Jaarverslag en 3e viermaands Rapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. en 3e viermaands Rapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 2011"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 en 3e viermaands Rapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 2011 Maart 2012

2 Inhoud Inleiding en terugblik Risicojongeren Overleg (RJO) 9 2. Lokaal Casus Overleg (LCO) Nazorg (ex-) gedetineerde volwassenen Regionale nazorg (ex-) gedetineerde volwassenen Nazorg (ex-) gedetineerde minderjarigen (Trajectberaad) Gezinsmanagementoverleg Justitieel Casus Overleg (afdoenings JCO) Justitieel Casus Overleg Leerplicht (JCO-L) Justitieel Jongeren Overleg (JJO) Actieoverleggen groepsaanpak 35 Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -2

3 Inleiding en terugblik 2011 Voor u ligt de derde viermaands- en tevens jaarrapportage van het Veiligheidshuis Gouda e.o (VHG). Het VHG wil elke vier maanden inzichtelijk maken welke werkzaamheden worden verricht om de overlast en criminaliteit in Gouda en omgeving te verminderen en de veiligheid te vergroten. Bijgaand worden de resultaten gepresenteerd van het VHG over de periode 1 september 2011 tot en met 31 december 2011 en wordt een beeld gegeven over de (door)ontwikkeling en het verloop van de werkzaamheden gedurende het gehele jaar. Het VHG kent een persoonsgerichte aanpak op een aantal specifieke doelgroepen te weten risicojeugd, criminele jeugdigen, veelplegers en (ex)-gedetineerden. Per doelgroep worden in deze monitor de belangrijkste cijfers en resultaten samengevat. De meeste cijfers betreffen absolute getallen. Op deze manier is geprobeerd een beeld te schetsen van de werkzaamheden zoals deze binnen de verschillende overlegvormen plaatsvinden. Deze rapportage zal op termijn moeten uitgroeien tot een basis om trends in de ontwikkeling van het veiligheidsdomein inzichtelijk te maken. Zodat de mate waarin het Veiligheidshuis effect heeft op de afname van de criminaliteit in Gouda en directe omgeving kan worden geduid. Het lijkt goed om hier ook te vermelden dat de Ketenmanager eind augustus met zwangerschapsverlof is gegaan. Tot en met december is deze functie naar volle tevredenheid vervuld door een tijdelijke vervanger vanuit het Openbaar Ministerie Parket Den Haag. Tot slot is eind 2011 besloten dat het VHG oktober 2012 van de locatie Middenmolenlaan zal verhuizen naar het Huis van de Stad, het nieuwe kantoor van de Gemeente Gouda, direct naast het treinstation van Gouda. In het Jaarplan voor 2011 waren een aantal aandachtsgebieden, verbeterpunten en doelstellingen benoemd. Deze worden hieronder puntsgewijs toegelicht. Verbeterpunt/Doelstelling Resultaat / Product Realisatie Het optimaliseren van de bestaande Ketensamenwerking binnen het VHG. Overleggen leveren naar het gevoel van het management en de medewerkers nog te weinig meerwaarde op. Training van voorzitters en medewerkers gericht op het voorzitten van en deelname aan casusoverleggen. Vastleggen afspraken met de individuele medewerkers/ management zodat iedereen duidelijk weet wat er van hem/haar in de verschillende overleggen wordt verwacht. Oriënterende gesprekken met betrekking tot training van voorzitters zijn in 2011 gevoerd. De voorzitters van de overleggen van VHG en VH Leiden worden gezamenlijk getraind. Opdracht start in januari Verder is de bezetting vanuit de kernpartners en deelname aan overleggen Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -3

4 Overleggen in het Veiligheidshuis spelen nog te weinig in op actuele situaties. Veiligheidshuis kan snel actuele informatie leveren en acties uitzetten. verbeterd ten opzichte van Echter het blijft lastig voor partners om vervanging te regelen bij afwezigheid. In de eerste maanden van het jaar zijn naar aanleiding van de actualiteit (afronding Incident Bloembollen, Incident Sneeuwballen en incident You Tube) extra (casus)overleggen gehouden, waar alle relevante VHGpartners voor zijn uitgenodigd. Daarnaast is in de laatste maanden van 2011 de briefing opnieuw ingesteld en heeft wekelijks plaatsgevonden. Verder is in dezelfde periode geëxperimenteerd met het opstellen van Informatierapportages door het VHG. In 2012 wordt het doel van deze twee onderwerpen in werkgroepjes verder uitgewerkt. Het bewaken van en aanspreken op de afgesproken bijdrage van de deelnemende partijen. Partijen spreken elkaar aan op gemaakte afspraken. Mondeling en waar nodig schriftelijke rapportage aan het managementoverleg. In de casuïstiek overleggen wordt steeds beter samengewerkt tussen de ketenpartners, hetgeen leidt tot zichtbare verbetering in de aansluiting van de zorgketen op de strafketen en vice versa. In zowel het RJO als het JJO wordt met ingang van september 2011 gewerkt aan de hand van een uniform plan van aanpak. Door deze werkwijze verlopen de overleggen meer doelgericht en gestructureerd, worden concrete afspraken gemaakt om de doelen te behalen en deze afspraken worden Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -4

5 gemonitord. Investeren in een goede aansluiting met organisaties waar nog geen of onvoldoende samenwerking mee is. Nieuwe partijen ondertekenen samenwerkingsconvenant en privacyconvenant. In 2011 is o.m. de samenwerking gezocht met Home-run, St. Mee, Meldpunt Zorg en Overlast/ ASHG en AMK. Daarnaast heeft, om de bekendheid met het fenomeen Veiligheidshuis te vergroten, in november een zgn. open middag voor professionals plaatsgevonden. Tot slot is er periodiek overleg geweest tussen de drie Ketenmanagers binnen het Arrondissement Den Haag. Doel was de ontwikkeling van de VH gezamenlijk te bekijken en waar mogelijk meer samen op te trekken. Een van de uitkomsten is dat er voor 2012 een gezamenlijk meerjarenplan is opgesteld. Het versterken van het Veiligheidshuis als informatieknooppunt voor ketendossiers. Alle convenantpartners registreren in het gezamenlijke registratiesysteem (KEDO). Relevante informatie is tijdig beschikbaar. Duidelijke visie omtrent zorgmijders (nee-dossier opbouwen). Alle partners registreren informatie over de doelgroepen in KEDO. De toelevering van informatie blijft ten aanzien van thema Jeugd omwille van verschillen in inzicht en privacyaspecten een lastig proces. Eind 2011 is een informatiecoördinator geworven die voor zowel VHG als VH Leiden is aangesteld. Het Veiligheidshuis levert een bijdrage aan de uitvoering van de groepsaanpak. VHG verzorgt de coördinatie op de persoonsgerichte aanpak van de belangrijkste individuen die voorkomen in de overlastgevende en criminele groepen. VH heeft een rol gespeeld in de aanpak van individuen in de Goverwellegroep, Marathonlaangroep. Er is een duidelijke samenwerking tussen het Veiligheidshuis en de Centra voor Jeugd en Gezin (i.o.) De werkzaamheden van het Veiligheidshuis en Centra voor Jeugd en Gezin sluiten naadloos op Er zijn gedurende 2011 verschillende gesprekken gevoerd op coördinator- en procesmanagersniveau. Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -5

6 Het uitwerken van de gewenste samenwerking met gemeenten in de regio die reeds de intentieverklaring tot deelname in het VHG hebben ondertekend. Bredere samenwerking op het thema Huiselijk geweld wordt onderzocht en uitgewerkt. elkaar aan. Er is duidelijkheid over de wijze waarop andere gemeenten gaan participeren in het Veiligheidshuis. Er liggen duidelijke afspraken tussen GGD Hollands-Midden en het Veiligheidshuis over de samenwerking. Het is vanwege verschillen van inzicht en privacykwesties lastig gebleken om tot afspraken op casusniveau te komen. In 2011 is het proces doorlopen om te komen tot het aanstellen van een regiocoördinator op het terrein van nazorg (ex)- gedetineerden. Dit heeft geleid tot de start van een casusoverleg voor meerdere regiogemeenten 1 in het politiedistrict Gouwe-IJssel. Met de gemeente Zuidplas is afgesproken dat zij voor de aanpak van 1 specifieke jeugdgroep aanhaken bij het VHG. In 2011 zijn verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot een Screeningsoverleg Huiselijk geweld en Kindermishandeling in het VH Gouda. Het gaat dan om bespreking van huiselijk geweldcasuïstiek waarbij kinderen betrokken zijn. De opstart van een pilot zal begin 2012 zijn beslag krijgen. 1 Ouderkerk, Boskoop en Bodegraven-Reeuwijk Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -6

7 Cijfers per overleg 2011 RJO Aantal (unieke) jongeren geagendeerd 99 Waarvan nieuw in LCO Totaal aantal besproken veelplegers 46 Scenario 1 op Scenario 2 op Scenario 3 op (Nog) geen scenario Nazorg Gouda Aantal detentiemeldingen 189 Nazorg Regio Aantal unieke besproken personen 5 Trajectberaad Aantal jongeren ingestroomd in JJI 23 Gezinsmanagement Aantal gezinnen in traject Aantal gezinnen afgesloten 3 3 JCO-A Aantal verdachten Gouwe-IJssel 428 Aantal verdachten pleegplaats Gouda 266 JCO-L Aantal dossiers 43 Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -7

8 JJO Doorstromers G-IJ 61 Waarvan Doorstromers Gouda 45 Toppers Gouwe-IJssel 38 STOC 15 JOVO 27 Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -8

9 1. Risicojongeren Overleg (RJO) Risicojongeren zijn jeugdigen (in de leeftijd tot 27 jaar) die gesignaleerd worden door diverse instanties vanwege contacten met politie of justitie, of door zorgsignalen die mogelijk in de toekomst leiden tot overlastgevend en/of crimineel gedrag. Het gaat hierbij nadrukkelijk om jongeren die (nog) niet in een justitieel traject zitten. Het aantal nieuwe casussen is lager. Dit heeft te maken met een andere wijze van aanmelding van de jongeren. In het kader van de groepsaanpak is er een voorselectie gemaakt door de projectleiders in samenwerking met de voorzitter en ondersteuner van het RJO en er is een beperkte groep van 7 personen geagendeerd, waarvan er uiteindelijk 6 geprioriteerd zijn. In de afgelopen periode is het voorzitterschap van het overleg een aantal keer waargenomen. De overleggen hebben zoveel mogelijk doorgang gevonden. Risicojongerenoverleg 1 ste 2 de 3 de Aantal casussen 1 of meerdere keren besproken Aantal nieuwe casussen Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -9

10 Overzicht van de problematiek per leefgebied Aantal keer een Aantal keer geen Aantal keer over de nieuwe casussen probleemgebied probleemgebied onbekend Financiën Gezin Gezondheid Huisvesting Politie/Justitie Politie/Justitie - Overlast Scholing/werk Sociale omgeving/vrije tijd Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -10

11 Status van de nieuwe casussen 1 ste 2 de 3 de Totaal aantal nieuwe casussen Afgesloten Lopend Monitoren Status van de besproken casussen 1 ste 2 de 3 de Totaal aantal besproken casussen Afgesloten Lopend Monitoren Status van alle casussen binnen RJO inclusief archief 1 ste 2 de 3 de Totaal aantal casussen binnen RJO Afgesloten Lopend Monitoren Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -11

12 Casushouder van de nieuwe jongeren aantal dossiers 1 ste 2 de 3 de Huidige status aantal dossiers BJZ Gezinsvoogdij BJZ JPT BJZ JR BJZ Toegang Factor G Radar Halt Jongerencoaching OM RMC Reclasseringstoezicht Gemeente Geen casushouder Overig De overige casushouders zijn: MEE, groepstraject PITS en Stichting Jong. 2 De overige casushouder is: Topcoaching Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -12

13 1 nnnnn N=8 Opmerking: De persoon buiten de gemeente heeft zich recentelijk volgens GBA ingeschreven in Rotterdam. N=8 Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -13

14 2. Lokaal Casus Overleg (LCO) In het Lokaal Casus Overleg worden de Goudse zeer actieve veelplegers ( ZAVP) en de stelselmatige daders (SD) besproken. Een zeer actieve veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van 5 jaren waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt - meer dan 10 processen - verbaal tegen zich zag opmaken, waarvan tenminste 1 in het peiljaar. Een stelselmatige dader is een zeer actieve veelpleger die verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, die in de vijf jaren voorafgaand aan het gepleegde feit ten minste drie maal wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende straf of maatregel dan wel een taakstraf, die ook ten uitvoer zijn gelegd. De veelplegersaanpak kent drie scenario s waar naar toe gewerkt wordt: a. Vrijwillige begeleiding scenario 1 b. Verplichte begeleiding door de reclassering scenario 2 c. Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) 1 scenario 3 Er zijn 3 casussen besproken die niet (meer) voldeden aan de definitie veelpleger voor de gemeente Gouda, maar waarbij er toch redenen waren deze in dit verband (eenmalig) te bespreken. Hierbij gaat het om personen die voormalig veelpleger zijn (1), veelplegers uit andere regio s, die hier plegen (1), bijzondere casuïstiek, aangemeld uit de briefing (1). Andere instanties (dan de vaste partners) waarmee is samengewerkt zijn: Meldpunt Zorg en Overlast, GGZ, AMK, CJG, straathoekwerk Reakt, Brijder, Kwintes en juridisch adviseur van de gemeente. De toename van het aantal veelplegers wordt mede veroorzaakt door de weging van het OM van de aantallen antecedenten in het peiljaar. Deze stijging in de loop van het jaar, gevolgd door een sterke afname in een nieuw jaar is een terugkerend fenomeen en zegt niet meteen iets over de toename van criminaliteit in Gouda. 1 De maatregel ISD is een maatregel om stelselmatige daders te plaatsen in een daartoe aangewezen inrichting. De wet is op 1 oktober 2004 in werking getreden. Met deze wet heeft de wetgever beoogd stelselmatige daders, die door het plegen van reeksen delicten veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken, voor een periode van maximaal twee jaar in een inrichting te plaatsen die specifiek voor hen bestemd is. Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -14

15 Voor het Locaal Casus Overleg rapporteren we het volgende: LCO titel 1 ste 2 de 3 de Geen titel (meer) Stelselmatige dader ZAVP LCO scenario s einde periode 2 1 ste 2 de 3 de Nog te bespreken Scenario Scenario Scenario Geen scenario Scenario bijzonder casuïstiek LCO huidig traject einde periode 3 1 ste 2 de 3 de Nog te bespreken Geen traject (o.a. toezicht retour, detentie) Traject 1, vrijwillige hulpverlening Traject 2, toezicht reclassering Traject 3, ISD Onderstaande tabel geeft de wijk weer waarin besproken personen zijn ingeschreven (volgens GBA). Het hoge aantal besproken personen in Bloemendaal is te verklaren, doordat het Leger des Heils hier gevestigd is en vele besproken personen onder het adres van het Leger des Heils zijn opgenomen in het GBA. Met zvwovp wordt zonder vaste woon- of verblijfplaats bedoeld. Wegens het ontbreken van mogelijkheden voor het raadplegen van het landelijke GBA, kan het zo zijn dat deze personen inmiddels elders zijn ingeschreven. 2 Wenselijke situatie 3 Feitelijke situatie 4 Brijder, Palier, RIBW, AMW Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -15

16 N=46 N=46 Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -16

17 3. Nazorg (ex-)gedetineerde volwassenen In het Veiligheidshuis is de taak van de gemeente voor nazorg aan volwassen (ex)-gedetineerden belegd. In het nazorgoverleg zijn in de afgelopen periode 65 unieke personen besproken. De problematiek bij (ex-)gedetineerden speelt zich vooral af op het gebied van huisvesting, schulden, arbeid, inkomen en zorg. De uitstroom uit detentie voor Gouda over het jaar 2011 was 179 (waarvan 11 vrouwen en 168 mannen). In de derde periode van vier maanden van 2011 is er 2 keer een apart nazorgoverleg gepland voor specifieke casussen, waarbij ook andere partners zijn aangeschoven (o.a. Meldpunt ZO, MIMP, AMK, gemeente afdeling Veiligheid en wijken en het OM). In de tweede tabel is te zien dat het aantal lopende dossiers sterk is afgenomen, dit komt door een opschoonactie, waarbij alle lopende dossiers zijn nagelopen op actualiteit en oude zaken zijn afgesloten. Voor het overleg Nazorg ex-gedetineerden rapporteren we het volgende: In- en uitstroom gedetineerden 1 ste 2 de 3 de Totaal ingestroomd in periode Waarvan aantal personen twee keer ingestroomd in periode Aantal personen besproken zonder instroom in periode Casussen besproken 1 ste 2 de 3 de Totaal aantal personen met lopend nazorgdossier Totaal aantal unieke personen één of meer keer besproken in overleg Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -17

18 N=58 Formulier ex-gedetineerden Medewerker Maatschappelijke Dienst (MMD) 1 ste 2 de 3 de MMD formulier beschikbaar bij agenderingen Geen MMD formulier beschikbaar bij agenderingen Waarvan 13 niet compleet. 2 Waarvan 25 niet compleet. 3 Waarvan 27 niet compleet Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -18

19 Aantal personen met wel/geen hulpvraag per type problematiek (meerdere probleemgebieden per casus mogelijk) 1 ste 1 st 1 ste e 1 ste 1 ste 2 de 3 de wel geen 4 wel geen wel geen leefgebied 1 Identiteitsbewijs leefgebied 2 Huisvesting leefgebied 3 Arbeid/ inkomen leefgebied 4 Schulden leefgebied 5 Zorg Opvallend is het feit dat net als in de voorgaande periodes het aantal geregistreerde hulpaanvragen heel laag ligt. Uit bespreking in het casusoverleg blijkt echter vaak dat er wel een hulpaanvraag is. Vrijwillig nazorgtraject RN 1 ste 2 de 3 de Aantal screeningen Aantal nieuwe nazorgtrajecten gestart Aantal lopende trajecten uit vorige periode Reden voor het ontbreken van gegevens op de leefgebieden zijn o.a. door het ontbreken van een (volledig) MMD-formulier, het weigeren van gedetineerden om informatie te verstrekken of het feit dat de persoon is besproken voordat MMD-formulier beschikbaar was. 5 Van de 5 personen hebben 2 aangegeven open te staan voor een vrijwillig nazorgtraject. 6 Waarvan bij 3 trajecten is aangegeven deze te willen verlengen. Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -19

20 4. Regionale nazorg (ex-)gedetineerde volwassen Vanuit het Veiligheidshuis Gouda e.o. is eind september 2011 gestart met de pilot regionale nazorg volwassen (ex-)gedetineerden. In de pilot, die loopt tot eind september 2012, wordt gestreefd de nazorg aan volwassen (ex-)gedetineerden regionaal te organiseren voor de gemeenten uit de politieregio Gouwe-IJssel. Het totaal aantal individuele detenties voor regiogemeenten binnen politiedistrict Gouwe-IJssel was in ; Bergambacht (2), Bodegraven-Reeuwijk (16), Boskoop (14), Nederlek (4), Ouderkerk (4), Schoonhoven (13), Vlist (1), Waddinxveen (22), Zuidplas (31). Voor Gouda waren er 189 individuele detenties. De nazorg aan volwassen (ex-)gedetineerden uit Gouda is apart georganiseerd binnen het Veiligheidshuis Gouda e.o. 1 Voorafgaand aan de pilot, hebben de gemeenten Boskoop, Bodegraven-Reeuwijk en Ouderkerk aangegeven te willen deelnemen. De eerste gesprekken die gevoerd zijn in het kader van de pilot waren dan ook met deze gemeenten. Maar daarnaast zijn tevens gesprekken gevoerd met de gemeenten Zuidplas, Schoonhoven en Waddinxveen. Voor de regionale nazorg ex-gedetineerden is gekozen om een soortgelijke werkwijze te hanteren als in Gouda. Dit wil zeggen, dat de regionale nazorg vorm krijgt in een regionaal nazorgoverleg. Dit overleg wordt tweewekelijks gehouden, maar de deelnemende regiogemeenten sluiten alleen dan aan, wanneer er inwoners uit die gemeente geagendeerd zijn, met een maximum van 1x per 4 weken. Het eerste regionale nazorgoverleg met de Gemeente Boskoop vond plaats op 20 december Er waren op dat moment 5 inwoners uit Boskoop gedetineerd, die in dit eerste overleg zijn besproken. Casussen besproken 3 de Boskoop 5 1 De nazorg (ex-)gedetineerden voor Gouda komen aan bod in paragraaf 3. Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -20

21 Aantal personen met wel/geen hulpvraag per type problematiek (meerdere probleemgebieden per casus mogelijk) 3 de wel geen 2 leefgebied 1 Identiteitsbewijs 0 5 leefgebied 2 Huisvesting 1 4 leefgebied 3 Arbeid/ inkomen 0 5 leefgebied 4 Schulden 2 3 leefgebied 5 Zorg 0 5 Formulier ex-gedetineerden Medewerker Maatschappelijke Dienst (MMD) 3 de MMD formulier beschikbaar bij agendering 3 Geen MMD formulier beschikbaar bij agendering 2 2 Reden voor het ontbreken van gegevens op de leefgebieden zijn o.a.: het ontbreken van een (volledig) MMDformulier, het weigeren van gedetineerden om informatie te verstrekken of het feit dat de persoon is besproken voordat MMD-formulier beschikbaar was. Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -21

22 5. Nazorg (ex-)gedetineerde minderjarigen (Trajectberaad) De Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg zijn samen verantwoordelijk voor de nazorg aan jeugdigen afkomstig uit district Gouwe-IJssel die op strafrechtelijke titel zijn ingestroomd in de justitiële jeugdinrichting (JJI). Deze jeugdigen worden besproken in het trajectberaad dat onder voorzitterschap staat van de Raad voor de Kinderbescherming. Gedurende de derde rapportageperiode zijn 8 jongeren ingestroomd in detentie. Zorgen m.b.t. deze jongeren betreffen vaak de thuissituatie, de situatie op het werk en/of school en de vrijetijdssituatie. In de 3 e periode van september t/m december 2011 zijn 7 geagendeerde jongeren Trajectberaad, uitgestroomd. Casussen Trajectberaad 1 ste 2 de 3 de Ingestroomd in de Justitiële Jeugd Inrichting (JJI) Totaal uitgestroomd uit de JJI Waarvan uitgestroomd met nazorgplan in een justitieel kader Waarvan uitgestroomd met een nazorgplan in een vrijwillig kader (incl. niet willen en niets nodig hebben) Waarvan uitgestroomd zonder nazorg plan Aantal trajectberaden Gemiddelde leeftijd, delicten, titel 1 ste 2 de 3 de Leeftijd, Delicten, vermogen en geweld vermogen geweld zeden leerplicht Titel, preventief gehecht jeugddetentie Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -22

23 Goed Matig Zorgwekkend Geen gegevens Score per leefgebied 1 1 ste 2 de 3 de 1 ste 2 de 3 de 1 ste 2 de 3 de 1 ste 2 de 3 de Wonen Werk/ school Financieel schulden Gezondheid/verslaving Thuissituatie Vrije tijd/ dagbesteding Recidive risico 1 ste 2 de 3 de Hoog Midden Laag Onbekend Overdracht ex-gedetineerden minderjarigen 1 ste 2 de 3 de Totaal aantal jongeren overgedragen aan een vervolgoverleg Waarvan aan RJO Waarvan aan JJO Waarvan Regionaal Nazorgoverleg Boskoop Aantallen niet overgedragen ID: 8 maal onbekend Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -23

24 6. Gezinsmanagementoverleg Voor gezinnen waarbij sprake is van ernstig overlastgevend en/of crimineel gedrag kan voor gemiddeld 8 uur per week een gezinsmanager worden ingezet die het gezin intensief begeleid zodat dit gedrag stopt. Het project gezinsmanagement heeft de afgelopen 2 jaar een pioniersfunctie vervuld. Inmiddels zijn er initiatieven vanuit ondermeer BJZ m.b.t. zorgcoördinatie van multiprobleem-gezinnen, waardoor de aanpak van deze gezinnen is komen te vallen onder hun regulier aanbod. Er zijn in de afgelopen periode dan ook geen nieuwe gezinsmanagement trajecten opgestart. Indien de aanpak vastloopt, blijft er wel de mogelijkheid om m.b.t. de overlastgevende multiprobleem-gezinnen (OMPG) gezinsmanagers van RADAR in te zetten. Zaak is te blijven zorgen voor een goede uitwisseling en samenwerking. In december 2011 is het laatst lopende gezinsmanagement traject positief beëindigd. Dat wil zeggen dat er vervolgens een periode van 6 maanden volgt waarbij in het kader van nazorg er contacten kunnen plaatsvinden indien dit nodig blijkt. Hiermee komt naar alle waarschijnlijkheid de inzet van het instrument van gezinsmanagement te vervallen. Indien er in het veiligheidshuis gezinsproblematiek gesignaleerd wordt zal gevraagd worden aan BJZ om dit aan te pakken via de hun beschikbare interventies. Vanuit de Gemeente Gouda wordt bezien hoe de aanpak van multiproblematiek structureel verder vormgegeven kan worden. Gezinsmanagement 1 ste 2 de 3 de Gezinnen in begeleiding (geweest) gedurende de periode Gezinnen nieuw in begeleiding is gekomen gedurende de periode Gezinnen uitgestroomd uit de begeleiding Waarvan met een positief resultaat Aantal gezinnen dat in deze periode politiecontacten heeft gehad Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -24

25 Gesignaleerd, besproken en onderzochte gezinnen 1 ste 2 de 3 de Aantal gezinnen dat is afgewezen voor begeleiding - afgewezen door gemeente - door gemeente - door betrokken hulpverleners - door gezin Aantal kandidaat gezinnen Potentiële gezinnen waarvan onderzocht wordt of zij in aanmerking komen Aantal maal dat gezinsmanagement is aangeboden/ voorgesteld Totaal aantal nieuw gesignaleerde gezinnen Type problematiek van de gezinnen 1 ste 2 de 3 de Psychische problematiek kinderen Psychische problematiek ouders Administratieve / financiële problemen Woonsituatie Overlast en criminaliteit Scholing, opleiding, onderwijs Relatie ouder-kind, kind-kind, ouder-ouder Gezondheid Vrije Tijd Integratie Werk Overig Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -25

26 7. Justitieel Casus Overleg (afdoenings JCO) In de periode september t/m december 2011 werden 93 minderjarigen uit het district Gouwe IJssel, waarvan 64 met pleegplaats Gouda, ter afdoening in het JCO-a besproken. 1 De meest voorkomende misdrijven waren geweldpleging ( openlijk geweld, mishandeling), diefstallen (eenvoudig of gekwalificeerd) en bedreiging. In 28 gevallen werd besloten een minderjarige aan te brengen bij de kinderrechter en in 49 gevallen werd volstaan met een zogenaamde TRIP-zitting. In slechts 2 gevallen was er sprake van een technisch sepot en 3 maal van een beleidssepot. In geen enkel geval moest het proces verbaal retour politie voor nadere aanvullingen van het dossier. Voor alle minderjarige verdachten geldt tevens dat de Raad voor de Kinderbescherming in actie moet komen. In 31 gevallen besloot zij tot een Basisraadsonderzoek (baro) en in 26 gevallen werd een al eerder uitstaande baro geactualiseerd. In het Veiligheidshuis Gouda wordt het besluit van het OM (voorlopige afdoening) voorbereid, maar het definitief besluit tot afdoening (dab) wordt door het OM in Den Haag genomen. Justitieel Casus Overleg (afdoenings JCO) 1 ste 2 de 3 de Minderjarige verdachten met een misdrijf PV (district Gouwe IJssel) Minderjarige verdachten misdrijf PV met als pleegplaats Gouda Aantal minderjarigen besproken in afdoenings-jco Justitieel Casus Overleg (afdoenings JCO) 1 ste 2 de 3 de2 Openlijk geweld (art. 141 Sr) Gekwalificeerde diefstal (art. 311 Sr) Enkelvoudige diefstal (art. 310 Sr) Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr) Zware mishandeling (of poging) (art. 302 Sr) Verkrachting (art. 242 Sr) Vernieling (art. 350 Sr) Bedreiging (art. 285 Sr) Voorgeleidingen worden niet in het JCO-a besproken 2 Soms zijn er meerdere delicten per dossier/ per persoon geregistreerd Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -26

27 Wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) Wet wapens en munitie Opiumwet Joyriding (art. 11 WVW) Oplichting (art. 326 Sr) Valse aangifte (art. 188 Sr) Heling (art. 416/417 Sr) Belediging ambtenaar (art. 267 Sr) Brandstichting (art. 157 Sr) Wederspannigheid/ verzet (art. 180 Sr) Niet opvolgen ambtelijk bevel (art. 184 Sr) Rijden o.i.v. alcohol (art. 8 WVW) Vals geld uitgeven (art. 213 Sr) Mishandeling familielid (art. 304 Sr) Verduistering (art. 321 Sr) Bemoeilijking ambtsverrichting (art. 185 Sr) Diefstal/geweld/afpersing (art. 312/317 Sr) Ongeluk veroorzaken (art. 6 WVW) Art. 94 WVW Overtredingen: Baldadigheid Rijden zonder rijbewijs Illegaal vuurwerk Flora- en faunawet Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -27

28 Doorlooptijd v.a. 1e verhoor tot binnenkomst bij OM periode september t/m december Binnen 30 dagen Langer dan 30 dagen 3% 97% Dit is een beter resultaat dan in voorgaande perioden. OM-beslissing inzake de besproken minderjarigen in JCO-a 1 ste 2 de 3 de Dagvaarden Trip Technisch sepot Beleidssepot Retour politie (als een dossier incompleet is) Naar kanton (overtreding) Overdracht ander arrondissement Waarvan alsnog uitgevoerd door Halt (Nog) onbekend Rechtstreeks naar parket Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -28

29 Aanpak / actie Raad voor de Kinderbescherming 1 ste 2 de 3 de Basis Raadsonderzoek Basis Raadsonderzoek update Uitgebreid strafonderzoek Selectieve afdoening Aansluiten bij lopend onderzoek Overdragen aan andere RvdK Geen onderzoek (reden: sepot/overtreding/halt) Baro deels/ verkort Onbekend Vab s en dab s over de maand Jan Febr Maart April Voorlopig afdoeningsbesluiten (vab s) Waarvan definitieve afdoening (in mei/juni) onbekend is Vab s en dab s over de maand Mei Juni Juli Aug Voorlopig afdoeningsbesluiten (vab s) Waarvan definitieve afdoening (in mei/juni) onbekend is In 11 gevallen, voor zover in de huidige stand van zaken is na te gaan, is een afwijkende afdoeningsbeslissing genomen, ( definitieve afdoeningsbeslissing (dab) wijkt af van voorlopige afdoeningsbeslissing (vab); niet altijd in overleg met de JCO-secretaris. In 6 gevallen is de vab TRIP of KR op het parket gewijzigd in dab sepot (5 x een technisch sepot en 1 x een beleidssepot). In 5 gevallen is een ingenomen PV daarna geretourneerd aan de politie. Er is tevens gekeken of de dab (tijdig) is ingevoerd in JCO-s (in gevallen waar nodig). Nog altijd is het zo dat in veel gevallen geen dab is ingevoerd. Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -29

Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 201 2

Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 201 2 Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 201 2 April 2013 Inhoud Inleiding en monitor 3 1. Briefing 6 2. Risicojongeren Overleg (RJO) 7 3. Lokaal Casus

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom

VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom VEILIGHEIDSHUIS District Bergen op Zoom Verantwoording 2009 9 maart 2010 Introductie Voor u ligt voor het eerst een geïntegreerde versie van de verantwoording van het voorgaande jaar en de planning voor

Nadere informatie

Wie kent de veelpleger?

Wie kent de veelpleger? Achtergronden van ALLE veelplegers binnen het werkgebied van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Voorwoord Een Veiligheidshuis biedt een platform voor instellingen, justitieel en niet- justitieel,

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Utrecht, november 2009. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Utrecht, november 2009. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Recidive onder jongeren in IJsselstein Nota van Bevindingen ITJ-onderzoek naar de ketensamenwerking rond de preventie en aanpak van recidive in IJsselstein Utrecht, november 2009 Integraal Toezicht Jeugdzaken

Nadere informatie

handboek aanpak meerderjarige veelplegers fryslân

handboek aanpak meerderjarige veelplegers fryslân handboek aanpak meerderjarige veelplegers fryslân handboek aanpak meerderjarige veelplegers fryslân Colofon Tekst Anneke Trinks Redactie Rieneke Kamminga, Veiligheidshuis Fryslân Vormgeving Van Kelckhoven

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst

Analyse Jeugdconsul 2011. Fundament voor de Toekomst Jeugdconsul 2011 Fundament voor de Toekomst Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Kwantitatieve analyse 2011 6 3 Kwalitatieve analyse 18 4 Stand van zaken aanbevelingen analyse 2010 30 5 Borging jeugdconsulfunctie

Nadere informatie

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER

Kadernota Veiligheid 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER 2013-2016 ARNHEM VEILIGER Vastgesteld d.d. 18 maart 2013 Zaaknummer: 2012-12-00769 Documentnummer: 2012.0.143.255 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

De Haagse veelplegersaanpak doorgelicht

De Haagse veelplegersaanpak doorgelicht De Haagse veelplegersaanpak doorgelicht Een evaluatie van De Haagse ketenaanpak van volwassen veelplegers Nicole Arts Henk Ferwerda De Haagse veelplegersaanpak doorgelicht Een evaluatie van De Haagse ketenaanpak

Nadere informatie

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders De ISD maatregel Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders Naam: Rick Blijs Studentnummer: 9960135 Opleiding: HBO rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Jolijn van Haaf (IVA) Collin Hoogeveen (Van Montfoort) Monique Bruinsma (IVA) Met medewerking van: Rob Pranger (IVA) Sjaak Khonraad (Avans) Evaluatie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014

Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 Voortgangsrapportage Veiligheid 2014 mei 2014 Uitgave : Team Veiligheid Naam : S. van Oijen Telefoonnummer : 0570-693411 Mail : s.van.oijen@deventer.nl 1 Inhoud Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 De cijfers 1.3

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal

Veiligheidsplan 2014. Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Veiligheidsplan 2014 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 toelichting op veranderingen... 3 2 Zorg en veiligheid: organisatie en kaders... 6 2.1 Centrum voor

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie

Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie Samenwerkingsmodel Nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers gemeenten - Justitie 2009/06-101 101 - samenwerkingsmodel volwassen ex-gedetineerden - omslag.indd 1 26-6-2009 12:45:32 Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009 Leeswijzer Bij deze evaluatie is gekozen om de kernpartners betrokken bij huiselijk geweld en het huisverbod zelf een stukje t.b.v. de eerste

Nadere informatie

Terugblik & Vooruitblik. Terugblik2012&vooruitblik2013

Terugblik & Vooruitblik. Terugblik2012&vooruitblik2013 Terugblik & Vooruitblik Terugblik2012&vooruitblik2013 ArondisementsparketRoterdam 23.01.2013 Meer met minder Terugblik 2012/Vooruitblik 2013 Een strafzaak begint voor ons vaak met een aangifte. Dat kan

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente

Wet Tijdelijk Huisverbod Twente Resultaten onderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente S. Biesma M. Boendermaker B. Bieleman Resultatenonderzoek Wet Tijdelijk Huisverbod Twente April 2011 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL

Nadere informatie

Nazorg Jeugd. Uitvoeringskader Netwerk- en Trajectberaad november 2010

Nazorg Jeugd. Uitvoeringskader Netwerk- en Trajectberaad november 2010 Nazorg Jeugd Uitvoeringskader Netwerk- en Trajectberaad november 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel en strekking... 2 1.2 Algemene uitgangspunten... 2 2. Het Netwerkberaad... 3 2.1 Doel van het netwerkberaad...

Nadere informatie

Casemanagement in de aanpak van huiselijk geweld Een handreiking

Casemanagement in de aanpak van huiselijk geweld Een handreiking Casemanagement in de aanpak van huiselijk geweld Een handreiking TransAct Utrecht Oktober 2005 TransAct ondersteunt hulpverleners, beleidsmakers, managers, opleiders, artsen en andere intermediairen in

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Maatschappelijke business case Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Colofon Uitgave: GGD Hollands Noorden Grotewallerweg 1 Postbus 324 1740

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Veilig Thuis. Centrum gemeentelijke regiovisie. kindermishandeling 2015-2019 centrumgemeente Rotterdam 2011-2014. Actieprogramma aanpak

Veilig Thuis. Centrum gemeentelijke regiovisie. kindermishandeling 2015-2019 centrumgemeente Rotterdam 2011-2014. Actieprogramma aanpak ! Veilig Thuis Actieprogramma aanpak Centrum gemeentelijke regiovisie huiselijk huiselijk geweld geweld & en kindermishandeling 2015-2019 centrumgemeente Rotterdam 2011-2014 Van Centrumgemeente Vrouwenopvang,

Nadere informatie

Jaarverslag. waar een kind zich in bevindt, het gezinsleven en eventuele achterliggende problematiek.

Jaarverslag. waar een kind zich in bevindt, het gezinsleven en eventuele achterliggende problematiek. Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek Jaarverslag - november Op tijd! Organisatie De leerplichtambtenaren van het RBL eisen nogal wat van jongeren. We verwachten dat ze op tijd op school zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie