DE PSYCHOLOGIE VAN KLEINE GROEPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE PSYCHOLOGIE VAN KLEINE GROEPEN"

Transcriptie

1 1 DE PSYCHOLOGIE VAN KLEINE GROEPEN Groepsdynamische processen binnen het onderwijs, analyse en advies Deze reader is geschreven in opdracht van het Tabor College, afdeling D Ampte met als doel inzicht te verkrijgen en achtergronden te bieden op het gebied van groepsdynamica. U vindt een aantal suggesties voor een mogelijke aanpak om tot een beter leef- en leerklimaat te komen binnen het onderijs. Door H.C. Sprenger werkzaam voor Gedragpunt / REC 4.5. Hoorn, juni 2014

2 2 INHOUDSOPGAVE ONDERWERP BLADZIJDEN INLEIDING 3,4 ANALYSE 4,5,6 GROEPSDYNAMICA 6,7,8,9 TEGENSTELINGEN EN GROEPSDYNAMICA 9,10,11 LEIDERSCHAP EN GROEPSDYNAMICA 11,12 ADVIES EN PLAN VAN AANPAK 12 EINDCONCLUSIE 13 HANDIG GROEPSDYNAMISCH GEDRAG / BRONVERMELDING 14 HANDOUT VOOR DOCENTEN 15,16

3 3 INLEIDING Even voorstellen. Mijn naam is Coen Sprenger. Werkzaam geweest bij de politie, politieacademie en gemeenten. Coach, therapeut en interim-manager binnen diverse organisaties. Ik ben gevaagd door de directie van het Tabor College, afdeling d Ampte om een analyse en advies te verzorgen in het belang van groepsdynamische processen binnen haar school. Ik ben werkzaam vanuit Gedragpunt, een regionaal expertise centrum in Castricum. If a child can t learn the way we teach, we should maybe teach the way they learn ( M.J. Fox ) Deze reader gaat over de relatie tussen leerlingen en professionals en over de groepsdynamische ontwikkelingen en de wijze waarop professionals deze kunnen beïnvloeden. Het gaat er in deze beschrijving om groepsdynamica op een praktische wijze te belichten, adviezen te geven en vanuit het proces preventie groepsdynamica op de kaart te gaan zetten. Het is een kunst om van een klas een groep te maken! Een fenomeen in het onderwijs is dat 15 % van de leerlingen een minder positieve invloed heeft op de anderen 85% en dat daardoor een onveilige leefklimaat en leerklimaat ontstaat waardoor een positieve groepsontwikkeling onder druk komt te staan. In de samenleving gebeurt dit met problematische jeugdgroepen. Een groep van 15% heeft een dermate werking in de maatschappij die overlast, onrust en schade veroorzaakt dat het de subjectieve veiligheid en leefbaarheid ongunstig wordt beïnvloed. Dit wordt het pareto-effect genoemd. Dit zie je ook in veel klassen gebeuren. Het effect is dat er geen positieve groepsvorming ontstaat en de ik-cultuur op deze wijze wordt vergroot. De kunst is om participatie of doe-democratie te ontwikkelen op microniveau waarin een ieder verantwoordelijkheid mag nemen voor zijn aandeel in zijn leven, omgeving en dus ook in de klas. De school is daarmee een van de opvoeders binnen participatie en groepsdynamische processturing. Bij adolescenten zie je 2 soorten gedrag: Opgroeigedrag. De adolescent weet dat bepaald gedrag niet mag en toch doen ze het door te experimenten, grenzen verkennen en normen overschrijden. Het geweten en normen en waarden zijn wel voldoende aanwezig. Als adolescenten worden aangesproken op ongewenst gedrag gaan ze wel in de weerstand maar weten uiteindelijk dat datgene wat ze hebben gedaan niet wenselijk is. Het is leren-leren pur sang en logisch. Dit wordt ook wel de zogenaamde puberparadox genoemd. Signaalgedrag Dit is het meer verleggen van grenzen, experimenteren, stelselmatig en aanhoudend gedrag vertonen waarop interventies van docenten nodig zijn. Er is onvoldoende een stemmetje in de leerling wat aangeeft; ik weet dat het niet mag.

4 4 Belangrijk voor docenten is in de analyse naar hun leerlingen om vast te stellen welk soort gedrag het is. Gedragingen zie je niet alleen op scholen maar ook op sportclubs, uitgaanslokaliteiten, in gezinnen en in het publieke domein. Een professional moet deze twee gedragingen enerzijds herkennen en anderzijds zijn of haar reactie daarop kunnen aanpassen. Belangrijk is dat deze informatie niet alleen bij de desbetreffende docent blijft maar dat er dossier opbouw komt in een leerlingvolgsysteem, bijvoorbeeld Magister. Er dient te worden opgetreden vanuit een lerende attitude maar duidelijk en concreet professioneel gedrag in het aangeven van grenzen. ANALYSE 7 uitgangspunten Grondhouding In de interviews die ik heb gehouden met docenten, teamcoördinatoren, directie, begeleiders etc. is mij opgevallen dat ik als persoon met deze opdracht zeer welkom ben. Ik heb een zeer open houding ervaren met de vraag naar hoe we met groepsdynamische processen aan de gang kunnen gaan binnen het onderwijs. Managementcijfers, objectieve en subjectieve informatie; Er is onvoldoende informatie bekend over: Het aantal incidentgesprekken en overleg met leerlingen, docenten onderling, ouders / verzorgers, schoolagent, AMK, Bureau Antwoord, ZAT overleg etc. over de school jaren , In gesprekken met docenten werd mij duidelijk dat er onvoldoende informatie/dossieropbouw is m.b.t. leerlingen. Om verschillende redenen werd Magister niet of onvoldoende ingevuld. Hierdoor is voor de directie onvoldoende informatie bekend om besluitvaardig op te treden. Het SMART maken en cijfermatige onderbouwing van bovengenoemde zaken zijn nodig. De effecten van groepsdynamica wil ik graag meetbaar maken in het jaar Minder vrijblijvendheid n.a.v. een behoorlijke investering op het gebied van groepsdynamica moet meetbaar gemaakt worden en verlichting geven voor de professionals op de school. Tevens zal meetbaar worden dat het leefklimaat gaat verbeteren in klassen en onderwijsteams. Werking van uitstuurprocedure In gesprekken met verschillende docenten in zowel de onderbouw als bovenbouw werd mij duidelijk dat niet een ieder op de hoogte is van de uitstuurprocedure en de mogelijke gevolgen voor de leerlingen en de reactie daarop van mentoren, teamcoaches en directie.

5 5 Proces en Inhoud Er dient voldoende professionele distantie te zijn tussen leerling en docent. Ik heb gemerkt dat er teveel een houding is van een aantal docenten van ik ben een van jullie. Dat is niet wat een leerling nodig heeft. Op procesniveau moet duidelijk zijn wat de grondhouding is van de docent. Afstand nemen, vakkennis overdragen, groepsdynamische processen beheersen en herkennen, de eindtermen behalen welke zijn vastgesteld door de inspectie en de directie van het Tabor college. Het aardig gevonden willen worden door docenten heeft enerzijds te maken met de psychologische werking van de individuele docent en anderzijds heeft het te maken met een prettig leer- en werkklimaat in de lessen. Kennis van de werking van het 1/3-1/3/ - 1/3 principe is van belang voor de juiste grondhouding van docenten. Ik heb gemerkt dat er teveel op vak- en lesinhoud werd gedoceerd en nagenoeg niet op groepsdynamische processen. Aan storingen die tijdens lessen optreden werd niet veel aandacht geschonken. De inhoud staat centraal. Er werd nagenoeg niet gewezen op de Handig Gedrag afspraken. Groepsdynamica onderwijsteams Ik heb een vergadering bijgewoond waarbij, vergaderstructuur, afspraken vastleggen, tijdsbewaking onvoldoende werden gehaald. Het verschil tussen de zelfmanagementkaart, de gedragskaart, functie van de mentor en directie In gesprekken met docenten werd mij duidelijk dat men daarvan niet daarvan op de hoogte was. Zo ook m.b.t. de TOP en Rebound klas. Kennis m.b.t. spiral dynamics, groepsdynamica, puberende brein, transactionele analyse Er is onvoldoende achtergrond op cognitief, sociaal emotioneel niveau en de laatste ontwikkelingen vanuit communicatie, wetenschap, generatiemanagement en pedagogiek. Deze zijn nodig om te komen van individu naar een groepsvorming. Klassenmanagement Er was weinig sprake van klassenmanagement met name m.b.t. de competenties om een leer- en werkklimaat organiseren, klasinrichting, leiding nemen en gezag uitstralen, alle leerlingen aandacht, overwicht en einddoelen halen per les. Samengevat: het ontbreekt teveel aan het creëren van een veilige- en positieve leersituatie. Docenten lijken onvoldoende in staat om groepsdynamische processen in klassen te kunnen reguleren. Onderbouw In de eerste fase van startende leerlingen lijkt de grondhouding goed. Er word voldoende geluisterd, afspraken worden nagekomen en er is een voldoende positief leer- en werkklimaat. Naarmate het eerste jaar vordert begint de grondhouding van de leerlingen te veranderen. Dat heeft enerzijds te maken met de logische ontwikkeling van de adolescent. Anderzijds vindt daar de eerste vorming van groepsdynamische processen plaats.

6 6 Contact school agent Ik heb de schoolagent van de eenheid Noord-Holland, district Noord-Holland Noord geïnterviewd. De schoolagent lijkt gemakkelijk een ingang naar de school en docenten te hebben. De werkdruk vanuit de politie is groot en is er te weinig tijd voor het doorspreken van individuele situaties. De situaties worden opgepakt vanuit advies, strafrechtelijk aanpak, rollen en positionering van de politie. Te weinig wordt gedaan op het gebied van preventie. De politie binnen haar proces van gemeenschappelijke veiligheid en leefbaarheid heeft als kerntaken: opsporing, handhaving en dienst/hulpverlening. Het signaleren en adviseren door de politie vanuit haar visie binnen de kerntaken dienen duidelijker te worden t.b.v. het onderwijs. De politie gaat niet over preventie. De politie zal zich bijvoorbeeld binnen het ZAT overleg zich als zodanig dienen te positioneren. Deze ontwikkeling is binnen politie Nederland ruim in gang zet. De politie als uitvoerende organisatie heeft de regie over de invulling van haar hoe vraag en gaat niet over de wat vraag. De verbinding van de hoe en wat vraag ligt op de advisering, scenariobeschrijving en beïnvloeding van externe partners. De verantwoordelijkheid voor gedrag ligt in eerste aanleg bij de leerlingen, dan de ouders/verzorgers, dan de docenten en schoolleiding, vervolgens de leerplichtambtenaar en pas dan de externe organisatie en als laatste de politie. Dit opschalingsmodel is van groot belang als het gaat om positionering binnen de veiligheids- en leefbaarheidsketen in het onderwijs. GROEPSDYNAMICA Waarom willen mensen bij een groep horen? Het gaat om tot een gemeenschappelijk doel te komen, ergens bij willen horen, wederzijdse betrokkenheid. Maar ook om via de interactie in de groep, status, ego, je rol uit te laten groeien dan wel je onzekerheid te maskeren. Bij adolescenten heeft het groepsdynamische aspect soms zoveel waarde dat deze overstijgend is boven de rol van ouders of verzorgers. Ook het gezag van bijvoorbeeld een docent komt op een lager plan. Gevaarlijke situaties zoals overmatig alcohol- en/of drugsgebruik en de nieuwste ontwikkelingen op het verspreiden van seksselfies kunnen in een groep dermate grote issues worden dat ouders of professionals hun kinderen niet meer herkennen. Groepsdynamica kan ook heel positief zijn. Kijk naar de oprichtingen van verenigingen, organisaties maar ook groepen in scholen of maatschappij. We horen als mensen bijna allemaal tot 1 of meerdere groepen. Er zijn per groep ook soms heel bijzondere kenmerken zoals: Taalgebruik, specifieke motoren, drugsgebruik, kleding, muziekkeuze, eetgewoonten, rituelen etc. Voor vruchtbare samenwerking in groepen is enige tijd nodig. Iedere groep of klas doorloopt de fasen van ; forming, storming, norming, performing en adjourning Kennis van deze fasen door een professional kan de groep helpen m.b.t. samenwerkingsproblemen.

7 7 Forming ; Het is geen groep maar losse individuen die aarzelend een groep gaan vormen. De interactie onder elkaar komt op gang. De wijze van omgang is belangrijker dan de inhoud. Er is een afwachtende houding. Storming ; Het is een stormachtige fase. Ze gaan elkaar meer aftasten, beschuldigen en verwijten maken. Er kan ongeduld komen over het gebrek aan vooruitgang. Er is nog weinig echte samenwerking. Er is strijd om invloed en positie. Norming; Ze gaan aan elkaar wennen, weerstanden ebben weg, ze beginnen elkaar aan te vullen, er komt vertrouwen en acceptatie. Een ieder weet zijn / haar onbewuste rol. Duidelijk is wat mag wel en wat mag. Er is een start van samenwerken. Performing; er wordt gepresteerd, het is een hechte groep, er is vooruitgang en oplossingsgerichtheid. Er is acceptatie en er komt een productieve periode. Adjourning; de groep uit elkaar, ontbinding, terugtrekking en toename van onafhankelijkheid. Als dit goed proces zich ontwikkelt is er sprake van een positieve groep, vriendelijk, een goed leerklimaat, de rangorde is bepaald. Als het niet goed gaat dan is er geen sprake van samenwerking, De zwakste moet het ontgelden en er is strijd en de pikorde wordt ingezet. Conflicthantering en kennis van groepsdynamische processen van de docent moet bewust kunnen worden ingezet. Deze stadia lopen niet altijd lineair. Fase 3 en 4 lopen soms cyclisch. Dit kan een sterke invloed hebben op lessen gegeven in de praktijksituaties en theoretische lessen. Soorten groepen Er zijn verschillende soorten groepen, zoals primaire en secundaire groepen, out- en ingroepen, formele en informele groepen. Er zijn in vergelijking met die groepen verschillen en overeenkomsten. Uitgangspunt is het worden van een TEAM ( together everybody achieves more ). Iedere groep heeft cultuur en subcultuur aspecten. In het onderwijs zijn deze groepen per definitie aanwezig. Dit is zeker geen statische situatie en kan per dag of week veranderen. Kennis van de verschillende groepen is een must. Van individu naar groepsgedrag Adolescenten ontwikkelen zich grofweg van 10 jaar tot 23 jaar. De puberteit ontwikkeld zich van 10 t/m 14 jaar en gaat vooral over de seksuele ontwikkeling. Onderzoek heeft uitgewezen dat 47% van de kinderen tussen 11 en 14 jaar seksuele fantasieën heeft. Leeftijdsfasen en groepsontwikkeling Er is zeer veel onderzoek gedaan naar ontwikkelingspsychologie. Wat vele onderzoeken uiteindelijk gezamenlijk opleveren is dat mensen in bepaalde fasen moeten leren en soms ook afleren. Elke fase heeft een doel en wordt ook weer vervolgd. Als er trauma s opgelopen worden op somatisch- of emotioneel -sociaal niveau kan dat zijn weerslag hebben op de ontwikkeling van een mens. Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat op bepaalde leeftijden belangrijke onderwerpen plaats vinden zoals ; hechting, afhankelijkheid, onthechting, van het gezin naar de wereld, puberteitsontwikkeling, kind in de schoolfase, etc. Mensen moeten leren om grenzen aan te kunnen geven en grenzen die ouders/ verzorgers en professionals aangeven te aanvaarden. Als je in een gezin opgroeit waar de regels heel streng zijn ( autoritaire opvoeding ) dan heb je veel om je er tegen te verzetten, je leert de vaardigheid om eigen grenzen te stellen.

8 8 Als je in een gezin opgroeit waar nagenoeg geen regels zijn ( laissefair opvoeding ) dan moet je op een andere wijze leren om met grenzen om te gaan. De ontwikkeling in de samenleving is dat de laissefair opvoedingsstijl door diverse oorzaken veelvuldig wordt toegepast. Het begrip sleutelkinderen is bekend. De verschillende opvoedstijlen van leerlingen zijn herkenbaar in een klas en enige kennis van de docenten is van belang. Er is een belangrijk verschil tussen leerklimaat en leefklimaat in klassen: Leerklimaat; vorming van cognitieve ontwikkeling dat wordt getoetst door de inspectie. Hantering van formele regels, leermethodes, didactiek, klassenmanagement, leerstijlen, pedagogiek, handig gedrag en positive behavior structure ( PBS ) Hier spelen groepsnormen een grote rol en dit gaat via de formele regels. Leefklimaat; eigen ontwikkeling en behoeften, ontwikkeling van lichaam, gedrag, seksualiteit, sociale vaardigheden. Emotionele ontwikkeling, hormonen ontwikkeling, gedragsregels en normen en waardeontwikkeling. Dit zijn de informele regels op het proces. Sociale intelligentie en met name communicatie speelt hier een grote rol. De effectiviteit van het leerklimaat wordt grotendeels bepaald door het leefklimaat! Het doel van het bewust kunnen inzetten en borgen van groepsdynamica is o.a.; conflicten verminderen, zelfstandig werken verhogen, leefklimaat verbeteren,verduidelijking processen onder de docenten onderling en ook i.r.t. directie. Dit borgen t.b.v. de leerlingen, ziekteverzuim leerlingen en docenten en uitstuurpercentage verminderen, de leerlingen bewust maken van groepsdynamische processen. Belangrijk zijn ook de incidenten die dagelijks plaats vinden en die zeer veel tijd van professionals vragen. Onduidelijk is hoeveel tijd hiermee gepaard gaat. Gelaagdheid in effectieve communicatie Communicatie en persoonlijke effectiviteit voor docenten in groepen is van belang. De toepassing van emotionele intelligentie kan aan de hand van de volgende 4 lagen duidelijk worden. 1) INHOUD Dit zijn de praktische onderwerpen. Het onderwerp is helder. Het gaat om duidelijke uitleg welke niet voor meerdere uitleg vatbaar is. Het onderwerp staat centraal. Het zijn gangbare woorden gericht op een specifiek onderwerp. Het zijn die zaken die de vakkennis van de docenten zijn. 2) PROCEDURE Hier gaat het om timing,aanpak en volgordelijkheid. Een voorbeeld is als er storingen zijn. Je kunt nog zo goed de inhoud proberen uit te leggen maar als er ruis is gaat het niet lukken. Soms is dit wat minder zichtbaar. 3) BETREKKINGSNIVEAU Hier gaat het om de relatie onder elkaar. Al kun je nog zo goed kunt uitleggen, dat lukt niet als er iets tussen jou en de ander staat. Je zult hierop moeten investeren anders kom je niet tot punt 1 en 2. Als er eerdere situaties zijn geweest onder elkaar dan zul je hierop moeten investeren.

9 9 4) EMOTIES EN GEVOELENS Het gaat nu om aansluiten op de ander zijn gevoelens en/of emoties. Deze kun je benoemen zonder oordeel. Met voldoende professionele distantie. Het gaat meer om onzichtbare situaties. Maar wel zo duidelijk dat de ander zich gehoord en gezien voelt. Een voorbeeld: Als je kat net is dood gegaan en je sluit niet aan op deze gebeurtenis dan lukt 1,2 en 3 niet. Als docent zou je een ijsberg kunnen tekenen. De ijsberg heeft een bovenkant welke zichtbaar is. Daar valt punt 1 onder. Dan komt de waterlijn waarop punt 2 vooral staat. Het betrekkingsniveau en emoties en gevoelens liggen onder de waterlijn. Zo wordt voor de leerlingen duidelijke hoe communicatie in groepen verloopt, waar accenten liggen en waar effectieve communicatie stroef kan verlopen. Dit vergt enige emotionele intelligentie om voldoende aan te sluiten bij de ander waardoor je effectiever wordt op punt 1. Belangrijk is in de effectiviteit van de communicatie van de docenten dat ze door hebben wat nu werkelijk de angel is in de communicatie met de leerlingen. Dit vergt de nodige kennis en vaardigheden op sociaal en communicatief gebied. Toepassing van geweldloze communicatie en generatiemanagement zijn tools op te komen tot een beter leerklimaat. Bij generatiemanagement gaat het over wat de aankomende generatie gaat vorm geven in de maatschappij. De maatschappij is heel snel in haar veranderingen en ontwikkelingen. Op een bijna onzichtbare wijze passen de leerlingen in de adolescentiefase zich hierop aan. Ik heb gemerkt dat deze nieuwe ontwikkelingen van geweldloze communicatie en generatiemanagement nagenoeg onbekend zijn. TEGENSTELLINGEN EN GROEPSDYNAMICA De verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving en de tegenstellingen binnen groepen kunnen resulteren in spanningen en scheiding tussen mensen en dus ook leerlingen binnen het onderwijs. Gebrek aan overeenstemming m.b.t. leefregels is een voedingsbodem voor tegenstellingen. Tegenstellingen liggen veelal onder oppervlakte in groepscommunicatie. Gewenste tegenstellingen Tegengestelde standpunten horen in de ontwikkeling en vorming van identiteit van mensen en komen binnen groepsdynamische processen veel voor. Het kan zorgen voor andere invalshoeken en vergroten de veelzijdigheid en kleur in een groep of klas. Deze standpunten zijn nodig in de psychologische ontwikkelingen van de vrije wil. Andere culturen brengen andere denkbeelden en verbreding van de veelzijdig van de mens. Voorbeelden zijn diverse religies, andere voedingsgewoonten, andere kleding en muziekstijlen etc. Vanuit deze tegenstellingen vormt een democratisch land en of groep zich verder in de veelzijdigheid van de wereld en op microniveau de klas.

10 10 Ongewenste tegenstellingen Als de tegenstellingen doorslaan kan het meer bedreigend dan verrijkend worden. De accenten komen meer te liggen op negativisme en het zich gaan afsluiten van de groep. Subgroepen kunnen worden gevormd die elkaar mogelijk gaan rivaliseren. De ongewenste tegenstellingen kunnen lopen via een aantal fasen; 1) Gebrek aan contact 2) Afkeurende uitspraken over anderen 3) Openlijke confrontaties en incidenten 4) Escalaties worden structureler 5) Radicalisering Vooral punt 1 en 2 komen in klassen voor. Er is veelal onwetendheid over anderen. Het effect is dat kinderen langs elkaar gaan leven. Er komen afkeurende uitspraken over anderen en het wij zij gevoel neemt toe. Dit kan in een klas onderling maar ook t.o.v. de docenten plaats vinden. In de maatschappij kan dit worden gevoed door politieke leiders en de media. In een klas kunnen ongewenste tegenstellingen door enkelen worden ingezet. Van belang is in het onderwijs dat veelal op jonge leeftijd de basis kan worden gevormd van het inzetten van gewenst- en ongewenste tegenstellingen. Het kan zich vervolgens gaan uiten in groepsdynamische processen in de bijdrage in hinderlijke of overlastgevende jeugdgroepen. Kennis op dit gebied voor docenten is essentieel om de ongewenste tegenstellingen te herkennen en hierop in te spelen in de lessen. Nodig is: - Ontwikkeling van een beter leefklimaat en begrip voor gewenste tegenstellingen - Preventief bezig zijn met deze materie in lessen als bijvoorbeeld maatschappijleer - Open discussies over tegenstellingen en deze terug brengen naar de groepsdynamische processen in de klas en daarin richting geven wat tegenstellingen bij elkaar kan brengen - Sociale samenhang en onderlinge solidariteit bevorderen - Ondersteunende rol van docenten en begeleiders op proces niveau - Vertrouwen bieden op gewenste tegenstellingen en ongewenste tegenstellingen benoemen vanuit de effecten vanuit de geschiedenis - Bewuste interventies door docenten inzetten met oog voor groepsdynamische processen

11 11 Van belang zijn de termen begrip en begrijpen uit elkaar te kunnen halen. Je kunt wel iemand anders zijn of haar denkbeelden begrijpen je hoeft er echter geen begrip voor te hebben! Een voorbeeld: We begrijpen dat er sprake is van eergerelateerd geweld, maar je hoeft er geen begrip voor te hebben. We begrijpen dat er verschillende religies zijn met andere denkbeelden maar we hoeven er geen begrip voor te hebben. Het ontwikkelen van je referentiekader, normen en waarden gaat hierdoor vorm krijgen. Een ander voorbeeld is het inenten van DKTP. In verschillende bevolkingsgroepen wordt dit met haar kinderen bewust niet gedaan. Dat kunnen we begrijpen maar hoeven we geen begrip voor te hebben. Dit fenomeen is procesdenken en mag binnen lessen veel meer onder de aandacht te komen. Professionele distantie is hierin noodzaak. Binnen de vakkundigheid van docenten mag dit verder worden ontwikkeld. LEIDERSCHAP EN GROEPSDYNAMICA De sturing door teamcoaches op groepsdynamica en professionalisering door de D Ampte Academie is een die verder mag worden ontwikkeld. Specifieke scholing van leidinggevenden op voren omschreven onderwerpen is een hulpvraag die ik heb gehoord in gesprekken met leidinggevenden. Je hebt als leidinggevende en docent lef nodig om uit de inhoud van je team en je klas te blijven en je te richten op het proces binnen groepsdynamica in je team en klas. De begeleiding vanuit de professionaliseringsgroep op groepsdynamica is enerzijds om theorie uit te leggen en anderzijds om oefening aan te reiken en waar nodig voor te doen. Bij lastige groepen kan de werking van groepsdynamica naast individuele begeleiding worden ingezet. De professionaliseringsgroep dient als vraagbaak en ondersteuning voor docenten. Als het gaat om inspiratie, leiderschap, tegenstellingen en de kracht van groepsdynamica is de DVD remember the Titans dan wel de DVD the Wave een prima instrument. De beide DVD s duren een 40 minuten en dienen voor- en nagesproken te worden met de nadruk op groepsdynamica. Hieronder een aantal oefeningen binnen de forming, storming, norming, performing en adjourning fasen: Forming fase ; Oefening 1 de kaart is het gebied ( politieacademie) Oefening 2 bolletje wol blad 161 handboek positieve groepsvorming Storming fase ; Oefening 1 de val van de tafel politieacademie ( vertrouwen ) Oefening 2 de klas van de rare loopjes blad 179 handboek positieve groepsvorming ( plezier ) Norming fase ; Oefening 1 het tonnenspel ( tegenstellingen ) Oefening 2 torens bouwen met 2 groepen spekjes en satéprikkers ( competitie )

12 12 Een veel gebruikte oefening in bijvoorbeeld de overdracht van beleid naar de operatie binnen groepsdynamische processen is de zogenaamde Hollow Square. Deze oefening kan ook worden ingezet van de directie naar de onderwijsteams. Tevens is een degelijke oefening uitstekend te gebruiken tussen een docent en zijn of haar leerlingen in de performing fase. Enige ervaring m.b.t. het uitzetten van deze oefening is van belang. ADVIES EN PLAN VAN AANPAK 1) Gedragkaart, zelfmanagement, uitstuurprocedure verduidelijken Informatiesturing en Magister procedures verbeteren en aansturen Dossier opbouw van leerlingen verbeteren. 2) Preventie en plan van aanpak; 1 daagse training alle docenten en directie 2 daagse training van de kerngroep groepsdynamica leerlingen zelf laten meedenken en afspraken maken Alle klassen 2 dagen doende met groepsdynamica door kerngroep gegeven 3) Verbetering managementcijfers, informatiesturing op objectieve en subjectieve onderdelen. Bijhouden van en invoering timemanagement niet ter controle van de docenten maar om inzicht te verkrijgen om vervolgens daarop in het belang van studenten, docenten en de directie te kunnen sturen. 4) Handig groepsdynamica gedrag In vervolg op de handig gedrag kaart en onderliggende literatuur is de ontwikkeling van een handig gedrag kaart met name op groepsdynamische niveau een aanbeveling. Deze zal met name voor de docenten gebruikt dienen te gaan worden. 5) Ontwikkeling van een Challengeday en de nazorg organiseren vanuit de begeleiders. Vanuit gedragpunt en een aanspreekpunt binnen de de Ampte kan een Challenge Day geweldige resultaten worden geboekt als het gaat om een ander leefklimaat te kunnen realiseren. Het zijn groepsdynamische oefeningen pur sang zowel voor leerlingen als docenten. 6) Vanuit de professionaliseringsgroep binnen de D Ampte Academie trainingen organiseren voor alle docenten op het gebied van groepsdynamica waarbij enerzijds de theorie dient te worden verduidelijkt en anderzijds diverse oefeningen als praktisch hulpmiddel dienen te worden ingetraind. 7) Externe coaching en training van de leidinggevende op individueel gebied is van groot belang. Binnen verschillende organisatie zoals de politie, gemeenten en belastingdienst zijn deze ontwikkelingen in vergevorderd stadium. De effecten zijn daarin al meetbaar m.b.t. dalingen van het ziekteverzuim en verbeteren van het leefklimaat. De vraag van verschillende docenten en leidinggevende binnen het onderwijs is groot gebleken.

13 13 EINDCONCLUSIE In mijn onderzoek is op landelijk- en lokaal niveau gebleken dat er in de basisopleiding voor docenten alsmede vervolgopleidingen zeer weinig wordt gedoceerd op het gebied van groepsdynamica binnen het onderwijs. Veel aandacht wordt besteed op individueel gedrag van leerlingen en de invoering passend onderwijs. Daar zit een financiële paragraaf achter. Deze processen zijn voor individuele leerlingen soms heel hard nodig. Ik ben een jaar lang ambulant begeleider geweest en de begeleiding op die leerlingen kan soms heel effectief zijn. Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat er 3 belangrijke oorzaken zijn van de oorzaak van ongewenst gedrag van leerlingen : Afzondering met als gevolg eenzaamheid Versterking van het wij en zij gevoel met als gevolg strijd Afsluiten en isoleren met als gevolg uiting van verschillende emoties Vanaf het schooljaar 2015/2016 zullen scholen wettelijk verplicht worden om pestgedrag aan te pakken. Er worden vele onderzoeken gedaan op het fenomeen pesten. In Amerika is het begrip school shooting al jaren een fenomeen. In 2013 waren er 31 incidenten op dit gebied met vele doden en gewonden. Onderzoek heeft uitgewezen dat bovenstaande 3 begrippen de onderliggende oorzaak is van extreem geweld. Ook in Nederland is dit fenomeen al meerdere malen voorgevallen en het aantal dreigingen nemen toe. Het inspireert jongeren om dergelijke dreigementen op You Tube te zetten. Enerzijds een hulpvraag en anderzijds een uiting van agressie. Een aantal basisbehoeften vooral van adolescenten zijn: Acceptatie, delen, leren, ondersteuning, ordening, plezier, respect,seksuele expressie, spelen, veiligheid, verbinding, vertrouwen en zekerheid. Binnen groepsdynamica zou hierop veel zorg moeten zijn. De invoering van groepsdynamica, niet als proces maar als vanzelfsprekendheid binnen het onderwijs kan een hele andere dimensie geven op het leer- en leefklimaat. Ik beoog niet dat de invoering van groepsdynamica in plaats komt van passend onderwijs en individuele begeleiding van leerlingen. Ik ben ervan overtuigd dat kennis en ervaringen op het fenomeen groepsdynamica een enorme besparing qua tijd kan opleveren voor docenten. Ik zie groepsdynamica niet als een proces binnen het onderwijs. Het ligt boven de methodische en inhoudelijk processen. Het is er altijd en overal.

14 14 HANDIG GROEPSDYNAMISCH GEDRAG In navolging van het fenomeen handig gedrag heb ik een soortgelijk document gemaakt op groepsdynamisch niveau. Je kan het ook zien als een soort samenvatting van deze reader. Dit zal bestaan vanuit 3 kernpunten namelijk ; 1) Proces en inhoud 2) Groepsdynamica 3) Positionering en grondhouding Deze kernpunten hebben uitleg nodig voor enerzijds de begeleiders en anderzijds de docenten. Door de professionaliseringsgroep zal deze kaart dienen te worden toegelicht. In de maanden mei en juni 2014 zijn er vergaderingen geweest met de begeleiders TB waarin ik dit fenomeen heb toegelicht. De uitkomst van deze vergadering was dat er binnen de D Ampte Academie, de professionaliseringsgroep groepsdynamica beter op de kaart gaat zetten. Deze professionaliseringsgroep wordt gedragen door 3 enthousiaste mensen. BRONVERMELDING Het puberende en het sociale brein ( E. Crone ) Niveaudenken Ontwikkelingsstadia Beïnvloedingsstrategieen Groepsdynamica binnen politie Nederland Handboek positieve groepsvorming Generatiemanagement Effectief leiderschap Achtste eigenschap Stereotypen en vooroordelen Geweldloze Communicatie Opleidingskunde Opvoedingsstijlen De kunst van communiceren Organisatieopstellingen Wetboek van Jongeren Praten met je puber Cultuur en opvoeding Het nieuwe opvoeden Appreciative Inquiry Groepsdynamica Allemaal anders denkenden Werkboek geweldloze communicatie Preventie en schoolaanslagen Challenge Day, Spiral Dynamics G.Bateson B.W.Tuckman R.Cialdine diverse schrijvers M.Bakker / I. Mijland A. Bontekoning S.Covey S.Covey J.Tanja M.Roosenberg J.W.M. Kessels / C.A. Smit A. van Keulen I. Teekens B. Hellinger P. Hoogeboom A. Heffels L. Eldering S.Jenner R.Masselink / J. Ijbema J.Remmerswaal G.Hofstede L. Leu Windesheim Be the Change D.E. Beck

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Werkwijzer Groepsgewijs werken met klanten

Werkwijzer Groepsgewijs werken met klanten Werkwijzer Groepsgewijs werken met klanten December 2012 www.divosa.nl 2 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1. Opzet van deze werkwijzer 5 1.2. Wat is een groep en wat is groepsgewijs werken? 5 1.3. Soorten

Nadere informatie

Structurele aanpak bij pesten. Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het middelbaar beroeps onderwijs?

Structurele aanpak bij pesten. Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het middelbaar beroeps onderwijs? Structurele aanpak bij pesten Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het middelbaar beroeps onderwijs? Platform Veiligheid MBO, 2014 1 Titel : Structurele aanpak bij pesten

Nadere informatie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Welkom Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Leren heeft een persoonlijk karakter. Wij vinden dat daar een persoonlijke aanspreekvorm

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang (BSO) van Villa Kakelbont Kinderopvang. Wanneer u voor de BSO van Villa Kakelbont kiest, nemen wij uw kind graag op in een van

Nadere informatie

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Dit rapport is in opdracht van de VO-raad en Arbo-VO opgesteld door Instituut

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Ik: de leerling Meester en leerling De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Een bijdrage aan de kwaliteit van zorg in de instelling waar ik werk Anneke Koers

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics Spiral Dynamics integral en onze jeugd (auteur: Leida Schuringa, werkzaam bij Leidraad leertrajecten 030 27 34 199, info@leidraad.com) Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De vier kwadranten van Ken Wilber 3.

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Toelichting en werkvormen voor het Utrecht Law College, Universiteit Utrecht Hanne ten Berge & Angela Markenhof 29 juni 2012 Centrum voor Onderwijs

Nadere informatie

Ontmoeting en Dialoog

Ontmoeting en Dialoog Ontmoeting en Dialoog Onderzoek naar intercultureel werken, om voortijdige uitval van Turkse cliënten met een verstandelijke beperking te voorkomen, tijdens de opvoedingsondersteuning vanuit Pedagogische

Nadere informatie

Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl

Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl Deze scriptie is aangemeld voor de Scriptieprijs Online Hulp 2012. Een overzicht van alle scripties over

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Groeikansen voor netwerkbegeleiders. Een gereedschapskist vol ervaring

Groeikansen voor netwerkbegeleiders. Een gereedschapskist vol ervaring Een gereedschapskist vol ervaring Inhoudsopgave Inleiding en leeswijzer... iii 1. De begeleider van netwerken...1 2. Ondernemersnetwerken en het groepsproces...3 3. Ondernemersnetwerken en het innovatieproces...

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Op weg naar wezenlijke weerbaarheid

Op weg naar wezenlijke weerbaarheid Masterscriptie UvH Geestelijke verzorging en Educatie Geschreven door Lenore Hehenkamp Studentnummer 0050026 lenorehehenkamp@hotmail.com Begeleider Meelezer Carmen Schuhmann Yvonne Leeman Universiteit

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Internaliserende problemen van allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs

Internaliserende problemen van allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs Internaliserende problemen van allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs Vita Los Inhoud Inleiding 2 1 Internaliserende problemen bij allochtone leerlingen 4 Manifestaties internaliserende problemen

Nadere informatie

Op school is iedereen aan zet GOEDE VOORBEELDEN

Op school is iedereen aan zet GOEDE VOORBEELDEN Op school is iedereen aan zet GOEDE VOORBEELDEN directeuren, docenten en leerlingen in Amsterdam integreren seksuele diversiteit (2007-2011) Met trots kunnen we zeggen dat dit project één van de meest

Nadere informatie

het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010

het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010 het counseling werkveld THEMANUMMER P3 STROOK TIJDSCHRIFT VOOR TRANSACTIONELE ANALYSE maart 2010 STROOK P3 MAART 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding bij Strook - het counseling werkveld 5 Bea Verzaal De identiteit

Nadere informatie

Samen kom je verder Een onderzoek naar de organisatiecultuur van drie basisscholen ten behoeve van hun toekomstige samenwerking

Samen kom je verder Een onderzoek naar de organisatiecultuur van drie basisscholen ten behoeve van hun toekomstige samenwerking Samen kom je verder Een onderzoek naar de organisatiecultuur van drie basisscholen ten behoeve van hun toekomstige samenwerking Hogeschool Windesheim MLI Master Thesis Juli 2013 Annemarie Maas S1048889

Nadere informatie