OPLEIDING SCHOOLLEIDER e leergang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang"

Transcriptie

1 OPLEIDING SCHOOLLEIDER e leergang

2 Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender. Van schoolleiders wordt veel verwacht! Verdere professionalisering van het management is dan ook essentieel voor het goed functioneren van scholen in de toekomst. Recent onderzoek wijst uit dat er een duidelijke relatie bestaat tussen de ondernemende kwaliteit van het management in de school en de resultaten van de leerlingen (bron: Maken schoolleiders het verschil? Ten Bruggencate, 2009). Daarnaast is ook vanuit de overheid al meermalen de wens geuit om het management in scholen voor primair- en voortgezet onderwijs te versterken, onder meer door gerichte opleiding (Leerkracht 2020). In de nieuwe Regeling Prestatiebox van februari 2012 worden ook (beperkte) gelden gereserveerd voor het professionaliseren van directeuren en adjunct-directeuren po en vo. In de opleiding Schoolleider ontwikkelt u competenties die noodzakelijk zijn om uw school te leiden in een steeds sneller veranderende omgeving. De opleiding richt zich op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding ten opzichte van visie, leiderschapsstrategieën, het leidinggeven aan cultuur en structuur, innoveren en veranderen en professioneel omgaan met de schoolomgeving en houdt daarbij altijd de focus op het verbeteren van de leerlingresultaten. U leert leiding te geven en te denken als een onderzoeksmatig schoolleider, die gebruik maakt van de data in uw school om het leren van leraren en leerlingen te verbeteren. Penta Nova De opleiding Schoolleider wordt verzorgd door het samenwerkingsverband Penta Nova. Penta Nova is een samenwerkingsverband van vier hogescholen, afkomstig uit het oude samenwerkingsverband Octaaf. Om de continuïteit van management opleidingen te waarborgen is Penta Nova opgericht. De hogescholen van Penta Nova zijn: Christelijke Hogeschool Ede; Driestar Hogeschool; Gereformeerde Hogeschool Zwolle; P.c. hogeschool Marnix Academie. Voorlichtingsbijeenkomsten over de opleidingen van Penta Nova worden gehouden in het voorjaar van De precieze data per lesplaats kunt u vinden op Het curriculum van de opleiding Schoolleider is ontwikkeld in samenwerking met het lectoraat van Penta Nova dat in september 2009 is opgericht. Hiervoor is dr. Meta Krüger benoemd tot lector Leiderschap in het onderwijs. Haar opdracht is het verrichten, stimuleren en bevorderen van onderzoek naar de ontwikkeling van onderzoeksmatig leiderschap in scholen. In deze brochure leest u meer over de inhoudelijke opzet van de opleiding Schoolleider. Praktische informatie over inschrijving vindt u achter in de brochure. Heeft u nog inhoudelijke vragen, dan kunt u contact opnemen met het bedrijfsbureau van Penta Nova, telefoon Vraagt u naar Peter Dijkxhoorn, opleidingsmanager. OPLEIDING SCHOOLLEIDER 1

3 Ik wens u veel succes met het maken van uw keuze en hoop u te verwelkomen als student bij Penta Nova. Drs. Peter Dijkxhoorn Opleidingsmanager Penta Nova 2 OPLEIDING SCHOOLLEIDER

4 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 4 1. Waarom de opleiding Schoolleider? 5 2. De opleiding Korte karakteristiek Inhoud van de opleiding Didactische opzet Werkvormen Toetsing Kerncompetenties Praktische informatie Doelgroep, instroom, doorstroom en uitstroom Kosten en locatie Studielast, opdrachten en toetsing Registratie, aanmelden en aanvullende informatie 19 Aanmeldingsformulier Opleidingen Opleidingen Penta Nova Leidinggevenden po/vo/mbo Leerkrachten po/vo/mbo Excelleren Master Educational Leadership Jaar 2 30 ECTS Master Educational Leadership Jaar 1 30 ECTS Ontwikkelen Oriënteren Opl. Directeur Primair Onderwijs 1 jaar 18 ECTS Opleiding Schoolleider Jaar 2 20 ECTS Opleiding Schoolleider Jaar 1 20 ECTS Middenmanagement 3x5 ECTS Modules Oriëntatie op Management 6 maanden OPLEIDING SCHOOLLEIDER 3

5 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Visie Penta Nova hanteert een integrale visie op schoolleiderschap in het onderwijs. Dat wil zeggen dat de opleidingen gericht zijn op de praktijk en focussen op onderwijskundig, transformatief en moreel leiderschap. Centraal uitgangspunt in de opleidingen van Penta Nova is het onderzoeksmatig leiderschap in een school met een onderzoek gerichte cultuur. De onderzoeksmatige schoolleider beschikt over een onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden. De schoolleider maakt, in samenwerking met het team, gebruik van de aanwezige data in de school om het onderwijsproces te sturen en te verbeteren met als uiteindelijke doelstelling de resultaten van de leerlingen te verbeteren. Lectoraat In september 2009 heeft Penta Nova het lectoraat Leiderschap in het onderwijs ingesteld. Dr. Meta Krüger vervult dit lectoraat en heeft als onderzoeksonderwerp de onderzoeksmatige schoolleider die het primaire proces in de school verbetert. Dit onderzoek wordt gedaan door leden van de Kenniskring die bestaat uit opleiders en schoolleiders. Docenten Penta Nova maakt gebruik van ervaren docenten, die bij Octaaf en bij de verschillende participerende hogescholen hun sporen verdiend hebben. Ook worden externe specialisten ingezet. Op beleidsniveau wordt de samenwerking tussen de vijf hogescholen vormgegeven in een Stuurgroep, waarin alle hogescholen zijn vertegenwoordigd. Aanbod Penta Nova biedt de volgende opleidingen aan: Oriëntatie op management (OOM) alleen incompany Opleiding Middenmanagement (MM) De opleiding Directeur Primair Onderwijs (DPO) De opleiding Schoolleider (OSL) De Master Educational Leadership (MEL) 4 OPLEIDING SCHOOLLEIDER

6 1. Waarom de opleiding Schoolleider? Zowel vanuit de overheid als in recent onderzoek is er veel aandacht voor de kwaliteit en de positie van de schoolleider. Het Ministerie van OCW zet beleid uit tot een verplichte opleiding voor schoolleiders om deze kwaliteit en positie te verhogen. De opleiding Schoolleider is ontwikkeld om op vakbekwaam niveau leiding te kunnen geven aan scholen in het po of vo. In is door dr. M.L. Krüger en dr. I. Andersen in opdracht voor het Ministerie van OCW gewerkt aan een set basiscompetenties voor leidinggevenden in het primair onderwijs. Deze basiscompetenties en de competentieset voor schoolleiders in het vo vormen de basis van deze opleiding. In de opleiding staat de ontwikkeling op het gebied van deze competenties, die het landelijke beroepsprofiel voor schoolleiders vormen, centraal. Maatschappelijke noodzaak De huidige maatschappij is aan veel veranderingen onderhevig. De school staat temidden van die dynamische omgeving. Globalisering en transparantie, mede ontwikkeld door het gebruik van ICT-technieken, kenmerken onze maatschappij. Uit de behoefte om het onderwijs te laten aansluiten op de kennis en vaardigheden die nodig zijn in onze kenniseconomie zijn nieuwe vormen van onderwijs voortgekomen. Die nieuwe vormen van onderwijs vragen om nieuwe vormen van leiderschap. Daarnaast zorgen decentralisatie van macht en de vergrote autonomie op het gebied van financiën, personeelsbeleid en curriculum ervoor dat scholen verantwoording dienen af te leggen over hun onderwijskwaliteit. Om de onderwijskwaliteit hoog te houden dienen scholen continu in ontwikkeling te zijn. Dat vraagt om een schoolleider die op basis van visie, missie en ambitie leiding geeft aan een professionele organisatie. De opleiding richt zich op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van de schoolleider die bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs voor de leerlingen. De opleiding Schoolleider komt door onderzoeksmatig leiderschap als uitgangspunt te nemen tegemoet aan de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken in het onderwijs. De minister van OCW heeft gesteld dat in % van de vo scholen en 60% van de po scholen opbrengstgericht dient te werken, om op die manier de leerlingresultaten met name op het gebied van rekenen/wiskunde en taal/nederlands te verhogen. Werken op basis van data brengt tevens in kaart waar sterktes en zwaktes van de school liggen. Op basis van die analyse kunnen talenten worden ontwikkeld en verbeterpunten worden aangepakt. De school is niet meer een instituut op zich, maar een organisatie die midden in de maatschappij staat. Van de schoolleider wordt verwacht dat hij adequaat reageert op de omgeving en deze waar mogelijk beïnvloedt, zodat de schoolomgeving kan bijdragen aan het optimaliseren van het welzijn en presteren van de leerlingen. Tevens pleit de Onderwijsraad in haar advies Stand van educatief Nederland 2009 voor een grotere actieve betrokkenheid van de samenleving bij het onderwijs. De schoolleider zal de mogelijkheden van de eigen school moeten uitbreiden, maar ook inzicht moeten hebben in de beperkingen van de school, zodat de school datgene wat ze kan, goed kan doen en zichzelf kan verbeteren waar mogelijk. OPLEIDING SCHOOLLEIDER 5

7 In beweging Bovenstaande ontwikkelingen hebben behoorlijk wat gevolgen voor het onderwijs en de mensen die daarin werkzaam zijn. Scholen zijn meer dan ooit in beweging! Daarvoor zijn er in een schoolorganisatie goed opgeleide professionals nodig die deze bewegingen goed kunnen sturen en leiden. 6 OPLEIDING SCHOOLLEIDER

8 2. De opleiding 2.1 Korte karakteristiek De opleiding Schoolleider is opgebouwd langs drie leerlijnen: de thematische lijn, de persoonlijke lijn en de onderzoekslijn. Deze leerlijnen sluiten aan op de leerlijnen van de master Educational Leadership. In de thematische lijn komt de theorie over leiderschap in de breedste zin aan de orde. In de onderzoekslijn gaat het met name over de onderzoekende houding van de schoolleider in relatie tot opbrengstgericht werken. In de persoonlijke lijn staat de persoonlijke ontwikkeling van de student centraal in relatie tot de schoolleiderscompetenties. In het programma is er een constante wisselwerking tussen de verschillende leerlijnen. De opleiding is concentrisch van opbouw. Dat wil zeggen dat de thema s uit het eerste jaar terugkomen in het tweede jaar, maar dan op een verdiept niveau. In het eerste jaar worden actuele thema s aan de orde gesteld in relatie tot de eigen organisatie en een plan van aanpak voor een organisatieverandering gemaakt. Het tweede jaar staat in het teken van de implementatie van de verandering en het werken in een professionele leergemeenschap. De leerjaren zijn opgedeeld in semesters. Elk thema omvat circa zes dagdelen inhoudelijke leerlijn, twee dagdelen voor de persoonlijke lijn en een aantal dagdelen voor de onderzoekslijn en de training Peer Assisted Leadership. In onderstaand schema wordt de inhoud van de vier thema s en van de persoonlijke lijn en de onderzoekslijn beknopt weergegeven. OPLEIDING SCHOOLLEIDER 7

9 Jaar 1 Semester 1 Semester 2 Themalijn Leiderschap & Organisatie & Innovatie & School & visieontwikkeling cultuur verandering omgeving Leiderschaps- Management Innovatie Strategieën: strategieën strategieën strategieën Ondernemerschap en omgaan met bestuur Persoonlijke lijn Koppeling van persoonlijkheidskenmerken aan de competenties voor schoolleiders Onderzoekslijn Onderzoeks- Onderzoeks- Onderzoeks- Onderzoeks- matig matig matig matig leiderschap leiderschap leiderschap leiderschap Opbrengst- Opbrengst- Peer Assisted Peer Assisted gericht werken gericht werken Leadership Leadership Jaar 2 Semester 3 Semester 4 Themalijn Leiderschap & Organisatie & Innovatie & School & visieontwikkeling cultuur verandering omgeving Leiderschaps- Management en Innovatie Strategieën: strategieën HRM strategieën strategieën Ondernemerschap en omgaan met bestuur Persoonlijke lijn Koppeling van persoonlijkheidskenmerken aan de competenties voor schoolleiders Onderzoekslijn Onderzoeks- Onderzoeks- Onderzoeks- Onderzoeks- matig matig matig matig leiderschap leiderschap leiderschap leiderschap Peer Assisted Peer Assisted Peer Assisted Peer Assisted Leadership Leadership Leadership Leadership Opbrengst- Opbrengst- Opbrengst- Opbrengst- gericht werken gericht werken gericht werken gericht werken 8 OPLEIDING SCHOOLLEIDER

10 2.2 Inhoud van de opleiding Persoonlijke lijn De lijn persoonlijke ontwikkeling loopt als een rode draad door alle semesters van de opleiding Schoolleider. Persoonlijke ontwikkeling gaat over het koppelen van persoonlijkheidskenmerken aan de onderwerpen uit de thema lijn, jezelf kunnen zijn, over persoonlijke effectiviteit, en over het op een gebalanceerde, vitaliserende manier kunnen omgaan met de grote uitdagingen van werk en leven van nu. De lijn persoonlijke ontwikkeling wordt opgebouwd uit vier onderdelen: persoonlijke effectiviteit reflecteren communicatie onderzoekende houding Persoonlijke effectiviteit is een belangrijk element in de persoonlijke ontwikkelingslijn. Om deze persoonlijke effectiviteit vorm te geven is reflectie onontbeerlijk. Bewustwording van de eigen beperkingen, inzien wat de eigen rol is in veranderingsprocessen en het onder ogen durven zien van de eigen valkuilen zijn daarbij elementaire stappen. Reflecteren is daarom een tweede onderdeel binnen de lijn persoonlijke ontwikkeling. Door bewust na te denken over het eigen handelen kan afstand genomen worden van de eigen rol om op die manier zo objectief mogelijk de eigen acties te bekijken. Samenwerken en dus communicatie is een wezenlijk aspect van leiderschap. Communicatie is daarom het derde onderdeel binnen deze lijn. Het vierde onderdeel is onderzoekende houding. Om een onderzoekende cultuur in de school te stimuleren is voorbeeldgedrag en dus een onderzoekende houding van de schoolleider essentieel. Met dit onderdeel wordt nauw aangesloten bij de lijn onderzoek die eveneens door alle vier de semesters heen loopt. In de lijn persoonlijke ontwikkeling wordt aangesloten bij de vijf basiscompetenties van de opleiding Schoolleider. Alle competenties komen in meerdere of mindere mate aan bod. De nadruk binnen deze lijn ligt op de vijfde competentie: hogere orde denken. De persoonlijke lijn wordt vormgegeven in leerkringen die begeleid worden door een tutor. Er wordt gewerkt met een begeleide en met een onbegeleide leerkring, waarbij de tutor de rollen vervult van teamcoach, intervisie begeleider en individuele coach. Onderzoekslijn De onderzoekslijn loopt als een tweede rode draad door alle vier semesters. De onderzoekslijn is nauw verweven met de vijf basiscompetenties voor de schoolleider en dan specifiek met de per competentie beschreven sub competentie onderzoek. In de opleiding Schoolleider ligt de nadruk op de onderzoekende houding van de schoolleider. Het thema Opbrengst Gericht Werken (OGW), dat ook in het landelijke onderwijsbeleid de aandacht krijgt, komt in het eerste leerjaar naar voren. Opbrengstgericht werken betekent dat leraren zich op leeropbrengsten focussen en zich daarbij laten sturen door de resultaten van metingen. Toetsresultaten spelen daarin een rol, maar ook observaties van leerlingen, resultaten van het nakijken van werk van leerlingen e.d. De schoolleider leert zin te geven aan aanwezige data in de school en wordt gestimuleerd op zoek te gaan, in samenwerking met de leerkrachten, naar ontbrekende gegevens. OPLEIDING SCHOOLLEIDER 9

11 Op basis van de gegevens kan de schoolleider in gesprek gaan met het leerkrachtenteam en kunnen visie, missie, ambitie en/of didactiek worden bepaald of bijgesteld. Het gebruik van de evaluatieve cyclus helpt de schoolleider bij het uitzetten van verbeteracties die ten goede komen aan het leren en welzijn van de leerlingen. PAL In het eerste jaar wordt Peer Assisted Leadership (PAL) geïntroduceerd. Het PAL concept vindt haar basis in het beschrijvingsmodel van effectief leiderschap (Bossert et al, 1982; Dwyer et al, 1985; Dwyer et al, 1987). Hetzelfde model ligt ten grondslag aan de basiscompetities die de leidraad vormen van de opleiding. Uitgangspunt van PAL is dat collegaschoolleiders elkaar helpen betere onderwijskundig schoolleiders te worden. De schoolleider doet tijdens de PAL training in het tweede jaar kennis en vaardigheden op om een andere schoolleider (de pal ) te schaduwen. Schoolleiders observeren elkaars handelingen gericht en reflecteren achteraf op de bevindingen. Peer Assisted Leadership heeft vier hoofddoelen, te weten: Het ontwikkelen van vaardigheden bij schoolleiders die zij kunnen gebruiken om hun eigen en andermans praktijk en leidinggevende handelingen te analyseren Het geven van mogelijkheden om te leren van de werkwijze van andere schoolleiders Mogelijkheden creëren waarbij schoolleiders ondersteuning krijgen van collega s Het helpen van schoolleiders om hun eigen schoolomgeving en -organisatie te integreren in het algemene kader van onderwijskundig leiderschap De trainingen worden interactief aangeboden, waarin zowel kennisoverdracht en het toepassen van kennis centraal staan. Daarnaast vergaren de deelnemers kennis door zelfstudie, reflectie en peer-review. Eerste jaar Semester 1: Leiderschap en Visieontwikkeling en Organisatie en Cultuur In de eerste module Leiderschap en Visieontwikkeling staat het leidinggeven met behulp van diverse leiderschapsstijlen en rollen centraal. Goede schoolleiders beschikken over meerdere stijlen van leidinggeven. Ze kunnen switchen in hun handelingsrepertoire en weten op de juiste momenten een bepaalde stijl in te zetten. Tevens komt het inspireren rondom visie en leidinggeven aan visieontwikkeling aan bod. Het gaat hierbij om het organiseren van een proces, waarin alle betrokkenen van de school zich uitgenodigd voelen om bij te dragen aan het vaststellen, bewaken, uitvoeren en evalueren van een heldere visie/missie en ambitie. Visie, missie en morele kerndoelen geven richting aan keuzes voor onderwijsconcepten- en modellen, maar ook op beleidsdomeinen als Strategisch beleid, Integraal Personeelsbeleid, Kwaliteitszorg beleid en Financieel Beleid. In de module worden daarbij kennis en vaardigheden opgedaan omtrent het voeren van een professionele dialoog. De professionele dialoog is een middel om samen met uw team de schoolresultaten en gegevens te bespreken en terug te koppelen aan de schoolvisie en -missie. De opgedane kennis uit de eerste module Leiderschap en visieontwikkeling geldt als basis voor het leidinggeven aan de schoolorganisatie, waarop in de tweede module Organisatie en Cultuur de nadruk ligt. Kennis en vaardigheden met betrekking tot personeelsbeleid, teamleren, het vaststellen en borgen van kwaliteit (kwaliteitszorg) en financieel beleid staan 10 OPLEIDING SCHOOLLEIDER

12 centraal en worden door middel van praktijkgerichte opdrachten ingeoefend. Semester 2: Innoveren en veranderen en School en Omgeving In de module Innoveren en veranderen start de student met het opstellen van een veranderplan voor de eigen school, dat als doel het optimaliseren van de leerlingresultaten heeft. Een goede schoolleider geeft richting aan onderwijsvernieuwing en zorgt voor de continue focus op het leren en welzijn van de leerlingen. Op basis van de aangereikte actuele, theoretische kennis over verandermanagement, de urgentie van veranderen, ambities in veranderen en de vormgeving van een professionele leergemeenschap ontwikkelt de student het veranderplan. De onderzoeksmatige houding van de (toekomstig) schoolleider staat hierbij centraal. Naast het opstellen van ambities, is ook het bewaken van de grenzen van de eigen organisatie van belang bij het innoveren van het onderwijs. De schoolleider fungeert niet alleen als inspirator en stimulator, maar ook als beschermer en houdt in die rol de mogelijkheden en beperkingen van het team en de school in gedachten tijdens de onderwijsverandering. De schoolleider verkent tevens de mogelijkheden rondom het omgaan met weerstand bij verandering. Tot slot maakt de student kennis met de professionele leergemeenschap. De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur is een organisatievorm die duurzaam innoveert. Het leidinggeven aan een professionele leergemeenschap zal in het tweede leerjaar benadrukt worden. De laatste module van het eerste leerjaar, School en Omgeving, is gericht op het opdoen van kennis en vaardigheden die horen bij de rol van de schoolleider als ondernemer. Vanuit ondernemerschap neemt de schoolleider kennis van de dynamische omgeving van de school, ouders, het bestuur en relevante wet- en regelgeving. Omdat de laatste decennia in het onderwijs decentralisatie van macht heeft plaatsgevonden en scholen steeds autonomer mogen opereren op het gebied van personeelsbeleid, financieel beleid en vormgeving van het curriculum, wordt er dieper ingegaan op vraagstukken rondom verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording naar diverse belanghebbenden uit de schoolomgeving. Daarnaast wordt er kennis en inzicht verkregen in het opbouwen van netwerkrelaties die bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs aan de leerlingen. Tweede jaar Semester 3: Leiderschap en Visieontwikkeling en Organisatie en Cultuur In de module Leiderschap en Visieontwikkeling wordt dieper ingegaan op het professioneel handelen op basis van onderzoeksmatig leiderschap. De onderzoeksmatige schoolleider betrekt het team bij de visieontwikkeling en besluitvormingsprocessen en zet daarvoor de professionele dialoog in. De schoolleider inspireert en stimuleert teamleden om mee te denken en werken aan het opstellen en bewaken van de visie, missie en ambitie van de school. Door het gebruik van de aanwezige gegevens in de school en de continue koppeling aan de visie, missie en ambities van de school kan de schoolleider samen met het team duurzame beslissingen nemen en kunnen ambities worden bijgesteld. De studenten werken in deze module het visiegerichte meerjarenplan uit op basis van de opgedane kennis en vaardigheden die zij tot dan toe hebben opgedaan. In de tweede module Organisatie en Cultuur staat het leidinggeven aan een professionele leergemeenschap centraal. Uit onderzoek blijkt dat de schoolleider voornamelijk invloed heeft op leerlingresultaten via het leren van leraren. In een professionele leergemeenschap OPLEIDING SCHOOLLEIDER 11

13 ligt de nadruk op het leren en samenwerken van leerkrachten en het doen van praktijkonderzoek om het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren. Het stimuleren van de ontwikkeling van personeel en organisatie komt in dit kader aan bod. Tevens worden vaardigheden opgedaan op het gebied van team coaching, zodat de teamontwikkeling op een adequate wijze kan worden begeleid. Binnen het subthema kwaliteitszorg ligt het accent op het cyclisch systeem en het communiceren van het meerjarenplan, dat is opgesteld naar aanleiding van de eerste module. Ook in het tweede jaar wordt een dag over het financieel beleid van scholen verzorgd. Semester 4: Innoveren en veranderen en School en Omgeving Innoveren en veranderen binnen een professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur krijgt in de derde module de aandacht. De schoolleider hoeft in een school met een onderzoekende cultuur niet de rol van onderzoeker aan te nemen, maar kan door middel van het stimuleren van een onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden het samenwerken en de betrokkenheid van de leerkrachten bij onderwijsvernieuwingen vergroten. In de module worden handreikingen gedaan hoe de schoolleider de onderzoekende houding bij leerkrachten en hun onderlinge samenwerking kan stimuleren en ondersteunen. Daarnaast wordt er ingegaan op de voortgang van de uitvoering van het veranderplan dat de student heeft opgesteld in het eerste leerjaar. De laatste module van de opleiding, School en Omgeving, richt zich wederom op het ondernemerschap van de schoolleider. In de huidige maatschappij verandert er veel en komt nieuwe informatie op een hoog tempo op de school af. De schoolleider doet inzichten en vaardigheden op over het op de hoogte blijven en benutten van externe informatie, zodat deze kan worden ingezet bij de schoolontwikkeling. Tevens leert de (toekomstig) schoolleider bewuste keuzes maken in de dynamische omgeving en de omgevingsfactoren te beïnvloeden. De student doet bovendien vaardigheden op omtrent het omgaan met media, ouders en andere belanghebbenden om de beeldvorming over de school positief te beïnvloeden. 2.3 Didactische opzet De didactiek van de opleiding Schoolleider is gebaseerd op een sociaal-constructivistische definitie van leren. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: leren is een sociaal proces, waarin lerenden door middel van dialoog en interactie samen kennis creëren; zij doen dit door aan concrete ervaringen betekenis te verlenen of bestaande betekenissen te herstructureren; dit proces verloopt in toenemende mate zelfsturend; de lerenden zijn actief en zelfregulerend. In de opleiding Schoolleider wordt bovenstaande didactiek vertaald in de volgende ontwerpprincipes, gegroepeerd naar bovengenoemde uitgangspunten: 12 OPLEIDING SCHOOLLEIDER

14 Leren is een sociaal proces Collectief leren In de opleiding krijgt collectief leren op verschillende manieren aandacht. Het werken in leer - kringen is hiervan een goed voorbeeld. De leerkring heeft als focus competentieontwikkeling. In de leerkring staat de schoolleider als persoon centraal, waarbij ontwikkeling wordt bereikt door middel van reflectie en dialoog. In de leerkring ontwikkelen de studenten vaardigheden om collega s te begeleiden. In de leerkring vindt het gezamenlijk creëren van kennis plaats. Tijdens de uitvoering van Peer Assisted Leadership zullen de studenten elkaar in de praktijk observeren en met elkaar reflecteren op de bevindingen. Betekenis verlenen De wisselwerking tussen en de integratie van de verschillende soorten kennis vanuit de leerlijnen. De schoolontwikkeling en de daaraan gerelateerde leervragen zijn voor de student en de school relevant. In de opbouw van het programma is er sprake van toenemende complexiteit in de benadering van de werkelijkheid. Zelfsturing Evidence based learning De schoolleider ontwikkelt tijdens de opleiding een onderzoekende houding en basisvaardigheden met betrekking tot het werken met data. Opbrengstgericht werken en de training Peer Assisted Leadership waarbij de onderzoekende houding van de schoolleider wordt ontwikkeld krijgen vorm in de onderzoekslijn. Activerende didactiek In de opleiding Schoolleider worden werkvormen toegepast die veel inbreng van studenten vragen. Toenemende zelfsturing In de opbouw van het programma is sprake van een toenemende zelfsturing De zelfsturing van de cursist ligt voornamelijk op het vlak van het verwerken van de opdrachten en de uitvoering daarvan in de praktijk, waarvan de training Peer Assisted Leadership een voorbeeld is. 2.4 Werkvormen De opleiding Schoolleider kent verschillende vormen van leren en daarbij behorende organisatieprincipes: studiedagen, leerkringen, masterclasses, trainingen, Peer Assisted Leadership en zelfstudie. We zetten ze hieronder op een rij. Studiedagen Elk semester kent een aantal studiedagen. De studiedagen worden in principe per groep aangeboden (zie ook Leerkringen). OPLEIDING SCHOOLLEIDER 13

15 Leerkringen Naast de studiedagen zijn er zogenaamde leerkringen. In de leerkringen wordt gewerkt met groepen van ten hoogste acht studenten. Er zijn begeleide en onbegeleide leerkringen. In deze leerkringen werkt men (gezamenlijk) aan het uitvoeren van opdrachten en wordt er gereflecteerd op opdrachten en uitwerkingen. Peer Assisted Leadership Twee schoolleiders worden aan elkaar gekoppeld en observeren elkaar in de praktijk, aan de hand van het beschrijvingsmodel voor effectief leiderschap. Zij reflecteren met elkaar op het eigen en elkaars handelen en leidinggeven. Zelfstudie Onder zelfstudie wordt verstaan de activiteiten en opdrachten die door de student thuis of in zijn werkkring uitgevoerd worden, zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen. 2.5 Toetsing Toetsing als onderdeel van het leerproces In de opleiding Schoolleider beschouwen we toetsing als een belangrijk onderdeel van het leerproces. Werkopdrachten, leeropdrachten en toetsopdrachten wisselen elkaar dan ook regelmatig af. 1. Werkopdrachten Werkopdrachten hebben als doel een bruikbaar resultaat op te leveren met als oogmerk dit resultaat daadwerkelijk te gebruiken. De student verricht als werknemer bepaalde opdrachten en door het uitvoeren van deze opdrachten bekwaamt hij zich verder in zijn beroep. Bij een werkopdracht is het leren dus niet inherent aan de opdracht op zich. Het leren volgt uit het feit dat de uitvoerder een schoolleider in opleiding is. 2. Leeropdrachten Leeropdrachten hebben primair als doel de student te laten leren. Daarom worden er per opdracht leerdoelen gespecificeerd waaraan beoordelingscriteria zijn gekoppeld. Bij een leerdoel gaat het in de eerste plaats om het ervaren en het oefenen van of het kennismaken met bepaalde competenties, vaardigheden, kennis of beroepsproducten. Bij leeropdrachten staat het leerrendement voorop en niet zoals bij werkopdrachten de kwaliteit van het concrete resultaat. Leeropdrachten kunnen de volgende vormen hebben: kennisgerichte leeropdrachten (bijvoorbeeld studieopdrachten); vaardigheidsgerichte leeropdrachten (bijvoorbeeld opdrachten die verstrekt worden in vaardigheidstrainingen); competentiegerichte leeropdrachten (hierbij werkt de student aan beroepsproducten, net als bij werkopdrachten. Kenmerkend verschil is dat bij werkopdrachten het beroepsproduct doel op zich is, terwijl bij leeropdrachten het beroepsproduct een middel is om iets te leren). 14 OPLEIDING SCHOOLLEIDER

16 3. Toetsopdrachten Een toetsopdracht heeft primair als doel om de prestatie van de student te toetsen aan specifieke, vooraf geformuleerde criteria. Een toetsopdracht staat ten dienste van het leerproces en hangt er nauw mee samen. Toetsopdrachten zijn cruciaal bij de start van leeractiviteiten. Competentiegericht leren gaat immers uit van de vragen: wat kun je al en hoe kan je dat nog verbeteren? Om die vragen goed te beantwoorden is een toetsopdracht het meest effectieve instrument. Toetsopdrachten worden dan ook voor twee doelen ingezet: om het leerproces te volgen en ter afsluiting van het leerproces. Toetsing in de OSL In de opleiding Schoolleider wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten toetsen: 1. opleidingstoetsen; 2. praktijktoetsen. Opleidingstoetsen Opleidingstoetsen bestaan voor 75% uit formatieve toetsmomenten (gericht op de ontwikkeling van het leren) en voor 25% uit summatieve toetsen (gericht op de som van het geleerde). De formatieve toetsmomenten bestaan uit beoordelingsopdrachten. Ieder semester wordt met een beoordelingsopdracht afgesloten. Summatieve toetsen vinden plaats: aan de start van de opleiding ten behoeve van het opstellen van het leerplan; aan het eind van de opleiding (voorwaarde voor diploma Schoolleider). Praktijktoetsen Dit kunnen werkopdrachten of leeropdrachten zijn. Eindbeoordeling De eindbeoordeling vindt plaats op basis van meerdere resultaten, waarmee de validiteit van de beoordeling gewaarborgd wordt. 2.6 Kerncompetenties Aan het eind van de opleiding heeft de schoolleider de volgende competenties verworven: Competenties 1. Visie-gestuurd werken De schoolleider geeft leiding aan het ontwikkelen en concretiseren van een gezamenlijke visie op onderwijs en draagt deze visie uit teneinde onderwijsprocessen en leerresultaten te optimaliseren. Competent in leiding geven aan visieontwikkeling De schoolleider heeft het vermogen om leiding te geven aan het formuleren van een inspirerende visie van de school en collega s en ouders bij dit proces te betrekken. Hij is in staat om deze visie samen met hen concreet uit te werken. OPLEIDING SCHOOLLEIDER 15

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam. 5e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam. 5e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2016-2017 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2015-2016 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 4 Overzicht van de opleidingen 4 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2014-2015 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 3 Overzicht van de opleidingen 3 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider. Vakbekwaam e jaargang

Opleiding Schoolleider. Vakbekwaam e jaargang Opleiding Schoolleider Vakbekwaam 2017-2018 6e jaargang Inhoudsopgave Voorwoord 4 Penta Nova 6 1. Waarom de opleidingen voor schoolleiders? 7 2. De opleidingen Schoolleider 8 2.1 Korte karakteristiek

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider. Vakbekwaam e jaargang

Opleiding Schoolleider. Vakbekwaam e jaargang Opleiding Schoolleider Vakbekwaam 2017-2018 6e jaargang Inhoudsopgave Voorwoord 4 Penta Nova 6 1. Waarom de opleidingen voor schoolleiders? 7 2. De opleidingen Schoolleider 8 2.1 Korte karakteristiek 8

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider. Basisbekwaam e jaargang

Opleiding Schoolleider. Basisbekwaam e jaargang Opleiding Schoolleider Basisbekwaam 2017-2018 6e jaargang Inhoudsopgave Voorwoord 4 Penta Nova 6 1. Waarom de opleidingen voor schoolleiders? 7 2. De opleidingen Schoolleider 8 2.1 Korte karakteristiek

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2016-2017 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 4 Overzicht van de opleidingen 4 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

2011-2012. 3e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS

2011-2012. 3e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2011-2012 3e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016 7e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

2011-2012. 3e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP

2011-2012. 3e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2011-2012 3e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2016-2017 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP e leergang

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2013-2014 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

2011-2012 OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

2011-2012 OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2011-2012 OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Penta Nova Penta Nova is opgericht in januari 2009. Reden van oprichting was het opheffen van Octaaf, het samenwerkingsverband dat sinds

Nadere informatie

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School

Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Profielschets Directeur Buitenveldertse Montessori School Beschrijving Context De Buitenveldertse Montessori School (BMS) maakt deel uit van een stichting voor primair onderwijs die één school bestuurt.

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2013-2014. 5e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2013-2014. 5e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2013-2014 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Opleidingen voor schoolleiders

Opleidingen voor schoolleiders Opleidingen voor schoolleiders primair en voortgezet onderwijs 2017-2018 Inhoudsopgave Welkom 4 Algemeen 6 Oriëntatie op management (OOM) 8 Post-hbo opleiding Middenmanagement PO (MM PO) 9 Opleiding Middenmanagement

Nadere informatie

Naar een professionele cultuur

Naar een professionele cultuur Naar een professionele cultuur Cultuur is de allesbepalende factor van organisatie-effectiviteit. Een cultuur is op zich niet goed of fout; ze past wel of niet bij de omstandigheden waarin een school zich

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Vereniging Montessorischool Waalsdorp

Vereniging Montessorischool Waalsdorp Vacature DIRECTEUR (M/V) Vereniging Montessori Waalsdorp zoekt per nieuw schooljaar, bij voorkeur per 1 augustus 2015 een gedreven, inspirerende directeur met passie voor het montessorionderwijs. Functienaam:

Nadere informatie

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs Informatiebrochure Dubbelspoor 2014-2016 Marnix Onderwijscentrum, Utrecht Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs Blad 1/8 Waarom Dubbelspoor? De arbeidsmarkt vertoont

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw

Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Leidinggeven aan onderzoekende scholen in de 21 ste eeuw Vier jaar onderzoek naar onderzoeksmatig leiderschap: welke inzichten levert het op? Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Inhoud lezing

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Webpagina Verandermanagement: Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC

Webpagina Verandermanagement:  Erkenning: Schoolleidersregister. Omvang: 56 SBU, 2 EC Verandermanagement Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle pogingen tot organisatieverandering mislukt. Over de oorzaken daarvan is al veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare

Nadere informatie

Onderwijsinnovatie. Doelgroep

Onderwijsinnovatie. Doelgroep Onderwijsinnovatie Cursus voor schoolleiders en meerscholendirecteuren die op strategisch niveau leiding geven aan onderwijsinnovatie. Daarbij is het van belang om actuele ontwikkelingen te volgen en nieuwe

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling HRM: Persoonlijke en Professionele ontwikkeling Een van de doelstellingen in het actieplan Leraar 2020- een krachtig beroep luidt: in 2016 voeren alle scholen goed en effectief HRM-beleid. HRM-beleid is

Nadere informatie

OPLEIDING BASISVAARDIGHEDEN ONDERWIJSMANAGEMENT e leergang

OPLEIDING BASISVAARDIGHEDEN ONDERWIJSMANAGEMENT e leergang OPLEIDING BASISVAARDIGHEDEN ONDERWIJSMANAGEMENT 2011-2012 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2016-2017. 8e leergang

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2016-2017. 8e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2016-2017 8e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Werken met data in de onderzoekende school

Werken met data in de onderzoekende school Werken met in de onderzoekende school SOK-congres Affligem, 6 juni 2014 Meta Krüger Lector leiderschap in het onderwijs Waarom onderzoeksmatig werken? Onderzoekende scholen: perspectieven op werken met

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Els Geurten tutor in de master Educational Leadership. Els is onderwijskundig en coach. mail:els.geurten@inholland.nl

Els Geurten tutor in de master Educational Leadership. Els is onderwijskundig en coach. mail:els.geurten@inholland.nl Peter Dijkxhoorn is opleidingsmanager bij Penta Nova. Penta Nova staat voor mij voor goed opgeleide onderzoeksmatige schoolleiders die in staat zijn om met data vanuit de eigen school het onderwijs op

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs. Informatiebrochure Dubbelspoor 2016 Marnix Onderwijscentrum, Utrecht

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs. Informatiebrochure Dubbelspoor 2016 Marnix Onderwijscentrum, Utrecht Informatiebrochure Dubbelspoor 2016 Marnix Onderwijscentrum, Utrecht Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs Blad 1/7 Waarom Dubbelspoor? De arbeidsmarkt vertoont

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Onderwijskundig ondernemerschap

Onderwijskundig ondernemerschap Onderwijskundig ondernemerschap Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema in een wereld waarin krimp de strategische agenda van scholen steeds nadrukkelijker lijkt te bepalen. Vergrijzing, teruglopende

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Presentatie Directie 2-daagse Meesterschap Kijkduin 5 en 6 september 2013 DEEL 2

Presentatie Directie 2-daagse Meesterschap Kijkduin 5 en 6 september 2013 DEEL 2 * Presentatie Directie 2-daagse Meesterschap Kijkduin 5 en 6 september 2013 DEEL 2 * -Wat is het MEESTERSCHAP Van LEIDERSCHAP? Wat dragen wij als schoolleider bij aan de kwaliteiten / opbrengsten van de

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

De school als professionele leergemeenschap

De school als professionele leergemeenschap De school als professionele leergemeenschap Een professionele leergemeenschap is een schoolcultuur waarin de professionals het boeiend vinden om zich permanent te ontwikkelen, samen met hun collega s,

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Leergang 9: Leiderschap

Leergang 9: Leiderschap Leergang 9: Leiderschap STUDENTENHANDLEIDING Competenties Deze leergang draagt bij aan vier basiscompetenties: in relatie staan tot de omgeving (2), vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige

Nadere informatie

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops Conferentie: 23 mei 2012 Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u Overzicht workshops Workshops Workshopleider Organisatie Titel workshop 1. Dr. Margot

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs - Basisbekwaam Post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma Schoolleider Primair Onderwijs op niveau basisbekwaam. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd

Nadere informatie

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016 Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016 (niet zelf invullen) Inschrijfnummer: Datum binnenkomst: Voor welke opleiding schrijft u in: O Oriëntatie op leidinggeven O Leidinggeven I O Leidinggeven

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

We nemen nooit meer zomaar een besluit.

We nemen nooit meer zomaar een besluit. We nemen nooit meer zomaar een besluit. Oriëntatie op Opleiding Schoolleider Master Integraal Leergangen voor ervaren leidinggevenden Maatwerk en advies 2015 2016 Opleidingen en leergangen voor leidinggevenden

Nadere informatie

Handelingsgericht werken met taal

Handelingsgericht werken met taal Handelingsgericht werken met taal De leergang Handelingsgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Beginnend leiderschap (middenmanagement)

Beginnend leiderschap (middenmanagement) Beginnend leiderschap (middenmanagement) 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Beginnend Leiderschap rom en voor wie erwijsgevenden Waarom in en het voor primair wie onderwijs (regulier

Nadere informatie

Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling

Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling Oriëntatie op Leiderschap Opleiding Schoolleider Master Integraal Leiderschap Diverse masterclasses Maatwerk en advies voor schoolbesturen Leiderschapsacademie

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Carla van Doornen. Workshop Zuid - Kennemerland

Carla van Doornen. Workshop Zuid - Kennemerland Carla van Doornen Workshop Zuid - Kennemerland Doel Via de ideeën van Lead Like a Champion reflectie op opbrengstgericht werken en leiderschap; waar liggen nog kansen? Aanleiding voor het ontwikkelen van

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Volg de Master Leren en Innoveren

Volg de Master Leren en Innoveren Starten met onderwijsvernieuwing? Volg de Master Leren en Innoveren Utrecht 2011-2012, 3e leergang Vind jij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs belangrijk en wil jij daarin een voortrekkersrol

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Professional Trainer. Doelgroep

Professional Trainer. Doelgroep Professional Trainer De post-hbo opleiding Professional Trainer heeft tot doel begeleiders, adviseurs, trainers en (intern) opleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap De Kweekvijver Opleiding Leiderschap Voor iedereen die werkt in het onderwijs en die zich verder wil bekwamen op het gebied van ambachtelijk en persoonlijk leiderschap. Dus ook voor jou. Een vijver vol

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

MASTERS POST-HBO MAATWERK KENNISKRINGEN LEERGEMEENSCHAPPEN LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN TEAMONTWIKKELING

MASTERS POST-HBO MAATWERK KENNISKRINGEN LEERGEMEENSCHAPPEN LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN TEAMONTWIKKELING MASTERS POST-HBO MAATWERK KENNISKRINGEN LEERGEMEENSCHAPPEN LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN TEAMONTWIKKELING KIES VOOR PROFESSIONALISERING OP KPZ KPZ vormt niet alleen studenten, maar geeft ook vorm aan de toekomst.

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start.

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Inleiding Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om de opbrengsten

Nadere informatie

mail:b.terpstra@hsmarnix.nl

mail:b.terpstra@hsmarnix.nl Peter Dijkxhoorn is manager bij Penta Nova. Penta Nova staat voor mij voor goed opgeleide onderzoeksmatige schoolleiders die in staat zijn om met data vanuit de eigen school het onderwijs op een hoger

Nadere informatie

Professionele Schoolleiders. Beroepsstandaard voor schoolleiders in het Primair Onderwijs

Professionele Schoolleiders. Beroepsstandaard voor schoolleiders in het Primair Onderwijs Professionele Schoolleiders Beroepsstandaard voor schoolleiders in het Primair Onderwijs Professionele Schoolleiders Beroepsstandaard voor schoolleiders in het Primair Onderwijs Postbus 470 3500 AL Utrecht

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie Opleiding Interne Coach/Trainer IVB De motor in een lerende organisatie Opzet van de opleiding Werken vanuit een individuele vraaggerichte benadering De Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) is een

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Kwaliteitskaart Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitskaart Kennis- en kwaliteitsontwikkeling Kwaliteitskaart Kennis- en kwaliteitsontwikkeling Vier kwaliteitsaspecten staan centraal in Kennis- en kwaliteitsontwikkeling 1. Strategisch kwaliteitsmanagement (Kwaliteitszorg, dat zijn wij) 2. Professionele

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Incompany maatwerk Leergangen BRUG verbindt Incompany, modulaire Leergangen, zorgvuldig afgestemd op úw praktijk Persoonlijk

Nadere informatie

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO)

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) 1. Algemeen 1.1. In vogelvlucht De basisopleiding tot jonge kind specialist is een praktijkgerichte opleiding met gefundeerde theoretische onderbouwing. In deze

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie