Voorwoord. Informatie. Doel gebiedscan. Straatkennis koppelen aan systeemkennis. Belangrijkste aandachtspunten. Maatwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Informatie. Doel gebiedscan. Straatkennis koppelen aan systeemkennis. Belangrijkste aandachtspunten. Maatwerk"

Transcriptie

1 Voorwoord Voor u ligt de gebiedsscan criminaliteit en overlast 2013 van de gemeente Lingewaard, samengesteld door de unit Rivierenland-West van het politiedistrict Gelderland-Midden. Met deze gebiedsscan informeert de politie het bestuur over lokale (on-)veiligheidsontwikkelingen. Informatie De gebiedsscan is een informatieproduct. De politie geeft hiermee invulling aan haar signalerende en adviserende taak. De gebiedsscan bevat geen uitputtende analyses en geen concrete voorstellen tot aanpak. Een beleidsmatige aanpak van veiligheidsproblemen dient integraal en onder regie van de gemeente plaats te vinden. Doel gebiedscan Het doel van de gebiedsscan is veiligheidspartners te voorzien van politiespecifieke informatie: gesignaleerde ontwikkelingen en trends op het gebied van criminaliteit, overlast, dader- en risicogroepen. In de gebiedsscan beschrijven we de meest in het oog springende ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De gemeente wordt zo als het ware jaarlijks gefotografeerd. Op basis van deze ontwikkelingen geven wij onderwerpen aan die volgens ons bijzondere aandacht verdienen. Straatkennis koppelen aan systeemkennis De inhoud van de gebiedsscan is tot stand gekomen door zogenoemde harde informatie (informatie uit de systemen van de politie en andere organisaties) te koppelen aan zachte informatie (kennis die wijkagenten en andere frontlijnwerkers hebben). Vooral de wijkagenten, signaleren op straat vroegtijdig ontwikkelingen en kennen achtergronden van gebeurtenissen in het gebied. Deze kennis is vaak niet direct zichtbaar noch meetbaar. De beschikbare informatie is tijdens werkbijeenkomsten met wijkagenten en analisten gedeeld, besproken en vastgelegd. Belangrijkste aandachtspunten In de eerste twee hoofdstukken geven we een samenvatting van het criminaliteits- en overlastbeeld van de gemeente, voorzien van cijfers met een korte toelichting. In de hoofdstukken drie, vier en vijf beschrijven we ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit, overlast en daders en dadergroepen. In hoofdstuk zes hebben we de belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet. Maatwerk Deze gebiedsscan is een basisproduct. Wij bieden voor ontwerp en uitvoering van veiligheidsplannen ook tussentijdse trendanalyses en diepteanalyses op specifieke onderwerpen aan. De politie gaat ervan uit dat zij met deze gebiedsscan een substantiële bijdrage levert aan het gemeentelijke integrale veiligheidsbeleid. E.W. Meier (unithoofd) Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden 1

2 1. Op hoofdlijnen Criminaliteitsbeeld Het aantal misdrijven in de gemeente Lingewaard bedroeg in Ten opzichte van 2011 is dit een geringe toename van vier procent. Het aantal vernielingen in de gemeente Lingewaard is licht gestegen. Het aantal woninginbraken is licht gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal diefstallen/ inbraken uit een box/garage/ schuur/tuinhuis is echter wel behoorlijk gestegen. Vooral in Bemmel zijn veel van dit soort inbraken gepleegd. Het aantal auto-inbraken in de gemeente is afgenomen met 35 procent. Het merendeel van de autokraken vond plaats in de nachtelijke uren. Er zijn meer motorvoertuigen gestolen in 2012 dan in Ook zijn er meer brom- snor- en gewone fietsen weggenomen. Het aantal geregistreerde mishandelingen is afgenomen, het aantal zedenmisdrijven is echter gestegen het afgelopen jaar. Het aantal inbraken in winkels is licht gedaald. Vooral in Gendt zijn meerdere winkelinbraken geweest. Als een ondernemer goede preventiemaatregelen neemt heeft dat het gewenste effect: een daling van het aantal misdrijven. Het aantal geregistreerde inbraken in bedrijven en kantoren laat een daling zien. Wijkagenten vragen aandacht voor de leegstand en de verpaupering van het oude deel van het bedrijventerrein in Huissen. Een landelijke trend is, dat het aantal automobilisten dat met drank op rijdt, afneemt. Deze trend is ook zichtbaar in de gemeente Lingewaard. Er zijn meerdere hennepkwekerijen opgerold in de gemeente. Burgers kunnen melding doen bij Meld Misdaad Anoniem, hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Ook woningbouwcorporaties melden actief bij een vermoeden van een hennepkwekerij. Een landelijke ontwikkeling is dat criminaliteit steeds meer digitaal plaatsvindt. Ook in de gemeente Lingewaard is op dit gebied een stijging waar te nemen. 2 Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden

3 Overlastbeeld Het aantal overlastincidenten in de gemeente bedroeg Ten opzichte van 2011 is dat beeld stabiel gebleven. Er is een lichte daling te zien in het aantal incidenten betreffende burenoverlast. De inzet van buurtbemiddeling wordt als waardevol gezien. Het aantal incidenten ruzie/vechtpartij is afgenomen met 21 procent. Veel ruzies en vechtpartijen vinden plaats rondom evenementen. De verbeterde aanpak en strakkere inzet van de politie rondom evenementen, hebben gezorgd voor een afname van het aantal incidenten. Het aantal incidenten van jeugdoverlast is gestegen ten opzichte van Omdat is geïnvesteerd in de meldingsbereidheid van burgers, kan dat ook de verhoging van het aantal incidenten verklaren. In de gemeente Lingewaard zijn verschillende jeugdgroepen actief. Drie jeugdgroepen zijn in 2012 beoordeeld volgens de shortlistmethodiek van Beke. Bemmel en Gendt hadden een hinderlijke jeugdgroep, Huissen een overlastgevende. In 2012 zijn in de gemeente Lingewaard 209 verdachten aangehouden. Het delict waarvoor de meeste verdachten zijn aangehouden, is mishandeling (38 aanhoudingen), gevolgd door drugshandel (twintig aanhoudingen). Aandachtspunten voor 2013 zijn de aanpak van jeugdoverlast, woninginbraken, fietsendiefstal en toezicht evenementen. Ook vernielingen en de auto-inbraken blijven aandachtspunten. Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden 3

4 2. Veiligheid gemeten Criminaliteit (meetwaarde is misdrijven) (2012 -/- 2011) % verschil ( ) 1. Veilige woon- en leefomgeving 1.2. Fysieke Kwaliteit Vernieling % 1.3. Objectieve Veiligheid/veel voorkomende criminaliteit Diefstal/inbraak woning % Diefstal/inbraak box/garage/schuur/ tuinhuis Overige diefstal/inbraak/vermogensdelicten % % Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen % Diefstal van motorvoertuigen % Diefstal brom-, snor-, fietsen % Mishandeling (fysiek geweld) % Bedreiging (psychisch geweld) % Zeden (geweld) % Overige criminaliteit % 2. Bedrijvigheid en Veiligheid 2.1. Veilig winkelgebied Winkeldiefstal % Inbraak winkel % 2.2. Veilige bedrijventerreinen Diefstal/inbaak in bedrijven en kantoren % Overvallen % 4. Fysieke Veiligheid 4.1. Verkeersveiligheid Verlaten plaats ongeval % Rijden onder invloed % 4.2. Brandveiligheid Brandstichting % 5. Interne Veiligheid 5.2. Georganiseerde criminaliteit Drugshandel % Overige incidenten georganiseerde criminaliteit % 5.4. Overige incidenten schending integriteit Discriminatie / Restcategorie schending integriteit % Subtotaal van de geselecteerde misdrijven /0 Alle resultaatgebieden % Een van de belangrijkste indicatoren voor veiligheid in de gemeente is het aantal misdrijven en overlastincidenten dat de politie jaarlijks registreert in haar registratiesysteem BVH (Basis Voorziening Handhaving). Voor de weergave van cijfers is in deze gebiedsscan gebruik gemaakt van een model dat veel gemeenten gebruiken bij de opstelling van veiligheidsplannen: het zogenaamde VNG-model. 4 Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden

5 Overlast ( meetwaarde is incidenten) 1. Veilige woon- en leefomgeving 1.1. Sociale Kwaliteit Woonoverlast/Burengerucht en relatieproblemen Overlast gestoord/overspannen persoon (2012 -/- 2011) % verschil ( ) % % Overlast zwervers % Drugsoverlast % Overige overlast sociaal % 1.2. Fysieke Kwaliteit Overige overlast fysiek (vanuit woningen) % 1.3. Objectieve Veiligheid/veel Ruzie/vechtpartij (geweld) % voorkomende criminaliteit 2. Bedrijvigheid en Veiligheid 2.3. Veilig uitgaan Overlast horeca % 2.4. Veilige evenementen Overlast evenementen % Evenementen overig % 2.5. Veilig toerisme Water % 3. Jeugd en Veiligheid 3.1. Overlastgevende jeugd Vandalisme/baldadigheid % Overlast jeugd % 4. Fysieke Veiligheid 4.1. Verkeersveiligheid Parkeerproblemen en verkeersstremming % 4.2. Brandveiligheid Brand (geen brandstichting) % 4.3. Milieu/externe veiligheid Incidenten externe veiligheid % Incidenten m.b.t. flora en fauna % Bedrijfsafval en -opslag % Overige milieufeiten % Subtotaal van de geselecteerde incidenten % Alle resultaatgebieden % Verkeersongevallen 4. Fysieke Veiligheid 4.1. Verkeersveiligheid Doden door verkeersongevallen % Ziekenhuisgewonden bij aanrijding % De rubrieken die de politie gebruikt om aangiften en incidenten te registreren zijn niet dezelfde rubrieken die in het VNG-model gebruikt worden. De rubrieken van beide modellen komen niet een-op-een overeen. Daarom heeft de politie haar rubrieken en de daarbij horende cijfers getransporteerd naar het VNG-model. Dit transportmodel is als bijlage in deze gebiedsscan opgenomen. Op deze manier is inzichtelijk welke politie-incidenten onder welke VNG-rubrieken vallen. Hier is een overzicht opgenomen van relevante cijfers criminaliteit en overlast over de jaren 2010, 2011 en De verschillen tussen de jaren 2011 en 2012 (de stijgers en de dalers) zijn in aantallen en in percentages weergegeven. De beschrijving van de voor de gemeente relevante rubrieken (de volumedelicten, de stijgers en de dalers), is opgenomen in de hoofdstukken drie en vier. In 2012 bedroeg het totaal aantal misdrijven In 2011 waren dit er Dit is een geringe toename van vier procent. In 2012 bedroeg het aantal overlastmeldingen In 2011 waren dat er Het totaalbeeld overlast is stabiel. Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden 5

6 3. Criminaliteit Criminaliteit (meetwaarde is misdrijven) (2012 -/- 2011) % verschil ( ) 1. Veilige woon- en leefomgeving 1.2. Fysieke Kwaliteit Vernieling % 1.3. Objectieve Veiligheid/veel voorkomende criminaliteit Diefstal/inbraak woning % Diefstal/inbraak box/garage/schuur/ tuinhuis Overige diefstal/inbraak/vermogensdelicten % % Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen % Diefstal van motorvoertuigen % Diefstal brom-, snor-, fietsen % Mishandeling (fysiek geweld) % Bedreiging (psychisch geweld) % Zeden (geweld) % Overige criminaliteit % 2. Bedrijvigheid en Veiligheid 2.1. Veilig winkelgebied Winkeldiefstal % Inbraak winkel % 2.2. Veilige bedrijventerreinen Diefstal/inbaak in bedrijven en kantoren % Overvallen % 4. Fysieke Veiligheid 4.1. Verkeersveiligheid Verlaten plaats ongeval % Rijden onder invloed % 4.2. Brandveiligheid Brandstichting % 5. Interne Veiligheid 5.2. Georganiseerde criminaliteit Drugshandel % Overige incidenten georganiseerde criminaliteit % 5.4. Overige incidenten schending integriteit Discriminatie / Restcategorie schending integriteit % Subtotaal van de geselecteerde misdrijven /0 Alle resultaatgebieden % Vernieling In 2012 zijn in de gemeente Lingewaard 334 vernielingen geregistreerd. In 2011 waren dit er 312. Dit is een toename van zeven procent. In Huissen is het aantal geregistreerde vernielingen met veertig procent gedaald (In 2012: 97, in 2011: 161). Er zijn verschillende instrumenten ingezet die voor deze daling hebben gezorgd. Zo is fors geïnvesteerd in het vuurwerkproject. In de maand december is meer controle geweest op jeug- 6 Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden

7 Woninginbraken stippenkaart woninginbraken 1-2 incidenten 3-4 incidenten 5 en meer incidenten digen die vuurwerk in bezit hadden. Ook is geïnvesteerd in de meldingsbereidheid van omwonenden. Om betere opsporingsindicaties te krijgen, zijn ook huisbezoeken afgelegd bij omwonenden op hotspots waar met vuurwerk vernielingen zijn gepleegd. Daarnaast wordt de overlast door jeugdigen bij zalencentrum Valom integraal aangepakt. Deze aanpak bestaat uit gerichte surveillance, meer inzet door beveiliging, stimuleren van de meldingsbereidheid van de omwonenden en de aanwezigheid van SWL (Stichting Welzijn Lingewaard) bij evenementen. Tot slot is er een samenwerking met SWL in de (integrale) aanpak van jeugdgroepen. In Bemmel is wel een behoorlijke toename te zien van het aantal geregistreerde vernielingen. In 2011 waren dit er 70, in , een toename van 86 procent. Begin 2012 zijn een 110-tal auto s vernield en ook de ruiten van de OBC school waren het doelwit. Hiervoor zijn twee jongens op heterdaad aangehouden. Eind oktober 2012 zijn op diverse plaatsen in Bemmel spiegels van auto s getrapt door twee personen op een brommer. Hiervan zijn ongeveer twintig aangiften gedaan. In december zijn enkele jongeren aangehouden voor een openlijke geweldpleging zaak. Daarna is het rustig gebleven wat betreft de vernielingen Diefstal/inbraak woning In 2012 zijn 174 woninginbraken geregistreerd. In 2011 waren dit er 182. Dit is een daling van vier procent. Dit in tegenstelling met de landelijke trend waarbij het aantal woninginbraken gestegen is. Ongeveer dertig procent van het totaal aantal woninginbraken betrof een poging tot inbraak. De landelijke trend is, dat woninginbraken steeds vaker in de middag en vroege avond gepleegd worden. In Huissen is deze verschuiving ook duidelijk te zien. In de overige kernen is deze trend nog niet zichtbaar. In Bemmel ligt het zwaartepunt wat betreft de woninginbraken juist op de nachtelijke uren. In januari, februari, maart, november en december, de zogenoemde donkere dagen periode, zijn pieken te zien. Dit fenomeen beperkt zich niet tot de regiogrenzen. Diverse onderzoeken wijzen op de relatie van een stijging van het aantal woninginbraken (en overvallen) en deze Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden 7

8 winterperiode. Simpelweg omdat daders bij het plegen van deze delicten de voorkeur geven aan de duisternis. De gemeente Lingewaard is omringd door snel- uitvalswegen, waardoor dader(s) zich snel uit de voeten kunnen maken. In alle woonkernen hebben woninginbraken plaatsgevonden. Door de gehanteerde modus operandi (werkwijze van daders) bestaat het vermoeden dat veel van deze inbraken gelinkt kunnen worden aan professionele dadergroepen. Landelijk is aangetoond dat rondtrekkende dadergroepen verantwoordelijk zijn voor veertien procent van alle woninginbraken. Maar ook andere dadergroepen komen bij de woninginbraken in beeld: (lokale) jeugd, Roma, (oudere) jeugdgroepen en lokale (ex) veelplegers. Vooral sieraden, goud en contant geld worden buitgemaakt, gevolgd door mobiele telefoons en laptops. Huissen In Huissen zijn in totaal 55 geregistreerde woninginbraken in Ten opzichte van 2011 is dit in Huissen een daling van 45 procent (100 in 2011). Naar rato is dat 3,01 keer op duizend inwoners ( inwoners op 1 januari 2012). Begin 2012 zijn er diverse jongeren aangehouden die de politie verantwoordelijk hield voor meerdere woninginbraken. Na deze aanhouding is er een opvallende daling geweest. Ook in Huissen zijn er diverse flyeracties gehouden, zijn er gerichte verkeerscontroles gehouden op uitvalswegen en is er extra aandacht geweest voor de hotspots (Zilverkamp en Van Kleef- Van Gelrestraat). De woningen in de Van Kleefstraat en Van Gelrestraat staan op de nominatie gesloopt te worden. In deze onbewoonde woningen zijn meerdere inbraken geweest (met onder meer koper als buit). Op advies van de politie heeft woningstichting Waardwonen bouwhekken geplaatst om de woningen en bruikbaar materiaal verwijderd. Bemmel In Bemmel zijn in geregistreerde woninginbraken geweest. Ten opzichte van 2011 is dit een stijging van 67 procent (51 in 2011). Naar rato is dat 6,76 maal op duizend inwoners ( inwoners op 1 januari 2012). Voor enkele woninginbraken in Bemmel zijn verdachten aangehouden. Om het aantal woninginbraken in Bemmel terug te dringen is er geflyerd, zijn kranten benaderd, is actief gebruik gemaakt van Twitter, is extra geïnvesteerd in buurtonderzoeken en is grondig gekeken naar de toegepaste modus operandi van de daders. Ook is voorlichting gegeven aan bewoners over preventie van woninginbraken. Overige woonkernen In Gendt is het aantal woninginbraken gestegen van negen in 2011 naar dertien in Naar rato is dat 1,81 keer op duizend inwoners (7198 inwoners op 1 januari 2012). Veelal waren vrijstaande 8 Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden

9 huizen langs de doorgaande wegen het doelwit. In Haalderen ging het in 2012 om twaalf woninginbraken, allen in een nieuwbouwwijk. Naar rato is dat 5,88 keer op duizend inwoners (2040 inwoners op 1 januari 2012). Aanpak De aanpak van woninginbraken blijft prioriteit houden. In 2011 is in het politiedistrict Gelderland- Midden het regionale woninginbrakenteam opgericht. Het woninginbrakenteam heeft in 2012 voor woninginbraken in Lingewaard twaalf verdachten aangehouden of gehoord. Hierdoor zijn negen woninginbraken opgelost. In drie andere zaken wordt nog onderzoek gedaan. Ook is het Donkere dagen offensief gestart. Dit is een gecombineerde aanpak van woninginbraken: preventie, dadergerichte aanpak, het verbeteren van politieprocessen en het gebruik van informatie en intelligence. Hierbij zoekt de politie samenwerking met verschillende partners, zoals de gemeente. Zo wordt Burgernet ingezet bij woninginbraken, krijgen bewoners van woningen in de nabije omgeving rondom een woninginbraak een brief en heeft de gemeente een communicatiecampagne gehouden. In de media was onder andere aandacht voor preventiemaatregelen. In 2012 is extra ingezet op de nazorg bij aangiftes. Er wordt standaard een buurtonderzoek gedaan en de wijkagent brengt een herbezoek. Op deze manier worden slachtoffers benaderd en wordt mogelijke restinformatie, die gebruikt kan worden voor de opsporing, binnengehaald. De technische recherche doet onderzoek bij woninginbraken waar sporen zijn Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis In 2012 zijn 39 diefstallen/ inbraken uit een box/garage/schuur/tuinhuis geregistreerd. Dit is een toename van 77 procent ten opzichte van Vooral in Bemmel zijn veel fietsen en werkgereedschap uit schuren gestolen. Bemmel telt twintig registraties, een stijging van 186 procent ten opzichte van 2011 (7). De wijk t Hoog was een hotspot. Eind 2012 is op heterdaad een dader aangehouden die meerdere diefstallen uit schuren heeft bekend. Het aantal inbraken in schuurtjes in Gendt is gestegen van drie (2011) naar zes (2012). Het aantal is in Huissen echter gedaald van tien (2011) naar vijf (2012) De meeste inbraken vonden plaats in de maanden mei en september Overige diefstal/inbraak/vermogensdelicten In 2012 zijn 245 overige diefstallen/inbraken/vermogensdelicten gepleegd. Met 201 in 2011 betekent dit een toename van 22 procent. Onder deze overige delicten vallen onder andere inbraken/diefstallen in/uit sportcomplexen, hotels, scholen, verduistering, afpersing etc. Huissen scoort het hoogst op dit onderwerp, namelijk met 98 delicten. Ten opzichte van 94 in 2011 is dit een kleine stijging van vier procent. Bemmel volgt op een tweede plaats met een aantal registraties van 65. Vergeleken met 2011 is dit een stijging van dertig procent (50). In Bemmel zijn meer- Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden 9

10 dere internetaangiften gedaan van diefstal van spullen op de OBC Junior en OBC De Heister. Ook bij sportcomplexen zijn vijf maal goederen weggenomen. In december zijn meerdere jongeren aangehouden in verband met openlijke geweldpleging en afpersing. Twee van deze jongeren zijn tevens gehoord over de diefstal van jassen bij een uitgaansgelegenheid in de gemeente Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Het aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen is in de gemeente Lingewaard afgenomen met 35 procent. In 2012 waren dit er 184, in 2011 stond dit aantal nog op 284. De meeste autokraken vonden plaats in de maand maart (38 stuks). Het merendeel van de autokraken vindt plaats in de nachtelijke uren. Ondanks dat Huissen het hoogste aantal diefstallen uit motorvoertuigen heeft (102) is er toch een daling van 32 procent. In 2011 waren dit er namelijk 149. De belangrijkste hotspot in Huissen is de Hofmeesterij. Er is een bewustwordingscampagne geweest tijdens welke politiemedewerkers keken of er waardevolle spullen in geparkeerde auto s lagen. Als dit het geval was, werd aan de tenaamgestelde meegedeeld wat geconstateerd was. Daarnaast is door de gemeente en de politie geflyerd. En automobilisten hebben ook voorlichting gekregen. Opvallend is dat het meest is ingebroken in een voertuig type Volkswagen. Echter, dit jaar is er geen hoos aan autokraken geweest op auto s van merken van het concern Volkswagen AG (Volkswagen, Seat en Skoda) zoals dat in 2011 wel het geval was. Destijds werden veel geïntegreerde navigatiesystemen verwijderd Diefstal van motorvoertuigen In 2012 zijn 41 diefstallen van motorvoertuigen geregistreerd (in en in ). Dit betekent in 2012 een toename van 28 procent ten opzichte van Voertuigen die na een woninginbraak meegenomen werden, zijn niet in deze cijfers meegenomen. Circa 60 procent van de diefstallen vond plaats in Huissen. Bemmel volgt met circa zeventien procent van het aantal diefstallen. In de gemeente Lingewaard, is de Volkswagen Golf het vaakst gestolen en daarna de Volkswagen Transporter. In Noord- en Oost Gelderland heeft een onderzoek gelopen naar seriematige diefstal van bestelauto s van Volkswagen en Renault in heel Gelderland. Het onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van meerdere verdachten, waarna het aantal diefstallen in onze regio ook weer terugliep. Het aantal gestolen voertuigen dat in de gemeente Lingewaard is weggenomen door deze daders is circa tien. 10 Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden

11 Diefstal brom-, snor-, fietsen Het aantal gestolen brom- snor-, en gewone fietsen is gestegen van 215 (2011) naar 314 (2012). Dat is een toename van 46 procent. In Huissen zijn er 147 diefstallen geregistreerd, in Bemmel 118. In Huissen werden veelal brom-, snor- en fietsen gestolen bij bushaltes aan doorgaande wegen en rondom de winkelgebieden (centrum en De Brink). In 2012 is een notoire fietsendief/ heler uit Huissen, aangehouden die in het jaar 2012 tientallen fietsen te koop heeft aangeboden. Deze verdachte is aangehouden door de inzet van de lokfiets. In Bemmel zijn meerdere verdachten aangehouden die zich schuldig maakten aan deze diefstallen. Sommigen zijn op heterdaad aangehouden. Bij de fietsenstalling aan de Papenstraat zijn in 2012 circa 28 fietsen weggenomen. Deze fietsenstalling is verplaatst zodat er meer zicht op is vanaf de straat. In Gendt is het aantal registraties toegenomen met 211 procent (28 in 2012, negen in 2011, 37 in 2010). Locaties waar veel fietsen gestolen worden zijn: Dorpstraat Noord- en Zuid (bij de bushalte en in het centrum) en op het sportpart Walburgen aan de Nijmeegsestraat. Er zijn vorig jaar een aantal Poolse verdachten aangehouden voor fietsendiefstal. Leek het voorheen meer het werk van een gelegenheidsdief, nu lijkt het erop dat er daders actief zijn met winstbejag als oogmerk. Omdat er nu sprake is van diefstallen bij bushaltes en diefstallen van meerdere fietsen tegelijk uit fietsenzaken. Daarnaast werden er fietsen gestolen rondom evenementen. Vaak waren er geen bewaakte fietsenstallingen tijdens deze evenementen geregeld. Aanpak Lopende het jaar is begonnen met het districtelijk project diefstal/ heling fiets (inzet lokfiets, extra controles op gestolen fietsen bij scholen en in winkelstraten, controles van busjes in verband met vervoer gestolen fietsen). De aandacht die het project heeft gekregen in onder andere de media heeft ook geleid tot meer aangiften. Dit verklaart mede de stijging. Opvallend is dat veel fietsen die zijn teruggevonden en bij de gemeente gestald zijn, niet worden opgehaald door de eigenaar Mishandeling (fysiek geweld) In 2012 zijn 92 mishandelingen geregistreerd. Met 112 geregistreerde mishandelingen in 2011 is dit een daling van achttien procent (2010: 104). De meeste misdrijven vallen in de categorie eenvoudige mishandeling. Een belangrijk deel van het totaal aantal registraties betrof huiselijk geweld (34). In de gemeente Lingewaard zijn in 2012 in totaal negen huisverboden opgelegd. In 2011 waren dit er vijf. Dat is bijna een verdubbeling. Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden 11

12 Bedreiging (psychisch geweld) stippenkaart mishandeling 1-2 incidenten 3-4 incidenten 5 en meer incidenten Veel mishandelingen vinden plaats rondom evenementen. Er is in 2012 door zowel de politie als de gemeente veel geïnvesteerd in betere samenwerking bij en voorbereidingen van evenementen. De inzet van particuliere beveiliging is professioneler, vooraf is er goed overleg tussen de betrokken partijen en het contact met de beveiliging van evenementen is ook verbeterd. Tijdens het evenement worden vechtpartijtjes snel geblust. De politie zet bikers in (agenten op de fiets), spreekt de feestgangers eerder aan, is zichtbaar aanwezig en treedt op in groepsverband. Zoveel mogelijk worden de feestgangers uit de anonimiteit gehaald zodat zij weten dat zij in beeld zijn en er op hen gelet wordt. Dit alles heeft geresulteerd in een afname van mishandelingen rondom evenementen. Ook het zichtbaar volgen van de huiswaarts kerende jeugd door de politie draagt bij aan een vermindering van mishandelingen Bedreiging (psychisch geweld) In 2012 zijn 33 bedreigingen geregistreerd. Dit is gelijk gebleven aan Nieuw is dat regelmatig bedreigingen geuit worden via social media Zeden Het aantal zedenmisdrijven is behoorlijk gestegen in 2012, namelijk met 171 procent ten opzichte van 2011 (negentien registraties in 2012, zeven in 2011). In Bemmel zijn dertien registraties terug te vinden. Veel meldingen zijn te relateren aan een schennispleger die vanuit zijn woning voorbijgangers choqueerde. Ook hebben zich in Bemmel enkele zedenzaken afgespeeld, waarna bureau Zeden onderzoek deed. Wijkagenten hebben hierbij ondersteund. In Huissen heeft in 2012 een grootschalig onderzoek plaatsgevonden door de afdeling zeden in samenwerking met de wijkagenten, in het kader van misbruik van minderjarigen. Dit onderzoek is begin 2013 afgerond. 12 Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden

13 Mishandeling (fysiek geweld) stippenkaart bedreiging 1-2 incidenten 3-4 incidenten 5 en meer incidenten Overige criminaliteit Het aantal registraties in deze categorie is toegenomen met 26 procent ten opzichte van 2011 (vijftig in 2011, 63 in 2012). Zie voor een overzicht wat hieronder wordt verstaan in de bijlage. Het meest opvallende zijn de registraties (circa tien) in Huissen op de Brink van zakkenrollerij/ tassenrollerij Winkeldiefstal In 2012 zijn 33 winkeldiefstallen geregistreerd. In 2011 waren dat er 38. Dat betekent een daling van dertien procent. De betere camerasystemen en het project Afrekenen met winkeldieven, waarbij winkeldieven een schadevergoeding moeten betalen aan winkeliers, dragen daar mogelijk aan bij. De indruk van de wijkagenten is, dat er vanuit de winkeliers minder aandacht is en de aangiftebereidheid laag is. Er is wat winkeldiefstallen betreft een hoog dark number. Gendt laat een stijging zien met het aantal geregistreerde winkeldiefstallen (2 in 2011, 7 in 2012). Hiervoor zijn twee personen, die hier verantwoordelijk voor waren, enkele keren aangehouden. Huissen heeft een daling in het aantal winkeldiefstallen van 37 procent (dertig in 2011, negentien in 2012). De meeste diefstallen vonden plaats bij de Brink (7) en bij Albert Heijn (6) Inbraak winkel In 2011 zijn 21 winkelinbraken geregistreerd in 2012 zijn dit er zestien (in 2010 vijftien). Na een toename in 2011, lijkt het aantal weer te dalen. De politie ziet dat veel winkelbedrijven investeren in preventie. In Gendt zijn in 2012 acht winkelinbraken geweest. Deze vonden veelal plaats bij supermarkten. Ook hier zijn aanpassingen gedaan in de beveiliging en zijn de inbraken gestopt. In Huissen is het aantal afgenomen, van elf maal in 2011, naar vier maal in Ook in Bemmel is het aantal afgenomen van acht (2011) naar vier (2012). Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden 13

14 Diefstal/inbraak in bedrijven en kantoren In 2012 zijn 32 inbraken in bedrijven en kantoren geregistreerd (in , in maal). Dit is een daling van 24 procent. In Bemmel is er een daling van 57 procent ten opzichte van 2011 (negen in 2012). Eenmaal betreft het een dubbele registratie, dus feitelijk zijn het acht inbraken. Ook Gendt laat een daling zien van acht (2011) naar vier (2012). In Huissen is er een stijging in het aantal inbraken van 75 procent ten opzichte van 2011 (veertien in 2012). Er zijn zeven bedrijfsinbraken geweest op het bedrijventerrein. Vijf hiervan zijn gepleegd in bedrijven, gevestigd in het oude deel van het bedrijventerrein. Sinds 2010 wordt het bedrijventerrein Huissen/ Bemmel beveiligd door Securitas vanuit het SBBL (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen). Echter, veel bedrijven zijn niet aangesloten bij SBBL, waardoor de kracht van collectieve beveiliging verloren lijkt te gaan. Er wordt volop geïnvesteerd in het bedrijventerrein Bergerden (bevindt zicht tussen de kernen Bemmel en Huissen). Het oude gedeelte raakt in verval door onder andere slechte nummering en verlichting. Het aantal bedrijfsinbraken in dit deel van Huissen kan hiermee te maken hebben Rijden onder invloed In 2012 zijn 32 misdrijven van rijden onder invloed geregistreerd. Een daling van 29 procent ten opzichte van 2011 (48). Er lijkt een daling te zitten in aantallen. In 2011 was er dan ook al een daling waar te nemen van zestien procent ten opzichte van De landelijke trend is dat het aantal bestuurders dat met drank op rijdt, afneemt. Bij evenementen wordt met regelmaat het Verkeershandhavingsteam van de politie ingezet dat gerichte alcoholcontroles uitvoert Drugshandel In 2012 zijn negentien misdrijven van drugshandel geregistreerd. In 2011 waren dat er zestien, een stijging van negentien procent. Onder deze VNG-rubriek vallen het bezit, vervaardigen en handel van zowel hard- als softdrugs. Het grootste aantal registraties betreft het vervaardigen van softdrugs. Dit komt onder andere doordat gestimuleerd wordt om melding te doen bij Meld Misdaad Anoniem. In Huissen zijn er circa twaalf registraties wat betreft het vervaardigen van softdrugs. In Gendt zijn dit er circa zes in 2012 en in Bemmel circa vier. Ook Angeren (2) en Haalderen (1) komen in beeld met registraties van het vervaardigen van softdrugs. Zo zijn er meerdere hennepkwekerijen opgerold in de gemeente Lingewaard. Woningbouwcorporaties zijn actiever met melden bij een vermoeden van een hennepkwekerij. 14 Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden

15 Overige incidenten georganiseerde criminaliteit In 2012 zijn 108 misdrijven van overige georganiseerde criminaliteit geregistreerd. Dit is een toename van 52 procent ten opzichte van 2011 (71 misdrijven). Zie voor een overzicht welke incidenten hieronder worden verstaan de bijlage. De hoogst scorende onderwerpen zijn oplichting, overige fraude en computercriminaliteit. Onder deze rubrieken vallen ook skimmen, phishing en marktplaatsoplichting. De stijging van aangiften op dat gebied is te verklaren door een maatschappelijke, landelijke ontwikkeling dat criminaliteit steeds meer digitaal plaatsvindt. Daarnaast zijn er enkele wapens in beslag genomen Restcategorie schending integriteit In 2012 zijn achttien misdrijven van schending integriteit geregistreerd. In 2011 waren dat er twaalf. Dat betekent een stijging van vijftig procent in In twee gevallen ging het om Niet voldoen aan bevel/vordering en in zestien situaties ging het om Belediging. Regelmatig krijgen werknemers met een publieke taak te maken met agressie en geweld bij het uitvoeren van hun werk. Werknemers met een publieke taak moeten zonder beletsel en zonder enige vorm van drang en dwang hun werk kunnen uitvoeren. Binnen het Programma Veilige Publieke Taak is afgesproken dat de politie en het OM deze vorm van geweld met prioriteit aanpakken. Binnen Oost Nederland werkt de politie daarbij volgens een eenduidig protocol voor het opnemen en afhandelen van aangiften. Zo is in Bemmel één persoon aangehouden in verband met het beledigen van verbalisanten. Meldingsbereidheid Het beeld van de wijkagenten is dat de meldingsbereidheid van de burger laag is maar langzaam wel hoger wordt. Dit komt doordat de politie burgers beter informeert en terugkoppeling geeft. Een project als het vuurwerkproject en flyeracties voor het Donkere Dagen Offensief, waarbij buurtbewoners gevraagd zijn overlast en verdachte situaties te melden, zijn hiervan goede voorbeelden. Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden 15

16 4. Overlast Overlast ( meetwaarde is incidenten) 1. Veilige woon- en leefomgeving 1.1. Sociale Kwaliteit Woonoverlast/Burengerucht en relatieproblemen Overlast gestoord/overspannen persoon (2012 -/- 2011) % verschil ( ) % % Overlast zwervers % Drugsoverlast % Overige overlast sociaal % 1.2. Fysieke Kwaliteit Overige overlast fysiek (vanuit woningen) % 1.3. Objectieve Veiligheid/veel Ruzie/vechtpartij (geweld) % voorkomende criminaliteit 2. Bedrijvigheid en Veiligheid 2.3. Veilig uitgaan Overlast horeca % 2.4. Veilige evenementen Overlast evenementen % Evenementen overig % 2.5. Veilig toerisme Water % 3. Jeugd en Veiligheid 3.1. Overlastgevende jeugd Vandalisme/baldadigheid % Overlast jeugd % 4. Fysieke Veiligheid 4.1. Verkeersveiligheid Parkeerproblemen en verkeersstremming % 4.2. Brandveiligheid Brand (geen brandstichting) % 4.3. Milieu/externe veiligheid Incidenten externe veiligheid % Incidenten m.b.t. flora en fauna % Bedrijfsafval en -opslag % Overige milieufeiten % Subtotaal van de geselecteerde incidenten % Alle resultaatgebieden % Verkeersongevallen 4. Fysieke Veiligheid 4.1. Verkeersveiligheid Doden door verkeersongevallen % Ziekenhuisgewonden bij aanrijding % Onder de noemer overlast vallen allerlei zaken waaraan bewoners zich ergeren of waarvan zij duidelijk last ondervinden. Er komen relatief veel overlastmeldingen uit de omgeving van plekken waar groepen jongeren rondhangen. We spreken dan van overlast gerelateerd aan jeugdgroepen. Tevens is er overlast veroorzaakt door parkeer-, doorstoom-, en snelheidsproblemen in wijken (verkeersoverlast). 16 Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden

17 Woonoverlast/Burengerucht en relatieproblemen In 2012 zijn 214 incidenten van burenoverlast geregistreerd. In 2011 waren dat er 238. Dat betekent een lichte daling van tien procent in Dit hoge aantal heeft mogelijk te maken met het maatschappelijke verschijnsel van individualisering. Burgers spreken elkaar minder aan op gedrag en er is minder sprake van sociale cohesie. Onenigheid tussen buurtgenoten heeft een negatieve invloed op de sfeer en leefbaarheid in de wijk. Het risico op escalatie en strafbaar gedrag groeit. Buurtbemiddeling heeft grote meerwaarde voor oplossingen voor de lange termijn. Buurtbemiddeling helpt om buren weer bij elkaar te brengen. Meldingen kunnen worden aangemeld door woningbouwcorporaties, politie, hulpverleners en andere organisaties. In 2012 is in de gemeente Lingewaard 51 keer buurtbemiddeling ingezet. In Huissen 22 keer, in Bemmel achttien keer, zes maal in Haalderen, éé maal in Angeren, twee maal in Doornenburg en twee maal in Gendt. In 71 procent van de inzet in zowel de gemeente Overbetuwe als Lingewaard, gaat het om een geslaagde bemiddeling. De inzet van buurtbemiddeling draagt overigens bij aan het aantal geregistreerde incidenten omdat buurtbemiddeling geregistreerd wordt als incident. Geluidsoverlast is en blijft de meest genoemde reden van melding. Dat is geheel in lijn met de landelijke cijfers en met eerdere jaren. Opvallend is dat er dit jaar meer bemiddeld is in tuin- of erfafscheidingsconflicten Overlast gestoord/overspannen persoon In 2012 zijn 26 incidenten van overlast door gestoorde/overspannen personen geregistreerd. Dit is een afname van 24 procent ten opzichte van 2011 toen er 34 incidenten waren. In 2010 waren dit er 22. Binnen de gemeente Lingewaard is een lokaal zorgnetwerk OGGZ actief. OGGZ staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Het lokaal zorgnetwerk is gebaseerd op de gedachte dat de hulp- en dienstverlening zo goed mogelijk georganiseerd wordt voor mensen met een opeenstapeling van problemen. Woonstichting Gendt, Waardwonen, Politie Gelderland-Midden, Stichting Welzijn Lingewaard (onderdeel ouderen), Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland en de gemeente Lingewaard maken deel uit van het zorgnetwerk. In een vroeg stadium worden probleempersonen/ gezinnen ingebracht en besproken. Zo wordt integraal bekeken welke aanpak erger voorkomt Drugsoverlast In 2012 zijn twaalf incidenten van drugsoverlast geregistreerd. In 2011 waren dat zestien incidenten. Dat betekent een afname van 25 procent. Het aantal incidenten is laag. De wijkagenten denken dat de cijfers geen reëel beeld geven. Er is wel degelijk sprake van drugsoverlast volgens de wijkagenten. Dit wordt echter weinig gemeld of weggeschreven onder andere incidenten (bijvoorbeeld onder een misdrijf of onwelwording). Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden 17

18 Ruzie/vechtpartij (geweld) stippenkaart ruzie/vechtpartij 1-2 incidenten 3-4 incidenten 5 en meer incidenten Ruzie/vechtpartij (geweld) Het aantal ruzie/vechtpartij incidenten is ten opzichte van 2011 in 2012 gedaald met 21 procent (106 incidenten in 2012, 134 in 2011). Veel ruzies en vechtpartijen vinden plaats rondom evenementen (zie ook kop Mishandeling ). De verbeterde aanpak en strakkere inzet van de politie rondom evenementen hebben gezorgd voor een afname van het aantal incidenten. Daarnaast komen er vanuit de middelbare school in Huissen veel minder meldingen. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat er geen schoolagent meer is in het schooljaar 2012/2013. De school valt weer onder de verantwoordelijkheid van de wijkagent Overlast horeca Het aantal registraties overlast horeca is gedaald met één incident (elf in 2012). De incidenten vonden voornamelijk plaats in Huissen op de Langekerkstraat en Karstraat. Voor een horecaondernemer aan de Langekerkstraat in Huissen is in 2012 een bestuurlijk traject opgestart vanwege langdurige overlast. Omwonenden melden meer omdat zij zich meer gehoord voelen. In Bemmel komt de Dorpsstraat twee maal in beeld Vandalisme/ baldadigheid In 2012 zijn vijftien incidenten van vandalisme/baldadigheid geregistreerd. In 2011 waren dat er 22, in Dat betekent dat de daling door lijkt te zetten met een afname van 32 procent in 2012 ten opzichte van De daling heeft vermoedelijk te maken met de horeca in dit gebied. Relatief gezien zijn deze cijfers laag door zichtbare aanwezigheid van de politie. 18 Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden

19 Overlast Jeugd stippenkaart overlast jeugd 1-2 incidenten 3-4 incidenten 5 en meer incidenten Overlast jeugd In 2012 zijn 237 incidenten van jeugdoverlast geregistreerd. Dit is een toename van 32 procent ten opzichte van 2011 (180). De meeste incidenten hebben plaatsgevonden in de maand oktober, gevolgd door de maanden juli en maart. De toename kan deels verklaard worden omdat actief gevraagd is melding te doen van overlast. Ook worden controles van de politie als incident opgenomen. In de hele gemeente Lingewaard is er een gezamenlijk aanpak jeugd door SWL (Stichting Welzijn Lingewaard), gemeente en politie. Gemeente Lingewaard heeft één toezichthouder alcohol/drugs. In samenwerking met het Openbaar Ministerie is er een BOK (Boete of Kanskaart) traject. Het doel hiervan is om alcohol/ drugsgebruik onder jongeren te verminderen. In 2012 concentreerde de jeugdoverlast zich voornamelijk op de volgende locaties: Gendt Julianaplein, Julianastraat en Kleine Raalt Verhoudingsgewijs heeft Gendt veel jeugd. Dit zorgt voor veel overlast van hangplekken. Veel van de jeugdigen die bij de politie in beeld komen, blowt regelmatig. Het aantal incidenten overlast jeugd is in Gendt behoorlijk toegenomen in Met 44 incidenten in 2011 en 87 in 2012, is er sprake van een stijging van 98 procent. Julianaplein, Julianastraat en de Kleine Raalt waren de hotspots. Hierop is gereageerd door gemeente, politie, jongerenwerk, bewoners en ondernemers samen. Een aantal weken zijn door de politie namen genoteerd van jongeren op de hangplekken. 27 jongeren die drie keer voorkwamen op de lijst, zijn door de wijkagent en de jongerenwerker thuis bezocht. Tevens werd gekeken naar onder andere antecedenten, achtergrond familie en schoolverzuim. Bovendien zijn er diverse postacties gehouden, waarbij overtreders on the spot een bekeuring kregen bij het begaan van een overtre- Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden 19

20 ding (alcohol in het openbaar, het weggooien van afval, drugsgebruik, crossen op het plein). Indien er hulp in het gezin nodig was, werd hiervoor gezorgd. In verband met ernstige overlast op de Kleine Raalt, is uiteindelijk besloten om dit openbare veldje tot nader order te sluiten. Uiteindelijk is de overlast met ongeveer 85 procent afgenomen. Bemmel Dorpstraat, Markt en Kinkelplein In Bemmel hebben meer incidenten plaatsgevonden in de maanden juli en oktober ten opzichte van de rest van het jaar. Er was een groep jeugdigen dat zich voornamelijk ophield op het Kinkelplein. Zij zorgden voor veel overlast. Ook is een bankje in brand gestoken. Het aantal incidenten is in Bemmel dan ook gestegen met zestig procent in 2012 ten opzichte van In totaal zijn 75 incidenten geregistreerd. Om deze problematiek aan te pakken, is een projectplan geschreven en uitgevoerd. Er is een goede samenwerking met SWL. Ook in Bemmel zijn huisbezoeken afgelegd bij een aantal jongeren. Andere ingezette acties zijn: extra toezicht door politie en gemeente, informeren omwonenden en hen vragen meldingen te doen, en er is een overleg geweest over de JOP (Jongeren Ontmoetingsplaats). Begin december 2012 zijn er meerdere jongeren aangehouden voor een aantal zaken. Na deze aanhouding is het relatief weer rustig geworden op het Kinkelplein. Huissen Nielant, Holthuizerdreef, Kapiteinstraat en Frankentaler Bovenstaande straten komen het meest in beeld wanneer het gaat om meldingen overlast jeugd. In Huissen is het aantal incidenten gedaald ten opzichte van het voorafgaande jaar met elf procent. In 2012 zijn er 71 incidenten geregistreerd. Er is een samenwerking met SWL en een integrale aanpak van jeugdgroepen. Een onderdeel hiervan is dagbesteding (opleiding en/of werk) voor jeugdigen, via een coachtraject bij SWL. In 2012 heeft SWL 82 trajecten gedraaid Ongevallen Door de unit verkeer van de divisie regionale taken wordt jaarlijks een verkeersveiligheidmonitor geproduceerd met daarin een lokaal ongevallenbeeld, een stratenoverzicht en een tracékaart verkeersongevallen. Deze verkeersveiligheidmonitor zal separaat worden aangeboden. Wel is het ongevallenbeeld geanalyseerd. In 2012 zijn 34 ongevallen met letsel geregistreerd. In 2011 waren dat er 37. In zeven gevallen ging het om een eenzijdig ongeval. In negen situaties werd er geen voorrang verleend, zes ongevallen ontstonden door geen vrije doorgang bij het afslaan, vier door onvoldoende afstand te houden. Drie ongevallen hadden een alcoholindicatie. In december 2012 heeft een ernstige aanrijding plaatsgevonden op de Karstraat in Huissen. Het slachtoffer is in februari 2013 overleden. De meeste ongevallen vonden plaats op werkdagen in de middag. 20 Gebiedsscan Lingewaard 2013 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013

Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Bijlage 3 Criminaliteitscijfers 2012 en gebiedsscan criminaliteit & overlast - update 2013 Criminaliteitscijfers Hieronder wordt in een beknopt overzicht weergegeven hoeveel delicten er hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Gebiedsscan 2014 criminaliteit & overlast Gemeente Lingewaard

Gebiedsscan 2014 criminaliteit & overlast Gemeente Lingewaard Gebiedsscan 2014 criminaliteit & overlast Gemeente Lingewaard 2 Gebiedsscan Lingewaard 2014 Politie Eenheid Oost-Nederland District Gelderland-Midden Voorwoord Voor u ligt de gebiedsscan criminaliteit

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 98/2011 Datum : 31 mei 2011 B&W datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Gebiedsscan Aalten en teamplan 2011 politie Aalten Aanleiding Jaarlijks

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Raadsvergadering december 2015

Raadsvergadering december 2015 Raadsvergadering december 2015 Beeld Onderdeel basisteam Ommelanden Midden 1 gebiedsverantwoordelijke Operationeel Expert; 2 wijkagenten; Onderdeel opschalingsmodel (van noodhulp tot ME) 2 Artikel 3 Politiewet

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West

Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West 2014 Politierapportage Eenheid Noord Nederland Basisteam Ommelanden-West Gemeente Marum ACTUALITEITEN WONINGCRIMINALITEIT VOERTUIG- EN VAARTUIGCRIMINALITEIT BEDRIJFSCRIMINALITEIT OVERIGE VERMOGENSDELICTEN

Nadere informatie

Jeugdige recidiverende woninginbrekers

Jeugdige recidiverende woninginbrekers Jeugdige recidiverende woninginbrekers Utrecht, 17 februari 2014 Pepijn van Amersfoort en Sander Scherders Inleiding De aanpak van woninginbraken heeft prioriteit in de regio Utrecht (Regionale Veiligheidsstrategie

Nadere informatie

Gemeente Marum. Beeld

Gemeente Marum. Beeld Gemeente Marum 2015 Gemeente Marum Beeld Onderdeel van het Basisteam Ommelanden-West BT Ommelanden West omvat 7 gemeenten: De Marne Winsum Bedum Zuidhorn Leek Marum Grootegast 1 gebiedsgebonden Operationeel

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad

Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Rapportage driehoeksmonitor Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld Basisteam Zaanstad Gemeente Zaanstad Datum : 23 augustus 2016 Van : Leden driehoeksoverleg basisteam Zaanstad Aan : Gemeenteraad Zaanstad

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Illegale handel

Illegale handel Bijlage 4 Gebiedsscan 2014 Inleiding Per 1 januari 2013 is de nieuwe organisatie van de politie van start gegaan, de Nationale politie. Een gevolg hiervan is dat de voormalige politieregio Noord- en Oost-Gelderland

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 Datum: 11 juni 2013. Deelsessie: 21.00 21.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Criminaliteitsbeeld 2012. Toelichting: Het criminaliteitsbeeld

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Gebiedsscan. Albrandswaard

Gebiedsscan. Albrandswaard Gebiedsscan 2011 Albrandswaard In deze rapportage leest u de resultaten van de sessie gebiedsscan criminaliteit en overlast voor wat betreft de gemeente Albrandswaard. Aan bod komen de dorpskernen Rhoon,

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m juni 2016 Afdeling Bestuur, Strategie en Veiligheid september 2016 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari juni 2016 Voor u ligt

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2014-2015 Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 in Nederland Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Landelijk beeld... 5 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 6

Nadere informatie

Voorwoord. De korpschef, Pim Miltenburg. Gebiedsscan Lingewaard 2011 Politie Gelderland-Midden

Voorwoord. De korpschef, Pim Miltenburg. Gebiedsscan Lingewaard 2011 Politie Gelderland-Midden Voorwoord Voor u ligt de gebiedsscan criminaliteit en overlast 2011 van de gemeente Lingewaard, samengesteld door het district Rivierenland van de politieregio Gelderland-Midden. Met deze gebiedsscan informeert

Nadere informatie

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen

Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2015-2, gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Datum 7 december 2015 Betreft Regionale Veiligheidsrapportage

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Districtscollege 24 januari 2011. Krishna Taneja, Jan Geijsman Politie Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek

Districtscollege 24 januari 2011. Krishna Taneja, Jan Geijsman Politie Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Districtscollege 24 januari 2011 Krishna Taneja, Jan Geijsman Politie Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Inhoud Veiligheidsontwikkeling t/m december 2010 Persoonsgerichte aanpak Trends Algemene

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar

OOST NEDERLAND 2010-2012 gemiddeld. 2012 hele jaar OOST NEDERLAND 2010- Gepleegde misdrijven 179.367 174.919 165.422-9.497-5% Opgenomen aangiften van misdrijven 156.737 154.835 148.126-6.709-4% Opgehelderde misdrijven 44.561 42.465 39.058-3.407-8% Ophelderingspercentage

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Voorstel kennis te nemen van de criminaliteitscijfers 2007 en tot vaststelling van de prioriteiten inzake het politieveiligheidsbeleid 2009. AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Onderliggend

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Gebiedsscan 2015 gemeente Scherpenzeel

Gebiedsscan 2015 gemeente Scherpenzeel Gebiedsscan 2015 gemeente Scherpenzeel Politie Oost-Nederland District Gelderland-Midden Team Veluwe Vallei-Noord 1 Voorwoord Voor u ligt de gebiedsscan criminaliteit en overlast 2015 van de gemeente Nijkerk

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies Colofon Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Veiligheid. Hoofdstuk Inleiding

Veiligheid. Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 4 Veiligheid 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt een aantal aspecten van veiligheid. Het is gebaseerd op zowel de resultaten van burgeronderzoek (de Veiligheidsmonitor) als ook de cijfers van

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND

PLAN VAN AANPAK REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER MKB NEDERLAND PLAN VAN AANPAK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BEDRIJVENTERREIN CONTINUE SAMENWERKEN DAMPTEN, MAELSONSTRAAT, NIEUWE STEEN, VAN DEDEMSTRAAT EN GILDENWEG TE HOORN JANUARI 2015 REDACTIE: AGNES VAN LEEUWEN PROCESBEGELEIDER

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

MAATKLAS subrubr BEDREIGING

MAATKLAS subrubr BEDREIGING Aantal van MAATKLAS subrubr KINDEREN MAATKLAS subrubr BEDREIGING VAN VERSTEEG PLEIN NELSON MANDELA BRUG DIEFSTAL \ VERDUISTERING UIT \ VANAF PERSONENAUTO'S 7 DIEFSTAL \ VERDUISTERING UIT BEDRIJF DIEFSTAL

Nadere informatie