Schoolondersteuningsprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel"

Transcriptie

1 Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar

2 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de mgelijkheid m per schl te berdelen f het ndersteuningsniveau van een schl past bij wat hun kind ndig heeft. Het schlndersteuningsprfiel is een beknpt dcument: vr meer infrmatie kan wrden gekeken in het schlplan f het zrgplan van de schl f p de website Vensters vr Verantwrding 1. Deze website is een prject van de VO-raad waarbij allerlei cijfermatige infrmatie ver schlen vr vrtgezet nderwijs, afkmstig van de nderwijsinspectie en van de schlen zelf, verzameld en gevisualiseerd wrdt in één systeem. Het schlndersteuningsprfiel is tt stand gekmen p basis van een frmat van het Samenwerkingsverband VO en is dr de schl verder ingevuld. De medezeggenschapsraad van de schl heeft directie en team daarbij geadviseerd. Alle in dit schlndersteuningsprfiel genemde websites en dcumenten zijn te bereiken via de website van de schl. 2. Algemene infrmatie In dit hfdstuk wrden de cntactgegevens van de schl en de kengetallen van de leerlingppulatie weergegeven. Ok wrdt krt weergegeven wat de schl als haar pdracht ziet, vral in het kader van passend nderwijs: de nderwijsvisie. 2.1 Cntactgegevens Naam Openbare Schlengemeenschap Willem Blaeu Type schl Vmb / Mav / Hav / Atheneum / Gymnasium Adres Rbnsbsweg 11, 1816 MK Alkmaar Telefn Website 2.2 Onderwijsvisie en visie p ndersteuning In de visie van de OSG Willem Blaeu staat centraal: Het beste halen uit leerlingen en medewerkers. Vrbereiden p een vervlgpleiding en p de maatschappij; Zrg dragen vr een gede nderwijskwaliteit, een hg nderwijsrendement en gede eamenresultaten. Bevrderen van een ptimaal pedaggisch en didactisch klimaat, waarin recht wrdt gedaan aan verschillen. OSG Willem Blaeu is een lerende schl, die in haar nderwijs en begeleiding een actieve reflectie p het eigen leerprces en gedrag bij de leerling bevrdert. De nderwijsvisie van het Willem Blaeu stelt verder dat iedere leerling in staat met zijn de eigen persnlijkheid en talenten te ntwikkelen, waardr met betrekking tt pleiding en berep verantwrde keuzes kunnen wrden gemaakt en een passend diplma kan wrden verwrven. Daarte heeft de schl bijvrbeeld een tweetalige afdeling p het niveau van hav/vw en is de schl een Tpsprt Talentschl. (v/h LOOTschl) 1 2

3 Kernwaarden binnen de schl zijn: leren en jezelf verbeteren, elkaar ntmeten in een echte dialg en het nemen van eigen verantwrdelijkheid. Ondersteuning Het uitgangspunt is dat de ndersteuning van de leerling in dienst staat van het succesvl kunnen vlgen van het nderwijs. Het OSG Willem Blaeu heeft g vr alle leerlingen. Dat wil zeggen, het Willem Blaeu biedt: Onderwijs en begeleiding p maat Alle leerlingen krijgen de ndige aandacht en wrden uitgedaagd m het beste van zichzelf te laten zien en zich persnlijk te ntplien p cgnitief en sciaalemtineel niveau. Een vangnet vr de leerling die dreigt uit te vallen Dit kan interne pvang betreffen f, bij schlverstijgende prblematiek, een eterne verwijzing. Dit betekent dat: De schl draagt zrg vr iedere leerling, niet alleen ter verhging van de cgnitieve prestaties, maar k p sciaal-emtineel gebied. De schl wil k het welzijn van de leerling binnen de schl bevrderen. De schl streeft naar adequate afstemming, waarbij de dcent samenwerkt met cllega s nder andere dr middel van een intensief teamverleg. Bij de (etra) ndersteuning staat het individueel belang van de leerling vrp. Er wrdt gewerkt vanuit een geïntegreerd zrgperspectief, dat wil zeggen dat alle medewerkers in de schl mede verantwrdelijk zijn vr het bvengenemde, ieder vanuit de eigen, specifieke taakstelling. Naast de cmpetentientwikkeling van het persneel wrdt aandacht besteed aan het ntwikkelen van een veilig schlklimaat. Zie hiervr k het schlveiligheidsplan van OSG Willem Blaeu. Passend is nderwijs dat aansluit p de ntwikkeling van de leerling, de cmpetenties van het schlpersneel en de wensen van de uders. Het kan natuurlijk vrkmen dat de schl de bendigde ndersteuning niet kan bieden. Als dat het geval is, wrdt uitgezcht welke schl binnen Nrd-Kennemerland dat wel kan. 2.3 Kengetallen leerlingppulatie Hiernder wrden de belangrijkste kengetallen van de schl weergegeven. Meer specifieke infrmatie is te vinden p Vensters vr Verantwrding. Aantal leerlingen per 1/10 Verwijzing naar SVO Leerlingen met REC-indicatie Leerlingen met dysleieverklaring

4 Onderwijsresultaten Slaagpercentages: % VWO HAVO VMBO-TL / MAVO % 84% 84% % 73% 89% % 96% 96% De inspectie berdeelt de eamenafdeling p basis van gegevens ver de jaren 2010, 2011 en 2012 als vldende. ( Vldende is de hgst mgelijke berdeling) Drstrm van leerlingen De inspectie heeft bij haar peridieke kwaliteitsnderzeken van de schl geen afwijkingen gecnstateerd en dit als vldende gekwalificeerd. De schl had in klassen. De klassengrtte varieerde tussen de 16 en 32 leerlingen. Er waren in dat jaar 100 medewerkers aan de schl verbnden. Vr de vmb-leerlingen wrdt leerwegndersteunend nderwijs (lw) aangebden. In de nderbuw in de vmb-basis berepsgerichte leerweg in de vrm van kleinere klassen (ca. 16 leerlingen). Ok is etra ndersteuningstijd beschikbaar vr de mentr. De vmb-kader en mavleerlingen met lw wrden in reguliere klassen geplaatst. Vr deze leerlingen is etra begeleiding gerealiseerd en er is een klassenassistent ter ndersteuning aangetrkken. 3 Basisndersteuning 3.1 Inleiding Vr de schlen vr regulier vrtgezet nderwijs in Nrd-Kennemerland wrdt een schematisch verzicht van aspecten van basisndersteuning gehanteerd. U vindt dit frmulier in bijlage 1. Basisndersteuning kenmerkt zich dr het nauwgezet vlgen van de ntwikkeling van de leerlingen en een intensief intern verleg daarver. Basisndersteuning is geen vast gegeven: schlen zijn en blijven in ntwikkeling en de inhud van de basisndersteuning zal dan k regelmatig wrden aangepast. Vr alle schlen geldt dat het nderwijs zveel mgelijk wrdt afgestemd p de nderwijs- en ntwikkelingsbeheften van de leerling en waar ndig wrdt etra tijd en aandacht aan de individuele leerling geschnken. Indien ndig biedt de schl een scala aan ndersteuningsmgelijkheden en hulpmaterialen en nderhudt zij (waar ndig) actief werkrelaties met eterne deskundigen. De schlen ntwikkelen zich daarbij vrtdurend en besteden veel aandacht aan de prfessinalisering van de medewerkers. 3.2 Basisndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu heeft recent in kaart gebracht he zij staat ten pzichte van het gewenste niveau van basisndersteuning met behulp van het genemde verzicht van de basisndersteuning. De uitkmst van deze analyse is als bijlage bij dit schlndersteuningsprfiel gevegd. (bijlage 1) Uit de analyse blijkt dat de schl al zeer ver is gevrderd in haar ntwikkeling van de basisndersteuning. 4

5 Het is van belang m duidelijk te maken dat de schl de basis- en etra ndersteuning alleen waar kan maken binnen de grenzen van de mgelijkheden van de schl en haar eterne partners. Indien de ndersteuningsbehefte van een leerling de mgelijkheden van de schl te bven gaat, zal de schl hierver met de uders/verzrgers cmmuniceren en deze p alternatieven buiten de schl (indien aanwezig) wijzen. 3.3 Onderwijsndersteuningsstructuur Signalen dat een leerling (etra) ndersteuning ndig heeft kmen meestal: uit de intake/warme verdracht vanuit de basisschl; van dcenten en/f uit het leerlingvlgsysteem; van de leerling en/f uders zelf; vanuit het nderwijs ndersteunend persneel. van eterne instellingen; De schl nderscheidt dan 1 e -, 2 e - en 3 e -lijnsndersteuning. Uitgangspunt is dat de leerling zveel mgelijk wrdt pgevangen in de eigen grep dr de eigen dcent/mentr: de 1 e -lijns ndersteuning. Indien deze ndersteuning niet vldende is, wrden de interne deskundigen ingeschakeld. In het interne ndersteuningsverleg/interne zrgteam, wrdt besprken welke specifieke ndersteuning leerlingen ndig hebben. De schl biedt deze ndersteuning meestal zelf. In het interne ndersteuningsverleg hebben zitting: afdelingsleider, zrgcördinatr, leerlingbegeleider, verzuimcördinatr, de remedial teacher en decaan p afrep. Er is dan sprake van 2 e -lijns ndersteuning. Indien de schl vermedt de ndersteuning niet (geheel) zelf te kunnen bieden, vindt drverwijzing plaats naar het zrgadviesteam, het ZAT. Dit is een multidisciplinair verleg waarin eterne deskundigen participeren. (3 e -lijns ndersteuning) In het ZAT hebben zitting: afdelingsleider, zrgcördinatr, leerlingbegeleider. De eterne leden in het ZAT zijn: Vertegenwrdiger Bureau Jeugdzrg. De leerplichtambtenaar. De schlarts Vertegenwrdiger van de plitie. Het aantal leerlingen dat de afgelpen jaren in het ZAT van de schl is besprken en het aantal leerlingen in de leerlingbegeleiding : Aantal leerlingen besprken in het ZAT Aantal leerlingen in de leerlingbegeleiding

6 Zrg Advies Team (ZAT) Interne en eterne deskundigen Leerling Zrgteam (intern) In schema ziet de ndersteuningsstructuur van de OSG Willem Blaeu er als vlgt uit: 1 e -lijns ndersteuning Mentren Vakdcenten Teams 2 e -lijns ndersteuning Interne deskundigen (zie verzicht nder het schema) 3 e -lijns ndersteuning Eterne deskundigen en instellingen 6

7 Telichting p de niveaus van ndersteuning Niveau 1 e -lijns ndersteuning 2 e -lijns ndersteuning Ondersteuningsmgelijkheden Mentr: deze nderhudt het cntact met de uders, is in principe p de hgte van de ntwikkelingen met betrekking tt de mentrleerlingen, leidt dikwijls de klassenbesprekingen (rapprtbesprekingen) van de eigen klas, is betrkken bij de etra activiteiten van de eigen mentrklas, verlegt met dcenten ver de aanpak van de leerling, stelt handelingsplannen p in samenwerking met de zrgcördinatr, hudt het leerlingvlgsysteem (LVS) bij en verzrgt individuele begeleiding. In het vmb begeleidt hij/zij k het prtfli. De mentr hanteert daarbij een nieuwe mentrmethde ( Tumult, gericht p studievaardigheden en sciaal emtinele vaardigheden. (weerbaarheid, pesten) De mentr nderhudt cntacten met de dcenten ver de vrtgang, signaleert knelpunten en brengt leerlingen in de leerlingbespreking in. Hij/zij meldt - indien van tepassing - leerlingen aan bij het interne zrgteam. Hij/zij geeft k invulling aan het mentruur, waarin zaken als het sciaal-emtineel functineren en studievaardigheden van de leerling aan de rde kmen. De mentr hanteert een speciaal hiervr ntwikkelde methdiek. De mentr en de zrgcördinatr dragen zrg vr het handelingsplan vr die leerlingen die (etra) ndersteuning ndig hebben. Vakdcent: beschikt ver didactische en pedaggische vaardigheden m de leerling p maat te begeleiden, is bekend met de eventuele beperkingen en de inhud van het handelingsplan van de individuele leerlingen, kan tijdig aangeven als hulp gewenst is en heeft een prfessinele en lerende huding. De 2e-lijnsndersteuning wrdt aangebden binnen de schl. Ze wrdt gegeven dr gespecialiseerde ndersteuners. De 2elijnsndersteuning is vr een beperkte grep leerlingen en wrdt aangebden na verleg in het interne zrgteam en met de uders. De 2 e -lijnszrg richt zich p leerlingen met een mentr-verstijgende prblematiek. Het interne zrgteam verleg heeft hierbij een bijzndere taak. Hierin wrdt besprken welke specifieke zrg leerlingen ndig hebben en welke leerlingen verwezen wrden naar het zrgadviesteam. (3 e -lijn) OSG Willem Blaeu biedt nder andere 2 : Vr iedere afdeling leerlingbegeleiding. Verzuimcördinatr. Cördinatie dysleie en remediale hulp. Trajectgrep*) Schldecanaat. Huiswerkbegeleiding. (vakinhudelijke en ndersteunend), Faalangstreductietraining. Eamentraining. *) Trajectgrep is een interne time-ut vrziening, een vrm van etra nderstening. Zie paragraaf 4. 2 In smmige gevallen wrdt een etra bijdrage gevraagd van de uders. 7

8 3 e -lijns ndersteuning Advisering dr f verwijzing naar eterne instanties lpt via het zrgadviesteam (ZAT), er is maandelijks verleg. Het verleg vindt plaats tussen de afdelingsleider, de zrgcördinatr, de leerlingbegeleider en de eterne functinarissen. (zie 3.3) Begeleiding van de Trajectgrep vindt plaats p afrep. Leerlingen wrden ingebracht in het ZAT indien er sprake is van schl verstijgende prblematiek en/f bij risic p uitval. Bij verwijzing naar het speciaal nderwijs f andere speciale vrzieningen wrdt de Permanente Cmmissie Leerlingenzrg (de PCLsmal) van het samenwerkingsverband ingeschakeld. Ouder(s)/verzrg(st)ers wrden bij inbreng in het zrgadviesteam geïnfrmeerd. In een uitznderlijke situaties (indien cntact duidelijk niet in het belang van de leerling is) kan van deze regel wrden afgeweken. De 3e-lijns ndersteuning richt zich met name p de verwijzing naar bvenschlse vrzieningen als: Schlmaatschappelijk werk/ggd. Leerplicht/schlcntactpersn plitie. Nader nderzek.(bvenschlse psychlg/ OPDC). Hulpverlening. (verwijzing) Gedragpunt Rec 1,2,3 Inbreng in de PCL-smal van het samenwerkingsverband, indien er sprake is van verwijzing naar speciaal nderwijs, praktijknderwijs, OPDC. Rebundvrziening (Keerpunt), VSO zals nder andere: Spinaker, BAP, Klaas Gren. Telichting Vr het begeleiden en ndersteunen van de leerlingen heeft de OSG Willem Blaeu een aantal gespecialiseerde medewerkers in dienst. In het krt gaat het m de vlgende functinarissen: Mentr: het vaste aanspreekpunt vr de leerling, de mentr vlgt de studievrderingen bij alle vakken, verlegt z ndig met de dcenten, bewaakt de sfeer in de klas en staat pen vr persnlijke prblemen van de leerling. Zrgcördinatr: deze bewaakt en begeleidt het zrg- en ndersteuningsprces. Leerlingbegeleiders: deze begeleiden in samenwerking met de mentr leerlingen en ndersteunen dcenten bij de aanpak van prblemen. Dysleiecördinatr: deze verzrgt de screening van alle leerlingen p dysleie, verzrgt eventueel de bendigde faciliteiten en geeft handelingsadviezen aan leerlingen, vakdcenten, mentren, teams en secties. Klassenassistent binnen het Lw: er is etra ndersteuning binnen de klassen VMBO met Lw leerlingen. Decaan: de decaan helpt de leerlingen bij het kiezen van een schltype, een prfiel en een vervlgstudie f berep. Trajectgrepbegeleider: zie etra ndersteuning in paragraaf 4. Vertruwenscntactpersnen: persnen waarmee leerlingen vertruwelijk zaken kunnen bespreken. Verzuimcördinatr: berdeelt rechtmatigheid van verzuim en nderneemt eventueel actie. Tpsprttalentbegeleiding: vr de tpsprttalentleerlingen is er etra begeleiding in de LOOT-ruimte. Alle medewerkers in de schl zijn nadrukkelijk bij deze activiteiten betrkken en verantwrdelijk vanuit hun taakstelling, zwel in als buiten de klas. Dr middel van studiedagen wrdt hier schlbreed aandacht aan besteed. 8

9 Dcenten en mentren wrden bijvrbeeld geschld in: Invulling mentrlessen: een specifieke aanpak van studievaardigheden en het sciaal-emtineel functineren van leerlingen). Klassenklimaat. (del: het creëren van een veilige leermgeving) Het bevrderen van psitief gedrag binnen de schl. Schling p cmmunicatie tussen de dcent/mentr enerzijds en de leerling/uders anderzijds. Herkennen van signalen bij leerlingen die ndersteuning beheven. In het kader van Passend Onderwijs: caching n the jb, epertise vanuit de Trajectgrep de klas in brengen, schling van dcenten in het vaardiger maken in begeleiden van leerlingen in de klas met gedrags- f psychiatrische prblematiek. (te denken valt aan ADHD/ASS-prblematiek). Eterne deskundigen en instellingen, waarmee de schl samenwerkt, zijn: GGD. Bureau Jeugdzrg en andere hulpverleningsinstellingen. Plitie/Bureau HALT. Leerplichtambtenaar. Schlpsychlg (Schl) Maatschappelijk Werk. GGZ OPDC Gedragpunt (v/h REC-4) Ambulante begeleiders REC-1, -2 en -3. In de schlgids en het zrgplan van de schl is meer infrmatie ver het bvenstaande te vinden. OSG Willem Blaeu is een Tpsprt Talentschl Dat wil zeggen dat de schl een aankmend tpsprter met een erkende NOC/NSFstatus (Tpsprt Talentleerling) vanuit de bnd én talentvlle sprters uit de regi z ged als mgelijk helpen m sprt en studie te cmbineren. Vrbeelden zijn: een fleibel rster en - indien ndig - een (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde en uitstel f vermindering van huiswerk. Ok biedt de schl vrzieningen m achterstanden weg te werken, nder andere d.m.v. een huiswerkklas vr de nderbuw, een aparte studieruimte met cmputers, stilte ruimte en tetsruimte, uitstel f aanpassing van de afname van repetities f schleamens en een gespreid eamen ver twee jaar (vr de abslute tpsprter). De Tpsprt Talentleerling krijgt een persnlijke begeleider tegewezen. Deze bekijkt samen met de leerling welke faciliteiten er gebden kunnen wrden. Vr meer infrmatie: zie de Schlgids. 3.4 Planmatig werken In principe kmt elke leerling in aanmerking vr de ndersteuning die hij/zij ndig heeft indien de ndersteuningsvraag past binnen het schlndersteuningsprfiel. De hulpvraag van de leerling is de basis van het plan. De ndersteuningsvraag wrdt gefrmuleerd dr de schl in samenwerking met de leerling en de uders. De ndersteuningsvraag met zijn nderbuwd. Bij leerlingen met dysleie/dyscalculie wrdt bijvrbeeld een fficiële verklaring verlangd. Na verleg met uders en leerling beslist de schl uiteindelijk ver de inzet van de ndersteuning. Individuele handelingsplannen wrden in ieder geval gemaakt vr: 9

10 Alle Lw-leerlingen Lw-leerlingen p basisniveau (BB) wrden in kleinere klassen geplaatst en er wrden bij aanvang van het schljaar vr deze leerlingen dr mentren in samenwerking met de zrgcördinatr handelingsplannen geschreven. Deze plannen spelen in p eerder verkregen infrmatie, met name vanuit het basisnderwijs. De zrgcördinatr stimuleert en ndersteunt de mentr en het dcententeam in het handelingsgericht werken. Bij aanvang van het schljaar zijn er vr de Lw brugklasleerlingen een leerlingbespreking. Vr alle Lw-leerlingen zijn daarbij digitale remediërende prgramma s tegankelijk gewrden. Dit zijn cmputerprgramma s vr het efenen van nder andere spelling, begrijpend lezen, wrdenschat en rekenen. Vr elke leerling vindt het prgramma tevens uit wat hij met efenen. Vanaf de brugklassen werken deze leerlingen aan een prgramma waarbij gewerkt wrdt aan inhalen van de leerachterstanden p het gebied van rekenen en taal. LGF-/Trajectgrepleerlingen Vr deze leerlingen wrden handelingsplannen pgesteld dr de Trajectgrepbegeleider in verleg met de zrgcördinatr. Leerlingen, die etra ndersteuning krijgen (zals bijvrbeeld via de Trajectgrep: zie paragraaf 4 van dit dcument) wrden begeleid vanuit en werken aan leerdelen dr middel van een individueel handelingsplan. Het gaat daarbij m leerlingen die de ptentie hebben een regulier diplma te halen, maar die znder etra hulp dreigen uit te vallen Er wrdt vanuit de Trajectgrep begeleiding p maat gebden, handelingsadviezen aan dcenten gegeven en er is hulp bij plannen en rganiseren van huiswerk. Er is regelmatig cntact met uders en een warme verdracht (persnlijk cntact) vanuit de basisschl. Er zijn bvendien meerdere evaluatiemmenten per jaar. Leerlingen die in het zrgadviesteam wrden besprken Alle leerlingen, die risic lpen ten aanzien van hun studievrtgang (.a. uitval f afstrm), wrden structureel in het zrgadviesteam besprken. Vr deze leerlingen wrdt een plan van aanpak pgezet, dat wil zeggen: er wrdt bepaald welke stappen wenselijk zijn. Z ndig wrdt k een individueel handelingsplan pgesteld. In het zrgadviesteam wrdt afgesprken wie het handelingsplan pstelt en wat de inhud ervan dient te zijn. Hierbij wrdt k de verdere prcedure vastgelegd. Vr de genemde grepen wrden handelingsplannen pgesteld in directe relatie tt de vastgestelde ndersteuningsbehefte(en). Zie nderstaand schema. Alle infrmatie betreffende de handelingsplannen wrdt bijgehuden in het schladministratie-leerlingvlgsysteem, LVS, Magister. Op deze wijze kunnen de ntwikkelingen dr alle betrkkenen nauwgezet wrden gevlgd en is de bendigde infrmatie steeds direct bereikbaar vr alle ndersteuners. De schl vlgt de vlgende rute indien een leerling (etra) ndersteuning ndig heeft: STAP 1 Signalering Een aanmelding richting etra ndersteuning (.a. leerlingbegeleiding, Trajectgrep) start altijd bij de signalering dr de dcent in de klas. Iedere dcent is in staat m signalen bij leerlingen, die wijzen p leer-, gedrags-, pved- en pgreiprblemen, tijdig te signaleren en atie ter ndernemen. De dcent zal prberen het eigen handelen beter af te stemmen p de beheften van de leerling en afwegen f het cnsulteren f inschakelen van anderen ndig is. 10

11 STAP 2 Cnsultatie Dit zal meestal eerst een cllega (zals mentr, afdelingsleider, leerlingbegeleider f de zrgcördinatr) zijn, maar kan k de trajectbegeleider betreffen. Als er zrgen blijven bestaan ver de leerling wrdt dit met de uders en de leerling besprken en wrdt een plan van aanpak pgesteld, uitgeverd en geëvalueerd. STAP 3 Inbreng in het interne/eterne zrgteam ZAT De leerling wrdt eerst besprken in het interne zrgteam. Het intern zrgverleg bespreekt de prblemen met de disciplines binnen de schl en gezamenlijk wrdt vastgesteld wat de ndersteuningsbehefte van de leerling, de schl, de uders en de mgeving zijn. De uitkmst hiervan kan zijn dat het wenselijk is dat de leerling begeleiding gaat krijgen vanuit de Trajectgrep. Afhankelijk van dit besluit wrdt het handelingsplan bij/pgesteld, aangevuld, uitgeverd en geëvalueerd. In een aantal gevallen is ng niet duidelijk f de Trajectgrep het juiste antwrd biedt p een cmplee hulpvraag. Men cnsulteert het ZAT. STAP 4 ZAT-bespreking Dit is een multidisciplinair verleg met de ketenpartners. Op grnd van de eerdere evaluaties stelt het ZAT de ndersteuningsbeheften van de leerling, de uders en de schl pnieuw vast en kan men nder meer besluiten tt een plaatsing in de trajectgrep. Na het genmen besluit wrdt de leerling in de Trajectgrep geplaatst. Daarte wrdt het bestaande handelingsplan bijgesteld, uitgeverd en geëvalueerd. STAP 5 Bespreking in de PCL Dit vindt plaats als de ndersteuningsvraag de mgelijkheid van de Trajectgrep in de schl verstijgt en er wrdt afgewgen welke zwaardere ndersteuning, zals een speciaal nderwijs f Rebundtraject, gebden met wrden. Dit geschiedt uiteraard In samenspraak met de uders en de leerling. Het handelingsplan wrdt bijgesteld, aangevuld, uitgeverd en geëvalueerd. STAP 6 Evaluatie Evaluatie van de gebden arrangementen en nazrg vr leerling en uders maken steeds deel uit van de cyclus. Op grnd van de bevindingen kan het beleid van de schl wrden bijgesteld. In bijlage 2 is een gedetailleerde ndersteuningsrute in schema pgenmen. Hierin wrden de stappen bij ndersteuning van een leerling beschreven, alsmede de mmenten waarp cntact met de uders wrdt gelegd en he wrdt mgegaan met het dssier. 3.5 Basiskwaliteit van het nderwijs De inspectie Vrtgezet Onderwijs heeft de OSG Willem Blaeu het zgenaamde basisarrangement (basistezicht) tegekend. Hiermee wrdt uitgedrukt dat de kwaliteit van het gebden nderwijs en de naleving van wet- en regelgeving in rde is. De schl hanteert zelf een kwaliteitszrgplan m de kwaliteit van het nderwijsaanbd p lange termijn te kunnen waarbrgen. Als basis geldt het zicht huden p en het verbeteren van kwaliteit dr middel van het systematisch drlpen van de PDCAcirkel: 11

12 Dat gebeurt dr het hanteren van een vaste beleidscyclus en het p een systematische wijze en vrtdurend nagaan f de schl waarmaakt wat in de plannen en beleidsvrnemens wrdt belfd. Vrtdurend wil hier zeggen dat de schl een vast schema hanteert wanneer de kwaliteit van een aspect pnieuw dient te wrden berdeeld. Infrmatie ver de tevreden van leerlingen en uders ver de schl is terug te vinden in Vensters vr Verantwrding. 4 Etra ndersteuning 4.1 Inleiding Het samenwerkingsverband geeft de schlen k de beschikking ver ndersteuningsmiddelen waarmee zij naast de basisndersteuning vr leerlingen etra ndersteuning p maat kan inzetten. De schlen kunnen deze etra middelen gebruiken m de basisndersteuning verder te verbreden met epertise vanuit de schl zelf f met epertise van buitenaf. De schlen kunnen er k vr kiezen m de ndersteuningsmiddelen te gebruiken m een tijdelijke plaatsing p het speciaal nderwijs f het speciaal basisnderwijs in te kpen. Deze etra ndersteuning werd vrheen bekstigd vanuit de zgenaamde rugzakjes, die p krte termijn wrden afgeschaft. 4.2 Arrangementen De OSG Willem Blaeu kent in het kader van de etra ndersteuning het vlgende arrangement: Trajectgrep Het betreft een interne vrziening vr leerlingen met een etra ndersteuningsbehefte De Trajectgrep is gebaseerd p drie pijlers: Observatie en begeleiding van leerlingen. Caching van dcenten. Partnerschap met uders. Delgrep Het gaat m geïndiceerde leerlingen die gebruik maken van een rugzak, evenals m leerlingen met frequent prblematisch gedrag (ng) znder indicatie. Leerlingen met een psychiatrische f gedragsprblematiek men AD(H)D). Leerlingen die de ptentie hebben een regulier diplma te halen, maar die znder etra hulp dreigen uit te vallen. De Trajectgrep levert maatwerk en prfessinele ndersteuning vr: leerlingen met een gefrmuleerde ndersteuningsbehefte, 12

13 zals bijvrbeeld leerlingen die ndanks hun cgnitieve niveau dreigen uit te vallen f af te strmen; dcenten, nderwijsndersteuners, schl en uders/verzrgers met een gefrmuleerde ndersteuningsbehefte. Capaciteit 25 leerlingen. Gezien de beperkte capaciteit hanteert de schl een zrgvuldige telatingsprcedure. Delstellingen De leerlingen halen vldende resultaten waardr ze de reguliere schl met een passend diplma verlaten. De leerlingen brengen zelfstandig structuur aan in hun leermgeving waardr ze de reguliere lessen (beter) kunnen vlgen. De leerlingen velen zich veilig binnen de klas en de schl. De betrkken dcenten/oop zijn geïnfrmeerd en veren (z ndig) de handelingsadviezen van de leerlingen uit. Werkwijze Trajectgrep biedt: Een dagelijkse gestructureerde pvang en etra aandacht bij het reguleren van gedrag en bij planning/rganisatie van het schlwerk. Een rustpunt p een schldag vr leerlingen die meite hebben met drukte f die fysiek rust ndig hebben. Signalering wanneer meer ndersteuning en hulp ndig is en eventueel verwijzing. Een vaste cntactpersn vr uders tijdens de gehele schllpbaan van de leerling, krte lijnen, laagdrempelige cmmunicatie. Alle Trajectgrepleerlingen krijgen een handelingsplan: de begeleiding vindt vrm en structuur in het werken aan cncrete leerdelen, pgesteld in samenwerking met de betreffende leerling en vastgelegd in een individueel handelingsplan. Dit HP wrdt twee keer per jaar geëvalueerd, met leerling, mentr en uders. Ruimtelijke mgeving Er is een aparte ruimte in de schl: een lkaal met pchuiswerk-plekken, en time ut vrziening, tevens biedt het de met mgelijkheid vr individuele vrtgangs-, begeleidingsgesprekken. Deskundigheid Trajectgrepbegeleiders, zrgcördinatr (cördinatie), epertise vanuit Gedragpunt, ambulante begeleiding. Beschikbare materialen Samenwerking met eterne instanties Het nderwijs ndersteunend persneel is geïnfrmeerd. PC s. Aparte kluisjes. Bureaus: werkplekken inrichting lkaal. Er is een samenwerking met deskundigen Gedragpunt, Triversum, Bureau Jeugdzrg en andere hulpverleningsinstellingen. 13

14 5 Ambities Allereerst is het de ambitie van de OSG Willem Blaeu m geheel te gaan vlden aan de kwaliteitseisen, die aan de basisndersteuning, zals weergegeven in bijlage 1, mgen wrden gesteld. Hiervr is een schlntwikkelingsplan pgesteld. Andere ambities in het kader van passend nderwijs zijn de vlgende. Ontwikkelen van deskundigheid en een aanpak betreffende schlweigering/schlfbie/ schlblkkade: met behulp van Herstartgelden zijn individuele trajecten ingezet in samenwerking met de Trajectgrep. Ontwikkelen van specifieke deskundigheid in het mgaan met verschillen in de klas. (verdracht kennis en ervaring vanuit de Trajectgrep) 6 Afsluiting Vr alle vragen, die tijdens het lezen van dit schlndersteuningsprfiel bij u zijn gerezen, kunt u zich wenden tt de schl. Overigens vindt u k p de website van de schl en in de vele dcumenten die u via de website gemakkelijk kunt bereiken, uitgebreide infrmatie ver wat in deze ntitie aan de rde is gesteld. 14

15 Bijlage 1 Overzicht basisndersteuning OSG Willem Blaeu Vrpmerking Indien in nderstaand schema het kruisje in de klm In ntwikkeling uiterst rechts is geplaatst, dan betekent dat dat de ntwikkeling reeds in een vergevrderd stadium is. Aspecten In Aanwezig ntwikkeling 1 Beleid met betrekking tt passend nderwijs a De schl heeft de intentie m leerlingen met een (etra) ndersteuningsbehefte in principe aan te nemen, mits het ndersteuningsaanbd tereikend kan zijn b De schl meet minimaal één keer per twee jaar de tevredenheid van leerlingen en uders/verzrgers c De schl bepaalt jaarlijks he de zrgmiddelen wrden ingezet d De schl evalueert jaarlijks het rendement van gebden ndersteuning en gebruikt de cnclusie als input vr het ndersteuningsbeleid e Middelen die tegekend zijn vr ndersteuning wrden daarvr ingezet 2 Passende begeleiding a De schl brengt nderwijsbeheften in kaart dr het verzamelen van infrmatie uit verdrachtsgegevens, warme verdracht en gesprek met de uders b De schl vrziet in p maat gemaakte nderwijsarrangementen vr leerlingen die dat ndig hebben c De schl werkt met (greps)handelingsplannen met een vaste structuur d (Greps)handelingsplannen bevatten handelingsgerichte, direct tepasbare adviezen e De schl gaat altijd na welke pbrengsten handelingsplannen pleveren f De schl beschikt ver een ged functinerend leerling vlg systeem (LVS) waarin de ndersteuning wrdt vastgelegd g Dcenten en mentren veren leerlinggegevens m.b.t. nderwijsresultaten, sciaalemtinele ntwikkeling en andere relevante infrmatie structureel in in het LVS h Minimaal twee keer per jaar vinden leerlingbesprekingen plaats p basis van deze individuele infrmatie en m.b.t. grepssituaties i De schl stelt de infrmatie ver nderwijsbeheften van leerlingen ter beschikking van prfessinals, waarmee wrdt samengewerkt. j De mentr stelt infrmatie ver nderwijsbeheften van leerlingen structureel beschikbaar aan medewerkers van de schl die hiervan p de hgte dienen te zijn k De schl besteedt structureel aandacht aan de cmpetenties van dcenten en begeleiders in relatie tt de ndersteuningsprblematiek die speelt l De schl beschikt ver ged getrainde mentren die in staat zijn adequaat te signaleren en te interveniëren (binnen hun taakstelling) m De schl maakt gebruik van (eventueel eterne)( specialisten als het gaat m etra ndersteuning n De schl zet eterne zrgpartners preventief in ten beheve van een vregtijdige signalering, zdat eerder lichte ndersteuning kan wrden ingezet Vr speciale nderwijsbeheften schakelt de schl z ndig diagnstische epertise van buiten de schl in 3 De cntinuïteit van de passende begeleiding a De verantwrdelijkheid vr de cntinuïteit van de ndersteuning is ndergebracht bij één f meer functinarissen b Begeleidingsgegevens (al vanaf het BaO) wrden vastgelegd in het leerlingvlgsysteem c De schl participeert in de vergangsprcedures BaO/VO zals afgesprken d De schl participeert in de vergangsprcedures VO/MBO zals afgesprken e De schl heeft afspraken ver he de warme verdracht wrdt vrmgegeven vastgelegd 4 Basisndersteuning vrziet in pvang van leerlingen met een algemene hulpvraag a De schl verzrgt leerwegndersteuning (LWO) b De schl vangt leerlingen met een PRO-beschikking p in het VMBO met LWO c Inzetten LWOO-ndersteuningsmiddelen (verantwrding begrting/jaarverslag) d De schl biedt leerwerktrajecten nvt nvt 15

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Montessori College MAVO/HAVO

Montessori College MAVO/HAVO Mntessri Cllege MAVO/HAVO Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd þ vmb/theretisch þ hav

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schlndersteuningsprfiel (SOP) Namens team Terra Nigra: P.P. Truijen Praktijkversie SOP Telichting In deze praktijkversie SOP is aangegeven in heverre de schl kan vlden aan de vastgestelde basisndersteuning

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs Ondersteuningsprfiel Passend Onderwijs Basisnderwijs Greetje Lenting Minna Niclai 2 COLOFON Bernadette van Spiegel, nderwijsadviseur Drachten, januari 2012 Cedin Lavendelheide 21 9202 PD DRACHTEN T 088

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs

Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Basisonderwijs Ondersteuningsprfiel Passend Onderwijs Basisnderwijs Cncept 14 juni 2013 2 COLOFON Bernadette van Spiegel, nderwijsadviseur Drachten, januari 2012 Cedin Lavendelheide 21 9202 PD DRACHTEN T 088 0200 300

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Elzendaalcollege

Schoolondersteuningsprofiel Elzendaalcollege Schlndersteuningsprfiel Elzendaalcllege 1 Krte beschrijving van de lcatie De lcatie Bxmeer: biedt Mav, Hav en VWO. telt ruim 1700 leerlingen. heeft elke afdeling verdeeld in nderbuw en bvenbuw (m.u.v.

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecmprimeerd Schlndersteuningsprfiel Naam Schl Algemene gegevens Schl Al-Ghazali BRIN 22NT Directeur Najiba Belah Adres Van lenneapstraat 17 Telefn 010-4152167 E-mail nbelah@sipr.nl Bestuur SIPOR Basisndersteuning

Nadere informatie

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs Zrgplan 1.Passend Onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling nderwijs krijgt dat het beste bij zijn f haar talenten en beperkingen past. Ok de leerlingen met een strnis, ernstige ziekte f

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten groep 8 van de basisscholen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 05 september 2016 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden.

Ter voorbereiding op uw aanvraag vindt u in dit document de criteria en vragenlijst voor het themacertificaat Welbevinden. Criteria en vragenlijst themacertificaat Welbevinden Primair nderwijs Ter vrbereiding p uw aanvraag vindt u in dit dcument de criteria en vragenlijst vr het themacertificaat Welbevinden. De vragenlijst

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Onderdeel van het Basismdel meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen 01-01-2013 9301 BC Rden

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S

D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S D i e n s t A m b u l a n t e B e g e l e i d i n g W S N S Tapirstraat 2 6532 AL - NIJMEGEN Tel: 024-35 90 930 WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF IN DE BASISSCHOOL INLEIDING Met de intrede van Passend

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs 2015. Het Amstelveen College

Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs 2015. Het Amstelveen College Schlndersteuningsprfiel Passend Onderwijs 2015 Het Amstelveen Cllege Inhudspgave Inleiding 1 Algemene gegevens 3 1.1 Cntactgegevens 4 1.2 Onderwijsvisie / schlcncept 2 Basisndersteuning 2.1 Onderwijsndersteuningsstructuur

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020 Laurens Heuzinkveld mei 2015 Dyslexiebeleid 2015-2020 Inhud: Blz. Inleiding 3 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 3 1.1 Signaleringsnderzek 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring 4

Nadere informatie

SCHOOLONDeRSTeUNINGSPROFIeL (SOP) Porta Mosana College. PaSSeND ONDeRWIJS. Onbegrensd jezelf. Schooljaar 2015-2016 LOCATIE HAVO / VWO MAASTRICHT

SCHOOLONDeRSTeUNINGSPROFIeL (SOP) Porta Mosana College. PaSSeND ONDeRWIJS. Onbegrensd jezelf. Schooljaar 2015-2016 LOCATIE HAVO / VWO MAASTRICHT SCHOOLONDeRSTeUNINGSPROFIeL (SOP) Prta Msana Cllege PaSSeND ONDeRWIJS Onbegrensd jezelf Schlar 2015-2016 LOCATIE HAVO / VWO MAASTRICHT Namens team PMC HV: G.E.A.J. de Munck Praktijkversie SOP Telichting

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Kwaliteitskaart Zorg en Begeleiding

Kwaliteitskaart Zorg en Begeleiding Zrg en Begeleiding nderwijsadvies 1.1 De schl gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en prcedures vr het vlgen van de prestaties en de ntwikkeling van leerlingen. Dit is een nrmindicatr. Telichting:

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Bijlage 2 Basisondersteuning SWV VO Midden-Holland en Rijnstreek (versie 21 april 2013) 1 Algemene informatie

Bijlage 2 Basisondersteuning SWV VO Midden-Holland en Rijnstreek (versie 21 april 2013) 1 Algemene informatie Bijlage 2 Basisndersteuning SWV VO Midden-Hlland en Rijnstreek (versie 21 april 2013) 1 Algemene infrmatie (Brn: referentiekader versie 21 februari 2012) 1.1 Basisndersteuning Het begrip basisndersteuning

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Overblijfprotocol tussenschoolse opvang

Overblijfprotocol tussenschoolse opvang Schlkinderpvang Overblijfprtcl tussenschlse pvang Inhud: 0. Inleiding... 2 1. Delstelling... 2 2. Het draaibek... 2 3. Kwaliteitseisen... 3 4. Incidenten... 3 5. Taken en verantwrdelijkheden van alle betrkken

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018

AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN. Schooljaar 2016-2017 en 2017-2018 AANMELDINGS- en INSCHRIJVINGSBELEID MONDIAL COLLEGE NIJMEGEN Schljaar 2016-2017 en 2017-2018 Vastgesteld dr CMT: nvember 2015 Met instemming MR: 30 maart 2016 1 Aanmelding- en inschrijvingsbeleid Mndial

Nadere informatie

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperide 1 Prtcl dubleren De beslissing m een leerling een schljaar extra te laten den wrdt genmen aan de hand van een welverwgen prcedure. In de prcedure wrden

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL VEURS LYCEUM per augustus 2016

DYSLEXIEPROTOCOL VEURS LYCEUM per augustus 2016 DYSLEXIEPROTOCOL VEURS LYCEUM per augustus 2016 Dyslexie is een strnis die gekenmerkt wrdt dr een hardnekkig prbleem met het aanleren en het accuraat aanleren en/f het vlt tepassen (autmatiseren) van het

Nadere informatie

De leerling centraal. Een generalistische aanpak

De leerling centraal. Een generalistische aanpak De leerling centraal Een generalistische aanpak De leerling centraal lijkt een pen deur. Tch is de valkuil snel gecreëerd dr leerlingen p hun specifieke prblemen te determineren en te begeleiden. Is iedere

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang) Versie 6 maart 2012

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang) Versie 6 maart 2012 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in vrschlse vrzieningen (peuterspeelzaal en kinderpvang) Versie 6 maart 2012 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes

Nadere informatie

STELLA MARIS VMBO. Algemene informatie

STELLA MARIS VMBO. Algemene informatie STELLA MARIS VMBO Algemene infrmatie - Keelstraat 1, 6301 XT Valkenburg aan de Geul - 043 6098111 - inf@stellamariscllege.nl - www.stellamariscllege.nl - 500 - Denminatie: Regulier Onderwijsaanbd - VMBO

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Inhoud: Protocol Hoogbegaafdheid Van Dijckschool 2

Inhoud: Protocol Hoogbegaafdheid Van Dijckschool 2 Inhud: 1. Delgrep...3 2. Signalering en diagnstiek...3 2.1. Signalering (DHH = mdule 1)...3 2.1.1 Aanleidingen vr de signaleringsprcedure...4 2.1.2 Stappen van de signaleringsprcedure....4 2.2 Diagnstiek

Nadere informatie

DYSCALCULIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:...

DYSCALCULIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... 1 DYSCALCULIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis rekenvaardigheid vr schl Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden (in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

Christiaan Huygens Coll, loc R havo vwo profiel

Christiaan Huygens Coll, loc R havo vwo profiel Christiaan Huygens Cll, lc R hav vw prfiel Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd vmb/theretisch

Nadere informatie

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS 1. Missie en visie van de schl vertaald naar ICT 1.1 Missie De Eerste Nederlandse Mntessri Schl wil kwalitatief ged, mdern mntessrinderwijs bieden. De schl gaat uit

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Nieuwsbrief SWV/VO Waterland

Nieuwsbrief SWV/VO Waterland Nieuwsbrief SWV/VO Waterland Schljaar 2014-2015 Juni 2015 Inhud nieuwsbrief: Schling Even kennis maken Gnnie en Rb: VSV nderzekers en target begeleiders Extra ndersteuning en het verplichte ntwikkelingsperspectief

Nadere informatie

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen In deze vragenlijst geef je aan wat je hebt gedaan m te kmen tt je keuze vr deze studie. Ok kun je hier beschrijven waarm je denkt dat deze studie bij ju

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emtinele- en /f gedragsprblemen Schljaar 2009-2010 Welkm jij. Jij, helemaal jezelf. Nieuw vr ns, nbekend, ged zals je bent. Wij

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie