VEILIGHEIDSFICHE KOELVLOEISTOF 26 C. 1. Identificatie van het produkt/preparaat en bedrijf Naam van het produkt : Mono ethyleen glycol Leverancier :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSFICHE KOELVLOEISTOF 26 C. 1. Identificatie van het produkt/preparaat en bedrijf Naam van het produkt : Mono ethyleen glycol Leverancier :"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSFICHE KOELVLOEISTOF 26 C BENTON KOELVLOEISTOF 26 C ref L ref L 1. Identificatie van het produkt/preparaat en bedrijf Naam van het produkt : Mono ethyleen glycol Leverancier : SERVICE BEST B.V. De Run LM VELDHOVEN The Netherlands Phone: 31(0) Fax: 31(0) Noodgevallen : Antigifcentrum: Samenstelling/informatie over de ingrediënten Naam van het ingrediënt : CAS-nr Inhoud Gezondheid Risico (categorie) (risiconr.) Ethanediols / ~40% Xn CAS-nr. : Gevaar Schadelijk bij inslikken. 4. Eerste hulp bij ongevallen : te nemen maatreglen Bij inademing : Bij inslikken : Huid : Breng de persoon die het produkt heeft ingeademd onmiddelijk in een omgeving met frisse lucht. Kunstmatige ademhalling toepassen als de persoon niet meer ademt. Houd het slachtoffer warm en laten rusten. Haal zo snel mogelijk de dokter. HET BEWUSTELOZE SLACHTOFFER NOOIT LATEN BRAKEN OF VLOEISTOFFEN TE DRINKEN GEVEN! Haal onmiddellijk de dokter. Haal het slachtoffer weg uit de besmettingszone. Onmiddellijk de huid wassen met water en zeep of een zachte detergent. Kledingstukken die met het produkt doorweekt zijn, onmiddellijk verwijderen en reinigen zoals hierboven 1

2 Ogen : aangegeven. Onmiddellijk de dokter halen als de symptomen zich na het wassen blijven voordoen. Spoel onmiddellijk de ogen overvloedig met water terwijl u de oogleden goed open houdt. Medische verzorging vragen als het ongemak zich blijft voordoen. 5. Te nemen maatregelen bij brand Brandblussers : Ontploffingsgevaar : Water. Schuim. Koolstofdioxide (CO ). Droge chemicaliën, zand, dolomiet, enz. Extra gevaar bij brand en kan bij verhitting uiterst giftige of corrosieve gassen vormen. 6. Te nemen maatregelen bij onvoorziene lekken Methode voor opruimen van Ruimte goed ventileren en indien mogelijk het vrijgekomen vloeistof : vrijkomen van gassen of vloeistoffen afremmen of verhinderen. Elke mogelijke bron van onsteking verwijderen. Laat het chemische produkt in geen geval binnendringen in afgesloten ruimten, zoals afvoerbuizen om elk risico van ontploffing te vermijden, tenzij de afvoerbuizen specifiek ontworpen zijn om de vorming van explosieve gasconcentraties te verwerken Kleine hoeveelheden met absorberend papier opnemen en deze laten verdampen op een veilige plaats (afzuigkap). Wacht lang genoeg totdat de dampen volledig door de leidingen van de afzuigkap zijn weggestroomd en verbrand vervolgens het papier op een veilige plaats (niet in de buurt van brandbaar materiaal). Verzamel dit afval met absorberend materiaal dat niet brandbaar is. Gebruik water om te spoelen en reinigen. Tref bij grote lekken voorzieningen om de vrijkomende vloeistof in te dijken. Laten verdampen. Zorg ervoor dat het produkt niet in afgesloten ruimten kan binnendringen, om ontploffingsgevaar te vermijden. Het opruimingspersoneel moet ademhalingsapparaten en/of specifieke beschermende kledij voor de vloeistof dragen. 7. Verwerking en opslag Voorzorgsmaatregelen bij Niet in de buurt van hitte, vonken en open vuur (vlammen) gebruik : plaatsen. Vermijd steeds lekken en aanraking met huid en ogen. Ruimte goed laten ventileren en het inhaleren van vrijkomende dampen vermijden. Gebruik goedgekeurde ademhalingsapparaten wanneer de lucht boven het aanvaardbare niveau is besmet met het vrijgekomen produkt. Vermijd steeds het gebruik van en contact met zuren, vocht en brandbaar materiaal. Raadpleeg en volg de instructies en aanbevelingen van de fabrikant. 2

3 Voorzorgsmaatregelen bij pslag : Criteria voor opslag : opslaan in koele, droge en geventileerde ruimte en in gesloten containers. Opslag van algemeen gevaarlijk materiaal. 8. Blootstelling en persoonlijke veiligheid Naam van het ingrediënt : CAS-nr STD BLOOTST. LP BLOOTST.KP (8 uur) (15 min) Ethanediols / oes. 60,00 mg/m3 125,00 mg/m Bescherming Veiligheidsbril van het chemische type PVC of rubberen handschoenen Veiligheidshandschoenen : Draag veiligheidshandschoenen vervaardigd uit : butylrubber. Rubber (natuurlijk rubber, latex.) Neopreen. Polyvinylchloride (PVC). Bescherming van de ogen : Draag een goedgekeurde veiligheidsbril van het chemische type in situaties waarbij enig risico van blootstelling aan de ogen bestaat. 9. Natuurkundige en chemische eigenschappen Vorm : Kleur : Geur/smaak : Omschrijving oplosbaarheid : Kookpunt ( C) : Smeltpunt ( C) : Soortelijk gewicht (Water = 1) : ~1,06 Gasdichtheid (zuurstof = 1) 2,14 Gasdruk ; 20 C Viscositeit : 21,00 20 C Vlampunt ( C) : ~150 Vlampuntmethode : Zelfontbrandingstemperatuur ( C) : 400 Brandbaarheidslimiet (benedengrens in %) : 3,20 Vloeibaar. Hygroscopisch. Viskeus. Blauw Geurloos of zonder karakteristieke geur. Zoet Kan met water worden vermengd. Mengbaar met aceton, alcohol ~105 C ~-25 C CC (Closed cup : in afgesloten container.) 10. Stabiliteit en reactie Stabiliteit : Te vermijden stoffen : Te vermijden : hitte, vonken en vlammen. Vocht. CHLOROSULFONZUUR, OLEUM, FOSFORHOUDEND PENTASULFIDE, ZWALVELZUUR, zuren, oxyderende stoffen. Uiterst oxyderende produkten. 3

4 11. Toxicologische gegevens Toxische dosis 1 LD 50 : Waarschuwingen voor de gezondheid : Mogelijke opname : Aangetaste organen : Medische symptomen : 4700,00 mg/kg (oraal) Gassen of dampen zijn gevaarlijk bij langdurige blootstelling of bij hoge concentraties. Bedwelmend effect. Schadelijk voor de nieren. Chronische ademhalingsstoornissen. Het inslikken van dit gecontreerde chemische produkt kan aanleiding geven tot zeer gevaarlijke interne verwondigen. Beschadiging van lever en/of nieren. Inslikken. Blootstelling aan huid en/of ogen. Centraal zenuwstelsel. Hart en bloedvatenstelsel. Nieren. Lever. Ademhalingsstelsel, longen. Hersenen. Misselijkheid, braken. Depressie van het centrale zenuwstelsel. Duizeligheid, draaierigheid, desoriëntatie, vertigo. 12. Ecologische gegevens Degradatie : Acute toxiciteit voor vissen : Klassificatie gevaar voor drinkwater : 13. Opmerkingen voor opruiming : Opruimingsmethode : Verbranden in een hiervoor geschikte verbrandingskamer. Verdunnen met organisch oplosmiddel en verbranden met behulp van vloeistof waarmee gassen onschadelijk worden gemaakt. Opnemen met absorberend materiaal, in kartonnen vaten werpen en verbranden. Ga na of de procedures voor opruiming door de bio-ingenieur worden aanbevolen en in overeenstemming zijn met de plaatselijke reglementering. Aangetaste ruimte, inculsief afvoer, overvloedig afspoelen en besproeien met water. 14. Transportgegevens Label voor vervoermiddel : GEEN WAARSCHUWINGSSYMBOOL VOOR TRANSPORT VEREIST. Openbare weg : ADR-Categorienr. : N/G ADR-ITEMNR. : N/G ADR-Labelnr. : N/G HAZCHEM-CODE : N/G Per spoor : 4

5 Categorienr. voor N/G SPOORVERGUNNING : N/G transport per spoor Op zee : Zeetransportcategorie Nr. : N/G IMDG Paginanr. : N/G SEA PACK. GR. : N/G Luchttransport : Categorienr. Voor Transport per vliegtuig : N/G AIR PACK GR : N/G 15. Wettelijke voorschriften Label voor levering : SCHADELIJK Vermelding risico s : R-22 schadelijk Schadelijk bij opname door de mond. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Verwijzingen naar Classification, Packaging and Labelling Regulations wettelijke voorschriften (Reglementering voor classificatie, verpakking en labels). in het Ver. Kon.: Health and Safety at Work Act 1974 (Wet op de veiligheids- en gezondheidsomstandigheden op het werk). The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 1988 (Reglementering voor de opslag en veiligheid van stoffen die en gevaar voor de gezondheid inhouden.) 16. Bijkomende informatie Informatiebronnen: Revisiedatum: Dangerous Properties of Industrial Chemicals, 6. Edition, N.Sax, 1984 (Gevaarlijke eigenschappen van industriële chemische produkten) OSHA Air Contaminants Permissible Exposure Limits (Title 29) (OSHA luchtvervuilers Toelatbare limietwaarden voor blootstelling, Titel 29). Hazardhous Materials, Emergency Response Guidebook, DOT-P , (Gevaarlijke stoffen Handleiding voor de correcte behandeling in noodgevallen). Chemical Hazards of the Workplace, Proctor & Hughes, Lippincott, 1978 (Chemisch gevaar in arbeidsomstandigheden). The Merck Index, 11. Edition, 1989 (Merck-index, 11de uitgave, 1989). 5

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Productnr. : AZ09-0100 RM01 Blz. 1 van 16 1 01 Rubriek 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie BLENDING FLASH 1L AZ09-0100 RM01 53228577 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger EUrichtlijn 91/155/EC en het amendement 2001/58/EC 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Reiniger Identificatie

Nadere informatie

Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf

Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Conform de regelgeving (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat

Nadere informatie

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS

Energiestraat 12 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS. 7442 DA Nijverdal NETHERLANDS bladzijde : 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Aard van het product : Smeermiddel. Identificatie van het product :Pasta. Handelsnaam : Gebruik : Consumenten. Industrieel.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voldoet aan REACH (1907/2006/EG, volgens wijziging in 453/2010/EG) Revisiedatum: 6 februari 2015 Eerste datum van uitgifte: 20 augustus 2007 SDS-nr. 152A-23 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Vloerolie reiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Vloerolie reiniger 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Reinigt met vloerolie behandelde houten vloerdelen, parket en kurk.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD : GENOXE 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD : GENOXE 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING bladzijde : 1 ên êx N : Milieugevaarlijk Xn : Schadelijk 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product Handelsnaam Gebruik Aard van het product

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG gewijzigd in 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VPS SynPower Gasoline Fuel System Cleaner Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG - 2001/58/EG - Nederland VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam WAPEX 570 Art.

Nadere informatie

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad.

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad. Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Blz. 1 / 8 Naam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1

Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Veiligheidsinformatieblad Conform 1907/2006/EG (REACH) Artikel 31. Algemeen Artikel nummer: 90621400-1 Eerste editie d.d.:29 september 2008 Laatste wijziging: 7 juni 2010 Aantal pagina s: 5 Beschrijving:

Nadere informatie

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * ****

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** **** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING PRODUCT NUMMER: 876-6013 PRODUCT NAAM: Voorstrijk Vochtige Muren & Kelders Uitgegeven

Nadere informatie

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0 VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Datum van herziening: 20/09/05 91/155/EG (2001/58/EG) -ISO 11014-1 1. /DENTIFICA TIE VAN DE STOF OF HET PREPARAA T EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming: Normaal gebruik:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Keramische kookplaat alledag reiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Keramische kookplaat alledag reiniger Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Frisruikende

Nadere informatie

TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA

TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA ALGEMEEN 2-componenten reparatiecompound op basis van polyesterhars. Voor het vullen van grote gaten, naden, scheuren (minimale breedte 3 mm) bij onderhoud en nieuwbouw.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 Datum: - REACH) 14/05/2012 bladzijde: 1/7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 - IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Stickeroplosser 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Verwijdert stickers, stickerlijm, plakband, teerspatten, olie, hakstrepen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Is een navulproduct voor het reinigen van groene aanslag. Identificatie

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Veiligheidsblad Copyright, 2012, 3M Company Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze met het doel van juist gebruik van het 3M product is enkel toegestaan als: (1) de volledig is gekopieerd

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Datum bewerking: 12/04/2010 pagina:1 / 6 1. Benaming van de stof resp. de toebereiding en de onderneming Artikelnr. (producent / leverancier): Benaming van de stof of de toebereiding ervan: Naam, volledig

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31

Veiligheidsinformatieblad volgens verordering (EG) 1907/2006 art. 31 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Informatie over het product Handelsnaam Toepasssing van de stof / van de bereiding Fabrikant Importeur Noodnummer : SprayKontakt : Industrie/branche.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van de stof LPG (Liquefied Petroleum Gas; < 0,1% 1,3-butadieen) 1.2. Gebruik van de stof Motorvoertuigbrandstof 1.3.

Nadere informatie