:* '', > ' ' ' ' 'o: *,', -;re' ',, ' -', " ~ -,*",,: " ': DIONE" name="description"> :* '', > ' ' ' ' 'o: *,', -;re' ',, ' -', " ~ -,*",,: " ': DIONE"> . '.. ' '. '. '.'.:,iw:'::.: :, '. :.' ~. ..' : '... -:. ' : ' ~. : ' "7'. ~~':,', ". .'. .. ' 'o: *,',. -;re'... - PDF">

,*", >. '.. ' '. '. '.'.:,iw:'::.: :, '. :.' ~. ..' : '... -:. ' : ' ~. : ' "7'. ~~':,', ". .'. .. ' 'o: *,',. -;re'...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Transcriptie

1 , j I,,",,j, ' 71 ' ' '' ' : ', ' - '' :,iw:':: : :, ' : ' ~ \ "' " 0' ~~':,', " : ' ~ : ' "7' I, ' : ' -: ',: : it<- :: > :* '', > ' ' ' ' 'o: *,', -;re' ',, ' -', " ~ -,*",,: " ':

2 DIONE Pebruari 1917 Jaargang: 4 Nuaaer: 20 Redactie: Eddy Echternach Hoefnagelshot 17 Brunssum Hans GÖertz Kakebergweg 25 Beek (1) mmv Frans Schoffelen, Koolhofatraat 19, Brunssum Emile Schoffelen Op de Vaart 9, Brunesum Lay out: Hans Göertz _ Eddy Echternach COTer: Eddy Echtemach Informatie JWG: bij de redactie Contributie JWG:! 10- per jaar Portokosten Toor de lezer: J 050 voor typ- SD administratiekoate Abonnement voor de lezer buiten arunsum inclusief portokoatenl laande OTer 4 Dione's: 15,50 (dit ia maxta~l en afhankelijk van de portokoaten) ~ Oeen uitgeefterplicbting, geen minimum pagina-aantalt Kopij liefst binnen vddr 1 april 19771!!-~~~! Dione bi, 1 Inhoud, Redactioneel 2 De zon deel 2 J Sf Short Story: De wereld van Monty Wilson 4 Copernikua (2) 6 Boekrecnsie Actuee l : Sleutel tot het heelal De Boekenhitparade Mededelingen Brochure Dubbelsterren!!! Meteorenzwermen in maart-mei 8 Optic report Nu Bootis en Gamma Delphinus 9,,, '0 Kop~ door de jaren heen Vesta in 1977 Extra: Optic Raport Redactioeel In dit nieuwe jaar zal Dione qua vorm niet Teel veranderen de rubrieken Copernikua Sf Short Story, de boekrecenaiea an optic report zulle worden voortgezet Aan waarnemingen zal minder aandacht worden besteed terwijl we meer theoretische zaken willen gaan bespreken Verder is vermeldenswaardig, dat evenals vorig ja~ wij van plan zijn vier Dione'a uit te geven en wel in: februari, mei augll8tull en november, kleine veranderingen zijn mogelijk Ook willen e voor de mensen buiten Bruneeum erop wijzen, dat zij de Dione's goedkoper ontvangen, anneer zij ineens het bedrag voor 4 Dione' betalen Normaal zouden zij betalen: 4 X porto! 1, % f 050! 6,80, anneer zij ineen willen betalen: 1550 Ook beeparen ~ij zich dan ateede de koeten om ieder bedrag aan postzegels naar ona over te sturen (_ 4 x f 0,5512,201) Kopij Toor Vione moet liefst 2; eek voor de maand waarin Dione verohijat binnen zijn, dit ivm de amenatelling van dit blad

3 2 ~!: _ ~~~ _ t!il 'Rf' r e':en1n ::;pn en c1ues1 i>icering VBn zonneverach1jna elen : Op het zondoppervj ak l':1ulnen wij zonnev)ekjr en loo6an'h~ro en t 1 en moet nu echter niet aannemen UIlt d w",e vl e1ü"en i n hun l:aan van de ene naar de andere zona zijt:le o llv cm nc'l e r~ bj ijv en In te 3endeel i z i j veranderen zeer enel en in :>;ner "'rota M f> tp Om de 'ZE!ak wat ove!'7ich t el i jl{(~ r te rrmken delen wij d e zonnevl ekken i n, in classificatiegro e!>en, d w z naar groott e, vorm,aantal en ouder dom Er zijn twee bekende claesifica tieutethoden :!_ y~! ~!~~ _ ~~!g~~e_~~~ ~ A Alleenstaande kleine vlek of groep kleine vlekken B Bipolaire groen van klf"ine vlekk en zonder p enumbra C K1eine bipola ire e roep,waarin ' ën e rote vlek me t penumb:ra D tli polaire e roep, waarin t wee vl ekken met l'enumbl'8, d i e een diameter kleiner dan IOoheeft B GTOte bipolaire ~ roe p met een gecompliceerde structuur en een diameter klei ner dan 150 F Zeer grote bipolaire ~ :roep,ero t er dan 1 5 G Grote bipolaire e roep?'onder kleine vlekj es en groter dan 10 H Un i polaire vlek met pen~~ bra, ~roter dan 2, 50 I t!nipolaire gro ep met penumbm, kleiner <lan 2, 5 2 Volp:ens Brunner ~ A,,,, ' 'u :' - C 6/;",- c:i;)' " ; 0 " ~: ' ;" t ", " :, ' r ' '~"', ~"'" -r "~, '0' ~ - ~, " f ",, : ;, : ':' ;' i(j$j :-::!;' u," ~ ~ ct~ : " -" Go ~" '",, 'ij: ' '0, ' 11 ~, e:, ' 1 ~: IJ T U : ',, ' " ', '", ~ "",, :', " ',J' " '' 1t~ \ ~ ' ;: (fg "',_ :~', ",(jl, ',,, m ~~ CP cnkele vlekjren of p,roepen van v] eine vlekjes 'J r o t ere roepen kleine vlekjes ZOn (l er!lenuplbra,vaak in paren B~n ieta c-rotere vlek met een nen111" hra en een aantal kleiner e I::en mar ro t e vlekken met nem~ hra en een paar kleinere -f)a tel lieten 1 ':eo ~ roen van een arjltal kernen 111 e('n penumbra, met enie e klein ~ ],OAse g roepen, Ioem,echter in een {!rote aaneeneesloten!lenumbre, let re~tan t van F;twe e zeer ero1 vle kk"en, roe t p enwnbra + enkel e I{] einere vleklten c'nip,& grote p enumbra ' e tsarln zich no ~ eni c e r estanten van kernen bevinden, De rest van H

4 A) Datum, t i jd, i nstrumen t, verg r oting, :Cil t e l' E) Luchtbe weging, sch e r pte vo n h et zonnebe el d, wils on fenomeen, de granulatie C) Het a antal zonnevlekgroepen het aanta l s onnevlekk en, het relatief zon n evlek aantal, zonn cacti vi tei t Opm: Op h e t offieciele aameemvel van de werkgroep zon, staan nog andere gegevens v ermeld, die wij echter niet zullen noemen Ook naaam,adres en woonplaats behoren bij de vaste geg evens Bij het doorlezen van dit l i jst je zal je wel eens op een onbekende' tenn stui ten, zoal s het r elat i ef zonnevlek aantal(r) en zonneactiviteit R is een bepaald getal,dat ni et all een met de gebruikelijke omstandigheden rekening houdt, maar ook met andere factoren zoals de ervaring van de waarnemer etc De zonneactiviteit wordt met de letter A aangeduid Beide getallen zijn t e berekenen met een formule: R = k(io G + F) '43ari n: G = het aantal zonnevlekgroepen F = Het aantal zonnevlekken k = d e correctiefactor (deze is voor be~ inn ers I,voor gevorderden minder) A = 16 x( 7 x R) y~g~~_~~~~~ff~~~~ _~ ~~ ~ I) 2 ) ~l 5) Welke methodes va n zollne\'l1amcmi ng k en j e Beschri jf deze methodes \,;it is een zonnevlek? wa nneer kan men de zon het bes te wa a rnens n? Op de zon z ijn t wee gtoepen van zonnevlekken te zien, die ieder uit 8 vlekk en bestaa n Bereken R en A 6 ) De minimum R i s II,bevestig di t en ber eken hieruit de mini mum A 7 ) \oiaaranmoet men een kijker met e en opening groter dan 6 cm diaf raf,'illeren tot 5 cm o f minder en waa rom i s d e filter me thode minder goed dan d e projek ticnethode?? stuur je a ntwoorden naar de redact i e, bij een gehe el goede o plossing kun j e ",en brochure dubbels terren wi nn en Buuy J::chtemach 1976 ~f_ ~~~~:L!!~QIT~ De werel d van Honty \o/ilso n dool': Will iam Holan vertaling: F Schoffelen Het leek dezelfde we r el d, maal' het hei S hem niet De datum klopte: 8 j uni I980,en Chicaf:,>'O l eek o p Chicago,lnaar er waren een paar dingen veranderd Ik was in e en bar i n Iolichi gan e en Bloody Hary aan het d r inken, toen ik begon Tte merken dat i k ov e rg e~an was; d e barkeeper pmatt e over de maanbasis die we zojuist opgericht hadden en dat het niet lang meer zou duren voordat we schepen naar l"la rs zouden sturen De g ewone praat, maar plotseling zei hij : "Jamme r dat Armstrong en Aldrin moesten sterven op de maan, ei genl i j k z ouden ze het gehaald moeten hebben " Wel dat "as ni e t j u i st,omda t Apoll o 11 het wel g ehaald hadoalles was van een leien dakje gelopen,v e rdomme, ik hcb zelfs nog met Annstrong gesproken in Fl o r ida 1 6 maa nden na d e t r ip Ik speel namelijk ook mee in fie t ruimtes p el l e t J e, en wel als een kl eine onder aannemer van de

5 v NASA en maak onder andere de kleine schroeven, die men gebruikt voo r de poten van de LhlM l k ben geen emotioneel type, dus sprak ik de barkeeper niet over zijn uitspraak aan Er zijn drie verochill ende parken in Uhicago, éán Wo n deze parken wa s opged:ragen aall de drie maanàongens van 1969 In mijn wereld stonden daar drie bronzen b eelu en van Armstron g,al drin en Co111n8 op d e plaqette Ik nam een taxi om kijken naar die gedenksteen, tot mijn vertazing stonden er d rie andere beelden! U begrijpt dat ik toen zel:er wist dat ik was Qvergegaan, maar toch schokte dit fei t mij niet al t e v eel Ik had altij al geloofd in parrallelie werelden en dat SOOl'-t zak en, maar ik had nog nooi t een over gang meegemaalct Het geheimz inni gste k~m toen i k a an mijzelf dacht, de andere ' ik ' in deze wereld Leefde ik nog steeds o p Shorehust in River Forest?En was ik nog stee ds getrouwd? Maar wa t kon ik doen? Ik kon toch niet zomaa r naar mijn and ere I ik' toegaan en mezelf voorstellen Ik had een nieuwe naam en een nieuw gezicht nodig om in deze wereld te leven, maar daar had ~ geld voor nodig, en ik had maar 20 dollar in mijn portefeuille Ik had na tuurlijk wat cheques kunnen vervalsen op de naam van Nonty Wilson Ik denk dat alles toen goed had kunnen verlop en,a~s ik niet geinteresse erd~s geweest in de oorzaak van het maanongeluk in I969, en naar de bibliotheek was e egaa n om d i t uitte zoeken De 16arheid raakte mij hard; de oorzaak wa s een gebroken poot van de LEM, gebroken als gevolg van een, doo r mi j g emaakte, gebarsten schroef Nee,Illonty Wilson werd niet verantwoordelij k ges t een rustige verklaring af aan de pers, waarin hij beheerde, dat ieder type bout onder die omstandigheden geèarsten zou zijn Ik wist echter dat deze fl10nty Wils on loog : geen bout van mij zou s cheuren, ond e r welke omstandigheden dan ook Dit leidde tot d e conclw3ie dat deze I lonty het zaakje v e rknoeid had,hij \<n S een moordenaar en had Neil Alms:trong en Buzz Aldrin vermoord Nu wio t il~ eindelijl{ wa t ik moes t gaan doen in deze wereld, ik zou gewo on mezelf t;aun worden Daarvoor zou ik natuur lijk allereerst mijn andere ' ik ' uit de weg moeten ruimen, Dit was niet mo eiljjlt, il{ voled e mijn andere ik iedere avond, toen"o p de derde avond, stak ik hem neer en begroef het lijk Ik ondervond Ge en schuldcevoel " elendc dat ik een man had gest:mft, die op geen enkele andere manier gcs trafd zou zijn,hij had een schuld aan Je maatschappij Na dit gebeur en verliep alles goed, ik voegde me in het patroon van d wereld zonder enige mo eil ijkheden, zelfs mijn vrouw vermoedde niets Nu,als ik dit schrijf bestaat het probleem dat een man me al twee nachten volg t Ik weet wie hij i s natuurlijk En, i k ~le ct zeker dat hij mij wil vennoo rd en s -~ - -QJ l- - - " Q~E ~!'!!:!:~ '!:!~ _ t~l! 3 : Overgang naar de sterrenkunde Na zijn periode als a rts,die hern net zoveel tijd liet ale zijn man al kannunik, gaat Copernikus zich concen t reren op het nadenken over de beweging van d e pla neten om de zon In zijn studieperiode was hi j in a a nraking gekomen me t de denkbeel u en van e en oude klassieke wijsgeer, de griek Aristarchus van Samos

6 --- Ij--- Tweeduizend jaar van tevoren had deze wiskundige/astronoom het wereldbeeld verkondigd, dat inhield dat de planeten om de zon draaiden en niet om een punt met de Aarde als middelpwlt Deze eenvoudige oplossi~ voor de problemen die het oude denkbeeld met zich meebmcht, maa kte hem nieu~gierig en hi j voelde dat dit de juiste oplossing wa s Typisch ia dat hij zich als echt e middeleeuwer gedibagt,~nneer hij argumenten gaat zoeken om een standpunt te bevestigen Toen hij 36 jaar oud wa s, in 1507 dus,schreef hij een werkje 16arin tiet grondprincipe van zi j n latere theorie voor het eerst verschijnt Eeret lrqs hij van plan het te publiceren, maar hij bedacht zich;het werkje, een s oort reaum~ dat getiteld was : ' Nicolai Copernici de hypoth esibus mutuuw cealestium a ce constitutis commentariolus', ging i n geschreven vorm van hand tot hand bij zijn beate vrienden Het manus cript werd nooit gedrukt 1_Q~ _~~~ _ E~!!~~ ~_~~_!2I~ _!~~_!22Q~ Tvee volgende jaren markeren het leven van Nicolas en wel het jaar wanneer hij i n Io'ro mburg gaat wonen en het jaar 1512, waarin zijn oom en voogd, de biss chop van wetzenrod e sterft Hij heeft a1s kannunik de taak de zaken van het kasteel van Olztyn(dat een bezit was van de kathedraal) te behartigenen daarom verblijft hij daar alà a dminiatrateur van 1516 tot en me t 1519 Dankzij zijn we rkzaamheden zijn enkele belangwekkende economische documenten bewaard gebleven Hij vervulde deze zware a dminietzatieve, economische en politieke functie zeer doeltreffende, maar verwaarl oosde de a stronomie niet Men kan op het kasteel van Olztyn, dat tegenwoordig een museum is, nog de zeer slim gemaakte observatie- opstelliqg zien, die hij zelf haaft geconstrueerd en gebouwd In 1520 wordt Nicolaa g edwongen om permanent op het kasteel t e verblijven, om te helpen bij de verdediging van het kasteel tegen invallen van gewapende duitse bendes Als de vrede in 1521 gesloten wordt, krijgt Copernikus we e r de kans om naar Fr omburg te gaan Maar de oorlog ~at nu op het economisch slachtveld veràe r Er wordt vals geld in omloop gebracht om zo elkaars economieën te ontwrichten Dan schrijft Copernikus zijn ' Verhandeling over het geld', ~arna hij zich weer volledig gaa t wi jden aan de astronomie 2_~~ _Y2~~g _~~_~ ~j~ _~~~~~~~~ 1~j~~_~~~~E~~ ~ Het smat voor Cope micus nu vas t dat hij het bij het rechte eind heeft Bij de uiteindelij ke bes chouwing van de stelling : De aarde is een planeet die om de zon heen draait, bleken alle vragen,alle moeilijkheden die het oude stel sel met zich meebracht, te zijn opgelost Copernikus werd echter zee r verward door het feit dat zijn berekeningen het wereldbeeld wel vereenvoudigden, maar niet helemaal kloppend maakten Hij heeft dan ook een vergissing gemaakt Hij ging ervan uit dat de planeten in volmaakte cirkels om de zon draaiden, terwijl dit niet zo is De planeten draaien namelijk i n ellipsen rond onze zon, wat voor de nodige afwi j kingen met Copernicue ' berekeningen l eidde Daar hij met dit verschil geen raad wist,moest ook hij tot het redmiddel van Bzahe en zijn volgelingen teruggrijpen : de epyc y kel Hij kvlm tot een respectabel aantal van 34 stuka voor het gehele zonnestelsel, Wit hem niet bevredigde daar hij nog ergens e en fout vermoedde die hij ondanks veel en lang uitpluizen als een echte theoreticus,niet vinden kon Het WiS echter toch een hele verbe ~ering in vergelijking tot het bestaanda model dat 80 epycykels nodig had om het systeem waarheidsgelijkhid te maken! ( Me t het gehele zonneetelsel vorden de eerste vijf planeten bedoeld, de resterende 3 planeten waren nog niet ontdekt ) Copernicus vond toch dat de reducering van het aantal epycykels zijn berekingen nog tá ingewikkeld maakte i v t de s i mpliciteit va n het stelsel Wordt vervolgt

7 Sleutel tot het heelal Nigel Cald er Nederlandse bewerking : Piet Spek en Drs Rob Ouwerkerk I e druk 1977 IS BN Uit geverij: Bosch & Keuning Ses am special Prijs: tot april 1977 " I 1950 Voor degene,die de tdevisie uitzending wn dit boek hebben gezien, hoef ik over deze u i t gav e we i nig te vertellen Hoewel dit boek meer aan de natuurkundige kant ligt, le het ook uitermate interessant To o r de mensen die belangstell ing hebben voor het ontstaan en leveb8- van sterren In d e eerete vier hoofdatukken,geeft de schrijver een uitgebreide uitleg over de opbouw ~ n de protonen en neutronen, en over de '1'8rschillende verbindi n g en tussen de kosmieche krachten zoals: elektric1 te! t en zwaartekrach t In de laatste 60 pagina ' s schenkt de schrijver aandacht aan het onts taan van Zwa rte Goten en aan de Grote Knal,die het heelal zou hebben doen ontstaan Zoals je ziet zijn de eerste 130 pagina ' s van het boek bij na zuive r natuui'kluldig, maar om de laatste hoofdstukken te begrij pen, mo et je je er toch doorheen werken Slotopmerking : Juist voor di egenen, die zich g especialiseerd h ebben op de l evensontwikkeling van sterren i s dit boek een haagt onmis1:are handleiding De taal i n het boek is zo eenvoudig mo gelij k gehouden, vaa rdooj' het de lezer n i et a l te mo eilijk zal blijken om zich (:r doorheen te werken, voor diegenen die het tl:levisie:proganufla hebben gezien, mag d i t al helemaal l 8en problee:1n meer zijn Wan neer je interess e in dit boek hebt,moet je het maar zo ~ uw moeclijk kopen, tot april is de prijs nog fl 9, 50, daarna wo rdt hij hoger waa rdering : 8 (vrij L]~jven d e muing van de r edactie) ~~~~~~!!~~ ~~~ In de loop van 1975 en 1976, heeft de reda ctie van Hiperion(later Dione) zich rcgeluntic; beziljc;ehouden met het schrij ven '\Ia n boekrecensie ' s l n voltiend l ijstje vind ' je deze boeken nog eens terug op volgorde van kwaliteit J e zult wel merken dat enige cijfers veranderd zijn, omda t we bij sommige boeken i ets t e hoog van de toren hebben geblazen I Ir DTV Atlas zur As tronomie waardering : 9 prijs : fl5,- ( vertaald als Ses a m atlas voo r de Asronomie) Sleutel tot het heelal waardering : 8 prijs: fi9,50 Sterrenbeeldenatlas van Klepesta waardering: 8 prij,a : fl4,50 Wereld van sterr en en planeten waardering: 8 prijs: 15, - Het raads el Ha rs waardering: 8 prijs : / 4, - De mens en de sterren Wlarde r ing: 7t prijs: J 4, - Reinaert Encyclopedie Sterrenkunde waardering:7f prijs : /40,- Thiemes Ster r enboek waardering: 7 prijs : 120,- Elseviers atla s vld planeten waardering: 7 prijs: 120,- Welke ster is<ht? waa rdering: 6t prijs : JIO, - Elseviers atlas van s ter r en en planeten waarder ing : 5 prijs: J 29, 50

8 7 --- Wil j e de r ecensie Toan één of meer van deze bo eken nog eens lezen, en h eb je d eze nog niet,dan kun je hem onder vergoeding van de portokosten aanvragen bij : Bddy Echt ernach Hoefna gelsho f 17 Brunssum De recens ie ' s werden gemaa k t door: :E'zuns Schoff elen en Eddy Echte:naach en moeten als vrij bl ijvende menin g worden b eschouwd! v l1 ~ 2!:2~!~~g~~! Hoewel 1976 a a nvankelijk a ls e en go ed jaar v oor afdeling Zuid-Limburg scheen te b cgin nen,liep h e t n i et goed a f Toen het voo:nnalige Ti tao in Brunssum b egon zich als JWG- kern t e beschouwen, waren de r esultaten zeer positief,we kregen kontakt met een vijftal mens en in Beek en Maastricht,maa r op de een of andere manier wa s dit succes slech ts van korte duu rnadat de leden uit I'laa atricht oos een bezoek hadd en gebracht, horen wi j n i ets meer van hen Ook het verder zoeken naar nieuwe leden l evert niets op Een andere poging, het contacteren met een Belgische kern,loopt evene ens op niets uit, zodat wat dat betreft 1976 wel een enorm dieptepunt voor onze afdel ing wa s Gelukkig zijn wij nog niet aan het eind van ons Latijn,dhrStev8ae van Volkssterrentoacht Hercules, is bereid gebleken om met mij,als vertegenwoordiger van de JWG alhi er, te Baan praten over de bes taande situatie Het valt nog af te '<Bchten hoe deze gesprekken afl open, maar ik heb h i er toch nog een i ets positi evere gedachte over, uiteindelijk : als ik er niet i n s laag om de JWG- l ed en in Zuid-Limburg bi j elkaar te verzamelen, dan kunnen de actieve l eden al tij d nog lid wo rden van Hercules,nietwaar I De nog bestaande activi teiten van enige leden i n Zuid- Limburg zijn: Het schr ijven van kopij voor Universum, het do en van waarnemingen die be trekking hebben op de J WG -acties en het uitgeven van a fdelingsblad, dat bij gebrek aan belangstell ing ten onder dr ei gt t e ~ an Wa t 1977 ons brengen za l, i s nag de vr"da g, rra ar erg veel hoeven we er zeker niet \tw t e vel'î!t'ach +,(:'1 ~~~~~!~_2~~~~~~ ~ ~!r~ ~ ~ De Redactie : Hans Göert z en Eddy Echternach Sinds februari heeft Zuid- Limbur6 een n i euwe brochure in omloop gebracht, m b t duub elsterren l n deze brochure s taa n de belangrijkste sterrenbeelden,met vele dubbel sterren d i e ldet een 5/6 CID refractor losarneemooar zij n Van de mees t e sterrenbeelden hebben we een kaartje get ek end, en va n t wee dubbels ter l'en hebben we een \oi8arneming geplaatsdi dit om de beginn er wat op w e ~ t e helpen De p r ijs ~an de brochure i s j 1- voor de mensen die hem gewo on overhandigd kr ijgen en voor Je mensen die porto moeten be talen(=! 1,20 porto) j 1, 'élo De laatsten krijgen dus 50 cent po rtocompensatie Ook is mo gelijk de brochure bij de a lgemene l edenvergadering te ontvangen, 1aa t dit da n wel even weten ~!:!:!~!:~~::!'!:~~~ in Ha a rt -April~'l ei 1977 De eerste maanden van het jaar zijn bij de e rvaren meteorietenwaarnemer bekend als maand en met een r elatief hoog aantal TUurbollen, dit zijn zeer heldere meteorieten Zij zijn vooral bij de Virginiden en bij de Lyrid en zi chtooar,maa r of 1977 wa t (ja t betreft e en goed jaa r is valt niet te voorspellen

9 In de volgende tabel vindt men de belangrijkste meteorieten zwermen ~ n de komende maanden : naam vld zwerm : maximum : duur: aantal p uur: opme r kingen, Virginiden 20 ltbart 5-31 mrt 15 (?) Lyriden 22 april I B-24 a pr 20 helder Mei-Aquariden 4!H e i mei 30 ( variabel ) s nel Sagi ttarlden 14 juni 30 april- 30 juli Wij wennen d e waarnemers veel succes t oe! I! Allereerst voor de mens en die deze rubriek nog niet kennen, enige opmerkingen vooraf Het doel van Optie Report ia om zijn lezers enige tips te geven bij de aankoop van een kijker of van onderdelen voor die kijker, hierhij wordt o ok gelet op de prijs,want ik kan me voorstelle da t iemand geen 3000 gulden over heeft voor een kijker,of 1 50 gulden voor een oculair In Nederland zijn o p sterrenkundig gebied 2 firma ' s zeer actief, en wel polarex en Ga nymedes, van beide firma ' s zullen we de verschillende produkten gedeeltelijk behandelen Deze k eer zullen dit en ige 50 en 60 mm refractoren z i jn Bij Ganymedes zijn van deze grootte twee kijkers verkrijgbaar: a) De Ace, een kleine ki j ker waar t1e zee r goede ervaringen mee hebben en welke een brandpuntsafstand van 1000 mm heeft Bijgeleverd worden: De Huygens 8-12t en 20 mm o cula iren,een aards oculair(f=i6mm),een zonnefilter, e en aoüker en een zenithprisma Prijs: ca f 400, - De montering is azimutaal b) De Corona,dit is een 60 mm ref ractor o p een stevige parallactische montering met cirkels, F = 910 oon Ocula iren: H rum,zoeker, zonnefilter, omkeerprisma, zenithprisma en zonneprojekt~eset Priis : caj775,- Van Polarex noemen we de NS IO ~ een 50 rum ref zactor, met een brandpuntsafstand van 700 null, met zocker, zeni thprisma, zonnefilter en azimutale montering Oculairen : Kell ner 18 en 12t + Achromatisch symmetrie al 9 mm Prijs : ca f 500, - Buiten de gewone kant en klaar mod ellen zijn er natuurlijk ook bouwpakketten verkri j gbaar, inclusief sta tief komen ze zo rond de 200 gulden,mee r gegevens hierove r kun je bij ons aanvragen Verder hebben vele instanties e en cursus lopen om een kijker zelf te bouwen (Prijswijzigingen voorbehouden!) Nu Bootis I Nu Bootis en Deze dubbelster is al met e en pri smakijker te echeiden,de komponenten staan nameli j k I4' uit elkaar, dit i s dus d e grootte vam een halve maanschijf!de kleur van de heldere komponent i a roodachtig, tervijl de kleur van de begeleider wi ~g e el is(de kleur is door Hans Göertz ten onrechte als blauwachtig beschreven )

10 I =roodachtig 2 - blauw eh tig,, y ~ ~ Y /"" \ / \ " Gegevens: lo8amemer: Hans Gö ertz Kakebergveg 25 Beek instrumltnt : 7 x 50 prismakijker datum: tijd: 2145 uur weer: goed 2 ~~~_~~!E~~~~~ Deze dubbelster 1s alweer een heel stuk moe11i j ker,en 1s daarom alleen met een kijker te scheiden De komponenten staan 10 boogseconden van elkaar af en h ebben een hel derheid van 4t en 5t magnitud e De sterren zijn res pectievelijk o~~ je en blauwgroen Het geneel bevindt zich o p 112 lichtja ren van ons af 1, y Gegevens : waarnemer: Eddy Echternach Hoefnagelshof 17 Brunssum instrumen t : 60 mro r ef:ractor v=40 x datum: tijd : uur veer: zeer goed

11 IJ ~~E!j_ Q~ ~!_~ ~ _j~~~~_~~~~ ~ Drie 3aar geleden zijn wij Legonnen met het uitgeven van een blad,sinds die tijd zijn er ongeveer 200 kant jes kopij door de machine gegaan! I'lij willen d e kopijscllrijver3 n OG e ens noemen: l"rons Schoffelen cu 100 kantjes ( 50~~!) Eddy Bchternach ca 60 kantjes (30%) :11nil e Schoffelen ca 15 kahtjes (7-t'M Hans Göer tz ca 6 kantjes (3%) Rob Loonen ca 4 kantjes ( 2%) 3askia Bosrran ca 3 kantjes Michiel Klaren ca 3 kantjes Erwin Vossenberg ca 2 kan tj es \l Jan Moe rman I kantje Frank Jeuriss en I kantje N B De e erste 6 Hiperions zijn niet meegerekend, deze blaadjes bestonden vaa k s l echts uit 2 bladzijdes Tot slot willen wij all e kopijschrij vers hartelijk bedanken, voor de bewe zen diensten I Deze planetoi de werd in 1807 ontdekt door de duitse astronoom Ueinrich Olbere ( ) als ummer vier in de l ange rij miniplaneetj Dee zelfde sterrenkundige heeft ook de ontdekkiag van Pallas op zijn naam staan V ta heeft en diameter van zo'n 500 kil ometer en ie daarmee de derde grootste planetorde Een opmerkelijk teit is dat Vesta van all asterolden de grootste visuele helderheid kan halen Bij zij n gunetigste oppositie haalt hij een achijnb~ e helderheid van magnitude +6 Ook dit jaar vond er weer een gunstige oppositie pla~ t8 Deze gebeurde op 9 januari 1977 De visuele magnitude was op die datum +6,6, op 17 j anuari +7,3 en op 27 januari +75 Het waarnemen werd bovendien nog begunstigt door het f eit da V t alti d in het eierrenbeeld de Tweelingen stond Di t sterrenbeld stond nl r ond de oppositie-datum ' s avonds vrij hoog aan de hemel Het planeet j e beschreef langs het tirmament een Z-vormige bocht, waardoor j e hem altijd in een relatief kl ein """" J< " " hemelgebid kon vindan Hij,s paeseerde de ster delta van Tweelingen maar liefst drie keer op een afstand van min- ~ ' A' der dan vier graden! ' 1 ; Door al deze gunstige factoren e e m aar eene zeer e moeite waard het planeetje te gaan waarnemen De resultaten zijn wergegeven in de tiguren 2 t /m 7 I n midden-januari Was het rg eenvoudig Vesta te vinden met een 7 x 50 prismakijker, terwijl dat in begin-te_ bruari al een heel stuk moeilijker was Het was mij rond de oppoiiie zelt gelukt hem met een 8 x JO prismakijker te vinden!,

12 11 v ~ ~ S l) " -lm, b, -li" ;, I', ;1 " '6 ~ t,, t,b 1M1 S Gegevena over de waarnemingen: Alle waarnemingen zijn door mij zelf vericht Pig3: '1g6: J'111: plaats: Kakebergweg 25 Beek (dit geldt ook voor de andere waarnemingen) datum: t ijd: 21u)Om inatrument: ä x ja priamakijker weer: vrij goed waarneemomstandishaden: slcht datum: 10_1_1 977 tijd : 21u4Om instrumént: ~ x 50 prismaki jker wer: vrij soed waarneuomstandigbedn: s lecht da tum: tijd : 21u15m instrument: 1 x 50 prismakijker weer: redlijk hldr doch ietsjee nevelig waarneemometandigheden: slecht datua, tijd: 21u15m instrument: 1 x 50 prism8kljkr w r, ers god aam ometandigheden: slecht datum : t ijdt 21u15m instruaent: 1 x 50 prismakijkr erl itejee netelig waarne etandigbedn: slecht datum: tijd: 21u5Om instrument: 1 x 50 prislllakijkr weer: ers hldr waarn oaataadip den: alecht

13 Wanneer je van plan bent een eerie planetolde-waarnemingen t doen lijkt het mij verstandig wanneer je alle tekeningen in dezelfde schaal maakt Dit omdat bij latere verifiëringen de onderlinge posities tuesen planetolde en omgevingssterren beter vergeleken kunnen worden Verder wil ik iedereen er op attenderen d ~ t in ma~t en april de planetorde Oeres goed zichtbaar wordt De oppoaitie gebeurt op 24 maart Ik bed van plan ook deze aeteroide dit jaar te gaan waarneme en ik ou het erg op prij stellen mijn waarneminge eene te vergelijken et die van andere amateurs Dus als je W&~elDingen YaD Cere hebt kua je e naar a1j turen Mijn adres ataat op pagina 1 Hana Oöeriz _ Dit keer ae wat dikkere -Dione Ik hoop dat onze lezers dit n~er aet plezier bebben gelazen, voor deze en n kan ik ede 4ele dat da volgende Dione half mei verschijnt

14 extra v nnç ft ~!' Q!l 'E' EXTRA Deze keer e ens geen bepaalde telescopen, maar een kort overzicht van de vier belangrijkste types kijker, die wij kennen 1~_~ ~ _!~~~~~~~1~~E_~f_E~f~~~~E~ Zoals bij iedere teleocoop het geval is, is het objektief bij de refraktor zeer belangrij k He I:; objektief van een lenzenkijker ia tegenvoordia meestal een samengestelde lens, omdat de vroeger gebruikte enkelvoudige lenzen veel beeldafwijkingen vertoonden Het bij de amateurs meest gebruikte objektief, is het achromatieche,deze bestaat uit twee soorten glas, die elkaars beeldafwijkingen opheffen Dit eenvoudige principe werd ontdekt door de Engelsman Chester [~o re ' Degrootste refractor op Aarde(zie tabel I)i8 de Yerkea- kijker in de Verenigde Staten, welke een diameter h eeft van I02 cm Een grotere lens is niet lonend, omdat men deze zo dik zou moeten maken,dat de lichtwinst verloren zou ~a n Ook het oculair bestaat tegenwoordig niet meer uit een enkelvoudige le~ maar op zijn minst uit twee,en vaak uit 7 lenzen Hoewel een lenzenkijker tamelijk goed voldoet, heeft de spiegeltelescoop in de loop van d e jaren de plaats van de r efractor toch wel ingenomen Tabel I - De gir1oq tste lenzenkijkers ter wereld Yerkes USA~Wisc onsi n) 102 cm in diameter Lick USA Califo:mia) 91 cm Meudon Frankrijk 83 cm Pots dam DDR 80 cm Nice Frenkrijk 76 cm ~ Pittsbur gh USA 76, Poclkovo USSR 76 cm Greenwich United Ki ngdom 7I cm Tabel 2 - De gl'o otste reflectoren ter wereld Selintschukskaja US::;R 610 cm spiegeldiameter Nount PalOIllar USA 508 CIn Kitt Peak USA(A1"izona) 400 cm Ccrro Tolol o Chili 400 cm In te:ramerikaa ns observatoriwa La Silla Chili 365 Cln huropees Zuid-Obs ervatorium Lick tjsa(arizona ) 305 cm Ccrro Enca tada j :exico 300 cm Fort D:l vis US A (Te"-w)?73 cm Krim U3!iR 264 cm Nount Wilson USA( cali fol1ü ~) 2 54 cm Ilerstmonceux Uni lej KincJom ~50 cm ~=f 'I\o~-\ : IA : B A = objectief = oculair u

15 --- extr a --- ~~_Q~_~E~~ ~~~!~!~~~~ E~~_~f_~ ~f~~~~~e~~ ~ A) De Newton-reflector: zoals de naam al zeg t is deze kijker ontwikkeld door Isaac Uevrton De ]"eflector heeft als voordeel,dat er geen beeldfouten ontstaan, doordat het licht c; ewoon wordt teruggekaatsda Een ref lector kan o ok veel Groter zijn, doordat de dikte van de spiegel helemaal geen invloed heeft op de lichtsterkte van het beeld, dit kun je ook zien aan d ~ Gcgeven groottes in tabel 2, de grootste reflector heeft namelijk e en doorsnede van 6IO cm!! Het enige kleine nadeel van een reflector ia de noodzaak van een vangap1egel, die nodig i D om de lichtstralen van de spiegel naar het oog te leiden Een hinderlijk probleem is het echter nieta Het scheidend vermog en van een Newton- reflector haalt het niet bij die van een lenzenkijker, maar het beeld is wel veel lichtsterk er Door de eenvoud van de Newton- reflector is het een geliefd bouvobjekt bij de amateurs, de laatste tijd echter zijn er ook enige goede oon Curren"\ten zoals : B) De Kutter-telescoop Hierbij worden de stralen va n de hoofdspiegel schuin naar een wngspieg el gekaatst (zie de fib~ur onderaan deze pagina) C) De cassegrain- telescoop, hierbij is een Gat in de spiegel geboor d, waardoor de stralen, die van de vangspiegel komen, naar het oculair gaan De kijker is door dit sys teem zeer kort De laatste twee types worden echter niet zo vaak gebruikt als de Newt on-tel escoop en de lenzenkijker A I1 'i\ ~o'" -- - ~~ ~t> 4 A = Hoofdspiegel B = Oculair C = Vangsp1egel {:{ - I> -: t1 c ~ -- A ~ Go""""'" Ar::;;;; e, '1;\1 - ~f",-"", De volgende keer [1\an we het hebben over wat zoal op de oculairenmarkt te krijg en valt ~ ë c h ternach 1977

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

maksutov telescoop Maksutov telescoop

maksutov telescoop Maksutov telescoop maksutov telescoop Maksutov telescoop Deze blogpost gaat over de techniek van de Maksutov telescoop via een review van de National Geographic 90/1250 goto telescoop. Lenzen of spiegel? Grofweg onderscheiden

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Telescopen. N.G. Schultheiss

Telescopen. N.G. Schultheiss 1 Telescopen N.G. Schultheiss 1 Inleiding Deze module volgt op de module Lenzen of Lenzen slijpen. Deze module wordt vervolgd met de module Telescopen gebruiken. Je kunt met na deze module een telescoop

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Met de Kijker op Jacht, Universum 1, 2006 Door: Jeffrey Bout

Met de Kijker op Jacht, Universum 1, 2006 Door: Jeffrey Bout Met de Kijker op Jacht, Universum 1, 2006 Door: Jeffrey Bout Dag allemaal! Ook zo genoten van Mars eind vorig jaar? Wij wel! Mooie structuren waren er zichtbaar en sommigen hebben zelfs een heuse zandstorm

Nadere informatie

Beginnen met sterren kijken

Beginnen met sterren kijken Beginnen met sterren kijken Een gids voor kinderen Waar begin je en hoe vind je de beste sterrenkijker in het steeds maar meer uitgebreide telescopenbos wat je op internet kan vinden. Geen eenvoudige opgave,

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Presentatie bij de cursusbrochure Sterrenkunde voor Jongeren

Presentatie bij de cursusbrochure Sterrenkunde voor Jongeren JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Presentatie bij de cursusbrochure Sterrenkunde voor Jongeren 1 Inhoud Wat is de JWG Sterren en dwaalsterren Alles draait! De zon en de maan Het zonnestelsel Buiten het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

BETER FOTOGRAFEREN MLU Mirror Lock-Up

BETER FOTOGRAFEREN MLU Mirror Lock-Up BETER FOTOGRAFEREN MLU Mirror Lock-Up DE SPIEGEL VAN TE VOREN OPKLAPPEN... JA OF NEE? De test s die g edaan zijn werden g edaan vanaf statief en het o n- derwerp wa s een vel papier met tek st, zo dat

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

De telescoop een seecker instrument om verre te sien

De telescoop een seecker instrument om verre te sien De telescoop een seecker instrument om verre te sien Robert Wielinga robert@sonnenborgh.nl 11 e eeuw: ontdekking van de leessteen een druppel water werkt als een vergrootglas brillen vanaf 1300 bolle lens:

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

Cursus Inleiding in de Sterrenkunde

Cursus Inleiding in de Sterrenkunde Cursus Inleiding in de Sterrenkunde Sterrenbeelden naamgeving ca. 3000 v Chr. (Kreta) 48 klassieke sterrenbeelden, w.o. Dierenriem nu 88 officieel (door I.A.U.) met blote oog ca. 6000 sterren sternamen:

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

en d e onh a ndi g e di ef

en d e onh a ndi g e di ef Ont we l zettend ache l n on euk, s sla p! Go ei emor g en! ze g t d e wi jka g ent. Hi j is net d e kla s bin nen g elop en en i e d ereen is ineens s til. Ik b en H enk Veens tra en d e onh a ndi g e

Nadere informatie

Test je kennis! De heelalquiz

Test je kennis! De heelalquiz Test je kennis! heelalquiz Introductie les 3 Planeten, sterren, manen, de oerknal. Het zijn termen die leerlingen vast wel eens voorbij hebben horen komen. Maar wat weten de leerlingen eigenlijk al van

Nadere informatie

BEGINNEN MET ASTROFOTOGRAFIE Een gids voor starters

BEGINNEN MET ASTROFOTOGRAFIE Een gids voor starters BEGINNEN MET ASTROFOTOGRAFIE Een gids voor starters Hoe begin je nu aan astrofotografie. Is het echt onbetaalbaar? Kan het met bescheiden middelen? Is het voor iedereen haalbaar om hiermee te beginnen?

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager.

apen 1 Schrijf het woord op. 2 Schrijf het woord op. Een woord met een lange klank aan het eind van een klankgroep. Net als jager. spelling 27b 1 Kies uit: ogen tenen samen oren apen zalen muren tegels toren 1 Twee a hebben s : apen 2 vier o, vier o Je leert hoe je woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijft.

Nadere informatie

Tentamen Inleiding Astrofysica 19 December 2016,

Tentamen Inleiding Astrofysica 19 December 2016, Tentamen Inleiding Astrofysica 19 December 2016, 14.00-17.00 Let op lees onderstaande goed door! *) Dit tentamen omvat 4 opdrachten. De eerste opdracht bestaat uit tien individuele kennisvragen. Deze vragen

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Het ontwerpen van een Newtontelescoop

Het ontwerpen van een Newtontelescoop Het ontwerpen van een Newtontelescoop grootte van de vangspiegel gerelateerde afmetingen Jan van Gastel februari 2002 elangrijkste dimensies D= doorsnee hoofdspiegel 29.90 52.30 L F = brandpuntsafstand

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Samenvatting. 8.1 Sterren en sterrenhopen

Hoofdstuk 8. Samenvatting. 8.1 Sterren en sterrenhopen Hoofdstuk 8 Samenvatting Een verlaten strand en een onbewolkte lucht, zoals op de voorkant van dit proefschrift, zijn ideaal om te genieten van de sterren: overdag van de Zon de dichtstbijzijnde ster en

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Mo na co Zien en Ster ven

Mo na co Zien en Ster ven Mo na co Zien en Ster ven Meer en meer Bel gi sche za ken men sen geven een ap par te ment in Mo na co op als thuis adres. Maar wonen ze er echt? De Tijd brengt de zon ni ge adres sen in kaart. Op val

Nadere informatie

FACULTEIT TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN. Opleiding Technische Natuurkunde TENTAMEN

FACULTEIT TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN. Opleiding Technische Natuurkunde TENTAMEN FACULTEIT TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN Opleiding Technische Natuurkunde TENTAMEN Vak : Inleiding Optica (19146011) Datum : 9 november 01 Tijd : 8:45 uur 1.15 uur Indien U een onderdeel van een vraagstuk

Nadere informatie

Avontuurlijke ruimtestages. 6 dagen / 5 nachten (van dag 1 om 17 u. tot en met dag 6 om 15 u.)

Avontuurlijke ruimtestages. 6 dagen / 5 nachten (van dag 1 om 17 u. tot en met dag 6 om 15 u.) Euro Space Center 15/12/2013 1/5 ACTIVITEITENPROGRAMMA Astronomiestage 6 dagen - 5 nachten Duur 6 dagen / 5 nachten (van dag 1 om 17 u. tot en met dag 6 om 15 u.) Timing n Dag 1 17.00 u : Aankomst / onthaal

Nadere informatie

Astronomische Technieken Hovo Cursus Prof.dr. Paul Groot (RU) Dr. Gijs Nelemans (RU)

Astronomische Technieken Hovo Cursus Prof.dr. Paul Groot (RU) Dr. Gijs Nelemans (RU) Astronomische Technieken Hovo Cursus 2010 Prof.dr. Paul Groot (RU) Dr. Gijs Nelemans (RU) Opbouw van de cursus 15/3: 22/3: 12/4: 19/4: 26/4: 3/5: - Berichten uit de ruimte - Ontvangers op Aarde Paul Groot

Nadere informatie

Beginnen met astrofotografie Dobson telescoop. Dobson Telescoop Richtprijs +/- 300mm GoTo Dobson ( Skywatcher / Orion )

Beginnen met astrofotografie Dobson telescoop. Dobson Telescoop Richtprijs +/- 300mm GoTo Dobson ( Skywatcher / Orion ) Beginnen met astrofotografie Dobson telescoop Voor planeetfotografie voldoet een Dobson of een telescoop op een azimutale montering. Voor Deepsky fotografie is een Equatoriale montering aanbevolen. Meer

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en-

8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Leidraad 76 8. Samenstelling met tussenletters -e- of -en- Een samenstelling* maken we doorgaans door twee of meer woorden aan elkaar vast te schrijven. Een deur die naar een kamer leidt waar het bad staat,

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

Het eerste meisje van Dirk Witte

Het eerste meisje van Dirk Witte S 6 Excellent Music Holland - Amstelveen - the Netherlands Bestellnr - ordernr - réf rice code ages - Seiten 190000 R 20 Het eerste meise van irk Witte Mens durf te leven home : wwwexcellentmusicnl e-mail:

Nadere informatie

e e n b o s t u l p e n

e e n b o s t u l p e n een bos tulpen E e n p r o j e c t v a n Ge r C. Bo u t, Al b e d a Co l l e g e, Euroskills 2008, KMR, OBM-Ri j n m o n d, PWS, SKVR e n Villa Ze b r a Tulpen uit Amsterdam??? Nee, natuurlijk niet: Tulpen

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 70 Voorkennis V-a Driehoek is een rechthoekige driehoek. Driehoek 2 is een gelijkenige driehoek. De oppervlakte van driehoek is 7 3 : 2 = 38,5 cm 2. De oppervlakte van driehoek 2 is 8 3 7,5 : 2 = 30 cm

Nadere informatie

TE TAME I LEIDI G ASTROFYSICA WOE SDAG 12 DECEMBER 2012,

TE TAME I LEIDI G ASTROFYSICA WOE SDAG 12 DECEMBER 2012, TE TAME I LEIDI G ASTROFYSICA WOE SDAG 12 DECEMBER 2012, 14.00-17.00 LEES O DERSTAA DE GOED DOOR: DIT TE TAME OMVAT VIER OPGAVES OPGAVE 1: 3.0 PU TE OPGAVE 2: 2.5 PU TE OPGAVE 3: 2.0 PU TE OPGAVE 4: 2.5

Nadere informatie

Wetenschap hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Wetenschap hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 15 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/61310 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Examen HAVO. natuurkunde 1,2 Compex. Vragen 1 tot en met 13. In dit deel van het examen staan vragen waarbij de computer niet wordt gebruikt.

Examen HAVO. natuurkunde 1,2 Compex. Vragen 1 tot en met 13. In dit deel van het examen staan vragen waarbij de computer niet wordt gebruikt. Examen HVO 2008 tijdvak 1 vrijdag 23 mei totale examentijd 3 uur natuurkunde 1,2 Compex Vragen 1 tot en met 13 In dit deel van het examen staan vragen waarbij de computer niet wordt gebruikt. ij dit examen

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

www.mentalismekalender.com, ideaal gereedschap voor goochelaars en mentalisten

www.mentalismekalender.com, ideaal gereedschap voor goochelaars en mentalisten www.mentalismekalender.com, ideaal gereedschap voor goochelaars en mentalisten Voorwoord Hartelijk voor uw belangstelling voor de mentalisme-kalender, die binnenkort op de markt komt. Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Kinderliedjes voor Trompet

Kinderliedjes voor Trompet Krlieds voor Trompet Mie lam & c Mie lam me t, lam me t, lam me t. & Mie lam me t, lam me t ol. Mie ho vast & c Mie Mie Mie, ho maak vast, los, valt, aan dan tak tak val bo bo a... & Mie Mie Mie ho maak

Nadere informatie

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 LYRICS 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 omdat ik ontdekt heb dat er niets boven de waarheid gaat die hele toon die is zo bijzonder dat is de toon van de waarheid begrijp

Nadere informatie

(c) Alle rechten voo. Cursus Praktische Sterrenkunde 2015 Deel 2

(c) Alle rechten voo. Cursus Praktische Sterrenkunde 2015 Deel 2 (c) Alle rechten voo Cursus Praktische Sterrenkunde 2015 Deel 2 Cursus Praktische Sterrenkunde LES 1: 18 November (Jan Vanautgaerden) Wat is er aan de (sterren)hemel te zien? Sterrenbeelden, Welke ster

Nadere informatie

Verslag Sirenekamp 2006

Verslag Sirenekamp 2006 Verslag Sirenekamp 2006 Afgelopen zomer was het zo ver: voor het eerst sinds 2 jaar organiseerde de Jongerenwerkgroep (JWG) weer een sterrenkundekamp in de Provence in Zuid Frankrijk. En we mogen wel zeggen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Goniometrie

Hoofdstuk 6 Goniometrie Opstap Tangens O-1a EF!1044 32,3 m zije kwaraat zije kwaraat KL 30 m 900 ST 20 m 400 LM 15 m 225 TW? 225 KM? 1125 SW 25 m 625 KM!1125 33,5 m TW!225 15 m O-2a Driehoek PQR is een rehthoekige riehoek omat

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

De meeste telescopen die u vandaag de dag op internet en in de winkels kunt vinden zijn in te delen in drie soorten:

De meeste telescopen die u vandaag de dag op internet en in de winkels kunt vinden zijn in te delen in drie soorten: Hoe werken telescopen? Waarschijnlijk heeft u 's nachts wel eens de hemel in gekeken en bent u op zoek gegaan naar sterrenbeelden, sterren of de maan. Misschien heeft u al geleerd hoe u een sterrenbeeld

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Voorbereid voor de kom st van Jezus

Voorbereid voor de kom st van Jezus Voorbereid voor de kom st van Jezus 1. Inleiding n. a. v Tit u s 2: 1-1 5 E é n v a n d e k e n m e r k e n v a n e e n c h r i s t e n, e e n v o l g e l i n g v a n J e z u s, is d a t H ij J e z u s

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 oktober 2015

Nieuwsbrief groep 3 oktober 2015 Nieuwsbrief groep 3 oktober 2015 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van oktober. Door middel van de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alles wat er in de groep gebeurd. Ook vertellen we wat

Nadere informatie

Het Onderzoek. Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK

Het Onderzoek. Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK Het Onderzoek Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK Inhoud In deze hoofdstukken is mijn werkstuk verdeeld: 1.Christiaan Huygens blz: 4 2.Antonie van Leeuwenhoek blz: 6 3.De beschrijving

Nadere informatie

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers Muziekboek van de Sterrebrostrekkers een trekharmonicaorkest uit Tonden Samengesteld en beerkt door Dies Nicolai en Ivo van der Putten Dit boekje is een greep uit het repertoire van de Sterrebostrekkers

Nadere informatie

WELKOM! Inleiding Astrofysica College 1 7 september Ignas Snellen

WELKOM! Inleiding Astrofysica College 1 7 september Ignas Snellen WELKOM! Inleiding Astrofysica College 1 7 september 2015 13.45 15.30 Ignas Snellen Docent: Ignas Snellen Assistenten: Joris Witstok, Charlotte Brand, Niels Ligterink, Mieke Paalvast Doel, Inleiding Astrofysica:

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a / V-2a e Voorkennis Zie e figuur hieroner. Zie e figuur hieroner. De lijn n en het punt P kunnen ook aan e anere kant van lijn l liggen. Zie e figuur hieroner. P Zie e figuur hieroven. In vierhoek

Nadere informatie

Hoe werkt een astronoom Achter de schermen van de sterrenkunde

Hoe werkt een astronoom Achter de schermen van de sterrenkunde Hoe werkt een astronoom Achter de schermen van de sterrenkunde Prof. Henny J.G.L.M. Lamers Astronomisch Instituut Universiteit van Amsterdam h.j.g.l.m.lamers@uu.nl www.hennylamers.nl Overveen 15 october

Nadere informatie

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2 Vsp 0 maa 04 M mwk va Mav Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va kus. L mj, o

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a c d e 1 Voorkennis D C B N A K L Vierhoek ABCD is een vierkant. Vierhoek KLMN is een rechthoek en vierhoek PQRS is een parallellogram. De oppervlakte van vierhoek KLMN is 7 3 4 = 8 roostervierkantjes.

Nadere informatie

Nieuwsbrief groep 3 oktober 2016

Nieuwsbrief groep 3 oktober 2016 Nieuwsbrief groep 3 oktober 2016 Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van oktober. Door middel van de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alles wat er in de groep gebeurd. Ook vertellen we wat

Nadere informatie

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden. SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden.  SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas 1. O KOM, O KOM IMMANUEL noe (t/m maat 21) Tekst muziek: sopr/alt 2. JESAJA 9: 1 EN Tekst muziek: noe (t/m maat 21) Het volk dat in duisternis rond doolt zieteschit te rd licht. O Zij 13 6 kom, o kom Im

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A.

œ œ œ œ W ( & # # c Œ & # # j j œ œ j œ œ œ & # # W W J j œ W j œ & # # W Ps. 22 (21), komt V.: Wan-neer de komt, A. Ps. 22 (21), 23-24.26-27.28.31.32 c Œ V.: Wan-neer de A.: Wan-neer de V.: Zult Gi ge - af - leg - gen Troos- ter Troos - ter o - ver tui. Mi.. komt. komt, ge - nis Ó W W W ( W W U Naam zal ik verheerliken

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie