Jaarverslag 2006 Gezondheidscentrum Kersenboogerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006 Gezondheidscentrum Kersenboogerd"

Transcriptie

1 Gezondheidscentrum Kersenboogerd Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus GD Hoorn Tel

2 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf Missie en visie Een nieuwe stap Zorg en zorgondersteuning.. 8 Plannen en activiteiten.. 9 Huisartsen Apotheek Fysiotherapie Facilitaire Zaken Algemeen Maatschappelijk Werk. 19 Verzorging en Verpleging. 20 Ouder en Kindzorg Dieet Compleet Samenwerking Kwaliteit en cliëntenbeleid Sociaal Beleid Cijfers en Productie Huisartsen Apotheek Fysiotherapie Maatschappelijk werk Jeugdgezondheidszorg.. 42 Dieet Compleet Kengetallen

3 2

4 WOORD VOORAF Voor u ligt het jaarverslag Een jaar waarin nieuwe ontwikkelingen een stempel drukten op ons werk. Het eerste jaar onder de nieuwe zorgverzekeringswet en daarmee een nieuwe bekostigingssystematiek voor de huisartsen. We hadden dat in administratieve zin goed voorbereid en kwamen daar goed doorheen. Wel werden we overvallen door een sterk toegenomen vraag naar zorg. Bij alle disciplines nam de drukte toe en het bleek lastig en vaak niet mogelijk daar op tijd extra personele ondersteuning te krijgen. Het team bleek veerkrachtig genoeg om er met z'n allen de schouders onder te zetten, maar het jaar 2006 was in dit opzicht niet voor herhaling vatbaar. In financieel opzicht is het door de sterk gestegen vraag wel een onverwacht goed jaar geworden. In 2006 zijn ook de missie en visie opnieuw verwoord. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel evenals vraaggericht werken. Om patiënten de gelegenheid te geven ook mee te denken over ons zorgbeleid en verbeteringen in onze zorg, is een cliëntenraad opgericht. Een andere nieuwe ontwikkeling die ons bezig heeft gehouden was de omschakeling van een gesubsidieerde instelling naar een marktgerichte organisatie die haar inkomsten via prestatiecontracten moet verwerven. We hebben in 2006 een analyse van de zorgvraag in de wijk gemaakt en nagedacht over welk zorgaanbod daarop een passend antwoord is. Opnieuw een stap in onze professionalisering. Zo is 2006 een jaar geworden van veel nieuwe stappen. Tegelijk heeft juist in 2006 het 'gewone basiswerk' het leeuwendeel van onze energie gevraagd. Omdat dat laatste regulier werk is, komt dat niet zo in het jaarverslag voor het voetlicht. Wel is het zichtbaar in de statistieken. Het team en het bestuur hebben zo samen een prima uitgangspositie bereikt voor het jaar 2007 waarin we niet alleen patiëntgericht, maar ook marktgericht moeten opereren. Heel hartelijk dank daarvoor. Rest me u veel plezier te wensen bij het lezen van dit jaarverslag. Joke Brouwer Directeur 3

5 4

6 Missie en visie gezondheidscentrum Kersenboogerd Het gezondheidscentrum Kersenboogerd staat zijn patiënten bij om hun gezondheid en de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te bevorderen of te handhaven. De autonomie en persoonlijke voorkeuren van de patiënt zijn hierbij het uitgangspunt. Voor onze zorg betekent dit: De zorgvraag van de patiënt vormt de basis voor ons handelen. We stemmen diverse soorten zorg goed op elkaar af, zowel intern als extern We leggen de lat hoog als het om kwaliteit en professionaliteit gaat. We bieden zowel curatieve als preventieve zorg, aan individuen en groepen. We voorkomen onnodig zorggebruik. We bieden de patiënt kennis en inzicht om de zelfredzaamheid te vergroten. We doen dit met respect voor de patiënt en voor elkaar. Voor onze organisatie betekent dit: We koppelen professionaliteit aan betrokkenheid, invoelingsvermogen en verantwoordelijkheid. We zijn doelmatig en innovatief. We onderhouden goede contacten met onze partners. We streven ernaar de hoogwaardige zorg duurzaam te leveren. We werken aan een plezierig werkklimaat waarin medewerkers: uitgedaagd worden, zich kunnen ontplooien zich inspirerend en zinvol bezig houden met maatschappelijk waardevolle doelstellingen. 5

7 6

8 1. Een nieuwe stap 2006 is een jaar geworden dat in het teken van verandering heeft gestaan. We begonnen direct onder de paraplu van een nieuwe zorgverzekeringswet. In organisatorisch opzicht waren we hierop goed voorbereid. Wat ons overviel was dat de zorgvraag plotseling sterk bleek toe te nemen. Zoals altijd had ook deze medaille twee kanten. De goede kant bleek dat het aanvankelijk begrootte verlies in de loop van het jaar omsloeg in een positief financieel resultaat. De keerzijde was dat we met z'n allen het werk ter nauwer nood aankonden. Daarnaast hebben we in 2006 veel energie gestoken in het schrijven van een zorgaanbodplan; welke eisen stelt onze wijk aan onze zorg, wat missen we dan en hoe zorgen we ervoor dat we dat zorgaanbod kunnen ontwikkelen? Lastig te beantwoorden bleek ook de vraag 'waar willen we op afgerekend worden?. De stap van gesubsidieerde instelling naar een instelling die prestatiecontracten af kan sluiten was nieuw, maar inspirerend. Tegelijk hebben we een flink stuk afgelegd op de ingeslagen weg van kwaliteitsverbetering. 1.1 Visie op zorg In 2006 is de missie en de visie opnieuw verwoord en met alle disciplines besproken en vervolgens vastgesteld door managementteam en bestuur. Daarna is onder de medewerkers een wedstrijd gehouden om te komen tot een krachtige slogan voor missie en visie. De volgende inzending heeft gewonnen: Samenwerken aan uw gezondheid. Samenwerken slaat hierbij zowel op de zorgverleners onderling als op de zorgverlener en de patiënt. Bij 'de patiënt centraal' hoort ook een stuk eigen verantwoordelijkheid. Goede zorg wordt geleverd door goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. Het gezondheidscentrum wil daarom een prima werkgever zijn. We willen doelmatig en innovatief werken. Onze bedrijfsvoering zal daarom gezond en verantwoord moeten zijn. 1.2 Rekenschap en verantwoording Een gezondheidscentrum is een belangrijke maatschappelijke voorziening. Gezondheidscentrum Kersenboogerd informeert daarom graag over de gemaakte keuzes en de manier van werken. We doen dit in onze contacten met de patiënten, maar ook via de wijkkrant. Daarnaast hebben we met vele andere belanghebbenden te maken, zoals de gemeente, de zorgverzekeraars en collega zorgaanbieders. We overleggen daarom regelmatig met elk van deze partners. Het jaarverslag tenslotte is ook het afleggen van verantwoording. 1.3 Managementstructuur De patiëntenzorg is per vakgebied georganiseerd: huisartsen, apotheek, fysiotherapie, ondersteund door de afdeling facilitaire zaken. Deze disciplines worden aangestuurd door een managementteam waarin de coördinatoren van deze disciplines zitten. De directeur is voorzitter van het managementteam. Daarnaast zijn er de disciplines Maatschappelijk Werk, Verpleegkundige Thuiszorg en Ouder en Kindzorg waarmee inhoudelijk wordt samengewerkt. Om de samenwerking te structureren zijn er een aantal vaste overleggen. 1.4 Bestuur Het gezondheidscentrum is een stichting. Er is gekozen voor een bestuursmodel waarbij het bestuur op afstand functioneert. Het zwaartepunt ligt bij de directie en de bevoegdheden zijn vastgelegd in een directiestatuut. Het bestuur houdt toezicht en fungeert als klankbord voor de directie. Het stichtingsbestuur vergadert zes maal per jaar. De directeur woont de vergaderingen bij en houdt het bestuur op de hoogte van het reilen en zeilen van het gezondheidscentrum. Het bestuur richt zich op hoofdlijnen van beleid. In 2006 waren de nieuwe bekostigingssystematiek, het beleid voor de nabije toekomst en de instelling van een cliëntenraad de belangrijkste aandachtspunten. Samenstelling Bestuur Voorzitter J. Kamphuis Penningmeester H.K. Kroeze Secretaris mevr. D. Kuijvenhoven-Hagenaar Lid mevr. J.W.E. Groot Lid mevr. A.M.J. van Tilburg 7

9 2. ZORG EN ZORGONDERSTEUNING De disciplines in het gezondheidscentrum leveren op elkaar afgestemde zorg van een goede kwaliteit. Deze zorg is bovendien afgestemd op de behoeften van de patiënten uit de wijk Kersenboogerd. Doordat de inzichten en mogelijkheden voortdurend veranderen, is bijblijven en verbeteren van de zorg een continu proces. De meerwaarde van het gezondheidscentrum is dat deze zorg duurzaam beschikbaar is. In 2006 is door de samenwerking met Dieet Compleet de diëtetiek aan het zorgaanbod toegevoegd. De zorgverleners worden ontlast door ondersteuning doordat het beheer van de gebouwen, de inkoop, de financiële administratie, personele zaken, contractbeheer en ICT door de medewerkers van facilitaire zaken geregeld worden. Meerwaarde gezondheidscentrum Naast het beroepsspecifieke aanbod hebben we een geïntegreerd zorgaanbod. Patiënten die specifieke zorg nodig hebben, maken vaak gebruik van meerdere zorgprogramma's. Deze zorg wordt per patiënt afgestemd. Samenwerking en ondersteuning spelen daarbij een belangrijke rol. Deze organisatievorm kost echter wel tijd en dus geld. Landelijk wordt nu gesproken over een 'module infrastructuur'. Dit biedt ons gezondheidscentrum perspectief om uit de voortdurende financiële problemen te komen en daarmee de continuïteit van deze waardevolle vorm van zorg te kunnen continueren. Wat biedt ons gezondheidscentrum meer in vergelijking met solopraktijken? Voor 0 18 jaar Consultatiebureau en Opvoedingsondersteuning Cursussen : Een baby hoe doe jij dat nou?, Opvoeden, zo! Samenwerking consultatiebureau met fysiotherapie Gespecialiseerde kinderfysiotherapie en bewegen voor kinderen met een chronische ziekte: Fitkids Nauwe samenwerking huisarts en consultatiebureauartsen Pedagogisch spreekuur Aanpak Kindermishandeling volgens protocol Informatie borstvoeding en maandelijks spreekuur lactatiedeskundige Moeders informeren moeders (MIM) Kinderen met overgewicht Spreekuur sociaal psychiatrisch verpleegkundige Cursussen: Vrouwen met spanningsklachten', Assertiviteitstraining voor vrouwen Meldpunt 'Vangnet en advies' Spreekuur Verloskundigen Spreekuur Sociaal Raadslieden Voor 55+ Medicatiebewaking en uitzetten medicijnen door huisartsen, apotheek en thuiszorg in samenwerking Mogelijkheid van toedienen medicijnen en voeding op speciale wijze via sonde of infuus Thuiszorgfysiotherapie Groepsaanbod bewegen voor ouderen Ouderenspreekuur op afspraak voor ouderen en/of hun mantelzorgers Indirect voor alle patiënten Een elektronisch medisch informatiesysteem voor alle huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten Bijdrage van alle disciplines aan opleiding in een samenwerkingssetting Een eigen privacyreglement en klachtenregeling. Vanaf 18 jaar Chirurgische ingrepen, audiometrie, spirometrie Praktijkondersteuners met gestructureerde aanpak voor chronische aandoeningen zoals diabetes, astma en COPD, hypertensie, overgewicht en stoppen met roken Afspraken over medicatiebewaking, voorschrijfbeleid en voorlichting Afspraken met fysiotherapie over veel voorkomende aandoeningen zoals rugklachten, nekklachten en slijtage van gewrichten TeRUG in Actie, samenwerkingsproject met WFG voor lage rugklachten Overleg met meerdere disciplines bij mensen met gecompliceerde problemen Gezamenlijke scholing met Westfries Gasthuis Cursussen voor zwangeren Groepsaanbod fysiotherapie voor chronische aandoeningen 8

10 Plannen en activiteiten In het werkplan voor 2006 heeft het gezondheidscentrum de volgende doelen gesteld: Vaststellen waar we over drie jaar willen zijn als gezondheidscentrum. Voortzetten en voor sommige disciplines starten met certificering. Leren van onze fouten door het opzetten van een MIP Verankeren van ketenzorg voor COPD en Diabetes. Thema ouderen als specifiek aandachtspunt bij verschillende disciplines. Verdere ontwikkeling tot een patiëntgerichte organisatie door het oprichten van een cliëntenraad. Zorgen voor een financieel gezonde organisatie door aanpassen begroting, verwerken gevolgen nieuwe zorgverzekeringswet en voorbereiding nieuwe financieringssysteem Bijdragen aan de sociale samenhang in de wijk Kersenboogerd. Terugdringen ziekteverzuim. We kunnen vaststellen dat deze doelen allemaal gehaald zijn. Nieuw was de instelling van een cliëntenraad. Hiervoor is een notitie en een reglement vastgesteld. Via een open sollicitatieprocedure is geprobeerd voldoende leden te werven. Dit is niet volledig gelukt. Vervolgens zijn potentiële kandidaten benaderd. Half december was er een complete ploeg. Deze is vervolgens in januari 2007 officieel door het bestuur benoemd. Nieuw was ook de MIP (Melding Incidenten Patiënten). Deze is ook in 2006 wel volledig voorbereid, maar nog niet in werking getreden. Dat gebeurde in januari Het beleid voor de komende drie jaar is besproken, zowel in het bestuur als in het managementteam, maar (nog) niet vastgelegd in een document. Prioriteit is gegeven aan het vastleggen van onze plannen voor de zorg voor de komende drie jaar in het Zorgaanbodplan. Veel aandacht heeft de continuïteit van de huisartsenzorg gekregen. Door de toegenomen vraag blijkt het nodig dat de praktijken verkleind worden. De praktijken waren in het verleden kleiner, maar door de nieuwe CAO, gecombineerd met de noodzaak om te bezuinigen in de afgelopen jaren, hebben we de praktijken laten groeien. Nu zijn we tegen de grenzen aangelopen. Meer informatie over hoe de doelen zijn gerealiseerd, vind u terug in de volgende hoofdstukken van dit jaarverslag. 9

11 Huisartsen De belangrijkste speerpunten voor 2006 waren: de veranderde financieringsstructuur t.g.v. de nieuwe zorgverzekeringswet. veilig stellen huisartsenzorg in de wijk Kersenboogerd Accreditatie van de praktijken Het inspelen op de nieuwe zorgverzekeringwet is op zich is dit heel goed verlopen, mede door de goede voorbereidingen. Het heeft evengoed veel tijd en energie van de betrokkenen gekost. Het resultaat, zowel financieel als ook qua organisatie is uiteindelijk wel goed geweest. De grote drukte die mede het gevolg was van de veranderde structuur heeft wel zijn tol geëist. Aan het eind van het eerste half jaar waren een aantal huisartsen aan het eind van hun Latijn. Eén huisarts heeft dit opgelost door alsnog deels ouderschapsverlof te nemen en één huisarts door om te kijken naar een plek elders. In de tweede helft van het jaar is gezocht naar een structurele oplossing. Om te beginnen is geanalyseerd waar het probleem nu precies vandaan kwam. Dat bleek hoofdzakelijk te liggen in de lage SES van de buurten waarin de meeste patiënten van het gezondheidscentrum wonen. We zitten net naast de knip waarde waarbij de praktijken landelijk 20% kleiner mogen zijn. We zoeken de oplossing daarom in de vorm van een praktijkverkleining van 15%. We zijn daarover nog met Univé in gesprek. Er zijn in totaal 533 nieuwe patiënten ingeschreven. Door vertrek en overlijden zijn 707 patiënten uitgeschreven, een totale afname van174 patiënten. Het investeren in teamvorming vanaf 2005 heeft ertoe geleid dat de samenwerking in eigen discipline uitstekend verloopt. De huisartsen lunchen voor zover mogelijk maandelijks met elkaar. De praktijken zijn gekrompen met ongeveer 400 patiënten, deels komt dat door verbeterde administratie bij het nieuwe zorgstelsel. Kwaliteit patiëntenzorg De praktijken zijn volgens plan gestart met een accreditatietraject, wat in 2006 ondanks de drukte voorspoedig is verlopen. De COPD carrousel is steeds beter geworden, goed voorbeeld van ketenzorg en erg leuk om te doen. Medio 2006 zijn we gestart met de NHG praktijkaccreditering. We hebben hiervoor onze cijfers geturfd over instelling van diabeten, COPD patiënten en patiënten met verhoogd risico voor HVZ. Deze cijfers zijn door de NHG gelegd naast de landelijke gemiddelden. Op grond hiervan hebben we verbeterplannen gemaakt die de komende 3 jaar uitgevoerd gaan worden. Ook zijn er in dit kader patiënt tevredenheids enquêtes gedaan. Als uitvloeisel hiervan hebben de huisartsen besloten in 2007 gezamenlijk supervisie te gaan doen om te kijken of zo de punten waarover de patiënten minder tevreden waren verbeterd kunnen worden. De nieuwe telefooncentrale heeft de eerst helft van het jaar nog veel problemen gegeven. Inmiddels is de centrale in elk geval voor de patiënten goed in orde. Praktijkondersteuner In 2006 is veel tijd besteed aan het verder vormgeven van de carrousel. Het oproepsysteem is verder uitgewerkt. Er zijn nieuwe vragen- en turflijsten gemaakt. Uit patiënten onderzoek bleek er grote tevredenheid te zijn over de geboden zorg. Over het effect van de medicijnen en wat er precies met de longen aan de hand is bleek de kennis niet zo hoog te zijn. Het effect op stoppen met roken bleek structureel erg gering. We hebben besloten om in 2007 door middel van een scholing motivational interviewing onze vaardigheden om patiënten aan te zetten tot stoppen met roken te vergroten. In 2006 is gestart met 24 uurs bloeddrukmeting door de patiënt thuis. Dit geeft veel aanvullende informatie. Door de praktijkondersteuners is hard gewerkt aan het maken van verbeterplannen in het kader van de NHG praktijkaccreditering. Hagro breed is gewerkt aan een oproepsysteem voor mensen met een verhoogd risico op HVZ. Tevens zijn er afspraken gemaakt over de inhoud van de jaarcontroles. Tijdens dit overleg hebben de POHers ontdekt dat het heel nuttig en leuk is om regelmatig met elkaar contact te hebben en dingen uit te wisselen, ze komen nu 1x per kwartaal als Pogro bij elkaar. Ina Schuit studeerde dit jaar af als POHer. Tot onze grote schrik werd echter in december bij haar non- Hodgkin lymfoom vastgesteld. 10

12 Centrumassistentes. Ook 2006 was een druk jaar voor de centrumassistentes. Er zijn het afgelopen jaar geen nieuwe taken aan hun pakket toegevoegd, er is vooral gewerkt aan het verbeteren van de bestaande taken en protocollen. Er is een folder ontwikkeld voor de diabetes keten, hiermee is dit project afgerond. De vaste formatie is iets uitgebreid door een deel van de vakantie waarneming hier al in op te nemen. Management 2006 In 2006 is de praktijkondersteuner een grotere rol gaan spelen in het aansturen en begeleiden van de assistentes. De taak van de disciplinecoördinator is hierdoor iets verlicht. FTO Het farmacotherapieoverleg functioneerde ook in 2006 op niveau 4. We hebben 2 FTO bijeenkomsten besteed aan cardiovasculair risicomanagement. Doelstelling was 80% van de DM type 2 patiënten gebruikt een cholesterolverlager. Doelstelling 2 was 80% van de bekende HVZ patiënten slikt een cholesterolverlager. Eind van het jaar waren we al een eind op weg met het behalen van deze doelstelling. 1 FTO bijeenkomst is besteed aan osteoporose, we hebben afgesproken iedereen die calcium tabletten van 1000mg slikt over te zetten op 500mg omdat dit even effectief is. 1 FTO bijeenkomst hebben we besteed aan polifarmacie bij ouderen, dat wil zeggen patiënt ouder dan 65 jaar met 5 of meer medicamenten. De aantallen liepen sterk uiteen per praktijk: van ongeveer 30 per praktijk in de oudere delen van de wijk, tot 4 per praktijk in de nieuwe delen. In een overleg met huisarts en apotheker wordt al deze medicatie besproken en indien wenselijk aangepast. Loopt nog door in Onderwijs. In 2006 waren er zoals gebruikelijk 2 HAIO s in de praktijk aanwezig en een stagiaire bij de centrumassistentes. Nieuw was de aanwezigheid van 2 e jaars studenten van de VU die in het kader van het nieuwe curriculum 6 dagen stage lopen in de huisartsen praktijk en wat oriënterende opdrachten uitvoerden. 11

13 Apotheek Het jaar 2006 was voor de apotheken een jaar van opbouw en structuur aanbrengen na een hectisch jaar Deze structuur was hard nodig voor het weer samenbrengen van het team, duidelijkheid scheppen in het beleid en voelbaar aanwezige leiding. Het aanbrengen van structuur was ook hard nodig vanwege het grote aantal receptregels wat we in 2006 hebben verwerkt. Doordat de groei van het aantal receptregels groter was dan we van tevoren hadden ingeschat was de werkdruk opnieuw hoog. Ondanks dat is het wel gelukt is om het ziekteverzuim terug te brengen naar het landelijk gemiddelde. Teamgeest en professionaliteit Het in 2005 gestarte teambuildingstraject is in 2006 afgerond. We zijn nog een aantal keren onder begeleiding van een deskundige bij elkaar geweest en we hebben een training feedback geven gevolgd. Naast dit traject is er ook een goede structuur opgezet voor het houden van functioneringsgesprekken. Deze structuur geeft een goed handvat om elk jaar deze gesprekken te houden en deze op een goede manier vast te leggen en daarnaast is het een belangrijk handvat voor het bijsturen van medewerkers en het bieden van een luisterend oor. We hebben in 2006 ook een start gemaakt met functiedifferentiatie. Een van de assistenten is, na het doorlopen van een intern sollicitatietraject, gestart met de opleiding voor farmaceutisch consulent. Daarnaast biedt de CAO gezondheidscentra voor het eerst de mogelijkheid om assistenten met extra taken hoger in te schalen. De voorbereidingen hiervoor hebben we uitgewerkt en we zullen per 1 januari 2007 hiermee gaan werken. Kwaliteit Voor 2006 hadden we gepland om in oktober te gaan certificeren. Na een flitsbezoek van een auditor van KEMA hebben we echter besloten om dit nog een aantal maanden uit te stellen. De belangrijkste reden hiervoor was dat het efficiënt is om het schrijven van jaarverslag en managementreview te combineren. Omdat ons jaarverslag doorgaans in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar wordt geschreven hebben we besloten om de certificering pas plaats te laten vinden in het eerste kwartaal van Daarnaast bood het ons wat meer tijd om onze procedures te herschrijven en te implementeren. Eind 2006 was ca. 90% van de procedures herschreven. Kwaliteit is een vast onderwerp tijdens het werkoverleg, en het hele team heeft meegewerkt om de procedures te implementeren. We merken dat het echt leeft in het team en dat iedereen zich ervan bewust is dat als er iets in de werkwijze wordt aangepast we dit ook moeten vastleggen in het kwaliteitszorgsysteem (KZS). Verder hebben we gemerkt dat het KZS ons helpt om meer grip te krijgen op de verschillende werkzaamheden die in de apotheek worden uitgevoerd en dat het structuur biedt. Dit was de belangrijkste doelstelling van het opzetten van het KZS, en we zijn tevreden met wat het tot nu heeft opgeleverd. We realiseren ons echter wel dat het KZS nog in de kinderschoenen staat en dat we nog veel moeten leren en kijken hoe dingen in de praktijk vorm zullen krijgen. Met name het opstellen van kwartaalverslagen is iets waar we nog ervaring mee op moeten doen. FPZ Diabetes: In 2006 zijn opnieuw metercontroledagen georganiseerd. In totaal zijn er in beide apotheken 59 cliënten langs geweest om hun meter te laten controleren en om te controleren of de meting van de bloedglucosespiegel op de juiste manier wordt uitgevoerd. Wanneer mensen fouten maakten of problemen hadden met het meten werd er uitleg gegeven en wanneer de meter niet meer bleek te voldoen werd er een nieuwe meter verstrekt. COPD-carrousel: Gedurende het hele jaar 2006 hebben we maandelijks COPD-patiënten uitgenodigd voor de COPD-carrousel. Tijdens een eerste evaluatie in november is gebleken dat het moeilijk is om mensen te motiveren om hun leefstijl aan te passen. Daarnaast hebben we onze turflijst aangepast om de effecten van de carrousel beter bij te kunnen houden. Incontinentie: In 2006 hebben we een procedure opgezet om de hoeveelheid incontinentiemateriaal die door patiënten gebruikt wordt te monitoren. Wanneer iemand meer dan de maximale hoeveelheid blijkt te gebruiken wordt er contact opgenomen met deze persoon en wordt gekeken of het gebruikte materiaal voldoet. Eventueel wordt ander materiaal geadviseerd. Wanneer er een medische noodzaak is voor het hoge gebruik van het materiaal wordt er een aanvullende machtiging aangevraagd in overleg met de huisarts. 12

14 Polyfarmacie: Tijdens het FTO is in 2006 het polyfarmacie-project van start gegaan. Bij dit project hebben we patiënten geselecteerd die ouder zijn dan 65 en meer dan 5 soorten chronische medicatie gebruiken waarbij zich meer dan 3 mogelijke problemen kunnen voordoen. De medicatie van deze patiënten werd door een apotheker en een huisarts geanalyseerd en er werden voorstellen gedaan voor wijzigingen. Deze wijzigingen werden door de huisarts met de patiënt besproken. In totaal is in 2006 de medicatie van 58 patiënten beoordeeld. In het najaar van 2007 zal dit project geëvalueerd worden. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van de verschillende zorgactiviteiten die door apotheek Kersenboogerd en apotheek Grevelingen worden uitgevoerd. Tabel Zorgactiviteiten apotheek Zorggebied Zorgactiviteiten van de apotheken astma Inhalatie-instructie bij eerste uitgifte Uitleg over de werking van geneesmiddelen benzodiazepinen Uitgebreide informatie bij eerste uitgifte, wijzen op mogelijke verslaving Controle op patiënten die te vroeg hun medicatie bestellen Blokkades invoeren voor herhalingsrecepten cholesterol Uitgebreide informatie bij eerste uitgifte COPD Inhalatie-instructie bij eerste uitgifte Controle van de therapietrouw als onderdeel van zorgcarrousel Jaarlijkse controle inhalatietechniek als onderdeel van zorgcarrousel Diabetes Uitgebreide informatie bij eerste uitgifte van orale bloedglucoseverlagende middelen Jaarlijkse controle van de bloedglucosemeter Jaarlijkse controle van het uitvoeren van de zelfcontrole Huisbezoek Inhalatie-instructie voor patiënten die niet naar de apotheek kunnen komen Incontinentie-advies voor patiënten die Zelfzorg niet naar de apotheek kunnen komen Incontinentie Uitgebreid advies en intake bij eerste gebruik van incontinentiemateriaal Driemaandelijkse controle op volume van gebruik Aanvullend advies wanneer materiaal niet blijkt te voldoen Kinderwens Belang van gebruik van foliumzuur actief onder de aandacht brengen Mogelijkheid van medicatiebewaking actief onder de aandacht brengen Oogdruppels Uitgebreide uitleg bij eerste uitgifte Hulp bij problemen met druppelen trombose Melding van relevante interacties met bloedverdunners aan de trombosedienst, in samenwerking met de trombosedienst. Polyfarmacie Gezamenlijke beoordeling van de medicatie door huisarts en apotheker voor patiënten binnen gestelde selectiecriteria. De AWG zelfzorg heeft in 2006 het KIZ-traject doorlopen voor het onderwerp morning after pil (MAP). KIZ staat voor Kring Implementatie Zorg. Voor dit onderwerp is gekozen omdat de MAP inmiddels vrij verkrijgbaar is en omdat wij het als apotheek bijzonder belangrijk vinden om gebruiksters goed te informeren bij dit middel. Het kringproject biedt een methode om nieuwe zorgprojecten op een gestructureerde manier te implementeren. Naast dit project zijn we verder gegaan met het werken aan goede kennis over zelfzorgonderwerpen en aan het vaststellen van eerste- en tweede keusmiddelen tijdens het werkoverleg. In 2006 zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest: morning after pil, vitamines en mineralen. Diverse activiteiten Het FTO heeft ook in 2006 gefunctioneerd op niveau 4. Tijdens het FTO worden duidelijke afspraken gemaakt over resultaten die we willen behalen en formulariumkeuzes. Er wordt gewerkt met prescriptiecijfers om 13

15 te kijken of we onze doelstellingen hebben gehaald. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande SFK-searches. Onderwerpen in 2006 waren: osteoporose, secundaire preventie van hart- en vaat ziekten (2 bijeenkomsten), polyfarmacie (2 bijeenkomsten), evaluatie van afspraken gemaakt in Het huidige niveau van medicatiebewaking is gehandhaafd. De apotheek heeft alle signalen in het AIS aan staan. Alle interactiesignalen worden afgehandeld en vastgelegd in het patiëntendossier. Ook aanvullende acties n.a.v. de medicatiebewaking worden vastgelegd. De apotheken werken mee aan het realiseren van het EMD. Dit jaar is het contract met het ziekenhuis voor het uitwisselen van gegevens ondertekend. Er wordt nu hard gewerkt aan de technische realisatie. Helaas gaat de ontwikkeling traag doordat de technische problemen groot zijn. Er is in nauw overleg met de afdeling FZ gewerkt aan een goede procedure voor het bijhouden en inventariseren van de voorraden van de apotheken en de procedure voor het bijhouden van de kas is sterk verbeterd. kunnen we onszelf met andere apotheken vergelijken. Apotheek Kersenboogerd en Grevelingen voldeden beide aan het Kringinstapniveau. Apotheek Kersenboogerd voldeed voor het onderdeel management en samenwerking ook aan het Kring-niveau. Apotheek Kersenboogerd is op plaats 65 geëindigd voor de titel Kringapotheek van het jaar, apotheek Grevelingen op plaats 96. Aan de Kringtoetsing doen zo n 300 Kring-apotheken mee. Niet gehaalde plannen Door de hoge werkdruk en de verbouwing is het niet gelukt om alle plannen die we ons hadden voorgenomen uit te voeren: herhaalreceptuur uitbreiden van de specialisaties van assistenten met de onderwerpen fytotherapie en wondverzorging in gebruik nemen van de instellingenmodule voor levering aan woonzorgcentrum Betsy Perk De samenwerking met het woonzorgcentrum is echter wel geïntensiveerd. We hebben in 2006 een aantal voorbereidende gesprekken gehad om elkaars wensen en verwachtingen op elkaar af te stemmen. We verwachten in 2007 deze samenwerking verder uit te breiden en eventueel het uitzetten van medicatie over te nemen. Kring toetsing In 2006 heeft er voor het eerst een kring-toetsing plaatsgevonden. Deze toetsing bestaat uit 4 verschillende onderdelen: een mysteryguestonderzoek, een toetsing door de regiomanager, een intercollegiale toetsing en een administratieve toetsing. We zijn erg blij met het initiatief van Kring om deze toetsingen te gaan uitvoeren. Door de toetsingen krijgen we een beeld van hoe we als apotheek functioneren en daarnaast Verbouwing apotheek Kersenboogerd Bij het klantentevredenheidsonderzoek wat in 2005 is uitgevoerd kwam naar voren dat patiënten te weinig privacy ervaren aan de balie. Dit is een bekend probleem in apotheken. Omdat we het erg belangrijk vinden dat patiënten zich vrij genoeg voelen om voor hen belangrijke vragen aan de balie te stellen, hebben we besloten om de publieksruimte in apotheek Kersenboogerd te verbouwen. De balies zijn verder uit elkaar geplaatst en daarnaast zijn er privacyschotten geplaatst zodat het zicht en het geluid afgeschermd wordt van wat er aan de balie wordt besproken en overhandigd. De spreekkamer is verplaatst zodat de publieksruimte een stuk groter is geworden en er meer daglicht de apotheek binnenvalt. Om meer rust te creëren onder de wachtenden hebben we en nummertjesapparaat in gebruik genomen. We hebben inmiddels gemerkt dat dit ook bijdraagt aan de privacy van patiënten aan de balie. Mensen blijven nu niet meer in een rij staan maar kunnen plaats nemen op de stoelen in de wachtruimte. Hierdoor is de afstand tussen de wachtenden en de balie groter. En omdat er meer rust is tijdens het wachten nemen mensen ook de tijd om het aanwezige informatiemateriaal te bekijken. 14

16 Klachtenregeling Een ander aspect wat in het klantentevredenheidsonderzoek naar voren kwam is het feit dat onze patiënten onvoldoende bekend zijn met onze klachtenregeling. We hebben dit geprobeerd te verbeteren door folders in de publieksruimte te plaatsen, door een bericht hierover in de wijkkrant en door dit te vermelden op het informatiescherm in de apotheken. Daarnaast is er in het team, mede als onderdeel van ons kwaliteitssysteem, veel aandacht geweest voor het registreren van klachten. Opleidingen In september 2006 is een van de assistenten, na een interne sollicitatieprocedure, gestart met de HBO-opleiding voor farmaceutisch consulent. Deze opleiding is een mooie kans voor assistenten om door te kunnen groeien binnen hun beroep en daarnaast kan het de apothekers voor een aantal taken ondersteuning bieden. In apotheek Kersenboogerd en apotheek Grevelingen hebben we altijd 2 stageplaatsen. Meestal worden deze stageplaatsen opgevuld door een BBLassistente en een assistente die de reguliere opleiding volgt. Onze twee apothekersassistenten in opleiding hebben in 2006 hun opleiding afgerond. Beiden konden we in dienst nemen als volleerd assistente. In september hebben we besloten om alleen een stageplek te bieden voor een assistente van de BBLopleiding omdat we dit jaar voor het eerst ook een leerplek hebben voor een HBOopleiding. De apothekers hebben voldoende cursussen gevolgd om hun registratie te behouden. Van alle apothekersassistenten wordt verwacht dat ze jaarlijks 2 cursussen volgen om hun kennis op peil te houden. Dit is, op een enkele uitzondering na, voor alle assistenten gelukt. Een nieuwe start Ik ben Marloes Pieksma en werk in de apotheek van het Gezondheidscentrum sinds maart Na inmiddels 9 jaar werkervaring begon het te kriebelen om weer een opleiding te volgen. Voor apothekersassistenten was die mogelijkheid er niet om een vervolg studie te starten. Inmiddels is deze er wel. Een HBO management en een HBO Farmaceutisch Consulent. De apotheek groeit en bloeit en uiteindelijk is er besloten dat er ruimte is voor één van deze opleidingen. Na een sollicitatie procedure begin 2006 ben ik gekozen om de opleiding te mogen volgen voor Farmaceutisch Consulent. In september 2006 ben ik gestart met deze 3 jarige opleiding. Voor mij een nieuwe start in een bekend bedrijf. In de apotheek houd ik mij ook bezig met kwaliteit. Na een intensief traject van twee jaar, zijn we bijna gecertificeerd. Bijna gecertificeerd, maar dan begint het pas!! Na de certificering is het belangrijk om de kwaliteit verder te ontwikkelen en het niveau vast te houden. De apotheek heeft hierin ook een nieuwe start gemaakt. Als team zijn we bewust wat kwaliteit voor ons betekend en wat kwaliteit voor onze cliënten kan betekenen. Met deze nieuwe start hoop ik nog lang en met veel plezier te kunnen werken in het Gezondheidscentrum als apotheekassistente, als aankomend Farmaceutisch Consulent en als collega. Marloes Pieksma 15

17 Fysiotherapie Ook voor de fysiotherapie is 2006 een buitengewoon druk jaar gebleken. De vraag naar zorg bleek groot. Daarnaast vroeg het verder ontwikkelen van ons aanbod de nodige aandacht. De doelstellingen uit het werkplan 2006 zijn gehaald. We hebben een flinke slag gemaakt met de kwaliteit. Ook hebben we de goede samenwerking met de huisartsen van de HAGRO Kersenboogerd en de consultatiebureau artsen voortgezet, met als resultaat een duidelijke structuur voor verwijzingen en terugkoppeling. Verder hebben contact gelegd met specialisten van het WFG: de revalidatieartsen voor terug in Actie en de urologen/gynaecologen voor bekkentherapie Werken aan kwaliteit Het hele jaar 2006 heeft in het teken gestaan van werken aan kwaliteit. In 206 zijn de eerste 3 rubrieken van het HKZ schema zijnde Intake /indicatiestelling, Uitvoering en Evaluatie beschreven. Verder is er een eigen EPD tot stand gekomen, waardoor nu alleen nog maar patiënten informatie digitaal wordt verzameld. In dit kader is er ook al een evaluatie van het EPD geweest, wat heeft geleid tot een verbetertraject, waarbij het doel is dat in oktober 2007 alle informatie ook conform de eisen wordt ingevuld. Dit is een hele omschakeling geweest, waarbij door alle fysiotherapeuten hard gewerkt is om deze kwaliteitsslag te kunnen maken. Personeel Een collega heeft per 1 april het vak verlaten, zijn opvolger is per 1 september gestart en hiermee hebben we direct de specialisatie manueel therapie verdubbeld. Het hele jaar zijn er twee waarnemers samen voor gemiddeld 36 uur per week aan het werk geweest om de hoge werkdruk op te vangen. Zo kon het extra aanbod van patiënten worden opgevangen. Vanaf november is de kinderfysiotherapeute met zwangerschap verlof geweest. Dit is intern goed opgevangen door de kinderfysiotherapeute i.o.( tweede jaar) en verschuiven van werkzaamheden. Groepen De groepstherapie krijgt een steeds grotere rol binnen de behandelingen. Het mensen samen laten werken aan hun herstel levert door de groepsdynamiek een positieve bijdrage aan het herstel. In 2006 is in samenwerking met de afdeling revalidatie van het WFG een terug in Actie groep gestart voor mensen met aspecifieke lage-rugpijn, hiervoor is een goedgekeurd addendum van Univé verkregen Daarnaast zijn er drie diabetes groepen,twee COPD groepen en drie Fitkids groepen Scholing De bekkenfysiotherapeut is in juni geslaagd voor de opleiding en vanaf die tijd geregistreerd als bekkenfysiotherapeut. Hiermee is weer een specialisatie toegevoegd aan het zorgaanbod van de afdeling. In afgelopen jaar is er ook weer veel aan nascholing gedaan. Een collega heeft het 2 e jaar van de 3 jarige opleiding kinderfysiotherapie in Rotterdam gevolgd. Twee collegae hebben de cursus cognitief-gedragsgeoriënteerde aanpak bij patiënten met chronische pijn gevolgd, dit om de de terug in Actie groep goed te kunnen begeleiden. De kinderfysiotherapeute heeft een 6 daagse cursus schrijfmotoriek gedaan in Breda. Verder hebben alle fysiotherapeuten diverse korte nascholingen gevolgd Stage In 2006 hebben wederom 11 studenten van de opleiding manueeltherapie (SOMT) stage gelopen. Van de Hogeschool van Amsterdam afdeling Fysiotherapie hebben er 3 studenten stage gelopen op de afdeling. En verder heeft de ALO stagiaire, met als afstudeerrichting Sport Bewegen en Gezondheid haar stage van 1 dag in de week in juni afgerond. Informatie en PR In 2006 is een geheel nieuwe folderlijn tot stand gekomen, hierin vinden patiënten uitleg en informatie over de aanwezige specialisaties en het zorgaanbod van de fysiotherapie. Tevens zijn we gestart met het uitgeven van een Nieuwsbrief vier maal per jaar en een Nieuwsbrief FysioFitness met specifieke informatie over training en lifestyle onderwerpen. 16

18 Contacten extern De bekkenfysiotherapeut heeft regelmatig overleg met het bekkenteam van het WFG en met de geregistreerde bekkentherapeuten in West Friesland. De manueeltherapeut heeft regelmatig overleg met de afdeling revalidatie van het WFG Verder hebben alle collegae deelgenomen aan 1 of meerdere Intercollegiale Overleg Fysiotherapie groepen Extra interne taken Een aantal fysiotherapeuten vervullen een aantal, niet disciplinegebonden, taken binnen het centrum, hoofd BHV en arbocoördinator, deel van het gebouwbeheer, coördinator- automatisering, voorzitter van de PVT. Na verwachting zal het gebouwbeheer in 2007 geheel kunnen overgaan naar de afdeling Facilitaire zaken. Er is sinds september 2006 gestart om in samenwerking met het Diabetes Zorg Systeem in Hoorn te komen tot samenwerking in de ketenzorg rondom de diabetes patiënt. Vanuit de kinderfysiotherapie is er een voorlichting geweest op een school m.b.t. tot de schrijfmotorische problemen bij kinderen en wat daar aan te doen. In 2006 is er verder gewerkt aan een regionaal netwerk van praktijken in Noord Holland, waarbij uitwisseling van kennis en het gezamenlijk ontwikkelen en/ of uitwisselen van protocollen doelstellingen zijn. Er is een aantal gesprekken gevoerd met een externe bedrijfsfysiotherapeut om te komen tot samenwerking, het resultaat hiervan is teleurstellend tot op heden. Verder is de disciplinecoördinator vertegenwoordiger van de beroepsgroep in het CVO met zorgverzekeraar Univé en vertegenwoordigt hij de beroepsgroep in het in 2005 van start gegaan regionaal platvorm van de eerstelijns ondersteuning van de stichting Zonhn. terug in Actie: een beweegprogramma voor mensen met aspecifieke lage rugklachten Op de locatie van de Grevelingen wordt een beweegprogramma gegeven voor mensen met aspecifieke lage rugklachten. Dit programma maakt deel uit van een ketenzorgproject terug in Actie wat als doel heeft chroniciteit bij lage rugpijn te voorkomen. In samenwerking met de huisartsen uit de Kersenboogerd en de afdeling revalidatiegeneeskunde van het Westfriesgasthuis is een diagnostisch beleid afgesproken, dat gericht is op de vroegtijdige signalering van factoren die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van chronische lage rugpijn. De huisarts heeft sinds kort de mogelijkheid om de patiënt met (sub)acute lage rugpijn die dreigt chronisch te worden door te verwijzen naar het rugspreekuur van het Westfriesgasthuis. De patiënt wordt hier door een revalidatiearts én orthopeed onderzocht. In de meeste gevallen zijn er geen medische oorzaken voor de lage rugpijn en speelt ongerustheid en bewegingsangst een belangrijke rol bij het niet herstellen van de klachten. In dit geval zal de patiënt een voorlichtingsprogramma over lage rugpijn in het WFG bijwonen en doorverwezen worden naar het beweegprogramma terug in Actie. Dit beweegprogramma speelt in op de bewegingsangst en ontstane beperkingen door geleidelijk, met behulp van gerichte stabiliteits- en krachttraining, de belastbaarheid van de rug stapsgewijs te verhogen. De combinatie van éénduidige en geruststellende informatie van de verschillende zorgverleners over het gunstige beloop van lage rugpijn én de positieve bewegingservaring die de mensen opdoen tijdens het beweegprogramma maakt dat ze vaak anders omgaan met hun klachten waardoor veel beperkingen verminderen en zelfs verdwijnen. De mensen komen letterlijk weer terug in Actie. Patrick Koekenbier 17

19 Facilitaire Zaken Ook voor de administratie was het een bijzonder jaar. We hebben de jaarrekening 2005 voor het eerst volledig in eigen huis is opgesteld, d.w.z. zonder hulp van Deloitte. Een ander speerpunt was het in kaart brengen van de besparingsmogelijkheden, omdat de begroting 2006 een tekort van liet zien. Na verloop van tijd bleek het voorziene tekort niet op te treden. Het resultaat werd positief, dit door een toename van de zorgvraag, maar ook door het doorvoeren van de besparingsmogelijkheden, waaronder vooral ook het niet invullen van de in de begroting opgenomen vacature 4 e apotheker. Daarnaast bleken een aantal kostensoorten zoals pensioenpremies en sociale lasten structureel te somber begroot. Twee zaken die ook in 2005 de nodige aandacht gevraagd hebben zijn in 2006 uitgekristalliseerd. De claim van CVZ betreffende terugvordering van de huisvestingssubsidie vanaf 2001 is tot onze grote opluchting van tafel. Het overleg met de fiscus over de vennootschapsbelasting is erop uitgelopen dat we wel aangifte moesten doen voor de VPB. Voor het indienen van de benodigde gegevens hebben we Deloitte ingeschakeld. Naar verwachting zal dit leiden tot een negatieve heffing De vele veranderingen die op ons afkwamen hebben ook veel gevraagd van de facilitaire ondersteuning. De invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet is in administratief opzicht voorspoedig verlopen. Wel werden we geconfronteerd met een groot aantal terugmeldingen doordat de administratie aan de kant van de zorgverzekeraars nog niet op orde was. Per 1 februari is een nieuwe medewerkster voor de financiële administratie en facilitaire taken begonnen. In de loop van het jaar is de overdracht van facilitaire taken, zoals schoonmaak en gebouwenbeheer, naar de afdeling FZ afgerond. De afdeling neemt ook de verantwoordelijkheid voor het archief op zich. De vakdisciplines blijven inhoudelijk verantwoordelijk voor de archivering. Een grote uitdaging vormde het opstellen van de begroting voor het zorgaanbodplan. In goed overleg met Univé is besloten dit proces in het voorjaar 2007 af te ronden. In het overleg met onze accountant n.a.v. de interim-controle hebben we een balans gezocht tussen het volledig aan de wensen van Deloitte voor onze administratieve organisatie (met alle procesbeschrijvingen en procedures die daarbij horen) voldoen en de doelmatigheid en het beperken van de administratieve lasten. We hebben duidelijke afspraken gemaakt over welke zaken wel in ons verbeterplan terecht komen en welke niet. Tot slot kreeg de afdeling te maken met de trage totstandkoming van de CAO Die kwam in december. Met grote inzet is het gelukt de bijbehorende salarisverhogingen toch nog in 2006 door te voeren. Dit was vooral belangrijk voor medewerkers die te maken hebben met zaken als alimentatie en huursubsidie. Grote schommelingen in inkomen kunnen voor hen heel onvoordelig uitpakken. Doordat het jaar 2006 positiever verliep dan verwacht, was het mogelijk een aantal zaken uit te voeren die lang zijn blijven liggen door gebrek aan geld. Dit vroeg extra inspanning van de afdeling voor extra investeringen (opnieuw opvragen en vergelijken offertes), extra schoonmaak en dergelijke. Zo kon ook de kostprijsberekeningen fysiotherapie worden opgepakt en de problemen met de aansluiting van Intramed (software fysiotherapie) op Cash worden aangepakt (met ondersteuning van Deloitte). Hierdoor sneeuwde het opstellen van de begroting 2007 wat onder. 18

20 Algemeen Maatschappelijk Werk In 2006 is een start gemaakt met een proces om AMW Hoorn helder op de kaart te brengen, een duidelijker gezicht te geven binnen haar werkgebied. Mede met als doel om de samenwerking met andere instellingen te vergroten en verbeteren. Hiervoor is een PR-groep samengesteld binnen het team van AMW Hoorn. Verder zijn er structureel collega- instellingen uitgenodigd bij AMW Hoorn om de onderlinge samenwerking in stand te houden en af te stemmen. Ook worden vanuit AMW Hoorn bezoeken afgelegd aan deze instellingen. Een ander belangrijk punt is het HKZ. Doel hiervan is de kwaliteit van AMW Hoorn te handhaven en waar het nodig is verbeteringen aan te brengen. Dit wordt vastgelegd in een kwaliteitssysteem. Verder is er een commissie groepswerk opgericht binnen het team AMW Hoorn. Deze heeft als doel de kwaliteit van het groepswerk in stand te houden en te verbeteren waar nodig is. Er zijn initiatieven voor nieuwe groepen uit naar voren genomen. Het gaat hier om een rouwgroep en een groep met als thema verbroken relaties/ echtscheiding. Deze groepen zullen in de komende jaren worden ontwikkeld en opgestart. Intern is er een verschuiving geweest. Binnen AMW Hoorn werd gewerkt met een directie en een teamleider/manager. Deze functies worden sinds najaar 2006 uitgevoerd door dezelfde persoon. In de vaste formatie zijn wijzigingen geweest. Het schoolmaatschappelijk werk wordt in 2007 uitgevoerd door 2 maatschappelijk werkers. Een van hen combineert deze werkzaamheden met uren bij het AMW. Eind 2006 is een geschikte kandidate gevonden die binnen AMW Hoorn als schoolmaatschappelijk werker is aangesteld. In het najaar is wederom een stagiaire gestart bij AMW Hoorn. Binnen het team maatschappelijk werkers in de wijk Kersenboogerd heeft een teamlid een opleiding tot Supervisor afgerond en een nascholing Bedrijfshulpverlening gedaan. En tenslotte heeft een teamlid de cursus KOT (Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie) afgerond. Gehaald Assertiviteitstraining in groepsverband, deze is wederom 4 keer gegeven. Structureel overleg met huisartsen, fysiotherapie, jeugdzorg en wijkverpleging binnen Gezondheidscentrum Kersenboogerd. Deelname aan buurtnetwerk Kersenboogerd Deelname aan 12+ overleg Meldpunt ouderenmishandeling gecontinueerd. Een medewerker heeft scholing gegeven aan andere instellingen m.b.t. dit onderwerp. Continuering hulpverlening schoolmaatschappelijk werk Een nieuwe stap In 2006 is er een commissie groepswerk opgericht binnen het team AMW Hoorn. Deze heeft als doel de kwaliteit van het groepswerk in stand te houden en te verbeteren waar nodig is. Er zijn initiatieven voor nieuwe groepen uit naar voren genomen. Het gaat hier om een rouwgroep en een groep met als thema verbroken relaties/ echtscheiding. Deze groepen zullen in de komende jaren worden ontwikkeld en opgestart. 19

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus 3153 1620 GD Hoorn Tel. 0229-241044 www.kersenboogerd.nl

Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus 3153 1620 GD Hoorn Tel. 0229-241044 www.kersenboogerd.nl Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus 3153 1620 GD Hoorn Tel. 0229-241044 www.kersenboogerd.nl 1 2 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf..... 5 Missie en visie..... 7 1. 25 jaar samen sterk.... 8 2. Zorg en zorgondersteuning..

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Uit de bijeenkomsten blijkt dat er al veel overleg met huisartsen plaatsvindt en dat vooral het contact met andere disciplines aandacht vergt en

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

INLEIDING. - InLEIDING - Gezondheidscentrum Kersenboogerd Jaarverslag 2009

INLEIDING. - InLEIDING - Gezondheidscentrum Kersenboogerd Jaarverslag 2009 2009 JAARVERSLAG INLEIDING - InLEIDING - INHOUD Inleiding 3 In voorbereiding 5 Nieuw in 2009 7 Doorgevoerde verbeteringen 9 Gelukt 11 Wij hebben heel veel te bieden 13 Het kan altijd beter 15 Op weg naar

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Omdat het soms niet alleen lukt

Omdat het soms niet alleen lukt Sensire thuisbegeleiding Omdat het soms niet alleen lukt www.sensire.nl 0900 88 56 Sensire thuisbegeleiding U kunt door diverse oorzaken in de problemen zijn gekomen en tijdelijk steun nodig hebben, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Onderzoek naar het ketentarief DM in achterstandsgebieden. Eindverslag

Onderzoek naar het ketentarief DM in achterstandsgebieden. Eindverslag Onderzoek naar het ketentarief DM in achterstandsgebieden Eindverslag 1 ste Lijn Amsterdam Willemien Rietman Januari 2010 Inhoudsopgave Opzet onderzoek... 3 Doel... 3 Selectie praktijken... 3 Werkwijze

Nadere informatie

1. Met betrekking tot de samenwerking met de apotheek, hoe tevreden bent u over: Concept

1. Met betrekking tot de samenwerking met de apotheek, hoe tevreden bent u over: Concept Vragenlijst Ketenpartneronderzoek KPO - Referentie: 7333F2RPTX In de onderstaande vragenlijst worden zeven thema's onderscheiden waar u enkele vragen over krijgt voorgelegd. Wij danken u voor uw antwoorden.

Nadere informatie

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire.

Sensire Thuiszorg. is onderdeel van Sensire. Sensire Thuiszorg is onderdeel van Sensire. Dagelijks kom ik bij verschillende mensen thuis. De één heeft natuurlijk meer zorg en aandacht nodig dan de ander. Daarom werk ik ook niet volgens een strak

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek

Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Resultaten van de studie naar casemanagement: de visie van huisartsen op casemanagement voor palliatieve zorg in de Westelijke Mijnstreek Auteur: Cindy Rodigas, student Universiteit Maastricht In samenwerking

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. De Zwanenhoeve. Boerderijnummer: 261. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat fysiotherapeutisch COPD zorg in de eerste lijn. Annemarie de Vey Mestdagh- van der List van zorgen voor 1988 Cursus Astma en COPD Pt. werd gestuurd door arts Kracht en Cardio

Nadere informatie

maatschap Jouster huisartsen

maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2005 maatschap Jouster huisartsen Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 4 C. Patiëntpopulatie en taken 5 D. Samenwerking 9 E. Financieel 10 Jaarverslag POH 2005

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:...

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Hartrevalidatie Uw afspraak U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Inhoudsopgave Hartrevalidatie... 1 Waarom hartrevalidatie... 1 De belangrijkste doelen van hartrevalidatie zijn:... 1 Hoe komt u in

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

Module Praktijkmanagement (14978)

Module Praktijkmanagement (14978) Module Praktijkmanagement (14978) (pilot periode 2014) Achtergrond Toename van zorg voor ouderen en chronisch zieken, de hervorming van de langdurige zorg en de GGZ, de transitie van de jeugdzorg en substitutie

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl

Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Transmuraal Incident Melden (= T.I.M.) Miriam Eliel Coördinator transmurale zorg Westfriesgasthuis m.r.eliel@westfriesgasthuis.nl Symposium Patiëntveiligheid maart 2014 1 Vragen Waarom naar deze workshop?

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020-6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden voor niet-ingewijden Type 2 diabetes Diabetes is een ernstige chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door te hoge glucosespiegels (de suikers ) in het bloed. Er zijn verschillende typen diabetes, waarvan

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Samenwerken in de 1 e lijn. Samenwerken in de 1e lijn

Samenwerken in de 1 e lijn. Samenwerken in de 1e lijn 1 Samenwerken in de 1e lijn 2 Spreker Lucie Douwes Dekker www.cabbollerman.nl 3 Globaal Programma Inleiding - inventarisatie vragen, verwachtingen Samenwerkingstest Samenwerkingsprojecten: voorbeelden,

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Functie: Integraal manager: Regiomanager Maatschappelijke

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Intensief transmuraal zorgpad COPD ITZ COPD

Intensief transmuraal zorgpad COPD ITZ COPD Intensief transmuraal zorgpad COPD ITZ COPD U heeft de chronische longaandoening COPD. Het afgelopen jaar bent u hiervoor meer dan 2 keer opgenomen in het ziekenhuis. Dit betekent dat uw COPD niet goed

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Chronische Nierschade in Nederland

Chronische Nierschade in Nederland Chronische Nierschade in Nederland Stadium GFR (ml/min/1,73m 2 ) Albuminurie > 30 mg/24 hr Prevalentie VS (%) Prevalentie Nederland (%) 1 >90 Ja 3,3 1,3 2 60-89 Ja 3,0 3,8 3 30-59 Ja/nee 4,3 5,3 4 15-29

Nadere informatie

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983

Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 arverslag nuari 2014 - december 2014 Familie Huismans Boerderijnummer: 1983 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie Het begeleiden van een stagiair is een investering op de lange termijn. Door voldoende stageplaatsen in huisartsenvoorzieningen

Nadere informatie

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1

ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG. Hoofdstuk 2 Huisarts... 1 Stellingen... 1 Open vraag... 1 ANTWOORDEN OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Hoofdstuk 2 Huisarts... 1... 1... 1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen... 2... 2... 2 Hoofdstuk 5 Andere zorgverleners in

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Competentieprofiel Teamleider

Competentieprofiel Teamleider Competentieprofiel Teamleider 1 Competenties De teamleider bezit de volgende competenties: Overal waar zij staat, wordt ook hij bedoeld Integriteit Het hanteren en handhaven van algemeen aanvaarde en bedrijfsnormen

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS Overwegende: - dat overeenkomstig artikel 5 onder a van de CAO HID/DA de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming

Nadere informatie

Medicatie reviews. Aan het eind van het jaar 80 reviews voor het hele cluster uitgevoerd.

Medicatie reviews. Aan het eind van het jaar 80 reviews voor het hele cluster uitgevoerd. Jaarplan 2015 1 Inleiding Voor u ligt het kwaliteitsjaarplan 2014 van Apotheek Rosmalen, Apotheek Walschot, Apotheek Empel en Apotheek Berlicum. Hierin staat ook vermeld welke (nieuwe) activiteiten wij

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding

Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding Model plan-van-aanpak voor verbetering van het borstvoedingsbeleid met als uitgangspunt de Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding Zorg voor borstvoeding certificering Postbus 2047 2930

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Kersenboogerd 0 Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus 3153 1620 GD Hoorn Tel. 0229-241044 www.kersenboogerd.nl 1 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf..... 4 Missie en visie..... 6 1. Zorg en

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Adviesnota NVAG OGGZ. 29 oktober 2009

Adviesnota NVAG OGGZ. 29 oktober 2009 Adviesnota NVAG OGGZ 29 oktober 2009 Inleiding Het bestuur van de NVAG is geïnteresseerd in een haalbaarheidsstudie voor het opleidingsprofiel arts OGGZ. Om de noodzaak voor de opleiding vast te stellen,

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt WMO-werkplaats door Ronald Schurer Inleiding WMO-werkplaats Noord De WMO-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit

PATIËNTEN INFORMATIE. Hypermobiliteit PATIËNTEN INFORMATIE Hypermobiliteit 2 PATIËNTENINFORMATIE In deze folder willen wij de behandeling van klachten ten gevolge van hypermobiliteit in ons revalidatiecentrum toelichten. Inleiding Ten gevolge

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Het Nazorgbureau Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen

Het Nazorgbureau Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen Het Nazorgbureau Voor prematuur en dysmatuur geboren kinderen Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2012 pavo 0757 Inleiding Baby s die te vroeg (prematuur) en/of te licht (dysmatuur) worden geboren, blijven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Praktijk Doortast

Algemene voorwaarden Praktijk Doortast Algemene voorwaarden Praktijk Doortast Algemeen De praktijk voor fysiotherapie bestaat uit een team van 4 therapeuten met diverse specialisaties. Voor de administratieve ondersteuning is de administratief

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo Medische Zorggroep Zuid-Oost Kwaliteitsjaarverslag MedZZo 2012/2013 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Huidige status MedZZo... 2 Deelnemende huisartsen:... 2 Kwaliteitsbeleid... 4 Aan de slag met kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Schijndel Praktijk van Berkel. Wegwijs in de fysiotherapie

Schijndel Praktijk van Berkel. Wegwijs in de fysiotherapie Schijndel Praktijk van Berkel Wegwijs in de fysiotherapie Onze organisatie FysioMaatwerk FysioMaatwerk is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten van 9 praktijken uit Den Bosch, Gilze, Heeswijk Dinther,

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Huisarts...1...1 Open vraag...1...1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen...3...3 Open vraag...3...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 In onderstaande tabel wordt per toetsinstrument beschreven hoe vaak het instrument in het eerste of tweede jaar van de opleiding moet worden

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie