Schoolondersteuningsprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel"

Transcriptie

1 Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar

2 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de mgelijkheid m per schl te berdelen f het ndersteuningsniveau van een schl past bij wat hun kind ndig heeft. Het schlndersteuningsprfiel is een beknpt dcument: vr meer infrmatie kan wrden gekeken in het schlplan f het zrgplan van de schl f p de website Vensters vr Verantwrding 1. Deze website is een prject van de VO-raad waarbij allerlei cijfermatige infrmatie ver schlen vr vrtgezet nderwijs, afkmstig van de nderwijsinspectie en van de schlen zelf, verzameld en gevisualiseerd wrdt in één systeem. Het schlndersteuningsprfiel is tt stand gekmen p basis van een frmat van het Samenwerkingsverband VO en is dr de schl verder ingevuld. De medezeggenschapsraad van de schl heeft directie en team daarbij geadviseerd. Alle in dit schlndersteuningsprfiel genemde websites en dcumenten zijn te bereiken via de website van de schl. 2. Algemene infrmatie In dit hfdstuk wrden de cntactgegevens van de schl en de kengetallen van de leerlingppulatie weergegeven. Ok wrdt krt weergegeven wat de schl als haar pdracht ziet, vral in het kader van passend nderwijs: de nderwijsvisie. 2.1 Cntactgegevens Naam Openbare Schlengemeenschap Willem Blaeu Type schl Vmb / Mav / Hav / Atheneum / Gymnasium Adres Rbnsbsweg 11, 1816 MK Alkmaar Telefn Website 2.2 Onderwijsvisie en visie p ndersteuning In de visie van de OSG Willem Blaeu staat centraal: Het beste halen uit leerlingen en medewerkers. Vrbereiden p een vervlgpleiding en p de maatschappij; Zrg dragen vr een gede nderwijskwaliteit, een hg nderwijsrendement en gede eamenresultaten. Bevrderen van een ptimaal pedaggisch en didactisch klimaat, waarin recht wrdt gedaan aan verschillen. OSG Willem Blaeu is een lerende schl, die in haar nderwijs en begeleiding een actieve reflectie p het eigen leerprces en gedrag bij de leerling bevrdert. De nderwijsvisie van het Willem Blaeu stelt verder dat iedere leerling in staat met zijn de eigen persnlijkheid en talenten te ntwikkelen, waardr met betrekking tt pleiding en berep verantwrde keuzes kunnen wrden gemaakt en een passend diplma kan wrden verwrven. Daarte heeft de schl bijvrbeeld een tweetalige afdeling p het niveau van hav/vw en is de schl een Tpsprt Talentschl. (v/h LOOTschl) 1 2

3 Kernwaarden binnen de schl zijn: leren en jezelf verbeteren, elkaar ntmeten in een echte dialg en het nemen van eigen verantwrdelijkheid. Ondersteuning Het uitgangspunt is dat de ndersteuning van de leerling in dienst staat van het succesvl kunnen vlgen van het nderwijs. Het OSG Willem Blaeu heeft g vr alle leerlingen. Dat wil zeggen, het Willem Blaeu biedt: Onderwijs en begeleiding p maat Alle leerlingen krijgen de ndige aandacht en wrden uitgedaagd m het beste van zichzelf te laten zien en zich persnlijk te ntplien p cgnitief en sciaalemtineel niveau. Een vangnet vr de leerling die dreigt uit te vallen Dit kan interne pvang betreffen f, bij schlverstijgende prblematiek, een eterne verwijzing. Dit betekent dat: De schl draagt zrg vr iedere leerling, niet alleen ter verhging van de cgnitieve prestaties, maar k p sciaal-emtineel gebied. De schl wil k het welzijn van de leerling binnen de schl bevrderen. De schl streeft naar adequate afstemming, waarbij de dcent samenwerkt met cllega s nder andere dr middel van een intensief teamverleg. Bij de (etra) ndersteuning staat het individueel belang van de leerling vrp. Er wrdt gewerkt vanuit een geïntegreerd zrgperspectief, dat wil zeggen dat alle medewerkers in de schl mede verantwrdelijk zijn vr het bvengenemde, ieder vanuit de eigen, specifieke taakstelling. Naast de cmpetentientwikkeling van het persneel wrdt aandacht besteed aan het ntwikkelen van een veilig schlklimaat. Zie hiervr k het schlveiligheidsplan van OSG Willem Blaeu. Passend is nderwijs dat aansluit p de ntwikkeling van de leerling, de cmpetenties van het schlpersneel en de wensen van de uders. Het kan natuurlijk vrkmen dat de schl de bendigde ndersteuning niet kan bieden. Als dat het geval is, wrdt uitgezcht welke schl binnen Nrd-Kennemerland dat wel kan. 2.3 Kengetallen leerlingppulatie Hiernder wrden de belangrijkste kengetallen van de schl weergegeven. Meer specifieke infrmatie is te vinden p Vensters vr Verantwrding. Aantal leerlingen per 1/10 Verwijzing naar SVO Leerlingen met REC-indicatie Leerlingen met dysleieverklaring

4 Onderwijsresultaten Slaagpercentages: % VWO HAVO VMBO-TL / MAVO % 84% 84% % 73% 89% % 96% 96% De inspectie berdeelt de eamenafdeling p basis van gegevens ver de jaren 2010, 2011 en 2012 als vldende. ( Vldende is de hgst mgelijke berdeling) Drstrm van leerlingen De inspectie heeft bij haar peridieke kwaliteitsnderzeken van de schl geen afwijkingen gecnstateerd en dit als vldende gekwalificeerd. De schl had in klassen. De klassengrtte varieerde tussen de 16 en 32 leerlingen. Er waren in dat jaar 100 medewerkers aan de schl verbnden. Vr de vmb-leerlingen wrdt leerwegndersteunend nderwijs (lw) aangebden. In de nderbuw in de vmb-basis berepsgerichte leerweg in de vrm van kleinere klassen (ca. 16 leerlingen). Ok is etra ndersteuningstijd beschikbaar vr de mentr. De vmb-kader en mavleerlingen met lw wrden in reguliere klassen geplaatst. Vr deze leerlingen is etra begeleiding gerealiseerd en er is een klassenassistent ter ndersteuning aangetrkken. 3 Basisndersteuning 3.1 Inleiding Vr de schlen vr regulier vrtgezet nderwijs in Nrd-Kennemerland wrdt een schematisch verzicht van aspecten van basisndersteuning gehanteerd. U vindt dit frmulier in bijlage 1. Basisndersteuning kenmerkt zich dr het nauwgezet vlgen van de ntwikkeling van de leerlingen en een intensief intern verleg daarver. Basisndersteuning is geen vast gegeven: schlen zijn en blijven in ntwikkeling en de inhud van de basisndersteuning zal dan k regelmatig wrden aangepast. Vr alle schlen geldt dat het nderwijs zveel mgelijk wrdt afgestemd p de nderwijs- en ntwikkelingsbeheften van de leerling en waar ndig wrdt etra tijd en aandacht aan de individuele leerling geschnken. Indien ndig biedt de schl een scala aan ndersteuningsmgelijkheden en hulpmaterialen en nderhudt zij (waar ndig) actief werkrelaties met eterne deskundigen. De schlen ntwikkelen zich daarbij vrtdurend en besteden veel aandacht aan de prfessinalisering van de medewerkers. 3.2 Basisndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu heeft recent in kaart gebracht he zij staat ten pzichte van het gewenste niveau van basisndersteuning met behulp van het genemde verzicht van de basisndersteuning. De uitkmst van deze analyse is als bijlage bij dit schlndersteuningsprfiel gevegd. (bijlage 1) Uit de analyse blijkt dat de schl al zeer ver is gevrderd in haar ntwikkeling van de basisndersteuning. 4

5 Het is van belang m duidelijk te maken dat de schl de basis- en etra ndersteuning alleen waar kan maken binnen de grenzen van de mgelijkheden van de schl en haar eterne partners. Indien de ndersteuningsbehefte van een leerling de mgelijkheden van de schl te bven gaat, zal de schl hierver met de uders/verzrgers cmmuniceren en deze p alternatieven buiten de schl (indien aanwezig) wijzen. 3.3 Onderwijsndersteuningsstructuur Signalen dat een leerling (etra) ndersteuning ndig heeft kmen meestal: uit de intake/warme verdracht vanuit de basisschl; van dcenten en/f uit het leerlingvlgsysteem; van de leerling en/f uders zelf; vanuit het nderwijs ndersteunend persneel. van eterne instellingen; De schl nderscheidt dan 1 e -, 2 e - en 3 e -lijnsndersteuning. Uitgangspunt is dat de leerling zveel mgelijk wrdt pgevangen in de eigen grep dr de eigen dcent/mentr: de 1 e -lijns ndersteuning. Indien deze ndersteuning niet vldende is, wrden de interne deskundigen ingeschakeld. In het interne ndersteuningsverleg/interne zrgteam, wrdt besprken welke specifieke ndersteuning leerlingen ndig hebben. De schl biedt deze ndersteuning meestal zelf. In het interne ndersteuningsverleg hebben zitting: afdelingsleider, zrgcördinatr, leerlingbegeleider, verzuimcördinatr, de remedial teacher en decaan p afrep. Er is dan sprake van 2 e -lijns ndersteuning. Indien de schl vermedt de ndersteuning niet (geheel) zelf te kunnen bieden, vindt drverwijzing plaats naar het zrgadviesteam, het ZAT. Dit is een multidisciplinair verleg waarin eterne deskundigen participeren. (3 e -lijns ndersteuning) In het ZAT hebben zitting: afdelingsleider, zrgcördinatr, leerlingbegeleider. De eterne leden in het ZAT zijn: Vertegenwrdiger Bureau Jeugdzrg. De leerplichtambtenaar. De schlarts Vertegenwrdiger van de plitie. Het aantal leerlingen dat de afgelpen jaren in het ZAT van de schl is besprken en het aantal leerlingen in de leerlingbegeleiding : Aantal leerlingen besprken in het ZAT Aantal leerlingen in de leerlingbegeleiding

6 Zrg Advies Team (ZAT) Interne en eterne deskundigen Leerling Zrgteam (intern) In schema ziet de ndersteuningsstructuur van de OSG Willem Blaeu er als vlgt uit: 1 e -lijns ndersteuning Mentren Vakdcenten Teams 2 e -lijns ndersteuning Interne deskundigen (zie verzicht nder het schema) 3 e -lijns ndersteuning Eterne deskundigen en instellingen 6

7 Telichting p de niveaus van ndersteuning Niveau 1 e -lijns ndersteuning 2 e -lijns ndersteuning Ondersteuningsmgelijkheden Mentr: deze nderhudt het cntact met de uders, is in principe p de hgte van de ntwikkelingen met betrekking tt de mentrleerlingen, leidt dikwijls de klassenbesprekingen (rapprtbesprekingen) van de eigen klas, is betrkken bij de etra activiteiten van de eigen mentrklas, verlegt met dcenten ver de aanpak van de leerling, stelt handelingsplannen p in samenwerking met de zrgcördinatr, hudt het leerlingvlgsysteem (LVS) bij en verzrgt individuele begeleiding. In het vmb begeleidt hij/zij k het prtfli. De mentr hanteert daarbij een nieuwe mentrmethde ( Tumult, gericht p studievaardigheden en sciaal emtinele vaardigheden. (weerbaarheid, pesten) De mentr nderhudt cntacten met de dcenten ver de vrtgang, signaleert knelpunten en brengt leerlingen in de leerlingbespreking in. Hij/zij meldt - indien van tepassing - leerlingen aan bij het interne zrgteam. Hij/zij geeft k invulling aan het mentruur, waarin zaken als het sciaal-emtineel functineren en studievaardigheden van de leerling aan de rde kmen. De mentr hanteert een speciaal hiervr ntwikkelde methdiek. De mentr en de zrgcördinatr dragen zrg vr het handelingsplan vr die leerlingen die (etra) ndersteuning ndig hebben. Vakdcent: beschikt ver didactische en pedaggische vaardigheden m de leerling p maat te begeleiden, is bekend met de eventuele beperkingen en de inhud van het handelingsplan van de individuele leerlingen, kan tijdig aangeven als hulp gewenst is en heeft een prfessinele en lerende huding. De 2e-lijnsndersteuning wrdt aangebden binnen de schl. Ze wrdt gegeven dr gespecialiseerde ndersteuners. De 2elijnsndersteuning is vr een beperkte grep leerlingen en wrdt aangebden na verleg in het interne zrgteam en met de uders. De 2 e -lijnszrg richt zich p leerlingen met een mentr-verstijgende prblematiek. Het interne zrgteam verleg heeft hierbij een bijzndere taak. Hierin wrdt besprken welke specifieke zrg leerlingen ndig hebben en welke leerlingen verwezen wrden naar het zrgadviesteam. (3 e -lijn) OSG Willem Blaeu biedt nder andere 2 : Vr iedere afdeling leerlingbegeleiding. Verzuimcördinatr. Cördinatie dysleie en remediale hulp. Trajectgrep*) Schldecanaat. Huiswerkbegeleiding. (vakinhudelijke en ndersteunend), Faalangstreductietraining. Eamentraining. *) Trajectgrep is een interne time-ut vrziening, een vrm van etra nderstening. Zie paragraaf 4. 2 In smmige gevallen wrdt een etra bijdrage gevraagd van de uders. 7

8 3 e -lijns ndersteuning Advisering dr f verwijzing naar eterne instanties lpt via het zrgadviesteam (ZAT), er is maandelijks verleg. Het verleg vindt plaats tussen de afdelingsleider, de zrgcördinatr, de leerlingbegeleider en de eterne functinarissen. (zie 3.3) Begeleiding van de Trajectgrep vindt plaats p afrep. Leerlingen wrden ingebracht in het ZAT indien er sprake is van schl verstijgende prblematiek en/f bij risic p uitval. Bij verwijzing naar het speciaal nderwijs f andere speciale vrzieningen wrdt de Permanente Cmmissie Leerlingenzrg (de PCLsmal) van het samenwerkingsverband ingeschakeld. Ouder(s)/verzrg(st)ers wrden bij inbreng in het zrgadviesteam geïnfrmeerd. In een uitznderlijke situaties (indien cntact duidelijk niet in het belang van de leerling is) kan van deze regel wrden afgeweken. De 3e-lijns ndersteuning richt zich met name p de verwijzing naar bvenschlse vrzieningen als: Schlmaatschappelijk werk/ggd. Leerplicht/schlcntactpersn plitie. Nader nderzek.(bvenschlse psychlg/ OPDC). Hulpverlening. (verwijzing) Gedragpunt Rec 1,2,3 Inbreng in de PCL-smal van het samenwerkingsverband, indien er sprake is van verwijzing naar speciaal nderwijs, praktijknderwijs, OPDC. Rebundvrziening (Keerpunt), VSO zals nder andere: Spinaker, BAP, Klaas Gren. Telichting Vr het begeleiden en ndersteunen van de leerlingen heeft de OSG Willem Blaeu een aantal gespecialiseerde medewerkers in dienst. In het krt gaat het m de vlgende functinarissen: Mentr: het vaste aanspreekpunt vr de leerling, de mentr vlgt de studievrderingen bij alle vakken, verlegt z ndig met de dcenten, bewaakt de sfeer in de klas en staat pen vr persnlijke prblemen van de leerling. Zrgcördinatr: deze bewaakt en begeleidt het zrg- en ndersteuningsprces. Leerlingbegeleiders: deze begeleiden in samenwerking met de mentr leerlingen en ndersteunen dcenten bij de aanpak van prblemen. Dysleiecördinatr: deze verzrgt de screening van alle leerlingen p dysleie, verzrgt eventueel de bendigde faciliteiten en geeft handelingsadviezen aan leerlingen, vakdcenten, mentren, teams en secties. Klassenassistent binnen het Lw: er is etra ndersteuning binnen de klassen VMBO met Lw leerlingen. Decaan: de decaan helpt de leerlingen bij het kiezen van een schltype, een prfiel en een vervlgstudie f berep. Trajectgrepbegeleider: zie etra ndersteuning in paragraaf 4. Vertruwenscntactpersnen: persnen waarmee leerlingen vertruwelijk zaken kunnen bespreken. Verzuimcördinatr: berdeelt rechtmatigheid van verzuim en nderneemt eventueel actie. Tpsprttalentbegeleiding: vr de tpsprttalentleerlingen is er etra begeleiding in de LOOT-ruimte. Alle medewerkers in de schl zijn nadrukkelijk bij deze activiteiten betrkken en verantwrdelijk vanuit hun taakstelling, zwel in als buiten de klas. Dr middel van studiedagen wrdt hier schlbreed aandacht aan besteed. 8

9 Dcenten en mentren wrden bijvrbeeld geschld in: Invulling mentrlessen: een specifieke aanpak van studievaardigheden en het sciaal-emtineel functineren van leerlingen). Klassenklimaat. (del: het creëren van een veilige leermgeving) Het bevrderen van psitief gedrag binnen de schl. Schling p cmmunicatie tussen de dcent/mentr enerzijds en de leerling/uders anderzijds. Herkennen van signalen bij leerlingen die ndersteuning beheven. In het kader van Passend Onderwijs: caching n the jb, epertise vanuit de Trajectgrep de klas in brengen, schling van dcenten in het vaardiger maken in begeleiden van leerlingen in de klas met gedrags- f psychiatrische prblematiek. (te denken valt aan ADHD/ASS-prblematiek). Eterne deskundigen en instellingen, waarmee de schl samenwerkt, zijn: GGD. Bureau Jeugdzrg en andere hulpverleningsinstellingen. Plitie/Bureau HALT. Leerplichtambtenaar. Schlpsychlg (Schl) Maatschappelijk Werk. GGZ OPDC Gedragpunt (v/h REC-4) Ambulante begeleiders REC-1, -2 en -3. In de schlgids en het zrgplan van de schl is meer infrmatie ver het bvenstaande te vinden. OSG Willem Blaeu is een Tpsprt Talentschl Dat wil zeggen dat de schl een aankmend tpsprter met een erkende NOC/NSFstatus (Tpsprt Talentleerling) vanuit de bnd én talentvlle sprters uit de regi z ged als mgelijk helpen m sprt en studie te cmbineren. Vrbeelden zijn: een fleibel rster en - indien ndig - een (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde en uitstel f vermindering van huiswerk. Ok biedt de schl vrzieningen m achterstanden weg te werken, nder andere d.m.v. een huiswerkklas vr de nderbuw, een aparte studieruimte met cmputers, stilte ruimte en tetsruimte, uitstel f aanpassing van de afname van repetities f schleamens en een gespreid eamen ver twee jaar (vr de abslute tpsprter). De Tpsprt Talentleerling krijgt een persnlijke begeleider tegewezen. Deze bekijkt samen met de leerling welke faciliteiten er gebden kunnen wrden. Vr meer infrmatie: zie de Schlgids. 3.4 Planmatig werken In principe kmt elke leerling in aanmerking vr de ndersteuning die hij/zij ndig heeft indien de ndersteuningsvraag past binnen het schlndersteuningsprfiel. De hulpvraag van de leerling is de basis van het plan. De ndersteuningsvraag wrdt gefrmuleerd dr de schl in samenwerking met de leerling en de uders. De ndersteuningsvraag met zijn nderbuwd. Bij leerlingen met dysleie/dyscalculie wrdt bijvrbeeld een fficiële verklaring verlangd. Na verleg met uders en leerling beslist de schl uiteindelijk ver de inzet van de ndersteuning. Individuele handelingsplannen wrden in ieder geval gemaakt vr: 9

10 Alle Lw-leerlingen Lw-leerlingen p basisniveau (BB) wrden in kleinere klassen geplaatst en er wrden bij aanvang van het schljaar vr deze leerlingen dr mentren in samenwerking met de zrgcördinatr handelingsplannen geschreven. Deze plannen spelen in p eerder verkregen infrmatie, met name vanuit het basisnderwijs. De zrgcördinatr stimuleert en ndersteunt de mentr en het dcententeam in het handelingsgericht werken. Bij aanvang van het schljaar zijn er vr de Lw brugklasleerlingen een leerlingbespreking. Vr alle Lw-leerlingen zijn daarbij digitale remediërende prgramma s tegankelijk gewrden. Dit zijn cmputerprgramma s vr het efenen van nder andere spelling, begrijpend lezen, wrdenschat en rekenen. Vr elke leerling vindt het prgramma tevens uit wat hij met efenen. Vanaf de brugklassen werken deze leerlingen aan een prgramma waarbij gewerkt wrdt aan inhalen van de leerachterstanden p het gebied van rekenen en taal. LGF-/Trajectgrepleerlingen Vr deze leerlingen wrden handelingsplannen pgesteld dr de Trajectgrepbegeleider in verleg met de zrgcördinatr. Leerlingen, die etra ndersteuning krijgen (zals bijvrbeeld via de Trajectgrep: zie paragraaf 4 van dit dcument) wrden begeleid vanuit en werken aan leerdelen dr middel van een individueel handelingsplan. Het gaat daarbij m leerlingen die de ptentie hebben een regulier diplma te halen, maar die znder etra hulp dreigen uit te vallen Er wrdt vanuit de Trajectgrep begeleiding p maat gebden, handelingsadviezen aan dcenten gegeven en er is hulp bij plannen en rganiseren van huiswerk. Er is regelmatig cntact met uders en een warme verdracht (persnlijk cntact) vanuit de basisschl. Er zijn bvendien meerdere evaluatiemmenten per jaar. Leerlingen die in het zrgadviesteam wrden besprken Alle leerlingen, die risic lpen ten aanzien van hun studievrtgang (.a. uitval f afstrm), wrden structureel in het zrgadviesteam besprken. Vr deze leerlingen wrdt een plan van aanpak pgezet, dat wil zeggen: er wrdt bepaald welke stappen wenselijk zijn. Z ndig wrdt k een individueel handelingsplan pgesteld. In het zrgadviesteam wrdt afgesprken wie het handelingsplan pstelt en wat de inhud ervan dient te zijn. Hierbij wrdt k de verdere prcedure vastgelegd. Vr de genemde grepen wrden handelingsplannen pgesteld in directe relatie tt de vastgestelde ndersteuningsbehefte(en). Zie nderstaand schema. Alle infrmatie betreffende de handelingsplannen wrdt bijgehuden in het schladministratie-leerlingvlgsysteem, LVS, Magister. Op deze wijze kunnen de ntwikkelingen dr alle betrkkenen nauwgezet wrden gevlgd en is de bendigde infrmatie steeds direct bereikbaar vr alle ndersteuners. De schl vlgt de vlgende rute indien een leerling (etra) ndersteuning ndig heeft: STAP 1 Signalering Een aanmelding richting etra ndersteuning (.a. leerlingbegeleiding, Trajectgrep) start altijd bij de signalering dr de dcent in de klas. Iedere dcent is in staat m signalen bij leerlingen, die wijzen p leer-, gedrags-, pved- en pgreiprblemen, tijdig te signaleren en atie ter ndernemen. De dcent zal prberen het eigen handelen beter af te stemmen p de beheften van de leerling en afwegen f het cnsulteren f inschakelen van anderen ndig is. 10

11 STAP 2 Cnsultatie Dit zal meestal eerst een cllega (zals mentr, afdelingsleider, leerlingbegeleider f de zrgcördinatr) zijn, maar kan k de trajectbegeleider betreffen. Als er zrgen blijven bestaan ver de leerling wrdt dit met de uders en de leerling besprken en wrdt een plan van aanpak pgesteld, uitgeverd en geëvalueerd. STAP 3 Inbreng in het interne/eterne zrgteam ZAT De leerling wrdt eerst besprken in het interne zrgteam. Het intern zrgverleg bespreekt de prblemen met de disciplines binnen de schl en gezamenlijk wrdt vastgesteld wat de ndersteuningsbehefte van de leerling, de schl, de uders en de mgeving zijn. De uitkmst hiervan kan zijn dat het wenselijk is dat de leerling begeleiding gaat krijgen vanuit de Trajectgrep. Afhankelijk van dit besluit wrdt het handelingsplan bij/pgesteld, aangevuld, uitgeverd en geëvalueerd. In een aantal gevallen is ng niet duidelijk f de Trajectgrep het juiste antwrd biedt p een cmplee hulpvraag. Men cnsulteert het ZAT. STAP 4 ZAT-bespreking Dit is een multidisciplinair verleg met de ketenpartners. Op grnd van de eerdere evaluaties stelt het ZAT de ndersteuningsbeheften van de leerling, de uders en de schl pnieuw vast en kan men nder meer besluiten tt een plaatsing in de trajectgrep. Na het genmen besluit wrdt de leerling in de Trajectgrep geplaatst. Daarte wrdt het bestaande handelingsplan bijgesteld, uitgeverd en geëvalueerd. STAP 5 Bespreking in de PCL Dit vindt plaats als de ndersteuningsvraag de mgelijkheid van de Trajectgrep in de schl verstijgt en er wrdt afgewgen welke zwaardere ndersteuning, zals een speciaal nderwijs f Rebundtraject, gebden met wrden. Dit geschiedt uiteraard In samenspraak met de uders en de leerling. Het handelingsplan wrdt bijgesteld, aangevuld, uitgeverd en geëvalueerd. STAP 6 Evaluatie Evaluatie van de gebden arrangementen en nazrg vr leerling en uders maken steeds deel uit van de cyclus. Op grnd van de bevindingen kan het beleid van de schl wrden bijgesteld. In bijlage 2 is een gedetailleerde ndersteuningsrute in schema pgenmen. Hierin wrden de stappen bij ndersteuning van een leerling beschreven, alsmede de mmenten waarp cntact met de uders wrdt gelegd en he wrdt mgegaan met het dssier. 3.5 Basiskwaliteit van het nderwijs De inspectie Vrtgezet Onderwijs heeft de OSG Willem Blaeu het zgenaamde basisarrangement (basistezicht) tegekend. Hiermee wrdt uitgedrukt dat de kwaliteit van het gebden nderwijs en de naleving van wet- en regelgeving in rde is. De schl hanteert zelf een kwaliteitszrgplan m de kwaliteit van het nderwijsaanbd p lange termijn te kunnen waarbrgen. Als basis geldt het zicht huden p en het verbeteren van kwaliteit dr middel van het systematisch drlpen van de PDCAcirkel: 11

12 Dat gebeurt dr het hanteren van een vaste beleidscyclus en het p een systematische wijze en vrtdurend nagaan f de schl waarmaakt wat in de plannen en beleidsvrnemens wrdt belfd. Vrtdurend wil hier zeggen dat de schl een vast schema hanteert wanneer de kwaliteit van een aspect pnieuw dient te wrden berdeeld. Infrmatie ver de tevreden van leerlingen en uders ver de schl is terug te vinden in Vensters vr Verantwrding. 4 Etra ndersteuning 4.1 Inleiding Het samenwerkingsverband geeft de schlen k de beschikking ver ndersteuningsmiddelen waarmee zij naast de basisndersteuning vr leerlingen etra ndersteuning p maat kan inzetten. De schlen kunnen deze etra middelen gebruiken m de basisndersteuning verder te verbreden met epertise vanuit de schl zelf f met epertise van buitenaf. De schlen kunnen er k vr kiezen m de ndersteuningsmiddelen te gebruiken m een tijdelijke plaatsing p het speciaal nderwijs f het speciaal basisnderwijs in te kpen. Deze etra ndersteuning werd vrheen bekstigd vanuit de zgenaamde rugzakjes, die p krte termijn wrden afgeschaft. 4.2 Arrangementen De OSG Willem Blaeu kent in het kader van de etra ndersteuning het vlgende arrangement: Trajectgrep Het betreft een interne vrziening vr leerlingen met een etra ndersteuningsbehefte De Trajectgrep is gebaseerd p drie pijlers: Observatie en begeleiding van leerlingen. Caching van dcenten. Partnerschap met uders. Delgrep Het gaat m geïndiceerde leerlingen die gebruik maken van een rugzak, evenals m leerlingen met frequent prblematisch gedrag (ng) znder indicatie. Leerlingen met een psychiatrische f gedragsprblematiek men AD(H)D). Leerlingen die de ptentie hebben een regulier diplma te halen, maar die znder etra hulp dreigen uit te vallen. De Trajectgrep levert maatwerk en prfessinele ndersteuning vr: leerlingen met een gefrmuleerde ndersteuningsbehefte, 12

13 zals bijvrbeeld leerlingen die ndanks hun cgnitieve niveau dreigen uit te vallen f af te strmen; dcenten, nderwijsndersteuners, schl en uders/verzrgers met een gefrmuleerde ndersteuningsbehefte. Capaciteit 25 leerlingen. Gezien de beperkte capaciteit hanteert de schl een zrgvuldige telatingsprcedure. Delstellingen De leerlingen halen vldende resultaten waardr ze de reguliere schl met een passend diplma verlaten. De leerlingen brengen zelfstandig structuur aan in hun leermgeving waardr ze de reguliere lessen (beter) kunnen vlgen. De leerlingen velen zich veilig binnen de klas en de schl. De betrkken dcenten/oop zijn geïnfrmeerd en veren (z ndig) de handelingsadviezen van de leerlingen uit. Werkwijze Trajectgrep biedt: Een dagelijkse gestructureerde pvang en etra aandacht bij het reguleren van gedrag en bij planning/rganisatie van het schlwerk. Een rustpunt p een schldag vr leerlingen die meite hebben met drukte f die fysiek rust ndig hebben. Signalering wanneer meer ndersteuning en hulp ndig is en eventueel verwijzing. Een vaste cntactpersn vr uders tijdens de gehele schllpbaan van de leerling, krte lijnen, laagdrempelige cmmunicatie. Alle Trajectgrepleerlingen krijgen een handelingsplan: de begeleiding vindt vrm en structuur in het werken aan cncrete leerdelen, pgesteld in samenwerking met de betreffende leerling en vastgelegd in een individueel handelingsplan. Dit HP wrdt twee keer per jaar geëvalueerd, met leerling, mentr en uders. Ruimtelijke mgeving Er is een aparte ruimte in de schl: een lkaal met pchuiswerk-plekken, en time ut vrziening, tevens biedt het de met mgelijkheid vr individuele vrtgangs-, begeleidingsgesprekken. Deskundigheid Trajectgrepbegeleiders, zrgcördinatr (cördinatie), epertise vanuit Gedragpunt, ambulante begeleiding. Beschikbare materialen Samenwerking met eterne instanties Het nderwijs ndersteunend persneel is geïnfrmeerd. PC s. Aparte kluisjes. Bureaus: werkplekken inrichting lkaal. Er is een samenwerking met deskundigen Gedragpunt, Triversum, Bureau Jeugdzrg en andere hulpverleningsinstellingen. 13

14 5 Ambities Allereerst is het de ambitie van de OSG Willem Blaeu m geheel te gaan vlden aan de kwaliteitseisen, die aan de basisndersteuning, zals weergegeven in bijlage 1, mgen wrden gesteld. Hiervr is een schlntwikkelingsplan pgesteld. Andere ambities in het kader van passend nderwijs zijn de vlgende. Ontwikkelen van deskundigheid en een aanpak betreffende schlweigering/schlfbie/ schlblkkade: met behulp van Herstartgelden zijn individuele trajecten ingezet in samenwerking met de Trajectgrep. Ontwikkelen van specifieke deskundigheid in het mgaan met verschillen in de klas. (verdracht kennis en ervaring vanuit de Trajectgrep) 6 Afsluiting Vr alle vragen, die tijdens het lezen van dit schlndersteuningsprfiel bij u zijn gerezen, kunt u zich wenden tt de schl. Overigens vindt u k p de website van de schl en in de vele dcumenten die u via de website gemakkelijk kunt bereiken, uitgebreide infrmatie ver wat in deze ntitie aan de rde is gesteld. 14

15 Bijlage 1 Overzicht basisndersteuning OSG Willem Blaeu Vrpmerking Indien in nderstaand schema het kruisje in de klm In ntwikkeling uiterst rechts is geplaatst, dan betekent dat dat de ntwikkeling reeds in een vergevrderd stadium is. Aspecten In Aanwezig ntwikkeling 1 Beleid met betrekking tt passend nderwijs a De schl heeft de intentie m leerlingen met een (etra) ndersteuningsbehefte in principe aan te nemen, mits het ndersteuningsaanbd tereikend kan zijn b De schl meet minimaal één keer per twee jaar de tevredenheid van leerlingen en uders/verzrgers c De schl bepaalt jaarlijks he de zrgmiddelen wrden ingezet d De schl evalueert jaarlijks het rendement van gebden ndersteuning en gebruikt de cnclusie als input vr het ndersteuningsbeleid e Middelen die tegekend zijn vr ndersteuning wrden daarvr ingezet 2 Passende begeleiding a De schl brengt nderwijsbeheften in kaart dr het verzamelen van infrmatie uit verdrachtsgegevens, warme verdracht en gesprek met de uders b De schl vrziet in p maat gemaakte nderwijsarrangementen vr leerlingen die dat ndig hebben c De schl werkt met (greps)handelingsplannen met een vaste structuur d (Greps)handelingsplannen bevatten handelingsgerichte, direct tepasbare adviezen e De schl gaat altijd na welke pbrengsten handelingsplannen pleveren f De schl beschikt ver een ged functinerend leerling vlg systeem (LVS) waarin de ndersteuning wrdt vastgelegd g Dcenten en mentren veren leerlinggegevens m.b.t. nderwijsresultaten, sciaalemtinele ntwikkeling en andere relevante infrmatie structureel in in het LVS h Minimaal twee keer per jaar vinden leerlingbesprekingen plaats p basis van deze individuele infrmatie en m.b.t. grepssituaties i De schl stelt de infrmatie ver nderwijsbeheften van leerlingen ter beschikking van prfessinals, waarmee wrdt samengewerkt. j De mentr stelt infrmatie ver nderwijsbeheften van leerlingen structureel beschikbaar aan medewerkers van de schl die hiervan p de hgte dienen te zijn k De schl besteedt structureel aandacht aan de cmpetenties van dcenten en begeleiders in relatie tt de ndersteuningsprblematiek die speelt l De schl beschikt ver ged getrainde mentren die in staat zijn adequaat te signaleren en te interveniëren (binnen hun taakstelling) m De schl maakt gebruik van (eventueel eterne)( specialisten als het gaat m etra ndersteuning n De schl zet eterne zrgpartners preventief in ten beheve van een vregtijdige signalering, zdat eerder lichte ndersteuning kan wrden ingezet Vr speciale nderwijsbeheften schakelt de schl z ndig diagnstische epertise van buiten de schl in 3 De cntinuïteit van de passende begeleiding a De verantwrdelijkheid vr de cntinuïteit van de ndersteuning is ndergebracht bij één f meer functinarissen b Begeleidingsgegevens (al vanaf het BaO) wrden vastgelegd in het leerlingvlgsysteem c De schl participeert in de vergangsprcedures BaO/VO zals afgesprken d De schl participeert in de vergangsprcedures VO/MBO zals afgesprken e De schl heeft afspraken ver he de warme verdracht wrdt vrmgegeven vastgelegd 4 Basisndersteuning vrziet in pvang van leerlingen met een algemene hulpvraag a De schl verzrgt leerwegndersteuning (LWO) b De schl vangt leerlingen met een PRO-beschikking p in het VMBO met LWO c Inzetten LWOO-ndersteuningsmiddelen (verantwrding begrting/jaarverslag) d De schl biedt leerwerktrajecten nvt nvt 15

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo

Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens... 4 2.1 Contactgegevens... 4 Hoofdstuk 3 Ondersteuning... 5 3.1 Visie op onderwijs en ondersteuning...

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Toolkit: Borging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen

Toolkit: Borging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen Tlkit: Brging Meldcde Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen februari 2011 Frans Stker, beleidsmedewerker Huiselijk Geweld Alkmaar en RAAK-cördinatr Nrd Kennemerland en West Friesland

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE BASISHANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS SAVE VERSIE 3.0 JULI 2015 Jeugdreclassering binnen SAVE 3.0 1 VanMntfrt SVMN Jeugdreclassering binnen de SAVE-werkwijze Handleiding

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Pestprotocol. b c b r o e k h i n. R o e r m o n d - S w a l m e n - R e u v e r

Pestprotocol. b c b r o e k h i n. R o e r m o n d - S w a l m e n - R e u v e r Pestprtcl BC Brekhin wil een veilige en sciale leermgeving zijn met een pedaggisch klimaat, waarin leerlingen zich p harmnieuze wijze kunnen ntwikkelen b c b r e k h i n R e r m n d - S w a l m e n - R

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl RAPPORT Alerimus Opvlgaudit 2 d.d. 2, 3 en 4 februari 2015 Kiwa N.V. Statinspark 45 4462 DZ Ges Telefnnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl Kiwa versie mei 2014 1 / 33

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB) Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie