Uitvoeringsrichtlijn Restauratie. Timmerwerk geveltimmerwerk afbouwtimmerwerk trappen (URL 4001)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsrichtlijn Restauratie. Timmerwerk geveltimmerwerk afbouwtimmerwerk trappen (URL 4001)"

Transcriptie

1 Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Timmerwerk geveltimmerwerk afbouwtimmerwerk trappen (URL 4001) versie 1.1 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 20 juni 2014 URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 1 van 67

2 Algemene informatie bij deze uitgave Deze uitvoeringsrichtlijn beschrijft de werkzaamheden bij geveltimmerwerk, afbouwtimmerwerk en trappen ten behoeve van onderhoud en de restauratie van gebouwen. Deze uitvoeringsrichtlijn is op 29 november 2013 door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) vastgesteld. De uitvoeringsrichtlijn wordt per 1 april 2014 gehanteerd voor het uitgeven van een procescertificaat voor geveltimmerwerk, afbouwtimmerwerk en trappen ten behoeve van onderhoud en de restauratie van gebouwen. Een certificaathouder moet voldoen aan de eisen in deze uitvoeringsrichtlijn en in de Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en restauratie van monumenten (BRL ERM 4000). De richtlijn kwam tot stand onder begeleiding van een werkgroep waarin zitting hadden Eric Hendrik (KIWA), Kasper Burgy (VTR), Glenn Pronk (Vakgroep Restauratie) Arno Schut (RCE), Henry van der Wal (RCE), Bas van Etten (SKH), Stef Cuppens (VTR), Klaas Schoots (auditor), Louis Gerdessen (VAWR), Daan Holtzer (VAM) en Walter de Koning (ERM; voorzitter). Klaas Boeder trad op als rapporteur, die ook de tekeningen leverde. De foto s zijn van Evert-Jan Nusselder. Voorgeschiedenis Deze uitvoeringsrichtlijn vervangt de uitvoeringsrichtlijn Hout in het buitenklimaat van 25 augustus Versie 1.1 van 20 juni 2014 vervangt versie 1.0. De nieuwe versie bevat enkele preciseringen met betrekking tot de afbakening van verantwoordelijkheden en de doorwerking van de Europese regelgeving (Bouwproducten Verordening). Tevens zijn foto s toegevoegd. Beheer Deze uitvoeringsrichtlijn wordt beheerd door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Restauratiekwaliteit, ondergebracht bij ERM, beheert deze uitvoeringsrichtlijn inhoudelijk. De actuele versie van deze uitvoeringsrichtlijn staat op de website van ERM () en is op elektronische wijze tegen ongewenste aanpassingen beschermd. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele en door het CCvD Restauratiekwaliteit goedgekeurde en vastgestelde teksten met het doel hieraan rechten te (kunnen) ontlenen Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg Vrijwaring Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is ERM niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij de certificerende instelling, het gecertificeerde bedrijf of derden door het toepassen van deze uitvoeringsrichtlijn of bij het gebruik van de bijbehorende certificatieregeling. URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 2 van 67

3 Inhoud 1. Inleiding Onderwerp en toepassingsgebied Voorwaarden Afbakening verantwoordelijkheid Deelcertificaten Procedure Terminologie Algemeen Begrippen en definities Algemene begrippen en definities Specifiek voor deze URL geldende begrippen en definities Eisen aan het proces Algemeen Uitgangspunten bij beslissingen over onderhoud en restauratie Restauratiecategorieën Voorbereiding Contractvorming Afbakening verantwoordelijkheden (instapmomenten) Advisering werkzaamheden Opname bestaande situatie Vergunningen en aanvullende eisen Overdracht en garantie Inspelen op onverwachte zaken en vondsten Voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats Ontmantelen van constructies Beschermende maatregelen Vrijkomende delen bewaren Rapporteren (bouwvergaderingen) Vervaardiging in werkplaats/timmerfabriek Algemeen Ingangscontrole hout Schaven Paren Afschrijven en maattolerantie Maken en passen van verbindingen Verwerkingsvoorschriften schilderwerk in werkplaats/timmerfabriek Opsluiten van verbindingen Opslag in werkplaats of timmerfabriek en bescherming Transport naar en opslag op de bouwplaats URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 3 van 67

4 Keuring vervaardigd geveltimmerwerk Verwerking geveltimmerwerk op de bouwplaats Keuring geleverde onderdelen Voorschriften voor uitvoering verbindingen, lijmen, bevestigingsmiddelen nieuw en bestaand Voorschriften voor plaatsing met bouwkundige aansluitingen Vervaardiging en aanbrengen van afbouwtimmerwerk Voorschriften vervaardiging in de werkplaats/timmerfabriek Voorschriften transport en opslag afbouwtimmerwerk op de bouwplaats Keuring geleverde onderdelen Voorschriften voor uitvoering verbindingen, lijmen, bevestigingsmiddelen nieuw en bestaand Voorschriften voor plaatsing met bouwkundige aansluitingen Vervaardiging en plaatsing van trappen Voorschriften vervaardiging in de werkplaats/timmerfabriek Voorschriften transport en opslag (delen van) trappen op de bouwplaats Keuring geleverde trappen of onderdelen Voorschriften voor uitvoeren verbindingen, lijmen, bevestigingsmiddelen nieuw en bestaand Voorschriften plaatsing trappen met bouwkundige aansluitingen Eisen aan het gereedgekomen werk Aantonen prestaties geveltimmerwerk Oplevering Voorschriften voor beheer en onderhoud Eisen aan het product Algemeen Voorschriften voor de verwerking Resultaten Degelijkheid en functionaliteit Geveltimmerwerk Toepassing houtsoorten Toegestane houtsoorten Keuze houtsoorten Zaagwijze Draadverloop Groeiringbreedte Houtvochtgehalte Combineren van houtsoorten Samengestelde houtdoorsnedes Beoordeling van samengestelde houtdoorsnedes Uitvoering geboste panelen Bevestigingsmiddelen Lijmen URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 4 van 67

5 (Grond)verfsystemen Vulmiddelen Varia Afbouwtimmerwerk Toepassing houtsoorten Toegestane houtsoorten Keuze meest voorkomende houtsoorten voor afbouwtimmerwerk en lijstwerk Zaagwijze Draadverloop Groeiringbreedte Houtvochtgehalte Combineren van houtsoorten Samengestelde houtsoorten Beoordeling van samengestelde houtdoorsnedes Uitvoering geboste panelen Bevestigingsmiddelen Lijmen (Grond)verfsystemen Vulmiddelen Varia Trappen Toepassing houtsoorten Toegestane houtsoorten Keuze meest voorkomende houtsoorten voor trappen Zaagwijze Draadverloop Groeiringbreedte Houtvochtgehalte Combineren van houtsoorten Samengestelde houtsoorten Beoordeling van samengestelde houtdoorsnedes Uitvoering geboste panelen van borstweringen Bevestigingsmiddelen Lijmen (Grond)verfsystemen Vulmiddelen Varia Eisen aan het bedrijf Bedrijfsuitrusting Ruimten URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 5 van 67

6 5.1.2 Machines Meetinstrumenten Opleiding en ervaring Algemeen Disciplines, kennis en ervaring Machinale houtbewerking Repareren geveltimmerwerk en afbouwtimmerwerk Proeve van bekwaamheid geveltimmerwerk en afbouwtimmerwerk Proeve van bekwaamheid trappen Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsgrootte Kwaliteitstoetsing door de certificerende instelling Bijlage 1: Keuzetabel restauratiecategorieën bij geveltimmerwerk Bijlage 2: Keuzetabel restauratiecategorieën bij aftimmerwerk en trappen Bijlage 3: Normatieve details Bijlage 4: Repareren van geveltimmerwerk Bijlage 5: Op het bedrijf aanwezige documentatie en literatuur Bijlage 6: Proeve van bekwaamheid voor het vervaardigen van geveltimmerwerk Bijlage 7: Proeve van bekwaamheid voor het vervaardigen van trappen Bijlage 8: Vergunningplicht: wetten en verordeningen URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 6 van 67

7 1. Inleiding 1.1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze uitvoeringsrichtlijn heeft betrekking op de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden voor de instandhouding van hout in het buiten- en binnenklimaat. Het toepassingsgebied omvat de volgende delen: 1. Geveltimmerwerk, globaal overeenkomend met Stabu hoofdstuk 30 Kozijnen, ramen en deuren en Nl-Sfb code 31 Wandopeningen. Dit omvat: kozijnen met ramen, deuren, luiken en persiennes. 2. Afbouwtimmerwerk, globaal overeenkomend met Stabu hoofdstuk 45 Afbouwtimmerwerk en Nl-Sfb code 30 Afbouw voor aard- en nagelvaste betimmeringen van wanden zoals lambriseringen, kasten, lijstwerk en binnendeuren. Stabu hoofdstuk 24 Ruwbouwtimmerwerk en Nl-Sfb 27 Daken, voor alle geprofileerde lijsten voor kroonlijsten, gootlijsten en lijstwerk van dakkapellen en schoorstenen in het buitenklimaat aard- en nagelvaste betimmeringen van wanden zoals lambriseringen, kasten, lijstwerk en binnendeuren 3. Trappen, globaal overeenkomend met Stabu hoofdstuk 32 Trappen en balustraden, Nl-Sfb code 24 Trappen en helling en code 34 Balustrades. Dit toepassingsgebied omvat: trappen met bordessen, balusters, leuningen en alles wat zich op, aan en onder trappen bevindt. 1.2 Voorwaarden In de ERM-beoordelingsrichtlijn Onderhoud en restauratie van monumenten (BRL ERM 4000) staan de mogelijkheden beschreven om de kwaliteit van het proces bij onderhoud en restauratie van monumenten te borgen. In deze uitvoeringsrichtlijn staan de specifieke eisen beschreven die de kwaliteit borgen van timmerwerk aan cultuurhistorisch waardevolle objecten als specifiek product. 1.3 Afbakening verantwoordelijkheid In deze uitvoeringsrichtlijn worden de specifieke eisen beschreven die gelden voor de uitvoering van geveltimmerwerk, afbouwtimmerwerk en trappen. In de ERM-beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie van Monumenten (BRL 4000) is beschreven dat een opdracht op verschillende momenten kan worden verleend en dat de opdrachtnemer alleen verantwoordelijkheid kan nemen voor het deel van het proces waar hij bij betrokken is. Deze beperking geldt ook voor het realiseren van de uitgangspunten van het werk. 1.4 Deelcertificaten Op basis van deze uitvoeringsrichtlijn kan een procescertificaat verkregen worden voor de toepassingsgebieden zoals genoemd onder par Op dit procescertificaat staat of staan de toepassingsgebieden omschreven. Het gaat om de volgende deelcertificaten: - Geveltimmerwerk in het buitenklimaat - Afbouwtimmerwerk binnen en geprofileerde lijstwerk voor het buitenklimaat - Trappen met toebehoren 1.5 Procedure Voor het krijgen van het procescertificaat gelden de eisen zoals beschreven in hoofdstuk 2 van Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en restauratie van monumenten (BRL ERM 4000) paragraaf 9.1, 9.3 en 9.4 en hoofdstuk 6 van deze URL paragraaf Terminologie 2.1 Algemeen In 2.2 staat een groot aantal begrippen en definities benoemd. Aanvullend geldt: URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 7 van 67

8 2.2 Begrippen en definities - Voor termen en begrippen in de kwaliteitszorg voor monumenten gelden de termen en begrippen zoals beschreven op de website van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM: - Voor de algemene termen en begrippen in de monumentenzorg gelden die zoals beschreven in het boek Bouwkundige termen van Haslinghuis en Janse, 5 e druk, Leiden, Voor termen en begrippen van geveltimmerwerk gelden die zoals beschreven in het boek Kozijnen, ramen, deuren, luiken van Ries van Hemert, NRC Amsterdam, 2 e geheel herziene en uitgebreide druk, Voor termen en begrippen van afbouwtimmerwerk gelden die zoals beschreven in het boek Binnenbetimmering en kerkinterieurs van Ries van Hemert, NRC Amsterdam, 1 e druk Voor termen en begrippen van trappen gelden die zoals beschreven in het boek Trappen van Ries van Hemert, NRC Amsterdam, 1 e druk Voor termen en begrippen bij geveltimmerwerk gelden die zoals beschreven in Katern 3 Termen en definities van NBvT, uitgifte januari Algemene begrippen en definities Begrippen en definities zoals onder meer genoemd in de BRL Onderhoud en restauratie van monumenten (BRL ERM 4000): Adviseur Deskundige gericht op de instandhouding van het monument ten aanzien van bouwtechnische en/of bouwhistorische aspecten. 1 Architect Bedrijfsopleidingsplan Beeldbepalend gebouw of object In restauratie gespecialiseerde architect 2 die is ingeschreven in het Architectenregister, beheerd door het Bureau Architectenregister (BA). Een periodiek te actualiseren document dat beschrijft welke kennis en kunde binnen het bedrijf aanwezig is, hoe deze kennis en ervaring op peil te houden, uit te wisselen en over te dragen, welke behoeften, tekorten, verbeterpunten en aandachtspunten er bestaan en hoe deze in te vullen, als uitvloeisel van het beleidsplan met de strategische- en operationele doelstellingen van het bedrijf en toegespitst op de bijzonderheden van het uit te voeren restauratiewerk. Een gebouw of object, dat niet als monument is beschermd, maar een kenmerkend onderdeel vormt van een stads- of dorpsgezicht (naar het oordeel van burgemeester en wethouders). Beoordelingsrichtlijn (BRL) Certificaat Certificaathouder In deze uitvoeringsrichtlijn is dat de Beoordelingsrichtlijn Onderhoud en restauratie van Monumenten (BRL ERM 4000). De kwaliteitsverklaring zoals deze wordt afgegeven door de certificerende instelling (CI) aan een certificaathouder De rechtspersoon aan wie het certificaat is afgegeven. 1 Bij voorkeur een EMA-adviseur. Adviseurs die erkend zijn op basis van de EMA, voldoen aan de deskundigheidseisen die gelden voor het realiseren van de door ERM voorgestane restauratie-kwaliteit. 2 Bij voorkeur een GEAR-architect. Architecten die erkend zijn op basis van de GEAR, voldoen aan de ambities en uitgangspunten die gelden voor het realiseren van de door ERM voorgestane restauratiekwaliteit. URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 8 van 67

9 Certificerende instelling Compatibiliteit Competentie Conserveren Externe kwaliteitsbewaking (EKB) Fabrikant Herbehandelbaar(heid) Hoofdaannemer Imiteren Instandhouding Klein bedrijf Kopiëren Kwalificatie De instelling die aan de hand van de uitgevoerde toetsen een certificaat verstrekt aan de certificaathouder. Mate waarin de eigenschappen van het nieuwe materiaal is afgestemd op het bestaande. Een ingreep of behandeling mag geen schade (in technische of esthetische zin) toebrengen aan het aanwezige historische materiaal. De ingreep zelf dient binnen die randvoorwaarden zo duurzaam mogelijk te zijn. Aangetoond vermogen om kennis, vaardigheden en/of houding en persoonlijke kwaliteiten in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht toe te passen. Werkzaamheden aan (onderdelen van) een gebouw om verval te stoppen of dreigende aantasting te voorkomen met als doel het zo veel mogelijk handhaven van de aanwezige verschijningsvorm. Een certificerende instelling bewaakt als externe partij of het systeem van interne kwaliteitsbewaking en de uitvoeringspraktijk van de organisatie aan de eisen van de BRL/erkenningsregeling voldoen Een natuurlijke of rechtspersoon die een bouwproduct vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen, en dat product onder zijn naam of merknaam verhandelt. Herbehandelbaarheid betekent dat wanneer de behandeling is gedegradeerd tot een niet-acceptabel niveau, het mogelijk moet zijn om een nieuwe behandeling aan te brengen. Een organisatie in het maatschappelijk verkeer die zelfstandig en voor eigen rekening en risico een bedrijf voert met inschakeling van onderaannemers. Vervaardigen van een nieuw onderdeel in de oorspronkelijke vorm met gebruikmaking van nieuwe technieken en oorspronkelijke of modernere materialen. het proces van voorbereiding en uitvoering gericht op het fysiek handhaven en laten functioneren van gebouwen of objecten en hun onderdelen door middel van conserveren, onderhouden, repareren, kopiëren, imiteren en verbeteren. Certificaathouder die, gedurende het laatste jaar, een bepaald maximaal aantal mensjaren eigen medewerkers werkzaam heeft in de restauratie van monumenten. Hieronder vallen ook zelfstandigen zonder personeel (zzp) en ondernemers zonder personeel (ozp). Dit maximaal aantal medewerkers wordt in de URL nader gespecificeerd Vervaardigen van een nieuw onderdeel in oorspronkelijke vorm met gebruikmaking van oorspronkelijke technieken en oorspronkelijke of gelijke(soortige) materialen. Bewijs van persoonlijke eigenschappen, opleiding, training en/of werkervaring. URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 9 van 67

10 Midden- en grootbedrijf Monument Onderhouden Opdrachtgever Ontmantelen Certificaathouder die, gedurende het laatste jaar, een bepaald minimum aantal mensjaren eigen medewerkers werkzaam heeft in de restauratie van monumenten. Dit minimum aantal medewerkers wordt in de URL nader gespecificeerd. Een onroerend goed (gebouw of object) dat als beschermd is geregistreerd door rijk, provincie of gemeente. Onder monumenten vallen ook gebouwen en objecten die voorbescherming als monument genieten. Werkzaamheden aan (onderdelen van) een gebouw of object die in principe worden uitgevoerd met een regelmatige interval en voorzien in een periodiek voorzienbare behoefte, mede met als doel de uitstraling op peil te houden en ingrijpender werkzaamheden te voorkomen. De opdrachtgever van de certificaathouder, in het geval van een aannemer is dit doorgaans de principaal in het bouwproces, eventueel vertegenwoordigd door zijn architect of adviseur. Als ontmantelen (of demonteren) worden alle activiteiten aangemerkt waarbij constructies uit elkaar genomen, materialen worden weggenomen of afwerkingen worden afgenomen om zoveel mogelijk te worden hergebruikt Prestatie Proefstuk Projectplan Reconstrueren Renoveren 4 Repareren De mate waarin een eigenschap (bijvoorbeeld sterkte of waterdichtheid) voldoet aan de eis, uitgedrukt in een grenswaarde en gemeten, berekend of beproefd volgens de bij de eis behorende bepalingsmethode. 3 Een representatief voorbeeld op welke wijze het werk wordt geconserveerd, gerepareerd, gekopieerd, geïmiteerd of verbeterd met materialen in de juiste kwaliteit, vorm en samenstelling. Een document dat de planmatige samenhang beschrijft van de specifieke maatregelen, voorzieningen en volgorde van activiteiten die nodig zijn voor de realisatie en de kwaliteitszorg van een project. Het in een vroegere verschijningsvorm terugbrengen. Het vernieuwen van een gebouw om het te laten voldoen aan eigentijdse eisen op het gebied van: veiligheid, functionaliteit, comfort en duurzaamheid (waaronder milieubelasting). Binnen de URL valt daaronder: verbeteren. Plaatselijke herstelwerkzaamheden waarbij zo weinig mogelijk 3 Deze definitie wijkt af van de definitie in de Bouwproducten Verordening (CPR). Wanneer een prestatie conform de CPR wordt bedoeld, dan wordt dit vermeld. 4 Onder renoveren wordt in het algemeen verstaan: het grondig opknappen en moderniseren van oude woningen, gebouwen of wijk. In de restauratiesector wordt renoveren ook wel gebruikt voor het opknappen van historische gebouwen zonder monumentenstatus. Restauratieprojecten bij een monument of cultuurhistorisch belangrijk gebouw omvatten in toenemende mate ook werkzaamheden die als renovatie gekenschetst kunnen worden. Vooral ook wanneer sprake is van ander of intensiever gebruik. Denk aan werkzaamheden rond het isoleren en het gebruik van uit energetisch oogpunt betere installaties. URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 10 van 67

11 materiaal wordt vervangen, veranderd of toegevoegd met gebruikmaking van oorspronkelijke of modernere reparatiematerialen. Restauratie Restaureren Reversibiliteit Scholingsplan Slopen In het algemeen het onderhouden, herstellen, aanpassen, verbeteren of in de oorspronkelijke staat terugbrengen van een monument of historisch (kunst)object. Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan gebouwen met monumentenstatus dan wel met een duidelijke cultuurhistorische waarde, die verder gaan dan normaal onderhoud en tot doel hebben het gebouw in goede staat te brengen met behoud van cultuurhistorische waarden. Binnen deze Uitvoeringsrichtlijn (URL) vallen daaronder: conserveren, repareren, kopiëren en imiteren. Een ingreep moet volledig omkeerbaar zijn. Of het gaat bij de ingreep om een herkenbare toevoeging, die dankzij de herkenbaarheid weer ongedaan kan worden gemaakt. Een periodiek te actualiseren meerjarig document (tenminste voor twee jaar) dat beschrijft welke kennis en kunde bij de certificaathouder aanwezig is, hoe deze kennis en ervaring op peil wordt gehouden en welk tekort aan kennis er is en hoe deze lacune wordt opgevuld. Als slopen worden alle activiteiten aangemerkt waarbij materiaal vernietigd of zodanig verwijderd wordt dat het niet meer of zeer beperkt ter plaatse voor hergebruik in aanmerking komt Uitvoeringsrichtlijn (URL) Verbeteren 5 Vernieuwen Vervangen Voorbescherming Een document met uitvoeringstechnieken, methoden en de technische specificaties van materialen, gebruik van producten, verbindingen etc. Een uitvoeringsrichtlijn valt altijd onder een Beoordelingsrichtlijn en moet altijd in samenhang hiermee gelezen worden. Vervaardigen van een nieuw onderdeel in oorspronkelijke of aangepaste vorm met gebruikmaking van nieuwe technieken en oorspronkelijke of modernere materialen; waarbij de prestaties worden verbeterd ten aanzien van: veiligheid, functionaliteit, comfort en duurzaamheid (waaronder milieubelasting). Het vervangen van het bestaande voor een nieuw vervaardigd onderdeel in een oude vorm. Vernieuwen kan door kopiëren, imiteren of verbeteren. Het door nieuw gelijk(soortig) materiaal vervangen van een totaal aangetast onderdeel dat niet meer te conserveren, te repareren of opnieuw te gebruiken is. Voorbescherming houdt in dat het vergunningenstelsel van de Monumentenwet (voor archeologische monumenten) respectievelijk de Wabo (voor andere dan archeologische monumenten) gedurende de procedure tot aanwijzing als 5 Zie ook het begrip Renoveren. Renoveren heeft betrekking op het gebouwniveau en verbeteren op onderdeelniveau. URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 11 van 67

12 beschermd monument van overeenkomstige toepassing is. Waardenstelling Werkplan Het vaststellen van de cultuurhistorische waarde(n) (monumentale waarden) van gebouw of bouwdeel. De waardenstelling beargumenteert waarom bepaalde bouwdelen het behouden waard zijn. Hierbij worden vijf hoofdcriteria gehanteerd: cultuurhistorische waarden, architectuur- en kunsthistorische waarden, situationele en ensemblewaarden, gaafheid en herkenbaarheid, en zeldzaamheid Een plan van aanpak (omschreven planning en werkwijze) voor in ieder geval de risicovolle en restauratie-specifieke onderdelen van het werk Specifiek voor deze URL geldende begrippen en definities Kernhout Hout waarbij het kernhout duidelijk van het spinthout is te onderscheiden. URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 12 van 67

13 3. Eisen aan het proces 3.1 Algemeen Uitgangspunten bij beslissingen over onderhoud en restauratie Deze paragraaf bevat de uitgangspunten bij het vooraf nemen van beslissingen door de opdrachtgever over onderhoud en restauratie van monumenten. Voor andere partijen kan de paragraaf een hulpmiddel zijn bij overleg met de opdrachtgever. Restauratie van cultureel erfgoed is alleen zinvol als dit de betekenis ervan, wat betreft onder meer (cultuur)historische, esthetische of architectonische waarden, blijvend in stand houdt of versterkt. Essentieel hierbij is dat erfgoed op een verantwoorde wijze wordt beheerd. Het gaat bij restaureren en beheren om het zo veel mogelijk vertragen van de tand des tijds. De tand des tijds dwingt tot regelmatig ingrijpen waarbij in beginsel geldt: conserverend herstel. Bij ingrepen gelden onderstaande uitgangspunten. Deze uitgangspunten gelden zowel voor het gebouw of object als geheel, als voor een onderdeel van het gebouw of object. De eerste stap bij restauratie is waardenstelling (herkennen en erkennen van waarden) door gekwalificeerd personeel of een ingehuurde adviseur. De waardenstelling moet aantoonbaar en toetsbaar zijn. De tweede stap bij restauratie is het bepalen in welke mate wordt ingegrepen en hoe. Elke ingreep is in meer of minder mate een aantasting van de cultuurhistorische waarde(n). Eisen die gesteld moeten worden aan een ingreep zijn: Beperk de omvang van de ingreep, zo veel als noodzakelijk is en zo weinig als mogelijk is. Voer de ingreep degelijk uit, om (opnieuw) ingrijpen zo veel mogelijk te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen. De ingreep moet passen (compatibel) zijn binnen de gegeven situatie. (invloed op fysische processen mag niet tot schade leiden, reparaties moeten zwakker zijn dan het origineel). Vervang bij voorkeur met hetzelfde materiaal (of materiaal met dezelfde eigenschappen) en/of dezelfde techniek. Dit heeft als consequentie dat bij ingrepen beoordeeld dient te worden of een maatregel: compatibel 6 is en herbehandelbaar 7 of omkeerbaar (reversibel) 8 Op basis van bovenstaande is een voorkeursvolgorde te definiëren voor ingrepen. Hierbij hanteren we onderstaande hiërarchie van restauratiecategorieën: de zogenaamde restauratieladder. Daarbij heeft een bepaalde regel uit oogpunt van onderhoud en restaureren steeds de voorkeur boven de regel eronder (zie Figuur 1). Welke restauratiecategorie van toepassing is, hangt af van de fysieke samenhang en de cultuurhistorische waardenstelling van het betreffende bouwdeel. De genoemde restauratiecategorieën zijn die zoals vastgelegd in de BRL Onderhoud en restauratie van monumenten (BRL ERM 4000, 6.1.1). Bijzonderheden specifiek voor timmerwerk worden hierna benoemd onder Compatibiliteit: Een ingreep of behandeling mag geen schade (in technische of esthetische zin) toebrengen aan het aanwezige historische materiaal. De ingreep zelf dient binnen die randvoorwaarden zo duurzaam mogelijk te zijn. 7 Herbehandelbaarheid: Een ingreep of behandeling moet herhaalbaar zijn na degradatie van de ingreep tot een onacceptabel niveau. 8 Reversibiliteit: Een ingreep moet volledig omkeerbaar zijn. Of het gaat bij de ingreep om een herkenbare toevoeging, die dankzij de herkenbaarheid weer ongedaan kan worden gemaakt. URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 13 van 67

14 De hier beschreven uitgangspunten vormen overigens ook een goed uitgangspunt bij ingrepen bij gebouwen en objecten zonder de status van beschermd monument. Figuur 1: Hiërarchie van restauratiecategorieën (restauratieladder) 1. Conserveren / onderhoud 2. Repareren 3. Vernieuwen a. Kopiëren b. Imiteren c. Verbeteren Toelichting In deze hiërarchie van restauratiecategorieën ( restauratieladder ) gaan conserveren, onderhoud en repareren voor vernieuwen. Het materiaal is immers de fysieke drager van de cultuurhistorische waarde. Als conserveren of onderhoud onvoldoende is, gaat men over tot repareren. Indien onderdelen niet meer gerepareerd kunnen worden, volgt vernieuwen. Dit betekent dat vernieuwing alleen plaatsvindt bij: bedreiging van het voortbestaan (verval van gebouw of gebouwdeel kan niet gestopt worden; technisch falen van een constructie, materiaal of afwerking (er moet bij vernieuwen althans voor de professional herkenbaar zijn dat sprake is van later werk ). Bij vernieuwen zijn er drie opties: kopiëren, imiteren en verbeteren. Als traditionele technische middelen niet toereikend blijken om een monument te restaureren (kopiëren), dan is het aanvaardbaar om een beroep te doen op bewezen moderne conserverings- en constructiemethoden (imiteren). Het verbeteren van (onderdelen van) monumenten is alleen van toepassing indien een gebruikersdoel hierom vraagt (bijvoorbeeld eisen die voortvloeien uit het veilig kunnen gebruiken van een monument) en de waardenstelling hiervoor de ruimte geeft. Zie voor meer informatie verder de BRL Onderhoud en restauratie van monumenten (BRL ERM 4000, 6.1.1) Restauratiecategorieën Zie voor algemene specificaties omtrent restauratiecategorieën hetgeen is omschreven in de ERMbeoordelingsrichtlijn (BRL ERM 4000). De specifieke eisen voor geveltimmerwerk, afbouwtimmerwerk en trappen per toepassingsgebied worden in deze URL beschreven. 1. Conserveren (passieve conservering): houtconstructies met licht aangetast hout en openstaande verbindingen openfrezen en opvullen met een geëigend vulmiddel. 2. Repareren (actieve conservering: bij houtconstructies met zwaar aangetast hout en aangetaste verbindingen, het aangetaste hout verwijderen en door middel van lamineren of deelvervanging opvullen met hout en een geëigend vulmiddel. 3. Vernieuwen: a) Kopiëren (actieve conservering): aangetaste delen vervangen (zoals delen van kozijn- en raamhout, dorpels, klampen van luiken) zonder verbeteringen of aanpassingen in de detaillering en profilering. Voor een degelijker resultaat kunnen kleine aanpassingen (liggende naad verticale naad) doorgevoerd worden, zonder dat het beeld zichtbaar wordt gewijzigd. b) Imiteren: het vervaardigen van een oude vorm met gebruikmaking van nieuwe techniek(en). Hierbij blijft het beeld nagenoeg ongewijzigd, maar kunnen moderne verbindingen, andere houtsoorten en zwaardere houtmaten worden toegepast. c) Verbeteren: hierbij blijft het beeld zo veel mogelijk gehandhaafd, maar kunnen behalve andere houtsoorten en zwaardere houtmaten, ook de eisen op het gebied van thermische en akoestisch isolatie, evenals inbraakwering volledig worden meegenomen. In de Bijlagen 1 en 2 Keuzetabel restauratietechnieken zijn deze categorieën gekoppeld aan ingreepmogelijkheden. URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 14 van 67

15 3.2 Voorbereiding Contractvorming Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn er goedkeurmomenten wat betreft opname, specificaties en procedures rond onverwachte zaken, rapportage en eindverantwoording. Leg deze vast in offerte en opdrachtbevestiging, conform art Goedkeurmomenten van de BRL ERM Verwijs wat betreft werkzaamheden in de offerte naar de restauratiecategorieën zoals omschreven onder (en in Figuur 1). Als de werkzaamheden plaatsvinden zonder tussenkomst van een architect, adviseur of aannemer, valt de uitvoering van het geveltimmerwerk, afbouwtimmerwerk en trappen onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Deze doet een opname zoals omschreven onder De opdrachtnemer legt behalve de opname in de aanbieding duidelijk vast: - welke onderdelen van het te vervangen of te verwijderen timmerwerk afgevoerd kunnen worden en welke eigendom blijven van opdrachtnemer of opdrachtgever; - op welke wijze en voor wiens rekening waardevolle onderdelen, zoals verwijderde decoratieve ornamenten en gedemonteerd hang- en sluitwerk worden opgeslagen Afbakening verantwoordelijkheden (instapmomenten) Voor een goede afbakening van de feitelijke verantwoordelijkheid van de certificaathouder wordt duidelijk vastgelegd welk soort instapmoment het betreft. Hiervoor gelden de instapmomenten zoals vastgelegd in art. 6.4 van de BRL Onderhoud en restauratie van monumenten. Voor een opdracht die valt onder punt 5 Overige opdrachten van de BRL geldt par van deze URL Advisering werkzaamheden Als zonder tussenkomst van een derde partij werkzaamheden worden uitgevoerd voor een opdrachtgever, behoort het adviseren over de omvang van de werkzaamheden (op basis van de mate van aantasting en wat betreft hergebruik van hout, houtsoort en -zwaarte, detaillering en profilering) tot de verantwoordelijkheid van de certificaathouder. De opdrachtgever bepaalt echter of het advies niet, gedeeltelijk of geheel wordt opgevolgd. Daarbij dient ten minste, voor zover relevant, aandacht te worden besteed aan de volgende inhoudelijke aspecten: - bestek of werkomschrijvingen en eventuele detailleringen en relevante schetsen; - materiaalspecificaties, zoals houtsoort, groeiring- of jaarringbreedte en zaagwijze; - kwaliteit van aanwezig hout en her te gebruiken of nieuw hout; - afwerking van het hout en de aanwezige of vereiste aansluitingen op bestaand werk; - eventuele aanvullende eisen ten aanzien van ventilatie, thermische en akoestische isolatie, inbraakwering, etc. Als bovengenoemde werkzaamheden al zijn verricht door de architect, adviseur of aannemer, dan wordt gecontroleerd of voldoende duidelijk is of gewerkt is op basis van de principes van de restauratie-ethiek voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden. Als dit niet het geval is, dan wordt dit schriftelijk meegedeeld aan de opdrachtgever Opname bestaande situatie Voor zover geen of onvoldoende gegevens aangereikt zijn door de opdrachtgever/architect/adviseur, wordt door de certificaathouder (timmerfabriek, bouwkundige aannemer, schilder), voor zover van belang, aangegeven welke aspecten nader onderzocht of aangegeven moeten worden. In principe komt dit, inclusief de noodzakelijke inzet van materieel, voor rekening van de opdrachtgever. Deze opname betreft de volgende aspecten: - op afbeeldingen, schetsen of een tekening aangeven van de omvang van de aantasting van het hout door schimmels en insecten; URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 15 van 67

16 Aantasting van een zestiende-eeuwse eikenkozijnstijl door kleine houtworm (Anobium punctatum) - de oorzaak waardoor het aangetast is en door welke schimmel of welk insect het hout is of wordt aangetast; - opmeten van houtmaten en profileringen of het zagen van representatieve schijfjes hout van alle het te herstellen of te vernieuwen hout, zodat de juiste profilering aangebracht kan worden; - vaststellen welke cultuurhistorische waarde de diverse onderdelen van het timmerwerk hebben; - vaststellen van welke houtsoorten de diverse te herstellen of te vernieuwen onderdelen zijn gemaakt; - per onderdeel moet bepaald zijn of worden wat geconserveerd, gerepareerd of gekopieerd kan of moet worden en de omvang ervan; - bij kopiëren of imiteren worden de maatvoering, zwaarte van het hout en detaillering zodanig vastgelegd, dat deze kan dienen als onderlegger voor de beoogde aanpassingen; - bij het vaststellen van tekortkomingen die opnieuw en versneld leiden tot veroudering wordt gekeken naar een aanpassing van de constructie of detaillering, zoals het aanbrengen van een waterslag, aflopen van liggende delen, voorkomen van horizontale (capillaire) naden, bijzondere vormen, snijwerk of het vergroten van de omtrekspeling; - bij bijzonder of zeldzaam hang- en sluitwerk of het sterke vermoeden op aanwezige kleursporen of andere afwerkingen en relevante bouwsporen, wordt in overleg met de eigenaar een onderzoek ingesteld door een onafhankelijke ter zake deskundige. De certificaathouder dient zich er van te vergewissen of met de opgegeven specificaties de vereiste kwaliteit kan worden vervaardigd. Bij geconstateerde afwijkingen ten aanzien van de bestaande situatie, werkomschrijving, bestek en/of tekeningen, dient dit schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtgever dan wel te worden opgenomen in het contract Vergunningen en aanvullende eisen Voordat met de uitvoering van het timmerwerk wordt begonnen, moet bepaald worden of de werkzaamheden al dan niet vergunningplichtig zijn. Hierbij wordt specifiek gelet op: - verzwaarde eisen rond lichttoetreding, ventilatie, thermische en akoestische isolatie, inbraakwering; URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 16 van 67

17 - eisen in verband met constructieve sterkte, stijfheid en veiligheid; - de toegestane of voorgeschreven houtsoorten voor het repareren en/of vernieuwen van onderdelen. Bij geveltimmerwerk kunnen gewijzigde eisen zo hoog zijn, dat om aan de eisen te kunnen voldoen geen sprake meer kan zijn van kopiëren, maar van imiteren. Dit wordt vooraf gemeld en er wordt een voorstel gedaan hoe aan de gestelde eisen te voldoen. Ook kunnen zich in het werk onverwachte zaken voordoen, waardoor afgeweken moet worden van de vooraf vastgelegde restauratiecategorie. Dit dient met de opdrachtgever afgestemd te worden ( afwijkende zaken ). Bij trappen kan sprake zijn van de wens om de leuningen te verhogen of de constructie te verzwaren, wat een aantasting kan betekenen van de monumentale waarde. In beide gevallen zal een ontheffing aangevraagd moeten worden. Dit dient bij de architect, adviseur, aannemer of opdrachtgever gemeld te worden. Als een omgevingsvergunning is vereist en deze niet door de opdrachtgever is verzorgd, wijst de certificaathouder de opdrachtgever of diens gemachtigde er aantoonbaar op dat deze verantwoordelijk is voor het (laten) verzorgen van de omgevingsvergunning. 9 Voorbeeld van een vergunningplichtige ingreep t.g.v. verzwaarde prestatie-eisen (comfort en energiebesparing). Op de tekening zie je de vervanging van historische schuiframen door gelijkvormige schuiframen (in een sterkere houtsoort); te bezetten met zwaar isolatie-glaslaminaat en te voorzien van een ventilatiemogelijkheid Overdracht en garantie Het te vervaardigen timmerwerk wordt in principe geleverd en geplaatst binnen een keten waarin wordt samengewerkt met andere gecertificeerde bedrijven. Als timmerwerk in rechtstreekse opdracht van de eigenaar (opdrachtgever) wordt uitgevoerd, geleverd en/of geplaatst, worden garanties verstrekt zoals genoemd in par Inspelen op onverwachte zaken en vondsten Als bij het ontmantelen van geveltimmerwerk, betimmeringen of trappen sporen vrijkomen van eerdere reparaties en aanpassingen, stel dan de opdrachtgever hierover direct in kennis en geef in overweging de werkzaamheden op dat onderdeel te staken. 9 Informatie over de vergunningplicht van werkzaamheden staat op Van het Bouwbesluit 2012 kan ontheffing verleend worden als monumentale waarden in het geding zijn. Zie hiervoor BRL 4000, bijlage 4 Wet- en regelgeving (informatief) en Bijlage 8 bij deze URL. URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 17 van 67

18 3.3 Voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats Ontmantelen van constructies Voor het ontmantelen van houtconstructies geldt het volgende: - Stut en stempel houtconstructies en aanliggende bouwdelen, voor zover dit niet uitgevoerd is door de hoofdaannemer. - Beperk bij het uitnemen of wegnemen van onderdelen schade van aanliggende bouwdelen of te handhaven onderdelen zo veel mogelijk. - Bij het verwijderen of uit elkaar halen van timmerwerk geldt de volgende hiërarchie: loshalen van te vernieuwen onderdelen op basis van aanwezige verbindingen; loszagen van hout of verbindingen; wegzagen van onderdelen. - Identificeer weggenomen onderdelen zodanig dat deze onderdelen bij het productieproces blijvend herkenbaar zijn (bijvoorbeeld door middel van inslagletters of metalen plaatjes) en bij (her)plaatsing geen misverstand mogelijk is. Waar tekeningen met opnamegegevens en een codering beschikbaar zijn, wordt deze codering daar aangebracht Beschermende maatregelen Bescherm, waar onderdelen zoals kozijnen, ramen en deuren weggenomen zijn, openingen tegen toegang door derden, regen en wind. Er mag op geen enkele manier inwatering plaatsvinden in nog aanwezig (niet weggenomen) houtwerk. Afgenomen hang- en sluitwerk en kramerijen wordt geïdentificeerd volgens par en afdoende opgeborgen tegen ontvreemding. Afgenomen hang- en sluitwerk voorzien van labels met codes, waardoor de herkomst per bouwdeel vastligt. Hierdoor kan later hertoepassing op de juiste plek plaatsvinden. URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 18 van 67

19 3.3.3 Vrijkomende delen bewaren Alle onderdelen van cultuurhistorische waarde die ontmanteld zijn voor het vervangen of vernieuwen blijven tot 3 maanden bewaard na het gereedkomen of afleveren van het betreffende onderdeel. Dit geldt ook voor schijfjes die gezaagd zijn van lijsten, kozijnstijlen, onderdorpels, profileringen, etc. De vrijkomende onderdelen zijn eigendom van de opdrachtgever, tenzij anders bepaald Rapporteren (bouwvergaderingen) De uitvoering volgt de met de opdrachtgever overeengekomen werkwijze. Er wordt gerapporteerd als: - de schade door aantasting schimmels en insecten veel groter is dan opgegeven; - de gekozen werkwijze door omstandigheden niet uitvoerbaar blijkt (denk aan aangetaste houtverbindingen bij reparatie, vulmiddelen, gekozen verfsysteem e.d.).; - er tussentijdse wijzigingen zijn die een kwaliteitsvermindering inhouden of risico s voor de toekomst; - tussentijdse wijzigingen worden voorgesteld die van invloed zijn op de kwaliteit of op de prijs. Afspraken over het vervolg van de werkzaamheden worden schriftelijk vastgelegd. 3.4 Vervaardiging in werkplaats/timmerfabriek Algemeen In de werkplaats of timmerfabriek worden zowel complete bouwdelen (zoals vensters) vervaardigd als delen voor partieel herstel op de bouwplaats. Als de bestekomschrijving zwaardere eisen voorschrijft, wat betreft keuring, houtvochtgehalte etc,, zijn deze eisen leidend voor de uitvoering Ingangscontrole hout 1. Te verwerken houtsoorten moeten minimaal voldoen aan Tabel 1 Keuze houtsoorten en Tabel 4 Toepassing houtsoorten. 2. Bij levering wordt elke partij hout groter dan 0,5 m 3 voor geveltimmerwerk gekeurd op het percentage houtvochtgehalte. Bij partijen van 0,5, tot 1,5 m 3 vinden 3 metingen plaats, bij die tussen 1,5 m 3 tot 3,0 m 3 4 metingen, tot 10,0 m 3 voor elke 1,5 m 3 meer 2 metingen extra; boven de 10,0 m 3 voor elke 2 m 3 meer 1 meting extra. Indien een meting een waarde geeft die afwijkt van het vereiste percentage, vindt een extra serie metingen plaats. Indien van het totaal van deze extra metingen één meting afwijkt, wordt de partij afgekeurd. 3. Voor het percentage houtvocht geldt hetgeen beschreven is in Tabel Voor het meten van het percentage houtvocht wordt gebruikgemaakt van een gekalibreerde houtvochtmeter. 5. De geleverde partij hout wordt verder gecontroleerd op de overeengekomen groeiringbreedte zoals beschreven in Tabel 2 en Tabel Ook wordt gecontroleerd op gebreken zoals losse kwasten en ernstige vormen van kruisdradigheid, die staan omschreven in SKH-publicatie Goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing in houten gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) Schaven 1. Alle onderdelen moeten recht geschaafd kunnen worden met een maximale kromming van 1 mm per strekkende meter. 2. Machineslag en schade door het gebruik van slecht of beschadigd gereedschap en haren mogen niet voorkomen op vlakken die in het zicht komen. 3. Schaaf volgens de maten op de afkortlijst. 4. Maten en haaksheid worden gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. 5. Afgekeurd hout wordt genoteerd en apart gezet Paren 1. Te vervaardigen onderdelen paren en juiste merken aangeven. 2. Zoek op basis van zaagwijze de juiste zijde op voor profielzijde en sponningzijde Afschrijven en maattolerantie 1. Schrijf af met een maattolerantie van maximaal 1,0 mm. URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 19 van 67

20 2. Hanteer bij afschrijven aan de hand van een mal een tolerantie van maximaal 0,5 mm. 3. Schrijf profileringen af zonder tolerantie. 4. Ontdoe bestaande onderdelen van schilder- en/of vervuilingslagen, alvorens deze te gebruiken voor de maatvoering. Gekopieerd lijstprofiel. Het origineel is niet ontverfd voor het kopiëren, wat afwijkingen kan veroorzaken in de maatvoering. Tevens is een niet-geeigende houtsoort gebruikt (meranti) Maken en passen van verbindingen 1. Toleranties op lengtematen per m 1 zijn maximaal 1 mm, tolerantie op tussenmaten is maximaal 0,5 mm. 2. Bij kozijnen vervaardigd in de categorie imiteren en verbeteren is een maximale opening van 0,3 mm toegestaan; controleer of pen-en-gat haaks op de stijl of dorpel staan. 3. Ter plaatse van de verbindingen is de tolerantie tussen in één vlak liggende onderdelen van kozijnen, ramen, deuren en luiken maximaal 0,2 mm. 4. Freeswerk dient glad en strak te zijn, zodat geen aftekening van het snijgereedschap zichtbaar is. 5. Controleer bij seriewerk het eerste exemplaar op passing en onvolkomenheden. Er mogen geen naden zichtbaar zijn. 6. Verwijder machineslagen door schuren op profileringen en vlakken. Breek sponningranden met schuurpapier Verwerkingsvoorschriften schilderwerk in werkplaats/timmerfabriek 1. Voer schilderwerk uit conform het overeengekomen concept 1 of 2, ongeacht of dit gebeurt in een spuitcabine of met een kwast. 2. Bij het aanbrengen van watergedragen acrylaat verf is SKH-publicatie Voorwaarden voor het afwerken van geveltimmerwerk met watergedragen verven in de timmerindustrie van toepassing. 3. Bij het aanbrengen van watergedragen alkyd-/polyurethaanverven is SKH-publicatie Voorwaarden voor het afwerken van geveltimmerwerk met watergedragen verven in de timmerindustrie eveneens van toepassing. 4. Breng lijnolieverven aan met kwast of roller. De laagdikte is overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de lijnolieverf of de omschrijving in het bestek. 5. Dicht voor het aanbrengen van de verf alle kopse kanten van het hout af. De daartoe geschikte middelen staan vermeld in de SKH-publicatie Behandel randen, aansluitingen van panelen in gevelelementen en deuren vooraf tweemaal behandelen met grondverf. Hetzelfde geldt voor sponningen waarin beglazing wordt geplaatst Opsluiten van verbindingen 1. Gebruik een gecertificeerde lijm waarvan het advies bekend is en volg dit advies op. Let behalve op de URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 20 van 67

21 houtsoort in de toepassing, hierbij ook op nauwkeurig mengen, de juiste temperatuur en de bewaartijd. 2. Voorzie beide te lijmen vlakken van lijm en neem daarbij de maximale open tijd in acht. 3. Voorzie pennen, borsten, deuvels en aansluitvlakken zo van lijm dat de lijm bij het opsluiten uit alle naden treedt. 4. Verwijder na het opsluiten van verbindingen de overtollige lijm. 5. Controleer de haaksheid: het verschil tussen de diagonalen mag bij kozijnen en ramen tot 1 meter maximaal 1 mm zijn; bij kozijnen en ramen > 1 meter maximaal 2 mm Opslag in werkplaats of timmerfabriek en bescherming 1. Vermeld merk en werknummer op elk onderdeel. 2. Zet kozijnen en ramen zodanig weg dat deze niet scheluw trekken. 3. Bescherm hoeken zo, dat geen beschadigingen ontstaan. 4. Opslag voorafgaand aan transport vindt plaats in een overdekte ruimte Transport naar en opslag op de bouwplaats 1. Controleer vervaardigd geveltimmerwerk voorafgaand aan transport en teken af dat het timmerwerk compleet en afgewerkt is, conform de werkomschrijving, tekeningen, mallen en/of monsters. 2. In het algemeen geldt Katern 72 Transport, opslag en verwerking naar en op de bouwplaats, par van NBvT, uitgifte Opslag op de bouwplaats is bij voorkeur binnen. Als dit beslist niet mogelijk is en de opslag op het terrein plaatsvindt, dan gebeurt dit minimaal 30 cm van de grond en rondom beschermd met een dekzeil. 3. Transporteer kozijnen, ramen, deuren en luiken in verticale stand. Er mogen tijdens het transport geen beschadigingen of vervormingen optreden door onjuiste ondersteuning of het ontbreken van bescherming tussen de onderdelen en bij het vastzetten door middel van transportbanden Keuring vervaardigd geveltimmerwerk 1. De interne keuring van af te leveren geveltimmerwerk mag niet worden uitgevoerd door de medewerker die het heeft vervaardigd. 2. De resultaten van de keuring worden schriftelijk vastgelegd. 3. De resultaten van de keuring worden periodiek geëvalueerd. Aandachtspunten, verbeterpunten en tekortkomingen worden aantoonbaar doorgevoerd bij proces, product en opleiding. 3.5 Verwerking geveltimmerwerk op de bouwplaats Keuring geleverde onderdelen Op basis van het overeengekomen instapmoment wordt voorafgaand aan aflevering of plaatsing gecontroleerd of het geveltimmerwerk aan de omschreven eisen voldoet. Dit betreft onder andere: houtsoort, groeiringbreedte, zaagwijze, afmeting en profilering, en verbindingen. De controle is gebaseerd op 1. bestek, werkomschrijving of op een andere wijze overeengekomen keuringsplan; 2. tekeningen, maatvaste schetsen, uitgezaagde schijfjes Voorschriften voor uitvoering verbindingen, lijmen, bevestigingsmiddelen nieuw en bestaand Voor het plaatsen en aansluiten op bestaand werk gelden de eisen zoals omschreven in hoofdstuk 4 Eisen aan het product. Voor de restauratiecategorieën conserveren, repareren en vernieuwen (voor deze laatste kopiëren, imiteren en verbeteren ) gelden de betreffende kolommen in Bijlage Voorschriften voor plaatsing met bouwkundige aansluitingen Voor het plaatsen en aansluiten op bestaand werk gelden de eisen zoals omschreven in hoofdstuk 4 Eisen aan het product. Controleer voordat het geveltimmerwerk wordt geplaatst het volgende: - of de maatvoering van het bestaande werk zodanig is dat het te leveren timmerwerk te plaatsen is zonder beschadigen of inkorten; - waar onderdelen aansluiten op bestaand geveltimmerwerk: wat het houtvochtgehalte is van het bestaande geveltimmerwerk. Als dit meer dan +/- 2% afwijkt van het toegestane houtvochtgehalte zoals vermeld in Tabel 3, mag het geveltimmerwerk niet geplaatst worden. URL 4001 Restauratie Timmerwerk d.d. 20 juni 2014, versie 1.1 pagina 21 van 67

Historisch timmerwerk geveltimmerwerk afbouwtimmerwerk trappen

Historisch timmerwerk geveltimmerwerk afbouwtimmerwerk trappen Uitvoeringsrichtlijn Historisch timmerwerk geveltimmerwerk afbouwtimmerwerk trappen (URL 4001) versie 1.2 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 26 juni 2015 URL

Nadere informatie

Ontwerp-UITVOERINGSRICHTLIJN RESTAURATIE TIMMERWERK. Geveltimmerwerk afbouwtimmerwerk trappen

Ontwerp-UITVOERINGSRICHTLIJN RESTAURATIE TIMMERWERK. Geveltimmerwerk afbouwtimmerwerk trappen Ontwerp-UITVOERINGSRICHTLIJN RESTAURATIE TIMMERWERK Geveltimmerwerk afbouwtimmerwerk trappen versie 0.8 Vastgesteld als ontwerp voor openbare inspraak door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit

Nadere informatie

Ontwerp-wijziging. Uitvoeringsrichtlijn. Historisch timmerwerk geveltimmerwerk afbouwtimmerwerk trappen (URL 4001)

Ontwerp-wijziging. Uitvoeringsrichtlijn. Historisch timmerwerk geveltimmerwerk afbouwtimmerwerk trappen (URL 4001) Ontwerp-wijziging Uitvoeringsrichtlijn Historisch timmerwerk geveltimmerwerk afbouwtimmerwerk trappen (URL 4001) versie 1.4 Vastgesteld voor openbare inspraak door het Centraal College van Deskundigen

Nadere informatie

Uniforme hoofdstuk-indeling: zorgt voor herkenbaarheid

Uniforme hoofdstuk-indeling: zorgt voor herkenbaarheid Wat verbindt ons? Opzet van elke URL Vertaling van de restauratieladder uit de BRL 4000 voor alle URL-en o.a. geveltimmerwerk, metselwerk, voegwerk, riet Waardenstelling van betreffende metsel- en voegwerk

Nadere informatie

Ontwerp Uitvoeringsrichtlijn. Historische houtconstructies Balklagen/gebinten kapconstructies geveltimmerwerk - binnentimmerwerk (URL 3001)

Ontwerp Uitvoeringsrichtlijn. Historische houtconstructies Balklagen/gebinten kapconstructies geveltimmerwerk - binnentimmerwerk (URL 3001) Ontwerp Uitvoeringsrichtlijn Historische houtconstructies Balklagen/gebinten kapconstructies geveltimmerwerk - binnentimmerwerk (URL 3001) versie 0.5 Vastgesteld als ontwerp voor openbare inspraak door

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn. Historische houtconstructies Balklagen/gebinten kapconstructies geveltimmerwerk - binnentimmerwerk (URL 3001)

Uitvoeringsrichtlijn. Historische houtconstructies Balklagen/gebinten kapconstructies geveltimmerwerk - binnentimmerwerk (URL 3001) Uitvoeringsrichtlijn Historische houtconstructies Balklagen/gebinten kapconstructies geveltimmerwerk - binnentimmerwerk (URL 3001) versie 1.0 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit

Nadere informatie

ONDERHOUD EN RESTAURATIE MONUMENTEN

ONDERHOUD EN RESTAURATIE MONUMENTEN BEOORDELINGSRICHTLIJN ONDERHOUD EN RESTAURATIE MONUMENTEN (BRL ERM 4000) versie 1.1 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 26 juni 2015 1 ALGEMENE INFORMATIE BIJ

Nadere informatie

SKH-Publicatie d.d

SKH-Publicatie d.d SKH-Publicatie 15-02 d.d. 15-07-2015 SKH-PUBLICATIE VOOR TOEPASSING VAN GEOPTIMALISEERD HOUT SAMENGESTELD UIT EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN EN/OF KWALITEITEN EN SUBSTRATEN IN HOUTEN GEVELELEMENTEN

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn. Steenhouwwerk (URL 4007) Versie 1.2. Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 26 juni 2015

Uitvoeringsrichtlijn. Steenhouwwerk (URL 4007) Versie 1.2. Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 26 juni 2015 Uitvoeringsrichtlijn Steenhouwwerk (URL 4007) Versie 1.2 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 26 juni 2015 URL 4007 Steenhouwwerk versie 1.2 d.d. 26 juni 2015 blz

Nadere informatie

Restauratie breed verbinden. 28 november 2013

Restauratie breed verbinden. 28 november 2013 Restauratie breed verbinden 28 november 2013 Wat komt er aan de orde? Kwaliteit: wat en voor wie Restauratie breed verbinden Initiatieven voor opdrachtgevers Stabu Uitvoeringsrichtlijnen verbinden aannemers,

Nadere informatie

KPMB Module: versie 1.1 18 juni 2015. 18 juni 2015 Toepassing Uitvoeringsrichtlijn (URL 5001) versie 1.1 1/7

KPMB Module: versie 1.1 18 juni 2015. 18 juni 2015 Toepassing Uitvoeringsrichtlijn (URL 5001) versie 1.1 1/7 KPMB Module: Toepassing Uitvoeringsrichtlijn (URL 5001) Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in monumenten en historisch waardevolle panden versie 1.1 18 juni 2015 18 juni 2015 Toepassing

Nadere informatie

KPMB Module: Bestrijding houtaantasting in historische gebouwen

KPMB Module: Bestrijding houtaantasting in historische gebouwen KPMB Module: Bestrijding houtaantasting in historische gebouwen Toepassing Uitvoeringsrichtlijn (URL 5001) Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historisch gebouwen versie 2.0 21 december

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Restauratie. Steenhouwwerk (URL 4007) Versie 1.1

Uitvoeringsrichtlijn Restauratie. Steenhouwwerk (URL 4007) Versie 1.1 Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Steenhouwwerk (URL 4007) Versie 1.1 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 12 september 2014 URL 4007 Steenhouwwerk versie 1.1 d.d.

Nadere informatie

Naam Vertegenwoordigt Werkt bij Aanwezig: Walter de Koning Secretaris CCvD ERM Dré van Dinther Vakgroep Restauratie Bouwbedrijf Van Dinther

Naam Vertegenwoordigt Werkt bij Aanwezig: Walter de Koning Secretaris CCvD ERM Dré van Dinther Vakgroep Restauratie Bouwbedrijf Van Dinther Verslag Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit Plaats: Gouda Datum: 4 oktober 2013 Naam Vertegenwoordigt Werkt bij Aanwezig: Rob van Hees Voorzitter CCvD Walter de Koning Secretaris CCvD

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Restauratie. Historisch Leidak Maasdekking en Rijndekking (URL 4010)

Uitvoeringsrichtlijn Restauratie. Historisch Leidak Maasdekking en Rijndekking (URL 4010) www.stichtingerm.nl Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Historisch Leidak Maasdekking en Rijndekking (URL 4010) Versie 1.1 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 20

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN MOLENADVIES

UITVOERINGSRICHTLIJN MOLENADVIES UITVOERINGSRICHTLIJN MOLENADVIES (URL 2002) Versie 1.0 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 20 maart 2015 d.d. 20 maart 2015 versie 1.0 blz 1 van 32 VOORWOORD Deze

Nadere informatie

Opties in gevelproducten: De Concepten, en. W a t h o u d e n z e i n e n betekenen ze voor u?

Opties in gevelproducten: De Concepten, en. W a t h o u d e n z e i n e n betekenen ze voor u? Opties in gevelproducten: De Concepten, en W a t h o u d e n z e i n e n betekenen ze voor u? Waarom de Concepten I, II en III? De industriële mogelijkheden van de NBvT-leden zijn omvangrijk. De vele kwalitatieve

Nadere informatie

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Montfoort 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 1. Monument: a. Alle vóór tenminste vijftig

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen SKH PUBLICATIE 02-03 d.d. 2003-03-01 Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen Uitgave: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 50 1270 AB Huizen Telefoon:

Nadere informatie

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen

Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen SKH-PUBLICATIE 02-03 d.d. 2009-03-20 Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 59 6700 AD Wageningen Telefoon: 0317 453 425 Fax:

Nadere informatie

Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III. Wat houden ze in en wat betekenen ze voor U?

Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III. Wat houden ze in en wat betekenen ze voor U? Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III Wat houden ze in en wat betekenen ze voor U? Waarom de concepten I, II en III? De industriële mogelijkheden van de NBvT-leden zijn omvangrijk. De vele

Nadere informatie

REPAIR CARE BESTEKTEKSTEN: VOOR HET DUURZAAM INSTANDHOUDEN EN HERSTELLEN VAN HOUT EN HOUTCONSTRUCTIES

REPAIR CARE BESTEKTEKSTEN: VOOR HET DUURZAAM INSTANDHOUDEN EN HERSTELLEN VAN HOUT EN HOUTCONSTRUCTIES REPAIR CARE BESTEKTEKSTEN: VOOR HET DUURZAAM INSTANDHOUDEN EN HERSTELLEN VAN HOUT EN HOUTCONSTRUCTIES Uitgave april 2013 Copyright Repair Care International B.V. Alle rechten voorbehouden Repair Care International

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften

Verwerkingsvoorschriften Verwerkingsvoorschriften Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opslag op de bouwplaats: Concepten I en II... 3 en 4 3. Transport op de bouwplaats: Concepten I en II... 4 4. Afhangen van beweegbare delen door

Nadere informatie

Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III. Wat houden ze in en betekenen ze voor u?

Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III. Wat houden ze in en betekenen ze voor u? Opties in gevelproducten: De Concepten I, II en III Wat houden ze in en betekenen ze voor u? Waarom de Concepten I, II en III? De industriële mogelijkheden van de NBvT-leden zijn omvangrijk. De vele kwalitatieve

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015 BESTEK Ten behoeve van: Datum: 16 oktober 2015 Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-II onder licentienummer: ------------------ INHOUDSOPGAVE ------------------ INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften. Houten Buitendeuren

Verwerkingsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften. Houten Buitendeuren Verwerkingsvoorschriften Onderhoudsvoorschriften Houten Buitendeuren Timmerfabriek Overbeek bv Textielstraat 22 7483 PB Haaksbergen tel: 053-5721409 Fax: 053-5726365 APRIL 2009 VERSIE 01 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

"VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN"

VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN d.d. 01-05-1995 "VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN" Uitgever: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Huizermaatweg 29 1273 NA Huizen Postbus 50 1270 AB Huizen Telefoon: (035) 526 87 37 Fax:

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL 3000 ERB)

BEOORDELINGSRICHTLIJN. Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL 3000 ERB) BEOORDELINGSRICHTLIJN Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL 3000 ERB) Versie 1.2 Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting

Nadere informatie

Garantiereglement De Vries Houtbewerking. Artikel 1 : Begripsomschrijvingen

Garantiereglement De Vries Houtbewerking. Artikel 1 : Begripsomschrijvingen Garantiereglement De Vries Houtbewerking Artikel 1 : Begripsomschrijvingen a. De Vries : De Vries Houtbewerking; b. Opdrachtgever : degene die de opdracht tot levering van de producten waarop de garantie

Nadere informatie

Adviesnr. 2805-5-2009-E. Contactpersoon : De heer R. Vlaar De Veken 231 1716 KJ Opmeer Tel. : 0226 352785 Fax : 0226 355628 E-mail : info@boram.

Adviesnr. 2805-5-2009-E. Contactpersoon : De heer R. Vlaar De Veken 231 1716 KJ Opmeer Tel. : 0226 352785 Fax : 0226 355628 E-mail : info@boram. Pagina : 1 Betreft Onderhoudsadvies Vlotdelen Adviesnr. 2805-5-2009-E Adviesaanvrager Boram Timmerwerken BV Contactpersoon : De heer R. Vlaar De Veken 231 1716 KJ Opmeer Tel. : 0226 352785 Fax : 0226 355628

Nadere informatie

SYSTEEMBLAD. Dekkende verfsystemen voor klimaatscheidende 4910 houten gevelelementen conform KVT Concept 1

SYSTEEMBLAD. Dekkende verfsystemen voor klimaatscheidende 4910 houten gevelelementen conform KVT Concept 1 OMSCHRIJVING In dit systeemblad zijn dekkende verfsystemen opgenomen voor klimaatscheidende gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) in de nieuwbouw conform KVT Concept 1. Volgens KVT Concept 1 levert

Nadere informatie

KOMO Kwaliteitsverklaring

KOMO Kwaliteitsverklaring Geïnstalleerd in bouwwerk Naam CI HOUTEN GEVELEMENTEN CONCEPTEN I, II, III Producent Nummer: -KK Uitgegeven: Vervangt:. Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

SYSTEEMBLAD. Systemen voor geveltimmerwerk 4801

SYSTEEMBLAD. Systemen voor geveltimmerwerk 4801 OMSCHRIJVING Voor het in stand houden van geveltimmerwerk is periodiek onderhoud essentieel. Het in goede conditie houden van het verfsysteem vormt een belangrijk onderdeel, waarmee echter niet alleen

Nadere informatie

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Artikel 1 Begrippen Dit artikel geeft aan op welke projecten, gebieden

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR INSTANDHOUDINGSTECHNOLOGIE

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR INSTANDHOUDINGSTECHNOLOGIE BRL 5020 2003-04-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR INSTANDHOUDINGSTECHNOLOGIE Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 2003-06-12

Nadere informatie

SKH-Publicatie voor controle kozijnverbindingen in de timmerfabriek

SKH-Publicatie voor controle kozijnverbindingen in de timmerfabriek SKH-Publicatie 10-02 d.d.07-02-2011 SKH-Publicatie voor controle kozijnverbindingen in de timmerfabriek Uitgave: SKH Nadruk verboden Uitgever: Certificatie-instelling SKH Postbus 159 6700 AD Wageningen

Nadere informatie

Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur

Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente Etten-Leur Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Etten-Leur; gelet op de Erfgoedverordening Etten-Leur; gelet op de

Nadere informatie

Restaureren van monumentale betonconstructies. Inhoud presentatie. Laveren tussen richtlijnen en beleving.

Restaureren van monumentale betonconstructies. Inhoud presentatie. Laveren tussen richtlijnen en beleving. Restaureren van monumentale betonconstructies Restaureren van monumentale betonconstructies. Laveren tussen richtlijnen en beleving. Laveren tussen richtlijnen en beleving. Peter Nuiten (Rendon Onderhoudsgroep)

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften Houten Gevelelementen Brochure tot behoud van uw kozijnen

Verwerkingsvoorschriften Houten Gevelelementen Brochure tot behoud van uw kozijnen TIMMERFABRIEK PETER DEKKER B.V. Verwerkingsvoorschriften Houten Gevelelementen Brochure tot behoud van uw kozijnen 13-7-2011 De procedure ten behoeve van het opslaan en verwerken van kozijnen op de bouwplaats.

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Restauratie. Riet Daken wanden molens (URL 4004)

Uitvoeringsrichtlijn Restauratie. Riet Daken wanden molens (URL 4004) Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Riet Daken wanden molens (URL 4004) versie 1.0 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 28 november 2014 d.d. 28 november 2014 - versie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Kappert kozijnen.

Gebruikershandleiding Kappert kozijnen. 1. Transport - De kozijnen dienen op een deugdelijke manier op de aanhangwagen vastgezet te worden; - De kozijnen dienen zoveel mogelijk beschermd te worden tegen weersinvloeden en beschadigingen. 2. Opslag

Nadere informatie

Duurzaam erfgoed. Energiebesparing bij Monumenten en panden in Beschermde stadsgezichten

Duurzaam erfgoed. Energiebesparing bij Monumenten en panden in Beschermde stadsgezichten Duurzaam erfgoed Energiebesparing bij Monumenten en panden in Beschermde stadsgezichten Monumenten zijn gebouwen die bewezen hebben dat ze duurzaam zijn. Ze gaan soms al eeuwenlang mee als vertegenwoordigers

Nadere informatie

SYSTEEMBLAD. Dekkende verfsystemen voor klimaatscheidende 4910 houten gevelelementen conform KVT Concept 1

SYSTEEMBLAD. Dekkende verfsystemen voor klimaatscheidende 4910 houten gevelelementen conform KVT Concept 1 OMSCHRIJVING In dit systeemblad zijn dekkende verfsystemen opgenomen voor klimaatscheidende gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) in de nieuwbouw conform KVT Concept 1. Volgens KVT Concept 1 levert

Nadere informatie

Overdracht College-Raad. Voorgesteld besluit raad

Overdracht College-Raad. Voorgesteld besluit raad Overdracht College-Raad Datum 14 april 2016 onderwerp Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht- sloop bibliotheek Diezerstraat portefeuillehouder Jan Brink informant Ampt - van de Kamp, E (Erlinde) 5168

Nadere informatie

Historisch pannendak Dakpannen en leipannen

Historisch pannendak Dakpannen en leipannen Uitvoeringsrichtlijn Historisch pannendak Dakpannen en leipannen (URL 4014) versie 1.0 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 24 maart 2017 versie 1.0 24 maart 2017

Nadere informatie

Ontwerp-UITVOERINGSRICHTLIJN MOLEN ADVIES

Ontwerp-UITVOERINGSRICHTLIJN MOLEN ADVIES Ontwerp-UITVOERINGSRICHTLIJN MOLEN ADVIES (URL 2002) Versie 0.2 Vastgesteld als ontwerp-uitvoeringsrichtlijn voor openbare inspraak door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 28

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2013 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 9, gelet op artikel

Nadere informatie

Ontwerp-BEOORDELINGSRICHTLIJN ERKEND MONUMENTEN ADVIESBUREAU (BRL EMA)

Ontwerp-BEOORDELINGSRICHTLIJN ERKEND MONUMENTEN ADVIESBUREAU (BRL EMA) Ontwerp-BEOORDELINGSRICHTLIJN ERKEND MONUMENTEN ADVIESBUREAU (BRL EMA) Versie 0.8 Vastgesteld ten behoeve openbare inspraak door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 4 oktober 2013

Nadere informatie

Wijzigingsblad. bij de BRL Instandhoudingstechnologie. Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 13 maart 2013

Wijzigingsblad. bij de BRL Instandhoudingstechnologie. Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 13 maart 2013 Wijzigingsblad bij de BRL Instandhoudingstechnologie Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 13 maart 2013 d.d. 13 maart 2013 kenmerk ERM P006_S_13_54080 1 Wijzigingen

Nadere informatie

EUROPEAN FEDERATION OF MUSEUM & TOURIST RAILWAYS FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CHEMINS DE FER TOURISTIQUES ET HISTORIQUES

EUROPEAN FEDERATION OF MUSEUM & TOURIST RAILWAYS FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CHEMINS DE FER TOURISTIQUES ET HISTORIQUES EUROPEAN FEDERATION OF MUSEUM & TOURIST RAILWAYS FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CHEMINS DE FER TOURISTIQUES ET HISTORIQUES EUROPÄISCHE FÖDERATION DER MUSEUMS- UND TOURISTIKBAHNEN EUROPESE FEDERATIE VAN MUSEUM-

Nadere informatie

Productie Machinale perfectie i.p.v. handwerk Fabrieksmatige bewerkingen t.b.v. montage i.p.v. bewerkingen op de bouwlocatie gerealiseerd

Productie Machinale perfectie i.p.v. handwerk Fabrieksmatige bewerkingen t.b.v. montage i.p.v. bewerkingen op de bouwlocatie gerealiseerd MONTAGE MET PROSYS: P R O S Y S = TOTAALONTZORGING De montage, die wij u aanbieden, maakt onderdeel uit van een concept waarbij u op alle relevante aandachtsgebieden wordt ontzorgd. Naast het ontzorgen

Nadere informatie

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Binnendeuren en kozijnen Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften

Binnendeuren en kozijnen Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften 1 INLEIDING... 2 2 ONTVANGST/OPSLAG OP DE BOUWPLAATS... 2 3 TRANSPORT... 2 4 PLAATSINGSVOORWAARDEN OP DE BOUWPLAATS... 2 5 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN... 2 5.1 BASISDEUREN... 2 5.1.1 Sparingen... 2 5.1.2

Nadere informatie

HOUTEN BUITENDEUREN. WEBO.

HOUTEN BUITENDEUREN. WEBO. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN. WEBO HOUTEN BUITENDEUREN. WEBO. Timmerfabrieken ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn gedeponeerd, op de datum van aanbieding of aanvaarding der opdracht

Nadere informatie

Ontwerp-Wijzigingsblad bij nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor Instandhoudingstechnologie (BRL 5020)

Ontwerp-Wijzigingsblad bij nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor Instandhoudingstechnologie (BRL 5020) Ontwerp-Wijzigingsblad bij nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor Instandhoudingstechnologie (BRL 5020) Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 KBI heeft per 31 augustus 2011 nieuwe versies vastgesteld van BRL 9500-00, 01 en 03. De overgang van BRL 9500,

Nadere informatie

Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften DEUREN

Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften DEUREN BRONKHORST b.v. Machinale houtbewerking ELSPEET Machinale houtbewerking Bronkhorst BV DIEPEWEG 20 8075 BX ELSPEET Tel 0577-491683 Fax 0577-491720 Verwerkings- en onderhoudsvoorschriften DEUREN Nadrukkelijk

Nadere informatie

SYSTEEMBLAD. Transparante beitssystemen voor klimaatscheidende 4915 houten gevelelementen conform KVT Concept 2

SYSTEEMBLAD. Transparante beitssystemen voor klimaatscheidende 4915 houten gevelelementen conform KVT Concept 2 OMSCHRIJVING In dit systeemblad zijn transparante beitssystemen opgenomen voor klimaatscheidende gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) in de nieuwbouw conform KVT Concept 2. Volgens KVT Concept 2

Nadere informatie

SYSTEEMBLAD. Dekkende verfsystemen voor klimaatscheidende 4911 houten gevelelementen conform KVT Concept 2

SYSTEEMBLAD. Dekkende verfsystemen voor klimaatscheidende 4911 houten gevelelementen conform KVT Concept 2 OMSCHRIJVING In dit systeemblad zijn dekkende verfsystemen opgenomen voor klimaatscheidende gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) in de nieuwbouw conform KVT Concept 2. Volgens KVT Concept 2 worden

Nadere informatie

Riet Daken wanden molens

Riet Daken wanden molens Uitvoeringsrichtlijn Riet Daken wanden molens (URL 4004) versie 1.1 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 26 juni 2015 d.d. 26 juni 2015 -- versie 1.1 blz 1 van

Nadere informatie

Ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn. Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen (URL 5001)

Ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn. Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen (URL 5001) Ontwerp-Uitvoeringsrichtlijn Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen (URL 5001) versie 0.7 Vastgesteld als ontwerp-uitvoeringsrichtlijn voor openbare inspraak door het

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2026458/2827646 op de op 3 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Autosloperij W. Broeren, om vergunning krachtens

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften Deurenfabriek Suselbeek b.v.

Verwerkingsvoorschriften Deurenfabriek Suselbeek b.v. Verwerkingsvoorschriften Deurenfabriek Suselbeek b.v. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opslag op de bouwplaats: Concepten I en II....3 3. Transport op de bouwplaats: Concepten I en II... 4 4. Afhangen

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB 3000 )

BEOORDELINGSRICHTLIJN. Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB 3000 ) BEOORDELINGSRICHTLIJN Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB 3000 ) Versie 2.0 Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 16 juni 2017

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Gebouwd monument of zelfstandig onderdeel daarvan

Gebouwd monument of zelfstandig onderdeel daarvan 1 BIJLAGE: Gebouwd monument of zelfstandig onderdeel daarvan Leest u eerst de toelichting op het aanvraagformulier. Deze kunt u vinden op www.monumenten.nl/sim. Indien u subsidie aanvraagt voor meerdere

Nadere informatie

MONUMENTAAL ONDERHOUD

MONUMENTAAL ONDERHOUD MONUMENTAAL ONDERHOUD Monumenten: zorg er goed voor Monumenten hebben vaak in meerdere opzichten een belangrijke betekenis. Als specialist in monumentaal onderhoud helpt Burgers van der Wal deze waarde

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Restauratie. Historisch metselwerk (URL 4003) - Versie 1.0 -

Uitvoeringsrichtlijn Restauratie. Historisch metselwerk (URL 4003) - Versie 1.0 - Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Historisch metselwerk (URL 4003) - Versie 1.0 - Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 20 juni 2014 URL 4003 Restauratie Historisch

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Restauratie. Voegwerk (URL 4006)

Uitvoeringsrichtlijn Restauratie. Voegwerk (URL 4006) Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Voegwerk (URL 4006) versie 2.0 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 12 september 2014 URL 4006 Voegwerk d.d. 12 september 2014

Nadere informatie

Erfgoedverordening Roosendaal 2017

Erfgoedverordening Roosendaal 2017 Erfgoedverordening Roosendaal 2017 De raad van de gemeente Roosendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op de artikelen 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet, gelezen in samenhang

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Voert restauratie en onderhoud uit PROJECT-7. Project 7. Project 7 Voert restauratie en onderhoud uit-wt.indd 1

Voert restauratie en onderhoud uit PROJECT-7. Project 7. Project 7 Voert restauratie en onderhoud uit-wt.indd 1 Project 7 Project 7 Voert restauratie en onderhoud uit-wt.indd 1 PROJECT-7 Voert restauratie en onderhoud uit 24-07-14 17:03 PROJECT 7 Coördineren werkzaamheden en aansturen personeel De opdracht Als (toekomstig)

Nadere informatie

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTE LOPIK Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik 2010 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010; gelet op artikel 149

Nadere informatie

Wout van Vliet Bouwkundige

Wout van Vliet Bouwkundige Wout van Vliet Bouwkundige Prins Bernhardlaan 2 3402CD IJsselstein tel 0306883426 mobiel 0623886155 wcmvliet@caiway.nl Technische omschrijving voor de vernieuwing van het rietendak Graafdijk-west 10-11

Nadere informatie

Systemen voor geveltimmerwerk 4800 Oplosmiddelhoudend dekkend

Systemen voor geveltimmerwerk 4800 Oplosmiddelhoudend dekkend OMSCHRIJVING Voor het in stand houden van geveltimmerwerk is periodiek onderhoud essentieel. Het in goede conditie houden van het verfsysteem vormt een belangrijk onderdeel, waarmee echter niet alleen

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Omschrijving van de wijziging

Omschrijving van de wijziging Wijzigingsblad d.d. 30082016 behorende bij BRL 0813 Laag Reliëfdorpels, Dorpels onder Houten Gevelelementen d.d. 11052005 Pagina 1 van 6 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door

Nadere informatie

KOZIJNENLIJM 0819 SLS

KOZIJNENLIJM 0819 SLS 1. TOEPASSING ALGEMEEN Frencken Kozijnenlijm 0819 SLS is ontwikkeld als antwoord op de prestatie-eisen aan kozijnhoekverbindingen zoals omschreven in RL0819. SHR rapport SHR 12.0385 dient als basis voor

Nadere informatie

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d

Wijzigingsblad d.d behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d Wijzigingsblad d.d. 01-09-2016 behorende bij BRL 9922 Houten trappen d.d. 11-04-2011 Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d. 20-05-2016 Pagina 1 van 7 Vaststelling, aanvaarding en bindend

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN. Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB 3000 )

BEOORDELINGSRICHTLIJN. Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB 3000 ) Ontwerp-wijziging BEOORDELINGSRICHTLIJN Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL ERB 3000 ) Versie 2.4 Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2010, Nr. SO/2010/482366;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2010, Nr. SO/2010/482366; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR75288_1 23 februari 2016 Erfgoedverordening Dordrecht De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Archeologisch monument of zelfstandig onderdeel daarvan

Archeologisch monument of zelfstandig onderdeel daarvan 1 BIJLAGE: Archeologisch monument of zelfstandig onderdeel daarvan Leest u eerst de toelichting op het aanvraagformulier. Deze kunt u vinden op www.monumenten.nl/sim. Indien u subsidie aanvraagt voor meerdere

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Restauratie. Ontwerp Riet Daken wanden molens (URL 4004)

Uitvoeringsrichtlijn Restauratie. Ontwerp Riet Daken wanden molens (URL 4004) Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Ontwerp Riet Daken wanden molens (URL 4004) versie 0.5 Vastgesteld als ontwerp voor openbare inspraak door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op

Nadere informatie

Erfgoedverordening Boxtel 2010

Erfgoedverordening Boxtel 2010 Pagina 1 van 5 Erfgoedverordening Boxtel 2010 gezien het voorstel van het college van 18 mei 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen

Nadere informatie

KOMO -Kw aliteitsverklaring

KOMO -Kw aliteitsverklaring KOMO -Kw aliteitsverklaring HOUTEN GEVELELEMENTEN CONCEPTEN I, II, III Certificaathouder Fabriek te «Naam bedrijf» «Naam fabriek» «Straat bedrijf» «Straat fabriek» «Plaats bedrijf» «Plaats fabriek» Postbus

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006; Burgemeester en wethouders van Baarn Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijke

Nadere informatie

een veilig gevoel: dat wil toch iedereen?

een veilig gevoel: dat wil toch iedereen? een veilig gevoel: dat wil toch iedereen? Een GND-deur, een ECHT veilig gevoel GND is een stichting waar 14 toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten bij zijn aangesloten. Samen maken we ons sterk voor

Nadere informatie

VERFTECHNISCH ADVIES VOOR NIEUWBOUWSCHILDERWERK

VERFTECHNISCH ADVIES VOOR NIEUWBOUWSCHILDERWERK VERFTECHNISCH ADVIES VOOR NIEUWBOUWSCHILDERWERK JAAR VAN UITVOERING 2011 Opgesteld door: Contactpersoon: De heer S.M. Wagtelenberg Mobiel: 06 53156990 E mail: mwagtelenberg@wijzonol.com De heer B. Palland

Nadere informatie

Kleur in relatie tot onderhoud 1329

Kleur in relatie tot onderhoud 1329 De keuze van kleur is vaak het laatste stadium bij het samenstellen van het bestek of technisch advies. Echter voor de frequentie van het schilderwerk is het een zeer belangrijke keuze. Algemeen gesteld

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

Sigma Flexidur 4825 Houtrenovatie systemen

Sigma Flexidur 4825 Houtrenovatie systemen INLEIDING Voor het effectief en duurzaam herstellen van aangetast hout heeft Sigma Coatings het Sigma Flexidur Houtrenovatie systeem. De Sigma Flexidur houtreparatieproducten zijn gebaseerd op tweecomponenten

Nadere informatie

MODULE BOUWTECHNISCH ADVIES MONUMENTEN

MODULE BOUWTECHNISCH ADVIES MONUMENTEN MODULE BOUWTECHNISCH ADVIES MONUMENTEN (Module ERM 2001) Versie 2 Vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit op 29 november 2013 d.d. 29 november 2013 versie 1.0 blz 1 van

Nadere informatie

Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche

Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche Gegevens: - Opdrachtgever: Stichting behoud monumenten Lage Vuursche Amersfoortsestraat 1 3769 BR

Nadere informatie