Inclusief actualisatie meerjarenperspectief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018"

Transcriptie

1 Voorjaarsnota e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief Pagina 1 van 49

2 Pagina 2 van 49

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen per programma PROGRAMMA 1 - VEILIGHEID PROGRAMMA 2 - VERKEER EN VERVOER PROGRAMMA 3 - ECONOMIE PROGRAMMA 4 - NATUUR EN MILIEU PROGRAMMA 5 - WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PROGRAMMA 6 - ONDERWIJS PROGRAMMA 7 - ZORG EN WELZIJN PROGRAMMA 8 - SPORT, RECREATIE, KUNST EN CULTUUR PROGRAMMA 9 - BESTUURLIJKE TAKEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN GROTE PROJECTEN: VOORTGANGSRAPPORTAGE Hoofdstuk 3 Financieel Meerjarenperspectief (FMP) FMP PER APRIL FMP NA VOORGESTELDE MUTATIES VOORJAARSNOTA KADERNOTA Hoofdstuk 4 Bijlagen SAMENVATTING FINANCIËLE WIJZIGINGSVOORSTELLEN DRIE O S FINANCIËLE WIJZIGINGSVOORSTELLEN VAN TECHNISCHE AARD Pagina 3 van 49

4 LEESWIJZER Hierna wordt de inhoud van de voorjaarsnota 2015 toegelicht. Hoofdstuk 1 bestaat uit de bestuurlijke inleiding met de bestuurlijke boodschap: waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe en hoe staan we er voor. Hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) rapporteert over de uitvoering van de programma s uit de programmabegroting Per programma worden 3 onderdelen toegelicht (aanbeveling raadswerkgroep evaluatie P&C-cyclus februari 2010): A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage B. Informatie over (actuele) ontwikkelingen en andere relevante onderwerpen C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015) Ad a In deze rubriek wordt alleen aandacht besteed aan onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermelde in de programmabegroting of andere raadstukken. Ad b Dit onderdeel is bedoeld om overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen en onderwerpen onder de aandacht te brengen. Ad c In deze rubriek is voor het uitgangspunt substantiële financiële afwijkingen (ten minste ) gekozen. Uitzondering: kleinere afwijkingen indien bestuurlijk relevant. Hoofdstuk 3 (financieel meerjarenperspectief) schetst de actuele financiële positie en de totstandkoming daarvan. Stapsgewijs worden de meerjarige financiële effecten na begrotingsbehandeling, nadien genomen raadsbesluiten en de financiële wijzigingsvoorstellen 2015 gepresenteerd. Hoofdstuk 4 bevat de volgende bijlagen: 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen Financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard Kenmerken van deze voorjaarsnota zijn (aanbevelingen raadswerkgroep): Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is geen bericht is goed bericht. Bestuursrapportages bevatten (in principe) geen nieuw beleid; dit is voorbehouden aan de kaderstelling/programmabegroting (integrale afweging). Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die bij het opstellen van de programmabegroting ruim een half jaar eerder nog niet voorzien waren. Autonome posten zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar (3 O s) en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringsbesluiten (kredieten). Een uitzondering op het uitgangspunt afwijkingsrapportage vormen de grote projecten. In 2015 zijn dat: Stationsontwikkeling Soest-Zuid, masterplan Soesterberg, bovenwijkse voorzieningen Soesterberg, dorpshuis Soesterberg, Hart van de Heuvelrug, Vliegbasis en Staringlaan en het Integraal Accommodatiebeleid. Om het belang van deze projecten te onderstrepen, is door de raadswerkgroep de aanbeveling opgenomen een integrale voortgangsrapportage over de genoemde projecten in de bestuursrapportage op te nemen. Net als vorig jaar worden de integrale voortgangsrapportages over genoemde projecten in deze voorjaarsnota op één plaats in het programmaonderdeel Grote projecten gebundeld (paragraaf 2.11). Pagina 4 van 49

5 Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2015 aan. Overeenkomstig de aanbevelingen van de raadswerkgroep evaluatie P&C-cyclus (februari 2010) is deze bestuursrapportage een tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2015 (incl. financiële wijzigingsvoorstellen). Een uitzondering op het uitgangspunt afwijkingsrapportage vormen de grote projecten waarover - net als in 2014 integraal over de voortgang wordt gerapporteerd (paragraaf 2.11). Overeenkomstig uw besluit over de jaarstukken 2014 wordt de bestemming van het netto-rekeningresultaat ad tevens bij deze voorjaarsnota betrokken. Uit hoofdstuk 2 van deze voorjaarsnota blijkt dat de uitvoering van de begroting 2015 tot een aanzienlijk aantal afwijkingen leidt. Per saldo is in 2015 sprake van een nadelig effect met een omvang van 2,4 miljoen. De per saldo negatieve afwijking van voor de gebundelde uitkering (BUIG) is de opvallendste post. De structurele doorwerking in de jaren daarna is zo n à negatief. Voor het incidentele tekort 2015 brengen wij de dekkingsmogelijkheden in beeld en leggen u in hoofdstuk 3 voor het lopende jaar een dekkingsvoorstel van 0,9 miljoen voor. Tevens is in dit hoofdstuk een beargumenteerd voorstel opgenomen om voor het dan nog resterende tekort ad 1,5 miljoen nog geen concrete dekking aan te geven maar hiermee te wachten tot de najaarsnota. De financiële wijzigingsvoorstellen worden in hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) toegelicht en in de hoofdstukken 3 (financieel meerjarenperspectief) en 4 (bijlage 1) samengevat. Burgemeester en wethouders van Soest 12 mei 2015 Pagina 5 van 49

6 Pagina 6 van 49

7 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen per programma Programma 1 - Veiligheid A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Geen. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Geen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Afdracht VRU Structureel nadeel: Incidenteel voordeel: Incidenteel nadeel: Bij de aanlevering van de voorgestelde gewijzigde financieringssystematiek van de begroting VRU was niet duidelijk dat de extra taken voor de gemeente Soest hierin niet waren meegenomen. Het gaat om 0,4 fte postcommandant en een 4x4-uitvoering van de tankautospuit. Hierdoor is er een nadeel ten opzichte van de begroting van De jaarstukken 2014 van de VRU resulteren in een positief saldo van 2,4 mln. Voor Soest betekent dit dat zal worden gerestitueerd. Er zijn arbotechnische aanpassingen in de hoofdpost aan de Lange Brinkweg nodig; hiermee is een investering (renovatie) gemoeid van Daarnaast zijn er aanvullende middelen nodig voor de nieuwe nevenpost aan het Raadhuisplein, te weten Voorgesteld wordt deze renovatiekosten ( ) te dekken uit het jaarresultaat van de VRU. Pagina 7 van 49

8 2.2 - Programma 2 - Verkeer en Vervoer De integrale rapportage over het project Stationsontwikkeling Soest-Zuid is opgenomen in het programmaonderdeel Grote projecten (paragraaf 2.11). A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Geen. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Risico reconstructie Noorderweg e.o. In maart heeft de aanbesteding van de werkzaamheden Noorderweg plaatsgevonden. Deze aanbesteding is gunstig verlopen. Het betreffende krediet voor de Noorderweg stamt echter uit Door de lange voorbereidingstijd is een aanzienlijk deel van het krediet reeds benut. De aanbestedingssom past nog net binnen het resterende budget, waardoor met het risico op een overschrijding rekening moet worden gehouden. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Herstel wegverhardingen Incidenteel nadeel: Bij de recent uitgevoerde weginspectie is een aantal schades aan asfalt en elementenverhardingen geconstateerd die overeenkomstig de CROW-normering (door Soest gehanteerd), de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Deze schades dienen z.s.m. verholpen te worden. De kostenraming hiervan is Daarnaast zijn schades geconstateerd die in 2015 hersteld dienen te worden. Wanneer dit niet gebeurt, is de kans zeer groot dat deze locaties zullen verslechteren en wederom de verkeersveiligheid in gevaar komt. Deze schades worden geraamd op Vanuit de post klachten/klein onderhoud kan gedekt worden, zodat er nog een bedrag van resteert. Totaal incidenteel nadeel derhalve NB Genoemde schades hebben geen betrekking op de Wieksloterweg. Het beschikbare budget voor het wegonderhoud (reserve onderhoud wegen) is niet afdoende om bovengenoemde schades te kunnen herstellen. Overeenkomstig eerdere besluitvorming ligt de nadruk bij het wegonderhoud op asfaltonderhoud. Slechts wanneer de verkeersveiligheid in het geding is, kan extra budget aangevraagd worden, wat hier aan de orde is. In de Kadernota 2016 gaan we in op de structurele effecten voortvloeiend uit de uitgevoerde weginspectie. Overdracht openbare verlichting N413 Incidenteel nadeel: Structureel voordeel: De provincie Utrecht neemt de openbare verlichting langs de N413 in eigendom en beheer/onderhoud over van de gemeente Soest en betaalt hiervoor een afkoopsom aan Citytec. De eenmalige kosten voor de gemeente Soest (afkoop vervanging, beheer en onderhoud) bedragen , te betalen aan de provincie Utrecht. Daartegenover staat de jaarlijkse verlaging van de exploitatiekosten die in rekening worden gebracht door Citytec met een bedrag van Pagina 8 van 49

9 2.3 - Programma 3 - Economie A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Geen. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Geen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Geen. Pagina 9 van 49

10 2.4 - Programma 4 - Natuur en Milieu A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Geen. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Geen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Bodembescherming, afvoer grond Kampdwarsweg Incidenteel nadeel: Op grond van nieuwe regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit moest een grote partij licht verontreinigde grond, opgeslagen op het terrein van de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Kampdwarsweg in Soesterberg, snel worden afgevoerd. Toevalligerwijs kon de grond relatief goedkoop, door de lage transportkosten, worden afgevoerd voor hergebruik in het ecoduct Boele Staal. De totale kosten bedragen Belasting op brandbaar afval Structureel nadeel: Dekking 2015: egalisatiereserve afvalstoffenheffing: Dekking 2016 e.v.: tariefopbrengst: Met ingang van 1 januari 2015 heeft het kabinet een nieuwe belasting ingevoerd op brandbaar (huishoudelijk) afval van 13/ton. In de begroting 2015 (paragraaf G) hebben wij hier reeds melding van gemaakt, maar omdat de plannen destijds nog niet definitief waren, niet verwerkt in de tarieven afvalstoffenheffing Deze nieuwe belasting zal in 2015 leiden tot circa hogere kosten. We houden hierbij rekening met circa 9000 ton brandbaar (huishoudelijk) afval per jaar. Wij stellen u voor deze extra kosten te dekken door een eenmalige onttrekking uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing (stand per : ). Vanaf 2016 zullen deze extra kosten worden opgenomen in de begrotingen AVU/RMN en bij de tariefberekening 2016 worden betrokken. RUD: garantietoeslagen Incidenteel nadeel 2015: Incidenteel nadeel 2016: In de begroting 2015 en de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met de meerkosten van salarisgaranties van de medewerkers RUD Utrecht (garantietoelagen) omdat de hoogte hiervan nog niet bekend was. Het betreft voor 2015 én 2016 een incidenteel nadeel van Overigens merken we hierbij op dat de gemeente Soest een zienswijze heeft ingediend ter zake van de RUD-begroting Hierin is aangegeven dat het door ons niet wenselijk wordt geacht dat de post algemene reserve met meer dan 5% toeneemt zoals nu het geval is, de RUD zich niet aan de bij de start gemaakte afspraken houdt en Soest de gemeentelijke bijdrage ter discussie stelt. Vervanging pompen vacuümgemaal Dorresteinweg Krediet: Kapitaallasten p.j. vanaf 2016: Dekking voorziening riolering vanaf 2016: In het vacuümgemaal aan de Dorresteinweg zijn onherstelbare problemen ontstaan met de vacuümpompen. Een pomp is vastgelopen en de tweede dreigt eveneens binnen afzienbare tijd problemen te gaan veroorzaken. Dit vacuümgemaal heeft een cruciale functie in de afvoer van afvalwater van de Wiekslo- Pagina 10 van 49

11 terweg en de bedrijfszekerheid moet gewaarborgd zijn. Het is noodzakelijk dat de beide pompen nu vervangen worden. De hieraan verbonden kosten bedragen Reden om een krediet van deze omvang aan te vragen. De investeringskosten kunnen ten laste van de voorziening riolering worden gebracht. Inbraakschade personeelsonderkomen Soesterbergsestraat Incidenteel nadeel: Dekking reserve vervanging voertuigen c.a.: In maart is er een aanzienlijke inbraakschade geweest bij het personeelsonderkomen aan de Soesterbergsestraat. Naast de materiële schade van was er ook een aanzienlijke bouwkundige schade aan het gebouw. Deze schade wordt gedekt door de opstalverzekering. De inboedel is echter niet verzekerd. De kosten voor vervanging materieel kunnen ten laste worden gebracht van de reserve vervanging voertuigen en grote machines die hiervoor voldoende ruimte biedt. Pagina 11 van 49

12 2.5 - Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening De integrale rapportages over het projecten Masterplan Soesterberg, bovenwijkse voorzieningen Soesterberg, Dorpshuis Soesterberg, Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis zijn opgenomen in het programmaonderdeel Grote projecten (paragraaf 2.11). A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Geen. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Geen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Kernrandzone Incidenteel nadeel 2015: Incidenteel nadeel 2016: De op 4 februari 2013 vastgestelde Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie biedt gemeenten de mogelijkheid in stedelijke uitloopgebieden (de kernrandzones) nieuw beleid te ontwikkelen voor het mogelijk maken van nieuwe stedelijk gelieerde functies. Gemeenten moeten hiervoor een visie opstellen waarin kwaliteitsverbetering vooropstaat. Vanwege de complexiteit van het onderwerp is ervoor gekozen om vóór het aanbieden van een raadsvoorstel de gemeenteraad te informeren. De gemeenteraad is in de Ontmoeting van 12 februari door de coördinator kernrandzones van de provincie Utrecht, mevrouw Berkelaar, geïnformeerd over het instrument kernrandzone. Een raadsvoorstel omtrent het opstellen van een visie is aan uw raad aangeboden. Hierin wordt naast het beschikbaar stellen van geld voorgesteld: - Aan bouwen de voorwaarde te verbinden dat 50 % van de grondwaardestijging wordt ingezet voor natuurontwikkeling en beleving; - Geen gemeentelijk fonds; plannen moeten beide doeleinden (rood en groen) zeker stellen (conform variant 2 uit het raadsvoorstel). In 2015 en 2016 gaat het om het opstellen van een structuurvisie en, in het kielzog daarvan, het behandelen van de eerste initiatieven in het Soesterveen. De kosten voor 2015 en 2016 worden geschat op Verwacht wordt dat de behandeling van initiatieven van 2017 en later kan worden ondergebracht in de reguliere werkzaamheden. Liquidatie SBG Incidenteel voordeel: In het algemeen bestuur van de SBG is overeenstemming bereikt over de liquidatiekosten van het Servicebureau Gemeenten (SBG). Het aandeel voor Soest bedraagt Hiervoor was reeds een bedrag van voorzien, zodat een te dekken tekort resteert van Als gevolg van de liquidatie vallen ook middelen betreffende het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) vrij ad Beide mutaties leiden per saldo tot een incidenteel voordeel van Pagina 12 van 49

13 Volkshuisvesting Incidenteel nadeel: Voorgesteld wordt om extra middelen in te zetten voor doeleinden op het domein wonen. Ons college is voornemens de middelen aan te wenden voor woonwensen- c.q. woningmarktonderzoek en de bewustwordingscampagne in het kader van wonen met welzijn en zorg. Extra inzet en procesverbetering handhaving Incidenteel nadeel en vergunningverlening In 2010 is de Wabo in werking getreden. Toen zijn alle vergunningverlenings- en handhavingsprocessen Wabo-proof gemaakt. In de afgelopen zes jaar is er een aantal ontwikkelingen geweest, waaronder de invoering van de BAG, het digitaal werken, vergunningsvrij bouwen, verplichte kwaliteitseisen vanuit het Rijk en een veranderend perspectief op de rol van de burger zelf, die het noodzakelijk maken op de processen vergunningverlening en handhaving te herijken en optimaliseren. Hiervoor is tijdelijk externe kennis en capaciteit noodzakelijk. Verder hebben wij in 2012 voor vier jaar een handhaafbeleid vastgesteld. De formatie is afgestemd op dit beleid en de hierin gemaakte prioriteitstelling. Door een toename van het takenpakket en een toegenomen vraag om controle en handhaving op een aantal thema s, zoals permanente bewoning van zomerhuizen, illegaal gebruik in het buitengebied en handhaafzaken voortvloeiende uit BAG-controles, moeten wij nieuwe keuzes aan uw raad voorleggen ten aanzien van ons handhaafbeleid. Deze notitie dient voorbereid te worden. Vooruitlopend daarop wordt versneld ingezet op het verkrijgen van helderheid of recreatiewoningen permanent bewoond worden en de handhaving hierop. Dit is geen onderdeel van het huidige handhaafbeleid. Capaciteitsinzet ruimtelijke projecten Incidenteel nadeel Door de groei van het aantal projecten met name in Soesterberg wordt steeds meer beslag op de capaciteit bij de afdeling Ruimte gelegd. Hierbij gaat het met name om projecten waar geen financiële dekking tegenover staat. Hierbij valt o.a. te denken aan de extra inzet die gepleegd gaat worden voor de herontwikkeling van het officierscasino, maar ook de inzet voor de planontwikkeling van de Vliegbasis. Daarnaast slokken de eigen Masterplanprojecten in Soesterberg en de stationsontwikkeling in Soest Zuid een substantieel deel op van de reguliere capaciteit. Als gevolg van deze extra inzet blijven een aantal reguliere werkzaamheden liggen en worden deze steeds verder in de tijd doorgeschoven. Dit komt voor op alle taakvelden (Economische Zaken, Verkeer en Ruimtelijke Ordening) van de afdeling Ruimte. Om de voortgang te houden in de reguliere werkzaamheden en om te voorkomen dat er achterstanden gaan ontstaan wordt budget gevraagd om extra vervangende capaciteitsinzet mogelijk te maken voor uitvoering van de reguliere werkzaamheden. Derhalve wordt voorgesteld te bestemmen voor extra capaciteitsinzet. Pagina 13 van 49

14 2.6 - Programma 6 - Onderwijs De integrale rapportage over het project programma integraal Accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn en sport) is opgenomen in het programmaonderdeel Grote projecten (paragraaf 2.11). A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Geen. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Geen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Asbestsanering onderwijsgebouwen Incidenteel nadeel: Dekking: algemene reserve Voor basisschool De Achtbaan is een spoedaanvraag gedaan voor uitvoering van noodzakelijke asbestsanering ten bedrage van Dekking wordt gevonden uit de vorig jaar gestorte gelden in de algemene reserve (zie najaarsnota 2014). Huur terreinen Griftland Structureel voordeel: Als gevolg van verminderd gebruik van het sportterrein kan de jaarlijks begrote (klokuur)vergoeding structureel naar beneden worden bijgesteld. Pagina 14 van 49

15 2.7 - Programma 7 - Zorg en Welzijn De integrale rapportage over het project Integraal accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn en sport) is opgenomen in het programmaonderdeel Grote projecten (paragraaf 2.11). A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Resultaten re-integratie/participatiewet In 2014 zijn bij de voorjaarsnota ook de resultaten re-integratie gerapporteerd over de eerste maanden van het jaar (onder 4.4 als bijlage bij Programma 7). In 2008 is om deze rapportage door de raad verzocht. Zoals bekend is in 2013/2014 een proces gestart om de toenmalige afdeling Werk van de gemeente Soest te integreren met de sociale dienst BBS tot de Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest. Dit proces is bestuurlijk-politiek afgerond met de vaststelling van de nieuwe gemeenschappelijke regeling (gr) per 1 juli Het organisatorische traject is gaande. Dit betreft bijvoorbeeld de financiële integratie van budgetten en de geïntegreerde rapportages. Tegelijk is per 1 januari 2015 de Participatiewet ingevoerd. Het effect van de nieuwe wetgeving op de bijstand is zo vroeg in het eerste jaar nog niet te analyseren, ook omdat er geen vergelijking met andere jaren mogelijk is. Er is daarom niet meer gekozen voor een tussentijdse rapportage. Uiteraard zal ook voor de Participatiewet de cyclus van rapportage en monitoring gevolgd worden in het bredere sociaal domein, en zullen bij de jaarrekening de resultaten van Werk en Inkomen worden verwerkt. Daarnaast rapporteert de Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS op basis van de gr zelf in haar voorjaarsnota. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Ontwikkelingen budget Gebundelde Uitkeringen (BUIG) Zie bij C. Financiële wijzigingsvoorstellen Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) In de tweede helft van 2014 stelde het ministerie van VWS de huishoudelijkehulptoelage beschikbaar voor behoud van (extra) werkgelegenheid. Soest heeft deze in samenspraak met Baarn, Bunschoten en Woudenberg voor 2015 aangevraagd. In januari 2015 is bericht ontvangen dat VWS de aanvragen heeft gehonoreerd. De vier gemeenten willen de HHT inzetten voor HH/schoonmaken van het huis van mantelzorgers of van hun verzorgden. Het plan voor en de besteding van de HHT-gelden worden verantwoord aan de gemeenteraad, het aantal verstrekte toelagen wordt verantwoord aan VWS. De uitvoering van de regeling door de bestaande aanbieders van HH is in overleg. Het ministerie heeft de toepassings- en uitvoeringsmogelijkheden verruimd om het beoogde werkgelegenheidseffect inderdaad te behalen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Stichting Vluchtelingenwerk Incidenteel nadeel: Na de verhoging van de taakstelling huisvesting van statushouders in 2014 is deze taakstelling voor 2015 nog eens fors verhoogd. Het verschil tussen de te ontvangen vergoeding van het Rijk voor de wettelijk verplichte maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden en de kosten van deze begeleiding leidt per saldo tot een incidenteel nadeel. Stichting Vluchtelingenwerk - rijksinkomsten Incidenteel neutraal: De structureel geraamde inkomsten/uitgaven van waren gebaseerd op de oude taakstelling huisvesting. Omdat de taakstelling - na de verhoging daarvan in 2014 in 2015 nog eens fors verhoogd is, is het bedrag bijgesteld naar De realisatie van de huisvesting statushouders is van diverse Pagina 15 van 49

16 factoren afhankelijk en daarmee ook de inkomsten/uitgaven. Op basis van de e instroom 2015 vindt bij de najaarsnota 2015 een actualisering plaats. Onvoorzien welzijn Incidenteel neutraal: Het budget is aangewend voor een extra subsidie aan het Comité 4 en 5 mei vanwege festiviteiten rond de viering van 70 jaar bevrijding. Huishoudelijke Hulp Toelage Incidenteel neutraal: De HHT wordt ingezet voor HH/ schoonmaken van huis van mantelzorgers of van hun verzorgden. Zie verder bij onderdeel B: actuele ontwikkelingen. Wet Sociale Werkplaatsen Incidenteel nadeel: De prognose voor de gemeentelijke bijdrage aan het resultaat van RWA/Amfors voor 2015 was in de meerjarenbegroting , gebaseerd op de begroting RWA RWA heeft op 16 maart 2015 haar voorlopige resultaten 2015 gepresenteerd en op basis hiervan is een neerwaartse bijstelling van het voorlopig resultaat 2015 noodzakelijk. Het resultaat wordt nu voorzien op een tekort van 1,9 miljoen voor Voor Soest betekent dit een bijgestelde eigen bijdrage van voor Dat is meer dan de eerder genoemde De prognose voor de komende jaren zal worden bepaald door de uitkomst van het huidige visietraject over de toekomst van RWA/Amfors. Een van de aanleidingen om het visietraject te starten was de stijgende eigen bijdragen van de RWA gemeenten door de verslechterde resultaten enerzijds, en de achterblijvende rijkssubsidie anderzijds. De raad wordt in het visietraject intensief betrokken in het stellen van de kaders. De planning is om een voorkeursscenario voor het zomerreces aan de raden ter besluitvorming voor te kunnen leggen. Gebundelde Uitkering (BUIG) (Vooralsnog) incidenteel nadeel: Dekking vangnetregeling: Vanwege de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de huidige verdeelsystematiek in de bijstand (WWB) door het ministerie van SZW opnieuw bekeken. In Soest gingen we bij de meerjarenbegroting uit van een budget voor het verstrekken van de bijstandsuitkeringen (BUIG) van 9,3 miljoen. De voorlopige beschikking van het ministerie van SZW bedroeg in oktober Dit betekende een korting van 1.5 miljoen (=16%) ten opzichte van het budget voor In het voorjaar 2015 is de voorlopige beschikking bijgesteld naar , nog steeds 1,4 miljoen minder dan begroot. Omdat nogal wat gemeenten zich met aanzienlijke tekorten geconfronteerd zagen, is een vangnetregeling door het ministerie ontworpen. Om in aanmerking te komen voor deze vangnetregeling dienen gemeenten een plan van aanpak te maken waarin zij de maatregelen benoemen om het tekort op de BUIG te beperken. Dit plan van aanpak zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De aanpak richt zich onder meer op additionele maatregelen op het huidige beleid voor wat betreft het beperken van de instroom en het bevorderen van de doorstroom en de uitstroom. Binnen de bestaande kaders worden deze maatregelen nu al zo veel mogelijk ter hand genomen. Wij gaan ervan uit dat we met succes een beroep kunnen doen op de vangnetregeling. Dit betekent dat het ten laste van de gemeente blijvende tekort kan worden teruggebracht met tot Daarnaast zijn onze inspanningen erop gericht om samen met de VNG en andere gemeenten te bewerkstelligen dat de negatieve herverdeeleffecten in het nieuwe model worden gecorrigeerd. Vooruitlopend hierop hebben we bezwaar aangetekend tegen de voorlopige beschikking voor het uitkeringsjaar In verband hiermee ramen het nadeel van vooralsnog incidenteel. Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS Incidenteel nadeel: Door de latere start is de reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (nog) niet voltooid. Om deze te kunnen voltooien en de noodzakelijke randvoorwaarden voor het functioneren van de nieuwe organisatie te vervullen, is een aantal concrete acties nodig. Deze vragen om een eenmalige investering van Structureel nadeel: De formatie bij de integratie van Werk en Inkomen was inclusief formatie van Post en Archief bepaald op 41,93 formatie (fte). Per abuis is echter de 1,75 fte Post en Archief niet meegeteld bij de start van de nieuwe organisatie. Het verschil is in de geïntegreerde begroting van de uitvoeringsorganisatie nu structureel verwerkt. De kosten ( ) worden verrekend over de gemeenten (waarvan 60% voor Soest). Pagina 16 van 49

17 Structureel nadeel vanaf 2016: De uitbreiding van de bedrijfsvoering door BBS als gevolg van de reorganisatie, brengt meer en complexere ICT met zich mee. Het aantal klanten en processen vraagt om een goede ICT-inrichting en goed en professioneel beheer. Daarom worden de kosten algemeen beheer structureel verhoogd vanaf 2016 met Voor Soest gaat het om 60% van dit bedrag, te weten Salarismaatregelen gesubsidieerde instellingen Structureel nadeel: Dekking stelpost salarismaatregelen: De doorwerking van de loonontwikkeling in de subsidies op basis van BCF-contracten bedraagt Dit bedrag komt ten laste van de stelpost salarismaatregelen. Het betreft St. Balans ( , incl. Artishock) en St. Welzijn Ouderen Soest ( ). Pagina 17 van 49

18 2.8 - Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur De integrale rapportage over het project programma integraal Accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn en sport) is opgenomen in het programmaonderdeel Grote projecten (paragraaf 2.11). A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Geen. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Status aparte vv t Vliegdorp In de raadsbrief sport van 3 november 2014 staat vermeld dat voetbalvereniging vv t Vliegdorp uit Soesterberg een aparte positie dient te krijgen binnen de sport. Als gevolg van het uitblijven van woningbouw in Soesterberg blijft het ledenaantal van deze vereniging achter op basis van prognoses die ten grondslag hebben gelegen bij de nieuwbouw. Dit heeft erin geresulteerd dat de vereniging staat voor een (financiële) uitdaging. Inmiddels heeft de gemeente diverse constructieve gesprekken gevoerd met het bestuur van deze vereniging over de invulling van de status aparte. Het gaat hierbij om maatwerk. Op dit moment worden enkele (ledengroei)scenario s verder uitgewerkt. Conceptberekeningen laten zien dat een (forse) ondersteuning/bijdrage vanuit de gemeente onontkoombaar lijkt om deze vereniging een goed en duurzaam toekomstperspectief te bieden. Op korte termijn verwachten wij in dit kader een voorstel aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Muziekschool/Scholen in de Kunst Incidenteel nadeel 2015: Incidenteel voordeel 2016: Incidenteel neutraal 2017 e.v.: In december 2014 heeft ons college besloten om voor de Muziekschool (Scholen in de Kunst) in te stemmen met het bezuinigingsvoorstel scenario 3. Dit scenario houdt in dat de huidige activiteiten van SidK worden voortgezet in de vorm van een netwerkorganisatie voor een subsidiebedrag van in 2015 en per jaar vanaf 2016, alsmede een afkoop van frictiekosten. Voor 2015 zijn de frictiekosten Deze bestaan uit een algemene vertrekregeling van docenten, WW-uitkering van docenten en overheadmaatregelen. Tegenover dit nadeel staat een voordeel van omdat de subsidie sneller wordt afgebouwd dan in de oorspronkelijke bezuinigingsvoorstellen was voorzien. Per saldo ontstaat hierdoor in 2015 een incidenteel nadeel van Omdat ook in 2016 sprake is van een snellere afbouw ontstaat een incidenteel voordeel van Vanaf 2017 zijn de structurele kosten Deze kunnen worden gedekt uit de stelpost compensatiemaatregelen (waarvoor vanaf is uitgetrokken). Uitwerking invulling taakstelling sport Incidenteel nadeel 2015: Op basis van de raadsbrief sport d.d. 3 november 2014 heeft de gemeenteraad besloten dat de rapportage van de Kerngroep Sport uitgewerkt moet worden. Vertegenwoordigers van de gemeente en de sportverenigingen werken samen voortvarend aan de uitwerking hiervan. Dit met als doel om voor het zomerreces van 2015 de gemeenteraad een voorstel te kunnen presenteren hoe de taakstelling van op het onderdeel sport ingevuld gaat worden. Via bovengenoemde raadsbrief is bepaald dat voor 2015 een bezuiniging van tussen en gerealiseerd dient te worden. Vanaf 2016 dient dit structureel te zijn. In drie werkgroepen wordt eerdergenoemde rapportage aan de Pagina 18 van 49

19 hand van verschillende werkopdrachten nader uitgewerkt. Op dit moment is de uitwerking nog niet zo ver dat er al een financiële eindstand gegeven kan worden. Verwachting is dat dit voor het zomerreces van 2015 wel gegeven kan worden. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat van de taakstelling in 2015 een bedrag van gerealiseerd zal worden. Pagina 19 van 49

20 2.9 - Programma 9 - Bestuurlijke Taken A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Geen. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Geen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Onderhoud gemeentehuis: nieuwe cv-ketel Incidenteel nadeel: Dekking reserve onderhoud gebouwen: Dekking algemene reserve: Structureel voordeel vanaf 2016: Structureel nadeel vanaf 2016: De vervanging van de huidige cv-ketel in het gemeentehuis door een eveneens gasgestookte ketel staat gepland voor In het kader van het duurzaamheidsbeleid is in 2014 het besluit genomen tot onderzoek naar de mogelijkheden tot vervanging van de gasgestookte cv-ketel door een hout gestookte hoog rendement palletkachel. Het onderzoek van de mogelijkheden en haalbaarheid is in 2015 afgerond. Om tot een nog duurzamere oplossing te komen is uiteindelijk gekozen voor een houtchipkachel. Hiermee kan een gedeelte van het snoeiafval uit de gemeentelijke groenvoorziening gebruikt worden als brandstof. De totale meerkosten t.o.v. een gasgestookte ketel bedragen Hiervan wordt een bedrag van gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen. Het resterende bedrag van komt ten laste van de algemene reserve. Voorgesteld wordt de jaarlijkse bezuiniging op energiekosten (circa structureel m.i.v. 2016) in het kader van het milieubeleidsplan in te zetten voor kleinschalige particuliere duurzaamheidsinitiatieven. BEC Structureel voordeel: Het sociaal en jeugdteam van de gemeente huurt ruimte (huursom voor 306 m²) in het BEC per 1 november 2014; hierdoor wordt een hogere huurinkomst gerealiseerd. Desmond Tutu Incidenteel voordeel: Aan Huis van de Ronde Tafel BV (King Arthur-groep) is een ruimte en een buitenruimte verhuurd van 160 m² ruimte per 1 februari De huurperiode is 1 jaar. Energielabels voor gemeentelijke accommodaties Incidenteel nadeel: Dekking reserve onderhoud gebouwen: In verband met de wettelijke verplichting tot het hebben en aanbrengen van energielabels voor verhuurde gebouwen wordt voorgesteld een bedrag van hiervoor te reserveren. Wij stellen voor de kosten voor ca. 40 labels ten laste te brengen van de reserve onderhoud gebouwen. Deze reserve biedt ruimte om deze kosten te dekken. Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers Structureel nadeel Het budget van de pensioenverplichting politieke ambtsdragers zal door de mutatie in het college (twee nieuwe leden in 2014) naar boven moeten worden bijgesteld met Pagina 20 van 49

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016

Commissie: Samen leven 9 juni 2016. Gemeenteraad: 30 juni 2016 Raadsvoorstel Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Vergunninghouders Commissie: Samen leven 9 juni 2016 BBVnr: 1084300 Portefeuillehouder: Mevr. T. Keuzenkamp e-mailadres opsteller: b.monsma@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.11294 vergaderdatum raad 9 juli 2015 jaar/nummer (griffie)

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus

Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 discussiememo p&c cyclus Postregistratienummer: 2009i01003 Bijlage: 3 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: 2009i00970 Onderwerp: discussiememo p&c cyclus Naam auteur: Yvonne van Halem Memo Postregistratienummer: 2009i00628

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Gemeente Bussum Ter beschikking stellen krediet en budget t.b.v. transformatie Grondwal De Nieuwe Vaart

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 december 2016

Datum raadsvergadering 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 15 november 2016 Datum raadsvergadering 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-359 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte, cultuurhistorie,

Nadere informatie

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2016-2019

Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2016-2019 Najaarsnota 2015 2 e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2016-2019 Pagina 1 van 56 Pagina 2 van 56 Inhoudsopgave LEESWIJZER... 4 Hoofdstuk 1 Bestuurlijke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 Raadsvergadering van 6 maart 2008 Onderwerp: 1e integraal afwegingsmoment 2008 Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Tot op heden waren er

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Duurzaam wonen en ondernemen

Duurzaam wonen en ondernemen Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 Structureel 2014 Structureel 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 28 september 2015

Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 28 september 2015 Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2015 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 28 september 2015 PenO 1. 1471498 Procedureregeling Functieboek en functie-indeling gemeente Smallingerland 2015 De

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330

Collegebesluit. Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330 Collegebesluit Onderwerp: Aanhuur 2e verdieping Zijlweg 245 ten behoeve van statushouders BBV nr: 2015/524330 1. Inleiding Op grond van de Huisvestingswet 2015 is de gemeente verplicht zorg te dragen voor

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 18 augustus 2009 Nummer voorstel: 2009/92 Voor raadsvergadering d.d.: 01-09-2009 Agendapunt: 8

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1

Ambtelijke bijstand: Ing. R.H. Gaveel 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 13 Onderwerp Beschikbaar stellen kredieten Turnhoutsebaan Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 6 mei 2014 8 juli 2014 Overzichtstekening werkzaamheden Aan

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00714 Onderwerp: Extra Krediet Springplank - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In verband met

Nadere informatie

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied

Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader Stationsgebied en kredieten korte termijn ontwikkeling Stationsgebied Raadsvoorstel *Z033D51A932* Aan de raad Documentnummer : INT-16-30494 Afdeling : Ontwikkeling Onderwerp : Afsluiting financieel kader Bijgesteld Ontwikkelingskader en kredieten korte termijn ontwikkeling

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht.

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Financiën huisvesting Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de aanpassingen in de financiële kaders voor

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W nr. 13.0074 d.d. 29-1-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Exploitatie en Beheer Brede School Leiden Noord (Het Gebouw) Besluiten:Behouden s advies van de commissie

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 17 maart 2009 Nummer PS :PS2009RGW09 Afdeling : PRO Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT238927 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Steller : A.F.M.E. Marinus Telefoonnummer: (0343) 565910 E-mailadres : Adrie.marinus@heuvelrug.nl Onderwerp : 4e Bestuurlijk Financiële rapportage

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005 gemeente Haarlemmermeer l Onderwerp toetsing restant Poriefeuillehouder J.J. Nobel Steiler Mw. C. Vredenburg-Timmer (023-5676314)l Mw. M. van de Kerkhof (023-5676723) Collegevergadering 9 mei 2006 Raadsvergadering

Nadere informatie

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning

Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning Aan de gemeenteraad Onderwerp: Actualisatie grondexploitatie Piramide \ Schoolmeesterswoning 5 maart 2013 Gemeentestukken: 2013-248 1. Voorstel Wij stellen u voor: 1. de geactualiseerde grondexploitatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD)

Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 314540 Raadsvergadering van 2 februari 2012 Agendanummer: 10.4 Onderwerp: Ontwerp 2e begrotingswijziging 2011 Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD. Datum : 31 mei Voorstel van : college van burgemeester en wethouders GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 31 mei 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Concept begroting ODBN 2017 Samenvatting De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Voortgangsrapportage 2015-I en Sleutelrapportage januari - maart 2015 P. Scholtens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 52 459116 2 5712360 - Geachte heer, mevrouw, Met

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie