Jaarverslag 2006 Gezondheidscentrum Kersenboogerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2006 Gezondheidscentrum Kersenboogerd"

Transcriptie

1 Gezondheidscentrum Kersenboogerd Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus GD Hoorn Tel

2 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf Missie en visie Een nieuwe stap Zorg en zorgondersteuning.. 8 Plannen en activiteiten.. 9 Huisartsen Apotheek Fysiotherapie Facilitaire Zaken Algemeen Maatschappelijk Werk. 19 Verzorging en Verpleging. 20 Ouder en Kindzorg Dieet Compleet Samenwerking Kwaliteit en cliëntenbeleid Sociaal Beleid Cijfers en Productie Huisartsen Apotheek Fysiotherapie Maatschappelijk werk Jeugdgezondheidszorg.. 42 Dieet Compleet Kengetallen

3 2

4 WOORD VOORAF Voor u ligt het jaarverslag Een jaar waarin nieuwe ontwikkelingen een stempel drukten op ons werk. Het eerste jaar onder de nieuwe zorgverzekeringswet en daarmee een nieuwe bekostigingssystematiek voor de huisartsen. We hadden dat in administratieve zin goed voorbereid en kwamen daar goed doorheen. Wel werden we overvallen door een sterk toegenomen vraag naar zorg. Bij alle disciplines nam de drukte toe en het bleek lastig en vaak niet mogelijk daar op tijd extra personele ondersteuning te krijgen. Het team bleek veerkrachtig genoeg om er met z'n allen de schouders onder te zetten, maar het jaar 2006 was in dit opzicht niet voor herhaling vatbaar. In financieel opzicht is het door de sterk gestegen vraag wel een onverwacht goed jaar geworden. In 2006 zijn ook de missie en visie opnieuw verwoord. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel evenals vraaggericht werken. Om patiënten de gelegenheid te geven ook mee te denken over ons zorgbeleid en verbeteringen in onze zorg, is een cliëntenraad opgericht. Een andere nieuwe ontwikkeling die ons bezig heeft gehouden was de omschakeling van een gesubsidieerde instelling naar een marktgerichte organisatie die haar inkomsten via prestatiecontracten moet verwerven. We hebben in 2006 een analyse van de zorgvraag in de wijk gemaakt en nagedacht over welk zorgaanbod daarop een passend antwoord is. Opnieuw een stap in onze professionalisering. Zo is 2006 een jaar geworden van veel nieuwe stappen. Tegelijk heeft juist in 2006 het 'gewone basiswerk' het leeuwendeel van onze energie gevraagd. Omdat dat laatste regulier werk is, komt dat niet zo in het jaarverslag voor het voetlicht. Wel is het zichtbaar in de statistieken. Het team en het bestuur hebben zo samen een prima uitgangspositie bereikt voor het jaar 2007 waarin we niet alleen patiëntgericht, maar ook marktgericht moeten opereren. Heel hartelijk dank daarvoor. Rest me u veel plezier te wensen bij het lezen van dit jaarverslag. Joke Brouwer Directeur 3

5 4

6 Missie en visie gezondheidscentrum Kersenboogerd Het gezondheidscentrum Kersenboogerd staat zijn patiënten bij om hun gezondheid en de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te bevorderen of te handhaven. De autonomie en persoonlijke voorkeuren van de patiënt zijn hierbij het uitgangspunt. Voor onze zorg betekent dit: De zorgvraag van de patiënt vormt de basis voor ons handelen. We stemmen diverse soorten zorg goed op elkaar af, zowel intern als extern We leggen de lat hoog als het om kwaliteit en professionaliteit gaat. We bieden zowel curatieve als preventieve zorg, aan individuen en groepen. We voorkomen onnodig zorggebruik. We bieden de patiënt kennis en inzicht om de zelfredzaamheid te vergroten. We doen dit met respect voor de patiënt en voor elkaar. Voor onze organisatie betekent dit: We koppelen professionaliteit aan betrokkenheid, invoelingsvermogen en verantwoordelijkheid. We zijn doelmatig en innovatief. We onderhouden goede contacten met onze partners. We streven ernaar de hoogwaardige zorg duurzaam te leveren. We werken aan een plezierig werkklimaat waarin medewerkers: uitgedaagd worden, zich kunnen ontplooien zich inspirerend en zinvol bezig houden met maatschappelijk waardevolle doelstellingen. 5

7 6

8 1. Een nieuwe stap 2006 is een jaar geworden dat in het teken van verandering heeft gestaan. We begonnen direct onder de paraplu van een nieuwe zorgverzekeringswet. In organisatorisch opzicht waren we hierop goed voorbereid. Wat ons overviel was dat de zorgvraag plotseling sterk bleek toe te nemen. Zoals altijd had ook deze medaille twee kanten. De goede kant bleek dat het aanvankelijk begrootte verlies in de loop van het jaar omsloeg in een positief financieel resultaat. De keerzijde was dat we met z'n allen het werk ter nauwer nood aankonden. Daarnaast hebben we in 2006 veel energie gestoken in het schrijven van een zorgaanbodplan; welke eisen stelt onze wijk aan onze zorg, wat missen we dan en hoe zorgen we ervoor dat we dat zorgaanbod kunnen ontwikkelen? Lastig te beantwoorden bleek ook de vraag 'waar willen we op afgerekend worden?. De stap van gesubsidieerde instelling naar een instelling die prestatiecontracten af kan sluiten was nieuw, maar inspirerend. Tegelijk hebben we een flink stuk afgelegd op de ingeslagen weg van kwaliteitsverbetering. 1.1 Visie op zorg In 2006 is de missie en de visie opnieuw verwoord en met alle disciplines besproken en vervolgens vastgesteld door managementteam en bestuur. Daarna is onder de medewerkers een wedstrijd gehouden om te komen tot een krachtige slogan voor missie en visie. De volgende inzending heeft gewonnen: Samenwerken aan uw gezondheid. Samenwerken slaat hierbij zowel op de zorgverleners onderling als op de zorgverlener en de patiënt. Bij 'de patiënt centraal' hoort ook een stuk eigen verantwoordelijkheid. Goede zorg wordt geleverd door goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. Het gezondheidscentrum wil daarom een prima werkgever zijn. We willen doelmatig en innovatief werken. Onze bedrijfsvoering zal daarom gezond en verantwoord moeten zijn. 1.2 Rekenschap en verantwoording Een gezondheidscentrum is een belangrijke maatschappelijke voorziening. Gezondheidscentrum Kersenboogerd informeert daarom graag over de gemaakte keuzes en de manier van werken. We doen dit in onze contacten met de patiënten, maar ook via de wijkkrant. Daarnaast hebben we met vele andere belanghebbenden te maken, zoals de gemeente, de zorgverzekeraars en collega zorgaanbieders. We overleggen daarom regelmatig met elk van deze partners. Het jaarverslag tenslotte is ook het afleggen van verantwoording. 1.3 Managementstructuur De patiëntenzorg is per vakgebied georganiseerd: huisartsen, apotheek, fysiotherapie, ondersteund door de afdeling facilitaire zaken. Deze disciplines worden aangestuurd door een managementteam waarin de coördinatoren van deze disciplines zitten. De directeur is voorzitter van het managementteam. Daarnaast zijn er de disciplines Maatschappelijk Werk, Verpleegkundige Thuiszorg en Ouder en Kindzorg waarmee inhoudelijk wordt samengewerkt. Om de samenwerking te structureren zijn er een aantal vaste overleggen. 1.4 Bestuur Het gezondheidscentrum is een stichting. Er is gekozen voor een bestuursmodel waarbij het bestuur op afstand functioneert. Het zwaartepunt ligt bij de directie en de bevoegdheden zijn vastgelegd in een directiestatuut. Het bestuur houdt toezicht en fungeert als klankbord voor de directie. Het stichtingsbestuur vergadert zes maal per jaar. De directeur woont de vergaderingen bij en houdt het bestuur op de hoogte van het reilen en zeilen van het gezondheidscentrum. Het bestuur richt zich op hoofdlijnen van beleid. In 2006 waren de nieuwe bekostigingssystematiek, het beleid voor de nabije toekomst en de instelling van een cliëntenraad de belangrijkste aandachtspunten. Samenstelling Bestuur Voorzitter J. Kamphuis Penningmeester H.K. Kroeze Secretaris mevr. D. Kuijvenhoven-Hagenaar Lid mevr. J.W.E. Groot Lid mevr. A.M.J. van Tilburg 7

9 2. ZORG EN ZORGONDERSTEUNING De disciplines in het gezondheidscentrum leveren op elkaar afgestemde zorg van een goede kwaliteit. Deze zorg is bovendien afgestemd op de behoeften van de patiënten uit de wijk Kersenboogerd. Doordat de inzichten en mogelijkheden voortdurend veranderen, is bijblijven en verbeteren van de zorg een continu proces. De meerwaarde van het gezondheidscentrum is dat deze zorg duurzaam beschikbaar is. In 2006 is door de samenwerking met Dieet Compleet de diëtetiek aan het zorgaanbod toegevoegd. De zorgverleners worden ontlast door ondersteuning doordat het beheer van de gebouwen, de inkoop, de financiële administratie, personele zaken, contractbeheer en ICT door de medewerkers van facilitaire zaken geregeld worden. Meerwaarde gezondheidscentrum Naast het beroepsspecifieke aanbod hebben we een geïntegreerd zorgaanbod. Patiënten die specifieke zorg nodig hebben, maken vaak gebruik van meerdere zorgprogramma's. Deze zorg wordt per patiënt afgestemd. Samenwerking en ondersteuning spelen daarbij een belangrijke rol. Deze organisatievorm kost echter wel tijd en dus geld. Landelijk wordt nu gesproken over een 'module infrastructuur'. Dit biedt ons gezondheidscentrum perspectief om uit de voortdurende financiële problemen te komen en daarmee de continuïteit van deze waardevolle vorm van zorg te kunnen continueren. Wat biedt ons gezondheidscentrum meer in vergelijking met solopraktijken? Voor 0 18 jaar Consultatiebureau en Opvoedingsondersteuning Cursussen : Een baby hoe doe jij dat nou?, Opvoeden, zo! Samenwerking consultatiebureau met fysiotherapie Gespecialiseerde kinderfysiotherapie en bewegen voor kinderen met een chronische ziekte: Fitkids Nauwe samenwerking huisarts en consultatiebureauartsen Pedagogisch spreekuur Aanpak Kindermishandeling volgens protocol Informatie borstvoeding en maandelijks spreekuur lactatiedeskundige Moeders informeren moeders (MIM) Kinderen met overgewicht Spreekuur sociaal psychiatrisch verpleegkundige Cursussen: Vrouwen met spanningsklachten', Assertiviteitstraining voor vrouwen Meldpunt 'Vangnet en advies' Spreekuur Verloskundigen Spreekuur Sociaal Raadslieden Voor 55+ Medicatiebewaking en uitzetten medicijnen door huisartsen, apotheek en thuiszorg in samenwerking Mogelijkheid van toedienen medicijnen en voeding op speciale wijze via sonde of infuus Thuiszorgfysiotherapie Groepsaanbod bewegen voor ouderen Ouderenspreekuur op afspraak voor ouderen en/of hun mantelzorgers Indirect voor alle patiënten Een elektronisch medisch informatiesysteem voor alle huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten Bijdrage van alle disciplines aan opleiding in een samenwerkingssetting Een eigen privacyreglement en klachtenregeling. Vanaf 18 jaar Chirurgische ingrepen, audiometrie, spirometrie Praktijkondersteuners met gestructureerde aanpak voor chronische aandoeningen zoals diabetes, astma en COPD, hypertensie, overgewicht en stoppen met roken Afspraken over medicatiebewaking, voorschrijfbeleid en voorlichting Afspraken met fysiotherapie over veel voorkomende aandoeningen zoals rugklachten, nekklachten en slijtage van gewrichten TeRUG in Actie, samenwerkingsproject met WFG voor lage rugklachten Overleg met meerdere disciplines bij mensen met gecompliceerde problemen Gezamenlijke scholing met Westfries Gasthuis Cursussen voor zwangeren Groepsaanbod fysiotherapie voor chronische aandoeningen 8

10 Plannen en activiteiten In het werkplan voor 2006 heeft het gezondheidscentrum de volgende doelen gesteld: Vaststellen waar we over drie jaar willen zijn als gezondheidscentrum. Voortzetten en voor sommige disciplines starten met certificering. Leren van onze fouten door het opzetten van een MIP Verankeren van ketenzorg voor COPD en Diabetes. Thema ouderen als specifiek aandachtspunt bij verschillende disciplines. Verdere ontwikkeling tot een patiëntgerichte organisatie door het oprichten van een cliëntenraad. Zorgen voor een financieel gezonde organisatie door aanpassen begroting, verwerken gevolgen nieuwe zorgverzekeringswet en voorbereiding nieuwe financieringssysteem Bijdragen aan de sociale samenhang in de wijk Kersenboogerd. Terugdringen ziekteverzuim. We kunnen vaststellen dat deze doelen allemaal gehaald zijn. Nieuw was de instelling van een cliëntenraad. Hiervoor is een notitie en een reglement vastgesteld. Via een open sollicitatieprocedure is geprobeerd voldoende leden te werven. Dit is niet volledig gelukt. Vervolgens zijn potentiële kandidaten benaderd. Half december was er een complete ploeg. Deze is vervolgens in januari 2007 officieel door het bestuur benoemd. Nieuw was ook de MIP (Melding Incidenten Patiënten). Deze is ook in 2006 wel volledig voorbereid, maar nog niet in werking getreden. Dat gebeurde in januari Het beleid voor de komende drie jaar is besproken, zowel in het bestuur als in het managementteam, maar (nog) niet vastgelegd in een document. Prioriteit is gegeven aan het vastleggen van onze plannen voor de zorg voor de komende drie jaar in het Zorgaanbodplan. Veel aandacht heeft de continuïteit van de huisartsenzorg gekregen. Door de toegenomen vraag blijkt het nodig dat de praktijken verkleind worden. De praktijken waren in het verleden kleiner, maar door de nieuwe CAO, gecombineerd met de noodzaak om te bezuinigen in de afgelopen jaren, hebben we de praktijken laten groeien. Nu zijn we tegen de grenzen aangelopen. Meer informatie over hoe de doelen zijn gerealiseerd, vind u terug in de volgende hoofdstukken van dit jaarverslag. 9

11 Huisartsen De belangrijkste speerpunten voor 2006 waren: de veranderde financieringsstructuur t.g.v. de nieuwe zorgverzekeringswet. veilig stellen huisartsenzorg in de wijk Kersenboogerd Accreditatie van de praktijken Het inspelen op de nieuwe zorgverzekeringwet is op zich is dit heel goed verlopen, mede door de goede voorbereidingen. Het heeft evengoed veel tijd en energie van de betrokkenen gekost. Het resultaat, zowel financieel als ook qua organisatie is uiteindelijk wel goed geweest. De grote drukte die mede het gevolg was van de veranderde structuur heeft wel zijn tol geëist. Aan het eind van het eerste half jaar waren een aantal huisartsen aan het eind van hun Latijn. Eén huisarts heeft dit opgelost door alsnog deels ouderschapsverlof te nemen en één huisarts door om te kijken naar een plek elders. In de tweede helft van het jaar is gezocht naar een structurele oplossing. Om te beginnen is geanalyseerd waar het probleem nu precies vandaan kwam. Dat bleek hoofdzakelijk te liggen in de lage SES van de buurten waarin de meeste patiënten van het gezondheidscentrum wonen. We zitten net naast de knip waarde waarbij de praktijken landelijk 20% kleiner mogen zijn. We zoeken de oplossing daarom in de vorm van een praktijkverkleining van 15%. We zijn daarover nog met Univé in gesprek. Er zijn in totaal 533 nieuwe patiënten ingeschreven. Door vertrek en overlijden zijn 707 patiënten uitgeschreven, een totale afname van174 patiënten. Het investeren in teamvorming vanaf 2005 heeft ertoe geleid dat de samenwerking in eigen discipline uitstekend verloopt. De huisartsen lunchen voor zover mogelijk maandelijks met elkaar. De praktijken zijn gekrompen met ongeveer 400 patiënten, deels komt dat door verbeterde administratie bij het nieuwe zorgstelsel. Kwaliteit patiëntenzorg De praktijken zijn volgens plan gestart met een accreditatietraject, wat in 2006 ondanks de drukte voorspoedig is verlopen. De COPD carrousel is steeds beter geworden, goed voorbeeld van ketenzorg en erg leuk om te doen. Medio 2006 zijn we gestart met de NHG praktijkaccreditering. We hebben hiervoor onze cijfers geturfd over instelling van diabeten, COPD patiënten en patiënten met verhoogd risico voor HVZ. Deze cijfers zijn door de NHG gelegd naast de landelijke gemiddelden. Op grond hiervan hebben we verbeterplannen gemaakt die de komende 3 jaar uitgevoerd gaan worden. Ook zijn er in dit kader patiënt tevredenheids enquêtes gedaan. Als uitvloeisel hiervan hebben de huisartsen besloten in 2007 gezamenlijk supervisie te gaan doen om te kijken of zo de punten waarover de patiënten minder tevreden waren verbeterd kunnen worden. De nieuwe telefooncentrale heeft de eerst helft van het jaar nog veel problemen gegeven. Inmiddels is de centrale in elk geval voor de patiënten goed in orde. Praktijkondersteuner In 2006 is veel tijd besteed aan het verder vormgeven van de carrousel. Het oproepsysteem is verder uitgewerkt. Er zijn nieuwe vragen- en turflijsten gemaakt. Uit patiënten onderzoek bleek er grote tevredenheid te zijn over de geboden zorg. Over het effect van de medicijnen en wat er precies met de longen aan de hand is bleek de kennis niet zo hoog te zijn. Het effect op stoppen met roken bleek structureel erg gering. We hebben besloten om in 2007 door middel van een scholing motivational interviewing onze vaardigheden om patiënten aan te zetten tot stoppen met roken te vergroten. In 2006 is gestart met 24 uurs bloeddrukmeting door de patiënt thuis. Dit geeft veel aanvullende informatie. Door de praktijkondersteuners is hard gewerkt aan het maken van verbeterplannen in het kader van de NHG praktijkaccreditering. Hagro breed is gewerkt aan een oproepsysteem voor mensen met een verhoogd risico op HVZ. Tevens zijn er afspraken gemaakt over de inhoud van de jaarcontroles. Tijdens dit overleg hebben de POHers ontdekt dat het heel nuttig en leuk is om regelmatig met elkaar contact te hebben en dingen uit te wisselen, ze komen nu 1x per kwartaal als Pogro bij elkaar. Ina Schuit studeerde dit jaar af als POHer. Tot onze grote schrik werd echter in december bij haar non- Hodgkin lymfoom vastgesteld. 10

12 Centrumassistentes. Ook 2006 was een druk jaar voor de centrumassistentes. Er zijn het afgelopen jaar geen nieuwe taken aan hun pakket toegevoegd, er is vooral gewerkt aan het verbeteren van de bestaande taken en protocollen. Er is een folder ontwikkeld voor de diabetes keten, hiermee is dit project afgerond. De vaste formatie is iets uitgebreid door een deel van de vakantie waarneming hier al in op te nemen. Management 2006 In 2006 is de praktijkondersteuner een grotere rol gaan spelen in het aansturen en begeleiden van de assistentes. De taak van de disciplinecoördinator is hierdoor iets verlicht. FTO Het farmacotherapieoverleg functioneerde ook in 2006 op niveau 4. We hebben 2 FTO bijeenkomsten besteed aan cardiovasculair risicomanagement. Doelstelling was 80% van de DM type 2 patiënten gebruikt een cholesterolverlager. Doelstelling 2 was 80% van de bekende HVZ patiënten slikt een cholesterolverlager. Eind van het jaar waren we al een eind op weg met het behalen van deze doelstelling. 1 FTO bijeenkomst is besteed aan osteoporose, we hebben afgesproken iedereen die calcium tabletten van 1000mg slikt over te zetten op 500mg omdat dit even effectief is. 1 FTO bijeenkomst hebben we besteed aan polifarmacie bij ouderen, dat wil zeggen patiënt ouder dan 65 jaar met 5 of meer medicamenten. De aantallen liepen sterk uiteen per praktijk: van ongeveer 30 per praktijk in de oudere delen van de wijk, tot 4 per praktijk in de nieuwe delen. In een overleg met huisarts en apotheker wordt al deze medicatie besproken en indien wenselijk aangepast. Loopt nog door in Onderwijs. In 2006 waren er zoals gebruikelijk 2 HAIO s in de praktijk aanwezig en een stagiaire bij de centrumassistentes. Nieuw was de aanwezigheid van 2 e jaars studenten van de VU die in het kader van het nieuwe curriculum 6 dagen stage lopen in de huisartsen praktijk en wat oriënterende opdrachten uitvoerden. 11

13 Apotheek Het jaar 2006 was voor de apotheken een jaar van opbouw en structuur aanbrengen na een hectisch jaar Deze structuur was hard nodig voor het weer samenbrengen van het team, duidelijkheid scheppen in het beleid en voelbaar aanwezige leiding. Het aanbrengen van structuur was ook hard nodig vanwege het grote aantal receptregels wat we in 2006 hebben verwerkt. Doordat de groei van het aantal receptregels groter was dan we van tevoren hadden ingeschat was de werkdruk opnieuw hoog. Ondanks dat is het wel gelukt is om het ziekteverzuim terug te brengen naar het landelijk gemiddelde. Teamgeest en professionaliteit Het in 2005 gestarte teambuildingstraject is in 2006 afgerond. We zijn nog een aantal keren onder begeleiding van een deskundige bij elkaar geweest en we hebben een training feedback geven gevolgd. Naast dit traject is er ook een goede structuur opgezet voor het houden van functioneringsgesprekken. Deze structuur geeft een goed handvat om elk jaar deze gesprekken te houden en deze op een goede manier vast te leggen en daarnaast is het een belangrijk handvat voor het bijsturen van medewerkers en het bieden van een luisterend oor. We hebben in 2006 ook een start gemaakt met functiedifferentiatie. Een van de assistenten is, na het doorlopen van een intern sollicitatietraject, gestart met de opleiding voor farmaceutisch consulent. Daarnaast biedt de CAO gezondheidscentra voor het eerst de mogelijkheid om assistenten met extra taken hoger in te schalen. De voorbereidingen hiervoor hebben we uitgewerkt en we zullen per 1 januari 2007 hiermee gaan werken. Kwaliteit Voor 2006 hadden we gepland om in oktober te gaan certificeren. Na een flitsbezoek van een auditor van KEMA hebben we echter besloten om dit nog een aantal maanden uit te stellen. De belangrijkste reden hiervoor was dat het efficiënt is om het schrijven van jaarverslag en managementreview te combineren. Omdat ons jaarverslag doorgaans in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar wordt geschreven hebben we besloten om de certificering pas plaats te laten vinden in het eerste kwartaal van Daarnaast bood het ons wat meer tijd om onze procedures te herschrijven en te implementeren. Eind 2006 was ca. 90% van de procedures herschreven. Kwaliteit is een vast onderwerp tijdens het werkoverleg, en het hele team heeft meegewerkt om de procedures te implementeren. We merken dat het echt leeft in het team en dat iedereen zich ervan bewust is dat als er iets in de werkwijze wordt aangepast we dit ook moeten vastleggen in het kwaliteitszorgsysteem (KZS). Verder hebben we gemerkt dat het KZS ons helpt om meer grip te krijgen op de verschillende werkzaamheden die in de apotheek worden uitgevoerd en dat het structuur biedt. Dit was de belangrijkste doelstelling van het opzetten van het KZS, en we zijn tevreden met wat het tot nu heeft opgeleverd. We realiseren ons echter wel dat het KZS nog in de kinderschoenen staat en dat we nog veel moeten leren en kijken hoe dingen in de praktijk vorm zullen krijgen. Met name het opstellen van kwartaalverslagen is iets waar we nog ervaring mee op moeten doen. FPZ Diabetes: In 2006 zijn opnieuw metercontroledagen georganiseerd. In totaal zijn er in beide apotheken 59 cliënten langs geweest om hun meter te laten controleren en om te controleren of de meting van de bloedglucosespiegel op de juiste manier wordt uitgevoerd. Wanneer mensen fouten maakten of problemen hadden met het meten werd er uitleg gegeven en wanneer de meter niet meer bleek te voldoen werd er een nieuwe meter verstrekt. COPD-carrousel: Gedurende het hele jaar 2006 hebben we maandelijks COPD-patiënten uitgenodigd voor de COPD-carrousel. Tijdens een eerste evaluatie in november is gebleken dat het moeilijk is om mensen te motiveren om hun leefstijl aan te passen. Daarnaast hebben we onze turflijst aangepast om de effecten van de carrousel beter bij te kunnen houden. Incontinentie: In 2006 hebben we een procedure opgezet om de hoeveelheid incontinentiemateriaal die door patiënten gebruikt wordt te monitoren. Wanneer iemand meer dan de maximale hoeveelheid blijkt te gebruiken wordt er contact opgenomen met deze persoon en wordt gekeken of het gebruikte materiaal voldoet. Eventueel wordt ander materiaal geadviseerd. Wanneer er een medische noodzaak is voor het hoge gebruik van het materiaal wordt er een aanvullende machtiging aangevraagd in overleg met de huisarts. 12

14 Polyfarmacie: Tijdens het FTO is in 2006 het polyfarmacie-project van start gegaan. Bij dit project hebben we patiënten geselecteerd die ouder zijn dan 65 en meer dan 5 soorten chronische medicatie gebruiken waarbij zich meer dan 3 mogelijke problemen kunnen voordoen. De medicatie van deze patiënten werd door een apotheker en een huisarts geanalyseerd en er werden voorstellen gedaan voor wijzigingen. Deze wijzigingen werden door de huisarts met de patiënt besproken. In totaal is in 2006 de medicatie van 58 patiënten beoordeeld. In het najaar van 2007 zal dit project geëvalueerd worden. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van de verschillende zorgactiviteiten die door apotheek Kersenboogerd en apotheek Grevelingen worden uitgevoerd. Tabel Zorgactiviteiten apotheek Zorggebied Zorgactiviteiten van de apotheken astma Inhalatie-instructie bij eerste uitgifte Uitleg over de werking van geneesmiddelen benzodiazepinen Uitgebreide informatie bij eerste uitgifte, wijzen op mogelijke verslaving Controle op patiënten die te vroeg hun medicatie bestellen Blokkades invoeren voor herhalingsrecepten cholesterol Uitgebreide informatie bij eerste uitgifte COPD Inhalatie-instructie bij eerste uitgifte Controle van de therapietrouw als onderdeel van zorgcarrousel Jaarlijkse controle inhalatietechniek als onderdeel van zorgcarrousel Diabetes Uitgebreide informatie bij eerste uitgifte van orale bloedglucoseverlagende middelen Jaarlijkse controle van de bloedglucosemeter Jaarlijkse controle van het uitvoeren van de zelfcontrole Huisbezoek Inhalatie-instructie voor patiënten die niet naar de apotheek kunnen komen Incontinentie-advies voor patiënten die Zelfzorg niet naar de apotheek kunnen komen Incontinentie Uitgebreid advies en intake bij eerste gebruik van incontinentiemateriaal Driemaandelijkse controle op volume van gebruik Aanvullend advies wanneer materiaal niet blijkt te voldoen Kinderwens Belang van gebruik van foliumzuur actief onder de aandacht brengen Mogelijkheid van medicatiebewaking actief onder de aandacht brengen Oogdruppels Uitgebreide uitleg bij eerste uitgifte Hulp bij problemen met druppelen trombose Melding van relevante interacties met bloedverdunners aan de trombosedienst, in samenwerking met de trombosedienst. Polyfarmacie Gezamenlijke beoordeling van de medicatie door huisarts en apotheker voor patiënten binnen gestelde selectiecriteria. De AWG zelfzorg heeft in 2006 het KIZ-traject doorlopen voor het onderwerp morning after pil (MAP). KIZ staat voor Kring Implementatie Zorg. Voor dit onderwerp is gekozen omdat de MAP inmiddels vrij verkrijgbaar is en omdat wij het als apotheek bijzonder belangrijk vinden om gebruiksters goed te informeren bij dit middel. Het kringproject biedt een methode om nieuwe zorgprojecten op een gestructureerde manier te implementeren. Naast dit project zijn we verder gegaan met het werken aan goede kennis over zelfzorgonderwerpen en aan het vaststellen van eerste- en tweede keusmiddelen tijdens het werkoverleg. In 2006 zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest: morning after pil, vitamines en mineralen. Diverse activiteiten Het FTO heeft ook in 2006 gefunctioneerd op niveau 4. Tijdens het FTO worden duidelijke afspraken gemaakt over resultaten die we willen behalen en formulariumkeuzes. Er wordt gewerkt met prescriptiecijfers om 13

15 te kijken of we onze doelstellingen hebben gehaald. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande SFK-searches. Onderwerpen in 2006 waren: osteoporose, secundaire preventie van hart- en vaat ziekten (2 bijeenkomsten), polyfarmacie (2 bijeenkomsten), evaluatie van afspraken gemaakt in Het huidige niveau van medicatiebewaking is gehandhaafd. De apotheek heeft alle signalen in het AIS aan staan. Alle interactiesignalen worden afgehandeld en vastgelegd in het patiëntendossier. Ook aanvullende acties n.a.v. de medicatiebewaking worden vastgelegd. De apotheken werken mee aan het realiseren van het EMD. Dit jaar is het contract met het ziekenhuis voor het uitwisselen van gegevens ondertekend. Er wordt nu hard gewerkt aan de technische realisatie. Helaas gaat de ontwikkeling traag doordat de technische problemen groot zijn. Er is in nauw overleg met de afdeling FZ gewerkt aan een goede procedure voor het bijhouden en inventariseren van de voorraden van de apotheken en de procedure voor het bijhouden van de kas is sterk verbeterd. kunnen we onszelf met andere apotheken vergelijken. Apotheek Kersenboogerd en Grevelingen voldeden beide aan het Kringinstapniveau. Apotheek Kersenboogerd voldeed voor het onderdeel management en samenwerking ook aan het Kring-niveau. Apotheek Kersenboogerd is op plaats 65 geëindigd voor de titel Kringapotheek van het jaar, apotheek Grevelingen op plaats 96. Aan de Kringtoetsing doen zo n 300 Kring-apotheken mee. Niet gehaalde plannen Door de hoge werkdruk en de verbouwing is het niet gelukt om alle plannen die we ons hadden voorgenomen uit te voeren: herhaalreceptuur uitbreiden van de specialisaties van assistenten met de onderwerpen fytotherapie en wondverzorging in gebruik nemen van de instellingenmodule voor levering aan woonzorgcentrum Betsy Perk De samenwerking met het woonzorgcentrum is echter wel geïntensiveerd. We hebben in 2006 een aantal voorbereidende gesprekken gehad om elkaars wensen en verwachtingen op elkaar af te stemmen. We verwachten in 2007 deze samenwerking verder uit te breiden en eventueel het uitzetten van medicatie over te nemen. Kring toetsing In 2006 heeft er voor het eerst een kring-toetsing plaatsgevonden. Deze toetsing bestaat uit 4 verschillende onderdelen: een mysteryguestonderzoek, een toetsing door de regiomanager, een intercollegiale toetsing en een administratieve toetsing. We zijn erg blij met het initiatief van Kring om deze toetsingen te gaan uitvoeren. Door de toetsingen krijgen we een beeld van hoe we als apotheek functioneren en daarnaast Verbouwing apotheek Kersenboogerd Bij het klantentevredenheidsonderzoek wat in 2005 is uitgevoerd kwam naar voren dat patiënten te weinig privacy ervaren aan de balie. Dit is een bekend probleem in apotheken. Omdat we het erg belangrijk vinden dat patiënten zich vrij genoeg voelen om voor hen belangrijke vragen aan de balie te stellen, hebben we besloten om de publieksruimte in apotheek Kersenboogerd te verbouwen. De balies zijn verder uit elkaar geplaatst en daarnaast zijn er privacyschotten geplaatst zodat het zicht en het geluid afgeschermd wordt van wat er aan de balie wordt besproken en overhandigd. De spreekkamer is verplaatst zodat de publieksruimte een stuk groter is geworden en er meer daglicht de apotheek binnenvalt. Om meer rust te creëren onder de wachtenden hebben we en nummertjesapparaat in gebruik genomen. We hebben inmiddels gemerkt dat dit ook bijdraagt aan de privacy van patiënten aan de balie. Mensen blijven nu niet meer in een rij staan maar kunnen plaats nemen op de stoelen in de wachtruimte. Hierdoor is de afstand tussen de wachtenden en de balie groter. En omdat er meer rust is tijdens het wachten nemen mensen ook de tijd om het aanwezige informatiemateriaal te bekijken. 14

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Kersenboogerd 0 Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus 3153 1620 GD Hoorn Tel. 0229-241044 www.kersenboogerd.nl 1 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf..... 4 Missie en visie..... 6 1. Zorg en

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Inhoud Inleiding..... 2 Algemeen..... 3 Organogram..... 4 Bestuursmodel.... 5 Missie en Visie.... 6 De opbouw van onze praktijkpopulatie. 7 Populatiestratificatie.... 9 Samenstelling wijkpopulatie.. 10

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM RANDWEG 2012... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 ORGANISATIE... 3 VOORWOORD...

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van de Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Levinas 2014

Jaarverslag Gezondheidscentrum Levinas 2014 Jaarverslag Gezondheidscentrum Levinas 2014 Eindredactie: Susanne Schuurman Renate Scheffer Mei 2015 samengesteld Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gezondheidscentrum Levinas.

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder Jaardocument 2014 C.D.Innemee Mei 2015 Medescribenten: PTZ: Tineke Visser OR: Ella de Koning CR: mevr. E.M van Dalen Dagverzorging: Martina Schilder Kwaliteit: Antje Vos Bestuursverslag: dhr.ir. C. van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. - Directieverslag - Financieel verslag. Huisartsenposten Amsterdam AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2013. - Directieverslag - Financieel verslag. Huisartsenposten Amsterdam AMSTERDAM JAARVERSLAG 2013 - Directieverslag - Financieel verslag Huisartsenposten Amsterdam AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE DIRECTIEVERSLAG VOORWOORD... 3 1. Meerjarenbeleid HpA 2013 2015 juiste zorg op de juiste plaats...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/

/JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ /JAARverslag huisartsenpost hengelo 2010/ / Betrokkenheid / ICT / Samenwerking en externe contacten / Kwaliteit / Huisartsenpost Hengelo in maat en getal / Foto omslag: Herman van Enter, huisarts 2 jaarverslag

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1 Voorwoord Van AMW naar Samis Sinds 2013 werkt AMW in 3 gemeenten en was onze naam: AMW Hoorn, Enkhuizen, Koggenland. In januari 2013 is een eerste aanzet gegeven voor het bedenken van een meer passende

Nadere informatie

VOORWOORD JEROEN FREQUIN

VOORWOORD JEROEN FREQUIN Jaarbericht VOORWOORD JEROEN FREQUIN VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN ORGANISATIE NUCLEUS ZORG 1 Algemene identificatiegegevens 1 Organisatiestructuur 1 Bestuursstructuur 1 Organogram Nucleus Zorg 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor! Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag 2013 1 Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014. Therapeuticum Aurum Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer

Kwaliteitsjaarverslag 2014. Therapeuticum Aurum Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer Kwaliteitsjaarverslag 2014 Therapeuticum Aurum Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer THERAPEUTICUM AURUM Eerstelijns antroposofisch gezondheidscentrum KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Huisartsenmaatschap

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Kwaliteitsjaarverslag 2007 Inhoud 1 Voorwoord... 5 2 Missie en visie... 7 2.1 Acute huisartsgeneeskundige zorg... 7 2.2 Kwaliteit...

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst

Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011. Bouwen voor de toekomst Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 2011 Bouwen voor de toekomst Inhoudsopgave Deel 1 Maatschappelijk verslag...5 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...6 2 Profiel van de organisatie...7 2.1

Nadere informatie