Rijksvastgoedbedrij F Ministerie van Binnenlandse Zaken en l

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijksvastgoedbedrij F Ministerie van Binnenlandse Zaken en l

Transcriptie

1 Rijksvastgoedbedrij F Ministerie van Binnenlandse Zaken en l<aninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 16169, 2500 BD Den Haag Rijksvastçoedbedrijf Bureau DG Korte Voorhotit CW Den Haag Postbus Den Haag Nederland ni Datum 23 december 2014 Betreft Wob-verzoek d.d. 4 september 2014 Geachte In uw brief van 4 september 2014, ontvangen op 9 september 2014, heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) om informatie verzocht, U heeft specifiek gevraagd om: 1. Alle beslissingen van het RVOB en RVB omtrent goedkeuring van onroerende goederen, waaronder begrepen de vervreemding van bloot-eigendom, die aan de Staat der Nederlanden en/of zelfstandige bestuursorganen toebeho(o)r(d)en, inclusief de daaraan ten grondslag liggende (opleg)notities en adviezen, vanaf tot en met 4 september 2014; 2. Alle beslissingen van het RVOB en RVB omtrent goedkeuring van onroerende goederen, waaronder begrepen de vervreemding van bloot-eigendom, die aan Staatsbosbeheer en/of zelfstandige bestuursorganen, inclusief de daaraan ten grondslag liggende (opleg)notities en adviezen, vanaf tot en met 4 september 2014; 3, Alle beslissingen van het RVO8 en RVB omtrent goedkeuring van de vervreemding door Staatsbosbeheer aan de Gemeente Terschelling onder meer ten behoeve van de bouw van de nieuwe campus voor de Zeevaartschool, inclusief de daaraan ten grondslag liggende (opleg)notities en adviezen; 4. Alle correspondentie tussen (a.) RVOB/RVB en Staatsbosbeheer, (b.) RVOB/RVB en het Ministerie van Economische Zaken, (c.) RVOB/RVB en de Waddengemeenten, (d.) RVOB/RVB en de minister voor Wonen en Rijksdienst, dat wil zeggen inclusief s, met betrekking tot de voorgenomen verkoop van de bloot-eigendom van recreatiewoningen op de Waddeneilanden door Staatsbosbeheer, over de periode tot en met 4 september Ons Kenmerk Ons Zaaknummer Uw brief (kenmerk) n,v.t Bijlagen Het Rijksvastgøedbedrijf is een uitvoeringsdiensl van het Rijk die op 1juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier aastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het R,jksvastgoed- en ontwikkelingsbedr,jf en de directie Rijksvastgoed In de brief van 3 oktober 2014 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot 4 november Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijlage 1. Inventarisatie documenten Op basis van uw verzoek zijn, voor wat betreft vraag 1, 2 en 4, in totaal 340 documenten aangetroffen. Het gaat hierbij om onder meer (opleg)notities, mailwisselingen, adviezen, taxatierapporten, brieven aan de Tweede Kamer en foto s. Pagina t van 5

2 Er zijn geen documenten bij het ministerie met de door u gevraagde informatie, zoals is gesteld in vraag 3. Ook is mij niet bekend of de informatie bij een ander bestuursorgaan aanwezig is. Zienswijzen Er is geconstateerd dat er derde belanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van de documenten. Zij zijn in de gelegenheid gesteld hierover hun zienswijze te geven. Door de derde belanghebbenden zijn geen bedenkingen ingediend. Besluit Ik heb besloten gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoet te komen door de informatie opgenomen in de bijgaande documenten gedeeltelijk openbaar te maken. Rijksvastgoedbedrijf Datum 23 december 2014 Ons Kenmerk Ons Zaaknummer Ik heb daarnaast besloten om een aantal documenten in zijn geheel te weigeren, omdat er, na weglating van informatie die ik weiger op bepaalde gronden (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en e van de Wob en artikel 11, eerste lid van de Wob), geen informatie over de bestuurlijke gelegenheid overblijft die voor afzonderlijke verstrekking in aanmerking komt. Tot slot is een groot deel van de correspondentie reeds openbaar. Zie onderdeel wijze van openbaarmaking voor de vindplaats van deze documenten. De motivering van mijn besluit licht ik hieronder toe. Motivering Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11. Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker. Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de onderstaande belangenafweging/vinden de onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats. De economische of financiële belangen van de Staat Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van -onder meer- de Staat. Bij het openbaar maken van financiële gegevens en informatie uit taxatierapporten is het economisch belang van de Staat in het geding. Ik ben van oordeel dat dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid aangezien door openbaarmaking van deze informatie de onderhandelingspositie - bij bijvoorbeeld Pagina 2 van 5

3 Rijksvastooedbedrijf de verkoop van gronden en canonherziening door het Rijksvastgoedbedrijf - in de toekomst ernstig onder druk komt te staan. Naar mijn oordeel geven de financiële gegevens en de taxatierapporten inzicht in de totstandkoming van de prijsstelling Datum van de Staat en kan deze informatie als leidend worden gezien voor toekomstige 23 december 2014 onderhandelingen. Openbaarmaking zou derden in staat kunnen stellen in toekomstige gevallen hun onderhandelingspositie op deze informatie af te stemmen. Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie niet openbaar te maken. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. Het gaat hier over gegevens van persoonlijke aard, van ambtenaren of door burgers aan de overheid verstrekt in het vertrouwen dat deze alleen door de overheid worden gebruikt voor het doel dat bij het verschaffen daarvan wordt beoogd. In een groot aantal documenten staan persoonsgegevens of informatie die raken aan de persoonlijke levenssfeer van personen. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer van betrokken wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik desbetreffende gegevens uit deze documenten niet openbaar gemaakt. Naast namen van personen, gaat het in deze documenten eveneens om functienamen voor zover deze functienamen dermate verweven zijn met de personen die de functie uitoefenen, dat openbaarmaking van de functienaam de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen alsnog zou schaden. Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het betreft het openbaarmaken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaarmaken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob. Daarnaast bevat een aantal documenten, gegevens en foto s die betrekking hebben op de betrokkenen bij de verkoop van de bloot eigendom van recreatiewoningen op cie Waddeneilanden. Het gaat hier om namen, adresgegevens en foto s van de huizen (en in sommige gevallen ook de inrichting) van de betrokkenen. Ik ben van oordeel dat ten aanzien van deze informatie het belang dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik de desbetreffende gegevens uit deze documenten niet openbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Ons Zaaknummer Paqrna 3 van 5

4 Rijksvastgoedbedrijf Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad onder meer moeten worden begrepen: nota s van ambtenaren en hun politieke en ambtelijk Ieidinggevenden, correspondentie Datum tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 23 december 2014 concepten van stukken, agenda s, notulen, samenvattingen en conclusies van. Ons Kenmerk interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs Ons Zaaknummer kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten. Een groot deel van de documenten is opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevat persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen informatie. Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen. Voor zover er ook feitelijke informatie in de documenten staan, is die informatie in sommige gevallen zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar niet los van kan worden gezien. Ik heb daarom besloten een aantal documenten in zijn geheel te weigeren. Codering van gelakte delen 1) Persoonsgegevens, zoals namen, telefoonnummers, ( )adressen en handtekeningen (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob); 2) Economische of financiële belangen van de Staat (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob); 3) Persoonlijke beleidsopvattingen in een document opgesteld ten behoeve van intern beraad (artikel 11, eerste lid, van de Wob). Wijze van openbaarmaking De documenten die ik (gedeeltelijk) openbaar maak treft u bij dit besluit in kopie aan. De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op worden geplaatst. Voor wat betreft de reeds openbare documenten merk ik het volgende op. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. Tussen de geïnventariseerde documenten zaten stukken die reeds openbaar waren. Het gaat hierbij onder andere om correspondentie aan de Tweede Kamer, publicaties in de Staatscourant, gegevens uit bestemmingsplannen en gegevens die op te vragen zijn bij het Kadaster (WOZ-waarden, tekeningen etc.). In bijlage 2 treft u een overzicht van de reeds openbare documenten en de vindplaats daarvan. Pagina 4 van 5

5 RJksvastgoedbedriif Ingebrekestelling DG Bij brief van 12 november 2014 heeft u mij in gebreke gesteld voor het overschrijden van de wettelijke termijn om op uw Wob-verzoek te beslissen. De Datum wettelijke beslistermijn in uw zaak eindigde op 4 november. Naar aanleiding 23 december 2014 hiervan deel Ik u mee dat er recht op een dwangsom bestaat wanneer u na het verstrijken van de wettelijke beslistermijn mij schriftelijk in gebreke hebt gesteld en ik niet binnen twee weken na ontvangst van uw ingebrekestelling een besluit heb genomen. Deze termijn van twee weken is in uw geval geëindigd op november 2014, Bij onderhavig besluit heb ik alsnog op uw Wob-verzoek beslist. Dit betekent dat ik buiten de termijn van twee weken na uw ingebrekestelling een beslissing op uw Wob-verzoek heb genomen. Ik stel hierbij dan ook vast dat u recht heeft op een dwangsom 670,-. Dit bedrag is als volgt berekend: 14 dagen van 20 per dag; 13 dagen van 30 per dag; Graag verzoek ik u om mij uw rekeningnummer te doen toekomen, zodat de dwangsom kan worden uitgekeerd, Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. Hoogachtend, De minister voor Wonen en Rijksdienst, namens deze, Ons Zaaknummer Richard van Zwol Secretaris-generaal Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de minister voor Wonen en Rijksdienst, Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht. Pagina S van S

6 Bijlage 1 Relevante artikelen uit de Wob Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat; b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan; c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid; d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan beschouwd; e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd; f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten; g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.la van de Wet milieubeheer; h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd; i. overheidsorgaan: 10. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 2. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. Artikel Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties; b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde bestuursorganen; c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie; g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon

7 heeft ingestemd met openbaarmaking. 4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang. 5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieuinformatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter. 6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieuinformatie. 7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu. Artikel In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt. 3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

8 Bijlage 2 Overzicht reeds openbare documenten 1) Kamerstukken II , , A 2) Kamerstukken II , , nr. 3 3) Kamerstukken II , , nr. 7 4) Kamerstukken II , , nr. 24 5) Kamerstukken II , , nr. 44 6) Kamerstukken II , , nr. 47 7) Kamerstukken II , , nr. 49 8) Kamerstukken II , , nr. 55 9) Kamerstukken II , , A 10) Kamerstukken II , , nr ) Kamerstukken II , Vu, nr ) Kamerstukken II , , nr ) Kamerstukken II , , nr ) Kamerstukken II , , nr ) Stb. 1997, ) Stcrt. 2006, 81 De documenten 1 t/m 16 zijn te raadplegen via: httos://www.officielebekendmakingen.nh/ 17) MG Circulaire verkoop corporatiewoningen, te vinden op: httr://www.rilksoverheid nl/documenten-en-oublicaties/circulaires/2013/09/24/mg circulaire-verkoo-cororatiewoningen.htmi 18) Kadastrale gegevens, waaronder WOZ-waarden, tekeningen etc. 19) Gegevens uit bestemmingsplannen 20) Advies richtlijnen waardebepaling blooteigendom, te vinden op: htt ://www.waardebeoalingblooteicjendom. nu 21) Algemene erpachtsvoorwaarden materieel beheer Rijkswaterstaat Rij ksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) ) Arrest inzake Broeren en de Staat: htt://uitsraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli: NL:GHAMS: 2014: ) Brief Staatsbosbeheer aan Van der Feltz Advocaten, betreft concept van het advies richtlijnen waardebepaling bloot eigendom van recreatiewoningen op de Waddeneilanden, waarvan de grond in erfpacht is uitgegeven door Staatsbosbeheer, te vinden op: htt ://www.waardeberalingblooteiqendom. nh 24) Nieuwsbericht Staatsbosbeheer en erfpachters testen samen taxatie verkoop Wadden, te vinden op: htto ://www.staatsbosbeheer.nl/nieuws%2oen%2üachtercironden/nieuws/archief/20 13/9/staats bosbeheer%20en%20erfpachters%20testen%20samen%2ûtaxatie%20verkoop%2owadden.as px 25) Brief Waarderingskamer aan Van der Feltz Advocaten, betreft Waardebepaling voor erfpachters Waddeneilanden, te vinden op: htt ://www.waardebepahingblooteigendom.nh/ 26) Taxatie instructie erfpacht Staatsbosbeheer 2012, te vinden op: http ://www.staatsbosbeheer. nh/. /media/10%20actueeh/00%20dossiers/erfacht/taxatiei nstructie%20erfacht%20staatsbosbeheer% ashx 27) Brief van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwahiteit, te vinden op: htto : //www.staatsbosbeheer. nl/nieuws%20en%20achtercjronden/dossiers/erfacht/»/media/1 0%20Actueeh/0Q%2QDossiers/Erftacht/brief NVR aan minister LNV mei 2010.ashx 28) Presentatie Staatsbosbeheer voor de vertegenwoordigers van de erfpachters, te vinden op: httr://www.staatsbosbeheer. nh/ /media/10%20actueeh/00%20dossiers/ontwikkelagenda%20 Wadden/Presentatie%2ûvoor%2overtepenwoordigers%20erftachters%20door%20Syhvo%2OTh ijsen.ashx

9

10

11

12

13

14

15

16 . 0 E a w Iii S. L iinh 0 _1 r cy)

17 . 5- R.WII,lSPIb 222Z 4800 te Staatsbosbeheer Directie Regio Zuid ta.v 1 1 Postbus (3 AT1LBURG Rijksvastoed-en ontwfkkeunbediijf Mhie ven FTnandn rjoss. OIFIOUI Vurocd Ra9bftat. dlrdctie ZId s l Dettni Betreft 19mei2010 eterfimkig waarde verkoop woning te Langenboorn t: -. Onder Geacht 1 wtjzlng naar uw brief d.d. 3 mei 2010, met kenmerk SBZJ1O-I.150, deel Ik u mee dat 4izaçzlJd kan worden Inestemd niet de verkoop van de woning tegen z. Ik ga ervan uit U Nermee voldoende te hebben geinformeerd. Olis Kanmuk L0200*Sm Uw brief (Ismuk) 3 mli 2110 EWa1n t7 -gibiwn. 1 Pi(na 1 win 1

18

19 svastgo- en ontwikkelingsbeddjf Mbi&ale van ZTnanciën Sbbheer Dhedfe Paglo Zuid t.e Pou 330 S000MTII.BURG 4S00 E apö DîrIdJ. Visoed q1e tc*k S lçidi 4500 ce)rda wwwji ikr&.mmt 2. Datum 27juli 2010 Bbeft InStemming waarde verkoop grond te Beerle.Nessau nh1w N. 1iuitns 1_ i Geachte 1 Onder vemljzjng naar uw brief d.d. 3Ojuol 2010, met korimerk SBZ/i , dâeiik u mee dat dezerzijds In wardèn Ingestemd met de verkoop van èen gedeeit van het perceel BWe-Nassau, eectle L_nummer 39, aan de provinde Nooid-8i4bnt voor de köopeom van Ek ga evvan ijlt u hiermee voldoende te hebben gernformeerd. CR Uwbdmt rn3,r14 /10-15O R*7tdr eaa-. fiz ap 4.,... Pigba 1 Y

20

21 RijSvildnbediijf > Ri(. 1iJ PcSUI 22fl, 4eao ce erdi Staatsbosbtheer Directie Reg(o Zuid ta.v. Postbus MTJI.BURG dos- exmp DicUa Vasted RigIonedTr.ctIe Zuid Sladc.pl.n 3 4ce.reda Nd numer 4 Datum 24september2010 Eetreft instemming verkoôp grond Zeggeweg te Oudenboscfi Geachte i Onder verwijzing naar uw biet d.d. 30juni 2O10 tnet kanmeii SB/10-1.4g9, deel Ik u mee dat dezerzijde kan rden Ingestemd met de verkoop van een prceei grond, kadastra& bekdndgemeen OUdenboedi, sqctie F, manmer3os, groot oneveer ha, aan de Provincie Nood-Brabaat. Ik ga erven uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 0I1P Uw bij (keiimer*) uws 0 t R. T a ba4 lvii-., t*op wi, m-b,wmn. 1 1 vm t

22

23

24

25 - _j Rsvastgoed.enOntwlkkelingsbec*ijf Postbus CEDREDA Oman Instemming ruding te Cu Behandeld deo t Ons fnane* wk,mvo* Ben 3 Geadite heer 1 mevrouw 1 In de gemeente Cu Is de r.alhaue van een recreatiepark gepland. Op deze bcatle Is momenteel een dassanhibltat aanwezig. Om het project te realiseren moet de dassenhabitat woidan gecompenseerd. lbr compdnsatle zullen bi het Gassels Dreek meter hig. ooo meter houtsingel, drie dassentunnels en d4n kuialmatige dassenburdit worden g.reause*cl Vooç de houtwaflen zullen inheemse soorten Worden aangiptant ats metdoorn, sleedoorn kornoelje. Vanuit de Integrale Dassennota Cuijk wordt een fonds gecrderd en beheerd dle de kosten van de ompensatiematregelan dekt. in hit kider van deze compn ati maatregelen Is ook een kleine rulflng nodig. De kosten voor de Inrichting van it geruildi oppervlak worden betaald uit de compensatie. lj deze ruil wordt door Staetsboduiheer Ingebradit een gedeelte van perceel bdutrul bekend gemeente Cuijk, cde d nuflmiar 383 met ei totaal oppervlak van hectare (blijft ilgmidom van 54i4 - nreengedeelnercaelkadastrealbekend cc, s II nummer 514 nit een ruil oppeiiflakte van o,z4 o ictire. Staitsb6s i?iheer v.rbljgt van een gedeelte van perceel kadastraal bekend gemeente 1 CUIJC. setle N, nummer 306 met een ruiloppervlakte van hectare. Gezien het bovenstaande verzoek Ik u In te stemmen met deze ruiling en zo nodig bi overleg te treden met DW om tot een einsluldende Instemming te komen. Graag zie ilc uw advies v66r u oktober tegemoet Voor nadere lrilormatle kunt u contact opnemen meti LI. Of u kunt bellen met beriiiâp [ 1 1 legio Zuid ISPOOIfaIn 444lSo OIT*,vrg IPoatbus noi0aan TILIURGIT F I I ICvk 3ozIec Ii t I t 1 t t 1 -

26

27

28

29

30

31

32

33 wil r. Vaslgoç- iglo Zuid Dumedv.:O1.O7.10 Rijksvastgoed- en OntwikkeUngsbedrijf Postbus cE BREDA Ditum Onretrp Behandeld door Ons kenmerk Uwkenrnetk lijlegen Instemming verkoop grond. tel 5BU R l1 Geachte heer, mevrouw graag een stuk grond van ongeveer 150 m1 van Staatsbosbeheer 1 In eigendom verwerven voor een betere ontsluiting en voor het cre&en van meer ruimte voor een reeds aanwezige spoelpiaats. Het betreft een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Axal, sectie N, nummer 125 met een totale oppervlakte 11,O.80 ha. aan de Langewag!Axelsestraat te Koewacht, zijnde een strook grond (grasland) langs een bosgebied. Het betreffende stuk grond wordt aljren gebruikt cm van het ene gedeelte van het bedrijf naar het andere gedeelte te rijden, mat machines dle doc, onderhouden worden. Dit Wordt tot op heden oogluikend toegestaan. Het levert voor Staatsbosbeheer geen bezwaar op. Het bedrijf wil dit gebruik graag legaliseren. îevensmaeteen speelplaats InrIchtn en de meest praktische plaats op hun terrein, tegenaan de werkplaats waarde ruimte beperkt Is, (stegen het Staatsbosbeheer terrein. De spoelplaats ligt pa1 tegen de erfgrens waardoor de bewegingsruimte nog meer beperkt Is en de noodzaak voor om een stuk Stailsbosbeheer grond te vw.rven nog groter geworden Is. Het voordeel voor Staatsbosbeheer Is dat de situatie wordt gelegaliseerd. Gezien het bovenstaande verzoeken wij u in te stemmen met deze verkoop en zonodig In overleg te treden met Dienst Landelijk Gebied om tot een eensluidend advies te komen. Graag zie Ik uw advies voor 1 augustus 2010 teguoet. L RegbZIIldI *ocrtaee Itg 1 Postbus 33 L 1

34

35 Onderweip : VèWk grond bij COeWadit door SBB Opnernedatum 16augustus2010 MVeaaanvraag 8Juli2010 IAO-nummer Beb. ambtenaar Zaaknummer : ,542 Datum : 23 augustus 2010 t. Foto van de locatle. Taxa8erapportd.d.30ju1l2010 B1age(n) Kopie taxatlerepport meezenden. wewaarde. w kunnen histenvneii met de verkoop van het onderhavige gedeelte ter grootte van± 150 m van de vetlaopsom geluk Is aan de (In opchacht van DL.G) door getaxeerde hetpatceelastn125un voordesomvan Aan Staatsbosbeheer meedelen dat Voorstel Met de taxatlewaarde kan Ik dan ook histemmen. op een bedrag van 1 Zie hiervoor zijn taxatlerapportd.d. 30juli , De waarde per m2 ligt bi lijn met de grondprijzen voor (bouwrijpe) bedrijventerreinen In de regb. de vrije verkoopwaani. VafiJo perceelagedeefte getaxeerd is Litgekomen 1.. In ojgractit van DIG ho nexrne deskunde, te weten 1 i Taxatlewaarde wenstde totale oppervlakte van ± 150 m2te betrekken bij de bestaande bedrijfsiocatle. t betdaarin aanbrengen van een bezlnkkeker (onderdeel spoelpiaats) en heeft een zeer beperkt deel van het onderhavige perceelsgedeeite Inmiddels benut voor het daarop plaatsen van voorzieningen voor bovengrondse opslag van olie. gt achter de bedrijfsiocatle van Riemens. rnselcl deel uit Van een bospad; Bedoeld percee!sgedeeiie De bedriji1ocatle Is plaa1sek bekend alsf LJe Koewacht (gemeente Temeuzen). t -. ian het aangrenzende landbouw rnschanisallebedrijf 1 gnongeveerlbo mn2vanhetperceelaxeln 126teikkopenaandeeenaar(tewetef1 Uit de brletd d 30Juni2010 van Staatsbosbeheer blijkt dat men voornemens 15 een gedeefte ter Inleiding Rapport vasigoeddeskundige RVO8 Zuid

Wettelijke kaders voor openbaarmaking van overheidsinformatie

Wettelijke kaders voor openbaarmaking van overheidsinformatie Wettelijke kaders voor openbaarmaking van overheidsinformatie Met welke wettelijke regels moet een overheid rekening houden met betrekking tot het actief openbaar maken van informatie?: de Wet Openbaarheid

Nadere informatie

Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten. Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg.

Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten. Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg. Uniforme behandelwijze voor informatieverzoeken inzake EU-gerelateerde documenten Notitie van het Wob-contactfunctionarissenoverleg Mei 2003 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemeen deel 2.1. Informatieverzoeken

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Cluster Bedrijf/ Juridische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CYV Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag WIM«. rijksoverheid.ni Inlichtingen

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Kennisgids 1 Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen

Kennisgids 1 Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen Kennisgids 1 Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen Voorwoord Voor u ligt de tweede editie van gids Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen. Een gids die praktische informatie over

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet '98 voor 3000 extra vliegbewegingen DHA

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet '98 voor 3000 extra vliegbewegingen DHA Six Advocaten B.V. Koninginneweg 182 1075 EH AMSTERDAM Leeuwarden, 19 november 2008 Verzonden, 19 december 2008 Ons kenmerk : 00793446 Afdeling : Landelijk Gebied Beleid Behandeld door : F. Wagenaar /

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Onderzoek naar de waarborging van de vertrouwelijke communicatie van advocaten bij de interceptie van telecommunicatie

Onderzoek naar de waarborging van de vertrouwelijke communicatie van advocaten bij de interceptie van telecommunicatie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Onderzoek naar de waarborging van de vertrouwelijke

Nadere informatie

Kennisgids 4 Kabels en Buisleidingen. De eigendom en het beheer hiervan in Rijksgrond

Kennisgids 4 Kabels en Buisleidingen. De eigendom en het beheer hiervan in Rijksgrond Kennisgids 4 Kabels en Buisleidingen De eigendom en het beheer hiervan in Rijksgrond Voorwoord Voor u ligt de RVR-gids Kabels en Buisleidingen, een gids die praktische informatie over dit onderwerp bundelt

Nadere informatie

Geheimhouding als juridische kwaliteitseis van primaire besluitvorming

Geheimhouding als juridische kwaliteitseis van primaire besluitvorming Jubileumbundel Nieuw 12-11-2004 00:02 Pagina 171 Hoofdstuk 10 Geheimhouding als juridische kwaliteitseis van primaire besluitvorming A.M. Klingenberg, A. Logemann & S.A.J. Munneke Bij deze afweging gaat

Nadere informatie

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003.

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. Gelet op de

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

afstemmen van wetgeving op de Wet bescherming persoonsgegevens

afstemmen van wetgeving op de Wet bescherming persoonsgegevens Leidraad afstemmen van wetgeving op de Wet bescherming persoonsgegevens Leidraad Wet bescherming persoonsgegevens 1 2 Leidraad Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave Voorwoord van de Minister van

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 Rapport Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 2 Klacht Verzoeker klaagt over het optreden van ambtenaren van het regionale politiekorps Noord-Holland Noord jegens hem op 10 maart 2004. Hij klaagt

Nadere informatie

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES Buisje leggen, niemand zeggen? juli 2001 1 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 3 Samenvatting 4 Aanbevelingen 11 Hoofdstuk 1. inleiding 12 1.1. Taakopdracht

Nadere informatie

Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)

Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector) VROM Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector) Directie: Bestuursdienst Cluster: Voorraad Registratienummer:

Nadere informatie

P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam

P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam P. Deutekom [adres] [postcode/plaats] Aan: Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Betreft: Procedurenummer 10 / 4445 WET Amsterdam, 7 mei 2011 Edelachtbaar college, 1.

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 788 Besluit van 18 november 2010 tot het stellen van nadere regels betreffende het vinden van passende arbeid voor gewezen politieke ambtsdragers

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie