THEMANUMMER KENNISCENTRUM FEBRUARI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THEMANUMMER KENNISCENTRUM FEBRUARI 2011"

Transcriptie

1 THEMANUMMER

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Inleiding Deel I : Achtergronden Ontstaan van een identiteit en het gebruik Foutje in de registratie van persoonsgegevens Wat is identiteitsfraude? Bemachtigen van andermans identiteit Biometrie Digitale vormen van identiteitsfraude Plegers Het slachtoffer Organisaties met betrekking tot identiteitsfraude Preventieve programma s Meer weten? Checklist voor slachtoffers van identiteitsfraude Preventiemaatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude Deel II Juridische kwalificatie Inleidende informatie Actieve en passieve fraude Valsheid in geschrifte Fraude met reisdocumenten Mensensmokkel Valse betaalpas of waardekaart Diefstal, verduistering, heling Witwassen Oplichting Computervredebreuk Aftappen van gegevens Burgerlijk Wetboek: Ontbinding overeenkomst Overzicht mogelijke strafbare feiten Deel III: Wetgeving ter bestrijding van identiteitsfraude Wet identiteitsvaststelling veroordeelden, verdachten en getuigen Tot slot Pagina 2 van 50

3 INLEIDING Voor u ligt een nieuwsbrief over identiteitsfraude. Met deze nieuwsbrief hebben we gepoogd een zo compleet mogelijk beeld te geven over dit onderwerp. De nieuwsbrief is bestaat uit drie delen. In het eerste deel treft u (achtergrond)informatie aan over wat identiteitsfraude is en welke verschijningsvormen er zijn. De bijlage van deel I is geschikt om uit te printen en mee te geven aan slachtoffers van identiteitsfraude. In deel II wordt uitleg gegeven over de onderliggende juridische kwalificaties. De bijlagen uit deel II zijn geschikt bij het opnemen van een aangifte als naslagwerk te gebruiken. Tot slot wordt in deel III de toekomstige wetgeving met een (mogelijke) relatie naar identiteitsfraude behandeld. Identiteitsfraude is de moeder aller fraudes. Gebruik van een andere dan de eigen identiteit maakt het plegen van strafbare feiten gemakkelijker, en het opsporen ervan moeilijker: de administratieve sporen leiden immers naar een andere, wel of niet bestaande persoon. Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest kan iemand bezig zijn op uw naam goederen te kopen, telefoonabonnementen of een geldlening af te sluiten, werkzaamheden in loondienst te verrichten (waarover u dan weer een belastingaanslag krijgt) of zelfs een hennepplantage exploiteren. Onmogelijk? Welkom in de bizarre wereld van identiteitsfraude! Van de mensen die in Nederland die werken, maatschappelijk actief zijn, zijn allerlei persoonlijke gegevens in zo n 2500 verschillende databanken opgeslagen. Zelfs van een kluizenaar zitten tal van persoonlijke gegevens in zeker 250 databestanden. 1 Wat kan iemand met slechte bedoelingen allemaal uitspoken met uw identiteit? Er kunnen leningen mee worden afgesloten, bankpasjes en creditcards worden aangevraagd, telefoonabonnementen worden afgesloten, uitkeringen worden geïnd, paspoorten vervalst, en dat allemaal op uw naam. Uw gegevens kunnen worden gebruikt op internet, om documenten mee aan te vragen, of om uw te hacken, en zelfs om een adreswijziging te regelen zodat al uw post met wachtwoorden naar een ander adres wordt gestuurd. Of erger: iemand laat zich onder uw naam medisch behandelen in een ziekenhuis. De medische gegevens van deze persoon komen in uw medisch dossier terecht, met als gevolg dat uzelf bij een onverhoopte ziekenhuisopname de kans loopt verkeerde medicijnen toegediend te krijgen. Identiteitsfraude bestaat al sinds mensenheugenis, maar de huidige verschijningsvormen zijn begonnen in de Verenigde Staten van Amerika en Canada. In de Verenigde Staten is identiteitsfraude inmiddels de misdaad van de 21-ste eeuw! Overgewaaid naar Europa is het ook in Nederland een groeiend probleem. Daarnaast wordt identiteitsfraude in verband gebracht met allerlei vormen van (georganiseerde) criminaliteit, zoals drugshandel en wapensmokkel, terrorisme en illegale immigratie. Hoe groot het probleem is weten we niet. Fraude met identiteitsgegevens vindt op verschillende maatschappelijke terreinen plaats en een goede registratie is er nog niet. Momenteel worden dan ook in de Europese Unie stappen gezet om beter overzicht en inzicht te verkrijgen in het fenomeen identiteitsfraude. Dit is met name van belang om tot een goede aanpak van identiteitsfraude te kunnen komen. Het zal een samenstel van verschillende maatregelen moeten zijn. Maatregelen die niet alleen toezien op de criminalisering en handhaving van het delict als zodanig, maar ook op de preventie ervan en het verwerven van de noodzakelijk kennis daarvoor. In de nieuwsbrief beperkt het Kenniscentrum zich tot fraude met betrekking tot de identiteit van natuurlijke personen. Ook bedrijven kunnen slachtoffer zijn van identiteitsfraude. Bedrijven zijn soms direct slachtoffer, omdat iemand zich als medewerker van het bedrijf voordoet. Wat vaker voorkomt is dat het bedrijf gedupeerd wordt omdat middels identiteitsfraude goederen, diensten of geld geleverd zijn aan de fraudeur. Meestal betreft dit grote(re) bedrijven die kunnen beschikken over eigen juridische soms ook recherchematige- ondersteuning en daardoor zelfstandiger de weg uit het oerwoud van identiteitsfraude kunnen vinden dan de doorsnee burger. 1 Interview met Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens in Binnenlands Bestuur d.d. 14 mei 2010 Pagina 3 van 50

4 Mocht u in uw werk te maken krijgen met bedrijven die slachtoffer zijn van identiteitsfraude dan helpt het Kenniscentrum u natuurlijk graag verder. Vormen van identiteitsfraude die door bijzondere diensten zoals bijvoorbeeld de SIOD onderzocht worden, en waar wij als politie minder mee van doen hebben, komen in deze nieuwsbrief slechts zijdelings aan bod. Pagina 4 van 50

5 1 DEEL I : ACHTERGRONDEN 1.1 Ontstaan van een identiteit en het gebruik Foutje in de registratie van persoonsgegevens Wat is identiteitsfraude? Bemachtigen van andermans identiteit Biometrie Digitale vormen van identiteitsfraude Plegers Het slachtoffer Organisaties met betrekking tot identiteitsfraude Preventieve programma s Meer weten? Ontstaan van een identiteit en het gebruik Heel vroeger hadden we een identiteit die nergens geregistreerd stond. Identiteit kon lange tijd opgevat worden als iets dat eigen was aan de fysieke persoon, zoals uiterlijk, aangevuld met basale biografische gegevens als naam, geboortedatum en plaats. Identiteit raakte verder van de fysieke en biografische persoon verwijderd en kwam in een administratieve context, bestaande bijvoorbeeld uit toegekende burgerservice- en lidmaatschapnummers. Digitalisering van identiteit had ook verdergaande anonimisering tot gevolg. Dit bood en biedt meer gelegenheid voor misbruik en is zo op te vatten als een neveneffect van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. In Nederland kan iemand op drie manieren een identiteit verkrijgen: - door aangifte van geboorte - door vestiging in Nederland vanuit het buitenland (immigranten) - inschrijving in de Registratie van niet-ingezetenen (RNI). In dit centrale register zijn gegevens van o.a. emigranten en grensarbeiders opgenomen. Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven moeten we met enige regelmaat onze identiteit beken maken. In een groot aantal gevallen moeten we dat zelfs door middel van documenten bewijzen. Wij zijn wettelijk verplicht onze identiteitsgegevens en documenten te verstrekken bij contacten met een groot aantal instanties. Daarnaast vragen bedrijven en burgers bij bepaalde voornamelijk zakelijke- transacties steeds vaker om een legitimatiebewijs. Om een indruk te geven hoe vaak wij een identiteitsdocument nodig hebben is dit in onderstaand schema op een rij gezet. 2 Voor bedrijven en burgers bestaat geen wettelijke identificatiegrond, maar zonder het tonen en laten kopiëren van een identiteitsbewijs zullen maar weinig verhuurbedrijven genegen zijn zaken met u te doen. Institutie Gemeenten Politie Wettelijke gebruiksgrond Paspoortwet, Wet GBA, diverse andere wetten Wetten op het gebied van handhaving van de 2 goud = publieke sector Licht goud = private sector Wit = burgers en bedrijven Pagina 5 van 50

6 Koninklijke Marechaussee Douane Belastingdienst Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst Dienst Uitvoering Onderwijs Arbeidsinspectie Uitvoeringsorganen Dienst Justitiële Inrichtingen Bijzondere opsporingsdiensten Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst Hoger onderwijs Institutie Instellingen gezondheidszorg Werkgevers Financiële instellingen Ziektekostenverzekeraars Notarissen Aanbieders telecom apparatuur Openbaar vervoer instellingen Aanbieders OV bewijzen Luchtvaartmaatschappijen Burgers en bedrijven rechtsorde en openbare orde Vreemdelingenwet, Wetboek van Strafrecht, Paspoortwet Algemene wet Invoer en Accijnzen Wet inzake rijksbelastingen Diverse sociale verzekeringswetten Wet Studiefinanciering Wet arbeid en inkomen Wet Structuur uitvoeringsorganisatie Penitentiaire beginselenwet Diverse wetten Algemene wet Inlichtingen en Veiligheid Wet Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Wettelijke gebruiksgrond Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Zorgverzekeringswet Wet op de loonbelasting Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wet op de toegang tot ziektekosten verzekering Wet op het notarisambt Telecommunicatiewet Wet personenvervoer Regeling nationale vervoersbewijzen OV Internationale luchtvaartovereenkomsten Geen wettelijke gebruiksgrond 1.2 Foutje in de registratie van persoonsgegevens Een identiteit en identificatiegegevens hangen met elkaar samen. Een bepaalde set identificatiegegevens hoort bij een bepaald uniek individu. Het kan voorkomen dat er iets mis is met het verband tussen een persoon en de bij hem horende gegevens. Dat kan zowel per ongeluk als opzettelijk gebeuren. Men spreekt dan van een mismatch tussen persoon en gegevens. Als de mismatch per ongeluk ontstaat, is er meestal sprake van een type- of invoerfout. Iemand die een dergelijke fout vermoedt, moet contact opnemen met de instantie waar de gegevens zijn geregistreerd zodat deze verbeterd kunnen worden. Documenten waaruit de fout blijkt moeten meegenomen worden naar het gesprek. Het CMI 3 kan mensen in deze gevallen adviseren en zo nodigondersteuning bieden. 1.3 Wat is identiteitsfraude? Als de mismatch tussen persoon en gegevens met opzet veroorzaakt wordt, is sprake van fraude met de identiteit. Controle identiteitsdocumenten Via de digitale databank Edison kunnen afbeeldingen en echtheidskenmerken van (inter)nationale reis- 3 Zie blz. 20 voor meer informatie over het CMI Pagina 6 van 50

7 en identiteitsdocumenten geraadpleegd worden. Ook via de site kunnen echtheidskenmerken van Nederlandse en Europese documenten op echtheid gecontroleerd worden. Alleen collega s die daartoe opgeleid zijn, hebben toegang tot (andere) sites die meer echtheidskenmerken omschrijven en waarin alle officiële identiteitsdocumenten opgenomen zijn. Definities identiteitsfraude Er bestaan een groot aantal definities van het begrip identiteitsfraude, al naar gelang het (beleids)onderwerp waarvoor over identiteitsfraude werd geschreven. Een wettelijke definitie van het begrip bestaat niet. De belangrijkste definities voor onze organisatie worden hieronder weergegeven. Definitie uit de fraudenota Identiteitsfraude werd in Nederland voor het eerst uitvoerig omschreven in de Fraudenota 4 uit 2002 en als een nieuw overheidbreed beleidsspeerpunt geïntroduceerd in het kader van de bestrijding van fraude. Identiteitfraude bestaat volgens de Fraudenota uit vormen van misbruik van of fraude met betrekking tot identiteit en identiteitsgegevens, waarmee een persoon of groep personen het oogmerk heeft op onrechtmatige wijze aanspraak te maken op overheidsprestaties, dan wel zich anderszins onrechtmatig te bevoordelen. Volgens de Fraudenota creëert identiteitsfraude een verschil tussen de eigen, persoonsgebonden werkelijkheid en de administratieve werkelijkheid. In de nota worden acht verschijningsvormen van identiteitsfraude genoemd: 1e. gebruikmaking van vervalste documenten 2e. gebruikmaking van valse documenten 3e. gebruikmaking van wederrechtelijk verkregen maar rechtsgeldige documenten 4e. gebruikmaking van rechtsgeldige documenten door een ander met gelijkende uiterlijke kenmerken (lookalike-fraude) 5e. overtreding van de meldings- en mutatieplicht van persoonsgegevens bij GBA 6e. gebruikmaking van vervalste kopieën van identiteitsdocumenten 7e. wederrechtelijk gebruik van een bestaand sofinummer 5 8e. gebruikmaking van een niet-bestaand sofi-nummer Definitie van het CMI Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) 6 hanteert de volgende omschrijving: Identiteitsfraude is het opzettelijk hebben of maken van valse identificatiemiddelen, met als doel daarmee wederrechtelijke dingen te doen. Dat betekent dat iemand: 1. zich uitgeeft voor een ander; 2. daarbij gebruik maakt van valse of onterecht gekregen identificatiemiddelen of kopieën daarvan. Definitie PKN Politiekennisnet (PKN) hanteert de definitie van Jan Grijpink: Met de term identiteitsfraude bedoelen we, dat iemand met kwade bedoelingen bewust de schijn oproept van een identiteit die niet bij hem hoort, daarbij gebruikmakend van de identiteit van een andere bestaande of gefingeerde persoon. Definitie EU/EG Identity theft is generally defined as the misappropriation of the identity (such as the name, date of birth, current address or previous addresses) of another person, without their knowledge or consent. These identity details are 4 TK , 17050, nr. 234, p.2. De Fraudenota is een voortgangsrapportage over misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies en volgt op de voortgangsrapportage Bestrijding financieeleconomische criminaliteit uit 2000, waarbij de overheid het slachtoffer is. 5 Tegenwoordig: burgerservicenummer 6 Op blz. 20 wordt nader ingegaan op het CMI Pagina 7 van 50

8 then used to obtain goods and services in that person s name. Identity fraud is sometimes used as a synonym, although the concept of identity fraud also encompasses the use of a false, not necessarily real, identity. 7 Vormen van identiteitsfraude: 1e. Identiteitsovername (identiteitsdiefstal): het overnemen van de identiteit van iemand anders, zonder diens toestemming 2e. Identiteitsdelegatie: het overnemen van de identiteit van iemand anders, met diens toestemming 3e. Identiteitsruil: het gebruik, door twee of meer mensen, met toestemming, van elkaars identiteit 4e. Identiteitscreatie: het creëren van een fictieve identiteit (al dan niet aan de hand van identificatiegegevens van een bestaande persoon) Op identiteitsdiefstal en identiteitscreatie wordt nader ingegaan. Waar slachtoffers het meest last van hebben is de identiteitsdiefstal. Als zonder toestemming van het slachtoffer gebruik wordt gemaakt van diens identiteit bestaan er vier mogelijkheden waarop dat kan gebeuren: 1e. Account take over: waarbij een crimineel informatie verwerkt over een bestaande bankrekening of creditcard en deze vervolgens misbruikt. Het doel is financieel gewin. 2e. True name fraud: de crimineel verwerft persoonlijke informatie over een slachtoffer om die vervolgens te gebruiken om een lening af te sluiten, een creditcardaccount te openen, of op een andere manier (financiële) goederen te verwerven op kosten van het slachtoffer. 3e. Criminele identiteitsroof: wanneer een crimineel de identiteit van het slachtoffer gebruikt voor het begaan van een ander (erger) misdrijf en vervolgens bij arrestatie een identiteit aan de politie moet opgeven. Het doel van de identiteitsroof is het ontlopen van strafvervolging. 4e. Klonen van identiteit: hierbij neemt een crimineel de gehele identiteit van iemand over. (niet alleen het opgeven van een valse identiteit bij politiecontacten, maar leven op naam van het slachtoffer) Bij identiteitscreatie ontstaat een fictieve persoon. Voor het creëren van een (vals) identificatiemiddel van een fictieve persoon kunnen compleet fictieve identificatiemiddelen worden gefabriceerd, dan wel eigen identificatiemiddelen zodanig worden gewijzigd dat het neerkomt op het scheppen van een fictieve identiteit. Ook kan een nieuwe identiteit worden gemaakt met behulp van identificatiemiddelen van een (ander) bestaand persoon. Olievlekwerking van identiteitsfraude Geslaagde identiteitsfraude op een zwakke plek ergens in een bepaalde keten verspreidt zich ongemerkt naar andere ketens en processen. Als men op iemands rijbewijs kan meeliften bij het aangaan van een nieuwe arbeidsverhouding, vindt belastingheffing bij het slachtoffer plaats; bij het te naam stellen van een kenteken kan men heffingen, boeten en incasso s ontlopen. In de zorg kan men zo medische behandeling krijgen, ook als men daar geen recht op heeft. En de gegevens worden opgeborgen in het medische dossier van de houder van het rijbewijs. Identiteitsfraude verspreidt zich als een olievlek tot in de kleinste administratieve haarvaten van allerlei maatschappelijke processen waar men de geslaagde primaire identiteitsfraude vaak niet meer kan doorzien. Verschijningsvormen van identiteitsfraude 1. Lookalike-fraude bij (reis)documenten; iemand die uiterlijke gelijkenis vertoont met de persoon op een document doet zich voor als de rechtmatige houder van dat document. Dit kan zowel met als zonder medeweten of toestemming van de rechtmatige houder geschieden. Deze vorm van fraude kom je onder andere tegen bij illegale werknemers en mensensmokkel. 2. Zorgpasfraude; een niet-verzekerde patiënt gebruikt de zorgpas van iemand anders om medische zorg te krijgen. Op de zorgpas staan alleen gegevens vermeld, geen foto, wat deze vorm van fraude vergemakkelijkt. 3. Identiteitsfraude bij jongeren; op een kopie van een paspoort of identiteitsbewijs worden gegevens (meestal geboortejaar) veranderd om alcohol of sigaretten te kunnen kopen. 7 Pagina 8 van 50

9 4. Identiteitsfraude in de strafrechtsketen; iemand anders zit de straf van een veroordeelde uit. Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen in werking getreden om dit tegen te gaan. Meer hierover in deel III van de nieuwsbrief identiteitsfraude. 5. Skimmen. Verschil horizontale en verticale fraude Bij verticale fraude is het doel de benadeling van de overheidsdiensten. U kunt hierbij denken aan belastingfraude en uitkeringsfraude. We spreken van horizontale fraude als er sprake is van fraude tussen particulieren, bedrijven en financiële instellingen. U kunt hierbij denken aan creditcardfraude en verzekeringsfraude. Vaak zijn er twee slachtoffers: de bank/het bedrijf/de instelling en de persoon wiens gegevens zijn misbruikt. Bij horizontale fraude zijn drie fases te onderscheiden: 1e. de intentie misbruik te maken van de identiteit van een ander voor een bepaald doel 2e. het verkrijgen van persoonsgegevens of identificatiemiddelen 3e. het daadwerkelijk uitvoeren van de fraude. Siod De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Siod) is verantwoordelijk voor de opsporing van zware fraudezaken op het gehele terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Siod richt zich vooral op grootschalige identiteitsfraude, werkgeversfraude, subsidiefraude en zwarte fraude (= iedere vorm van arbeidsregistratie om het betalen van sociale premies en belasting achterwege te kunnen laten) Het Labyrint-project. Onder deze naam deed de SIOD onderzoek naar identiteitsfraude onder West-Afrikanen. 8 In dit onderzoek kwam naar voren hoe schrijnend de situatie is van illegalen die probeerden zich met een andere identiteit in Nederland c.q. de Nederlandse arbeidsmarkt te begeven. Om in hun levensbehoeften te voorzien gingen deze personen werken, want op een uitkering terugvallen kon niet. Pensioenrechten opbouwen kon evenmin. Een lokale faciliteerder 9 zorgde er voor dat deze mensen zich met een kopie van een paspoort en een sofinummer (tegenwoordig burgerservicenummer) bij een werkgever konden melden. Daarmee konden zij net doen alsof zij legaal in Nederland verbleven. In ruil daarvoor moest wel ongeveer een derde van het verdiende loon afgestaan worden aan de faciliteerder. Daarnaast moest voor een slaapplaats hetgeen ook via de faciliteerder kan worden geregeld- een forste vergoeding worden betaald: bijvoorbeeld 250,00 euro per maand voor alleen een bed. Ondanks het harde werken moest zoveel geld worden betaald aan degenen die hielpen, dat geen geld opgespaard kon worden om bijvoorbeeld een beter onderkomen te regelen. Uit het Labyrinth-project bleek ook dat werkgevers een uiterst dubieuze rol kunnen hebben. 10 Lookalike-fraude Lookalike valsheid: een op zichzelf niet vals identificatiemiddel wordt door een ander gebruikt als ware het een op hem betrekking hebbend identificatiemiddel. De persoon die op deze wijze een identificatiemiddel gebruikt lijkt in meer of mindere mate op de foto op het identificatiemiddel. Deze vorm van fraude wordt wel gebruikt bij mensensmokkel, illegale werknemers, en het gebruik van reisdocumenten. Witte fraude / zwarte fraude De termen witte en zwarte fraude worden gebruikt bij uitkeringsinstanties. Bij witte fraude heeft iemand naast de uitkering inkomsten uit loondienst of studietoelage, zonder dat deze inkomsten bij de uitkeringsinstantie bekend zijn. Bij zwarte fraude werkt iemand naast de uitkering zwart bij, zonder dat er belasting en sociale lasten over de neveninkomsten betaald worden SIOD, jaarverslag Een faciliteerder helpt mensen die illegaal in Nederland verblijven aan een andere niet illegale - identiteit. 10 Bron: Justitiele verkenningen, jrg. 32, nr TK , 25764, 26, p. 5 Pagina 9 van 50

10 Witwassen / zwartwassen Kenmerkend voor witwassen zijn verbergen en verhullen. Hoe het gebeurt maakt niet uit, het resultaat is dat de werkelijk aard etc. van voorwerpen in het ongewisse blijft. Met omzetten wordt bedoeld het wisselen van geld, het kopen van of investeren in andere zaken of waardedragers. Witwassen komt in beeld als fraude met identiteit wordt gebruikt om opbrengsten uit criminaliteit opopgemerkt wit te wassen. Met zwartwassen wordt het werven van fondsen voor terroristische activiteiten aangeduid. Identiteitsfraude wordt als een van de commune delicten genoemd, waarvan terroristen zich bedienen teneinde hun activiteiten te kunnen financieren. 12 Daarnaast nemen terroristen de identiteit aan van andere personen om onopgemerkt te kunnen blijven. 13 Actieve fraude / passieve fraude Bij actieve fraude staat het verstrekken van onware gegevens centraal. Ook de lookalikefraude, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van valse of vervalste identiteitsbewijzen, maar van geldige identiteitsbewijzen en gelijkende pasfoto s of van mondeling meegedeelde persoonsnummers etc. Bij passieve fraude staat het nalaten centraal. Het zal niet vaak voorkomen, maar u kunt denken aan iemand die een paspoort van een ander vindt en vervolgens weigert dit in te leveren bij de gemeente (of politie). Als de vinder ook nadat dit uitdrukkelijk bevolen is nalaat het paspoort af te geven, maakt deze persoon zich schuldig aan passieve fraude. Ejure Ejure is het platform voor Informatietechnologie, Samenleving en Recht. Op de site van Ejure is via de doorklikmogelijkheden Dossiers en Onrechtmatig gedrag veel informatie gepubliceerd over identiteitsfraude. De site is bereikbaar via de link 1.4 Bemachtigen van andermans identiteit Modus Operandi We noemen de top 3 met betrekking tot identiteitsfraude: 1. Spullen, met name telefoonabonnementen, op rekening op andermans naam kopen. Het adres hoeft niet te kloppen. Voor het afsluiten van een telefoonabonnement is een kopie van een paspoort of identiteitsbewijs nodig en een bankafschrift. 2. Gegevens worden van internet afgeplukt. 3. Brievenbus hengelen. Waarbij opgemerkt wordt dat de nummers 2 en 3 regelmatig van plaats wisselen. De meest voorkomende manieren om aan gegevens van andermans identiteit te komen zijn: - Diefstal en inbraak. Hierbij worden dan rijbewijs, identiteitskaart, bankpasjes, creditcards, verzekeringspassen, lidmaatschapskaarten etc. gestolen. Ook het stelen van post en documenten met NAW-gegevens, polis- en lidmaatschapsnummers uit het vuilnis halen komen regelmatig voor. In auto s ligt vaak een zogenoemde groene kaart, waar ook veel gegevens van de gebruiker opstaan. - Via de telefoon. Iemand belt op en doet zich voor als marketeer en vraagt uit dien hoofde allerlei persoonlijke gegevens met betrekking tot uw identiteit, zoals bankgegevens of geboortedatum. 12 Handelingen Tweede Kamer , 24, p TK , 25764, 26, p. 5 Pagina 10 van 50

11 Vishing: Vishing is vergelijkbaar met phishing, alleen gaat dit per telefoon. Het slachtoffer ontvangt een voic waarin, in verband met iets belangrijks dat rechtgezet wordt, gevraagd wordt een bepaald nummer te bellen. Als het slachtoffer dit nummer belt wordt gevraagd het bankrekeningnummer, pincode, burgerservicenummer of andere persoonlijke informatie in te toetsen. De zo verkregen informatie wordt later gebruikt om fraude te plegen. Smishing: Bij smishing ontvangt het slachtoffer een SMS-bericht in plaats van een voic . - Via internet. Tegenwoordig moet je vrijwel op elke website, bij prijsvragen of om in te loggen, persoonlijke informatie doorgeven, zoals bijvoorbeeld geboortedatum en meisjesnaam. Voor criminelen is deze informatie via onbeveiligde websites gemakkelijk te hacken, en samen te voegen met allerlei andere informatie die ze al over u hebben gestolen. Hierna is het voor hen vrij simpel om met die gegevens een lening aan te vragen. - Skimmen / pinpasfraude. Hierbij worden de gegevens die op de magneetstrip van de creditcard of pinpas staan gekopieerd via nieuw aangebrachte software in een betaalautomaat. Via een kleine extra geplaatste camera wordt de pincode afgekeken. Een identiteitsbewijs is iets dat door een andere partij geaccepteerd wordt als bewijs van een bepaalde identiteit. Skimmen valt daar ook onder. - Phishing. Hierbij wordt u via een persoonlijke naar een nep-website gelokt, die heel erg lijkt op de website van bijvoorbeeld de bank, creditcard- of telefoonprovider, met de vraag om uw gegevens opnieuw in te voeren. Als reden wordt aangegeven dat er iets mis is met uw gegevens, uw gegevens verloren zijn gegaan, of onder het mom van fraudepreventie zodat uw rekening niet onnodig geblokkeerd wordt. Wanneer u uw gegevens op deze nep-website invult, bent u ze juist meteen kwijt aan een fraudeur. Indien het slachtoffer middels voic - of SMS-berichten op zijn telefoon wordt benaderd om contact op te nemen met een bepaalde site of telefoonnummer, spreken we van vishing 1.5 Biometrie Biometrie: Biometrie is een verzameling van technieken waarmee de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld of gecontroleerd. Het gaat daarbij om fysieke eigenschappen of gedragskenmerken die voor ieder natuurlijk persoon uniek zijn. Maar elke vorm van biometrie heeft beperkingen bij de afname of verificatie, waardoor geen enkele vorm dat geldt ook voor DNA- 100% zekerheid biedt 14. Biometrische persoonscontrole is gebaseerd op kansberekening, de uitkomst van een biometrische identiteitscontrole is daarom nooit 100% zeker. Onvermijdelijk wordt steeds een aantal mensen ten onrechte niet herkend of, omgekeerd, onterecht voor iemand anders gehouden. Biometrie alleen geeft dus onvoldoende houvast. Daarnaast moeten dus andere controlemiddelen gebruikt worden. Om fraude zoveel als mogelijk tegen te gaan wordt biometrie steeds vaker toegepast in combinatie met een identificatiebewijs. Met ingang van 1 september 2009 worden in Nederland vingerafdrukken afgenomen en opgenomen in het paspoort. Project L.U.C.I.D Project L.U.C.I.D. bestaat uit een geavanceerde computercontrole systeem dat over de hele wereld zal worden ingevoerd. Dit kan door het vormen van een netwerk waaraan alle computerdatabases dienen te worden gekoppeld. Het totale netwerk wordt het "Universal Computerized Identification Clearinghouse Resource Center" genoemd. Via dit systeem kan iedereen en alle gegevens van 14 Het DNA van een eeneiïge tweeling is identiek. Pagina 11 van 50

12 personen worden opgespoord en zijn direct beschikbaar. Spoofing: vele Spoofing is technisch jargon en kan gedefinieerd worden als het iets of iemand zich laten voordoen als iets of iemand anders. Spoofing kan op vele technieken van toepassing zijn. In deze nieuwsbrief komen twee vormen aan bod: 1e. het gebruik maken van de biometrie van iemand anders 2e. het vervalsen van internet- of adressen Op het digitale spoofing zal verderop in deze nieuwsbrief ingegaan worden. Op dit moment staan we even stil bij spoofing waarbij gebruik gemaakt wordt van de biometrie van iemand anders. Bijvoorbeeld nagemaakte vingerafdrukken, er wordt een foto van een oog van een ander persoon bij de automatische herkenning voor het eigen oog gehouden. Meestal detecteert de apparatuur dit soort misbruik. Menselijk toezicht bij dit soort controles maakt de kans op spoofing nagenoeg onmogelijk. Vingerafdruk: De tot nu toe meest gebruikte vorm van biometrie is de vingerafdruk. De unieke patronen van de vingerafdruk worden vastgelegd. De beste vingerafdrukken heb je van een jongere tussen 7 en 11 jaar. Na de leeftijd van 65 jaar wordt de kwaliteit van vingerafdrukken minder. Havank: Havank is het registratiesysteem voor vingerafdrukken. Havank kijkt alleen naar de tien vingerafdrukken van een persoon en kan geen onderscheid maken tussen een ware identiteit en een alias. Als iemand die gebruik maakt van een alias (valse identiteitsgegevens) niet met dezelfde vingerset ook nog onder een andere naam in Havank zit, gaat Havank er vanuit dat naam en vingers bij elkaar horen, maar dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend. De vingerafdrukken kunnen wel van de echte dader zijn, maar door het alias is het strafbare feit op het conto van iemand anders terechtgekomen. Dit kan voorkomen worden door vaker een vingerafdrukcontrole door de dactyloscopen van de dienst Nationale Recherche Informatie aan te vragen. De nieuwe vingerafdrukscanners maken driedimensionale opnamen, waardoor het verschil tussen platte en gerolde vingerafdrukken er niet meer toe doet. Vingerader: Een relatief nieuwe techniek is het kijken naar aderpatronen in de vinger. Hiertoe neemt een camera met infrarode belichting een opname van de vinger. Handgeometrie: Bij handgeometrie wordt gekeken naar de afmetingen van en relatieve afstanden tussen de te onderscheiden vingers van een hand. Deze techniek is met name interessant als in een omgeving handschoenen moeten worden gedragen en mensen met handschoenen aan moeten kunnen worden herkend. In Nederland zal deze techniek niet vaak gebruikt worden. Gezichtsscan: Hierbij worden de karakteristieke afstanden van het gezicht gemeten, zoals de afstanden tussen de ogen, oren, mond en kin. Gezichtsherkenning is afhankelijk van de lichtomstandigheden en de houding van het gezicht. Irisscan: De iris verschilt per mens en per oog en is bijzonder rijk aan informatie. Moeilijkheden bij de scan kunnen in de weg zittende wimpers, haren, contactlenzen en brillenglazen zijn. Op Schiphol wordt de irisscan gebruikt voor reizigers die zich daarvoor hebben aangemeld, en voor het personeel. In deze gevallen wordt de irisscan gecombineerd met de pas. Pagina 12 van 50

13 Retinascan: Deze geeft de bloedvaten op het netvliet weer. Dit patroon is uniek per mens en verandert in beginsel niet tijdens het leven. Bepaalde ziekten beïnvloeden de retina. Voor de retinascan moet gebruik gemaakt worden van laserlicht. Stemherkenning: Stemherkenning kan worden gebruikt om vast te stellen wie iemand is. Door een computer worden een groot aantal biometrische aspecten van de stem geverifieerd en vergeleken met een eerdere stemopname om te bepalen of de stem de juiste is. Stemherkenning geeft nog geen 100% zekerheid: er is extra aandacht nodig bij tweelingen, nauw verwante familieleden en mensen die verkouden zijn.. Achtergrondgeluiden moeten weggefilterd worden. Ook mogelijk misbruik in de vorm van imitatie of het afspelen van geluidsopnamen is nog niet opgelost. Spraakherkenning: Bij spraakherkenning moeten teksten worden uitgesproken die worden opgeslagen in een database. Deze teksten kunnen later worden gebruikt voor vergelijking. DNA: Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) is de drager van erfelijke eigenschappen en verschilt van persoon tot persoon. Op basis van het DNA-profiel kan met zekerheid worden gezegd dat twee DNA-profielen niet gelijk zijn en dus afkomstig zijn van verschillende personen. Een DNA-match geeft niet altijd zekerheid over de persoon: Eéneiïge tweelingen hebben hetzelfde DNA. (Gelukkig verschillen de vingerafdrukken wel bij ééneiïge tweelingen) Handtekening: Controle van een handtekening is iets anders dan het handschriftherkenning. Bij de handtekening worden met name elementen als de stijl, hoek van de pen, snelheid en druk vergeleken. Toetsaanslag: Het typeritme van computergebruikers correspondeert met de dynamiek van hun toetsaanslag. Men wilde deze techniek gebruiken om te voorkomen dat niet-geautoriseerde gebruikers met behulp van andermans password toegang zouden krijgen tot bepaalde systemen. Omdat het typeritme teveel varieert bleek deze methode minder geschikt. Alleen bij professionele datatypistes wordt deze techniek nog gebruikt worden. Begrippen in de biometrie Verificatie: identiteitsvaststelling ten aanzien van die personen die al bekend zijn Identificatie: identiteitsvaststelling ten aanzien van die personen die nog niet bekend zijn Identiteitsvaststelling: het vaststellen wie iemand is met het oog op een te nemen beslissing of te verrichten handeling Biometrische identiteit: een unieke set van onveranderlijke dan wel langdurig stabiele fysieke kenmerken van een persoon Fall back: teruggrijpen op een andere methode als de apparatuur / software niet werkt Failure te enroll: onmogelijkheid tot afname van een biometrisch kenmerk False acceptance rate: kans op het ten onrechte accepteren van een persoonsherkenning False rejection rate: kans op het ten onrechte verwerpen van een persoonsherkenning Spoofing: iemand doet zich als een ander voor door een biometrisch kenmerk na te maken Pagina 13 van 50

14 1.6 Digitale vormen van identiteitsfraude Cybercrime: Fraude en oplichting in de digitale wereld noemen we cybercrime. Een veel gebruikte werkwijze bij internetoplichting is het plegen van identiteitsfraude. Phishing: Phishing (vissen) is een verzamelnaam voor digitale activiteiten die tot doel hebben persoonlijke informatie aan mensen te ontfutselen. Middels een nepsite of probeert de oplichter (visser) persoonlijke gegevens als creditcardnummers, pincode, burgerservicenummer etc. te achterhalen. De meeste phishing s en websites beginnen er steeds authentieker uit te zien en het aantal neemt ook sterk toe. Phishing is strafbaar gesteld als oplichting (art. 326 Wetboek van Strafrecht) in gevallen waarin door middel van misleiding iemand wordt bewogen tot de afgifte van gegevens. Het is niet (meer) vereist dat deze gegevens een geldswaarde hebben in het handelsverkeer. Identiteitsfraude middels vacaturebank op internet Het komt regelmatig voor dat een valse vacature geplaatst wordt op een online vacaturebank. Op deze manier worden persoonlijke gegevens van de sollicitant verzameld die later misbruikt worden. Online vacaturebanken waarschuwen dan ook om nooit sofinummer, creditcard- en banknummers en andere niet-relevante informatie achter te laten. Pharming: Bij pharming worden de IP-adressen van de gehackte website overgenomen. Als u naar een dergelijke website gaat zorgt de server er automatisch voor dat het bijbehorende IP-adres wordt opgezocht. De bezoeker van de website wordt meteen, op slinkse wijze, doorgesluisd naar een door criminelen beheerde website. De site ziet er precies zo uit als de echte website. Als dit een website van uw bank betreft kan de hacker zo uw inloggegevens afvangen en vervolgens daarmee inloggen op de echte website van de bank. Spoofing: Spoofing is het vervalsen van de internet- of adressen. Een voorbeeld hiervan is het creëren en gebruiken van adressen en websites die gemaakt zijn om op die van bekende bedrijven, banken of overheidsinstellingen te lijken. Hiervan is het doel de internetgebruiker te misleiden en op die manier achter zijn persoonlijke gegevens te kunnen komen, zoals bankgegevens, usernames en passwords. Spoofing wordt ook gebruikt door hackers om de beveiliging van een (bedrijfs)netwerk te breken en door verzenders van spam die niet traceerbaar willen zijn. Er mogen dus ook meerdere belanghebbenden van hetzelfde feit aangifte doen in verschillende regio s. In welke regio de zaak vervolgens wordt behandeld is een kwestie van overleg tussen de korpsen of Officieren van Justitie. Escrowdiensten Dit zijn organisaties die als betrouwbare tussenpersoon in een handelstransactie garant staan naar beide contracterende partijen toe. De verkoper zendt zijn goederen maar door als hij hij weet dat de verkoopsom door de koper in waarborg is gegeven bij de escrowpartij. De escrowpartij zal de verkoopsom pas doorstorten aan de verkoper als de koper meedeelt dat hij de goederen heeft ontvangen. De koper zal bij de escrowpartij de koopsom terugvorderen als er geen effectieve levering plaats vindt binnen de afgesproken termijn. Als internetgebruiker is het vij eenvoudig om vast te stellen of het om een fictief escrowbedrijf gaat: waarschuwt voor malafide escrowbedrijven. Pagina 14 van 50

15 Skimmen: Tot nu toe is bekend geworden dat met name Roemenen, Bulgaren en andere Oost-Europese personen zich met deze vorm van criminaliteit bezig houden. Een geldautomaat kan op verschillende manieren gemanipuleerd worden. Wij noemen de meest voorkomende: Er wordt een voorzetmondje bovenop de gleuf waarin de klant zijn pas invoert geplaatst. De elektronica in dit voorzetmondje leest de voor de criminele doeleinden benodigde gegevens, zoals rekening- en pasnummer. Deze gegevens worden in de chip van het voorzetmondje opgeslagen. Het plaatsen van een verborgen camera die zicht heeft op het toetsenbord waarop de klant zijn pincode intypt. De camera kan gecamoufleerd worden verborgen in bijvoorbeeld een folderhouder, een aluminium lijst of zelfs een nagemaakt gedeelte van de geldautomaat zelf. Momenteel worden er complete digitale camera s inclusief batterij en geheugenkaarten in een balk geplaatst en de laatste mode is dat er complete voorzetpanelen geplaatst worden. Daarnaast worden ook weer overlay s aangetroffen voor over het toetsenbord. De door de digitale camera vastgelegde pincodes worden vastgelegd op de geheugenkaart van de digitale camera. Er kan ook gebruik gemaakt worden van drukgevoelige folie die op of onder het numerieke toetsenbord van de geldautomaat wordt aangebracht. Hierin bevindt zich een geheugenmodule die de ingetoetste pincodes onthoudt en die later kan worden uitgelezen. Na het plaatsen van de apparatuur wordt de opstelling geijkt. Omdat het verkrijgen van pas- en rekeninggegevens onafhankelijk plaatsvindt van het verkrijgen van pincodes, moet er door middel van een eigen (meestal gestolen of blanco) pas van de organisatie worden vastgesteld vanaf welk moment de opname is gaan lopen. Dit doet men bijvoorbeeld door een serie van afgebroken transacties. Opsporingstip: met dit nummer kun je eventueel een spoor volgen als het al bij andere automaten gebruikt is geweest. Na het skimmen wordt de geplaatste apparatuur gedemonteerd. Dit is meestal in een paar seconden gebeurd omdat de apparatuur veelal met dubbelzijdig plakband of kleefpasta wordt geplaatst. Na het demonteren splitst de groep betrokkenen zich en maakt zich uit de voeten. Na het daadwerkelijk skimmen is altijd een aantal van de criminelen in de buurt van de desbetreffende geldautomaat om toezicht te houden op hun (waardevolle) apparatuur. Uit praktijkervaring is gebleken dat de aanwezigheid van geüniformeerd politiepersoneel in de omgeving ervoor zorgt dat de skim-actie onmiddellijk wordt beëindigd en dat de criminelen zich, met hun apparatuur, uit de voeten maken. Ook betaalautomaten kunnen geskimd worden. De techniek die hiervoor gebruikt wordt komt overeen met het skimmen van een geldautomaat. Bij het skimmen via een pinpad in een winkel (of bedrijf) wordt de gehele pinpad omgebouwd. Om dit te kunnen doen moet deze worden gestolen. Meestal wordt in de tussentijd de originele pinpad vervangen door een dummy. Wanneer een klant op de dummy wil pinnen lukt dit niet en zullen zowel de klant als de winkelier denken dat de pinpad een storing vertoont. Vermoedelijk vindt het omwisselen van de pinpads vlak voor sluitingstijd plaats. De omgebouwde pinpad wordt later (vermoedelijk s nachts) teruggeplaatst waarna het skimmen kan beginnen. Een andere manier is middels insluiting dan wel nachtelijke inbraken waarbij de alarmen soms omzeild worden. Opsporingstip: Als je bij een bedrijfsinbraak komt waar men wel binnen geweest is maar niets vermist wordt, laat dan de pinpad controleren. Geldopname of betaling na het skimmen: Nadat de pincode en gegevens op de magneetstrip zijn verkregen, is het mogelijk om met behulp van een laptop, cardreader en een cardwriter blanco passen te maken. Daarmee kan geld worden opgenomen van de rekening van de originele pashouder. In praktijk zitten er enkele dagen tot maanden tussen het kopiëren van de pinpas en het opnemen van het geld. Over het algemeen vinder er in het buitenland opnames plaats dan wel worden er aankopen mee betaald. De schade van deze vorm van fraude bedroeg in 2009 voor banken in Nederland 36 miljoen euro. Bovendien wordt het vertrouwen van de consument in het betalingsverkeer ernstig aangetast. Pagina 15 van 50

16 Equens: Equens (voorheen Interpay) zorgt in Europa voor de verwerking van girale en card-gerelateerde betalingen. Equens neemt een centrale positie in bij de bestrijding van fraude met betalingstransacties. Equens is voor meldingen van skimmen ook bij een poging- te bereiken op telefoonnummer Op dit nummer kan gecontroleerd worden of de skimming al bekend is en of er door Equens een zogenaamde waarschuwing is uitgevaardigd naar alle banken en de betreffende politieregio. Indien er een waarschuwing wordt uitgevaardigd, zal er door Equens aangifte worden gedaan. Daarmee wordt voorkomen dat een groot aantal individuele aangiftes door de politie moeten worden opgenomen. In gevallen waarin nog geen waarschuwing door Equens is uitgezonden, dient een benadeelde van skimmen wel zelf aangifte te doen bij de politie. Met betrekking tot het doen van aangifte zijn er door Equens, de Nederlandse banken en het Financieel Expertise Centrum 15 afspraken gemaakt. Helemaal voorkomen lukt nog niet, maar Equens en wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben een methode ontwikkeld die skimmen een stuk minder aantrekkelijk maakt. Hiertoe werd op één miljard transacties een groot aantal analyses uitgevoerd. Met de uitkomsten daarvan heeft men een fraudedetectietechniek kunnen ontwikkelen die sinds 2009 toegepast wordt. Binnen 30 seconden worden alle transacties van de laatste minuten geanalyseerd ten opzichte van alle voorgaande transacties. Geld-, betaalautomaten en pinpads die gemanipuleerd zijn worden hierdoor eerder ontdekt. De methode bevindt zich op dit moment 16 in een fase van batchverwerking. Binnenkort wordt overgestapt naar een 7 x 24 uur realtime verwerking. Skimmen tegenhouden zal niet lukken, maar snel detecteren en reageren als het gebeurd is zal naar verwachting skimmers frustreren. Landelijke aanpak skimmen De Nederlandse Vereniging van Banken, het Openbaar Ministerie en de politie binden gezamenlijk de strijd aan tegen skimmen (het kopiëren van bankpassen). In een landelijke aanpak gaan zij intensief samenwerken met als doel de stijgende trend te doorbreken. De intensieve samenwerking bestaat onder andere uit het (internationaal) uitwisselen en analyseren van informatie. Daardoor kunnen criminele netwerken eerder worden opgespoord en vervolgd. De samenwerking krijgt vorm in een zogeheten proeftuin. Die bestaat ui een gezamenlijk skimmingpoint voor kennisontwikkeling en deling, onderzoek naar het opwerpen van barrières om skimming tegen te gaan, samenwerking in de strafrechtketen en versterking van de repressieve aanpak. Vorig jaar bedroeg de schade voor banken door skimming 36 miljoen euro en is bij betaalpassen schade ontstaan door skimming (op een totaal van 25 miljoen betaalpassen in omloop) 17 EMV-chip, ook wel EVM-chip genoemd De letters EMV staan voor Europay, Mastercard en Visa, de drie betaalkaartsystemen. Omdat de EMV-chip beter te beveiligen is dan de magneetstrip worden wereldwijd alle bankpassen en creditcards voorzien van de EMV-chip. In Nederland is die aanpassing in 2005 gestart en op 1 januari 2012 moeten alle bankpassen en creditcards zijn voorzien van de chip. De reactie van skimmers hierop is dat zij nog steeds het intoetsen van de pincode filmen, waarna zij de houder rollen om de originele pas te bemachtigen. Overigens is de EMV-chip al door wetenschappers van de Engelse Cambridge-universiteit gekraakt. Vroeg of laat zullen criminelen hier ook toe in staat zijn. Portugese lus: Bij de zogenoemde Portugese lus worden bankpassen in zijn geheel ontvreemd. Meestal probeert men eerst via shouldering (meekijken) of andere listige kunstgrepen de pincode te achterhalen. Middels een 15 De afdeling BFER van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland maakt hier deel vanuit. 16 Juli Security Management nummer 5, mei 2010 Pagina 16 van 50

17 afleidingsmanoeuvre wordt de bankpas afhandig gemaakt. Een bekende afleidingstruc die gebruikt wordt is het biljet van 20 Euro dat naast de pinner op de grond ligt. Op het moment dat de pinner gevraagd wordt of dat zijn geld is en de aandacht van de pinner even bij de geldautomaat weg is, wordt het bankpasje uit de automaat gegrist. Als een slachtoffer van de Portugese lus zich meldt, dient aangifte ter zake oplichting opgenomen te worden. Oplichting via Marktplaats.nl Hoewel oplichting buiten de orde van deze nieuwsbrief valt, willen wij u er op attenderen dat slachtoffers van oplichting via de advertentiesite Marktplaats.nl sinds 7 oktober 2010 digitaal aangifte kunnen doen via de site 1.7 Plegers Mensen die zich bezighouden met identiteitsfraude kunnen daar verschillende beweegredenen voor hebben. De meest voorkomende motieven zijn: 1. winstbejag 2. ontlopen van een straf 3. werk verkrijgen 4. medische verzorging verkrijgen 5. verbergen van de eigen identiteit / dekmantel 6. ex-vriend of -relatie pesten, wraak nemen, ruïneren etc. 7. gestoord gedrag (iemand die het leven van een ander wil leven en diens gehele identiteit overneemt) Een allrounder Een man had in de periode dat hij een Ziektewetuitkering ontving werkzaamheden verricht, zonder dit aan de uitkeringsinstantie te melden. Voorts had de man met gebruikmaking van valse namen bij een tweetal verzekeringsmaatschappijen via internet verzekeringspolissen afgesloten en vervolgens valse schadeclaims ingediend, waarop aan hem verschillende malen is uitgekeerd. Met gebruikmaking van valse persoonsgegevens had de man bovendien verschillende kredieten en creditcards aangevraagd en telefoonabonnementen afgesloten, waarbij hij de bijbehorende mobiele telefoontoestellen had verkregen. In al deze gevallen geldt dat de overeenkomst met de man niet zou zijn aangegaan indien hij zijn werkelijke persoonsgegevens had opgegeven. In een aantal gevallen had de man al dan niet samen met een ander- op krediet auto s aangeschaft en deze reeds enkele dagen na de aankoop, na aanvraag van een kopie van het daartoe benodigde vrijwaringsbewijs bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer, doorverkocht. De man had zich daarmee schuldig gemaakt aan verduistering van de auto s die hij rechtens onder zich had, maar die nog toebehoorden aan de kredietverstrekkers (in een huurkoopconstructie), dan wel dienden als onderpand voor de aan hem verstrekte lening. Daarnaast had de man op verschillende namen en op verschillende adressen in de buurt van zijn toenmalige vriendin goederen besteld. De goederen waren geleverd op de verschillende adressen en aan de man geleverd, waarna de goederen nimmer werden betaald. In dat kader had de man in een aantal gevallen bovendien gebruik gemaakt van valse of vervalste documenten, te weten valse of vervalste loonstroken en een vervalst kopie van zijn paspoort, om de door hem gewenste diensten te verkrijgen. Ook werd een groot aantal particulieren door de man ernstig benadeeld, doordat de man verschillende goederen, met name elektronica, tegen concurrerende marktprijzen te koop aanbood op verschillende websites en vervolgens nagelaten had deze goederen na betaling door de klant- te leveren. Op die wijze had de man ten koste van verschillende bedrijven en particulieren voor zichzelf grote geldbedragen verkregen. Behalve een veroordeling tot het vergoeden van de schade werd de man een gevangenisstraf van dertig maanden opgelegd Rechtbank Haarlem 15 september 2009, LJN: BL7294 Pagina 17 van 50

18 1.8 Het slachtoffer Een slachtoffer heeft niet altijd direct in de gaten dat sprake is van identiteitsfraude. Vaak is er iets vreemds gebeurd waar geen verklaring voor is. Een aangever komt dan met een vaag verhaal aan de balie. Bewijsstukken ontbreken omdat aangever hier nog niet over kan beschikken doordat bedrijven en/of instellingen weigerachtig zijn deze op voorhand al te verstrekken. Tja, en als een aangever al niet weet wat er loos is, wat moeten wij als politie er dan mee? Met als gevolg dat mensen soms onterecht het bos in gestuurd worden. In deze nieuwsbrief willen wij ervoor pleiten om in dat soort gevallen tòch een aangifte, hoe incompleet soms ook, op papier te zetten. Vermeld in de verklaring van aangever dat (vermoedelijk) sprake is van fraude met identiteitsgegevens. Met de aangifte in de hand kan een aangever zich wenden tot diverse instellingen en/of bedrijven waaronder incassobedrijven en deurwaarders- en (kopieën van) onderliggende documenten verkrijgen. Met die documenten ontstaat inzicht in wat er gebeurd is en kan de aangifte verbeterd of aangevuld worden. Een slachtoffer van identiteitsfraude moet steeds weer zijn onschuld bewijzen heeft een lange weg te gaan voordat alles rechtgetrokken is. Verwijs een slachtoffer naar het CMI 19 en geef ze de bij deze nieuwsbrief gevoegde bijlage: tips voor slachtoffers van identiteitsfraude mee. Tip: Vergeet niet bij aangifte ter zake diefstal of vermissing van documenten het nummer van het identiteitsbewijs in te vullen in verband met de signalering in het VIS 20. Bij identiteitsfraude kan sprake zijn van twee typen slachtoffers: 1e. Degene wiens identiteit wordt misbruikt en die daardoor schade of nadeel ondervindt 2e. Derden die schade ondervinden van de handelingen van de fraudeur De onder 1e bedoelde slachtoffers van identiteitsfraude hebben het niet makkelijk: zij worden geconfronteerd met financiële, praktische en soms ook emotionele gevolgen. a) Financieel omdat zij aansprakelijk worden gehouden voor diensten of producten waar ze geen weet van hebben. Slachtoffers weten niet bij welke organisaties ze moeten zijn om de gevolgen ongedaan te maken en worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Om deze situatie te herstellen moeten zij soms ook nog extra kosten maken. b) Praktische problemen kunnen ontstaan doordat het slachtoffer te boek staat als wanbetaler of crimineel, waardoor het afsluiten van een (hypothecaire) lening niet mogelijk is of een baan wordt geweigerd. c) Emotionele gevolgen zoals ongeloof, boosheid, machteloosheid, verraad, frustratie, wantrouwen, uitputting, geïrriteerdheid en angst over de persoonlijke financiële situatie. Het lukt slachtoffers niet altijd hun naam volledig te zuiveren. Voor sommigen blijft de identiteitsfraude dan ook een hindernis in hun leven omdat zij verder moeten met een negatieve kredietgeschiedenis met alle gevolgen van dien. Daarnaast zijn er zelfs slachtoffers die uiteindelijk op moeten draaien voor de schulden die een ander op hun naam heeft gemaakt omdat het hen niet lukt de eigen onschuld aan te tonen. Heel wrang. Door fraude met zijn identiteit stond een man dertien jaar onterecht als harddrugscrimineel in informatiesystemen van de overheid. Een drugsverslaafde bleek zich voor hem uit te geven. Dit had ernstige gevolgen voor het leven van de man: hoewel hij Nederlander was stond hij geregistreerd als ongewenst vreemdeling, hij had een waslijst met antecedenten op zijn naam staan, de FIOD viel zijn woning binnen wegens een verdenking van witwassen, hij kreeg ten onrechte bekeuringen etc. Het heeft de man heel veel moeite gekost de onterechte registraties van zijn naam te krijgen, mede doordat overheidsinstanties naar elkaar wezen in plaats van de man te helpen Zie blz. 20 van deze nieuwsbrief voor meer informatie over het CMI 20 Verificatie en Informatie Systeem. Documenten worden Europees gesignaleerd. 21 Persbericht Nationale Ombudsman, 23 oktober 2008 Pagina 18 van 50

19 Soms sluipt door onoplettendheid een vervelende fout in een systeem. Bijvoorbeeld in het geval van een tweeling, waarbij de mannelijke helft werd aangehouden voor wapenbezit en de vrouwelijke helft werd gedagvaard en (bij verstek) veroordeeld. Kennelijk was bij het opstellen van de dagvaarding gebruik gemaakt van zich in het geautomatiseerde systeem bevindende gegevens en is daarbij over het hoofd gezien dat de voorletters niet klopten en de adresgegevens verschilden. Bij een herzieningsaanvraag werd de vrouwelijke helft alsnog vrijgesproken. 22 Bureau Krediet Registratie (BKR) Een groot aantal slachtoffers van identiteitsfraude staat buiten hun weten geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Het BKR informeert aangesloten organisaties over kredieten en gsm-abonnementen die consumenten hebben afgesloten. Hypotheken worden niet geregistreerd, tenzij een betalingsachterstand van minimaal 120 dagen is ontstaan. Iedereen heeft het recht om de eigen gegevens die bij het BKR geregistreerd staan in te zien. In elk bankfiliaal ligt een brochure van het BKR. In deze brochure zit een aanvraagformulier dat ingevuld bij de bankmedewerker kan worden ingeleverd. De aanvrager moet zich bij de bankmedewerker legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit om te voorkomen dat iemand gegevens van een ander opvraagt. De bank stuurt het ingevulde formulier op naar het BKR. Er zijn wel kosten aan verbonden 23 die aan de bank betaald moeten worden. Binnen zeven werkdagen krijgt de aanvrager het gevraagde overzicht thuis gestuurd. Ook bestaat de mogelijkheid (na telefonische afspraak) de gegevens bij het BKR-kantoor in Tiel op te halen. Ook is het mogelijk een overzicht op te vragen van de bij het BKR aangesloten organisaties die de afgelopen twaalf maanden naar uw gegevens bij het BKR geïnformeerd hebben. Dat kan schriftelijk opgevraagd worden, met bijvoeging van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, bij BKR, afdeling Inlichtingen en inzage, postbus 6080 te 4000 HB Tiel, onder vermelding van Protocol inzage. Ook hieraan zijn kosten verbonden. 1 Bijlage tips slachtoffers van identiteitsfraude Op blz. 24 en 25 van deze nieuwsbrief treft u een bijlage aan, waarin tips zijn opgenomen voor slachtoffers van identiteitsfraude. Ook zijn preventiemaatregelen in deze bijlage verwerkt. Andere slachtoffers zijn derden die schade ondervinden van de handelingen van de fraudeur. U kunt hierbij denken aan banken, bedrijven die goederen of diensten geleverd hebben etc. Zoals reeds vermeld in de inleiding zal in deze nieuwsbrief hier niet nader op ingegaan worden. Voor vragen over de positie van benadeelde bedrijven of instellingen kunt u contact opnemen met het DRI Kenniscentrum. 1.9 Organisaties met betrekking tot identiteitsfraude Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en fouten (CMI) Na een proefperiode vanaf 2008 is het CMI met ingang van juni 2010 definitief geworden. Partijen die hierbij betrokken zijn, zijn: - Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; - Het Ministerie van Justitie - Het Ministerie van Defensie (Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten van de Koninklijke Marechaussee) - Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat - Het College van Procureurs Generaal - De Raad van Hoofdcommissarissen 22 Hoge Raad 7 maart 2006, LJN: AV In 2010 waren deze kosten 4,95 Euro Pagina 19 van 50

20 - De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, mede namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het doel is burgers die te maken hebben met identiteitsfraude of met een fout in de registratie van persoonsgegevens, te ondersteunen en adviseren. Mensen die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van identiteitsfraude kunnen een meldingsformulier invullen. Dit formulier is verkrijgbaar via Postbus 51, telefoonnummer , of te downloaden van internet op de site Mensen die het formulier ingevuld hebben worden binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van het formulier gebeld door een medewerker van het CMI. In dat telefoongesprek wordt dieper ingegaan op de melding om een zo compleet mogelijk beeld van de melding te krijgen. Soms lukt het om de melding bij het eerste contact op te lossen. Mocht dit niet het geval zijn, dan adviseert het CMI welke stappen het slachtoffer kan nemen en waarmee het CMI ondersteuning kan bieden. Zo kan het CMI betrokken organisaties aansporen om de melding op te pakken en afspraken met hen maken over de verdere afhandeling daarvan en bijbehorende termijnen. Het CMI houdt het slachtoffer op de hoogte van de resultaten. In elk geval neemt het CMI binnen drie (3) weken na de melding contact op met het slachtoffer. Zolang de melding in behandeling is wordt het slachtoffer regelmatig geïnformeerd over de voortgang. Zodra het CMI vaststelt dat de melding inderdaad betrekking heeft op identiteitsfraude, draagt het CMI de melding over aan het Openbaar Ministerie. Het OM gaat verder met de zaak. Team Identiteits- en documentfraude (TIF) Het TIF heeft met ingang van 1 januari 2009 het onderzoek op echtheid van identiteitsdocumenten en geld overgenomen van Forensische Opsporing. Het TIF is een samenwerkingsverband tussen de Dienst Persoons- en Geoinformatie, Dienst Werk en Inkomen en de regiopolitie Amsterdam-Amstelland. Het TIF is gevestigd aan de Stadhouderskade 85 in Amsterdam. Bij twijfel over de echtheid van documenten en bankbiljetten is het TIF de eerst aangewezen instantie voor echtheidsonderzoek. Naast de functie van helpdesk verzorgt het TIF ook opleidingen op het gebied van identiteit- en documentcontrole. De helpdesk is bereikbaar op of Door de TIF is een boekje uitgegeven, getiteld Ben jij wie je zegt dat je bent. Behalve op papier is dit boekje digitaal raadpleegbaar via de link Expertisecentrum Identiteitsfraude (ECID) Het ECID van de Koninklijke Marechaussee is gevestigd op Schiphol 24. Zij voeren documentcontroles uit ten behoeve van opsporingsinstanties, waaronder de politie. Met name in spoedgevallen op tijdstippen waarop het TIF niet bereikbaar is kan het ECID benaderd worden voor echtheidscontrole. Documenten die door de ECID op echtheid gecontroleerd kunnen worden zijn: - paspoorten - identiteitskaarten - verblijfsdocumenten - visa en autorisatiestempels - rijbewijzen - vervoersbewijzen - betaalmiddelen (geld, bankpasjes, cheques) Hoewel de voorkeur uitgaat naar onderzoek van het fysieke document is de ECID tevens in staat op basis van een scan of kopie de echtheid te controleren van: - paspoorten (personaliabladzijde en tegenoverliggende bladzijde volledig afgebeeld) - identiteitskaarten (voor- en achterzijde) 24 Kantoorgebouw Triport 2, Evert van de Beekstraat 101 te 1118 CN Luchthaven Schiphol, tel / Pagina 20 van 50

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude

Centraal Meldpunt Identiteitsfraude DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.38 Centraal Meldpunt Identiteitsfraude bronnen www.bprbzk.nl, maart 2009 Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude is een initiatief van de Nederlandse overheid.

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet

Nadere informatie

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat:

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat: Motie: Stop opslag biometrische gegevens De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 april 2011, Constaterende dat: - bij de aanvraag van een nieuw paspoort/idkaart naast lengte, pasfoto en

Nadere informatie

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud

Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat Inhoud Taak 1.4.14 Hoe moet dat... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Wat is cybercrime?... 3 Internetfraude... 3 Voorschotfraude... 3 Identiteitsfraude... 3 Omschrijving van computercriminaliteit...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 125 Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak

Nadere informatie

RAPPORT Legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost-Europa

RAPPORT Legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost-Europa Organisatieonderdeel Project IGTV / NVIK Contactpersoon A.Goewie Functie Informatiemakelaar Eenheid Midden-Nederland Bezoekadres Hanzelaan 95, Gebouw 45 8017JE Zwolle Telefoon 088 6625306 / 311 E-mail

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-71 d.d. 12 maart 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris) Samenvatting De Commissie acht een handelwijze

Nadere informatie

Starterscommissie VOA

Starterscommissie VOA Starterscommissie VOA Team Alphen a/d Rijn John Nieumeijer, Teamchef Frank Heijmink, wijkagent Horeca & Ondernemers Groei van 88 naar 115 fte. 107.000 inwoners op 132 km 2 VOA -Starterscommissie 2 Feitjes

Nadere informatie

Veilig betalen in Nederland

Veilig betalen in Nederland De meeste consumenten zijn positief over de veiligheid van het Nederlandse betalingsverkeer. Dat blijkt uit onderzoek dat dnb heeft uitgevoerd, onder meer naar aanleiding van de toename van pinpasfraude

Nadere informatie

IDENTI FICATIE PLICHT

IDENTI FICATIE PLICHT IDENTI FICATIE PLICHT INHOUD 1 01 IEDEREEN MOET ZICH KUNNEN IDENTIFICEREN VANAF 1 JANUARI 2005 3 ZORG DAT U ALTIJD EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS BIJ U HEBT 3 WIE MAG U NAAR UW IDENTITEITSBEWIJS VRAGEN?

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273

ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 ECLI:NL:RBZUT:2004:AO7273 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 31-03-2004 Datum publicatie 08-04-2004 Zaaknummer 06/060115-03 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

17050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

17050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies 26643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 17050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 309 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

14 november 2012 Nieuwegein. Datum

14 november 2012 Nieuwegein. Datum 14 november 2012 Nieuwegein Accountmanager Overheid en Bedrijven Wint vanuit netwerkcontacten informatie in. Het gaat hier om criminele fenomenen in en rond de overheid en het bedrijfsleven. U heeft informatie

Nadere informatie

IDENTITEITSFRAUDE: EEN AFBAKENING

IDENTITEITSFRAUDE: EEN AFBAKENING IDENTITEITSFRAUDE: EEN AFBAKENING Een internationale begripsvergelijking en analyse van nationale strafbepalingen SAMENVATTING OPZET: PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN Identiteitsfraude is een vorm

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Datum 25 juni 2013 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over oplichting bij Marktplaats en wettelijke problemen rond de vervolging van internetoplichting

Datum 25 juni 2013 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over oplichting bij Marktplaats en wettelijke problemen rond de vervolging van internetoplichting 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 8 december 2017 Betreft Beantwoording van de Kamervragen van het

Nadere informatie

Identiteitsfraude als uitdaging in ketens!

Identiteitsfraude als uitdaging in ketens! Identiteitsfraude als uitdaging in ketens! Jan Grijpink Thema: Privacy by Design Telecommunicatie 25-05-2016 1 Begrippen 2 Wat bedoelen we met een identiteit? Iemands maatschappelijke identiteit: een aantal

Nadere informatie

Presentatie Identiteitsfraude door het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en Fouten (CMI)

Presentatie Identiteitsfraude door het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en Fouten (CMI) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Presentatie Identiteitsfraude door het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en Fouten (CMI) http://overheid.nl/identiteitsfraude 10 oktober 2012,

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 764 Reisdocumenten Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR GROTE STEDEN- EN INTEGRATIE- BELEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-111 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. S.P.J. Holslag, secretaris) Klacht ontvangen op : 14 januari 2015 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

Deze negen tips besparen je een hoop ellende

Deze negen tips besparen je een hoop ellende Contact: Lieke Maalderink 020 670 22 32 Maart 2015 Hoe voorkom je phishing en andere veel voorkomende vormen van betaalfraude? Phishing is een vorm van internetfraude waarbij fraudeurs op verschillende

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Voorkom problemen, houd u aan de regels!

Voorkom problemen, houd u aan de regels! Voorkom problemen, houd u aan de regels! Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld dat bestemd

Nadere informatie

Misbruik betaalkaarten...over skimming & shouldersurfing... Copyright 2008 Federale politie. All rights reserved.

Misbruik betaalkaarten...over skimming & shouldersurfing... Copyright 2008 Federale politie. All rights reserved. Misbruik betaalkaarten...over skimming & shouldersurfing... Misbruik betaalkaarten Misbruik betaalkaart Ingrediënten betaalkaart pincode - diefstal - skimming - genoteerd - vals klavier - camera - shouldersurfen

Nadere informatie

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE

TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE TOELICHTING MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE Vraag 1 Bij deze vraag dient u aan te geven wie de verzoeker is van deze melding. Eventuele correspondentie over de melding zal naar deze persoon worden verstuurd.

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij zo duidelijk

Nadere informatie

Identificatie. Achtergrond

Identificatie. Achtergrond Identificatie De mens als zwakste schakel Henk-Jan Engelhardt Achtergrond Henk-Jan Engelhardt Media o.a. Wegener, PTT MediaService/Cendris (1-to-1 communicatie), TMPW (reclamebureau), NOB (nieuwe media),

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Stappenplan bij een vermoeden van documentfraude

Stappenplan bij een vermoeden van documentfraude Stappenplan bij een vermoeden van documentfraude Het eam Identiteits/document Fraude is een samenwerking van: Inhoud Inleiding 3 Stappenplan voor ambtenaar aan het loket... 4 Stappenplan voor ambtenaar

Nadere informatie

geheimen van online zelfverdediging

geheimen van online zelfverdediging geheimen van online zelfverdediging DR. Marc INHOUD Laat je niet belazeren! ➊ Houd uw beveiligingscodes geheim. ➋ Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt. ➌ Zorg voor een goede beveiliging

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-265 d.d. 14 juli 2014 (Prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. M.M.C. Oyen, secretaris) Samenvatting In een periode van 6 maanden hebben

Nadere informatie

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden:

Makelaar in Grond gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de navolgende doeleinden: Privacybeleid I. Algemeen Op deze pagina treft u als gebruiker van de website www.makelaaringrond.nl het privacybeleid aan van Makelaar in Grond respectievelijk Grond Registratie Services. Makelaar in

Nadere informatie

Toets HBO NBP Oefentoets Identiteit en Identiteitsdocumenten II

Toets HBO NBP Oefentoets Identiteit en Identiteitsdocumenten II Toets HO NP Oefentoets Identiteit en Identiteitsdocumenten II antal vragen: 10 Tijdsduur: 20 minuten Instructie it is een oefentoets. eze toets geeft u een indruk van de inhoud en de moeilijkheid van de

Nadere informatie

5. Veilig e-mailen en bestellen op internet

5. Veilig e-mailen en bestellen op internet 125 5. Veilig e-mailen en bestellen op internet Mogelijk ontvangt u regelmatig ongewenste e-mail. Voorbeelden daarvan zijn phishingmails, spam, hoaxes en kettingbrieven. Veel van deze e-mails worden tegenwoordig

Nadere informatie

Bibob-vragenformulier met betrekking tot vastgoedtransacties, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder o, van de Wet Bibob

Bibob-vragenformulier met betrekking tot vastgoedtransacties, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder o, van de Wet Bibob Bibob-vragenformulier met betrekking tot vastgoedtransacties, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder o, van de Wet Bibob Vastgesteld op grond van artikel 30 van de Wet Bibob Inhoudsopgave Instructie...1

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mevrouw mr. S.N. Poyraz, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mevrouw mr. S.N. Poyraz, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-344 (mr. E.L.A. van Emden, voorzitter en mevrouw mr. S.N. Poyraz, secretaris) Klacht ontvangen op : 6 maart 2016 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Met dit formulier vraagt u bijzondere bijstand aan. Ook geeft u hierbij de gegevens op waarmee de gemeente kan vaststellen of u recht heeft op bijzondere bijstand.

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg Zuid zijn adresgegevens aan zijn ex-echtgenote heeft verstrekt. Beoordeling Bevindingen Verzoeker verliet

Nadere informatie

THUIS VEILIG INTERNETTEN WWW.ICTKEURMERK.NL

THUIS VEILIG INTERNETTEN WWW.ICTKEURMERK.NL THUIS VEILIG INTERNETTEN WWW.ICTKEURMERK.NL INLEIDING INHOUD Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Sinds de introductie ervan is er dan ook veel veranderd en de mogelijkheden worden

Nadere informatie

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016

Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Handleiding vragenlijst zelfevaluatie Registratie Niet-Ingezetenen 2016 Versie 1.0 Datum 30 maart 2016 Status Definitief Vraag 1 Inschrijving in en actualisering van de RNI zijn processen die met veel

Nadere informatie

Biedt u openbare telefonie, internettoegang of een netwerk aan?

Biedt u openbare telefonie, internettoegang of een netwerk aan? Biedt u openbare telefonie, internettoegang of een netwerk aan? Biedt u openbare 1) telefonie, internettoegang en/of een netwerk 2) aan? Aanbieders 3) van deze netwerken of diensten 4) hebben op grond

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland afwijzend heeft gereageerd op zijn verzoek om aan zijn kleinkinderen, die in de Verenigde Staten zijn geboren

Nadere informatie

welke voorwaarden biometrische identificatiesystemen moeten voldoen. Hierna wordt heel beknopt ingegaan op drie aspecten van deze regelgeving.

welke voorwaarden biometrische identificatiesystemen moeten voldoen. Hierna wordt heel beknopt ingegaan op drie aspecten van deze regelgeving. Samenvatting Binnen de informatiebeveiliging is de exclusiviteit van gegevens een belangrijk kwaliteitsaspect. De belangen van een bedrijf of van een persoon kunnen ernstig geschaad worden als onbevoegden

Nadere informatie

1 Procesmodel Verifiëren identiteit

1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1.1 Dit proces is van toepassing bij het verifiëren van de identiteit van een persoon die een dienst of product aanvraagt bij de gemeente. Het betreft zowel aanvragen

Nadere informatie

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden.

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden. MODEL 3 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een natuurlijk persoon als minnelijke invorderaar van schulden. 1.

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

2. Tussenpersoon De Verzekeringsrealist Tussenpersoon nummer 6585 Antwoordnummer 555 1250 VB Laren NH info@d-v-r.nl 06-46422381

2. Tussenpersoon De Verzekeringsrealist Tussenpersoon nummer 6585 Antwoordnummer 555 1250 VB Laren NH info@d-v-r.nl 06-46422381 1. Aanvraag OOM Verzekeringen is aanbieder van verzekeringsproducten. Advies voor wat het beste bij uw persoonlijke situatie past, kunt u krijgen van De Verzekeringsrealist. 2. Tussenpersoon De Verzekeringsrealist

Nadere informatie

PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING. www.licg.nl over houden van huisdieren PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Dieren leiden soms hun

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

BIJLAGE 6. BIJ DE VFN-ERECODE FRAUDEPREVENTIERICHTLIJN

BIJLAGE 6. BIJ DE VFN-ERECODE FRAUDEPREVENTIERICHTLIJN BIJLAGE 6. BIJ DE VFN-ERECODE FRAUDEPREVENTIERICHTLIJN Ondergetekenden, de leden van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), hierna ieder afzonderlijk aan te duiden als "de financier",

Nadere informatie

Authenticatie wat is dat? Hoe bewijs je achter de computer wie je bent!

Authenticatie wat is dat? Hoe bewijs je achter de computer wie je bent! Authenticatie wat is dat? Hoe bewijs je achter de computer wie je bent! Veilig online winkelen & bankieren Hackers azen op uw geld op het moment dat u met geldzaken bezig bent. De belangrijkste tips bij

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Strengere aanpak bijstandsfraude

Initiatiefvoorstel. Strengere aanpak bijstandsfraude Initiatiefvoorstel Strengere aanpak bijstandsfraude Gemeenteraadsfractie Rotterdam Maarten van de Donk 29 oktober 2013 Inleiding Wie kan werken, hoort niet van een uitkering afhankelijk te zijn. Wie buiten

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 januari 2006 Rapportnummer: 2006/005

Rapport. Datum: 13 januari 2006 Rapportnummer: 2006/005 Rapport Datum: 13 januari 2006 Rapportnummer: 2006/005 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank Utrecht, kantoor PGB (SVB) ten aanzien van een persoonsgebonden budget, waarbij verzoeker

Nadere informatie

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Uw UZI-pas voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Inleiding In de zorg is door automatisering veel efficiency en kwaliteitswinst te behalen. Voor u én de patiënt. Het uitwisselen

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de Bank.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Nederlandse Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de Bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-202 d.d. 9 juli 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. E.C. Aarts, secretaris) Samenvatting Op naam van Consument is een krediet

Nadere informatie

Uw burgerservicenummer

Uw burgerservicenummer Uw burgerservicenummer Uniek persoonsnummer U heeft een sofinummer. Voortaan is dit uw burgerservicenummer (BSN). Het burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer. Om het BSN te krijgen hoeft u niets

Nadere informatie

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Zakelijk Betalen Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Met Mobiel Bankieren Zakelijk heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Mobiel Bankieren

Nadere informatie

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren.

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT Aanpak financiering huisjesmelkers Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken; 3. Nederlandse Vereniging van Banken; 4. Arrondissementsparket s-gravenhage;

Nadere informatie

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH

Nadere informatie

Cookiebeleid: Privacybeleid:

Cookiebeleid: Privacybeleid: Cookiebeleid: Om je meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 1994;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 1994; GEMEENTE LEEUW ARDERADEEL Nr. 31 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) A OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE

Nadere informatie

Secondant #3/4 juli-augustus 2009 51. Bedrijfsleven

Secondant #3/4 juli-augustus 2009 51. Bedrijfsleven Secondant #3/4 juli-augustus 2009 51 Reportage Identiteitsfraude Bewijs maar eens dat iemand er met jouw identiteit vandoor is gegaan Bedrijfsleven Criminelen die zich met identiteitsfraude bezighouden

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-372 d.d. 13 december 2013 (mr. R.J. Paris, voorzitter, waarbij mr. F. Faes, secretaris) Samenvatting Consument houdt een betaal- en spaarrekening

Nadere informatie

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915

Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Algemene Voorwaarden Mijn Delta Lloyd XY 15418-0915 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de elektronische diensten bij Delta Lloyd. Deze voorwaarden hebben wij voor u zo

Nadere informatie

FAQ VERVALSTE FACTUREN

FAQ VERVALSTE FACTUREN FAQ VERVALSTE FACTUREN Algemeen... 2 1. Wat is factuurfraude?... 2 2. Hoe gaan oplichters te werk bij factuurfraude?... 2 3. Gebeurt factuurfraude enkel met papieren facturen of ook met elektronische?...

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-313 d.d. 4 november 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris) Samenvatting De bank heeft een vervangende

Nadere informatie

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING PRIVACY STATEMENT 1. ALGEMEEN Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld. Onderstaand wordt de omgang van Kaan s Kaashandel. met uw persoons- en bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dit formulier is speciaal voor

Nadere informatie

Fraude opsporen in het buitenland?

Fraude opsporen in het buitenland? Fraude opsporen in het buitenland? Grenzeloze samenwerking en handhaving door Internationaal Bureau Fraude-informatie VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Het kabinet wil de internationale

Nadere informatie

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade?

Voorwaarden. Reaal Goed Geregeld Pakket. Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Belangrijke informatie. Heeft u schade? Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen RGGP-1601 Alg. RGGP-1601 Alg. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast

Nadere informatie

1 Procesmodel Identiteitsonderzoek

1 Procesmodel Identiteitsonderzoek 1 Procesmodel Identiteitsonderzoek 1.1 In dit proces verstaan we onder identiteitsgegevens: namen, geboortegegevens (datum, plaats, land), geslacht, foto, handtekening en indien van toepassing biometrie.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 081 Implementatie van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming

Nadere informatie

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht Whitepaper Omgaan met cameratoezicht Omgaan met cameratoezicht Cameratoezicht is wettelijk alleen toegestaan als er geen andere keus is. Toch hangen er in Nederland meer dan een miljoen camera s die dagelijks

Nadere informatie

Naam Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Patiëntnummer Geldigheidsduur

Naam Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Patiëntnummer Geldigheidsduur Uw patiëntenpas Uw foto Naam Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Patiëntnummer Geldigheidsduur m/v Vanaf 2009 dient van overheidswege uw burgerservicenummer (BSN) op de patiëntenpas vermeld te staan.

Nadere informatie

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar

Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Samen bankieren Omdat u er niet alleen voor staat Een aandeel in elkaar Leeswijzer Handige hulpmiddelen om zelfstandig te bankieren: 3 - Geld opnemen 3 - Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App

Nadere informatie

Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering

Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering Aanvraag/wijziging WA Bromfietsverzekering Ingangsdatum : Tussenpersoon : Polisnummer : Algemene informatie verwerking persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door FGD Diensten en/of FGD Assuradeuren

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 15-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Wie krijgt de nieuwe campuskaart? Iedere medewerker en student van de Technische Universiteit Delft krijgt een nieuwe campuskaart.

Wie krijgt de nieuwe campuskaart? Iedere medewerker en student van de Technische Universiteit Delft krijgt een nieuwe campuskaart. Aanleiding vervanging campuskaart Waarom krijg ik een nieuwe campuskaart? De nieuwe campuskaart is ontwikkeld met als doel er in de toekomst nieuwe functionaliteiten aan toe te kunnen voegen en om in de

Nadere informatie

Inzage in beperkt openbaar archief

Inzage in beperkt openbaar archief Inzage in beperkt openbaar archief 1. Waarom zijn sommige archieven beperkt openbaar? Bij het Historisch Centrum Overijssel wordt onderscheid gemaakt tussen particuliere archieven en overheidsarchieven.

Nadere informatie

Oplichting aan de deur... Wat kunnen we er aan doen?

Oplichting aan de deur... Wat kunnen we er aan doen? OPMAAK BR OUDEREN correctie 12 9 2 12-09-2006 13:20 Pagina 1 Oplichting aan de deur... Wat kunnen we er aan doen? OPMAAK BR OUDEREN correctie 12 9 2 12-09-2006 13:20 Pagina 2 Een keurige heer verschijnt

Nadere informatie

Privacyreglement. Kraamzorg Het Kraamnest Batua 9 6852 RE Huissen www.hetkraamnest.nl Ilona Kwaks 12-10-2015 Versie 1

Privacyreglement. Kraamzorg Het Kraamnest Batua 9 6852 RE Huissen www.hetkraamnest.nl Ilona Kwaks 12-10-2015 Versie 1 v Privacyreglement PRIVACY REGLEMENT Kraamzorg Het Kraamnest 1. Doel van het privacyreglement Als cliënt heb je recht op bescherming van je persoonlijke gegevens. Dit Privacyreglement, is opgesteld op

Nadere informatie