Woonplan Assen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonplan Assen 2010-2030"

Transcriptie

1 Woonplan Assen Een stad voor iedereen Gemeente Assen 28 januari 2010

2 Gemeente Assen Woonplan Assen Een stad voor iedereen Vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 28 januari 2010

3 Inhoudsopgave 0 SAMENVATTING I 0.1 GROEI IN EEN COMPACTE EN DUURZAME STAD I 0.2 EEN STAD VOOR IEDEREEN I 0.3 REALISEREN WOONSERVICEZONES IV 0.4 BLIJVEN INVESTEREN IN DE KWALITEIT VAN BESTAANDE WOONGEBIEDEN V 0.5 UITBREIDEN VAN HET WOONAANBOD V 0.6 NAAR DE PRAKTIJK VII 1 INLEIDING EEN NIEUW WOONPLAN VOOR ASSEN LEESWIJZER 3 2 KADERS 5 3 ASSEN IN BEELD INWONERS TEVREDEN WONINGMARKTONDERZOEK WONEN IN ASSEN ANNO TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN WONEN MET ZORG BETAALBAARHEID 15 4 MEER KEUZE VOOR DE WOONCONSUMENT KEUZEMOGELIJKHEDEN EN VARIATIE BLIJVEND AANDACHT VOOR MENSEN MET EEN BEPERKT INKOMEN KANSEN BIEDEN AAN OUDEREN INSPELEN OP DE BEHOEFTE AAN WONEN MET ZORG OF BEGELEIDING 32

4 4.5 AANTREKKELIJKE GEMEENTE VOOR GEZINNEN 37 5 WOONSERVICEZONES DOELSTELLING UITGANGSPUNTEN INHOUD VAN DE WOONSERVICEZONES EEN BLIK OP DE WIJKEN VAN VISIE NAAR PRAKTIJK 50 6 WOONAANBOD EEN GROTER ACCENT OP DE BESTAANDE STAD NIEUWBOUW EN EEN DOORKIJK NAAR NAAR DE PRAKTIJK DE ROL VAN DE GEMEENTE ASSEN VAN WOONPLAN (PROGRAMMA) NAAR GEBIEDEN EN LOCATIES INSTRUMENTEN EN SAMENWERKING EVALUATIE WOONPLAN WERKPROGRAMMA 77

5 1 SAMENVATTING 0 Samenvatting Het is goed wonen in Assen! Inwoner spreken een hoge waardering uit voor het wonen in deze gemeente. Daar zijn we trots op! We willen ons inspannen om te zorgen dat Assen een prettige woongemeente blijft en inspelen op veranderende wensen van (toekomstige) inwoners. Het woonplan werkt de ambities en inspanningen uit, passend binnen het toekomstbeeld van Assen zoals dat is neergelegd in Assen Koerst en de concept Structuurvisie Assen 2030, en in de afspraken met de regio. Onderstaand is dit samengevat. 0.1 Groei in een compacte en duurzame stad In Assen Koerst hebben we ons uitgesproken voor groei naar inwoners. Dit vraagt om uitbreiding van het woonaanbod. Tegelijkertijd willen we een meer compacte stad worden en koesteren we het groene karakter van de stad en de omgeving. Dit betekent dat we locaties in de bestaande stad benutten en daarbij enige verdichting niet schuwen. Naast de voor Assen bekende en gewaardeerde ruime woonmilieus, willen we ook aanbod in meer stedelijke milieus realiseren. We willen een duurzame stad zijn waarbij we ernaar streven dat in 2015 minimaal 50% van de bestaande woningen minimaal energielabel C heeft en minimaal 50% van de nieuwe woningen CO2 neutraal is. 0.2 Een stad voor iedereen In Assen woont een grote diversiteit aan huishoudens. Assen is geen villa- of seniorengemeente, maar een plek waar jong en oud, arm en rijk kunnen wonen en werken. Daar zijn we trots op en dat willen we behouden. We zetten in op een gevarieerd woonaanbod zodat mensen die een volgende stap in de wooncarrière willen zetten dat binnen Assen kunnen doen. Daarin leggen we de volgende accenten: keuzemogelijkheden en variatie, mensen met een beperkt inkomen (waaronder jonge huishoudens), ouderen, zorgbehoevenden en gezinnen.

6 II SAMENVATTING Keuzemogelijkheden en variatie We streven naar een grote variatie van het woonaanbod, niet alleen op gemeenteniveau, maar zo veel mogelijk ook per wijk. We willen mensen nog meer invloed geven op het ontwerp en de indeling van de woning en reserveren 30% van de koop in het bouwprogramma voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Ook in de bestaande voorraad willen we de mogelijkheid bieden de woning naar wens aan te passen en uit te breiden. Daartoe behouden we flexibiliteit in lokale regels. Het bouwprogramma kent een grote variatie, rekening houdend met de diversiteit in huishoudens en woonwensen. We stimuleren bouwers tot het realiseren van vernieuwende woonconcepten met meer invloed van de consument en zorgen zelf voor de nodige flexibiliteit in bestemmingsplannen om maatwerk in verkaveling mogelijk te maken. We houden elke vijf jaar een woningmarktonderzoek en actualiseren aan de hand daarvan het woonplan met bouwprogramma. Blijvend aandacht voor mensen met een beperkt inkomen Een belangrijke kwaliteit van wonen in Assen is dat je goed kunt wonen voor een redelijke prijs. Dat willen we zo houden. We kijken in het bijzonder naar de doelgroep en zorgen voor voldoende keuze in de sociale huurvoorraad. Ook de middeninkomens vragen aandacht. We zetten voor de middeninkomens vooral in op bereikbaarheid van de koop, maar realiseren ons dat deze groep deels ook aanspraak maakt op sociale huurwoningen. Voor deze groepen is niet alleen de huur of hypotheek van belang, maar het totale woonlastenplaatje. We zetten in op energiebesparende maatregelen. Voor de langere termijn is dat nodig om de energie- en daarmee woonlasten te kunnen beperken. Met het oog op een levendige gemeente hebben we bijzondere aandacht voor de kansen van jongeren op de Asser woningmarkt. We streven naar een omvang van de sociale huurvoorraad van zeker woningen in In 2015 bezien we hoe het staat met de economische vooruitzichten en stellen indien nodig de ambitie bij. We willen inspelen op de veranderende woonwensen van de ouder wordende bevolking en het groeiende beroep van bijzondere doelgroepen op de sociale huursector. Dit vraagt om veranderingen in het sociale huuraanbod richting aanpasbaar en gelijkvloers (zie ook 0.4). We nemen circa sociale huurwoningen op in het bouwprogramma. Daarbij houden we rekening met de gewenste omvang en met de inschatting voor verkoop en sloop. We monitoren met de corporaties de kansen voor de verschillende groepen woningzoekenden in de sociale huur (o.a. jongeren, ouderen en bijzondere doelgroepen). We willen de kansen voor middeninkomens in de koop vergroten. We ondersteunen plannen voor verkoop van goede sociale huurwoningen om daaraan tegemoet te komen en om variatie in bestaande wijken te realiseren. We zien KoopGarant daarin als een belangrijk instrument. We continueren de starterslening.

7 3 SAMENVATTING We nemen circa goedkope en betaalbare koopwoningen op in het bouwprogramma, waarvan ongeveer 15% goedkoop. Flexibiliteit tussen huur en koop is van belang, zeker met het oog op de onzekere economische omstandigheden. We gaan met woningcorporaties en ontwikkelaars in gesprek over het stimuleren van doorstroming (mensen die al willen verhuizen over de streep trekken). Betaalbaarheid gaat niet alleen over de hoogte van huur of hypotheek. Energielasten maken een steeds groter deel uit van de woonlasten. We zetten in op energiebesparing in bestaande en nieuwe woningen, zoals geformuleerd in de Duurzaamheidsvisie en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma. Kijken we naar de wensen van jongeren dan zien we een divers patroon. Van eengezinswoningen in de koop tot onzelfstandige huureenheden. Wat bijna al die wensen kenmerkt is de betaalbaarheid. De maatregelen zoals hier genoemd zijn dan ook mede bedoeld om de kansen voor jongeren te verbeteren. Kansen bieden aan ouderen We willen het woonaanbod vergroten voor ouderen die nog een stap in de wooncarrière willen zetten maar (nog) geen behoefte hebben aan zorg. Dit vraagt om een grote variatie in het woonaanbod in combinatie met een aantrekkelijke woonomgeving en voldoende voorzieningen. Levensloopbestendigheid en aanpasbaarheid zijn cruciaal. De meeste ouderen willen niet verhuizen. Als het nodig is kijken ze eerst of de huidige woning kan worden aangepast. We ondersteunen die wens door flexibiliteit in de lokale regels. Voor ouderen die wel willen verhuizen zorgen we voor een kwalitatief goed aanbod van vooral gelijkvloerse of aanpasbare huur- en koopwoningen, al dan niet in combinatie met zorg (zie ook het volgende punt). Inspelen op de behoefte aan wonen met zorg of begeleiding We willen mensen met een zorgvraag in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en actief te participeren in de samenleving. Dit vraagt om voldoende aanbod aan woonvormen waar zorg geleverd kan worden. Het vraagt ook om een goede coördinatie en spreiding van het aanbod aan zorg en welzijn. Daarover gaat het volgende hoofdstuk. We ondersteunen de wens van veel ouderen en andere zorgbehoevenden om zo lang mogelijk in de huidige woning te blijven wonen. We behouden flexibiliteit in de lokale regels ten behoeve van aanpassing of uitbreiding met bijvoorbeeld een slaap- of badkamer op de begane grond. We ondersteunen met informatie over mogelijke aanpassingen. Het woningbouwprogramma (zie par. 0.5) speelt in op de gewenste uitbreiding van nultredenwoningen. Het omvat voldoende appartementen (zowel in de huur als de koop) en zet in op grondgebonden nultreden- en aanpasbare woningen. Nieuwbouw is zoveel mogelijk levensloopbestendig of zodanig gebouwd dat aanpassing eenvoudig mogelijk is, met name in en nabij zorgzones. Ook het aanbod beschermd en verzorgd wonen wordt uitgebreid. In de plannen 2009 tot 2015 zijn opgenomen: circa 190 verzorgd wonen, 220 beschermd wonen en 650

8 IV SAMENVATTING intramurale plaatsen (Bron: Monitor WWZ Groningen-Assen 2009). Dit is meer dan voldoende om tegemoet te komen aan de verwachte vraag. We gaan met aanbieders van wonen en zorg in gesprek over de noodzaak tot en kansen voor modernisering en spreiding van woonzorgvoorzieningen. Dit nemen we mee in het gesprek over woonservicezones. Aantrekkelijk blijven voor gezinnen De afgelopen jaren waren gezinnen met kinderen in belangrijke mate bepalend voor de groei van Assen. We blijven onze groeiambitie voor een belangrijk deel richten op gezinnen met een midden- of hoger inkomen. Naast de hiervoor genoemde accenten speelt het bouwprogramma in op de woonwens van gezinnen: veel eengezinswoningen, voornamelijk in de koop en in ruime en rustige woonmilieus. In de uitwerking van plannen voor nieuwe woongebieden of aanpak van bestaande woongebieden wordt ook gekeken naar het voorzieningenaanbod dat gebieden aantrekkelijk maakt voor gezinnen met kinderen. 0.3 Realiseren woonservicezones Wij willen ouderen en mensen met een beperking in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Dat betekent dat er een divers aanbod van wonen, welzijn en zorg moet worden ontwikkeld dat het gehele palet beslaat: van zelfstandig wonen in aangepaste woningen met zorg op afspraak en welzijnsvoorzieningen en eerstelijns zorg in de wijk tot en met (kleinschalige) woonvormen met 24 uurs zorg. Dat doen wij door het inrichten van woonservicezones. Onder een woonservicezone verstaan we een gebied waarin optimale condities zijn geschapen voor wonen met zorg en welzijn, tot en met niet planbare 24-uurs zorg. Daarin wordt integraal gekeken naar wonen, welzijn en diensten, zorg en de woonomgeving. Dit woonplan beschrijft welke voorzieningen idealiter in iedere woonservicezone aanwezig zouden moeten zijn, en welke brengdiensten (overal beschikbaar te organiseren vanuit een of enkele plek(ken)) we beschikbaar willen hebben. Binnen elke woonservicezone bevindt zich idealiter ook een zorgzone waar verzorgd wonen wordt geboden (zorg op afroep binnen 15 minuten beschikbaar). Op basis van beschikbare voorzieningen en de behoefteontwikkeling per wijk zijn kansen en opgaven in beeld gebracht. Conclusie is dat Assen al beschikt over een sterk zorgnetwerk. Belangrijkste opgaven zitten in de spreiding daarvan, het aanbrengen van coördinatie en samenhang van het aanbod, beschikbaarheid en bekendheid van het welzijnsaanbod, en in de organisatie van het aanbod en allerlei initiatieven op dit terrein. We hanteren een groeimodel: voortbouwen op wat er al is en kansen benutten. De komende vijf jaar werken we met voorrang aan de realisatie van vier pilots: Assen-Oost, Lariks, Kloosterveen en Peelo. Op de (middel-)lange termijn willen we ook in andere wijken woonservicezones ontwikkelen. Daarbij betrekken we de ervaringen uit de pilots. Dat wil niet zeggen dat er in de andere wijken dan niets gebeurt. We

9 5 SAMENVATTING zijn betrokken bij relevante ontwikkelingen in andere wijken zodat we onze ambities daarbij mee kunnen nemen. We nemen als gemeente de regierol op ons. We nemen het voortouw in het opzetten en organiseren van een bestuurlijk overleg. Dat is o.a. het forum voor het maken van afspraken over uitwerking en realisatie van woonservicezones, de organisatie daarvan en de inzet van partijen. We zetten een ambtelijke Regiegroep Wonen, Welzijn en zorg op waarin verdere uitwerking plaatsvindt en waar allerlei andere uitvoeringszaken kunnen worden afgestemd (initiatieven van deelnemende partijen en vragen van mensen die een bijzondere woonvorm wensen). We binden partijen via afspraken op stads- en wijkniveau en stimuleren investeringen van derden. 0.4 Blijven investeren in de kwaliteit van bestaande woongebieden We leggen een belangrijk accent op het bestaande bebouwde gebied: kwaliteitsverbetering van bestaande woongebieden en benutten van de mogelijkheden voor inbreiding. Bij aanpak van bestaande woongebieden gaat het om maatwerk op kleine schaal waarbij woningen, woonomgeving, voorzieningen en sociale structuur in samenhang worden bezien. Doel daarvan is de variatie aan woningtypen op wijkniveau te vergroten, de kwaliteit van woningen en woonomgeving waar nodig te verhogen en de leefbaarheid waar nodig te verbeteren. We benutten kansen voor inbreiding die ontstaan door bijvoorbeeld functieverandering. We streven naar realisatie van 100 tot 150 woningen op nieuwbouwlocaties binnen bestaand stedelijk gebied. Door functieverandering is het mogelijk woningen toe te voegen en tegelijkertijd het ruime en groene karakter van de stad te behouden. Assen kent geen grootstedelijke problematiek, mede door preventief optreden van gemeente en corporaties. Grootschalige herstructurering is dan ook niet aan de orde. Wel maatwerk op kleine schaal om in te kunnen spelen op veranderende woonwensen, waar nodig eenzijdigheid te doorbreken en duurzaamheid te vergroten (energiebesparing). Aanleiding kan ook liggen in leefbaarheid en het voorzieningenaanbod. Kijken we naar de transformatieopgave in het woonaanbod dan is de inschatting dat in de periode tot 2020 ongeveer 750 woningen worden gesloopt (voornamelijk huurwoningen) en 300 huurwoningen worden verkocht. Plannen worden verder uitgewerkt in integrale wijkvisies, waarin de aspecten wonen, voorzieningen, veiligheid en leefbaarheid in samenhang worden bekeken. De wijkvisies werken ook de programma s uit voor nieuw in te vullen of te transformeren woongebieden. Dit woonplan is daarbij kaderstellend. Voor Peelo is al een wijkvisie opgesteld en voor Assen-Oost is een start gemaakt. Prioriteit ligt voorts bij Pittelo, de Lariks en Noorderpark. 0.5 Uitbreiden van het woonaanbod We streven naar uitbreiding van het woonaanbod met per saldo woningen in de periode en nog eens woningen in de periode Rekening houdend met de vernieuwingsopgave omvat het bouwprogramma in totaal circa woningen (420 per jaar). Tot de evaluatie van de regionale afspraken

10 VI SAMENVATTING (2011) blijven we inzetten op uitbreiding met 520 per jaar. Dit woonplan is onze inzet bij de evaluatie. Figuur 1: indicatief bouwprogramma Assen Bijna 30% van het programma bestaat uit appartementen. De afzetbaarheid volgen we op de voet: de vraag komt vooral van een kritische groep consumenten. Een deel van de vraag is vervangbaar door grondgebonden nultredenwoningen of het aanpassen van de huidige woning. We zetten in op een grote variatie aan typen (stadswoningen, patiowoningen, woonwerkwoningen, mantelzorgwoningen, woongroepen, cascowoningen enzovoorts) en zorgen daarbij voor de benodigde flexibiliteit in bestemmingsplannen. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet (economie, afzetbaarheid, gewenste kwaliteiten enzovoort). Op basis van een jaarlijkse monitoring en evaluatie passen we waar nodig het programma bij (aantallen en kwaliteiten). Een belangrijk deel van de nieuwbouw krijgt een plek in de voor Assen zo typerende woonmilieus ruimstedelijk wonen en buitenwijk rustig wonen. Op binnenstedelijke locaties nabij het centrum zetten we in op meer stedelijk woonmilieu. Uit het woningmarktonderzoek is naar voren gekomen dat de vraag naar een stedelijk woonmilieu niet bijzonder groot is: slechts 20% van de woningzoekenden kent dit woonmilieu een hoog cijfer toe. Daarbij is de Asser maat is van belang: niet alleen appartementen maar zeker ook stadswoningen, aanwezigheid van voldoende groen en nabijheid van voorzieningen.

11 7 SAMENVATTING Indicatie woningbouwopgave gemeente Assen uitbreidingsbehoefte uitbreidingsbehoefte onttrekkingen onttrekkingen Totaal bouwopgave % Plancapaciteit gemeente Assen 2009 tot 2030 in %-en van de opgave 1. Woningbouwplanning per 1/1/ centrumlocaties 740 8% - overige inbreidingslocaties in de wijken % - Kloosterveen I 600 7% - Kloosterveen II % - Kloosterveen III % 2. Potentiële capaciteit - Vervangende nieuwbouw herstructureringslocaties % - Messchenveld % - Stadsbedrijvenpark % Totaal plancapaciteit % 0.6 Naar de praktijk Om de ambities uit dit woonplan te realiseren kiezen we voor het sturen op hoofdlijnen en laten de realisatie zo veel als mogelijk aan derden over. Op onderdelen waar ambities niet vanzelfsprekend worden gerealiseerd, zoals kansen voor bepaalde doelgroepen of aanpak van lastige maar wel belangrijke locaties, nemen we een meer prominente plaats in. Over dit soort onderwerpen maken we afspraken met woningcorporaties en met aanbieders van zorg en welzijn, en zetten we ons eigen instrumentarium met voorrang in. Het gaat dan om: Informatiemanagement (woningbouwplanning en programmering, monitoring, woningmarktonderzoek) Inzet financiële middelen (de duurzaamheidsvisie, gelden uit het Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing, de Starterslening) Instrumenten op het gebied van ruimtelijke ordening Grondbeleid (actief grondbeleid) Communicatie en samenwerking met partners We zullen ook de interne samenwerking waarborgen en bewaken dat uitwerking op onderdelen gebeurt binnen de stedelijke kaders. Dit woonplan wordt jaarlijks geëvalueerd zowel wat betreft de voortgang als de ontwikkelingen in de markt. De evaluatie vindt plaats in overleg met partners in een woondebat. In 2014 houden we een nieuw woningmarktonderzoek, op basis waarvan dit woonplan wordt geactualiseerd.

12

13 1 INLEIDING 1 Inleiding 1.1 Een nieuw woonplan voor Assen De gemeente Assen is een prettige woongemeente. Inwoners spreken een hoge waardering uit voor het wonen en leven in Assen. We zijn hier trots op en willen ons inspannen om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te behouden en waar nodig te verbeteren. Om te zorgen dat Assen een prettige woongemeente blijft en in te spelen op veranderende wensen van (toekomstige) bewoners hebben we onze ambities verwoord in dit woonplan. Woonplan Groeien met kwaliteit (2003) Op basis van het voorgaande Woonplan Groeien met kwaliteit uit 2003 hebben we, samen met partners, tal van activiteiten opgezet. Belangrijke opgave lag in de nieuwbouw. In de periode 2005 tot en met 2008 zijn veel nieuwe woningen opgeleverd. In totaal gaat het om nieuwe woningen, dat wil zeggen 632 per jaar. In totaal zijn in deze periode ruim 300 woningen boven het bouwprogramma (uit het Woonplan van 2003) gerealiseerd. We hebben meer huurappartementen en rijwoningen in de koop gebouwd dan gepland. Daartegenover staat dat er minder rijwoningen in de huur zijn gebouwd dan oorspronkelijk gepland. Navolgend figuur toont de planning en realisatie naar type.

14 2 INLEIDING Figuur 2: Realisatie nieuwbouw 2005 t/m 2008 koop vrijstaand koop 2^1-kap Verschil Realisatie 2005 t/m 2008 Programma 2005 t/m 2008 koop rijen huur rijen koop appartementen huur appartementen Verder hebben we op projectniveau afspraken gemaakt met ontwikkelaars en bouwers om tot een hoger kwaliteitsniveau van woningen en woonomgeving te komen. We hebben prestatieafspraken met de corporaties gemaakt waarin we onder andere afspraken hebben vastgelegd over de omvang van de sociale huurvoorraad en we zijn gestart met initiatieven om te komen tot woonservicezones. In het vervolg van dit woonplan wordt geconstateerd dat van grootstedelijke problematiek geen sprake is. Daar zijn we trots op: onze ervaring is dat bij (dreigend) verval partijen (gemeente, corporaties) elkaar goed weten te vinden en bereid zijn in te grijpen. Woonplan Een stad voor iedereen (2010) Voorliggend woonplan sluit in grote lijnen aan bij ingezette koers uit het voorgaande woonplan. Enkele accenten worden verlegd of verder uitgewerkt (bijvoorbeeld het thema woonservicezones), maar het woonplan geeft vooral een actualiseringslag. Gelijktijdig met het opstellen van dit woonplan is een woningmarktonderzoek gehouden. Hiermee hebben we een actueel beeld van wensen van onze inwoners ten aanzien van hun woon- en leefomgeving en eventuele verhuiswensen. Daarnaast speelt het Woonplan in op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van demografie en economie. Deze gaan gepaard met verandering in woningvraag. Dit woonplan legt voorts een groter accent op het thema duurzaamheid, met de daarbij behorende eisen voor nieuwe en bestaande woningen. Het woonplan sluit aan bij de ambities zoals die zijn verwoord in het toekomstplan Assen Koerst, de Regiovisie en de concept Structuurvisie. In dit woonplan zijn de thema s die betrekking hebben op het wonen uitgewerkt en zijn relaties gelegd met andere beleidsterreinen (zoals ruimtelijke ordening, zorg en welzijn). Het woonplan is tot stand gekomen in nauw overleg met de corporaties Actium en Woonconcept. Zij hebben als adviseur geparticipeerd in de projectgroep die belast was met het formuleren van voorstellen. In twee woonconferenties is met een breder

15 3 INLEIDING gezelschap gesproken: vertegenwoordigers van bewoners en aanbieders van wonen, welzijn en zorg. Karakter en functie woonplan De woningmarkt is continu in beweging. De verdraagt geen strak gedetailleerd programma, maar een heldere richting en een kader voor beslissingen. Dit woonplan biedt het kader voor besluiten over programma s, inzet van middelen en capaciteit en geeft richting aan het handelen van de gemeente en van de partners. Het woonplan is ook de basis voor communicatie met andere spelers op de woningmarkt, niet in het minst de woningcorporaties, bewoners, zorginstellingen, marktpartijen en andere overheden. Het woonplan is in overleg met de woningcorporaties tot stand gekomen en via woonconferenties met andere partners besproken. Dit woonplan geeft de prioriteiten en uitgangspunten, op basis van inzicht in wat er op de woningmarkt gebeurt (woningmarktonderzoek 2009), een visie op Assen in 2030 (Assen Koerst en de concept Structuurvisie Hoofdstad Assen Integrale structuurvisie Assen 2030 ) en de uitgangspunten uit het Woonplan uit Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de kaderstellende uitgangspunten voor het wonen in Assen; waar zet de gemeente op in en waar liggen prioriteiten? Hoofdstuk 3 geeft een beknopt beeld van de woningmarkt in Assen. Uitgebreidere informatie hierover vindt u in de rapportage Woningmarktanalyse Assen Hoofdstuk 4 gaat in op maatregelen en specifieke groepen die de gemeente extra aandacht wil geven. In hoofdstuk 5 komt een specifiek thema, de woonservicezones, aan de orde. Hoofdstuk 6 behandelt vervolgens de kwaliteit en omvang van het woonaanbod. Het laatste hoofdstuk gaat in op de rol en inzet van de gemeente. Aan het einde is een begrippenlijst opgenomen.

16

17 5 KADERS 2 Kaders Het is goed wonen in Assen! De inwoners zijn erg tevreden over woning en woonomgeving, zo blijkt uit het leefbaarheidsonderzoek 9+9=1 (2008). We zijn hier trots op en we willen de kwaliteit van de woon- en leefomgeving behouden en waar nodig versterken. Dit doen we samen met een uitbreiding van het woon- en voorzieningenaanbod: Assen met een prominente positie in de regio, zoals afgesproken in de regiovisie Groningen-Assen. We zetten in op het uitbreiden en versterken van de woonkwaliteit, in onderlinge samenhang. Dit hoofdstuk beschrijft de kaderstellende uitgangspunten voor het wonen in Assen. Deze uitgangspunten hebben betrekking op rijks-, regionaal, provinciaal en lokaal beleid. In de bijlage vindt u een overzicht van de belangrijkste documenten die van belang zijn voor dit woonplan. In dit hoofdstuk staan we stil bij de belangrijkste kaders die heel nadrukkelijk van invloed zijn op het wonen in Assen. Dit zijn in de eerste plaats de ambities zoals geformuleerd in Assen Koerst en de Regiovisie Groningen- Assen. Dit woonplan werkt de woonaspecten daarvan verder uit. De koers in dit woonplan borduurt ook voort op hetgeen in het woonplan Groeien met kwaliteit (2004) is beschreven. De in dat plan geformuleerde uitgangspunten zijn kritisch tegen het licht gehouden en met behulp van nieuwe inzichten (woningmarktonderzoek Assen) geactualiseerd, aangescherpt en/of aangevuld. Nieuw in dit woonplan is dat veel meer nadruk ligt op duurzaamheid vanuit de optiek van een energieneutrale stad en het beperken van woonlasten- en dat het kader voor de realisatie van woonservicezones is uitgewerkt. Ten opzichte van het vorige woonplan ligt daarnaast extra accent op betaalbaarheid en op de kwaliteit van het bestaande woonaanbod. Onderstaand de kaders samengevat. Deze kaders geven richting aan de uitwerking naar mensen (hoofdstuk 4), woonservicezones (hoofdstuk 5) en woningen en woongebieden (hoofdstuk 6). Kernelementen zijn: Behoud aantrekkelijke kenmerken: een stad met in de woonwijken het karakter van een levendig dorp (wijken met een menselijke maat) Versterken van de positie in de regio Groei naar een meer compacte stad

18 6 KADERS Een stad voor iedereen, met behoud van voldoende keuzen voor de woonconsument Realiseren van woonservicezones Versterken van de kwaliteit van bestaande woongebieden Een stevige regierol met ruimte voor de samenwerkingspartners Een stad met in de woonwijken het karakter van een levendig dorp (wijken met een menselijke maat) Uit Assen Koerst: Assen moet zich ontwikkelen tot een stad van inwoners. Een echte stad dus, met in woonwijken die het karakter kennen van een levendig dorp. In twee opzichten: fysiek en sociaal. Fysiek is de stad niet eentonig en versteend, maar juist groen gebleven en speels en creatief van karakter. In sociaal opzicht is Assen geen stad waar mensen in anonimiteit langs elkaar heel leven; de inwoners zijn op verschillende manieren cultureel en actief betrokken bij hun wijk, hun stad en bij elkaar. Kortom, Assen heeft in 2030 aan het begrip provinciestad een levendige en positieve waardering weten te geven. Dit is in Assen Koerst verder uitgewerkt in een achttal thema s: Groeiende stad voor iedereen (aantrekkelijk voor ouderen, middelbaren, jongeren en kinderen, gerichte aandacht voor jongeren, kindvriendelijk, meer opleidingen) Mooie stad met een eigen karakter (stad en dorp tegelijk, statig en speels, sfeervol en groen, een eigen stijl de Asser school, zowel uitbreiding als bouwen in bestaande gebieden, veel diversiteit in woningen en buurten, openbare ruimte als ontmoetingsplaats) Bereikbare en vitale stad (nieuwe verbindingen voor auto, openbaar vervoer, fiets en wandelaar, station als knooppunt, de Vaart en het Kanaal in oude glorie hersteld) Levendige stad (nog aantrekkelijker centrum, fraaie bebouwing en groen, meer evenementen, meer horeca, nieuw multifunctioneel theater, kleurrijk multicultureel, uitbreiding van sportaccommodaties) Wijken met alle voorzieningen (in elke wijk voorzieningen voor kinderen en ouderen, gemeenschapscentra, ontmoetingspunten, levendige en veilige wijken, sociaal-cultureel, samenwerken in een hecht netwerk) Dienstenstad in regionaal economisch netwerk (concentratie op tertiaire en kwartaire sector, speerpunt leisure en arts, kleinschalige levendige activiteiten) Stad in de regio (goede samenwerking en afstemming, alle ontwikkelingen in regionaal perspectief, afstemming topvoorzieningen met stad Groningen) Stadsbestuur dat luistert en samenwerkt (de stad van iedereen maken we samen, luisteren en samenwerken met burgers, instellingen, bedrijven en andere overheden). We versterken onze positie in de regio De regiovisie Groningen-Assen is gericht op een evenwichtige ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio. Daarbij gaat de regio uit van de eigen kwaliteiten: rust en ruimte, aantrekkelijke steden en groene dorpen, verscheidenheid in land-

19 7 KADERS schappen en de goede bereikbaarheid. De regio stelt zich voor een forse bouw- en vernieuwingsopgave die voornamelijk een plek krijgt in de steden Groningen en Assen. Dit gaat gepaard met maatregelen ten aanzien van economische ontwikkeling, bereikbaarheid en leefbaarheid, en met inzet om de kwaliteit natuur en landschap te versterken. De gemeente Assen heeft binnen de regio de rol om te voorzien in de behoefte aan stedelijke uitbreiding op het gebied van wonen, werkgelegenheid, voorzieningen en zorg. In afstemming met de regiogemeenten legt Assen zich toe op regionale (zorg-)voorzieningen, hoger onderwijs en op stuwende functies en bedrijven die zich aangetrokken voelen door het groene en sportieve imago van Assen. Groei naar een meer compacte stad In Assen Koerst hebben we ons uitgesproken voor groei naar inwoners. Dit vraagt om uitbreiding van het woonaanbod. Tegelijkertijd willen we een meer compacte stad worden en koesteren we het groene karakter van de stad en de omgeving. Dit vraagt om verdichting van de bestaande stad, bijvoorbeeld door transformatie van het Stadsbedrijvenpark. We gaan niet overal een beetje verdichten, maar zoeken naar uitgesproken woonwijken: toevoegen van stedelijke woonmilieus op locaties in en nabij het centrum die zich lenen voor herontwikkeling en ruimere woonmilieus in Kloosterveen en op de langere termijn Messchenveld. We zoeken naar een Asser stedelijkheid, met wonen in voor Assen relatief hoge dichtheden, in combinatie met een levendige openbare ruimte en voorzieningen op het gebied van detailhandel en cultuur. De komende jaren worden dus zowel meer stedelijke (in de bestaande stad en het Stadsbedrijvenpark) en meer ruime (Kloosterveen en Messchenveld) woonmilieus toegevoegd. Een stad voor iedereen met behoud van voldoende keuzen voor de woonconsument In Assen woont een grote diversiteit aan huishoudens. Assen is geen villa- of seniorengemeente, maar een plek waar jong en oud, arm en rijk kunnen wonen en werken. Daar zijn we trots op en dat willen we behouden. We zetten in op een gevarieerd woonaanbod op het niveau van buurten en wijken, en op een grotere variatie aan woonmilieus. Daarmee willen we bewerkstelligen dat huishoudens die een volgende stap in de wooncarrière willen zetten dat binnen Assen kunnen doen. Daarin leggen we de volgende accenten: Keuzevrijheid Uitgangspunt is in iedere wijk een divers aanbod aan woningen zodat mensen binnen de wijk een wooncarrière kunnen maken. We willen de mogelijkheden om zelf veranderingen aan te brengen in de huidige woning of om invloed uit te oefenen op ontwerp en indeling van een nieuwe woning, verder verruimen. Uiteraard binnen de wettelijke kaders van bijvoorbeeld het bouwbesluit en passend binnen ruimtelijke regels van de gemeente. Zie ook paragraaf 4.1. Betaalbaarheid

20 8 KADERS Een belangrijke kwaliteit van wonen in Assen is dat je goed kunt wonen voor een redelijke prijs. Dat willen we zo houden. We kijken in het bijzonder naar de doelgroep 1 en zorgen voor voldoende keuze in de sociale huurvoorraad 2. Ook de middeninkomens 3 hebben hun positie zien verslechteren. We zetten voor deze groep vooral in op bereikbaarheid van de koop, maar realiseren ons dat deze groep deels ook aanspraak maakt op betaalbare huurwoningen. Voor deze groepen is niet alleen de huur of hypotheek van belang, maar het totale woonlastenplaatje. We zetten in op energiebesparende maatregelen. Voor de langere termijn is dat nodig om de energie- en daarmee woonlasten te kunnen beperken. Zie paragraaf 4.2. Jongeren / jonge huishoudens We beschouwen (met het oog op de vergrijzing en de economische ambities) jongeren (18-25 jaar) en jonge huishoudens (pakweg tussen de 25 en 40 jaar) als belangrijke groepen voor onze gemeente. Wat wonen betreft worden de kansen voor deze groepen via betaalbaarheid en doorstroming vergroot. Aandacht is vooral nodig vanuit de invalshoeken voorzieningen (onderwijs, kinderopvang, horeca enzovoort) en werk. Zie paragrafen 4.2 en 4.5. Zorgbehoevenden De vraag naar combinaties van wonen, welzijn en zorg in de wijk toe. Dit komt door de extramuralisering en de groeiende groep zorgbehoevenden. De groei komt met name door de vergrijzing. De vraag komt echter niet alleen van ouderen, maar ook om anderen met een beperking. Mensen met behoefte aan zorg of begeleiding willen vaak zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. En als dat niet meer lukt, kiezen zij vaker voor een kleinschalige woonvoorziening met welzijn en zorg, die onderdeel uitmaakt van de samenleving. We willen die wens ondersteunen door het realiseren van woonservicezones met een diversiteit aan voorzieningen op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Zie paragrafen 4.3 en 4.4. Groei De afgelopen jaren heeft Assen vooral jonge gezinnen aan zich gebonden. We zien dat voornamelijk gezinnen van buiten naar Assen trokken vanwege het aantrekkelijke woonklimaat en het voorzieningenaanbod. De gezinnen zijn en blijven een belangrijke groep waarop we onze peilers ten aanzien van groei richting inwoners richten. Maar niet de enige. Zo is de combinatie van wonen, voorzieningen en openbaar vervoer in Assen ook aantrekkelijk voor ouderen. We investeren fors in het versterken van de kwaliteit van bestaande woongebieden Het aantrekkelijke van Assen als woongemeente is de combinatie van rustige woongebieden, een relatief rijk aanbod aan voorzieningen, een goede bereikbaarheid en voetnoot Huishoudens met een laag inkomen zoals gedefinieerd in de Huurtoeslagwet. Huurwoningen met een huur tot de Huurtoeslaggrens Huishoudens met een inkomen tussen dat van de doelgroep en

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Onderzoek kleine kernen

Onderzoek kleine kernen Gemeente Kampen Onderzoek kleine kernen 1 maart 2012 Projectnr. 166.106/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt

Woningmarktonderzoek IJsselstein. 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt Woningmarktonderzoek IJsselstein 24 november 2015 Johan van Iersel en Marlies van der Vlugt de r u y t e r k a d e 1 1 2 C 1 0 1 1 a b a m s t e r d a m w w w. r i g o. n l Opbouw 1. Algemeen beeld woningmarkt

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

De Brabantse Agenda Wonen

De Brabantse Agenda Wonen De Brabantse Agenda Wonen Wat beweegt de woningmarkt in Brabant? ---- actuele ontwikkelingen en opgaven voor de regionale woningmarkt Brabant Vastgoed 2017 11 mei 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

WONEN IN NUNSPEET WOONVISIE SAMENVATTING

WONEN IN NUNSPEET WOONVISIE SAMENVATTING WONEN IN NUNSPEET WOONVISIE 2003-2015 SAMENVATTING SAMENVATTING WOONVISIE NUNSPEET 2003-2015 1 WONEN IN NUNSPEET = WONEN IN EEN VITALE GEMEENTE Nunspeet is een vitale gemeente en wil dat blijven. De Integrale

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport

Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025. Deel II: onderzoeksrapport Visie op Wonen en Leven In West Brabant en Tholen 2025 Deel II: onderzoeksrapport Ilse Giesbers Henriette Rombouts Juli 2009 Rapportnummer: 10050 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

28 Februari 2017 Woonvisie

28 Februari 2017 Woonvisie 28 Februari 2017 Woonvisie Actualisering Woonvisie Purmerend Milou van Putten Oude visie ( uit 2012) Een aansprekende woningvoorraad Iedereen op zijn plek, vooral qua betaalbaarheid. Een prettige woonomgeving.

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. Deze factsheet geeft een overzicht van de geactualiseerde

Nadere informatie

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015

Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 Grijs of groen Kadernotitie Woonvisie gemeente Dalfsen 2011 t/m 2015 1 Inleiding Ultimo 2010 eindigt de looptijd van het Geactualiseerd woonplan Dalfsen 2007-2011. De gemeente Dalfsen hecht aan een gefundeerd

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant. actualisering Brabantse Agenda Wonen

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant. actualisering Brabantse Agenda Wonen Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant Hart van Brabant 28 augustus 2017 Niek Bargeman Senior adviseur bevolking en wonen Provincie Noord-Brabant actualisering 2017 ----- Brabantse Agenda

Nadere informatie

Noord-Brabant in demografisch perspectief

Noord-Brabant in demografisch perspectief Noord-Brabant in demografisch perspectief over prognoses, trends en ontwikkelingen en de opgaven op het vlak van wonen met zorg en welzijn --- Inspiratiebijeenkomst Wonen met zorg en welzijn Futura / Provincie

Nadere informatie

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Inleiding Zowel de SJAR als de raad maakt zich zorgen over de huisvestingsmogelijkheden van jongeren. Dit heeft ertoe geleid dat het College van burgemeester

Nadere informatie

Woningbehoefte onderzoek

Woningbehoefte onderzoek Woningbehoefte onderzoek Prognose woningbehoefte Amersfoort tot 2015 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Afdeling Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage:

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Beter leven voor minder mensen

Beter leven voor minder mensen 1 Beter leven voor minder mensen Om te kijken hoe de regio Eemsdelta zich ontwikkelt en te monitoren op het gebied van demografie, leefbaarheid, de woningmarkt en bijvoorbeeld woon-, zorg en andere voorzieningen

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Kwalitatief Woonprogramma 2005-1014 Regio Rivierenland Datum collegebesluit Dinsdag 27 juni 2006 Datum raadsvergadering Donderdag 21 september 2006 Agendapunt 6 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april

Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april Gerrichhauzen en Partners Notitie 'Bereikbaar wonen in Breda' Concept d.d. 14 april 2011 1 BEREIKBAAR WONEN IN BREDA Juni 2011 Een synthese van de rapporten over de woningmarkt en doelgroep in Breda 1

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

Regionale woonagenda 2020

Regionale woonagenda 2020 Regionale woonagenda 2020 1. Stad en ommeland bieden samen een breed palet aan woonmilieus dat aansluit bij de behoefte. 2. De feitelijke afspraken, ook over het nieuwbouwprogramma, organiseren we in drie

Nadere informatie

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9E061ECF3* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31083/DV.15-441, afdeling Ruimte. Onderwerp: Woonvisie 2014-2030 Sellingen, 12 februari 2015 Algemeen Deze Woonvisie

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie.

Inleiding. Vervolgens worden uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de regionale woonvisie. notitie Wonen in Molenwaard april 2012 Inleiding De woningmarkt is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. De economische situatie heeft grote gevolgen gehad voor de woningmarkt, evenals nieuwe

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 20 december 2016 Regnr.: 16int04506 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Woningmarktstrategie Land van Cuijk. Themabijeenkomst Raden Land van Cuijk januari 2013

Woningmarktstrategie Land van Cuijk. Themabijeenkomst Raden Land van Cuijk januari 2013 Woningmarktstrategie Land van Cuijk Themabijeenkomst Raden Land van Cuijk januari 2013 Page 1 Even voorstellen Page 2 Woningmarktstrategie? Crisis Demografische ontwikkeling / transitie Regionale ligging

Nadere informatie

REGIO GRONINGEN-A SSEN

REGIO GRONINGEN-A SSEN REGIO GRONINGEN-A SSEN W O N I N G B E H O E F T E O N D E R Z O E K 2 015 REGIO GRONINGEN-ASSEN WONINGBEHOEFTEONDERZOEK 2015 _ 2 Waarom dit onderzoek? De woningmarkt in de regio Groningen-Assen is de

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014 Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Gemeente Weert 8 oktober 2014 Inhoud van presentatie Aanleiding Typering van de structuurvisie Koers in een notendop Afwegingskaders Instrumentarium

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg

DEELNOTA. Wet maatschappelijke ondersteuning. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg. Leidraad werken aan wonen met welzijn en zorg DEELNOTA Wet maatschappelijke ondersteuning Deelnota bij WMO-nota 2010-2014 De kracht van Almere 1 Inhoud Inleiding 3 Welke doelen willen we bereiken? 4 Wie zijn de spelers in dit proces? 5 Wat zijn de

Nadere informatie

Rizoem mijmert over Groningen

Rizoem mijmert over Groningen Rizoem mijmert over Groningen Visie op een onverdeelde stad Wie eenmaal in Groningen is geweest, gunt deze stad een plekje in zijn hart. Een stad die bol staat van nationale en internationale evenementen,

Nadere informatie

prognoses in tijden van crisis

prognoses in tijden van crisis prognoses in tijden van crisis over demografische veranderingen, flinke bouwopgaven en stagnerende woningbouw --- Bouwberaad West-Brabant 1 maart 2012 --- Niek Bargeman senior adviseur bevolking en wonen

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017

toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Bijlage Datum DOS-2014-0006307 Onderwerp toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie 2017 Aan de regio s is gevraagd voor 1 juli 2017 de regionale woonvisies te actualiseren op basis van

Nadere informatie

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum

Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum Bijlage Visie Oost : Cijfers & trends bevolking en woningvoorraad Hilversum 1. Ontwikkeling bevolking naar leeftijd De Primos huishoudensprognose (2011) voor de periode 2010-2040 schetst het volgend beeld:

Nadere informatie

Visie op een onverdeelde stad

Visie op een onverdeelde stad PUBLICATIE / JULI 2016 Rizoem mijmert over Groningen... Visie op een onverdeelde stad Wie eenmaal in Groningen is geweest, gunt deze stad een plekje in zijn hart. Een stad die bol staat van nationale en

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn

Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Juni 2010 Seniorenwoningen in Alphen aan den Rijn In Alphen aan den Rijn zijn meerdere onderzoeken gedaan naar senioren en hun

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016

Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016 Bijlage A Datum 7 juni 2016 werk 150122 behandeld door Daniel Depenbrock Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016 Beslisdocument De gemeente Hoogeveen actualiseert haar woonbeleid en stelt daarna prestatieafspraken

Nadere informatie

Bijlage 1: DE ANALYSE

Bijlage 1: DE ANALYSE Bijlage 1: DE ANALYSE ONTWIKKELING KWANTITATIEVE BEHOEFTE Om deze voor de U10-gemeenten te achterhalen zijn 2 landelijk erkende prognoses gebruikt: Primos en Pearl. Deze verschillen in methodiek, maar

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

Factsheet wonen Harderwijk

Factsheet wonen Harderwijk Factsheet wonen Harderwijk Mei 2015 Domein Ruimte INHOUDSOPGAVE 1. Woningbehoefte 2 2. Woningvoorraad 4 3. Aandachtsgroepen 5 4. Woonlasten 7 5. Wonen en zorg 9 6. Leefbaarheid 11 7. Gerealiseerde verhuizingen

Nadere informatie

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost In deze notitie wordt het woningbouwprogramma dat met het bestemmingsplan De Groendijck- Oost, Driebruggen kan worden gerealiseerd, onderbouwd.

Nadere informatie

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied 05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied In dit hoofdstuk wordt de structuurvisie verdiept: wat betekent deze visie voor de kernen en het buitengebied? Het wordt in dit hoofdstuk allemaal

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststellen nieuwbouwprogramma woningbouw in de gemeente Sint Anthonis

Onderwerp : Vaststellen nieuwbouwprogramma woningbouw in de gemeente Sint Anthonis Raadsvergadering : 9 februari 2004. Agendapunt : 12. Onderwerp : Vaststellen nieuwbouwprogramma woningbouw in de gemeente Sint Anthonis 2003-2013. Samenvatting voorstel: Wij stellen u voor om in het nieuwbouwprogramma

Nadere informatie

Informatie Woonvisie Sliedrecht

Informatie Woonvisie Sliedrecht Informatie Woonvisie Sliedrecht In 2008 heeft de gemeente Sliedrecht de Woonvisie uitgebracht: Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025. De veranderende omstandigheden op de woningmarkt zijn aanleiding

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012

Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Woningmarktonderzoek Wijk bij Duurstede 2012 Versie: juni 2013 Gemaakt door: Ingeborg van den Wijngaart Gemaakt in samenwerking met: Willemijn Tepper Suggesties voor verbetering kunt u e-mailen naar i.vandenwijngaart@volksbelangwbd.nl

Nadere informatie

Woonmonitor Dordrecht 2005

Woonmonitor Dordrecht 2005 Woonmonitor Dordrecht 2005 Deze Woonmonitor vergelijkt de ontwikkelingen op gebied van bevolking, woningvoorraad en woningmarkt in 2004 met die in 2003. In 2004 kwam de Woonvisie: Spetterend wonen in de

Nadere informatie

Toelichting herijking stedelijke programmering woningbouw Tima van der Linden

Toelichting herijking stedelijke programmering woningbouw Tima van der Linden Toelichting herijking stedelijke programmering woningbouw 31-03-2015 Tima van der Linden Waarom een herijking van de stedelijke programmering woningbouw? Terugblik Raadsbesluit 2010: Fors lager woningbouw

Nadere informatie

Weten is meer dan meten

Weten is meer dan meten Weten is meer dan meten Inleiding bij presentatie website Kenniscluster Wonen Zuidoost-Brabant versie 1.0 Dave Havermans Marieke Leussink Jos Smeets Inhoud 1. Inleiding 2. Opzet website 3. Uitdagingen

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit

WoON-themarapport. Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Woningbouwplanningen van kwantiteit naar kwaliteit Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Dick van der Wouw Nadet Somers SCOOP Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Datum : 29 juni 2016 Opdrachtgever : gemeente Landerd Ter attentie van : Mevrouw T. van Term Projectnummer : 211x8322.088150_1 Opgesteld door i.a.a. : Toby van Baast

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg

Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Samenvatting Regionaal Woningbehoefteonderzoek 2015 Gemeente Culemborg Inleiding Op 12 mei 2015 is het regionale Woningbehoefteonderzoek (WBO) vrij gegeven. Dit WBO biedt input voor de lokale woonvisie.

Nadere informatie

Masterclass woningmarktonderzoek. Companen 50 jaar 1 oktober 2015

Masterclass woningmarktonderzoek. Companen 50 jaar 1 oktober 2015 Masterclass woningmarktonderzoek Companen 50 jaar 1 oktober 2015 De woningmarkt is een complex systeem Woningmarkt is een onvolkomen markt - Overheid stuurt op de vraag- en aanbodkant Locatiebeleid Woningbouwprogrammering

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven

BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven BRABANT IN DEMOGRAFISCH PERSPECTIEF ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends prognoses beleidseffecten - opgaven Regionale Collegebijeenkomst Regio West-Brabant 19 september 2012 Niek Bargeman

Nadere informatie

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens

Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg. Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Thuis in de Drechtsteden inspelen op de sociale vraag & wonen en zorg Erwin Zwijnenburg Woonkracht10 namens Het goede gesprek Hoe kunnen we sociale huurwoningen zo goed mogelijk inzetten? Hoe zorgen we

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011 ontwikkelingen van de (West-)Brabantse bevolking trends - prognoses - beleidseffecten --- Congres Regio West-Brabant 23 maart 2012

Nadere informatie

Woningmarktanalyse Halderberge. Bernardus Wonen Gemeente Halderberge Juni 2015

Woningmarktanalyse Halderberge. Bernardus Wonen Gemeente Halderberge Juni 2015 Woningmarktanalyse Halderberge Bernardus Wonen Gemeente Halderberge Juni 2015 Aanleiding De afgelopen jaren hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan (en nog steeds) die van invloed zijn op de woningmarkt.

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie