ALLEN &: OVERY. OPPdCHTING Stichting Continu~teit Delta Lloyd, gevestigd te Amsterdam. Akte d.d. 19 oktober INHOUD:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALLEN &: OVERY. OPPdCHTING Stichting Continu~teit Delta Lloyd, gevestigd te Amsterdam. Akte d.d. 19 oktober 2009. INHOUD:"

Transcriptie

1 ALLEN &: OVERY OPPdCHTING Stichting Continu~teit Delta Lloyd, gevestigd te Amsterdam. Akte d.d. 19 oktober INHOUD: Afschrifi van de akte van oprichting van Stichfing Continu fteit Delta Lloyd, gevestigd te Amsterdam, d.d. 19 oktober 2009 verleden voor mr. G.W.Ch. Visser, notaris te Amsterdam. Engelse vertaling van de akte van oprichting. AMCO: Allen & Overy LLP

2 ALLEN &: OVERY Allen & Overy LLP GV/ AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Continu#eit Delta Lloyd) Op negentien oktober tweeduizend negen is voor mij, mr. Gerbrand Willem Christiaan Visser, notaris te Amsterdam, verschenan: de beer mr. Raoul Anton Hagens, met kantooradres Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, geboren te Haarlem op twaalf april negantienhonderd drie~ntachtig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: Delta Lloyd N.V., ean naamloze vermootschap, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amstelplein 6, 1096 BC Amsterdam en ingeschreven in bet handelsregister onder hummer (de Opriehter).- Van de volmacht aan de comparant verstrekt blijkt tilt ean onderhandse akte van volmacht die aan deze akte is gehecht ~.- De comparant heeft het volgende verklaard: De Oprichter richt hierbij op ean stichting met de volgende statuten. AMCO: t 1

3 ALLEN &:OVERY Naam en zetel., Artikel De stichting is genaamd: Stichting Continuiteit Delta Lloyd. 2. Zij is gevestigd te Amsterdam.. Doel.- Artikel De stichting heeft ten doel de behartiging van de belangen van de naamloze vennootschap: Delta Lloyd N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna ook te noemen: de vennootschap, de met haar verbonden ondememing en alle daarbij bela okkenen, waarbij onder meet zoveel mogelijk worden geweerd invloeden welke de continui teit, de zelfstandigheid of de identiteit in swijd met die belangen zouden bedreigen.- 2. De stichting tracht dit doe! te bereiken door het verkrijgen en houden van preferente aandelen B in bet kapitaal van de vennootschap en door her uitoefenen van de rechten die aan die aandelen zijn verbonden.- 3. Buiten her doel valt het vervreemden, bezwaren of op andere wijze beschikken over anndelen, behalve vervreemding aan de velmootschap zelf of aan een door deze aan te wijzen met haar in een groep verbonden vennootschap, alsmede medewerking aan de terugbetaling op- en de intrekking van aandelen. Financii~n. Verslaglegging. Artikel De middelen van de stichting bestaan uit door haar te sluiten geldleningen en kredieten en al hetgeen zij uit anderen hoofde verkdjgt. 2. Het boekjaar van de stichting valt samen met bet kalenderjaar.- 3. Het besmur is verplicht van de velmogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en velplichtingen kunnan worden gekend. 4. Het besmur is verplicht jaxtrlijks binnen zes maanden na afloop van her boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken. 5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 3 en 4 zeven jaren lang te bewaren.. 6. Her bestuur benoemt een registeraccountant die de balans en de staat van baten en lasten onderzoekt en daaromtrent een verslag uitbrengt en een verklaring aflegt. Bestuur. Artikel Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden.. 2. Ingeval van ddn of meet vacatures blijft bet bestuur bevoegd.- AMCO:

4 ALLEN &OVERY Bestuursleden. Artikei 5." 1. Het bestuur benoemt zelve de bestuursleden. 2. De samenstelling van her bestuur dient te allen tijde zodanig te zijn dat de stichting een van de vennootschap onaflaankelijke rechtspersoon is in de zin van artikel 5:71 lid 1 sub c van de Wet op bet fmancieel toezicht Onverminderd her in lid 2 bepaalde kunnen bestuurslid niet zijn:- a. leden van de raad van commissarissen of van de raad van besmur van de vennootschap en bestuurders en commissarissen van haar dochtermaatschappij en; b. echtgenoten an bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van de sub a bedoelde personen; c. werknemers van de vennootschap ofhaar dochtermaatschappijen;-- d. vaste adviseurs van de vennootschap, waaronder begrepen de accountant bedoeld in artikel 393, Boek 2 van bet Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de vennootschap;---- e. voormalige bestuurders, commissarissen en werknemers van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen; f. voormalige vaste adviseurs van de vennootschap als sub d bedoeld, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de be~indiging van hun adviseurschap; g. bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de veunootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt.- Einde bestuursfidmaatschap, Artikel 6. Het bestuurslidrnaatschap eindigt:. a. door vrijwillig aftreden; b. door periodiek aftreden volgens een door bet besmur vast te stellen rooster, waarbij de maximale zittingsduur op vier jaar zal worden gesteld. De aftredende is terstond herbenoembaar; c. door overlijden; d. zodra een bestuurslid ingevolge artikel 5 lid 3 geen bestuurslid kan zijn;-- e. door het verlies van bet vrije beheer over her vermogen of een gedeelte daarvan op grond van enige wetsbepaling; f. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig artikel 298, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; g. door ontslag door her bestuur wegens een zwaarwegende redan. Bestuursfuncties. Besluitvorming. Artikel 7.- AMCO:

5 ALLEN & OVERY 1. Het besmur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Het benoemt al of niet uit zijn midden een secretaris en trefl een regeling voor diens vervanging. 2. Het bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid bet nodig acht.. 3. Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (daaronder begrepen per telefax, of enig ander elektronisch communicatiemiddel overgebracht bericht, mits het beficht leesbaar en reproduceerbaar is) onder opgave van de agenda. De bijeenroeping gescb_iedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Echter kan in spoedeisende gevailen, ter beoordeling van hem die de oproeping doet, de oproeping geschieden uiterlijk vierentwintig uur voor bet tijdstip van de vergadedng. Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kannen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle besmursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met htm aller goedvinden. Zolang alle besmursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij dat allen goedvinden, kan bet bestuur rechtsgeldig vergaderen ook zonder dat van tevoren een schriflelijke oproeping is uitgegaan en zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen. 4. De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, leidt de bestuursvergadering. Daarvan worden door de secretaris notulen gehouden, welke in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend. 5. Een bestuurslid kan zich ter vergadering krachtens een schriftelijke (daaronder begrepen per telefax, of een enig ander elektronisch communicatiemiddel overgebracht bericht, mits bet bericht leesbaar en reproduceerbaar is) volmacht door een medebestuurslid doen vertegenwoordigen. Stemmingen. Artikel Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte sternmen.. 2. Geen besluiten ktmnen worden genomen indien niet de meerderheid der in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.. 3. Ieder bestuurslid heeft ~n stem. In bet geval de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.- Besluitvorming buiten vergadering.- Artikel 9, AMC0:

6 ALLEN & OVERY Her bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk (daaronder begrepen per telefax, of enig ander elektronisch commtmicatiemiddel overgebracht ber!cht, mits bet bericht leesbaar en reproduceerbaar is) geschiedt, alle bestuursleden langs die weg in her te nemen besluit gekend zijn, geen hurmer zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de volstrekte meerderheid van alle in functie zijnde stemgerechtigde bestuursleden zich v66r her besluit heeft verklaard.-- Vertegenwoordiging. Artikel Het bestuur is bevoegd de stichling te vertegenwoordigen.. 2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter. Statutenwijziging. Artikel Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.- Echter is voor een wijziging van her doel van de stichting de goedkeuring van de veunootschap vereist.. 2. Een statutenwijziging is eerst van kracht wanneer zij bij notafi~le akte is vastgelegd. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden diet akte bevoegd. Ontbinding. Artikel De stichting kan worden ontbonden krachtens bestuursbesluit. 2. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting houdster is van aandelen als bedoeld in artikel Een batig saldo na vereffening wordt besteed op de wijze die her bestuur zal bepalen. Artikel 13. Slotbepaling.. 1. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 6~nendertig december tweeduizend negen.- 2. Dit artikel 13, inclusief het opschrift, vervalt na afloop van her eerste boekjaar.- Ten slotte heeft de comparant verklaard: Eerste bestuurders.- Voor de eerste maal worden tot bestuurder van de stichting benoemd, in de achter hun naam vermelde functies: 1. de beer H.Th. Bouma, geboren op dertien januari negentienhonderd vierenveertig, voorzitter; 2. de beer A. van Bochove, geboren negenendertig; en op twee mei negentienhonderd 3. de beer R.A. Ruijter, ~nanvijffig.- geboran op veertien apr!l negentierthonderd AMCO: A 5

7 ALLEN Slot.- De comparant is mij, notaris, bekend.- Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in bet hoofd van deze alae vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daama verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze alae is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend.- (R.A. Hagens, G.W.Ch. Visser.) VOOR AFSCHRIFT: AMCO:

8

9 Allen & Overy LLP GV/aj/ NOTE ABOUT TRANSLATION: This document is an English translation of a document prepared in Dutch. In preparing this document, an attempt has been made to translate as literally as possible without jeopardising the overall continuity of the text. Inevitably, however, differences may occur in translation and if they do, the Dutch text will govern by law. In this translation, Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in their original Dutch terms. The concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as such terms may be understood under the laws of other jurisdictions. DEED OF INCORPORATION (Stichting Contimffteit Delta Lloyd) This nineteenth day of October two thousand and nine, there appeared before me, Gerbrand Willen Christiaan Visser, civil law notary in Amsterdam: Raoul Anton Hagens, with office address at Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, the Netherlands, born in Haarlem, the Netherlands, on the twelfth day of April nineteen hundred and eighty-three, in this respect acting as attorney-in-fact of: Delta Lloyd N.V., a public company under Dutch law ( naamloze vennootschap3, having its official seat in Amsterdam, its office address at Amstelplein 6, 1096 BC Amsterdam and registered in the Commercial Register under number (the Incorporator). The aforementioned proxy appears from a written power of attorney attached to this deed ~(_~_.e_~). The person appearing declared the following: The Incorporator hereby incorporates a foundation under Dutch law ( stichting ) with the following Articles of Association. AMCO:

10 Name and Official Seat. Article The foundations name is: Stichting Continuiteit Delta Lloyd. 2. The official seat of the foundation is in Amsterdam. Objects. Article The objects of the Foundation are to promote the interests of the public limited company: Delta Lloyd N.V., having its official seat in Amsterdam, hereinafter referred to as: the Company, the enterprise affiliated with it and all involved, resisting, among other things, as much as possible all influences which could threaten the continuity, independency or identity of the same. 2. The Foundation shall pursue its objects by the acquisition and holding of Preference Shares B in the capital of the Company and by enforcing the rights attached to those shares. 3. Selling, encumbering or othevcvise disposing of shares shall be out of the scope of the objects, with the exception of selling to the Company itself or to another company assigned by and affiliated in a group with it as well as the assistance in the repayment or withdrawal of shares. Financing. Reporting. Article The funds of the foundation consist of the loans and credit taken out by it and everything it obtains by other means. 2. The financial year of the foundation shall be the calendar year. 3. The board shall keep records of the financial position of the foundation in such a way that the foundation s rights and obligations can be known from them at any time. 4. The board shall prepare a balance sheet and a profits and loss accounts of the foundation annually within six months of the end of the financial year. 5. The board shall keep the documents referred to in paragraphs 3 and 4 for seven years. 6. The board shall appoint a registered accountant to examine the balance sheet and profits and loss accounts and to report and to issue a statement regarding the results of his examination. Board. Article The board of the foundation shall consist of three members. 2. In the event of one or more vacancies the board shall remain authorised. Members of the board. Article 5. AMC0: ! 2

11 1. The board shall appoint the members of the board. 2. The composition of the board shall be such that the foundation is an independent legal entity from the Company within the meaning of Section 5:71, paragraph 1, sub c of the Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht). 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 board members may not be: a. members of the supervisory board or management board of the Company and management directors or supervisory directors of its subsidiaries; b. spouses and people related by blood or marriage through the fourth degree of the persons referred to under sub a; c. employees of the Company or its subsidiaries; d. permanent advisors of the Company, including the accountant referred to in Section 393, Book 2 of the Dutch Civil Code, the civil law notary and the lawyer of the Company; e. former managing directors, supervisory directors and employees of the Company or its subsidiaries; former permanent advisors of the Company as referred to under sub d, but only for the first three years after the end of their advisory position; g. board members or employees of any banking institution with whom the Company maintains a long-lasting and significance relationship. End board membership. Article 6. A board member ceases to hold office: a. upon his voluntary resignation; b. by his retiring in accordance with a rotation list in which the maximum period of office is four years. The member is then eligible for reappointment; c. upon his death; d. as soon as a board member can no longer be a board member pursuant to Article 5, paragraph 3; e. upon his losing the right to dispose of any or part of his assets subject to any statutory provision; f. upon his removal fi om office by the court in accordance with Section 298, Book 2 of the Dutch Civil Code; g. upon his removal from office by the board for important reasons. Board positions. Decision-making. Article 7. AMC0:

12 1. The board shall appoint a chairman and a vice chairman from among their midst. It shall, or it shall not, appoint a secretary from among their midst and make an arrangement for his replacement. 2. Board meetings shall be held whenever a board member deems such necessary. 3. Each board member is authorised to convene a meeting. The notice of a board meeting shall be in writing (including per telefax, or any other form of message transmitted by electronic communications, as long as the message is legible and reproducible) stating the items to be dealt with. The notice convening the meeting must be sent no later than eight days prior to the meeting. In the event that in the opinion of the person convening the meeting the subjects to be discussed at the board meeting are urgent matters, a meeting may be convened twenty-four hours beforehand. Items other than the items stated in the notice may be dealt with during the meeting, unless all board members are present or represented and with the approval of all. If a written notice has not been given or the notice period has not been complied with, the board can legally meet, as long as all board members are present or represented and with the approval of all. 4. The board meetings shall be presided over by the chairperson, or in his absence, his deputy. The secretary of the meeting shall take minutes of the proceedings at the meeting. The minutes shah be adopted by the board, at the same meeting or at the next. Evidencing the adoption, the minutes shall be signed by the chairperson and the secretary of the meeting at which they are adopted. 5. A board member may be represented at a meeting by another board member authorised in writing (including per telefax, or any other form of message transmitted by electronic communications, as long as the message is legible and reproducible). Voting. Article All resolutions of the board shall be adopted by an absolute majority of the votes cast. 2. The board may only adopt valid resolutions in a meeting, if at such meeting the majority of the board members in office are present or represented. 3. Each board member may cast one vote. If there is a tie in voting, the chairman shall have the casting vote. Decision-making outside meetings. Article 9. AMCO: ,1 4

13 Board resolutions may also be adopted in a manner other than at a meeting as long as this is in writing (including per telefax, or any other form of message transmitted by electronic communications, as long as the message is legible and reproducible), provided the proposal concerned is submitted to all board members, none of them objects to the relevant manner of adopting resolutions and the absolute majority of the board members in office vote in favour of the resolution. Representation. Article q 2ae board shall be authorized to represent the foundation. 2. The chairperson, or in his absence, the deputy chairperson, shall also be authorised to represent the foundation. Amendment of the articles of association. Article The board shall be authorised to amend the articles of association. However, the approval of the Company is required to amend the objects of the foundation. 2. An amendment of the articles of association shall only take effect when it has been recorded in a notarial deed. Each board member shall be authorised execute such deed. Dissolution. Article The foundation may be dissolved pursuant to a resolution to that effect by the board. 2. No resolution to dissolve the foundation can be adopted as long as the foundation holds shares as referred to in Article Any credit balance after liquidation shall be used for those purposes to be determined by the board. Article 13. Final Provision. 1. The first financial year of the Foundation shall end on the thirty-first day of December two thousand and nine. 2. This Article 13, including its heading, expires at the end of the first f mancial year. Finally, the person appearing has declared: First Directors. For the first time, the following persons are hereby appointed as Directors of the Foundation, in the functions stated next their names: 1. Mr. H. Th. Bounaa, born on the thirteenth day of January nineteen hundred and forty-four, chairman; 2. Mr. A. van Bochove, born on the second day of May nineteen hundred and thirty-nine; and AMCO:

14 3. Mr. R.A. Ruijter, born on the fourteenth day of April nineteen hundred and fifty-one. Close. The person appearing is known to me, civil law notary. This deed was executed in Amsterdam on the date first above written. Before reading out, a concise summary and an explanation of the contents of this deed were given to the person appearing. The person appearing then declared that he had taken note of and agreed to the contents thereof and did not want the complete deed to be read to him. ~aereupon, after limited reading, this deed was signed by the person appearing and by me, civil law notary. (Signed by: R.A. Hagens, G.W.Ch. Visser.) AMCO:

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Het maximum aantal kinderen per spermadonor

Het maximum aantal kinderen per spermadonor Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn 2013/18 Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn Gezondheidsraad

Nadere informatie

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen

Number 12, May 2015. Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Number 12, May 2015 Update IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen IFRS 15 - Identificeren van prestatieverplichtingen Het onderscheiden van prestatieverplichtingen is een belangrijke stap

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour

Code of Conduct. Omgangsregels. Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels Code of Conduct Tilburg University Rules of behaviour Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit van Tilburg pagina 2-10 Tilburg University s rules of behaviour page

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND: HET MOET EN KAN ANDERS ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE

VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND: HET MOET EN KAN ANDERS ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND: HET MOET EN KAN ANDERS ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE AI ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE OKTOBER 2011 Alternatieven voor vreemdelingendetentie Omslagfoto:

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk?

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? HP Pensioen Magazine I April 2013 I Nr. 16 In dit nummer onder meer: Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? Toeslagen: wanneer, hoe en waarom Interviews met Rinze Braaksma, Bob van Randeraat en

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Gebruik en effecten van NL-Alert:

Gebruik en effecten van NL-Alert: Gebruik en effecten van NL-Alert: WODC-project 2215 Eindrapportage 1 april 2014 Auteurs: Dr. J.M. Gutteling (Universiteit Twente), projectleider Prof Dr. J. Kerstholt (Universiteit Twente en TNO) Dr. T.

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Amsterdam, mei 2006 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN Machteld Vonk Samenvatting Welke rechten heeft een kind met betrekking tot zijn biologische vader die niet zijn juridische vader is en

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie