Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2009"

Transcriptie

1 Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari 2009 In dit overzicht vindt u de aanpassingen in de AEGON Basis Internationaal en de Reglementen en aanvullende Internationaal verzekeringen. U kunt deze bijlage bij uw huidige polisvoorwaarden voegen. Alle voorwaarden en Reglementen vindt u terug op Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur of bel ons Informatiecentrum via 0031 (0) Wij staan u graag te woord. Overzicht aanpassingen in de polisvoorwaarden per 1 januari Algemene bepalingen... 2 Aanpassing incassobeleid... 2 Redactionele aanpassingen... 2 Wijzigingen Basis Internationaal... 2 Oedeemtherapie door de huidtherapeut... 2 Herdefiniëring aanbieders eerstelijns psychologische zorg... 2 Medisch-specialistische zorg... 2 Verblijf in verband met chirurgische tandheelkundige hulp... 2 Orgaantransplantaties... 2 Verpleegkundige zorg... 2 Reglement Hulpmiddelen... 3 Vervallen aanspraak op stoelen met sta-op functie... 3 Allergeenvrije en stofdichte hoezen... 3 Faxapparatuur... 3 Indicaties lenzen... 3 Tegemoetkoming kosten blindengeleide- en hulphonden... 3 Wijzigingen eigen bijdragen, besparingsbijdragen en maximum vergoedingen... 3 Reglement Farmaceutische zorg... 4 Benzodiazepinen... 4 Cholesterolverlagende geneesmiddelen... 4 Middelen voor erectiestoornissen... 4 Wijzigingen aanvullende verzekeringen... 5 Voor in Nederland wonende verzekerden geldt:... 5 Herstel & Balans programma... 5 Ronald McDonald- of familiehuis... 5 Verblijf in een hospice... 5 Vervangende mantelzorg... 5 Voor alle verzekerden geldt:... 5 Voorwaarden verblijf gezinslid... 5 Zittend ziekenvervoer per auto... 5 Registratie persoonsgegevens... 6 Gegevensuitwisseling met derden... 6 Geheim adres... 6 Vastleggen burgerservicenummer (BSN)

2 Algemene bepalingen Aanpassing incassobeleid Op dit moment is een wetsvoorstel aanhangig dat voorziet in een wijziging in het incassobeleid. Omdat de wet nog niet inwerking is getreden zijn de gevolgen voor AEGON nog niet definitief vast te stellen. Te zijner tijd zult u hierover worden geïnformeerd. Redactionele aanpassingen Om de leesbaarheid te bevorderen heeft AEGON enige redactionele wijzigingen aangebracht in enkele teksten van de Algemene bepalingen. Hiermee zijn echter geen inhoudelijke wijzigingen beoogd. Bovengenoemde wijzigingen en het uitbreiden van de dekking, hebben geleid tot een verschuiving van artikel- en lidnummers in de Basis Internationaal en de Internationaal aanvullende verzekeringen. Wijzigingen Basis Internationaal Oedeemtherapie door de huidtherapeut Indien er sprake is van oedeemtherapie kan dit worden behandeld door een huidtherapeut. De vereisten waaraan een huidtherapeut dient te voldoen zijn opgenomen in de Algemene bepalingen, onder de begripsomschrijving van behandelaar. Herdefiniëring aanbieders eerstelijns psychologische zorg Als zorgverleners psychologische zorg zijn de volgende zorgverleners in de Basis Internationaal opgenomen: gezondheidszorgpsycholoog, eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog en orthopedagoog-generalist. Waar voorheen ook de psychotherapeut als zorgverlener werd aangemerkt, is deze komen te vervallen. De zorgverleners dienen aan de in de Algemene bepalingen vermelde vereisten te voldoen. Medisch-specialistische zorg De kosten van een behandeling van plastisch-chirurgische aard aan geslachtskenmerken bij vastgestelde transseksualiteit worden alleen vergoed indien het gaat om primaire geslachtskenmerken. Als het gaat om behandelingen van plastisch-chirurgische aard aan secundaire geslachtskenmerken gelden de voorwaarden dat het moet gaan om afwijkingen van het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen, en/of verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting. Verblijf in verband met chirurgische tandheelkundige hulp De kosten van verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard komen voor vergoeding in aanmerking. Orgaantransplantaties Leverdonoren hebben recht op medische nazorg na ontslag uit het ziekenhuis voor een periode van maximaal 6 maanden. Verpleegkundige zorg Als uitzondering op verpleegkundige zorg komt te gelden dat de kosten voor verpleging die noodzakelijk zijn in verband met thuisbeademing of met terminale zorg thuis, niet voor vergoeding in aanmerking komen onder de Basis Internationaal. 2

3 Reglement Hulpmiddelen Vervallen aanspraak op stoelen met sta-op functie De aanspraak op bruikleenverstrekking van stoelen met uitsluitend een sta-op functie (indien de verzekerde niet zelfstandig kan opstaan uit een stoel met een optimale zithoogte) onder het Reglement Hulpmiddelen zal komen te vervallen. De Nederlandse regering heeft hiertoe besloten omdat de noodzakelijkheid om de kosten van deze stoelen te vergoeden onder het Reglement Hulpmiddelen, niet langer kan worden vastgesteld. Uw huidige stoel kunt u blijven behouden. Allergeenvrije en stofdichte hoezen De aanspraak op vergoeding van allergeenvrije en stofdichte hoezen zal komen te vervallen. De Nederlandse regering heeft hiertoe besloten nadat wetenschappelijk onderzoek niet heeft kunnen aantonen dat de toepassing van deze hulpmiddelen effectief is bij de vermindering van de symptomen van rinitis of astma. Faxapparatuur Aanspraak op het communicatiehulpmiddel faxapparatuur voor auditief gehandicapten komt te vervallen. Faxapparatuur wordt gezien als een algemeen gebruikt middel en de aanschafkosten daarvan zijn niet dusdanig hoog, dat de financiële toegankelijkheid van dit middel in het gedrang komt. Indicaties lenzen Er kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van lenzen voor zover er sprake is van een medische indicatie. Bij lenzen kan het gaan om verschillende typen lenzen die de gezichtsscherpte corrigeren, zoals corneale lenzen, sclerale lenzen en bandagelenzen met visuscorrectie. Als voorwaarde wordt gesteld dat er sprake dient te zijn van een stoornis van de visuele functie van het oog, en/of aan functies aan de aan het oog verwante structuren. De stoornis dient een gevolg te zijn van een medische aandoening of een trauma, waarbij de lenzen tot een grotere verbetering in de functies gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus leiden dan brillenglazen. De Nederlandse regering heeft besloten om een eigen bijdrage voor deze lenzen op te leggen. De vervangingsregeling komt te vervallen. Brillenglazen komen door afschaffing van de vervangingsregeling niet meer in aanmerking voor vergoeding. Tegemoetkoming kosten blindengeleide- en hulphonden De tegemoetkoming in de kosten voor blindengeleide- en hulphonden is verhoogd van 240,- per kwartaal naar 250,- per kwartaal. Wijzigingen eigen bijdragen, besparingsbijdragen en maximum vergoedingen De eigen bijdragen voor de volgende vormen van zorg zijn per 1 januari 2009 gewijzigd in: Orthopedische schoenen Leeftijd < 16 jaar Eigen bijdrage 57,-. Leeftijd 16 jaar Eigen bijdrage 114,-. Allergeenvrije schoenen Leeftijd < 16 jaar Besparingsbijdrage 57,-. Leeftijd 16 jaar Besparingsbijdrage 114,-. Leeftijd < 16 jaar Maximum vergoeding 237,50. Leeftijd 16 jaar Maximum vergoeding 294,50. Verbandschoenen Maximum vergoeding 139,-. Hoortoestellen Leeftijd < 16 jaar Maximum vergoeding 666,50. Leeftijd 16 jaar: Bij eerste verstrekking en indien gebruikstermijn van het te vervangen hoortoestel langer dan 5 jaar en korter dan 6 jaar is: maximum vergoeding 485,-; 3

4 Indien gebruikstermijn van het te vervangen hoortoestel langer dan 6 jaar en korter dan 7 jaar is: maximumvergoeding 575,50; Indien gebruikstermijn van het te vervangen hoortoestel 7 jaar of langer is: maximumvergoeding 666,50. Cros-, bicros- of beengeleideruitvoering: verhoging op de maximumvergoeding 62,50. Pruik Maximum vergoeding 269,50. Lenzen Gebruiksduur langer dan 1 jaar: 50,- per lens. Gebruiksduur korter dan 1 jaar: 100,- per jaar. Eenzijdige aanpassing bij gebruiksduur: 50,- per jaar korter dan 1 jaar. Ook worden in het Reglement Hulpmiddelen een aantal hulpmiddelen functiegericht omschreven. Hierdoor wordt door de Nederlandse regering beoogd de verstrekking van hulpmiddelen, alsook de distributie en inkoop daarvan, meer doelmatig en transparant te maken. Dit houdt in dat een aantal hulpmiddelen wettelijk uniform worden omschreven. Zo wordt het hulpmiddel oogprothesen per 2009 functiegericht omschreven: Uitwendig gedragen hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging of bedekking van de oogbol. Deze aanpassing heeft ook tot gevolg dat sommige hulpmiddelen zijn ondergebracht in een ander artikel, omdat deze niet meer aan de nieuwe functiegerichte omschrijving voldoen, dan wel beter passen bij een andere categorie hulpmiddelen. Zo vindt u bijvoorbeeld de trachea canula onder Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming, waar deze voorheen stond onder Orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd en hals. Het Reglement Hulpmiddelen voor 2009 vindt u op Reglement Farmaceutische zorg Benzodiazepinen De aanspraak op de vergoeding van benzodiazepinen (slaap- en kalmeringsmiddelen) wordt beperkt. De betreffende middelen worden alleen nog vergoed bij: epilepsie of als behandeling bij epileptische insult; behandeling van angststoornissen waarbij medicamenteuze therapie met tenminste twee antidepressiva conform de geldende richtlijnen heeft gefaald; behandeling waarbij een hoge dosis diazepinen noodzakelijk is; palliatieve sedatie bij terminale zorg. Cholesterolverlagende geneesmiddelen De aanspraak op cholesterolverlagende geneesmiddelen wordt beperkt. De vergoeding van deze geneesmiddelen (de zgn. 'statines') wordt gebaseerd op de richtlijn van de beroepsgroepen: gelijkwaardige maar goedkopere middelen hebben de voorkeur. Middelen voor erectiestoornissen De aanspraak op vergoeding van de kosten voor middelen voor erectiestoornissen komt te vervallen. Heeft u een AEGON Internationaal aanvullende verzekering, dan worden bovengenoemde geneesmiddelen op grond daarvan nog wel vergoed. Hiervoor dient het betreffende geneesmiddel wel te zijn opgenomen in het register van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en te zijn voorgeschreven door een arts. Voor deze geneesmiddelen en overige farmaceutische zorg, geldt een maximum van 4.540,- per verzekerde per kalenderjaar. 4

5 Wijzigingen aanvullende verzekeringen Voor in Nederland wonende verzekerden geldt: Herstel & Balans programma Naast de door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) erkende beweegprogramma s, is nu ook het programma van Herstel & Balans toegevoegd. Dit geldt voor de AEGON Optimaal Internationaal en de AEGON Top Internationaal. De maximale bedragen zijn gehandhaafd. Ronald McDonald- of familiehuis In geval een meeverzekerd kind voor een behandeling in een ziekenhuis wordt opgenomen, wordt de verschuldigde eigen bijdrage voor verblijf in een Ronald McDonald of familiehuis van de ouders vergoed. Voor vergoeding in aanmerking komt 12,50 per dag, tot een maximum van 260,-. Dit geldt voor de AEGON Extra Internationaal, de AEGON Compleet Internationaal en de AEGON Optimaal Internationaal. Voor de AEGON Top Internationaal geldt geen maximum. Verblijf in een hospice Bij verblijf in een hospice of bijna-thuis-huis kan aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van maximaal 25,- per dag van de verschuldigde eigen bijdrage, gedurende maximaal 3 maanden. Dit geldt voor de AEGON Optimaal Internationaal en AEGON Top Internationaal. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding geldt wel dat het verblijf moet zijn geïndiceerd door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de huisarts of de behandelend medisch specialist. Vervangende mantelzorg In geval van vakantie van de mantelzorgers van een gehandicapte, of chronisch zieke verzekerde, kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van kosten voor vervangende mantelzorg. Onder de AEGON Optimaal Internationaal bestaat aanspraak op vergoeding van kosten gedurende maximaal 8 dagen. Onder de AEGON Top Internationaal bestaat deze aanspraak gedurende maximaal 16 dagen. In alle gevallen moet de zorg worden geleverd door Stichting Mantelzorgvervanging Nederland Handen-in-Huis. Voor alle verzekerden geldt: Voorwaarden verblijf gezinslid Indien een verzekerde wordt opgenomen in een ziekenhuis, kan een gezinslid aanspraak maken op een vergoeding van maximaal 25,- per dag voor verblijf in een aan het ziekenhuis verbonden logeerhuis, gedurende de periode van opname. Dit geldt voor de AEGON Extra Internationaal, de AEGON Compleet Internationaal en de AEGON Optimaal Internationaal. Voor de AEGON Top Internationaal geldt geen maximum. Zittend ziekenvervoer per auto Onder de AEGON Optimaal Internationaal en de AEGON Top Internationaal wordt de vergoeding per gereden kilometer bij gebruik van de auto ingeval van zittend ziekenvervoer verhoogd naar 0,28. 5

6 Registratie persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de persoonsregistratie van AEGON. Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om u te informeren over onze producten en zorgdiensten, voor het toezenden van het gezondheidsbulletin of het verstrekken van informatie of advies. Gegevensuitwisseling met derden Voor de uitvoering van de verzekering is het noodzakelijk dat AEGON persoonsgegevens uitwisselt met derden. Daarnaast wisselt AEGON adres- en verzekeringgegevens uit met een zorgverlener waar u onder behandeling bent. De Wet bescherming persoonsgegevens beschrijft welke regels er gelden voor de uitwisseling van deze gegevens. AEGON houdt zich aan deze regels. Geheim adres Wanneer u in een situatie verkeert die het noodzakelijk maakt dat AEGON geen persoonsgegevens uitwisselt met derden, dan kunt u ons schriftelijk of telefonisch verzoeken uw adresgegevens af te schermen. Indien u al via uw Nederlandse gemeente uw adresgegevens heeft afgeschermd, hoeft u niks te doen. Wij nemen de gegevens van uw Nederlandse gemeente automatisch over in onze administratie. In overige gevallen wordt u verzocht contact op te nemen. Als u een geheim adres heeft kan er een vertraging ontstaan in de afhandeling van uw nota s. Vastleggen burgerservicenummer (BSN) Per 1 juni 2008 is de Wet burgerservicenummer in de zorg van kracht. Door invoering van deze wet zijn zorgverzekeraars en zorgverleners in Nederland verplicht het BSN te gebruiken in de onderlinge communicatie. Het doel van het gebruik van dit nummer is het verminderen van fouten bij het uitwisselen van (medische) gegevens en het verbeteren van de bescherming tegen fraude. Dit betekent dat AEGON wettelijk verplicht is uw BSN in de administratie op te nemen. Als uw BSN nog niet bij ons bekend is, nemen wij contact met u op. Ook een Nederlandse zorgverlener moet uw BSN opnemen in de administratie. Bij de eerste afspraak met een zorgverlener, moet u zich kunnen legitimeren. Zo weet uw zorgverlener zeker dat u degene bent die hoort bij het BSN en de andere gegevens in zijn administratie. Neem bij een bezoek aan een zorgverlener dan ook uw paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs mee. Kinderen onder de 14 jaar kunnen zich legitimeren door middel van een eigen identiteitsdocument of met het paspoort van één van hun ouders waarin zij zijn bijgeschreven. 6

Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013

Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013 Omvang Dekking PNOzorg Internationaal aanvullende verzekering 2013 Als er volgens de PNOzorg Internationaal basisverzekering of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de PNOzorg

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2013 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

Reglement 2015. Hulpmiddelen

Reglement 2015. Hulpmiddelen Reglement 2015 Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2015 Inleiding 1 Artikel 1 Defenities 1 Algemene Bepalingen 1 Artikel 2 Rechten van de verzekerde 1 Artikel 3 Toestemming 2 Artikel 4 Functiegerichte

Nadere informatie

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 4. OVERIGE

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Internationaal 2014 2 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 5 Deel A Algemene bepalingen 7 Deel A Begripsomschrijving

Nadere informatie

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014 Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2014 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 4. OVERIGE

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014

Polisvoorwaarden 2014. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Aanvullende verzekering Beter voor Nu. Inhoudsopgave pag. Ingangsdatum 1 januari 2014 Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V Postbus 310 3430 AH Nieuwegein Polisvoorwaarden 2014 Aanvullende verzekering Beter voor Nu T 030-603 44 44 F 030-603 80 19 info@kettlitz-wulfse.nl Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

uw zorgverzekering in 2010 dekkingswijzigingen informatie voor de particulier

uw zorgverzekering in 2010 dekkingswijzigingen informatie voor de particulier uw zorgverzekering dekkingswijzigingen informatie voor de particulier veranderingen in uw zorgverzekering In de zorg, het overheidsbeleid en de wetgeving eromheen vinden continue veranderingen plaats.

Nadere informatie

Aanvulling TotaalZorg Extra 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Aanvulling TotaalZorg Extra 2013. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Aanvulling TotaalZorg Extra 2013 Polisvoorwaarden Inhoud van de polis 1 Begripsomschrijvingen 2 Prestatiewijze en dekking 3 Omvang van de dekking Acnebehandeling 3.1 Allergeenvrije hoezen 3.2 Alternatieve

Nadere informatie

Nedasco Vrije Keuze Polis

Nedasco Vrije Keuze Polis BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 (Zorg)verzekeraar Zorgverzekeraar: Nedasco Assuradeuren BV., uitvoerder van de zorgverzekering. Verzekeraar: Nedasco Assuradeuren BV., uitvoerder van de aanvullende verzekering.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering Algemene bepalingen & Polisdekking Azivo Zorgverzekering Premiebijlage Reglement Restitutie Reglement Hulpmiddelen Reglement Farmaceutische zorg www.azivo.nl

Nadere informatie

overzicht wijzigingen en dekkingen ziekte kosten verzekering 2012

overzicht wijzigingen en dekkingen ziekte kosten verzekering 2012 overzicht wijzigingen en dekkingen ziekte kosten verzekering 2012 2 Overzicht wijzigingen en dekkingen ziekte kosten verzekering 2012 Overzicht wijzigingen en dekkingen ziekte kosten verzekering 2012 3

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering Ziektekostenverzekering Gezonde zorg voor u en uw gezin Uw tussenpersoon: Fortis Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 32110828, en Fortis Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 3211 0823,

Nadere informatie

Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen.

Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen. Vrije keuze in zorg bieden we graag iedereen. Polisvoorwaarden VvAA zorgverzekering VvAA zorgverzekering Optimale keuzevrijheid, persoonlijke aandacht en service U hebt een goede keuze gemaakt met de VvAA

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2015 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt twee volwaardige

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2014 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt drie volwaardige

Nadere informatie

Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering

Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering INHOUDSOPGAVE - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 - GRONDSLAG VAN DE ZORGVERZEKERING Artikel 2 - VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 - OVERIGE

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl

Polisvoorwaarden. Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015. Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Polisvoorwaarden Nedasco A tot Z Zorgverzekering 2015 Jong Gezin Vijftig plus Ga voor meer informatie over uw polis naar https://mijn.nedasco.nl Welkom bij Nedasco In deze verzekeringsvoorwaarden leest

Nadere informatie

Uw VvAA zorgverzekering voor 2015 2015

Uw VvAA zorgverzekering voor 2015 2015 Afsluiten VvAA zorgverzekering Verhuizing praktijk Ziekenhuis opname Weer aan het werk VAN EEN ZORGPROFESSIONAL De VvAA zorgverzekering. Omdat u de belangrijke keuzes in het leven zelf wilt maken. Lees

Nadere informatie

Uw wijzigingen voor 2015

Uw wijzigingen voor 2015 Uw wijzigingen voor 2015 Deze brochure bevat alle wijzigingen van uw basisverzekering en aanvullende verzekeringen per 1 januari 2015. Bewaar dit overzicht bij uw verzekeringsvoorwaarden. Mist u informatie?

Nadere informatie

Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011

Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011 Wijzigingen ONVZ Vrije Keuze Zorgplan per 1 januari 2011 In dit overzicht vindt u de wijzigingen in de aanspraken van het Vrije Keuze Zorgplan, bestaande uit de Basisverzekering met Reglementen en de aanvullende

Nadere informatie

Polisvoorwaarden in 2015

Polisvoorwaarden in 2015 Polisvoorwaarden in 2015 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Algemeen Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag van uw zorgverzekering 13 Artikel

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Ook in 2014. ONVZ Zorgverzekeraar. Verzekerd van vrije keuze. Polisvoorwaarden Vrije Keuze Zorgplan 2014 Risicodraagster voor de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2009

Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2009 Deel A Algemene bepalingen ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2009 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3

Nadere informatie

aanvullende verzekering Zorg Riant 2013 Vergoedingenoverzicht

aanvullende verzekering Zorg Riant 2013 Vergoedingenoverzicht Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar aanvullende verzekering Zorg Riant 2013 Vergoedingenoverzicht 100222-BIJ SH04-2013 Gewijzigd in de aanvullende verzekering in 2013 Rollator Vanaf 2013 wordt

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014

Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Voorwaarden en vergoedingen Aanvullende verzekeringen Avéro Achmea 2014 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Ingangsdatum

Nadere informatie