Schoolondersteuningsprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Vmbo Amsterdam 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Vmbo Amsterdam

2 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld etra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Scholen brengen die ondersteuning in beeld in het schoolondersteuningsprofiel, een document waarin een beknopt overzicht wordt gegeven van alle vormen van ondersteuning die de school te bieden heeft en ondersteuning die zij op korte termijn nog denkt te gaan aanbieden, de ambities. Onderscheiden worden de basisondersteuning en etra ondersteuning. Basisondersteuning legt vast welke bekwaamheidseisen aan het personeel worden gesteld en wat de mogelijkheden van de school zijn om ondersteuning in te zetten. Het samenwerkingsverband geeft scholen ook de beschikking over ondersteuningsmiddelen waarmee zij etra ondersteuning op maat kunnen inzetten. Een school kan deze etra middelen gebruiken om de basisondersteuning verder te verbreden met epertise vanuit de school zelf of met epertise van buitenaf. De school kan er ook voor kiezen om de ondersteuningsmiddelen te gebruiken om een tijdelijke plaatsing op het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs in te kopen. Etra ondersteuning kan licht en kortdurend van aard zijn, maar ook zwaar en langdurig en plaatsvinden binnen of buiten de school. Het schoolondersteuningsprofiel is als het ware een foto van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de school. Daardoor biedt het schoolondersteuningsprofiel de school en het samenwerkingsverband vo/vso, waarin de v(s)o-scholen samenwerken, de mogelijkheid om te beoordelen of binnen het voortgezet onderwijs voldoende ondersteuning wordt geboden aan leerlingen, die dat nodig hebben. Ook is het een document voor de school zelf: bieden wij voldoende ondersteuning en kunnen wij dit ook waarmaken? Maar vooral ook biedt het ouders de mogelijkheid om per school te beoordelen of het ondersteuningsniveau van een school past bij wat hun kind nodig heeft. Het schoolondersteuningsprofiel is een beknopt document: voor meer informatie kan worden gekeken in het schoolplan of het zorgplan van de school of op Vensters voor Verantwoording. Deze laatste website is een project van de VO-raad waarbij allerlei cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, afkomstig van de onderwijsinspectie en van de scholen zelf, verzameld en gevisualiseerd wordt in één systeem. Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen op basis van een format van het samenwerkingsverband vo/vso en is door de school verder ingevuld. De medezeggenschapsraad van de school heeft directie en team daarbij geadviseerd. Alle in dit schoolondersteuningsprofiel genoemde websites en documenten zijn te bereiken via de website van de school. 2. Algemene informatie In dit hoofdstuk worden de contactgegevens van de school en de kengetallen van de leerlingpopulatie weergegeven. Ook wordt kort weergegeven wat de school als haar opdracht ziet, vooral in het kader van passend onderwijs: de onderwijsvisie. 2

3 2.1 Contactgegevens Vestiging Alkmaar Naam Clusius College Amsterdam Type school Vmbo Groen Adres Rode Kruisstraat 40, 1025KN Amsterdam Telefoon Website 2.2 Onderwijsvisie en visie op ondersteuning Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld, doet dit met eigentijds en aantrekkelijk onderwijs dat in 2015 behoort tot het beste kwart van Nederland. Het onderwijs onderscheidt zich door aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving. De school biedt vanuit een professionele organisatie kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarin leerlingen en studenten worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en doet dit door de (leer)omstandigheden zo optimaal mogelijk te maken. Het Clusius College komt bij medewerkers, leerlingen, ouders en bedrijfsleven als eerste in gedachte wanneer het gaat om goed onderwijs omdat het: een veilige, stimulerende leeromgeving biedt; een ieder uitdaagt het beste uit zichzelf te halen; samenwerkt met ouders, bedrijfsleven en andere betrokkenen in de regio; een professionele organisatie is met modern personeelsbeleid, en zich kenmerkt door transparantie, verantwoordelijkheid en kwaliteitsbewustzijn. De kernwaarden van het Clusius College zijn betrokken, kwaliteit, professioneel en vertrouwen. Onder kwalitatief hoogwaardig onderwijs verstaat het Clusius College onderwijs met een goed rendement en goede opbrengsten, onderwijs dat afgestemd is op de mogelijkheden en leerstijlen van leerlingen en studenten en dat voor leerlingen en studenten aantrekkelijk is. In dit onderwijs worden leerlingen en studenten goed begeleid. Zij en hun ouders zijn, evenals vervolgopleidingen, stagebedrijven en (voor het mbo) het afnemend bedrijfsleven tevreden over het onderwijs en de faciliteiten. Dit is ook onderwijs dat zich voortdurend ontwikkelt waarbij de beheersbaarheid niet uit het oog verloren mag worden. Ondersteuning Voor wat betreft de visie op zorg wil het Clusius College een pedagogisch en didactisch klimaat creëren, waarbij de docenten inspelen op de competenties en individuele behoeften van leerlingen, zodanig dat de leerling een onderwijskwalificatie kan halen. De school biedt daarom: 3

4 ondersteuning - voor zover dit in haar vermogen ligt - aan de leerlingen die dit nodig hebben; een vangnet voor leerlingen die dreigen uit te vallen. Concreet betekent dit: Kerndoelen worden inzichtelijk gemaakt door het inzetten van het Programma van toetsing in de onderbouw (PTO). Voor leerlingen die voor LWOO of REC geïndiceerd zijn wordt een handelingsplan opgesteld. Leerlingen met een indicatie worden opgenomen binnen reguliere klassen. De klassen in de onderbouw zijn heterogeen van aard. Het Clusius College biedt etra spelling, begrijpend lezen, steunlessen en rekenen aan. Vanuit de signalering van de docenten en de overdracht van het PO wordt voor iedere leerling de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht. Vanuit de overlegmomenten, zoals leerlingbespreking en het ZAT wordt, indien nodig, passende hulp opgestart. De klassen in de onderbouw zijn heterogeen van aard. Dit houdt in dat de klassen bestaan uit leerlingen met verschillende niveaus (advies PO) en leerlingen met een indicatie of beschikking. Het Clusius College wordt ondersteund vanuit het projectplan Passend Onderwijs bij het implementeren van een didactisch klimaat door middel van het GIPmodel. 2.3 Kengetallen leerlingpopulatie Hieronder worden de belangrijkste kengetallen van de school weergegeven. Meer specifieke informatie is te vinden op Vensters voor Verantwoording 1. Aantal leerlingen Aantal lwooleerlingen Verwijzing naar Svo Leerlingen met RECindicatie Leerlingen met dysleieverklaring Leerlingen Met dyscalculieverklaring Uitsplitsingen leerjaren Vmbo-b Vmbo-b/vmbo-k Vmbo-k

5 Doorstroomcijfers In het Clusius Amsterdam liggen de doorstroomgegevens in de onderbouw voor de basis beroepsgerichte en de kader beroepsgerichte afdeling vrijwel op het niveau van het landelijke l gemiddelde. In de bovenbouw liggen de percentages respectievelijk gelijk (vmbo-bleerlingenl Hieronder vindt u een overzicht van waar de leerlingen van het Clusius College en lager (vmbo-k) dan het landelijk gemiddelde. Uitstroom van na het schooljaar naar toe zijn uitgestroomd. Slaagpercentages Clusius College Amsterdam m Op de website en in de Schoolgids vindt u meer gedetailleerde gegevens. 5

6 3. Basisondersteuning 3.1 Inleiding Op de scholen van het Clusius College wordt een schematisch overzicht van aspecten van basisondersteuning gehanteerd. U vindt dit overzicht in bijlage 1. Basisondersteuning kenmerkt zich door het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en een intensief intern overleg daarover. Basisondersteuning is geen vast gegeven: scholen zijn en blijven in ontwikkeling en de inhoud van de basisondersteuning zal dan ook regelmatig worden aangepast. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de leerling en waar nodig wordt etra tijd en aandacht aan de individuele leerling geschonken. Indien nodig biedt de school een scala aan ondersteuningsmogelijkheden en hulpmaterialen en onderhoudt zij actief werkrelaties met eterne deskundigen. De school ontwikkelt zich daarbij voortdurend en besteedt veel aandacht aan de professionalisering van de medewerkers. 3.2 Basisondersteuningsprofiel Het Clusius College heeft recent in kaart gebracht hoe zij staat ten opzichte van het gewenste niveau van basisondersteuning met behulp van het genoemde schematische overzicht van de basisondersteuning. De uitkomst van deze analyse is als bijlage bij dit schoolondersteuningsprofiel gevoegd. (bijlage 1) Het is van belang om duidelijk te maken dat de school de basis- en etra ondersteuning alleen waar kan maken binnen de grenzen van de mogelijkheden van de school en haar eterne partners. Indien de ondersteuningsbehoefte van een leerling de mogelijkheden van de school te boven gaat, zal de school hierover met de ouders/verzorgers communiceren en deze op alternatieven buiten de school (indien aanwezig) wijzen. 3.3 Onderwijsondersteuningsstructuur De ondersteuning op het Clusius College heeft de volgende kenmerken: De aanpak leidt van screening tot interventie. Bij de screening hebben zowel docenten als onderwijsondersteunend personeel een actieve en signalerende functie. Zij geven relevante informatie door aan de mentor. De mentor is het eerste aanspraakpunt (de spil) met betrekking tot de signalering van de zorg voor individuele leerlingen in zijn of haar klas. Signalen kunnen betrekking hebben op sociaal-emotionele, didactische, pedagogische en/of medische problematiek. Ook kunnen signalen betrekking hebben op pesten en de effecten hiervan op de leerling. In de leerlingbespreking wordt in kaart gebracht wat er al aan de problematiek gedaan is en wordt een hulpvraag geformuleerd. 6

7 Indien de signalen aangeven dat actie geboden is, wordt in samenspraak met betrokkenen het ondersteuningstraject van de leerling bepaald en vastgelegd in het handelingsplan van de leerling. De ouders en de leerling worden zo veel mogelijk bij de totstandkoming van het ondersteuningstraject de betrokken. In schema ziet de ondersteuningsstructuur van het Clusius College er als volgt uit: 1 e -lijns ondersteuning Mentoren Docenten Ondersteuners Teamleider Zorgteam (intern) Leerling 2 e -lijns ondersteuning Interne deskundigen (zie overzicht onder het volgende schema) 3 e -lijns ondersteuning Eterne deskundigen en instellingen Zorg Advies Team (ZAT) Interne en eterne deskundigen Toelichting op de niveaus van ondersteuning 2 Niveau 1 e -lijns ondersteuning Ondersteuningsmogelijkheden De docenten en onderwijsondersteunend personeel hebben hier een centrale rol: Signaleren van afwijkend gedrag. Informeren van de mentor over het functioneren van een (zorg)leerling. Uitvoeren van de afspraken in het handelingsplan. 2 Deze informatie is uitgebreider uitgewerkt in het Zorgplan van de school. 7

8 2 e -lijns ondersteuning 3 e -lijns ondersteuning Opvolgen aanwijzingen van zorgverleners. Bijwonen van leerlingbesprekingen. Invoeren voortgangsgegevens in het leerlingvolgsysteem. De mentor Is onder verantwoordelijkheid van de teamleider belast met: Bewaken van de studievoortgang en het sociaal en emotioneel functioneren van de leerlingen; Signaleren van afwijkend gedrag en zo nodig actie ondernemen. Formuleren en objectiveren van ondersteuningsvragen. In samenwerking met de zorgcoördinator/teamleider een handelingsplan opstellen met betrekking tot de zorgleerling en deze uitvoeren. Informeren van docenten, teamleider, leerlingbegeleider en ouders. De teamleider heeft binnen het team de eindverantwoordelijkheid en houdt toezicht op de werkprocessen en controleert docent en mentor op uitvoering van de taken De teamleider heeft periodiek overleg met de zorgcoördinator over de voortgang van de zorg binnen zijn team ziet toe op invoer van gegevens in het leerlingvolgsysteem. De 2e-lijnsondersteuning wordt aangeboden binnen de school en is bedoeld voor een beperkte groep leerlingen, die etra zorg nodig hebben. Ze wordt aangeboden na overleg in het interne zorgteam en met de ouders en wordt verzorgd door docenten en/of interne deskundigen. Het Clusius College biedt onder andere: Steunlessen voor AVO-vakken in alle leerjaren Leerlingbegeleiding. Individuele handelingsplannen Faalangstreductie en weerbaarheidtraining. Agressie Replacement Training Indien de etra begeleiding niet het gewenste resultaat oplevert, wordt besloten tot het vragen van een etern advies: de 3e lijn. Advisering door of verwijzing naar eterne instanties verloopt via het zorgadviesteam (ZAT). Hierbij is overleg met de zorgcoördinator (voorzitter/procesbewaker en de teamleiders. Bij risico op uitval of verwijzing naar het speciaal onderwijs of een andere speciale voorziening wordt de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband ingeschakeld. Contact met 3e-lijnsinstanties gebeurt altijd in overleg met en na schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers. In een uitzonderlijke situatie (als contact met de ouders/verzorgers duidelijk niet in het belang van de leerling is) kan van deze regel worden afgeweken. 3e-lijnsbegeleiders zijn: De ouder- en kindadviseur Schoolarts Leerplichtambtenaar Aansluitfunctionaris Bureau Jeugdzorg De 3e-lijns ondersteuning richt zich met name op de bovenschoolse voorzieningen als: STOP Transferium School2Care Altra 12+ (voormalig Boppi) 8

9 Interne en eterne deskundigheid waarover de school beschikt Voor het begeleiden en ondersteunen van de leerlingen heeft de het Clusius College Amsterdam een aantal gespecialiseerde medewerkers in dienst. Het gaat om de volgende functionarissen: Mentor: het vaste aanspreekpunt voor de leerling, de mentor volgt de studievorderingen bij alle vakken, overlegt zo nodig met de docenten, bewaakt de sfeer in de klas en staat open voor persoonlijke problemen van de leerling. Docent met ondersteuningstaken: Faalangstreductietraining/Rots en Water Training Teamleider: is mede verantwoordelijk voor (de coördinatie van) de uitvoering van de leerlingenzorg in onder- dan wel bovenbouw, neemt deel aan het zorgbreedte overleg en brengt relevante leerlingenzaken in en coördineert de uitvoering van de handelingsplannen voor de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende leerjaren. Zorgcoördinator: bewaakt en begeleidt het zorg- en ondersteuningsproces. Steunlesdocenten: deze begeleiden in samenwerking met de mentor leerlingen, die voor etra lessen in aanmerking komen Trainer sociale vaardigheden (Sova): Agressie Replacement Trainers: dragen zorg voor training aan leerlingen met agressief gedrag. Huiswerkbegeleider. Orthopedagoog: onderzoeken leerlingen met leer- en gedragsproblemen. OOM-docent: gericht op onderwijs op maat en ter voorkoming van uitval van de leerling. Dysleiecoördinator: deze verzorgt de screening van alle leerlingen op dysleie, verzorgt eventueel de benodigde faciliteiten en geeft handelingsadviezen aan leerlingen, vakdocenten, mentoren, teams en secties. Stagebegeleider. Stagecoördinator. Decaan: begeleidt leerlingen in hun beroepskeuze en adviseert bij de keuze van een vervolgopleiding Vertrouwenspersoon: persoon aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Verzuimcoördinator/conciërge: belast met de beoordeling rechtmatigheid van verzuim, ondernemen van actie bij ongeoorloofd verzuim of te laat komen en de registratie van verzuim. Eterne deskundigen en instellingen, waarmee de school samenwerkt, zijn: Ouder- en kind adviseur. Schoolarts. Leerplichtambtenaar. Aansluitfunctionaris Bureau Jeugdzorg. STOP. Transferium. School2Care. Altra 12+. (voormalig Boppi) In de schoolgids en het zorgplan van de school is meer informatie over het bovenstaande te vinden. 9

10 3.4 Planmatig werken Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) In het voortgezet onderwijs moeten scholen met ingang van 1 augustus 2014 een zogeheten ontwikkelingsperspectiefplan opstellen voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, leerlingen in het praktijkonderwijs en leerlingen die etra ondersteuning krijgen in het reguliere voortgezet onderwijs. In het ontwikkelingsperspectiefplan wordt beschreven wat de verwachte uitstroombestemming van de leerling is en wat de onderbouwing van deze verwachting is. Wat dit laatste betreft gaat het om de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed kunnen zijn op het onderwijsleerproces. Het bevoegd gezag van de school stelt het ontwikkelingsperspectiefplan vast nadat hierover op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de ouders heeft plaatsgevonden. In het (v)so krijgt het bevoegd gezag hierbij advies van de Commissie van Begeleiding/Onderzoek. De school evalueert het ontwikkelingsperspectief jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij. Scholen voor regulier voortgezet onderwijs moeten vanaf 1 augustus 2014 in het Basisregister Onderwijs (BRON) aangeven welke leerling een ontwikkelingsperspectief heeft. De inspectie ziet toe op de kwaliteit van deze werkwijze binnen de scholen. Het opstellen van een OPP vraagt om een integrale werkwijze waarin de opsteller de informatie en epertise vanuit alle betrokkenen meeneemt: van de leerling zelf, van de ouders, de docenten, mentoren en andere schoolinterne deskundigen en van de ketenpartners van de school (de eterne deskundigen die bij de leerling betrokken zijn). Het OPP wordt meer opgesteld vanuit de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling op de langere termijn, met einddoelen die passen bij het perspectief (uitstroom) van de leerling. Het OPP richt zich meer op de doelen die in de onderwijsinstelling behaald dienen te worden. Handelingsplannen werden vooral geschreven om hiaten op te vullen, een OPP is meer bedoeld om hiaten te voorkomen. De positie van de ouders is hiermee flink veranderd: zij zijn nu meer betrokken partners bij het leren en opgroeien van hun kind. Indien geen overeenstemming wordt bereikt bij het vaststellen of bijstellen van het OPP kunnen ouders zich wenden tot de Geschillencommissie Passend Onderwijs (v/h de Geschillencommissie OPP ). Ten tijde van het opstellen van dit schoolondersteuningsprofiel zijn de scholen druk bezig zich voor te bereiden op deze nieuwe maatregel. Werkwijze Clusius College Amsterdam Individuele handelingsplannen (ontwikkelingsperspectiefplannen) worden opgesteld voor: Alle lwoo-leerlingen. REC-leerlingen. Leerlingen die in het zorgadviesteam worden besproken. De werkwijze is globaal als volgt: 1. Signalering gebeurt door docenten en ondersteuners. 10

11 2. Analysering en bespreking: door mentoren worden signalen geïnventariseerd, dan besproken met de zorgcoördinator en ingebracht in de leerlingbespreking. 3. Het opstellen van plan van aanpak/handelinsgplan (OPP): dit wordt gedaan in de leerlingbespreking. De hulp of interventie wordt besproken met de leerling en ouders en vastgelegd in het handelingsplan of leerlingdossier 4. Uitvoering/interventie: in de leerlingbespreking wordt afgesproken wie verantwoordelijk is voor de afgesproken acties. De mentor en zorgcoördinator sturen de interventies aan. 5. Evaluatie interventie: de door de mentor in de leerlingbespreking ingebrachte leerlingen komen de eerstvolgende bijeenkomst terug op de agenda met als doel evalueren van het hulpproces Alle informatie betreffende de handelingsplannen wordt bijgehouden in de leerlingdossiers. Op deze wijze kunnen de ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd en is de informatie bereikbaar voor alle direct betrokken medewerkers. In alle gevallen is de mentor de regisseur van de opgestelde plannen: hij/zij bewaakt de uitvoering en evaluatie. 3.5 Basiskwaliteit van het onderwijs De inspectie Voortgezet Onderwijs heeft het Clusius College Amsterdam het zogenaamde basisarrangement (basistoezicht) toegekend voor het vmbo-k en vmbo-b. Hiermee wordt uitgedrukt dat de kwaliteit van het geboden onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving in orde is. Het Clusius College voert binnen de kaders van het beleid van de totale organisatie een zorgvuldig en systematisch kwaliteitsbeleid. De school hanteert hiervoor de notitie Kwaliteitsbeleid en borging in het onderwijs. oorn volgtvoert binnen de kaders van de gehele organisatie een nauwgezet en systematische kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsbeleid betreft de volgende gebieden: Kwaliteit van het onderwijs: opbrengsten en kwaliteit van processen. Kwaliteit van de medewerkers. Kwaliteit van de bedrijfsvoering. Kwaliteit van de huisvesting en overige voorzieningen. Kwaliteit van de organisatie. De kwaliteit en het kwaliteitsbeleid op al deze gebieden beïnvloeden elkaar en zijn afhankelijk van elkaar. Bij dit alles wordt zeer planmatig gewerkt: er is een grote samenhang tussen de kaders op organisatieniveau, sterkte/zwakte analyses, het vestigingsontwikkelplan, het vestigingsactiviteitenplan en de planning&controlkalender. Er wordt structureel gebruik gemaakt van zelfevaluatie en interne audits, rapportages, tevredenheidsonderzoeken, e.d. Kwaliteit staat in de agenda van het overleg op alle niveaus! Verder heeft de school als een van de maatregelen voor structurele borging van de onderwijskwaliteit Opbrengstgericht werken ingevoerd. Hierbij zijn alle belangrijke onderwijsprocessen in een kalender gezet, waarbij de opbrengsten systematisch volgens een vaste cyclus worden beoordeeld.. 11

12 Hiervoor wordt de zogeheten PDCA-cyclus gehanteerd. Deze cyclus wordt jaarlijks doorlopen: het beleidsplan en de schoolplannen hebben zo een vaste cyclus. PDCA-cyclus De stappen kunnen als volgt worden beschreven: Plan: bedenken van een plan, het definiëren van meetpunten, normen en targets. Do: het plan uitvoeren, meetpunten analyseren en gebruiken voor actie en procesverbetering. Check: het plan en uitvoering beoordelen, met elkaar praten over scores om de meetpunten en de analyses. Act: het plan, de normen en targets bijstellen of de uitvoering bijsturen. Het Clusius College Amsterdam streeft verder naar een opbrengstgericht (OGW) en handelingsgericht (HGW) onderwijsleerklimaat in een veilige en zorgzame school. De resultaten van de leerling staan centraal en iedereen in de school heeft daar hoge verwachtingen van. Om dit te realiseren, is de rol van de docent in de klas cruciaal. Het management moet sturen en faciliteren om de docent de richting aan te geven, hem te begeleiden en ondersteuning te bieden. Schoolbreed ligt de focus op didactiek door middels van het zogeheten GIP - model. GIP staat voor: van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch handelen van de docent. Docenten worden hierin getraind, begeleid en gevolgd vanuit De Bascule en door de teamleiders. Het doel hiervan is het aanbrengen van een herkenbaar en voorspelbaar didactisch klimaat in alle lessen. Bijzondere aandacht is er nog voor de differentiatie in de lessen. Op pedagogisch gebied is gestart met de training Positive Behavior Support (PBS). Bij de implementatie van PBS wordt gebruik gemaakt van een vaste methodiek voor het aanleren van gewenst gedrag en het bekrachtigen van gewenst gedrag. Vast onderdeel in deze systematiek is het administreren van incidenten en beloningen. De systematiek van PBS wordt momenteel ingezet in de klas en in het bijzonder in het mentoruur. In de meerjarenplanning is opgenomen dat dit wordt uitgebreid naar de algemene ruimtes. De kwaliteit van de school kan ook worden afgemeten aan de leerling- en oudertevredenheid. De school laat dit regelmatig onderzoeken en hieronder zijn de meest recente uitslagen opgenomen. 12

13 De leerlingen van de schooll tevreden over de school in het algemeen. Zij voelen zich met respect behandeld. Ook stelt de school duidelijke regels en er is een grote tevredenheid over de steun van de mentor m en dee etra begeleiding, die aan de leerlingen wordt aangeboden. Uit het tevredenheidonderzoek onder de ouders van leerjaar 3 komt het beeld van een veilige prettig school. De sfeer van de school is bij de meerderheid van de ouders de doorslaggeven- de factor om voor Clusius College Amsterdam te kiezen. k 4 Etra ondersteuning 4.1 Inleiding Het samenwerkingsverband geeft school ook de beschikking over ondersteu- etra ningsmiddelen waarmee zij naast de basisonders steuning voor leerlingen ondersteuning op maat kan inzetten. De school kan deze etra middelen dus gebruiken om de basisondersteuning verder te verbreden met epertise vanuit de school zelf of mett epertise van bui- te ge- tenaf. De school kan er ook voor kiezen om de ondersteuningsmiddelen bruiken om een tijdelijke plaatsing op het speciaal onderwijs of het speciaal ba- rug- sisonderwijs in te kopen. Deze etra ondersteuning werd voorheen bekostigd vanuit dee zogenaamde zakjes, die op korte termijn worden afgeschaft. 4.2 Arrangementen Het Clusius College Amsterdam kent in het kader van v de etraa ondersteuning het volgende arrangement:. 13

14 5 Ambities Allereerst is het de ambitie van het Clusius College Amsterdam om geheel te gaan voldoen aan de kwaliteitseisen, die aan de basisondersteuning zoals weergegeven in bijlage 1 en aan de zorgplicht mogen worden gesteld. 6 Afsluiting Voor alle vragen, die tijdens het lezen van dit schoolondersteuningsprofiel bij u zijn gerezen, kunt u zich wenden tot de school. Overigens vindt u ook op de website van de school en in de vele documenten die u via de website gemakkelijk kunt bereiken, uitgebreide informatie over wat in deze notitie aan de orde is gesteld. 14

15 Bijlage 1 Overzicht basisondersteuning Clusius College Vmbo Amsterdam Vooropmerking Indien in onderstaand schema het kruisje in de kolom In ontwikkeling uiterst rechts is geplaatst, dan betekent dat dat de ontwikkeling reeds in een vergevorderd stadium is. Aspecten In Aanwezig ontwikkeling 1 Beleid met betrekking tot passend onderwijs a De school heeft de intentie om leerlingen met een (etra) ondersteuningsbehoefte in principe aan te nemen, mits het ondersteuningsaanbod toereikend kan zijn b De school meet minimaal één keer per twee jaar de tevredenheid van leerlingen en ouders/verzorgers c De school bepaalt jaarlijks hoe de zorgmiddelen worden ingezet d De school evalueert jaarlijks het rendement van geboden ondersteuning en gebruikt de conclusie als input voor het ondersteuningsbeleid e Middelen die toegekend zijn voor ondersteuning worden daarvoor ingezet 2 Passende begeleiding a De school brengt onderwijsbehoeften in kaart door het verzamelen van informatie uit overdrachtsgegevens, warme overdracht en gesprek met de ouders b De school voorziet in op maat gemaakte onderwijsarrangementen voor leerlingen die dat nodig hebben c De school werkt met (groeps)handelingsplannen met een vaste structuur d (Groeps)handelingsplannen bevatten handelingsgerichte, direct toepasbare adviezen e De school gaat altijd na welke opbrengsten handelingsplannen opleveren f De school beschikt over een goed functionerend leerling volg systeem (LVS) waarin de ondersteuning wordt vastgelegd g Docenten en mentoren voeren leerlinggegevens m.b.t. onderwijsresultaten, sociaalemotionele ontwikkeling en andere relevante informatie structureel in in het LVS h Minimaal twee keer per jaar vinden leerlingbesprekingen plaats op basis van deze individuele informatie en m.b.t. groepssituaties i De school stelt de informatie over onderwijsbehoeften van leerlingen ter beschikking van professionals, waarmee wordt samengewerkt. j De mentor stelt informatie over onderwijsbehoeften van leerlingen structureel beschikbaar aan medewerkers van de school die hiervan op de hoogte dienen te zijn k De school besteedt structureel aandacht aan de competenties van docenten en begeleiders in relatie tot de ondersteuningsproblematiek die speelt l De school beschikt over goed getrainde mentoren die in staat zijn adequaat te signaleren en te interveniëren (binnen hun taakstelling) m De school maakt gebruik van (eventueel eterne)( specialisten als het gaat om etra ondersteuning n De school zet eterne zorgpartners preventief in ten behoeve van een vroegtijdige signalering, zodat eerder lichte ondersteuning kan worden ingezet o Voor speciale onderwijsbehoeften schakelt de school zo nodig diagnostische epertise van buiten de school in 3 De continuïteit van de passende begeleiding a De verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de ondersteuning is ondergebracht bij één of meer functionarissen b Begeleidingsgegevens (al vanaf het bao) worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem c De school participeert in de overgangsprocedures bao/vo zoals afgesproken d De school participeert in de overgangsprocedures vo/mbo zoals afgesproken e De school heeft afspraken over hoe de warme overdracht wordt vormgegeven vastgelegd 4 Basisondersteuning voorziet in opvang van leerlingen met een algemene hulpvraag a De school verzorgt leerwegondersteuning (lwoo) b De school vangt leerlingen met een PrO-beschikking op in het vmbo met lwoo Inzetten lwoo-ondersteuningsmiddelen (verantwoording begroting/jaarverslag) c De school biedt leerwerktrajecten 15

16 Aspecten In Aanwezig ontwikkeling d De school beschikt over een onderwijsaanbod voor hoogbegaafden nvt e De school werkt met het doorstartconvenant van het Samenwerkingsverband (betreft nvt gastleerlingschap) f De school biedt schoolloopbaan begeleiding g De school heeft een verzuimcoördinatie en -registratie 5 Differentiatie en competenties docenten a Mentoren zijn in staat te bepalen wanneer basisondersteuning niet meer toereikend is b Docenten kunnen reflecteren op eigen handelen en op grond van reflectie bijstellen c Docenten zijn in staat handelingsgerichte leerlingbesprekingen te voeren d Docenten zijn in staat handelingsgerichte gesprekken met leerlingen, ouders en collega s te voeren e Docenten betrekken ouders bij de onderwijsondersteuning f Docenten reageren op signalen van leerlingen en/of ouders door zelf actie te ondernemen of door de signalen door te spelen g Docenten kunnen beperkingen van leerlingen vertalen in behoeften en daar de vereiste ondersteuning aan koppelen h Docenten maken zo nodig aanpassingen in de lessen i Er wordt door de docenten tijdens de lessen gedifferentieerd op grond van:. Docenten kunnen differentiëren naar tempo en niveau. Speciale psychologische of soc. emotionele kenmerken. Een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. Verschillende leerstijlen j Gedifferentieerde onderwijsprogramma s zijn beschikbaar in het vakwerkplan k Onderwijsprogramma s voor leerlingen met fysieke beperkingen:. Goed ingerichte Elektronische Leer Omgeving (ELO). Aangepaste onderwijskundige leer- en hulpmiddelen. Aangepast rooster. Beperkte lokaalwisseling. Ruimte voor verrichten van medische handelingen 6 Epertise op het gebied van deskundigheid, materialen en omgeving a Er is binnen de school een cultuur waarin professionaliteit met elkaar gedeeld wordt (intervisie) b Docenten kunnen etra aandacht besteden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften c Het zorgteam/ondersteuningsteam heeft epertise in:. Handelingsgericht werken. Individueel ontwikkelingsperspectief. Individuele leerlijnen d Er is een teamaanpak op gedrag in de klassen- en vrije situatie e Binnen school is kennis over onderwijszorgvoorzieningen in regio Samenwerkingsverband f Bekwaamheid/kennis van docenten wordt op peil gehouden voor wat betreft:. Signaleren speciale onderwijsbehoeften voor leren en gedrag. Kennis en aanpak dysleie. Kennis en aanpak dyscalculie. Kennis en aanpak AD(H)D. Kennis en aanpak ASS. Kennis en aanpak faalangst g Binnen school is kennis over gedragsontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen h Binnen school is kennis over onderwijsachterstanden andere culturen i Er zijn programma s gericht op vergroten van sociale vaardigheden j Er zijn programma s gericht op vergroten van studievaardigheid k Beschikbare trainingen en andere ondersteuning. Faalangst reductie training. Weerbaarheidstraining/ assertiviteitstraining. Dysleie-ondersteuning (r.t.). Dyscalculie-ondersteuning (r.t.). Inzet eterne coaches (o.a. OPDC, REC, Keerpunt) 16

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo

Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens... 4 2.1 Contactgegevens... 4 Hoofdstuk 3 Ondersteuning... 5 3.1 Visie op onderwijs en ondersteuning...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school Schoolondersteuningsprofiel Naam school 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 4 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 4 2.5 Gemiddeld

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o. 30.01 Beste leerlingen ouders en docenten, Met ingang van 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd.

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school. CSG Groene Hart Topmavo

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school. CSG Groene Hart Topmavo Schoolondersteuningsprofiel Naam school CSG Groene Hart Topmavo Inhoud 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 5 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Status: Definitief 1 Overzicht besluitvormingstraject 16 januari 2014 ter bespreking in Bestuursvergadering 1 februari 2014: ter instemming

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. Passend Onderwijs 2014-2018

SG W.J. Bladergroen. Passend Onderwijs 2014-2018 SG W.J. Bladergroen Passend Onderwijs 2014-2018 Inhoudsopgave Passend Onderwijs - Visie en Missie van de PSG... 3 Passend Onderwijs SG W.J. Bladergroen... 8 Bijlage 1: SG. W.J. Bladergroen praktijkonderwijs...

Nadere informatie

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt..

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. Zorgplan Theresialyceum Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. INHOUD Inleiding... 2 Visie op zorg... 3 0 Leerlingen uit groep 8... 4 I De zorg en begeleiding specifiek voor leerjaar 1.. 4 I.I Coaching

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Vrijeschool De Es

Schoolondersteuningsprofiel Vrijeschool De Es Schoolondersteuningsprofiel Vrijeschool De Es 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene informatie... 3 School & Leerlingen... 3 Missie... 3 Visie... 4 Zorg en expertise: Structuur en organisatie van de ondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 2 Gegevens van de school Blz. 5 Hoofdstuk 3 Welke leerlingen bezoeken onze school Blz. 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: maart 2015 Evelyne Docters van Leeuwen en Anja van Dal Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084

Nadere informatie