een ander belangrijk aspect van biometrie is de privacyschending. In verschillende artikelen komen experts aan bod die hun mening geven over gevaren en mogelijkheid van het biometrisch paspoort. Dit dossier biedt een overzicht van de voors en tegens van biometrie. Ik hoop dat het dossier voldoende zal zijn om een mooi betoog of een mooie beschouwing mee te maken. 4

5 Deel 1 De artikelen 5

6 Factsheet veiligheidskenmerken biometrische gegevens paspoorten en reisdocumenten 19 april 2005 EU-verordening betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten Nederland voert biometrische kenmerken in de Nederlandse reisdocumenten op basis van een verordening van de Europese Unie. De EU-verordening heeft tot doel[1] de paspoorten en overige reisdocumenten van de lidstaten van de Europese Unie beter te beveiligen tegen vervalsing en frauduleus gebruik. Hiertoe bepaalt artikel 1 van de verordening dat de door de lidstaten afgegeven paspoorten en andere reisdocumenten aan de minimumveiligheidsnormen moeten voldoen die in de bijlage bij de verordening zijn vastgelegd. Daarnaast schrijft de verordening voor dat in deze documenten een opslagmedium wordt gebruikt dat een gezichtsopname bevat (de zogenaamde gelaatscan), terwijl daarin ook vingerafdrukken in een interoperabel formaat moeten worden opgenomen. Een uitzondering is gemaakt (artikel 1 lid 3) voor de documenten die een geldigheidsduur hebben van 12 maanden of korter. De verordening is sinds 29 december 2004 van kracht. Waarom worden de reisdocumenten van biometrische kenmerken voorzien? De biometrische kenmerken bieden een extra beveiliging bovenop de beveilings- en echtheidskenmerken die nu reeds in de reisdocumenten zijn opgenomen. De toegevoegde waarde van biometrische kenmerken is dat daarmee zogenaamde look alike fraude kan worden opgespoord. Van look alike fraude is sprake wanneer iemand die uiterlijke gelijkenis met een andere persoon u vertoont, misbruik maakt van diensuw reisdocument Daarnaast bieden biometrische kenmerken de mogelijkheid om geautomatiseerd, bijvoorbeeld aan de grens, de reisdocumenten te kunnen controleren. De (grens)controle wordt daardoor efficiënter. Implementatie EU-verordening Op 28 februari 2005 heeft de Europese Commissie een beschikking uitgevaardigd waarin zij de technische specificaties heeft vastgesteld voor de opslag van de biometrische kenmerken in de reisdocumenten van de lidstaten. Met de vaststelling van deze specificaties treedt de invoeringstermijn van 18 maanden in werking voor de invoering van de gelaatscan. Dit betekent dat de reisdocumenten van de lidstaten van de Europese Unie vóór 28 augustus 2006 een chip moeten bevatten met daarin de gelaatscan en de alfanumerieke gegevens die nu al zijn opgenomen in de machineleesbare strook van de documenten. De invoeringstermijn voor de vingerafdrukken (36 maanden) is nog niet in werking getreden. Daarvoor moet de Europese Commissie nog een nadere beschikking opstellen. Het is nog niet bekend wanneer de beschikking door de Europese Commissie zal worden uitgebracht. Na publicatie van de beschikking hebben de lidstaten van de Europese Unie maximaal 36 maanden om de reisdocumenten van vingerafdrukken te voorzien. Nederlandse reisdocumenten met biometrische kenmerken De Nederlandse reisdocumenten, het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart (NIK), gaant conform de Europese regels twee biometrische kenmerken, te weten de gelaatscan en twee vingerafdrukken. De biometrische kenmerken worden opgeslagen in een chip. De chip zal ook 6

7 de informatie gaan bevatten die nu ook al is opgenomen in de zogenaamde machineleesbare strook[2]. Die gegevens zijn: Naam (voornamen en achternaam); Documentnummer; Nationaliteit; Geboortedatum; Geslacht; Datum einde geldigheid Sofi-nummer. De gelaatscan zal vóór 28 augustus 2006 worden ingevoerd om te voldoen aan de invoeringstermijn van de Europese Unie. Wat zijn biometrische kenmerken? Biometrie is een technologie die het mogelijk maakt om bepaalde unieke, persoonsgebonden kenmerken waar te nemen, te meten en vast te leggen. Het betreft zowel lichaamskenmerken (zoals een vingerafdruk, een gelaatsscan en een irisscan) als gedragseigenschappen (zoals schriftherkenning, stemgeluid en lichaamsgeur). Met deze technologie kan op automatische wijze mede de identiteit van een persoon vastgesteld (identificatie) of gecontroleerd (verificatie) worden, indien de biometrische karakteristieken van die persoon vooraf in een systeem/smartcard zijn vastgelegd. Gelaatscan De gelaatscan moet worden gezien als een digitale foto waarbij elektronisch een aantal (geometrische) kenmerken (zoals de positie van de ogen, afstanden tussen de ogen, neus en mondhoeken ) worden gemeten. Tevens worden de contouren van het gelaat vastgelegd. Bij verificatie (in het geval van controle) wordt een digitale foto van de betreffende persoon gemaakt en vergeleken met de in (de chip in) het paspoort opgeslagen foto door dezelfde kenmerken te vergelijken. Vingerafdruk De elektronische vingerafdruk wordt gemakt door de lijnen, de eindpunten, takken, knopen, lussen en inkepingen in de afdruk (de zogenaamde minutiae) en de richting en de dichtheid van de lijnen te scanen. Een vingerafdruk is in feite een digitale zwart-wit foto van een vinger die vervolgens ook digitaal wordt opgeslagen. Bij verificatie wordt opnieuw een opname van dezelfde vinger gemaakt, die wordt vergeleken met de opname in het paspoort. Geldigheidsduur reisdocumenten De Nederlandse reisdocumenten zijn 5 jaar geldig. De geldigheidsdoor blijft 5 jaar als de documenten met biometrische kenmerken worden uitgerust. Beveiligingsmaatregelen De in (de chip in) de reisdocumenten opgeslagen biometrische kenmerken worden op verschillende manieren beveiligd. Daartoe worden de volgende (technische) maatregelen genomen: 7

8 nadat de chip is gepersonaliseerd, wordt deze gesloten. Daardoor kan er geen informatie meer aan de chip worden toegevoegd; er wordt een digitale handtekening over de gegevens in de chip gezet van de uitgevende instantie. De digitale handtekening maakt het mogelijk om de authenticiteit van de opgeslagen gegevens te verifiëren; het kopiëren en vervalsen van de inhoud van de chip wordt tegengegaan door gebruik te maken van de zogenaamde Actieve Authenticatie ; het ongeoorloofd en ongemerkt uitlezen van de chip wordt tegengegaan door het gebruik van een vorm van toegangscontrole (Basic Access Control); tegen het afluisteren/aftappen bij het uitlezen van de chip (door de uitleesapparatuur) wordt gebruik gemaakt van een versleutelde verbinding (Secure Messaging) Deze techniek zorgt er voor dat de communicatie tussen de chip en de reader versleuteld plaatsvindt. de in de chip opgeslagen vingerafdrukken worden nog extra beveiligd door gebruik te maken van Extended Access Control. Deze techniek zorgt ervoor dat de vingerafdrukken alleen uitgelezen kunnen worden door daartoe geautoriseerde apparatuur van bevoegde instanties. Praktijkproef biometrie Van 30 augustus 2004 tot 28 februari 2005 is ter voorbereiding op de invoering van biometrie in de Nederlandse reisdocumenten in zes gemeenten (Almere, Apeldoorn, Eindhoven, Groningen, Utrecht, Rotterdam) een proef gehouden. De proef had tot doel aan het licht te brengen wat de gevolgen van het opnemen van biometrische kenmerken zou zijn voor het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten. Verder was de proef bedoeld om of het biometrisch testdocument door verschillende op de markt beschikbare leesapparatuur gelezen konden worden. Burgers die een paspoort of Nederlandse identiteitskaart kwamen aanvragen in een van de zes gemeenten konden mee doen met de proef. Deelnemers moesten dan een gelaatscan en twee vingerafdrukken afgeven die in een chip in een biometrisch testdocument werden opgenomen. Bij het ophalen van het reguliere reisdocument werden de biometrische kenmerken van de aanvrager geverifieerd met die kenmerken die in de chip waren opgeslagen. In totaal zijn biometrische testdocumenten geproduceerd voor de proef. Gepland waren ca documenten. De uitkomsten van de proef worden geanalyseerd en zullen verder worden gebruikt voor het invoeringstraject. VS Visa Waiver Programma De Verenigde Staten heeft alle landen die aangesloten zijn op het Visa Waiver Programma, waaronder Nederland, aangegeven dat burgers van deze landen alleen nog de VS in kunnen reizen zonder visum, als zij op 26 oktober 2005 de gelaatscan hebben geïntroduceerd. Op de website van het Department of Homeland Security van de VS wordt de achtergronden van deze VS-maatregel alsmede van de eisen die de VS stelt toegelicht. Reisdocumenten die vóór 26 oktober 2005 zijn uitgegeven (en die dus geen gelaatscan bevatten) worden overigens door de VS zolang ze geldig zijn geaccepteerd. Prijs van het paspoort Het kabinet heeft recent (8 april 2005) in het kader van de zogenaamde Voorjaarsnota gesproken over de kosten die gepaard gaan met de invoering van biometrische kenmerken in de Nederlandse reisdocumenten. Die bespreking heeft geleid tot de volgende besluiten: 8

9 om jongeren van 14 jaar, die gedwongen zijn een identiteitskaart aan te schaffen en nog niet beschikken over andere geldige identiteitsbewijzen als bijvoorbeeld een rijbewijs, tegemoet te komen ontvangen zij voortaan bij het bereiken van de 14-jarige leeftijd de Nederlandse identiteitskaart (eenmalig) gratis krijgen. Deze maatregel treedt in 2006 in werking. de prijs van de Nederlandse identiteitskaart zal voor twee jaar (2006 en 2007) worden bevroren op het prijsniveau van Deze maatregel zorgt ervoor dat de Nederlanders die in Europa willen reizen de komende jaren (de Nederlandse identiteitskaart is net als het paspoort 5 jaar geldig) niet geconfronteerd worden met prijsverhoging van het reisdocument. voor het paspoort blijft gelden dat de prijs kostendekkend is. De kosten die voorzien worden zijn opgebouwd uit de volgende componenten: Investeringen: voor het aanpassen van de productiestraten bij de producent van de reisdocumenten, voor het aanpassen van de infrastructuur bij de uitgevende instanties, de aanschaf van enrollmentapparatuur, voor opleiding van personeel uitgevende instanties (zie verder de bijlage over de kostenraming die is opgenomen bij de brief aan de TK van de minister voor BVK dd 19 december 2003). Exploitatielasten: de chip waarop de briometrische kenmerken moeten worden opgeslagen, het "personaliseren" en beveiligen van de chip (zie verder de bijlage over de kostenraming die is opgenomen bij de brief aan de TK van de minister voor BVK dd 19 december 2003). Geraamd is dat deze twee componenten leiden tot ca 11 aan meerkomsten (zie de bijlage over de kostenraming die is opgenomen bij de brief aan de TK van de minister voor BVK dd 19 december 2003). Kosten gemeenten: de invoering van biometrie leidt er toe dat het aanvragen en het uitgeven van de reisdocumenten meer tijd gaat nemen. Die kosten brengen de gemeenten in rekening. Het bepalen van de hoogte van de extra kosten bij gemeenten vindt plaats aan de hand van een onderzoek dat samen met de gemeenten wordt uitgevoerd. De uitkomsten zijn nog niet beschikbaar. Vernieuwen/vervangen aanvraag- en uitgifte infrastructuur en opzet administratie: voor het aanvragen en uitgeven van de reisdocumenten is in 2001 (bij de invoering van het huidige model van de reisdocumenten) een technische infrastructuur gelegd. Volgend jaar moet die infrastructuur (omdat de technische levensduur daarvan deels verstreken is) vervangen cq vernieuwd worden. Daarnaast zal, vanwege de invoering van biometrie, de reisdocumentenadministratie een andere opzet krijgen. Hoewel thans nog niet precies duidelijk is hoe hoog de kosten van deze twee componenten zullen zijn is vooralsnog de inschatting gemaakt dat ze samen rond de 15 kunnen gaan bedragen. [1] TK , nr 318 [2] Zie verder Klik op index en vervolgens op mrz positions Invoering biometrische kenmerken in Nederlandse reisdocumenten in twee fasen 19 april

10 De gelaatsscan zal als eerste biometrische kenmerk in de Nederlandse reisdocumenten (paspoort en Nederlandse identiteitskaart) worden ingevoerd, daarna volgt de vingerscan. Dat schrijft minister Pechtold (BVK) in een brief aan de Tweede Kamer. De gelaatsscan wordt als eerste kenmerk ingevoerd om te voldoen aan de verordening van de Europese Unie die de invoering van de gelaatscan en de vingerafdrukken verplicht stelt. De gelaatsscan moet uiterlijk op 28 augustus 2006 door de lidstaten van de Europese Unie in het reisdocument zijn opgenomen. De Nederlandse reisdocumenten krijgen een chip waarin het gelaat van de houder van het reisdocument is opgeslagen. De foto die de burger bij het aanvragen van een reisdocument moet indienen wordt gescand en daarvan wordt een digitaal plaatje opgeslagen in de chip in het reisdocument. De vingerafdrukken worden op een later moment ingevoerd. Met de voorbereiding daarvan wordt begonnen zodra de Europese Commissie daarvoor de technische specificaties volledig heeft vastgesteld. Vanaf dat moment hebben de EU-lidstaten maximaal 36 maanden om de vingerafdrukken in te voeren. De Nederlandse reisdocumenten houden ook na de invoering van biometrische kenmerken een geldigheidsduur van 5 jaar. Minister Pechtold gaat daarnaast on line verificatie van de reisdocumenten mogelijk maken. Voor on line verificatie is het noodzakelijk dat de administraties van de identiteitsdocumenten met biometrische kenmerken centraal zijn georganiseerd. Voor de vreemdelingendocumenten is dat al het geval, voor de reisdocumenten echter nog niet. Deze administratie bevindt zich nu bij de instanties die reisdocumenten uitgeven (zoals gemeenten, ambassades en beroepsconsulaten, de Kabinetten van de Gouverneurs in de Nederlandse Antillen en Aruba, de gezaghebbers van de eilandgebieden in de Nederlandse Antillen en de daartoe aangewezen brigades van de Koninklijke Marechaussee). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 24 augustus 2006 Persoonsgegevens en reisdocumenten In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) heeft elke Nederlandse gemeente een aantal persoonsgegevens van haar burgers vastgelegd. Deze gegevens worden via een elektronisch netwerk tussen gemeenten uitgewisseld. Ook (semi-)overheidsorganisaties die van actuele persoonsgegevens afhankelijk zijn, hebben toegang tot het netwerk. Reisdocumenten dienen ter identificatie en als bewijs van nationaliteit. Men onderscheidt het paspoort en de Nederlandse Identiteitskaart (NIK). Beide documenten kunnen bij de gemeente worden aangevraagd. Het paspoort is overal ter wereld geldig, de Nederlandse Identiteitskaart binnen de meeste Europese landen. Op een verlopen reisdocument mag niet worden gereisd. Of het nu de GBA betreft of het reisdocument, de identiteit van de burger wordt zorgvuldig vastgesteld en vervolgens vastgelegd, zodat daarvan gebruik kan worden gemaakt voor allerlei overheids- en semi overheidstaken. Sinds 1999 zijn de coördinatie en de kwaliteitsbewaking rond de gemeentelijke basisadministratie, persoonsgegevens en reisdocumenten toevertrouwd aan BPR (voluit Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten), een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 10

11 Extra voorlichting over pasfoto op paspoort 4 september 2006 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken hebben vanmiddag overleg gevoerd over de eerste ervaringen met de invoering van de elektronische reisdocumenten. Het overleg verliep in een constructieve sfeer. Er zijn afspraken gemaakt om een aantal knelpunten die zich met name met de pasfoto s voordoen op korte termijn de wereld uit te helpen. Allereerst is afgesproken dat de nieuwe foto-eisen niet integraal van toepassing zijn voor foto s van kleine kinderen die in het document van hun ouders worden bijgeschreven. Immers die foto s worden niet opgeslagen in de chip van het document van de ouder. Voor deze foto s blijft wel gelden dat de foto scherp moet zijn, recht van voren gefotografeerd en met voldoende contrast. Voor kleine kinderen die een eigen paspoort krijgen is afgesproken dat op korte termijn meer duidelijkheid zal worden gegeven over de toepassing van de foto-eisen. Over een aantal punten, zoals het bepalen van de ooraanzet, het dragen van een bril op de pasfoto, etc. zal de komende weken intensieve voorlichting aan de gemeenten en lokale fotografen worden gegeven met daarin verduidelijking (door middel van voorbeelden). Zo zullen de gemeenten op korte termijn worden voorzien van voorbeeldmateriaal dat door gemeenten kan worden gebruikt voor huis-aan-huisbladen om zo de burgers én de fotografen aanvullend voor te lichten. Daarnaast zal het ministerie van BZK opnieuw overleg voeren met vertegenwoordigers van de fotobranche. Nicolaï ontvangt eerste elektronische paspoort Minister Nicolaï heeft op maandag 28 augustus in zijn woonplaats Amstelveen het eerste elektronische paspoort in ontvangst genomen van burgemeester Van Zanen. Het biometrische paspoort vervangt het oude en moet fraude tegengaan. Alle nieuwe elektronische paspoorten en identiteitsbewijzen zijn voortaan voorzien van een chip die op afstand uit te lezen is. Op die chip staan een foto in kleur en diverse persoonsgegevens, zoals naam, geslacht, nationaliteit en sofinummer. De foto kan worden uitvergroot en samen met de persoonlijke kenmerken worden vergeleken met de informatie op het document én met een (live) opname van de persoon die het document voor controle aanbiedt. Zo wordt het moeilijker voor die persoon om zich te identificeren met een reisdocument van iemand anders, de zogenoemde 'look-alike' fraude. Het aantal vervalsingen was, door onder andere geavanceerde druktechnieken, al teruggedrongen sinds de invoering van het huidige paspoort in Behalve het paspoort wordt ook de Nederlandse identiteitskaart met een chip uitgerust. Daarmee voldoen de documenten volledig aan de Europese Verordening die tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2004 tot stand is gekomen. De chip zit op de zogenoemde houderpagina, waarop alle gedrukte persoonlijke gegevens van iemand staan. Wie de elektronische gegevens wil lezen heeft een meeleesapparaat nodig. Het nieuwe document wordt 8 euro duurder en kost maximaal 47,45 euro. Vanaf 2009 zullen op de chip ook vingerafdrukken worden opgeslagen. Identificatie aan de hand van vingerafdrukken is verder gevorderd dan die met behulp van een gelaatsscan. Maar hiervoor moet de Europese Unie nog richtlijnen vaststellen. 11

12 Op de pasfoto mogen mensen niet meer lachen. Ze moeten neutraal kijken en de mond gesloten houden. Op de site vindt u informatie over het nieuwe document en voorbeelden van goede en foute foto's. Paspoort met chip vanaf 26 augustus 24 april 2006 Minister Pechtold heeft vandaag het nieuwe model paspoort en Nationale Identiteitskaart gepresenteerd bij de ondertekening van het verlengde contract met de producent Sdu Identification in Haarlem. De introductie van een nieuwe generatie elektronische Nederlandse reisdocumenten zal plaatsvinden op zaterdag 26 augustus Minister Pechtold heeft vandaag het nieuwe model paspoort en Nationale Identiteitskaart gepresenteerd bij de ondertekening van het verlengde contract met de producent Sdu Identification in Haarlem. De introductie van een nieuwe generatie elektronische Nederlandse reisdocumenten zal plaatsvinden op zaterdag 26 augustus Met de invoering van de elektronische reisdocumenten op die dag voldoet Nederland aan de eisen van de Europese Unie. Minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties bracht een bezoek aan Sdu Identification waarna de officiële ondertekening en de presentatie van het nieuwe model plaatsvonden. Het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart krijgen een chip. De chip bevat: - de weergave van de foto (in kleur) in het door de Europese Unie voorgeschreven technische formaat, namelijk een zogeheten Full Frontal Face Image; - naam, voornamen; - geboortedatum; - geslacht; - documentnummer; - sofi-nummer (in de toekomst burgerservicenummer); - datum einde geldigheid document. De vingerafdruk wordt op een later moment ingevoerd, omdat de Europese Unie nog een deel van de technische specificaties moet vaststellen. Het elektronische paspoort zal 8,06 meer kosten. Het bedrag is exact kostendekkend. Minister Pechtold heeft de prijsverhoging eerder aangekondigd. Het nieuwe maximumtarief (leges) dat gemeenten in rekening mogen brengen wordt 47,46. Gemeenten berekenen de prijs voor de leges op basis van gemaakte kosten. Voor de Nederlandse identiteitskaart wordt de verhoging in 2006 en 2007 niet doorberekend. De chip maakt het mogelijk de gegevens elektronisch te controleren door de gegevens te vergelijken met de kenmerken van de drager van dat paspoort en met de gedrukte gegevens in het paspoort. Zo wordt het moeilijker het document te vervalsen en ook moeilijker om zich te identificeren met een reisdocument van iemand anders (de zogenaamde look-a-like-fraude). Met de opname van biometrische kenmerken wordt aangesloten op de afspraken die in de Europese Unie zijn gemaakt om de veiligheid te vergroten. 12

13 * Begin opniërende artikelen Terugstaren naar het oog van de douane Door Menno Steketee AMSTERDAM, 30 JAN. Technisch is het eenvoudig om te controleren of iemand is wie hij zegt, aan de hand van zijn iris, hand- of vingerafdruk. Maar waterdicht bewijs leveren `biometrische' pasjes niet. De Nederlandse overheid wil dat het nieuwe paspoort wordt voorzien van biometrische kenmerken, karakteristieken van bijvoorbeeld de iris, de vingerafdruk en het gezicht. Deze zijn per individu uniek. Tegelijk eist de Amerikaanse overheid dat identiteitspapieren van buitenlandse bezoekers zonder visumplicht, zoals Nederland, vanaf herfst volgend jaar biometrische kenmerken bevatten. Biometrie biedt veel toepassingen, maar deze methode voor het identificeren van mensen is volgens deskundigen niet waterdicht. Op de luchthaven Schiphol is sinds 2001 op bescheiden schaal een `biometrisch document' in gebruik. Reizigers die niet in de rij willen staan voor de paspoortcontrole bijvoorbeeld zakenlieden kunnen bij Privium, onderdeel van de Schiphol Group, een pasje laten maken waarin gegevens over de iris zijn opgeslagen. Zo'n pas verleent snelle doorgang bij de zogenoemde automatische grenspassage, een onbemande controlepoort. Afgelopen vrijdag is de vijfduizendste Privium-pas uitgereikt, meldt een woordvoerder van de Schiphol Group, de onderneming die de luchthaven beheert. De methode is in oktober vorig jaar goedgekeurd door TNO. Het maken van een irisscanpasje is simpel. De reiziger meldt zich bij de burelen van Privium tussen de twee grote vertrekhallen. Daar moet aan een marechaussee een paspoort worden overhandigd, die vervolgens in een politiecomputer bekijkt of de betreffende klant geen verkeersboetes heeft uitstaan of de afgelopen jaren nog naar Afghanistan is geweest. Bij goedkeuring van de gelichte doopceel moet de Privium-gegadigde tweemaal een paar seconden in een speciale camera turen om de iris in kaart te brengen, waarna een apparaat een plastic pasje produceert waarop de kenmerken van de iris in een algoritme zijn opgeslagen. Om misbruik van de irisgegevens te voorkomen, worden deze niet opgeslagen in een database. De kaarthouder is zo de enige bezitter van de biometrische data. Bij de speciale Privium-poortjes in de vertrekhal moet deze `irispas' in een gleuf worden ingebracht, waarna een tourniquet openklikt. Achter dit draaihekje bevindt zich naast een tweede tourniquet een elektronisch `oog' waarin de Privium-klant een paar seconden moet terugkijken. Het brein achter dit oog vergelijkt de irisgegevens die in het pasje zijn opgeslagen met die welke live worden gepresenteerd. Als ze overeenkomen, opent het tweede hekje en ligt de weg naar de gates en de belastingvrije winkels open. Wanneer de iris niet wordt herkend, gaat er een hekje aan de zijkant van de automatische passage open, waarna men alsnog achteraan moet sluiten bij de rij schuifelende mensen met een paspoort in de hand. Van de Privium-pas bestaan twee soorten: Privium Basic van 99 euro per jaar en Privium Plus die 119 euro kost. De eerste, meldt de woordvoerder, zorgt alleen voor een snelle passage, de tweede ook voor voorrang bij het inchecken. De Schiphol Group heeft intussen met Joh. Enschedé een bedrijf opgericht, Dartagnan, dat internationale toepassingen van de irisscan, bijvoorbeeld op andere luchthavens, in kaart moet brengen. De irispas is maar één voorbeeld van de toepassing van biometrie. Vinger-, en handafdrukken of een zogeheten gezichtsscan (waarbij onder meer afstanden tussen verschillende delen van het gelaat worden opgeslagen) kunnen ook worden toegepast als extra controle op het gebruik van bankpassen en deursloten of om computers te beveiligen. Een apparaatje dat vingerafdrukken leest en is verbonden aan een toetsenbord, is voor enige honderden euro's te koop. Een andere biometrische methode maakt gebruik van het karakteristieke ritme waarmee mensen bijvoorbeeld hun naam intypen. Elke persoon doet dat op onnavolgbare wijze. De toepassingen van biometrische kenmerken zijn dus legio. Maar,,niet waterdicht'', zegt Ruud van Munster, werkzaam op dit terrein bij TNO.,,Het is lastig'', zegt Van Munster,,,maar niet onmogelijk om kenmerken die onvervreemdbaar verbonden zijn met het lichaam te 13

14 ontvreemden.'' Hij noemt een voorbeeld waarbij een biometrische controlemethode viel te omzeilen door het reliëf van een vingerafdruk vanaf een wijnglas te kopiëren op een soort vingerhoedje. De sensor die de echtheid van de `vinger' moest verifiëren, ontdekte de fraude niet. Doordat deze methodes in theorie dus zijn te bedotten, valt volgens Van Munster niet te verwachten dat het nieuwe paspoort op grote schaal zal worden gebruikt voor geautomatiseerde passage van internationale grenzen. Het is volgens hem eerder een back-up voor de marechaussee die twijfelt aan de echtheid van een gewoon paspoort.,,we willen de kans vergroten dat iemand is wie hij zegt.'' Datum: Sectie: Binnenland Pagina: 7 Trefwoord: Innovatie en uitvindingen; Privacy en geheimhouding; Openbaar bestuur; Politiek en Staat; Recht; Burgerlijk Recht; Wetenschap en Techniek Op dit artikel rust auteursrecht van NRC Handelsblad BV, respectievelijk van de oorspronkelijke auteur. Grote problemen nieuw paspoort De invoering van het nieuwe paspoort, begin deze week, gaat gepaard met ernstige problemen. Gemeenten krijgen paspoorten binnen van producent SDU Identification die niet voldoen aan de wettelijke normen. Deze worden volgens de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) toch overhandigd aan de burger. Het nieuwe paspoort bevat een chip waarop zogeheten biometrische gegevens staan, zoals een gelaatsscan. Aan de grens kan een beambte daarmee controleren of de drager van het paspoort dezelfde persoon is als degene die de pas ooit heeft aangevraagd. Een woordvoerster van Binnenlandse Zaken kan niet zeggen hoeveel verkeerde paspoorten zijn verstrekt. Ze sluit niet dat een foutief paspoort wordt geweigerd in landen als de Verenigde Staten. De problemen ontstaan doordat bepaalde pasfotos niet kunnen worden verwerkt door SDU Identification. Vooral jonge kinderen en ouderen ondervinden problemen met het maken van een geschikte pasfoto, zegt Cees Meester van de NVVB, die de invoering namens gemeenten coördineert. De pasfoto moet aan strenge eisen voldoen, anders mislukt de gelaatsscan. Een foto wordt door SDU Identification al afgekeurd als de huid te veel glimt of de mond niet geheel gesloten is. Volgens de woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaan gemeenteambtenaren die de pasfotos moeten controleren te snel akkoord met een ingeleverde foto. De SDU kan er dan wel een geldig paspoort mee maken, maar dan zonder de biometrische gegevens op de chip. De burger krijgt dan een onvolledige pas. Maar volgens Meesters van de NVVB is het in veel gevallen onmogelijk voor een fotograaf om een pasfoto te maken die geschikt is voor het biometrisch paspoort. Het hoofd mag niet te groot op de foto staan, en moet exact binnen bepaalde kaders passen. Ogen moeten recht in de lens kijken. De mond moet gesloten zijn. Bij ouderen levert de grijze haarkleur contrastproblemen op ten opzichte van de achtergrond. Door deze problemen worden fotos massaal afgekeurd, aldus Meesters. De woordvoerster van Binnenlandse Zaken betreurt de gang van zaken en spreekt van opstartproblemen. Ook Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië hebben deze problemen gekend tijdens de invoering van het biometrisch paspoort. Na overleg gistermiddag tussen Binnenlandse Zaken en de NVVB zijn volgens het ministerie afspraken gemaakt om een aantal knelpunten die zich vooral met de pasfotos voordoen op 14

P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam

P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Betreft: Procedurenummer 10 / 4445 WET Amsterdam, 7 mei 2011 Edelachtbaar college, 1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 59 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 april 2014 De vaste commissie voor Veiligheid

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

Rathenauspecial. Het Rathenau Instituut heeft onderzoek. RFID: meer keuze, gemak en controle in de digitale publieke ruimte.

Rathenauspecial. Het Rathenau Instituut heeft onderzoek. RFID: meer keuze, gemak en controle in de digitale publieke ruimte. Naast internet, gsm en gps heeft de digitale ruimte er sinds kort een nieuwe dimensie bij: RFID, oftewel Radio Frequency IDentification. De kleine op afstand uitleesbare chips werden tot nu toe vooral

Nadere informatie

in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rekenschap stichting in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Last van de overheid 2 Tweede rapportage over de meldingen H.D. Albeda Ik ontvang een bouwsubsidie (premie

Nadere informatie

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

Hirsch Ballin. De beraadslaging wordt gesloten. Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. Hirsch Ballin in zeldzame gevallen, zij ook niet anders gewend. Het is, anders gezegd, nieuwer voor de instellingen om daarmee te moeten werken dan voor degenen die er binnenkomen. Stel dat wij te maken

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 02 - april 2014 ICTRecht in de praktijk Consumentenwetgeving: wat gaat er veranderen? Verwarring met digitale handtekeningen Cloudsourcing: outsourcing in de cloud De curator krijgt recht op toegang tot

Nadere informatie

Hoe? Zo! ICT en recht

Hoe? Zo! ICT en recht Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe zit het met de cloud? Hoe organiseert de school de uitwisseling van persoonsgegevens? Hoe zit het met sociale media en recht? Hoe moet de school omgaan met

Nadere informatie

Tweede Kamer, 91e vergadering, woensdag 3 juni 2015

Tweede Kamer, 91e vergadering, woensdag 3 juni 2015 Tweede Kamer, 91e vergadering, woensdag 3 juni 2015 Regels hergebruik overheidsinformatie o Termijn inbreng De heer Schouw (D66) Mevrouw Voortman (GroenLinks) Mevrouw Keijzer (CDA) De heer Veldman (VVD)

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs.

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. OPRHTKRT www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

6 Regels hergebruik overheidsinformatie

6 Regels hergebruik overheidsinformatie 6 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie) ( 34123 ). Ik heet alle aanwezigen in de zaal van harte

Nadere informatie

De Cybersamenleving. Ethische en praktische kanttekeningen. Jaap Spaans

De Cybersamenleving. Ethische en praktische kanttekeningen. Jaap Spaans De Cybersamenleving Ethische en praktische kanttekeningen Jaap Spaans We verdrinken in informatie, maar hongeren naar kennis - John Naisbett Cyber is afgeleid van het Griekse kybernetes dat stuurman betekent

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 167 Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2014 Nr. 2 VERSLAG VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN OVER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Uw Nationale ombudsman

Nadere informatie

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 Inhoudsopgave 1. Een inleidend woord 2. Enkele trends 3. De klachten en de aantallen 4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 5. Het overzicht van de behandelde

Nadere informatie

Aanvang 13.30 uur. Voorzitter: Elias. Verder zijn aanwezig de leden van de commissie: Bruins Slot, Fokke, Van Meenen en Ulenbelt,

Aanvang 13.30 uur. Voorzitter: Elias. Verder zijn aanwezig de leden van de commissie: Bruins Slot, Fokke, Van Meenen en Ulenbelt, Geredigeerd woordelijk verslag van een openbaar gesprek van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid op 26 mei 2014 in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer te Den Haag. Vastgesteld: 16 juni

Nadere informatie

Kentekencard, een jaar later

Kentekencard, een jaar later > Tussen regels en rijden nummer 2/2014 > Ab van Ravestein, nieuwe directeur RDW > VIN: Altijd controleren > Nieuw model rijbewijs > Kentekencard, een jaar later 8> Nieuwe directeur Ab van Ravestein 20

Nadere informatie

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 230 Herdruk *) VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 juni 2010 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 19 mei 2010 overleg gevoerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 39 Spam. Lovely spam! Wonderful spam! Shut up! Christiaan A. Alberdingk Thijm

Hoofdstuk 39 Spam. Lovely spam! Wonderful spam! Shut up! Christiaan A. Alberdingk Thijm Hoofdstuk 39 Spam Lovely spam! Wonderful spam! Shut up! Christiaan A. Alberdingk Thijm Er zijn mensen die vinden dat advocaten niet deugen. Als je geen probleem hebt, creëren ze er wel één voor je. Om

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 BERGAMBACHT

JAARVERSLAG 2012 BERGAMBACHT JAARVERSLAG 2012 van de functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens van de gemeente BERGAMBACHT 1 Index: 1. Inleiding; 2. Bescherming van persoonsgegevens; 3. Toezicht en beheer; 4. Functionaris

Nadere informatie

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

Identiteitsfraude. Groepsessay

Identiteitsfraude. Groepsessay Groepsessay Laura van Egeraat Tess Glansbeek Elvira Hoogstrate Frederique van Osta Milou Schoonen Fontys Hogescholen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Wat is identiteitsfraude?... 4 1.1 Verschillende soorten

Nadere informatie

Online leeftijdsverificatie in Nederland

Online leeftijdsverificatie in Nederland Online leeftijdsverificatie in Nederland Marktverkenning Auteurs Innopay Nick Smaling & Jacob Boersma Uitgave Versie 1.0 Februari 2013 Copyright Innopay Alle rechten voorbehouden Dankwoord Graag willen

Nadere informatie

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Ik Dit is vóél de title me van Nederlander een nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Inhoud

Nadere informatie

De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR

De nieuwe Kwaliteitsmonitor van Agentschap BPR Van GBA tot Z Samen werken aan MEER kwaliteit GBA 03 november 2013 02 03 04 05 06 Gemeenten testen instrumenten binnen project NBP Sint Eustatius: Trots op verbeterde PIVA De nieuwe Kwaliteitsmonitor van

Nadere informatie

De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013

De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013 Betrouwbare Courant De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013 Het project NBP komt precies op het goede moment Het mooie van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens is

Nadere informatie

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1 2010.478 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM Personeelsdossier terecht vernietigd? Geen (eind)oordeel: Bemiddelen:

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 03 - september 2014 ICTRecht in de praktijk Bitcoins: de gevolgen van decentralisatie Hoe om te gaan met ethische hackers? Checklist software op maat Wat speelt er bij Interconnect? Internetrechtspraak

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht in het microbedrijf

Horizontaal Toezicht in het microbedrijf Tiede Boersma Groepscode BAU 10.4 Examennummer BAU10.5.10 Februari 2013 (v4) Voorwoord In het land der blinden is éénoog koning, zo begon ik enige jaren geleden onze jaarlijkse nieuwsbrief voor ondernemers

Nadere informatie