Communicatie met allochtonen. inventarisatie van knelpunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatie met allochtonen. inventarisatie van knelpunten"

Transcriptie

1 inventarisatie van knelpunten O & S Nijmegen maart 2004

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Waarom een onderzoek? Informatief: een getalsmatig overzicht Informatie uit eerder onderzoek 5 2 Probleemstelling Inleiding Onderzoeksvragen Interculturele communicatie Uitvoering van het onderzoek 9 3 Gemeentelijke communicatie met allochtonen Inleiding De mate van representativiteit De huidige communicatie met allochtonen Zijn er problemen of knelpunten? De wijze van omgaan met de communicatieproblemen Suggesties voor verbeteringen Conclusies 21 4 Bijlage: vragenlijst 25

3 Inleiding 1 Inleiding 1.1 Waarom een onderzoek? De gemeente Nijmegen vindt dat alle burgers in de stad meetellen, onafhankelijk van de specifieke achtergronden die er zijn. Of mensen jong of oud, allochtoon of autochtoon zijn; dat mag geen criterium zijn om ze meer dan anderen in- dan wel uit te sluiten. Het collegeakkoord van 2002 spreekt dan ook van een versterking van de lokale democratie waarbij de samenhang tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de stad van groot belang is. Onder andere streeft men ontmoetingen na. Zo werd 2003 uitgeroepen tot hét jaar van de ontmoeting. Eveneens in 2003 heeft de gemeente diverse wijkgesprekken georganiseerd in het kader van Deltaplan Integratie waarbij groepen allochtone burgers zijn geconsulteerd. Vanuit het oogpunt van communicatie is het voor de gemeente van belang te weten of alle groepen in de stad in gelijke mate bereikt worden. Voor de gemeentelijke organisatie is communicatie een belangrijk middel om goede relaties met de burgers in de stad op te bouwen en te onderhouden. Hierbij vatten we (gemeentelijke) communicatie breed op: alle praktijken en handelingen waarbij de gemeente in gesprek is met de Nijmegenaren. Het kan gaan om voorlichting, een gesprek bij de Sociale Dienst of het verlenen van een paspoort. Een van de belangrijkste gemeentelijke instanties die verantwoordelijk is voor de communicatie met burgers is het bureau communicatie van de directie inwoners. Vanuit dit bureau is de vraag gesteld in welke mate er vanuit de diverse gemeentelijke afdelingen goed gecommuniceerd wordt met de allochtone Nijmegenaren. Ook het GAON (Gemeentelijk Allochtonen Overleg Nijmegen) vindt informatie over de communicatie vanuit de gemeentelijke organisatie met allochtonen van belang. 1 Men vermoedt dat (niet westerse) allochtonen vaker dan autochtonen problemen hebben om bijvoorbeeld gemeentelijk voorlichtingsmateriaal te begrijpen, maar ook om hun wensen in een direct gesprek kenbaar te maken. Tevens denkt men dat er geen duidelijk gemeentelijk beleid is dat voorschrijft hoe omgegaan moet worden met de veronderstelde communicatieproblemen (met allochtonen). Men denkt dat er grote verschillen zijn in aanpak tussen de verschillende directies en afdelingen. Aldus zijn de centrale vragen gegeven voor een onderzoek: -Welke communicatieproblemen doen zich voor met allochtone Nijmegenaren? 2 -Hoe wordt op dit moment met die problemen omgegaan? 1 Het GAON is een platform van allochtone ambtenaren dat zich richt op een voor alle burgers van de stad herkenbare gemeentelijke organisatie. Vanwege het belang van het onderzoek heeft het GAON zowel inhoudelijk als financieel bijgedragen aan de uitvoering van het onderzoek. 2 Bij de beantwoording van deze vraag moet men bedenken dat de communicatieproblemen primair geanalyseerd worden via de perceptie van de gemeentelijke medewerkers. Het kan dus zo zijn dat die medewerkers geen problemen zien of ervaren, terwijl die er wel zijn, althans in de perceptie van de allochtone doelgroepen. 3

4 inventarisatie van knelpunten 1.2 Informatief: een getalsmatig overzicht Van alle inwoners van Nijmegen behoort op dit moment circa 16% tot de groep niet westerse allochtonen. Dat zijn ruim personen. Iets minder dan de helft van deze mensen maakt deel uit van de zogenaamde klassieke allochtone gemeenschappen en is Turks, Marokkaans, Antilliaans of Surinaams. Iets meer dan de helft is afkomstig uit verschillende landen in Afrika en Azië, maar ook uit Oost Europa. In de volgende tabel laten we de verdeling van de verschillende delen van de Nijmeegse bevolking zien. Tabel 1: de Nijmeegse bevolking opgesplitst in verschillende etnische groepen (maart 2004) Autochtoon Westers allochtoon Niet westers allochtoon (totaal) Niet westers allochtoon (vier klassieke groepen) Niet westers allochtoon (nieuwe groepen) (Turkije) (voormalig Nederlands Indië) (Marokko) (voormalig Joegoslavië (Nederlandse (Indonesië) Antillen) (Suriname) 806 (China en Hong Kong) 711 (Iran) (bron: Stadsgetallen, O & S, Nijmegen) 628 (Somalië en Ethiopië) 572 (Irak) 563 (Vietnam) (overigen) Interessant is verder om specifiek naar de leeftijdsverdeling te kijken, aangezien we mogen aannemen dat het vooral de oudere allochtonen zijn die hetzij moeilijk bereikt worden vanuit de gemeente, hetzij zelf moeilijk in staat zijn om met de gemeentelijke organisatie te communiceren. Tabel 2: leeftijdsverdeling allochtone gemeenschappen in Nijmegen Leeftijdscategorie Turken Marokkanen Antillianen Surinamers Overige groepen Totaal Totaal (bron: Stadsgetallen, O & S, Nijmegen) We zien dus dat de verschillende groepen niet westerse allochtonen weinig ouderen in hun gelederen hebben. Het aandeel 65plussers bedraagt bij alle groepen 3%, behalve 4

5 Inleiding bij de Surinamers; bij hen is het 5%. Het aandeel 50plussers schommelt bij de meeste groepen tussen de 11 en 12%; bij de Antillianen is het 14% en bij de Surinamers 20%. Kijken we naar de opleiding van de betrokkenen, dan zien we dat allochtonen doorgaans een lagere opleiding genoten hebben dan autochtonen. In de volgende tabel zoomen we achtereenvolgens in op autochtonen, allochtonen en allochtone 50plussers. 3 Per groep kijken we naar de percentages binnen vier categorieën hoogst genoten opleiding : maximaal basisonderwijs; vbo en mavo; mbo, havo en vwo; hbo en wo. Tabel 3: hoogst genoten opleiding van de Nijmeegse inwoners (in percentages uitgedrukt) Maximaal basisonderwijs VBO en MAVO MBO, HAVO en VWO Autochtonen (gemiddeld) Allochtonen (gemiddeld) HBO en WO Allochtonen (50plussers) (bron: Onderwijsmonitor en Stadspeiling, O & S, Nijmegen) 1.3 Informatie uit eerder onderzoek Op zich is uit eerder gemeentelijk onderzoek 4 al het een en ander bekend over het in dit rapport gestelde probleem. Een tweetal kaders: Ja, er zijn communicatieproblemen tussen groepen niet westerse allochtonen enerzijds en gemeentelijke (en andere professionele) instanties anderzijds. Voor zover die problemen zich voordoen zijn ze vooral gericht op de eerste generatie van de betreffende groepen en hebben ze steeds te maken met taal en cultuur. Sommige allochtonen spreken niet of onvoldoende Nederlands, waardoor (effectieve) communicatie met hen niet mogelijk is. Daarbij komt dat er in veel gevallen cultureel bepaalde gedragingen in het geding zijn die aanleiding kunnen zijn tot communicatieproblemen. Denk bijvoorbeeld aan de duiding van verbale en nonverbale signalen, de wederzijdse beeldvorming en de omgang met verschillende verwachtingspatronen. Uit het onderzoek binnen de Nijmeegse gezondheidszorg is gebleken dat de direct betrokkenen in de meeste gevallen basale en praktische oplossingen zoeken. Men laat voorlichtingsmateriaal vertalen (in het Turks of Marokkaans), men schakelt allochtone intermediairs in e.d. Allochtone cliënten maken nogal eens gebruik van meegenomen familieleden, die als tolk worden ingezet. 3 Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen westerse en niet westerse allochtonen. Men mag aannemen dat het opleidingsniveau van veel groepen (met name oudere) niet westerse allochtonen nog lager is dan uit de volgende tabel blijkt. 4 Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het in 2002 verschenen rapport over de toegankelijkheid van de Nijmeegse gezondheidszorg voor allochtonen én aan het in hetzelfde jaar gepubliceerde onderzoek met betrekking tot de dienstverlening van de Sociale Dienst. Een jaar eerder liet BOEG (Bureau Ombudswerk Etnische Groepen) een onderzoek doen naar de voorlichting door de gemeente Nijmegen onder allochtone vrouwen. 5

6 inventarisatie van knelpunten Uit het onderzoek naar de dienstverlening bij de Sociale Dienst bleek dat met name de klantenbrieven door veel allochtonen als onduidelijk en deels onbegrijpelijk werden ervaren. Uit het onderzoek naar de voorlichting onder allochtone vrouwen bleek dat het voor veel vrouwen niet duidelijk is waar welke informatie te verkrijgen is. Gevraagd naar hun wensen met betrekking tot de voorlichting werd kenbaar gemaakt: het liefst in de taal van het land van herkomst, het liefst door middel van mondelinge informatie. Wil men de communicatieproblemen met allochtonen op een meer structurele wijze aanpakken, dan moet er sprake zijn van een algehele organisatieontwikkeling. Hierbij kan men denken aan: -het aantrekken van allochtoon personeel voor functies waarbij de directe communicatie aan de orde is; -het door middel van speciale voorzieningen voor allochtonen gebruikersvriendelijk maken van de omgeving; -het door de hele organisatie heen (tot en met het topmanagement) inbouwen van verantwoordelijkheid voor de oplossing van de problemen; -het via raden e.d. inschakelen van allochtone woordvoerders en sleutelfiguren. Opvallend is dat als gevolg van de ontwikkelingen die zich de laatste jaren hebben voorgedaan waarbij de multiculturele invalshoek meer en meer wordt vervangen door het streven naar integratie het maatschappelijk draagvlak voor bijzonder beleid en bijzondere voorzieningen met betrekking tot allochtonen enigszins is afgenomen. 5 Met betrekking tot communicatie is de redenering onder andere dat het onmogelijk is om alle groepen in hun eigenheid te bedienen. Er zijn immers veel meer etnische gemeenschappen dan bijvoorbeeld alleen de Turkse en de Marokkaanse. Bovendien zou het beter zijn om de betrokkenen goed Nederlands te laten leren, waardoor het leeuwedeel van de communicatieproblematiek welhaast vanzelf zou verdwijnen. 5 Zo heeft de commissie Blok die een parlementair onderzoek verrichtte naar integratie en integratiebeleid subtiel vastgesteld dat allochtonen nauwelijks geprofiteerd hebben van specifiek op hen gericht beleid, terwijl ze wel voordelen gehad hebben van algemene, op iedereen gerichte beleidsinterventies. 6

7 Probleemstelling 2 Probleemstelling 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zullen we kort stilstaan bij: -de onderzoeksvragen (paragraaf 2.2.), -de discussie over interculturele communicatie (paragraaf 2.3), en -de uitvoering van het onderzoek (paragraaf 2.4). 2.2 Onderzoeksvragen Wat is de huidige situatie met betrekking tot de gemeentelijke communicatie met (niet westerse) allochtonen? Doet deze communicatie zich vaak voor? Op welke wijze telefonisch, schriftelijk, face to face en/of digitaal wordt er vooral met allochtonen gecommuniceerd? Doen zich in de communicatie met allochtonen bijzondere knelpunten voor? Zo ja, welke zijn dat dan? Als er knelpunten zijn, hoe gaat men daar dan mee om? Zoeken de gemeentelijke ambtenaren ad hoc een oplossing? Of is er sprake van een beleidsmatige sturing? Hebben de betrokkenen op basis van hun ervaringen op het gebied van communicatie met allochtonen suggesties voor verbeteringen? Bij al deze vragen is het interessant om na te gaan of en in welke mate er verschillen zijn tussen directies en afdelingen. 2.3 Interculturele communicatie Over de communicatie tussen mensen met een verschillende culturele (of etnische) achtergrond is al gigantisch veel gepubliceerd. Op deze plek staan we stil bij een drietal personen dat in Nederland op het gebied van de interculturele communicatie naam gemaakt heeft: prof. dr. David Pinto, prof. dr. W.A.R. Shadid en dr. Evelien van Asperen. Pinto: miscommunicatie als gevolg van culturele verschillen Omdat men niet op de hoogte is van elkaars culturele waarden en normen is er volgens Pinto veel miscommunicatie tussen autochtonen en allochtonen. Alles wat we zien, doen, beleven, begrijpen en interpreteren staat in het kader van een bepaald cultureel patroon. Met dat patroon zijn we opgevoed en opgegroeid; we zijn erin en ermee gesocialiseerd. Andere personen, die elders geboren zijn, hanteren andere culturele kaders. Als men zich daarvan niet bewust is kan dat leiden tot onbegrip. Bijvoorbeeld: in onze cultuur is het aankijken van iemand een kwestie van fatsoen, terwijl dat in vele andere culturen juist gezien wordt als onbeleefd. Onbewust heeft eenieder echter de neiging om ook de ander te onderwerpen aan de waarden en normen waarin men zelf is gesocialiseerd. Globaal maakt Pinto een wezenlijk onderscheid tussen onze westerse cultuur aan de ene en vele allochtone culturen aan de andere kant. De westerse cultuur is bij uitstek op de individuele expressie en verantwoordelijkheid gericht, terwijl in veel niet westerse culturen de groepsbinding centraal staat. Om toch communicatie (tussen 7

8 inventarisatie van knelpunten mensen van verschillende culturele herkomst) mogelijk te maken stelt Pinto drie dingen voor: -wees bewust van je eigen culturele kader, -verdiep je in het kader van de ander, -stel vast binnen welke grenzen reële communicatie mogelijk is. Shadid: beeldvorming, de verborgen dimensie bij interculturele communicatie In deze uit 1994 stammende rede (waarmee Shadid hoogleraar werd in Tilburg) wordt als probleem gesteld dat mensen bij het vraagstuk van interculturele communicatie de neiging hebben om te vervallen in dichotome categorieën, in ideaaltypische constructies, waarmee de gesprekswerkelijkheid slechts vanuit een wij- en zijperspectief verschijnt. Volgens Shadid is dit uiteindelijk een karikatuur van de werkelijkheid zelf. De interculturele setting is complex van aard en ontwikkelt zich voortdurend. Inderdaad kunnen culturele verschillen leiden tot communicatieproblemen. Maar de wijze waarop en de mate waarin ze dat doen is afhankelijk van context en persoonlijkheid. Als er bijvoorbeeld, qua context, sprake is van een duidelijke machtsverhouding, zal de communicatie heel anders verlopen dan in een meer ongedwongen situatie. Bovenal zal het feitelijke verloop van de communicatie afhangen van persoonlijke eigenschappen. Staat men open voor de ander of verschanst men zich achter stereotypen en vooroordelen. Daarom zou men kunnen stellen dat interculturele communicatie een ontmoeting impliceert, niet in de laatste plaats ook tussen beeldvorming en werkelijkheid. Zijn de beide gesprekspartners in staat en bereid om de reeds aanwezige voorstellingen in hun hoofd te toetsen aan het werkelijke gesprek zoals dat zich ontvouwt. Treden er leereffecten op? Miscommunicatie hoeft niet per se het gevolg te zijn van culturele verschillen. Volgens Shadid gaat het erom alert te zijn, opdat individuele en cultuurgebonden gedragingen bijtijds gesignaleerd en vervolgens aangepast kunnen worden. Van Asperen: interculturele communicatie & ideologie In dit proefschrift (Tilburg, 2003) staat met name één vraag centraal: hoe komt het toch dat de veelal gehanteerde communicatiestrategieën in interculturele situaties zo ineffectief blijken te zijn? Van Asperen geeft hierop een heel gewaagd antwoord: dat komt door de heersende interculturele ideologie zelf. Die ideologie veroorzaakt namelijk dat de gesprekspartners elkaar vastpinnen op hun culturele achtergrond. Daardoor hebben de betrokkenen uiteindelijk geen greep op het gesprek zoals het zich reëel ontwikkelt. Aan de rechterkant van het politieke spectrum kan men bijvoorbeeld uitgaan van onoverbrugbare culturele tegenstellingen, waardoor elk gesprek op voorhand onmogelijk is. Maar aan de linkerkant kan men zo bang zijn om te discrimineren dat elk gesprek blijft hangen in algemeen- en oppervlakkigheden. Waar het Van Asperen, evenals Shadid trouwens, om gaat is greep te krijgen op de reële ruimte van de communicatie zelf. Daarom pleit zij voor de aanvaarding van algemene menselijke (in plaats van cultuurgebonden) competenties, zoals: kritiek en zelfkritiek, reflectie en zelfreflectie, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Men zou zich niet geremd moeten voelen tijdens de interculturele setting. Kennis over specifieke culturele waarden en gewoonten kan wellicht de kijk op de wereld 8

9 Probleemstelling verbreden, maar het is als zodanig geen enkele garantie om goed met elkaar te communiceren. 2.4 Uitvoering van het onderzoek In het najaar van 2003 is een enquête verstuurd naar ambtenaren van een groot aantal gemeentelijke afdelingen. Niet alle afdelingen zijn benaderd. Vooraf is door het bureau communicatie een inschatting gemaakt welke afdelingen überhaupt qua communicatie met allochtonen te maken hebben. Alle andere afdelingen zijn uitgezonderd van het onderzoek. Dat betekent dat in totaal circa negenhonderd vragenlijsten verstuurd zijn. 9

10 Gemeentelijke communicatie met allochtonen 3 Gemeentelijke communicatie met allochtonen 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk komen de bevindingen uit het onderzoek aan de orde. Achtereenvolgend: -de mate van representativiteit (paragraaf 3.2), -de huidige situatie (paragraaf 3.3.), -de knelpunten (paragraaf 3.4), -de wijze van omgang met de knelpunten (paragraaf 3.5), -suggesties voor verbeteringen (paragraaf 3.6), en -conclusies en aanbevelingen (paragraaf 3.7). 3.2 De mate van representativiteit Algemeen Zoals in hoofdstuk 2 werd opgemerkt zijn in totaal ongeveer negenhonderd vragenlijsten rondgestuurd. Daarvan zijn er 228 ingevuld teruggekomen. Dat betekent dat circa een kwart van de aangeschreven gemeentelijke ambtenaren op positieve wijze (namelijk door middel van deelname) gereageerd heeft. Zijn hiermee de onderzoeksresultaten representatief? In feite is dat het geval. Als we ervan uitgaan dat de negenhonderd aangeschreven ambtenaren inderdaad al degenen zijn die op de een of andere wijze via hun werk met allochtonen kunnen communiceren, dan komt het gegeven dat 228 personen de vragenlijst hebben ingevuld neer op een hoge mate van statistische betrouwbaarheid. Het aantal volstaat namelijk om de volgende zekerheid te hanteren: wanneer we het onderzoek honderd keer herhalen, dan is de kans dat we dezelfde uitkomsten krijgen 90%; plus is de maximale afwijking ten opzichte van de werkelijke uitkomsten die we verkregen zouden hebben indien alle aangeschreven mensen de lijst hadden ingevuld slechts 5%. We moeten echter de uitkomsten niet zo maar gaan generaliseren voor alle ambtenaren die bij de gemeente werkzaam zijn. De vragenlijst is vrijwel uitsluitend ingevuld door degenen die geregeld of vaak met allochtonen communiceren. Bij degenen die wel aangeschreven zijn maar die uiteindelijk niet mee hebben gedaan aan het onderzoek zit een grote groep die bij nader inzien niet of nauwelijks met allochtonen communiceert, terwijl dat wel in eerste instantie gedacht werd. Dat betekent dat de representativiteit van het onderzoek aan de ene kant in feite nog groter is dan zojuist al werd aangegeven. Alleen moet men aan de andere kant in de gaten houden dat die representativiteit betrekking heeft op degenen die via hun gemeentelijke werk met allochtonen communiceren en dus niet op de gemeente als geheel. Directies en afdelingen Niet alle directies en afdelingen hebben in gelijke mate binnen het onderzoek geparticipeerd. In de logica van de voorafgaande beschouwingen over representativiteit is dit logisch. Daar waar men veel met allochtonen te maken heeft, bijvoorbeeld bij de meeste afdelingen van de directie inwoners, zijn meer enquêtes ingevuld dan bij andere 11

11 inventarisatie van knelpunten afdelingen, waar er veel minder of zelfs niet met allochtonen gecommuniceerd wordt. Als we het aantal ingevulde vragenlijsten relateren aan directies en afdelingen krijgen we schematisch het volgende beeld: Tabel 4: overzicht ingevulde vragenlijsten Directie Aantal Afdeling Aantal -Inwoners 126 -SoZaWe / Waalwerk 85 -Publieksbalie 15 -Onderwijs & Jeugd 14 -GKB 4 -SAWI 3 -Archief 3 -Belastingen / Burgerzaken 1 -Gezondheid, Opvang & Zorg 1 -Grondgebied 48 -Milieu 18 -Stadsontwikkeling 11 -Communicatie / Personeelszaken 8 -Economische zaken 6 -Bouwen & Wonen 5 -Wijk & Stad 23 -Onderzoek & Statistiek 11 -Wijkmanagement 11 -Secretariaat 1 -Bestuur & Organisatie 10 -Communicatie & Representatie 6 -Veiligheid, Openbare orde & Handhaving 4 -Brandweer 7 7 -Stadsbedrijven 2 2 Onbekend Totaal Schalen en functies Kijken we naar de verdeling van de respondenten over de verschillende schalen die aan functies verbonden zijn, dan zien we dat de meesten ergens in het midden zitten. Met bijna 29% komt schaal 9 het meeste voor. De schalen 10 en 11 zijn elk voor meer dan 10% vertegenwoordigd. De schalen 6, 7, 8 en 12 scoren elk rond 7,5%. Deze verdeling correspondeert met de verdeling voor zover die voor de hele gemeente bekend is. 12

12 Gemeentelijke communicatie met allochtonen Bij de aard van de meest voorkomende functies en werkzaamheden komen we de volgende onderverdeling tegen: bijna 34% van de respondenten zegt advieswerk te verrichten, 23% is actief op het gebied van de dienstverlening, terwijl 14% zichzelf als leidinggevende beschouwt. 6 Hierna, qua mate van voorkomen, vinden we secretariaatswerk en communicatie. Opleiding De meeste respondenten blijken hoog opgeleid te zijn. Bijna 70% heeft HBO, HTS of universiteit als hoogst genoten opleiding genoten. Etnische achtergrond Van de respondenten blijkt 7,5% zichzelf als niet westers allochtoon te omschrijven. Het is een kleine groep; 17 personen sterk, vooral werkzaam bij SoZaWe en Waalwerk. Het percentage van 7,5 is iets hoger dan het totale percentage niet westerse allochtonen (circa 6) dat in dienst is van de gemeente Nijmegen. 3.3 De huidige communicatie met allochtonen Aandeel binnen het werk als geheel Van alle respondenten zegt 11% meer dan de helft van de werktijd te besteden aan communicatie met allochtonen. Terwijl 32,5% van de ondervraagden zegt tussen een kwart en de helft van de werktijd hiermee bezig te zijn. Dus zegt bijna 45% voor meer dan een kwart van hun werktijd te besteden aan de communicatie met allochtonen. In werkelijkheid blijken deze gemiddelde getallen heel erg te verschillen per directie en afdeling. In feite is alleen bij de directie inwoners (en daarbinnen met name bij SoZaWe en Waalwerk) sprake van een meer dan gemiddeld aandeel van de communicatie met allochtonen binnen het werk. Voor de hele directie inwoners geldt dat 17,5% van de medewerkers zegt meer dan de helft van de werktijd te besteden aan communicatie met allochtonen, terwijl maar liefst 45% hiermee bezig is tussen een kwart en de helft van de werktijd. Kijken we specifiek naar SoZaWe en Waalwerk, dan zien we dat de getallen respectievelijk 24% en 50% zijn. Met andere woorden: bijna driekwart van de werkzaamheden bij SoZaWe en Waalwerk althans van degenen die aan het onderzoek hebben meegedaan richten zich op communicatie met allochtonen. 6 Hierbij moet men bedenken dat bij veel respondenten de verschillende werkzaamheden naast en door elkaar kunnen bestaan. Met andere woorden: iemand kan zich tegelijkertijd adviserende, leidinggevende en eventuele andere taken toekennen. 13

13 inventarisatie van knelpunten In onderstaande tabel worden ter illustratie een paar directies en afdelingen met elkaar vergeleken: Tabel 5: aandeel communicatie met allochtonen binnen het werk als geheel Directie / afdeling Meer dan de helft Een kwart tot de helft Totaal: meer dan een kwart -SoZaWe / Waalwerk 24% 50% 74% -Directie Inwoners 17,5% 45% 62,5% -Directie Grondgebied 4% 15% 19% -Directie Wijk & Stad - 17% 17% Gemiddeld voor de hele gemeente 11% 32,5% 43,5% Welke conclusies kunnen we hier uit trekken? Op de eerste plaats is het zo dat gemiddeld voor de hele gemeente geldt dat een aanzienlijk deel van degenen die überhaupt met allochtonen communiceren (als deel van het werk), dat doet op een wijze die relatief veel tijd in beslag neemt. Anders gesteld: de communicatie met allochtonen maakt voor deze groep een aanzienlijk deel van hun dagelijkse werk uit. Op de tweede plaats en dat is in deze de kern van de zaak blijken met name de medewerkers van de directie inwoners, in het bijzonder die bij SoZaWe en Waalwerk, veel tijd te besteden aan communicatie met allochtonen. Dat is logisch, wanneer we ervan uitgaan dat veel allochtonen vanuit hun achterstandssituatie met name bij de juist genoemde instanties aankloppen. De wijze van communicatie Van de respondenten zegt 34% met name telefonisch met allochtonen te communiceren, 33% doet dat in een face to face setting, 25% communiceert schriftelijk en 8% digitaal. Deze cijfers verschillen niet of nauwelijks per directie of afdeling. Is men méér tijd kwijt dan bij een gelijksoortige communicatie met autochtone burgers? Tabel 6: tijdsdruk per wijze van communiceren Aard communicatie Meer tijd dan met autochtonen Even veel tijd Geen idee -Schriftelijk 20% 37% 43% -Telefonisch 63% 16% 21% -Face to face 57% 21% 22% -Digitaal 3% 15% 82% Gemiddeld 36% 22% 42% Ook deze cijfers zijn in principe voor alle directies en afdelingen gelijk. We zien dus dat gemiddeld genomen de communicatie met allochtonen meer tijd in beslag neemt dan die met autochtonen. Van belang is echter dat het tijdsbeslag met name te vinden is bij de telefonische contacten en de face to face situaties. Als we deze cijfers vergelijken met de voorgaande cijfers over het aandeel van de communicatie met allochtonen binnen het werk als geheel, is de overeenkomst duidelijk. Telefonische contacten en 14

14 Gemeentelijke communicatie met allochtonen face to face situaties doen zich vooral voor in de sfeer van maatschappelijke dienstverlening bij SoZaWe en Waalwerk. Nevendoelen bij contact We hebben gevraagd of het wel eens voorkomt dat allochtone burgers dingen aan de orde stellen buiten het strikte doel van het contact om. Ja, zegt 52% van de ondervraagden. 7 Wat stelt men dan aan de orde? Twee zaken zijn opvallend vaak genoemd: een algemene vraag om hulp (29%) en een algemene klacht over de gemeente (15%). Overigens moeten we vooral ook letten op de formulering: wel eens. De meeste respondenten (circa 80%) geven aan dat het aan de orde stellen van nevendoelen niet heel vaak voorkomt. Als er via het aan de orde stellen van nevendoelen bepaalde signalen binnenkomen, dan zegt de helft ook daadwerkelijk iets te kunnen doen met die signalen. Daarbij moeten we vooral denken aan: er zelf achteraan gaan én doorverwijzen. 3.4 Zijn er problemen of knelpunten? In de vorige paragraaf werd min of meer feitelijk vastgesteld hoeveel tijd ermee gemoeid is om met allochtone burgers te communiceren. Nu is de vraag aan de orde of en op welke wijze men binnen die communicatie afgezien van de tijdsdruk te maken heeft met bijzondere problemen en knelpunten. Volgens 11% van de respondenten is er geen verschil qua communicatie tussen allochtonen en autochtonen. Daarentegen zegt 27% dat er wel degelijk grote verschillen zijn, terwijl 60% zegt dat er verschillen zijn, maar dat die eigenlijk wel meevallen. De perceptie van grote verschillen (in de communicatie met allochtonen of autochtonen) is analoog aan eerdere differentiaties, die we gemaakt hebben, heel erg gebonden aan de werkplek. Bij de directie grondgebied vindt slechts 10% van de respondenten dat de communicatie met allochtonen wezenlijk anders is dan die met autochtonen. Bij de directie wijk & stad gaat het om 17% die dat vindt. Maar bij de directie inwoners loopt dat percentage op tot 36%, terwijl het specifiek bij SoZaWe en Waalwerk zelfs 46% bedraagt. Met andere woorden: op dezelfde plekken waar de gemeentelijke medewerkers veel tijd investeren in de communicatie met allochtonen vindt een grote groep dat die communicatie substantieel afwijkt van die met autochtone burgers. Substantieel afwijken wil in dit verband zeggen: de communicatie met allochtonen is (wezenlijk) moeilijker dan die met autochtonen. We hebben eerder geconstateerd dat de meeste tijd ging zitten in telefonisch contacten en face to face situaties. Welnu, binnen deze settings worden met name twee punten genoemd om de specifieke moeilijkheidsgraad te adstrueren: bijna 70% van degenen die vinden dat er wezenlijke communicatieproblemen met allochtonen zijn wijdt dat aan het feit dat de allochtonen 7 Let wel: het komt (wel eens) voor. Het is (dus) niet zo dat er vaak sprake is van nevendoelen die aan de orde gesteld worden. 15

15 inventarisatie van knelpunten te slecht Nederlands spreken of begrijpen. Ruim 10% is van mening dat allochtonen zaken verkeerd begrijpen, omdat ze niet goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen de Nederlandse instituties. Opvallend weinig mensen noemen typische cultureel bepaalde zaken zoals: iemand wel of niet aankijken tijdens een gesprek, de wijze van omgaan met tijd e.d. als reden voor de communicatieproblemen. Op de vraag of die communicatieproblemen specifiek verbonden zijn met bepaalde allochtone groepen, zegt bijna de helft van de ondervraagden dat dit niet het geval is. Met andere woorden: deze mensen vinden dat de problemen zich in principe bij alle groepen in dezelfde mate voordoen. Degenen die vinden dat er wel onderscheid is tussen de verschillende allochtone groepen wijzen qua problematiek speciaal naar Turken (17%), Marokkanen (9%) en Somaliërs (5%). Tabel 7: communicatieproblemen en speciale groepen Vraag: doen zich de problemen bij speciale groepen voor? Antwoord: nee Antwoord: ja ca. 50% ca. 50% 17% (Turken) 9% (Marokkanen) 5% (Somaliërs) 3.5 De wijze van omgaan met de communicatieproblemen Wat doen mensen indien ze geconfronteerd worden met de problemen die zich voordoen in de communicatie met allochtonen? Circa 13% van de respondenten zegt geen rekening te houden met (mogelijke) problemen en hetzelfde te doen wat men altijd doet. Ruim 70% zegt evenwel meer tijd te nemen, 8% zegt extra goed te articuleren en 4% geeft aan eenvoudige woorden en uitdrukkingen te gebruiken. Opvallend is dus dat een grote meerderheid persoonlijk weet om te gaan met de communicatieproblemen. Tabel 8: omgaan met communicatieproblemen Speciaal omgaan met de communicatieproblemen Nee Ja 13% 87% 70% (meer tijd) 8% (articuleren) 4% (eenvoudig taalgebruik) Vindt men dat het doorgaans veel inspanning kost om in werkverband met allochtonen te communiceren? Een vijfde deel van de respondenten vindt van wel, terwijl de helft zegt dat het meevalt. Maar op de vraag of men van mening is dat de extra inspanning opgebracht moet worden zegt ruim 80% ja. Zijn er wel eens irritaties als gevolg van communicatieproblemen met allochtonen? Ruim de helft antwoordt: nooit. Ruim 40% zegt: soms. Op zich is dit opmerkelijk. We hebben namelijk gezien dat de communicatie met allochtonen relatief veel tijd in beslag neemt; desondanks weten de gemeentelijke medewerkers daar (persoonlijk) mee om te gaan en is er relatief weinig sprake van irritatie. 16

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Samen werken met nieuwe ondernemers

Samen werken met nieuwe ondernemers Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Samen werken met nieuwe ondernemers Handreiking met praktijkvoorbeelden voor het benaderen, bereiken en ondersteunen van ondernemers van allochtone

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo

Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo Etnische Diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Met medewerking van: Joep Binkhorst Gürkan Çelik Angelique Hunkar Machteld de Jong Daniel van Middelkoop Menno

Nadere informatie

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1 Nationale Citymarketing Monitor 10: Resultaten deel 1 Erasmus Universiteit Rotterdam dr. Erik Braun dr. ir. Jasper Eshuis prof. dr. Erik-Hans Klijn Paul Blijs De Erasmus Universiteit Rotterdam doet wetenschappelijk

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

HANDLEIDING ONDERZOEK & STATISTIEK

HANDLEIDING ONDERZOEK & STATISTIEK HANDLEIDING ONDERZOEK & STATISTIEK COLOFON Serie Statistiek 2014 / 13 Gemeente Leiden BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Telefoon: 071 516 51 23 Website:

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 202 Inhoud Inleiding... 3 2 Een literatuurverkenning... 2. Inleiding...

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Huishoudens met risicovolle schulden

Huishoudens met risicovolle schulden Huishoudens met risicovolle schulden Tilburg, februari 2007 ir. Tris Serail dr. ir. Marijke von Bergh Uitgever: IVA Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-4668466, telefax: 013-4668477

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma welzijn-wonen-zorg voor oudere migranten en vluchtelingen

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk

PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk PROTECT Migranten en vrijwilligerswerk Een onderzoek naar de huidige situatie en behoeften m.b.t. participatie en deskundigheidsbevordering van migranten en uitwisseling met migranten in de wijkgerichte

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Etnische diversiteit in docententeams in het hbo. Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie) Colofon Etnische diversiteit in docententeams in het hbo Auteurs Martha Meerman en Rob Gründemann (redactie)

Nadere informatie