Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Prospectus 12 maart 2013

2 Belangrijke informatie Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is een beleggingsfonds in de vorm van een besloten fonds voor gemene rekening met een open-end-structuur dat is opgericht 29 maart Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is een paraplufonds bestaande uit verschillende series participaties, subfondsen genaamd, waarin afzonderlijk kan worden belegd. Elk subfonds (hierna: Fonds ) heeft zijn eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming. Als beheerder van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen treedt op SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (hierna: Beheerder ). Als bewaarder van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen treedt op Stichting Bewaarder Zwitserleven Beleggingsfondsen (hierna: Bewaarder ). Participaties Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen worden alleen aangeboden aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (hierna: 'Wft'). De Beheerder heeft Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen onderworpen aan het vrijwillig toezichtregime. Deelname in één of meer Fondsen van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen kan uitsluitend geschieden door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wft. Het prospectus van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen (hierna: Prospectus ) is onderverdeeld in (i) dit basisprospectus inclusief de bijlagen en (ii) voor ieder Fonds een aanvullend prospectus inclusief bijlage(n) (hierna te noemen Aanvullend Prospectus ). Het Prospectus bevat algemene informatie die betrekking heeft op alle Fondsen binnen Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. In het Aanvullend Prospectus wordt specifieke informatie verstrekt omtrent de specifieke Fondsen over onder meer de doelstelling, het beleggingsbeleid en de beleggingstechnieken. Elk Fonds heeft een eigen beleggingsbeleid, kostenstructuur en risicoprofiel. Indien er afwijkingen zijn in de tekst van het Prospectus ten opzichte van het Aanvullend Prospectus, prevaleert de tekst van het Aanvullend Prospectus. Alle bijlagen bij het Prospectus en bij het Aanvullend Prospectus maken onderdeel uit van het Prospectus. Tevens is voor elk Fonds een document opgesteld genaamd Essentiële Beleggersinformatie ( Essentiële Beleggersinformatie ) met informatie over het Fonds, de kosten en de risico s. Participanten van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico s zijn verbonden. De waarde van een deelneming kan stijgen, maar ook dalen, waardoor Participanten mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd of hun gehele inleg verliezen. Zij worden er dan ook nadrukkelijk op gewezen dat zij zich bij hun beslissing om te investeren in Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen dienen te baseren op de informatie opgenomen in dit Prospectus met inbegrip van de daarbij behorende Aanvullende Prospectussen en bijlagen. De afgifte en verspreiding van het Prospectus alsmede het aanbieden, verkopen en leveren van participaties in elk Fonds kunnen in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. De Beheerder verzoekt personen die in bezit komen van het Prospectus zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Het Prospectus is geen aanbod van enig effect of uitnodiging tot het doen van een zodanig aanbod aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar toepasselijke regelgeving niet is geoorloofd. De Beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze een mogelijke participant van een Fonds is of niet. De in het Prospectus opgenomen gegevens zijn, voor zover zij aan de Beheerder redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn, in overeenstemming met de werkelijkheid en er zijn geen gegevens weggelaten waarvan vermelding de strekking van het Prospectus zou wijzigen. Uitsluitend de Beheerder is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen in dit Prospectus. Ten aanzien van alle in het Prospectus opgenomen verwijzingen naar (verwachte) rendementen geldt dat de waarde van een participatie van elk Fonds van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico s en onzekerheden inhouden aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. 2

3 Met uitzondering van de Beheerder is niemand gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen af te leggen die niet in het Prospectus zijn opgenomen. Indien zodanige informatie is verschaft of zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op dergelijke informatie of dergelijke verklaringen niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afgelegd door de Beheerder. De afgifte van het Prospectus en koop, verkoop, uitgifte en inkoop van participaties van elk Fonds van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen houden onder geen enkele omstandigheid in dat de in het Prospectus vermelde informatie ook op een later tijdstip dan de datum hiervan nog juist is. De Beheerder zal de gegevens in het Prospectus actualiseren zodra daartoe aanleiding bestaat. Op het Prospectus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 3

4 Inhoudsopgave Belangrijke informatie...2 Inleiding...6 Beleggingen...6 Risicoprofiel...10 Fondsstructuur...13 Beheerder en Bewaarder...13 Vergadering van Participanten...15 Intrinsieke waarde...15 Deelname...16 Afgifte, terugname en overdracht van participaties en prijsvorming...16 Waarderingsgrondslagen...17 Grondslagen voor resultaatbepaling...17 Rendement...17 Uitkeringen en dividendpolitiek...18 Kosten en vergoedingen...18 Fiscale aspecten...19 Wijzigingen van de voorwaarden...20 Verslaggeving...20 Informatieverstrekking...21 Klachten...21 Zwitserleven Selectie Fonds...22 Zwitserleven Mixfonds...24 Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven Horizonfonds Zwitserleven HorizonRentefonds...30 Bijlage A, Registratiedocument...31 Bijlage B, Voorwaarden van Beheer en Bewaring...34 Bijlage C, Statuten Beheerder...45 Bijlage D, Statuten Bewaarder...54 Bijlage E, Jaarrekening 2011 van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen

5 Algemeen - Contactgegevens Beheerder SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus RA Utrecht website: Bewaarder Stichting Bewaarder Zwitserleven Beleggingsfondsen Herikerbergweg CM Amsterdam Raad van Toezicht R.G.J. Langezaal, voorzitter W. Horstmann B. Janknegt Accountant KPMG Accountants N.V. Rijnzathe PV De Meern Bankier en betaalkantoor KAS BANK N.V. Spuistraat VT Amsterdam Depotbank KAS BANK N.V. Spuistraat VT Amsterdam Administrateur SNS Asset Management N.V. Croeselaan BJ Utrecht Fiscaal adviseur SNS REAAL N.V. Afdeling Fiscale Zaken Postbus TK Utrecht Juridisch adviseur SNS REAAL N.V. Afdeling Juridische Zaken Postbus TK Utrecht 5

6 Inleiding Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is een beleggingsfonds in de vorm van een besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur dat is opgericht 29 maart Het is een paraplufonds bestaande uit verschillende series participaties, Fondsen genaamd, waarin afzonderlijk kan worden belegd. Elk Fonds heeft zijn eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming. Ook de administratie van elk Fonds is gescheiden door het gebruik van separate rekeningen. Het in een afzonderlijke Fonds gestort kapitaal wordt afzonderlijk belegd. Zowel de kosten als de opbrengsten worden per Fonds afzonderlijk verantwoord. Waardestijgingen en waardedalingen in de portefeuille van een Fonds komen ten goede aan of ten laste van de houders van de desbetreffende serie participaties. Hoewel sprake is van (administratief) afgescheiden vermogens vormen de Fondsen in juridische zin één geheel. Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is een besloten fonds voor gemene rekening dat niet belastingplichtig is in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting Alle activa en passiva, alsmede de resultaten, worden pro rata naar aandeel en tijd toegerekend aan de houders van participaties. Indien een Fonds wordt geïntroduceerd door uitgifte van participaties van de desbetreffende serie, zal bij die gelegenheid een Aanvullend Prospectus voor dat Fonds worden aangeboden, waarin de specifieke kenmerken van dat Fonds zijn opgenomen. Beleggingen Fondsdoelstelling Deelname in één of meer Fondsen van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen kan uitsluitend geschieden door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wft. De Beheerder heeft Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen onderworpen aan het vrijwillig toezichtregime. Beleggingsdoelstellingen Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen heeft tot doel het per Fonds afzonderlijk, voor rekening en risico van de deelnemende desbetreffende Participanten, beleggen van vermogen in effecten, van effecten afgeleide instrumenten en andere vermogenswaarden. Voor alle Fondsen geldt dat het beleggingsbeleid met name is gericht op het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Dit beleggingsbeleid en de aard van de vermogenswaarden waarin wordt belegd, worden per Fonds, voorafgaand aan de introductie daarvan, nader bepaald in het betreffende Aanvullend Prospectus. Beleggingsbeleid Ieder Fonds kent een eigen beleggingsbeleid, dat is uiteengezet in het Aanvullend Prospectus voor dat Fonds. De Beheerder is ten aanzien van alle Fondsen vrij in de keuze van de fondswaarden en is gerechtigd tot alle daden van beheer met betrekking tot het fondsvermogen met inachtneming van het bepaalde in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring (hierna tevens te noemen Fondsvoorwaarden ) en het Aanvullend Prospectus voor het desbetreffende Fonds. Tot het beheer van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen wordt mede gerekend het bepalen van het beleggingsbeleid en het wijzigen daarvan, het uitleenbeleid, het verrichten van beleggingen en al hetgeen daarmee, in de ruimste zin, samenhangt. Uitsluitingscriteria Er wordt niet alleen op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek bepaald of een vermogenstitel van een instelling in aanmerking komt voor opname in het Fonds, maar voorafgaand aan voornoemd kwalitatief en kwantitatief onderzoek zal een beoordeling naar beste weten plaatsvinden op door de Beheerder vastgestelde criteria op het gebied van sociale-, milieu-, bestuurlijke- en overige fundamentele ethische aspecten. Na deze beoordeling wordt, identiek aan de oude situatie, gebruik gemaakt van fundamenteel onderzoek om te bepalen welke vermogenstitels in de portefeuille worden opgenomen. De algemeen aanvaarde ethische uitgangspunten komen voort uit bepalingen van internationale verdragen, richtlijnen en codes en hebben daarmee een breed maatschappelijk draagvlak. Opvattingen over ethische uitgangspunten zijn veranderlijk. Voortschrijdende inzichten kunnen leiden tot bijstelling van de criteria op basis waarvan vermogenstitels van instellingen al dan niet geselecteerd worden. 6

7 De criteria waarop de betreffende instelling beoordeeld wordt, zijn als volgt omschreven: respect voor de kernrechten van de mens; het zich niet schuldig maken aan ernstige vormen van kinderarbeid; het zich onthouden van betrokkenheid bij dwangarbeid; het zich onthouden van ernstige vormen van corruptie; het zich onthouden van zware vormen van milieuvervuiling; geen betrokkenheid bij de productie en ontwikkeling van controversiële wapensystemen, bij de verschaffing van diensten voor de ontwikkeling, het gebruik en het onderhoud van deze wapensystemen, of bij controversiële wapenhandel; respect voor algemeen aanvaarde ethische beginselen die gelden in een menswaardige samenleving. Indien de instelling waartoe de vermogenstitel behoort een negatieve beoordeling krijgt, kan deze uitgesloten worden; een instelling krijgt de gelegenheid op de onderbouwing van de overwogen uitsluiting te reageren. Uitsluiting volgt wanneer de reactie onvoldoende is, uitblijft of geen weerlegging inhoudt van de bevindingen. De beoordeling geldt voor alle vermogenstitels van instellingen binnen het gehele beleggingsuniversum. Vanwege het doorlopende karakter van de beoordeling in het beleggingsuniversum is een eventuele negatieve beoordeling niet onherroepelijk. De uitvoering van het uitsluitingenbeleid is uitbesteed aan SNS Asset Management. De instellingen worden beoordeeld door een team van analisten van SNS Asset Management. Het analistenrapport, dat een oordeel, onderbouwing en aanbevelingen omvat, wordt voorgelegd aan de Selectiecommissie, samengesteld uit specialisten van SNS Asset Management. De Selectiecommissie besluit uiteindelijk welke instellingen van belegging zijn uitgesloten, respectievelijk welke ondernemingen in aanmerking komen voor engagement (zie paragraaf engagement ). Voor Zwitserleven Vastgoedfonds is de screening van ondernemingen uitbesteed aan GES Investment Services AB (GES). GES zal de ondernemingen, die onderdeel uitmaken van het Fonds, op halfjaarlijkse basis en de ondernemingen in de benchmark op jaarbasis monitoren. De criteria waarop de betreffende instelling beoordeeld wordt, zijn als volgt omschreven: watergebruik afvalbeheer klimaatinvloed sociaal verantwoord ondernemen corporate governance (halfjaarlijks, alleen voor ondernemingen in de portefeuille) De Beheerder houdt toezicht op het bovengenoemde beoordelingsproces. Aan de hand van de beoordeling van GES stelt de Beheerder een lijst op met ondernemingen die niet voldoen aan de ESG criteria en plaatst deze instellingen na geen of onvoldoende voortgang op de uitsluitingenlijst. Vanwege het dynamische karakter van de beleggingsuniversa en vanwege het feit dat het vermogensbeheer voor een aantal Fondsen is uitbesteed aan vermogensbeheerders die niet tot de SNS REAAL organisatie behoren, bestaat de mogelijkheid dat een vermogenstitel opgenomen is alvorens een beoordeling heeft plaats kunnen vinden. Indien geconstateerd wordt dat een vermogenstitel aanwezig is waarvan na beoordeling blijkt dat zij de algemeen aanvaarde ethische uitgangspunten in grove mate schendt, zal de Beheerder zich na constatering binnen 6 weken van de vermogenstitel ontdoen. Engagement Wanneer een instelling na beoordeling voldoet aan de gestelde criteria, maar waarbij verbetering in beleid en/of prestaties op het gebied van de fundamentele uitgangspunten noodzakelijk wordt geacht om op termijn uitsluiting te voorkomen, dan zal proactief een dialoog met de betreffende instelling aangegaan worden. Op deze wijze wordt vanuit de rol als aandeelhouder het belang kenbaar gemaakt. Naast de dialoog met de betreffende instelling, is het tevens mogelijk dat in het kader van het engagementbeleid voorstellen gedaan zullen worden tijdens aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarmee een dergelijke dialoog is aangegaan. Engagement is niet van toepassing op Zwitserleven Wereld Aandelenfonds. De wijze waarop een onderneming wordt benaderd is onder andere afhankelijk van de aanleiding van engagement, de bereidheid van deze ondernemingen om samen te werken en vragen te beantwoorden, het type onderneming en de sector waarin de onderneming werkzaam is. De uitvoering van het engagementbeleid is uitbesteed aan SNS Asset Management. Voor Zwitserleven Vastgoedfonds is de uitvoering van het engagementbeleid uitbesteed aan GES Investment Services AB. GES zal een actieve dialoog aangaan met de 10% slechtst presterende ondernemingen op basis 7

8 van de risicoscores in de door GES verstrekte rapportages. De Beheerder houdt toezicht op het engagement proces. Instellingen die geen of onvoldoende voortgang laten zien worden ook door de Beheerder op de uitsluitingenlijst geplaatst. Stembeleid De mogelijkheid bestaat om als aandeelhouder op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen te stemmen op voorstellen van het bestuur van deze onderneming. In beginsel, en voor zover het gebruikmaken van het stemrecht niet leidt tot negatieve (operationele) gevolgen, zal immer gebruik gemaakt worden van het verkregen stemrecht. Uitgangspunt is dat er wordt gestemd op aandeelhoudersvergaderingen waarin één of meer van onderstaande agendapunten aan bod komen: Voorstellen aangaande de verslaglegging en winstbestemming Voorstellen aangaande de samenstelling van bestuurlijke organen Voorstellen aangaande het beloningsbeleid van bestuurlijke organen Accountantscontrole en daaraan gerelateerde voorstellen Kapitaal gerelateerde voorstellen Overige gewichtige voorstellen Voor de invulling van het stemrecht is beleid ontwikkeld. De hoofdpunten hiervan zijn uitgewerkt in het document Proxy Voting Policy Zwitserleven Beleggingsfondsen. Dit document is te raadplegen op de website van de beheerder: (hierna: Website van de Beheerder ). De uitvoering van het stembeleid is uitbesteed aan SNS Asset Management. In het (half)jaarverslag van Zwitserleven Beleggingsfondsen wordt op hoofdlijnen de stemverantwoording over de betreffende verslagperiode vermeld. Voorts is een meer gedetailleerde stemverantwoording opgenomen op de Website van de Beheerder. De portefeuille Om de beleggingsdoelstellingen te realiseren kan elk Fonds beleggen in aandelen, vastrentende waarden, deposito s, liquiditeiten en financiële derivaten zoals opties, futures en swaps. Voor wat betreft de derivaten kunnen deze zowel instrumenten zijn die aan een beurs zijn genoteerd als instrumenten die over-the-counter worden verhandeld. Transacties in deze over-the-counter-instrumenten worden uitsluitend gedaan met financiële instellingen die zijn gespecialiseerd in dergelijke transacties en deelnemen aan over-the-counter-markten. Gelieerde partijen Voor elk Fonds staat de mogelijkheid open om te beleggen in andere beleggingsinstellingen. Elk Fonds kan transacties aangaan met gelieerde partijen. Deze transacties kunnen onder meer beleggingstransacties betreffen. Zulke transacties, waaronder die in gelieerde beleggingsinstellingen, vinden plaats tegen voorwaarden die door de Beheerder marktconform of gunstiger dan marktconform worden geacht. Bij een transactie met een gelieerde partij buiten een gereglementeerde markt, effectenbeurs of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt, zal een onafhankelijke waardebepaling ten grondslag liggen aan de transactie of zal de waardebepaling geschieden door een of meer bij de transactie betrokken partijen. Financiering van beleggingen Het beleggingsbeleid van de Fondsen sluit het beleggen met geleend geld uit, evenals het verkopen van financiële instrumenten die de Fondsen niet bezitten. Verbruiklening van effecten (securities lending) Ter verhoging van het totale beleggingsresultaat kunnen door de Beheerder financiële instrumenten uit alle Fondsen worden uitgeleend aan andere financiële instellingen. De Fondsen kunnen uitleentransacties aangaan tot maximaal 50% van haar beleggingen. De Beheerder heeft de volgende uitgangspunten gedefinieerd voor securities lending: Er wordt alleen tot securities lending overgegaan indien de risico s laag/beperkt zijn; daartoe behoort ook dat geen tot weinig operationele risico s gelopen worden; Stembeleid in het kader van verantwoord vermogensbeheer prevaleert boven opbrengsten securities lending; Op basis van deze uitgangspunten heeft de Beheerder vastgesteld dat het Principal Programma van KAS BANK, met strikte eisen op het gebied van onderpand het beste aansluit bij genoemde uitgangspunten. Onderpand wordt gegeven in de vorm van -onder meer -(staats)obligaties en aandelen die worden verhandeld op een gereglementeerde markt. Er wordt geen gebruik gemaakt van cash collateral. 8

9 KAS BANK opereert bij het uitlenen van effecten in voornoemd programma als principaal intermediair. Principaal Intermediair wil zeggen dat KAS BANK bij iedere securities lending transactie optreedt als enige tegenpartij van een Fonds. Het tegenpartij risico het in gebreke blijven bij het nakomen van verplichtingen blijft dus beperkt tot één partij (KAS BANK). De opbrengsten van de uitleentransacties komen na aftrek van een marktconforme vergoeding voor de dienstverlening door KAS BANK ten goede aan de Fondsen (zoals uiteengezet in de kostenparagraaf van dit Prospectus). De opbrengsten worden in het (half)jaarverslag vermeld. Risico s bij securities lending kunnen onderverdeeld worden in; krediet-/tegenpartijrisico; marktrisico; operationeel risico; uitleenrisico; en herbeleggingsrisico. Gevolg van deze genoemde risico s kan zijn dat er eventueel verlies in waarde in de individuele Fondsen op kan treden. Krediet-/tegenpartijrisico Krediet-/tegenpartijrisico is het risico dat de inlener niet kan voldoen aan zijn verplichting tot teruggave van de geleende effecten op de afgesproken datum. Marktrisico Beleggen brengt marktrisico met zich mee, met name door de fluctuaties in waarde van de beleggingen. Het marktrisico op een portefeuille verandert niet door deel te nemen aan securities lending. Een specifiek aan securities lending verbonden marktrisico is een faillissement van de tegenpartij. In dat geval moet het gestelde onderpand worden verkocht en de uitgeleende waarden teruggekocht tegen de dan geldende koers met een eventueel verlies in waarde in de individuele Fondsen als gevolg. Operationeel risico Operationeel risico betreft het risico dat ontstaat als gevolg van het falen of tekortschieten van interne processen, menselijke en technische tekortkomingen, en onverwachte externe gebeurtenissen. Als gevolg hiervan kan bijvoorbeeld gedacht worden aan onderstaande gebeurtenissen: non settlement van instructies; verkoop uitgeleende stukken door vermogensbeheerder zonder tijdige recall; onjuiste afwikkeling van corporate actions op uitgeleende stukken. De beheersing van de operationele risico s vindt plaats door middel van procedures, controles en systemen aan de zijde van de principaal intermediair, de vermogensbeheerder en de Beheerder, waardoor de operationele risico s beheersbaar blijven en ingeperkt worden. Uitleenrisico Het risico dat uitgeleende effecten verloren gaan. Ter afdekking van dit risico zorgt de Beheerder namens het Fonds ervoor dat voldoende zekerheden worden verkregen. Herbeleggingrisico Indien liquide middelen worden verkregen als zekerheid worden deze herbelegd. Door de herbelegging wordt een herbeleggingrisico gelopen (het risico dat de herbelegging van de liquide middelen een negatief rendement oplevert). Dit risico is hier niet van toepassing aangezien geen liquide middelen als onderpand geaccepteerd worden. Beleggingen in andere beleggingsinstellingen Voor zover 20% of meer van het vermogen van een Fonds direct of indirect wordt belegd in een andere beleggingsinstelling is de volgende documentatie beschikbaar op het adres van de Beheerder en op diens website: het prospectus en de laatst verschenen halfjaar- en jaarverslagen van die andere beleggingsinstelling, waarin het kostenniveau is opgenomen; indien van toepassing, de afspraken tussen het betreffende Fonds en de andere beleggingsinstelling over de deling van kosten en aan wie het voordeel toekomt. Voor zover ten minste 95% van het vermogen van het Fonds wordt belegd in een andere beleggingsinstelling zal in het 9

10 Aanvullend Prospectus met betrekking tot dat Fonds een beschrijving worden gegeven van het beleggingsbeleid van de andere beleggingsinstelling. Risicoprofiel Beleggen brengt risico's met zich mee. Er worden geen garanties gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd. De intrinsieke waarde van elk Fonds kan zowel stijgen als dalen. De onderstaande classificatie van risico's is bedoeld om een overzicht te geven van de risico's die zich voor kunnen doen bij een participatie in een Fonds van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Deze classificatie is niet uitputtend. De classificatie bestaat uit 4 hoofdrisico's die weer zijn onderverdeeld in meer specifieke risico's. Het op een Fonds te behalen rendement is onder meer afhankelijk van de fondswaarden waarin wordt belegd. De in het verleden behaalde rendementen van elk Fonds worden vermeld op de website (hierna: de Website ) en in de Essentiële Beleggersinformatie van elk Fonds. Voor een nadere omschrijving van het risicoprofiel van een Fonds wordt verwezen naar het desbetreffende Aanvullend Prospectus. In het Aanvullend Prospectus zijn tevens de risico's en factoren opgenomen die van invloed kunnen zijn op de waarde van de belegging. Algemeen Hierna worden de risicofactoren vermeld die voor de beleggers in de Fondsen van betekenis en relevant zijn in het licht van de gevolgen en de waarschijnlijkheid ervan. Dit houdt tevens in dat niet alle mogelijke risicofactoren zijn vermeld. Aangezien elk Fonds een eigen beleggingsbeleid voert, variëren deze risico s per Fonds. De risicofactoren, die voor elk specifiek Fonds van betekenis en relevant zijn (het risicoprofiel), zijn vermeld in de beschrijving van het beleggingsbeleid, die in het Aanvullend Prospectus van desbetreffend Fonds is opgenomen. Door de bedoelde risico s kan de waarde van de beleggingen van de Fondsen zowel stijgen als dalen en kunnen beleggers als gevolg hiervan mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd of hun gehele inleg verliezen. 1. Marktrisico Het risico als gevolg van ontwikkelingen die direct betrekking hebben op de waarde van een bedrijf of beleggingsinstelling. De waarde van beleggingen kan variëren door veranderde economische, politieke of marktomstandigheden, of door een individuele bedrijfssituatie. Koersrisico De beleggingen van elk Fonds zijn onderhevig aan marktfluctuaties in het algemeen (de koersen kunnen wereldwijd, regionaal of op individuele beurzen en markten dalen) -de marktrisico s- en de risico s als gevolg van specifieke op die ondernemingen en waarden van toepassing zijnde omstandigheden -de specifieke risico s-. Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen/De Fondsen beperken het neerwaarts koersrisico door de samenstelling van de beleggingen. Ook kan het neerwaarts risico beperkt worden door middel van een garantie verstrekt door Zwitserleven of een financiële instelling. De Fondsen kunnen gebruikmaken van financiële derivaten. Hierbij kan sprake zijn van hefboomwerking, waardoor de volatiliteit van een Fonds kan worden vergroot. Sommige derivaten, vooral over-the-counter verhandelde derivaten, kunnen op verschillende wijzen worden gewaardeerd. Een derivaat kan een minder sterke correlatie hebben met de onderliggende effecten dan verwacht en kan daardoor ineffectief blijken of zelfs een averechts effect hebben op de waarde van een Fonds. Valutarisico De Fondsen kunnen beleggen in effecten en andere vermogensbestanddelen, waarvan de waarde wordt uitgedrukt in een andere valuta dan de euro. Dit betekent dat de resultaten van een Fonds door valutabewegingen kunnen worden beïnvloed. Deze fluctuaties kunnen zowel een positieve als een negatieve invloed uitoefenen. De Beheerder heeft de mogelijkheid om, indien dit haar wenselijk voorkomt (en binnen de grenzen van het beleggingsbeleid van een Fonds), valutarisico af te dekken door gebruik te maken van financiële derivaten. Inflatierisico Het risico van verliezen als gevolg van inflatieontwikkelingen. Een stijgende inflatie heeft een negatief effect op de waarde van geld. Door inflatie kan de koopkrachtwaarde van tussentijdse aflossingen en de uiteindelijke aflossing lager zijn dan op het moment van investering. Renterisico Het risico van verliezen als gevolg van renteontwikkelingen. Een verandering van de rente kan van invloed zijn op de waarde van de beleggingen. Bij een stijgende rente zal bijvoorbeeld de waarde van 10

11 een obligatie over het algemeen dalen. Aflossingsrisico Het risico van verliezen als gevolg van het vervroegd aflossen van een obligatie door de uitgever van de obligatie. Sommige obligaties worden gekenmerkt doordat de uitgever het recht heeft tot het vervroegd aflossen van de obligatie. Indien een uitgever besluit tot het vervroegd aflossen van de hoofdsom dienen de vrijgekomen middelen tegen de huidige marktomstandigheden te worden belegd. Herinvesteringrisico Het risico van verliezen als gevolg van het herinvesteren van gelden tegen de dan geldende marktomstandigheden. Bij obligaties kan er een coupon worden uitgekeerd. Indien er een uitkering plaatsvindt van een coupon dienen de vrijgekomen middelen tegen de dan bestaande omstandigheden te worden belegd. Rentecurve-risico Het risico van verliezen als gevolg van veranderingen in de structuur van de rentecurve. Obligaties hebben een koersgevoeligheid die hoort bij een bepaalde rente typische looptijd. De rente die bij die bepaalde looptijd hoort, kan veranderen. Zo kan het voorkomen dat de 3-maands rente stijgt, terwijl gelijkertijd de 10-jaars rente daalt. Afhankelijk van de obligatie kan deze verandering van de rentecurve een positief of negatief effect hebben. Volatiliteitrisico Dit risico geeft weer of een bepaald financieel instrument onderhevig is aan belangrijke waardeschommelingen of niet. Als het volatiliteitrisico hoog is, zal het betreffende financieel instrument grote koersbewegingen laten zien. Hoe hoger de volatiliteit, des te onzekerder het beleggingsresultaat. Bepaalde beleggingen, zoals opties, reageren op een verandering van de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. Derivatenrisico Het risico van verliezen als gevolg van het gebruik van derivaten. In het kader van het afdekken van risico s en efficiënt portefeuillebeheer kan er gebruik worden gemaakt van derivaten. Derivaten zijn veelal complexe instrumenten. Verschillende factoren hebben invloed op de waarde van een derivaat. De waarde van een derivaat kan sterk stijgen of dalen bij slechts een kleine koersontwikkeling. Concentratierisico (beleggingen/markten) Het risico van verliezen als gevolg van een concentratie van de beleggingen in een bepaalde type financieel product, zoals obligaties of op bepaalde markten. Tegenpartijrisico Er is een mogelijkheid dat een uitgevende instelling of tegenpartij zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen, waardoor een Fonds verlies kan lijden. Voor zover in andere beleggingsinstellingen wordt belegd is er het risico dat de inkoop of uitgifte van deelnemersrechten geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort. Relatief rendementsrisico De waardefluctuaties van de effecten waarin is belegd kunnen in positieve en negatieve zin afwijken van die opgenomen in de vergelijkingsmaatstaf van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen (relatief rendementsrisico). Ingeval sprake is van een negatieve afwijking bestaat het risico dat de doelstelling van een Fonds niet wordt gehaald. Teneinde deze risico s te beheersen hanteert de Beheerder prestatienormen voor de betreffende vermogensbeheerders en beleggingsrestricties met betrekking tot de uitvoering van het vermogensbeheer. Deze beleggingsrestricties beogen een voldoende mate van spreiding van de beleggingen over regio s, bedrijfstakken, bedrijven en/of beleggingscategorieën (mixfondsen) te bewerkstelligen. Bij beleggingen van Fondsen gericht op bepaalde regio s worden restricties met betrekking tot de mate van afwijking van de samenstelling van de portefeuille ten opzichte van de vergelijkingsmaatstaf (tracking error-restricties) toegepast. Bij vastrentende portefeuilles worden restricties toegepast met betrekking tot de gemiddelde looptijd van de portefeuille (duration-restrictie). 2. Liquiditeitsrisico Het kan voorkomen dat een ten behoeve van een Fonds ingenomen positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd vanwege gebrek aan liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod. Het risico van verliezen als gevolg van het niet tijdig tegen een redelijke prijs kunnen aankopen en of verkopen van een positie is het liquiditeitsrisico. Sommige beleggingen, zoals aandelen van kleine bedrijven of niet-beursgenoteerde bedrijven, kunnen niet tijdig tegen een redelijke prijs worden verhandeld. Bij een gedwongen verkoop kan dit tot een lage 11

12 opbrengst leiden. 3. Kredietrisico Het risico van verliezen als gevolg van het niet kunnen nakomen van verplichtingen van een partij. Dit kunnen zowel financiële als niet-financiële verplichtingen zijn. Spreadrisico Het risico van verliezen als gevolg van een verandering in de risico-opslag die de markt eist voor het nemen van het kredietrisico van de beleggingen. Deze risico-opslag kan door marktomstandigheden omhoog of omlaag gaan. Zo kan de credit spread dalen als de (door de markt veronderstelde) kredietwaardigheid van de portefeuille verbetert (en vice versa). Afwikkelingsrisico De mogelijkheid bestaat dat afwikkeling via een betalingssysteem niet kan plaatsvinden zoals verwacht, omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd of zoals verwacht plaatsvindt. Landenrisico Het risico van verliezen als gevolg van regeringen die niet in staat zijn of niet bereid zijn om aan (financiële) verplichtingen te voldoen. Concentratierisico (debiteuren) Het risico van verliezen als gevolg van een concentratie van een groot deel van het vermogen bij een debiteur. Bewaarnemingrisico Hoewel de Beheerder de nodige voorzichtigheid in acht neemt is het mogelijk dat activa verloren gaan als gevolg van onder meer insolvabiliteit of fraude bij de Bewaarder. 4. Operationeel risico Het risico van verliezen als gevolg van inadequate of falende interne processen, controles, mensen, systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen. Onder dit risico vallen onder andere bedrijfsrisico, juridisch en compliancerisico, belastingrisico, frauderisico, proces- en administratierisico, systeemrisico, personeelsrisico en faciliteitrisico. Uitleenrisico Het risico dat uitgeleende effecten verloren gaan. Ter afdekking van dit risico zorgt de Beheerder namens het Fonds ervoor dat voldoende zekerheden worden verkregen. Uitbestedingsrisico De administratie is uitbesteed aan SNS Asset Management N.V. Het vermogensbeheer van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is uitbesteed aan SNS Asset Management N.V en LaSalle Investment Management Securities B.V. Uitbesteding van activiteiten brengt als risico met zich dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, ondanks gemaakte afspraken. De Beheerder, die eindverantwoordelijk blijft voor de uitbestede activiteiten, toetst periodiek de naleving van de gemaakte afspraken. Wijzigingsrisico belastingregimes Het wijzigingsrisico met betrekking tot belastingregimes houdt in hoofdlijnen in dat een overheid de belastingwetgeving in ongunstige zin voor een Fonds verandert, waardoor de waarde van de beleggingsportefeuille en/of de waarde van het eigen vermogen van een Fonds op een of andere wijze negatief worden beïnvloed. Het is niet uitgesloten dat de wet of wetsinterpretatie verandert, al dan niet met terugwerkende kracht. Het is daardoor mogelijk dat additionele belastingen verschuldigd worden, inclusief eventuele bronheffingen met betrekking tot betaalbaar gestelde dividenden of rente, die niet voorzienbaar waren ten tijde van het uitbrengen van het Prospectus of ten tijde van aankoop, waardering of verkoop. Dit risico neemt toe naarmate meer wordt belegd in landen met minder stabiele regeringen en democratische procedures bij de totstandkoming van (belasting)wetgeving. Risico s externe factoren Fiscale en financiële wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. Hierdoor kunnen Fondsen met lasten of heffingen worden geconfronteerd die niet waren voorzien ten tijde van het opstellen van het Prospectus of op het moment dat beleggingen worden gekocht, gewaardeerd of verkocht. 12

13 Fondsstructuur Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is een besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur dat is opgericht 29 maart Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is een zogenaamd paraplufonds, bestaande uit verschillende series participaties. Het vermogen van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is verdeeld in participaties elk rechtgevend op een evenredig aandeel in het gemeenschappelijk vermogen. Voor nadere informatie met betrekking tot de participaties wordt verwezen naar de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen welke als Bijlage B bij dit Prospectus zijn opgenomen. Participaties Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen worden alleen aangeboden aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wft. De Beheerder heeft Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen onderworpen aan het vrijwillig toezichtregime. Het Registratiedocument van de Beheerder is als Bijlage A bij dit Prospectus opgenomen. Fondsen Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen geeft voor elk Fonds een apart soort participatie uit waarin afzonderlijk kan worden belegd. Elk Fonds heeft een eigen beleggingsbeleid, kostenstructuur en risicoprofiel. Een participatie in een Fonds geeft recht op een evenredig deel van het vermogen van het desbetreffende Fonds voor zover dit aan de deelgerechtigden toekomt. Het in elk Fonds te storten of daaraan toe te rekenen vermogen wordt afzonderlijk belegd in de specifieke beleggingsportefeuille van het betreffende Fonds. Voor elk Fonds wordt een aparte administratie gevoerd, zodat alle aan een Fonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Fonds worden verantwoord en geadministreerd op een daartoe per Fonds aangehouden rekening. Zowel de positieve als de negatieve waardeveranderingen in de beleggingsportefeuille van een Fonds komen ten gunste respectievelijk ten laste van de Participanten in het betreffende Fonds. Voor elk Fonds is een Aanvullend Prospectus opgesteld waarin de specifieke kenmerken zijn opgenomen waaronder: de aanvangsdatum het beleggingsbeleid de vermogenswaarden waarin hoofdzakelijk wordt belegd het risicoprofiel de kostenstructuur Vanaf de introductie van een Fonds geldt het Aanvullend Prospectus als aanvulling op dit Prospectus en dient het Aanvullend Prospectus gelezen te worden in combinatie met het Prospectus. Het Aanvullend Prospectus van het desbetreffende Fonds is op de website (hierna: de Website ) beschikbaar of op aanvraag, tegen ten hoogste de kostprijs, bij de Beheerder verkrijgbaar. Voor elk Fonds is eveneens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld. Deze is tevens op de Website beschikbaar en op aanvraag verkrijgbaar bij de Beheerder tegen ten hoogste de kostprijs. Aangezien via een verzekeringsproduct in het Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen wordt belegd, dient de Essentiële Beleggersinformatie van ieder Fonds in samenhang met de Financiële Bijsluiter van het verzekeringsproduct te worden gelezen. Beheerder en Bewaarder Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen heeft een Beheerder en een Bewaarder. Als Beheerder van het Fonds treedt op SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Utrecht, opgericht op 29 mei 1989 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Nederland onder nummer De tekst van de statuten van de Beheerder is als bijlage C bij dit Prospectus gevoegd. De aandelen in SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. worden gehouden door SNS REAAL N.V. De Beheerder heeft tot taak het beheer te voeren over het door de Participanten bijeengebrachte vermogen conform de Voorwaarden van Beheer en Bewaring. De Beheerder bepaalt het beleggingsbeleid van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. De Beheerder wordt benoemd en ontslagen door de vergadering van Participanten. De raad van toezicht zal voor de benoeming een voordracht doen en daarbij aangeven of deze voordracht bindend of niet-bindend is. De Beheerder kan worden geschorst door zowel de raad van toezicht als de vergadering van Participanten. 13

14 Het eigen vermogen van de Beheerder bedraagt ten minste EUR De jaarrekening van de Beheerder wordt jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar opgemaakt, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden. De directie van SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. bestaat uit de heren V. de Klerk en B. Blocq. Als Bewaarder van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen treedt op de Stichting Bewaarder Zwitserleven Beleggingsfondsen, een stichting met statutaire zetel te Amstelveen, opgericht op 27 juni 2007 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer Het bestuur van de Stichting Bewaarder Zwitserleven Beleggingsfondsen wordt gevormd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Administratiekantoor van De Twentsche Trust-Maatschappij B.V. Stichting Bewaarder Zwitserleven Beleggingsfondsen heeft tot taak de vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen te bewaren conform de Voorwaarden van Beheer en Bewaring. De Bewaarder wordt benoemd en ontslagen door de vergadering van Participanten. De raad van toezicht zal voor de benoeming een voordracht doen en daarbij aangeven of deze voordracht bindend of niet-bindend is. De Bewaarder kan worden geschorst door zowel de raad van toezicht als de vergadering van Participanten. De Voorwaarden van Beheer en Bewaring zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Beheerder en de Bewaarder en een Participant en creëren geen overeenkomst tussen de Participanten onderling en beogen niet (anderszins) een samenwerking tussen de Participanten. De Voorwaarden van Beheer en Bewaring en hetgeen ter uitvoering daarvan geschiedt, vormen geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap. De volledige tekst van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is als Bijlage B bij dit Prospectus gevoegd. De Bewaarder van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is juridisch eigenaar van of juridisch gerechtigd tot het vermogen van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen dat door de Beheerder wordt belegd. Alle zaken of vermogensrechten die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen zijn respectievelijk worden ten titel van beheer verkregen door de Bewaarder ten behoeve van de Participanten in Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen zijn respectievelijk worden aangegaan op naam van de Bewaarder. De vermogensbestanddelen worden door de Bewaarder gehouden voor rekening en risico van de Participanten. Het eigen vermogen van de Bewaarder bedraagt ten minste EUR De jaarrekening van de Bewaarder wordt jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar opgemaakt. De tekst van de statuten van de Bewaarder is als Bijlage D bij dit Prospectus gevoegd. De Beheerder heeft geen personeel in dienst. Voor haar werkzaamheden als Beheerder van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen maakt zij gebruik van diensten van derden. De uitgangspunten van de samenwerking met de dienstverlenende instellingen zijn schriftelijk vastgelegd in overeenkomsten. In deze overeenkomsten zijn onder meer bepalingen opgenomen die waarborgen dat de Beheerder kan voldoen aan de eisen welke voortvloeien uit de Wft. Voorts zijn in de overeenkomsten bepalingen opgenomen met betrekking tot prestatienormen, onderlinge informatieverschaffing en de vergoeding. De vergoeding voor uitbestede werkzaamheden komt volledig ten laste van de Beheerder. Het beleggingsbeleid, op basis waarvan het vermogensbeheer van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen plaatsvindt, wordt altijd door de Beheerder vastgesteld. De Beheerder heeft de volgende werkzaamheden uitbesteed: De administratie van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is uitbesteed aan SNS Asset Management N.V. De Beheerder heeft het vermogensbeheer voor Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen uitbesteed aan SNS Asset Management N.V., met uitzondering van het vermogensbeheer voor het Zwitserleven Vastgoedfonds dat de Beheerder heeft uitbesteed aan LaSalle Investment Management Securities B.V. 14

15 Raad van Toezicht Er is een raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op de Beheerder en de Bewaarder en staat hen met raad terzijde. De leden van de raad van toezicht worden voor een termijn van vier jaar benoemd door de vergadering van Participanten. De Beheerder zal daartoe, na de raad van toezicht te hebben gehoord, een voordracht voor de benoeming van een lid van de raad van toezicht opmaken en daarbij aangeven of deze voordracht bindend of niet-bindend is. Leden van de raad van toezicht kunnen door de vergadering van Participanten worden geschorst of ontslagen. De raad van toezicht bestaat uit: de heer R.G.J. Langezaal, voorzitter de heer W. Horstmann de heer B. Janknegt De voornaamste door de heren Horstmann en Janknegt uitgeoefende activiteit, voorzover deze activiteit verband houdt met de werkzaamheden van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen, is het lid zijn van het managementteam van (onderdelen van) SRLEV N.V. De heer Langezaal is directeur bij SNS Bank N.V. Vergadering van Participanten Binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar, of indien de Beheerder of de Bewaarder dit in het belang van de Participanten gewenst acht, zal de Beheerder een vergadering van Participanten bijeenroepen conform de Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Een oproeping voor een vergadering geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór de dag van de vergadering en zal geschieden per advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere Participant, alsmede op de Website van de Beheerder. De Bewaarder is verplicht een vergadering bijeen te roepen, indien Participanten van een Fonds, tezamen vertegenwoordigende ten minste 10% van de op de dag van indiening van het daartoe strekkende schriftelijke verzoek uitstaande participaties, zulks gewenst achten. In een vergadering van Participanten heeft elke gehele participatie recht op één stem. Besluiten worden genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen en zullen alsdan bindend zijn voor de minderheid en voor de niet ter vergadering vertegenwoordigde Participanten van het betreffende Fonds. Ontbinding en vereffening Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen of een of meer Fondsen kunnen worden opgeheven door een daartoe strekkend besluit van de Beheerder en de Bewaarder. Indien de Beheerder en de Bewaarder in het besluit tot introductie van een Fonds een looptijd hebben vastgesteld, is het Fonds opgeheven door het verstrijken van de looptijd. Een Fonds kan worden opgeheven of Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen kan worden ontbonden bij besluit van de Beheerder en de Bewaarder na voorafgaande goedkeuring van de vergadering van Participanten en de raad van toezicht. De vereffening geschiedt door de Beheerder en hij zal daarvan rekening en verantwoording afleggen aan de Participanten, alvorens tot uitkering aan de desbetreffende Participanten over te gaan. Gedurende de vereffening blijven voor zover mogelijk de bepalingen in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van toepassing. Intrinsieke waarde Vaststelling intrinsieke waarde Het aan elk afzonderlijk Fonds toe te rekenen gedeelte van het fondsvermogen gedeeld door het op de dag van vaststelling uitstaande aantal participaties in dat Fonds geeft de intrinsieke waarde van elke participatie van dat Fonds. De intrinsieke waarde wordt berekend na verwerking van kosten en vergoedingen. De intrinsieke waarde per participatie wordt elke Amsterdamse beursdag voor uur in EUR vastgesteld en bekend gemaakt op de Website: De waarde van een aan een Fonds toe te rekenen gedeelte van het fondsvermogen wordt vastgesteld met inachtneming van de hierna omschreven waarderingsgrondslagen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De waarde van de participaties van elk Fonds is uiteindelijk gebaseerd op de waarde van de beleggingen. 15

16 Compensatie voor onjuist berekende intrinsieke waarde Participanten die schade hebben geleden door mededeling door de Beheerder van een onjuiste intrinsieke waarde van een participatie, als gevolg van een berekeningsfout of door een andere oorzaak, hebben tegenover de Beheerder slechts recht op vergoeding van schade, al dan niet door middel van een vergoeding aan het desbetreffende Fonds, indien: - het verschil tussen de medegedeelde intrinsieke waarde en de daadwerkelijke intrinsieke waarde van materiële omvang is, conform onderstaande tabel; - en de schade ten minste EUR 100,- beloopt. Beleggingscategorie Materiële afwijking Geldmarktinstrumenten 0,25 % Obligaties 0,50 % Aandelen 1,00 % Mixfondsen (in paraplu Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen) Afhankelijk van de neutrale weging van de beleggingscategorie in het Fonds. Zie het Aanvullend Prospectus van het Fonds voor de neutrale verdeling van de beleggingscategorie. Deelname Deelname in één of meer Fondsen van Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen kan uitsluitend geschieden door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wft. De kosten bij toe- en uittreding worden vermeld in de paragraaf Kosten van het Prospectus alsmede in het Aanvullend Prospectus. Afgifte, terugname en overdracht van participaties en prijsvorming De participaties in een Fonds luiden op naam. Participaties worden ingeschreven in een register van Participanten. Er worden geen verhandelbare bewijzen van participaties uitgegeven. Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is een besloten beleggingsfonds voor gemene rekening met een open-end structuur, hetgeen betekent dat elk Fonds -bijzondere omstandigheden voorbehouden- mede gelet op het belang van de Participanten- bereid is participaties af te geven tegen de geldende intrinsieke waarde, alsmede participaties terug te nemen tegen de geldende intrinsieke waarde. Deze prijs geldt op die dag voor zowel toetreding als uittreding. Informatie over de eventueel van toepassing zijnde op- en afslagen van elk Fonds alsmede over de afgifte, terugname en overdracht van participaties wordt verstrekt in het Aanvullend Prospectus. Participaties worden slechts tegen volstorting uitgegeven. Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen biedt de participaties in de Fondsen aan tegen intrinsieke waarde zonder open afslag. In bijzondere situaties kan de Beheerder besluiten om een op- en afslag te hanteren. Ingeval van de volgende bijzondere omstandigheden kan de terugname of afgifte van participaties van een Fonds of alle Fondsen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort mede gelet op het belang van de Participanten gedurende de periode dat op grond van het bepaalde in dit Prospectus de intrinsieke waarde van het desbetreffende Fonds niet wordt vastgesteld of redelijkerwijs verwacht kan worden dat afgifte of terugname van participaties tot gevolg kan hebben dat het belang van de bestaande Participanten aanzienlijk wordt geschaad. De intrinsieke waarde van (een participatie van) een Fonds kan onder andere niet worden vastgesteld, indien: (i) één of meer effectenbeurzen of markten waaraan effecten zijn genoteerd of worden verhandeld die behoren tot het vermogen van een Fonds of het vermogen van een beleggingsinstelling waarin het desbetreffende Fonds direct of indirect belegt, zijn gesloten tijdens andere dan gebruikelijke dagen of wanneer de transacties op deze beurzen zijn opgeschort of aan niet gebruikelijke beperkingen zijn onderworpen en de Beheerder, naar zijn oordeel, geen juiste taxatie van de koers van de beursgenoteerde effecten kan vaststellen; (ii) de middelen van communicatie of berekeningsfaciliteiten die normaal worden gebruikt voor de bepaling van het vermogen van het Fonds of het vermogen van een beleggingsinstelling waarin het desbetreffende Fonds direct of indirect belegt, niet meer functioneren of indien om enige andere reden de waarde van een belegging die behoort tot het vermogen van het desbetreffende Fonds of het vermogen van een beleggingsinstelling waarin het desbetreffende Fonds direct of indirect belegt, niet met de door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan worden bepaald; (iii) factoren die onder andere verband houden met de politieke, economische, militaire of monetaire situatie waarover de Beheerder geen zeggenschap heeft, de Beheerder verhinderen de waarde te bepalen van het 16

Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Prospectus 1 april 2013 Belangrijke informatie Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen is een beleggingsfonds in de vorm van een besloten fonds voor

Nadere informatie

Zwitserleven Beleggingsfondsen

Zwitserleven Beleggingsfondsen Zwitserleven Beleggingsfondsen Prospectus 1 januari 2014 Belangrijke informatie Zwitserleven Beleggingsfondsen is een beleggingsfonds in de vorm van een fonds voor gemene rekening met een open-end-structuur

Nadere informatie

Zwitserleven. Beleggingsfondsen. Prospectus 5 november Postbus KA Amstelveen. SRLEV N.V. handelend onder de naam

Zwitserleven. Beleggingsfondsen. Prospectus 5 november Postbus KA Amstelveen. SRLEV N.V. handelend onder de naam Zwitserleven Beleggingsfondsen Prospectus 5 november 2007 1952N.0909 SRLEV N.V. handelend onder de naam Zwitserleven gevestigd te Alkmaar kantoorhoudend te Amstelveen KvK: 34297413 Postbus 5000 1 1180

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Prospectus

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Prospectus Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Prospectus d.d. 1 januari 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is een beleggingsfonds in de vorm van een besloten fonds voor gemene rekening

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Prospectus

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen Prospectus d.d. 1 januari 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE Zwitserleven Beleggingsfondsen is een beleggingsfonds in de vorm van een fonds voor gemene rekening met een open-end-structuur

Nadere informatie

Overeenkomst van beheer

Overeenkomst van beheer Overeenkomst van beheer Tussen Allianz Holland Paraplufonds N.V. En Holland Beleggingsgroep B.V. Gedateerd 20 maart 2006 Inhoud Artikel Pagina 1.1 Definities...4 1.2 Verwijzingen...4 1.3 Kopjes...4 2 Statutair

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Prospectus

Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen. Prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Prospectus 1 januari 2016 BELANGRIJKE INFORMATIE Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen is een beleggingsfonds in de vorm van een besloten fonds voor

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Depositofonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS)

AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) AANVULLEND PROSPECTUS IVM MIX FONDS (EEN SUBFONDS VAN HET IVM PARAPLU FONDS) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina I. Belangrijke informatie 3 II. Algemeen 4 III. Beleggingsrisico's 5 IV. Kosten en vergoedingen 8 V.

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Registratiedocument 1 JULI 2014

Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument van ACTIAM N.V. Dit is het registratiedocument van ACTIAM N.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht. Het hierin bepaalde heeft

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2016

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2016 Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2016 Betreft: I. Opheffing Zwitserleven Institutioneel Government Bonds 10+ Fonds... 2 II. Wijziging Hoofdstuk

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Basisfondsen Voorwaarden van Beheer en Bewaring (AEGON Basisfondsen) Dit zijn de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van elk AEGON Basisfonds, vastgesteld

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Dollar Fonds aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 mei 2012 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Prospectus

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Prospectus Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Prospectus 1 december 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen is een beleggingsfonds in de vorm van een besloten fonds voor gemene rekening met

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4 Fiscale

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder 6 De bewaarneming

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. i ii Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht Postbus 8000, 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44 www.snsbeleggingsfondsen.nl

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Euro Selectie Fonds aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 8 april 2011 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen

Nadere informatie

EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP FONDS

EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP FONDS Versie d.d. 8-11II/11-11-2005 FA/AMS/PK/FA/CDO/FA F:\476\74555642\14. overeenkomst bewaring\executioncopy.002iii.1238.doc EXECUTION COPY 30 DECEMBER 2005 OVEREENKOMST INZAKE BEWARING INTERPOLIS LEVENSLOOP

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN BEHEER EURO AANDELENPOOL

VOORWAARDEN VAN BEHEER EURO AANDELENPOOL VOORWAARDEN VAN BEHEER EURO AANDELENPOOL Artikel 1. Definities In deze voorwaarden zullen de in dit artikel genoemde uitdrukkingen de betekenis hebben zoals daarachter aangegeven: Bancaire Werkdag Een

Nadere informatie

Informatiememorandum. Werknemers Pensioen Mixfondsen

Informatiememorandum. Werknemers Pensioen Mixfondsen Informatiememorandum Werknemers Pensioen Mixfondsen Werknemers Pensioen Mixfonds - Defensief Werknemers Pensioen Mixfonds Werknemers Pensioen Mixfonds - Offensief ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina

Inhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Continu Klik Fonds. aandelen serie 9 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Continu Klik Fonds. aandelen serie 9 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Continu Klik Fonds aandelen serie 9 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 mei 2012 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL GLOBAL EQUITY INDEX FUND DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL WERELD FONDS DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL PROPERTY FUND 18.02.2016

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Funds

Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Funds Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Funds Dit zijn de door AEGON Investment Management B.V. en AEGON Custody B.V herziene Voorwaarden van Beheer en Bewaring van de AEGON Funds. Het eerste Fund van

Nadere informatie

Fortis Investments ABN AMRO. Beleggingsmodel Fondsen

Fortis Investments ABN AMRO. Beleggingsmodel Fondsen Fortis Investments ABN AMRO Beleggingsmodel Fondsen Prospectus januari 2010 ABN AMRO Beleggingsmodel Fondsen Prospectus voor gekwalificeerde beleggers januari 2010 Belangrijke informatie Beleggers in elke

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. PROSPECTUS i Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1, 3521 BJ Utrecht Postbus 8444, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-291 55 44 www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 02 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN BEHEER ASN Milieupool

VOORWAARDEN VAN BEHEER ASN Milieupool VOORWAARDEN VAN BEHEER ASN Milieupool Artikel 1. Definities In deze voorwaarden zullen de in dit artikel genoemde uitdrukkingen de betekenis hebben zoals daarachter aangegeven: AIF-beheerder Beheerder

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Langlopend Obligatie Fonds aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. 15 SEPTEMBER 2015 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie