Begeleiding en Ondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleiding en Ondersteuning"

Transcriptie

1 Begeleiding en Ondersteuning in EduArte Prcesleiders: Maaike Speijer Paula Rnday Prceseigenaar Vlg en Zrg: Bastiaan Smits Vrlpig dcument Versie maart

2 Leeswijzer Opdracht vr de grepen Vlg, Zrg en Zrgintake Maak een beschrijving van visie, delstelling, functies, taken en bijbehrend instrumentarium vr dit prces. Organiseer deze beschrijvingen rndm generieke (bij alle MBO-cllege van Adam en Flev) vrkmende functies. Cnfrnteer deze beschrijvingen met de bestaande functinaliteit, inrichting, autrisaties en handleidingen van EdArte en trek cnclusies ver eventueel ntbrekende functinaliteit. Leg dit vast cnfrm vrgeschreven template. Presenteer de hflijnen p de Onderwijs & EduArte cnferentie. Uitwerking Hfdstuk 1 Studentenndersteuning: visie en aanbd Hfdstuk 2 Functinaliteit in EduArte Deze ntitie Presentatie met Prezi dr Paula Rnday en Maaike Speijer 2

3 Inhud Hfdstuk 1 Studentenndersteuning: visie en aanbd 1.1 Visie p begeleiding en ndersteuning pag Onderwijsndersteuningsprfiel De zrgstructuur: basiszrg Lpbaanbegeleiding: kernbegeleiding Pluscaching Zrgcördinatie Lpbaan Expertise Centrum / Matchpint Expertisecentrum Passend Onderwijs Rl- en functiebeschrijvingen 11 Werkprcessen verwijzingen naar LEC en LEC diensten 17 Hfdstuk 2 Begeleidingsprces en EduArte 18 Prces p hfdlijnen in kaart gebracht 2.1 Intakeprces Uitgangspunten instrm intake Uitvering Ondersteuningsaanvraag Aangepaste examinering 27 Aandachtspunten vr de functinaliteiten in EduArte 27 Terminlgie in EduArte 28 Bijlage 1 Ondersteuningsplan Passend Onderwijs 29 Bijlage 2 Samenvatting Intake 30 Bijlage 3 Mentrgrepen 34 Bijlage 4 Zrglijnen 37 Bijlage 5 Kenmerken en bijznderheden 39 3

4 Vrwrd De visie p de relatie tussen berepsnderwijs en studentenndersteuning, zals die is beschreven in hfdstuk 1, ligt ten grndslag aan de inrichting van de functinaliteit van EduArte. In deze ntitie wrdt regelmatig geciteerd uit Standaarden 2.0 en verwezen naar functiebeschrijvingen van ROC van Amsterdam en ROC van Flevland. De terminlgie in de ntitie is echter zveel mgelijk afgestemd p die van EduArte en van de Wet Passend Onderwijs. Zie hiervr paragraaf Terminlgie p bladzij 27. Het LEC (Lpbaan Expertise Centrum) speelt een heel belangrijke rl in de studentndersteuning. Deze vrziening heet in ROC van Flevland Matchpint. 4

5 Hfdstuk 1 Studentenndersteuning: visie en aanbd Brn: Zicht p Passend Onderwijs in ROVA/ROCF, dec D. Verbeek, P. Rnday) Inleiding In dit hfdstuk beschrijven wij nze visie p de relatie tussen berepsnderwijs en studentenndersteuning. Wij geven een beeld van nze activiteiten p dit gebied, vlden aan de nieuwe vereisten dr het schetsen van ns nderwijszrgprfiel en schetsen de mgelijkheden en grenzen van ns aanbd p het gebied van studentenndersteuning. 1.1 Visie p begeleiding en ndersteuning ROC van Amsterdam en ROC van Flevland bieden kwalificerend berepsnderwijs: een geheel aan didactische en berepsvrmende activiteiten, waarbij de student zijn f haar eigen maatschappelijke lpbaan vrm leert geven. Wij leiden studenten p tt prfessinals die vakkundig en daadkrachtig zijn. Wij streven, in samenwerking met gemeente en rijksverheid, naar een z grt mgelijke actieve deelname aan de samenleving van iedereen. Wij helpen studenten hun ambities te realiseren. Wij gelven in hun mgelijkheden en stimuleren studenten in eigen talenten te gelven en hun kwaliteiten te ntwikkelen. Wij ndersteunen het verheidsstreven m meer jngeren en vlwassenen, znder f met beperking, zelf een blijvend inkmen uit arbeid te laten verwerven. De bestuurlijke en financiële steun van de genemde verheden is daarbij nmisbaar. Binnen het nderwijs bieden wij, in de verschillende mb-clleges, begeleiding en zrg aan alle studenten. Begeleiding en ndersteuning samen nemen wij studentenndersteuning. Die begeleiding en ndersteuning bestaat uit lpbaanbegeleiding binnen de pleiding en specialistische ndersteuning nabij de pleiding, vanuit het Lpbaan Expertise Centrum. Dit geheel van pleidingsgebnden en pleidingsverstijgende ndersteuning zien wij als nze basiszrg. Het begeleiden van het leerprces, de studielpbaan en het signaleren van de begeleidingsbehefte van de student is een vast nderdeel van het pleidingstraject. Het pleidingstraject wrdt geleidelijk aan steeds meer gestuurd dr de student zelf. De student wrdt hierin ndersteund dr de lpbaanbegeleider en de zrgstructuur binnen het pleidingsteam. Als studenten en/f pleidingsteams daaraan behefte hebben, dan is specialistische begeleiding en zrg beschikbaar bij het Lpbaan Expertise Centrum (LEC). Het LEC draagt bij aan de cntinuïteit van de lpbaan van studenten, met behefte aan specialistische begeleiding en/f een risic p schluitval. Het LEC is nderdeel van elk mb cllege en is een vr alle studenten tegankelijke vrziening. 5

6 In het licht van de wet Passend Onderwijs geven wij hier k helderheid ver het nderwijszrgprfiel van het ROCvA. Onze invalshek bij het berdelen van ndersteuningsvragen is: preventief, faciliterend, emanciperend en differentiërend. Wij typeren nze nderwijsinstelling als een nderwijsinstelling met een breed ndersteuningaanbd 1. Dit hudt in, dat er een breed aanbd aan ndersteuningsmgelijkheden is, en dat er deskundige hulp in en m de klas aanwezig is. Deze zrgstructuur is een kwaliteitskenmerk van ns nderwijs. 1.2 Onderwijsndersteuningsprfiel Een schl met een breed ndersteuningaanbd wrdt gekenmerkt dr de beschikbaarheid van specialistische begeleiding en ndersteuning, deskundige teams en samenwerking met externe prfessinals en (zrg-)instellingen. Daarnaast is er de beschikking ver bijzndere nderwijsmaterialen en aparte begeleidingsruimten. Deze faciliteiten zijn erp gericht tegemet te kunnen kmen aan studenten met een speciale ndersteuningsbehefte. Vr veel studenten, znder en met beperking, is het mb de enige weg naar een gekwalificeerde instap p de arbeidsmarkt. Speciaal mb-nderwijs vr studenten met beperkingen bestaat nauwelijks in Nederland. Daarm streeft het ROCvA, binnen de grenzen van haar mgelijkheden, naar tegankelijkheid vr iedereen, een mate van inclusie. De mb-clleges kunnen binnen het berepskwalificatie gericht nderwijs wrden gekarakteriseerd als een mix van een ntwikkelingsschl en een (leer)gemeenschapsschl 2. De ntwikkelingsschl wrdt gekenmerkt dr individualiteit en zelfsturing; de (leer)gemeenschapsschl dr een gerichtheid p brede persnlijke ntwikkeling en nderwijs waarin deelname aan de grep en dialg belangrijk zijn. Er is aandacht vr elkaar en de sfeer is prettig. Beiden zijn belangrijke kenmerken van ns nderwijs. 1.3 De zrgstructuur: basiszrg De zrgstructuur is een fundament van ged nderwijs. Vr de begeleiding- en zrgstructuur zijn binnen het ROCvA de vlgende uitgangspunten gefrmuleerd: - De studielpbaan van de student staat centraal. - De student heeft de regie ver zijn eigen leren en lpbaan. 1 Naar: de brede zrgschl, zals beschreven in IVO, Prfileren en indiceren, van Sardes, zie: 2 Naar: Het nderwijszrgprfiel, APS, zie: 6

7 - De lpbaanbegeleider geeft dr middel van de begeleiding deskundige sturing aan het leerprces van de student. - Belemmeringen in de lpbaan wrden z dichtbij mgelijk (fysiek en rganisatrisch) bij de pleiding pgelst. - Specialistische begeleiding, verstijgend aan het pleidingsteam, is vr alle studenten die dat ndig hebben beschikbaar. De structuur van de basiszrg ziet er als vlgt uit: A. Opleidingsgebnden begeleiding en zrg 1. De basale lpbaanbegeleiding, uitgeverd dr de mentr 2. De plusbegeleiding vr verbelaste studenten, uitgeverd dr de pluscach 3. De zrgcördinatie, uitgeverd dr de zrgcördinatr B. Opleidingsverstijgende begeleiding en zrg 4. De specialistische ndersteuning, lpbaanriëntatie en ndersteuning, verleend f gerganiseerd dr het Lpbaan Expertise Centrum (LEC) 5. De begeleiding en ndersteuning verleend dr het Zrg- en Advies Team (ZAT). Deze zrgstructuur is in schema terug te vinden aan het einde van dit hfdstuk Lpbaanbegeleiding: kernbegeleiding Lpbaanbegeleiding is essentieel in het berepskwalificatiegerichte nderwijs. De kernfiguur binnen de pleiding is de mentr. Hij/zij is het anker van de student. Hij begeleidt de student in zijn leer- en persnlijke ntwikkeling, signaleert prblemen, dcumenteert de vrtgang (verzuim, leerresultaten, speciale ndersteuning), en verwijst waar ndig, via de zrgcördinatr naar het LEC. Zwel de mentr als de andere dcenten hebben binnen het gehele pleidingstraject een nadrukkelijk cachende rl. Er is g én aandacht vr de student. De student is niet van het begin af aan in staat zijn leerprces in eigen hand te nemen en te sturen. Hij leert gedurende zijn leerprces zelf afwegingen maken, verantwrdelijkheid te nemen en te beslissen. De mentr en het dcententeam spelen hierin een belangrijke rl. Hun vermgen leervragen te benemen, het kunnen differentiëren in hun aanpak met g vr de individuele student, is nderdeel van hun prfessinaliteit. De grep waarin de student leert speelt een belangrijke rl. De student leert met en te midden van leeftijdsgenten. Prfessinele sturing van de interactie in de grep en het scheppen van een veilige sfeer, zijn vr studenten vrwaarden m te kunnen leren. Ok hier is een cruciale rl weggelegd vr de mentr en het dcententeam. De instrumenten vr de mentr zijn het intakedssier, het startprfiel, de persnlijke ntwikkelingsplannen, het persnlijk activiteitenplan en het prtfli. Iedere student heeft minstens vier keer per jaar een begeleidingsgesprek met zijn mentr. 7

8 Binnen het curriculum zijn nderwijsactiviteiten pgenmen waarbij studenten wrden begeleid p gebied van leren en lpbaan. Deze wrden uitgeverd binnen het lesnderdeel Lpbaan en Burgerschap en/f geïntegreerd aangebden in het nderwijsprgramma. Vrwaarde vr gede lpbaanbegeleiding is, dat er bij alle pleidingsteams vldende cmpetente mentren zijn, die zijn geschld en gefaciliteerd vr ptimale uitvering van hun taken. Binnen het pleidingsteam biedt de zrgcördinatr ndersteuning aan de mentren. Wij streven binnen de rganisatie van nze pleidingen en de begeleiding naar cntinuïteit mdat die bijdraagt aan een veilig leerklimaat en leidt tt gede studieresultaten. Dat betekent z min mgelijk wisselingen in de begeleiding van de student Pluscaching Overbelaste jngeren met meervudige f gestapelde prblematiek hebben als gevlg van de prblemen die zij ervaren, vaak hiaten in hun cmpetenties, kennis en vaardigheden. Die hiaten maken het studenten meilijk een pleiding te vlgen en/f succesvl af te rnden. Vr hen is pluscaching beschikbaar. De pluscach is een aan het nderwijsteam tegevegde begeleider, met bijzndere pedaggische en didactische kwaliteiten, specifiek ter ndersteuning van verbelaste studenten. Met behulp van de plusvrziening is het mgelijk verbelaste studenten extra te ndersteunen p vakinhudelijk en/f pedaggisch-didactisch gebied. De plusbegeleider vert herstelwerkzaamheden uit. Ok kan er wrden ingezet p extra ndersteuning bij het vinden en behuden van stages. De pluscach staat dichtbij zwel de student als de dcent en begeleidt zwel in als buiten de klassensituatie. Pluscaching kan als extra taak wrden belegd bij een mentr. Er kan k wrden gekzen vr een aparte aan het team gekppelde begeleider in cmbinatie met het aanbieden van extra ndersteunende prgramma s. Opleidingsteams kunnen hierin zelf, met gebruikmaking van germerkt geld, een keuze maken Zrgcördinatie Op pleidingsniveau wrdt de uitvering van de basiszrg gecördineerd dr de zrgcördinatr 3. De zrgcördinatr ndersteunt en adviseert de mentren en bevrdert hun deskundigheid. De zrgcördinatr ndersteunt de pleidingsmanager bij het ntwikkelen van het zrgbeleid, cördineert en mnitrt de uitvering van de begeleiding en nderhudt vanuit het team de relaties met het LEC en externe partijen. De zrgcördinatr speelt als teamgebnden deskundige een cruciale rl bij het nderkennen van de hulp- f zrgvragen die de lpbaanbegeleiding verstijgen. Hij bereidt de verwijzingen vr en vert deze uit. 3 Hier dient te wrden pgemerkt dat bij enkele clleges is gekzen vr de cördinatie van de zrg dr een andere functinaris dan de zrgcördinatr, dan wel dr het LEC. 8

9 De zrgcördinatr is daarmee de filter tussen de teamgebnden begeleiding en de teamverstijgende specialistische begeleiding en zrg. Hij/zij is de kwaliteitsbewaker van de begeleiding en zrg p pleidingsniveau en de bewaker van de scheiding tussen nderwijs en zrg Lpbaan Expertise Centrum (LEC) De diensten van het LEC wrden ingezet als de mentr en de student, in verleg met de zrgcördinatr, cnstateren dat de student behefte heeft aan specialistische begeleiding. Dat is het geval als de vrtgang van de lpbaan van de student stagneert en niet meer is te beïnvleden p pleidingsniveau f (preventief) wanneer daar behefte aan is. Het LEC behrt tt de pleidingsverstijgende ndersteuning en verzrgt de specialistische lpbaanbegeleiding binnen het mb cllege. Ieder mb cllege heeft een LEC, het LEC is nderdeel van de basiszrg van het cllege. In een LEC zijn de bendigde specialismen p cruciale ndersteuninggebieden bij elkaar gebracht: 1. lpbaanriëntatie, leerprblematiek en begeleiding van studenten met een handicap 2. begeleiding dr externe prfessinele hulpverlening als schlmaatschappelijk werk, de schuldhulpverlening, de jeugdarts en ambulante experts 3. prfessinalisering van pleidingsteams p het gebied van begeleiding en ndersteuning. De gebden ndersteuning vindt plaats in de vrm van individuele arrangementen en grepsarrangementen, zals een begeleidingsgrep plannen en structureren, cmmunicatietrainingen en bijvrbeeld sterk in je schenen, een weerbaarheidstraining. Het ROCvA kiest, m het nderscheid tussen nderwijs en zrg te bewaken, vr een aantal externe deskundigen als aanvulling p de eigen prfessinals. Het LEC zrgt vr cördinatie en afstemming en rganiseert de ndersteuning z dicht mgelijk bij de studenten en de pleidingsteams. De externe deskundigen brengen vanuit hun eigen rganisatie expertise mee en nderhuden die. Ok hebben zij een netwerk dat het nderwijs tegang geeft tt veel bruikbare infrmatie en hulp. Bvendien hebben externe deskundigen enige afstand tt de nderwijsrganisatie. Zij kijken p een andere manier naar het functineren van jngeren en het handelen van het nderwijspersneel. Dat levert het nderwijs nieuwe infrmatie en inzichten p, die kunnen leiden tt verbeteringen en verdere prfessinalisering. Belangrijke externe deskundigen p dit mment zijn het schlmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening, jeugdartsen van de GGD en ambulant experts vanuit het speciaal nderwijs. Het LEC werkt nauw samen met de lpbaanbegeleiders en zrgcördinatren: het LEC wrdt geved dr de lpbaanbegeleiders en de zrgcördinatren van de nderwijsteams. Zij verwijzen studenten dr. Het LEC p haar beurt speelt (mede) een rl in de verdere prfessinalisering van lpbaanbegeleiders en zrgcördinatren p het gebied van studentenndersteuning. 9

10 Het LEC wrdt aangestuurd dr het hfd LEC. Deze maakt nderdeel uit van het managementteam (MT) van het cllege en is binnen het MT prtefeuillehuder begeleiding en ndersteuning. Dit is een belangrijke waarbrg vr verankering van de lpbaanbegeleiding en zrg in het nderwijs. Het hfd LEC legt de verbinding tussen de begeleiding en ndersteuning binnen de schl naar de begeleiding en ndersteuning buiten de schl en draagt zrg vr de afstemming tussen de partijen. Het LEC valt nder de directie van het cllege, mdat het LEC een cllegebrede functie heeft Expertisecentrum Passend Onderwijs (ExPO) Het Expertise Centrum Passend Onderwijs is een verzamelpunt van zrg en ndersteuningsinfrmatie ver kandidaat studenten van het ROCvA. De infrmatie kan wrden aangeleverd vanuit het Vrtgezet Speciaal Onderwijs, het regulier Vrtgezet Onderwijs f andere samenwerkingspartners zals leerplicht, reclassering en hulpverlening. Het gaat hierbij m kandidaten die binnen het vrliggend nderwijs f de vrliggende zrgvrziening extra ndersteuning hadden, zals Leerling Gebnden Financiering f een ander vrm van specialistische begeleiding. Ok dssierinfrmatie ver leerlingen znder afgernd Vrtgezet Onderwijs, die tt de delgrep Entree behren, wrdt bij ExPO verzameld en berdeeld. Vr kandidaten, die geen plek vinden bij Entree, f niet geschikt wrden bevnden vr het MBO, kan het ExPO ingeschakeld wrden en fungeren als statin vr infrmatieverdracht en adviespunt vr een beter passende plek. De screeners van het ExPO verleggen met de televerende schl/vrziening ver de ndersteuningsvraag en adviseren (in nauwe samenwerking met de LEC's) ver de best passende pleiding. De dssierinfrmatie, die bij ExPO wrdt verzameld met beschikbaar zijn tijdens de nderwijsintake. Als er p basis van de dssierinfrmatie en het intakegesprek extra specialistische ndersteuning ndig is tijdens de MBO pleiding, wrdt de kandidaat verwezen naar het LEC vr het pstellen van een ndersteuningsplan Passend Onderwijs. 10

11 1.4 Rl- en functiebeschrijvingen Lpbaanbegeleiding Uitgangspunten lpbaanbegeleiding Standaard: het ROC biedt iedere student individuele lpbaanbegeleiding. Een mentr hudt het verzicht ver de vrtgang. Iedere student heeft tijdens elke fase van zijn pleiding een mentr. De mentr bewaakt het verzicht ver de (cmpetentie)ntwikkeling van een student. De mentr stelt de vrtgang van de student vast met behulp van de vlgende instrumenten: - een studentdssier uit de intake (met.a. infrmatie van de vrgaande schl) - een startprfiel - een persnlijk ntwikkelplan (POP) - een persnlijk activiteiten plan (PAP) - een prtfli - gegevens uit een studentvlgsysteem. De mentr buwt vrt p de ntwikkeling van de student in vrgaand nderwijs. Tijdens iedere nderwijsperide heeft iedere student een lpbaanbegeleidingsgesprek. Vr iedere student zijn de cntacturen lpbaanbegeleiding per peride vastgesteld. De student vert ten minste tweemaal per pleidingsjaar een gesprek met de mentr waarbij de ntwikkeling van de student wrdt gewaardeerd en geregistreerd in het studentvlgsysteem. Een student wrdt jaarlijks ten minste tweemaal uitgendigd vr het veren van een lpbaanbegeleidingsgesprek. Lpbaanbegeleiding en zrgbegeleiding zijn apart te nderscheiden activiteiten. De mentr signaleert eventueel bendigde specifieke zrgbegeleiding en verwijst de student naar interne specialistische begeleiders (zrgcördinatr, pluscach, LEC). De specialistische begeleiding is per cllege gebundeld en ndergebracht in een Lpbaan Expertise Centrum (LEC). Brn: De standaarden van het ROC van Amsterdam en het ROC Flevland versie 2.0 Rlprfiel van de mentr/lpbaanbegeleider Cachen De mentr cacht de student tijdens zijn schllpbaan zdanig dat zijn persnlijke ntwikkeling z ged mgelijk tt zijn recht kmt. Prbleemanalyse en rdeelsvrming De mentr adviseert de student p adequate wijze ver keuzes betreffende het leertraject p maat en de hierbij bendigde begeleiding en verige ndersteuning. De mentr heeft een pen g en r, hij nderkent mgelijke belemmeringen in de lpbaan, maakt een inschatting van de zwaarte en de urgentie hiervan. De mentr is in staat: belemmeringen in het leerprces en de lpbaanntwikkeling van de student te signaleren met de student effectieve vrmen van aanpak van de belemmeringen te plannen, uit te veren en te evalueren 11

12 de student adequaat te infrmeren ver hulp en ndersteuningsmgelijkheden in verleg met de zrgcördinatr individuele ndersteuning te bieden zdat de student ptimaal kan blijven deelnemen aan het pleidingstraject. de student in verleg met de zrgcördinatr efficiënt te verwijzen naar het LEC. Vrtgangsbewaking De mentr vlgt en bewaakt met behulp van het ntwikkelingsprtfli de cmpetentientwikkeling van student en geeft waar ndig feedback. Functies/taken van de mentr heeft inzicht in de intakegegevens heeft inzicht in de behaalde resultaten heeft inzicht in de BPV-gegevens heeft inzicht in de presentiegegevens heeft inzicht in het startprfiel en POP van de student heeft inzicht in het prtfli van de student gebruikt de input van betrkken berdelaars vert gesprekken (POP-gesprekken, vrtgangsgesprekken, prtfligesprekken) met de student en registreert deze gesprekken per categrie waardeert de student p zijn ntwikkeling en registreert dit verwijst de student z ndig dr naar zrgbegeleiding (zrgcördinatr, pluscach, LEC) de mentr stelt peridiek vast (peilstk cq tussenrapprtage) waar de student staat qua lpbaanntwikkeling, zrgt vr een frmeel dcument, bespreekt dit met de studenten en reikt deze uit de mentr stelt frmeel de ijkmmenten vast (vergang), zrgt vr een frmeel dcument, bespreekt dit met de student en reikt deze uit. begeleidt de student bij het ntwikkelen van een prtfli helpt de student bij het kiezen uit het nderwijsaanbd wat betreft temprisering en lengte traject adviseert de student bij de keuze van begeleidingsactiviteiten signaleert prbleemsituaties bij de student en det vrstellen m deze p te lssen infrmeeert uders/verzrgers ver de vrtgang van de lpbaan en eventuele belemmeringen behandelt klachten van uders/verzrgers. levert tijdig gegevens aan als de student gemeld wrdt bij DUO/Leerplicht (melding gaat via verzuimmedewerker van de pleiding). Rlprfiel van de pluscach De pluscach is gedurende het begeleidingstraject vr plusstudenten het eerste aanspreekpunt. De pluscach hudt het verzicht ver de student p het terrein van de specifieke prblematiek, aanpak, vrderingen, begeleiding en absentie. Samen met de reguliere mentr wrdt de begeleiding afgestemd en wrden er afspraken gemaakt ver.a. de eindverdracht van de plusbegeleiding. 12

13 Begeleidt individuele studenten geeft aandacht, structuur, vert individuele (vrtgang) gesprekken, presentie- en verzuimgesprekken, zekt samen naar supprt vr schlbezek, helpt indien ndig bij pleidingskeuzes, helpt bij zelfreflectie bezekt lessen, bserveert de student/nderwijssituatie brengt (gestapelde) prblematiek in kaart, stelt samen met de student een trajectplan p, evalueert en stelt dit bij en sluit dit krt met de mentr bespreekt wensen en mgelijkheden van stage en werk en bereidt vr p eerste cntact begeleidt, indien ndig, bij (eerste) stage bezek en treedt indien ndig p als stagebegeleider nderhudt cntacten met uders, verzrgers e.d. en infrmeert ver vrtgang infrmeert en adviseert alle interne en externe betrkkenen inclusief nderwijsteam ver student en zrgt vr afstemming in de aanpak schakelt zrgcördinatr in vr.a. verwijzing naar specialistische in- f externe begeleiding en ntvangt de terugkppeling ndersteunt bij aanvragen van vrzieningen zrgt bij beëindiging van het plustraject vr een eindrapprtage en vr de verdracht aan de mentr Verzrgt in grepsverband vaardigheidstrainingen traint studenten in het aanleren van vaardigheden zals bijv. slliciteren, presenteren, plannen e.d. helpt bij het riënteren p en ntwikkelen van trainingen en prgramma s t.b.v. de delgrep verbelaste studenten. Is verantwrdelijk vr de rapprtages mnitrt het begeleidingstraject en rapprteert/ dcumenteert cntrleert de vlledigheid van de verslagleggingen maakt rapprtages en eindrapprtages vr de verdracht aan betrkkenen, maar k t.b.v. de financiële verantwrding Ondersteunt pleidingsteam in de aanpak van de plusstudent rapprteert ver de student afspraken en aanpak vertaalt expertise en deelt dit met nderwijsteam geeft advies ver aanpak en effecten van gedrag Rlprfiel van de zrgcördinatr Brn: HRM (intranet), rlbeschrijving Cachen De zrgcördinatr kan menren ndersteunen, heeft cachend vermgen naar cllega s heeft een pen g en r en empatisch vermgen beschikt ver uitstekende gespreksvaardigheden is geïnteresseerd in vragen en prblemen van studenten kan mgaan met weerstand, ntwikkelt vertruwensbasis naar cllega s kan het prbleem bij de ander laten is resultaatgericht. 13

14 Taken zrgcördinatr ndersteunt en begeleidt de mentren; hij geeft feedback, bewaakt de kerntaken van de mentren en stimuleert hen in hun ntwikkeling versterkt de prfessinaliteit van de mentren p het gebied van zrg (vraagt, in verleg met de pleidingsmanager schling aan bij het LEC, f elders) ziet er p te dat er structureel studentbesprekingen ( intern zrgverleg) wrden gepland in de jaarplanning en wrden gehuden dr de mentren en is aanwezig in deze besprekingen met een wakend en aandachtig r en g vr de zrgstudenten en is hier, indien mgelijk, vrzitter van ziet er p te dat er warme verdracht plaatsvindt tussen mentr indien deze meegaat met de student in het vlgende schljaar verlegt samen met de mentr (en student ) welke actie er kan wrden ndernmen, en maakt indien ndig, afspraken ver tijdig verwijzen van de student naar het LEC f het ZAT. vult het bendigde verwijsfrmulier zrgvuldig in (samen met student en/f mentr) en stuurt dit in EduArte naar het LEC ndersteunt bij het maken van actieplannen (d.w.z. adviezen en stappen samen met mentr p papier zetten) en ziet te p de uitvering ervan is de verbinding tussen de mentren en het LEC is de verbinding tussen de mentren en het ZAT ziet er p te dat mentren hun studenten tijdig en vlgens prtcl melden bij Leerplicht. (melding in DUO gaat via verzuim cördinatr van de pleiding) cördineert het rganiseren van zrgactiviteiten zals uderavnden ziet er p te dat binnen de intake vldende en p de juiste manier aandacht is vr de zrgstudenten en dat er z.s.m. naar bven wrdt gehaald wie in aanmerking kmt vr ndersteuning in het kader van Passend Onderwijs; dit gebeurt in nauwe samenwerking met de instrm- en f intakecördinatr neemt deel aan het (interne en externe) ZAT en brengt de casuïstiek vanuit studentbesprekingen en mentren in heeft direct cntact met SMW, SHV, LP p de lcatie geeft vrlichting ver mgelijkheden vr vervlgpleidingen aan mentren hudt exitgesprekken en vult de exitfrmulieren in hanteert de schrsings- en verwijderingprcedure p de juiste manier: altijd in verleg met de pleidingsmanager als het gaat m schrsing en vóór uitschrijving drverwijzen naar het LEC brengt advies uit aan de pleidingsmanager ver studentenzrg en begeleiding. kmt met (schlings/ntwikkelings)vragen/prblemen/advies m.b.t. studentenzrg en begeleiding bij LEC en de pleidingsmanager meldt ntwikkelingen en signalen vanuit de pleidingen, het team en de studentbesprekingen bij het hfd LEC en de pleidingsmanager heeft de verantwrdelijkheid m de eigen deskundigheid/prfessinaliteit te ntwikkelen legt verantwrdelijkheid af aan zijn pleidingsmanager. 14

15 Taakmschrijving van de medewerker LEC Brn: HRM (intranet), taakmschrijving De medewerker LEC begeleidt (ptentiële) studenten bij diverse atypische schllpbaanvraagstukken vr zver deze niet dr de mentr en zrgcördinatr gerealiseerd kunnen wrden. De medewerker LEC wrdt aangestuurd dr het Hfd LEC. Taken Helpt individuele studenten bij het maken van studie- en lpbaankeuzes dr : het veren van adviesgesprekken p het gebied van pleidingen en de arbeidsmarkt; het nderzeken van de hulpvraag bij mgelijke leerstrnissen, sciaal-emtinele prblemen, mtivatieprblemen, chrnische ziekte f handicap; het (laten) inzetten van instrumenten als berepskeuzetesten, assessment, capaciteitentest, faalangsttraining, assertiviteitstraining, screening dyslexie f dyscalculie het pstellen van een advies en vervlgtraject in een handelingsplan eventueel in verleg met uders, verzrgers, lpbaanbegeleider, zrgcördinatr enz. ndersteunt lpbaanbegeleiders dr het geven van advies, vrlichting, wrkshp f training ver zrg en begeleiding nderhudt cntacten met medewerkers LEC van de andere Lpbaan Expertise Centra en cördinatren instrmklassen van het ROCvA. heeft kennis van de ROCvA pleidingen en andere mb/hb vervlgpleidingen. neemt deel aan de Zrgadviesteams. ndersteunt/adviseert pleidingen bij de intake f vert een specialistische intake uit werkt met het studentvlgsysteem Trajectplanner levert een bijdrage aan de ntwikkeling van het LEC. Nieuwe taken na invering van de Wet Passend Onderwijs in augustus 2014: specialistische intake, indicatiestelling en zrgtewijzing vr studenten met een extra ndersteuningsbehefte het adviseren van de directie en de teams bij het ntwikkelen en uitveren van passend nderwijs en de transitie van LGF naar Passend Onderwijs het rganiseren van en verzrgen van trainingen en schling aan medewerkers van het ROCvA p het gebied van passend nderwijs het pstellen, evalueren en aanpassen van ndersteuningsplannen van studenten met leerprblemen, gedragsprblemen, chrnische ziekten f handicaps het bieden van (specialistische) begeleiding en zrg bij leerprblemen, gedragsprblemen en handicaps het inzetten, evalueren en verbeteren van instrumenten naar aanleiding van een prbleemanalyse: capacititeiten nderzek, IQ testen, dyslexie - nderzek, dyscalculienderzek, RT diagnstiek, faalangst, het bieden van empwermenttrainingen het (eventueel) drverwijzen van deelnemers naar in- en externe instanties; het nderhuden van cntacten met ketenpartners buiten het ROC van Amsterdam; het registreren, rapprteren en adviseren ver uitvering van passend nderwijs binnen de clleges. 15

16 Taken bij de specialistische intake: vert methdisch gesprekken analyseert pedaggisch-didactische infrmatie signaleert ndersteuningsvragen cmmuniceert infrmatie uit de intake intern en extern vert relevante testen uit adviseert ver mgelijkheden student indiceert zrg, stelt ndersteuningsplannen p adviseert ver plaatsing in het ROC van Amsterdam en ROC van Flevland adviseert ver drplaatsing buiten het nderwijs verwijst naar extern aanbd, nderwijs, arbeid f zrg. 16

17 17

18 Hfdstuk 2 Begeleidingsprces en EduArte Het prces van begeleiding (de basiszrg) begint bij de intake van aangemelde studenten. In de intakefase wrdt nderzcht f de gewenste pleiding past bij het beeld en bij de cmpetenties van de aanmelder en welke cncrete begeleiding ndig is. Dit is nader uitgewerkt in de Standaarden 2.0 (zie verder). Veel studenten hebben vldende aan de (basis) lpbaanbegeleiding. De mentr (lpbaanbegeleider) begeleidt de student in de pleiding en legt zijn activiteiten, gemaakte afspraken en vrderingen vast in een pedaggisch dssier. Bij de intake f later in de pleiding kan duidelijk wrden dat extra begeleiding gewenst is. Dit kan zijn in de vrm van lpbaanadvies, specialistische ndersteuning (beide gerganiseerd in het LEC), drstartklas (aanvraag via het LEC) f pluscaching. Alle pties in het begeleidingsprces zijn in nderstaand schema in beeld gebracht. 18

19 2.1 Intakeprces Uitgangspunten instrm intake Standaard: ROCvA en ROC F bieden iedere kandidaat-student een intake die leidt tt een advies vr een passend pleidingstraject, gebaseerd p de pleidingswens van de kandidaat, de vrgaande pleiding, werkervaring en verige relevante infrmatie. Iedere kandidaat vr een pleidingstraject in ROC van Amsterdam en ROC Flevland krijgt een intakeprcedure. De intake leidt minimaal tt duidelijkheid ver de vlgende factren: * De pleidingswens. * Vrpleiding en werkervaring. * EVC s en EVK s. * De instrmrechten * Persnlijke mstandigheden en kwaliteiten. * Het leervermgen en leerptentieel van de student. * Het niveau van beheersing van het Nederlands, rekenen - wiskunde en mderne vreemde talen. * Heeft de student passend nderwijs ndig? Wat is de zrgbehefte van de student? Bij de intake wrdt gebruik gemaakt van infrmatie van de vrgaande schl 4. Het resultaat van ieder intakeprces is een advies vr een passend pleidingstraject in het ROC van Amsterdam f ROC Flevland (z ndig met aanvullende prgramma s m deficiënties weg te werken, f vr verwijzing naar een ander traject buiten het ROC van Amsterdam f ROC van Flevland. De resultaten van de intake wrden vastgelegd in een dssier. De resultaten van de intake wrden ter beschikking gesteld van het pleidingsteam vr juiste plaatsing, vr inrichting van het pleidingstraject (eventueel met aanvullende prgramma s) en vr ptimale lpbaanbegeleiding. De resultaten van het intakeprces vrmen de start vr het pstellen van een persnlijk ntwikkelingsplan vr de student. De intake blijft verantwrdelijk vr de kandidaat-student tt deze zich heeft gemeld bij het pleidingsteam. Het basis intakeprces vr alle berepspleidingen in het gehele ROCvA en in geheel ROC F. staat beschreven in een prcedurebek. Intakeprcessen kunnen drlpen tt in de eerste nderwijs peride (eerste 10 weken) 4 In het kader van Passend Onderwijs wrdt hiervr ExPO in gezet. 19

20 2.1.2 Uitvering De digitale aanmelding kmt binnen bij BSZ. Deze zet de aanmelding, na check p validiteit, dr naar het nderwijs, dr een afspraak in te plannen vr een intake f een vrlichting. Sms is er sprake van vóórinfrmatie m.b.t. extra ndersteuning. Bijvrbeeld wanneer de televerende schl dit al aangeeft. In die situatie wrdt het nderwijs gevraagd te verwijzen naar een specialistische intake (LEC). Op de vlgende pagina is het intakeprces p hfdlijnen in een strmschema weergegeven. Het schema p pagina 22 laat de verschillende pties zien in het aanmeldings- en intakeprces. Overige functinaliteiten m.b.t. het intakeprces Met een grt aantal VMBO-schlen is cntact via applicatie ELKK f digidr. In EduArte is een intakefrmulier beschikbaar dat na samenveging met de reeds bekende gegevens van een kandidaat geprint kan wrden. Het frmulier wrdt aan de kandidaat uitgereikt (bijvrbeeld na een vrlichting) f naar hem pgestuurd. Het intakefrmulier wrdt dr de kandidaat ingevuld weer ingestuurd f meegenmen naar het intakegesprek. Op het intakefrmulier wrdt dr de schldecaan van de vrpleiding relevante infrmatie verstrekt. In EduArte zijn drie standaardbrieven beschikbaar waarmee kandidaten wrden uitgendigd: - vr een vrlichting - m het intakefrmulier ingevuld terug te sturen - vr een intake(gesprek) de student neemt het intakefrmulier mee naar de intake. Een samenvatting van de intake wrdt dr de intaker ingeverd p een vast frmulier in EduArte. Aanvullende dcumenten kunnen digitaal nder het intaketraject gehangen wrden. 20

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schlndersteuningsprfiel (SOP) Namens team Terra Nigra: P.P. Truijen Praktijkversie SOP Telichting In deze praktijkversie SOP is aangegeven in heverre de schl kan vlden aan de vastgestelde basisndersteuning

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020

Laurens Heuzinkveld mei 2015. Dyslexiebeleid 2015-2020 Laurens Heuzinkveld mei 2015 Dyslexiebeleid 2015-2020 Inhud: Blz. Inleiding 3 1. Leerlingen met kenmerken van dyslexie 3 1.1 Signaleringsnderzek 2. Leerlingen in de nderbuw met een dyslexieverklaring 4

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong

IZC protocol 2011-2012 Obs De Voorsprong Lcatie: Ruijsdaelstraat 11 Lcatie: Van Damstraat7 2525 AA Den Haag 2512 PG Den Haag 070-3805157 070-3807733 IZC prtcl 2011-2012 Obs De Vrsprng Vrwaarden: Een lln. wrdt besprken in de IZC indien er sprake

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals Checklist cmpetenties vr nderwijsprfessinals Wijbe Duma Checklist De cmpetenties Visiegestuurd werken Opbrengstgericht werken -Samenwerken Effectief Overleggen - Planmatig werken kmen uit het assessment

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Aan de directies, intern begeleiders en leerkrachten grep 8 van de basisschlen in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Schiedam, 23 september 2015 Betreft: Ondersteuningsaanbd bij de vergang primair

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Het Gielsbos. Adresgegevens: Vosselaarseweg 1 2275 Gierle EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Het Gielsbs Adresgegevens: Vsselaarseweg 1 2275 Gierle 2) Dmein van expertise: cmmunicatie/diagnstiek+behandeling 3) Beschrijving expertise: Bij

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperide 1 Prtcl dubleren De beslissing m een leerling een schljaar extra te laten den wrdt genmen aan de hand van een welverwgen prcedure. In de prcedure wrden

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Montessori College MAVO/HAVO

Montessori College MAVO/HAVO Mntessri Cllege MAVO/HAVO Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd þ vmb/theretisch þ hav

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik p een van nderstaande linken m direct naar het betreffende nderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) p nderwijs- en persneelsbeleid pzet leertraject BDB (inclusief BKE) tetsing en berdeling

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

Cliëntprofielen sector visueel 2015

Cliëntprofielen sector visueel 2015 Cliëntprfielen sectr visueel 2015 Nr Naam prfiel Aard en mvang *) Lptijd 0 Infrmatie, advies & Vrlichting Betreft specifieke functie, niet p individuele cliënt/hulpvraag gericht, delgrep, infrmatie, advies

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met jouw begeleider. VOORWOORD Vr je ligt de handleiding vr het maken van juw prfielwerkstuk. Zals je weet is het maken van een prfielwerkstuk één van de nderdelen van het schlexamen in de vierde klas vmb-tl/gl. Daarm met

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Onderdeel van het Basismdel meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen 01-01-2013 9301 BC Rden

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe leerling

Inschrijfformulier nieuwe leerling Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het bevlkingsregister.

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

DYSCALCULIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:...

DYSCALCULIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... 1 DYSCALCULIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis rekenvaardigheid vr schl Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden (in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie