Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Introductie. 2 Het cashdomein in Nederland. geld gebruikt? n De cash-cycle n Overlegorganen n Wet- en regelgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Introductie. 2 Het cashdomein in Nederland. geld gebruikt? n De cash-cycle n Overlegorganen n Wet- en regelgeving"

Transcriptie

1 Cash Report 2011

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Introductie n Management Samenvatting n Aanpak en methodiek 2 Het cashdomein in Nederland n Wat is geld? n Geld is vertrouwen n Hoeveel geld is er in omloop? n Groeit de hoeveelheid contant geld in Nederland? n Hoe vaak wordt contant geld gebruikt? n De cash-cycle n Overlegorganen n Wet- en regelgeving 3 Cash en de consument n De consument kiest n Cash is anoniem n Cash is zeker n Cash is direct n Cash is tastbaar n Cash is (on)veilig n Cash is duur 4 De stakeholders en hun positie in de cash-cycle n Banken en creditcard maatschappijen n Toonbankinstellingen n Overheid n Cashindustrie 5 De toekomst van cash n De cashless society n Toekomstscenario s Bijlagen Lijst van geraadpleegde bronnen Lijst van geïnterviewden Dankwoord Colofon Cash Report 2011 NLv1.1

3 Voorwoord Contant geld is al eeuwenlang veruit het belangrijkste medium voor betalingen. Pas in de vorige eeuw heeft cash serieuze concurrentie gekregen van de cheque, diverse elektronische substituten als de debet- en creditcard en sinds het begin van deze eeuw, van een variëteit aan (elektronische) contactloze betaalmethoden. Het relatieve aandeel van contant geld in het toonbankbetalingsverkeer vertoont het afgelopen decennium dan ook een dalende tendens, maar hoe snel en in welke mate deze trend zich zal voortzetten is hoogst onzeker. Diverse signalen wijzen erop dat een volledig cashless society geen realistische optie is. Eerder lijkt er sprake te zijn van een (zoeken naar een) nieuw evenwicht tussen het aantal contante en elektronische betalingen. De twee grote drivers in dit proces zijn (kosten)efficiency en veiligheid, maar het is uiteindelijk de klant die bepaalt hoe hij/zij betaalt. Maatschappelijk gezien is Nederland gebaat bij een robuust, efficiënt, veilig en zo goedkoop mogelijk betaalsysteem. De essentiële vraag is ons inziens: hoe ziet een 2 3

4 dergelijk systeem er voor de toekomst uit? En meer: zijn de diverse stakeholders met als belangrijkste de systeembanken, De Nederlandsche Bank, de toonbankinstellingen, de overheid en de industriepartners gezamenlijk in staat om tot een dergelijk betaalsysteem te komen? Op dit moment vindt er tussen het merendeel van bovengenoemde stakeholders in diverse samenstellingen overleg plaats over ons betaalsysteem. Er zijn verschillende belangen bij de stakeholders te herkennen. De bancaire wereld stuurt in sterke mate aan op een transitie van cash naar elektronisch betalen, niet alleen in de daadwerkelijke dienstverlening maar ook in de berichtgeving erover. De toonbankinstellingen worstelen met een moeizame afweging tussen veiligheid, kosten, concurrentiepositie en gemak voor de consument. De overheid heeft vanuit haar verschillende rollen verschillende belangen bij het betaalverkeer, en neemt daardoor evenmin een eenduidige positie in. De wensen van de consument zelf worden in maar zeer beperkte mate in het beleid meegenomen. Terwijl deze, om redenen die in dit Cash Report 2011 worden toegelicht, nog steeds volop cashbetalingen doet - en waarschijnlijk zal blijven doen. Feit is dat zolang er sprake is van contant geldverkeer, zowel de individuele consument als de maatschappij als geheel erbij gebaat is dat cash een zo veilig en efficiënt mogelijke betaalmethode blijft. Aangezien contant geld rouleert in een keten kan dit enkel gebeuren als alle schakels in die keten daaraan meewerken en bereid zijn daarin te Er zal altijd cash blijven en dat betekent dat er ook een visie moet zijn ten aanzien van het omgaan met cash. Jos van der Stap, Landelijk Overval Coördinator, Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) blijven investeren. Banken, retailers, de overheid en de cashindustrie tezamen moeten veel meer inzetten op een gezamenlijk ontwikkelde visie en strategie om de cash-cycle veiliger en efficiënter te maken. In dit cashreport hebben wij de positie van alle stakeholders in het cashdomein zo onbevooroordeeld mogelijk beschreven. We hebben daartoe aansprekende representanten van de belangrijkste stakeholders in het cashdomein aan het woord gelaten en hun meningen zoveel mogelijk in onderlinge samenhang, en door deskresearch ondersteund, belicht. Met dit document hopen wij de feitelijke basis te leggen voor een meer integraal overleg tussen alle stakeholders met betrekking tot het (maatschappelijk) meest wenselijke toekomstscenario voor ons chartaal betalingsverkeer. Gert Askes Managing Director G4S Cash Solutions Nederland/België Paul van der Knaap Director Solutions G4S Cash Solutions Nederland/België

5 4 5

6 1 Introductie 1.1 Management Samenvatting In dit document wordt de positie van alle stakeholders in het cashdomein zo onbevooroordeeld mogelijk in kaart gebracht en zijn de diverse belangen binnen dit domein in hun onderlinge samenhang beschreven. Hoofdstuk 2 geeft een aantal facts en figures weer, zoals de hoeveelheid geld in omloop, de frequentie waarmee elektronisch en contant betaald wordt en het gemiddelde transactiebedrag. Duidelijk is dat het totaal aantal PIN-transacties toeneemt, maar tegelijkertijd het aantal contante transacties nog niet echt lijkt af te nemen. Dat wijst erop dat het totaal aantal transacties in Nederland dus nog steeds toeneemt. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de cash-cycle beschreven: contant geld is immers in beweging en doorloopt een (levens-)cyclus van productie en uitgifte tot uiteindelijke vernietiging. Hoofdstuk 3 behandelt de vraag waarom ondanks het succes van PINnen contant geld nog steeds veruit het meest gebruikte betaalmiddel is. Dit hangt samen met een aantal unieke attributen van cash: het feit dat het anoniem is, tastbaar en leidt tot direct settlement. Aan het gebruik van cash zijn evident een aantal voordelen voor (bepaalde) consumenten verbonden, waaronder de mogelijkheid om uitgaven te kunnen budgetteren. Anders dan wel Het uitgavenpatroon van mensen is bewezen afhankelijk van de verschijningsvorm van geld. Henriette Prast, Hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning, Universiteit van Tilburg gedacht wordt, wordt het gebruik van contant geld ook niet als onveilig ervaren. Het slot van dit hoofdstuk behandelt de vraag of contant geld in maatschappelijk opzicht duurder is dan giraal geld. Die vraag blijkt niet eenduidig te beantwoorden. In hoofdstuk 4 wordt de positie beschreven die de diverse stakeholders in het cashdomein innemen ten aanzien van (het gebruik van) contant geld. De systeembanken zetten overduidelijk in op een ontmoedigingsbeleid en promoten het gebruik van elektronische betaalmiddelen met het oog op kostenefficiency. Deze policy blijkt evenwel niet direct door harde gegevens te kunnen worden gemotiveerd: het is nauwelijks vast te stellen of een contante betaling voor de banken duurder, even duur of goedkoper is dan een elektronische betaling. Voor de retailers is contant geld tegelijk een zegen en een vloek. Waar de grootbedrijven contant geld om veiligheidsredenen het liefst de

7 winkels uit willen hebben, kiest het MKB vaak voor contant of een mix van giraal en cash. Dit omdat men de gunst van de consument niet wil verliezen, geen omzet wil missen en soms omdat contante betalingen nu eenmaal praktisch zijn. Ook de overige toonbankinstellingen zijn niet a priori tegen contant geld, al verschilt het beeld sterk. In dit hoofdstuk wordt ook de positie van de overheid beschreven, voor wie contant geld een niet te missen bron van inkomsten vormt. Tegelijkertijd geldt dat de overheid er belang bij heeft dat betalingen zoveel mogelijk elektronisch plaatsvinden. Geldstromen zijn zo immers beter controleerbaar, wat handig is bij het heffen van belasting, zwartgeldbestrijding en het opsporen van criminele gelden. Afgesloten wordt met de positie van de cashindustrie, die zich richt op het zo veilig en kostenefficiënt mogelijk inrichten van de cash-cycle. Naar verwachting zal de industrie de komende jaren een snelle ontwikkeling laten zien, waarbij de huidige service providers zich meer en meer tot ketenregisseur en total solutions provider zullen ontwikkelen. Daarvoor moeten echter nog wel de nodige belemmeringen worden weggenomen, onder meer op het terrein van wet- en regelgeving. Ondernemers willen cash graag op een veilige en kostenefficiënte manier kwijt. Els Prins, Secretaris Auteursrecht, betalingsverkeer en criminaliteit, MKB Nederland Hoofdstuk 5 tot slot behandelt de toekomst van contant geld. Gesteld wordt dat het niet erg aannemelijk lijkt dat cash ooit volledig verdwijnt. Daarvoor zijn zowel de voordelen verbonden aan het gebruik van cash als de nadelen van (volledig) elektro nisch betalen te groot. Het is dan ook de vraag of een afname van het chartale betalingsverkeer überhaupt een wenselijke ontwikkeling is. Geen enkel betaalsysteem, en dat geldt ook voor een giraal systeem, kan immers zonder back-up. In het geval van giraal betalen is dat cash. Niet alleen de vitale systemen van het girale betalingsverkeer kunnen geraakt worden door een (langdurige) storing, ook de (data)veiligheid kan (kortere of langere tijd) in het geding zijn. Contant geld kan dan (op zijn minst periodiek) onmisbaar blijken. Tegelijkertijd geldt dat, onmisbaar of niet, aan contant geld nadelen verbonden blijven die geminimaliseerd dienen te worden om de maatschappelijke kosten en de kosten voor de afzonderlijke stakeholders zo laag mogelijk te houden en de veiligheid van de gebruikers van cash te waarborgen. Aangezien contant geld rouleert in een keten kan dit enkel gebeuren als alle schakels in die keten daaraan meewerken en bereid zijn daarin te blijven investeren. Het Cash Report 2011 eindigt met een pleidooi voor scenariodenken en samenwerking tussen alle in de cashcycle betrokken partijen in de vorming van een gezamenlijke visie op de toekomst van cash in Nederland gericht op een zo veilig en efficiënt mogelijk cashdomein. 6 7

8 1.2 Aanpak en methodiek Met het Cash Report 2011 hebben we een zo objectief mogelijk beeld willen schetsen van het cashdomein in Nederland. Waar mogelijk beschouwen we de ontwikkeling over de jaren heen en zetten we Nederland in Europees perspectief. We hebben gebruik gemaakt van een diversiteit aan schriftelijke bronnen, opgesteld door een verscheidenheid aan belanghebbenden bij het betalingsverkeer. Voor zover hieruit geciteerd wordt, zijn deze met bronvermelding verantwoord in de tekst. Een overzicht van geraadpleegde publicaties zijn opgenomen in de appendix van dit document. Daarnaast is er een uitgebreide serie interviews gehouden met specialisten en professionals afkomstig uit organisaties en ondernemingen die direct of indirect bij de cash-cycle in Nederland zijn betrokken. In de interviews is voornamelijk ingegaan op het specifieke belang van de betreffende organisatie met betrekking tot ons cashdomein en zijn/haar visie ten aanzien van veiligheid, kosten en toekomstige ontwikkeling. Een efficiënt betalingsverkeer heeft alles te maken met een goede organisatie ervan en met schaal. En schaal krijg je door goed samen te werken Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Currence vrijgegeven, maar wel is informatie hieruit in geparafraseerde vorm gebruikt. De quotes in dit report zijn rechtstreeks aan deze gesprekken ontleend en door de geïnterviewden geaccordeerd. Voor een constructief overleg tussen belanghebbenden binnen het cashdomein is het onder meer van belang om te kunnen terugvallen op eenduidige bronnen. Een consistente aanpak en methodologie zullen dat ondersteunen. Het is dan ook onze intentie om dit onderzoek met regelmaat in de toekomst te herhalen. Bij de selectie van deze personen hebben we zo veel mogelijk getracht de verschillende rollen en belangen met betrekking tot de Nederlandse cash-cycle aan het woord te laten om een goede en zo objectief mogelijke afspiegeling te verkrijgen van het totale cashdomein. De namen van de geïnterviewden zijn opgenomen in de appendix van dit document. De transcripten van deze vertrouwelijke gesprekken worden niet

9 8 9

10 2 Het cashdomein in Nederland 2.1 Wat is geld? Wikipedia geeft bij het lemma geld de volgende definitie: Geld is enig object dat in een bepaald land of binnen een gegeven sociaal-economische context algemeen wordt aanvaard als betaling voor goederen en diensten en de terugbetaling van schulden. Als belangrijkste functies van geld worden daar genoemd: ruilmiddel, rekeneenheid, oppotmiddel en (meer incidenteel) eenheid voor uitgestelde betalingen. In de basis wordt onderscheid gemaakt tussen chartaal geld en giraal geld. Binnen de context van het Cash Report 2011 verstaan we onder chartaal contant geld ofwel cash. Het cashdomein betreft dan het totale gebied waarbinnen contant geld zich begeeft binnen de Nederlandse landsgrenzen. In dit paper wordt het cashdomein in de context geplaatst van het gehele betalingsverkeer in Nederland, dus met inbegrip van het girale betalingsverkeer. Als we ons beperken tot het chartale betalingsverkeer dan zijn bankbiljetten en munten de media die worden gebruikt voor het doen van contante betalingen. Beide media zijn wettelijk betaalmiddel (ofwel legal tender ). Op dit moment zijn er bankbiljetten in omloop van zeven verschillende denominaties 1 en munten 1 EUR 500, EUR 200, EUR 100, EUR 50, EUR 20, EUR 10 en EUR 5. van acht verschillende denominaties 2. In Nederland is in 2004 een convenant gesloten tussen de gezamenlijke toonbankinstellingen en de commerciële banken om bedragen in de winkels naar EUR 0,05 af te ronden. Daardoor zijn de munten van EUR 0,02 en EUR 0,01 hoewel nog steeds wettelijk betaalmiddel nauwelijks meer in omloop. Conform de Bankwet 1998 heeft De Nederlandsche Bank (verder: DNB) in Nederland het exclusieve recht voor uitgifte van de euro bankbiljetten Geld is vertrouwen! Na het loslaten van de Gouden Standaard in 1936 is ons betalingssysteem gebaseerd op het fiduciaire stelsel. Fiduciair geld heeft geen intrinsieke gebruikswaarde als een fysiek goed. Bankbiljetten zijn feitelijk niet veel meer dan een geavanceerd stuk papier dat gebruikt wordt als schuldverklaring waarmee DNB de nominale waarde van het biljet aan de houder verschuldigd is. Hoewel in mindere mate geldt ook voor munten dat de intrinsieke waarde van de munt lager is dan de nominale waarde. 2 EUR 2, EUR 1, EUR 0,50, EUR 0,20, EUR 0,10, EUR 0,05, EUR 0,02 en EUR 0,01. 3 Conform Artikel 105a van het Verdrag van oprichting van de Europese Gemeenschap heeft de Europese Central Bank (ECB) het exclusieve recht om partijen te autoriseren om bankbiljetten uit te geven). De productie van munten is sinds 1948 door de Staat/ ministerie van Finan ciën onder toezicht overgedragen aan De Koninklijke Munt.

11 Geld ontleent haar waarde alleen aan het feit dat onze overheid dit geld als een wettig betaalmiddel aanduidt; de reden dat geld algemeen wordt geaccepteerd als betaalmiddel voor goederen en diensten heeft te maken met vertrouwen (i.e. fiducie) in de (geldscheppende) overheid. Giraal geld is niet tastbaar en bestaat alleen in de vorm van bankrapportages, maar aangezien ook giraal geld algemeen als een vorm van betaling wordt aanvaard kunnen ook daarmee de basisfuncties van geld worden uitgevoerd. Op het moment dat het vertrouwen in geld in enige verschijningsvorm wordt aangetast, zal de consument zijn heil zoeken in een alternatief waarop wel wordt vertrouwd. Figuur 1 Totale waarde aan bankbiljetten in circulatie binnen Europa ultimo Hoeveel geld is er in omloop? De totale geldhoeveelheid in Nederland bestaande uit chartaal- en giraal geld 4 bedroeg ultimo 2010 circa EUR miljard. Het saldo giraal geld is overigens veel (ongeveer een factor tien) groter dan de hoeveelheid chartaal geld in ons land. De totale waarde van het aantal bankbiljetten in omloop bedroeg ultimo 2010 EUR 816,8 miljard 5. De totale waarde van munten schommelt al jaren rond de EUR 20 miljard. Daarmee maken munten op hun beurt slechts een heel klein gedeelte uit van de totale hoeveelheid contant geld in omloop, al vormen ze in aantallen een significante hoeveelheid. De totale waarde aan bankbiljetten in circulatie binnen Europa wordt ultimo 2010 gevormd door ongeveer 13,6 miljard bankbiljetten (zie figuur 1). Het merendeel daarvan bevindt zich in het eurogebied, een deel daarbuiten. Naar schatting van DNB is het aantal eurobiljetten in Nederland zo n 300 tot 400 miljoen. Het merendeel van de biljetten in omloop zijn biljetten van EUR 50 (39%), gevolgd door het EUR 20 biljet (19%) en het biljet van EUR 10 (14%) Het aantal biljetten dat DNB jaarlijks nieuw uitgeeft hangt af van de groei van de circulatie, het aantal vernietigde biljetten en de in- en uitstroom over de grens. De levensduur van een eurobankbiljet bedraagt, afhankelijk van de coupure, gemiddeld een paar jaar. Bron: ECB Statistics Waarbij de girale geldhoeveelheid wordt gedefinieerd als het totaalsaldo van de direct opvraagbare depositorekeningen, ofwel de balans van betaal- en spaarrekeningen. 5 ECB Statistics 11/

12 2.4 Groeit de hoeveelheid contant geld in Nederland? Als we kijken naar de groei van de circulatie blijkt uit de statistieken van de ECB dat de totale hoeveelheid contant geld in omloop binnen de eurozone sinds de invoering van de euro in 2002 effectief jaarlijks met gemiddeld 11% is gestegen 6. Om gevoel te krijgen voor het groeipercentage specifiek voor Nederland is het ATM-gebruik (Automated Teller Machine) een bruikbaar aanknopingspunt. Figuur 2 laat over de afgelopen tien jaar een redelijk constant beeld zien, waarbij vanaf 2002 (het jaar van de invoering van de euro) door het publiek gemiddeld circa EUR 50 miljard per jaar contant wordt opge nomen. Het aantal ATM-opnames laat overigens de afgelopen paar jaar een daling zien, wat erop duidt dat er gemiddeld een hoger bedrag per ATM-transactie wordt opgenomen (gemiddeld EUR 110 per opname). 2.5 Hoe vaak wordt contant geld gebruikt? De (bruto) hoeveelheid contant geld neemt in Nederland dus jaarlijks met circa EUR 50 miljard toe door ATM-opnames enerzijds. De vraag is hoeveel deze totale hoeveelheid anderzijds weer afneemt door het gebruik van contant geld voor het verrichten van betalingen. Net als bij de bepaling van de totale hoeveelheid bankbiljetten die in Nederland in omloop zijn, is ook het aantal transacties in contant geld slechts bij benadering te bepalen. Daar waar het aantal elektronische transacties nauwkeurig (en veelal Figuur 2 Aantal ATM-transacties en waarde ATM-transacties periode Bron: Bereikbaarheidsmonitor 2010, MOB Aantal ATM-transacties (x miljoen) automatisch) wordt geregistreerd, ontbreekt een dergelijke vastlegging van het aantal contante betalingen. De berichtgeving over het aantal contante betalingen is dan ook altijd gebaseerd op deelwaarnemingen (bijvoorbeeld van de gezamenlijke toonbankinstellingen, hierna te noemen: TBI) aangevuld met aannames, al dan niet gesteund door specifiek onderzoek. De meest recente, en middels onderzoek door DNB 7 zelf gesteunde, benadering Waarde ATM-transacties (x miljard euro) ECB en World Payments Report DNB: Contant geld geteld uit 2009.

13 van het aantal cashtransacties in Nederland gaat uit van in totaal 7,6 miljard betaaltransacties op jaarbasis, waarvan 5,5 miljard cashtransacties (ofwel 72%). Van het aantal cashtransacties zijn respectievelijk 4,9 miljard betalingen van consument naar onderneming (C2B) en 600 miljoen tussen consumenten onderling (C2C) 8. Volgens de meest recente cijfers van Currence 9 vonden er in Nederland in 2010 circa 2,1 miljard PIN-betalingen plaats bij TBI s, ofwel circa 28% van het totaal aantal betalingen. Dit percentage strookt met de cijfers van DNB uit 2009 en komt in grote lijnen overeen met uitkomsten uit eerder onderzoek op Europees niveau 10, waaruit bleek dat de gemiddelde consument in Europa in keer een betaling deed, waarvan 463 keer met contant geld (78%) en 135 keer elektronisch (22%). Nederland ligt met 72% onder het global gemiddelde gezien wereldwijd circa 90% van de betalingen contant worden verricht. In vergelijking met nog geen tien jaar geleden is het aantal PIN-betalingen sterk gestegen. Volgens het DNB kwartaalbericht maart 2005 betaalde de Nederlandse consument in 2002 circa 7 miljard keer met munten en bankbiljetten en 1,2 miljard keer met een betaalpas 11. Aan de stijging 8 Voor dit Cash Report 2011 gaan wij in de analyses uit van de cijfers van dit onderzoek. 9 Currence is een Nederlandse organisatie die is opgericht door een aantal vooraanstaande Nederlandse commerciële banken met als doel facilitering marktwerking en transparantie met behoud van de kwaliteit en veiligheid van het betalingsverkeer in Nederland. 10 Future of Cash and Payments, Retail Banking Research, Kwartaalbericht Naar een cashless society, DNB, pp 68. Figuur 3 Aantal betaaltransacties Bron: DNB 2,1 miljard pin-transacties 5,5 miljard cashtransacties van het aantal pinbetalingen bij TBI s liggen duidelijke doelstellingen en initiatieven van Currence en de gezamenlijke banken ten grondslag, waarbij wordt toegewerkt naar een totaal van 2,75 miljard betalingen in Currence verwacht dat de ingezette trend doorzet en dat in de nabije toekomst consumenten voor het eerst vaker elektronisch zullen betalen aan de kassa dan contant. Currence gaat daarbij uit van ca. 2,85 miljard contante toonbankbetalingen in Uitgaande van de cijfers van DNB uit 2009 bedragen de contante toonbankbetalingen derhalve slechts de helft (51,8%) van het totaal aantal geschatte contante betalingen in Nederland (i.e. 5,5 miljard). Van een omslag in het totaal aantal pin- versus contante betalingen in Nederland is dus geen sprake. 12 Persbericht Currence 14 januari 2011: Opnieuw PIN records in 2010; Trend: komende jaren meer pinnen dan contant

14 Het gemiddelde bedrag van een cashtransactie was over 2009 EUR 13,15; een afname van EUR 0,45 ( - /-3%) ten opzichte van Het gemiddelde bedrag van een PIN-transactie was over 2009 EUR 38,30; een afname van EUR 3,90 ( - /-3,9%) ten opzichte van Er is dus een duidelijke tendens waarneembaar dat het gemiddelde bedrag per PIN-transactie afneemt, en relatief sterker dan dat van het gemiddelde bedrag per cashtransactie. Deze trend wordt gesteund door inzet van publieke promotiecampagnes (bijvoorbeeld Klein bedrag, PINnen mag ). Daarnaast heeft Detailhandel Nederland recentelijk een akkoord bereikt met de banken over het PINnen van lage bedragen, waarbij aanzienlijke kortingen op de Figuur 4 Verdeling toonbankbetalingen naar bedrag en betaalmiddel <10 EUR >100 Euro Contant Pinpas Overig 13 Relatief veel cash-betalingen vinden plaats in de horeca, voedselspeciaalzaken en de recreatieve sector. In Nederland wordt voor kleine betalingen ook gebruik gemaakt van de Chipknip, voornamelijk bij snoep- of kaartautomaten en in bedrijfskantines. Bron: DNB/Currence, 2007 Figuur 5 Gemiddeld transactiebedrag PIN versus cash periode Gegevens 2010 nog niet beschikbaar 2010 Gemiddeld transactiebedrag bij pinnen Gemiddeld transactiebedrag bij cash Bron: DNB/Currence

15 Figuur 6 Cash-cycle CIT CIT CASH CENTER CIT CIT BANK KANTOOR BANK KANTOOR ATM RETAIL Consumentenbesteding In Nederland bestaat per ultimo 2010 het cashdomein uit 18 Cash Centers (geldtelcentrales) nachtkluizen/afstort-automaten Circa: retail toonbankinstellingen bankkantoren waarvan circa POS-terminals met een kasfunctie, 4 waardetransporteurs (CIT: Cash in ATM s ( geld uit de muur ) Transit; waarvan G4S Cash Solutions en waarvan lobby-automaten Brinks als leidende partijen gelden) muntautomaten Bron: G4S Cash Solutions PIN-kosten worden gegeven als ondernemers contante transacties vervangen door PIN-transacties 14. Al deze ontwikkelingen tezamen laten een ietwat diffuus beeld zien. Duidelijk is dat 14 Akkoord banken over pinnen van laagwaardige betalingen, 12 jan 2011 en Pinnen gaat het winnen van contant door Currence-directeur Piet Mallekoote, bij publicatie jaarcijfers het totaal aantal PIN-transacties toeneemt, deels ten koste van contante betalingen bij de TBI s, maar tegelijkertijd lijkt het totaal aantal geschatte contante transacties niet echt af te nemen. Dat wijst erop dat het totaal aantal betaaltransacties in Nederland dus nog steeds toeneemt. De vraag kan dus gesteld worden waarom ondanks het succes van pinnen, contant geld nog steeds veruit het meest gebruikte betaal

16 middel is. Op die vraag wordt in hoofdstuk 3 dieper ingegaan. 2.6 De cash-cycle Contant geld is in beweging en doorloopt een (levens-)cyclus van productie en uitgifte tot uiteindelijke vernietiging. In Nederland geeft DNB bankbiljetten uit middels de facto verkoop van deze biljetten aan de commerciële banken 15. De meeste biljetten komen bij het publiek via de gelduitgifteautomaten (ATM s) en de kassa s van de retailers. Consumenten geven de biljetten weer uit bij winkels en andere toonbankinstellingen. De winkeliers storten de ontvangen biljetten weer af bij hun bank of geven deze mee aan hun waardetransporteur. De biljetten worden vervolgens geteld op de geldtelcentrales van zowel waardetransporteurs als commerciële banken en gerecirculeerd of afgestort naar DNB 16. Een grafische weergave van de cash-cycle is opgenomen in figuur 6. Uit Europees onderzoek blijkt overigens dat er geen aanwijsbare relatie blijkt te be- 15 De commerciële banken bestellen deze biljetten bij DNB om aan de vraag van het publiek te voldoen. 16 Onder CDO3 is dit niet meer mogelijk. Dan kunnen alleen nog unfit biljetten worden afgestort naar DNB. Figuur 7 Verdeling Nederlands ATM-park 2010 Figuur 8 Aantal ATM s periode SNS Hanco Van Lanschot Bank Friesland Bank 9000 GWK Travelex ABN AMRO Rabobank ING Bron: G4S Cash Solutions Bron: MOB bereikbaarheidsmonitor en G4S Cash Solutions

17 Figuur 9 ATM-Locaties in Nederland 2010 Bron: MOB bereikbaarheidsonderzoek 2010 staan tussen de hoeveelheid geld in omloop en/of de hoeveelheid middels ATM s opgenomen geld en de daadwerkelijke aanwending van dat geld door consumenten voor retail aankopen 17. Dit zou er mogelijk op duiden dat opgenomen geld wordt opgepot, wordt aangewend voor bestedingen buiten de retail/tbi s 17 Retail Banking Research

18 om en/of ons land verlaat. Het netwerk van geldautomaten in Nederland kenmerkt zich door grotendeels traditionele geldopname automaten (ATM s). Recentelijk is er ook sprake van een toenemende diversiteit aan machines gericht op bijvoorbeeld recycling (zowel inname als uitgifte) of overnemen van de traditionele kasfunctie binnen bankkantoren (ATS ofwel kasfunctie automaten). De dichtheid van het ATM-park in Nederland is redelijk hoog. De bereikbaarheid van contant geld in Nederland is dan ook overwegend goed. Vrijwel alle Nederlanders (97%) woont binnen een straal van drie kilometer van een cashfaciliteit (zie figuur 9). 98% van het contante geld wordt opgenomen bij een ATM. De resterende 2% hoofdzakelijk middels de kasfunctie van banken of OTC (Over The Counter) in TBI s. 2.7 Overlegorganen In Nederland wordt er in diverse overlegorganen en in diverse samenstellingen gesproken over het betalingsverkeer. Een belangrijk overlegorgaan wordt gevormd door het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) dat in 2002 is ingesteld en wordt voorgezeten door DNB met vertegenwoordiging van aanbieders (banken), gebruikers (consumenten en bedrijven) en publieke organen. Doel is bevordering van een efficiënte organisatie van het Nederlandse retail betalingsverkeer. Dit moet plaatsvinden door uitwisseling van informatie met betrekking tot praktische knelpunten, politieke issues, en het vinden van gezamenlijk draagvlak voor doorvoering van maatregelen ter verbetering van de efficiency 18. Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en de tankstationbranches trekken (samen) op als de Gezamenlijke Toonbankinstellingen op het gebied van betalingsverkeer, waarbij zij streven naar een veilig, betrouwbaar, efficiënt en goedkoop toonbankbetalingsverkeer in Nederland. Op Europees niveau heeft de cashindustrie zich verenigd in de ESTA; de European 18 ECB Bluebook 2007;

19 Security Transport Association. De doelstelling van de ESTA is de behartiging van de belangen van haar leden die bestaan uit aanbieders van waardelogistiek, cash handling diensten of equipement, op een Europees niveau. 2.8 Wet- en regelgeving Het Nederlandse betalingsverkeer is onderworpen aan wet- en regelgeving. De belangrijkste wetten en aanvullende regelgeving worden hier kort genoemd. Bankwet 1998 De huidige Bankwet is van kracht sinds 26 maart Op grond van deze wet is DNB verantwoordelijk voor een goed verlopend betalingsverkeer waarbij de rol van DNB tweeledig is, die van toezichthouder en verlener van betaaldiensten. Artikel 2 bepaalt ondermeer dat de Bank handelt in overeenstemming met het beginsel van een open markteconomie met vrije mededinging, waarbij een doelmatige allocatie van middelen wordt bevorderd

20 Artikel 3 bepaalt onder meer het verzorgen van de geldomloop voor zover deze uit bankbiljetten bestaat en het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer. Artikel 4 bepaalt ondermeer dat de Bank tot taak heeft het uitoefenen van toezicht op financiële instellingen en het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer. Artikel 6 bepaalt dat de Bank is bevoegd tot het uitgeven van bankbiljetten. Muntwet 2002 De huidige Muntwet is van kracht sinds 29 november 2001 in verband met de invoering van de chartale euro. Deze wet bepaalt onder meer dat euromunten in Nederland uitsluitend in opdracht van de Staat der Nederlanden vervaardigd- en uitsluitend door de Staat der Nederlanden uitgegeven mogen worden maar ook bijvoorbeeld aan welke voorwaarden deze euromunten moeten voldoen om te kunnen dienen als wettelijk betaalmiddel. Naast de Bank- en Muntwet is in het Nieuw Burgerlijk Wetboek ondermeer vastgelegd dat non-cash betaalmethoden wettelijk gelijk worden gesteld aan die van cash. PSD, SEPA en SECA De betaalmarkt in Europa is met haar vele (vooral nationale) systemen en producten nog sterk gefragmenteerd. Met de totstandkoming van de Single Euro Payments Area (SEPA) wordt een belangrijke stap gezet in de vorming van een meer geïntegreerde Europese betaalmarkt. Het doel van SEPA is om in Europa één betaalruimte te creëren waarin eurobetalingen en betaalkaarten overal op vergelijkbare wijze zullen functioneren, zowel binnenlands als grensoverschrijdend. De Payment Services Directive (verder PSD) vormt het legal framework voor alle elektronische betalingen binnen de Europese Unie zoals voorgesteld door de Europese Commissie en sinds 1 november 2009 grotendeels in de nationale wetgeving van landen in de Europese Unie verankerd. Vooralsnog is er voor cash echter sprake van grote verschillen per land en vindt optimalisatie van de cash-cycle ook hoofdzakelijk op nationaal niveau plaats. Als onderdeel van SEPA zijn er gedachten en voorstellen vanuit de Europese Commissie om ook tot een verdere harmonisatie te komen van de pan-europese cashinfrastructuur, de zogenaamde SECA (Single Euro Cash Area). Het voorstel bevat bepalingen omtrent de harmonisatie van het cashdomein binnen de eurozone. Naast de wet- en regelgeving van toepassing op het betalingsverkeer in het algemeen is er ook specifieke wet- en regelgeving met betrekking tot de cashindustrie. Een voorliggend voorstel is bijvoorbeeld die voor regelgeving met betrekking tot professioneel grensoverschrijdend transport van eurocash over de weg tussen lidstaten van de eurozone ECB Bluebook 2007;

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2011 Rapportage 2011 Rapportage aan de Minister van Financiën Mei 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 RESULTATEN 2011... 6 NFS is opgericht om SEPA-migratie in goede banen te leiden... 6 Inrichting betalingsverkeer

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2012 Rapportage aan de Minister van Financiën April 2013

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2012 Rapportage aan de Minister van Financiën April 2013 Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2012 Rapportage aan de Minister van Financiën April 2013 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave...3 2. Voorwoord...5

Nadere informatie

20 14 Jaaroverzicht 2014 1

20 14 Jaaroverzicht 2014 1 4 0 1 Jaaroverzicht 2014 1 Profiel van Currence Currence is eigenaar van de collectieve Nederlandse betaalproducten ideal, Incasso/Machtigen, Acceptgiro en Chipknip. Het doel van Currence is het faciliteren

Nadere informatie

Eindrapport Werkgroep Tarief- en Infrastructuren in het betalingsverkeer. 1. Institutionele setting van het betalingsverkeer in Nederland II

Eindrapport Werkgroep Tarief- en Infrastructuren in het betalingsverkeer. 1. Institutionele setting van het betalingsverkeer in Nederland II Inhoud Eindrapport Werkgroep Tarief- en Infrastructuren in het betalingsverkeer 1. Institutionele setting van het betalingsverkeer in Nederland II 2. De Nederlandse markt voor betaalproducten VI 3. Belangrijkste

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Betalingsverkeer in transitie

Jaarverslag 2008. Betalingsverkeer in transitie Jaarverslag 2008 De ontwikkeling van de Nederlandse betaalproducten Betalingsverkeer in transitie Jaarverslag 2008 De ontwikkeling van de Nederlandse betaalproducten Betalingsverkeer in transitie 3 Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarbericht 2005. Een nieuw marktmodel voor het nationale collectieve betalingsverkeer Transparantie en marktwerking

Jaarbericht 2005. Een nieuw marktmodel voor het nationale collectieve betalingsverkeer Transparantie en marktwerking Jaarbericht 2005 Een nieuw marktmodel voor het nationale collectieve betalingsverkeer Transparantie en marktwerking Jaarverslag 2005 Een nieuw marktmodel voor het nationale collectieve betalingsverkeer

Nadere informatie

1 Aanbod van geld. 1.1 Geld en het economisch proces 1.2 Geldsoorten 1.3 Liquiditeitenmassa 1.4 Financieel systeem en bankbalans

1 Aanbod van geld. 1.1 Geld en het economisch proces 1.2 Geldsoorten 1.3 Liquiditeitenmassa 1.4 Financieel systeem en bankbalans Noordhoff Uitgevers bv 5 Aanbod van geld. Geld en het economisch proces.2 Geldsoorten.3 Liquiditeitenmassa.4 Financieel systeem en bankbalans Iedereen heeft te maken met geld. Mensen ontvangen hun inkomen

Nadere informatie

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11

E Ee Jaar ur n o p s e t v a s p erslag 20 e o d v re e m r d p e el 11 Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Jaarverslag 2011 Een stap over de Europese drempel Inhoudsopgave 3 Profiel Currence 6 Organisatie en kerncijfers 2011 12 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Evaluatie. van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012)

Evaluatie. van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012) Evaluatie van de samenwerking tussen toonbankinstellingen en banken tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het betalingsverkeer (2009-2012) Voorwoord U hebt het evaluatierapport van de Stichting

Nadere informatie

op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling OTC-derivaten

op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling OTC-derivaten focus Een special issue over de betaal- en effectenmarkt van het Focusgebied betalingsverkeer op betalingsverkeer Innovaties in het betalingsverkeer Succesvolle sturing van de geldmarktrente Afwikkeling

Nadere informatie

De persona s achter de ondernemer

De persona s achter de ondernemer Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Business & Finance Rapport De persona s achter de ondernemer

Nadere informatie

Het nieuwe betalingsverkeer

Het nieuwe betalingsverkeer ALV SPECIAL Op 27 mei 2005 was de openbare algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Banken, op het terrein van Landgoed Zonnestraal te Hilversum, geheel gewijd aan het betalingsverkeer.

Nadere informatie

Mobiele telefoon als betaalmiddel. Een advies- en onderzoeksrapport van mogelijkheden en bedreigingen

Mobiele telefoon als betaalmiddel. Een advies- en onderzoeksrapport van mogelijkheden en bedreigingen Mobiele telefoon als betaalmiddel Een advies- en onderzoeksrapport van mogelijkheden en bedreigingen Mirko van Ede( 9902236) Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde Radboud Universiteit

Nadere informatie

Hanneke van Ballegooij Erasmus Universiteit Rotterdam Masterscriptie Criminologie Scriptiebegeleiders: Hans van der Veen en Clarissa Meerts 8-12-2010

Hanneke van Ballegooij Erasmus Universiteit Rotterdam Masterscriptie Criminologie Scriptiebegeleiders: Hans van der Veen en Clarissa Meerts 8-12-2010 2010 The Stakes are High (Tech) Een onderzoek naar de verdeling van risico s en verantwoordelijkheden van high-tech criminaliteit gericht op financiële instellingen Hanneke van Ballegooij Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Toonbankbetalingsverkeer in 2009 Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Toonbankbetalingsverkeer in 2009 Nulmeting van de kosten van het toonbankbetaling sverkeer in het kader van de

Nadere informatie

Crowdfunding in Gelderland

Crowdfunding in Gelderland Crowdfunding in Gelderland Onderzoek naar crowdfunding als middel van financiering voor het bedrijfsleven in Gelderland. 27-1-2014 Stefan Fiddelaar Gijsbert Geluk Boudewijn Zuijderhoudt Direction Subsidies

Nadere informatie

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2014 Hieronder vindt u de reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van onze eerdere oproep om mee te denken met de Agenda 2014. De reacties

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector 2003

Monitor Financiële Sector 2003 NMa Postbus 16326 2500 BH Den Haag Bezoekadres: Wijnhaven 24 2511 GA Den Haag T (070) 330 33 30 F (070) 330 33 70 Informatielijn 0800-023 18 85 E-mail info@nmanet.nl Internet www.nmanet.nl Monitor Financiële

Nadere informatie

TNO Arbeid. TNO-rapport 14279/25323. De economische betekenis van ZZP-ers; motieven en gevolgen van ZZP-schap

TNO Arbeid. TNO-rapport 14279/25323. De economische betekenis van ZZP-ers; motieven en gevolgen van ZZP-schap TNO Arbeid TNO-rapport Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl 14279/25323 T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 De economische betekenis van ZZP-ers; motieven en gevolgen van ZZP-schap

Nadere informatie

De Staatsruif en de Fata Morgana

De Staatsruif en de Fata Morgana De Staatsruif en de Fata Morgana Verslag van een onderzoek naar fraudeconstructies voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008 KLPD - Dienst IPOL De Staatsruif en de Fata Morgana Een onderzoek naar fraudeconstructies

Nadere informatie

P R I J S S TA B I L I T E I T: B E L A N G R I J K VO O R J O U?

P R I J S S TA B I L I T E I T: B E L A N G R I J K VO O R J O U? P R I J S S TA B I L I T E I T: WA A RO M I S DAT B E L A N G R I J K VO O R J O U? INHOUD 1 2 3 4 5 Voorwoord 5 Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? 6 Samenvatting 6 Hoofdstuk 2 2 Geld

Nadere informatie

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2013 Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele

Nadere informatie

online betaal gids Wat kost betalen? Mobiel betalen Digitaal factureren Betalen over de grens in samenwerking met

online betaal gids Wat kost betalen? Mobiel betalen Digitaal factureren Betalen over de grens in samenwerking met online betaal gids Wat kost betalen? Mobiel betalen De kansen van SEPA Digitaal factureren Betalen over de grens in samenwerking met Dit is een bijlage bij Twinkle 10-2009 Joyce 29 jaar, Copywriter Koopt

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie

ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN

ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN ONDERZOEK KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN TOEGANKELIJKHEID EN BEREIKBAARHEID BETAALDIENSTEN Mei 2007 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer Vereniging van Nederlandse Gemeenten Landelijke Vereniging voor Kleine

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector 2004. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Monitor Financiële Sector 2004. Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector 2004 Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector 2004 Inzichten van de NMa over de mededinging in de financiële sector 1 Inhoud Voorwoord 5 1 Monitoring van de

Nadere informatie

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Information Risk Management Forum Standaardisatie Verkenning Authenticatie Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Roeien met de riemen die je hebt? Dit rapport heeft 25 pagina s AvZ/PP/JS/nv Inhoudsopgave

Nadere informatie