Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum"

Transcriptie

1 Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012

2 Prestatieafspraken Bussum definitief concept 2 van 52

3 1 Vooraf 1.1 Aanleiding De gemeente Bussum en de in Bussum werkzame woningcorporaties (Dudok Wonen, De Alliantie en Het Gooi en Omstreken) werken samen, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid, aan het wonen in Bussum. Die samenwerking in de afgelopen jaren wordt door alle partijen als positief beoordeeld. Door de Bussumse gemeenteraad is het College opgedragen om te komen tot prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties 1. Gelet op de wens de goede samenwerkingsrelatie te behouden en te versterken, werken de corporaties hier graag aan mee. De vier partijen grijpen de prestatieovereenkomst aan om de huidige samenwerking te bestendigen en hier meer structuur aan te geven. 1.2 Doel: inhoud en vorm geven aan samenwerking Deze prestatieovereenkomst geeft inhoud én structuur aan de bestaande samenwerking. De afspraken gemaakt in deze overeenkomst gaan dus niet alleen over relevante ontwikkelingen en opgaves in Bussum en de gezamenlijke visie hierop, maar ook over rolverdeling en samenwerking. De overeenkomst fungeert als kompas voor de toekomst. Daarom bevat de overeenkomst een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en opgaven in Bussum. Met de afspraken in deze overeenkomst benutten we de kansen die er zijn in Bussum. De overeenkomst fungeert als kader en hernieuwde basis voor de dagelijkse samenwerking. Hij zorgt voor regelmatig ambtelijk en bestuurlijk contact en bevat heldere uitvoeringsafspraken. Dat contact staat ten dienste van afstemming van de uitvoering, maar ook van een gezamenlijke verantwoording. Veel vraagstukken kunnen niet alleen door de gemeente of door de corporatie worden opgelost. Om in het belang van betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum optimaal te kunnen presteren, is afstemming nodig. Dat begint met informatie-uitwisseling, transparantie en met elkaar in gesprek blijven. Deze overeenkomst draagt juist hier aan bij. Omdat de wereld om ons heen soms sneller verandert dan we voor mogelijk houden, is dat cruciaal om te blijven presteren en samenwerken. 1 Als uitgesproken door de gemeenteraad d.d. 24 mei Prestatieafspraken Bussum definitief concept 3 van 52

4 De afspraken in deze overeenkomst hebben verschillende soorten doelen. De overeenkomst bestaat dan ook uit een mix van verschillende typen afspraken (zie hiervoor het werkprogramma in hoofdstuk 7). 1.3 Looptijd en tussentijdse aanpassingen Deze prestatieovereenkomst heeft een looptijd van vier jaar en eindigt op 31 december De partijen kiezen bewust voor een overeenkomst met een looptijd van vier jaar. Dat geeft continuïteit, transparantie en zekerheid voor alle betrokkenen. De afgelopen jaren werden gekenmerkt door een veelheid aan opeenvolgende doorgevoerde en voorgestelde veranderingen in omstandigheden en context. Denk bijvoorbeeld aan de rijksmaatregelen voor de woningmarkt en huurbeleid, veranderingen in het corporatiebestel, de consequenties van de economische recessie enzovoort. Op dit moment gaan de partijen er van uit dat de financiële maatregelen in het regeerakkoord Rutte II werkelijkheid worden. De niet financiële kaders, zoals de directe aansturing van de corporaties door de gemeente en de beperking van de taken van de corporatie tot beheer en verhuur van woningen, zijn nog te ongewis om in deze prestatieafspraken op in te spelen. Het is niet uit te sluiten dat in de toekomst veranderingen in de context van deze prestatieovereenkomst zullen optreden. Het is niet zeker hoe het speelveld van corporaties en gemeenten zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen en met welke (financiële) mogelijkheden en onmogelijkheden de partijen te maken krijgen. De afspraken in deze overeenkomst zorgen er dan ook vooral voor dat de partijen over dergelijke onderwerpen in gesprek blijven, kennis delen, samenwerken en transparantie betrachten. Kortom: dat partijen van elkaar weten wat er speelt en op welke onderwerpen eventueel aanvullend beleid nodig is. De afspraken in de overeenkomst zullen dan ook regelmatig worden gemonitord om te kijken of deze nog passend, haalbaar en wenselijk zijn. Samengevat: partijen zijn zich ervan bewust dat deze veranderde omstandigheden van invloed kunnen zijn op de (financiële) mogelijkheden van de corporaties en gemeente. En daarmee op de (reikwijdte van de) keuzes die zij maken. Dit kan consequenties hebben voor de inhoud van deze overeenkomst. De consequenties van onvoorziene veranderingen in de context of het speelveld van deze overeenkomst, kunnen vanzelfsprekend aanleiding zijn om de overeenkomst, of onderdelen daarvan, tegen het licht te houden of te wijzigen. Partijen zullen hierover altijd in overleg treden met elkaar. Ook een veranderende situatie binnen de looptijd van deze overeenkomst naar aanleiding van eventuele herindeling of een veranderend speelveld op basis van lokale, regionale of landelijke ontwikkelingen kan aanleiding zijn voor partijen om in overleg te treden over het bijstellen of herzien van (onderdelen van) de overeenkomst. Indien het komt tot regionale prestatieafspraken, en deze bevatten strijdigheden met de inhoud van deze overeenkomst, dan treden partijen in overleg om deze prestatieovereenkomst (op onderdelen) bij te stellen of te herzien. Prestatieafspraken Bussum definitief concept 4 van 52

5 1.4 Leeswijzer De prestatieovereenkomst is opgebouwd rondom vier hoofdthema s: 1. Spelregels voor de samenwerking (hoofdstuk 3) 2. De woningvoorraad (hoofdstuk 4) 3. Een duurzame voorraad (hoofdstuk 5) 4. Sociale duurzaamheid (hoofdstuk 6) Voorafgaand aan deze onderwerpen wordt in hoofdstuk 2 stilgestaan bij de visie op Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum en de belangrijkste opgaven in de gemeente. 1.5 Contractpartners en ondertekening Partijen bij deze prestatieafspraken zijn: de gemeente Bussum (hierna te noemen de gemeente), verantwoordelijk voor het lokale woonbeleid; en de volgende in Bussum werkzame woningcorporaties: De Alliantie, gevestigd te Hilversum (hierna te noemen De Alliantie); Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, gevestigd te Hilversum (hierna te noemen Het Gooi en Omstreken); Stichting Dudok Wonen, gevestigd te Hilversum (hierna te noemen Dudok Wonen). Bovengenoemde partijen sluiten deze overeenkomst vanuit het besef van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van wonen in Bussum en zullen elkaar op die verantwoordelijkheid ook aanspreken. Getekend te Bussum op. Gemeente Bussum, namens het College van B&W De Alliantie de heer P. Barneveld wethouder mevrouw J.A.B.M. van der Burgt directeur Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Stichting Dudok Wonen de heer J. Flemminks Smid directeur-bestuurder de heer L. Bobbe directeur-bestuurder Prestatieafspraken Bussum definitief concept 5 van 52

6 2 Visie op betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum 2.1 Strategische uitgangspunten Het woonbeleid van de gemeente Bussum is vastgelegd in de Regionale Woonvisie Gooi en Vechtstreek uit Er zijn door de gemeente geen lokale aanvullingen gemaakt op deze visie. De uitgangspunten zoals geformuleerd in de regionale woonvisie en het Regionaal Actieprogramma Wonen uit 2011 vormen daarmee de basis voor deze prestatieovereenkomst. Het vertrekpunt en doelstelling zijn het wensbeeld voor het jaar 2020 uit de Regionale Woonvisie: De Gooi en Vechtstreek is een economisch en sociaal vitale, ongedeelde regio. Dat wil zeggen een regio met een heterogene bevolking in meerdere opzichten, zowel wat leeftijd als wat betreft inkomen en herkomst. Ondanks de beperkingen in woningbouw die het groene karakter van de regio met zich meebrengt, hebben ook jongeren en jonge gezinnen meer kansen dan nu op de woningmarkt. Dat komt door de gevarieerde opbouw van de voorraad en de variatie in woonmilieus, en door de nadruk op het lagere middensegment in de nieuwbouwprogramma s en -productie. Ook is de woningmarkt in beweging, door de toepassing van allerlei instrumenten en de ontwikkeling van innovatieve ideeën en concepten. De kansen die nieuwbouw en herstructurering bieden worden ten volle benut. Uit dit wensbeeld vloeien vier kernambities voort die onverkort op de gemeente Bussum van toepassing zijn: Een economisch en sociaal vitale regio, ook op de lange termijn. Meer beweging en meer keuze op de woningmarkt in het algemeen, en meer kansen voor mensen die het lastig hebben op de woningmarkt, in concreto jongeren, jonge gezinnen en ouderen die zorg nodig hebben. Diversiteit aan woonmilieus in de regio behouden en versterken met behoud van het groene karakter. Prestatieafspraken Bussum definitief concept 6 van 52

7 De Gooi en Vechtstreek onderscheidt zich als regio waar ruimte is voor het zoeken naar en uitvoeren van vernieuwende oplossingen op het gebied van wonen. Om het wensbeeld en deze kernambities te realiseren worden drie strategieën ingezet: Focus op mensen met minder kansen op de woningmarkt, met name jongeren, jonge gezinnen van jaar, en mensen die wonen met zorg combineren. Creëren van een gedifferentieerder woonaanbod door het stimuleren van dynamiek op de woningmarkt, zowel door innovatief bouwen en herstructureren, als door het optimaliseren van de mogelijkheden die de bestaande voorraad biedt. Inzet van vernieuwende en creatieve instrumenten en ideeën. De regio Gooi en Vechtstreek heeft de totstandkoming van het Regionaal Actieprogramma Wonen in 2011 aangegrepen om de Regionale Woonvisie uit 2008 en dan in het bijzonder het bijbehorende actieprogramma te actualiseren en aan te scherpen. Gebleken is dat de vier kernambities en de geformuleerde strategieën nog recht overeind staan en gezien de huidige marktontwikkelingen nog belangrijker zijn geworden (dynamiek, betaalbaarheid en (beperkte)mogelijkheden voor nieuwbouw). Woonruimteverdeling Eind september 2011 is het nieuwe regionale woonruimteverdeelsysteem van kracht geworden. Door de introductie van zoekwaarde wordt beoogd de dynamiek in de sociale voorraad te vergroten. Jaarlijks mag een quotum aan jongerenwoningen (t/m 25 jaar) worden verloot. Daarnaast is een spoedzoekregeling geïntroduceerd waarin per kalenderjaar tussen de 5 en 10% van het aanbod mag worden verloot. Woningzoekenden moeten zich hier apart voor registreren. Voor nieuwbouwwoningen kunnen afwijkende toewijzingsregels gelden. Begin 2013 vindt een eerste evaluatie plaats, waarin wordt gekeken wat effecten van de belangrijkste wijzigingen zijn. 2.2 Opgaven in Bussum Corporaties en gemeente hebben in het kader van deze prestatieafspraken vier opgaven geformuleerd: Allereerst de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen in de gemeente. De druk op de woningmarkt in de regio en de gemeente is nog steeds hoog. Dat uit zich in lange wachttijden in de sociale huursector en hoge koopprijzen in de koopsector. Voor de laagste inkomensgroepen en de doelgroepen uit de woonvisie betekent dit een extra zorg. In de tweede plaats het bevorderen van de dynamiek op de woningmarkt. De afgelopen jaren is de regionale dynamiek en dus ook in Bussum afgenomen, onder andere als gevolg van stagnerende nieuwbouw en een daling van de huizenprijzen. Alle groepen op de woningmarkt zijn gebaat bij een verbetering van de dynamiek. De derde opgave is gelegen in het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Die opgave is aan de orde vanuit het streven naar een duurzamere samenleving. Verbetering van de energieprestaties van bestaande woningen is een belangrijke stap, omdat hier veel winst te behalen valt. Ook zullen energielasten naar verwachting een steeds groter deel van de totale woonlasten uitmaken. Beperking van de energielasten door het verbeteren van de Prestatieafspraken Bussum definitief concept 7 van 52

8 energieprestaties van de woningen zal dus bijdragen aan het beperken van de woonlasten van de inwoners. Ook draagt verduurzaming bij aan de kwaliteit van de woningvoorraad. De laatste opgave heeft betrekking op de sociale duurzaamheid. In die gevallen waar de eigen kracht van mensen tekort schiet is het zaak dat gemeente, corporaties en andere betrokken partijen de eigen aanpak op elkaar afstemmen om zo effectieve ondersteuning te kunnen bieden. Naast afstemming van ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben is ook het bieden van voldoende adequate en toegankelijke voorzieningen belangrijk. Dit alles in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving. 2.3 Gedeelde visie, verschillende invulling Bovenstaande is de gedeelde visie op de ontwikkeling van en opgaven voor het wonen in Bussum. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid willen partijen hieraan een bijdrage leveren. Tegelijkertijd willen zij recht doen aan de verschillen tussen de partijen en dan in het bijzonder de corporaties. Corporaties kunnen verschillende accenten leggen, keuzes maken of producten aanbieden; uiteindelijk zijn deze complementair. De visie van de partijen is in hoofdlijnen de volgende: Gemeente Bussum In het coalitieprogramma zijn de volgende uitgangspunten rond het thema volkshuisvesting geformuleerd: Een woningvoorraad die is afgestemd op de behoeften van jongeren. Jongeren en starters krijgen extra kansen op de koopwoningmarkt. Het woningaanbod is geschikt en aanpasbaar voor uiteenlopende behoeften en levensfase (levensloopbestendig). Bestaande woningbouwcomplexen van zowel corporaties als beleggers worden zoveel als mogelijk geschikt gemaakt voor de beoogde doelgroepen. We dringen er bij corporaties op aan hun aanbod in het goedkoopste huursegment op zijn minst te behouden. Bij nieuwbouw blijft de verdeling goedkoop (1/3), middelduur (1/3) en duur (1/3) gehandhaafd. Er wordt alert gestuurd op jongeren- en ouderenhuisvesting. De Starterslening, mits gekoppeld aan de rijksregeling, wordt gehandhaafd. De Alliantie 2 De missie De Alliantie zet zich breed in voor kwalitatief goede en betaalbare huisvesting in wijken waar het plezierig wonen is. Dat doen we in principe voor iedereen die daarvoor een beroep op ons doet, maar uiteraard hebben we in het bijzonder aandacht voor huishoudens met een lager inkomen en huishoudens die om andere redenen moeite hebben om zelf goede huisvesting te vinden. Ook de middeninkomens behoren tot de doelgroepen van ons beleid. 2 Bron: Koers op 10 (2009): de strategische hoofdlijnen van de Alliantie; Alliantie vastgoedstrategie en regionale uitwerking vastgoedstrategie (2012); Nieuw huurbeleid: het inkomensafhankelijke huurbeleid (januari 2013). Prestatieafspraken Bussum definitief concept 8 van 52

9 Onze aandacht gaat niet alleen uit naar de woning, maar is veel breder: het gaat om een duurzaam en leefbaar woonmilieu waar het plezierig wonen is. De energetische kwaliteit van onze woningen willen we sterk verbeteren, niet alleen vanuit het algemeen maatschappelijke belang van energiebesparing en beperking van CO-2 uitstoot, maar ook omdat dit belangrijk is voor het zoveel mogelijk beperken van de woonlasten voor onze huurders.uiteraard kunnen we dat alles nooit alleen tot stand brengen, maar werken we daarin samen met bewoners en allerlei organisaties en overheidsinstellingen die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hun bijdrage leveren. In onze missie zijn de vier maatschappelijke doelen verwoord waar al onze aandacht op gericht is: 1. een toegankelijke woningmarkt voor lagere en middeninkomens. De Alliantie wil voor mensen met de laagste inkomens (tot , prijspeil 2012) en middeninkomens ( prijspeil 2012) de woningmarkt toegankelijk(er) maken. Dit doen we met verschillende producten in ons huur-, verkoop- en nieuwbouwbeleid. Bij verkoop in de bestaande voorraad en in nieuwbouw bieden wij een deel van de woningen met de Starterslening of Koopgarant aan. In de loop van 2013 krijgt De Alliantie een nieuw, inkomensafhankelijk, huurbeleid. En zal 20% van de huurportefeuille regionaal worden bestemd voor vrije sector huur ten behoeve van de middeninkomens. 2. maatschappelijke huisvesting. De Alliantie zet zich in voor betaalbare huisvesting van de meest kwetsbaren in onze samenleving: mensen die daar door een beperking of door sociale problematiek zelf niet toe in staat zijn. 3. vitale wijken. De Alliantie blijft investeren in de leefbaarheid van onze wijken in samenspraak met lokale partijen. Onze inbreng hangt af van de plaatselijke omstandigheden: soms zijn we regievoerder, soms partner. 4. energie en duurzaamheid. De Alliantie wil de woningportefeuille waardevoller en beter op de toekomst voorbereid maken door te investeren in energetische maatregelen. Zie een uitgebreidere beschrijving van het vierde maatschappelijk doel van De Alliantie: energie en duurzaamheid, hoofdstuk 5 van deze overeenkomst. Het Gooi en Omstreken 3 De visie van Het Gooi en Omstreken is beschreven in het Beleidsplan De kern van dit beleidsplan is hieronder weergeven. Gewoon goed wonen voor iedereen De kerntaak van Het Gooi en Omstreken is verwoord in haar missie: Ook mensen met een bescheiden inkomen of in een kwetsbare positie willen wonen in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. Vooral voor hen levert Het Gooi en Omstreken goede en betaalbare huisvesting in een prettige buurt. Voorzien in betaalbaar wonen is en blijft de drijvende kracht achter Het Gooi en Omstreken. Vergroening is een actueel thema, zowel globaal, nationaal als lokaal. Daar wil Het Gooi en Omstreken van harte aan bijdragen. Investeren in groen en investeren in betaalbaar wonen zijn complementair aan elkaar. Immers door te investeren in energiebesparing worden woonlasten beheerst, het milieu bevorderd, werkgelegenheid in standgehouden en in woonruimte voorzien. De komende vijf jaar investeert Het Gooi en Omstreken circa 150 miljoen in de regionale volkshuisvesting. Betaalbaar wonen Van de huurvoorraad is 95% sociaal, waarvan 70% bereikbaar voor de laagste inkomens; De resterende 5% vrije sector woningen zijn beschikbaar voor hogere inkomens; De 10% toewijzingsruimte binnen het sociale segment wordt gebruikt om lagere middeninkomens te huisvesten. 3 Bron: Beleidsplan Prestatieafspraken Bussum definitief concept 9 van 52

10 Comfortabel wonen In 2018 hebben de woningen van Het Gooi en Omstreken gemiddeld energielabel B. Nieuwbouw Een nieuwbouwproductie van 350 woningen. Solide bedrijfsvoering Gezonde solvabiliteit en structureel positieve kasstromen. Dudok Wonen 4 Dudok Wonen is een private maatschappelijke onderneming op het domein van de zorg voor het wonen. Wij laten ons leiden door het geloof in de kracht van mensen. Dudok Wonen vergroot de onafhankelijkheid van mensen op de woningmarkt. We bieden mensen kansen om een volgende stap te zetten in hun wooncarrière. Onze ondersteuning in betaalbaarheid krijgt voor steeds meer klanten een tijdelijk karakter. Op een verantwoorde manier verleggen we onze hulp steeds naar de huishoudens waarvoor deze het meest betekenis heeft. Wooncarrières faciliteren Om wooncarrières mogelijk te maken, wil Dudok Wonen haar klanten zo optimaal mogelijk bedienen met verschillende huur- en koopproducten. Dudok Wonen biedt meerdere woonproducten aan om mensen kansen te bieden in hun wooncarrière. De verhouding waarin we die producten aanbieden passen we aan zodra verandering in de markt (klantvraag), regelgeving en financiële mogelijkheden daartoe aanleiding geven. Ook verkennen we steeds de verbetering van bestaande of ontwikkeling van nieuwe producten. Op lange termijn is de door ons gewenste verhouding de volgende: 45% sociale huur, 22% Koop Goedkoop, 11% Kopen naar Wens, 22% vrije sector huur. Met de genoemde verhouding van de productgroepen vindt Dudok Wonen een balans tussen enerzijds het realiseren van de doelstelling om mensen kansen te bieden op een wooncarrière en anderzijds de financiële continuïteit van de organisatie. 4 Bron: Strategienota Prestatieafspraken Bussum definitief concept 10 van 52

11 3 Spelregels 3.1 Overleg 1. Partijen voeren één keer per jaar bestuurlijk overleg, met als doel de voortgang en afhankelijkheden van de afspraken in deze overeenkomst te bespreken. 2. Partijen voeren twee keer per jaar ambtelijk overleg, waarvan één overleg voorbereidend is op het bestuurlijk overleg. 3. Onderwerpen van zowel het bestuurlijk als het ambtelijk overleg zijn in ieder geval: a. de afspraken in deze overeenkomst en de voortgang ervan; b. op hoofdlijnen de voortgang van voorgenomen en lopende projecten (indien van toepassing); bilateraal overleg over die projecten vindt ongehinderd door deze spelregels, doorgang; c. eventuele beleidsvoornemens en planontwikkelingen die relevant zijn voor het lokale woonbeleid, waaronder ten minste woon- en grondbeleid van de gemeente, huur- en verkoopbeleid van de corporaties en strategische koerswijzigingen van een der partijen; d. de jaarverslagen van de woningcorporaties en de gemeente; e. de rapportages over de regionale woonruimteverdeling; f. stand van zaken rond maatschappelijke opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen; g. de toegankelijkheid van de woningvoorraad; h. eventuele wijzigingen in de context en het speelveld van de betrokken partijen, zoals de uitwerking en effecten van de financiële maatregelen en nietfinanciële maatregelen uit het regeerakkoord van het kabinet. 3.2 Informatie, monitoring en evaluatie 4. Ter ondersteuning van het overleg genoemd onder prestatieafspraken 1 en 2, stellen partijen jaarlijks een monitor op als basis voor het bestuurlijk overleg. Deze monitor bevat: a. informatie over de status en voortgang per afspraak; b. het ingevulde format zoals beschreven in prestatieafspraak 7; Prestatieafspraken Bussum definitief concept 11 van 52

12 c. aantal huisuitzetting en redenen hiervoor (zie ook afspraak 26); d. de voortgang van de verduurzaming van de voorraad (zie ook afspraak 17). 5. Halfjaarlijks bespreken partijen in het ambtelijk overleg (dat niet voorbereidend op het bestuurlijk overleg is) de status en voortgang per afspraak. Hiervoor wordt niet de monitor als genoemd in afspraak 4 opgesteld, maar wordt gebruik gemaakt van op dat moment beschikbare gegevens, zoals de Woningnet-rapportages. 6. Partijen verschaffen elkaar de benodigde informatie voor zover relevant voor de uitvoering en monitoring van de afspraken in deze overeenkomst. Prestatieafspraken Bussum definitief concept 12 van 52

13 4 De woningvoorraad Partijen stellen met deze prestatieovereenkomst het bereiken van de regionaal geformuleerde volkshuisvestelijke doelen en de lokale opgaven centraal. Dat betekent dat er voldoende bereikbare en betaalbare woningen voor de doelgroepen uit de regionale woonvisie beschikbaar moeten zijn in Bussum. Het betekent ook dat partijen ernaar streven de voldoende kansen te creëren voor de lage én middeninkomens. Idealiter hebben alle doelgroepen een eerlijke kans wooncarrière te maken in Bussum; uiteindelijk zijn alle woningzoekenden daarbij gebaat. De corporaties die partij zijn in de overeenkomst zijn niet de enige woningeigenaren in Bussum. Gezamenlijk bezitten de woningcorporaties in Bussum zo n woningen op een totale voorraad van bijna woningen. Ongeveer twee derde van de totale woningvoorraad in Bussum bestaat uit dure koop- en huurwoningen. Deze woningen zijn samen met nog zo n sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen in bezit van particulieren en andere (markt)partijen. 5 Het is zaak ook andere partijen aan te spreken op hun bijdrage aan regionale en lokale opgaven. De gemeente geeft hier onder andere vorm aan door zich te richten op het verbeteren van de kansen van jongeren en starters op de koopwoningmarkt, en door de focus te leggen op de bouw van goedkope woningen door marktpartijen. 4.1 Doelgroepen en de sociale voorraad Niet alle groepen woningzoekenden kunnen, gelet op hun inkomen, terecht in alle delen van de woningmarkt in Bussum. Zeker voor de laagste inkomensgroepen geldt dat zij extra aandacht verdienen waar het gaat om het beschikbare aanbod. De doelgroep met een inkomen tot is eigenlijk in zijn geheel aangewezen op huurwoningen met een huurprijs tot 563. Voor de inkomensgroepen daarboven geldt dat zij in de huidige markt maar beperkt terecht kunnen. Bovendien geldt dat het bedienen van deze inkomensgroepen de doorstroming en dynamiek wordt bevorderd, wat ook ten goede komt aan de laagste inkomensgroepen. Daarom onderscheiden de corporaties en gemeente in deze afspraken de volgende doelgroepen (prijspeil 2012): Huishoudens met een inkomen tot ; Huishoudens met een inkomen tussen en ; Huishoudens met een inkomen tussen en Deze doelgroepen kunnen met diverse producten worden bediend. Het aanbieden van verschillende producten draagt bij aan de dynamiek binnen de woningvoorraad en dus aan de 5 Zie ook bijlage 2: De woningvoorraad in cijfers. Prestatieafspraken Bussum definitief concept 13 van 52

14 gewenste doorstroming en betere benutting van die voorraad. Het draagt er bovendien aan bij dat (meer) mensen kansen krijgen een stap te zetten in hun wooncarrière. Die stappen kunnen binnen de sociale huurvoorraad zijn, maar ook gemaakt worden tussen de verschillende segmenten in de woningvoorraad. Zo kunnen de doelgroepen worden bediend door verkoop tegen vergelijkbare woonlasten als in de huur en zo een stap in hun wooncarrière maken. Voor partijen is het dus van belang een gevarieerd aanbod in Bussum te creëren. Bij de bovenstaande visie van gemeente en corporaties past een brede definitie van de sociale voorraad. Naast de traditionele sociale huurwoningen behoren ook huurwoningen in het middeldure segment en woningen die bereikbaar zijn voor de beoogde inkomensgroepen in deze overeenkomst of woningen die zijn gekocht met behulp van koopvarianten of een starterslening tot de sociale voorraad (zie hieronder voor precieze definitie). Het zijn immers allemaal producten die woningen betaalbaar maken voor de doelgroepen van beleid. De sociale voorraad in Bussum bestaat dus uit (prijspeil 2012): i. Alle woningen die door de partijen in deze overeenkomst worden verhuurd met een huurprijs onder de liberalisatiegrens van 665. ii. iii. iv. Alle woningen die door de partijen in deze overeenkomst worden verhuurd met een huurprijs tussen de liberalisatiegrens ( 665) en 850. Alle woningen die door partijen, al dan niet in een koopvariant, worden verkocht met een koopprijs tot De koopwoningen verkocht in een koopvariant, met een koopprijs tot , behoren tot de sociale voorraad zolang er een relatie bestaat tussen de eigenaar en de corporatie. De overige verkochte woningen tellen alleen in het jaar van verkoop mee in de sociale voorraad. Alle woningen die partijen door middel van een Starterslening, bereikbaar maken, zolang de Starterslening op de woning rust. Samenvattend betekent dit dat partijen de volgende uitgangspunten hanteren met betrekking tot de bereikbaarheid en betaalbaarheid van het woningaanbod, de voorraad en de inkomensgroepen in Bussum (prijspeil 2012): Huishoudens met een inkomen < Huishoudens met een inkomen tus- Huur: Tot tweede aftoppingsgrens ( 563). Dit noemen we bereikbaar. Tussen tweede aftoppingsgrens ( 563) en liberalisatiegrens ( 665). Koop: Geen. Woningen behorend tot sociale 6 7 Deze grens is afgeleid van de Regionale Woonvisie. Het gaat hier om het te financieren bedrag. In het geval van Kopen naar Wens en Koopgarant dus om de transactieprijs, bij Koop Goedkoop betreft het de opstalwaarde. De woning kan gerekend worden tot de sociale voorraad zolang in het geval van Koopgarant / Kopen naar wens nog niet de gehele koopsom voldaan is of zolang bij Koop goedkoop nog niet 100% van de grond is bijgekocht. Zie bijlage 1 voor een omschrijving van de verschillende koopvarianten. Idem. Prestatieafspraken Bussum definitief concept 14 van 52

15 sen en Huishoudens met een inkomen tussen en ,- Dit noemen we betaalbaar. Tussen liberalisatiegrens ( 665) en 850. Dit noemen we de vrije sector. voorraad: (ver)koop al dan niet met koopvariant of starterslening. Prestatieafspraken Bussum definitief concept 15 van 52

16 Veranderingen in de omvang en samenstelling van de sociale voorraad kunnen op een aantal verschillende manieren plaatsvinden, zoals is te zien is in onderstaande tabel: De sociale voorraad kan toenemen door: De sociale voorraad kan afnemen door: Nieuwbouw Sloop of structurele leegstand Aankopen van woningen ten behoeve van koopvarianten Verstrekken van startersleningen Huurwoningen boven 850 na mutatie onder 850 brengen Verkoop (van huurwoningen tot 850 of in koopvarianten met koopprijs boven ) 8 Aflossing van starterslening Aflossing van restschuld (Kopen naar wens) of bijkopen van grond (Kopen Goedkoop) (indien sprake is van een verkoopprijs boven ). Huurverhoging tot boven 850 (bij mutatie of jaarlijkse huurverhoging) Naast bovenstaande veranderingen in de sociale voorraad kan ook de samenstelling van de woningvoorraad wijzigen zonder dat direct sprake is van een afname of toename van de sociale voorraad. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een huurwoning met een huurprijs onder de 850 via een koopvariant aan de huidige huurder wordt verkocht. 4.2 De sociale voorraad Partijen willen in deze overeenkomst de nadruk leggen op het aanbod: de woningen die daadwerkelijk beschikbaar komen in de gemeente. Op het aantal vrijkomende woningen valt echter door partijen niet eenvoudig te sturen; hierover kwantitatieve afspraken maken is dus niet zinvol. Corporaties kunnen wel sturen op prijs en samenstelling van hun voorraad (de woningen die zij in portefeuille hebben) en daarmee indirect op het aanbod, al zijn zij daarbij afhankelijk van welke woningen daadwerkelijk vrijkomen. Dit doen zij door middel van het huur- en verkoopbeleid. Ook achten partijen het niet zinvol kwantitatieve afspraken te maken over de omvang van de sociale voorraad als geheel of segmenten daarbinnen. Gezien de onzekerheden die het huidige regeerakkoord meebrengt voor de corporaties is de toekomstige positie en het speelveld onduidelijk en veranderlijk. Op dit moment gaan de partijen er van uit dat de financiële maatregelen in het regeerakkoord werkelijkheid worden. Dit beperkt naar alle waarschijnlijkheid de financiële ruimte van de corporaties en zal invloed hebben op de ontwikkelingen van vraag en aanbod / de woningmarkt als geheel. Wat wel zin heeft en wat partijen ook willen is gezamenlijk monitoren en inzichtelijk maken hoe aanbod en voorraad in Bussum zich ontwikkelen: 8 Zie voorgaande voetnoot. Prestatieafspraken Bussum definitief concept 16 van 52

17 Partijen streven ernaar het beleid zodanig vorm te geven dat beleid en daadwerkelijk beschikbaar komende woningen in de gemeente zo veel mogelijk aansluiten bij de inkomensverdeling in de gemeente. Hierbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de laagste inkomensgroep (tot ) die is aangewezen op bereikbare woningen met een huurprijs tot de tweede aftoppingsgrens ( 563). In tabel 1 is de situatie anno eind 2012 met betrekking tot de inkomensverdeling, de voorraad, de beschikbare woningen en beleid samengevat. Zie bijlage 3 (C) voor de achterliggende cijfers. Een aantal opmerkingen ter toelichting op de tabel: De kolom inkomensverdeling geeft de verdeling weer van alle huishoudens in Bussum naar inkomen in Te zien is dat 52% van de huishoudens tot de laagste inkomensgroep behoort. De kolom voorraad geeft de verdeling weer van de sociale voorraad van de partijen in deze overeenkomst, met inachtneming van de uitgangspunten zoals eerder geformuleerd. Te zien is dat in % van de voorraad van de partijen bereikbaar is voor de laagste inkomensgroep 9. 12% van de huidige voorraad is betaalbaar voor de groep tussen en De kolom beschikbare woningen geeft de woningen weer die daadwerkelijk beschikbaar zijn gekomen in 2012 voor de doelgroepen. Dit zijn dus de woningen die vallen onder de definitie van de sociale voorraad die in 2012 zijn verhuurd of verkocht. Te zien is dat 50% van de beschikbare woningen in 2012 bereikbaar was voor de laagste inkomensgroep. De kolommen voorraad volgens vigerend beleid geven de verdeling van de woningvoorraad van de partijen in deze overeenkomst weer volgens het beleid van die partijen. In de eerste kolom wordt een voorspelling gedaan van de situatie bij het eind van de looptijd van deze prestatieafspraken (dus in 2016). De meest rechter geeft een beeld van de hypothetische situatie dat alle woningen in één keer zouden vrijkomen (over circa 20 jaar). Te zien is dat in 2016 naar verwachting 74% van de voorraad van de corporaties bereikbaar is voor de laagste inkomensgroep. In het hypothetische geval dat alle woningen vrijkomen is een beweging zichtbaar dat 53% van de sociale voorraad van partijen bereikbaar zal zijn voor de laagste inkomensgroep. Bij het lezen en interpreteren van de tabel zijn de volgende aandachtspunten van belang: De inkomensverdeling is anno Die kan en zal in de toekomst veranderen, maar hoe is onbekend. Het betreft bestaande huishoudens in Bussum. Er is dus niet gekeken naar woningzoekenden of verhuisbewegingen in de regio Dit zijn dus woningen met een huurprijs tot de tweede aftoppingsgrens. Het gaat hier dus om woningen met een huurprijs tussen de tweede aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens én koopwoningen behorend tot de sociale voorraad. Prestatieafspraken Bussum definitief concept 17 van 52

18 Er bestaat geen één op één relatie tussen de omvang van de sociale voorraad en de omvang van de inkomensgroepen. Een deel van de lage inkomens heeft een koopwoning en de sociale voorraad wordt deels bewoond door huishoudens met een hoger inkomen. De tabel beperkt zich tot de inkomensgroepen uit deze overeenkomst, dus tot De kolommen met de voorraad volgens vigerend beleid geven een doorkijk naar de toekomst. De cijfers in deze kolommen zijn onzeker en weerspiegelen niet de eindsituatie, daar beleid tussentijds wordt aangepast aan veranderende omstandigheden en de mutatiegraad de laatste jaren laag was. Het is de richting die met het beleid wordt ingezet. Tabel 1 Inkomensverdeling 11, voorraad, beschikbare woningen en beleid Inkomensverdeling in Bussum (ultimo 2012) Voorraad voor de doelgroepen (1 juli 2012) Beschikbare woningen voor de doelgroepen 12 (2012) Woningvoorraad corporaties volgens vigerend beleid (eind 2016) Woningvoorraad corporaties volgens vigerend beleid (over 20 jaar) Huishoudens met een inkomen onder % (5.856) 82% (3.085) 50% (109) 74% (2.722) 53% (1.826) Huishoudens met een inkomen tussen % (3.442) 12% (438) 40% (90) 16% (600) 28% (981) Huishoudens met een inkomen tussen % (2.012) 6% (225) 10% (23) 10% (350) 19% (659) Totaal 100% (11.310) 100% (3.748) 100% (222) 100% (3.672) 100% (3.466) Naar aanleiding van de cijfers in tabel 1 constateren partijen het volgende: De positie van de laagste inkomensgroep is goed in Bussum. Er zijn verhoudingsgewijs meer dan voldoende woningen in de voorraad bereikbaar voor deze groep. Van de woningen die daadwerkelijk beschikbaar kwamen in 2012 zijn verhoudingsgewijs voldoende woningen bereikbaar voor de laagste inkomensgroep. Het beleid van de corporaties biedt verhoudingsgewijs voldoende mogelijkheden voor de laagste inkomensgroep. De constatering dat de laagste inkomensgroep verhoudingsgewijs voldoende mogelijkheden heeft en dat de positie van deze groep goed is in Bussum, wordt ondersteund door het feit dat 69% van de geadverteerde woningen tot de liberalisatie Het betreft hier de inkomensverdeling van de doelgroep in deze prestatieafspraken, dus tot Verhuringen, koopvarianten, verkopen en startersleningen. Prestatieafspraken Bussum definitief concept 18 van 52

19 grens in 2012 verhuurd is aan de laagste inkomensgroep (niet in tabel 1, zie bijlage 3(A)). Al met al concluderen partijen dat op dit moment voorraad, beschikbare woningen en beleid in voldoende mate aansluiten bij de inkomensverdeling in Bussum. Partijen spreken af om halfjaarlijks de ontwikkelingen te monitoren en transparantie te bieden in het verhuur- en verkoopbeleid en de daadwerkelijk beschikbare woningen. Dit maakt het mogelijk in te spelen op veranderende omstandigheden en binnen de dan geldende mogelijkheden, bij te sturen. De corporaties zijn alle drie aanspreekbaar op het beschikbaar hebben van bereikbare woningen voor de laagste inkomensgroep. Omdat die groep op dit moment niet in het gedrang komt, is een afspraak over evenredigheid op dit moment niet nodig. Op het moment dat die situatie verandert, kan een afspraak over evenredigheid aan de orde zijn. Afspraken: 7. Partijen brengen jaarlijks de ontwikkelingen van de doelgroepen, voorraad, beschikbare woningen en voorraad volgens vigerend beleid in beeld volgens tabel 1 (en tabel in bijlage 3 en 4). 8. In de halfjaarlijkse overleg geven partijen inzicht in de achterliggende ontwikkelingen in de samenstelling en omvang van hun portefeuille. 9. Op het moment dat het totale aandeel beschikbare woningen voor de laagste inkomensgroep lager is dan het aandeel lage inkomens, treden partijen met elkaar in overleg en maken aanvullende afspraken, bijvoorbeeld over evenredigheid of de absolute omvang van een deel van de voorraad. 10. Het is aan de afzonderlijke partijen om te bepalen welke producten zij inzetten om de verschillende doelgroepen te bedienen; de corporaties zijn hierin complementair. In Bussum kennen sommige woningen verkoop beperkende bepalingen (een kettingbeding) van de gemeente Bussum. Deze bepaling vormt een beperking voor corporaties om uitvoering te geven aan het beleid en de afspraken in deze overeenkomst. 11. Separaat aan de prestatieafspraken zijn tussen de gemeente en Dudok Wonen afspraken gemaakt over de verkoopbeperkende bepalingen. Als start van het monitoren van de ontwikkelingen wordt in bijlage 3 (B) een beeld van het portefeuillebeleid van de drie corporaties geschetst. Daarnaast is in bijlage 3 (C) een overzicht van de cijfers rond inkomensverdeling, voorraad, beschikbare woningen en beleid per partij opgenomen. Een vergelijkbare tabel is opgenomen in bijlage 4 als format voor monitoring in de toekomst. 4.3 Nieuwbouw In bijlage 5 is het totale woningbouwprogramma van de Gemeente Bussum opgenomen. Prestatieafspraken Bussum definitief concept 19 van 52

20 12. Op nieuwbouwlocaties in Bussum is de bouw van zo n 500 woningen mogelijk. Bij de planvorming rond deze nieuwbouwlocaties worden de afspraken in deze overeenkomst in acht genomen. 13. Bij de programmering van nieuwbouwlocaties sluit de gemeente Bussum aan bij de afspraken zoals vastgelegd in de regionale woonvisie en in het regionaal actieprogramma: 1/3 sociaal-, 1/3 middelduur- en 1/3 duur-segment 13. Op projectniveau kan hiervan worden afgeweken. Om een gedifferentieerd woningaanbod van passende kwaliteit te realiseren en de dynamiek te bevorderen, is het van belang dat de corporaties de mogelijkheid hebben nieuwbouw te realiseren voor alle doelgroepen in deze overeenkomst. Bovendien is nieuwbouw van huurwoningen in het goedkopere segment, met name in prijsklasse i, overwegend onrendabel. Voor de financiële continuïteit van corporaties is het creëren van een potentieel terugverdieneffect van belang. Daarom maken partijen de volgende afspraak met betrekking tot de voorkeurspositie voor nieuwbouw: 14. De corporaties die partij zijn in deze overeenkomst hebben een voorkeurspositie bij de realisatie van nieuwe projecten waarbij de sociale huurvoorraad (prijsklassen i en ii in tabel op pagina 13) deel uitmaakt van het woningbouwprogramma. De voorkeurpositie in deze projecten geldt voor de huur- en koopwoningen die onderdeel uitmaken van de sociale voorraad, zoals gedefinieerd in de tabel op pagina 13. Pas indien de corporaties afzien van participatie in een project of indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt, kan de gemeente hierover in overleg treden met derden. Partijen maken in de initiatieffase van het project afspraken over de betrokkenheid van corporaties in de planontwikkeling. 15. Bij de toewijzing van nieuwbouw sociale huurwoningen kunnen partijen de mogelijkheden benutten die het regionale woonruimteverdeelsysteem biedt ten behoeve van jongeren, bijzondere beroepsgroepen (zoals onderwijs, zorg en politie) en woningzoekenden met een lokale binding. Per nieuwbouwproject maken partijen hierover afspraken. 13 Te weten: 1/3 sociaal (betaalbaar): huur < 520, koop WOZ-waarde < ,- / 1/3 middelduur: huur , koop WOZ-waarde / 1/3 duur: huur , koop WOZ-waarde (prijspeil ). Prestatieafspraken Bussum definitief concept 20 van 52

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Gemeente Noordwijkerhout

Gemeente Noordwijkerhout emeente Noordwijkerhout ewoonweg Noordwijkerhout Woonvisie 2015 - CONCEPT December 2014 December 2014 TITEL ewoonweg Noordwijkerhout ONDERTITEL Woonvisie 2015 - CONCEPT OPDRACHTEVER emeente Noordwijkerhout

Nadere informatie

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen Woonvisie 2012-2017 Thuis in Emmen Voorwoord Voor u ligt de Woonvisie Thuis in Emmen met daarin een nieuwe koers. Het accent ligt de komende jaren op kwaliteit van wonen en leven. Op samen doen met bewoners

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten 1 1. Voorwoord... 3 2. Duurzaam wonen in Dronten... 4 3. Oost Flevoland Woondiensten... 6 4. Algemeen kader duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2012-16396 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 22 augustus 2012 Afdeling Medewerk(st)er : Ruimtelijke Ontwikkeling : B. Koekkoek

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Augustus juni 2013 1 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 De Regionale Woonvisie is in alle 8 gemeenteraden vastgesteld: Gemeente Alkmaar op 3 juli 2013

Nadere informatie

Woerden Woont. Woonvisie Woerden 2015-2020

Woerden Woont. Woonvisie Woerden 2015-2020 Woerden Woont Woonvisie Woerden 2015-2020 2 Woerden Woont in opdracht van de gemeente Woerden Angela van Velden 16 april 2015, versie 1.6 LINT woon en welzijn Sint Jorisweg 50 331 PL DORDRECHT info@lintwoonenwelzijn.nl

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG

DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 DAT SPREKEN WE AF! 1 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020 BOUWEN AAN SAMENHANG DAT SPREKEN WE AF! 1 VOORWOORD Woensdag 29 januari 2014 was een belangrijke dag voor de woningmarkt in

Nadere informatie

Laris Wonen en diensten. Jaarverslag 2011

Laris Wonen en diensten. Jaarverslag 2011 Laris Wonen en diensten Jaarverslag 2011 Colofon Naam van toegelaten instelling : Laris Wonen en diensten Gemeente : Montferland en Zevenaar Adres en postcode : Kerkstraat 47, 6941 AE Didam Postbus en

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart Gemeente Leiderdorp Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart 8 november 2012 Projectnr. 547.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 INHOUD Voorwoord De missie en visie van Dudok Wonen 1 Wij bieden kansen voor beweging 1.1 Woningvoorraad (bestaand bezit) Analyse woningportefeuille Verkoop en aankoop 1.2

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie