Inclusief actualisatie meerjarenperspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inclusief actualisatie meerjarenperspectief 2015-2018"

Transcriptie

1 Voorjaarsnota e bestuursrapportage lopend begrotingsjaar Inclusief actualisatie meerjarenperspectief Pagina 1 van 49

2 Pagina 2 van 49

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen per programma PROGRAMMA 1 - VEILIGHEID PROGRAMMA 2 - VERKEER EN VERVOER PROGRAMMA 3 - ECONOMIE PROGRAMMA 4 - NATUUR EN MILIEU PROGRAMMA 5 - WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PROGRAMMA 6 - ONDERWIJS PROGRAMMA 7 - ZORG EN WELZIJN PROGRAMMA 8 - SPORT, RECREATIE, KUNST EN CULTUUR PROGRAMMA 9 - BESTUURLIJKE TAKEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN GROTE PROJECTEN: VOORTGANGSRAPPORTAGE Hoofdstuk 3 Financieel Meerjarenperspectief (FMP) FMP PER APRIL FMP NA VOORGESTELDE MUTATIES VOORJAARSNOTA KADERNOTA Hoofdstuk 4 Bijlagen SAMENVATTING FINANCIËLE WIJZIGINGSVOORSTELLEN DRIE O S FINANCIËLE WIJZIGINGSVOORSTELLEN VAN TECHNISCHE AARD Pagina 3 van 49

4 LEESWIJZER Hierna wordt de inhoud van de voorjaarsnota 2015 toegelicht. Hoofdstuk 1 bestaat uit de bestuurlijke inleiding met de bestuurlijke boodschap: waar komen we vandaan, waar gaan we naar toe en hoe staan we er voor. Hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) rapporteert over de uitvoering van de programma s uit de programmabegroting Per programma worden 3 onderdelen toegelicht (aanbeveling raadswerkgroep evaluatie P&C-cyclus februari 2010): A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage B. Informatie over (actuele) ontwikkelingen en andere relevante onderwerpen C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015) Ad a In deze rubriek wordt alleen aandacht besteed aan onderwerpen die qua beleidsontwikkeling of uitvoering afwijken van het vermelde in de programmabegroting of andere raadstukken. Ad b Dit onderdeel is bedoeld om overige bestuurlijk relevante ontwikkelingen en onderwerpen onder de aandacht te brengen. Ad c In deze rubriek is voor het uitgangspunt substantiële financiële afwijkingen (ten minste ) gekozen. Uitzondering: kleinere afwijkingen indien bestuurlijk relevant. Hoofdstuk 3 (financieel meerjarenperspectief) schetst de actuele financiële positie en de totstandkoming daarvan. Stapsgewijs worden de meerjarige financiële effecten na begrotingsbehandeling, nadien genomen raadsbesluiten en de financiële wijzigingsvoorstellen 2015 gepresenteerd. Hoofdstuk 4 bevat de volgende bijlagen: 4.1. Samenvatting financiële wijzigingsvoorstellen Financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard Kenmerken van deze voorjaarsnota zijn (aanbevelingen raadswerkgroep): Als een programma qua uitvoering op schema ligt en er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, dan behoeft dit in de bestuurlijke rapportage geen nadere toelichting. Het uitgangspunt is geen bericht is goed bericht. Bestuursrapportages bevatten (in principe) geen nieuw beleid; dit is voorbehouden aan de kaderstelling/programmabegroting (integrale afweging). Met financiële afwijkingen worden bedoeld autonome financiële ontwikkelingen die bij het opstellen van de programmabegroting ruim een half jaar eerder nog niet voorzien waren. Autonome posten zijn onvoorzien, onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar (3 O s) en kunnen zowel betrekking hebben op de exploitatiebegroting als investeringsbesluiten (kredieten). Een uitzondering op het uitgangspunt afwijkingsrapportage vormen de grote projecten. In 2015 zijn dat: Stationsontwikkeling Soest-Zuid, masterplan Soesterberg, bovenwijkse voorzieningen Soesterberg, dorpshuis Soesterberg, Hart van de Heuvelrug, Vliegbasis en Staringlaan en het Integraal Accommodatiebeleid. Om het belang van deze projecten te onderstrepen, is door de raadswerkgroep de aanbeveling opgenomen een integrale voortgangsrapportage over de genoemde projecten in de bestuursrapportage op te nemen. Net als vorig jaar worden de integrale voortgangsrapportages over genoemde projecten in deze voorjaarsnota op één plaats in het programmaonderdeel Grote projecten gebundeld (paragraaf 2.11). Pagina 4 van 49

5 Hoofdstuk 1 Bestuurlijke inleiding Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2015 aan. Overeenkomstig de aanbevelingen van de raadswerkgroep evaluatie P&C-cyclus (februari 2010) is deze bestuursrapportage een tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2015 (incl. financiële wijzigingsvoorstellen). Een uitzondering op het uitgangspunt afwijkingsrapportage vormen de grote projecten waarover - net als in 2014 integraal over de voortgang wordt gerapporteerd (paragraaf 2.11). Overeenkomstig uw besluit over de jaarstukken 2014 wordt de bestemming van het netto-rekeningresultaat ad tevens bij deze voorjaarsnota betrokken. Uit hoofdstuk 2 van deze voorjaarsnota blijkt dat de uitvoering van de begroting 2015 tot een aanzienlijk aantal afwijkingen leidt. Per saldo is in 2015 sprake van een nadelig effect met een omvang van 2,4 miljoen. De per saldo negatieve afwijking van voor de gebundelde uitkering (BUIG) is de opvallendste post. De structurele doorwerking in de jaren daarna is zo n à negatief. Voor het incidentele tekort 2015 brengen wij de dekkingsmogelijkheden in beeld en leggen u in hoofdstuk 3 voor het lopende jaar een dekkingsvoorstel van 0,9 miljoen voor. Tevens is in dit hoofdstuk een beargumenteerd voorstel opgenomen om voor het dan nog resterende tekort ad 1,5 miljoen nog geen concrete dekking aan te geven maar hiermee te wachten tot de najaarsnota. De financiële wijzigingsvoorstellen worden in hoofdstuk 2 (ontwikkelingen per programma) toegelicht en in de hoofdstukken 3 (financieel meerjarenperspectief) en 4 (bijlage 1) samengevat. Burgemeester en wethouders van Soest 12 mei 2015 Pagina 5 van 49

6 Pagina 6 van 49

7 Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen per programma Programma 1 - Veiligheid A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Geen. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Geen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Afdracht VRU Structureel nadeel: Incidenteel voordeel: Incidenteel nadeel: Bij de aanlevering van de voorgestelde gewijzigde financieringssystematiek van de begroting VRU was niet duidelijk dat de extra taken voor de gemeente Soest hierin niet waren meegenomen. Het gaat om 0,4 fte postcommandant en een 4x4-uitvoering van de tankautospuit. Hierdoor is er een nadeel ten opzichte van de begroting van De jaarstukken 2014 van de VRU resulteren in een positief saldo van 2,4 mln. Voor Soest betekent dit dat zal worden gerestitueerd. Er zijn arbotechnische aanpassingen in de hoofdpost aan de Lange Brinkweg nodig; hiermee is een investering (renovatie) gemoeid van Daarnaast zijn er aanvullende middelen nodig voor de nieuwe nevenpost aan het Raadhuisplein, te weten Voorgesteld wordt deze renovatiekosten ( ) te dekken uit het jaarresultaat van de VRU. Pagina 7 van 49

8 2.2 - Programma 2 - Verkeer en Vervoer De integrale rapportage over het project Stationsontwikkeling Soest-Zuid is opgenomen in het programmaonderdeel Grote projecten (paragraaf 2.11). A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Geen. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Risico reconstructie Noorderweg e.o. In maart heeft de aanbesteding van de werkzaamheden Noorderweg plaatsgevonden. Deze aanbesteding is gunstig verlopen. Het betreffende krediet voor de Noorderweg stamt echter uit Door de lange voorbereidingstijd is een aanzienlijk deel van het krediet reeds benut. De aanbestedingssom past nog net binnen het resterende budget, waardoor met het risico op een overschrijding rekening moet worden gehouden. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Herstel wegverhardingen Incidenteel nadeel: Bij de recent uitgevoerde weginspectie is een aantal schades aan asfalt en elementenverhardingen geconstateerd die overeenkomstig de CROW-normering (door Soest gehanteerd), de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Deze schades dienen z.s.m. verholpen te worden. De kostenraming hiervan is Daarnaast zijn schades geconstateerd die in 2015 hersteld dienen te worden. Wanneer dit niet gebeurt, is de kans zeer groot dat deze locaties zullen verslechteren en wederom de verkeersveiligheid in gevaar komt. Deze schades worden geraamd op Vanuit de post klachten/klein onderhoud kan gedekt worden, zodat er nog een bedrag van resteert. Totaal incidenteel nadeel derhalve NB Genoemde schades hebben geen betrekking op de Wieksloterweg. Het beschikbare budget voor het wegonderhoud (reserve onderhoud wegen) is niet afdoende om bovengenoemde schades te kunnen herstellen. Overeenkomstig eerdere besluitvorming ligt de nadruk bij het wegonderhoud op asfaltonderhoud. Slechts wanneer de verkeersveiligheid in het geding is, kan extra budget aangevraagd worden, wat hier aan de orde is. In de Kadernota 2016 gaan we in op de structurele effecten voortvloeiend uit de uitgevoerde weginspectie. Overdracht openbare verlichting N413 Incidenteel nadeel: Structureel voordeel: De provincie Utrecht neemt de openbare verlichting langs de N413 in eigendom en beheer/onderhoud over van de gemeente Soest en betaalt hiervoor een afkoopsom aan Citytec. De eenmalige kosten voor de gemeente Soest (afkoop vervanging, beheer en onderhoud) bedragen , te betalen aan de provincie Utrecht. Daartegenover staat de jaarlijkse verlaging van de exploitatiekosten die in rekening worden gebracht door Citytec met een bedrag van Pagina 8 van 49

9 2.3 - Programma 3 - Economie A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Geen. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Geen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Geen. Pagina 9 van 49

10 2.4 - Programma 4 - Natuur en Milieu A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Geen. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Geen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Bodembescherming, afvoer grond Kampdwarsweg Incidenteel nadeel: Op grond van nieuwe regelgeving van het Besluit bodemkwaliteit moest een grote partij licht verontreinigde grond, opgeslagen op het terrein van de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Kampdwarsweg in Soesterberg, snel worden afgevoerd. Toevalligerwijs kon de grond relatief goedkoop, door de lage transportkosten, worden afgevoerd voor hergebruik in het ecoduct Boele Staal. De totale kosten bedragen Belasting op brandbaar afval Structureel nadeel: Dekking 2015: egalisatiereserve afvalstoffenheffing: Dekking 2016 e.v.: tariefopbrengst: Met ingang van 1 januari 2015 heeft het kabinet een nieuwe belasting ingevoerd op brandbaar (huishoudelijk) afval van 13/ton. In de begroting 2015 (paragraaf G) hebben wij hier reeds melding van gemaakt, maar omdat de plannen destijds nog niet definitief waren, niet verwerkt in de tarieven afvalstoffenheffing Deze nieuwe belasting zal in 2015 leiden tot circa hogere kosten. We houden hierbij rekening met circa 9000 ton brandbaar (huishoudelijk) afval per jaar. Wij stellen u voor deze extra kosten te dekken door een eenmalige onttrekking uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing (stand per : ). Vanaf 2016 zullen deze extra kosten worden opgenomen in de begrotingen AVU/RMN en bij de tariefberekening 2016 worden betrokken. RUD: garantietoeslagen Incidenteel nadeel 2015: Incidenteel nadeel 2016: In de begroting 2015 en de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met de meerkosten van salarisgaranties van de medewerkers RUD Utrecht (garantietoelagen) omdat de hoogte hiervan nog niet bekend was. Het betreft voor 2015 én 2016 een incidenteel nadeel van Overigens merken we hierbij op dat de gemeente Soest een zienswijze heeft ingediend ter zake van de RUD-begroting Hierin is aangegeven dat het door ons niet wenselijk wordt geacht dat de post algemene reserve met meer dan 5% toeneemt zoals nu het geval is, de RUD zich niet aan de bij de start gemaakte afspraken houdt en Soest de gemeentelijke bijdrage ter discussie stelt. Vervanging pompen vacuümgemaal Dorresteinweg Krediet: Kapitaallasten p.j. vanaf 2016: Dekking voorziening riolering vanaf 2016: In het vacuümgemaal aan de Dorresteinweg zijn onherstelbare problemen ontstaan met de vacuümpompen. Een pomp is vastgelopen en de tweede dreigt eveneens binnen afzienbare tijd problemen te gaan veroorzaken. Dit vacuümgemaal heeft een cruciale functie in de afvoer van afvalwater van de Wiekslo- Pagina 10 van 49

11 terweg en de bedrijfszekerheid moet gewaarborgd zijn. Het is noodzakelijk dat de beide pompen nu vervangen worden. De hieraan verbonden kosten bedragen Reden om een krediet van deze omvang aan te vragen. De investeringskosten kunnen ten laste van de voorziening riolering worden gebracht. Inbraakschade personeelsonderkomen Soesterbergsestraat Incidenteel nadeel: Dekking reserve vervanging voertuigen c.a.: In maart is er een aanzienlijke inbraakschade geweest bij het personeelsonderkomen aan de Soesterbergsestraat. Naast de materiële schade van was er ook een aanzienlijke bouwkundige schade aan het gebouw. Deze schade wordt gedekt door de opstalverzekering. De inboedel is echter niet verzekerd. De kosten voor vervanging materieel kunnen ten laste worden gebracht van de reserve vervanging voertuigen en grote machines die hiervoor voldoende ruimte biedt. Pagina 11 van 49

12 2.5 - Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ordening De integrale rapportages over het projecten Masterplan Soesterberg, bovenwijkse voorzieningen Soesterberg, Dorpshuis Soesterberg, Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis zijn opgenomen in het programmaonderdeel Grote projecten (paragraaf 2.11). A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Geen. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Geen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Kernrandzone Incidenteel nadeel 2015: Incidenteel nadeel 2016: De op 4 februari 2013 vastgestelde Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie biedt gemeenten de mogelijkheid in stedelijke uitloopgebieden (de kernrandzones) nieuw beleid te ontwikkelen voor het mogelijk maken van nieuwe stedelijk gelieerde functies. Gemeenten moeten hiervoor een visie opstellen waarin kwaliteitsverbetering vooropstaat. Vanwege de complexiteit van het onderwerp is ervoor gekozen om vóór het aanbieden van een raadsvoorstel de gemeenteraad te informeren. De gemeenteraad is in de Ontmoeting van 12 februari door de coördinator kernrandzones van de provincie Utrecht, mevrouw Berkelaar, geïnformeerd over het instrument kernrandzone. Een raadsvoorstel omtrent het opstellen van een visie is aan uw raad aangeboden. Hierin wordt naast het beschikbaar stellen van geld voorgesteld: - Aan bouwen de voorwaarde te verbinden dat 50 % van de grondwaardestijging wordt ingezet voor natuurontwikkeling en beleving; - Geen gemeentelijk fonds; plannen moeten beide doeleinden (rood en groen) zeker stellen (conform variant 2 uit het raadsvoorstel). In 2015 en 2016 gaat het om het opstellen van een structuurvisie en, in het kielzog daarvan, het behandelen van de eerste initiatieven in het Soesterveen. De kosten voor 2015 en 2016 worden geschat op Verwacht wordt dat de behandeling van initiatieven van 2017 en later kan worden ondergebracht in de reguliere werkzaamheden. Liquidatie SBG Incidenteel voordeel: In het algemeen bestuur van de SBG is overeenstemming bereikt over de liquidatiekosten van het Servicebureau Gemeenten (SBG). Het aandeel voor Soest bedraagt Hiervoor was reeds een bedrag van voorzien, zodat een te dekken tekort resteert van Als gevolg van de liquidatie vallen ook middelen betreffende het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) vrij ad Beide mutaties leiden per saldo tot een incidenteel voordeel van Pagina 12 van 49

13 Volkshuisvesting Incidenteel nadeel: Voorgesteld wordt om extra middelen in te zetten voor doeleinden op het domein wonen. Ons college is voornemens de middelen aan te wenden voor woonwensen- c.q. woningmarktonderzoek en de bewustwordingscampagne in het kader van wonen met welzijn en zorg. Extra inzet en procesverbetering handhaving Incidenteel nadeel en vergunningverlening In 2010 is de Wabo in werking getreden. Toen zijn alle vergunningverlenings- en handhavingsprocessen Wabo-proof gemaakt. In de afgelopen zes jaar is er een aantal ontwikkelingen geweest, waaronder de invoering van de BAG, het digitaal werken, vergunningsvrij bouwen, verplichte kwaliteitseisen vanuit het Rijk en een veranderend perspectief op de rol van de burger zelf, die het noodzakelijk maken op de processen vergunningverlening en handhaving te herijken en optimaliseren. Hiervoor is tijdelijk externe kennis en capaciteit noodzakelijk. Verder hebben wij in 2012 voor vier jaar een handhaafbeleid vastgesteld. De formatie is afgestemd op dit beleid en de hierin gemaakte prioriteitstelling. Door een toename van het takenpakket en een toegenomen vraag om controle en handhaving op een aantal thema s, zoals permanente bewoning van zomerhuizen, illegaal gebruik in het buitengebied en handhaafzaken voortvloeiende uit BAG-controles, moeten wij nieuwe keuzes aan uw raad voorleggen ten aanzien van ons handhaafbeleid. Deze notitie dient voorbereid te worden. Vooruitlopend daarop wordt versneld ingezet op het verkrijgen van helderheid of recreatiewoningen permanent bewoond worden en de handhaving hierop. Dit is geen onderdeel van het huidige handhaafbeleid. Capaciteitsinzet ruimtelijke projecten Incidenteel nadeel Door de groei van het aantal projecten met name in Soesterberg wordt steeds meer beslag op de capaciteit bij de afdeling Ruimte gelegd. Hierbij gaat het met name om projecten waar geen financiële dekking tegenover staat. Hierbij valt o.a. te denken aan de extra inzet die gepleegd gaat worden voor de herontwikkeling van het officierscasino, maar ook de inzet voor de planontwikkeling van de Vliegbasis. Daarnaast slokken de eigen Masterplanprojecten in Soesterberg en de stationsontwikkeling in Soest Zuid een substantieel deel op van de reguliere capaciteit. Als gevolg van deze extra inzet blijven een aantal reguliere werkzaamheden liggen en worden deze steeds verder in de tijd doorgeschoven. Dit komt voor op alle taakvelden (Economische Zaken, Verkeer en Ruimtelijke Ordening) van de afdeling Ruimte. Om de voortgang te houden in de reguliere werkzaamheden en om te voorkomen dat er achterstanden gaan ontstaan wordt budget gevraagd om extra vervangende capaciteitsinzet mogelijk te maken voor uitvoering van de reguliere werkzaamheden. Derhalve wordt voorgesteld te bestemmen voor extra capaciteitsinzet. Pagina 13 van 49

14 2.6 - Programma 6 - Onderwijs De integrale rapportage over het project programma integraal Accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn en sport) is opgenomen in het programmaonderdeel Grote projecten (paragraaf 2.11). A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Geen. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Geen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Asbestsanering onderwijsgebouwen Incidenteel nadeel: Dekking: algemene reserve Voor basisschool De Achtbaan is een spoedaanvraag gedaan voor uitvoering van noodzakelijke asbestsanering ten bedrage van Dekking wordt gevonden uit de vorig jaar gestorte gelden in de algemene reserve (zie najaarsnota 2014). Huur terreinen Griftland Structureel voordeel: Als gevolg van verminderd gebruik van het sportterrein kan de jaarlijks begrote (klokuur)vergoeding structureel naar beneden worden bijgesteld. Pagina 14 van 49

15 2.7 - Programma 7 - Zorg en Welzijn De integrale rapportage over het project Integraal accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn en sport) is opgenomen in het programmaonderdeel Grote projecten (paragraaf 2.11). A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Resultaten re-integratie/participatiewet In 2014 zijn bij de voorjaarsnota ook de resultaten re-integratie gerapporteerd over de eerste maanden van het jaar (onder 4.4 als bijlage bij Programma 7). In 2008 is om deze rapportage door de raad verzocht. Zoals bekend is in 2013/2014 een proces gestart om de toenmalige afdeling Werk van de gemeente Soest te integreren met de sociale dienst BBS tot de Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest. Dit proces is bestuurlijk-politiek afgerond met de vaststelling van de nieuwe gemeenschappelijke regeling (gr) per 1 juli Het organisatorische traject is gaande. Dit betreft bijvoorbeeld de financiële integratie van budgetten en de geïntegreerde rapportages. Tegelijk is per 1 januari 2015 de Participatiewet ingevoerd. Het effect van de nieuwe wetgeving op de bijstand is zo vroeg in het eerste jaar nog niet te analyseren, ook omdat er geen vergelijking met andere jaren mogelijk is. Er is daarom niet meer gekozen voor een tussentijdse rapportage. Uiteraard zal ook voor de Participatiewet de cyclus van rapportage en monitoring gevolgd worden in het bredere sociaal domein, en zullen bij de jaarrekening de resultaten van Werk en Inkomen worden verwerkt. Daarnaast rapporteert de Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS op basis van de gr zelf in haar voorjaarsnota. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Ontwikkelingen budget Gebundelde Uitkeringen (BUIG) Zie bij C. Financiële wijzigingsvoorstellen Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) In de tweede helft van 2014 stelde het ministerie van VWS de huishoudelijkehulptoelage beschikbaar voor behoud van (extra) werkgelegenheid. Soest heeft deze in samenspraak met Baarn, Bunschoten en Woudenberg voor 2015 aangevraagd. In januari 2015 is bericht ontvangen dat VWS de aanvragen heeft gehonoreerd. De vier gemeenten willen de HHT inzetten voor HH/schoonmaken van het huis van mantelzorgers of van hun verzorgden. Het plan voor en de besteding van de HHT-gelden worden verantwoord aan de gemeenteraad, het aantal verstrekte toelagen wordt verantwoord aan VWS. De uitvoering van de regeling door de bestaande aanbieders van HH is in overleg. Het ministerie heeft de toepassings- en uitvoeringsmogelijkheden verruimd om het beoogde werkgelegenheidseffect inderdaad te behalen. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Stichting Vluchtelingenwerk Incidenteel nadeel: Na de verhoging van de taakstelling huisvesting van statushouders in 2014 is deze taakstelling voor 2015 nog eens fors verhoogd. Het verschil tussen de te ontvangen vergoeding van het Rijk voor de wettelijk verplichte maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden en de kosten van deze begeleiding leidt per saldo tot een incidenteel nadeel. Stichting Vluchtelingenwerk - rijksinkomsten Incidenteel neutraal: De structureel geraamde inkomsten/uitgaven van waren gebaseerd op de oude taakstelling huisvesting. Omdat de taakstelling - na de verhoging daarvan in 2014 in 2015 nog eens fors verhoogd is, is het bedrag bijgesteld naar De realisatie van de huisvesting statushouders is van diverse Pagina 15 van 49

16 factoren afhankelijk en daarmee ook de inkomsten/uitgaven. Op basis van de e instroom 2015 vindt bij de najaarsnota 2015 een actualisering plaats. Onvoorzien welzijn Incidenteel neutraal: Het budget is aangewend voor een extra subsidie aan het Comité 4 en 5 mei vanwege festiviteiten rond de viering van 70 jaar bevrijding. Huishoudelijke Hulp Toelage Incidenteel neutraal: De HHT wordt ingezet voor HH/ schoonmaken van huis van mantelzorgers of van hun verzorgden. Zie verder bij onderdeel B: actuele ontwikkelingen. Wet Sociale Werkplaatsen Incidenteel nadeel: De prognose voor de gemeentelijke bijdrage aan het resultaat van RWA/Amfors voor 2015 was in de meerjarenbegroting , gebaseerd op de begroting RWA RWA heeft op 16 maart 2015 haar voorlopige resultaten 2015 gepresenteerd en op basis hiervan is een neerwaartse bijstelling van het voorlopig resultaat 2015 noodzakelijk. Het resultaat wordt nu voorzien op een tekort van 1,9 miljoen voor Voor Soest betekent dit een bijgestelde eigen bijdrage van voor Dat is meer dan de eerder genoemde De prognose voor de komende jaren zal worden bepaald door de uitkomst van het huidige visietraject over de toekomst van RWA/Amfors. Een van de aanleidingen om het visietraject te starten was de stijgende eigen bijdragen van de RWA gemeenten door de verslechterde resultaten enerzijds, en de achterblijvende rijkssubsidie anderzijds. De raad wordt in het visietraject intensief betrokken in het stellen van de kaders. De planning is om een voorkeursscenario voor het zomerreces aan de raden ter besluitvorming voor te kunnen leggen. Gebundelde Uitkering (BUIG) (Vooralsnog) incidenteel nadeel: Dekking vangnetregeling: Vanwege de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 is de huidige verdeelsystematiek in de bijstand (WWB) door het ministerie van SZW opnieuw bekeken. In Soest gingen we bij de meerjarenbegroting uit van een budget voor het verstrekken van de bijstandsuitkeringen (BUIG) van 9,3 miljoen. De voorlopige beschikking van het ministerie van SZW bedroeg in oktober Dit betekende een korting van 1.5 miljoen (=16%) ten opzichte van het budget voor In het voorjaar 2015 is de voorlopige beschikking bijgesteld naar , nog steeds 1,4 miljoen minder dan begroot. Omdat nogal wat gemeenten zich met aanzienlijke tekorten geconfronteerd zagen, is een vangnetregeling door het ministerie ontworpen. Om in aanmerking te komen voor deze vangnetregeling dienen gemeenten een plan van aanpak te maken waarin zij de maatregelen benoemen om het tekort op de BUIG te beperken. Dit plan van aanpak zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De aanpak richt zich onder meer op additionele maatregelen op het huidige beleid voor wat betreft het beperken van de instroom en het bevorderen van de doorstroom en de uitstroom. Binnen de bestaande kaders worden deze maatregelen nu al zo veel mogelijk ter hand genomen. Wij gaan ervan uit dat we met succes een beroep kunnen doen op de vangnetregeling. Dit betekent dat het ten laste van de gemeente blijvende tekort kan worden teruggebracht met tot Daarnaast zijn onze inspanningen erop gericht om samen met de VNG en andere gemeenten te bewerkstelligen dat de negatieve herverdeeleffecten in het nieuwe model worden gecorrigeerd. Vooruitlopend hierop hebben we bezwaar aangetekend tegen de voorlopige beschikking voor het uitkeringsjaar In verband hiermee ramen het nadeel van vooralsnog incidenteel. Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen BBS Incidenteel nadeel: Door de latere start is de reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (nog) niet voltooid. Om deze te kunnen voltooien en de noodzakelijke randvoorwaarden voor het functioneren van de nieuwe organisatie te vervullen, is een aantal concrete acties nodig. Deze vragen om een eenmalige investering van Structureel nadeel: De formatie bij de integratie van Werk en Inkomen was inclusief formatie van Post en Archief bepaald op 41,93 formatie (fte). Per abuis is echter de 1,75 fte Post en Archief niet meegeteld bij de start van de nieuwe organisatie. Het verschil is in de geïntegreerde begroting van de uitvoeringsorganisatie nu structureel verwerkt. De kosten ( ) worden verrekend over de gemeenten (waarvan 60% voor Soest). Pagina 16 van 49

17 Structureel nadeel vanaf 2016: De uitbreiding van de bedrijfsvoering door BBS als gevolg van de reorganisatie, brengt meer en complexere ICT met zich mee. Het aantal klanten en processen vraagt om een goede ICT-inrichting en goed en professioneel beheer. Daarom worden de kosten algemeen beheer structureel verhoogd vanaf 2016 met Voor Soest gaat het om 60% van dit bedrag, te weten Salarismaatregelen gesubsidieerde instellingen Structureel nadeel: Dekking stelpost salarismaatregelen: De doorwerking van de loonontwikkeling in de subsidies op basis van BCF-contracten bedraagt Dit bedrag komt ten laste van de stelpost salarismaatregelen. Het betreft St. Balans ( , incl. Artishock) en St. Welzijn Ouderen Soest ( ). Pagina 17 van 49

18 2.8 - Programma 8 - Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur De integrale rapportage over het project programma integraal Accommodatiebeleid (onderwijs, welzijn en sport) is opgenomen in het programmaonderdeel Grote projecten (paragraaf 2.11). A. Raadsprioriteiten : afwijkingsrapportage Geen. B. Informatie over: - (actuele) ontwikkelingen en - andere relevante onderwerpen - risico s (nieuw) Status aparte vv t Vliegdorp In de raadsbrief sport van 3 november 2014 staat vermeld dat voetbalvereniging vv t Vliegdorp uit Soesterberg een aparte positie dient te krijgen binnen de sport. Als gevolg van het uitblijven van woningbouw in Soesterberg blijft het ledenaantal van deze vereniging achter op basis van prognoses die ten grondslag hebben gelegen bij de nieuwbouw. Dit heeft erin geresulteerd dat de vereniging staat voor een (financiële) uitdaging. Inmiddels heeft de gemeente diverse constructieve gesprekken gevoerd met het bestuur van deze vereniging over de invulling van de status aparte. Het gaat hierbij om maatwerk. Op dit moment worden enkele (ledengroei)scenario s verder uitgewerkt. Conceptberekeningen laten zien dat een (forse) ondersteuning/bijdrage vanuit de gemeente onontkoombaar lijkt om deze vereniging een goed en duurzaam toekomstperspectief te bieden. Op korte termijn verwachten wij in dit kader een voorstel aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden. C. Financiële wijzigingsvoorstellen lopend begrotingsjaar (2015): - drie O s Onvoorzien, Onvermijdelijk en Onbeïnvloedbaar exploitatiebegroting en investeringsbesluiten (kredieten) Muziekschool/Scholen in de Kunst Incidenteel nadeel 2015: Incidenteel voordeel 2016: Incidenteel neutraal 2017 e.v.: In december 2014 heeft ons college besloten om voor de Muziekschool (Scholen in de Kunst) in te stemmen met het bezuinigingsvoorstel scenario 3. Dit scenario houdt in dat de huidige activiteiten van SidK worden voortgezet in de vorm van een netwerkorganisatie voor een subsidiebedrag van in 2015 en per jaar vanaf 2016, alsmede een afkoop van frictiekosten. Voor 2015 zijn de frictiekosten Deze bestaan uit een algemene vertrekregeling van docenten, WW-uitkering van docenten en overheadmaatregelen. Tegenover dit nadeel staat een voordeel van omdat de subsidie sneller wordt afgebouwd dan in de oorspronkelijke bezuinigingsvoorstellen was voorzien. Per saldo ontstaat hierdoor in 2015 een incidenteel nadeel van Omdat ook in 2016 sprake is van een snellere afbouw ontstaat een incidenteel voordeel van Vanaf 2017 zijn de structurele kosten Deze kunnen worden gedekt uit de stelpost compensatiemaatregelen (waarvoor vanaf is uitgetrokken). Uitwerking invulling taakstelling sport Incidenteel nadeel 2015: Op basis van de raadsbrief sport d.d. 3 november 2014 heeft de gemeenteraad besloten dat de rapportage van de Kerngroep Sport uitgewerkt moet worden. Vertegenwoordigers van de gemeente en de sportverenigingen werken samen voortvarend aan de uitwerking hiervan. Dit met als doel om voor het zomerreces van 2015 de gemeenteraad een voorstel te kunnen presenteren hoe de taakstelling van op het onderdeel sport ingevuld gaat worden. Via bovengenoemde raadsbrief is bepaald dat voor 2015 een bezuiniging van tussen en gerealiseerd dient te worden. Vanaf 2016 dient dit structureel te zijn. In drie werkgroepen wordt eerdergenoemde rapportage aan de Pagina 18 van 49

Postbus 2000 3760 CA Soest

Postbus 2000 3760 CA Soest Begroting 2014 incl. m e e r j a r e n r a m ingen 2 015-2017 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Postbus 2000 3760 CA Soest

Jaarstukken 2014. Postbus 2000 3760 CA Soest Jaarstukken 2014 Postbus 2000 3760 CA Soest Bezoekadres Raadhuisplein 1 Telefax (035) 609 36 89 Telefoon (035) 609 34 11 Internet www.soest.nl E-mail postbus2000@soest.nl Jaarstukken 2014 - Gemeente Soest

Nadere informatie

Kadernota 2010 Pagina 2

Kadernota 2010 Pagina 2 Kadernota 2010 Kadernota 2010 Pagina 2 0. Inhoudsopgave 1.Aanbiedingsbrief... 5 2. Inleiding... 6 3. Ontwikkelingen 2009 (voorjaarsnota)... 7 4. Ontwikkelingen 2010-2013 (kadernota)... 12 5. Effecten op

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012

Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 VOORJAARSNOTA 2012 Voorjaarsnota 2012 Juni 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Bestaand financieel meerjarenperspectief 2012-2016 6 2.1 Uitgangspositie 6 2.2 Onderwerpen winternota

Nadere informatie

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51

Financiële samenvatting Financiële samenvatting 2011 51 Najaarsnota 2011 Inhoudsopgave Inleiding 11 Programma s Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 15 Programma Recreatie en Cultuur 21 Programma Openbaar groen en overige openbare ruimte 25 Programma Onderwijs

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD

1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD 1 e TUSSENRAPPORTAGE 2013 GEMEENTE ALBRANDSWAARD Gemaakt op: 22 mei 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Managementsamenvatting speerpunten, ombuigingen en moties... 2 3.0 BAR

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2013 Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders 2014-2017 Inhoud Voorwoord... 5 1. Samenvatting... 7 2. Ontwikkelingen per programma... 9 3. Financieel overzicht 2013 2016...

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Bestuursrapportage-1/2003 2

Bestuursrapportage-1/2003 2 ,QKRXGVRSJDYH%HVWXXUVUDSSRUWDJH«««««««««3DJ +22)'678.,1/(,',1* +22)'678.5$33257$*(23%(/(,'67$$.1,9($8,QOHLGLQJ D%HVWXXUVHQPDQDJHPHQWVWDI%06 E(HQKHLG&RQFHUQ&RPPXQLFDWLH(&& F6WDWHQJULIILH G&RQFHUQVWDI H3URYLQFLDOH6HUYLFHGLHQVW36'

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6

INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING. 1. Inleiding 4. 2. Leeswijzer 5. 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 Beleidsbegroting 2012-2015 INHOUDSOPGAVE BELEIDSBEGROTING A Algemeen 1. Inleiding 4 2. Leeswijzer 5 3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 6 4. De financiën van de gemeente Hengelo 10 4.1. Meerjarenperspectief

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2012

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2012 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage 2012 Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting 2 Totaal financieel overzicht 2012 4 Voorlopig jaarrekeningresultaat 2012 8 Programma 1 Wonen en leven

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie