Tot slot een citaat uit De Kleine Prins van Antoine de St. Exupéry :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tot slot een citaat uit De Kleine Prins van Antoine de St. Exupéry :"

Transcriptie

1 Samenvatting van de Financiële Bijsluiter dd bij het beleidsplan Bouw eigen kerkzaal Protestantse Gemeente i.w., wijkgemeente Noord Oost te Veenendaal. Een droom die werkelijkheid wordt. Datum: Deze bijsluiter is een concrete uitwerking van het bovengenoemde beleidsplan op de punten: stichtingskosten, financiering, exploitatie en inrichtingskosten. Tevens is aandacht gegeven aan de besluitvormingsprocedure. Stichtingskosten De stichtingskosten van het volledige plan zijn ,--. Deze zijn opgebouwd uit een eigen nieuwe kerkzaal, renovatie van het bestaande Aller Erf waar de bijruimten worden gerealiseerd en de grondkosten. Het geheel komt in eigendom van de Protestantse Gemeenten i.w. te Veenendaal. Financiering Voor de financiering van dit bedrag van ,-- zijn enkele bronnen genoemd. De Protestantse Gemeente i.w. te Veenendaal kan op grond van de beide financiële balansen van het Hervormde en Gereformeerde Kerk ruim de helft bijdragen. De wijkgemeenten zullen naar verwachting ,-- extra opbrengen voor dit project. Er zal een lening afgesloten moeten worden bij de SKG ter hoogte van ,--. Een beroep wordt gedaan op de Protestantse Kerk in Nederland (dienstencentrum) voor een bedrag van ,--. Er zijn geen andere bronnen voor goedkoop of gratis geld die de plannen kunnen realiseren. Exploitatiekosten Na enkele externe adviezen is er een berekening gemaakt van de te verwachten exploitatiekosten van de nieuwe kerk. Het overzicht geeft aan dat het bedrag ( ,42) net boven de huidige exploitatielast zit van de kosten van de wijkgemeente aan de Stichting Aller Erf ( ,--). Inrichtingskosten De inrichtingskosten worden geschat op ongeveer ,--. Dat is b.v. afhankelijk of er een nieuw pijporgel in het nieuwe gebouw geplaatst moet worden. De afspraak met de Algemene Kerkenraad is dat de wijkgemeente dit bedrag moet gaan opbrengen. Besluitvormingsprocedure In een aantal stappen is aangegeven wat de formele weg is om tot een definitief besluit te komen van de bouw eigen kerkzaal Protestantse Gemeente i.w., wijkgemeente Noord Oost te Veenendaal. Daarin speelt het feit dat het realiseren van deze accommodatie een onderdeel is van de plannen van Spirit (zie hoofdstuk 2.0). Er zijn in die plannen drie bouwheren benoemd, waaronder het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente i.w. te Veenendaal. De voortgang in Spirit vereist een definitieve opdracht van de Algemene Kerkenraad aan het College van Kerkrentmeesters op uiterlijk december Algemeen Externe adviseurs merken opdat met dit document als bijsluiter en samen met het hoofddocument 90% van de informatie beschikbaar is en gecheckt om een besluit te nemen. Diverse posten zijn aan de ruime kant, de bedragen kunnen lager worden. Zeker daar waar het gaat over diensten, omdat we in en voor de kerk gewend zijn veel zelf en gratis te doen. De resterende 10% wordt bekend zodra de droom gerealiseerd is. Tot slot een citaat uit De Kleine Prins van Antoine de St. Exupéry : Wanneer je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bijeen Om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen Voorkom dat ze taken ontvangen Deel evenmin je plannen mee Maar leer eerst mensen verlangen naar de eindeloze zee.

2 Financiële bijsluiter bij het document: Bouw eigen kerkzaal Protestantse Gemeente i.w., wijkgemeente Noord-Oost te Veenendaal Een droom die werkelijkheid wordt!

3 INHOUDSOPGAVE Pagina VOORWOORD EN INLEIDING 2 HOOFDSTUK 1 BEHANDELING HUISVESTING NOORD OOST IN DE ALGEMENE KERKENRAAD STRATEGISCH BELEIDSPLAN ALGEMENE KERKENRAAD BESPREKING HUISVESTING NOORD OOST D.M.V. HET BELEIDSPLAN 3 HOOFDSTUK 2 VAN WILLEN NAAR KUNNEN, DROMEN LEIDEN TOT DADEN PLANNEN SPIRIT STICHTING ALLER ERF (WIJKCENTRUM) EN WIJKGEMEENTE NOORD OOST STICHTINGSKOSTEN FINANCIERING EXPLOITATIEKOSTEN INRICHTINGSKOSTEN MAG HET IETS MEER ZIJN: 10% EXTRA DROMEN 8 HOOFDSTUK 3 BESLUITVORMINGSPROCEDURE BESLUITVORMING KERKBOUW NOORD OOST VOLGORDE EN DATA 9 BIJLAGE GRONDSLAG EN PARAMETERS EXPLOITATIEBEREKENING VOORONDERSTELLINGEN PARAMETERS TOELICHTING POSTEN 10 Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 1 van 12

4 Voorwoord en inleiding Opnieuw komt de voorbereidende bouwcommissie van de Algemene Kerkenraad met een document betreffende de zo gewenste en noodzakelijke huisvesting voor de wijkgemeente Noord Oost. Na behandeling van de conceptbeleidsnotitie (juli 2009) en de definitieve versie (september 2009) heeft de commissie zich gebogen over de uitspraak van de Algemene Kerkenraad: we willen wel, maar kunnen we ook? Duidelijk is dat de Protestantse Gemeente i.w. te Veenendaal over onvoldoende middelen beschikt om dit project zonder steun van derden en grootschalige acties te financieren. De commissie is blij u met deze bijsluiter redelijk definitief op het spoor te kunnen zetten van Droom naar Daad. De afgelopen periode is advies ingewonnen bij diverse personen, werkzaam bij instanties, die zeer deskundig zijn. Het is zo geformuleerd, omdat we graag gratis willen werken. Aan betrokkenen die hun tijd en deskundigheid hebben laten zien, hartelijk dank. Eén van de dilemma s voor de Algemene Kerkenraad is de onduidelijkheid van het oordeel van de Commissie Randvoorwaarden. Aangezien de commissie één dezer weken gaat rapporteren, wil de voorbereidende bouwcommissie met deze bijsluiter ook z n duit in het zakje doen. Wat ons betreft hoeft er geen nader onderzoek meer plaats te vinden. Dat vinden externe adviseurs ook. De verzoeken tot het verstrekken van subsidie op basis van deze bijsluiter zijn afgelopen week ingediend bij KIA en de Solidariteitskas. Dit om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over hun te verwachten toezegging. De voorbereidende bouwcommissie verzoekt de Algemene Kerkenraad principieel akkoord te gaan met voorliggende voorstellen, en daarmee stap 2 uit 3.0. Tevens verzoekt de voorbereidende bouwcommissie de Algemene Kerkenraad akkoord te gaan met 2.6 uit de bijsluiter: 10% extra dromen. Tot slot een citaat uit De Kleine Prins van Antoine de St. Exupéry: Wanneer je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bijeen Om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen Voorkom dat ze taken ontvangen Deel evenmin je plannen mee Maar leer eerst mensen verlangen naar de eindeloze zee. Met vriendelijke groet, De voorbereidende bouwcommissie van de Algemene Kerkenraad, Kees Kloet (voorzitter Spirit, voorzitter Voorbereidende Bouwcommissie Algemene Kerkenraad) Albert van Laar (lid Spirit, lid Voorbereidende Bouwcommissie Algemene Kerkenraad) Eric van Prattenburg (Kerkrentmeester, lid Voorbereidende Bouwcommissie Algemene Kerkenraad) Arie van der Sluis (Kerkrentmeester, lid Voorbereidende Bouwcommissie Algemene Kerkenraad) Hans Wielink (adviseur, lid Voorbereidende Bouwcommissie Algemene Kerkenraad) Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 2 van 12

5 Hoofdstuk 1 Behandeling Huisvesting Noord Oost in de Algemene Kerkenraad 1.0 Strategisch beleidsplan Algemene Kerkenraad Onderstaande acht aandachtpunten worden in het strategische beleidsplan van de Algemene Kerkenraad Moed voor de Toekomst verder uitgewerkt. 1. aandacht voor jongeren/jeugd- en jongerenbeleid ( ) 2. aandacht voor seniorenbeleid ( ) 3. een gezonde financiële basis voor de gemeente, ook op langere termijn ( ) 4. toewerken naar de vereniging van de vier wijkgemeenten in de Protestantse Gemeente Veenendaal.(2007-.). 5. een kerkgebouw voor wijkgemeente Noord Oost ( ) 6. aandacht voor (werving en ondersteuning van) vrijwilligers ( ) 7. communicatie binnen de gemeente en naar buiten ( ). 8. bezinning op de toekomstige bezetting van de predikantsplaatsen ( ) Het agendapunt Huisvesting Noord Oost staat standaard op de agenda van de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad en elke vergadering is er uitgebreid gerapporteerd. 1.1 Bespreking Huisvesting Noord Oost d.m.v. het beleidsplan In concept is het document op 8 juli 2009 aan de orde gesteld. Kernvragen waren toen: hoe staat het met de commissie randvoorwaarden, hoe zit het met de exploitatie (is officieel onderzoek mogelijk), hoe staat het werkelijk met de achteruitgang van de vrijwillige bijdragen, de wijkkerkenraden bespreken het concept en maken de plannen mondeling en evt. schriftelijk bekend. Belangrijke conclusie is: we willen komen tot een wijgevoel binnen onze Protestantse Gemeente. Het gaat er niet alleen om, dat Noord Oost zijn kerkzaal krijgt. En Noord Oost zal veel moeten doen om de kerkzaal te realiseren, maar zonder betrokkenheid van andere wijken halen we er niet het maximale uit. Uit het rapport blijkt een grote inspanning van wijk Noord Oost. De commissie stelt in de aanbiedingsbrief voor aan de Algemene Kerkenraad het definitieve beleidsplan, datum 9-9-9, inhoudelijk te bespreken op 23 september 2009 en daarmee een voorbereiding te doen op de definitieve besluitvorming. Aan de hand van de aanbiedingsbrief zijn acht punten op de vergadering besproken. Spanningen worden geconstateerd betreffende de ontwikkeling van het ledental van de vier gemeenten in Veenendaal, maar ook in Nederland, afgezet tegen de financiële investering. Ingebracht is de ontwikkeling van Veenendaal, ten oosten van de rondweg met 2500 woningen. Ondersteund werd de samenhang in het centrum met Aller Erf (multifunctionele accommodatie), doelgroepen (zorgbieders, Heimerstein, Zideris) en realisatie zorgwoningen (Kwintes, Zeist). Dit is de missie van Spirit. Het credo van de wijkgemeente Noord Oost t.a.v. missionaire gemeente kreeg grote bijval. Onderscheiden werd de positie van de verschillende wijken: drie wijken die een eigen kerkgebouw hebben en één wijk niet (Noord Oost). Over Noord Oost werd gesproken in de metafoor van een gehandicapte gemeente. Er is positief gesproken over het strategische beleidspunt van alle vier de wijkgemeenten, als we t samen niet doen, lukt het niet. Er moet gewacht worden op het advies van commissie randvoorwaarden. Tevens moet er een indruk komen van een externe adviseur over de exploitatie van het nieuwe gebouw. In het algemeen werd Nieuwbouw Noord Oost op de vergadering afgesloten met de opmerking: we willen wel, maar t is de vraag of we het financieel kunnen. Op die vraag geeft deze financiële bijsluiter specifieke informatie. Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 3 van 12

6 Hoofdstuk 2 Van willen naar kunnen, dromen leiden tot daden 2.0 Plannen Spirit De doelen die in de principeaanvraag van Spirit zijn verwoord zijn globaal als volgt: 1. Super de Boer: uitbreiding 500 m2 2. Nieuwe dagwinkels: 470 m2 3. Realisatie wijkkerk: 1000 m 2 4. Aanpassing Aller Erf: voor o.a. medegebruik kerk 5. Kleinschalige woonvormen: 19 zorgwoningen op dagwinkels 6. Aanpassing infrastructuur: parkeerplaatsen De financiële haalbaarheid in de plannen is in de aanvraag als volgt omschreven. De bedragen die zijn genoemd zijn inclusief 20% bijkomende kosten, inclusief 7% winst en risico en inclusief 19% BTW. Financiële ramingen, dd. 6 maart 2009 totaal globaal ,-- 1. Uitbreiding Super de Boer: ,-- 2. Dagwinkels en woningen: ,-- 3. Wijkkerk: ,-- (kosten kerk) 4. Aanpassing Aller Erf t.b.v eigen bijgebouwen kerk ,-- (kosten kerk) 5. Aanpassing Aller Erf: ,-- 6. Aanpassing Aller Erf t.b.v bijgebouwen kerk , Stichting Aller Erf (wijkcentrum) en Wijkgemeente Noord Oost Tussen de Stichting Aller Erf en wijkgemeente Noord Oost zijn de bedragen overeengekomen. De wijkkerk is geraamd op ,--. De aanpassingen in het wijkcentrum Aller Erf ten behoeve van de kerk worden geraamd op ,--. Zowel de kerkzaal als de aanpassingen in Aller Erf (appartementsrecht) worden eigendom van de kerk. In onderstaand plaatje zijn de gebouwen van Stichting Aller Erf en de nieuwe kerkzaal duidelijk onderscheiden. Het beige gekleurde deel (voor de uitdraai met kleurenprinters, rechterkant van het plaatje) wordt eigendom van de Kerk. Het groene deel (middengebied) zal multifunctioneel worden ingezet door de Stichting Aller Erf en zal deze ruimtes ook beschikbaar stellen aan de kerk. Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 4 van 12

7 De Stichting Aller Erf en de wijkgemeente Noord-Oost hebben plannen gemaakt om d.m.v. een beheersovereenkomst afspraken te maken over de inzet van beide gebouwen. Met dien verstande dat de kerk altijd primaat heeft over het gebruik van de ruimtes die haar eigendom worden. Voor de kerk betekent het een grote vermindering van de beheerslast en exploitatie (schoonmaak, aanpassing inrichting, etc.) die in ruil wordt gegeven voor de opbrengsten van de multifunctionele inzet. De beheerder van het wijkcentrum Aller Erf krijgt de mogelijkheid de kerkzaal mede te verhuren met de zalen uit Aller Erf. 2.2 Stichtingskosten Hieronder een overzicht van de stichtingskosten van de kerkzaal en de aanpassing van de zalen in het wijkcentrum Aller Erf, inclusief grondkosten. Het gaat om een bedrag van de kerkzaal: ,-- en de aanpassing Aller Erf t.b.v eigen bijgebouwen kerk ,--. De grondkosten zijn geraamd op ,--. Samen een bedrag van ,--. Stichtingskosten kerkzaal en zalen in Aller Erf Kerkzaal 566 m 2 á per m 2 = ,00 Directiekosten 14% ,00 Bijkomende kosten 7% ,00 Procedures en onderzoek 1.800,00 Infrastructuur 9,8% ,56 Aanpassing Aller Erf t.b.v. eigen ruimtes 201 m 2 á 800 per m 2 = ,66 Directiekosten 14% ,33 Bijkomende kosten 7% ,67 Procedures en onderzoek 700,00 Infrastructuur 9,8% ,25 Grondkosten 767 m 2 á 195,-- per m 2 = ,00 Totaal exclusief btw ,48 BTW 19% ,87 Totaal inclusief BTW ,35 P.M ,00 Totale Stichtingskosten ,35 Onze adviseurs merken na bestudering van de stichtingskosten het volgende op: 1. De 14% directiekosten bestaan uit: advieskosten bouwkundig (architect), advies W en E installaties, constructeur, tuinarchitect, advies vaste inrichting, toezicht tijdens de bouw. 2. De 7% bijkomende kosten bestaan uit: legeskosten, kosten bodemonderzoek, aansluitkosten nutsbedrijven, verzekeringen, programma en bestekwijzigingen, loon- en prijsstijgingen voor de bouw. 3. De bouwkosten van 1500,-- per m 2 voor de kerkzaal zijn toereikend. Twee referenties van andere gebouwen zijn aangeleverd. Drie adviseurs vinden dit bedrag toereikend. 4. De 800,-- per m 2 voor bijruimtes in Aller Erf wordt als ruim voldoende beoordeeld. 5. Er is een kleine P.M. post opgenomen voor zaken waar we nog niet van weten of die tot andere kosten gerekend moeten worden, b.v. bouwrijp maken of toch rente tijdens de bouw etc. Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 5 van 12

8 2.3 Financiering Als model voor financiering van de stichtingskosten kan het volgende dienen. De stichtingskosten zijn: ,--. Voor dit bedrag zijn diverse bronnen die als dekking kunnen dienen. Ten eerste de al gereserveerde middelen voor Nieuwbouw Noord Oost die op de jaarrekeningen van de Gereformeerde en Hervormde kerk zichtbaar zijn gemaakt als onderdeel van de bijdrage van onze eigen Protestantse Gemeente i.w.. Concreet betekent het dat de Kerkrentmeesters van de Hervormde en Gereformeerde kerk een hoge eigen bijdrage moeten willen leveren. Ten tweede: er staat nog een woning te koop, we doen een beroep op de kerkrentmeesters de opbrengst ten gunste van kerkbouw Noord Oost te brengen. Ten derde zullen we een beroep doen op een bijdrage uit de landelijke kas van de Protestantse Kerk in Nederland. Ten vierde zullen we op meerdere fondsen een beroep doen om ons te ondersteunen de financiering rond te krijgen. Ondersteuning voor aanvragen bij de stichtingen is al toegezegd. Ten vijfde zullen we, in navolging van het strategische beleidsplan Moed voor de toekomst, als vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente i.w. in Veenendaal ook ons eigendom moeten willen verwerven. Voor de verschillende wijken zijn bedragen opgenomen, te verwerven o.a. door renteloze leningen. Ten zesde, binnen Veenendaal zijn er misschien mogelijkheden tot sponsoring van bedrijven. Tot slot, als we met deze verwachte inkomsten onvoldoende dekking kunnen realiseren, zullen we geld moeten lenen. De Stichting Kerkelijke Geldbeheer (SKG), de bank voor kerken, zal naar verwachting een mooie bijdrage kunnen leveren. Protestantse Gemeente i.w. Veenendaal Verkoop woning predikant Landelijk dienstencentrum Diverse Subsidies Wijken, inclusief renteloze leningen Aller Erf De Goede Reede Petrakerk Sola Fide Bedrijven Leningen SKG, landelijk Totaal Stichtingskosten De bedragen zijn realistische inschattingen. Het zijn geen toegezegde bedragen. Er kan alleen over de bijdrage van de Protestantse Gemeente i.w. Veenendaal een uitspraak worden gedaan. Het gaat in dat geval over totaal ongeveer ,--. In overleg met het landelijke dienstencentrum is een aanvraag voorbereid voor subsidie, de concepttekst wordt op dit moment beoordeeld. Voor wat betreft de wijken zullen we een inspannings- en resultaatverplichting aan moeten gaan. De genoemde bedragen lijken ons realistisch. Een lening bij SKG kan gerealiseerd worden, daarover is navraag gedaan bij het landelijke dienstencentrum. Om de Stichtingskosten zelf volledig te financieren ontbreken de middelen bij de Protestantse Gemeenten i.w. te Veenendaal. Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 6 van 12

9 2.4 Exploitatiekosten Op grond van het voorstel tot financiering is op advies van J. van Leeuwen een overzicht gemaakt van de exploitatiekosten. Deze indeling wordt door twee andere adviseurs positief beoordeeld. Kerkzaal 566 m 2 lasten per m 2 BVO per jaar Overige publieke heffingen 2, ,00 Opstalverzekering 1,12 633,92 Klein onderhoud 7, ,96 Groot onderhoud 16, ,06 Elektra 2, ,20 Gas 8, ,30 Water 0,75 424,50 Bewaking 2, ,00 Schoonmaak 14, ,00 Overige facilitaire kosten 6, ,00 Overige verzekeringen 2, ,48 Kosten leningen 3,5% van de leensom 7.000,00 Totaal ,42 Opmerkingen m.b.t. de exploitatie: 1. In de huidige situatie zijn de exploitatiekosten van Aller Erf ongeveer ,--. Dat is de huur van de kerkzaal op zondag, bijzondere diensten, de huur van de bijruimten op zondag en de beschikbaarheid van twee ruimten elke dag van de week; 2. In de nieuwe situatie zullen we eigenaar zijn van een kerkzaal en eigenaar van de ruimten die meer zijn dan de ruimten die we nu huren. Tevens zullen we op zondag gebruik maken van extra ruimte beschikbaar gesteld door de Stichting Aller Erf; 3. De nieuwbouw zal zo plaatsvinden dat de exploitatielasten zo min mogelijk zullen zijn, door energiezuinige voorzieningen, een onderhoudsvriendelijk gebouw, gebruik zonnepanelen, etc; 4. In de beheersovereenkomst met de Stichting Aller Erf zal overeen worden gekomen dat de exploitatielasten van niet-zondagen voor zowel de kerkzaal als de nevenruimten wegvallen tegen de opbrengsten (prestatieverplichting) van de verhuur van de ruimten op nietzondagen. Op dit punt kan een discussie worden gevoerd of we toch niet zelf een kleine winst met zeer veel gratis menselijke inspanningen moeten kunnen realiseren. Ons advies is te kiezen voor financiële zekerheid en de exploitatiedoelstelling bij de Stichting Aller Erf neer te leggen. 5. Met de Stichting Aller Erf wordt overleg gevoerd over de bestuurssamenstelling van de Stichting. Mede omdat het beheer wordt gerealiseerd over eigendommen van de kerk. 6. Er zal in samenwerking met de Stichting Aller Erf gezocht worden naar een vaste huurder die groot belang heeft bij een goed, op maat ingerichte ruimtes in het kader van Multifunctionele Accomodaties (MFA). De huurder kan decentraal in de wijk de activiteiten aanbieden. Te denken valt aan de Volksuniversiteit, de Muziekschool, een begrafenisondernemer, etc. 7. De wijkgemeente Noord-Oost onderzoekt of ze het volgende waar kan maken: indien de exploitatielast hoger wordt dan ,-- zal de wijkgemeente door bijzondere activiteiten zelf de benodigde meerkosten opbrengen tot de maximale meerkosten van ,- 8. In bijlage 1 zijn opgenomen de parameters die door de heer Van Leeuwen zijn aangegeven voor de berekening van de exploitatie, de toelichting bij de parameters is ook opgenomen. 9. Bovenstaande berekening van de exploitatiekosten is opgesteld na advies van de hoofddeskundige J. van Leeuwen en met een second opinion van drie onafhankelijke deskundige adviseurs. Er zijn meerdere referentieprojecten getoond die aangeven dat deze berekeningen juist zijn. Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 7 van 12

10 2.5 Inrichtingskosten Op grond van een inventarisatie van inrichtingskosten van een te starten kerk in Amersfoort heeft de commissie een bedrag geschetst van ,-- tot ,--. De inrichting van de Ontmoetingskerk te Rhenen heeft ,-- gekost. De voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad zal nadere voorstellen doen om commissies in te stellen m.b.t. de inrichting van de nieuwe kerkzaal en de bijruimten. Slechts die ruimten die eigendom worden van de kerk zullen door de kerk ingericht worden. In overleg met de Stichting Aller Erf zullen door de vaste huurder, de kerk op zondag, afspraken gemaakt worden over de inrichting. 2.6 Mag het iets meer zijn: 10% extra dromen Bij de presentatie in de Algemene Kerkenraad is geopperd dat een activiteit voor Veenendaal in het belang van het Koninkrijk tevens mogelijkheden biedt om gemeentes verder weg te steunen. We stellen voor om naast de acties voor de eigen kerk Noord Oost activiteiten te ontwikkelen die ook verder weg het Koninkrijk gestalte geeft. De Algemene Kerkenraad zou het besluit moeten nemen om bij uitwerking van bovenstaande voorstellen de diaconie opdracht te geven om 10% van de uitgaven voor Noord Oost op te brengen voor een gelijksoortig project in het buitenland. Dan verbindt Protestantse Gemeente i.w. Veenendaal zich niet alleen samen tot een plaatselijke gemeente, maar geeft oprecht solidair gestalte aan de zorg voor de naaste. 10% zegt daarbij misschien weinig, maar het bedrag is waarschijnlijk van grotere betekenis dan we in Nederland beseffen. Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 8 van 12

11 Hoofdstuk 3 Besluitvormingsprocedure 3.0 Besluitvorming kerkbouw Noord Oost De besluitvorming over kerkbouw Noord Oost kent de volgende stappen: Stap 1. Het beleidsplan is akkoord door de wijkkerkenraad Noord Oost. Akkoord ja Stap 2. De Algemene Kerkenraad stemt in principe in met het beleidsplan en de financiële bijsluiter, de voorzitter en scriba tekenen voor deze instemming. Stap 3. De Algemene Kerkenraad nodigt de wijkgemeenten uit om te reageren op de voorgenomen plannen, de wijkgemeenten moeten niet instemmen, kunnen wel adviseren. Stap 4. De Algemene Kerkenraad neemt een definitief besluit, gehoord hebbend de wijkgemeenten, de voorzitter en scriba tekenen voor deze instemming. Stap 5. De Algemene Kerkenraad legt de uitvoering van het besluit in handen van het College van Kerkrentmeesters. Stap 6. Het college van Kerkrentmeesters vraagt advies aan het landelijke platform RCBB, Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een regionaal college voor de behandeling van beheerszaken heeft tot taak het toezien op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten, de diaconieën en de classes binnen zijn rechtsgebied. Stap 7. Het College van Kerkrentmeesters stelt een bouwcommissie in bestaande uit het College van Kerkrentmeesters en de voorzitter van de Stuurgroep Na dromen de daden. 3.1 Volgorde en data Deze financiële bijsluiter bij het beleidsdocument van is opgesteld om de besluitvorming te bespoedigen. De leden van Spirit blijven nieuwsgierig wat het definitief gaat worden met de kerk. De Stichting Aller Erf is ervan afhankelijk i.v.m. haar voorbereiding op plannen om het gerenoveerde Aller Erf als een MFA in de markt te zetten. Ze zoeken een huurder voor de zondag, als de kerk niet meer in de sporthal zit. Omdat Spirit op 1 januari 2010 een aanvraag doet voor het nieuwe bestemmingsplan is het noodzakelijk op uiterlijk onderstaande data besluiten te nemen. Stap 2: oktober 2009 Stap 3: november 2009 Stap 4 en 5: december 2009 Na het definitieve besluit in de Algemene Kerkenraad zullen er overeenkomsten gesloten moeten worden met Spirit, met de gemeente Veenendaal etc. Dit zal gebeuren door de het College van Kerkrentmeesters. De wijkkerkenraad zal een beheersovereenkomst maken met de Stichting Aller Erf. De wijkkerkenraad legt dit voorstel voor ter besluitvorming aan de Algemene Kerkenraad. Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 9 van 12

12 Bijlage Grondslag en parameters exploitatieberekening 4.0 Vooronderstellingen Voor toepassing van onderstaande parameters zijn de volgende vooronderstellingen van toepassing: 1. In het kader van duurzaam bouwen wordt uitgegaan van een onderhoudsarm gebouw; 2. Gas, elektra en water betreffen een indicatie en is afhankelijk van de gebruikstijden van de accommodatie; er is rekening gehouden met een energiezuinig gebouw. 4.1 Parameters Na enig onderzoek naar een model is gekozen voor onderstaand exploitatiemodel en zijn parameters. De kosten per m 2 bruto vloer oppervlakte (BVO) zijn een resultante van onderzoek naar gemiddelden die per sector van toepassing zijn. Het kerkgebouw is onder culturele instellingen geschaard (mede op grond van de Multifunctionele Accommodatie). Kosten per m 2 BVO Overige publiek rechterlijke heffingen 2,00 Opstalverzekering 1,12 Klein onderhoud 7,56 Groot onderhoud 16,41 Elektra 2,20 Gas 8,55 Water 0,75 Bewaking 2,00 Schoonmaak 14,00 Overige facilitaire kosten 6,50 Overige verzekeringen 2, Toelichting posten Overige publiek rechterlijke heffingen Opstalverzekering Klein onderhoud Groot onderhoud Elektra Gas Water Bewaking Schoonmaak Overige facilitaire kosten Overige verzekeringen e.d. Toelichting Onder andere zuiveringslasten, waterschapslasten, rioolrecht en reinigingsrecht Brand, storm en inbraakverzekering voor de opstallen Dagelijkse onderhoudswerkzaamheden welke in de meeste gevallen in eigen beheer worden uitgevoerd; planmatig onderhoud o.b.v. meerjarenonderhoudsplan (MOP, o.a. schilderwerk, onderhoud en vervanging gebouwinstallaties, vloerbedekking, armaturen etc.) Grootplanmatig onderhoud aan buitenzijde (vervanging dakbedekking, goten/hwa, riolering, bestrating, hekwerk, voegwerk, radiatoren en leidingen) gebaseerd op een MOP over 40 jaar. Gebaseerd op ervaringscijfers Gebaseerd op ervaringscijfers Gebaseerd op ervaringscijfers In geval van grote evenementen moet een hoger bedrag worden geraamd. Is afhankelijk van het aantal gemeenschappelijke ruimten. Zowel intern als extern De overige facilitaire kosten behelzen verbruikskosten sanitaire ruimten (handdoekenautomaten, zeepdispensers enz.), vuilafvoer, telefoon- en portokosten, kopieerkosten, CAI-aansluitingen, internetabonnement en overige materiële beheerskosten. Inventarisverzekering, WA verzekering, Onroerend Zaak Belasting Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 10 van 12

Welkom Aanvang bijeenkomst 20.00

Welkom Aanvang bijeenkomst 20.00 Welkom Aanvang bijeenkomst 20.00 Da. Hilde Graafland 1 Agenda: 1. Inleiding 2. Voorgenomen wijzigingen in de Plaatselijke regeling van de AK 3. Toelichting op de situatie in de wijkgemeente Aller Erf 4.

Nadere informatie

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015 Protestantse Gemeente Veenendaal begroting 2015 INHOUD BEGROTING Inleiding 1-3 Exploitatiebegroting 2015 4 Toelichting Exploitaitebegroting 5-10 Bijlage 1: Wijkbudgetten 11 INLEIDING In de vergadering

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard / ds. Leendert Terlouw Uitgave Aller Erf Verschijning 1x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving en inhoud Dik Kleyne Jaargang

Nadere informatie

Op naar wat komt! Op naar wat komt. 2. Hoofdstuk 2 Geloven en kerkbouw 4 Geloven 4 Kerkbouw 5

Op naar wat komt! Op naar wat komt. 2. Hoofdstuk 2 Geloven en kerkbouw 4 Geloven 4 Kerkbouw 5 Inhoud Op naar wat komt. 2 Hoofdstuk 1 Korte geschiedenis van Aller Erf. 3 Hoofdstuk 2 Geloven en kerkbouw 4 Geloven 4 Kerkbouw 5 Hoofdstuk 3 Spirit 5 Wat gaat er gebeuren op Het Ronde Erf? 6 Hoe ziet

Nadere informatie

Raming investeringskosten Hazzo in Waalre - Variant 1d + : Sloop & nieuwbouw - optie B Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting 130305/18/1/05/05

Raming investeringskosten Hazzo in Waalre - Variant 1d + : Sloop & nieuwbouw - optie B Gemeente Waalre - gemeentelijke huisvesting 130305/18/1/05/05 0.0 GRONDKOSTEN 0.1 Boekwaarde Hazzo (per 31-12-2013) 1 tot 420.000 420.000 0.2 Renteverlies grond tijdens de bouw 1 tot exclusief 0 Opnemen in exploitatie 0.3 Overdrachtsbelasting 1 PM 0 0 Hazzo is reeds

Nadere informatie

Notitie van het College van Kerkrentmeesters. Algemene Kerkenraad. Protestantse Gemeente i.w. Hoogland / Amersfoort Noord

Notitie van het College van Kerkrentmeesters. Algemene Kerkenraad. Protestantse Gemeente i.w. Hoogland / Amersfoort Noord Notitie van het College van Kerkrentmeesters aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente i.w. Hoogland / Amersfoort Noord inzake het herziene document Besluitvorming Bouw Veenkerk te Vathorst

Nadere informatie

stichtingskosten raming

stichtingskosten raming stichtingskosten raming PROJECTNUMMER 1231 PROJECTOMSCHRIJVING onderzoek brede school in Marienhaven Warmond OPDRACHTGEVER Gemeente Teylingen en Marente ONDERWERP projectgegevens Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten

BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Pagina: 1 van 5 BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te Driebergen en de Gereformeerde Kerk van Driebergen hebben

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

Er moet wat gebeuren!! Een overzicht van de financiële positie van de Gereformeerde Kerk van Capelle aan den IJssel

Er moet wat gebeuren!! Een overzicht van de financiële positie van de Gereformeerde Kerk van Capelle aan den IJssel Er moet wat gebeuren!! Een overzicht van de financiële positie van de Gereformeerde Kerk van Capelle Onderdelen Presentatie Overzicht Problemen Overwegingen / acties / advies Conclusies Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2014 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Toelichting bij de begroting 2014 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Toelichting bij de begroting 2014 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. 1.Inleiding. Dit is formeel de eerste (en feitelijk de tweede) begroting van de Protestantse Gemeente te Pijnacker

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2014 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum:

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN. werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine. BDB index op peildatum: GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Gebouw 3 Casco, Nachtegaallaan Eindhoven SOORT GEBOUW werkplaatsen/kantoren/keuken/kantine BOUW FASE: PEILDATUM: BDB index op

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

Begroting 2013. Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën"

Begroting 2013. Protestantse Gemeente i.w. De Lege Geaën 213 Protestantse Gemeente i.w. "De Lege Geaën" INHOUD 213 Pag. Uitgangspunten 213 213 Toelichting begrote exploitatierekening 213 1 2 3 Uitgangspunten 213 : Algemeen: Als basis voor de begroting 213 hebben

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2016 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Toelichting bij de begroting 2015 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Toelichting bij de begroting 2015 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. 1.Inleiding. Hierbij presenteert het College van Kerkrentmeesters formeel de tweede (en feitelijk de derde) begroting

Nadere informatie

! " # $ % $%& " ' () " # " *+

!  # $ % $%&  ' ()  #  *+ ! " # $ % $%& " ' () " # " *+,!" # #!!$#$%#& &! # & &'&& & # $ ## & # &!! (# ) *)+), - &! )./( * $. & -0!)$## &!! 0!! *& % ),*)+& ) $ #$ *&!&1111 1 )), - # # + #,. /+ 2 34 20& 3"56 27 3 28&-0 3#$9 2+ 32!-:

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016 begroting 2016 d.d. 27 november 2015 INHOUD Inleiding 1-2 Exploitatiebegroting 2016 3 Toelichting Exploitaitebegroting 4-9 d.d. 27 november 2015 INLEIDING In de vergadering van 26 november 2015 heeft het

Nadere informatie

Praktijkkosten 2013. Praktijkkosten normpraktijk 11,4% 28,6% 60% Wat is uw huisvestingsbudget? Huisvesting

Praktijkkosten 2013. Praktijkkosten normpraktijk 11,4% 28,6% 60% Wat is uw huisvestingsbudget? Huisvesting Praktijkkosten normpraktijk Praktijkkosten 2013 wat is uw huisvestingsbudget? Wat is uw huisvestingsbudget? Huisvesting 20.678 per normpraktijk per jaar (incl. servicekosten) 11,4% 28,6% 60% Personeelskosten

Nadere informatie

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam

Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam Beleidsplan College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Leidschendam 2011 2016 CVK MET TOEKOMST 1.Inleiding In opdracht van de Algemene Kerkenraad is het beleidsplan door het College van Kerkrentmeesters

Nadere informatie

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten

Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten concept Hervormde Gemeente te Hoogeveen Gereformeerde Kerk te Hoogeveen Besluit tot vorming van een Protestantse Gemeente met wijkgemeenten Besluit De algemene kerkenraden van de Hervormde gemeente te

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie STUURGROEP MFA EEN St. Dorpshuis De Boswal ODBS De Lindehof CJBS De Regenboog Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang SV Een Onderzoeksgroep MFA Een Gemeente Noordenveld Secretariaat: Jan Bolt, voorzitter

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

N.a.v. de jaarrekening 2011 heeft het College van Kerkrentmeesters u het memo Financieel perspectief 2012 e.v. gestuurd.

N.a.v. de jaarrekening 2011 heeft het College van Kerkrentmeesters u het memo Financieel perspectief 2012 e.v. gestuurd. Memo Financieel perspectief 2013 2017 Vervolg op memo Financieel perspectief 2012 2017 n.a.v. jaarrekening 2011 Aan Algemene Kerkenraad Geachte college, N.a.v. de jaarrekening 2011 heeft het College van

Nadere informatie

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016

Concept. Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 Concept Aangepaste Bestuurlijke Structuur ( 5e) versie 13 april 2016 1. Inleiding De AK heeft in haar beleidsplan (vastgesteld 10 mei 2014 - na publicaties en bespreking op de jaarlijkse gemeenteavond)

Nadere informatie

Praat met de Raad. Plan Fronik boerderij Parel van Zorg en Ontmoeting. Praat met de Raad

Praat met de Raad. Plan Fronik boerderij Parel van Zorg en Ontmoeting. Praat met de Raad Plan Fronik boerderij Parel van Zorg en Ontmoeting Wat is de Fronik unieke plek tussen stad en polder cultuurhistorisch erfgoed attractieve woonplaats voor dieren dé ontmoetingsplek voor de buurt 1 km

Nadere informatie

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

RSIN-nummers t.n.v. Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

2015/0703 - H.W. Voshol

2015/0703 - H.W. Voshol Retouradres: Schans 20, 4207 EP GORINCHEM Alle leden van het Open Pastoraat Datum Onderwerp Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 3 juli 2015 Besluit Algemene Kerkenraad over huisvesting 2015/0703 - H.W.

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

Zes kerken en een dobbelsteen

Zes kerken en een dobbelsteen Zes kerken en een dobbelsteen 2015 Stel je voor: een stellage op de Plantage. De gemeente eromheen. Hervormd en gereformeerd door elkaar. Een korte inleiding. En dan mag uit alle wijkgemeenten iemand de

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen en College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen De toelichting vind u op blz. V t/m VI I Protestantse Gemeente Beilen-Hijken

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek gebouwen

Uitkomsten onderzoek gebouwen Uitkomsten onderzoek gebouwen (tweede deel presentatie) September 2016 Wat is een kerkgebouw? - In de 1 e plaats zijn wij persoonlijk én als gemeente, Gods kerk. Dus niet het gebouw. - De plaats waar God

Nadere informatie

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN

FINANCIEELPLAN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN GROND & VASTGOED BOUWEN EN ONDERHOUDEN FINANCIEELPLAN PROJECT OMSCHRIJVING: Aanpassen Gebouw 3 NRE terrein, Nachtegaallaan te Eindhoven voor Eindhoven in beeld excl. Archelogie. SOORT GEBOUW bedrijfsgebouw

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2017 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Toelichting bij de begroting 2017 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Toelichting bij de begroting 2017 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. 1.Inleiding. Een nieuw begrotingsjaar staat ons te wachten en ook nu is weer de vraag wat komt er in 2017 allemaal

Nadere informatie

Draaiboek van Ark naar Vredeskerk

Draaiboek van Ark naar Vredeskerk Draaiboek van Ark naar Vredeskerk (Een stappenplan om te komen tot realisatie van alle activiteiten van de PGO in de Vredeskerk en de Beuk) Inleiding Door de demografische ontwikkeling van onze kerkelijke

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Maasland RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: E- mail: Adres: Kerkplein

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde Kerk Ede

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad.

Nr. 818/OWS (2007) Aan de Raad. Nr. 818/OWS (27) Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor het verstrekken van een bijdrage van maximaal. 9., - aan Scholen aan Zee in de bouwkosten van de multifunctionele sporthal in Julianadorp

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2014

Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2014 Jaarrapport 2013 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Jaarverslag van het bestuur 4 3. Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 7

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2012 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 7 maart 2013 1 Financieel Jaarverslag 2012 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 24 oktober 2006

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 24 oktober 2006 2006 VOORSTELLEN Nr. 181 (1) Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 24 oktober 2006 Onderwerp: Uitbreiding Willem de Zwijgerschool Aan de raad. Beslispunten 1. In te stemmen met het verhogen van het

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Naar een Verenigde Protestantse Gemeente in Delft. Toelichtende presentatie

Naar een Verenigde Protestantse Gemeente in Delft. Toelichtende presentatie Naar een Verenigde Protestantse Gemeente in Delft Toelichtende presentatie Protestantse gemeente te Delft Aanleiding Proces in Delft Samenvatting hoofdpunten rapporten Vervolgstappen Aanleiding Landelijke

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE te Almelo, GEREFORMEERDE KERK te Almelo, VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND.

HERVORMDE GEMEENTE te Almelo, GEREFORMEERDE KERK te Almelo, VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND. HERVORMDE GEMEENTE te Almelo, GEREFORMEERDE KERK te Almelo, VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND. BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met wijkgemeenten. Besluit De Algemene Kerkenraden van

Nadere informatie

MFA Lab Rekenen aan exploitatie MFA s. 28 mei 2010 Bob Vijge en Anita Keita

MFA Lab Rekenen aan exploitatie MFA s. 28 mei 2010 Bob Vijge en Anita Keita MFA Lab Rekenen aan exploitatie MFA s 28 mei 2010 Bob Vijge en Anita Keita Inhoud workshop Welke vragen hebt u? Welke ervaring hebben wij? Anita Keita: Penta Rho Bob Vijge: Wooninc. Begin bij het begin.

Nadere informatie

JAARREKENING. van de. Protestantse Gemeente te Eindhoven. voor het boekjaar 2010. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters

JAARREKENING. van de. Protestantse Gemeente te Eindhoven. voor het boekjaar 2010. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters JAARREKENING van de Protestantse Gemeente te Eindhoven voor het boekjaar 2010 opgesteld door het College van Kerkrentmeesters Eindhoven, 4 juli 2011 ALGEMENE INFORMATIE Protestantse Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle

Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle CONCEPT Participantenovereenkomst Breede School Zuurland te Brielle Partijen, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016.

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. ! Geachte Algemene Kerkenraad,, 14 september 2015 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. De begroting 2016 is opgemaakt volgens het beleid zoals voor 2015 is ingezet Op basis hiervan

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Zomaar een dak. Gemeenteavond over huisvesting Open Pastoraat. 11 mei 2015

Zomaar een dak. Gemeenteavond over huisvesting Open Pastoraat. 11 mei 2015 Zomaar een dak Gemeenteavond over huisvesting Open Pastoraat 11 mei 2015 Waarom zijn we hier samen? Financieel probleem PGG én vraag om herhuisvesting Voorgenomen besluit door AK voor verkoop Exoduskerk

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS HERVORMDE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE ALPHEN AAN DEN RIJN versie 14 oktober 2010 , 14 oktober 2010 Inleiding Bijgaand treft u aan de samenvatting van de begroting voor het jaar 2011.

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten.

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten. Aan: de gemeenteraad Ons kenmerk 2584520 Bezoekadres Cranendonck 3-4 6027 RK Soerendonk Postadres Postbus 2090 6020 AB Budel www.cranendonck.nl Contactpersoon Ben Driessen T 0495-431241 E b.driessen@cranendonck.nl

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 JAARREKENING KERK INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2016 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw.

Toelichting bij de begroting 2016 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Toelichting bij de begroting 2016 van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. 1.Inleiding. Een nieuw begrotingsjaar staat voor de boeg en de vraag is wat komt er in 2016 allemaal op ons af.

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Terpoarte. Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente. Boksum Blessum Deinum. Boekjaar : 2015 (periode: t/m )

Terpoarte. Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente. Boksum Blessum Deinum. Boekjaar : 2015 (periode: t/m ) Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente Terpoarte Boksum Blessum Deinum Boekjaar : 2015 (periode: 1012015 t/m 31122015) opgesteld door het college van kerkrentmeesters Administratieadres:

Nadere informatie

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal Baten Begroting 2016 Protestantse Gemeente te Zutphen 80 baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouwen 12.000 35.000 27.023 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 20.000 28.000 26.488

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

A.1 VERWERVINGSKOSTEN - A.2 INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN - A.3 BOUWRIJP MAKEN -

A.1 VERWERVINGSKOSTEN - A.2 INFRASTRUCTURELE VOORZIENINGEN - A.3 BOUWRIJP MAKEN - Project : Verbouwing 3e verdieping Oostvleugel tbv afdeling Sportbedrijf Datum : 2442010 Gewijzigd : 1852010/ 1952010 Start bouw Bouwtijd Oplevering Oppervlakte (m2)) 240 Gebaseerd op NEN 2631 OVERZICHT

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden,

Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden, Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem Geacht College, geachte raadsleden, Ons is ter beschikking gesteld de brief d.d. 21 april 2011 van de Stichting Waarborgfond

Nadere informatie

Begroting DMO 2016. Protestantse Gemeente Utrecht

Begroting DMO 2016. Protestantse Gemeente Utrecht Begroting DMO 2016 Concept, versie 3, 21-10-2015 inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconaal-missionaire aard Protestantse Gemeente Utrecht Margeretha van Parmadreef 14 3561 SR Utrecht (030) 273

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014 jaarrekening 2014 INHOUD Inleiding 1-4 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 5 Exploitatierekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7-8 Toelichting op de balans 9-15 Toelichting op de exploitatierekening

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2016 is door de Algemene Kerkenraad voorlopig

Nadere informatie

Gemeente In Ontwikkeling. gemeenteavond 22 september 2016

Gemeente In Ontwikkeling. gemeenteavond 22 september 2016 Gemeente In Ontwikkeling gemeenteavond 22 september 2016 Opbouw gemeenteavond 1. Opening (Piet Quist) 2. Presentatie advies GIO (Jaap Klaassen) 3. Presentatie huisvesting (Sander Janse) 4. Voorlopig standpunt

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2016 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 2 maart 2017 1 Financieel Jaarverslag 2016 Het College van Kerkrentmeesters (hierna: CvK) heeft de ontwerp

Nadere informatie

Hervormde Gemeente te Maurik.

Hervormde Gemeente te Maurik. Pagina 1 van 6 Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud Paragraaf Concept-Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Maurik. Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Begroting 2012

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Begroting 2012 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Begroting 2012 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2012 is door de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering

Nadere informatie

2. Is er gesproken met de PGM om ons financieel tegemoet te komen?

2. Is er gesproken met de PGM om ons financieel tegemoet te komen? Vragen en antwoorden n.a.v. de presentaties van de commissie Huisvesting, commissie Fondswerving en de stuurgroep Gemeente In Ontwikkeling op 10 en 12 januari 2017. 1. Als de wijkgemeente De Ontmoeting

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

Uitgangspunten en beleidspunten College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Haaksbergen Buurse

Uitgangspunten en beleidspunten College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Haaksbergen Buurse Besluit april 2015 Uitgangspunten en beleidspunten College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Haaksbergen Buurse Inhoud Paragraaf Inhoud 1. Taken college van kerkrentmeester 2. Taken eredienst

Nadere informatie

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord Algemene Informatie Begroting 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2015 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 30 maart 2016 1 Financieel Jaarverslag 2015 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE TE CULEMBORG GEREFORMEERDE KERK VAN CULEMBORG VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

HERVORMDE GEMEENTE TE CULEMBORG GEREFORMEERDE KERK VAN CULEMBORG VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND HERVORMDE GEMEENTE TE CULEMBORG GEREFORMEERDE KERK VAN CULEMBORG VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND BESLUIT TOT VORMING VAN EEN PROTESTANTSE GEMEENTE met gelijktijdige vorming van wijkgemeenten Besluit

Nadere informatie

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum Algemene gegevens ANBI De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling

Nadere informatie

Financiele verkenning primair onderwijs. Servicecentrum Scholenbouw. ISM: Fakton en Ro Groep

Financiele verkenning primair onderwijs. Servicecentrum Scholenbouw. ISM: Fakton en Ro Groep Financiele verkenning Nieuwbouw Primair onderwijs In samenwerking met: MFA project Testschool 1 Algemene gegevens Datum 25 1 2010 Model steller Renske Schoenmaker Opdrachtgever Jan Schraven Bedrijf Telefoon

Nadere informatie

ANBI en andere Beheerszaken

ANBI en andere Beheerszaken ANBI en andere Beheerszaken Coevorden, 24 november 2015 Theo Trox (Zeerijp), gemeenteadviseur kerkbeheer Inhoud: - Voorstellen - ANBI-transparantie (de tijd dringt!) - Zorg van de Kerk Voorstellen - Gemeenteadviseur

Nadere informatie

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding

Organisatie en Huisvesting. Organisatie en Ontwikkeling. Vastgoed en Financiering. Huurbeleid voor scholen. Inhoud. Inleiding Huurbeleid voor scholen 29 maart 2012 Karin Soldaat Inhoud Inleiding Huur en medegebruik door kinderopvang Wettelijk kader verhuur en medegebruik Hoogte huurtarief Belangrijke aspecten huurbeleid 2 Wie

Nadere informatie