Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Deelauto: de stand van zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer. Deelauto: de stand van zaken"

Transcriptie

1 Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Deelauto: de stand van zaken

2

3 DOCUMENTATIEPAGINA opdrachtgever: Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus BA ROTTERDAM titel: Brochure Deelauto: de stand van zaken rapportnummer: datum: pagina's: bijlagen: 1-976/HE/HK/1469 februari beknopte inhoud: Overzicht van tot op heden verschenen literatuur over de deelauto in de vorm van een informatieve bloemlezing. trefwoorden: Call-a-Car, deelauto, autodelen, kennisbrochure 1996, AGV Adviesgroep voor verkeer en vervoer; Postbus 580, 3430 AN Nieuwegein, telefoon

4

5 Inhoud Inleiding Kennismaking met deelauto Inleiding Ontwikkeling deelauto in Nederland Varianten in opzet deelauto De marktpartijen en het belang van Call-a-Car/deelauto blz Geschiedenis (inter-)nationaal 3.1 Inleiding 3.2 Duitsland 3.3 Zwitserland 3.4 Nederland Deelauto op dit moment 4.1 Inleiding 4.2 Het markt-klimaat van autodelen: trends 4.3 Uitvoeringsvarianten van call-a-car/autodelen Maatschappen Uurverhuur Abonnementen Coupons Vooruitblik 5.1 Inleiding miljoen autodelers in Autodelen binnenkort ook voor woon-werk verkeer 5.4 Stichting Gedeeld Autogebruik krijgt prominentere rol Praktijkvoorbeelden 6.1 Inleiding 6.2 Buurt Auto Systeem (BAS) 6.3 Autodelen Amsterdam 6.4 Green Wheels Rotterdam 6.5 Auto-Op-Afroep van de ANWB 6.6 Call-a-Car Utrecht 6.7 Huur-Op-Maat in Leiden 6.8 Call-a-Car Culemborg en Buren 6.9 Call-a-Car Haarlem 6.10 Automobel Enschede 6.11 Hertz H2O-Plan Bijlage 1 Documentatie-overzicht Brochure Call-a-Car/deelauto

6

7 INLEIDING In Nederland is het idee van collectief bezit en gebruik van de auto als alternatief voor het individuele autobezit in een snel tempo in de belangstelling gekomen. Dit idee, dat begin jaren '90 bekendheid kreeg onder de naam 'Call-a-Car', telt inmiddels al verschillende uitvoeringsvarianten en benamingen. Hierbuiten vallen vormen als verhuur, lenen en carpoolen welke zich kenmerken door slechts collectief gebruik. Omdat autodelen zich zo snel ontwikkeld heeft, is kennis nog niet gestructureerd beschikbaar. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hecht daarom, als warm pleitbezorger van deze ontwikkeling, belang aan het bijeenbrengen van alle kennis op het gebied van collectief auto'gebruik' en -bezit. Dit om beter te beantwoorden aan de toenemende vraag om concrete informatie over autodelen en de maatschappelijke acceptatie van het collectief autobezit en -gebruik te bevorderen. Het Rijk ziet in autodelen een nieuwe manier om het onnodig autogebruik te verminderen. Dit rapport geeft een inventarisatie van alle beschikbare kennis over het ontstaan, de huidige stand van zaken en de mogelijke toekomstontwikkelingen rond het collectief autobezit en -gebruik. Dit rapport is tot stand gekomen na bestudering van alle tot op heden gepubliceerde nationale en internationale informatie (rapporten, notities, en, brochures etc.) over dit onderwerp. Op basis hiervan is een 'bibliotheek' over autodelen ontstaan (in te zien bij de Stichting voor Gedeeld Autogebruik), samengesteld uit alle beschikbare informatiebronnen over het collectief autogebruik. Deze bibliotheek is bijgevoegd als bijlage 2. Het rapport zelf omvat een integratie van de belangrijkste informatie uit deze bronnen. Voor de algemene benaming van de diverse vormen van collectief autobezit en/of -gebruik, wordt in dit rapport de term 'deelauto' gehanteerd. Hiermee worden alle georganiseerde vormen van gedeeld autobezit en -gebruik bedoeld die gebaseerd zijn op een soort van medefinanciering (bijvoorbeeld een abonnementsysteem) en daarmee de zekerheid hebben van beschikbaarheid over een auto op het gewenste moment. Deelnemers maken daarbij gebruik van de voordelen van het individueel autogebruik zonder de (financiële) nadelen van het eigen autobezit. Met de term 'deelauto' als koepel in Nederland geaccepteerd kunnen dus alle activiteiten beschreven worden. Dat is het doel van dit rapport: het bijeenbrengen en ontsluiten van alle bronnen en feitelijkheden die op dit moment Brochure Call-a-Car/deelauto

8 over dit onderwerp beschikbaar zijn. Als doelgroep geldt hier niet zozeer de autogebruiker zelf, maar de uitbaters, overheden, intermediairs etc. Leeswijzer Deze kennisbrochure is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de algemene inhoud van en achtergrond achter het begrip 'deelauto'. Er wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de deelauto in Nederland, de huidige deelauto-varianten en de diverse belanghebbenden bij het autodelen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de geschiedenis van het autodelen en de ervaringen met autodelen in andere landen als Duitsland en Zwitserland. Hoofdstuk 4 geeft aan welke trends rond het autodelen in Nederland zich op dit moment manifesteren. Verder wordt nader ingegaan op de huidige aanbodvarianten in nederland op dit moment. In hoofdstuk 5 wordt getracht een vooruitblik te geven van mogelijke toekomstontwikkelingen rond het autodelen. In hoofdstuk 6 tot slot worden een groot aantal autodeel-initiatieven inhoudelijk beschreven. Dit om de lezer te laten zien welke diversiteit bestaat binnen het autodelen en eventueel in staat te stellen een eerste beoordeling te maken welk initiatief het best zou kunnen passen binnen de eigen specifieke lokale situatie. Brochure Call-a-Car/deelauto

9 KENNISMAKING MET DEELAUTO 2.1 Inleiding De nadelen van de 6 miljoen auto's in Nederland zijn bekend: congestie, parkeerproblemen, ruimtebeslag, verkeersonveiligheid en aantasting van het (leef-)milieu. Een groot deel van deze problemen wordt veroorzaakt door een inefficiënt gebruik van de auto. Zo blijkt uit CBS-gegevens dat ongeveer één op de drie auto's alleen voor sociaal recreatieve doeleinden gebruikt wordt (27), doch gemiddeld 23 uur per dag stil staat (25). Uit het CBS blijkt verder dat de jaarlijkse groei van het aantal autokilometers bovendien bijna geheel voor rekening komt van het privé-gebruik (27). Uit ander onderzoek is gebleken dat ruim 40% van alle autokilometers verreden wordt met sociaal-recreatieve motieven (188). Door de auto bewust, selectief en efficiënt te benutten kan dit vervoermiddel, evenals het openbaar vervoer en de fiets, als één van de alternatieven van vervoermiddel beschouwd worden, de auto als alternatief. Het gaat dan om een extra alternatief naast de reeds aanwezige alternatieven voor het gewoontegebruik van de eigen auto. Het efficiënter benutten van de auto wordt optimaal bereikt als de beschikbaarheid van de auto gedeeld wordt met anderen. Collectief autobezit kent daarbij belangrijke maatschappelijke voordelen als een vermindering van de verkeers- en parkeerdruk en een vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen door selectiever gebruik. Het delen van de auto gaat verder dan de tot dusver bekende deelvormen zoals de reguliere autoverhuur, lenen en carpooling. Zo is een belangrijk kenmerk van carpooling dat het alleen bij woon-werkverkeer gebruikt wordt en dat het alleen om gedeeld gebruik gaat en niet om gedeeld autobezit. Juist de combinatie van gedeeld autogebruik met gedeeld autobezit biedt betere mogelijkheden voor een efficiënter en bewuster autogebruik. Hier komt het idee van de deelauto in beeld. Brochure Call-a-Car/deelauto

10 2.2 Ontwikkeling deelauto in Nederland Het idee van gedeeld autobezit is op zich niet nieuw. In Duitsland en Zwitserland is dit al langer een bekend fenomeen. Gedeeld autobezit komt ook in Nederland -vooral in kleinere kring- al langer voor: mensen die bij elkaar in de buurt wonen besluiten samen één auto te delen. Bij enkele grotere groepen (buurt-)bewoners is voor de collectieve auto een maatschap opgericht. Over het algemeen ging het tot dusver om incidentele en kleinschalige initiatieven. In 1991 heeft de deelauto, toen bekend als call-a-car, een impuls gekregen nadat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoek heeft laten doen naar een concreet deelauto-concept. Hoewel de autoverhuurbranche al nadacht over het idee deelauto en verhuurders (bijvoorbeeld Kamsteeg in Oegstgeest) de deelauto zelfs al als 'produkt' in het assortiment hadden, trok het pas definitief de aandacht nadat het concept in 1993 de hoofdprijs won in de tweejaarlijkse prijsvraag van de Pon-Mobiliteitsstichting. Een stimulans was verder de uitslag van een haalbaarheidsstudie in opdracht van het Ministerie en de BOVAG (5). Hieruit bleek dat de deelauto in Nederland haalbaar is. Zo bleek onder meer dat 16% van alle autokilometers via gedeeld autobezit gemaakt kan worden en dat de jaarlijkse groei van het autogebruik met 2% afremmen. Bovendien zien potentiële deelnemers er wel iets in: 71 % van de potentiële gebruikers vindt het een interessant alternatief (122), 43% gaat er misschien ook gebruik van maken. Potentiële deelnemers zijn met name de sociaalrecreatieve autorijders die minder dan kilometer per jaar rijden en met name in de grote en middelgrote steden wonen (5). Het zijn onder de autobezitters met name de bezitters van oudere auto's die de deelauto zullen gebruiken voor voornamelijk sociaal-recreatieve ritten (5, 122). Op basis van deze resultaten en het feit dat er in het buitenland reeds succesvolle initiatieven bestonden, nam het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het besluit ook in Nederland dergelijke projecten te helpen opzetten. Met de BO- VAG en de ANWB is in 1994 overlegd over de introductie van deelauto. De deelauto heeft sindsdien in Nederland vaste voet aan de grond gekregen. Anno 1995 bestaan er inmiddels ruim 16 deelautoformules onder verschillende namen bij in totaal circa 160 gemeenten. Halverwege 1996 telden de verschillende dan bekende landelijke formules circa deelnemers. De Stichting voor Gedeeld Autogebruik schat het aantal deelnemers aan lokale projecten en maatschappen op circa deelnemers. Brochure Call-a-Car/deelauto

11 2.3 Varianten in opzet deelauto Onderstaand wordt een globaal beeld gegeven van de huidige diverse deelauto-initiatieven. In de hoofdstukken 4 en 6 wordt op deze uitvoeringsvarianten dieper ingegaan. De filosofie achter de deelauto is simpel: een autogebruiker hoeft niet persé een eigen auto voor de deur te hebben om erover te kunnen beschikken. De autodeler beschikt uitsluitend over een auto op die momenten dat deze nodig is. Deze filosofie lijkt op het eerste gezicht op de reguliere autoverhuur, maar is het echter niet. Een belangrijk verschil bij de deelauto is de soort van medefinanciering (abonnement, entreegeld, lidmaatschap, vaste bijdrage etc). De deelnemer is dan verzekerd van een auto op elk gewenst moment, mits tijdig gereserveerd. De autobeherende organisatie verzorgt reparaties, verzekeringen, keuringen en onderhoud. Hiervoor betaalt de deelnemer een periodieke bijdrage of een bijdrage ineens. De variabele tijd- en kilometerkosten worden afgerekend naar daadwerkelijk gebruik. Niet gereden dagen en/of kilometers worden ook niet in rekening gebracht. Doorgaans geldt er bovendien een kilometer-spaarsysteem, waarbij (de kosten van) niet-gereden kilometers tot 100 kilometer per dag kunnen worden 'meegenomen' voor volgende gebruiksmomenten. Het principe van de deelauto draait rond de volgende uitgangspunten. De gebruiker van de deelauto: bezit zelf geen auto; kan wel te allen tijde zelf over een deelauto beschikken door deze -tijdig- te reserveren; betaalt alleen voor de momenten dat de auto gebruikt wordt; krijgt een afrekening, gebaseerd op een vantevoren vastgestelde bijdrage (abonnement etc) en een variabel bedrag afhankelijk van het type auto en gebruik in tijd en kilometers. Het is telkens dit principe dat schuil gaat achter de inmiddels vele initiatieven en concepten van gedeeld autobezit. Hoewel de verschillende concepten op hoofdlijnen dus eenzelfde achtergrond kennen, zijn er bij de uitvoering belangrijke verschillen te onderkennen. Ondanks het feit dat alle uitvoeringsvarianten een min of meer identieke achtergrond hebben, is het niet echt mogelijk een indeling in groepen te maken. Zo houdt een indeling in meer maatschappelijk of ideëel georiënteerde initiatie- Brochure Call-a-Car/deelauto

12 ven versus meer op het maken van winst georiënteerde initiatieven niet lang stand, omdat ook de eerst genoemde initiatieven een -commerciële- levensvatbaarheid zullen moeten nastreven. Ook de indeling tussen lokale en landelijke initiatieven houdt niet lang stand, omdat steeds meer lokale initiatieven aspiraties krijgen om landelijk te gaan opereren. Om toch enige structuur te geven in onderstaande opsomming van diverse deelauto-initiatieven, is onderstaande indeling gebaseerd op de tariefstructuur waarvan de diverse initiatieven op dit moment gebruik maken. De meest informele vorm van het delen van een auto is het auto lenen/uitlenen tussen familie, kennissen en buren. Het autodelen heeft hier een informeel en incidenteel karakter en valt als zodanig niet onder de term deelauto. Ook de grootschalige variant van het delen van een auto, de reguliere autoverhuur ofwel losse verhuur, hoort niet onder de koepel van de deelauto thuis. Hoewel zij het efficiënter gebruik van de auto bevordert, kent de losse verhuur geen kenmerken van collectief bezit en geen zekerheid van autobeschikbaarheid. Voor zover dit wel het geval is, zij de initiatieven opgenomen in de onderstaande uitvoeringsvarianten. Buren in maatschappen Bij deze vorm van autodelen bezitten huishoudens in dezelfde woonomgeving één auto. In geval van buurtinitiatieven waarbij één of meerdere auto's worden beheerd, wordt veelal een maatschap opgericht waarin de verschillende juridische aspecten geregeld worden. Uurverhuur Een overgangsvorm is het zogenaamde uurverhuur (ook wel bekend onder de naam car sharing, autodelen, buurtauto). Uurverhuur is gebaseerd op een organisatie die meerdere auto's beheert op één of meerdere afgiftepunten van auto's in de directe omgeving van de gebruikers ('auto om de hoek'). In diverse buurten zijn autodeelparkeerplaatsen ingericht voor deelauto's. Buurtbewoners kunnen dag en nacht over een auto beschikken. De verhuur van auto's is doorgaans voor korte perioden (uren) en voor kortere afstanden. Abonnementen Centraal bij het abonnement staat het principe dat een deelnemer een contract afsluit met een derde partij (bijvoorbeeld autoverhuurder of -dealer), gebaseerd op een combinatie van het verwacht aantal dagen, het aantal kilometers en het type auto dat de deelnemer denkt te gaan rijden. Hiervoor wordt de deelnemer een bepaald maand- of daghuurtarief berekend evenals een bepaald kilometertarief (exclusief brandstof) bij gebruik. Bij tijdig reserveren is een deelnemer altijd verzekerd van een auto naar keuze. Brochure Call-a-Car/deelauto

13 Coupons Ook een aantal landelijke autoverhuurbedrijven zijn actief op het gebied van de deelauto. Evenals de lokale autoverhuurders en de autodealers maken ook zij gebruik van de mogelijkheid om het eigen wagenpark beter te benutten. Zij trachten om autohuurders gedurende een groter aantal momenten aan zich te binden via meervoudige autoverhuur, ook wel bekend als kwantumhuren. Voorbeelden hiervan zijn soorten van strippenkaarten en bonnenboekjes tegen -gereduceerde- dagtarieven. 2.4 De marktpartijen en het belang van Call-a-Car/deelauto Zoals in het voorgaande reeds gebleken kent het deelautosysteem belangrijke maatschappelijke voordelen en biedt de belangstelling voor de deelauto mogelijkheden voor professionele exploitatie. Het behoeft dan ook geen betoog dat diverse partijen belang hebben bij een voorspoedige ontwikkeling van de calla-car/deelauto. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen het collectieve en het individuele belang. Verhuurbedrijven, dealers, lease-bedrijven, particulieren en bedrijven die gebruik maken van deelauto's, openbaar vervoerbedrijven en taxi-bedrijven hebben direct belang bij het verschijnsel deelauto. De overheid en belangenverenigingen als milieu-groeperingen staan voor het collectieve belang. Al deze partijen hebben gemeen dat zij op een of andere manier betrokken zijn bij of beinvloed worden door het deelauto-systeem. Onderstaand worden vier groepen van belanghebbende partijen onderkend: a.de aanbieders van deelauto-initiatieven; b. de (potentiële) gebruikers; c. de intermediairs; d. de overheden. Groep A: de aanbieders De aanbieders van deelautoprojecten zijn in korte tijd uitgegroeid tot een groot en bont gezelschap. Hiertoe kunnen gerekend worden autodealers (al dan niet samenwerkend onder de Auto-Op-Afroep), lokale en landelijke autoverhuurbedrijven, openbaar vervoer- en taxibedrijven en alle (lokale) samenwerkingsverbanden hiertussen. Een speciale plaats binnen deze groep neemt de ANWB in. Dit door haar 'dubbelrol' als aanbieder (Auto Op Afroep) als vertegenwoordiger van de gebrui- Brochure Call-a-Car/deelauto

14 kers (Groep B). De ANWB hoopt door haar actieve betrokkenheid eventuele dwangmaatregelen van de overheid met betrekking tot het autogebruik te voorkomen (14). De deelauto kan voor verhuurders gunstig zijn vanwege gegarandeerde inkomsten (abonnementinkomsten) en een grotere inzet van de auto's. Stilstand in het (huur-)wagenpark wordt zo teruggedrongen. De BOVAG, vertegenwoordiger van een groot deel van de autoverhuurders, hecht veel waarde aan het bevorderen van de keuzemogelijkheden voor 'persoonlijke mobiliteit', het optimaal benutten van de infrastructuur, het investeren in infrastructuur en aan de leefbaarheid en de veiligheid. Zij is van mening dat flexibel ingespeeld moet worden op de wensen van de klant. Een deelautosysteem waarbij kort van te voren gereserveerd kan worden en waarbij kortstondig gebruik mogelijk is, heeft de voorkeur van de BOVAG [14]. Voor het promoten van de deelauto heeft de BOVAG in het voorjaar een verhuurcampagne opgestart [11]. Wellicht komt daar een vervolg op in Voor autodealers kan het deelauto-systeem een alternatief zijn voor de (dalende) verkoop van nieuwe auto's, waardoor zij mensen die geen (bijna) nieuwe auto kunnen betalen een alternatief kunnen bieden en ze zo als klant kunnen behouden [84]. De vereniging van importeurs, de RAI, maakt zich overigens geen zorgen dat de deelauto de verkoop van nieuwe auto's zal gaan beïnvloeden [98]. Zij gaat er van uit dat het aantal auto's in Nederland de komende vijftien jaar met een kwart tot veertig procent zal toenemen [109]. Groepen die vanuit ideële gronden een deelauto-initiatief zijn gestart, hebben daarbij geen directe 'persoonlijke' belangen. Hun ideële belangen zijn vooral gericht op het stimuleren van (milieu)bewust autogebruik. Een opvallende groep binnen de aanbieders vormen de openbaar vervoer- en taxibedrijven. De deelauto lijkt in eerste instantie een concurrent voor het openbaar vervoer en de taxi, maar kan wel degelijk synergie-effecten hebben op het openbaar vervoer. Op de eerste plaats zal het gebruik van de deelauto op de langere afstanden doorgaans duurder zijn, zodat het selectief autogebruik een keuze voor het openbaar vervoer bevordert. De deelauto kan het gebruik van het openbaar vervoer bevorderen, omdat de deelauto een tussenstap vormt in de overgang van het eigen autobezit naar het openbaar vervoer. De deelauto kan tot slot ook een functie vervullen in het voor- en natransport bij het gebruik van het openbaar vervoer. Tot slot wordt verwacht dat de deelauto vooral tussen de spitsen en in het weekend (de daluren) zal worden gebruikt (sociaal recreatief vervoer), ook voor de gewone taxi vormt de deelauto 10 Brochure Call-a-Car/deelauto

15 geen bedreiging, daar het gebruik van de gewone taxi een incidenteel en spontaan karakter draagt. Er zijn al concrete aanwijzingen dat vervoerbedrijven de deelauto beschouwen als onderdeel van een integraal vervoerprodukt. Zo geeft Call-a-Car haarlem een korting op het gebruik van het stedelijk openbaar vervoer en geeft Call-a- Car Utrecht een strippenkaart cadeau bij gebruik. De vervoermaatschappij TET in Enschede heeft met de gemeente en een autobedrijf de meest vergaande integratie bereikt in het systeem Automobel. Een busabonnement is hier onderdeel van het contract en ook de deeltaxi kan worden opgeroepen voor het voor- en natransport van de plaats waar de auto staat en het huisadres [11]. Groep B: de gebruikers De deelauto is bedoeld voor de grote doelgroep van consumenten met een laag jaarkilometrage of gebruiksfrequentie van de auto, gecombineerd met vaak korte ritafstanden. Het zijn met name deze gebruikers die de auto inefficiënt gebruiken en waar de kosten van het autobezit en -gebruik relatief het zwaarst wegen. Een grote groep hierbinnen zijn de autobezitters die de auto voor uitsluitend sociaal-recreatieve motieven hebben aangeschaft. Maar liefst 42% van het totale personenverkeer bestaat uit vrijetijds verkeer (188). Er bestaat op dit moment nog slechts weinig concrete informatie over het profiel van de deelautogebruiker in Nederland. Alleen bij de autodeel-projecten in Leiden en in Culemborg/ Buren en in Utrecht heeft een evaluatie-onderzoek plaatsgevonden waarbij informatie bekend is gemaakt over een aantal kenmerken van de gebruikers (6, 226). Op grond van deze studies kan onderstaand een globaal beeld geschetst worden van de gebruiker op dit moment. De profielschets van de huidige deelnemer aan een autodeelproject ziet er als volgt uit: Leeftijd en gezinssituatie:. De gemiddelde leeftijd is 38 jaar: geen jongeren, vooral tussen 20 en 50 jaar, slechts circa 10% van de deelnemers is ouder dan 50 jaar;. de gemiddelde gezinsgrootte is 2,3 personen, waarvan 55% kinderen heeft die jonger zijn dan 12 jaar (Leiden). Opleiding en inkomen:. De opleiding is vooral op HBO- en universitair-niveau;. Het inkomen is redelijk tot goed: circa 30% tussen de f ,- en f ,-- en 30% tot 45% met meer dan f , Brochure Call-a-Car/deelauto

16 Vervoergedrag voorafgaand aan deelname deelauto-project: Voorafgaand aan deelname bezat 64% (Leiden), 63% (C'borg) geen eigen auto, hiervan was respectievelijk 16% (Leiden) en 21% (Culemborg) wel van plan om er een aan te schaffen;. 31 % (Leiden) en 22% (C'borg) van de deelnemers bezat vlak voor deelname aan het autodeelproject wel over een eigen auto en heeft de eigen auto ingeruild voor de deelauto;. 5% (Leiden) en 15% (C'borg) van de deelnemers gebruikt het autodelen als tweede auto;. 95% (Leiden) en 80% (C'borg) ging al niet met de eigen auto naar het werk, maar met de fiets: 56% (Leiden) en 30% (C'borg) of het openbaar vervoer: 39% (Leiden) en 37% (C'borg) of carpoolend: 2% (Leiden) en 11 % (C'borg);. de gemiddelde woon-werkafstand is 17,8 kilometer (Leiden) en 23 kilometer (C'borg). Landelijk is dit 14,3 kilometer (OVG, 1994), dus over het algemeen lange woon-werkafstanden;. circa 63% (Leiden) en 73% (C'borg) reist al veel met de NS en heeft een korting gevende kaart (36%: Leiden en 48%: C'borg) of zijn vaste klant met een OV-/ NS-/ Traject- of maandkaart (27%: Leiden en 25%: C'borg). Kenmerken woonomgeving deelnemer:. de deelnemers wonen dicht bij winkelvoorzieningen: gemiddeld op 3 (Leiden) en 5 minuten fietsen (C'borg) afstand;. het NS-station is gemiddeld op 8 minuten (Leiden) en 15 minuten (C'borg) fietsafstand;. de maximaal acceptabele afstand tot het (dichtstbijzijnde) verhuurpunt bedraagt circa 10 minuten loop- en fietstijd te zijn, de woonafstand tot het verhuurpunt blijkt gemiddeld minder dan 10 fietsminuten te zijn (Leiden). Argumenten om te gaan autodelen: de beslissing om deel te nemen aan autodelen wordt genomen op een zogenaamde 'crisis-situatie': met name het moment waarop de aanschaf/ vervanging van de (tweede) auto nodig is;. de deelnemers die voorheen een eigen auto hadden (substitutors), komen uit een oude auto die naar alle waarschijnlijkheid vervangen moest worden, getuige de hoge gemiddelde leeftijd van de oude auto van 11 jaar ofwel 1983 (Leiden);. kosten en gemak zijn veruit de belangrijkste motieven om deel te nemen; 12 Brochure Call-a-Car/deelauto

17 . parkeerproblemen blijken slechts een ondergeschikte rol te spelen bij de beslissing om deel te nemen aan een deelauto-project: 5% (Leiden) en slechts 0% (C'borg) noemt het een belangrijk motief en slechts 20% (Leiden en C'borg) rapporteert en matige tot slechte parkeersituatie. Gebruik en tevredenheid over het deelautoproject:. een ruime meerderheid kiest voor de goedkoopste autocategorieën en neemt deel voor 30 tot 40 dagen per jaar;. de ex-autobezitters onder de deelnemers reden voorheen gemiddeld minder dan (Leiden) en (C'borg) kilometer per jaar en als autodeler gemiddeld (Leiden) en (C'borg) kilometer per jaar, door selectiever gebruik (fiets) en meer gebruik van de trein;. de niet-autobezitters reden voorheen gemiddeld circa (Leiden) en (C'borg) kilometer met een huur- en/of leenauto, tegen circa (Leiden) en (C'borg) kilometer met een deelauto;. over autodelen is 90% (Leiden) tevreden tot zeer tevreden en meldt geen problemen te hebben met:. de wijze van reserveren en de 24-uurs termijn (90%);. de keuzevrijheid bij auto's (80%);. de beschikbaarheid 's avonds en in het weekend (65%);. het huren van dagdelen (62%);. de hygiëne van de auto (84%). Bekend is dat ook de ANWB en Call-a-Car-Utrecht een evaluatiestudie hebben uitgevoerd. Inhoudelijke informatie hierover is echter niet beschikbaar. De (potentiële) gebruikers van de deelauto worden uiteraard alleen daadwerkelijk gebruikers als zij overtuigd zijn van de voordelen van het autodelen. Zoals reeds aangegeven is de deelauto met name geschikt voor de grote groep mensen met een laag jaarkilometrage of gebruiksfrequentie van de (eigen) auto, gecombineerd met vaak korte ritafstanden. Een grote groep hierbinnen vormen de circa 2 miljoen autobezitters (10) die de auto voor uitsluitend sociaal-recreatieve motieven hebben aangeschaft en minder dan circa kilometer per jaar rijden (de zogenaamde 'kleine rijders'). Het zijn met name deze gebruikers die de auto inefficiënt gebruiken en waar de kosten van het autobezit en -gebruik relatief het zwaarst wegen. De kosten van het gebruik van een deelauto zullen doorgaans beduidend lager zijn dan de kosten van een eigen auto. 13 Brochure Call-a-Car/deelauto

18 Verdere voordelen voor de gebruiker van de deelauto zijn: geen -onverwachte- kosten meer van onderhoud, reparatie, parkeervergunningen etc; in principe is er de beschikking over een jonge auto; er kan, afhankelijk van het autodeel-systeem, gekozen worden uit verschillende typen auto's; geen verdere rompslomp rond het hebben van een eigen auto. Kortom, de deelauto biedt wel de voordelen van het individueel autogebruik (de reistijd, het gemak en de betrouwbaarheid van het vervoermiddel) maar niet de (financiële) nadelen van het eigen autobezit. Groep C: de intermediaire organisaties Met intermediaire organisaties worden stimulatoren van deelauto-projecten bedoeld die zelf geen deelauto-activiteiten ontplooien, doch het gebruik hiervan wel stimuleren. Zij vormen aldus een schakel tussen de gebruikers en de aanbieders. Voorbeelden hiervan zijn de BOVAG, de ANWB, milieu-organisaties en lokale organisaties als bijvoorbeeld de stichting Welzijnswerk Centrum Zuid in Haarlem. Belangrijke intermediaire organisaties zijn de gemeenten. Zij kunnen deelautoconcepten actief gebruiken bij het realiseren van het eigen verkeers- en vervoerbeleid. Zo kan deelauto nuttig zijn bij het tegengaan van parkeerproblemen in binnensteden en woonwijken en kan het gebruikt worden bij de ontwikkeling van autoluwe wijken. Deelauto-initiatieven ontstaan vaak op gemeentelijk niveau. Gemeenten hebben dan ook een belangrijke rol bij de totstandkoming van dergelijke projecten. Een gemeente heeft daartoe verschillende mogelijkheden: het helpen opstarten van deelauto-initiatieven (gewaakt dient te worden tegen een onbewuste bevoordeling van bepaalde partijen); het geven van voorlichting; het beschikbaarstellen van parkeerfaciliteiten; het beschikbaarstellen van werkzoekenden in het kader van de dienstverlening voor call-a-car/deelauto; het treffen van planologische maatregelen in wijken om het autodelen te bevorderen. Lokale overheden kunnen autodelen dus stimuleren door initiatieven in de aanloopfase (financieel) te ondersteunen. Daarbij gaat het met name om ondersteuning in de aanloop-fase en eventuele facilitaire zaken (parkeerplaatsen). 14 Brochure Call-a-Car/deelauto

19 Goede voorbeelden hiervan zijn de gemeenten Culemborg, Buren, Leiden, Amsterdam, Haarlem en Utrecht. Zo hebben de gemeenten Culemborg en Buren bijgedragen aan de oprichting van de Stichting 'Call-a-Car Culemborg en Buren'. Deze stichting heeft vervolgens een voortrekkersrol vervuld bij de opstart en ontwikkeling van dit project. Een rol waar geen enkele andere partij (bijvoorbeeld een verhuurder) in geïnteresseerd was (226). Ook kunnen lokale overheden het autodelen financieel aantrekkelijk maken: in Leiden krijgen deelnemers aan het Huur-Op-Maat systeem bijvoorbeeld de kosten van het parkeren in de binnenstad vergoed door de gemeente [94]. Andere stimulantia zijn het aanbieden van strippenkaarten of het gratis gebruik van fietsenstallingen. Structurele ondersteuning kan de lokale overheid bieden door te zorgen voor bijvoorbeeld inrij-privileges, zoals die ook voor taxi's en bussen gelden en gegarandeerde parkeerplaatsen voor deelauto's in de nabijheid van winkelcentra en stations [96]. De lokale overheid kan verder gunstige voorwaarden scheppen voor een toename van het gebruik van de deelauto door (autoluwe) nieuwbouwwijken te voorzien van speciale deelautoplaatsen [12]. Een andere belangrijke intermediaire organisatie tot slot is de Stichting voor Gedeeld Autogebruik (SGA) in Utrecht, gesteund door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.Het doel van de stichting is 'het stimuleren van bewust en selectief autogebruik, hiermee verantwoordelijk mobiliteitsgedrag bevorderend, teneinde de leefbaarheid te vergroten' [29]. De stichting wil dat bereiken door: informatie te verschaffen over nieuwe ontwikkelingen en initiatieven in binnen- en buitenland (onder meer middels een Nieuwsbrief); nieuwe autodeelinitiatieven (inhoudelijk) te ondersteunen; gemotiveerd autogebruik in z'n algemeenheid te promoten; informatie over financiële zaken te geven (collectieve verzekeringen, financieringsmogelijkheden); onderzoek op het gebied van autodelen te initiëren; lokale infrastructurele zaken te regelen (parkeerplaatsen en parkeervergunningen); te zorgen voor afstemming van landelijke, regionale en lokale politiek ten aanzien van het autodelen; te pleiten voor fiscale voordelen bij de rijksoverheid; deelauto-initiatieven en bestaand openbaar vervoer te coördineren; internationale samenwerking. 1 5 Brochure Call-a-Car/deelauto

20 Het adres van de Stichting voor gedeeld Autogebruik is: Graadt van Roggenweg AH Utrecht Telefoon: Groep D: Rijks- en provinciale overheid Om de huidige groei van het autogebruik en daarmee het eigen autobezit (nu 6 miljoen) te beteugelen, stimuleert het Ministerie van Verkeer en Waterstaat onder andere een andersoortig autobezit dan het eigen autobezit (de deelauto). Omdat alle concepten onder deelauto een bewuster autogebruik tot gevolg hebben en daarmee leiden tot minder autogebruik -waarbij de mate van vermindering echter nog niet bekend is- ondersteund het Rijk ze voorlopig allemaal. In het jaar 2010 streeft het Rijk naar 2 miljoen autodelers die samen naar schatting 1,37 miljoen auto's minder tot gevolg zouden hebben (9). De voordelen die de overheid hiermee wenst te bereiken zijn: lagere infrastructuurkosten voor parkeren en onderhoud; lagere economische schade door files; bescherming van het milieu. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) draagt zorg voor de verspreiding van kennis via algemeen generiek onderzoek en kent een faciliterende rol ten aanzien van de landelijke aanbieders. Haar initiërende en stimulerende taken heeft zij overgedragen aan de door haar opgezette Stichting voor Gedeeld Autogebruik welke hiervoor reeds beschreven is. De Stichting vormt een landelijk aanspreekpunt voor autodelen en houdt zich bezig met alle autodeelinitiatieven. V&W overlegt verder met het Ministerie van Financiën over fiscale maatregelen, gericht op deelnemers aan deelauto-systemen [13, 54]. Succesvolle introductie van call-a-car/autodelen is ook met name voor regionale overheden interessant. Dit omdat vooral deze overheden in toenemende mate een rol krijgen om nieuwe vervoerformules en -concepten in te passen in regionale planvorming (226). Zo stellen provincies en regionale directies van Rijkswaterstaat financiële middelen ter beschikking om lokale en regionale initiatieven te ondersteunen. Een bijkomend aspect is dat een aantal belanghebbende overheidspartijen al op regionaal niveau overlegstructuren gevormd hebben ten aanzien van verkeer- en vervoeraangelegenheden. 16 Brochure Call-a-Car/deelauto

Evaluatieprogramma de Deelauto in Nederland

Evaluatieprogramma de Deelauto in Nederland Evaluatieprogramma de Deelauto in Nederland Samenvatting onderzoeksresultaten Juni 1997 Evaluatieprogramma de Deelauto in Nederland Samenvatting onderzoeksresultaten Juni 1997 Colofon Uitgave: Ministerie

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

Particulier autodelen = Kosten delen!

Particulier autodelen = Kosten delen! Particulier autodelen = Kosten delen! Enkele weetjes 88% van de stedelingen bezit een auto Een auto staat gemiddeld 23 u per dag stil (95% van de tijd) Gemiddeld budget voor mobiliteit per huishouden ca.

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Parkeren in het Rembrandtkwartier

Parkeren in het Rembrandtkwartier Parkeren in het Rembrandtkwartier Verkeerscommissie: Amar Voogt, Vermeerstraat 22 Anja Scheltinga, Rembrandtstraat 45 Bert Leijen, Vermeerstraat 35 Guus Coolegem, Frans Halsstraat 5 Wat is er gedaan? Probleem

Nadere informatie

Autodelen in de versnelling!

Autodelen in de versnelling! Autodelen in de versnelling! Webinar Beter Benutten Martien Das Rijkswaterstaat WVL Duurzame mobiliteit Autodelen: gamechanger mobiliteitsgedrag Beter Benutten gaat om beïnvloeden van mobiliteitskeuzes

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2008-II

Eindexamen m&o vwo 2008-II Opgave 2 Bij deze opgave horen drie informatiebronnen, de informatiebronnen 1 tot en met 3. In informatiebron 1 staan gegevens over de Peugeot 307. In informatiebron 2 staat informatie over het parkeervergunningenbeleid.

Nadere informatie

rten u are bu efb le

rten u are bu efb le leefbare buurten Gemiddeld gebruik 1 uur/dag Kostprijs: gemiddeld 5.000 /jaar WAT IS AUTODELEN? Meerdere personen maken gedurende een langere periode om beurten gebruik van één of meerdere Wat is autodelen

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Auto s en dan. Kopen, huren, Lease, welke keus geeft wat. Robert de Heer / Toyota010 / GreenMotion

Auto s en dan. Kopen, huren, Lease, welke keus geeft wat. Robert de Heer / Toyota010 / GreenMotion Auto s en dan Kopen, huren, Lease, welke keus geeft wat Robert de Heer / Toyota010 / GreenMotion De meest voorkomende leasevormen Full Operationele lease Netto Operationele lease Financial Lease Private

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Masterclass Provincie Zuid Holland. Collectieve acties Bedrijventerreinen. Collectief Vervoer

Masterclass Provincie Zuid Holland. Collectieve acties Bedrijventerreinen. Collectief Vervoer Masterclass Provincie Zuid Holland Collectieve acties Bedrijventerreinen Collectief Vervoer Vragen vooraf Bent u bekend met diverse Collectieve Vervoersvormen? Maakt u al gebruik van Collectieve Vervoersvormen?

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Cambio - autodelen 5000 cambio-gebruikers in België

Cambio - autodelen 5000 cambio-gebruikers in België - 1 - Cambio - autodelen 5000 cambio-gebruikers in België Cambio is een organisatie die haar auto s ter beschikking stelt voor autodelen. De organisatie werd opgericht op initiatief van Taxistop en is

Nadere informatie

Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012

Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012 Van 10 t/m 23 september 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Een auto voor af en toe autodelen.info

Een auto voor af en toe autodelen.info Een auto voor af en toe Een auto voor af en toe Wel de lusten, niet de lasten Jij hebt de vrijheid om elke reis te kiezen voor het vervoer dat het beste past bij die reis en dat moment. Soms is een auto

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek 5)x- 83 A/linisterie van Verkeer en Waterstaat Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek SI 3 V*v A Bedrijven over woon-werlcverkeer nu en in de toekomst

Nadere informatie

2. Visie. 2.1 Inleiding

2. Visie. 2.1 Inleiding Deel 1: Missie en visie De missie van Autopia werd bepaald bij de oprichting van de vzw eind 2003. Ze bleef onveranderd en stond niet ter discussie tot eind 2012. Vanaf dan werd actief gewerkt aan een

Nadere informatie

BMW i. CORPORATE CARSHARING. DE BMW i3 ALS DEELAUTO.

BMW i. CORPORATE CARSHARING. DE BMW i3 ALS DEELAUTO. BMW i BMW maakt rijden geweldig BMW i. CORPORATE CARSHARING. DE BMW i3 ALS DEELAUTO. bmw.nl/i BMW i EN CARSHARING. De wereld verandert. Snel. Een moderne trend is de verschuiving van het bezit naar het

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200861 427405 / 427405 ONDERWERP Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. m. wennink BP Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden?

Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? bezoekadres Marnixkade 1015 ZL Amsterdam 109 postadres Postbus 1001 E T moti@motivaction.nl MG 15262 W +31 www.motivaction.nl (0)20 Amsterdam 5898383 Wat vindt Nederland van elektrisch rijden? Een onderzoek

Nadere informatie

Kansen voor Delen. Mogelijkheden van deelconcepten in mobiliteit. Maja van der Voet Govert de With. Utrecht, 12 mei 2015

Kansen voor Delen. Mogelijkheden van deelconcepten in mobiliteit. Maja van der Voet Govert de With. Utrecht, 12 mei 2015 Kansen voor Delen Mogelijkheden van deelconcepten in mobiliteit Maja van der Voet Govert de With Utrecht, 12 mei 2015 Delen? Met meerdere personen gebruik maken van één product: Lenen Gebruiken en weer

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart Auto van de hand dankzij OV-jaarkaart Bij ons kunnen medewerkers zonder leasauto kiezen tussen gebruik van de eigen auto voor woonwerkverkeer óf het OV. De OV-jaarkaart die we hun bieden is in heel Nederland

Nadere informatie

URBEE. by ebikenetwork. sharing is the new ownership

URBEE. by ebikenetwork. sharing is the new ownership URBEE by ebikenetwork sharing is the new ownership INTRODUCTIE Wij zijn Urbee. Wij plaatsen graag fietsen bij jou voor de deur, zodat jouw medewerkers in plaats van met de auto met onze ebikes naar zakelijke

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Visie en toepassing in Zuid Limburg Waarom e-car sharing in Zuid-Limburg? Waarom dit e-car sharing project? o Doorbraak van e-mobility in minder dicht bevolkte gebieden

Nadere informatie

Hoezo, autodelen? Kom er alles over te weten in deze folder over autodelen

Hoezo, autodelen? Kom er alles over te weten in deze folder over autodelen Hoezo, autodelen? Kom er alles over te weten in deze folder over autodelen Autodelen.Gent WAT is autodelen? Bij autodelen maken meerdere huishoudens en/of rechtspersonen om beurt gebruik van één (of meer)

Nadere informatie

Rode loper. voor autodelen. autodelen.info

Rode loper. voor autodelen. autodelen.info Rode loper voor autodelen 15 tips om autodelen te versnellen Formuleer een ambitie voor autodelen Neem barrières weg Wat kan een gemeente doen? Wat gemeenten kunnen doen om autodelen te stimuleren Autodelen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting conclusies Amsterdam, 21 maart 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA Drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Studiedag elektrische wagens en voertuigen

Studiedag elektrische wagens en voertuigen Studiedag elektrische wagens en voertuigen 31 mei 2012 Autopia vzw Vlaams Steunpunt Particulier Autodelen Inhoud 1. Wat is particulier autodelen 2. Autopia steunpunt particulier autodelen 3. Delen van

Nadere informatie

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken

Het slimme mobiliteitsconcept. Anders reizen, beter werken Het slimme mobiliteitsconcept Anders reizen, beter werken Eén integrale oplossing Heeft uw bedrijf een overvolle parkeerplaats? Verwerkt u nog jaarlijks honderden declaraties voor het gebruik van de trein

Nadere informatie

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl

Fietsen scoort voor een beter klimaat. www.fietsenscoort.nl Fietsen scoort voor een beter klimaat www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort voor een beter klimaat Fietsen Scoort voor een beter klimaat is een landelijke campagne die het fietsen naar het werk stimuleert.

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

The Future of Carsharing Autodelen in Vlaanderen anno 2016

The Future of Carsharing Autodelen in Vlaanderen anno 2016 The Future of Carsharing Autodelen in Vlaanderen anno 2016 Jeffrey Matthijs VLAAMS NETWERK AUTODELEN Samen voor minder auto s en leefbare buurten 13/05/2016 Autodelen.net vzw Jeffrey Matthijs INHOUD 1.

Nadere informatie

BANDEN, VELGEN EN AUTOSERVICE. Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter

BANDEN, VELGEN EN AUTOSERVICE. Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter De belangrijkste oorzaak van auto-ongelukken in de winter, is een slechte voorbereiding op de weersomstandigheden. Hierbij

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA.

Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA. Het ŠKODA Abonnement. De extra zekerheid bovenop uw ŠKODA. ŠKODA Bank ŠKODA Leasing FINANCIEREN. LEASEN. VERZEKEREN. VWBAN214-01 SKODA Abonnement Brochure v7.indd 1 24-05-12 09:22 VWBAN214-01 SKODA Abonnement

Nadere informatie

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN!

PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! PRIVATE LEASE ALLES INCLUSIEF, ALLEEN NOG ZELF TANKEN! PEUGEOT LEASE HELPT U MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE UIT HET GAMMA VAN PEUGEOT PRIVATE LEASE KUNT U EEN AUTO KIEZEN DIE BIJ U PAST. WE BIEDEN PRIVATE

Nadere informatie

Parkeertaken bij gemeenten

Parkeertaken bij gemeenten Parkeertaken bij gemeenten Uitbesteden of zelf doen? Door Stefaan Lumen, Senior Projectleider bij Grontmij Parkconsult Onderzoeksvragen 2 Wat is de kracht van marktpartijen en de gemeente zelf? Welke ervaringen

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

Leasen in drie simpele stappen

Leasen in drie simpele stappen Leasen in drie simpele stappen 1 Nederland kent talrijke leasemaatschappijen. U kiest voor Fiat Financial Solutions. Als financieringsmaatschappij van Fiat Group Automobiles SA zijn we als geen ander op

Nadere informatie

WagenPlan Partner in duurzame mobiliteit

WagenPlan Partner in duurzame mobiliteit partner in duurzame mobiliteit WagenPlan Partner in duurzame mobiliteit Kosten- en milieubewust leasen. Met volledige compensatie van CO2-uitstoot. Efficiënt wagenparkbeheer en aantrekkelijke oplossingen

Nadere informatie

Fietsen Scoort. www.fietsenscoort.nl

Fietsen Scoort. www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort www.fietsenscoort.nl Fietsen Scoort Fietsen Scoort is een landelijke campagne die het fietsen naar het werk stimuleert. Fietsen naar het werk heeft veel voordelen. Fietsen draagt bij aan

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0421

Nadere informatie

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Van leaseauto naar zakelijk vervoer op maat 4 antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Als werkgever bent u genoodzaakt uw wagenpark kritisch onder de loep te nemen. Er komen minder opdrachten binnen en

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

BEDRIJFSFITNESS ALS UNIEKE ARBEIDSVOORWAARDE OPTIMALE KEUZEVRIJHEID MAXIMAAL FISCAAL VOORDEEL LANDELIJK NETWERK VAN FITNESSCENTRA

BEDRIJFSFITNESS ALS UNIEKE ARBEIDSVOORWAARDE OPTIMALE KEUZEVRIJHEID MAXIMAAL FISCAAL VOORDEEL LANDELIJK NETWERK VAN FITNESSCENTRA NATIONAAL BEDRIJFSFITNESS PLAN BEDRIJFSFITNESS ALS UNIEKE ARBEIDSVOORWAARDE OPTIMALE KEUZEVRIJHEID MAXIMAAL FISCAAL VOORDEEL LANDELIJK NETWERK VAN FITNESSCENTRA ORGANISATIE GEHEEL KOSTELOOS BEDRIJFSFITNESS

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. Snelfietsroute F15 IJsselmonde. Ondergetekenden genoemd onder 1 t/m 8, hierna gezamenlijk te noemen partijen.

INTENTIEVERKLARING. Snelfietsroute F15 IJsselmonde. Ondergetekenden genoemd onder 1 t/m 8, hierna gezamenlijk te noemen partijen. ONDERGETEKENDEN: 1. Gemeente Barendrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder H.L.A. van Noort BHS. Hierna te noemen gemeente Barendrecht. 2. Gemeente Albrandswaard, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Effectmeting introductie Car2Go in Amsterdam

Effectmeting introductie Car2Go in Amsterdam Effectmeting introductie Car2Go in Amsterdam Stephan Suiker (Gemeente Amsterdam) Jos van den Elshout (Gemeente Amsterdam) Samenvatting In 2011 is in Amsterdam het elektrische deelautoconcept Car2Go gestart.

Nadere informatie

De vrijheid om te kiezen

De vrijheid om te kiezen De vrijheid om te kiezen LEASE met onze lease- en financieringsvormen voor u en uw bedrijf Producten in deze brochure: Financial Lease Nett Operational Lease Full Operational Lease LEASE WAT VIND IK WAAR?

Nadere informatie

Maatregelen stimuleren autodelen

Maatregelen stimuleren autodelen Maatregelen stimuleren autodelen November 2015 1 / 7 1. Inleiding Autodelen draagt bij aan de doelstelling binnen Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar en Schoon Vervoer waarbij wordt ingezet op vermindering

Nadere informatie

Met Mobility Mixx in de driver s seat

Met Mobility Mixx in de driver s seat Met Mobility Mixx in de driver s seat De beste zakelijke mobiliteit voor u en uw werknemers mobilitymixx.nl Kies voor totale ontzorging met zakelijke mobiliteit op maat. Mobiliteit raakt de kern van uw

Nadere informatie

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013 Presentatie Fleet Barometer 2013 Amerongen, 11 juni 2013 Wat is CVO? CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt een instrument om alle actoren van de

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen

Bereikbaarheid oplossingsrichtingen www.snelwegbus.com Bereikbaarheid oplossingsrichtingen Zevensprong van Verdaas 1. ruimtelijke ordening (afhankelijk van tijdshorizon is 80-90% gegeven) 2. prijsbeleid 3. openbaar vervoer 4. mobiliteitsmanagement

Nadere informatie

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Aan : Het college Van : Robrecht Lentink, afdeling samenleving Betreft : Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Datum : 5 april 2012 Notitie Wat kost RegioTaxiPlus ( in relatie tot het Tweede besluit voorzieningen

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Bart Desmedt, Traject, 18 april 2013 Opportuniteiten om te werken rond mobiliteit

Nadere informatie

Wat wordt de Randstad er beter van?

Wat wordt de Randstad er beter van? Wat wordt de Randstad er beter van? Afronding DBR Arie Bleijenberg I&M, Den Haag, 3 juni 2015 Verantwoording DBR: 10,6 M, 100 onderzoekers, 14 programma s, 6 jaar Betere Randstad? Gebaseerd op: 9 artikelen

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Literatuurstudie Autodate

Literatuurstudie Autodate Literatuurstudie Autodate 77-99-78 Drs. Jolieke Mesken en drs. Klaas Veenma Veenendaal, Traffic Test bv Documentbeschrijving Titel: Rapportnummer: Status: Projectnummer: Auteur(s): Datum: Opdrachtgever:

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Parkeerwijzer Particulieren Uitgave 2016

Parkeerwijzer Particulieren Uitgave 2016 Parkeerwijzer Particulieren Uitgave 2016 Vergunninggebieden In een groot deel van de binnenstad betaalt u voor het parkeren tussen 09.00-24.00 uur (in het weekeinde tot 02.00 uur) en op zondag tussen 13.00-24.00

Nadere informatie

(Hoe) kan gedeelde mobiliteit een antwoord bieden op problematiek van vervoersarmoede? Is delen het nieuwe hebben?

(Hoe) kan gedeelde mobiliteit een antwoord bieden op problematiek van vervoersarmoede? Is delen het nieuwe hebben? (Hoe) kan gedeelde mobiliteit een antwoord bieden op problematiek van vervoersarmoede? Is delen het nieuwe hebben? Gedeelde mobiliteit Wat is het? Voorbeelden Motieven? Effecten? Kanttekeningen Transitie?

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies Voortgangsrapportage Scope 3 CO 2- emissies 2014 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 24-02-2015 P.P. Lamers Eerste versie 0.2 05-03-2015 K. de Waard Tabellen aangepast 0.3 10-03-2015 P.P.

Nadere informatie

Audi Car Plus Assurance.

Audi Car Plus Assurance. Zekerheid. Financieren. Leasen. Verzekeren. Audi Bank Leasing Audi Car Plus Assurance. Audi Car Plus Assurance. Audi biedt u graag het comfort van zorgeloos autorijden. Innovatieve techniek, elegant design

Nadere informatie

VERVOERSPLAN ODZOB. 18 mei

VERVOERSPLAN ODZOB. 18 mei 18 mei 2016-2 - VERVOERSPLAN ODZOB In opdracht van Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Postbus 8035 5601 KA Eindhoven Mark Rijnders Projectnummer Z.46313/D.154922 Datum 18 mei 2016 Status

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Onderwerpen Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Agenda - Mobiliteit onderdeel van Lente akkoord - Impact op mobiliteitsbeleid werkgevers - Impact specifiek op mobiliteitsbudget

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van

Nadere informatie

Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen

Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen Advies van de consumentenorganisaties in het LOCOV inzake exploitatie van stationsstallingen Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer LOCOV-99/18 8 maart 1999 Advies van de consumentenorganisaties

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie