Begeleiding en Ondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleiding en Ondersteuning"

Transcriptie

1 Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie maart

2 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg, Zrg en Zrgintake Maak een beschrijving van visie, delstelling, functies, taken en bijbehrend instrumentarium vr dit prces. Organiseer deze beschrijvingen rndm generieke (bij alle MBO-cllege van Adam en Flev) vrkmende functies. Cnfrnteer deze beschrijvingen met de bestaande functinaliteit, inrichting, autrisaties en handleidingen van EdArte en trek cnclusies ver eventueel ntbrekende functinaliteit. Leg dit vast cnfrm vrgeschreven template. Presenteer de hflijnen p de Onderwijs & EduArte cnferentie. Uitwerking Hfdstuk 1 Studentenndersteuning: visie en aanbd Hfdstuk 2 Functinaliteit in EduArte Deze ntitie Presentatie met Prezi dr Paula Rnday en Maaike Speijer 2

3 Inhud Hfdstuk 1 Studentenndersteuning: visie en aanbd 1.1 Visie p begeleiding en ndersteuning pag Onderwijsndersteuningsprfiel De zrgstructuur: basiszrg Lpbaanbegeleiding: kernbegeleiding Pluscaching Zrgcördinatie Lpbaan Expertise Centrum / Matchpint Expertisecentrum Passend Onderwijs Rl- en functiebeschrijvingen 11 Werkprcessen verwijzingen naar LEC en LEC diensten 17 Hfdstuk 2 Begeleidingsprces en EduArte 18 Prces p hfdlijnen in kaart gebracht 2.1 Intakeprces Uitgangspunten instrm intake Uitvering Ondersteuningsaanvraag Aangepaste examinering 27 Aandachtspunten vr de functinaliteiten in EduArte 27 Terminlgie in EduArte 28 Bijlage 1 Ondersteuningsplan Passend Onderwijs 29 Bijlage 2 Samenvatting Intake 30 Bijlage 3 Mentrgrepen 34 Bijlage 4 Zrglijnen 37 Bijlage 5 Kenmerken en bijznderheden 39 3

4 Vrwrd De visie p de relatie tussen berepsnderwijs en studentenndersteuning, zals die is beschreven in hfdstuk 1, ligt ten grndslag aan de inrichting van de functinaliteit van EduArte. In deze ntitie wrdt regelmatig geciteerd uit Standaarden 2.0 en verwezen naar functiebeschrijvingen van ROC van Amsterdam en ROC van Flevland. De terminlgie in de ntitie is echter zveel mgelijk afgestemd p die van EduArte en van de Wet Passend Onderwijs. Zie hiervr paragraaf Terminlgie p bladzij 27. Het LEC (Lpbaan Expertise Centrum) speelt een heel belangrijke rl in de studentndersteuning. Deze vrziening heet in ROC van Flevland Matchpint. 4

5 Hfdstuk 1 Studentenndersteuning: visie en aanbd Brn: Zicht p Passend Onderwijs in ROVA/ROCF, dec D. Verbeek, P. Rnday) Inleiding In dit hfdstuk beschrijven wij nze visie p de relatie tussen berepsnderwijs en studentenndersteuning. Wij geven een beeld van nze activiteiten p dit gebied, vlden aan de nieuwe vereisten dr het schetsen van ns nderwijszrgprfiel en schetsen de mgelijkheden en grenzen van ns aanbd p het gebied van studentenndersteuning. 1.1 Visie p begeleiding en ndersteuning ROC van Amsterdam en ROC van Flevland bieden kwalificerend berepsnderwijs: een geheel aan didactische en berepsvrmende activiteiten, waarbij de student zijn f haar eigen maatschappelijke lpbaan vrm leert geven. Wij leiden studenten p tt prfessinals die vakkundig en daadkrachtig zijn. Wij streven, in samenwerking met gemeente en rijksverheid, naar een z grt mgelijke actieve deelname aan de samenleving van iedereen. Wij helpen studenten hun ambities te realiseren. Wij gelven in hun mgelijkheden en stimuleren studenten in eigen talenten te gelven en hun kwaliteiten te ntwikkelen. Wij ndersteunen het verheidsstreven m meer jngeren en vlwassenen, znder f met beperking, zelf een blijvend inkmen uit arbeid te laten verwerven. De bestuurlijke en financiële steun van de genemde verheden is daarbij nmisbaar. Binnen het nderwijs bieden wij, in de verschillende mb-clleges, begeleiding en zrg aan alle studenten. Begeleiding en ndersteuning samen nemen wij studentenndersteuning. Die begeleiding en ndersteuning bestaat uit lpbaanbegeleiding binnen de pleiding en specialistische ndersteuning nabij de pleiding, vanuit het Lpbaan Expertise Centrum. Dit geheel van pleidingsgebnden en pleidingsverstijgende ndersteuning zien wij als nze basiszrg. Het begeleiden van het leerprces, de studielpbaan en het signaleren van de begeleidingsbehefte van de student is een vast nderdeel van het pleidingstraject. Het pleidingstraject wrdt geleidelijk aan steeds meer gestuurd dr de student zelf. De student wrdt hierin ndersteund dr de lpbaanbegeleider en de zrgstructuur binnen het pleidingsteam. Als studenten en/f pleidingsteams daaraan behefte hebben, dan is specialistische begeleiding en zrg beschikbaar bij het Lpbaan Expertise Centrum (LEC). Het LEC draagt bij aan de cntinuïteit van de lpbaan van studenten, met behefte aan specialistische begeleiding en/f een risic p schluitval. Het LEC is nderdeel van elk mb cllege en is een vr alle studenten tegankelijke vrziening. 5

6 In het licht van de wet Passend Onderwijs geven wij hier k helderheid ver het nderwijszrgprfiel van het ROCvA. Onze invalshek bij het berdelen van ndersteuningsvragen is: preventief, faciliterend, emanciperend en differentiërend. Wij typeren nze nderwijsinstelling als een nderwijsinstelling met een breed ndersteuningaanbd 1. Dit hudt in, dat er een breed aanbd aan ndersteuningsmgelijkheden is, en dat er deskundige hulp in en m de klas aanwezig is. Deze zrgstructuur is een kwaliteitskenmerk van ns nderwijs. 1.2 Onderwijsndersteuningsprfiel Een schl met een breed ndersteuningaanbd wrdt gekenmerkt dr de beschikbaarheid van specialistische begeleiding en ndersteuning, deskundige teams en samenwerking met externe prfessinals en (zrg-)instellingen. Daarnaast is er de beschikking ver bijzndere nderwijsmaterialen en aparte begeleidingsruimten. Deze faciliteiten zijn erp gericht tegemet te kunnen kmen aan studenten met een speciale ndersteuningsbehefte. Vr veel studenten, znder en met beperking, is het mb de enige weg naar een gekwalificeerde instap p de arbeidsmarkt. Speciaal mb-nderwijs vr studenten met beperkingen bestaat nauwelijks in Nederland. Daarm streeft het ROCvA, binnen de grenzen van haar mgelijkheden, naar tegankelijkheid vr iedereen, een mate van inclusie. De mb-clleges kunnen binnen het berepskwalificatie gericht nderwijs wrden gekarakteriseerd als een mix van een ntwikkelingsschl en een (leer)gemeenschapsschl 2. De ntwikkelingsschl wrdt gekenmerkt dr individualiteit en zelfsturing; de (leer)gemeenschapsschl dr een gerichtheid p brede persnlijke ntwikkeling en nderwijs waarin deelname aan de grep en dialg belangrijk zijn. Er is aandacht vr elkaar en de sfeer is prettig. Beiden zijn belangrijke kenmerken van ns nderwijs. 1.3 De zrgstructuur: basiszrg De zrgstructuur is een fundament van ged nderwijs. Vr de begeleiding- en zrgstructuur zijn binnen het ROCvA de vlgende uitgangspunten gefrmuleerd: - De studielpbaan van de student staat centraal. - De student heeft de regie ver zijn eigen leren en lpbaan. 1 Naar: de brede zrgschl, zals beschreven in IVO, Prfileren en indiceren, van Sardes, zie: 2 Naar: Het nderwijszrgprfiel, APS, zie: 6

7 - De lpbaanbegeleider geeft dr middel van de begeleiding deskundige sturing aan het leerprces van de student. - Belemmeringen in de lpbaan wrden z dichtbij mgelijk (fysiek en rganisatrisch) bij de pleiding pgelst. - Specialistische begeleiding, verstijgend aan het pleidingsteam, is vr alle studenten die dat ndig hebben beschikbaar. De structuur van de basiszrg ziet er als vlgt uit: A. Opleidingsgebnden begeleiding en zrg 1. De basale lpbaanbegeleiding, uitgeverd dr de mentr 2. De plusbegeleiding vr verbelaste studenten, uitgeverd dr de pluscach 3. De zrgcördinatie, uitgeverd dr de zrgcördinatr B. Opleidingsverstijgende begeleiding en zrg 4. De specialistische ndersteuning, lpbaanriëntatie en ndersteuning, verleend f gerganiseerd dr het Lpbaan Expertise Centrum (LEC) 5. De begeleiding en ndersteuning verleend dr het Zrg- en Advies Team (ZAT). Deze zrgstructuur is in schema terug te vinden aan het einde van dit hfdstuk Lpbaanbegeleiding: kernbegeleiding Lpbaanbegeleiding is essentieel in het berepskwalificatiegerichte nderwijs. De kernfiguur binnen de pleiding is de mentr. Hij/zij is het anker van de student. Hij begeleidt de student in zijn leer- en persnlijke ntwikkeling, signaleert prblemen, dcumenteert de vrtgang (verzuim, leerresultaten, speciale ndersteuning), en verwijst waar ndig, via de zrgcördinatr naar het LEC. Zwel de mentr als de andere dcenten hebben binnen het gehele pleidingstraject een nadrukkelijk cachende rl. Er is g én aandacht vr de student. De student is niet van het begin af aan in staat zijn leerprces in eigen hand te nemen en te sturen. Hij leert gedurende zijn leerprces zelf afwegingen maken, verantwrdelijkheid te nemen en te beslissen. De mentr en het dcententeam spelen hierin een belangrijke rl. Hun vermgen leervragen te benemen, het kunnen differentiëren in hun aanpak met g vr de individuele student, is nderdeel van hun prfessinaliteit. De grep waarin de student leert speelt een belangrijke rl. De student leert met en te midden van leeftijdsgenten. Prfessinele sturing van de interactie in de grep en het scheppen van een veilige sfeer, zijn vr studenten vrwaarden m te kunnen leren. Ok hier is een cruciale rl weggelegd vr de mentr en het dcententeam. De instrumenten vr de mentr zijn het intakedssier, het startprfiel, de persnlijke ntwikkelingsplannen, het persnlijk activiteitenplan en het prtfli. Iedere student heeft minstens vier keer per jaar een begeleidingsgesprek met zijn mentr. 7

8 Binnen het curriculum zijn nderwijsactiviteiten pgenmen waarbij studenten wrden begeleid p gebied van leren en lpbaan. Deze wrden uitgeverd binnen het lesnderdeel Lpbaan en Burgerschap en/f geïntegreerd aangebden in het nderwijsprgramma. Vrwaarde vr gede lpbaanbegeleiding is, dat er bij alle pleidingsteams vldende cmpetente mentren zijn, die zijn geschld en gefaciliteerd vr ptimale uitvering van hun taken. Binnen het pleidingsteam biedt de zrgcördinatr ndersteuning aan de mentren. Wij streven binnen de rganisatie van nze pleidingen en de begeleiding naar cntinuïteit mdat die bijdraagt aan een veilig leerklimaat en leidt tt gede studieresultaten. Dat betekent z min mgelijk wisselingen in de begeleiding van de student Pluscaching Overbelaste jngeren met meervudige f gestapelde prblematiek hebben als gevlg van de prblemen die zij ervaren, vaak hiaten in hun cmpetenties, kennis en vaardigheden. Die hiaten maken het studenten meilijk een pleiding te vlgen en/f succesvl af te rnden. Vr hen is pluscaching beschikbaar. De pluscach is een aan het nderwijsteam tegevegde begeleider, met bijzndere pedaggische en didactische kwaliteiten, specifiek ter ndersteuning van verbelaste studenten. Met behulp van de plusvrziening is het mgelijk verbelaste studenten extra te ndersteunen p vakinhudelijk en/f pedaggisch-didactisch gebied. De plusbegeleider vert herstelwerkzaamheden uit. Ok kan er wrden ingezet p extra ndersteuning bij het vinden en behuden van stages. De pluscach staat dichtbij zwel de student als de dcent en begeleidt zwel in als buiten de klassensituatie. Pluscaching kan als extra taak wrden belegd bij een mentr. Er kan k wrden gekzen vr een aparte aan het team gekppelde begeleider in cmbinatie met het aanbieden van extra ndersteunende prgramma s. Opleidingsteams kunnen hierin zelf, met gebruikmaking van germerkt geld, een keuze maken Zrgcördinatie Op pleidingsniveau wrdt de uitvering van de basiszrg gecördineerd dr de zrgcördinatr 3. De zrgcördinatr ndersteunt en adviseert de mentren en bevrdert hun deskundigheid. De zrgcördinatr ndersteunt de pleidingsmanager bij het ntwikkelen van het zrgbeleid, cördineert en mnitrt de uitvering van de begeleiding en nderhudt vanuit het team de relaties met het LEC en externe partijen. De zrgcördinatr speelt als teamgebnden deskundige een cruciale rl bij het nderkennen van de hulp- f zrgvragen die de lpbaanbegeleiding verstijgen. Hij bereidt de verwijzingen vr en vert deze uit. 3 Hier dient te wrden pgemerkt dat bij enkele clleges is gekzen vr de cördinatie van de zrg dr een andere functinaris dan de zrgcördinatr, dan wel dr het LEC. 8

9 De zrgcördinatr is daarmee de filter tussen de teamgebnden begeleiding en de teamverstijgende specialistische begeleiding en zrg. Hij/zij is de kwaliteitsbewaker van de begeleiding en zrg p pleidingsniveau en de bewaker van de scheiding tussen nderwijs en zrg Lpbaan Expertise Centrum (LEC) De diensten van het LEC wrden ingezet als de mentr en de student, in verleg met de zrgcördinatr, cnstateren dat de student behefte heeft aan specialistische begeleiding. Dat is het geval als de vrtgang van de lpbaan van de student stagneert en niet meer is te beïnvleden p pleidingsniveau f (preventief) wanneer daar behefte aan is. Het LEC behrt tt de pleidingsverstijgende ndersteuning en verzrgt de specialistische lpbaanbegeleiding binnen het mb cllege. Ieder mb cllege heeft een LEC, het LEC is nderdeel van de basiszrg van het cllege. In een LEC zijn de bendigde specialismen p cruciale ndersteuninggebieden bij elkaar gebracht: 1. lpbaanriëntatie, leerprblematiek en begeleiding van studenten met een handicap 2. begeleiding dr externe prfessinele hulpverlening als schlmaatschappelijk werk, de schuldhulpverlening, de jeugdarts en ambulante experts 3. prfessinalisering van pleidingsteams p het gebied van begeleiding en ndersteuning. De gebden ndersteuning vindt plaats in de vrm van individuele arrangementen en grepsarrangementen, zals een begeleidingsgrep plannen en structureren, cmmunicatietrainingen en bijvrbeeld sterk in je schenen, een weerbaarheidstraining. Het ROCvA kiest, m het nderscheid tussen nderwijs en zrg te bewaken, vr een aantal externe deskundigen als aanvulling p de eigen prfessinals. Het LEC zrgt vr cördinatie en afstemming en rganiseert de ndersteuning z dicht mgelijk bij de studenten en de pleidingsteams. De externe deskundigen brengen vanuit hun eigen rganisatie expertise mee en nderhuden die. Ok hebben zij een netwerk dat het nderwijs tegang geeft tt veel bruikbare infrmatie en hulp. Bvendien hebben externe deskundigen enige afstand tt de nderwijsrganisatie. Zij kijken p een andere manier naar het functineren van jngeren en het handelen van het nderwijspersneel. Dat levert het nderwijs nieuwe infrmatie en inzichten p, die kunnen leiden tt verbeteringen en verdere prfessinalisering. Belangrijke externe deskundigen p dit mment zijn het schlmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening, jeugdartsen van de GGD en ambulant experts vanuit het speciaal nderwijs. Het LEC werkt nauw samen met de lpbaanbegeleiders en zrgcördinatren: het LEC wrdt geved dr de lpbaanbegeleiders en de zrgcördinatren van de nderwijsteams. Zij verwijzen studenten dr. Het LEC p haar beurt speelt (mede) een rl in de verdere prfessinalisering van lpbaanbegeleiders en zrgcördinatren p het gebied van studentenndersteuning. 9

10 Het LEC wrdt aangestuurd dr het hfd LEC. Deze maakt nderdeel uit van het managementteam (MT) van het cllege en is binnen het MT prtefeuillehuder begeleiding en ndersteuning. Dit is een belangrijke waarbrg vr verankering van de lpbaanbegeleiding en zrg in het nderwijs. Het hfd LEC legt de verbinding tussen de begeleiding en ndersteuning binnen de schl naar de begeleiding en ndersteuning buiten de schl en draagt zrg vr de afstemming tussen de partijen. Het LEC valt nder de directie van het cllege, mdat het LEC een cllegebrede functie heeft Expertisecentrum Passend Onderwijs (ExPO) Het Expertise Centrum Passend Onderwijs is een verzamelpunt van zrg en ndersteuningsinfrmatie ver kandidaat studenten van het ROCvA. De infrmatie kan wrden aangeleverd vanuit het Vrtgezet Speciaal Onderwijs, het regulier Vrtgezet Onderwijs f andere samenwerkingspartners zals leerplicht, reclassering en hulpverlening. Het gaat hierbij m kandidaten die binnen het vrliggend nderwijs f de vrliggende zrgvrziening extra ndersteuning hadden, zals Leerling Gebnden Financiering f een ander vrm van specialistische begeleiding. Ok dssierinfrmatie ver leerlingen znder afgernd Vrtgezet Onderwijs, die tt de delgrep Entree behren, wrdt bij ExPO verzameld en berdeeld. Vr kandidaten, die geen plek vinden bij Entree, f niet geschikt wrden bevnden vr het MBO, kan het ExPO ingeschakeld wrden en fungeren als statin vr infrmatieverdracht en adviespunt vr een beter passende plek. De screeners van het ExPO verleggen met de televerende schl/vrziening ver de ndersteuningsvraag en adviseren (in nauwe samenwerking met de LEC's) ver de best passende pleiding. De dssierinfrmatie, die bij ExPO wrdt verzameld met beschikbaar zijn tijdens de nderwijsintake. Als er p basis van de dssierinfrmatie en het intakegesprek extra specialistische ndersteuning ndig is tijdens de MBO pleiding, wrdt de kandidaat verwezen naar het LEC vr het pstellen van een ndersteuningsplan Passend Onderwijs. 10

11 1.4 Rl- en functiebeschrijvingen Lpbaanbegeleiding Uitgangspunten lpbaanbegeleiding Standaard: het ROC biedt iedere student individuele lpbaanbegeleiding. Een mentr hudt het verzicht ver de vrtgang. Iedere student heeft tijdens elke fase van zijn pleiding een mentr. De mentr bewaakt het verzicht ver de (cmpetentie)ntwikkeling van een student. De mentr stelt de vrtgang van de student vast met behulp van de vlgende instrumenten: - een studentdssier uit de intake (met.a. infrmatie van de vrgaande schl) - een startprfiel - een persnlijk ntwikkelplan (POP) - een persnlijk activiteiten plan (PAP) - een prtfli - gegevens uit een studentvlgsysteem. De mentr buwt vrt p de ntwikkeling van de student in vrgaand nderwijs. Tijdens iedere nderwijsperide heeft iedere student een lpbaanbegeleidingsgesprek. Vr iedere student zijn de cntacturen lpbaanbegeleiding per peride vastgesteld. De student vert ten minste tweemaal per pleidingsjaar een gesprek met de mentr waarbij de ntwikkeling van de student wrdt gewaardeerd en geregistreerd in het studentvlgsysteem. Een student wrdt jaarlijks ten minste tweemaal uitgendigd vr het veren van een lpbaanbegeleidingsgesprek. Lpbaanbegeleiding en zrgbegeleiding zijn apart te nderscheiden activiteiten. De mentr signaleert eventueel bendigde specifieke zrgbegeleiding en verwijst de student naar interne specialistische begeleiders (zrgcördinatr, pluscach, LEC). De specialistische begeleiding is per cllege gebundeld en ndergebracht in een Lpbaan Expertise Centrum (LEC). Brn: De standaarden van het ROC van Amsterdam en het ROC Flevland versie 2.0 Rlprfiel van de mentr/lpbaanbegeleider Cachen De mentr cacht de student tijdens zijn schllpbaan zdanig dat zijn persnlijke ntwikkeling z ged mgelijk tt zijn recht kmt. Prbleemanalyse en rdeelsvrming De mentr adviseert de student p adequate wijze ver keuzes betreffende het leertraject p maat en de hierbij bendigde begeleiding en verige ndersteuning. De mentr heeft een pen g en r, hij nderkent mgelijke belemmeringen in de lpbaan, maakt een inschatting van de zwaarte en de urgentie hiervan. De mentr is in staat: belemmeringen in het leerprces en de lpbaanntwikkeling van de student te signaleren met de student effectieve vrmen van aanpak van de belemmeringen te plannen, uit te veren en te evalueren 11

12 de student adequaat te infrmeren ver hulp en ndersteuningsmgelijkheden in verleg met de zrgcördinatr individuele ndersteuning te bieden zdat de student ptimaal kan blijven deelnemen aan het pleidingstraject. de student in verleg met de zrgcördinatr efficiënt te verwijzen naar het LEC. Vrtgangsbewaking De mentr vlgt en bewaakt met behulp van het ntwikkelingsprtfli de cmpetentientwikkeling van student en geeft waar ndig feedback. Functies/taken van de mentr heeft inzicht in de intakegegevens heeft inzicht in de behaalde resultaten heeft inzicht in de BPV-gegevens heeft inzicht in de presentiegegevens heeft inzicht in het startprfiel en POP van de student heeft inzicht in het prtfli van de student gebruikt de input van betrkken berdelaars vert gesprekken (POP-gesprekken, vrtgangsgesprekken, prtfligesprekken) met de student en registreert deze gesprekken per categrie waardeert de student p zijn ntwikkeling en registreert dit verwijst de student z ndig dr naar zrgbegeleiding (zrgcördinatr, pluscach, LEC) de mentr stelt peridiek vast (peilstk cq tussenrapprtage) waar de student staat qua lpbaanntwikkeling, zrgt vr een frmeel dcument, bespreekt dit met de studenten en reikt deze uit de mentr stelt frmeel de ijkmmenten vast (vergang), zrgt vr een frmeel dcument, bespreekt dit met de student en reikt deze uit. begeleidt de student bij het ntwikkelen van een prtfli helpt de student bij het kiezen uit het nderwijsaanbd wat betreft temprisering en lengte traject adviseert de student bij de keuze van begeleidingsactiviteiten signaleert prbleemsituaties bij de student en det vrstellen m deze p te lssen infrmeeert uders/verzrgers ver de vrtgang van de lpbaan en eventuele belemmeringen behandelt klachten van uders/verzrgers. levert tijdig gegevens aan als de student gemeld wrdt bij DUO/Leerplicht (melding gaat via verzuimmedewerker van de pleiding). Rlprfiel van de pluscach De pluscach is gedurende het begeleidingstraject vr plusstudenten het eerste aanspreekpunt. De pluscach hudt het verzicht ver de student p het terrein van de specifieke prblematiek, aanpak, vrderingen, begeleiding en absentie. Samen met de reguliere mentr wrdt de begeleiding afgestemd en wrden er afspraken gemaakt ver.a. de eindverdracht van de plusbegeleiding. 12

13 Begeleidt individuele studenten geeft aandacht, structuur, vert individuele (vrtgang) gesprekken, presentie- en verzuimgesprekken, zekt samen naar supprt vr schlbezek, helpt indien ndig bij pleidingskeuzes, helpt bij zelfreflectie bezekt lessen, bserveert de student/nderwijssituatie brengt (gestapelde) prblematiek in kaart, stelt samen met de student een trajectplan p, evalueert en stelt dit bij en sluit dit krt met de mentr bespreekt wensen en mgelijkheden van stage en werk en bereidt vr p eerste cntact begeleidt, indien ndig, bij (eerste) stage bezek en treedt indien ndig p als stagebegeleider nderhudt cntacten met uders, verzrgers e.d. en infrmeert ver vrtgang infrmeert en adviseert alle interne en externe betrkkenen inclusief nderwijsteam ver student en zrgt vr afstemming in de aanpak schakelt zrgcördinatr in vr.a. verwijzing naar specialistische in- f externe begeleiding en ntvangt de terugkppeling ndersteunt bij aanvragen van vrzieningen zrgt bij beëindiging van het plustraject vr een eindrapprtage en vr de verdracht aan de mentr Verzrgt in grepsverband vaardigheidstrainingen traint studenten in het aanleren van vaardigheden zals bijv. slliciteren, presenteren, plannen e.d. helpt bij het riënteren p en ntwikkelen van trainingen en prgramma s t.b.v. de delgrep verbelaste studenten. Is verantwrdelijk vr de rapprtages mnitrt het begeleidingstraject en rapprteert/ dcumenteert cntrleert de vlledigheid van de verslagleggingen maakt rapprtages en eindrapprtages vr de verdracht aan betrkkenen, maar k t.b.v. de financiële verantwrding Ondersteunt pleidingsteam in de aanpak van de plusstudent rapprteert ver de student afspraken en aanpak vertaalt expertise en deelt dit met nderwijsteam geeft advies ver aanpak en effecten van gedrag Rlprfiel van de zrgcördinatr Brn: HRM (intranet), rlbeschrijving Cachen De zrgcördinatr kan menren ndersteunen, heeft cachend vermgen naar cllega s heeft een pen g en r en empatisch vermgen beschikt ver uitstekende gespreksvaardigheden is geïnteresseerd in vragen en prblemen van studenten kan mgaan met weerstand, ntwikkelt vertruwensbasis naar cllega s kan het prbleem bij de ander laten is resultaatgericht. 13

14 Taken zrgcördinatr ndersteunt en begeleidt de mentren; hij geeft feedback, bewaakt de kerntaken van de mentren en stimuleert hen in hun ntwikkeling versterkt de prfessinaliteit van de mentren p het gebied van zrg (vraagt, in verleg met de pleidingsmanager schling aan bij het LEC, f elders) ziet er p te dat er structureel studentbesprekingen ( intern zrgverleg) wrden gepland in de jaarplanning en wrden gehuden dr de mentren en is aanwezig in deze besprekingen met een wakend en aandachtig r en g vr de zrgstudenten en is hier, indien mgelijk, vrzitter van ziet er p te dat er warme verdracht plaatsvindt tussen mentr indien deze meegaat met de student in het vlgende schljaar verlegt samen met de mentr (en student ) welke actie er kan wrden ndernmen, en maakt indien ndig, afspraken ver tijdig verwijzen van de student naar het LEC f het ZAT. vult het bendigde verwijsfrmulier zrgvuldig in (samen met student en/f mentr) en stuurt dit in EduArte naar het LEC ndersteunt bij het maken van actieplannen (d.w.z. adviezen en stappen samen met mentr p papier zetten) en ziet te p de uitvering ervan is de verbinding tussen de mentren en het LEC is de verbinding tussen de mentren en het ZAT ziet er p te dat mentren hun studenten tijdig en vlgens prtcl melden bij Leerplicht. (melding in DUO gaat via verzuim cördinatr van de pleiding) cördineert het rganiseren van zrgactiviteiten zals uderavnden ziet er p te dat binnen de intake vldende en p de juiste manier aandacht is vr de zrgstudenten en dat er z.s.m. naar bven wrdt gehaald wie in aanmerking kmt vr ndersteuning in het kader van Passend Onderwijs; dit gebeurt in nauwe samenwerking met de instrm- en f intakecördinatr neemt deel aan het (interne en externe) ZAT en brengt de casuïstiek vanuit studentbesprekingen en mentren in heeft direct cntact met SMW, SHV, LP p de lcatie geeft vrlichting ver mgelijkheden vr vervlgpleidingen aan mentren hudt exitgesprekken en vult de exitfrmulieren in hanteert de schrsings- en verwijderingprcedure p de juiste manier: altijd in verleg met de pleidingsmanager als het gaat m schrsing en vóór uitschrijving drverwijzen naar het LEC brengt advies uit aan de pleidingsmanager ver studentenzrg en begeleiding. kmt met (schlings/ntwikkelings)vragen/prblemen/advies m.b.t. studentenzrg en begeleiding bij LEC en de pleidingsmanager meldt ntwikkelingen en signalen vanuit de pleidingen, het team en de studentbesprekingen bij het hfd LEC en de pleidingsmanager heeft de verantwrdelijkheid m de eigen deskundigheid/prfessinaliteit te ntwikkelen legt verantwrdelijkheid af aan zijn pleidingsmanager. 14

15 Taakmschrijving van de medewerker LEC Brn: HRM (intranet), taakmschrijving De medewerker LEC begeleidt (ptentiële) studenten bij diverse atypische schllpbaanvraagstukken vr zver deze niet dr de mentr en zrgcördinatr gerealiseerd kunnen wrden. De medewerker LEC wrdt aangestuurd dr het Hfd LEC. Taken Helpt individuele studenten bij het maken van studie- en lpbaankeuzes dr : het veren van adviesgesprekken p het gebied van pleidingen en de arbeidsmarkt; het nderzeken van de hulpvraag bij mgelijke leerstrnissen, sciaal-emtinele prblemen, mtivatieprblemen, chrnische ziekte f handicap; het (laten) inzetten van instrumenten als berepskeuzetesten, assessment, capaciteitentest, faalangsttraining, assertiviteitstraining, screening dyslexie f dyscalculie het pstellen van een advies en vervlgtraject in een handelingsplan eventueel in verleg met uders, verzrgers, lpbaanbegeleider, zrgcördinatr enz. ndersteunt lpbaanbegeleiders dr het geven van advies, vrlichting, wrkshp f training ver zrg en begeleiding nderhudt cntacten met medewerkers LEC van de andere Lpbaan Expertise Centra en cördinatren instrmklassen van het ROCvA. heeft kennis van de ROCvA pleidingen en andere mb/hb vervlgpleidingen. neemt deel aan de Zrgadviesteams. ndersteunt/adviseert pleidingen bij de intake f vert een specialistische intake uit werkt met het studentvlgsysteem Trajectplanner levert een bijdrage aan de ntwikkeling van het LEC. Nieuwe taken na invering van de Wet Passend Onderwijs in augustus 2014: specialistische intake, indicatiestelling en zrgtewijzing vr studenten met een extra ndersteuningsbehefte het adviseren van de directie en de teams bij het ntwikkelen en uitveren van passend nderwijs en de transitie van LGF naar Passend Onderwijs het rganiseren van en verzrgen van trainingen en schling aan medewerkers van het ROCvA p het gebied van passend nderwijs het pstellen, evalueren en aanpassen van ndersteuningsplannen van studenten met leerprblemen, gedragsprblemen, chrnische ziekten f handicaps het bieden van (specialistische) begeleiding en zrg bij leerprblemen, gedragsprblemen en handicaps het inzetten, evalueren en verbeteren van instrumenten naar aanleiding van een prbleemanalyse: capacititeiten nderzek, IQ testen, dyslexie - nderzek, dyscalculienderzek, RT diagnstiek, faalangst, het bieden van empwermenttrainingen het (eventueel) drverwijzen van deelnemers naar in- en externe instanties; het nderhuden van cntacten met ketenpartners buiten het ROC van Amsterdam; het registreren, rapprteren en adviseren ver uitvering van passend nderwijs binnen de clleges. 15

16 Taken bij de specialistische intake: vert methdisch gesprekken analyseert pedaggisch-didactische infrmatie signaleert ndersteuningsvragen cmmuniceert infrmatie uit de intake intern en extern vert relevante testen uit adviseert ver mgelijkheden student indiceert zrg, stelt ndersteuningsplannen p adviseert ver plaatsing in het ROC van Amsterdam en ROC van Flevland adviseert ver drplaatsing buiten het nderwijs verwijst naar extern aanbd, nderwijs, arbeid f zrg. 16

17 17

18 Hfdstuk 2 Begeleidingsprces en EduArte Het prces van begeleiding (de basiszrg) begint bij de intake van aangemelde studenten. In de intakefase wrdt nderzcht f de gewenste pleiding past bij het beeld en bij de cmpetenties van de aanmelder en welke cncrete begeleiding ndig is. Dit is nader uitgewerkt in de Standaarden 2.0 (zie verder). Veel studenten hebben vldende aan de (basis) lpbaanbegeleiding. De mentr (lpbaanbegeleider) begeleidt de student in de pleiding en legt zijn activiteiten, gemaakte afspraken en vrderingen vast in een pedaggisch dssier. Bij de intake f later in de pleiding kan duidelijk wrden dat extra begeleiding gewenst is. Dit kan zijn in de vrm van lpbaanadvies, specialistische ndersteuning (beide gerganiseerd in het LEC), drstartklas (aanvraag via het LEC) f pluscaching. Alle pties in het begeleidingsprces zijn in nderstaand schema in beeld gebracht. 18

19 2.1 Intakeprces Uitgangspunten instrm intake Standaard: ROCvA en ROC F bieden iedere kandidaat-student een intake die leidt tt een advies vr een passend pleidingstraject, gebaseerd p de pleidingswens van de kandidaat, de vrgaande pleiding, werkervaring en verige relevante infrmatie. Iedere kandidaat vr een pleidingstraject in ROC van Amsterdam en ROC Flevland krijgt een intakeprcedure. De intake leidt minimaal tt duidelijkheid ver de vlgende factren: * De pleidingswens. * Vrpleiding en werkervaring. * EVC s en EVK s. * De instrmrechten * Persnlijke mstandigheden en kwaliteiten. * Het leervermgen en leerptentieel van de student. * Het niveau van beheersing van het Nederlands, rekenen - wiskunde en mderne vreemde talen. * Heeft de student passend nderwijs ndig? Wat is de zrgbehefte van de student? Bij de intake wrdt gebruik gemaakt van infrmatie van de vrgaande schl 4. Het resultaat van ieder intakeprces is een advies vr een passend pleidingstraject in het ROC van Amsterdam f ROC Flevland (z ndig met aanvullende prgramma s m deficiënties weg te werken, f vr verwijzing naar een ander traject buiten het ROC van Amsterdam f ROC van Flevland. De resultaten van de intake wrden vastgelegd in een dssier. De resultaten van de intake wrden ter beschikking gesteld van het pleidingsteam vr juiste plaatsing, vr inrichting van het pleidingstraject (eventueel met aanvullende prgramma s) en vr ptimale lpbaanbegeleiding. De resultaten van het intakeprces vrmen de start vr het pstellen van een persnlijk ntwikkelingsplan vr de student. De intake blijft verantwrdelijk vr de kandidaat-student tt deze zich heeft gemeld bij het pleidingsteam. Het basis intakeprces vr alle berepspleidingen in het gehele ROCvA en in geheel ROC F. staat beschreven in een prcedurebek. Intakeprcessen kunnen drlpen tt in de eerste nderwijs peride (eerste 10 weken) 4 In het kader van Passend Onderwijs wrdt hiervr ExPO in gezet. 19

20 2.1.2 Uitvering De digitale aanmelding kmt binnen bij BSZ. Deze zet de aanmelding, na check p validiteit, dr naar het nderwijs, dr een afspraak in te plannen vr een intake f een vrlichting. Sms is er sprake van vóórinfrmatie m.b.t. extra ndersteuning. Bijvrbeeld wanneer de televerende schl dit al aangeeft. In die situatie wrdt het nderwijs gevraagd te verwijzen naar een specialistische intake (LEC). Op de vlgende pagina is het intakeprces p hfdlijnen in een strmschema weergegeven. Het schema p pagina 22 laat de verschillende pties zien in het aanmeldings- en intakeprces. Overige functinaliteiten m.b.t. het intakeprces Met een grt aantal VMBO-schlen is cntact via applicatie ELKK f digidr. In EduArte is een intakefrmulier beschikbaar dat na samenveging met de reeds bekende gegevens van een kandidaat geprint kan wrden. Het frmulier wrdt aan de kandidaat uitgereikt (bijvrbeeld na een vrlichting) f naar hem pgestuurd. Het intakefrmulier wrdt dr de kandidaat ingevuld weer ingestuurd f meegenmen naar het intakegesprek. Op het intakefrmulier wrdt dr de schldecaan van de vrpleiding relevante infrmatie verstrekt. In EduArte zijn drie standaardbrieven beschikbaar waarmee kandidaten wrden uitgendigd: - vr een vrlichting - m het intakefrmulier ingevuld terug te sturen - vr een intake(gesprek) de student neemt het intakefrmulier mee naar de intake. Een samenvatting van de intake wrdt dr de intaker ingeverd p een vast frmulier in EduArte. Aanvullende dcumenten kunnen digitaal nder het intaketraject gehangen wrden. 20

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Serviceorganisatie Jeugd ZHZ ICT Strategie Jeugdhulp Zuid-Hlland Zuid Servicerganisatie Jeugd ZHZ 30 april 2014 Inhudspgave Management samenvatting Rllen, Prcessen & Infrmatie Prgramma van Eisen Implementatieplan tt 31/12/2014 & Radmap

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE

JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE JEUGDRECLASSERING BINNEN DE SAVE-WERKWIJZE BASISHANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS SAVE VERSIE 3.0 JULI 2015 Jeugdreclassering binnen SAVE 3.0 1 VanMntfrt SVMN Jeugdreclassering binnen de SAVE-werkwijze Handleiding

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB)

Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB) Samenwerkende Aptheken Bllenstreek (SAB) Kwaliteitsjaarverslag 2013 Kwaliteitsjaarverslag 2014 Bewust en veilig geneesmiddelen gebruik ten beheve van uw gezndheidswinst, dichtbij huis in de Bllenstreek

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s Eindrapprtage prject OP 5.6 Cmmunity f Practice (e-)prtfli s Juli 2007 Anuk Prp & Maarten van Wesel 2 Inhudspgave Inhudspgave... 3 1. Inleiding... 5 2. Het pzetten van de CP... 7 2.1 Prduct: Kennisprductie...

Nadere informatie

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl RAPPORT Alerimus Opvlgaudit 2 d.d. 2, 3 en 4 februari 2015 Kiwa N.V. Statinspark 45 4462 DZ Ges Telefnnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl Kiwa versie mei 2014 1 / 33

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Zicht op Passend Onderwijs In het ROC van Amsterdam en Flevoland

Zicht op Passend Onderwijs In het ROC van Amsterdam en Flevoland Zicht op Passend Onderwijs In het ROC van Amsterdam en Flevoland Versie: 1.3 Auteurs: ROCvA Steunpunt Studie en Handicap: D. Verbeek ROCvA Loopbaan Expertise Centra: P. Ronday Datum: 20-12-12 Inhoudsopgave

Nadere informatie