Rijksvastgoedbedrij F Ministerie van Binnenlandse Zaken en l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijksvastgoedbedrij F Ministerie van Binnenlandse Zaken en l

Transcriptie

1 Rijksvastgoedbedrij F Ministerie van Binnenlandse Zaken en l<aninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 16169, 2500 BD Den Haag Rijksvastçoedbedrijf Bureau DG Korte Voorhotit CW Den Haag Postbus Den Haag Nederland ni Datum 23 december 2014 Betreft Wob-verzoek d.d. 4 september 2014 Geachte In uw brief van 4 september 2014, ontvangen op 9 september 2014, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om informatie verzocht, U heeft specifiek gevraagd om: 1. Alle beslissingen van het RVOB en RVB omtrent goedkeuring van onroerende goederen, waaronder begrepen de vervreemding van bloot-eigendom, die aan de Staat der Nederlanden en/of zelfstandige bestuursorganen toebeho(o)r(d)en, inclusief de daaraan ten grondslag liggende (opleg)notities en adviezen, vanaf tot en met 4 september 2014; 2. Alle beslissingen van het RVOB en RVB omtrent goedkeuring van onroerende goederen, waaronder begrepen de vervreemding van bloot-eigendom, die aan Staatsbosbeheer en/of zelfstandige bestuursorganen, inclusief de daaraan ten grondslag liggende (opleg)notities en adviezen, vanaf tot en met 4 september 2014; 3, Alle beslissingen van het RVO8 en RVB omtrent goedkeuring van de vervreemding door Staatsbosbeheer aan de Gemeente Terschelling onder meer ten behoeve van de bouw van de nieuwe campus voor de Zeevaartschool, inclusief de daaraan ten grondslag liggende (opleg)notities en adviezen; 4. Alle correspondentie tussen (a.) RVOB/RVB en Staatsbosbeheer, (b.) RVOB/RVB en het Ministerie van Economische Zaken, (c.) RVOB/RVB en de Waddengemeenten, (d.) RVOB/RVB en de minister voor Wonen en Rijksdienst, dat wil zeggen inclusief s, met betrekking tot de voorgenomen verkoop van de bloot-eigendom van recreatiewoningen op de Waddeneilanden door Staatsbosbeheer, over de periode tot en met 4 september Ons Kenmerk Ons Zaaknummer Uw brief (kenmerk) n,v.t Bijlagen Het Rijksvastgøedbedrijf is een uitvoeringsdiensl van het Rijk die op 1juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier aastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het R,jksvastgoed- en ontwikkelingsbedr,jf en de directie Rijksvastgoed In de brief van 3 oktober 2014 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 4 november Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijlage 1. Inventarisatie documenten Op basis van uw verzoek zijn, voor wat betreft vraag 1, 2 en 4, in totaal 340 documenten aangetroffen. Het gaat hierbij om onder meer (opleg)notities, mailwisselingen, adviezen, taxatierapporten, brieven aan de Tweede Kamer en foto s. Pagina t van 5

2 Er zijn geen documenten bij het ministerie met de door u gevraagde informatie, zoals is gesteld in vraag 3. Ook is mij niet bekend of de informatie bij een ander bestuursorgaan aanwezig is. Zienswijzen Er is geconstateerd dat er derde belanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van de documenten. Zij zijn in de gelegenheid gesteld hierover hun zienswijze te geven. Door de derde belanghebbenden zijn geen bedenkingen ingediend. Besluit Ik heb besloten gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoet te komen door de informatie opgenomen in de bijgaande documenten gedeeltelijk openbaar te maken. Rijksvastgoedbedrijf Datum 23 december 2014 Ons Kenmerk Ons Zaaknummer Ik heb daarnaast besloten om een aantal documenten in zijn geheel te weigeren, omdat er, na weglating van informatie die ik weiger op bepaalde gronden (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en e van de Wob en artikel 11, eerste lid van de Wob), geen informatie over de bestuurlijke gelegenheid overblijft die voor afzonderlijke verstrekking in aanmerking komt. Tot slot is een groot deel van de correspondentie reeds openbaar. Zie onderdeel wijze van openbaarmaking voor de vindplaats van deze documenten. De motivering van mijn besluit licht ik hieronder toe. Motivering Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11. Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker. Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de onderstaande belangenafweging/vinden de onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats. De economische of financiële belangen van de Staat Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van -onder meer- de Staat. Bij het openbaar maken van financiële gegevens en informatie uit taxatierapporten is het economisch belang van de Staat in het geding. Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid aangezien door openbaarmaking van deze informatie de onderhandelingspositie - bij bijvoorbeeld Pagina 2 van 5

3 Rijksvastooedbedrijf de verkoop van gronden en canonherziening door het Rijksvastgoedbedrijf - in de toekomst ernstig onder druk komt te staan. Naar mijn oordeel geven de financiële gegevens en de taxatierapporten inzicht in de totstandkoming van de prijsstelling Datum van de Staat en kan deze informatie als leidend worden gezien voor toekomstige 23 december 2014 onderhandelingen. Openbaarmaking zou derden in staat kunnen stellen in toekomstige gevallen hun onderhandelingspositie op deze informatie af te stemmen. Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. Het gaat hier over gegevens van persoonlijke aard, van ambtenaren of door burgers aan de overheid verstrekt in het vertrouwen dat deze alleen door de overheid worden gebruikt voor het doel dat bij het verschaffen daarvan wordt beoogd. In een groot aantal documenten staan persoonsgegevens of informatie die raken aan de persoonlijke levenssfeer van personen. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer van betrokken wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik desbetreffende gegevens uit deze documenten niet openbaar gemaakt. Naast namen van personen, gaat het in deze documenten eveneens om functienamen voor zover deze functienamen dermate verweven zijn met de personen die de functie uitoefenen, dat openbaarmaking van de functienaam de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen alsnog zou schaden. Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het betreft het openbaarmaken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaarmaken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob. Daarnaast bevat een aantal documenten, gegevens en foto s die betrekking hebben op de betrokkenen bij de verkoop van de bloot eigendom van recreatiewoningen op cie Waddeneilanden. Het gaat hier om namen, adresgegevens en foto s van de huizen (en in sommige gevallen ook de inrichting) van de betrokkenen. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze informatie het belang dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de desbetreffende gegevens uit deze documenten niet openbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Ons Zaaknummer Paqrna 3 van 5

4 Rijksvastgoedbedrijf Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad onder meer moeten worden begrepen: nota s van ambtenaren en hun politieke en ambtelijk Ieidinggevenden, correspondentie Datum tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 23 december 2014 concepten van stukken, agenda s, notulen, samenvattingen en conclusies van. Ons Kenmerk interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs Ons Zaaknummer kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten. Een groot deel van de documenten is opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevat persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen informatie. Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen. Voor zover er ook feitelijke informatie in de documenten staan, is die informatie in sommige gevallen zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar niet los van kan worden gezien. Ik heb daarom besloten een aantal documenten in zijn geheel te weigeren. Codering van gelakte delen 1) Persoonsgegevens, zoals namen, telefoonnummers, ( )adressen en handtekeningen (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob); 2) Economische of financiële belangen van de Staat (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob); 3) Persoonlijke beleidsopvattingen in een document opgesteld ten behoeve van intern beraad (artikel 11, eerste lid, van de Wob). Wijze van openbaarmaking De documenten die ik (gedeeltelijk) openbaar maak treft u bij dit besluit in kopie aan. De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op worden geplaatst. Voor wat betreft de reeds openbare documenten merk ik het volgende op. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. Tussen de geïnventariseerde documenten zaten stukken die reeds openbaar waren. Het gaat hierbij onder andere om correspondentie aan de Tweede Kamer, publicaties in de Staatscourant, gegevens uit bestemmingsplannen en gegevens die op te vragen zijn bij het Kadaster (WOZ-waarden, tekeningen etc.). In bijlage 2 treft u een overzicht van de reeds openbare documenten en de vindplaats daarvan. Pagina 4 van 5

5 RJksvastgoedbedriif Ingebrekestelling DG Bij brief van 12 november 2014 heeft u mij in gebreke gesteld voor het overschrijden van de wettelijke termijn om op uw Wob-verzoek te beslissen. De Datum wettelijke beslistermijn in uw zaak eindigde op 4 november. Naar aanleiding 23 december 2014 hiervan deel Ik u mee dat er recht op een dwangsom bestaat wanneer u na het verstrijken van de wettelijke beslistermijn mij schriftelijk in gebreke hebt gesteld en ik niet binnen twee weken na ontvangst van uw ingebrekestelling een besluit heb genomen. Deze termijn van twee weken is in uw geval geëindigd op november 2014, Bij onderhavig besluit heb ik alsnog op uw Wob-verzoek beslist. Dit betekent dat ik buiten de termijn van twee weken na uw ingebrekestelling een beslissing op uw Wob-verzoek heb genomen. Ik stel hierbij dan ook vast dat u recht heeft op een dwangsom 670,-. Dit bedrag is als volgt berekend: 14 dagen van 20 per dag; 13 dagen van 30 per dag; Graag verzoek ik u om mij uw rekeningnummer te doen toekomen, zodat de dwangsom kan worden uitgekeerd, Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. Hoogachtend, De minister voor Wonen en Rijksdienst, namens deze, Ons Zaaknummer Richard van Zwol Secretaris-generaal Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de minister voor Wonen en Rijksdienst, Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht. Pagina S van S

6 Bijlage 1 Relevante artikelen uit de Wob Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat; b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan; c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid; d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd; e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd; f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten; g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.la van de Wet milieubeheer; h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd; i. overheidsorgaan: 10. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 2. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. Artikel Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie; g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon

7 heeft ingestemd met openbaarmaking. 4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang. 5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieuinformatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter. 6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieuinformatie. 7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu. Artikel In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

8 Bijlage 2 Overzicht reeds openbare documenten 1) Kamerstukken II , , A 2) Kamerstukken II , , nr. 3 3) Kamerstukken II , , nr. 7 4) Kamerstukken II , , nr. 24 5) Kamerstukken II , , nr. 44 6) Kamerstukken II , , nr. 47 7) Kamerstukken II , , nr. 49 8) Kamerstukken II , , nr. 55 9) Kamerstukken II , , A 10) Kamerstukken II , , nr ) Kamerstukken II , Vu, nr ) Kamerstukken II , , nr ) Kamerstukken II , , nr ) Kamerstukken II , , nr ) Stb. 1997, ) Stcrt. 2006, 81 De documenten 1 t/m 16 zijn te raadplegen via: httos://www.officielebekendmakingen.nh/ 17) MG Circulaire verkoop corporatiewoningen, te vinden op: httr://www.rilksoverheid nl/documenten-en-oublicaties/circulaires/2013/09/24/mg circulaire-verkoo-cororatiewoningen.htmi 18) Kadastrale gegevens, waaronder WOZ-waarden, tekeningen etc. 19) Gegevens uit bestemmingsplannen 20) Advies richtlijnen waardebepaling blooteigendom, te vinden op: htt ://www.waardebeoalingblooteicjendom. nu 21) Algemene erpachtsvoorwaarden materieel beheer Rijkswaterstaat Rij ksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) ) Arrest inzake Broeren en de Staat: htt://uitsraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli: NL:GHAMS: 2014: ) Brief Staatsbosbeheer aan Van der Feltz Advocaten, betreft concept van het advies richtlijnen waardebepaling bloot eigendom van recreatiewoningen op de Waddeneilanden, waarvan de grond in erfpacht is uitgegeven door Staatsbosbeheer, te vinden op: htt ://www.waardeberalingblooteiqendom. nh 24) Nieuwsbericht Staatsbosbeheer en erfpachters testen samen taxatie verkoop Wadden, te vinden op: htto ://www.staatsbosbeheer.nl/nieuws%2oen%2üachtercironden/nieuws/archief/20 13/9/staats bosbeheer%20en%20erfpachters%20testen%20samen%2ûtaxatie%20verkoop%2owadden.as px 25) Brief Waarderingskamer aan Van der Feltz Advocaten, betreft Waardebepaling voor erfpachters Waddeneilanden, te vinden op: htt ://www.waardebepahingblooteigendom.nh/ 26) Taxatie instructie erfpacht Staatsbosbeheer 2012, te vinden op: http ://www.staatsbosbeheer. nh/. /media/10%20actueeh/00%20dossiers/erfacht/taxatiei nstructie%20erfacht%20staatsbosbeheer% ashx 27) Brief van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwahiteit, te vinden op: htto : //www.staatsbosbeheer. nl/nieuws%20en%20achtercjronden/dossiers/erfacht/»/media/1 0%20Actueeh/0Q%2QDossiers/Erftacht/brief NVR aan minister LNV mei 2010.ashx 28) Presentatie Staatsbosbeheer voor de vertegenwoordigers van de erfpachters, te vinden op: httr://www.staatsbosbeheer. nh/ /media/10%20actueeh/00%20dossiers/ontwikkelagenda%20 Wadden/Presentatie%2ûvoor%2overtepenwoordigers%20erftachters%20door%20Syhvo%2OTh ijsen.ashx

9

10

11

12

13

14

15

16 . 0 E a w Iii S. L iinh 0 _1 r cy)

17 . 5- R.WII,lSPIb 222Z 4800 te Staatsbosbeheer Directie Regio Zuid ta.v 1 1 Postbus (3 AT1LBURG Rijksvastoed-en ontwfkkeunbediijf Mhie ven FTnandn rjoss. OIFIOUI Vurocd Ra9bftat. dlrdctie ZId s l Dettni Betreft 19mei2010 eterfimkig waarde verkoop woning te Langenboorn t: -. Onder Geacht 1 wtjzlng naar uw brief d.d. 3 mei 2010, met kenmerk SBZJ1O-I.150, deel Ik u mee dat 4izaçzlJd kan worden Inestemd niet de verkoop van de woning tegen z. Ik ga ervan uit U Nermee voldoende te hebben geinformeerd. Olis Kanmuk L0200*Sm Uw brief (Ismuk) 3 mli 2110 EWa1n t7 -gibiwn. 1 Pi(na 1 win 1

18

19 svastgo- en ontwikkelingsbeddjf Mbi&ale van ZTnanciën Sbbheer Dhedfe Paglo Zuid t.e Pou 330 S000MTII.BURG 4S00 E apö DîrIdJ. Visoed q1e tc*k S lçidi 4500 ce)rda wwwji ikr&.mmt 2. Datum 27juli 2010 Bbeft InStemming waarde verkoop grond te Beerle.Nessau nh1w N. 1iuitns 1_ i Geachte 1 Onder vemljzjng naar uw brief d.d. 3Ojuol 2010, met korimerk SBZ/i , dâeiik u mee dat dezerzijds In wardèn Ingestemd met de verkoop van èen gedeeit van het perceel BWe-Nassau, eectle L_nummer 39, aan de provinde Nooid-8i4bnt voor de köopeom van Ek ga evvan ijlt u hiermee voldoende te hebben gernformeerd. CR Uwbdmt rn3,r14 /10-15O R*7tdr eaa-. fiz ap 4.,... Pigba 1 Y

20

21 RijSvildnbediijf > Ri(. 1iJ PcSUI 22fl, 4eao ce erdi Staatsbosbtheer Directie Reg(o Zuid ta.v. Postbus MTJI.BURG dos- exmp DicUa Vasted RigIonedTr.ctIe Zuid Sladc.pl.n 3 4ce.reda Nd numer 4 Datum 24september2010 Eetreft instemming verkoôp grond Zeggeweg te Oudenboscfi Geachte i Onder verwijzing naar uw biet d.d. 30juni 2O10 tnet kanmeii SB/10-1.4g9, deel Ik u mee dat dezerzijde kan rden Ingestemd met de verkoop van een prceei grond, kadastra& bekdndgemeen OUdenboedi, sqctie F, manmer3os, groot oneveer ha, aan de Provincie Nood-Brabaat. Ik ga erven uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 0I1P Uw bij (keiimer*) uws 0 t R. T a ba4 lvii-., t*op wi, m-b,wmn. 1 1 vm t

22

23

24

25 - _j Rsvastgoed.enOntwlkkelingsbec*ijf Postbus CEDREDA Oman Instemming ruding te Cu Behandeld deo t Ons fnane* wk,mvo* Ben 3 Geadite heer 1 mevrouw 1 In de gemeente Cu Is de r.alhaue van een recreatiepark gepland. Op deze bcatle Is momenteel een dassanhibltat aanwezig. Om het project te realiseren moet de dassenhabitat woidan gecompenseerd. lbr compdnsatle zullen bi het Gassels Dreek meter hig. ooo meter houtsingel, drie dassentunnels en d4n kuialmatige dassenburdit worden g.reause*cl Vooç de houtwaflen zullen inheemse soorten Worden aangiptant ats metdoorn, sleedoorn kornoelje. Vanuit de Integrale Dassennota Cuijk wordt een fonds gecrderd en beheerd dle de kosten van de ompensatiematregelan dekt. in hit kider van deze compn ati maatregelen Is ook een kleine rulflng nodig. De kosten voor de Inrichting van it geruildi oppervlak worden betaald uit de compensatie. lj deze ruil wordt door Staetsboduiheer Ingebradit een gedeelte van perceel bdutrul bekend gemeente Cuijk, cde d nuflmiar 383 met ei totaal oppervlak van hectare (blijft ilgmidom van 54i4 - nreengedeelnercaelkadastrealbekend cc, s II nummer 514 nit een ruil oppeiiflakte van o,z4 o ictire. Staitsb6s i?iheer v.rbljgt van een gedeelte van perceel kadastraal bekend gemeente 1 CUIJC. setle N, nummer 306 met een ruiloppervlakte van hectare. Gezien het bovenstaande verzoek Ik u In te stemmen met deze ruiling en zo nodig bi overleg te treden met DW om tot een einsluldende Instemming te komen. Graag zie ilc uw advies v66r u oktober tegemoet Voor nadere lrilormatle kunt u contact opnemen meti LI. Of u kunt bellen met beriiiâp [ 1 1 legio Zuid ISPOOIfaIn 444lSo OIT*,vrg IPoatbus noi0aan TILIURGIT F I I ICvk 3ozIec Ii t I t 1 t t 1 -

26

27

28

29

30

31

32

33 wil r. Vaslgoç- iglo Zuid Dumedv.:O1.O7.10 Rijksvastgoed- en OntwikkeUngsbedrijf Postbus cE BREDA Ditum Onretrp Behandeld door Ons kenmerk Uwkenrnetk lijlegen Instemming verkoop grond. tel 5BU R l1 Geachte heer, mevrouw graag een stuk grond van ongeveer 150 m1 van Staatsbosbeheer 1 In eigendom verwerven voor een betere ontsluiting en voor het cre&en van meer ruimte voor een reeds aanwezige spoelpiaats. Het betreft een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Axal, sectie N, nummer 125 met een totale oppervlakte 11,O.80 ha. aan de Langewag!Axelsestraat te Koewacht, zijnde een strook grond (grasland) langs een bosgebied. Het betreffende stuk grond wordt aljren gebruikt cm van het ene gedeelte van het bedrijf naar het andere gedeelte te rijden, mat machines dle doc, onderhouden worden. Dit Wordt tot op heden oogluikend toegestaan. Het levert voor Staatsbosbeheer geen bezwaar op. Het bedrijf wil dit gebruik graag legaliseren. îevensmaeteen speelplaats InrIchtn en de meest praktische plaats op hun terrein, tegenaan de werkplaats waarde ruimte beperkt Is, (stegen het Staatsbosbeheer terrein. De spoelplaats ligt pa1 tegen de erfgrens waardoor de bewegingsruimte nog meer beperkt Is en de noodzaak voor om een stuk Stailsbosbeheer grond te vw.rven nog groter geworden Is. Het voordeel voor Staatsbosbeheer Is dat de situatie wordt gelegaliseerd. Gezien het bovenstaande verzoeken wij u in te stemmen met deze verkoop en zonodig In overleg te treden met Dienst Landelijk Gebied om tot een eensluidend advies te komen. Graag zie Ik uw advies voor 1 augustus 2010 teguoet. L RegbZIIldI *ocrtaee Itg 1 Postbus 33 L 1

34

35 Onderweip : VèWk grond bij COeWadit door SBB Opnernedatum 16augustus2010 MVeaaanvraag 8Juli2010 IAO-nummer Beb. ambtenaar Zaaknummer : ,542 Datum : 23 augustus 2010 t. Foto van de locatle. Taxa8erapportd.d.30ju1l2010 B1age(n) Kopie taxatlerepport meezenden. wewaarde. w kunnen histenvneii met de verkoop van het onderhavige gedeelte ter grootte van± 150 m van de vetlaopsom geluk Is aan de (In opchacht van DL.G) door getaxeerde hetpatceelastn125un voordesomvan Aan Staatsbosbeheer meedelen dat Voorstel Met de taxatlewaarde kan Ik dan ook histemmen. op een bedrag van 1 Zie hiervoor zijn taxatlerapportd.d. 30juli , De waarde per m2 ligt bi lijn met de grondprijzen voor (bouwrijpe) bedrijventerreinen In de regb. de vrije verkoopwaani. VafiJo perceelagedeefte getaxeerd is Litgekomen 1.. In ojgractit van DIG ho nexrne deskunde, te weten 1 i Taxatlewaarde wenstde totale oppervlakte van ± 150 m2te betrekken bij de bestaande bedrijfsiocatle. t betdaarin aanbrengen van een bezlnkkeker (onderdeel spoelpiaats) en heeft een zeer beperkt deel van het onderhavige perceelsgedeeite Inmiddels benut voor het daarop plaatsen van voorzieningen voor bovengrondse opslag van olie. gt achter de bedrijfsiocatle van Riemens. rnselcl deel uit Van een bospad; Bedoeld percee!sgedeeiie De bedriji1ocatle Is plaa1sek bekend alsf LJe Koewacht (gemeente Temeuzen). t -. ian het aangrenzende landbouw rnschanisallebedrijf 1 gnongeveerlbo mn2vanhetperceelaxeln 126teikkopenaandeeenaar(tewetef1 Uit de brletd d 30Juni2010 van Staatsbosbeheer blijkt dat men voornemens 15 een gedeefte ter Inleiding Rapport vasigoeddeskundige RVO8 Zuid

tegen het besluit van 13 maart 2017 in het kader van de subsidie SNL, kenmerk

tegen het besluit van 13 maart 2017 in het kader van de subsidie SNL, kenmerk > Retouradres Postbus 40225 8004 DE ZWOLLE Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Vergunningen & Handhaving Mandemaat 3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle www.rvo.nl Contactpersoon Wob medewerker T 088

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De heer Directoraat-generaal Bezoekadres Paterswoidseweg 1 9726 BA Groningen Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatient

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den 1-laag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid nl Kenmerk 2015-0000627411

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De heer Directoraat-generaal Bezoekadres Paterswoidseweg 1 9726 BA Groningen Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidenttficatienr

Nadere informatie

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus 8983 3009 TC ROTTERDAM Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justide

Ministerie van Veiligheid en Justide > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Sector documenten berusten met de door u gevraagde informatie. Dit besluit wordt hieronder toegelicht. Besluit Wettelijk kader beslistermijn

Nadere informatie

03DEC Rijksvastgoedbedrijf. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Datum

03DEC Rijksvastgoedbedrijf. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Datum Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 669, 2500 80 Den Haag Rijksvastgoedbedrijf Bureau DG Korte voorhout 7 25 CW Den Haag Postbus 669 2500

Nadere informatie

Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijlage 1.

Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijlage 1. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon Onderwerp Uw Wob-verzoek met betrekking tot het gevangeniswezen

Nadere informatie

APR 214. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek. Geachte

APR 214. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek. Geachte Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > ketouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 07034079 11 F 070 340 78 34 www.rljksoverheid nl Inlichtingen

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 28 DEC Betreft: Openbaarmaking van gegevens. Geachte

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 28 DEC Betreft: Openbaarmaking van gegevens. Geachte Juridische Zaken > Retouradres Postbus 20350 2500 6J Den Haag Directie Wetgeving en 8ezoekadres Rijnstraat 50 2511 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 g 84 www.rijksoverheid,rj Welzijn en Sport Ministerie

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justftie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justftie Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justftie > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bits of Freedom Directie Cybar Security Beleidsciuster Turfmarkt

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie www. rijksoverheid. nl/ven] 2511 DP Den Haag 2500 EM Den Haag Postbus 20301 Turfmerkt 147 Sector Juridische Zaken Juridische Zaken Directie Wetgeving en > Retouradres Postbus 20301 2500 H Den Haag Palna

Nadere informatie

Het Financieele Dagblad T.a.v.: Postbus AE AMSTERDAM. Datum 2 september 2015 Onderwerp Uw Wob-verzoek van 3 juli 2015.

Het Financieele Dagblad T.a.v.: Postbus AE AMSTERDAM. Datum 2 september 2015 Onderwerp Uw Wob-verzoek van 3 juli 2015. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Financieele Dagblad T.a.v.: Postbus 216 1000 AE AMSTERDAM Internationale Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 20 14-0000 177441 Kenmerk Postbus 20011 Den Haag Turfmarkt 147 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.ni > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag ter kennisneming een cd-rom gezonden met informatie die

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 29 OKT 2013 Betreft: Openbaarmaking van gegevens. Geachte heen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 29 OKT 2013 Betreft: Openbaarmaking van gegevens. Geachte heen Datum: 29 OKT 2013 Betreft: Openbaarmaking van gegevens Inlichtingen bij Bezoekadres: Rijnstraat 50 2511VX DenHaag T 070 340 79 11 F 070 340 59 84 www.rijksoverheici.ni )uridische Zaken Welzijn en Sport

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directoraat-Generaal Politie Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.n/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den 1-laag De Volkskrant T.a.v. Postbus 1002 1000 BA Amsterdam Directie

Nadere informatie

i8dec. 2O1 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties Datum Betreft Wob-besluit inzake paleis Huis ten Bosch

i8dec. 2O1 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties Datum Betreft Wob-besluit inzake paleis Huis ten Bosch Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties > Retouradrea Postbus 16169 2500 80 Dan Haag Betreft i8dec. 2O1 Wob-besluit inzake paleis Huis ten Bosch Rljksvastgoedbedrijt

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Definities

Hoofdstuk I. Definities Wet van 31 oktober 1991, houdende regelen betreffende de openbaarheid van bestuur Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen

Nadere informatie

( Datum 29 maart 2017

( Datum 29 maart 2017 Ministerie van Algemene Zaken > Retouradres Postbus 20001 2500 EA Den Haag Binnenhof 19 2513 AA Den Haag Postbus 20001 1-2500 EA Den Haag www.rijksoverheidni Contactpersoon wob@minaz.nl 3929935 ( Betreft

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk 2014-0000252095 Kenmerk verzoek de inventarisatie en beoordeling

Nadere informatie

Datum 31 juli 2015 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten. Geachte

Datum 31 juli 2015 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten. Geachte 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.nctv.nl Bijlagen 2 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten Bij beantwoording

Nadere informatie

I Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar bijlage 1.

I Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar bijlage 1. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Datum Betreft Besluit op uw Wob-verzoek

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur

Ministerie van Infrastructuur Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouractres Postbus 20901 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Piesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 Contactpersoon Ons kenmerk IenM/BSK-2015/151704 Datum

Nadere informatie

In uw brieven, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gevraagd om openbaarmaking van, samenvattend:

In uw brieven, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gevraagd om openbaarmaking van, samenvattend: 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nctv.nl Onderwerp Uw WOB verzoek inzake de vliegramp MH-17 Bij beantwoording de datum en

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Inspectie Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouracires Postbus 20301 2500 EH Den Haag Inspectie Veiligheid en Justitie 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 FH Den Haag www,ivenj.ni

Nadere informatie

Datum 13 september 2017 Onderwerp Uw Wob-verzoek inzake correspondentie over adoptie uit Sri Lanka en de (voormalige) adoptievergunninghouder FLASH

Datum 13 september 2017 Onderwerp Uw Wob-verzoek inzake correspondentie over adoptie uit Sri Lanka en de (voormalige) adoptievergunninghouder FLASH 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon Onderwerp Uw Wob-verzoek inzake correspondentie over

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 685195/688505 Betreft: bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek Beslissing van het Commissariaat voor de Media op het bezwaar van xxx en xxx tegen het besluit op het verzoek

Nadere informatie

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van en Justitie > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Dhr. R. van Amersfoort Postbus 10591 1001 EN Amsterdam Directie Risico's & Dreigingen Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950

Nadere informatie

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Beschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van xxx (hierna: verzoeker) om openbaarmaking

Nadere informatie

Inspectie Leeforngeving en Transport IMinisrerie van infrastructuur en Milieu

Inspectie Leeforngeving en Transport IMinisrerie van infrastructuur en Milieu Inspectie Leeforngeving en Transport IMinisrerie van infrastructuur en Milieu > Retouradres: Postbus 16191, 2500 80 Den Haag Team Juridische Zaken Koningskade 4 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 678208/679078 Betreft: bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek en besluit tot openbaarmaking daarvan Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het bezwaar

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. P1RRl Uh Uwkenmerk. Datum. Onderwerp Besluit op Wob-verzoek.

Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. P1RRl Uh Uwkenmerk. Datum. Onderwerp Besluit op Wob-verzoek. T 070 456 18 66 Konirigsksde 4 2500 BD Den Haag Postbus 16191 Den Haag 3uridische Zaken > Retouradres: Postbus 16191, 2500 80 Den Haag Pagina 1 van 8 bestuursorgaan om een precisering moet verzoeken. wordt

Nadere informatie

PROCEDURE, STROOMSCHEMA EN CHECKLISTEN Openbaarheid van bestuur (Wob)

PROCEDURE, STROOMSCHEMA EN CHECKLISTEN Openbaarheid van bestuur (Wob) PROCEDURE, STROOMSCHEMA EN CHECKLISTEN Openbaarheid van bestuur (Wob) Procedure, stroomschema en checklisten informatie op verzoek (Wet openbaarheid van bestuur: Wob) Het procedurele en inhoudelijke kader

Nadere informatie

(.t, Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Datum 1 juni 2017 Betreft WOB-besluit. Geachtt

(.t, Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Datum 1 juni 2017 Betreft WOB-besluit. Geachtt Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Bestuurskern Dir. Luchtvaart Ard. Luchthavenontwikkeling en Milieu Contactpersoon Ons kenmerk IanM/BSK-2017/136190 Datum 1 juni 2017 Betreft WOB-besluit

Nadere informatie

Houthoff Buruma T.a.v. A.M.M. Ferwerda en/of A.P. Koburg Postbus BM ROTTERDAM

Houthoff Buruma T.a.v. A.M.M. Ferwerda en/of A.P. Koburg Postbus BM ROTTERDAM 1 > Retouradres Postbus 298 2501 CG Den Haag Houthoff Buruma T.a.v. A.M.M. Ferwerda en/of A.P. Koburg Postbus 1507 3000 BM ROTTERDAM Wijnhaven 24 2511 GA Den Haag Postbus 298 2501 CG Den Haag www.kansspelautoriteit.nl

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector )uridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 26 Landsverordening openbaarheid van bestuur 1 Hoofdstuk 1. Definities Artikel 1 In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag Staatstoezicht op de Mijnen Bezoekadres Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postadres Postbus 24037 2490 AA Den Haag T 070

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en lustide

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en lustide Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en lustide > Retouradres Postbus 20301 2500 H Den Haag Directie Weerbaarhel NCTV DW AR Turfmarkt 147 2511 OP Den Haag

Nadere informatie

Wet van 31 oktober 1991, houdende regelen betreffende de openbaarheid van bestuur

Wet van 31 oktober 1991, houdende regelen betreffende de openbaarheid van bestuur (Tekst geldend op: 04-10-2013) Wet van 31 oktober 1991, houdende regelen betreffende de openbaarheid van bestuur Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Nadere informatie

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Organisatieonderdeel Korpsstaf Wob-coördinatiedesk Behandeld door XXXXXXXXX Functie Wob-coördinator Bezoekadres Juliana van Stolberglaan 4-10 Den Haag Telefoon XX XX XX XX XX E-mail XXXXXXXXXXXXX@knp.politie.nl

Nadere informatie

3 t AUG Ministerie van Infrastructuur en Milieu

3 t AUG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres postbus 16001 2500 BA Den Haag ANVS Bezuidenhoutseweg 67 Den Haag postbus 16001 2500 BA Den Haag 3 t AUG. 2016 Datum Betreft Wob-verzoek inzake vergunningen

Nadere informatie

Alle interne weekrapportages die gaan over en of betrekking hebben op de periode tot

Alle interne weekrapportages die gaan over en of betrekking hebben op de periode tot 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Dhr. J. Goezinnen Graspieperweide 15 6708 LR Wageningen Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.dtenv.nl Contactpersoon Kevin Brouwer

Nadere informatie

Rijksdienst voor. Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor. Ondernemend Nederland Ondernemend Retouradres Postbus 40219 8004 DE ZwoNe Rijksdienst voor POstbus 93144 2509 AC Den Haag www.rvo.ni Contactpersoon Onze referenue WOB)2017/060 Uw referentle Datum 8 september 2017 Betreft: Besluft

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justirie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justirie Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justirie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Volkskrant Postbus 1002 1000 BA Amsterdam Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu - de - de Nl. - Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouredres Postbus 20901 2500 Ex Den Haag SHL Offshore Contractors BV. T a.v. Albert Einsteinlaan 50 2719 ER ZOETERMEER Plesrnanweg 1-6 Den Haag

Nadere informatie

Toelichting Zienswijzeprocedure

Toelichting Zienswijzeprocedure Toelichting Zienswijzeprocedure 1. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met/uw mening wilt geven over het ontwerpbesluit? Antwoord: U kunt een zienswijze indienen. Alle horecaondernemers die een brief

Nadere informatie

Arrondissementsparket Noord-Holland

Arrondissementsparket Noord-Holland Arrondissementsparket Noord-Holland Beleid & Strategie Postadres: Postbus 601, 2003 RP Haarlem Aan: Dhr. Postbus 10591 1000 EN Amsterdam Bezoekadres: Simon de Vrieshof 1 2019 HA Haarlem Telefoon (088)

Nadere informatie

sterie van Veiligheid en Justitie

sterie van Veiligheid en Justitie sterie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Regie en Control Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheld.nl/verij Datum 4 september

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Alle - Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 FA Den Haag Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid fl1 Ken merk 20

Nadere informatie

Jean-Paul van der Plaats

Jean-Paul van der Plaats Jean-Paul van der Plaats Van: Bestuurssecretariaat (Heerde) Verzonden: maandag 9 februari 2015 09:39 Aan: Gemeente Heerde CC: Bianca Espeldoorn Onderwerp: FW: WOB-verzoek Bijlagen: doc 5 WOB-verzoek aan

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Po5tbus 20350 2500 EJ Den Haag Wetgeving en uridlsche Zaken Bezoekadres: Rijnstraat 50 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 59 84 www.rijksoverheld.ni

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties >Retouradres Postbus 20010 2500 EA Den Haag AANGETEKEND / REGISTERED Onderdeel Inlichtingen T (079) 320 52 27 F (070) 320 07 33 Ons kenmerk 4541886/01

Nadere informatie

De heer A. J. van Heusden Kruisstraat 21 4901 LX Oosterhout. Middelburg, 21 juni 2013. Geachte heer Van Heusden,

De heer A. J. van Heusden Kruisstraat 21 4901 LX Oosterhout. Middelburg, 21 juni 2013. Geachte heer Van Heusden, De heer A. J. van Heusden Kruisstraat 21 4901 LX Oosterhout Uw email :17 mei 2013 Uw kenmerk : Ons kenmerk :A-169 Onderwerp :WOB Verzoek Bijlage :4 bijlagen Behandeld door :H.P.W.A. van Aalst Middelburg,

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag Juridische Zaken Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 59 84 www.rijksoverheid.ni

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaaj Overheidsorganisatie Directie Ambtenaar en Organisatie Programma normering topinkomens

Nadere informatie

LIT IE. Door deze brief wordt op de twee door u ingediende Wob-verzoeken besloten.

LIT IE. Door deze brief wordt op de twee door u ingediende Wob-verzoeken besloten. Organisatieonderdeel Korpsstaf, Team Juridische Zaken Wob-coördinatiedesk Behandeld door Functie Juridisch medewerker Bezoekadres Nieuwe Uitleg I 2514 BP Den Haag Telefoon E-mail Ons kenmerk KNPI6000II6

Nadere informatie

Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Hoofdkantoor Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 6H Den Haag www.dtenv,ni Datum

Nadere informatie

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag de heer R. van Amersfoort Postbus 10591 1001 EN Amsterdam Directie

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR

BESLISSING OP BEZWAAR BESLISSING OP BEZWAAR 76537-111131 Bij brief van 3 maart 2014 die is ingekomen bij de NZa op 10 maart 2014 is bezwaar gemaakt tegen de beslissing d.d. 24 februari 2014 met kenmerk 70783/104577. Deze beslissing

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Turfrnarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den -laag www.rijksoverheid.nl/venj B1 beantwoording de datum en

Nadere informatie

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. BIJLAGE 2 Protocol geheimhouding Sint Anthonis 2017 Artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur Wettekst: 1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: a. de eenheid

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Juridische Zaken Turfrnarkt 147 2511 OP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www. rijksoverheid.ni/venj

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag DirectoraatGeneraaI vreemdelingenzaken Aan Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt t.a.v. mevrouw S. Dros Turfmarkt

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Terrorismebestrijding en Ministerie van en Justitie > Retotiradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag De heer Terrorlamebestrijding en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 15950 2500 BZ Den Haag wwwnctv.ni

Nadere informatie

«waakzaam en clienstbaar»

«waakzaam en clienstbaar» Organisatieonderdeel Korpsstaf -i'irihische Zaken Behandeiddoor Functie Wob-coördinator Bezoekadres Juliana van Stolberglaan 4-10 Telefoon ' E-mail Hpn Haan Onskenmerk KNP13001339 Uwkenmerk Wob-verzoek

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26146/2011014629 Betreft: beslissing op bezwaar inzake het besluit tot publicatie van het besluit betreffende het leveren van programmagegevens van de landelijke publieke

Nadere informatie

Uw Wob-verzoek betreffende Stichting Infofilter Bel-me-niet Register

Uw Wob-verzoek betreffende Stichting Infofilter Bel-me-niet Register > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag Aan geadresseerde Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070 379 8911 (algemeen) www.rijksoverheid.nl/eleni Behandeld

Nadere informatie

260KT, Ministerie van Inftastructuur en Milieu. Inspectie Leefomgeving en Transport. Datum

260KT, Ministerie van Inftastructuur en Milieu. Inspectie Leefomgeving en Transport. Datum 2500 SD Den Haag Postbus 16191 Den Haag Rijnstraat 8 Juridische Zaken Ministerie van Inftastructuur en Milieu verwijs 1k u naar bijlage 1. Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Weerbaarheidsverhogirig Projectdirectie MH17 Turfmarkt

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon )ectleider

Nadere informatie

Ministerie van Justitie

Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de heer R. Zenger Nachtwachtlaan 114 1058 ED AMSTERDAM Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/justitie

Nadere informatie

Openbaar besluit. OPTA/IPB/2006/ kenmerk: Zaaknummer: W Datum: 3 februari Ons

Openbaar besluit. OPTA/IPB/2006/ kenmerk: Zaaknummer: W Datum: 3 februari Ons Ons OPTA/IPB/2006/200167 kenmerk: Zaaknummer: W.16.05 Datum: 3 februari 2006 Besluit van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) op grond van artikel

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres: Rijnatraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksovsrheid.nl tnhichtingen

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR 120194-180815

BESLISSING OP BEZWAAR 120194-180815 BESLISSING OP BEZWAAR 120194-180815 Bij brief van 30 maart 2015 die is ingekomen bij de NZa op dezelfde dag, is door de heer [vertrouwelijk ] (hierna: belanghebbende) bezwaar gemaakt tegen het besluit

Nadere informatie

Op 14 augustus 2012 heeft u ingevolge mijn verzoek van 10 augustus 2012 ingestemd met verlenging van die termijn tot 18 oktober 2012.

Op 14 augustus 2012 heeft u ingevolge mijn verzoek van 10 augustus 2012 ingestemd met verlenging van die termijn tot 18 oktober 2012. Postbus 57 2000 AB Haarlem Telefoon 0900-8844 * Bezoekadres Koudenhorn 2 2011 JC Haarlem Korpsonderdeel Bestuurlijke en Juridische Advisering Behandeld door Toestelnummer Ons kenmerk Uw kenmerk Datum Onderwerp

Nadere informatie

16DEC2011. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek. Geachte

16DEC2011. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek. Geachte Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag Bezoekadres: RlJnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheidni Inlichtingen

Nadere informatie

College van procureurs-generaal

College van procureurs-generaal Openbaar Ministerie College van procureurs-generaal Parket-Generaal Postbus 20305, 2500 EH Den Haag. AANTEKENEN Prins Clauslaan 16 2595 AJ Den Haag Telefoon +31 (0)88 699 1100 telefax +31 (0)88 699 0164

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stichting "Wij vertrouwen stemcomputers niet" Linnaeusparkweg 98 1098 El AMSTERDAM Contactpersoon mw. ir. LAM. Luijten Datum 8 FEB Z008 Ons kenmerk VenWIDGW 2008/228

Nadere informatie

Besluit: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Datum. Beschikking inzake verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur

Besluit: Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Datum. Beschikking inzake verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 0703798911 (algemeen)

Nadere informatie

College van procureurs-generaal

College van procureurs-generaal Openbaar Ministerie College van procureurs-generaal Parket-Generaal Postbus 20305, 2500 EH Den Haag. AANTEKENEN Prins Clauslaan 16 2595 AJ Den Haag Telefoon 431 (0)88 699 2100 telefax +3] (0)88 699 0164

Nadere informatie

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Ministerie van Financiën

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Ministerie van Financiën Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 16350, 2500 B) Den 1-laag StaatsbosbeheerReio West t.a.v. - Postbus 58174 1040 HD AMSTERDAM Directie Vastgoed Regionale

Nadere informatie

6. Voor een overzicht van de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1 bij dit besluit.

6. Voor een overzicht van de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1 bij dit besluit. Besluit Kenmerk: 660700/663360 Betreft: verzoek om openbaarmaking Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek NRC Handelsblad om openbaarmaking van informatie op grond van de

Nadere informatie

NOTITIE. Griffie PS Besproken in Procedurecommissie d.d. 25 april 2012.

NOTITIE. Griffie PS Besproken in Procedurecommissie d.d. 25 april 2012. NOTITIE Griffie PS2012-347 Besproken in Procedurecommissie d.d. 25 april 2012. 1. Doel Deze notitie heeft als doel duidelijkheid te verschaffen hoe Provinciale Staten van Gelderland omgaan met geheimhouding.

Nadere informatie

Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie

Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie - Afdeling Dienst Terugkeer en Vertrek Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Inhoudelijke Turfmarkt 147 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.dtenvni

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag )uridische Zaken Bezoekadres: Rijnetraat 50 2511 XP Den Haag T 0703407911 F 070 340 78 34 www,rijksoverheid.ni

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Koninkrijksrelaties Zaken en > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag De Winter Information Solutions De heer BJ.S.A.A.F. de Winter Valkenburgerstraat 186-V 1011 NC AMSTERDAM

Nadere informatie

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. Kenmerk: / Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. Kenmerk: / Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 671481/675395 Betreft: verzoek om openbaarmaking Beschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat) betreffende het verzoek van xxx, (hierna: verzoekster) om openbaarmaking

Nadere informatie

Uitleg Verdrag van Aarhus

Uitleg Verdrag van Aarhus Uitleg Verdrag van Aarhus Op 25 juni 1998 werd in de Deense havenstad Aarhus het 'Verdrag van Aarhus' aangenomen. Het verdrag regelt de toegang tot milieu-informatie, de inspraak bij besluitvorming en

Nadere informatie

Kabinet Minister-President. Ministerie vciri Algemene Zaken. Datum 9juni Betreft beslissing op Wob-verzoek integriteit. Geachte. 1.

Kabinet Minister-President. Ministerie vciri Algemene Zaken. Datum 9juni Betreft beslissing op Wob-verzoek integriteit. Geachte. 1. www.rijksoverhed nl 2513 AA Den -laag Postbus 20001 2500 EA Den Haag Binnenhot 19 > Retouradres Postbus 20001 2500 EA Den Haag gedragscode over de kalenderjaren 2015-2016; - Jaarverslagen over het gevoerde

Nadere informatie

Notitie geheimhouding

Notitie geheimhouding Notitie geheimhouding Gemeente Harlingen.. Augustus 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. GEHEIMHOUDING... 3 3. GEVOLGEN GEHEIMHOUDING... 4 4. GEHEIM EN VERTROUWELIJK... 4 5. OPENBAAR EN NIET-OPENBAAR... 4

Nadere informatie

0 2 MEI2014. Ministerie van Infrascructuur en Milieu. Inspectie Leefomgeving en Transport

0 2 MEI2014. Ministerie van Infrascructuur en Milieu. Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrascructuur en Milieu > Retouradres: Postbus 16191, 2500 BD Den Haag Stichting Laka t.a.v. de heer D. Bannink Ketelhuisplein 43 1054 RD AMSTERDAM 0 2 MEI2014 Datum Onderwerp Wet openbaarheid

Nadere informatie

Ministerie van Justitie

Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de heer R. Zenger Nachtwachtlaan 114 1058 EO AMSTERDAM Datum 9 september 2010 Onderwerp Wobverzoek voortgang en inrichting internet

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag Stichting Greenpeace Nederland Postbus 3946 1001AS Amsterdam Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnentandse Zaken en Ioninkrijksretades

Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnentandse Zaken en Ioninkrijksretades Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnentandse Zaken en Ioninkrijksretades > Retouradres Postbus 16169. 2500 BO Dan Haag Rijksvastgoedbedrijf Bureau DG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 16169

Nadere informatie

4. Op 23 september 2014 heeft u schriftelijk en per laten weten af te willen zien van de hoorzitting.

4. Op 23 september 2014 heeft u schriftelijk en per  laten weten af te willen zien van de hoorzitting. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2014/205722_OV Zaaknummer: 14.0492.51.1.01 Datum: Beslissing op bezwaar van de Autoriteit Consument en Markt inzake het bezwaarschrift van de heer [VERTROUWELIJK] van 22 juli 2014,

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De heer R. Zenger Nachtwachtlaan 114 1058 ED AMSTERDAM Aa ngelegenheden Sch edeldoeksh aven 100 25 11 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Arrondissementsparket Den Haag

Arrondissementsparket Den Haag Arrondissementsparket Den Haag Postadres postbus 20302, 2500 EH Den Haag R. van Amersfoort Postbus 10591 1001 EN Amsterdam Onderdeel Contactpersoon Datum Parketnummer Ons kenmerk Uw kenmerk Bijlage(n)

Nadere informatie