Jaarverslag en 3e viermaands Rapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. en 3e viermaands Rapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 2011"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 en 3e viermaands Rapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 2011 Maart 2012

2 Inhoud Inleiding en terugblik Risicojongeren Overleg (RJO) 9 2. Lokaal Casus Overleg (LCO) Nazorg (ex-) gedetineerde volwassenen Regionale nazorg (ex-) gedetineerde volwassenen Nazorg (ex-) gedetineerde minderjarigen (Trajectberaad) Gezinsmanagementoverleg Justitieel Casus Overleg (afdoenings JCO) Justitieel Casus Overleg Leerplicht (JCO-L) Justitieel Jongeren Overleg (JJO) Actieoverleggen groepsaanpak 35 Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -2

3 Inleiding en terugblik 2011 Voor u ligt de derde viermaands- en tevens jaarrapportage van het Veiligheidshuis Gouda e.o (VHG). Het VHG wil elke vier maanden inzichtelijk maken welke werkzaamheden worden verricht om de overlast en criminaliteit in Gouda en omgeving te verminderen en de veiligheid te vergroten. Bijgaand worden de resultaten gepresenteerd van het VHG over de periode 1 september 2011 tot en met 31 december 2011 en wordt een beeld gegeven over de (door)ontwikkeling en het verloop van de werkzaamheden gedurende het gehele jaar. Het VHG kent een persoonsgerichte aanpak op een aantal specifieke doelgroepen te weten risicojeugd, criminele jeugdigen, veelplegers en (ex)-gedetineerden. Per doelgroep worden in deze monitor de belangrijkste cijfers en resultaten samengevat. De meeste cijfers betreffen absolute getallen. Op deze manier is geprobeerd een beeld te schetsen van de werkzaamheden zoals deze binnen de verschillende overlegvormen plaatsvinden. Deze rapportage zal op termijn moeten uitgroeien tot een basis om trends in de ontwikkeling van het veiligheidsdomein inzichtelijk te maken. Zodat de mate waarin het Veiligheidshuis effect heeft op de afname van de criminaliteit in Gouda en directe omgeving kan worden geduid. Het lijkt goed om hier ook te vermelden dat de Ketenmanager eind augustus met zwangerschapsverlof is gegaan. Tot en met december is deze functie naar volle tevredenheid vervuld door een tijdelijke vervanger vanuit het Openbaar Ministerie Parket Den Haag. Tot slot is eind 2011 besloten dat het VHG oktober 2012 van de locatie Middenmolenlaan zal verhuizen naar het Huis van de Stad, het nieuwe kantoor van de Gemeente Gouda, direct naast het treinstation van Gouda. In het Jaarplan voor 2011 waren een aantal aandachtsgebieden, verbeterpunten en doelstellingen benoemd. Deze worden hieronder puntsgewijs toegelicht. Verbeterpunt/Doelstelling Resultaat / Product Realisatie Het optimaliseren van de bestaande Ketensamenwerking binnen het VHG. Overleggen leveren naar het gevoel van het management en de medewerkers nog te weinig meerwaarde op. Training van voorzitters en medewerkers gericht op het voorzitten van en deelname aan casusoverleggen. Vastleggen afspraken met de individuele medewerkers/ management zodat iedereen duidelijk weet wat er van hem/haar in de verschillende overleggen wordt verwacht. Oriënterende gesprekken met betrekking tot training van voorzitters zijn in 2011 gevoerd. De voorzitters van de overleggen van VHG en VH Leiden worden gezamenlijk getraind. Opdracht start in januari Verder is de bezetting vanuit de kernpartners en deelname aan overleggen Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -3

4 Overleggen in het Veiligheidshuis spelen nog te weinig in op actuele situaties. Veiligheidshuis kan snel actuele informatie leveren en acties uitzetten. verbeterd ten opzichte van Echter het blijft lastig voor partners om vervanging te regelen bij afwezigheid. In de eerste maanden van het jaar zijn naar aanleiding van de actualiteit (afronding Incident Bloembollen, Incident Sneeuwballen en incident You Tube) extra (casus)overleggen gehouden, waar alle relevante VHGpartners voor zijn uitgenodigd. Daarnaast is in de laatste maanden van 2011 de briefing opnieuw ingesteld en heeft wekelijks plaatsgevonden. Verder is in dezelfde periode geëxperimenteerd met het opstellen van Informatierapportages door het VHG. In 2012 wordt het doel van deze twee onderwerpen in werkgroepjes verder uitgewerkt. Het bewaken van en aanspreken op de afgesproken bijdrage van de deelnemende partijen. Partijen spreken elkaar aan op gemaakte afspraken. Mondeling en waar nodig schriftelijke rapportage aan het managementoverleg. In de casuïstiek overleggen wordt steeds beter samengewerkt tussen de ketenpartners, hetgeen leidt tot zichtbare verbetering in de aansluiting van de zorgketen op de strafketen en vice versa. In zowel het RJO als het JJO wordt met ingang van september 2011 gewerkt aan de hand van een uniform plan van aanpak. Door deze werkwijze verlopen de overleggen meer doelgericht en gestructureerd, worden concrete afspraken gemaakt om de doelen te behalen en deze afspraken worden Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -4

5 gemonitord. Investeren in een goede aansluiting met organisaties waar nog geen of onvoldoende samenwerking mee is. Nieuwe partijen ondertekenen samenwerkingsconvenant en privacyconvenant. In 2011 is o.m. de samenwerking gezocht met Home-run, St. Mee, Meldpunt Zorg en Overlast/ ASHG en AMK. Daarnaast heeft, om de bekendheid met het fenomeen Veiligheidshuis te vergroten, in november een zgn. open middag voor professionals plaatsgevonden. Tot slot is er periodiek overleg geweest tussen de drie Ketenmanagers binnen het Arrondissement Den Haag. Doel was de ontwikkeling van de VH gezamenlijk te bekijken en waar mogelijk meer samen op te trekken. Een van de uitkomsten is dat er voor 2012 een gezamenlijk meerjarenplan is opgesteld. Het versterken van het Veiligheidshuis als informatieknooppunt voor ketendossiers. Alle convenantpartners registreren in het gezamenlijke registratiesysteem (KEDO). Relevante informatie is tijdig beschikbaar. Duidelijke visie omtrent zorgmijders (nee-dossier opbouwen). Alle partners registreren informatie over de doelgroepen in KEDO. De toelevering van informatie blijft ten aanzien van thema Jeugd omwille van verschillen in inzicht en privacyaspecten een lastig proces. Eind 2011 is een informatiecoördinator geworven die voor zowel VHG als VH Leiden is aangesteld. Het Veiligheidshuis levert een bijdrage aan de uitvoering van de groepsaanpak. VHG verzorgt de coördinatie op de persoonsgerichte aanpak van de belangrijkste individuen die voorkomen in de overlastgevende en criminele groepen. VH heeft een rol gespeeld in de aanpak van individuen in de Goverwellegroep, Marathonlaangroep. Er is een duidelijke samenwerking tussen het Veiligheidshuis en de Centra voor Jeugd en Gezin (i.o.) De werkzaamheden van het Veiligheidshuis en Centra voor Jeugd en Gezin sluiten naadloos op Er zijn gedurende 2011 verschillende gesprekken gevoerd op coördinator- en procesmanagersniveau. Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -5

6 Het uitwerken van de gewenste samenwerking met gemeenten in de regio die reeds de intentieverklaring tot deelname in het VHG hebben ondertekend. Bredere samenwerking op het thema Huiselijk geweld wordt onderzocht en uitgewerkt. elkaar aan. Er is duidelijkheid over de wijze waarop andere gemeenten gaan participeren in het Veiligheidshuis. Er liggen duidelijke afspraken tussen GGD Hollands-Midden en het Veiligheidshuis over de samenwerking. Het is vanwege verschillen van inzicht en privacykwesties lastig gebleken om tot afspraken op casusniveau te komen. In 2011 is het proces doorlopen om te komen tot het aanstellen van een regiocoördinator op het terrein van nazorg (ex)- gedetineerden. Dit heeft geleid tot de start van een casusoverleg voor meerdere regiogemeenten 1 in het politiedistrict Gouwe-IJssel. Met de gemeente Zuidplas is afgesproken dat zij voor de aanpak van 1 specifieke jeugdgroep aanhaken bij het VHG. In 2011 zijn verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot een Screeningsoverleg Huiselijk geweld en Kindermishandeling in het VH Gouda. Het gaat dan om bespreking van huiselijk geweldcasuïstiek waarbij kinderen betrokken zijn. De opstart van een pilot zal begin 2012 zijn beslag krijgen. 1 Ouderkerk, Boskoop en Bodegraven-Reeuwijk Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -6

7 Cijfers per overleg 2011 RJO Aantal (unieke) jongeren geagendeerd 99 Waarvan nieuw in LCO Totaal aantal besproken veelplegers 46 Scenario 1 op Scenario 2 op Scenario 3 op (Nog) geen scenario Nazorg Gouda Aantal detentiemeldingen 189 Nazorg Regio Aantal unieke besproken personen 5 Trajectberaad Aantal jongeren ingestroomd in JJI 23 Gezinsmanagement Aantal gezinnen in traject Aantal gezinnen afgesloten 3 3 JCO-A Aantal verdachten Gouwe-IJssel 428 Aantal verdachten pleegplaats Gouda 266 JCO-L Aantal dossiers 43 Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -7

8 JJO Doorstromers G-IJ 61 Waarvan Doorstromers Gouda 45 Toppers Gouwe-IJssel 38 STOC 15 JOVO 27 Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -8

9 1. Risicojongeren Overleg (RJO) Risicojongeren zijn jeugdigen (in de leeftijd tot 27 jaar) die gesignaleerd worden door diverse instanties vanwege contacten met politie of justitie, of door zorgsignalen die mogelijk in de toekomst leiden tot overlastgevend en/of crimineel gedrag. Het gaat hierbij nadrukkelijk om jongeren die (nog) niet in een justitieel traject zitten. Het aantal nieuwe casussen is lager. Dit heeft te maken met een andere wijze van aanmelding van de jongeren. In het kader van de groepsaanpak is er een voorselectie gemaakt door de projectleiders in samenwerking met de voorzitter en ondersteuner van het RJO en er is een beperkte groep van 7 personen geagendeerd, waarvan er uiteindelijk 6 geprioriteerd zijn. In de afgelopen periode is het voorzitterschap van het overleg een aantal keer waargenomen. De overleggen hebben zoveel mogelijk doorgang gevonden. Risicojongerenoverleg 1 ste 2 de 3 de Aantal casussen 1 of meerdere keren besproken Aantal nieuwe casussen Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -9

10 Overzicht van de problematiek per leefgebied Aantal keer een Aantal keer geen Aantal keer over de nieuwe casussen probleemgebied probleemgebied onbekend Financiën Gezin Gezondheid Huisvesting Politie/Justitie Politie/Justitie - Overlast Scholing/werk Sociale omgeving/vrije tijd Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -10

11 Status van de nieuwe casussen 1 ste 2 de 3 de Totaal aantal nieuwe casussen Afgesloten Lopend Monitoren Status van de besproken casussen 1 ste 2 de 3 de Totaal aantal besproken casussen Afgesloten Lopend Monitoren Status van alle casussen binnen RJO inclusief archief 1 ste 2 de 3 de Totaal aantal casussen binnen RJO Afgesloten Lopend Monitoren Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -11

12 Casushouder van de nieuwe jongeren aantal dossiers 1 ste 2 de 3 de Huidige status aantal dossiers BJZ Gezinsvoogdij BJZ JPT BJZ JR BJZ Toegang Factor G Radar Halt Jongerencoaching OM RMC Reclasseringstoezicht Gemeente Geen casushouder Overig De overige casushouders zijn: MEE, groepstraject PITS en Stichting Jong. 2 De overige casushouder is: Topcoaching Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -12

13 1 nnnnn N=8 Opmerking: De persoon buiten de gemeente heeft zich recentelijk volgens GBA ingeschreven in Rotterdam. N=8 Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -13

14 2. Lokaal Casus Overleg (LCO) In het Lokaal Casus Overleg worden de Goudse zeer actieve veelplegers ( ZAVP) en de stelselmatige daders (SD) besproken. Een zeer actieve veelpleger is een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van 5 jaren waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt - meer dan 10 processen - verbaal tegen zich zag opmaken, waarvan tenminste 1 in het peiljaar. Een stelselmatige dader is een zeer actieve veelpleger die verdacht wordt van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, die in de vijf jaren voorafgaand aan het gepleegde feit ten minste drie maal wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende straf of maatregel dan wel een taakstraf, die ook ten uitvoer zijn gelegd. De veelplegersaanpak kent drie scenario s waar naar toe gewerkt wordt: a. Vrijwillige begeleiding scenario 1 b. Verplichte begeleiding door de reclassering scenario 2 c. Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) 1 scenario 3 Er zijn 3 casussen besproken die niet (meer) voldeden aan de definitie veelpleger voor de gemeente Gouda, maar waarbij er toch redenen waren deze in dit verband (eenmalig) te bespreken. Hierbij gaat het om personen die voormalig veelpleger zijn (1), veelplegers uit andere regio s, die hier plegen (1), bijzondere casuïstiek, aangemeld uit de briefing (1). Andere instanties (dan de vaste partners) waarmee is samengewerkt zijn: Meldpunt Zorg en Overlast, GGZ, AMK, CJG, straathoekwerk Reakt, Brijder, Kwintes en juridisch adviseur van de gemeente. De toename van het aantal veelplegers wordt mede veroorzaakt door de weging van het OM van de aantallen antecedenten in het peiljaar. Deze stijging in de loop van het jaar, gevolgd door een sterke afname in een nieuw jaar is een terugkerend fenomeen en zegt niet meteen iets over de toename van criminaliteit in Gouda. 1 De maatregel ISD is een maatregel om stelselmatige daders te plaatsen in een daartoe aangewezen inrichting. De wet is op 1 oktober 2004 in werking getreden. Met deze wet heeft de wetgever beoogd stelselmatige daders, die door het plegen van reeksen delicten veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken, voor een periode van maximaal twee jaar in een inrichting te plaatsen die specifiek voor hen bestemd is. Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -14

15 Voor het Locaal Casus Overleg rapporteren we het volgende: LCO titel 1 ste 2 de 3 de Geen titel (meer) Stelselmatige dader ZAVP LCO scenario s einde periode 2 1 ste 2 de 3 de Nog te bespreken Scenario Scenario Scenario Geen scenario Scenario bijzonder casuïstiek LCO huidig traject einde periode 3 1 ste 2 de 3 de Nog te bespreken Geen traject (o.a. toezicht retour, detentie) Traject 1, vrijwillige hulpverlening Traject 2, toezicht reclassering Traject 3, ISD Onderstaande tabel geeft de wijk weer waarin besproken personen zijn ingeschreven (volgens GBA). Het hoge aantal besproken personen in Bloemendaal is te verklaren, doordat het Leger des Heils hier gevestigd is en vele besproken personen onder het adres van het Leger des Heils zijn opgenomen in het GBA. Met zvwovp wordt zonder vaste woon- of verblijfplaats bedoeld. Wegens het ontbreken van mogelijkheden voor het raadplegen van het landelijke GBA, kan het zo zijn dat deze personen inmiddels elders zijn ingeschreven. 2 Wenselijke situatie 3 Feitelijke situatie 4 Brijder, Palier, RIBW, AMW Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -15

16 N=46 N=46 Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -16

17 3. Nazorg (ex-)gedetineerde volwassenen In het Veiligheidshuis is de taak van de gemeente voor nazorg aan volwassen (ex)-gedetineerden belegd. In het nazorgoverleg zijn in de afgelopen periode 65 unieke personen besproken. De problematiek bij (ex-)gedetineerden speelt zich vooral af op het gebied van huisvesting, schulden, arbeid, inkomen en zorg. De uitstroom uit detentie voor Gouda over het jaar 2011 was 179 (waarvan 11 vrouwen en 168 mannen). In de derde periode van vier maanden van 2011 is er 2 keer een apart nazorgoverleg gepland voor specifieke casussen, waarbij ook andere partners zijn aangeschoven (o.a. Meldpunt ZO, MIMP, AMK, gemeente afdeling Veiligheid en wijken en het OM). In de tweede tabel is te zien dat het aantal lopende dossiers sterk is afgenomen, dit komt door een opschoonactie, waarbij alle lopende dossiers zijn nagelopen op actualiteit en oude zaken zijn afgesloten. Voor het overleg Nazorg ex-gedetineerden rapporteren we het volgende: In- en uitstroom gedetineerden 1 ste 2 de 3 de Totaal ingestroomd in periode Waarvan aantal personen twee keer ingestroomd in periode Aantal personen besproken zonder instroom in periode Casussen besproken 1 ste 2 de 3 de Totaal aantal personen met lopend nazorgdossier Totaal aantal unieke personen één of meer keer besproken in overleg Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -17

18 N=58 Formulier ex-gedetineerden Medewerker Maatschappelijke Dienst (MMD) 1 ste 2 de 3 de MMD formulier beschikbaar bij agenderingen Geen MMD formulier beschikbaar bij agenderingen Waarvan 13 niet compleet. 2 Waarvan 25 niet compleet. 3 Waarvan 27 niet compleet Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -18

19 Aantal personen met wel/geen hulpvraag per type problematiek (meerdere probleemgebieden per casus mogelijk) 1 ste 1 st 1 ste e 1 ste 1 ste 2 de 3 de wel geen 4 wel geen wel geen leefgebied 1 Identiteitsbewijs leefgebied 2 Huisvesting leefgebied 3 Arbeid/ inkomen leefgebied 4 Schulden leefgebied 5 Zorg Opvallend is het feit dat net als in de voorgaande periodes het aantal geregistreerde hulpaanvragen heel laag ligt. Uit bespreking in het casusoverleg blijkt echter vaak dat er wel een hulpaanvraag is. Vrijwillig nazorgtraject RN 1 ste 2 de 3 de Aantal screeningen Aantal nieuwe nazorgtrajecten gestart Aantal lopende trajecten uit vorige periode Reden voor het ontbreken van gegevens op de leefgebieden zijn o.a. door het ontbreken van een (volledig) MMD-formulier, het weigeren van gedetineerden om informatie te verstrekken of het feit dat de persoon is besproken voordat MMD-formulier beschikbaar was. 5 Van de 5 personen hebben 2 aangegeven open te staan voor een vrijwillig nazorgtraject. 6 Waarvan bij 3 trajecten is aangegeven deze te willen verlengen. Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -19

20 4. Regionale nazorg (ex-)gedetineerde volwassen Vanuit het Veiligheidshuis Gouda e.o. is eind september 2011 gestart met de pilot regionale nazorg volwassen (ex-)gedetineerden. In de pilot, die loopt tot eind september 2012, wordt gestreefd de nazorg aan volwassen (ex-)gedetineerden regionaal te organiseren voor de gemeenten uit de politieregio Gouwe-IJssel. Het totaal aantal individuele detenties voor regiogemeenten binnen politiedistrict Gouwe-IJssel was in ; Bergambacht (2), Bodegraven-Reeuwijk (16), Boskoop (14), Nederlek (4), Ouderkerk (4), Schoonhoven (13), Vlist (1), Waddinxveen (22), Zuidplas (31). Voor Gouda waren er 189 individuele detenties. De nazorg aan volwassen (ex-)gedetineerden uit Gouda is apart georganiseerd binnen het Veiligheidshuis Gouda e.o. 1 Voorafgaand aan de pilot, hebben de gemeenten Boskoop, Bodegraven-Reeuwijk en Ouderkerk aangegeven te willen deelnemen. De eerste gesprekken die gevoerd zijn in het kader van de pilot waren dan ook met deze gemeenten. Maar daarnaast zijn tevens gesprekken gevoerd met de gemeenten Zuidplas, Schoonhoven en Waddinxveen. Voor de regionale nazorg ex-gedetineerden is gekozen om een soortgelijke werkwijze te hanteren als in Gouda. Dit wil zeggen, dat de regionale nazorg vorm krijgt in een regionaal nazorgoverleg. Dit overleg wordt tweewekelijks gehouden, maar de deelnemende regiogemeenten sluiten alleen dan aan, wanneer er inwoners uit die gemeente geagendeerd zijn, met een maximum van 1x per 4 weken. Het eerste regionale nazorgoverleg met de Gemeente Boskoop vond plaats op 20 december Er waren op dat moment 5 inwoners uit Boskoop gedetineerd, die in dit eerste overleg zijn besproken. Casussen besproken 3 de Boskoop 5 1 De nazorg (ex-)gedetineerden voor Gouda komen aan bod in paragraaf 3. Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -20

21 Aantal personen met wel/geen hulpvraag per type problematiek (meerdere probleemgebieden per casus mogelijk) 3 de wel geen 2 leefgebied 1 Identiteitsbewijs 0 5 leefgebied 2 Huisvesting 1 4 leefgebied 3 Arbeid/ inkomen 0 5 leefgebied 4 Schulden 2 3 leefgebied 5 Zorg 0 5 Formulier ex-gedetineerden Medewerker Maatschappelijke Dienst (MMD) 3 de MMD formulier beschikbaar bij agendering 3 Geen MMD formulier beschikbaar bij agendering 2 2 Reden voor het ontbreken van gegevens op de leefgebieden zijn o.a.: het ontbreken van een (volledig) MMDformulier, het weigeren van gedetineerden om informatie te verstrekken of het feit dat de persoon is besproken voordat MMD-formulier beschikbaar was. Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -21

22 5. Nazorg (ex-)gedetineerde minderjarigen (Trajectberaad) De Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg zijn samen verantwoordelijk voor de nazorg aan jeugdigen afkomstig uit district Gouwe-IJssel die op strafrechtelijke titel zijn ingestroomd in de justitiële jeugdinrichting (JJI). Deze jeugdigen worden besproken in het trajectberaad dat onder voorzitterschap staat van de Raad voor de Kinderbescherming. Gedurende de derde rapportageperiode zijn 8 jongeren ingestroomd in detentie. Zorgen m.b.t. deze jongeren betreffen vaak de thuissituatie, de situatie op het werk en/of school en de vrijetijdssituatie. In de 3 e periode van september t/m december 2011 zijn 7 geagendeerde jongeren Trajectberaad, uitgestroomd. Casussen Trajectberaad 1 ste 2 de 3 de Ingestroomd in de Justitiële Jeugd Inrichting (JJI) Totaal uitgestroomd uit de JJI Waarvan uitgestroomd met nazorgplan in een justitieel kader Waarvan uitgestroomd met een nazorgplan in een vrijwillig kader (incl. niet willen en niets nodig hebben) Waarvan uitgestroomd zonder nazorg plan Aantal trajectberaden Gemiddelde leeftijd, delicten, titel 1 ste 2 de 3 de Leeftijd, Delicten, vermogen en geweld vermogen geweld zeden leerplicht Titel, preventief gehecht jeugddetentie Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -22

23 Goed Matig Zorgwekkend Geen gegevens Score per leefgebied 1 1 ste 2 de 3 de 1 ste 2 de 3 de 1 ste 2 de 3 de 1 ste 2 de 3 de Wonen Werk/ school Financieel schulden Gezondheid/verslaving Thuissituatie Vrije tijd/ dagbesteding Recidive risico 1 ste 2 de 3 de Hoog Midden Laag Onbekend Overdracht ex-gedetineerden minderjarigen 1 ste 2 de 3 de Totaal aantal jongeren overgedragen aan een vervolgoverleg Waarvan aan RJO Waarvan aan JJO Waarvan Regionaal Nazorgoverleg Boskoop Aantallen niet overgedragen ID: 8 maal onbekend Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -23

24 6. Gezinsmanagementoverleg Voor gezinnen waarbij sprake is van ernstig overlastgevend en/of crimineel gedrag kan voor gemiddeld 8 uur per week een gezinsmanager worden ingezet die het gezin intensief begeleid zodat dit gedrag stopt. Het project gezinsmanagement heeft de afgelopen 2 jaar een pioniersfunctie vervuld. Inmiddels zijn er initiatieven vanuit ondermeer BJZ m.b.t. zorgcoördinatie van multiprobleem-gezinnen, waardoor de aanpak van deze gezinnen is komen te vallen onder hun regulier aanbod. Er zijn in de afgelopen periode dan ook geen nieuwe gezinsmanagement trajecten opgestart. Indien de aanpak vastloopt, blijft er wel de mogelijkheid om m.b.t. de overlastgevende multiprobleem-gezinnen (OMPG) gezinsmanagers van RADAR in te zetten. Zaak is te blijven zorgen voor een goede uitwisseling en samenwerking. In december 2011 is het laatst lopende gezinsmanagement traject positief beëindigd. Dat wil zeggen dat er vervolgens een periode van 6 maanden volgt waarbij in het kader van nazorg er contacten kunnen plaatsvinden indien dit nodig blijkt. Hiermee komt naar alle waarschijnlijkheid de inzet van het instrument van gezinsmanagement te vervallen. Indien er in het veiligheidshuis gezinsproblematiek gesignaleerd wordt zal gevraagd worden aan BJZ om dit aan te pakken via de hun beschikbare interventies. Vanuit de Gemeente Gouda wordt bezien hoe de aanpak van multiproblematiek structureel verder vormgegeven kan worden. Gezinsmanagement 1 ste 2 de 3 de Gezinnen in begeleiding (geweest) gedurende de periode Gezinnen nieuw in begeleiding is gekomen gedurende de periode Gezinnen uitgestroomd uit de begeleiding Waarvan met een positief resultaat Aantal gezinnen dat in deze periode politiecontacten heeft gehad Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -24

25 Gesignaleerd, besproken en onderzochte gezinnen 1 ste 2 de 3 de Aantal gezinnen dat is afgewezen voor begeleiding - afgewezen door gemeente - door gemeente - door betrokken hulpverleners - door gezin Aantal kandidaat gezinnen Potentiële gezinnen waarvan onderzocht wordt of zij in aanmerking komen Aantal maal dat gezinsmanagement is aangeboden/ voorgesteld Totaal aantal nieuw gesignaleerde gezinnen Type problematiek van de gezinnen 1 ste 2 de 3 de Psychische problematiek kinderen Psychische problematiek ouders Administratieve / financiële problemen Woonsituatie Overlast en criminaliteit Scholing, opleiding, onderwijs Relatie ouder-kind, kind-kind, ouder-ouder Gezondheid Vrije Tijd Integratie Werk Overig Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -25

26 7. Justitieel Casus Overleg (afdoenings JCO) In de periode september t/m december 2011 werden 93 minderjarigen uit het district Gouwe IJssel, waarvan 64 met pleegplaats Gouda, ter afdoening in het JCO-a besproken. 1 De meest voorkomende misdrijven waren geweldpleging ( openlijk geweld, mishandeling), diefstallen (eenvoudig of gekwalificeerd) en bedreiging. In 28 gevallen werd besloten een minderjarige aan te brengen bij de kinderrechter en in 49 gevallen werd volstaan met een zogenaamde TRIP-zitting. In slechts 2 gevallen was er sprake van een technisch sepot en 3 maal van een beleidssepot. In geen enkel geval moest het proces verbaal retour politie voor nadere aanvullingen van het dossier. Voor alle minderjarige verdachten geldt tevens dat de Raad voor de Kinderbescherming in actie moet komen. In 31 gevallen besloot zij tot een Basisraadsonderzoek (baro) en in 26 gevallen werd een al eerder uitstaande baro geactualiseerd. In het Veiligheidshuis Gouda wordt het besluit van het OM (voorlopige afdoening) voorbereid, maar het definitief besluit tot afdoening (dab) wordt door het OM in Den Haag genomen. Justitieel Casus Overleg (afdoenings JCO) 1 ste 2 de 3 de Minderjarige verdachten met een misdrijf PV (district Gouwe IJssel) Minderjarige verdachten misdrijf PV met als pleegplaats Gouda Aantal minderjarigen besproken in afdoenings-jco Justitieel Casus Overleg (afdoenings JCO) 1 ste 2 de 3 de2 Openlijk geweld (art. 141 Sr) Gekwalificeerde diefstal (art. 311 Sr) Enkelvoudige diefstal (art. 310 Sr) Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr) Zware mishandeling (of poging) (art. 302 Sr) Verkrachting (art. 242 Sr) Vernieling (art. 350 Sr) Bedreiging (art. 285 Sr) Voorgeleidingen worden niet in het JCO-a besproken 2 Soms zijn er meerdere delicten per dossier/ per persoon geregistreerd Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -26

27 Wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282 Sr) Wet wapens en munitie Opiumwet Joyriding (art. 11 WVW) Oplichting (art. 326 Sr) Valse aangifte (art. 188 Sr) Heling (art. 416/417 Sr) Belediging ambtenaar (art. 267 Sr) Brandstichting (art. 157 Sr) Wederspannigheid/ verzet (art. 180 Sr) Niet opvolgen ambtelijk bevel (art. 184 Sr) Rijden o.i.v. alcohol (art. 8 WVW) Vals geld uitgeven (art. 213 Sr) Mishandeling familielid (art. 304 Sr) Verduistering (art. 321 Sr) Bemoeilijking ambtsverrichting (art. 185 Sr) Diefstal/geweld/afpersing (art. 312/317 Sr) Ongeluk veroorzaken (art. 6 WVW) Art. 94 WVW Overtredingen: Baldadigheid Rijden zonder rijbewijs Illegaal vuurwerk Flora- en faunawet Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -27

28 Doorlooptijd v.a. 1e verhoor tot binnenkomst bij OM periode september t/m december Binnen 30 dagen Langer dan 30 dagen 3% 97% Dit is een beter resultaat dan in voorgaande perioden. OM-beslissing inzake de besproken minderjarigen in JCO-a 1 ste 2 de 3 de Dagvaarden Trip Technisch sepot Beleidssepot Retour politie (als een dossier incompleet is) Naar kanton (overtreding) Overdracht ander arrondissement Waarvan alsnog uitgevoerd door Halt (Nog) onbekend Rechtstreeks naar parket Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -28

29 Aanpak / actie Raad voor de Kinderbescherming 1 ste 2 de 3 de Basis Raadsonderzoek Basis Raadsonderzoek update Uitgebreid strafonderzoek Selectieve afdoening Aansluiten bij lopend onderzoek Overdragen aan andere RvdK Geen onderzoek (reden: sepot/overtreding/halt) Baro deels/ verkort Onbekend Vab s en dab s over de maand Jan Febr Maart April Voorlopig afdoeningsbesluiten (vab s) Waarvan definitieve afdoening (in mei/juni) onbekend is Vab s en dab s over de maand Mei Juni Juli Aug Voorlopig afdoeningsbesluiten (vab s) Waarvan definitieve afdoening (in mei/juni) onbekend is In 11 gevallen, voor zover in de huidige stand van zaken is na te gaan, is een afwijkende afdoeningsbeslissing genomen, ( definitieve afdoeningsbeslissing (dab) wijkt af van voorlopige afdoeningsbeslissing (vab); niet altijd in overleg met de JCO-secretaris. In 6 gevallen is de vab TRIP of KR op het parket gewijzigd in dab sepot (5 x een technisch sepot en 1 x een beleidssepot). In 5 gevallen is een ingenomen PV daarna geretourneerd aan de politie. Er is tevens gekeken of de dab (tijdig) is ingevoerd in JCO-s (in gevallen waar nodig). Nog altijd is het zo dat in veel gevallen geen dab is ingevoerd. Monitor Veiligheidshuis Gouda periode september t/m december 2011 pagina -29

Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 201 2

Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 201 2 Monitor Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarrapportage van de werkzaamheden in het Veiligheidshuis 201 2 April 2013 Inhoud Inleiding en monitor 3 1. Briefing 6 2. Risicojongeren Overleg (RJO) 7 3. Lokaal Casus

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011

Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 Definitieve versie 12 januari 2012 jaarverslag Veiligheidshuis Leiden 2011 1 1. Inleiding 2. Landelijke ontwikkelingen 2.1 Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 3 Interregionale

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Resultaten 1 e kwartaal 2010

Resultaten 1 e kwartaal 2010 Resultaten 1 e kwartaal 2010 Veiligheidshuis Den Helder Voorwoord Verandering! In het 1 e kwartaal van 2010 is er heel hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen. Op 31 maart jl. heeft

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Bezoekadres Diakenhuisweg 19 2033 AP Haarlem. Telefoon: 088-777 87 50

Bezoekadres Diakenhuisweg 19 2033 AP Haarlem. Telefoon: 088-777 87 50 Bezoekadres Diakenhuisweg 19 2033 AP Haarlem Telefoon: 088-777 87 50 20 11 JAARVERSLAG VOORWOORD 2 02 Voorwoord 03 JEUGD 07 veelplegers Het Veiligheidshuis Kennemerland is een samenwerkingsverband tussen:

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarplan 2012

Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Gouda e.o. Jaarplan 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en context 3 1.1 Inleiding 3 1.1.2 Definities 1.2 Landelijke uitgangspunten Veiligheidshuis 4 1.3 Missie en visie 4 1.4 Regionale

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie BVRC10. Nazorg ex-gedetineerden in politiedistrict Meierij Collegevoorstel Inleiding Dit collegevoorstel gaat in op regionale samenwerking binnen het district Meierij voor de nazorg ex-gedetineerden. Begin 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor onderzocht, omdat:

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen

Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Rendementsanalyse Inzicht in de opbrengsten en effecten van Veiligheidshuizen Basismonitor waarmee VH zelf hun effectiviteit kunnen (laten) meten - Stappenmeter om meer zicht te krijgen op de samenwerking

Nadere informatie

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2009. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2009 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, versie

Nadere informatie

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting

veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting veiligheidshuis district Sittard gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Bijna 60% meer trajecten gerealiseerd dan afgesproken Veiligheidshuis op stoom in 2010

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Bestuur Veiligheidshuis Breda e.o. Datum: 19 september 2012 Onderwerp: Rapportage 1 e halfjaar 2012

Bestuur Veiligheidshuis Breda e.o. Datum: 19 september 2012 Onderwerp: Rapportage 1 e halfjaar 2012 Stadserf 2 Postbus 3924 4800 DX Breda tel. 076 5298200 fax 5298220 Aan: Bestuur Veiligheidshuis Breda e.o. Van: Ro Kartodirdjo Datum: 19 september 2012 Onderwerp: Rapportage 1 e halfjaar 2012 Hierbij bied

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Themadagen. Isolatie spreekruimten verbeterd. april 2011, no.04

Nieuwsbrief. Themadagen. Isolatie spreekruimten verbeterd. april 2011, no.04 Nieuwsbrief Geachte lezer, Er is een mijlpaal bereikt: in april wordt het Veiligheidshuis regio Alkmaar volledig operationeel! De casusoverleggen veelplegers en risicojongeren vormen daarbij het sluitstuk.

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 5 Vervolging M. Brouwers en A.Th.J. Eggen In 2012 werden 218.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2005. In 2010 was het aantal ingeschreven

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg

Jaarrapportage 2013-2014. Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Jaarrapportage 2013-2014 Veiligheidshuis Midden-Limburg Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg,

Nadere informatie

Veiligheidshuis Noord Limburg. Startdocument.

Veiligheidshuis Noord Limburg. Startdocument. Veiligheidshuis Noord Limburg. Startdocument. Maart 2008. 1. Inleiding Het Veiligheidshuis heeft als doel criminaliteit en overlast te verminderen of te voorkomen. Dit realiseren de ketenpartners door

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Onderdelen van het Convenant Veiligheidshuis Twente

Onderdelen van het Convenant Veiligheidshuis Twente Onderdelen van het Convenant eiligheidshuis Twente De Onderdelen Lokale zorg- en veiligheidsstructuur De lokale zorg- en veiligheidsstructuur is geen onderdeel van dit convenant, maar wordt door middel

Nadere informatie

Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Zeeland

Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Zeeland Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Zeeland www.veiligheidshuiszeeland.nl Inhoud Woord vooraf 1 1. Inleiding 2 2. Algemene stand van zaken 2 3. (Door-)ontwikkeling casusoverleggen 4 4. Verdere ontwikkelingen

Nadere informatie

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam Opmerkingen vooraf: RECHTBANK AMSTERDAM TEAM FAMILIE & JEUGD Juli 2013 Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam - Deze tabel geeft uitgangspunten voor de kinderrechters (in Amsterdam) voor strafmodaliteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Een huis dat staat!

Jaarverslag 2008. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Een huis dat staat! Jaarverslag 2008 Veiligheidshuis Midden-Limburg Een huis dat staat! Jaarverslag 2008 Veiligheidshuis Midden-Limburg Een huis dat staat! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Gemeenten

Nadere informatie

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren!

Jaarplan 2011. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Jaarplan 2011 Veiligheidshuis Midden-Limburg Borgen en verder verbeteren! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!!

Jaarplan 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg. Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Jaarplan 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Doorontwikkelen!!! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg Veiligheidshuis

Nadere informatie

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld

Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Aanmeldformulier Meldpunt Zorg en Overlast / Steunpunt Huiselijk Geweld Mogelijk kunt u niet alle vragen in dit formulier beantwoorden. Wij verzoeken u zo veel mogelijk informatie te vermelden van zaken

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Voorwaardelijke interventie Gezinnen. (VIG) Voorwaardelijke hulpverlening aan Multi-problemgezinnen met verschillende vormen van drang & dwang. Werkwijze vrijwillige hulpverlening Eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilige en leefbare regio. www.veiligheidshuiszhz.nl

Samenwerken aan een veilige en leefbare regio. www.veiligheidshuiszhz.nl Samenwerken aan een veilige en leefbare regio www.veiligheidshuiszhz.nl Het Veiligheidshuis samenwerken aan een veilige en leefbare regio Veiligheid en het gevoel veilig te zijn, zijn essentieel voor het

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal!

Jaarplan 2010. Veiligheidshuis Midden-Limburg. De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Jaarplan 2010 Veiligheidshuis Midden-Limburg De doorontwikkeling centraal! Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie

Nadere informatie

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen

Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Pilot aansluiting ZSM en Veiligheidshuizen Inhoud Landelijk project ZSM VH (B. de Zwaan) Lokale pilots Rotterdam (E. Jongeneel) en Midden Nederland (K. van Duijvenbooden). Groepsopdracht Ruimte voor vragen

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het SHG beoordeelt de en codeert deze

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND

VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND VEILIGHEIDSHUIS IJSSELLAND Veiligheidshuis IJsselland, notitie versie 4.0, 12 december 2007 1 1. Inleiding Landelijk worden op veel plaatsen veiligheidshuizen ingericht. In de meeste gevallen gaat het

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren nummer 1 juni 2012 Categorieën/doelgroepen First offender: een persoon van 18 jaar of ouder die voor het eerst in aanraking is gekomen met Justitie.

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland. Jaarverslag 2010

Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland. Jaarverslag 2010 Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland Jaarverslag Status Opsteller Defintief Maura Timmer (ketenmanager VHH) Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland Postadres: Postbus 195 1440 AD Purmerend. Bezoekadres: Gedempte

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland

Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland Jaarplan 2012 Veiligheidshuis Zeeland www.veiligheidshuiszeeland.nl Inhoud Woord vooraf 1 1. Inleiding 2 2. Algemene stand van zaken 2 3. (Door-)ontwikkeling casusoverleggen 4 4. Nieuwe initiatieven in

Nadere informatie

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen

Position paper. Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Position paper Position Paper Toekomst Veiligheidshuizen Samenvatting: Hét Veiligheidshuis bestaat niet Veiligheidshuizen zijn er in verschillende soorten en maten. Verschillende initiatieven en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting

Criminaliteit en rechtshandhaving 2013. Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting Criminaliteit en rechtshandhaving Ontwikkelingen en samenhangen Samenvatting In de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving bundelen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk

Nadere informatie

jaarverslag jaarplan 2010

jaarverslag jaarplan 2010 jaarverslag 2009 jaarplan 2010 jaarverslag 2009 jaarplan 2010 Colofon Tekst Karin van der Honing, Veiligheidshuis Fryslân Litho omslag en illustraties binnenwerk Emma Jane Wilson Redactie Melanie Kompier,

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Advies 7 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Aanbevelingen 7 Aanleiding en context voor dit advies 9 Algemeen 11 Opmerkingen bij tekst en opzet van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld Stappenplan VeiligHeidsHuizen Triage-instrument voor professionals in het veld Stappenplan Triage-instrument Inhoud 1 : Inleiding 4 Aanleiding 4 Instrument versus intuïtie 5 Wat u in hoofdstukken 2 en

Nadere informatie

RIS.2905. Bijlagen Veiligheidsplan 2008. Gemeente Emmen. De afspraken met de andere Partners in veiligheid

RIS.2905. Bijlagen Veiligheidsplan 2008. Gemeente Emmen. De afspraken met de andere Partners in veiligheid RIS.2905 Bijlagen Veiligheidsplan 2008 Gemeente Emmen De afspraken met de andere Partners in veiligheid Emmen, oktober 2007 1 6 Jeugdzorg/ -criminaliteit 6.1 Inspanningen Openbaar Ministerie 1. Uitvoeren

Nadere informatie

Keteninformatisering: casus GCOS

Keteninformatisering: casus GCOS Keteninformatisering: casus GCOS Overzicht 1. Wat was er vóór GCOS 2. Wat is GCOS 3. Resultaten 4. GCOS als ketenvoorziening 5. Goede en mindere momenten 6. De toekomst 2 Aanleiding 6-7 jaar geleden: sterke

Nadere informatie

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 CONVENANT VEILIG IN EN OM SCHOOL VOORTGEZET EN MIDDELBAAR ONDERWIJS Doelstelling Dit convenant heeft ten doel om tot eenduidige en sluitende afspraken te komen

Nadere informatie

Voorafgaand aan het opmaken van een proces-verbaal

Voorafgaand aan het opmaken van een proces-verbaal Routing processen-verbaal leerplicht Voorafgaand aan het opmaken van een proces-verbaal Bedenk voordat je een proces-verbaal (niet zijnde luxe verzuim) opmaakt of een aanpak in het vrijwillige zorgcircuit

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2013 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND

HALFJAARVERSLAG 2013 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND HALFJAARVERSLAG 2013 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 VISIE...4 VOORTGANG ÉÉN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU)

Jaarverslag 2013 Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) Jaarverslag 2013 Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) - 2013 - COLOFON REDACTIE Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht T: 030 286 163 E: vhru@utrecht.nl Postadres: Postbus 16200, 3500

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

CONVENANT. Samenwerking & verwerking gegevens

CONVENANT. Samenwerking & verwerking gegevens CONVENANT Samenwerking & verwerking gegevens Dit convenant is tot stand gekomen met de partners Mondriaan, Politie Limburg, OM en de gemeente Heerlen met een speciaal woord van dank aan mr. P. Muijen,

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1

Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis. Onderdeel Plan Fase 1 Taakopdracht werkgroepen ketenpartners veiligheidshuis Onderdeel Plan Fase 1 Versie 1-0 7 juni 2008 De eerste indrukken van 40 dagen veiligheidshuis en taakopdracht werkgroepen 1. Inleiding Een eerste

Nadere informatie

Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten

Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten Wat doet jeugdreclassering Informatie voor beroepskrachten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ik ben soms bang

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid. Christian van Dam, 27 mei 2010

De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid. Christian van Dam, 27 mei 2010 De gevolgen scheiding (strafciviel) voor behandeling en beleid Christian van Dam, 27 mei 2010 Organisatie Sinds 1 januari heten wij Avenier, ontstaan uit een fusie tussen Jongerenhuis Harreveld en JPC

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht

Jaarverslag 2011 Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht Jaarverslag 2011 Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht COLOFON REDACTIE Veiligheidshuizen Amersfoort en Utrecht Veiligheidshuis Amersfoort Veiligheidshuis Utrecht Stationsplein 14 Vrouwe Justitiaplein

Nadere informatie

veiligheidshuis Midden-Limburg gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert Samenvatting

veiligheidshuis Midden-Limburg gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert Samenvatting veiligheidshuis Midden-Limburg gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert Samenvatting Jaarrapportage 2010 1 Methode Veiligheidshuis werkt voor alle betrokkenen

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

EvaluatieRisicojeugdgroep Weert 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg

EvaluatieRisicojeugdgroep Weert 2013. Veiligheidshuis Midden-Limburg EvaluatieRisicojeugdgroep Weert 2013 Veiligheidshuis Midden-Limburg Veiligheidshuis Midden-Limburg, 25 februari 2014 Samensteller rapport: mevr. Ramona Boerema-Hellebrand, procesregisseur Veiligheidshuis

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

In deze notitie beschrijven we de verschillende fasen in het werkproces van de DOSA-regisseur. Per fase gaan we in op de taken van de DOSA.

In deze notitie beschrijven we de verschillende fasen in het werkproces van de DOSA-regisseur. Per fase gaan we in op de taken van de DOSA. Werkproces DOSA 2008 Inleiding In deze notitie beschrijven we de verschillende fasen in het werkproces van de. Per fase gaan we in op de taken van de DOSA. In de zomer van 2006 is de eerste versie van

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing?

Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Hoe beïnvloedt de scheiding de advisering rond strafrechtelijke of civielrechtelijke plaatsing? Drs. R. Simmering Gedragsdeskundige, Raad voor de Kinderbescherming Utrecht 21 mei 2010 Hoe beïnvloedt de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 394 Besluit van 16 augustus 2006, tot wijziging van het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid in verband met de openstelling

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014

Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Jaarverslag Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden in 2014 Het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden richt zich voor het realiseren van een integrale aanpak op de samenwerkingspartners in de zorg,

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren van uitkomsten voor de Politiestatistiek

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Debat Kiezen voor kinderen 26 september 2013 De Balie wie ben ik en waarom sta ik hier? Annet Kramer Landelijk parket, cluster kinderporno en

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSHUIS Breda e.o.

VEILIGHEIDSHUIS Breda e.o. VEILIGHEIDSHUIS Breda e.o. Verantwoording 2009 Jaarplan 2010 Februari 2010 Het veiligheidshuis Breda betekent niet het einde van criminaliteit, maar wel een integrale en effectieve aanpak van de daders

Nadere informatie

Conferentie Nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden, hoe kan de gemeentelijke partnerrol eruit zien? Donderdag 2 april 2009, Hanzehof te Zutphen

Conferentie Nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden, hoe kan de gemeentelijke partnerrol eruit zien? Donderdag 2 april 2009, Hanzehof te Zutphen Conferentie Nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden, hoe kan de gemeentelijke partnerrol eruit zien? Donderdag 2 april 2009, Hanzehof te Zutphen De dagvoorzitter Maarten Bouwhuis heet de aanwezigen hartelijk

Nadere informatie