een plan van aanpak voor preventie en reïntegratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een plan van aanpak voor preventie en reïntegratie"

Transcriptie

1 RESULTATEN VAN DE WERKCONFERENTIE JONGE VROUWEN IN DE WAO GEORGANISEERD DOOR DE RODE HOED EN STICHTING WAHO OP 12 MAART 2002 Jonge vrouwen in de WAO een plan van aanpak voor preventie en reïntegratie

2 Inleiding De actuele discussie rond de WAO lijkt zich toe te spitsen op abstracte cijfers en geldbedragen. Er wordt vanzelfsprekend aangenomen dat wie langdurig ziek wordt voor altijd moet worden afgeschreven, en dat deze persoon nog vele jaren zal leven op kosten van de gemeenschap. WAOers worden zo getypeerd als profiteurs en aanstellers, en de oplossing wordt gezocht in het uitsluiten van bepaalde groepen van deze volksverzekering. Vooral voor mensen met psychische klachten of ziektes waarvoor de medische wetenschap nog geen harde diagnostiek heeft ontwikkeld wordt het recht op een WAO-uitkering ter discussie gesteld. Deze groep wordt voor een groeiend deel gevormd door jonge vrouwen van 25 tot 40 jaar. De tweede emancipatiegolf heeft ervoor gezorgd dat deze vrouwen tegenwoordig alle kansen krijgen om te studeren en carrière te maken. Nu ze deze kansen grijpen blijkt echter dat het risico om arbeidsongeschikt te raken voor deze vrouwen drie tot vier keer zo hoog is als voor mannen van hun generatie (Vrouwen, (werk)omstandigheden en arbeidsongeschiktheid. Amsterdam, Lisv, 2000). Vrouwen verzuimen langer, ze hervatten het werk moeilijker, en ze reïntegreren moeizamer op de arbeidsmarkt wanneer ze eenmaal een WAO-uitkering hebben. Op alle momenten in het arbeidsongeschiktheidsproces zijn vrouwen slechter af dan mannen. Onder deze uitvallers bevinden zich echter een heleboel vrouwen die de arbeidsmarkt het nodige te bieden hebben. Structurele oplossingen voor het beperken van de kosten van de WAO moeten dan ook gezocht worden op het vlak van reïntegratie en preventie. Maar vreemd genoeg wordt er, zelfs nu veel branches nog steeds kampen met grote tekorten aan personeel, niet gesproken over hoe dit reservoir aan arbeidskrachten weer inzetbaar gemaakt kan worden. Om deze problematiek adequaat en structureel aan te pakken is een gezamenlijke inspanning noodzakelijk van een heel scala aan betrokken partijen: werkgevers, werknemers, en hun respectievelijke organisaties; de overheid, in het bijzonder het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UVW), het Ministerie van Sociale Zaken; arbodiensten, (keurings)artsen, hulpverleners, verzekeringsmaatschappijen, reïntegratiebedrijven; patiëntenverenigingen, onderzoeksinstellingen; en natuurlijk de WAO-sters zelf. Tijdens de werkconferentie Jonge vrouwen in de WAO, georganiseerd op 12 maart 2002 door De Rode Hoed en de Stichting WAHO, werd al deze partijen gevraagd direct met elkaar te zoeken naar concrete oplossingen. In dit Plan van Aanpak vindt u het resultaat van die ontmoeting: een heldere inventarisatie van problemen, oplossingen, en partijen die daaraan moeten en willen bijdragen. Het Plan valt uiteen in vijf hoofdonderwerpen: 1 PREVENTIE VAN ZIEKTEVERZUIM BIJ JONGE VROUWEN Steeds meer jonge vrouwen worden langdurig ziek en belanden uiteindelijk in de WAO. Hoe komt het dat vrouwen kennelijk meer risico lopen om langdurig ziek te worden, en hoe kunnen we dat voorkomen? 2 VERZUIMBEGELEIDING BIJ JONGE VROUWEN Nadat een werkneemster zich ziek heeft gemeld, komt de verzuimbegeleiding te laat of zelfs helemaal niet op gang. Niet alleen gaat daardoor kostbare tijd verloren, ook kunnen de frustraties bij de zieke werkneemster zo hoog oplopen dat terugkeer naar het werk steeds moeilijker wordt. Wat kan hier aan gedaan worden? 3 DE START VAN REÏNTEGRATIETRAJECTEN VOOR JONGE VROUWEN Is een jonge vrouw eenmaal in de WAO terechtgekomen, dan duurt het vaak lang voordat een reïntegratietraject daadwerkelijk start. De herkeuringen vinden vaak te laat plaats en de contacten met het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) verlopen moeizaam. Wat zijn hier de knelpunten, en hoe kunnen ze worden opgelost? 4 DE OPZET VAN REÏNTEGRATIETRAJECTEN VOOR JONGE VROUWEN Wanneer jonge vrouwen proberen terug te keren naar de werkvloer verloopt dat proces vaak zeer moeizaam, en valt een groot aantal van hen dan ook weer terug. Reïntegratietrajecten blijken onvoldoende in staat de duurzame terugkeer van jonge vrouwen op de arbeidsmarkt te waarborgen. Hoe kan dat veranderen? 5 HET WAO-VERLEDEN EN REÏNTEGRATIE VAN JONGE VROUWEN Met een WAO-stempel komen jonge vrouwen moeilijker aan een baan. Spelen hier louter vooroordelen, functioneren de stimuleringsmaatregelen niet of zijn ze niet effectief? En wat is de rol van de jonge vrouwen zelf? In de volgende pagina s wordt, op basis van de gezamenlijke analyse van de deelnemers aan de werkconferentie Jonge vrouwen in de WAO, van elk probleemgebied e- rst kort de achtergrond geschetst. Vervolgens vindt u per onderwerp in een overzichtelijk schema de concrete actiepunten die de deelnemers hebben geformuleerd. Elk actiepunt is voorzien van namen van betrokken partijen die zich hieraan al hebben gecommitteerd of ertoe worden opgeroepen dit te doen. Vanzelfsprekend zijn delen van de problemschets en de actiepunten ook van toepassing op andere groepen dan jonge vrouwen. Uit deze werkconferentie is een aantal concrete pilots voortgekomen waaraan al verschillende partijen meedoen. Ook u kunt bijdragen aan een structurele oplossing van de problematiek van jonge vrouwen in de WAO. Dit Plan van Aanpak geeft aan wat u concreet kunt doen. Gezamenlijk kunnen we oplossingen realiseren die de WAO-uitgaven verlagen èn individuele vrouwen een gezonde en productieve toekomst garanderen.

3 1 PREVENTIE VAN ZIEKTEVERZUIM BIJ JONGE VROUWEN Hoe komt het dat vrouwen kennelijk meer risico lopen om langdurig ziek te worden, en hoe kunnen we dat voorkomen? We kijken naar werk vanuit de politiek correcte opvatting dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Daardoor zijn verschillen tussen mannen en vrouwen moeilijk bespreekbaar. Omdat de top van het bedrijfsleven nog altijd voornamelijk uit mannen bestaat, werken veel vrouwen in een mannelijke organisatiecultuur en hebben ze weinig vrouwelijke rolmodellen. Vrouwen kunnen nog onvoldoende gebruik maken van bestaande netwerken ter ondersteuning. De emancipatie is hier nog verre van voltooid. Leidinggevenden gooien veelbelovende jonge vrouwen met weinig ervaring gemakkelijk in het diepe zonder voldoende begeleiding te bieden. Vrouwen betreden de arbeidsmarkt blijkbaar niet goed voorbereid op de omstandigheden die ze daar zullen aantreffen. Dit betekent dat zij een groter risico lopen om af te knappen. Preventie van ziekteverzuim wordt desondanks niet gezien als een verantwoordelijkheid van werkgever en werkneemster op de werkvloer. De meeste aandacht gaat uit naar curatieve in plaats van preventieve maatregelen. Waar wel aandacht is voor preventie is die eenzijdig gericht op de aanpak van thema s (RSI, tillen etc.), niet op doelgroepen (zoals jonge vrouwen). Daarnaast werken veel meer vrouwen dan mannen in risicobranches als zorg en onderwijs. Wanneer iemand uitvalt, krijgt het probleem een medisch etiket; oorzaken die te maken hebben met arbeidscultuur blijven daardoor buiten beschouwing. In het bijzonder bij arbeidsconflicten wordt op die manier de werkelijke oorzaak van het verzuim weggemoffeld. Confronteer vrouwen met de uitvalsrisico s en leer ze hoe ze die voor kunnen zijn. Maak van groep 7/8 tot aan hun eerste baan assertiviteitstraining en grenzen stellen een onderdeel van hun lesprogramma. Geef jonge vrouwen in hun eerste baan of bij een herstart een supervisor binnen het bedrijf, die aandacht besteedt aan grensbewaking, assertiviteit, zelfinzicht en conflicthantering. Beleg verplichte intervisiebijeenkomsten voor (her)startende vrouwen, begeleid door ervaringsdeskundigen. Uitvalsrisico s voor jonge vrouwen moeten breed erkend worden. Informeer jonge vrouwen en de samenleving als geheel over gezondheidsrisico s en de noodzaak van preventie met een grootschalige mediacampagne. Leg de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en preventie laag in de organisatie, met steun van de top. Leidinggevenden: neem meer verantwoording voor de gezondheid van medewerkers. Andere betrokkenen: geef de leidinggevende daarvoor de kennis en de middelen in handen. Maak binnen het loopbaanbeleid ruimte voor fasegerichte intervisie en coaching. Het is voor vrouwen belangrijk meer vrouwen aan de top te zien. Geef succesvolle voorbeelden brede aandacht. Ontwikkel opvattingen over verschillen tussen mannen en vrouwen en draag ze uit, zowel op wetenschappelijk, professioneel als populair niveau. Bedrijfsartsen, huisartsen en leidinggevenden: help elkaar een visie op verzuimpreventie bij jonge vrouwen te ontwikkelen. Overheid, Onderwijs, (Vrouwen)hulpverlening. Werkgevers, Vakbonden, Verzekeraars. Werkgevers, Verzekeraars, Arbodiensten, WAHO. Overheid, Verzekeraars, Vakbonden, Arbodiensten, WAHO. Werkgevers, Arbodiensten, Vakbonden, Kenniscentra (bijv. STECR). Werkgevers, Arbodiensten, Vakbonden, Kenniscentra. Werkgevers, Arbodiensten, Vakbonden. Overheid, Media, Opportunity in bedrijf. Onderzoeksinstellingen: genderspecialisten, Overheid, Arbodiensten, WAHO. Arbodiensten, Huisartsen, Werkgevers, WAHO.

4 2 VERZUIMBEGELEIDING BIJ JONGE VROUWEN In de verzuimbegeleiding valt op dat vrouwen minder gestimuleerd worden dan mannen om het werk te hervatten. Nadat een werkneemster zich heeft ziek gemeld komt verzuimbegeleiding meestal te laat en vaak zelfs helemaal niet op gang. Werkgever, arbodienst en huisarts wachten op elkaar, omdat de rolverdeling tussen deze partijen niet duidelijk is en ze slecht samenwerken. Bovendien ontbreekt het ze vaak aan de juiste expertise en kennen ze onvoldoende tijd en prioriteit toe aan vroegtijdige verzuimbegeleiding. De overdaad aan regels smoort elke vorm van creativiteit en maatwerk. Jonge vrouwen vallen relatief vaak uit door psychische klachten. Juist in die gevallen is onduidelijk wie de nodige zorg moet betalen. De verwarring verhindert een vlotte start van de behandeling, en dat wordt nog verergerd door de lange wachtlijsten. Deze vertragingen legitimeren passiviteit bij de zieke werkneemster. Doordat de diagnose psychische klachten ook vaak wordt gesteld in geval van arbeidsconflicten, ontstaat onder deze noemer een vergaarbak voor uiteenlopende ziektegevallen. Een ander spanningsveld is het verschillende (tijds)perspectief van werkneemster en werkgever. De zieke vrouw wordt vaak gevraagd op een bepaalde termijn het werk te hervatten, maar herstel is moeilijk af te dwingen. Tegelijkertijd zit de werkgever met een capaciteitsprobleem dat hij zo snel mogelijk moet oplossen. De zieke werkneemster heeft geen prioriteit bij de leidinggevende: deze weet vaak niet met de problematiek om te gaan. NB Met de ingang van de Wet Poortwachter per 1 april 2002 wordt een aantal van de gesignaleerde problemen al aangepakt, met name wat betreft verantwoordelijkheden en rolverdeling. De tegenstrijdige belangen en het tijdsprobleem blijven echter bestaan. Lever maatwerk: maak binnen drie weken na de ziekmelding een individueel plan van aanpak in samenwerking met werkneemster en werkgever. Laat de werkneemster kiezen/aangeven wat zij de beste manier van interventie acht. Maak gebruik van de 20% vrije bestedingsruimte van het UWV. Arbodiensten, Reïntegratiebedrijven, Werkgevers, Werkneemsters, Hulpverlening, Vakbonden. Arbodiensten, Reïntegratiebedrijven, Werkgevers, Werkneemsters. Reïntegratiebedrijven. Benoem een vaste case manager vanaf het begin van het eerste ziektejaar, die met de WAO-ster het proces in de gaten houdt en haar coacht. Stimuleer instellingen hun verzuim onder de 5% te brengen door middel van een belastingvoordeel. Toon de noodzaak daartoe aan met feiten. Erken de belangentegenstelling in geval van arbeidsconflict. Zoek vervolgens naar een manier om ze met elkaar in overeenstemming te brengen. Stel grenzen aan de medicalisering van problemen. Laat curatieve en arbeidsgerelateerde deskundigheid beter samenwerken. Arbodiensten, Werkgevers, Reïntegratiebedrijven. Onderzoeksinstellingen, Overheid. Werkgevers, Werkneemsters, Arbodiensten. Arbodiensten, Werkgevers. Arbodiensten, Artsen en hulpverlening.

5 3 DE START VAN REÏNTEGRATIETRAJECTEN VOOR JONGE VROUWEN Is een jonge vrouw eenmaal in de WAO terechtgekomen, dan duurt het lang voordat een reïntegratietraject daadwerkelijk start. De contacten met het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) verlopen moeizaam, en herkeuringen, die de start vormen voor het reïntegratietraject, worden vaak te laat uitgevoerd. De zieke vrouw zelf is in veel gevallen passief, en hulpverlening, instanties en de sociale omgeving stimuleren deze houding. Artsen en specialisten zijn niet altijd toegerust om de juiste hulp te bieden bij arbeidsgerelateerde problemen en zijn zich niet bewust van de gender- en/of seksegerelateerdheid van aandoeningen. Ook veel werkgevers missen de capaciteiten om adequaat te reageren. Wordt een vrouw 80 tot 100% afgekeurd, dan is het niet mogelijk om met een vorm van reïntegratie te beginnen, ook al gebeurt dit in een aantal gevallen om uitsluitend administratieve redenen of geeft ze zelf aan dit te willen. Ook in andere gevallen vindt de start van reïntegratieactiviteiten vaak te laat plaats. Veel hangt af van het eigen initiatief, maar een zieke ontbreekt het daarvoor veelal aan energie. In de aanpak van reïntegratietrajecten is maatwerk nauwelijks te krijgen, en de gehanteerde definitie van reïntegratie beperkt zich tot de periode van terugkeer naar werk, waardoor bijvoorbeeld stages niet als onderdeel van een reïntegratieprogramma kunnen worden gezien. Er is zelden afstemming tussen arbodienst, UWV en hulpverlening: de WAO-ster wordt vaak van het kastje naar de muur gestuurd. De betrokken partijen weten te weinig van reïntegratie; ze zijn alleen deskundig op hun eigen deelgebied. Stel de zieke werkneemster centraal en stel haar in staat om zelf het heft in handen te nemen, o.a. door haar te voorzien van adequate informatie. Arbodienst en UWV: zorg er actief voor dat reïntegratietrajecten sneller starten door tijdig een grondige analyse te maken. Bevorder deskundigheid bij alle betrokken partijen, met name op seksespecifieke aspecten. UWV: ken reïntegratieactiviteiten een hogere prioriteit toe dan herbeoordeling. Begeleid administratief % arbeidsongeschikten wél. Licht betrokkenen voor over deze mogelijkheid. Schep ruimte binnen HRM-beleid voor flexibele reïntegratiemogelijkheden. Maak van nieuwe wetsvoorstellen een emancipatie-effectrapportage, zowel vooraf als bij evaluatie. Arbodiensten, Werkgevers, Hulpverlening, UWV, Vakbonden, WAHO. Arbodiensten, Werkgevers, Vakbonden, UWV, Reïntegratiebedrijven. Arbodiensten, Werkgevers, UWV, Keuringsartsen, Hulpverlening, WAO-sters. UWV. UWV. Werkgevers, Vakbonden. Overheid, WAHO.

6 4 DE OPZET VAN REÏNTEGRATIETRAJECTEN VOOR JONGE VROUWEN Veel reïntegratietrajecten van jonge vrouwen leveren niet het gewenste resultaat op. De oorzaken daarvan liggen zowel bij de trajecten zelf als bij de WAO-sters. Er zijn teveel standaardtrajecten waarin vrouwen programma s moeten volgen die niet goed bij ze passen. Zo kan het voorkomen dat iemand wordt doorverwezen naar een traject waar zij nog niet aan toe is. Een vrouw die tijdelijk moet stoppen met een traject (bijvoorbeeld door terugval) verdwijnt gemakkelijk bij de instanties uit beeld. De wederzijdse verwachtingen van een traject zijn vaak erg hoog maar worden vooraf niet uitgesproken, wat leidt tot teleurstelling. Tenslotte zijn de reïntegratieprogramma s vaak weinig seksespecifiek, en blijkt het moeilijk werkgevers te vinden waar de arbeidsvoorwaarden voor vrouwen gunstig zijn. De WAO-ster ziet vaak op tegen het reïntegratieproces. Ze kan het slecht overzien door een gebrek aan informatie. Door de tijdschema s van keuringen en andere weten regelgeving, en de hete adem van de werkgever voelt ze zich onder druk gezet. In veel gevallen heeft ze in het eerste ziektejaar al slechte ervaringen opgedaan met de werkgever, de instanties en de begeleiding. Ook mislukte pogingen om terug te keren naar het werk ondermijnen het zelfvertrouwen. Het blijkt erg moeilijk voor met name vrouwen om het oude werk los te laten en een balans te vinden tussen wat ze willen en wat ze kunnen. De negatieve beeldvorming rond de WAO geeft aanleiding tot scepsis bij de (oude of nieuwe) werkgever, en een verdedigende reactie van de WAO-ster daarop maakt het probleem alleen maar erger. Maak individueel vrouwgericht maatwerk van trajecten, geef ruimte voor flexibiliteit. Geef elke WAO-ster een persoonsgebonden budget mee. Beleg een bijeenkomst met alle betrokkenen, wanneer een WAO-ster van de ene instantie naar de andere wordt overgedragen. Richt een onafhankelijk keurmerk van reïntegratiebedrijven op. Richt een onafhankelijk, compleet, gemakkelijk te vinden en servicegericht informatiepunt voor WAO-sters op waar generalisten werken. Arbodiensten, Werkgevers, UWV, Reïntegratiebedrijven, WAHO. Overheid, UWV, Vakbonden. UWV, Reïntegratiebedrijven, Arbodiensten. Vakbonden, Werkgevers, Belangenverenigingen. Vakbonden, Belangenverenigingen, WAHO. Train reïntegrerende vrouwen op hoe om te gaan met vooroordelen bij potentiële werkgevers. Breng in kaart welke bedrijven arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden kennen die passen bij de wensen van vrouwen. Reïntegratiebedrijven. Opportunity in bedrijf, WAHO, Vakbonden.

7 5 HET WAO-VERLEDEN EN REÏNTEGRATIE VAN JONGE VROUWEN Wie eenmaal het label WAO-ster opgeplakt heeft gekregen, komt daarna nog moeilijk aan een baan. Werkgevers wijzen deze kandidaten af omdat zij inschatten dat het risico dat een voormalig WAO-ster opnieuw ziek wordt groot is, en zij dan voor de financiële consequenties opdraaien. Over reïntegrerende vrouwen bestaan nog meer vooroordelen: zij zijn nog onvoorspelbaarder dan hun gezonde seksegenoten, en hun vaardigheden en inzetbaarheid doen onder voor die van mannen de emancipatie blijkt hier opnieuw onvoltooid. Werkgevers hebben te weinig kennis en tijd om reïntegrerende werkneemsters te begeleiden. Onvoldoende flexibilisering van arbeid en bureaucratische eisen staan een soepele terugkeer naar werk in de weg. Het ontbreekt daarnaast aan begeleiding van de werkgever zelf, de nadruk ligt vooral op wat deze moet in plaats van wat deze wil. Ook bij de WAO-sters is de onzekerheid en onwetendheid groot. Zij zijn onzeker over hoe zij zichzelf en hun WAOverleden goed kunnen presenteren, en over de kans van slagen van hun reïntegratie. Bij vrouwen met kinderen kan de arbeidsparticipatie (opnieuw) belemmerd worden door problemen met kinderopvang, en de aanwezigheid van een andere kostwinner kan de noodzaak tot reïntegreren verkleinen. De kans op terugval bij terugkeersters is groot, mede doordat reïntegratietrajecten geen maatwerk leveren, en de kwaliteit ervan afhankelijk is van de persoon van het reïntegratiebedrijf. De begeleiding na werkhervatting stopt vaak te vroeg. De wet- en regelgeving en de verantwoordelijkheden rond reïntegratie zijn onduidelijk en ingewikkeld voor reïntegrerende werkneemsters en werkgevers. Licht werkgevers en werkneemsters beter en persoonlijk voor over procedures, regelgeving en verantwoordelijkheden. Reïntegratieconsulent: begeleid ook de werkgever wanneer een werkneemster reïntegreert. Leg de verantwoordelijkheid voor de reïntegratie binnen het bedrijf bij de direct leidinggevende. Organiseer een algemene campagne om vooroordelen weg te nemen. Stimuleer empowerment van WAO-sters door intervisiegroepen en begeleiding in individueel of groepsverband. Breng verhalen van succesvol gereïntegreerde vrouwen naar buiten. Sluit duurzame reïntegratiecontracten af tussen werkneemster, werkgever, UWV en reïntegratiebedrijf. Vereenvoudig en verhelder procedures, regelgeving en verantwoordelijkheden. Betrek de uitvoerenden bij het ontwikkelen van nieuwe wetgeving. Overheid, Arbodiensten. Werkgevers, Reïntegratiebedrijven. Werkgevers. Overheid, Media. WAHO, (Vrouwen)hulpverlening, Reïntegratiebedrijven. Belangenverenigingen, WAHO. Reïntegratiebedrijven, UWV, Wergevers, Werkneemsters. Overheid, Arbodiensten, Werkgevers, UWV, WAHO. Overheid, UWV, WAHO, Vakbonden, Werkgevers.

8 PARTIJEN DIE HEBBEN DEELGENOMEN AAN DE WERKCONFERENTIE JONGE VROUWEN IN DE WAO WORKSHOP 1: PREVENTIE VAN ZIEKTEVERZUIM BIJ JONGE VROUWEN. Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem (Werkgever, gezondheidszorg); Stichting Vervangingsfonds, Rotterdam (Werkgever, onderwijs); Stichting Regionaal Kruiswerk Mark en Maas, Oosterhout (Werkgever); Annie Connect, Veenendaal (Werkgever, dienstverlening); Min. van Onderwijs en Wetenschappen (HRM, onderwijs); KLIQ/Perspectief (Reïntegratiebedrijf); Arbo-Unie (Arbodienst); ABN-Amro (Arbodienst); Movir, Nieuwegein (Verzekeraar); FNV-vrouwenbond (Vakbond); Keuringsarts (UWV, keuringsarts); USZO, Diemen (UWV, Arbeidsdeskundige); Argonaut, Amsterdam (UWV, Arbeidsdeskundige); Universiteit Utrecht (Deskundige vrouwenstud.); Schouten en Nelissen, Zaltbommel (Deskundige vrouwenstud.); Wetenschapswinkel, Nijmegen (Deskundige vrouwenstud.); Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (Adviesorgaan); Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Overheid); Stichting WAHO (WAO-sters); e.a. WORKSHOP 2: VERZUIMBEGELEIDING BIJ JONGE VROUWEN. KPMG accountants (Werkgever); Academisch Ziekenhuis Nijmegen (Werkgever, P&O adviseur); CNV/CFO (Vakbonden); FNV Kiem (Vakbonden); STECR (Arbo, brancheorg.); Universiteit Nijmegen (Arbo, bedrijfsarts); Commit Arbo, de Meern (Arbo, bedrijfsarts); Interpolis, Tilburg (Verzekeraar); Achmea (Verzekeraar); Movir, Nieuwegein (Verzekeraar); Universiteit Maastricht / Transact (Deskundige genderstudies); LOV (Deskundige genderstudies); Art of interaction (Hulpverlening); AGENS (Reïntegratiebedrijf); Stichting WAHO (WAO-sters). WORKSHOP 3: DE START VAN REÏNTEGRATIETRAJECTEN VOOR JONGE VROUWEN. Stichting Instituut GAK; UWV/USZO (UWV, manager); UWV/Cadans (UWV, keuringsarts); UWV/USZO (Platform verzekeringsartsen); UWV/GAK (UWV, arbeidsdeskundige); UWV/GAK (UWV, geneeskundige sector); Dir. Sociale Verzekeringen, afd. reïntegratie en sanctiebeleid (Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid); UWV Landelijk (UWV, beleid); VIA.W, Utrecht (Reïntegratiebedrijf); IVIO, Lelystad (Reïntegratiebedrijf); LOV (Deskundige Vrouwenstud.); TeN, Den Haag (Hulpverlening); Stichting WAHO (WAO-sters). WORKSHOP 4: DE OPZET VAN REÏNTEGRATIETRAJECTEN VOOR JONGE VROUWEN. Ziekenhuis Rijnstate, Select Mobiel, Arnhem (Werkgever, gezondheidszorg); Universiteit Nijmegen (Werkgever, HRM); UWV landelijk (UWV, beleid Inkoop reïntegratie); UWV Landelijk (UWV, beleid); UWV/GAK (UWV, arbeidsdeskundige); Argonaut (arbeidsdeskundige); KLIQ namens BOREA (Branche-organisatie reïntegratiebedrijven); Randstad Rentré, Amsterdam (Reïntegratiebedrijven); VIA.W, Utrecht (Reïntegratiebedrijven); AGENS (Reïntegratiebedrijven); Stroom, Amsterdam (Reïntegratiebedrijven); Burnoutvereniging Bovenop (Belangen-, Patiëntenvereniging); Opmaat, Bussum (Hulpverlening); Stichting WAHO (WAO-sters); e.a. WORKSHOP 5: HET WAO-VERLEDEN EN REÏNTEGRATIE VAN JONGE VROUWEN. MKB-Nederland (Werkgeversorganisatie); Face to Face, Barendrecht (Hulpverlener); Profijt bij Arbeidsongeschiktheid, Breda (Werkgever/hulpverlener); UWV/GAK (UWV, arbeidsdeskundige); E-quality, Den Haag (Genderdeskundige); Vrouwenalliantie, Utrecht (Genderdeskundige); Clara Wichmann Instituut, Amsterdam (Genderdeskundige); Odyssee, Berg en Dal (Hulpverlening, training); Stichting Informentaal, Amsterdam (Hulpverlening); Alexander Calder, Arnhem (Reïntegratiebedrijf); Start Stichting Kans, Amsterdam (Reïntegratiebedrijf); Stichting WAHO (WAO-sters); e.a. COLOFON JONGE VROUWEN IN DE WAO EEN PLAN VAN AANPAK VOOR PREVENTIE EN REÏNTEGRATIE is gebaseerd op de uitkomsten van de werkconferentie Jonge vrouwen in de WAO, georganiseerd door De Rode Hoed en Stichting WAHO en gehouden op 12 maart 2002 in De Rode Hoed in Amsterdam. Tekst: Irene Geerts, Amsterdam De Rode Hoed Stichting WAHO Eindredactie: Janine Beulink, Keizersgracht 102 Mauvestraat 4-3 Nicolien Brzesowsky en 1015 CV Amsterdam 1073 RK Amsterdam Elly Janssen Vormgeving: Tom Schreuder, Haarlem Deze uitgave is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Stichting Instituut GAK.

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers langdurig zieke werknemers Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie.

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Duurzaam aan het werk

Duurzaam aan het werk Visio Zicht op Werk Duurzaam aan het werk Bent u zelf slechtziend of blind en wilt u graag zo goed mogelijk (blijven) functioneren op uw werk? Heeft u een slechtziende of blinde werknemer? Begeleidt u

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten 1. Welke informatie mag een arbodienst Een arbodienst mag een verzekeraar alleen administratieve gegevens

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Deel 1 Afstemmen van behandeling en werkhervatting

Deel 1 Afstemmen van behandeling en werkhervatting Deel 1 Afstemmen van behandeling en werkhervatting Samenwerking, durft u het aan? Noks Nauta en Joost van der Gulden Wanneer je een wat serieuzer gezondheidsprobleem hebt, krijg je al vlug met verschillende

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Wet verbetering Poortwachter Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Psychische steeds groter aandeel van verzuim Jaar Oorzaak Mannen Vrouwen Totaal Totaal GVD a 2010 Klachten

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN GEZOND UITGEVEN! Verzuim & Re-integratie

NIEUWSBULLETIN GEZOND UITGEVEN! Verzuim & Re-integratie NIEUWSBULLETIN GEZOND UITGEVEN! Verzuim & Re-integratie Nummer 11, september 2006 NIEUWSBULLETIN GEZOND UITGEVEN! NIEUWS OVER GEZOND UITGEVEN! INHOUD NIEUWS OVER GEZOND UITGEVEN! Dit nieuwsbulletin is

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, CONCEPT 18-12-2001 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van... (datum en nummer) houdende regels omtrent de procesgang gedurende het eerste ziektejaar (Regeling procesgang

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Certego Specialist Sociale zekerheid Werk en Inkomen IMpact Maakt werken mogelijk! Uw medewerker op de juiste plek Is uw medewerker voor langere tijd ziek? Als werkgever

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie

Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Langdurig zieke werknemers: de route naar succesvolle reintegratie Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Er zijn twee mogelijkheden

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? 1 Wat u van ons mag verwachten bij arbeidsongeschiktheid Inleiding U hebt zich onlangs arbeidsongeschikt gemeld. Arbeidsongeschiktheid brengt zorgen met zich mee: in de eerste

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Workshop De arbeidsdeskundige. 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo

Workshop De arbeidsdeskundige. 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo Workshop De arbeidsdeskundige 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo Programma Doelstelling Geschiedenis 100 jaar Wat doet een arbeidsdeskundige nu? UWV en

Nadere informatie

REGELING PROCESGANG EERSTE EN TWEEDE ZIEKTEJAAR

REGELING PROCESGANG EERSTE EN TWEEDE ZIEKTEJAAR REGELING PROCESGANG EERSTE EN TWEEDE ZIEKTEJAAR Art. 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. arbodienst: een dienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet; b. bedrijfsarts: de

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Handreiking SUWI voor brancheorganisaties

Handreiking SUWI voor brancheorganisaties Handreiking SUWI voor brancheorganisaties Inleiding 2 A. SUWI: nieuwe wetgeving op het terrein van reïntegratie 3 De veranderingen 3 De consequenties 4 B. Mogelijke rol voor brancheorganisaties 7 1. Voorlichting

Nadere informatie

De rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten

De rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten De rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten Toon Vreeland bedrijfsarts Arboned Roelof Heida Stafarts Kwaliteit Arboned Programma Definitie arbeidsconflict Incidentie Conflictaanpak volgens STECR Knelpunten

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

De gemeente Hoogeveen nodigt u uit

De gemeente Hoogeveen nodigt u uit De gemeente Hoogeveen nodigt u uit Voor een bijeenkomst over: Mantelzorgers en werkgelegenheid Van, Voor en Door Ondernemers Mini conferentie over dit belangrijke onderwerp voor werkgevers Op maandag 7

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy www.oval.nl www.nvab-online.nl Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy Informatie voor werknemers Het gebeurt iedereen

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

KNMG-visie Zorg die werkt. René Héman 8 juni 2017

KNMG-visie Zorg die werkt. René Héman 8 juni 2017 KNMG-visie Zorg die werkt René Héman 8 juni 2017 Uitgangspunten en doelen Ontwikkeld voor en door artsen (NVAB, NVVG, GAV, Federatie Medisch Specialisten, LHV, NHG en KAMG) Arbeidsgerelateerde medische

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/335

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/335 Rapport Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/335 2 Klacht Verzoeker, een werkgever, klaagt erover dat het UWV Rotterdam: - hem naar aanleiding van een door een van zijn werknemers aangevraagd deskundigenoordeel

Nadere informatie

Op het juiste moment de juiste dingen doen!

Op het juiste moment de juiste dingen doen! Op het juiste moment de juiste dingen doen! Poortwachter Karin Vereschildt van der Spek, landelijk adviseur arbeidsdeskundige UWV SANCTIES Beoordeelde re-integratieverslagen 2013 2014 * t/m april 2015*

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Bouwen op vertrouwen Professionals over de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Commissie het Werkend Perspectief drs. P. Bolhuis drs. A. van

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Bedrijfsarts. Quo Pervene? Quo Vadis?

Bedrijfsarts. Quo Pervene? Quo Vadis? Bedrijfsarts Quo Pervene? Quo Vadis? Watskeburt? 5-10-2006 Titus Schaafsma 1 Ontwikkelingen in de bedrijfsgezondheidszorg Korte terugblik Ontwikkelingen in Dienst en Markt Ontwikkelingen in het Medische

Nadere informatie

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Chronisch ziek en Werk Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Introductie. Reumapatiëntenbond Reumafonds Reuma in Nederland 2 Omvang van groep mensen met een reumatische aandoening

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

Ziektewetmanagement. Voorwaarden ( ) Inhoudsopgave. Ziektewetmanagement 1 van 10

Ziektewetmanagement. Voorwaarden ( ) Inhoudsopgave. Ziektewetmanagement 1 van 10 Ziektewetmanagement Voorwaarden (411.201) Inhoudsopgave pagina 1 Samenvatting 1.1 Begrippen 3 1.2 Wat doet de module Ziektewetmanagement voor u? 3 2 Diensten van de module Ziektewetmanagement 2.1 Wat is

Nadere informatie

Care for You. Viviane De Boey 25/2/2013

Care for You. Viviane De Boey 25/2/2013 Care for You Viviane De Boey 25/2/2013 2008 gestart met brainstormen over aanwezigheidsbeleid/ absenteïsme: Belangrijke items na het brainstormen : Ondersteuning van de werknemer / zorg dragen voor/ geen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

Lagere lasten door ziekte en arbeidsongeschiktheid

Lagere lasten door ziekte en arbeidsongeschiktheid Ziekte en stellen veel medewerkers en werkgevers voor problemen. e begeleiding in de vorm van of schadelastbeperking kan dan veel opleveren. Dit met als doel persoonlijke zorgen, onnodige kosten en overbelasting

Nadere informatie

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE HANDREIKING LEIDINGGEVENDE MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Inleiding. Voor wie is deze brochure bedoeld?

Inleiding. Voor wie is deze brochure bedoeld? Je kunt tegenwoordig vaak je eigen reïntegratie regelen. Dit het een individuele reïntegratieovereenkomst UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen voor mensen die een of andere

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

Bang voor de bedrijfsarts

Bang voor de bedrijfsarts Bang voor de bedrijfsarts Het onderzoek moest antwoord geven op de volgende vragen. Wat zijn de specifieke behoeften en vragen van allochtone werknemers ten aanzien van de arbo-infrastructuur? Komt de

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Leven met Multipele Sclerose uitgave 14 MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Inleiding Voor veel mensen is werk belangrijk. Het werk verschaft inkomen. Door het werk ben je financieel onafhankelijk.

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271

Rapport. Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271 Rapport Datum: 23 november 2007 Rapportnummer: 2007/271 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat: een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Utrecht

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen

NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen NAH op de werkvloer het werkt! Saskia Harmens Aletta Zandbergen Introductie Stel je hebt een mooie baan, je staat actief in het leven en je wordt getroffen door hersenletsel. Hoe vanzelfsprekend is het

Nadere informatie

Verzuim als team te lijf

Verzuim als team te lijf 18 Unieke multidisciplinaire samenwerking richt zich op pas bevallen politieagentes Verzuim als team te lijf Tekst: Ard Agteresch beeld: Jeroen van Kooten Bij de aanpak van verzuim bieden standaardprocedures

Nadere informatie

Een van uw medewerkers wordt ziek?

Een van uw medewerkers wordt ziek? Een van uw medewerkers wordt ziek? Samen zoeken we naar de beste oplossing! arboconvenant meubelindustrie voor betere werkomstandigheden Het Verzuimsteunpunt Meubelindustrie brengt partijen bij elkaar

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 september 2005 Rapportnummer: 2005/280

Rapport. Datum: 23 september 2005 Rapportnummer: 2005/280 Rapport Datum: 23 september 2005 Rapportnummer: 2005/280 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Vlaardingen, eerst vier maanden na ontvangst van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 22 187 Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie