I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) Etourah 2004/71. december 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000. Etourah 2004/71. december 2004"

Transcriptie

1

2 Resultaten van landelijk marktonderzoek 2004

3 COLOFON Uitgave: I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) Project: Etourah Rapportnummer: 2004/71 Datum: december 2004 Opdrachtgever: CVAH Stevinweg EA Zeewolde tel. (036) Auteurs: drs. Ruud Esselink Redactie: drs. Inge Reijmer Bestellingen: Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

4

5 Inhoud blz. Voorwoord Samenvatting 1. Inleiding Achtergrond Centrale vraag Opzet van het marktonderzoek Leeswijzer 4 2. Bezoekpatroon marktbezoekers Inleiding Bezoekmotief en -oriëntatie Bezoekgedrag Conclusie Beoordeling van en waardering voor de markt Inleiding Waardering voor de markt Beoordeling van de markt op diverse aspecten Conclusie Veiligheid op de markt Inleiding Gevoelens van (on)veiligheid Overlastervaringen Conclusie Toekomstbeeld Inleiding Omzetontwikkeling en verwachting Naar een markt op maat? Vooruitblik Conclusie Kengetallen per markt Inleiding Bezoekgedrag Waardering Veiligheid 43 Bijlagen Gehanteerde afbakeningen Profiel bezoekers Profiel marktondernemers Overzicht bezochte markten 52 I II

6 Voorwoord Voorwoord De gevolgen van de minder positieve economische omstandigheden zijn ook merkbaar in de detailhandel. Ondanks dat - of misschien wel mede daardoor - is de detailhandelsmarkt volop in beweging ( wheels of retail ). Juist in deze economisch mindere tijd wordt doorgaans een beroep gedaan op de investeringsbereidheid. Door te durven investeren, wordt bijgedragen aan vernieuwing en kan onderscheidend vermogen worden gecreëerd. Dit geldt ook voor de ambulante handel. In deze toch ook voor de markt moeilijke tijden is bezinning op de huidige en toekomstige positie van de markt van groot belang. Ik ben dan ook verheugd dat met de nieuwe brancheschets, de recent verschenen publicatie Markt op maat 2004 en het voorliggende rapport de aandacht voor de markt zich ook vertaalt in een aantal interessante en bruikbare publicaties die we uitgebreid ter hand nemen en zowel op landelijk als op lokaal niveau zullen aanwenden voor versterking van de marktpositie. Het rapport Markt in zicht vormt het resultaat van een parallel aan de CVAH CAOkaravaan uitgevoerd marktonderzoek. De studie biedt een meer kwalitatieve kijk op de markt. Niet eerder hebben we op deze schaal bezoekers én ondernemers op de markt aan het woord gelaten. Beide partijen hebben ons duidelijk laten zien waar we staan en waar we de komende jaren mee aan slag zullen (moeten) gaan. Veel tevreden, frequente, trouwe en doelgerichte bezoekers, meer kritische ondernemers. Veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. Dalende omzetcijfers, maar toch veelal een gevoel van vertrouwen. De waarde van de markt als (interculturele) ontmoetingsplaats. Grote markten die zich onderscheiden van andere markten. Hoe beter we de markt in zicht hebben, hoe beter we in staat zijn de markt binnen de gegeven omstandigheden te laten functioneren! Hier gaan we dan ook samen verder aan werken; op landelijk niveau en op lokaal niveau, door beleidsmakers maar ook door ondernemers, opdat de markt een uithangbord van de maatschappij kan vormen. Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) Henk Achterhuis voorzitter I

7 Samenvatting Samenvatting Inleiding De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) had reeds ingepland dat vanaf half augustus 2004 met een CAO-karavaan langs 23 grote markten in Nederland zou worden getrokken. Deze karavaan vormde een uitgelezen mogelijkheid om gegevens te verzamelen over markten verspreid over heel Nederland. De CVAH heeft I&O Research benaderd om gezamenlijk op te trekken met de CVAH en in opdracht van de landelijke marktvereniging een grootschalig onderzoek uit te voeren. In deze samenvatting zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek opgenomen, met tot slot een doorkijk naar de toekomst. Marktbezoekers zijn trouw Marktbezoekers zijn voor een belangrijk deel productgericht en markttrouw. Ze komen (zeer) geregeld naar de markt en weten voor een belangrijk deel ook al welke producten gekocht zullen worden. Vooral dagelijkse aankopen worden op de markt gedaan; een substantieel deel van het budget voor boodschappen wordt hier uitgegeven. De gehanteerde prijzen op de markt zijn in beperkte mate genoemd als bezoekmotief. Voor de toekomstige concurrentiepositie van de markt is het belangrijk dat ook de jongere marktbezoekers de markt opnemen in hun kooppatroon. Jongeren bezoeken wel de markt, maar dit gebeurt toch minder frequent en doelgericht. Dit onderzoek benadrukt ook het belang van de markt voor de sedentaire detailhandel. De wisselwerking tussen de markt en de nabijgelegen winkels is groot. Niet alleen de markt heeft baat bij een goed functionerend winkelapparaat; het winkelapparaat heeft duidelijk ook belang bij een goed functionerende markt. De locatie van de markt is van invloed op de mate van combinatiebezoek; marktverplaatsingen hebben dus niet alleen invloed op de markt zelf, maar ook overige aanwezige publieksfuncties. De kruisbestuiving tussen markt, winkels en horeca is een belangrijk ingrediënt voor een gevarieerde en uitnodigende binnenstad. Beoordeling van en waardering voor de markt Het gros van de bezoekers van de markten is tevreden over de markt en geeft een goede waardering. Bezoekers vinden de markt vooral goed bereikbaar, veilig, gezellig en schoon. Voordelig is een imagoaspect dat in mindere mate wordt herkend in de markt. Ondernemers zijn kritischer. De gemiddelde waardering door ondernemers is lager en het imago van de markt ook minder positief. Met name veilig en voordelig associëren relatief veel ondernemers niet met de markt. Dit verschil in waardering zien we ook terug op diverse andere aspecten. Bezoekers zijn eigenlijk maar ontevreden over één ding en dat is dat er onvoldoende aanvullende voorzieningen op de markt aanwezig zijn. Ook ondernemers vinden dit. Daarnaast zijn relatief veel ondernemers minder te spreken over de samenwerking met diverse partijen. Zo wordt de samenwerking met de gemeente en met omliggende winkels door minder dan de helft van de ondernemers als goed ervaren. We kunnen hier een aantal conclusies aan verbinden. Streef in de eerste plaats naar meer voorzieningen, die het verblijf op de markt kunnen veraangenamen (bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen of zitgelegenheid). II

8 Samenvatting In de tweede plaats is er een taak voor alle betrokken partijen om het proces van samenwerken en denken verder te optimaliseren. Lokale overheid, marktkooplieden en winkeliers zullen zich gezamenlijk sterk moeten maken. Overige punten die aandacht verdienen zijn de (on)tevredenheid van ondernemers over het in hun ogen te ruime aanbod van kleding en textiel op de markt (eenderde ontevreden) en de parkeermogelijkheden die in de ogen van zowel bezoekers als ondernemers ontoereikend zijn (ruim een kwart). Veiligheid op de markt Over het geheel gezien voelt de meerderheid van de marktbezoekers en ondernemers zich doorgaans veilig op de markt. Wel is een grotere groep ondernemers meer neutraal over de veiligheid op de markt wat er toch op duidt dat de veiligheid niet altijd als eenduidig gevoeld wordt. Dit is te verklaren doordat enerzijds de ondernemers ook veel langer op de markt verblijven (en dus relatief ook meer kans maken om in aanraking te komen met onveilige situaties) en anderzijds ook directer met criminaliteit en overlast in aanraking komen. Dit blijkt ook uit de cijfers. Zo geeft één op de vijf ondernemers aan de afgelopen twee jaar slachtoffer en/of getuige te zijn geweest van criminele feiten. Ook verschillende vormen van overlast op de markt worden meer door ondernemers dan door bezoekers ervaren, waarbij met name diefstal en zwerfvuil zijn genoemd. Duidelijk is dat de onlangs door het CVAH geïnitieerde opstaptrainingen, die criminaliteitspreventie en veiligheidsvergroting voor marktondernemers behandelen, voorzien in een behoefte. Met name op de grote(re) markten en/of in de grote(re) steden is de aandacht voor criminaliteit en agressie tegenover consument en koopman van belang. Toekomstbeeld gematigd positief Ook voor de warenmarkt geldt dat de economisch moeilijke(re) tijden de omzetcijfers drukken. Zo heeft meer dan de helft van de marktondernemers in het 2 e kwartaal van 2004 minder omzet gerealiseerd dan in datzelfde kwartaal in Zorgwekkend is evenwel dat ongeveer eenderde de omzet met meer dan tien procent heeft zien inkrimpen, wat toch forse tikken zijn. Over de toekomst van de markt verschillen ondernemers van inzicht. Het huidige economische laagtij zal ook het vertrouwen in de toekomst temperen, althans bij een deel van de marktondernemers. Jonge ondernemers hebben trouwens meer vertrouwen in de toekomst dan oudere ondernemers; zij zijn positiever gestemd voor wat betreft de omzetverwachting en de toekomst van de markt. Kijken we naar de toekomst, dan kan met name reclame en promotie bijdragen aan versterking van de markt. Zowel bezoekers als ondernemers zijn van mening dat hier niet voldoende aan gedaan wordt. Van lege plekken op de markt wordt doorgaans verondersteld dat deze slecht zijn voor de uitstraling van de markt. Dit onderzoek laat zien dat een ruime meerderheid van de marktbezoekers aangeeft dat het geen negatieve invloed heeft op de frequentie van marktbezoek. Ondernemers zien de invoering van automatisch (met pas) betalen op de markt als een kans. Toch verwacht slechts een beperkt deel van de ondernemers én bezoekers dat dit ook zal leiden tot meer bestedingen op de markt. De praktijk zal moeten uitwijzen of bezoekers eerder over gaan tot aankoop van meer en/of duurdere producten. De markt als ontmoetingsplaats zal in de toekomst nog meer van onderscheidende waarde worden, zo is ook de mening van marktondernemers. Hierbij kan ook het multiculturele karakter van de markt een versterkende bijdrage leveren. III

9 Samenvatting Sociaal en intercultureel contact is iets waar de markt een prima plek voor is. Initiatieven op dit gebied bieden mogelijk nieuwe kansen. De vergrijzing en ontgroening wordt door relatief veel marktkooplieden als een bedreiging gezien. Enerzijds kan het toenemende aandeel van oudere marktkooplieden een bedreiging gaan vormen (een voldoende aanbod van ervaren, kwalitatief goede marktkooplieden is essentieel voor de toekomst van de markt). Anderzijds is de toenemende vergrijzing en ontgroening bij de bevolking ook te beschouwen als een kans (de markt wordt veel bezocht door burgers van 55 jaar en ouder; die relatief veel tijd en geld hebben, trouw zijn en op zoek zijn naar sociaal contact). En nu verder Supermarkten zijn in een hard gevecht verwikkeld wat betreft marktaandelen. Ook de ambulante handel zal zich de komende jaren sterk moeten maken voor handhaving dan wel versterking van haar concurrentiepositie. Dit marktonderzoek laat zien dat er voldoende kansen, maar ook bedreigingen zijn. Hieronder wordt een aantal aandachtpunten genoemd. Samenwerking Versterken en verbeteren van de samenwerking, onderling, met winkeliers en met de lokale overheid. Alle partijen hebben een gezamenlijk doel en dat is de positie van de binnenstad of het (winkel)centrum te behouden respectievelijk te versterken. Goede samenwerking leidt tot betere inzet van middelen om dat doel te bereiken. Veiligheid Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt, zowel voor de klant als voor de ondernemer. Naast maatregelen ter verhoging van het veiligheidsgevoel, zoals meer toezicht, open, ruim opgezette markten, kunnen ook ambulante handelaren bijdragen aan de aanpak van criminaliteit en overlast. Ook voor ondernemers die geconfronteerd worden met geweld en diefstal moet voldoende aandacht zijn. De in het najaar van 2004 geïnitieerde trainingen vormen hiertoe een goede aanzet waarvoor de belangstelling groot is. Reclame en promotie Hoewel er op landelijk niveau met regelmaat reclamespotjes worden uitgezonden, geven bezoekers en ondernemers aan dat naar hun gevoel hier meer mee gedaan kan worden. Promotie van de markt, landelijk en op lokaal niveau blijft altijd een aandachtspunt Aanvullende voorzieningen Inventariseer per markt in welke mate relatief eenvoudig het verblijf op de markt kan worden veraangenaamd door toevoeging van aanvullende voorzieningen. Hierbij kan aan een breed scala van voorzieningen gedacht worden zoals afvalbakken, sanitaire voorzieningen, zitgelegenheid, informatiepunten, bewegwijzering, et cetera. Loyaliteit Beloon trouwe bezoekers. Supermarkten, maar ook vele andere detailhandelszaken werken met loyaliteitssystemen om toch vooral hun klanten vast te houden. Waardering van vaste klanten op de markt kunnen mogelijk ook jonge(re) marktbezoekers aan de markt binden. Met name jonge(re) consumenten hebben doorgaans een grillig kooppatroon en zijn in mindere mate georiënteerd op de markt. Productgericht Veel bezoekers zijn productgericht en hebben elke week een vaste route op de markt. Dit verklaart deels waarom bezoekers lege plekken op de markt als minder bezwaarlijk ervaren. Het is belangrijk om de locatie van de markt en met name de indeling van kramen zoveel mogelijk constant te houden en als er veranderingen optreden, dit duidelijk te communiceren aan de bezoekers. IV

10 Samenvatting Voorbeeldfunctie Zeker in de grotere steden vormen markten een multiculturele ontmoetingsplaats voor zowel ondernemers als bezoekers. De markt kenmerkt zich door een multiculturele mix van bekende en exotische producten en allochtone en autochtone ondernemers en bezoekers. Deze mix biedt aanknopingspunten voor de toekomstige functie van de markt, bijvoorbeeld als broedplaats voor startende (allochtone) ondernemers of voor een themamarkt. V

11

12 Inleiding 1. Inleiding 1.1. Achtergrond Trends vragen om inzicht De ambulante handel wordt geconfronteerd met diverse actuele ontwikkelingen die vragen om (re)actie. In 2002 namen de bestedingen in de ambulante handel af met 6%, tegenover een toename bij de gevestigde detailhandel met 3%. In datzelfde jaar stijgt wel het aantal marktkooplieden. Andere ontwikkelingen op de markt zijn de toenemende criminaliteit, verslechterende bereikbaarheid en parkeermogelijkheden in stadscentra en een veranderende bevolkingssamenstelling. CAO-karavaan biedt welkome lift De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) had reeds ingepland dat vanaf half augustus 2004 met een CAO-karavaan langs 23 grote markten in Nederland zou worden getrokken. Doel van de actie, die tot 16 oktober duurde, was de CAO voor de ambulante handel onder de aandacht van de ondernemers brengen. Deze karavaan vormde een uitgelezen mogelijkheid om gegevens te verzamelen over markten verspreid over heel Nederland. De CVAH heeft I&O Research benaderd om gezamenlijk op te trekken met de CVAH en in opdracht van de landelijke marktvereniging een grootschalig onderzoek uit te voeren onder de bezoekers van de markt en de marktondernemers. Om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de markt is vanaf augustus 2004 op 23 markten in Nederland aan bezoekers en ondernemers gevraagd naar hun beleving, mening en bestedingen op de markt. Dit project is het eerste grote landelijke consumentenonderzoek dat is gehouden op de Nederlandse markt en is daarmee uniek Centrale vraag Centraal in de uitvoering van deze marktsurvey staat de vraag: Hoe functioneert de Nederlandse markt? Deze vraagstelling is opgesplitst in een drietal deelvragen: Wie bezoekt de markt en wat kenmerkt de marktbezoeker? Hoe beleven en beoordelen bezoekers de warenmarkt? Hoe beleven en beoordelen ambulante handelaren de warenmarkt? 1.3. Opzet van het marktonderzoek De CVAH CAO-karavaan, die verspreid over heel Nederland 23 markten heeft bezocht, bood een unieke gelegenheid om een onderzoek uit te voeren onder bezoekers van de markt en onder marktkooplieden. In de periode van 18 augustus tot en met 16 oktober 2004 zijn 23 warenmarkten in Nederland bezocht. Een volledige lijst van markten is opgenomen als bijlage. 1

13 Inleiding Er is met name op (middel)grote markten geënquêteerd - de kleinste markt is Dordrecht met iets minder dan 70 marktkooplieden - hetgeen wel belangrijk is voor de interpretatie van de uitkomsten. De resultaten zijn niet zonder meer te gebruiken als een afspiegeling van het gehele marktaanbod in Nederland. Veel markten zijn namelijk kleiner van omvang en/of zijn in kleine gemeenten gesitueerd (ruim 60% van de markten is te vinden in gemeenten met minder dan inwoners). Bezoekers Om een goed beeld te krijgen van de mening van de bezoeker van de markt is in overleg met de CVAH een enquête ontwikkeld. Met dit onderzoek willen we graag veel informatie over de bezoekers verzamelen. Een te lange vragenlijst heeft een negatief effect op de respons. Om dit te voorkomen zijn twee vragenlijsten opgesteld, waarbij beide varianten een vast blok met vragen hebben dat aan alle bezoekers is voorgelegd en een variabel blok. Per markt is één variant afgenomen. In de vragenlijst zijn vragen over onder meer de volgende onderwerpen opgenomen: Vast blok vragen: - bezoekersprofiel (geslacht, leeftijd, vervoermiddel); - waarderingscijfer voor deze markt; - imago. Variabel blok vragen (variant 1): - argumenten voor keuze voor de markt; - markttrouw (verandering bezoekgedrag, redenen verandering marktoriëntatie); - bestedingen, bezoekfrequentie; - aandeel marktbestedingen in totale (dagelijkse) aankopen; - doel- en productgerichtheid; - combinatiebezoek winkels en horeca. Variabel blok vragen (variant 2): - productaanbod; - bereikbaarheid en parkeren; - veiligheid; - beoordeling marktaspecten; - verbeterpunten; - toekomstverwachting. De vragenlijst is door ervaren medewerkers van I&O Research face-to-face afgenomen bij 988 bezoekers van 23 markten in heel Nederland. Het veldwerk is uitgevoerd gelijk met de openingstijden van de markt, die per markt variëren Ondernemers Om een goed beeld te krijgen van de mening van ambulante handelaren ten aanzien van de markt is eveneens een ondernemersenquête ontwikkeld. Verschillende vragen uit de bezoekersenquête zijn ook in de ondernemersenquête opgenomen, om zo te kunnen vergelijken. In de vragenlijst zijn vragen over de volgende onderwerpen opgenomen: - de onderneming; - mening over de markt; - bereikbaarheid en parkeren; - veiligheid; - waardering en imago van de markt; 2

14 Inleiding - omzetontwikkeling en verwachting; - verbeterpunten; - kansen en bedreigingen. De enquête is afgenomen door middel van een schriftelijke enquête. De enquêtes zijn door medewerkers van de CVAH ter plekke uitgedeeld en ingehaald. In totaal hebben marktondernemers meegewerkt aan het onderzoek. In tabel 1.1 is het aantal afgenomen enquêtes per aangedane markt weergegeven. Tabel 1.1 Respons bezoekers- en ondernemersenquête. bezoekers ondernemers aantal % aantal % Amersfoort 28 2,8 19 1,6 Amstelveen 48 4,9 66 5,4 Amsterdam 41 4,1 43 3,5 Bergen op zoom 37 3,7 47 3,9 Den Haag 49 5,0 63 5,2 Deventer 30 3,0 54 4,4 Dordrecht 38 3,8 40 3,3 Emmen 37 3,7 58 4,8 Enschede 89 9,0 64 5,3 Groningen 54 5,5 60 4,9 Haarlem 52 5,3 46 3,8 Helmond 35 3,5 60 4,9 Hilversum 36 3,6 60 4,9 Leeuwarden 40 4,0 54 4,4 Lelystad 43 4,4 39 3,2 Middelburg 52 5,3 39 3,2 Nunspeet 40 4,0 30 2,5 Rotterdam 64 6, ,5 Sittard 29 2,9 55 4,5 Utrecht 40 4,0 22 1,8 Valkenswaard 34 3,4 57 4,7 Zeist 40 4,0 35 2,9 Zwolle 32 3,2 76 6,3 Totaal , ,0 Nota bene: bij 1 ingevulde ondernemersenquête is de herkomst onbekend. 3

15 Inleiding Over het algemeen kan gezegd worden dat zowel voor de bezoekers- als voor de ondernemersenquête geldt dat de respons goed en acceptabel is. Van beide groepen respondenten zijn veel positieve reacties ontvangen over de uitvoering van het onderzoek Leeswijzer De opbouw van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het bezoekgedrag van marktbezoekers. In dit hoofdstuk komen aspecten aan de orde zoals bezoekmotieven, bezoekfrequentie en -duur, bestedingen, (product)oriëntatie op de markt, combinatiebezoek. Hoofdstuk 3 brengt vervolgens de tevredenheid van bezoekers en ondernemers ten aanzien van de markt in beeld. Hierbij wordt niet alleen de algehele waardering beschouwd, maar wordt ook ingezoomd op diverse aspecten van de markt waarbij in een aantal gevallen het oordeel van bezoekers vergeleken wordt met het door marktkooplieden gegeven oordeel. Apart uitgelicht wordt de veiligheidsbeleving op de markt. Hoofdstuk 4 gaat in op subjectieve veiligheid op de markt en biedt inzicht in de mate waarin bezoekers en ondernemers worden geconfronteerd met criminaliteit en overlast. De toekomst van de markt komt aan de orde in hoofdstuk 5. Enerzijds geven ondernemers inzicht in de bedrijfsmatige verwachtingen. Anderzijds schetsen ondernemers het toekomstperspectief van de markt in het algemeen, met voorziene kansen en bedreigingen. Het onderzoek is gestoeld op in een groot aantal plaatsen uitgevoerd marktonderzoek. Er is dus ook veel interessante informatie vergaard per markt. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, is een aantal interessante uitsplitsingen naar plaats/markt opgenomen. Daarnaast zijn bij elke vraag ook de (significante) relaties met een aantal achtergrondgegevens geanalyseerd (regio, stedelijke omvang, marktomvang, maar ook leeftijd, opleiding van marktbezoekers en -ondernemers); deze zijn waar van toepassing weergegeven in beknopte tekstkaders. Tot slot zijn in de bijlagen profielen opgenomen van de geënquêteerde bezoekers en ondernemers. CVAH bezoekt diverse markten... en informeert ondernemers. 4

16 Bezoekpatroon marktbezoekers 2. Bezoekpatroon marktbezoekers 2.1. Inleiding De markt wordt vaak als ontmoetingsplaats met een belangrijke sociale functie neergezet. Deze functie kan de markt (blijven) uitoefenen wanneer bezoekers tevreden zijn en het prettig vertoeven vinden op de markt. Voor het functioneren van de markt is men afhankelijk van de bezoekers. Het is immers de bezoekende klant die geld uitgeeft; en is de klant niet tevreden over het productaanbod op de markt (rationeel) en/of vindt het niet prettig vertoeven (emotie) dan heeft dit gevolgen voor het bezoekgedrag waarbij de markt minder vaak bezocht wordt. Alle reden dus om de bezoeker van de markt aan het woord te laten Bezoekmotief en -oriëntatie Productaanbod belangrijke reden voor marktbezoek Aan bezoekers van de markt is gevraagd waarom men de markt bezoekt. De meest genoemde reden is dat voor bepaalde producten de markt bezocht wordt. Ongeveer een derde deel van de marktbezoekers komt met name voor het productaanbod naar de markt (31 procent). Gezelligheid vormt voor 20 procent van de bezoekers de belangrijkste aanleiding voor het bezoeken van de markt. Andere genoemde bezoekredenen zijn de lage prijzen op de markt, de nabijheid van de markt en het motief dat altijd vanuit een gewoonte de markt bezocht wordt. Figuur 2.1 Belangrijkste reden om de markt te bezoeken (n=521; in procenten). bepaalde producten gezelligheid lage prijzen dichtbij ga altijd naar deze markt (gewoonte) toeval aanvulling op winkelbezoek anders weet niet/geen antwoord 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5

17 Bezoekpatroon marktbezoekers Relatie met markt- en bezoekerskenmerken: - De dag waarop bezoekers van de markt geënquêteerd zijn, is niet van invloed op de bezoekreden. - Marktbezoekers in de grote steden (G4) gaan vaker naar de markt vanwege de lage prijzen en de nabijheid van de markt dan bezoekers van markten in andere plaatsen. Bezoekers van de markten in middelgrote en kleinere gemeenten geven bepaalde producten en gewoonte vaker als bezoekreden op. - Jongere marktbezoekers (tot 30 jaar) geven vaker aan vanwege de lage prijzen naar de markt te gaan (27 procent). Oudere bezoekers handelen vaker uit gewoonte (tot 30 jaar: 0 procent; 30 jaar en ouder: 14 procent). Productgerichtheid erg groot Dat het productaanbod van de markt erg belangrijk is, blijkt niet alleen uit de bezoekreden. De productgerichtheid blijkt namelijk ook uit de oriëntatie van bezoekers op de markt. Zo weet bijna 80 procent van de bezoekers voorafgaand aan het bezoek reeds dat de markt wordt bezocht (marktbezoek is dus gepland) en welke producten zullen worden gekocht. De markt trekt veel doelgerichte bezoekers waarbij marktbezoek een geplande, routinematige kooptrip is. Slechts 5 procent van de bezoekers is toevalsbezoeker waarbij de keuze voor het bezoeken van de markt vooraf niet gemaakt is. Figuur 2.2 Mate waarin bezoekers voorafgaan aan het bezoek weten dat de markt wordt bezocht en wat er dan wordt gekocht (n=521; in procenten). bezoek en producten vooraf bekend bezoek vooraf bekend, producten onbekend bezoek en producten vooraf niet bekend weet niet / geen antwoord % Relatie met markt- en bezoekerskenmerken: - Voor de meeste artikelgroepen geldt dat de productgerichtheid groot is. Alleen voor kleding en schoenen is deze minder groot: bezoekers die aangeven kleding en schoenen op de markt te hebben gekocht, geven minder vaak aan dat van tevoren bekend was welke producten gekocht zouden worden (70 procent versus 79 procent totaal gemiddeld). 6

18 Bezoekpatroon marktbezoekers Oriëntatie op de markt Bezoekers is ook concreet gevraagd naar veranderingen in de oriëntatie op de markt. Van de marktbezoekers geeft het grootste deel (73 procent) aan in vergelijking met vorig jaar even vaak op de markt inkopen te doen. Het aandeel dat minder vaak komt, is iets groter dan het aandeel dat aangeeft vaker naar de markt te komen: 13 versus 11 procent. Figuur 2.3 Vaker of minder vaak inkopen op markt t.o.v. vorig jaar (n=521; in procenten) % (veel) vaker even vaak (veel) minder vaak weet niet / geen antwoord Aan de bezoekers die aangeven vaker of minder vaak de markt te bezoeken, is gevraagd wat de belangrijkste oorzaak is van deze veranderde marktoriëntatie. Degenen die minder vaak de markt bezoeken, geven met name aan dat dit verband houdt met een afname van de gezelligheid op de markt of dat het een gevolg is van veranderende persoonlijke omstandigheden (onder andere verhuisd, mobiliteit). Het vaker bezoeken van de markt heeft vooral te maken met de beschikbaarheid van (meer) tijd en de nabijheid van de markt (als gevolg van verhuizing dichterbij). Relatie met markt- en bezoekerskenmerken: - Jongeren blijken een dynamischer kooppatroon te hebben dan ouderen. Marktbezoekers tussen de 15 en 29 jaar laten grotere veranderingen in het marktbezoek zien, zowel positief als negatief. Vergeleken met vorig jaar gaat van de jarigen 29 procent vaker en 22 procent minder vaak, van de jarigen 11 procent vaker en 13 procent minder vaak en van de 55+ers 6 procent vaker en 9 procent minder vaak. - Bezoekers van markten in de grote gemeenten geven vaker aan ten opzichte van vorig jaar minder naar de markt te gaan (21 procent versus 11 procent in middelgrote gemeenten en 10 procent in de kleinere gemeenten) Bezoekgedrag Grootste categorie één keer per week naar de markt Van het marktpubliek bezoekt de helft (53 procent) één keer per week de markt. In totaal geeft 64 procent aan minimaal één keer per week de markt te bezoeken. Het aandeel vaste, frequente marktbezoekers is dus groot. Circa 13 procent is aan te merken als incidentele bezoeker (een bezoekfrequentie van minder dan één keer per maand). 7

19 Bezoekpatroon marktbezoekers Figuur 2.4 Bezoekfrequentie markt (n=521; in procenten). dagelijks enkele malen per week 1 x per week 1 x per 2 weken 1 x per maand minder dan 1 keer per maand (doorgaans) nooit, is 1e keer weet niet / geen antwoord % Relatie met markt- en bezoekerskenmerken: - De leeftijd van marktbezoekers is van invloed op de bezoekfrequentie. Met name oudere bezoekers geven aan vaak naar de markt te gaan (minimaal 1 keer per week: jaar: 48 procent; jaar: 59 procent; 55 jaar en ouder: 74 procent). - Bezoekers die te voet of per fiets naar de markt komen, bezoeken gemiddeld vaker de markt dan bezoekers die met auto of openbaar vervoer komen (minimaal 1 keer per week: te voet en per fiets meer dan 70 procent; andere vervoermiddelen tussen procent). De nabijheid van de markt speelt hierbij een rol. Bezoekduur varieert De markt fungeert naast ontmoetingsplek toch vooral als aankooplocatie. Gebleken is reeds dat de doelgerichtheid onder veel bezoekers groot is, wat de gemiddelde verblijfsduur op de markt zal beïnvloeden. Meest genoemd zijn een half uur (30 procent) en een uur (24 procent). Een vijfde (18 procent) geeft aan langer dan een uur op de markt aankopen te plegen. Ondanks dat relatief veel bezoekers de markt doel- en productgericht bezoeken, geldt niet dat dit resulteert in overwegend kortstondig marktbezoek van een half uur of korter. 8

20 Bezoekpatroon marktbezoekers Figuur 2.5 Bezoekduur markt (n=521; in procenten). 15 min. en korter half uur drie kwartier een uur langer dan 1 uur weet niet / geen antwoord % Relatie met markt- en bezoekerskenmerken: - In West-Nederland blijven bezoekers korter op de markt dan in Noordoost- en Zuid-Nederland (half uur of korter: West-Nederland 53 procent; Noordoost-Nederland 44 procent; Zuid-Nederland 37 procent). - Bezoekers die met de fiets of te voet komen, bezoeken de markt vaker, maar ook korter dan bezoekers die per auto of openbaar vervoer komen (anderhalf uur en langer: openbaar vervoer/overig vervoer 38 procent; auto 22 procent; fiets 13 procent; te voet 5 procent). - De bezoekduur wordt mede beïnvloed door de omvang van de markt: de bezoekduur op kleinere markten is significant korter dan op de grote markten (anderhalf uur en langer: grote markt 25 procent; kleinere markt 15 procent). De omvang en variatie in het productaanbod en dus de mogelijkheid voor meer vergelijkend, recreatief bezoekgedrag is groter op grote markten, wat de gemiddelde bezoekduur zal verlengen. Bezoeker besteedt 21,-- op de markt De gemiddelde bestedingen per marktbezoeker bedragen 21,--. Het meest genoemd als besteed bedrag is 10,--. Daarnaast geeft 53% van de bezoekers 15,-- en minder uit op de markt. Slechts een beperkt deel van de marktbezoekers geeft aan niets te besteden (4 procent), terwijl 10 procent geen antwoord kan of wil geven. Frequente bezoekers (minimaal 1 keer per week) geven gemiddeld iets meer uit op de markt dan de minder frequente bezoekers (minder dan 1 keer per week): 22,-- versus 19,--. 9

Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente

Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente Hofpanel Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente Maart 2014 1. Inleiding De achttiende peiling onder het Hofpanel gaat over de warenmarkten in de gemeente Hof van Twente. Dit zijn er in totaal

Nadere informatie

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL SWOT 24 juni 2015 www.ioresearch.nl AGENDA 1. Bevolkingsontwikkeling 2. De markt in beeld 3. Bezoekers aan het woord 4. SWOT-analyse 5. Van kansen naar acties 6. Vervolg

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg Burgerpanel Tilburg Resultaten peiling weekmarkten Tilburg mei 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over weekmarkten in Tilburg. met het burgerpanel van Tilburg. De gemeente

Nadere informatie

LeidenPanel. Centrummarkt. BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Centrummarkt. BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Centrummarkt BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding De Leidse weekmarkt op woensdag en zaterdag in het centrum van Leiden is van oudsher

Nadere informatie

Warenmarkt Vredenburg

Warenmarkt Vredenburg Warenmarkt Vredenburg Onderzoek naar de redenen waarom mensen de markt bezoeken. Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Junipeiling 2014: Warenmarkt Vredenburg Voor de gemeente Utrecht maar

Nadere informatie

LEIDERDORPPANEL OVER DE MARKT

LEIDERDORPPANEL OVER DE MARKT LEIDERDORPPANEL OVER DE MARKT Gemeente Leiderdorp September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 166 Datum September 2016

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC

KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC Trekkracht van Factory Outlet Centres uiteenlopend Veel gemeenten en winkeliersverenigingen staan voor de uitdaging om hun winkelgebieden op peil te houden en winkelsluitingen

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

BELEVING BINNENSTAD EMMEN

BELEVING BINNENSTAD EMMEN Rapport BELEVING BINNENSTAD EMMEN Gemeente Emmen November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/192 Datum November 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Warenmarkten

Hoofdstuk 24. Warenmarkten Hoofdstuk 24. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent op twee dagen de en op drie dagen verschillende wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De op zaterdag wordt veruit

Nadere informatie

Evaluatie verplaatsing markt

Evaluatie verplaatsing markt Evaluatie verplaatsing markt Gemaakt Genop 6/4/2013 10:51:00 AM Gemeente Noordoostpolder 3 juni 2013 Pagina 2 van 84 Samenvatting De weekmarkt van is begin 2012 verplaats naar het Kettingplein e.o.. Na

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek dinsdagmarkt

Rapportage. Onderzoek dinsdagmarkt Rapportage Onderzoek dinsdagmarkt Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen februari 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 SAMENVATTING...3 1. BEZOEKERS DINSDAGMARKT... 5 1.1 Interviews (potentiële) marktbezoekers...

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Datum 18 januari 2010 GNG057/Gfr/0478 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Iedere dag worden er nieuwe ontdekkingen gedaan en veranderen de gewoonten van mensen. Trends en ontwikkelingen vind je dan ook in ieder werkgebied terug. Ook in de

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BINNENSTADSMONITOR ENSCHEDE 2015

BINNENSTADSMONITOR ENSCHEDE 2015 BINNENSTADSMONITOR ENSCHEDE 2015 Uitkomstenboek: herkomstpeiling & binnenstadsenquête November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015 Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 01 1 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van het winkelend publiek in uw gemeente. Voor dit onderzoek is middels

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Winkelgedrag Fashion Deel 1

Winkelgedrag Fashion Deel 1 Winkelgedrag Fashion Deel 1 Verandering in het winkelgedrag voor fashion t.o.v. 2 jaar eerder Uitgaven, frequentie, aantal winkels, winkelduur, type winkels en locatie. Winkelgedrag Fashion Om een beeld

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN Gemeente Aa en Hunze Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/13 Datum Januari 2017

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Consumentenenquête. Venray centrum Woonmax De Brier. Seinpost Adviesbureau Maart 2015

Consumentenenquête. Venray centrum Woonmax De Brier. Seinpost Adviesbureau Maart 2015 Consumentenenquête Venray centrum Woonmax De Brier Seinpost Adviesbureau Maart 2015 Aanpak enquête Resultaten consumentenenquête Venray 2015 2 www.seinpost.com/enquetevenray Digitaal: thuis, onderweg,

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

PEILING CENTRUMONDERNEMERS DRUTEN

PEILING CENTRUMONDERNEMERS DRUTEN Rapport PEILING CENTRUMONDERNEMERS DRUTEN Gemeente Druten April 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/056 Datum April 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

De kermis Uitkomsten. peiling van het Hoorns Stadspanel

De kermis Uitkomsten. peiling van het Hoorns Stadspanel De kermis Uitkomsten peiling van het Hoorns Stadspanel September 2010 Inleiding De gemeente Hoorn wil graag weten in hoeverre inwoners uit Hoorn de kermis hebben bezocht en hoe tevreden zij hierover zijn.

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid ADV Market Research B.V. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2013

Meest Gastvrije Stad 2013 Meest Gastvrije Stad 2013 Onderzoeksrapport BEREIKBAARHEID & INFORMATIE Colofon www.meestgastvrijestad.nl Samensteller: Van Spronsen & Partners horeca - advies Herenweg 83 2361 EJ Warmond T: 071-5418867

Nadere informatie

Evenementenmonitor Enschede 2013

Evenementenmonitor Enschede 2013 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen, bezoekerspeiling en inwonerspeiling Belangrijkste resultaten Februari 2014 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen,

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

De Rotterdamse marktbezoeker 2013

De Rotterdamse marktbezoeker 2013 rotterdam.nl/onderzoek De Rotterdamse marktbezoeker 2013 Onderzoek en Business Intelligence De Rotterdamse marktbezoeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2013 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie?

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Rabobank Breda Academie voor Marketing en Business Management Breda, juli 2005 Drs. Dick A. Francken 1 Voorwoord: De Bredase Economische

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

Tabellenboek en wordclouds digipanel

Tabellenboek en wordclouds digipanel Binnenstadsmonitor 2014 Tabellen en digipanel Tabellenboek en wordclouds digipanel Algemene informatie Tabel 1 Leeftijd van respondenten, 1998-2014 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010* 2012 2014* 16-25jr

Nadere informatie

Draagvlak voor (k)open op zondag

Draagvlak voor (k)open op zondag Draagvlak voor (k)open op zondag Wensen en standpunten van inwoners, bezoekers, ondernemers en personeel Augustus 2013 Draagvlak voor (k)open op zondag Wensen en standpunten van inwoners, bezoekers, ondernemers

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

De Rotterdamse marktbezoeker. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

De Rotterdamse marktbezoeker. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 De Rotterdamse marktbezoeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 De Rotterdamse marktbezoeker Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) 31 mei

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Grafiek 8.1a Bezoek aan verschillende bedrijventerreinen in Leiden, in procenten van alle Leidenaren 35% 14% 13% 12%

Grafiek 8.1a Bezoek aan verschillende bedrijventerreinen in Leiden, in procenten van alle Leidenaren 35% 14% 13% 12% 8 BEDRIJVENTERREINEN Leiden kent tien bedrijventerreinen. Het bezoek dat Leidenaren brengen aan de verschillende terreinen en de redenen waarom, vormen het onderwerp van dit hoofdstuk. Daarbij wordt ook

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Recreëren in Alblasserdam

Recreëren in Alblasserdam Recreëren in Alblasserdam Uitkomsten Bewonerspanel Alblasserdam Inhoud Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en voorzieningen in Alblasserdam

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42) Onderwerp: Uitkomsten koopstromenonderzoek (consumentenonderzoek) binnenstad Portefeuillehouder: Steven Kroon Datum: 18 april 2011 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem heeft de ambitie haar bovenregionale

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK COMMUNICATIE OLASFA- LOCATIE OLST

ONDERZOEK COMMUNICATIE OLASFA- LOCATIE OLST Rapport ONDERZOEK COMMUNICATIE OLASFA- LOCATIE OLST In opdracht van Provincie Overijssel Maart 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels

Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels Notitie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug 29 oktober 2013 Inleiding Sinds zondag 28 juli mogen de winkels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/41 Datum Juni 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen

Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Bekend met de Euroborg in 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Bekend met de Euroborg in 2010 Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie