Het Biometrisch Paspoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Biometrisch Paspoort"

Transcriptie

1 Het Biometrisch Paspoort Dossier van Anne Urai, V6D

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1 de artikelen 5 Deel 2 samenvattingen en feitenlijstje 38 Nawoord en voorbeelstellingen 43 2

3 Voorwoord Het biometrisch paspoort fascineert me erg omdat hier een duidelijk raakvlak te zien is tussen zeer geavanceerde techniek en toepassing bij het grote publiek. Toen ik begon met het aanleggen van dit dossier was ik vooral geinteresseerd in de technische aspecten, maar gaandeweg kwam ik erachter dat het maatschappelijke debat meer zal gaan over de ethische aspecten van dit paspoort. In hoeverre komt de privacy in het geding, en is het paspoort wel terrorisme-proof? Deze dingen moeten we ons afvragen betreffende de invoering van het biometrisch paspoort. We krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken, en de invoering van het biometrisch paspoort zal hoe dan ook een grote invloed hebben op de veiligheid en privacy van ons allen. 3

4 Inleiding Rondom het invoeren van het biometrisch paspoort zijn veel problemen ontstaan. Vooral het maken van goede foto s en paspoorten bleek niet altijd goed te gaan. In dit dossier zal ik ingaan op de problemen die hierbij speelden, en de oorzaken van de dingen die fout zijn gelopen. Een ander belangrijk aspect van biometrie is de privacyschending. In verschillende artikelen komen experts aan bod die hun mening geven over gevaren en mogelijkheid van het biometrisch paspoort. Dit dossier biedt een overzicht van de voors en tegens van biometrie. Ik hoop dat het dossier voldoende zal zijn om een mooi betoog of een mooie beschouwing mee te maken. 4

5 Deel 1 De artikelen 5

6 Factsheet veiligheidskenmerken biometrische gegevens paspoorten en reisdocumenten 19 april 2005 EU-verordening betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten Nederland voert biometrische kenmerken in de Nederlandse reisdocumenten op basis van een verordening van de Europese Unie. De EU-verordening heeft tot doel[1] de paspoorten en overige reisdocumenten van de lidstaten van de Europese Unie beter te beveiligen tegen vervalsing en frauduleus gebruik. Hiertoe bepaalt artikel 1 van de verordening dat de door de lidstaten afgegeven paspoorten en andere reisdocumenten aan de minimumveiligheidsnormen moeten voldoen die in de bijlage bij de verordening zijn vastgelegd. Daarnaast schrijft de verordening voor dat in deze documenten een opslagmedium wordt gebruikt dat een gezichtsopname bevat (de zogenaamde gelaatscan), terwijl daarin ook vingerafdrukken in een interoperabel formaat moeten worden opgenomen. Een uitzondering is gemaakt (artikel 1 lid 3) voor de documenten die een geldigheidsduur hebben van 12 maanden of korter. De verordening is sinds 29 december 2004 van kracht. Waarom worden de reisdocumenten van biometrische kenmerken voorzien? De biometrische kenmerken bieden een extra beveiliging bovenop de beveilings- en echtheidskenmerken die nu reeds in de reisdocumenten zijn opgenomen. De toegevoegde waarde van biometrische kenmerken is dat daarmee zogenaamde look alike fraude kan worden opgespoord. Van look alike fraude is sprake wanneer iemand die uiterlijke gelijkenis met een andere persoon u vertoont, misbruik maakt van diensuw reisdocument Daarnaast bieden biometrische kenmerken de mogelijkheid om geautomatiseerd, bijvoorbeeld aan de grens, de reisdocumenten te kunnen controleren. De (grens)controle wordt daardoor efficiënter. Implementatie EU-verordening Op 28 februari 2005 heeft de Europese Commissie een beschikking uitgevaardigd waarin zij de technische specificaties heeft vastgesteld voor de opslag van de biometrische kenmerken in de reisdocumenten van de lidstaten. Met de vaststelling van deze specificaties treedt de invoeringstermijn van 18 maanden in werking voor de invoering van de gelaatscan. Dit betekent dat de reisdocumenten van de lidstaten van de Europese Unie vóór 28 augustus 2006 een chip moeten bevatten met daarin de gelaatscan en de alfanumerieke gegevens die nu al zijn opgenomen in de machineleesbare strook van de documenten. De invoeringstermijn voor de vingerafdrukken (36 maanden) is nog niet in werking getreden. Daarvoor moet de Europese Commissie nog een nadere beschikking opstellen. Het is nog niet bekend wanneer de beschikking door de Europese Commissie zal worden uitgebracht. Na publicatie van de beschikking hebben de lidstaten van de Europese Unie maximaal 36 maanden om de reisdocumenten van vingerafdrukken te voorzien. Nederlandse reisdocumenten met biometrische kenmerken De Nederlandse reisdocumenten, het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart (NIK), gaant conform de Europese regels twee biometrische kenmerken, te weten de gelaatscan en twee vingerafdrukken. De biometrische kenmerken worden opgeslagen in een chip. De chip zal ook 6

7 de informatie gaan bevatten die nu ook al is opgenomen in de zogenaamde machineleesbare strook[2]. Die gegevens zijn: Naam (voornamen en achternaam); Documentnummer; Nationaliteit; Geboortedatum; Geslacht; Datum einde geldigheid Sofi-nummer. De gelaatscan zal vóór 28 augustus 2006 worden ingevoerd om te voldoen aan de invoeringstermijn van de Europese Unie. Wat zijn biometrische kenmerken? Biometrie is een technologie die het mogelijk maakt om bepaalde unieke, persoonsgebonden kenmerken waar te nemen, te meten en vast te leggen. Het betreft zowel lichaamskenmerken (zoals een vingerafdruk, een gelaatsscan en een irisscan) als gedragseigenschappen (zoals schriftherkenning, stemgeluid en lichaamsgeur). Met deze technologie kan op automatische wijze mede de identiteit van een persoon vastgesteld (identificatie) of gecontroleerd (verificatie) worden, indien de biometrische karakteristieken van die persoon vooraf in een systeem/smartcard zijn vastgelegd. Gelaatscan De gelaatscan moet worden gezien als een digitale foto waarbij elektronisch een aantal (geometrische) kenmerken (zoals de positie van de ogen, afstanden tussen de ogen, neus en mondhoeken ) worden gemeten. Tevens worden de contouren van het gelaat vastgelegd. Bij verificatie (in het geval van controle) wordt een digitale foto van de betreffende persoon gemaakt en vergeleken met de in (de chip in) het paspoort opgeslagen foto door dezelfde kenmerken te vergelijken. Vingerafdruk De elektronische vingerafdruk wordt gemakt door de lijnen, de eindpunten, takken, knopen, lussen en inkepingen in de afdruk (de zogenaamde minutiae) en de richting en de dichtheid van de lijnen te scanen. Een vingerafdruk is in feite een digitale zwart-wit foto van een vinger die vervolgens ook digitaal wordt opgeslagen. Bij verificatie wordt opnieuw een opname van dezelfde vinger gemaakt, die wordt vergeleken met de opname in het paspoort. Geldigheidsduur reisdocumenten De Nederlandse reisdocumenten zijn 5 jaar geldig. De geldigheidsdoor blijft 5 jaar als de documenten met biometrische kenmerken worden uitgerust. Beveiligingsmaatregelen De in (de chip in) de reisdocumenten opgeslagen biometrische kenmerken worden op verschillende manieren beveiligd. Daartoe worden de volgende (technische) maatregelen genomen: 7

8 nadat de chip is gepersonaliseerd, wordt deze gesloten. Daardoor kan er geen informatie meer aan de chip worden toegevoegd; er wordt een digitale handtekening over de gegevens in de chip gezet van de uitgevende instantie. De digitale handtekening maakt het mogelijk om de authenticiteit van de opgeslagen gegevens te verifiëren; het kopiëren en vervalsen van de inhoud van de chip wordt tegengegaan door gebruik te maken van de zogenaamde Actieve Authenticatie ; het ongeoorloofd en ongemerkt uitlezen van de chip wordt tegengegaan door het gebruik van een vorm van toegangscontrole (Basic Access Control); tegen het afluisteren/aftappen bij het uitlezen van de chip (door de uitleesapparatuur) wordt gebruik gemaakt van een versleutelde verbinding (Secure Messaging) Deze techniek zorgt er voor dat de communicatie tussen de chip en de reader versleuteld plaatsvindt. de in de chip opgeslagen vingerafdrukken worden nog extra beveiligd door gebruik te maken van Extended Access Control. Deze techniek zorgt ervoor dat de vingerafdrukken alleen uitgelezen kunnen worden door daartoe geautoriseerde apparatuur van bevoegde instanties. Praktijkproef biometrie Van 30 augustus 2004 tot 28 februari 2005 is ter voorbereiding op de invoering van biometrie in de Nederlandse reisdocumenten in zes gemeenten (Almere, Apeldoorn, Eindhoven, Groningen, Utrecht, Rotterdam) een proef gehouden. De proef had tot doel aan het licht te brengen wat de gevolgen van het opnemen van biometrische kenmerken zou zijn voor het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten. Verder was de proef bedoeld om of het biometrisch testdocument door verschillende op de markt beschikbare leesapparatuur gelezen konden worden. Burgers die een paspoort of Nederlandse identiteitskaart kwamen aanvragen in een van de zes gemeenten konden mee doen met de proef. Deelnemers moesten dan een gelaatscan en twee vingerafdrukken afgeven die in een chip in een biometrisch testdocument werden opgenomen. Bij het ophalen van het reguliere reisdocument werden de biometrische kenmerken van de aanvrager geverifieerd met die kenmerken die in de chip waren opgeslagen. In totaal zijn biometrische testdocumenten geproduceerd voor de proef. Gepland waren ca documenten. De uitkomsten van de proef worden geanalyseerd en zullen verder worden gebruikt voor het invoeringstraject. VS Visa Waiver Programma De Verenigde Staten heeft alle landen die aangesloten zijn op het Visa Waiver Programma, waaronder Nederland, aangegeven dat burgers van deze landen alleen nog de VS in kunnen reizen zonder visum, als zij op 26 oktober 2005 de gelaatscan hebben geïntroduceerd. Op de website van het Department of Homeland Security van de VS wordt de achtergronden van deze VS-maatregel alsmede van de eisen die de VS stelt toegelicht. Reisdocumenten die vóór 26 oktober 2005 zijn uitgegeven (en die dus geen gelaatscan bevatten) worden overigens door de VS zolang ze geldig zijn geaccepteerd. Prijs van het paspoort Het kabinet heeft recent (8 april 2005) in het kader van de zogenaamde Voorjaarsnota gesproken over de kosten die gepaard gaan met de invoering van biometrische kenmerken in de Nederlandse reisdocumenten. Die bespreking heeft geleid tot de volgende besluiten: 8

9 om jongeren van 14 jaar, die gedwongen zijn een identiteitskaart aan te schaffen en nog niet beschikken over andere geldige identiteitsbewijzen als bijvoorbeeld een rijbewijs, tegemoet te komen ontvangen zij voortaan bij het bereiken van de 14-jarige leeftijd de Nederlandse identiteitskaart (eenmalig) gratis krijgen. Deze maatregel treedt in 2006 in werking. de prijs van de Nederlandse identiteitskaart zal voor twee jaar (2006 en 2007) worden bevroren op het prijsniveau van Deze maatregel zorgt ervoor dat de Nederlanders die in Europa willen reizen de komende jaren (de Nederlandse identiteitskaart is net als het paspoort 5 jaar geldig) niet geconfronteerd worden met prijsverhoging van het reisdocument. voor het paspoort blijft gelden dat de prijs kostendekkend is. De kosten die voorzien worden zijn opgebouwd uit de volgende componenten: Investeringen: voor het aanpassen van de productiestraten bij de producent van de reisdocumenten, voor het aanpassen van de infrastructuur bij de uitgevende instanties, de aanschaf van enrollmentapparatuur, voor opleiding van personeel uitgevende instanties (zie verder de bijlage over de kostenraming die is opgenomen bij de brief aan de TK van de minister voor BVK dd 19 december 2003). Exploitatielasten: de chip waarop de briometrische kenmerken moeten worden opgeslagen, het "personaliseren" en beveiligen van de chip (zie verder de bijlage over de kostenraming die is opgenomen bij de brief aan de TK van de minister voor BVK dd 19 december 2003). Geraamd is dat deze twee componenten leiden tot ca 11 aan meerkomsten (zie de bijlage over de kostenraming die is opgenomen bij de brief aan de TK van de minister voor BVK dd 19 december 2003). Kosten gemeenten: de invoering van biometrie leidt er toe dat het aanvragen en het uitgeven van de reisdocumenten meer tijd gaat nemen. Die kosten brengen de gemeenten in rekening. Het bepalen van de hoogte van de extra kosten bij gemeenten vindt plaats aan de hand van een onderzoek dat samen met de gemeenten wordt uitgevoerd. De uitkomsten zijn nog niet beschikbaar. Vernieuwen/vervangen aanvraag- en uitgifte infrastructuur en opzet administratie: voor het aanvragen en uitgeven van de reisdocumenten is in 2001 (bij de invoering van het huidige model van de reisdocumenten) een technische infrastructuur gelegd. Volgend jaar moet die infrastructuur (omdat de technische levensduur daarvan deels verstreken is) vervangen cq vernieuwd worden. Daarnaast zal, vanwege de invoering van biometrie, de reisdocumentenadministratie een andere opzet krijgen. Hoewel thans nog niet precies duidelijk is hoe hoog de kosten van deze twee componenten zullen zijn is vooralsnog de inschatting gemaakt dat ze samen rond de 15 kunnen gaan bedragen. [1] TK , nr 318 [2] Zie verder Klik op index en vervolgens op mrz positions Invoering biometrische kenmerken in Nederlandse reisdocumenten in twee fasen 19 april

10 De gelaatsscan zal als eerste biometrische kenmerk in de Nederlandse reisdocumenten (paspoort en Nederlandse identiteitskaart) worden ingevoerd, daarna volgt de vingerscan. Dat schrijft minister Pechtold (BVK) in een brief aan de Tweede Kamer. De gelaatsscan wordt als eerste kenmerk ingevoerd om te voldoen aan de verordening van de Europese Unie die de invoering van de gelaatscan en de vingerafdrukken verplicht stelt. De gelaatsscan moet uiterlijk op 28 augustus 2006 door de lidstaten van de Europese Unie in het reisdocument zijn opgenomen. De Nederlandse reisdocumenten krijgen een chip waarin het gelaat van de houder van het reisdocument is opgeslagen. De foto die de burger bij het aanvragen van een reisdocument moet indienen wordt gescand en daarvan wordt een digitaal plaatje opgeslagen in de chip in het reisdocument. De vingerafdrukken worden op een later moment ingevoerd. Met de voorbereiding daarvan wordt begonnen zodra de Europese Commissie daarvoor de technische specificaties volledig heeft vastgesteld. Vanaf dat moment hebben de EU-lidstaten maximaal 36 maanden om de vingerafdrukken in te voeren. De Nederlandse reisdocumenten houden ook na de invoering van biometrische kenmerken een geldigheidsduur van 5 jaar. Minister Pechtold gaat daarnaast on line verificatie van de reisdocumenten mogelijk maken. Voor on line verificatie is het noodzakelijk dat de administraties van de identiteitsdocumenten met biometrische kenmerken centraal zijn georganiseerd. Voor de vreemdelingendocumenten is dat al het geval, voor de reisdocumenten echter nog niet. Deze administratie bevindt zich nu bij de instanties die reisdocumenten uitgeven (zoals gemeenten, ambassades en beroepsconsulaten, de Kabinetten van de Gouverneurs in de Nederlandse Antillen en Aruba, de gezaghebbers van de eilandgebieden in de Nederlandse Antillen en de daartoe aangewezen brigades van de Koninklijke Marechaussee). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 24 augustus 2006 Persoonsgegevens en reisdocumenten In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) heeft elke Nederlandse gemeente een aantal persoonsgegevens van haar burgers vastgelegd. Deze gegevens worden via een elektronisch netwerk tussen gemeenten uitgewisseld. Ook (semi-)overheidsorganisaties die van actuele persoonsgegevens afhankelijk zijn, hebben toegang tot het netwerk. Reisdocumenten dienen ter identificatie en als bewijs van nationaliteit. Men onderscheidt het paspoort en de Nederlandse Identiteitskaart (NIK). Beide documenten kunnen bij de gemeente worden aangevraagd. Het paspoort is overal ter wereld geldig, de Nederlandse Identiteitskaart binnen de meeste Europese landen. Op een verlopen reisdocument mag niet worden gereisd. Of het nu de GBA betreft of het reisdocument, de identiteit van de burger wordt zorgvuldig vastgesteld en vervolgens vastgelegd, zodat daarvan gebruik kan worden gemaakt voor allerlei overheids- en semi overheidstaken. Sinds 1999 zijn de coördinatie en de kwaliteitsbewaking rond de gemeentelijke basisadministratie, persoonsgegevens en reisdocumenten toevertrouwd aan BPR (voluit Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten), een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 10

11 Extra voorlichting over pasfoto op paspoort 4 september 2006 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken hebben vanmiddag overleg gevoerd over de eerste ervaringen met de invoering van de elektronische reisdocumenten. Het overleg verliep in een constructieve sfeer. Er zijn afspraken gemaakt om een aantal knelpunten die zich met name met de pasfoto s voordoen op korte termijn de wereld uit te helpen. Allereerst is afgesproken dat de nieuwe foto-eisen niet integraal van toepassing zijn voor foto s van kleine kinderen die in het document van hun ouders worden bijgeschreven. Immers die foto s worden niet opgeslagen in de chip van het document van de ouder. Voor deze foto s blijft wel gelden dat de foto scherp moet zijn, recht van voren gefotografeerd en met voldoende contrast. Voor kleine kinderen die een eigen paspoort krijgen is afgesproken dat op korte termijn meer duidelijkheid zal worden gegeven over de toepassing van de foto-eisen. Over een aantal punten, zoals het bepalen van de ooraanzet, het dragen van een bril op de pasfoto, etc. zal de komende weken intensieve voorlichting aan de gemeenten en lokale fotografen worden gegeven met daarin verduidelijking (door middel van voorbeelden). Zo zullen de gemeenten op korte termijn worden voorzien van voorbeeldmateriaal dat door gemeenten kan worden gebruikt voor huis-aan-huisbladen om zo de burgers én de fotografen aanvullend voor te lichten. Daarnaast zal het ministerie van BZK opnieuw overleg voeren met vertegenwoordigers van de fotobranche. Nicolaï ontvangt eerste elektronische paspoort Minister Nicolaï heeft op maandag 28 augustus in zijn woonplaats Amstelveen het eerste elektronische paspoort in ontvangst genomen van burgemeester Van Zanen. Het biometrische paspoort vervangt het oude en moet fraude tegengaan. Alle nieuwe elektronische paspoorten en identiteitsbewijzen zijn voortaan voorzien van een chip die op afstand uit te lezen is. Op die chip staan een foto in kleur en diverse persoonsgegevens, zoals naam, geslacht, nationaliteit en sofinummer. De foto kan worden uitvergroot en samen met de persoonlijke kenmerken worden vergeleken met de informatie op het document én met een (live) opname van de persoon die het document voor controle aanbiedt. Zo wordt het moeilijker voor die persoon om zich te identificeren met een reisdocument van iemand anders, de zogenoemde 'look-alike' fraude. Het aantal vervalsingen was, door onder andere geavanceerde druktechnieken, al teruggedrongen sinds de invoering van het huidige paspoort in Behalve het paspoort wordt ook de Nederlandse identiteitskaart met een chip uitgerust. Daarmee voldoen de documenten volledig aan de Europese Verordening die tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2004 tot stand is gekomen. De chip zit op de zogenoemde houderpagina, waarop alle gedrukte persoonlijke gegevens van iemand staan. Wie de elektronische gegevens wil lezen heeft een meeleesapparaat nodig. Het nieuwe document wordt 8 euro duurder en kost maximaal 47,45 euro. Vanaf 2009 zullen op de chip ook vingerafdrukken worden opgeslagen. Identificatie aan de hand van vingerafdrukken is verder gevorderd dan die met behulp van een gelaatsscan. Maar hiervoor moet de Europese Unie nog richtlijnen vaststellen. 11

12 Op de pasfoto mogen mensen niet meer lachen. Ze moeten neutraal kijken en de mond gesloten houden. Op de site vindt u informatie over het nieuwe document en voorbeelden van goede en foute foto's. Paspoort met chip vanaf 26 augustus 24 april 2006 Minister Pechtold heeft vandaag het nieuwe model paspoort en Nationale Identiteitskaart gepresenteerd bij de ondertekening van het verlengde contract met de producent Sdu Identification in Haarlem. De introductie van een nieuwe generatie elektronische Nederlandse reisdocumenten zal plaatsvinden op zaterdag 26 augustus Minister Pechtold heeft vandaag het nieuwe model paspoort en Nationale Identiteitskaart gepresenteerd bij de ondertekening van het verlengde contract met de producent Sdu Identification in Haarlem. De introductie van een nieuwe generatie elektronische Nederlandse reisdocumenten zal plaatsvinden op zaterdag 26 augustus Met de invoering van de elektronische reisdocumenten op die dag voldoet Nederland aan de eisen van de Europese Unie. Minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties bracht een bezoek aan Sdu Identification waarna de officiële ondertekening en de presentatie van het nieuwe model plaatsvonden. Het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart krijgen een chip. De chip bevat: - de weergave van de foto (in kleur) in het door de Europese Unie voorgeschreven technische formaat, namelijk een zogeheten Full Frontal Face Image; - naam, voornamen; - geboortedatum; - geslacht; - documentnummer; - sofi-nummer (in de toekomst burgerservicenummer); - datum einde geldigheid document. De vingerafdruk wordt op een later moment ingevoerd, omdat de Europese Unie nog een deel van de technische specificaties moet vaststellen. Het elektronische paspoort zal 8,06 meer kosten. Het bedrag is exact kostendekkend. Minister Pechtold heeft de prijsverhoging eerder aangekondigd. Het nieuwe maximumtarief (leges) dat gemeenten in rekening mogen brengen wordt 47,46. Gemeenten berekenen de prijs voor de leges op basis van gemaakte kosten. Voor de Nederlandse identiteitskaart wordt de verhoging in 2006 en 2007 niet doorberekend. De chip maakt het mogelijk de gegevens elektronisch te controleren door de gegevens te vergelijken met de kenmerken van de drager van dat paspoort en met de gedrukte gegevens in het paspoort. Zo wordt het moeilijker het document te vervalsen en ook moeilijker om zich te identificeren met een reisdocument van iemand anders (de zogenaamde look-a-like-fraude). Met de opname van biometrische kenmerken wordt aangesloten op de afspraken die in de Europese Unie zijn gemaakt om de veiligheid te vergroten. 12

13 * Begin opniërende artikelen Terugstaren naar het oog van de douane Door Menno Steketee AMSTERDAM, 30 JAN. Technisch is het eenvoudig om te controleren of iemand is wie hij zegt, aan de hand van zijn iris, hand- of vingerafdruk. Maar waterdicht bewijs leveren `biometrische' pasjes niet. De Nederlandse overheid wil dat het nieuwe paspoort wordt voorzien van biometrische kenmerken, karakteristieken van bijvoorbeeld de iris, de vingerafdruk en het gezicht. Deze zijn per individu uniek. Tegelijk eist de Amerikaanse overheid dat identiteitspapieren van buitenlandse bezoekers zonder visumplicht, zoals Nederland, vanaf herfst volgend jaar biometrische kenmerken bevatten. Biometrie biedt veel toepassingen, maar deze methode voor het identificeren van mensen is volgens deskundigen niet waterdicht. Op de luchthaven Schiphol is sinds 2001 op bescheiden schaal een `biometrisch document' in gebruik. Reizigers die niet in de rij willen staan voor de paspoortcontrole bijvoorbeeld zakenlieden kunnen bij Privium, onderdeel van de Schiphol Group, een pasje laten maken waarin gegevens over de iris zijn opgeslagen. Zo'n pas verleent snelle doorgang bij de zogenoemde automatische grenspassage, een onbemande controlepoort. Afgelopen vrijdag is de vijfduizendste Privium-pas uitgereikt, meldt een woordvoerder van de Schiphol Group, de onderneming die de luchthaven beheert. De methode is in oktober vorig jaar goedgekeurd door TNO. Het maken van een irisscanpasje is simpel. De reiziger meldt zich bij de burelen van Privium tussen de twee grote vertrekhallen. Daar moet aan een marechaussee een paspoort worden overhandigd, die vervolgens in een politiecomputer bekijkt of de betreffende klant geen verkeersboetes heeft uitstaan of de afgelopen jaren nog naar Afghanistan is geweest. Bij goedkeuring van de gelichte doopceel moet de Privium-gegadigde tweemaal een paar seconden in een speciale camera turen om de iris in kaart te brengen, waarna een apparaat een plastic pasje produceert waarop de kenmerken van de iris in een algoritme zijn opgeslagen. Om misbruik van de irisgegevens te voorkomen, worden deze niet opgeslagen in een database. De kaarthouder is zo de enige bezitter van de biometrische data. Bij de speciale Privium-poortjes in de vertrekhal moet deze `irispas' in een gleuf worden ingebracht, waarna een tourniquet openklikt. Achter dit draaihekje bevindt zich naast een tweede tourniquet een elektronisch `oog' waarin de Privium-klant een paar seconden moet terugkijken. Het brein achter dit oog vergelijkt de irisgegevens die in het pasje zijn opgeslagen met die welke live worden gepresenteerd. Als ze overeenkomen, opent het tweede hekje en ligt de weg naar de gates en de belastingvrije winkels open. Wanneer de iris niet wordt herkend, gaat er een hekje aan de zijkant van de automatische passage open, waarna men alsnog achteraan moet sluiten bij de rij schuifelende mensen met een paspoort in de hand. Van de Privium-pas bestaan twee soorten: Privium Basic van 99 euro per jaar en Privium Plus die 119 euro kost. De eerste, meldt de woordvoerder, zorgt alleen voor een snelle passage, de tweede ook voor voorrang bij het inchecken. De Schiphol Group heeft intussen met Joh. Enschedé een bedrijf opgericht, Dartagnan, dat internationale toepassingen van de irisscan, bijvoorbeeld op andere luchthavens, in kaart moet brengen. De irispas is maar één voorbeeld van de toepassing van biometrie. Vinger-, en handafdrukken of een zogeheten gezichtsscan (waarbij onder meer afstanden tussen verschillende delen van het gelaat worden opgeslagen) kunnen ook worden toegepast als extra controle op het gebruik van bankpassen en deursloten of om computers te beveiligen. Een apparaatje dat vingerafdrukken leest en is verbonden aan een toetsenbord, is voor enige honderden euro's te koop. Een andere biometrische methode maakt gebruik van het karakteristieke ritme waarmee mensen bijvoorbeeld hun naam intypen. Elke persoon doet dat op onnavolgbare wijze. De toepassingen van biometrische kenmerken zijn dus legio. Maar,,niet waterdicht'', zegt Ruud van Munster, werkzaam op dit terrein bij TNO.,,Het is lastig'', zegt Van Munster,,,maar niet onmogelijk om kenmerken die onvervreemdbaar verbonden zijn met het lichaam te 13

14 ontvreemden.'' Hij noemt een voorbeeld waarbij een biometrische controlemethode viel te omzeilen door het reliëf van een vingerafdruk vanaf een wijnglas te kopiëren op een soort vingerhoedje. De sensor die de echtheid van de `vinger' moest verifiëren, ontdekte de fraude niet. Doordat deze methodes in theorie dus zijn te bedotten, valt volgens Van Munster niet te verwachten dat het nieuwe paspoort op grote schaal zal worden gebruikt voor geautomatiseerde passage van internationale grenzen. Het is volgens hem eerder een back-up voor de marechaussee die twijfelt aan de echtheid van een gewoon paspoort.,,we willen de kans vergroten dat iemand is wie hij zegt.'' Datum: Sectie: Binnenland Pagina: 7 Trefwoord: Innovatie en uitvindingen; Privacy en geheimhouding; Openbaar bestuur; Politiek en Staat; Recht; Burgerlijk Recht; Wetenschap en Techniek Op dit artikel rust auteursrecht van NRC Handelsblad BV, respectievelijk van de oorspronkelijke auteur. Grote problemen nieuw paspoort De invoering van het nieuwe paspoort, begin deze week, gaat gepaard met ernstige problemen. Gemeenten krijgen paspoorten binnen van producent SDU Identification die niet voldoen aan de wettelijke normen. Deze worden volgens de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) toch overhandigd aan de burger. Het nieuwe paspoort bevat een chip waarop zogeheten biometrische gegevens staan, zoals een gelaatsscan. Aan de grens kan een beambte daarmee controleren of de drager van het paspoort dezelfde persoon is als degene die de pas ooit heeft aangevraagd. Een woordvoerster van Binnenlandse Zaken kan niet zeggen hoeveel verkeerde paspoorten zijn verstrekt. Ze sluit niet dat een foutief paspoort wordt geweigerd in landen als de Verenigde Staten. De problemen ontstaan doordat bepaalde pasfotos niet kunnen worden verwerkt door SDU Identification. Vooral jonge kinderen en ouderen ondervinden problemen met het maken van een geschikte pasfoto, zegt Cees Meester van de NVVB, die de invoering namens gemeenten coördineert. De pasfoto moet aan strenge eisen voldoen, anders mislukt de gelaatsscan. Een foto wordt door SDU Identification al afgekeurd als de huid te veel glimt of de mond niet geheel gesloten is. Volgens de woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaan gemeenteambtenaren die de pasfotos moeten controleren te snel akkoord met een ingeleverde foto. De SDU kan er dan wel een geldig paspoort mee maken, maar dan zonder de biometrische gegevens op de chip. De burger krijgt dan een onvolledige pas. Maar volgens Meesters van de NVVB is het in veel gevallen onmogelijk voor een fotograaf om een pasfoto te maken die geschikt is voor het biometrisch paspoort. Het hoofd mag niet te groot op de foto staan, en moet exact binnen bepaalde kaders passen. Ogen moeten recht in de lens kijken. De mond moet gesloten zijn. Bij ouderen levert de grijze haarkleur contrastproblemen op ten opzichte van de achtergrond. Door deze problemen worden fotos massaal afgekeurd, aldus Meesters. De woordvoerster van Binnenlandse Zaken betreurt de gang van zaken en spreekt van opstartproblemen. Ook Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië hebben deze problemen gekend tijdens de invoering van het biometrisch paspoort. Na overleg gistermiddag tussen Binnenlandse Zaken en de NVVB zijn volgens het ministerie afspraken gemaakt om een aantal knelpunten die zich vooral met de pasfotos voordoen op 14

15 korte termijn de wereld uit te helpen. Het gaat daarbij onder meer om pasfotos van kleine kinderen, aldus een persbericht van het departement. Datum: Sectie: Voorpagina Pagina: 01 Trefwoord: Openbaar bestuur Organisatie: Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB); SDU Identification Op dit artikel rust auteursrecht van NRC Handelsblad BV, respectievelijk van de oorspronkelijke auteur. Een bolle toet is biometrisch niet handig de Volkskrant, Binnenland, 31 augustus 2006 (pagina 03) Van onze verslaggever Ron Meerhof Een nieuw paspoort, dan ook een nieuw type pasfoto. Het lijkt simpel, maar door de strenge biometrische voorschriften is het nog een heel gedoe kruin en oren juist in beeld te brengen. (foto) Thom Hekelaar maakt zich in zijn Rotterdamse zaak op een pasfoto te maken volgens de laatste voorschriften., Instructievel (vanaf 11 jaar) voor ambtenaren om te controleren of de pasfoto aan de nieuwe eisen voldoet. Fotomatrix Model 2006 is niet berekend op ronde hoofden. Zoals dat van de meneer die woensdagochtend met zijn vrouw Foto Studio Heno aan de Rotterdamse Meent kwam binnenwandelen. Bedrijfsleider Thom Hekelaar heeft de foto nog liggen. Als het linker- en rechteroor van de man precies goed binnen de matrix liggen, zakt zijn tamelijk lage voorhoofd in het rode hokje van de matrix. En dat mag niet, volgens de regels voor de nieuwe paspoorten, met de biometrische gegevens, die sinds maandag worden verstrekt. Niet lachen, schouders recht, geen schaduwen, recht in de camera, en precies voorgeschreven verhoudingen; dat zijn zo wat van de nieuwe regels. En de aanzet van de kruin moet dus zichtbaar zijn in het transparante deel van de matrix, boven het rode hokje. Dat doet de kruin van de meneer met het bolle hoofd dus niet. Vanochtend kwam zijn kruin er wel bovenuit, verzucht Hekelaar. Maar toen ze op het stadhuis kwamen om een paspoort aan te vragen, werden ze teruggestuurd. De afbeelding was te groot. Tussen de zestien en twintig millimeter breed mag het gelaat op een paspoortfoto zijn. Dus stond het echtpaar zo n anderhalf uur later weer in de zaak. De foto werd kosteloos verkleind. Ze gingen terug naar het stadhuis. Aan het begin van de middag stonden ze weer in de zaak van Hekelaar: nu was-ie te klein. Toen ben ik meegegaan, zegt Hekelaar. Die ambtenaren kunnen verzinnen wat ze willen, maar ze weten niks van verhoudingen en die meneer heeft nou eenmaal een bol hoofdje en heel kleine oortjes. Het past niet! Dat heb ik ze uitgelegd. 15

16 Hekelaar holt dezer dagen regelmatig heen en weer tussen zijn zaak en het stadhuis. Dat is gelukkig maar een paar honderd meter. Vele tientallen pasfotoklanten heeft hij per dag. In drie dagen is al een forse stapel retour gekomen. Sommige daarvan hebben Hekelaar en zijn collega s aan zichzelf te wijten, geeft hij toe. We moeten wennen aan het formaat. Als je al twintig jaar anders fotografeert. Van die vastgeroeste gewoonten is rond half drie in de middag de 22-jarige Sanne van Aspert het slachtoffer. Ze staat al zeker tien minuten aan het loket als de vrouw die haar helpt steeds onheilspellender begint te kijken. Ze gaat naar achteren met een stapeltje papieren en foto s en komt even later weer hoofdschuddend terug. Oh nee, zucht Van Aspert. De foto s zijn niet goed. Te groot. En ik heb al bijna twee uur zitten wachten! Ze kan ze inwisselen en krijgt nieuwe. De mevrouw achter het loket had ook nog iets geroepen over de oren, maar dat wordt in de fotozaak resoluut genegeerd. Die oren zijn goed. Die ambtenaar weet er niks van. En inderdaad, het ging alleen om het formaat: een halfuurtje later is Van Aspert de bezitter van een biometrisch paspoort. Het geklooi met de formaten zal snel wennen, voorspelt Hekelaar. Die regels zijn best duidelijk, en we zijn er blij mee. Maar nu die ambtenaren nog, hé. We zijn al twintig jaar bezig ze op te voeden, en nu moeten we weer overnieuw beginnen. Want de ambtenaren interpreteren de regels vaak fout en hebben ook de neiging er van alles bij te verzinnen. Op het Rotterdamse stadhuis vonden sommigen opeens dat ook het linkeroog binnen het rode vlak van de matrix moest vallen. Terwijl dat nergens staat. In Amsterdam mag je opeens geen piercings meer hebben, meldde de Amsterdamse vestiging. Ook onzin. En dan de hoofddoeken. Op een voorbeeldfoto van de site van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat een jonge vrouw met een hoofddoekje strak om haar gezicht. Deze foto is goed, staat erbij. Maar kruin noch aanzet van de oren zijn te bekennen. Op sommige stadhuizen wordt daarom gevraagd de hoofddoek aan de zijkanten even iets naar achteren te doen. Wat de site van het ministerie betreft: daar staan foto s op van mensen die lachen, die niet helemaal recht van voren zijn gefotografeerd, of waar schaduw op te zien is. Goed, staat er doodleuk onder. Andere regels zijn wel helder, maar onuitvoerbaar. De mond moet dicht zijn. Maar sommige baby s hebben daar maling aan, anderen zijn verkouden. Probeer zo n mondje maar eens dicht te krijgen, zegt Hekelaar. Onmogelijk. Copyright: de Volkskrant Nooit meer Cheese! Door Michael Persson en Jeroen Trommelen AMSTERDAM - In augustus wordt het paspoort ingevoerd dat is uitgerust met een geheugenchip. De nieuwe techniek brengt nieuwe risico s met zich mee. Het aantal twijfelgevallen over iemands identiteit zal toenemen. Cheese!Smile!Dat is binnenkort dus allemaal verleden tijd. Het commando wordt straks iets als mond dicht en kaken op elkaar. De foto voor het biometrisch paspoort dat zaterdag 26 augustus wordt ingevoerd, is niet bedoeld om douaniers vriendelijk in de ogen te kijken. Met de introductie van het nieuwe paspoort gaat weer een stukje onschuld verloren. De pasfoto wordt 16

17 minder foto en meer technisch vergelijkingsmateriaal voor een digitale gelaatsscan. Zo n foto vereist een strak protocol. Computers houden niet van lachende gezichten, want de techniek om gezichten digitaal te vergelijken, staat nog in de kinderschoenen. Apparaten die echte gezichten proberen te vergelijken met digitale gelaatsscans hebben het gemiddeld een op de vier keer bij het verkeerde eind. Bij kinderen en ouderen neemt het aantal vergissingen verder toe. Zonder neutrale blik, gesloten mond, zichtbare ooraanzet, volledig zichtbare ogen en een strikt protocol voor achtergrondkleur, positie en grootte lukt de vergelijking in elk geval niet. Eigenlijk zijn foto s helemaal niet zo geschikt om iemand te herkennen, zoals elke geoefende douanier weet. Dus staat er een nog veel verder reikende maatregel op stapel. De foto in het paspoort die in de Eerste Wereldoorlog werd geïntroduceerd blijft weliswaar bestaan, maar wordt in de praktijk steeds minder belangrijk. Uiterlijk 28 juni 2009 zullen aan de geheugenchip in het nieuwe paspoort twee vingerafdrukken worden toegevoegd. Die zijn volgens identificatie-experts een stuk bruikbaarder dan de afbeelding van ons gelaat. Voor wie de discussie heeft gemist: het biometrisch paspoort, met flinterdunne zenderchip (RFID), wordt ingevoerd om de vervalsing van reisdocumenten moeilijker te maken en om lookalike-fraude beter te kunnen bestrijden. Begin 2005 besloot de Europese Commissie dat de elektronische paspoorten er binnen achttien maanden moesten zijn. Dit onder druk van de Verenigde Staten, in het kader van de oorlog tegen terrorisme. Bij een nieuwe techniek horen echter nieuwe risico s. De zenderchip in het paspoort maakt het in beginsel mogelijk de gegevens op afstand te lezen of te kopiëren zonder dat iemand dat merkt. Om dit te voorkomen worden de gegevens versleuteld aan de hand van een unieke code, die op de eerste pagina van elk paspoort staat. Een douanier moet straks het paspoort eerst onder een optische scanner houden, die de code leest. Pas daarna kan hij de chip uitlezen. Toch slaagden professionele krakers vorig jaar, tijdens het hackersfestijn What the Hack, erin de paspoortchips illegaal te lezen zonder het document eerst te openen en te scannen. Het bleek mogelijk alle cijfers uit de beveiligingscode slim bij elkaar te gokken. Inmiddels is dat lek gedicht door de geheimcode moeilijker te maken. De risico s van illegaal meelezen of aftappen van de paspoortchip lijken daardoor nu mee te vallen, zegt Jaap-Henk Hoepman van de Radboud Universiteit Nijmegen, waar de chips aan de laatste tests wordt onderworpen. Het is volgens hem straks onwaarschijnlijk dat illegale identiteitsjagers een bus instappen om alle paspoorten te skimmen. Het gokken naar de toegangscode is moeilijker geworden, en bovendien duurt het een paar seconden voor de paspoortchip reageert op een uitleesverzoek. Dus wie duizend keer een toegangscode probeert, is zo een uur verder. Waaraan hij toevoegt dat er inmiddels wel erg veel ingewikkelde trucs zijn bedacht om de chip te beveiligen. Het was veel beter geweest als we gewoon een contact- chip hadden gebruikt, in plaats van een RFID. Dan was je van al het gedonder af geweest. Daarnaast zijn er nog twee andere grote vraagtekens te zetten bij het nieuwe biometrische paspoort. Als de douane twijfelt aan iemands identiteit, kan een gelaatsscan of (vanaf 2009) een vingerafdruk worden gemaakt. Omdat de apparatuur verre van feilloos is, kan dit leiden tot duizenden twijfelgevallen. Hoe dat probleem moet worden opgelost, weet nog niemand. Hoepman: En wat gebeurt er met mensen die de chip uit protest stiekem onklaar maken, bijvoorbeeld als ze in het vliegtuig zitten? Worden die bij de grens teruggestuurd? 17

18 De eerste vormen van protest zijn al geboren. De privacyclub ID-Nee in Utrecht is een actie begonnen om gewetensbezwaarden die niet elektronisch geoormerkt willen worden, nog snel een oud paspoort aan te laten vragen. Dat kan tot uiterlijk 18 augustus en bespaart bovendien acht euro. Volgens de actiegroep is de opslag van biometrische gegevens onveilig en vormt ze een inbreuk op de privacy van burgers. Eerder al waarschuwde de Duitser Peter Schaar voor de verstrekkende gevolgen van biometrische kenmerken in het paspoort. Schaar is voorzitter van de Artikel-29-werkgroep, die de Europese Commissie adviseert over privacy en de opslag van persoonsgegevens. Deze informatie kan worden opgeslagen en ter beschikking van instanties worden gesteld voor een heleboel onvoorspelbare doeleinden. Wat bedoelen ze daarmee? Een gouden regel voor privacybescherming is dat persoonsgegevens niet zomaar gebruikt mogen worden voor aan ander doel dan waarvoor ze zijn verstrekt. Pasfoto s en straks ook vingerafdrukken worden afgestaan voor het verkrijgen van een paspoort niet voor het opsporen of volgen van burgers. Maar daar worden ze wel voor gebruikt. Oud-minister Pechtold beloofde eerder dit jaar de Tweede Kamer een nieuwe wet voor de centrale opslag van foto s en vingerafdrukken. Hij verzekerde dat tot die tijd alles bij het oude blijft. Maar voor de toegang van politie en justitie maakt dat weinig uit, erkent een woordvoerster van Binnenlandse Zaken. Vanaf 26 augustus worden de biometrische data opgeslagen in de gemeentelijke basisadministratie die 24 uur per dag on-line kan worden geraadpleegd door alle bevoegde instanties, waaronder politie en het Openbaar Ministerie. Prettig voor de overheid is dat burgers straks zelf gaan betalen voor het verzamelen van hun vingerafdrukken. Die zullen worden gemaakt op het gemeentehuis. Als dat een kwartiertje extra tijd kost, ligt een tariefsverhoging van nog eens acht euro voor de hand. Helemaal onduidelijk is wat buitenlandse overheden met de gelaatsscans en (straks) vingerafdrukken gaan doen. Vooral over de intenties van de Amerikanen maakt onderzoeker Hoepman zich weinig illusies. Hij wijst daarbij op de technieken die de grote elektronische spionagedienst, de National Security Agency (NSA), gebruikt in het kader van de strijd tegen het terrorisme. Telefoon- en verkeer wordt massaal onderschept, het internationale geldverkeer wordt routinematig in de gaten gehouden. De NSA probeert daar verdachte patronen in te ontdekken. Doordat die methode niet waterdicht is, worden ook veel onschuldigen voor verdacht aangezien. Ondanks het ogenschijnlijk onwettige karakter van dergelijk opsporingswerk blijft Bush achter de methoden staan. Hoepman: Je mag er daarom gerust van uitgaan dat straks ook de biometrische gegevens van reizigers worden opgeslagen en worden doorzocht. Overigens worden de vingerafdrukken op de chip straks beter beveiligd dan de gelaatsscan nu. Om deze beveiliging, de Extended Access Control, te mogen ontsleutelen, hebben andere landen een soort certificaat nodig. De Amerikanen zullen dat certificaat in Den Haag moeten aanvragen, en kunnen het kwijtraken als ze zich niet aan de regels houden. Maar zolang ze dat certificaat hebben, kunnen ze met de Europese vingerafdrukken doen wat ze willen, zegt Hoepman. Paradoxaal genoeg is voor veel Amerikanen het afstaan van vingerafdrukken een gevoelige zaak. Amerika dreigde de visumplicht voor Europeanen weer in te voeren als het Europees biometrisch paspoort niet snel zou worden ingevoerd. Maar een wetsvoorstel voor het opnemen van vingerafdrukken of gelaatsscan in het éigen paspoort kwam er niet: te gevoelig. 18

19 Tracking, tracing en privacy Albert Heijn gaat de bonuskaart vervangen door een slimme klantenkaart met RFID- chip, schreef begin deze maand het vakblad Elsevier Retail. Met de bonuskaart-nieuwe-stijl zouden onder meer boodschappen op afbetaling kunnen worden gekocht. De kaart, waarvoor dezelfde techniek wordt gebruikt als in het nieuwe paspoort, hoeft niet meer bij een afleesapparaat te worden gehouden. De RIFD- chip maakt op veel grotere afstand draadloos contact met de scanners. Je kunt de kaart gewoon in je broekzak houden. De voordelen voor Albert Heijn leken duidelijk: de klant kan worden geïdentificeerd zodra hij de supermarkt binnenloopt en kan tijdens het winkelen letterlijk op de voet worden gevolgd. Ook wordt het mogelijk zeer persoonlijke aanbiedingen te doen, gekoppeld aan vorige aankopen: Heeft u nog wel maandverband in huis? Wanneer ook andere winkelketens meedoen, kan iemands koop- en loopgedrag nog preciezer in kaart worden gebracht. De detailhandel vindt de technologie veelbelovend, maar erkent dat veel consumenten er niet op zitten te wachten. Volgens onderzoek stellen klanten de zenderchip eigenlijk alleen op prijs om dure spullen zoals auto s en fototoestellen te kunnen terugvinden. Volgens Albert Heijn is het bericht over de nieuwe bonuskaart dan ook onjuist. 'We zijn helemaal niets van plan met de kaart', zegt woordvoerder Jan Christiaan Hellendoorn. 'Bovendien zou RIFD daar niet zo n geschikte techniek voor zijn, want dat is toch vooral een tracking en tracing (opsporen en volgen)- chip.' Voor het komend jaar is geen enkele verandering voorzien. Maar je kunt nooit uitsluiten dat in de toekomst andere plannen worden gemaakt. Of de consument bezwaar zou maken tegen de nauwkeurige registratie van zijn winkelgedrag, is daarbij de vraag. Via de bestaande bonuskaarten wordt al veel persoonsgevoelige informatie opgeslagen. Opsporingsinstanties zoals de politie kunnen die gegevens opvragen. Voor onderzoek naar steunfraude, bijvoorbeeld, heeft de sociale recherche gegevens van de AHbonuskaart zonder omhaal gekregen. 'Overheid tast privacy onnodig aan' de Volkskrant, Binnenland, 26 mei 2005 (pagina 02) Van onze verslaggever Wilco Dekker De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers staat in Nederland steeds meer onder druk, terwijl dat niet nodig is. Dit stelt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in het woensdag gepresenteerde jaarverslag over Volgens bestuurders en politici moeten de privacyregels worden aangepast om effectief te kunnen optreden tegen onder meer terrorisme en fraude. Maar dat is volgens het CBP vaak een schaamlap om de eigen onkunde - zoals het gebrek aan samenwerking tussen overheidsinstanties - te maskeren. Voorzitter Jacob Kohnstamm van de 'privacy-waakhond' stoort zich eraan dat betrokkenen vaak klagen over hindernissen die de privacywetgeving zou opwerpen, maar nooit concreet kunnen zeggen van welke regels zij last hebben. De CBP-voorzitter noemde het politieke en maatschappelijke klimaat woensdag 'grimmig'. Het college maakt zich vooral zorgen over de verregaande bevoegdheden die politie en justitie krijgen om gegevens te verzamelen over burgers, die soms nog niet eens verdacht zijn. Een goede controle op die extra bevoegdheden is nog niet geregeld. De Europese plannen om gegevens over en (mobiel) telefoonverkeer van burgers langdurig te bewaren, vindt het CBP buiten proportie. Internetproviders protesteerden al eerder tegen dat plan, omdat zij straks miljoenen euro's kwijt zijn aan het opslaan en bewaren 19

20 van de gegevens. Het CBP wijst verder op het gevaar van mogelijk misbruik van biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken. Nederland gaat een nieuw biometrisch paspoort invoeren, in eerste instantie voorzien van een chip met een zogehenen gelaatscan. Later komen daar vingerafdrukken bij. Het kabinet wil die foto's en vingerafdrukken opslaan in een centrale databank. 'Het geloof in de biometrie is hoger dan verantwoord', zei Kohnstamm. 'Nut en noodzaak van een centrale databank zijn nog niet voldoende aangetoond.' Het CBP wil ook meer aandacht voor de sterkere positie die verzekeraars krijgen in het nieuwe zorgstelsel en in de sociale zekerheid. Dit kan betekenen dat deze bedrijven straks meer informatie over hun cliënten hebben, waardoor het medisch beroepsgeheim in het gedrang kan komen. Volgens Kohnstamm is nog onvoldoende helder op basis waarvan de informatie moet worden verstrekt. Copyright: de Volkskrant ELSEVIER.NL NEDERLAND vrijdag 1 september :42 Nicolaï: Eisen pasfoto niet versoepeld De eisen waaraan een pasfoto op een paspoort moet voldoen, worden niet versoepeld. Dat zei VVD-minister Atzo Nicolaï (Bestuurlijke Vernieuwing) vrijdag. Hij wil misverstanden bij gemeenten en burgers over het nieuwe biometrische paspoort uit de weg ruimen door nog eens duidelijk informatie te geven over de richtlijnen voor de pasfoto's. Nicolaï ontving maandag eerste paspoort De media berichtten vandaag over chaos rondom het nieuwe paspoort. Paspoortproducent Sdu Identification zou paspoorten afleveren met mislukte biometrische scans. Als de scans mislukken, kan de chip op het paspoort niet worden afgelezen en lopen reizigers het risico te worden teruggestuurd aan de grens van bijvoorbeeld de Verenigde Staten of Maleisië, waar ze al apparatuur hebben om de scans te lezen. Streng Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken valt het allemaal best mee. 'Tot nu toe wordt maar 1,6 procent van de paspoorten afgekeurd door de drukker.' Sdu stuurt een afgekeurd paspoort retour naar de gemeente met het bericht dat het niet mogelijk was om een goede biometrische scan van de pasfoto te maken. De gemeente kan het paspoort dan vernietigen of toch meegeven aan de aanvrager als die dat wil. Met het risico dat sommige landen hem de toegang kunnen weigeren. Eisen 20

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 8 december 2017 Betreft Beantwoording van de Kamervragen van het

Nadere informatie

Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006. Aan de gemeenteraad.

Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006. Aan de gemeenteraad. RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Nr.: 06-61 Diemen, 29 augustus 2006 Onderwerp: Vaststelling van de 1 e wijziging van de Legesverordening en tarieventabel 2006 Aan de gemeenteraad. Gevraagd raadsbesluit De 1

Nadere informatie

Antwoorden op vragen die zijn ontvangen van de NVVB n.a.v. de besluitvorming over de opslag van de vingerafdrukken

Antwoorden op vragen die zijn ontvangen van de NVVB n.a.v. de besluitvorming over de opslag van de vingerafdrukken Antwoorden op vragen die zijn ontvangen van de NVVB n.a.v. de besluitvorming over de opslag van de vingerafdrukken Opslag/verwijderen vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie (RAAS) 1. Worden

Nadere informatie

: Beantwoording Raadsvragen D66 over opslag biometrische gegevens

: Beantwoording Raadsvragen D66 over opslag biometrische gegevens M E M O Aan Van : Gemeenteraad Oostzaan : Gerard Asselman : 29 april 2011 Onderwerp : Beantwoording Raadsvragen D66 over opslag biometrische gegevens Op 21 april 2011 heeft de fractie van D66 vragen gesteld

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 20 Besluit van 25 juni 2012 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2012, nr. 2012-0000347348,

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op: Toelichting onderwerp: jaar: Security scan 2010 maand: februari opdrachtgever: Flycatcher onderzoeksgroep: Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Het aanvragen van paspoort en identiteitskaart

Het aanvragen van paspoort en identiteitskaart Het aanvragen van paspoort en identiteitskaart Een paspoort of identiteitskaart kunt u persoonlijk aanvragen bij de Stadswinkel in het Stadshuis van Nieuwegein. Na het lezen van deze folder weet u hoe

Nadere informatie

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Wat u moet weten van de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 4 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 22 Besluit van de 30 ste januari 2014 tot afkondiging van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2014,

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen van de tarieventabel behorende

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen van de tarieventabel behorende gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer o6.rzyg6.oox Inboeknummer o6bstorg6y Beslisdatum BSP as juli 2006 Dossiernummer 6so qsr OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen van de tarieventabel

Nadere informatie

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat:

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat: Motie: Stop opslag biometrische gegevens De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat: - bij de aanvraag van een nieuw paspoort/idkaart naast lengte, pasfoto en

Nadere informatie

Aan de heer J. van Rens Lid van de SP-fractie Stadhuis, kamer 17. Geachte heer van Rens,

Aan de heer J. van Rens Lid van de SP-fractie Stadhuis, kamer 17. Geachte heer van Rens, Openingstijden: ma, di, wo en vr 09.00-16.00 uur do van 13.00-17.00 uur Aan de heer J. van Rens Lid van de SP-fractie Stadhuis, kamer 17 Mariënburg 75 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 00 0 5 764 Reisdocumenten Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Uw burgerservicenummer

Uw burgerservicenummer Uw burgerservicenummer Uniek persoonsnummer U heeft een sofinummer. Voortaan is dit uw burgerservicenummer (BSN). Het burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer. Om het BSN te krijgen hoeft u niets

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0610495 Ag nr. : 5 Datum : 28-09-06

Raadsvoorstel Reg. nr : 0610495 Ag nr. : 5 Datum : 28-09-06 Raadsvoorstel Reg. nr : 0610495 Ag nr. : 5 Datum : 28-09-06 Onderwerp Verhoging van de legestarieven reisdocumenten en aanvulling op de legestarieven rijbewijzen per 1 oktober 2006 en als gevolg hiervan

Nadere informatie

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening? De en de Dienstenrichtlijn Deze factsheet behandelt de Dit is een middel om te kunnen vertrouwen op berichten en transacties. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd.

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Ja. Tevens antwoord op vraag 1, van de schriftelijke vragen van het lid Dezentjé Hamming-Bluemink (kenmerk 2060711700).

Ja. Tevens antwoord op vraag 1, van de schriftelijke vragen van het lid Dezentjé Hamming-Bluemink (kenmerk 2060711700). 2060711690 Vragen van het lid Jules Kortenhorst (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het advies van de Belastingdienst over het

Nadere informatie

IDENTI FICATIE PLICHT

IDENTI FICATIE PLICHT IDENTI FICATIE PLICHT INHOUD 1 01 IEDEREEN MOET ZICH KUNNEN IDENTIFICEREN VANAF 1 JANUARI 2005 3 ZORG DAT U ALTIJD EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS BIJ U HEBT 3 WIE MAG U NAAR UW IDENTITEITSBEWIJS VRAGEN?

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u ons antwoord met een kopie van de schriftelijke vragen van de heer J.N.M. van Well. de burgemeester. orren

Hierbij ontvangt u ons antwoord met een kopie van de schriftelijke vragen van de heer J.N.M. van Well. de burgemeester. orren ^ Gemeente *Z} IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus AE Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus AE Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Nederland www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Gebruik van B en C formulieren

Gebruik van B en C formulieren B en C formulieren Gebruik B & C formulieren Toetsingspuntenlijst (C5) Uitleg procedure retourdocumenten (C10) Uitleg voor het onbruikbaar maken document Gebruik van B en C formulieren In de huidige Paspoortuitvoeringsregelingen

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N BEROEPSREGL-Live Enrollment systeem A06 Brussel, 25.06.2009 MH/EDJ/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over het INVOEREN VAN EEN LIVE ENROLLMENT SYSTEEM (bekrachtigd

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Gebruik van B- en C-formulieren

Gebruik van B- en C-formulieren Gebruik van B- en C-formulieren In de huidige Paspoortuitvoeringsregelingen wordt verwezen naar het daartoe door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties ter beschikking gestelde formulier.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

welke voorwaarden biometrische identificatiesystemen moeten voldoen. Hierna wordt heel beknopt ingegaan op drie aspecten van deze regelgeving.

welke voorwaarden biometrische identificatiesystemen moeten voldoen. Hierna wordt heel beknopt ingegaan op drie aspecten van deze regelgeving. Samenvatting Binnen de informatiebeveiliging is de exclusiviteit van gegevens een belangrijk kwaliteitsaspect. De belangen van een bedrijf of van een persoon kunnen ernstig geschaad worden als onbevoegden

Nadere informatie

Q&A nieuw rijbewijs model 2014

Q&A nieuw rijbewijs model 2014 Q&A nieuw rijbewijs model 2014 Versie 1.0, 8 oktober 2014 Inhoud Algemeen... 2 Rol van de RDW... 3 Beveiliging... 4 Chip, Machine Readable Zone en Quick Response-code... 5 Introductie van het nieuwe rijbewijs...

Nadere informatie

Datum 4 juni 2012 Vragen lid Schouw (2012Z02139) over het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten

Datum 4 juni 2012 Vragen lid Schouw (2012Z02139) over het verstrekken van biometrische gegevens aan de Verenigde Staten > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Constitutionele Zaken en Wetgeving Juridisch Advies Schedeldoekshaven 200

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 1994;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 1994; GEMEENTE LEEUW ARDERADEEL Nr. 31 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen

Nadere informatie

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Uw UZI-pas voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Inleiding In de zorg is door automatisering veel efficiency en kwaliteitswinst te behalen. Voor u én de patiënt. Het uitwisselen

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Evaluatierapport Biometrieproef 2b or not 2b

Evaluatierapport Biometrieproef 2b or not 2b Evaluatierapport Biometrieproef 2b or not 2b 2005, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoudsopgave BEGRIPPENLIJST...3 1. INLEIDING...5 1.1 VAN NGR 2001 NAAR BIOMETRIE IN HET REISDOCUMENT...5

Nadere informatie

FOTOMATRIX MODEL 2007

FOTOMATRIX MODEL 2007 FOTOMATRIX MODEL 2007 Acceptatiecriteria voor de pasfoto in de Nederlandse reisdocumenten De foto is bedoeld ter identificatie van de aanvrager. Daarom moet bij het indienen van een aanvraag voor een reisdocument

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie;

Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie; Reglement persoonsregistratie identiteitskaarten Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen; Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de verordening persoonsregistratie; besluiten

Nadere informatie

Datum 8 november 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de politie foto s neemt van personen en hun identiteitsbewijzen

Datum 8 november 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de politie foto s neemt van personen en hun identiteitsbewijzen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO

PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO Vastgesteld door de directie: 01 februari 2016 Ingangsdatum: 01 februari 2016 Versie Opgesteld Beschrijving Gecontroleerd 1.0 U. Samipersad Originele versie J. Petronella Indien

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14719 1 oktober 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Nederlandse consulaat te Barcelona (Spanje). Bestuursorgaan: de minister van Buitenlandse Zaken. Datum: 13 juli 2012 Rapportnummer: 2012/114 2 Klacht Op

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht Sector Bestuursrecht Postbus 1988 6201 BZ Maastricht PER TELEFAX: (043) 343 76 21

Rechtbank Maastricht Sector Bestuursrecht Postbus 1988 6201 BZ Maastricht PER TELEFAX: (043) 343 76 21 Rechtbank Maastricht Sector Bestuursrecht Postbus 1988 6201 BZ Maastricht PER TELEFAX: (043) 343 76 21 Tilburg, 9 maart 2011 Ons kenmerk: T90/Eversteijn Uw kenmerk: Betreft:Dhr. J.P. Eversteijn BEROEPSCHRIFT

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 324 (R1844) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten De Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, dr. R.H.A. Plasterk,

Nadere informatie

Biometrie in de praktijk. 28 november 2002 Ronald Huijgens CMG Applied Biometrics

Biometrie in de praktijk. 28 november 2002 Ronald Huijgens CMG Applied Biometrics Biometrie in de praktijk 28 november 2002 Ronald Huijgens CMG Applied Biometrics Introductie Ronald Huijgens Bij CMG vanaf 1992 Key Management System analoog mobiel telefoon netwerk (ATF-2, ATF-3) Inkoop

Nadere informatie

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst 25 maart 2009 RA0936013 Samenvatting Een inwoner van Almere heeft een dubbele geslachtsnaam met een tussenvoegsel.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 13960 18 september 2009 Regeling van 9 september 2009, nr. 2009-0000503050 (1), Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Laat ik vooropstellen: de meeste Nederlanders en daar hoor ik zelf ook bij zijn het er over eens dat bedrijven zich op internet even netjes moeten ged

Laat ik vooropstellen: de meeste Nederlanders en daar hoor ik zelf ook bij zijn het er over eens dat bedrijven zich op internet even netjes moeten ged Speech van Minister van Economische Zaken, mevrouw M.J.A. van der Hoeven, uitreiking DDMA privacy waarborg, Den Haag/ Pulchri Studio, 21 april 2010. (DDMA= Dutch Direct Marketing Association) Tussen droom

Nadere informatie

P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam

P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Betreft: Procedurenummer 10 / 4445 WET Amsterdam, 7 mei 2011 Edelachtbaar college, 1.

Nadere informatie

P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Postbus AW Amsterdam

P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Postbus AW Amsterdam P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Betreft: Procedurenummer 10 / 4445 WET 64 G493 Amsterdam, 22 februari 2011 Edelachtbaar

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

Voorschriften voor de foto s voor paspoorten, Kids-ID, elektronische identiteitskaarten voor Belgen en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen

Voorschriften voor de foto s voor paspoorten, Kids-ID, elektronische identiteitskaarten voor Belgen en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen Dienst vreemdelingenzaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Voorschriften voor de foto s voor paspoorten, Kids-ID, elektronische identiteitskaarten voor Belgen en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad.

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. 1. Wanneer gaat de Nederlandse ambassade te Guatemala dicht? De ambassade gaat dicht in juli 2013. 2. Tot wanneer is

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2006 RA06.0123 A 13 06/665

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2006 RA06.0123 A 13 06/665 o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Wijziging legestarieven paspoort en rijbewijs Portefeuillehouder: C. Bijl Dienst Publiek Belastingen en burgerzaken René Groenendijk, telefoon ((0591)68 57 19) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç

Nadere informatie

HET KLOKSYSTEEM. De boeman of oplossing?

HET KLOKSYSTEEM. De boeman of oplossing? HET KLOKSYSTEEM De boeman of oplossing? INTRODUCTIE Leuk dat je dit kennisdocument hebt gedownload! Tijd- en urenregistratie zijn voor veel organisaties cruciale bedrijfsonderdelen van de interne boekhouding,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Sector : I Nr. : 90.12 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; overwegende dat er een maatschappelijke behoefte bestaat aan een officiële gemeentelijke identiteitskaart naast de bestaande documenten die

Nadere informatie

Kenmerken. Nederlandse. paspoorten en Nederlandse identiteitskaart

Kenmerken. Nederlandse. paspoorten en Nederlandse identiteitskaart Kenmerken Nederlandse 2014 paspoorten en Nederlandse identiteitskaart Nederlandse paspoorten en Nederlandse identiteitskaart Nederland brengt met ingang van 9 maart 2014 een nieuw model van het paspoort

Nadere informatie

Een onderzoek naar een klacht over de informatieverstrekking over de praktische gevolgen van een wetswijziging.

Een onderzoek naar een klacht over de informatieverstrekking over de praktische gevolgen van een wetswijziging. Rapport Een onderzoek naar een klacht over de informatieverstrekking over de praktische gevolgen van een wetswijziging. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het college van burgemeester

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- IAO-Verdrag nr. 185 betreffende de identiteitsbewijzen van

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Verordening van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Verordening van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.6.2016 COM(2016) 434 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Kenmerken. Nederlandse. paspoorten en Nederlandse identiteitskaart

Kenmerken. Nederlandse. paspoorten en Nederlandse identiteitskaart Kenmerken Nederlandse 2014 paspoorten en Nederlandse identiteitskaart Nederlandse paspoorten en Nederlandse identiteitskaart Nederland brengt met ingang van 9 maart 2014 een nieuw model van het paspoort

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Uitgifte en inname. Eindhoven Airportpassen

Uitgifte en inname. Eindhoven Airportpassen Uitgifte en inname Eindhoven Airportpassen Eindhoven Airport NV Bureau Toegangszaken Tel.nr.: 040-2919840 Fax.nr.:040-2919833 Uitgifte en inname Eindhoven Airportpassen 2012 1 Soorten Toegangsbewijzen

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum

Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) De Huisartsenpraktijken in Groenlo en Beltrum volgen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn VKB

Algemene Voorwaarden Mijn VKB Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Mijn VKB Artikel 1 Uitleg gebruikte woorden Hieronder leest u wat wij bedoelen met bepaalde woorden die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt:

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de elektronische diensten bij Delta Lloyd. Deze voorwaarden hebben wij voor u zo

Nadere informatie

g) Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

g) Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats. Privacyreglement Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Huisartsenpraktijk Marktplein volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe wij met uw gegevens dienen om te gaan.

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0198 (COD) 10904/16 ADD 1 MIGR 128 CODEC 1018 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 30 juni 2016 aan: de heer Jordi

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 29 juni 2006 agendapunt: 14. Onderwerp: : 1e wijziging van de "Legesverordening 2006".

Vergadering d.d.: 29 juni 2006 agendapunt: 14. Onderwerp: : 1e wijziging van de Legesverordening 2006. RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 29 juni 2006 agendapunt: 14 Onderwerp: : 1e wijziging van de "Legesverordening 2006". Portefeuillehouder: M.A. Fränzel datum: 21 juni 2006 Samenvatting voorstel aan de raad

Nadere informatie

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.38 Centraal Meldpunt Identiteitsfraude bronnen www.bprbzk.nl, maart 2009 Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude is een initiatief van de Nederlandse overheid.

Nadere informatie

Nederlandse. Website: I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via:

Nederlandse. Website:  I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via: Paspoort Nederlandse I d e n t i t e i t s k a a r t Website: www.bunschoten.nl volg ons via: Spoedprocedure Als u met spoed een reisdocument nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Aanvragen

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

ESA heeft met id-visitor haar bezoekersregistratie gestandaardiseerd

ESA heeft met id-visitor haar bezoekersregistratie gestandaardiseerd ESA heeft met id-visitor haar bezoekersregistratie gestandaardiseerd De European Space Agency (ESA) ontvangt op de ESTEC site in Noordwijk per jaar meer dan 70.000 bezoekers met diverse nationaliteiten.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Bestuurlijk kader X Wettelijke taak X Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college X Onvermijdelijk

gemeente Eindhoven Bestuurlijk kader X Wettelijke taak X Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college X Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R5737 Beslisdatum B&W 4 februari 2014 Dossiernummer 14.06.651 Inboeknummer 14bst00244 Raadsvoorstel vaststellen van de Verordening tot tweede wijziging van de Legesverordening

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Artikel 1 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBW/RvIG Datum In het verzoek van 6 juni 2017, 2017-0000282973, heeft de Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

Nadere informatie

Gemeente 1} Bergen op Zoom

Gemeente 1} Bergen op Zoom RVB06-0102 Gemeente 1} Bergen op Zoom Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer Vaststelling van een verordening tot wijziging van Legesverordening 2006. SMD/06/24 Sector : Maatschappelijke

Nadere informatie

Biometrie in gemeenten & provincies 2009-2010

Biometrie in gemeenten & provincies 2009-2010 Biometrie in gemeenten & provincies 2009-2010 2010 F.O.D. Buitenlandse Zaken Directie C2 13/05/2009 Infosessie mei 2009 1 Invoering biometrie in paspoorten Welke documenten & gegevens? Paspoorten en reisdocumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en uitsluitingen mijnradboud (versie oktober 2015)

Algemene voorwaarden en uitsluitingen mijnradboud (versie oktober 2015) Algemene voorwaarden en uitsluitingen mijnradboud (versie oktober 2015) Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van het Radboudumc te Nijmegen die gelden voor mijnradboud. Wij raden u aan

Nadere informatie