Jaarverslag12. Rusthuizen Zusters van Berlaar. wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg. wzc Heilig Hart Nijlen. wzc Sint-Jozef. Kessel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag12. Rusthuizen Zusters van Berlaar. wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg. wzc Heilig Hart Nijlen. wzc Sint-Jozef. Kessel."

Transcriptie

1 Rusthuizen Zusters van Berlaar Jaarverslag12 VZW wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg wzc Heilig Hart Nijlen wzc Sint-Jozef Kessel wzc Sint-Jozef Wiekevorst wzc Sint-Margaretha Holsbeek wzc Sint-Michaël Essen wzc Zonnewende Kapellen-Brasschaat

2 Inhoud Voorwoord 4 1. Woonzorgcentra in de kijker 8 Wzc Sint-Michaël Wzc Sint-Jozef te Kessel 2. Kwaliteitszorg 12 Tevredenheidsmeting medewerkers Zelfevaluatie Deelname aan de studie decubitus (UGent) 3. Zorgverlening 19 Dementie Vroegtijdige zorgplanning 4. Ethisch zorgverlenen 27 Herwerkte visieteksten Palliatieve sedatie 5. Pastorale zorgverlening 28 2 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

3 Inhoud 6. Medewerkers 29 Sociale verkiezingen Samenwerking met Clear Consulting 7. Bouwprojecten 32 Uitbreiding wzc Heilige Familie Uitbreiding wzc Heilig Hart 8. Organisatie en beleid 34 Beheersovereenkomst : eindevaluatie Beheersovereenkomst Beleidsdag Van een eigen server naar een hosted omgeving Uitbouw van het financieel-economisch team 9. Kerncijfers 40 Bewoners Financieel Balansstructuur Structuur resultatenrekening Enkele ratio s Investeringsbeleid Erkenningen VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar Jaarverslag

4 Voorwoord Zorg voor personen met dementie: nabije zorg in partnerschap met familie/naasten 4 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

5 Voorwoord Beste lezer, Wanneer we ons in dorps- of stadskernen begeven, liegt de omgeving er niet om. Steeds meer ouderen bewegen zich in het straatbeeld. De vergrijzing van onze bevolking is een feit. Dit verplicht verantwoordelijken van woonzorgcentra na te denken over de verdere uitbouw van ouderenvoorzieningen, rekening houdend met een aantal tendensen. De toekomstige bewoner van het woonzorgcentrum is veranderd. De vroegere patiënt of daarna bewoner wordt morgen onze gast. Hij verwacht de klantgerichtheid die hij in zijn actieve leven ook van andere dienstverleners eiste en waarvoor hij betaalt. Het management en medewerkers redeneren nog al te vaak vanuit een ziekenhuisdenken waarbij de patiënt zijn verblijf en de dienstverlening ondergaat, zonder morren en volgens het boekje. Deze visie zal het in de toekomst niet meer halen in een woonzorgcentrum. We zien dat veel mensen er in de 21ste eeuw een andere levensfilosofie op na houden: ze willen meer genieten van het leven, meer op stap en op reis gaan en dit combineren met uit eten gaan. Getuige hiervan de gevulde terrasjes zelfs bij het ons gekende Vlaamse weer. Hierdoor komt de zorg voor zwaar zorgbehoevende ouderen die thuis wonen, in het gedrang. Steeds minder mantelzorgers nemen deze zware zorg op zich. Bijgevolg verschuift de zorgverlening naar professionals. Het aantal professionele zorgverleners blijkt onvoldoende. In veel thuiszorgorganisaties en woonzorgcentra hebben de medewerkers in de zorg hoge anciënniteiten en zijn er onvoldoende jonge krachten op de arbeidsmarkt om hen te vervangen. Het fenomeen van werving van verpleegkundigen in het buitenland, vooral voor woonzorgcentra, leidt ook niet tot bevredigende resultaten doordat deze personen een beperkte kennis van de Nederlandse taal hebben. Communicatie met de bewoners is een essentieel onderdeel van de zorg. Jaarverslag

6 Voorwoord Door de patiëntenrechtenwet, de wet betreffende de palliatieve zorg en de wet betreffende euthanasie krijgen ouderen veel meer inspraak in de besluitvorming rond de medische zorg en specifiek de zorg rond het levenseinde. Daarom leren we onze medewerkers hierover te communiceren. De kostprijs van een woonzorgcentrum maakt dat ouderen een opname uitstellen. Dagprijzen van meer dan 60 euro in nieuwe woonzorgcentra zijn voor ouderen vaak een te grote hindernis. Die prijs bevat ook de woonkost of verblijfkost. Vreemd dat dit aspect in de acute zorg (ziekenhuis) niet wordt aangerekend aan de zorggebruiker. Anderzijds zien we dat op onze wachtlijsten wel degelijk ouderen ingeschreven staan die weinig of niet zorgbehoevend zijn en toch uitdrukkelijk kiezen voor een woonzorgcentrum. Deze personen blijven nu vaak in de kou staan, omdat voorrang wordt gegeven aan opname van zwaar zorgbehoevende ouderen. Erkende rust- en verzorgingsbedden en de financiering van het personeelsbestand zijn gekoppeld aan de zorgbehoefte. Directies van woonzorgcentra streven naar de opname van de meest zorgbehoevende ouderen, vanuit de maatschappelijke opdracht die de woonzorgcentra wordt toebedeeld. De woonzorgcentra van de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar willen de toekomst van de ouderenzorg veilig stellen vanuit fundamentele waarden: het realiseren van toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle zorg. We springen behoedzaam om met de beschikbare middelen en mankracht, maar stellen ons de vraag hoe de oudere in de toekomst de rekening nog kan betalen. De ziekteverzekeringsuitgaven (RIZIV) voor de residentiële ouderenzorg bedroegen in 2010 bijna 10% van het totale RIZIV-budget. Welke besparingen zullen er op ons afkomen bij de overheveling van de federale bevoegdheden naar de deelstaten? Ook de investeringen van het VIPA voor de sector residentiële ouderenzorg staan onder druk. Bouwen zonder VIPA maakt de aan te rekenen dagprijs onbetaalbaar. Enerzijds pleiten we voor gezond verstand bij de overheid bij het opleggen van (nieuwe) regels en normeringen die kostprijsverhogend werken. We denken hier bijvoorbeeld aan recent verstrengde normen zoals de zelfsluitende deuren bij brand in de kamers, de energieprestatienormen, verluchtingsnormen, akoestische normen, valpreventienormen, toegankelijkheidsnormen, enz. De optelsom dreigt gebouwen onbetaalbaar te maken en genormaliseerd wonen veraf. Anderzijds is het onze opdracht hierin te zoeken naar evenwichten, te focussen op eenvoudige oplossingen en concepten, zodat we op het einde van de rit nog kunnen inzetten op binnenhuisinrichting en sfeercreatie, want dat is wat de gebruiker voelt en ziet. Tot slot nog twee overwegingen: Ten eerste stellen we ons de vraag of het zinvol is om een gebouw te concipiëren en te bestemmen voor 33 jaar. Deze norm wordt ons opgedrongen vanuit een boekhoudkundig afschrijvingsritme. De levenscyclus van een gebouw kan ook afgestemd worden op de opeenvolgende generaties en zo beter voldoen aan de verwachtingen die deze generatie koestert (20 jaar). Ten tweede een pleidooi voor levenslang wonen. Meestal lezen we dit concept als zijnde dat woningen aanpasbaar zouden moeten zijn naarmate de zorgbehoefte evolueert. Levenslang wonen zou ook kunnen betekenen dat de persoon woont in een accommodatie die het grootste gemene veelvoud uitdrukt van de diverse genormeerde zorgvoorzieningen waardoor de hulp- en dienstverlening zich aanpast aan de zorgbehoefte van de inwoner en waarbij de woonst zelf blijft wat ze is: een gepaste thuis voor een valide of naar zorgbehoefte evoluerende mens. Of hoe door het bouwen van zorgvoorzieningen eigenlijk toch weer thuiszorg wordt gestimuleerd. 6 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

7 Voorwoord Ik stel u graag het jaarboek 2012 van de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar voor. Onze VZW erkent het belang van samenwerking en is eind 2012, na een voorbereidingsfase, overgegaan tot de integratie van een zevende woonzorgcentrum: wzc Sint-Michaël te Essen. We wilden niet ontbreken op de Dag van de zorg die in 2012 voor de eerste maal georganiseerd werd. In een organisatie die uitbreidt en waar medewerkers van fundamenteel belang zijn, is tevredenheidsmeting een must. We rekenen het tot één van onze opdrachten om, door deelname aan onderzoeken zoals de studie rond decubitus, bij te dragen tot kwaliteitsverbetering in de sector. Het referentiekader integrale kwaliteit van wonen en zorg is slechts een aanzet tot zelfevaluatie. Stapsgewijs zullen we Prezo woonzorg implementeren. In dit jaarboek willen we ook focussen op de zorg voor personen met dementie want tegen 2050 zullen er Belgen met dementie zijn. Vroegtijdige zorgplanning dragen we hoog in het vaandel, we willen u onze visie hieromtrent niet onthouden. In het pastoraal project werd de derde pijler voorgesteld: 'Ik wil onthaasten, ik wil verstillen'. De sociale verkiezingen hadden plaats in 2012, u leest er verder meer over. De nakende uitbreiding van wzc Heilige Familie van 48 naar 97 woongelegenheden en hieraan gekoppeld, de toename van het aantal medewerkers, werd voorbereid in samenwerking met een extern consultingbureau. Wzc Heilig Hart vierde feest: 2 nieuwe initiatieven werden ingehuldigd. De beheersovereenkomst werd geevalueerd en een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode werd door de RVB goedgekeurd. De jaarlijkse beleidsdag van de VZW had plaats op 21 november Naar aanleiding van de uitbreiding van de VZW werd ook het financieel-economisch team versterkt. Sharepoint, een gezamenlijk forum voor gegevensuitwisseling binnen de VZW, werd opgestart. Enkele kerncijfers willen we u niet onthouden. Veel leesgenot! Christa Van Criekingen Algemeen directeur Jaarverslag

8 Woonzorgcentra in de kijker Wzc Sint-Michaël 2012 was voor het wzc Sint-Michaël een uiterst belangrijk jaar. Het zorglandschap evolueert sterk. Het besturen van een zorgvoorziening wordt alsmaar complexer. De diverse regelgevingen worden er niet eenvoudiger op. Samenwerking tussen verschillende actoren wordt zowel door de Vlaamse Overheid als door Zorgnet Vlaanderen aanbevolen en gestimuleerd. In de tweede helft van het jaar 2011 werd door de raad van bestuur van de VZW Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Michaël op zoek gegaan naar samenwerkingsverbanden. In dit kader werd begin 2012 toenadering gezocht tot de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar. De gesprekken binnen beide VZW s gingen van start. Nog voor de zomer van 2012 werd de intentieverklaring tot integratie door beide algemene vergaderingen goedgekeurd. Het grote werk van de integratie kon nu echt beginnen. Een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van beide VZW s, werkte intens samen. Dit leidde ertoe dat al op 12 oktober 2012 de integratieovereenkomst door de algemene vergaderingen was goedgekeurd. Op 31 december 2012 was de fusie een feit. Alle activa en passiva, alle rechten en plichten, alle contracten met derden, alle arbeidsovereenkomsten, alle kredieten, alle erkenningen en voorafgaande vergunningen, kortom het volledige beheer en de exploitatie werd overgedragen aan de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar. Een korte voorstelling van het wzc St.-Michaël Het wzc Sint-Michaël is gelegen aan de Moerkantsebaan 81 in 2910 Essen, tegenover het sportpark, het karrenmuseum en café-restaurant De Kiekenhoeve, ten westen van het centrum. Essen ligt uiterst noordelijk in Vlaanderen en is omgeven door 4 Nederlandse en 1 Belgische buurgemeente, namelijk Kalmthout. Het is een laagbouw, die in 1993 in gebruik werd genomen en die plaats biedt aan 92 bewoners. Deze wonen in zes heterogene leefgroepen, die twee aan twee gekoppeld zijn en dus drie afdelingen vormen. Eén van de leefgroepen is bestemd voor 16 mensen met dementie die ofwel wegloopgedrag ofwel storend gedrag vertonen. Alle leefgroepen hebben een oud toponiem uit de onmiddellijke omgeving als naam, m.n. Plankenbrug en Mastenpolder, Vreenberg en Boombos, Moerven en De Zwaen. Het wzc Sint-Michaël telt ongeveer 105 medewerkers of 66 voltijdse equivalenten. 8 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

9 Woonzorgcentra in de kijker Een vleugje geschiedenis over het wzc 'in het hoge noorden' Er was eens een grootgrondbezitter die in Brussel aan de Louisalaan woonde en o.a. een kasteeltje bezat op een immens groot natuurgebied in het verre, noordelijke Essen. De man heette Henri Calmeyn. Hij was kinderloos en vroom. Door 'de wegen van de goddelijke voorzienigheid' kwam hij bij een congregatie in Sint-Niklaas terecht, met name de 'Liefdesdochters van de Verrezen Zaligmaker'. In 1900 schonk de heer Calmeyn aan deze congregatie een perceel van zijn grond in Essen, met de opdracht daar een 'gesticht voor achterlijke kinderen en epilepsielijders' te bouwen en uit te baten. In de schenkingsakte werden Er was eens een grootgrondbezitter uit Brussel die een perceel van zijn grond in Essen schonk. nog een aantal voorwaarden opgenomen, zoals voorbehouden plaatsen in de kapel: vooraan voor de familie van de kasteelheer en achteraan voor het dienstpersoneel. Vrouwen aan de linkerzijde en mannen aan de rechterzijde werd natuurlijk niet vermeld, want dat was in die tijd vanzelfsprekend. De eerste vier zusters kwamen in Het succes bleef echter uit, want de ouders hielden hun zieke kinderen liever thuis. Door hun tomeloze inzet bij een kroepepidemie tijdens de Eerste Wereldoorlog, wonnen de Zusters toch de harten van de Essenaren. En het 'gesticht' werd uitgebreid voor 'zenuwzieken en overspannen patiënten'. Het huis St.-Michaël had een zeer goede naam en faam tot ver buiten Essen. Door de toenemende specialisatie voor psychisch zieke mensen in de zorg maakte de congregatie na de Tweede Wereldoorlog de beleidskeuze om haar huis in Essen om te vormen tot een 'rustoord voor ouden van dagen'. In 1957 werd de nieuwe vleugel, als uitbreiding en vervanging van een op het einde van de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd deel, ingehuldigd. In die tijd verbleven er 40 'private kostgangers' en 100 'bestedelingen van de C.O.O.' (Commissie van Openbare Onderstand, voorloper van het huidige OCMW). Vooral in de jaren '60 en '70 werd het huis hoofdzakelijk bewoond door mensen die er geplaatst waren door de C.O.O. van Antwerpen. De laatsten hiervan overleden rond Sint-Michaël was één van de eerste RVT s van Vlaanderen. Aanvankelijk was er voor 40 bedden die bijzondere erkenning. Later is dat, in meerdere fasen, uitgebreid tot de actuele 57. Op 1 oktober 1987 werd Fons Claessens directeur. Hij is dit vandaag nog. Op 13 november 1993 werd de, nu nog in gebruik zijnde, nieuwbouw in gebruik genomen. Jaarverslag

10 Woonzorgcentra in de kijker Wzc Sint-Jozef te Kessel Op 18 maart 2012 werd in Vlaanderen voor het eerst de 'Dag van de Zorg' georganiseerd. Ziekenhuizen, woonzorgcentra, M.P.I. s, labo s, hebben hun deuren opengezet voor geïnteresseerden. Op 18 maart 2012 werd in Vlaanderen voor het eerst de 'Dag van de Zorg' georganiseerd. Voor de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar werd aan de directie van wzc Sint-Jozef (Kessel) gevraagd hieraan deel te nemen. De doelstelling was om bezoekers, familieleden, potentiële bewoners en nieuwe medewerkers een unieke blik achter de schermen van onze organisatie te bieden en hierdoor onvolledige, onjuiste beeldvorming of (voor)oordelen bij te schaven. Een tijdelijke werkgroep werd opgericht om het programma van deze dag vorm te geven. Aanvankelijk was het een zoektocht naar een aantrekkelijk geheel dat voldoende variatie zou bieden en verder ging dan het algemene idee dat men heeft van een doorsnee woonzorgcentrum. Na enkele vergaderingen van de werkgroep, uitgebreid met externe partners (OCMW Nijlen, Familiehulp, Psycho-geriatrisch Netwerk Mechelen en apotheek Antverpia), kwamen we tot een aantrekkelijk geheel. Ook de collega s van wzc St-Margaretha (Holsbeek) waren van de partij met een voorstelling van hun dagverzorgingscentrum. 10 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

11 Woonzorgcentra in de kijker 'robot' van de apotheek (in beeld gebracht door Antverpia). Een stand van de ergotherapeute met hulpmiddelen en hun toepassing in het dagelijkse leven, Uittesten van de fiets met elektronische bio feedback, begeleid door de kinesisten. Meting van bloeddruk, zuurstofsaturatie, BMI en vetpercentage door onze verpleegkundigen. Een demo van het geautomatiseerd zorgdossier (Partezis). Volgende kijk-, luister- en doemogelijkheden werden tijdens deze 'Dag van de Zorg' via een bewegwijzerde route in en om het woonzorgcentrum voorgesteld: Een geleid bezoek met, verspreid over het parcours, toonmomenten aan de hand van fotoreportages, affiches en een powerpoint-presentatie omtrent de werking van de VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar. Een stand van Familiehulp regio Herentals en OCMW Nijlen (thuiszorg en poetsdiensten). Een becommentarieerde DVD-sessie uit de reeks 'Pluk de Dag' met als thema het leven van ouderen met dementie (gebracht door P.G.N. Mechelen). Een 'ervaringstraject' om te voelen wat het betekent om verplaatst te worden met een rolstoel, actieve of passieve tillift. Uitleg over de administratieve stappen die bij het inschrijven op de wachtlijst en/of opname in een wzc komen kijken. Een demo over hoe medicatie verdeeld wordt en de geautomatiseerde voorbereiding door de Tijdens deze 'Dag van de Zorg' mochten wij een 200-tal bezoekers verwelkomen. Als we voortgaan op de reacties was het een geslaagd initiatief en hopen we hiermee te hebben bijgedragen tot de doelstelling: 'Een duidelijker en juister beeld schetsen over hoe een woonzorgcentrum zich anno 2012 profileert in het landschap van de zorg'. Met oprechte dank aan iedereen (medewerkers, vrijwilligers en partnerorganisaties) die deze dag tot een succes maakten! Jaarverslag

12 Kwaliteitszorg Tevredenheidsmeting medewerkers In het najaar van 2011 hebben we een medewerkersmonitor (tevredenheidsmeting voor medewerkers) uitgevoerd. Dit traject werd begeleid door Bing Research. De resultaten werden transparant verspreid in de organisatie: De resultaten op VZW-niveau zijn voorgesteld op het directiecomité en de Raad van Bestuur. Op huisniveau zijn in eerste instantie de huisresultaten voorgesteld aan de direct leidinggevenden. Vervolgens hebben we ingezoomd op het teamniveau. Vooreerst zijn de resultaten van het team besproken met de respectievelijke teamverantwoordelijke. Nadien zijn deze gepresenteerd aan alle teamleden. Op basis van de geselecteerde aandachtspunten zijn, na overleg met de verantwoordelijke en het team, actiepunten opgesteld. Dit actieplan wordt op periodieke basis geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. De volgende aandachtspunten met bijhorend actieplan zijn weerhouden op VZW-niveau: Verhogen van het enthousiasme en de inbreng/ engagement door een participerende en motiverende rol van de leidinggevenden. Actieplan: Bijbrengen van inzichten in leiding geven en stimuleren tot zelfreflectie en 360 feedback via een tweedaagse vorming o.l.v. professor Der Kinderen (najaar 2013). Actualiseren van de managementprocessen selectie, aanwerving, functioneringsgesprekken onder begeleiding van Clear Consulting (2013). Tijdig doorgeven van wijzigingen aan het uurrooster. Actieplan voor elk wzc: Bij de implementatie van SAGA wordt hierop een antwoord gegeven. Meer people management, minder administratie 12 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

13 Kwaliteitszorg Verder ontwikkelen van nabijheid, transparantie en openheid bij directie. Meer people management, minder administratie. Actieplan: Implementeren van de leiderschapsstijl: the appreciative inquiry voor directieleden en direct leidinggevenden via o.a. vormingssessies (zie beheersovereenkomst ). Ook in het overleg RZL met directies wordt dit thema in 2013 verder opgenomen. Verder uitbouwen van goed leiderschap met accent op coaching, informeren en overleg, steun en nabijheid, bevorderen van teamwerking, creëren van vertrouwen. Optimaliseren van de samenwerking en communicatie tussen afdelingen. Actieplan voor elk wzc: Het is mogelijk dat hiervoor een externe organisatie wordt gecontacteerd. Extra aandacht voor de functiecategorieën keuken, onderhoud, wasserij en technische dienst (respect, erkenning, ). Actieplan voor elk wzc: Uniforme afspraken maken. Aandacht voor asociaal gedrag. Actieplan voor elk wzc: Vertrouwenspersoon meer bekendheid geven. Opnemen tijdens functioneringsgesprekken. Jaarverslag

14 Kwaliteitszorg Zelfevaluatie Referentiekader In 2012 ontwikkelde het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid samen met de ouderenzorgsector het referentiekader 'Integrale kwaliteit wonen en zorg voor de Vlaamse woonzorgcentra'. Zo n referentiekader is een vastgelegd kwaliteitskader: het geeft aan wat van elk woonzorgcentrum kan verwacht worden inzake verantwoorde zorg. Kwaliteit van wonen en zorg is enkel verantwoord indien deze voldoet aan de vereisten van doeltreffendheid, doelmatigheid, continuïteit, maatschappelijke aanvaardbaarheid en gebruikersgerichtheid (zoals bepaald in het kwaliteitsdecreet van 17/10/2003). Het referentiekader standaardiseert de normen en verwachtingen voor kwaliteit en reikt indicatoren aan om die standaarden te meten en te evalueren. In 2013 moeten de indicatoren gemeten worden die in het schema op pag. 15 staan. In 2012 werd een nieuw valregistratieformulier ontwikkeld door de kwaliteitscirkel valpreventie en beschermende maatregelen. Dit gaat in gebruik vanaf 1 maart In 2014 komen er een aantal indicatoren bij m.b.t. gewichtsafname bij bewoners, het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en medicijnincidenten. Om dubbele registraties te vermijden, werd beslist om onze gebruikelijke registraties van zorgparameters stop te zetten op 31 december Uitzonderlijk worden volgende zorgparameters wel verder geregistreerd vanaf 2013: infecties en incontinentie. Voor valincidenten werd beslist om niet enkel in de maand mei te registreren, maar gedurende heel het jaar. 14 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

15 Kwaliteitszorg Overzicht referentiekader integrale kwaliteit van wonen en zorg in de woonzorgcentra (indicatoren) Thema Indicator Registratie Personeelsverloop Overlijden Ziekteverzuim Vorming Vrijwilligerswerk Influenzavaccinatie zorgpersoneel Up-to-date plan zorg voor het levenseinde (VZP) Geneesmiddelen (aantal) Decubitus Valincidenten Aantal zorgpersoneelsleden met contract van onbepaalde duur dat voorbije kalenderjaar het wzc vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten Aantal overleden bewoners met als overlijdensplaats het wzc Aantal ziektemeldingen per VTE zorgpersoneelslid in het voorbije kalenderjaar Aantal ziektemeldingen kortdurend ziekteverzuim per VTE zorgpersoneelslid in het voorbije kalenderjaar Aantal uren vorming per VTE zorgpersoneel in het voorbije kalenderjaar Aantal uren vorming per VTE niet-zorgpersoneel in het voorbije kalenderjaar Aantal uren gepresteerd vrijwilligerswerk in het voorbije kalenderjaar per woongelegenheid Aantal zorgpersoneelsleden dat het afgelopen kalenderjaar gevaccineerd is tegen influenza en waarbij de vaccinatie betaald is door het wzc Aantal bewoners dat beschikt over een up-to-date plan voor de zorg voor het levenseinde, dat in overeenstemming is met de voorkeuren van de bewoner % bewoners met 5 t.e.m. 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts % bewoners met een decubituswonde categorie 2 t.e.m. 4 % bewoners met een decubituswonde categorie 2 t.e.m. 4 ontstaan in het wzc % bewoners met 1 of meer valincidenten in de afgelopen maand % bewoners met 2 of meer valincidenten in de afgelopen maand jan-dec 2012 jan-dec 2013 jan-dec 2012 jan-dec 2013 jan-dec 2013 jan-dec 2013 jan-dec 2013 okt-nov maart maart april 2013 mei 2013 Jaarverslag

16 Kwaliteitszorg PREZO woonzorg We ontwikkelden tegen eind 2012 een integraal cliëntgericht kwaliteitssysteem voor zelfevaluatie, kwaliteitsverbetering en certificering in de woonzorg. Dit systeem kreeg de naam Prezo Woonzorg. Het systeem is gebaseerd op PREZO VV&T(NL) (2011), GPS 2021 (2010), EFQM, Europese charter voor de rechten en verantwoordelijkheden van ouderen met een langdurige zorg- of hulpbehoefte (2010) en het Kwaliteitsdecreet (B). Het is opgebouwd uit domeinen, pijlers en voorwaarden. De domeinen, pijlers en voorwaarden zijn opgesteld volgens de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). PREZO woonzorg in schema: VOORWAARDEN Professionele medewerkers Professionele grondhouding Het referentiekader is slechts een aanzet tot zelfevaluatie. De resultaten geven slechts enkele signalen over onze kwaliteit van wonen en zorg. Om vanuit deze resultaten te kunnen groeien, is meer nodig. Zorgnet Vlaanderen richtte in september 2011 een werkgroep Zelfevaluatie, Audit en Accreditering (ZAAoz) op. In deze werkgroep zetelden een tiental directieleden en stafmedewerkers van Vlaamse woonzorgcentra en Perspekt, een Nederlands toonaangevend en geaccrediteerd kwaliteitsinstituut voor de langetermijnzorg. Twee stafmedewerkers uit onze VZW namen deel aan deze werkgroep. performantie Bestuurlijke Deskundigheid Zorgcontinuïteit Cliënten- participatie Partnerrelaties, intimiteit & seksualiteit Zingeving/ spiritueel welbevinden Innovatie- gerichtheid Woonzorgplan Welbevinden m.b.t. wonen & leven DOMEINEN Lichamelijk welbevinden Medewerkers- Sociaal welbevinden Psychisch welbevinden & gezondheid Financieel Bejegening Communicatie en informatie betrokkenheid concept Een professionele organisatie PIJLERS Zorg- engagement concept Maatschappelijk 16 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

17 Kwaliteitszorg Voorbeeld PLAN: Prestatie waarop de cliënt kan rekenen Bv. de cliënt wordt zoveel mogelijk behoed voor het ontstaan van een huidletsel DO: Via welke activiteit kan de medewerker de prestatie leveren? Bv. de medewerker herkent tijdig het risico van het ontstaan van huidletsel (decubitus, vochtletsel en smetten) bij de cliënt DO: Wat kan organisatie doen om ervoor te zorgen dat medewerker activiteiten kan uitvoeren? Bv. de organisatie zorgt voor voldoende en deskundige medewerkers met correcte attitude CHECK: Indicatoren Referentiekader GPS 2021 Mogelijkheid tot toevoegen van eigen indicatoren ACT: Op basis van evaluatie en meetresultaten, acties ondernemen tot borgen of verbeteren Voor elke prestatie is in de map Prezo Woonzorg een handige toolkit voorzien met linken naar extra informatie voor het realiseren van de prestatie (relevante wet- en regelgeving, richtlijnen, ). Ook eigen procedures kunnen hieraan toegevoegd worden. Via onze kwaliteitscirkels zullen we stapsgewijs Prezo Woonzorg implementeren in onze VZW om op termijn te kunnen groeien naar excellentie in wonen en zorg. Jaarverslag

18 Kwaliteitszorg Deelname aan de studie decubitus (UGent) Tussen 19 en 30 maart 2012 namen we met alle woonzorgcentra van de VZW deel aan de studie van de decubitusprevalentie in Vlaamse woonzorgcentra, georganiseerd vanuit de universiteit van Gent. In deze periode werden alle bewoners mits hun toestemming geobserveerd door 2 verpleegkundigen op de aanwezigheid van doorligwonden. Er werden ook gegevens verzameld over preventiemaatregelen. In totaal namen 84 instellingen deel aan de studie, waaronder de 7 woonzorgcentra van de VZW. Risico op decubitus bij de bewoner werd gedefinieerd door een Bradenscore van < 17 en/of de aanwezigheid van decubitus. In dit onderzoek liep 37% van de bewoners risico op het ontwikkelen van een (nieuw) decubitusletsel en 6% van de bewoners had een doorligwonde. De VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar toonde gelijkwaardige resultaten (risico: 35% en doorligwonden: 5%). Een werkpunt zowel voor de VZW als voor de andere woonzorgcentra van de studie, is het geven van preventieve maatregelen volledig volgens de richtlijnen. Momenteel krijgen de meeste bewoners met een verhoogd risico op decubitus wel preventiemaatregelen, maar deze blijken onvolledig te zijn. Werkpunten zijn voornamelijk het voorzien van zwevende hielen in bed en het op tijd geven van wisselhouding. Op beleidsvlak zijn we met de VZW goed bezig op volgende domeinen: Regelmatig worden er decubitusregistraties uitgevoerd. In bijna alle woonzorgcentra is er een referentiepersoon decubitus. Er is in de VZW een protocol voor decubituspreventie. In 2013 zullen we met de kwaliteitscirkel wondzorg een plan opstellen om de preventie van decubitus in onze VZW te optimaliseren. Er zal een informatiebrochure worden ontwikkeld en er zal een persoon worden aangesteld om het protocol na te kijken en aan te passen. Waar nodig zullen extra materialen worden aangeschaft. 18 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

19 Zorgverlening Dementie De visietekst dementie is geactualiseerd vanuit de filosofie van vroegtijdige zorgplanning: De kwaliteitscirkel dementie helpt ons om een zorg op maat uit te bouwen die enerzijds de autonomie van de bewoner respecteert en anderzijds de kwetsbaarheid van het ziekteproces ernstig neemt. Via transmurale contacten en het naastengeoriënteerd werken worden we geholpen om zicht te krijgen op de visie van de bewoner rond leven, lijden, liefhebben, zorgen voor, afhankelijkheid, sterven, Dit helpt om een zorg uit te bouwen die in de lijn ligt van het levensverhaal van de bewoner met dementie. Onze vroegtijdige zorgplanning is hierbij een houvast en helpt ons in de keuzes van zorg die moeten gemaakt worden. We hebben tevens aandacht voor de naasten als medeactor in de begeleiding van hun naaste. We hebben de taak om inzicht te geven in het proces van dementie en hen bij te staan tijdens het volledige verblijf van hun naaste. Vanuit de belevingswereld, het levensverhaal, de wensen en behoeften van onze bewoners willen we met onze zorg komen tot een optimale levenskwaliteit. Daarom hebben we oog voor de diversiteit binnen de groep bewoners met dementie. Sommigen verlangen om zo lang mogelijk te kunnen leven met de hulp van een zorgcultuur die alle mogelijkheden van het leven garandeert. Anderen kiezen voor het behoud van levensfuncties met als doel het leven leefbaar en aangenaam te maken. Tenslotte zijn er bewoners voor wie comfort van leven en sterven bij de opname centraal staat. Jaarverslag

20 Zorgverlening Dementie als ziekte houdt groeiende wilsonbekwaamheid in en verplicht ons om een wettelijk kader (Wet op patiëntenrechten 2002, Wet op Palliatieve zorg 2002, Wet op euthanasie 2002, Grondrechten van de Europese unie 2000, Kwaliteitsdecreet en het Woonzorgdecreet van 2010) te volgen. Dit geeft ons de zekerheid dat wat we doen in de lijn ligt van wat de bewoner met dementie wil of gewild zou hebben. In de zorg voor mensen met dementie is het daarom essentieel om het mandaat van vertegenwoordiging van bij de opname te bekrachtigen. Wij willen garant staan voor een basisattitude die ruimte laat voor het verhaal van bewoners, die ruimte laat voor stille aanwezigheid, die ruimte biedt aan gidsen om bewoners met dementie die keuze te helpen maken die in de lijn ligt van wat hij/zij wil of gewild zou hebben. Omwille van de grote kwetsbaarheid enerzijds en de toenemende wilsonbekwaamheid van bewoners met dementie anderzijds, is het essentieel om interdisciplinair te werken en ruimte te voorzien voor transmurale contacten. Een kritisch-ethische reflectie moet ons helpen waken over kwaliteit van leven en sterven. Dit moet resulteren in een zorg op maat. Een kritisch-ethische reflectie moet ons helpen waken over kwaliteit van leven en sterven. Dit moet resulteren in een zorg op maat. Onze palliatieve cultuur is ondersteunend doorheen de verschillende stadia van het dementeringsproces. De referentiepersonen dementie moeten erover waken dat het zorgtraject dat binnen de kwaliteitscirkel dementie beoogd wordt, concreet vorm krijgt. Medewerkers kunnen rekenen op een goede begeleiding en de mogelijkheid tot vorming om hun competentie met betrekking tot belevingsgericht werken te optimaliseren. Samen moeilijke momenten dragen, oog hebben voor details en meegaan in de belevingswereld zijn daar enkele voorbeelden van. Het streven naar goede begeleiding en het feit dat onze bewoners zich erkend en gewaardeerd voelen, geeft beide partijen vertrouwen en voldoening. 20 VZW Rusthuizen Zusters van Berlaar

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent

Jaarverslag 2010. Begeleid Zelfstandig Wonen. Thuisbegeleiding. Bevrijdingslaan 9 9000 Gent Jaarverslag 2010 Begeleid Zelfstandig Wonen Bevrijdingslaan 9 9000 Thuisbegeleiding WOORD VOORAF... Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Onderhoud kwaliteitssysteem - kwaliteitsplanning... - Trauma veiligheid

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

Het woonzorgcentrum in de 21 ste eeuw: een gezellige woon omgeving, zorg incl.

Het woonzorgcentrum in de 21 ste eeuw: een gezellige woon omgeving, zorg incl. Het woonzorgcentrum in de 21 ste eeuw: een gezellige woon omgeving, zorg incl. Luisteren naar bewoners, personeel, directie, experten Suggesties en illustraties van vernieuwende initiatieven Het woonzorgcentrum

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be

JAARVERSLAG 2012. www.opvang.be O P V A N G v z w V r i j z i n n i g e d i e n s t v o o r p l e e g z o r g JAARVERSLAG 2012 Wanneer ouders tijdelijk niet garant kunnen staan voor de opvoeding van hun kinderen wordt in bepaalde omstandigheden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.

Jaarverslag 2014. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve. Organisatie in de Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.be Jaarverslag 2014 Vzw De Walhoeve is een organisatie voor hulpverlening

Nadere informatie

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND ADVIES 6 ZORGZAME ONDERNEMERS IN DE ZORG Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat

Nadere informatie

Werkingsverslag Domo-Hasselt

Werkingsverslag Domo-Hasselt 2012 Werkingsverslag Domo-Hasselt 2 Inhoud Voorwoord... 4 Wat is Domo-Hasselt?... 6 Geschiedenis... 6 Missie en Visie van Domo-Hasselt... 8 Domo-Hasselt als autonome vrijwilligersorganisatie... 9 Doelgroep...

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie?

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? KSF 2 Draagvlak 2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid is een breed draagvlak door het betrekken van medewerkers essentieel om het te

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 20 FEBRUARI 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Project Visite. Stand van zaken. 3. Tussenkomstbeleid in energiekosten. Voorstel

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN

PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN PALLIATIEVE ZORG VOOR PERSONEN MET ERNSTIGE MEERVOUDIGE BEPERKINGEN Eindrapport Jakob De Maeyer Bea Maes &HQWUXPYRRU*H]LQVHQ2UWKRSHGDJRJLHN.8/HXYHQ 0XOWLSOXV 'DQNZRRUG We willen uitdrukkelijk iedereen

Nadere informatie

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek Inhoudstafel Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.1. Structuur van het kwaliteitshandboek 1.2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening 2. Kwaliteitsbeleid 2.1. Missie, visie, waarden, objectieven,

Nadere informatie

Inleiding blz. 3. Dementie blz. 4 Wat houdt dementie in blz. 4 Fasen van dementie blz. 4

Inleiding blz. 3. Dementie blz. 4 Wat houdt dementie in blz. 4 Fasen van dementie blz. 4 LEEFGROEP VOOR BIJZONDERE BEGELEIDING INHOUD Inleiding blz. 3 Dementie blz. 4 Wat houdt dementie in blz. 4 Fasen van dementie blz. 4 Verloop van een opname in onze voorziening blz. 7 Wat er vooraf gaat

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte We moeten elke dag om 6 uur naar bed en in het weekend

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 vzw Basis 1

Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 vzw Basis 1 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 vzw Basis 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 5 Een terugblik op het ontstaan van vzw Basis... 5 Organisatie... 9 Visuele voorstelling... 11 Missie... 12 Visie...

Nadere informatie

Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg

Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg DC 49 Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg 1 Inleiding Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het begrip kwaliteit nauwelijks een aandachtspunt in de gehandicaptenzorg. Uiteraard probeerde men

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen

Jaarverslag 2013. CAW De Kempen vzw. www.cawdekempen.be. www.cawdekempen.be. V.U. Frans Heylen Jaarverslag 2013 CAW De Kempen vzw www.cawdekempen.be www.cawdekempen.be V.U. Frans Heylen 1 Inleiding Eén van de sterkste beelden van 2013 was voor mij de speech van Obama bij de begrafenis van Nelson

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie