Schoolondersteuningsprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Vmbo Amsterdam 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Vmbo Amsterdam

2 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning. Bijvoorbeeld etra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Scholen brengen die ondersteuning in beeld in het schoolondersteuningsprofiel, een document waarin een beknopt overzicht wordt gegeven van alle vormen van ondersteuning die de school te bieden heeft en ondersteuning die zij op korte termijn nog denkt te gaan aanbieden, de ambities. Onderscheiden worden de basisondersteuning en etra ondersteuning. Basisondersteuning legt vast welke bekwaamheidseisen aan het personeel worden gesteld en wat de mogelijkheden van de school zijn om ondersteuning in te zetten. Het samenwerkingsverband geeft scholen ook de beschikking over ondersteuningsmiddelen waarmee zij etra ondersteuning op maat kunnen inzetten. Een school kan deze etra middelen gebruiken om de basisondersteuning verder te verbreden met epertise vanuit de school zelf of met epertise van buitenaf. De school kan er ook voor kiezen om de ondersteuningsmiddelen te gebruiken om een tijdelijke plaatsing op het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs in te kopen. Etra ondersteuning kan licht en kortdurend van aard zijn, maar ook zwaar en langdurig en plaatsvinden binnen of buiten de school. Het schoolondersteuningsprofiel is als het ware een foto van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de school. Daardoor biedt het schoolondersteuningsprofiel de school en het samenwerkingsverband vo/vso, waarin de v(s)o-scholen samenwerken, de mogelijkheid om te beoordelen of binnen het voortgezet onderwijs voldoende ondersteuning wordt geboden aan leerlingen, die dat nodig hebben. Ook is het een document voor de school zelf: bieden wij voldoende ondersteuning en kunnen wij dit ook waarmaken? Maar vooral ook biedt het ouders de mogelijkheid om per school te beoordelen of het ondersteuningsniveau van een school past bij wat hun kind nodig heeft. Het schoolondersteuningsprofiel is een beknopt document: voor meer informatie kan worden gekeken in het schoolplan of het zorgplan van de school of op Vensters voor Verantwoording. Deze laatste website is een project van de VO-raad waarbij allerlei cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, afkomstig van de onderwijsinspectie en van de scholen zelf, verzameld en gevisualiseerd wordt in één systeem. Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen op basis van een format van het samenwerkingsverband vo/vso en is door de school verder ingevuld. De medezeggenschapsraad van de school heeft directie en team daarbij geadviseerd. Alle in dit schoolondersteuningsprofiel genoemde websites en documenten zijn te bereiken via de website van de school. 2. Algemene informatie In dit hoofdstuk worden de contactgegevens van de school en de kengetallen van de leerlingpopulatie weergegeven. Ook wordt kort weergegeven wat de school als haar opdracht ziet, vooral in het kader van passend onderwijs: de onderwijsvisie. 2

3 2.1 Contactgegevens Vestiging Alkmaar Naam Clusius College Amsterdam Type school Vmbo Groen Adres Rode Kruisstraat 40, 1025KN Amsterdam Telefoon Website 2.2 Onderwijsvisie en visie op ondersteuning Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld, doet dit met eigentijds en aantrekkelijk onderwijs dat in 2015 behoort tot het beste kwart van Nederland. Het onderwijs onderscheidt zich door aandacht voor natuur, duurzaamheid, voeding en leefomgeving. De school biedt vanuit een professionele organisatie kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarin leerlingen en studenten worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en doet dit door de (leer)omstandigheden zo optimaal mogelijk te maken. Het Clusius College komt bij medewerkers, leerlingen, ouders en bedrijfsleven als eerste in gedachte wanneer het gaat om goed onderwijs omdat het: een veilige, stimulerende leeromgeving biedt; een ieder uitdaagt het beste uit zichzelf te halen; samenwerkt met ouders, bedrijfsleven en andere betrokkenen in de regio; een professionele organisatie is met modern personeelsbeleid, en zich kenmerkt door transparantie, verantwoordelijkheid en kwaliteitsbewustzijn. De kernwaarden van het Clusius College zijn betrokken, kwaliteit, professioneel en vertrouwen. Onder kwalitatief hoogwaardig onderwijs verstaat het Clusius College onderwijs met een goed rendement en goede opbrengsten, onderwijs dat afgestemd is op de mogelijkheden en leerstijlen van leerlingen en studenten en dat voor leerlingen en studenten aantrekkelijk is. In dit onderwijs worden leerlingen en studenten goed begeleid. Zij en hun ouders zijn, evenals vervolgopleidingen, stagebedrijven en (voor het mbo) het afnemend bedrijfsleven tevreden over het onderwijs en de faciliteiten. Dit is ook onderwijs dat zich voortdurend ontwikkelt waarbij de beheersbaarheid niet uit het oog verloren mag worden. Ondersteuning Voor wat betreft de visie op zorg wil het Clusius College een pedagogisch en didactisch klimaat creëren, waarbij de docenten inspelen op de competenties en individuele behoeften van leerlingen, zodanig dat de leerling een onderwijskwalificatie kan halen. De school biedt daarom: 3

4 ondersteuning - voor zover dit in haar vermogen ligt - aan de leerlingen die dit nodig hebben; een vangnet voor leerlingen die dreigen uit te vallen. Concreet betekent dit: Kerndoelen worden inzichtelijk gemaakt door het inzetten van het Programma van toetsing in de onderbouw (PTO). Voor leerlingen die voor LWOO of REC geïndiceerd zijn wordt een handelingsplan opgesteld. Leerlingen met een indicatie worden opgenomen binnen reguliere klassen. De klassen in de onderbouw zijn heterogeen van aard. Het Clusius College biedt etra spelling, begrijpend lezen, steunlessen en rekenen aan. Vanuit de signalering van de docenten en de overdracht van het PO wordt voor iedere leerling de ondersteuningsbehoefte in kaart gebracht. Vanuit de overlegmomenten, zoals leerlingbespreking en het ZAT wordt, indien nodig, passende hulp opgestart. De klassen in de onderbouw zijn heterogeen van aard. Dit houdt in dat de klassen bestaan uit leerlingen met verschillende niveaus (advies PO) en leerlingen met een indicatie of beschikking. Het Clusius College wordt ondersteund vanuit het projectplan Passend Onderwijs bij het implementeren van een didactisch klimaat door middel van het GIPmodel. 2.3 Kengetallen leerlingpopulatie Hieronder worden de belangrijkste kengetallen van de school weergegeven. Meer specifieke informatie is te vinden op Vensters voor Verantwoording 1. Aantal leerlingen Aantal lwooleerlingen Verwijzing naar Svo Leerlingen met RECindicatie Leerlingen met dysleieverklaring Leerlingen Met dyscalculieverklaring Uitsplitsingen leerjaren Vmbo-b Vmbo-b/vmbo-k Vmbo-k

5 Doorstroomcijfers In het Clusius Amsterdam liggen de doorstroomgegevens in de onderbouw voor de basis beroepsgerichte en de kader beroepsgerichte afdeling vrijwel op het niveau van het landelijke l gemiddelde. In de bovenbouw liggen de percentages respectievelijk gelijk (vmbo-bleerlingenl Hieronder vindt u een overzicht van waar de leerlingen van het Clusius College en lager (vmbo-k) dan het landelijk gemiddelde. Uitstroom van na het schooljaar naar toe zijn uitgestroomd. Slaagpercentages Clusius College Amsterdam m Op de website en in de Schoolgids vindt u meer gedetailleerde gegevens. 5

6 3. Basisondersteuning 3.1 Inleiding Op de scholen van het Clusius College wordt een schematisch overzicht van aspecten van basisondersteuning gehanteerd. U vindt dit overzicht in bijlage 1. Basisondersteuning kenmerkt zich door het nauwgezet volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en een intensief intern overleg daarover. Basisondersteuning is geen vast gegeven: scholen zijn en blijven in ontwikkeling en de inhoud van de basisondersteuning zal dan ook regelmatig worden aangepast. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van de leerling en waar nodig wordt etra tijd en aandacht aan de individuele leerling geschonken. Indien nodig biedt de school een scala aan ondersteuningsmogelijkheden en hulpmaterialen en onderhoudt zij actief werkrelaties met eterne deskundigen. De school ontwikkelt zich daarbij voortdurend en besteedt veel aandacht aan de professionalisering van de medewerkers. 3.2 Basisondersteuningsprofiel Het Clusius College heeft recent in kaart gebracht hoe zij staat ten opzichte van het gewenste niveau van basisondersteuning met behulp van het genoemde schematische overzicht van de basisondersteuning. De uitkomst van deze analyse is als bijlage bij dit schoolondersteuningsprofiel gevoegd. (bijlage 1) Het is van belang om duidelijk te maken dat de school de basis- en etra ondersteuning alleen waar kan maken binnen de grenzen van de mogelijkheden van de school en haar eterne partners. Indien de ondersteuningsbehoefte van een leerling de mogelijkheden van de school te boven gaat, zal de school hierover met de ouders/verzorgers communiceren en deze op alternatieven buiten de school (indien aanwezig) wijzen. 3.3 Onderwijsondersteuningsstructuur De ondersteuning op het Clusius College heeft de volgende kenmerken: De aanpak leidt van screening tot interventie. Bij de screening hebben zowel docenten als onderwijsondersteunend personeel een actieve en signalerende functie. Zij geven relevante informatie door aan de mentor. De mentor is het eerste aanspraakpunt (de spil) met betrekking tot de signalering van de zorg voor individuele leerlingen in zijn of haar klas. Signalen kunnen betrekking hebben op sociaal-emotionele, didactische, pedagogische en/of medische problematiek. Ook kunnen signalen betrekking hebben op pesten en de effecten hiervan op de leerling. In de leerlingbespreking wordt in kaart gebracht wat er al aan de problematiek gedaan is en wordt een hulpvraag geformuleerd. 6

7 Indien de signalen aangeven dat actie geboden is, wordt in samenspraak met betrokkenen het ondersteuningstraject van de leerling bepaald en vastgelegd in het handelingsplan van de leerling. De ouders en de leerling worden zo veel mogelijk bij de totstandkoming van het ondersteuningstraject de betrokken. In schema ziet de ondersteuningsstructuur van het Clusius College er als volgt uit: 1 e -lijns ondersteuning Mentoren Docenten Ondersteuners Teamleider Zorgteam (intern) Leerling 2 e -lijns ondersteuning Interne deskundigen (zie overzicht onder het volgende schema) 3 e -lijns ondersteuning Eterne deskundigen en instellingen Zorg Advies Team (ZAT) Interne en eterne deskundigen Toelichting op de niveaus van ondersteuning 2 Niveau 1 e -lijns ondersteuning Ondersteuningsmogelijkheden De docenten en onderwijsondersteunend personeel hebben hier een centrale rol: Signaleren van afwijkend gedrag. Informeren van de mentor over het functioneren van een (zorg)leerling. Uitvoeren van de afspraken in het handelingsplan. 2 Deze informatie is uitgebreider uitgewerkt in het Zorgplan van de school. 7

8 2 e -lijns ondersteuning 3 e -lijns ondersteuning Opvolgen aanwijzingen van zorgverleners. Bijwonen van leerlingbesprekingen. Invoeren voortgangsgegevens in het leerlingvolgsysteem. De mentor Is onder verantwoordelijkheid van de teamleider belast met: Bewaken van de studievoortgang en het sociaal en emotioneel functioneren van de leerlingen; Signaleren van afwijkend gedrag en zo nodig actie ondernemen. Formuleren en objectiveren van ondersteuningsvragen. In samenwerking met de zorgcoördinator/teamleider een handelingsplan opstellen met betrekking tot de zorgleerling en deze uitvoeren. Informeren van docenten, teamleider, leerlingbegeleider en ouders. De teamleider heeft binnen het team de eindverantwoordelijkheid en houdt toezicht op de werkprocessen en controleert docent en mentor op uitvoering van de taken De teamleider heeft periodiek overleg met de zorgcoördinator over de voortgang van de zorg binnen zijn team ziet toe op invoer van gegevens in het leerlingvolgsysteem. De 2e-lijnsondersteuning wordt aangeboden binnen de school en is bedoeld voor een beperkte groep leerlingen, die etra zorg nodig hebben. Ze wordt aangeboden na overleg in het interne zorgteam en met de ouders en wordt verzorgd door docenten en/of interne deskundigen. Het Clusius College biedt onder andere: Steunlessen voor AVO-vakken in alle leerjaren Leerlingbegeleiding. Individuele handelingsplannen Faalangstreductie en weerbaarheidtraining. Agressie Replacement Training Indien de etra begeleiding niet het gewenste resultaat oplevert, wordt besloten tot het vragen van een etern advies: de 3e lijn. Advisering door of verwijzing naar eterne instanties verloopt via het zorgadviesteam (ZAT). Hierbij is overleg met de zorgcoördinator (voorzitter/procesbewaker en de teamleiders. Bij risico op uitval of verwijzing naar het speciaal onderwijs of een andere speciale voorziening wordt de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van het samenwerkingsverband ingeschakeld. Contact met 3e-lijnsinstanties gebeurt altijd in overleg met en na schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers. In een uitzonderlijke situatie (als contact met de ouders/verzorgers duidelijk niet in het belang van de leerling is) kan van deze regel worden afgeweken. 3e-lijnsbegeleiders zijn: De ouder- en kindadviseur Schoolarts Leerplichtambtenaar Aansluitfunctionaris Bureau Jeugdzorg De 3e-lijns ondersteuning richt zich met name op de bovenschoolse voorzieningen als: STOP Transferium School2Care Altra 12+ (voormalig Boppi) 8

9 Interne en eterne deskundigheid waarover de school beschikt Voor het begeleiden en ondersteunen van de leerlingen heeft de het Clusius College Amsterdam een aantal gespecialiseerde medewerkers in dienst. Het gaat om de volgende functionarissen: Mentor: het vaste aanspreekpunt voor de leerling, de mentor volgt de studievorderingen bij alle vakken, overlegt zo nodig met de docenten, bewaakt de sfeer in de klas en staat open voor persoonlijke problemen van de leerling. Docent met ondersteuningstaken: Faalangstreductietraining/Rots en Water Training Teamleider: is mede verantwoordelijk voor (de coördinatie van) de uitvoering van de leerlingenzorg in onder- dan wel bovenbouw, neemt deel aan het zorgbreedte overleg en brengt relevante leerlingenzaken in en coördineert de uitvoering van de handelingsplannen voor de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende leerjaren. Zorgcoördinator: bewaakt en begeleidt het zorg- en ondersteuningsproces. Steunlesdocenten: deze begeleiden in samenwerking met de mentor leerlingen, die voor etra lessen in aanmerking komen Trainer sociale vaardigheden (Sova): Agressie Replacement Trainers: dragen zorg voor training aan leerlingen met agressief gedrag. Huiswerkbegeleider. Orthopedagoog: onderzoeken leerlingen met leer- en gedragsproblemen. OOM-docent: gericht op onderwijs op maat en ter voorkoming van uitval van de leerling. Dysleiecoördinator: deze verzorgt de screening van alle leerlingen op dysleie, verzorgt eventueel de benodigde faciliteiten en geeft handelingsadviezen aan leerlingen, vakdocenten, mentoren, teams en secties. Stagebegeleider. Stagecoördinator. Decaan: begeleidt leerlingen in hun beroepskeuze en adviseert bij de keuze van een vervolgopleiding Vertrouwenspersoon: persoon aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Verzuimcoördinator/conciërge: belast met de beoordeling rechtmatigheid van verzuim, ondernemen van actie bij ongeoorloofd verzuim of te laat komen en de registratie van verzuim. Eterne deskundigen en instellingen, waarmee de school samenwerkt, zijn: Ouder- en kind adviseur. Schoolarts. Leerplichtambtenaar. Aansluitfunctionaris Bureau Jeugdzorg. STOP. Transferium. School2Care. Altra 12+. (voormalig Boppi) In de schoolgids en het zorgplan van de school is meer informatie over het bovenstaande te vinden. 9

10 3.4 Planmatig werken Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) In het voortgezet onderwijs moeten scholen met ingang van 1 augustus 2014 een zogeheten ontwikkelingsperspectiefplan opstellen voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, leerlingen in het praktijkonderwijs en leerlingen die etra ondersteuning krijgen in het reguliere voortgezet onderwijs. In het ontwikkelingsperspectiefplan wordt beschreven wat de verwachte uitstroombestemming van de leerling is en wat de onderbouwing van deze verwachting is. Wat dit laatste betreft gaat het om de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed kunnen zijn op het onderwijsleerproces. Het bevoegd gezag van de school stelt het ontwikkelingsperspectiefplan vast nadat hierover op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de ouders heeft plaatsgevonden. In het (v)so krijgt het bevoegd gezag hierbij advies van de Commissie van Begeleiding/Onderzoek. De school evalueert het ontwikkelingsperspectief jaarlijks met de ouders en stelt het zo nodig bij. Scholen voor regulier voortgezet onderwijs moeten vanaf 1 augustus 2014 in het Basisregister Onderwijs (BRON) aangeven welke leerling een ontwikkelingsperspectief heeft. De inspectie ziet toe op de kwaliteit van deze werkwijze binnen de scholen. Het opstellen van een OPP vraagt om een integrale werkwijze waarin de opsteller de informatie en epertise vanuit alle betrokkenen meeneemt: van de leerling zelf, van de ouders, de docenten, mentoren en andere schoolinterne deskundigen en van de ketenpartners van de school (de eterne deskundigen die bij de leerling betrokken zijn). Het OPP wordt meer opgesteld vanuit de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling op de langere termijn, met einddoelen die passen bij het perspectief (uitstroom) van de leerling. Het OPP richt zich meer op de doelen die in de onderwijsinstelling behaald dienen te worden. Handelingsplannen werden vooral geschreven om hiaten op te vullen, een OPP is meer bedoeld om hiaten te voorkomen. De positie van de ouders is hiermee flink veranderd: zij zijn nu meer betrokken partners bij het leren en opgroeien van hun kind. Indien geen overeenstemming wordt bereikt bij het vaststellen of bijstellen van het OPP kunnen ouders zich wenden tot de Geschillencommissie Passend Onderwijs (v/h de Geschillencommissie OPP ). Ten tijde van het opstellen van dit schoolondersteuningsprofiel zijn de scholen druk bezig zich voor te bereiden op deze nieuwe maatregel. Werkwijze Clusius College Amsterdam Individuele handelingsplannen (ontwikkelingsperspectiefplannen) worden opgesteld voor: Alle lwoo-leerlingen. REC-leerlingen. Leerlingen die in het zorgadviesteam worden besproken. De werkwijze is globaal als volgt: 1. Signalering gebeurt door docenten en ondersteuners. 10

11 2. Analysering en bespreking: door mentoren worden signalen geïnventariseerd, dan besproken met de zorgcoördinator en ingebracht in de leerlingbespreking. 3. Het opstellen van plan van aanpak/handelinsgplan (OPP): dit wordt gedaan in de leerlingbespreking. De hulp of interventie wordt besproken met de leerling en ouders en vastgelegd in het handelingsplan of leerlingdossier 4. Uitvoering/interventie: in de leerlingbespreking wordt afgesproken wie verantwoordelijk is voor de afgesproken acties. De mentor en zorgcoördinator sturen de interventies aan. 5. Evaluatie interventie: de door de mentor in de leerlingbespreking ingebrachte leerlingen komen de eerstvolgende bijeenkomst terug op de agenda met als doel evalueren van het hulpproces Alle informatie betreffende de handelingsplannen wordt bijgehouden in de leerlingdossiers. Op deze wijze kunnen de ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd en is de informatie bereikbaar voor alle direct betrokken medewerkers. In alle gevallen is de mentor de regisseur van de opgestelde plannen: hij/zij bewaakt de uitvoering en evaluatie. 3.5 Basiskwaliteit van het onderwijs De inspectie Voortgezet Onderwijs heeft het Clusius College Amsterdam het zogenaamde basisarrangement (basistoezicht) toegekend voor het vmbo-k en vmbo-b. Hiermee wordt uitgedrukt dat de kwaliteit van het geboden onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving in orde is. Het Clusius College voert binnen de kaders van het beleid van de totale organisatie een zorgvuldig en systematisch kwaliteitsbeleid. De school hanteert hiervoor de notitie Kwaliteitsbeleid en borging in het onderwijs. oorn volgtvoert binnen de kaders van de gehele organisatie een nauwgezet en systematische kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsbeleid betreft de volgende gebieden: Kwaliteit van het onderwijs: opbrengsten en kwaliteit van processen. Kwaliteit van de medewerkers. Kwaliteit van de bedrijfsvoering. Kwaliteit van de huisvesting en overige voorzieningen. Kwaliteit van de organisatie. De kwaliteit en het kwaliteitsbeleid op al deze gebieden beïnvloeden elkaar en zijn afhankelijk van elkaar. Bij dit alles wordt zeer planmatig gewerkt: er is een grote samenhang tussen de kaders op organisatieniveau, sterkte/zwakte analyses, het vestigingsontwikkelplan, het vestigingsactiviteitenplan en de planning&controlkalender. Er wordt structureel gebruik gemaakt van zelfevaluatie en interne audits, rapportages, tevredenheidsonderzoeken, e.d. Kwaliteit staat in de agenda van het overleg op alle niveaus! Verder heeft de school als een van de maatregelen voor structurele borging van de onderwijskwaliteit Opbrengstgericht werken ingevoerd. Hierbij zijn alle belangrijke onderwijsprocessen in een kalender gezet, waarbij de opbrengsten systematisch volgens een vaste cyclus worden beoordeeld.. 11

12 Hiervoor wordt de zogeheten PDCA-cyclus gehanteerd. Deze cyclus wordt jaarlijks doorlopen: het beleidsplan en de schoolplannen hebben zo een vaste cyclus. PDCA-cyclus De stappen kunnen als volgt worden beschreven: Plan: bedenken van een plan, het definiëren van meetpunten, normen en targets. Do: het plan uitvoeren, meetpunten analyseren en gebruiken voor actie en procesverbetering. Check: het plan en uitvoering beoordelen, met elkaar praten over scores om de meetpunten en de analyses. Act: het plan, de normen en targets bijstellen of de uitvoering bijsturen. Het Clusius College Amsterdam streeft verder naar een opbrengstgericht (OGW) en handelingsgericht (HGW) onderwijsleerklimaat in een veilige en zorgzame school. De resultaten van de leerling staan centraal en iedereen in de school heeft daar hoge verwachtingen van. Om dit te realiseren, is de rol van de docent in de klas cruciaal. Het management moet sturen en faciliteren om de docent de richting aan te geven, hem te begeleiden en ondersteuning te bieden. Schoolbreed ligt de focus op didactiek door middels van het zogeheten GIP - model. GIP staat voor: van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch handelen van de docent. Docenten worden hierin getraind, begeleid en gevolgd vanuit De Bascule en door de teamleiders. Het doel hiervan is het aanbrengen van een herkenbaar en voorspelbaar didactisch klimaat in alle lessen. Bijzondere aandacht is er nog voor de differentiatie in de lessen. Op pedagogisch gebied is gestart met de training Positive Behavior Support (PBS). Bij de implementatie van PBS wordt gebruik gemaakt van een vaste methodiek voor het aanleren van gewenst gedrag en het bekrachtigen van gewenst gedrag. Vast onderdeel in deze systematiek is het administreren van incidenten en beloningen. De systematiek van PBS wordt momenteel ingezet in de klas en in het bijzonder in het mentoruur. In de meerjarenplanning is opgenomen dat dit wordt uitgebreid naar de algemene ruimtes. De kwaliteit van de school kan ook worden afgemeten aan de leerling- en oudertevredenheid. De school laat dit regelmatig onderzoeken en hieronder zijn de meest recente uitslagen opgenomen. 12

13 De leerlingen van de schooll tevreden over de school in het algemeen. Zij voelen zich met respect behandeld. Ook stelt de school duidelijke regels en er is een grote tevredenheid over de steun van de mentor m en dee etra begeleiding, die aan de leerlingen wordt aangeboden. Uit het tevredenheidonderzoek onder de ouders van leerjaar 3 komt het beeld van een veilige prettig school. De sfeer van de school is bij de meerderheid van de ouders de doorslaggeven- de factor om voor Clusius College Amsterdam te kiezen. k 4 Etra ondersteuning 4.1 Inleiding Het samenwerkingsverband geeft school ook de beschikking over ondersteu- etra ningsmiddelen waarmee zij naast de basisonders steuning voor leerlingen ondersteuning op maat kan inzetten. De school kan deze etra middelen dus gebruiken om de basisondersteuning verder te verbreden met epertise vanuit de school zelf of mett epertise van bui- te ge- tenaf. De school kan er ook voor kiezen om de ondersteuningsmiddelen bruiken om een tijdelijke plaatsing op het speciaal onderwijs of het speciaal ba- rug- sisonderwijs in te kopen. Deze etra ondersteuning werd voorheen bekostigd vanuit dee zogenaamde zakjes, die op korte termijn worden afgeschaft. 4.2 Arrangementen Het Clusius College Amsterdam kent in het kader van v de etraa ondersteuning het volgende arrangement:. 13

14 5 Ambities Allereerst is het de ambitie van het Clusius College Amsterdam om geheel te gaan voldoen aan de kwaliteitseisen, die aan de basisondersteuning zoals weergegeven in bijlage 1 en aan de zorgplicht mogen worden gesteld. 6 Afsluiting Voor alle vragen, die tijdens het lezen van dit schoolondersteuningsprofiel bij u zijn gerezen, kunt u zich wenden tot de school. Overigens vindt u ook op de website van de school en in de vele documenten die u via de website gemakkelijk kunt bereiken, uitgebreide informatie over wat in deze notitie aan de orde is gesteld. 14

15 Bijlage 1 Overzicht basisondersteuning Clusius College Vmbo Amsterdam Vooropmerking Indien in onderstaand schema het kruisje in de kolom In ontwikkeling uiterst rechts is geplaatst, dan betekent dat dat de ontwikkeling reeds in een vergevorderd stadium is. Aspecten In Aanwezig ontwikkeling 1 Beleid met betrekking tot passend onderwijs a De school heeft de intentie om leerlingen met een (etra) ondersteuningsbehoefte in principe aan te nemen, mits het ondersteuningsaanbod toereikend kan zijn b De school meet minimaal één keer per twee jaar de tevredenheid van leerlingen en ouders/verzorgers c De school bepaalt jaarlijks hoe de zorgmiddelen worden ingezet d De school evalueert jaarlijks het rendement van geboden ondersteuning en gebruikt de conclusie als input voor het ondersteuningsbeleid e Middelen die toegekend zijn voor ondersteuning worden daarvoor ingezet 2 Passende begeleiding a De school brengt onderwijsbehoeften in kaart door het verzamelen van informatie uit overdrachtsgegevens, warme overdracht en gesprek met de ouders b De school voorziet in op maat gemaakte onderwijsarrangementen voor leerlingen die dat nodig hebben c De school werkt met (groeps)handelingsplannen met een vaste structuur d (Groeps)handelingsplannen bevatten handelingsgerichte, direct toepasbare adviezen e De school gaat altijd na welke opbrengsten handelingsplannen opleveren f De school beschikt over een goed functionerend leerling volg systeem (LVS) waarin de ondersteuning wordt vastgelegd g Docenten en mentoren voeren leerlinggegevens m.b.t. onderwijsresultaten, sociaalemotionele ontwikkeling en andere relevante informatie structureel in in het LVS h Minimaal twee keer per jaar vinden leerlingbesprekingen plaats op basis van deze individuele informatie en m.b.t. groepssituaties i De school stelt de informatie over onderwijsbehoeften van leerlingen ter beschikking van professionals, waarmee wordt samengewerkt. j De mentor stelt informatie over onderwijsbehoeften van leerlingen structureel beschikbaar aan medewerkers van de school die hiervan op de hoogte dienen te zijn k De school besteedt structureel aandacht aan de competenties van docenten en begeleiders in relatie tot de ondersteuningsproblematiek die speelt l De school beschikt over goed getrainde mentoren die in staat zijn adequaat te signaleren en te interveniëren (binnen hun taakstelling) m De school maakt gebruik van (eventueel eterne)( specialisten als het gaat om etra ondersteuning n De school zet eterne zorgpartners preventief in ten behoeve van een vroegtijdige signalering, zodat eerder lichte ondersteuning kan worden ingezet o Voor speciale onderwijsbehoeften schakelt de school zo nodig diagnostische epertise van buiten de school in 3 De continuïteit van de passende begeleiding a De verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de ondersteuning is ondergebracht bij één of meer functionarissen b Begeleidingsgegevens (al vanaf het bao) worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem c De school participeert in de overgangsprocedures bao/vo zoals afgesproken d De school participeert in de overgangsprocedures vo/mbo zoals afgesproken e De school heeft afspraken over hoe de warme overdracht wordt vormgegeven vastgelegd 4 Basisondersteuning voorziet in opvang van leerlingen met een algemene hulpvraag a De school verzorgt leerwegondersteuning (lwoo) b De school vangt leerlingen met een PrO-beschikking op in het vmbo met lwoo Inzetten lwoo-ondersteuningsmiddelen (verantwoording begroting/jaarverslag) c De school biedt leerwerktrajecten 15

16 Aspecten In Aanwezig ontwikkeling d De school beschikt over een onderwijsaanbod voor hoogbegaafden nvt e De school werkt met het doorstartconvenant van het Samenwerkingsverband (betreft nvt gastleerlingschap) f De school biedt schoolloopbaan begeleiding g De school heeft een verzuimcoördinatie en -registratie 5 Differentiatie en competenties docenten a Mentoren zijn in staat te bepalen wanneer basisondersteuning niet meer toereikend is b Docenten kunnen reflecteren op eigen handelen en op grond van reflectie bijstellen c Docenten zijn in staat handelingsgerichte leerlingbesprekingen te voeren d Docenten zijn in staat handelingsgerichte gesprekken met leerlingen, ouders en collega s te voeren e Docenten betrekken ouders bij de onderwijsondersteuning f Docenten reageren op signalen van leerlingen en/of ouders door zelf actie te ondernemen of door de signalen door te spelen g Docenten kunnen beperkingen van leerlingen vertalen in behoeften en daar de vereiste ondersteuning aan koppelen h Docenten maken zo nodig aanpassingen in de lessen i Er wordt door de docenten tijdens de lessen gedifferentieerd op grond van:. Docenten kunnen differentiëren naar tempo en niveau. Speciale psychologische of soc. emotionele kenmerken. Een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. Verschillende leerstijlen j Gedifferentieerde onderwijsprogramma s zijn beschikbaar in het vakwerkplan k Onderwijsprogramma s voor leerlingen met fysieke beperkingen:. Goed ingerichte Elektronische Leer Omgeving (ELO). Aangepaste onderwijskundige leer- en hulpmiddelen. Aangepast rooster. Beperkte lokaalwisseling. Ruimte voor verrichten van medische handelingen 6 Epertise op het gebied van deskundigheid, materialen en omgeving a Er is binnen de school een cultuur waarin professionaliteit met elkaar gedeeld wordt (intervisie) b Docenten kunnen etra aandacht besteden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften c Het zorgteam/ondersteuningsteam heeft epertise in:. Handelingsgericht werken. Individueel ontwikkelingsperspectief. Individuele leerlijnen d Er is een teamaanpak op gedrag in de klassen- en vrije situatie e Binnen school is kennis over onderwijszorgvoorzieningen in regio Samenwerkingsverband f Bekwaamheid/kennis van docenten wordt op peil gehouden voor wat betreft:. Signaleren speciale onderwijsbehoeften voor leren en gedrag. Kennis en aanpak dysleie. Kennis en aanpak dyscalculie. Kennis en aanpak AD(H)D. Kennis en aanpak ASS. Kennis en aanpak faalangst g Binnen school is kennis over gedragsontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen h Binnen school is kennis over onderwijsachterstanden andere culturen i Er zijn programma s gericht op vergroten van sociale vaardigheden j Er zijn programma s gericht op vergroten van studievaardigheid k Beschikbare trainingen en andere ondersteuning. Faalangst reductie training. Weerbaarheidstraining/ assertiviteitstraining. Dysleie-ondersteuning (r.t.). Dyscalculie-ondersteuning (r.t.). Inzet eterne coaches (o.a. OPDC, REC, Keerpunt) 16

17 Aspecten In Aanwezig ontwikkeling l Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kunnen gebruik maken van een eigen plek m Er is voor mentoren en docenten tijd beschikbaar van het Zorg Advies Team (ZAT) n Leerlingen krijgen de gelegenheid elkaar te helpen o De school heeft epertise m.b.t. de volgende moeilijke doelgroepen:. Leerlingen die voortdurend drugs gebruiken. Leerlingen met een schoolfobie/ zware blokkade om op school te komen. Leerlingen die een bedreiging zijn voor de veiligheid. Leerlingen die blijven spijbelen. Hoogbegaafde onderpresteerders nvt. Leerlingen in het Praktijkonderwijs met frequent optredende, ernstige gedragspro- nvt blemen. Leerlingen met ASS (stoornis in het autistische spectrum) met een ondersteu- ningsbehoefte, waaraan het regulier onderwijs niet aan kan voldoen, maar die ook niet verwezen kunnen worden naar het VSO omdat het onderwijsaanbod daar tekort schiet p De school heeft een werkend protocol voor medische handelingen 7 Samenwerking eternen met betrekking tot ondersteuning en zorg a De school heeft een goed functionerend Zorg Advies Team (ZAT) b De doelstellingen van en de procedures rond het ZAT zijn voor alle medewerkers duidelijk c Het beleid rond het ZAT is vastgelegd in een beleidsdocument (zorgplan) d De school participeert in de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)- POVO e De school participeert in het VMBO-MBO-overleg f De school participeert in het VO-MBO-project (betreft overdracht zorgdossier VO- MBO via Intergrip) g De school maakt gebruik van VAVO nvt h De school kent samenwerking met het HBO nvt De school kent samenwerking met de Universiteit i De school werkt samen met de voorzieningen van het samenwerkingsverband (OPDC, Keerpunt, Herstart/Op de Rails) j De wijze van samenwerking met de ouders van leerlingen die etra zorg en ondersteuning behoeven is beschreven k Ouders kunnen problemen m.b.t. de zorgplicht aankaarten bij de Medezeggenschapsraad: procedures zijn opgenomen in het reglement van de MR l De school kent een klachtenprocedure m Arbitragezaken worden voorgelegd aan de geschillencommissie Passend Onderwijs, waarbij het bestuur van de school is aangesloten 8 Veilige school a Er is een programma voor een veilig klimaat b De school heeft de volgende voorzieningen in het kader van een veilig schoolklimaat:. Pestprotocol. Vertrouwenspersoon. Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Er zijn gezamenlijke afspraken en gedragscodes voor docenten. Verzuimprotocol c De school zorgt voor fysieke toegankelijkheid d De school is bereid om in verband met fysieke beperkingen aanpassingen te realiseren 17

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Hoorn Vmbo 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Hoorn Vmbo 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Alkmaar/Heerhugowaard 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Alkmaar/Heerhugowaard 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Murmellius Gymnasium te Alkmaar

Schoolondersteuningsprofiel Murmellius Gymnasium te Alkmaar Schoolondersteuningsprofiel Murmellius Gymnasium te Alkmaar 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel VMBO Clusius College Schagen 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Schagen VMBO 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo

Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo Schoolondersteuningsprofiel Regius College vmbo Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens... 4 2.1 Contactgegevens... 4 Hoofdstuk 3 Ondersteuning... 5 3.1 Visie op onderwijs en ondersteuning...

Nadere informatie

schoolondersteuningsprofiel

schoolondersteuningsprofiel schoolondersteuningsprofiel 2014 Trinitas College locatie Johannes Bosco Hectorlaan 1 1702 CL Heerhugowaard Vastgestelde versie 24 juni 2014 1 Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2014 Petrus Canisius College te Alkmaar, Bergen en Heiloo Inhoud Voorwoord... 3 Contactgegevens... 4 1. Inleiding... 5 2. Algemene informatie... 5 3. Basisondersteuning... 10

Nadere informatie

schoolondersteuningsprofiel

schoolondersteuningsprofiel schoolondersteuningsprofiel 2014 Trinitas College locatie Han Fortmann Beukenlaan 1 1701 DA Heerhugowaard Vastgestelde versie - 24 juni 2014 1 Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS)

BASISONDERSTEUNINGSPROFIEL BEGELEIDINGSSCHOOL (REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Alle docenten binnen de school/afdeling kennen de

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel versie Pieter Nieuwland College

School Ondersteuningsprofiel versie Pieter Nieuwland College School Ondersteuningsprofiel 2014 2018 versie 2016 Pieter Nieuwland College Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 3 1.1 Contactgegevens... 3 School... 3 Bestuur... 3 Schoolgrootte... 4

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2014 De Viaan School voor Praktijkonderwijs te Alkmaar 1. Inleiding Passend Onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra ondersteuning

Nadere informatie

ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE)

ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) ONDERWIJSCONCEPT (DIALOOG OVER LEERLINGEN MET SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN, AANPASSINGEN, DIFFERENTIATIE) a. Dialoog over speciale onderwijsbehoeften 1 : Allen docenten binnen de school/afdeling kennen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2014 Adriaan Roland Holstschool te Bergen 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Hoorn Mbo 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Hoorn Mbo 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan studenten, die etra

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Pascal Zuid VMBO te Zaandam

Schoolondersteuningsprofiel Pascal Zuid VMBO te Zaandam Schoolondersteuningsprofiel Pascal Zuid VMBO te Zaandam 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Castricum Vmbo 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Castricum Vmbo 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College vmbo Alkmaar/Heerhugowaard 2015-2016 Groen licht voor succes! Clusius College vmbo Alkmaar/Heerhugowaard Auteurs: Ine Meemelink (zorgcoördinator Alkmaar) Mieke

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Mbo Clusius College Schagen 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Schagen Mbo 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan studenten, die

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel Pieter Nieuwland College

School Ondersteuningsprofiel Pieter Nieuwland College School Ondersteuningsprofiel 2014 2018 Pieter Nieuwland College Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie... 3 1.1 Contactgegevens... 3 School... 3 Bestuur... 3 Schoolgrootte... 4 Locatie Linnaeushof:...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Mbo Clusius College Alkmaar 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Mbo Alkmaar 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan studenten, die

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel VMBO Clusius College Schagen 2017 Groen licht voor succes! Clusius College Schagen VMBO 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Schoolondersteuningsprofiel Samenwerkingsverband VO Amsterdam Schoolondersteuningsprofiel Joy Bijleveld Registerpsycholoog Kinder & Jeugd Voorzitter sectie schoolpsychologen NIP 1 SOP? 2 inhoud Definitie Basisondersteuning Piramide

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Regius College Praktijkonderwijs

Schoolondersteuningsprofiel Regius College Praktijkonderwijs Schoolondersteuningsprofiel Regius College Praktijkonderwijs Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens... 4 2.1 Contactgegevens... 4 Hoofdstuk 3 Ondersteuning... 5 3.1 Visie op onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Charles de Foucauld Mavo

Schoolondersteuningsprofiel Charles de Foucauld Mavo Schoolondersteuningsprofiel Charles de Foucauld Mavo Naam school Charles de Foucauld Mavo Adres Lisstraat 13 Telefoon 0181-614583 E-mail info.cf@lmc-vo.nl Website www.cdfmavo.nl Onderwijstypen Mavo Aantal

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Griftschool - 14 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Griftschool Straat + huisnummer Van Speijklaan 3 Plaats Woudenberg Postcode 3931 AB Land Nederland Brinnummer 1SO Telefoon (33)286-2295 E-mailadres info@griftschool.nl 1B.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel locatie Bredius Kalsbeek College

Ondersteuningsprofiel locatie Bredius Kalsbeek College Ondersteuningsprofiel locatie Bredius Kalsbeek College Naam school: Kalsbeek College, locatie Bredius Adres: Burg. Van Kempensingel 13, 3443AM Woerden Telefoon: 0348-413120 Naam en functie van de invuller:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2014 Stedelijk Dalton College Alkmaar te Alkmaar 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra ondersteuning nodig hebben, wordt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van Christelijk Gymnasium Sorghvliet

Schoolondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van Christelijk Gymnasium Sorghvliet Schoolondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van Christelijk Gymnasium Sorghvliet Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2 b. De basisondersteuning:... 3 c. Extra

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker

Ondersteuningsprofiel. rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Ondersteuningsprofiel rsg Simon Vestdijk Harlingen/Franeker Inhoud Voorwoord... 3 0. De doelgroep van onze school/locatie... 4 1. Organisatie onderwijsondersteuning... 4 2. Interne ondersteuning... 5 3.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Adres Zinkseweg 2; 3201 KZ Spijkenisse Telefoon 0181 622033 Naam en functie van de invuller Zorgcoördinator Onderwijstypen VMBO (ook met LWOO) op basis, kader en

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Basisondersteuning op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland

Basisondersteuning op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland Basisondersteuning op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland Inleiding De kern van het nieuwe onderwijsstelsel Passend Onderwijs is het verzorgen van een compleet aanbod van onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool In dit schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning op de Bossche Vakschool aan leerlingen geboden kan worden. Dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

DE BASISONDERSTEUNING

DE BASISONDERSTEUNING DE BASISONDERSTEUNING In het Samenwerkingsverband VO Deventer wordt verstaan onder basisondersteuning: 1. geheel van preventieve en licht curatieve interventies 2. die binnen de ondersteuningsstructuur

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid- Kennemerland

Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid- Kennemerland Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid Kennemerland Naam school: Kennemerlyceum Adres: Adriaan Stoopplein 7 Overveen Telefoon: 023 5221060 Naam en functie van de invuller:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Zuid-West College

Ondersteuningsprofiel. Zuid-West College Ondersteuningsprofiel Zuid-West College Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2 b. De basisondersteuning:... 3 c. Extra ondersteuning... 8 d. Grenzen aan de ondersteuning...

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid- Kennemerland

Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid- Kennemerland Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid Kennemerland Naam school: Lyceum Sancta Maria Adres: Van Limburg Stirumstraat 4 Telefoon:5316040 Naam en functie van de invuller:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Wim Gertenbach College Zandvoort

Ondersteuningsprofiel Wim Gertenbach College Zandvoort Ondersteuningsprofiel Wim Gertenbach College Zandvoort Naam school: Wim Gertenbach College Adres: Zandvoortselaan 19A Telefoon: 0235713782 Onderwijstypen: mavo, onderbouw havo leerwegondersteuning Aantal

Nadere informatie

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT Naam school: GBS De Wegwijzer, Hilversum IO - in ontwikkeling Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT IJkpunt 1 1 De school weet de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Passend Onderwijs school - ondersteuningsprofiel december 2013 Ondersteuningsprofiel van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Beleidsnotitie Basisondersteuning Samenwerkingsverband V(S)O Eemland. April 2013

Beleidsnotitie Basisondersteuning Samenwerkingsverband V(S)O Eemland. April 2013 Beleidsnotitie Basisondersteuning Samenwerkingsverband V(S)O Eemland April 2013 1. Inleiding In deze beleidsnotitie wordt uiteengezet welke afspraken het samenwerkingsverband VO-VSO Eemland maakt over

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Basisondersteuning. op de scholen van het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

Basisondersteuning. op de scholen van het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West Basisondersteuning op de scholen van het samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West Aangeboden door het bestuur van het samenwerkignsverband Regio Utrecht West ter instemming aan de MR en van de scholen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Bijlage 9: Basisondersteuning met uitwerking in standaarden 1. Inleiding In juni 2013 is de notitie basisondersteuning van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond vastgesteld. Er heeft scholing

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: PENTA college CSG Scala Scala Rietvelden (mavo/havo) Adres J.A. Heijwegenlaan 2 Telefoon 0181-616722 E-mail scala.rv@penta.nl Website www.scala.rv.penta.nl Aantal

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016

Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016 Schoolondersteuningsprofiel Frater van Gemertschool volgens format Portvolio januari 2016 1. Algemeen 1.1 Schoolprofiel De Frater van Gemertschool heeft een bijzondere functie in het onderwijsaanbod in

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van het Haags Montessori Lyceum

Ondersteuningsprofiel van het Haags Montessori Lyceum Format School ondersteuningsprofiel Concept Ondersteuningsprofiel van het Haags Montessori Lyceum Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2 b. De basisondersteuning:...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2014 Van der Meij College te Alkmaar 1. Inleiding Het Van der Meij College De school is een samenwerkingslocatie van drie VO-scholen. Het betreft het derde en vierde leerjaar

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

School ondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van het Veurs Lyceum. Inhoud

School ondersteuningsprofiel. Ondersteuningsprofiel van het Veurs Lyceum. Inhoud School ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van het Veurs Lyceum Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Vooraf:... 2 b. De basisondersteuning:... 3 c. Extra ondersteuning...

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Catamaran (18WX00) De Catamaran 18WX00 Directeur Arina Rook Adres Catullusweg 298 3076 KH ROTTERDAM Telefoon 0102916770

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker Schoolondersteuningsprofiel 13KR00 De Wendakker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel De Vrije School Den Haag

Ondersteuningsprofiel De Vrije School Den Haag Format School ondersteuningsprofiel Bijlage 2 Concept Ondersteuningsprofiel De Vrije School Den Haag Inhoud 1. Algemene gegevens:... 2 2. Ondersteuningsaanbod... 3 a. Vooraf:... 3 b. De basisondersteuning:...

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid- Kennemerland

Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid- Kennemerland Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid Kennemerland Naam school: Montessori College Aerdenhout Adres: Boekenroodeweg 5 Telefoon: 0235246246 Naam en functie van de invuller:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid- Kennemerland

ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid- Kennemerland ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid- Kennemerland Naam school: Duin en Kruidberg Mavo Adres: Nicolaas Beetslaan 3, 1985HH Driehuis Telefoon: 0255 510526 Naam en functie

Nadere informatie

S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d v o-vso Oost-IJsselmonde / West-Alblasserwaard

S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d v o-vso Oost-IJsselmonde / West-Alblasserwaard S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d v o-vso Oost-IJsselmonde / West-Alblasserwaard Schoolondersteuningsprofiel van het Willem de Zwijger College Het verzorgen van een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning

Nadere informatie