Tot slot een citaat uit De Kleine Prins van Antoine de St. Exupéry :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tot slot een citaat uit De Kleine Prins van Antoine de St. Exupéry :"

Transcriptie

1 Samenvatting van de Financiële Bijsluiter dd bij het beleidsplan Bouw eigen kerkzaal Protestantse Gemeente i.w., wijkgemeente Noord Oost te Veenendaal. Een droom die werkelijkheid wordt. Datum: Deze bijsluiter is een concrete uitwerking van het bovengenoemde beleidsplan op de punten: stichtingskosten, financiering, exploitatie en inrichtingskosten. Tevens is aandacht gegeven aan de besluitvormingsprocedure. Stichtingskosten De stichtingskosten van het volledige plan zijn ,--. Deze zijn opgebouwd uit een eigen nieuwe kerkzaal, renovatie van het bestaande Aller Erf waar de bijruimten worden gerealiseerd en de grondkosten. Het geheel komt in eigendom van de Protestantse Gemeenten i.w. te Veenendaal. Financiering Voor de financiering van dit bedrag van ,-- zijn enkele bronnen genoemd. De Protestantse Gemeente i.w. te Veenendaal kan op grond van de beide financiële balansen van het Hervormde en Gereformeerde Kerk ruim de helft bijdragen. De wijkgemeenten zullen naar verwachting ,-- extra opbrengen voor dit project. Er zal een lening afgesloten moeten worden bij de SKG ter hoogte van ,--. Een beroep wordt gedaan op de Protestantse Kerk in Nederland (dienstencentrum) voor een bedrag van ,--. Er zijn geen andere bronnen voor goedkoop of gratis geld die de plannen kunnen realiseren. Exploitatiekosten Na enkele externe adviezen is er een berekening gemaakt van de te verwachten exploitatiekosten van de nieuwe kerk. Het overzicht geeft aan dat het bedrag ( ,42) net boven de huidige exploitatielast zit van de kosten van de wijkgemeente aan de Stichting Aller Erf ( ,--). Inrichtingskosten De inrichtingskosten worden geschat op ongeveer ,--. Dat is b.v. afhankelijk of er een nieuw pijporgel in het nieuwe gebouw geplaatst moet worden. De afspraak met de Algemene Kerkenraad is dat de wijkgemeente dit bedrag moet gaan opbrengen. Besluitvormingsprocedure In een aantal stappen is aangegeven wat de formele weg is om tot een definitief besluit te komen van de bouw eigen kerkzaal Protestantse Gemeente i.w., wijkgemeente Noord Oost te Veenendaal. Daarin speelt het feit dat het realiseren van deze accommodatie een onderdeel is van de plannen van Spirit (zie hoofdstuk 2.0). Er zijn in die plannen drie bouwheren benoemd, waaronder het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente i.w. te Veenendaal. De voortgang in Spirit vereist een definitieve opdracht van de Algemene Kerkenraad aan het College van Kerkrentmeesters op uiterlijk december Algemeen Externe adviseurs merken opdat met dit document als bijsluiter en samen met het hoofddocument 90% van de informatie beschikbaar is en gecheckt om een besluit te nemen. Diverse posten zijn aan de ruime kant, de bedragen kunnen lager worden. Zeker daar waar het gaat over diensten, omdat we in en voor de kerk gewend zijn veel zelf en gratis te doen. De resterende 10% wordt bekend zodra de droom gerealiseerd is. Tot slot een citaat uit De Kleine Prins van Antoine de St. Exupéry : Wanneer je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bijeen Om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen Voorkom dat ze taken ontvangen Deel evenmin je plannen mee Maar leer eerst mensen verlangen naar de eindeloze zee.

2 Financiële bijsluiter bij het document: Bouw eigen kerkzaal Protestantse Gemeente i.w., wijkgemeente Noord-Oost te Veenendaal Een droom die werkelijkheid wordt!

3 INHOUDSOPGAVE Pagina VOORWOORD EN INLEIDING 2 HOOFDSTUK 1 BEHANDELING HUISVESTING NOORD OOST IN DE ALGEMENE KERKENRAAD STRATEGISCH BELEIDSPLAN ALGEMENE KERKENRAAD BESPREKING HUISVESTING NOORD OOST D.M.V. HET BELEIDSPLAN 3 HOOFDSTUK 2 VAN WILLEN NAAR KUNNEN, DROMEN LEIDEN TOT DADEN PLANNEN SPIRIT STICHTING ALLER ERF (WIJKCENTRUM) EN WIJKGEMEENTE NOORD OOST STICHTINGSKOSTEN FINANCIERING EXPLOITATIEKOSTEN INRICHTINGSKOSTEN MAG HET IETS MEER ZIJN: 10% EXTRA DROMEN 8 HOOFDSTUK 3 BESLUITVORMINGSPROCEDURE BESLUITVORMING KERKBOUW NOORD OOST VOLGORDE EN DATA 9 BIJLAGE GRONDSLAG EN PARAMETERS EXPLOITATIEBEREKENING VOORONDERSTELLINGEN PARAMETERS TOELICHTING POSTEN 10 Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 1 van 12

4 Voorwoord en inleiding Opnieuw komt de voorbereidende bouwcommissie van de Algemene Kerkenraad met een document betreffende de zo gewenste en noodzakelijke huisvesting voor de wijkgemeente Noord Oost. Na behandeling van de conceptbeleidsnotitie (juli 2009) en de definitieve versie (september 2009) heeft de commissie zich gebogen over de uitspraak van de Algemene Kerkenraad: we willen wel, maar kunnen we ook? Duidelijk is dat de Protestantse Gemeente i.w. te Veenendaal over onvoldoende middelen beschikt om dit project zonder steun van derden en grootschalige acties te financieren. De commissie is blij u met deze bijsluiter redelijk definitief op het spoor te kunnen zetten van Droom naar Daad. De afgelopen periode is advies ingewonnen bij diverse personen, werkzaam bij instanties, die zeer deskundig zijn. Het is zo geformuleerd, omdat we graag gratis willen werken. Aan betrokkenen die hun tijd en deskundigheid hebben laten zien, hartelijk dank. Eén van de dilemma s voor de Algemene Kerkenraad is de onduidelijkheid van het oordeel van de Commissie Randvoorwaarden. Aangezien de commissie één dezer weken gaat rapporteren, wil de voorbereidende bouwcommissie met deze bijsluiter ook z n duit in het zakje doen. Wat ons betreft hoeft er geen nader onderzoek meer plaats te vinden. Dat vinden externe adviseurs ook. De verzoeken tot het verstrekken van subsidie op basis van deze bijsluiter zijn afgelopen week ingediend bij KIA en de Solidariteitskas. Dit om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over hun te verwachten toezegging. De voorbereidende bouwcommissie verzoekt de Algemene Kerkenraad principieel akkoord te gaan met voorliggende voorstellen, en daarmee stap 2 uit 3.0. Tevens verzoekt de voorbereidende bouwcommissie de Algemene Kerkenraad akkoord te gaan met 2.6 uit de bijsluiter: 10% extra dromen. Tot slot een citaat uit De Kleine Prins van Antoine de St. Exupéry: Wanneer je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bijeen Om timmerhout te sjouwen of te tekenen alleen Voorkom dat ze taken ontvangen Deel evenmin je plannen mee Maar leer eerst mensen verlangen naar de eindeloze zee. Met vriendelijke groet, De voorbereidende bouwcommissie van de Algemene Kerkenraad, Kees Kloet (voorzitter Spirit, voorzitter Voorbereidende Bouwcommissie Algemene Kerkenraad) Albert van Laar (lid Spirit, lid Voorbereidende Bouwcommissie Algemene Kerkenraad) Eric van Prattenburg (Kerkrentmeester, lid Voorbereidende Bouwcommissie Algemene Kerkenraad) Arie van der Sluis (Kerkrentmeester, lid Voorbereidende Bouwcommissie Algemene Kerkenraad) Hans Wielink (adviseur, lid Voorbereidende Bouwcommissie Algemene Kerkenraad) Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 2 van 12

5 Hoofdstuk 1 Behandeling Huisvesting Noord Oost in de Algemene Kerkenraad 1.0 Strategisch beleidsplan Algemene Kerkenraad Onderstaande acht aandachtpunten worden in het strategische beleidsplan van de Algemene Kerkenraad Moed voor de Toekomst verder uitgewerkt. 1. aandacht voor jongeren/jeugd- en jongerenbeleid ( ) 2. aandacht voor seniorenbeleid ( ) 3. een gezonde financiële basis voor de gemeente, ook op langere termijn ( ) 4. toewerken naar de vereniging van de vier wijkgemeenten in de Protestantse Gemeente Veenendaal.(2007-.). 5. een kerkgebouw voor wijkgemeente Noord Oost ( ) 6. aandacht voor (werving en ondersteuning van) vrijwilligers ( ) 7. communicatie binnen de gemeente en naar buiten ( ). 8. bezinning op de toekomstige bezetting van de predikantsplaatsen ( ) Het agendapunt Huisvesting Noord Oost staat standaard op de agenda van de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad en elke vergadering is er uitgebreid gerapporteerd. 1.1 Bespreking Huisvesting Noord Oost d.m.v. het beleidsplan In concept is het document op 8 juli 2009 aan de orde gesteld. Kernvragen waren toen: hoe staat het met de commissie randvoorwaarden, hoe zit het met de exploitatie (is officieel onderzoek mogelijk), hoe staat het werkelijk met de achteruitgang van de vrijwillige bijdragen, de wijkkerkenraden bespreken het concept en maken de plannen mondeling en evt. schriftelijk bekend. Belangrijke conclusie is: we willen komen tot een wijgevoel binnen onze Protestantse Gemeente. Het gaat er niet alleen om, dat Noord Oost zijn kerkzaal krijgt. En Noord Oost zal veel moeten doen om de kerkzaal te realiseren, maar zonder betrokkenheid van andere wijken halen we er niet het maximale uit. Uit het rapport blijkt een grote inspanning van wijk Noord Oost. De commissie stelt in de aanbiedingsbrief voor aan de Algemene Kerkenraad het definitieve beleidsplan, datum 9-9-9, inhoudelijk te bespreken op 23 september 2009 en daarmee een voorbereiding te doen op de definitieve besluitvorming. Aan de hand van de aanbiedingsbrief zijn acht punten op de vergadering besproken. Spanningen worden geconstateerd betreffende de ontwikkeling van het ledental van de vier gemeenten in Veenendaal, maar ook in Nederland, afgezet tegen de financiële investering. Ingebracht is de ontwikkeling van Veenendaal, ten oosten van de rondweg met 2500 woningen. Ondersteund werd de samenhang in het centrum met Aller Erf (multifunctionele accommodatie), doelgroepen (zorgbieders, Heimerstein, Zideris) en realisatie zorgwoningen (Kwintes, Zeist). Dit is de missie van Spirit. Het credo van de wijkgemeente Noord Oost t.a.v. missionaire gemeente kreeg grote bijval. Onderscheiden werd de positie van de verschillende wijken: drie wijken die een eigen kerkgebouw hebben en één wijk niet (Noord Oost). Over Noord Oost werd gesproken in de metafoor van een gehandicapte gemeente. Er is positief gesproken over het strategische beleidspunt van alle vier de wijkgemeenten, als we t samen niet doen, lukt het niet. Er moet gewacht worden op het advies van commissie randvoorwaarden. Tevens moet er een indruk komen van een externe adviseur over de exploitatie van het nieuwe gebouw. In het algemeen werd Nieuwbouw Noord Oost op de vergadering afgesloten met de opmerking: we willen wel, maar t is de vraag of we het financieel kunnen. Op die vraag geeft deze financiële bijsluiter specifieke informatie. Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 3 van 12

6 Hoofdstuk 2 Van willen naar kunnen, dromen leiden tot daden 2.0 Plannen Spirit De doelen die in de principeaanvraag van Spirit zijn verwoord zijn globaal als volgt: 1. Super de Boer: uitbreiding 500 m2 2. Nieuwe dagwinkels: 470 m2 3. Realisatie wijkkerk: 1000 m 2 4. Aanpassing Aller Erf: voor o.a. medegebruik kerk 5. Kleinschalige woonvormen: 19 zorgwoningen op dagwinkels 6. Aanpassing infrastructuur: parkeerplaatsen De financiële haalbaarheid in de plannen is in de aanvraag als volgt omschreven. De bedragen die zijn genoemd zijn inclusief 20% bijkomende kosten, inclusief 7% winst en risico en inclusief 19% BTW. Financiële ramingen, dd. 6 maart 2009 totaal globaal ,-- 1. Uitbreiding Super de Boer: ,-- 2. Dagwinkels en woningen: ,-- 3. Wijkkerk: ,-- (kosten kerk) 4. Aanpassing Aller Erf t.b.v eigen bijgebouwen kerk ,-- (kosten kerk) 5. Aanpassing Aller Erf: ,-- 6. Aanpassing Aller Erf t.b.v bijgebouwen kerk , Stichting Aller Erf (wijkcentrum) en Wijkgemeente Noord Oost Tussen de Stichting Aller Erf en wijkgemeente Noord Oost zijn de bedragen overeengekomen. De wijkkerk is geraamd op ,--. De aanpassingen in het wijkcentrum Aller Erf ten behoeve van de kerk worden geraamd op ,--. Zowel de kerkzaal als de aanpassingen in Aller Erf (appartementsrecht) worden eigendom van de kerk. In onderstaand plaatje zijn de gebouwen van Stichting Aller Erf en de nieuwe kerkzaal duidelijk onderscheiden. Het beige gekleurde deel (voor de uitdraai met kleurenprinters, rechterkant van het plaatje) wordt eigendom van de Kerk. Het groene deel (middengebied) zal multifunctioneel worden ingezet door de Stichting Aller Erf en zal deze ruimtes ook beschikbaar stellen aan de kerk. Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 4 van 12

7 De Stichting Aller Erf en de wijkgemeente Noord-Oost hebben plannen gemaakt om d.m.v. een beheersovereenkomst afspraken te maken over de inzet van beide gebouwen. Met dien verstande dat de kerk altijd primaat heeft over het gebruik van de ruimtes die haar eigendom worden. Voor de kerk betekent het een grote vermindering van de beheerslast en exploitatie (schoonmaak, aanpassing inrichting, etc.) die in ruil wordt gegeven voor de opbrengsten van de multifunctionele inzet. De beheerder van het wijkcentrum Aller Erf krijgt de mogelijkheid de kerkzaal mede te verhuren met de zalen uit Aller Erf. 2.2 Stichtingskosten Hieronder een overzicht van de stichtingskosten van de kerkzaal en de aanpassing van de zalen in het wijkcentrum Aller Erf, inclusief grondkosten. Het gaat om een bedrag van de kerkzaal: ,-- en de aanpassing Aller Erf t.b.v eigen bijgebouwen kerk ,--. De grondkosten zijn geraamd op ,--. Samen een bedrag van ,--. Stichtingskosten kerkzaal en zalen in Aller Erf Kerkzaal 566 m 2 á per m 2 = ,00 Directiekosten 14% ,00 Bijkomende kosten 7% ,00 Procedures en onderzoek 1.800,00 Infrastructuur 9,8% ,56 Aanpassing Aller Erf t.b.v. eigen ruimtes 201 m 2 á 800 per m 2 = ,66 Directiekosten 14% ,33 Bijkomende kosten 7% ,67 Procedures en onderzoek 700,00 Infrastructuur 9,8% ,25 Grondkosten 767 m 2 á 195,-- per m 2 = ,00 Totaal exclusief btw ,48 BTW 19% ,87 Totaal inclusief BTW ,35 P.M ,00 Totale Stichtingskosten ,35 Onze adviseurs merken na bestudering van de stichtingskosten het volgende op: 1. De 14% directiekosten bestaan uit: advieskosten bouwkundig (architect), advies W en E installaties, constructeur, tuinarchitect, advies vaste inrichting, toezicht tijdens de bouw. 2. De 7% bijkomende kosten bestaan uit: legeskosten, kosten bodemonderzoek, aansluitkosten nutsbedrijven, verzekeringen, programma en bestekwijzigingen, loon- en prijsstijgingen voor de bouw. 3. De bouwkosten van 1500,-- per m 2 voor de kerkzaal zijn toereikend. Twee referenties van andere gebouwen zijn aangeleverd. Drie adviseurs vinden dit bedrag toereikend. 4. De 800,-- per m 2 voor bijruimtes in Aller Erf wordt als ruim voldoende beoordeeld. 5. Er is een kleine P.M. post opgenomen voor zaken waar we nog niet van weten of die tot andere kosten gerekend moeten worden, b.v. bouwrijp maken of toch rente tijdens de bouw etc. Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 5 van 12

8 2.3 Financiering Als model voor financiering van de stichtingskosten kan het volgende dienen. De stichtingskosten zijn: ,--. Voor dit bedrag zijn diverse bronnen die als dekking kunnen dienen. Ten eerste de al gereserveerde middelen voor Nieuwbouw Noord Oost die op de jaarrekeningen van de Gereformeerde en Hervormde kerk zichtbaar zijn gemaakt als onderdeel van de bijdrage van onze eigen Protestantse Gemeente i.w.. Concreet betekent het dat de Kerkrentmeesters van de Hervormde en Gereformeerde kerk een hoge eigen bijdrage moeten willen leveren. Ten tweede: er staat nog een woning te koop, we doen een beroep op de kerkrentmeesters de opbrengst ten gunste van kerkbouw Noord Oost te brengen. Ten derde zullen we een beroep doen op een bijdrage uit de landelijke kas van de Protestantse Kerk in Nederland. Ten vierde zullen we op meerdere fondsen een beroep doen om ons te ondersteunen de financiering rond te krijgen. Ondersteuning voor aanvragen bij de stichtingen is al toegezegd. Ten vijfde zullen we, in navolging van het strategische beleidsplan Moed voor de toekomst, als vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente i.w. in Veenendaal ook ons eigendom moeten willen verwerven. Voor de verschillende wijken zijn bedragen opgenomen, te verwerven o.a. door renteloze leningen. Ten zesde, binnen Veenendaal zijn er misschien mogelijkheden tot sponsoring van bedrijven. Tot slot, als we met deze verwachte inkomsten onvoldoende dekking kunnen realiseren, zullen we geld moeten lenen. De Stichting Kerkelijke Geldbeheer (SKG), de bank voor kerken, zal naar verwachting een mooie bijdrage kunnen leveren. Protestantse Gemeente i.w. Veenendaal Verkoop woning predikant Landelijk dienstencentrum Diverse Subsidies Wijken, inclusief renteloze leningen Aller Erf De Goede Reede Petrakerk Sola Fide Bedrijven Leningen SKG, landelijk Totaal Stichtingskosten De bedragen zijn realistische inschattingen. Het zijn geen toegezegde bedragen. Er kan alleen over de bijdrage van de Protestantse Gemeente i.w. Veenendaal een uitspraak worden gedaan. Het gaat in dat geval over totaal ongeveer ,--. In overleg met het landelijke dienstencentrum is een aanvraag voorbereid voor subsidie, de concepttekst wordt op dit moment beoordeeld. Voor wat betreft de wijken zullen we een inspannings- en resultaatverplichting aan moeten gaan. De genoemde bedragen lijken ons realistisch. Een lening bij SKG kan gerealiseerd worden, daarover is navraag gedaan bij het landelijke dienstencentrum. Om de Stichtingskosten zelf volledig te financieren ontbreken de middelen bij de Protestantse Gemeenten i.w. te Veenendaal. Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 6 van 12

9 2.4 Exploitatiekosten Op grond van het voorstel tot financiering is op advies van J. van Leeuwen een overzicht gemaakt van de exploitatiekosten. Deze indeling wordt door twee andere adviseurs positief beoordeeld. Kerkzaal 566 m 2 lasten per m 2 BVO per jaar Overige publieke heffingen 2, ,00 Opstalverzekering 1,12 633,92 Klein onderhoud 7, ,96 Groot onderhoud 16, ,06 Elektra 2, ,20 Gas 8, ,30 Water 0,75 424,50 Bewaking 2, ,00 Schoonmaak 14, ,00 Overige facilitaire kosten 6, ,00 Overige verzekeringen 2, ,48 Kosten leningen 3,5% van de leensom 7.000,00 Totaal ,42 Opmerkingen m.b.t. de exploitatie: 1. In de huidige situatie zijn de exploitatiekosten van Aller Erf ongeveer ,--. Dat is de huur van de kerkzaal op zondag, bijzondere diensten, de huur van de bijruimten op zondag en de beschikbaarheid van twee ruimten elke dag van de week; 2. In de nieuwe situatie zullen we eigenaar zijn van een kerkzaal en eigenaar van de ruimten die meer zijn dan de ruimten die we nu huren. Tevens zullen we op zondag gebruik maken van extra ruimte beschikbaar gesteld door de Stichting Aller Erf; 3. De nieuwbouw zal zo plaatsvinden dat de exploitatielasten zo min mogelijk zullen zijn, door energiezuinige voorzieningen, een onderhoudsvriendelijk gebouw, gebruik zonnepanelen, etc; 4. In de beheersovereenkomst met de Stichting Aller Erf zal overeen worden gekomen dat de exploitatielasten van niet-zondagen voor zowel de kerkzaal als de nevenruimten wegvallen tegen de opbrengsten (prestatieverplichting) van de verhuur van de ruimten op nietzondagen. Op dit punt kan een discussie worden gevoerd of we toch niet zelf een kleine winst met zeer veel gratis menselijke inspanningen moeten kunnen realiseren. Ons advies is te kiezen voor financiële zekerheid en de exploitatiedoelstelling bij de Stichting Aller Erf neer te leggen. 5. Met de Stichting Aller Erf wordt overleg gevoerd over de bestuurssamenstelling van de Stichting. Mede omdat het beheer wordt gerealiseerd over eigendommen van de kerk. 6. Er zal in samenwerking met de Stichting Aller Erf gezocht worden naar een vaste huurder die groot belang heeft bij een goed, op maat ingerichte ruimtes in het kader van Multifunctionele Accomodaties (MFA). De huurder kan decentraal in de wijk de activiteiten aanbieden. Te denken valt aan de Volksuniversiteit, de Muziekschool, een begrafenisondernemer, etc. 7. De wijkgemeente Noord-Oost onderzoekt of ze het volgende waar kan maken: indien de exploitatielast hoger wordt dan ,-- zal de wijkgemeente door bijzondere activiteiten zelf de benodigde meerkosten opbrengen tot de maximale meerkosten van ,- 8. In bijlage 1 zijn opgenomen de parameters die door de heer Van Leeuwen zijn aangegeven voor de berekening van de exploitatie, de toelichting bij de parameters is ook opgenomen. 9. Bovenstaande berekening van de exploitatiekosten is opgesteld na advies van de hoofddeskundige J. van Leeuwen en met een second opinion van drie onafhankelijke deskundige adviseurs. Er zijn meerdere referentieprojecten getoond die aangeven dat deze berekeningen juist zijn. Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 7 van 12

10 2.5 Inrichtingskosten Op grond van een inventarisatie van inrichtingskosten van een te starten kerk in Amersfoort heeft de commissie een bedrag geschetst van ,-- tot ,--. De inrichting van de Ontmoetingskerk te Rhenen heeft ,-- gekost. De voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad zal nadere voorstellen doen om commissies in te stellen m.b.t. de inrichting van de nieuwe kerkzaal en de bijruimten. Slechts die ruimten die eigendom worden van de kerk zullen door de kerk ingericht worden. In overleg met de Stichting Aller Erf zullen door de vaste huurder, de kerk op zondag, afspraken gemaakt worden over de inrichting. 2.6 Mag het iets meer zijn: 10% extra dromen Bij de presentatie in de Algemene Kerkenraad is geopperd dat een activiteit voor Veenendaal in het belang van het Koninkrijk tevens mogelijkheden biedt om gemeentes verder weg te steunen. We stellen voor om naast de acties voor de eigen kerk Noord Oost activiteiten te ontwikkelen die ook verder weg het Koninkrijk gestalte geeft. De Algemene Kerkenraad zou het besluit moeten nemen om bij uitwerking van bovenstaande voorstellen de diaconie opdracht te geven om 10% van de uitgaven voor Noord Oost op te brengen voor een gelijksoortig project in het buitenland. Dan verbindt Protestantse Gemeente i.w. Veenendaal zich niet alleen samen tot een plaatselijke gemeente, maar geeft oprecht solidair gestalte aan de zorg voor de naaste. 10% zegt daarbij misschien weinig, maar het bedrag is waarschijnlijk van grotere betekenis dan we in Nederland beseffen. Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 8 van 12

11 Hoofdstuk 3 Besluitvormingsprocedure 3.0 Besluitvorming kerkbouw Noord Oost De besluitvorming over kerkbouw Noord Oost kent de volgende stappen: Stap 1. Het beleidsplan is akkoord door de wijkkerkenraad Noord Oost. Akkoord ja Stap 2. De Algemene Kerkenraad stemt in principe in met het beleidsplan en de financiële bijsluiter, de voorzitter en scriba tekenen voor deze instemming. Stap 3. De Algemene Kerkenraad nodigt de wijkgemeenten uit om te reageren op de voorgenomen plannen, de wijkgemeenten moeten niet instemmen, kunnen wel adviseren. Stap 4. De Algemene Kerkenraad neemt een definitief besluit, gehoord hebbend de wijkgemeenten, de voorzitter en scriba tekenen voor deze instemming. Stap 5. De Algemene Kerkenraad legt de uitvoering van het besluit in handen van het College van Kerkrentmeesters. Stap 6. Het college van Kerkrentmeesters vraagt advies aan het landelijke platform RCBB, Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een regionaal college voor de behandeling van beheerszaken heeft tot taak het toezien op de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten, de diaconieën en de classes binnen zijn rechtsgebied. Stap 7. Het College van Kerkrentmeesters stelt een bouwcommissie in bestaande uit het College van Kerkrentmeesters en de voorzitter van de Stuurgroep Na dromen de daden. 3.1 Volgorde en data Deze financiële bijsluiter bij het beleidsdocument van is opgesteld om de besluitvorming te bespoedigen. De leden van Spirit blijven nieuwsgierig wat het definitief gaat worden met de kerk. De Stichting Aller Erf is ervan afhankelijk i.v.m. haar voorbereiding op plannen om het gerenoveerde Aller Erf als een MFA in de markt te zetten. Ze zoeken een huurder voor de zondag, als de kerk niet meer in de sporthal zit. Omdat Spirit op 1 januari 2010 een aanvraag doet voor het nieuwe bestemmingsplan is het noodzakelijk op uiterlijk onderstaande data besluiten te nemen. Stap 2: oktober 2009 Stap 3: november 2009 Stap 4 en 5: december 2009 Na het definitieve besluit in de Algemene Kerkenraad zullen er overeenkomsten gesloten moeten worden met Spirit, met de gemeente Veenendaal etc. Dit zal gebeuren door de het College van Kerkrentmeesters. De wijkkerkenraad zal een beheersovereenkomst maken met de Stichting Aller Erf. De wijkkerkenraad legt dit voorstel voor ter besluitvorming aan de Algemene Kerkenraad. Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 9 van 12

12 Bijlage Grondslag en parameters exploitatieberekening 4.0 Vooronderstellingen Voor toepassing van onderstaande parameters zijn de volgende vooronderstellingen van toepassing: 1. In het kader van duurzaam bouwen wordt uitgegaan van een onderhoudsarm gebouw; 2. Gas, elektra en water betreffen een indicatie en is afhankelijk van de gebruikstijden van de accommodatie; er is rekening gehouden met een energiezuinig gebouw. 4.1 Parameters Na enig onderzoek naar een model is gekozen voor onderstaand exploitatiemodel en zijn parameters. De kosten per m 2 bruto vloer oppervlakte (BVO) zijn een resultante van onderzoek naar gemiddelden die per sector van toepassing zijn. Het kerkgebouw is onder culturele instellingen geschaard (mede op grond van de Multifunctionele Accommodatie). Kosten per m 2 BVO Overige publiek rechterlijke heffingen 2,00 Opstalverzekering 1,12 Klein onderhoud 7,56 Groot onderhoud 16,41 Elektra 2,20 Gas 8,55 Water 0,75 Bewaking 2,00 Schoonmaak 14,00 Overige facilitaire kosten 6,50 Overige verzekeringen 2, Toelichting posten Overige publiek rechterlijke heffingen Opstalverzekering Klein onderhoud Groot onderhoud Elektra Gas Water Bewaking Schoonmaak Overige facilitaire kosten Overige verzekeringen e.d. Toelichting Onder andere zuiveringslasten, waterschapslasten, rioolrecht en reinigingsrecht Brand, storm en inbraakverzekering voor de opstallen Dagelijkse onderhoudswerkzaamheden welke in de meeste gevallen in eigen beheer worden uitgevoerd; planmatig onderhoud o.b.v. meerjarenonderhoudsplan (MOP, o.a. schilderwerk, onderhoud en vervanging gebouwinstallaties, vloerbedekking, armaturen etc.) Grootplanmatig onderhoud aan buitenzijde (vervanging dakbedekking, goten/hwa, riolering, bestrating, hekwerk, voegwerk, radiatoren en leidingen) gebaseerd op een MOP over 40 jaar. Gebaseerd op ervaringscijfers Gebaseerd op ervaringscijfers Gebaseerd op ervaringscijfers In geval van grote evenementen moet een hoger bedrag worden geraamd. Is afhankelijk van het aantal gemeenschappelijke ruimten. Zowel intern als extern De overige facilitaire kosten behelzen verbruikskosten sanitaire ruimten (handdoekenautomaten, zeepdispensers enz.), vuilafvoer, telefoon- en portokosten, kopieerkosten, CAI-aansluitingen, internetabonnement en overige materiële beheerskosten. Inventarisverzekering, WA verzekering, Onroerend Zaak Belasting Protestantse Gemeente Veenendaal i.w., voorbereidende bouwcommissie Algemene Kerkenraad pagina 10 van 12

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: de leden van de commissie Cultuur en Welzijn van Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 10 november 2010 Ons kenmerk: 10.038/HPB/HL Behandeld door: H.G. Parker

Nadere informatie

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven Exploitatie en Beheerplan Basisschoolgebouw Houthaven Beheervisie, eigendomsverhouding, taken en verantwoordelijkheden en voorwaarden voor gebruik omtrent basisschoolgebouw Houthaven Versie 5.0 Definitief

Nadere informatie

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer Openbaar Ankie Verspeek Vastgoed en Makelaardij Fontys Hogeschool Eindhoven Management Economie en Recht Mei 2010 Begeleiders: Dhr. C.J.W. Bosmans (Fontys Hogeschool Eindhoven MER Vastgoed en Makelaardij)

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012

KERKBEHEER. In deze uitgave: 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 12E JAARGANG, NUMMER 2, FEBRUARI 2012 KERKBEHEER In deze uitgave: Informatie over de persconferentie Kerkbalans 2012 en de evalutatie Kerkbalans Nieuwe Stijl Overzicht van de predikantstraktementen en

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal

BrouwErspoort getoetst. EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal BrouwErspoort getoetst EEn onderzoek naar het centrumproject BrouwErspoort in de gemeente VEEnEndaal mei 2009 Brouwerspoort getoetst Een onderzoek naar het centrumproject Brouwerspoort in de gemeente Veenendaal

Nadere informatie

Opgesteld door het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP):

Opgesteld door het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP): Bedrijfsplan Sporthal Overasselt Indoorcentrum voor Sport, Welzijn en Cultuur 4 februari 2015 Opgesteld door het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP): Gerard Duighuisen Kristian Duighuisen

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

DE FRACTIE VAN DE PVDA.

DE FRACTIE VAN DE PVDA. Concept Memorie van antwoord van burgemeester en wethouders op de schriftelijke politieke vragen van de raadsfracties naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2009. DE FRACTIE VAN DE PVDA. 1. Hoe hoog schat

Nadere informatie

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept)

PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) PAROCHIEPLAN CATHARINAPAROCHIE (Concept) Catharinaparochie, Oosterhout December 2014 VOORWOORD In deze decemberversie van het Parochieplan presenteren we als bestuur en team van de Catharina-parochie het

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Organisaties onder één dak;

Organisaties onder één dak; Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen Weesp, mei 2004 In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) Colofon

Nadere informatie

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 Basishandboek zelfbouw mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. BETROKKEN PARTIJEN... 6 2.1 DE KAVELWINKEL... 6 2.2 GRONDZAKEN... 6 2.3 AFDELING OMGEVINGSKWALITEIT...

Nadere informatie

NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961

NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961 NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 171202 961 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 17 december 2002, aanvang 20.00h, en voortgezet op donderdag 19

Nadere informatie

Beheer, exploitatie en programmering

Beheer, exploitatie en programmering Beheer, exploitatie en programmering 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Opstartfase en uitgangspunten... 3 2. Programmering van t Plein... 4 3. Organisatie en Beheer... 5 4. Exploitatie... 6 4.1. Horeca... 7 4.2.

Nadere informatie

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45 Samen Bouwen in Lelystad Ons bouwpro Ons bouwproject cpo 1 27-03-14 09:45 2 cpo 2 27-03-14 09:45 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Wij willen samen bouwen in Lelystad 7 Voor de realisatie van een CPO onderscheiden

Nadere informatie

Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming

Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming Uitgangspunten investeringsopgave Oktober 2012 Extern toezicht, intern toezicht en functioneren van de onderneming 1 Inhoudsopgave... 1 1. Voorwoord... 3 2. Positie en inbedding binnen Brabantse Waard...

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72

Beantwoording vragen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 Beantwoording vragen Nota van wijziging 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Pagina 2 van 72 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 BEANTWOORDING VRAGEN... 7 Algemeen... 9 1. Zorg & welzijn... 11 2.

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie